Ärendenr: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendenr: 2013-93.04. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2012."

Transkript

1 \ Sida 7 (13) T IKommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 32 Arsredovisning 2012 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för De affärsdrivande verkens resultatutjämningsfonder belastas enligt följande: Fjärrvärme tkr Vatten och avlopp +639tkr Renhållning +171tkr Ärendet Sedan årsskiftet har centrala ekonomienheten arbetat med att ta fram Arsredovisning Det är ett omfattande arbete att redovisa både det ekonomiska resultatet och förvaltningarnas verksamheter för året. I' I Kommunens tidigare verksamhetsmodell med uppföljning i fyra perspektiv har fr.o.m övergivets till förmån för en ny modell där man istället fokuserar uppföljningen på målstyrning. Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande mål för verksamheterna. Varje nämnd och förvaltning har sedan egna mål för sin egen verksamhet. Tibro kommuns resultat 2012 är 15,8 mkr. Det är 9,8 mkr mer än det budgeterade resultatet. I resultatet ingår engångsintäkter på 17,8 mkr var ett år med många investeringar till ett värde av 43,2 mkr. Inredia färdigställdes och invigdes under året. Även Gärdsmygen invigdes efter sommaren. Revisorernas granskning pågår. Efter att kommunstyrelsen godkänt årsredovisningen och överlämnat årsredovisningen till kommunfullmäktige kommer revisorerna att avge sin revisionsrapport. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Delges Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

2 -, '...,'" Sida 9 (13) T IKommunstyrelsen SAMMANlRÄDESPROlOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 34 Andring av ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) ägardirektiv ändras enligt förslaget. Ärendet Bredband Östra Skaraborg AB är ett gemensamt bolag mellan energibolagen i libro, Karlsborg, Hjo och Tidaholm. Bolagets syfte är att underlätta för de olika företagen att bygga ut infrastruktur för bredband. Bolaget har under senaste året sett över sina ägardirektiv och önskar nu att få dem ändrade. BÖS har verkat sedan 2004 med att bygga infrastruktur mellan de olika orterna samt alla telestationer i de olika kommunerna. Detta för att kunna erbjuda kommuninnevånarna bredband via ADSL (Scanovas kopparnät) samt att ge kommunerna möjlighet till billig och bra datakommunikation mellan orterna. Under de senare åren har ägarföretagen övergått till att bygga ut bredbandsanslutningar till både företag och privatpersoner med optisk fiber. Ändringen av direktiven ger bolaget möjlighet att konsolidera sig och bli mer konkurrenskraftig i sin roll för utbyggnad av infrastruktur. Som delägare av BÖS så har Tibro Energi Försäljning AB styrelse gått igenom förslaget och godkänt detta. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Delges Kommunfullmäktige, /. I../ J.' Justerares sign!~ur <,,j Utdragsbestyrkande

3 iii:: TIBRO ENERGI I FORS.å:~~o~~~r~~~ "1 H: I':e) i~.'.::_) t-: ' L.; \J Korn.nu- :+- rels'.::::n ~nó/3 -OOf1of;,z, ;~ Kommunfullmäktige Ändring av ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås fastställa att Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) får ändra sina ägardirektiv enlig förslag. Ärendet Bredband Östra Skaraborg AB är ett gemensamt bolag mellan Energibolagen Karlsborg, Hjo och Tidaholm. i Tibro, Bolagets syfte är att underlätta för de olika företagen att bygga ut infrastruktur för bredband. Bolaget har under senaste året sett över sina ägardirektiv och önskar nu att få dem ändrade. Utredning BÖS har verkat sedan 2004 med att bygga infrastruktur mellan de olika orterna samt alla telestationer i de olika kommunerna. Detta för att kunna erbjuda kommuninnevånarna bredband via ADSL (Scanovas kopparnät) samt att ge kommunerna möjlighet till billig och bra datakommunikation mellan orterna. Under de senare åren har ägarföretagen övergått till att bygga ut bredbandsanslutningar både företag och privatpersoner med optisk fiber. till Ändringen av direktiven ger bolaget möjlighet att konsolidera sig och bli mer konkurrenskraftig i sin roll för utbyggnad av infrastruktur. Som delägare av BÖS så har Tibro Energi Försäljning AB styrelse gått igenom förslaget och godkänt detta.

4 Beslutsunderlag Förslag till nya ägardirektiv Föregående ägardirektiv Protokoll från Tibro Energi Försäljning AB styrelsesammanträde Tibro Tord Toverland Vd Tibro Energi Försäljning AB

5 ANKOM 2012 ~12-06 Till Ägarna för Bredband Östra Skaraborg AB Hjo Energi AB Karlsborgs Energi AB Tibro Energi AB Tidaholms Energi AB Förslag till nya ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB. Styrelsen för Bredband Östra Skaraborg beslutade att föreslå ägarna att besluta om nya ägardirektiv enligt bilaga. Målsättningen är att det nya ägardirektivet skall kunna fastställas på årsmötet den 7 maj Innan dess måste respektive kommunfullmäktige behandla förslaget. Om respektive energibolagsstyrelse kommunstyrelse med tillstyrkan. tycker att förslaget är ok, skickas det till respektive Postadress Västra Vägen KARLSBORG Telefon vx Fax Hemsida Org.nr Bankgiro

6 Bredband Östra Skaraborg AB Bilaga 6. Förslag till nya ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB). Detta ägardirektiv ersätter det ägardirektiv som är en bilaga till konsortialavtalet november Syfte BÖSAB:s roll är att främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta görs genom att stötta och samordna ägarnas utveckling på området. BÖSAB skall vara en gemensam resurs genom rollen som stadsnätsoperatör. 2. Samhällsnyttiga mål. BÖSAB skall medverka till att fårverkliga ägarkommunernas målsättningar. 3. Ekonomiska mål. Soliditeten bör inte understiga 50 % 4. Utdelningspolicy Medelsöverföring till ägarna kan ske på olika sätt. Om fritt eget kapital uppgår till 100 % av aktiekapitalet bör utdelning övervägas. Bankmedel får medelsöverföring skall finnas får att genomfåra utdelningen. 5. Redovisning Bolaget översänder stämmoprotokoll och styrelseprotokoll löpande till ägarna. Styrelseprotokoll skall minst en gång per kvartal innehålla en ekonomisk redovisning Hjo Energi AB Karlsborgs Energi AB Catrin Hulmarker Ake Eriksson Håkan Karlsson Peter Lindroth Tibro Energi AB Tidaholms Energi AB Claes Jägevall Berit Gustafsson Tord Toverland Per-Arne Lundberg

7 Bilaga till konsortialavtal mellan delägarna i Bredband Östra Skaraborg AB Ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) 1. Syfte Bolaget skall bidra till att skapa god infrastruktur med gynnsamma priser inom data- och telekommunikation i syfte att ge näringslivoch boende inom kommunerna bra förutsättningar att verka och utvecklas. 2. Soliditet Bolaget skall eftersträva en soliditet på minst 20%. 3. Utdelning Bolaget skall så snart soliditetsmålet uppnåtts och fritt eget kapital finns, eftersträva en utdelning till aktieägarna motsvarande lägst genomsnittet av referensräntan året fôre utdelningsåret, beräknat på insatt aktiekapita1. 4. Redovisning Bolaget skall varje tertial redovisa resultatet av sin verksamhet till delägarna. Hjo Hjo Energi AB Hjo Karlsborgs Energi AB I ~~-Y 0;_ Tor~ Birgersson.~----- ~... ~ Per-OlofWestlin Hjo Tibro Energi Hjo Tidaholrns Energi AB Bengt Karlsson Ake Olsson Per Nordström

8 TIBRO ENERGI FÖRSÄLJNING AB L eel och bredband Protokoll nr 111 fört vid sammanträde med styrelsen för Tibro Energi Försäljning AB. Plats: Datum: Tid: Tibro Energi AB Närvarande: Beslutande: Suppleant Claes Jägevall ordförande Gunnel Johansson Leif Sundqvist Thomas Henrysson Peter Larsson Gunnar Hägg Föredragande: Adjunkerad: Tord Toverland Karin Aberg 1-13 Ordförande förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna Justeringsman Peter Larsson valdes att justera dagens protokoll 3-13 Dagordning Föreslagen dagordning godkändes Genomgång av protokoll nr 110. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

9 5-13 Kraftmarknadsläget Allt är normalt. Vi har låga stabila priser på börsen. Nederbörd på en får årstiden normal nivå. Våra kärnkraftverk går bra med en tillgänglighet runt 90 %. Liten variation på vattenproducerad och kärnkraftproducerad el mot föregående period. Medelpriset på Spoten har under den senaste månaden varierat runt 35 öre. Dec ,94 örelkwh Jan ,15 örelkwh och får feb 33,59 örelkwh. Elcertifikatspriserna börjar att röra sig uppåt och har varit på en nivå av 225 kr Ist under de fårsta månaderna på året. Vår egen produktion i Brokvarn har varit 49 MWh under januari och 57 MWh under februari. Detta är relativt bra siffror får perioden, något under föregående år. Bilaga Försäljning /elpriser/allmänt Vi fortsätter att ha låga priser ut mot kund och får avtal som börjar 1 april är vårt l årsavtal 43,9 öre och får 2 årsavtalen 43,5 öre. Vi sålde under januari kwh vilket är cirka mer änjan förra året. Mot våra referensbolag i elhandelsvärlden så står vi oss bra. Vi har en medelgod placering på Elskling och Elpriskollen. Bilaga Nya ägardirektiv BÖS Tefab har fått fårslag från Bredband Östra Skaraborg om nya ägardirektiv. Förändringen är får att mer visa på verkligheten, samt att ge BÖS en möjlighet att konsolidera sig får framtiden. Styrelsen godkänner fårslaget och godkänner de nya ägardirektiven. Tord får i uppdrag att tillskriva fullmäktige som skall fastställa beslutet om nya ägardirektiv. Bilaga Årsredovisning Tord och Karin presenterade årsredovisningen får Tibro Energi Försäljning visar på ett resultat före bokslutsdispositioner kr. Vilket är ett bra resultat mot vår budget. Den totala omsättningen är kr. Styrelsen godkände redovisningen och signerade den under pågående möte. Redovisningen skickas nu vidare får revision den 14 mars och sedan till stämman den 28 mars. Bilaga 26-37

10 Sammanträdesdagar Ett förslag till mötesdagar under Bilaga och början på 2014 godkändes Övriga frågor Thomas gjorde en förfrågan om tillsättning av ägarrepresentanter till BÖS och HjoTiBorg stämmor. Är det rätt att vi utser oss själva till att representera oss vid stämman. Tord gavs i uppdrag att kontrollera vad som står i bolagsordning och konsortialavtal Nästa möte Nästa styrelsemöte är torsdagen den 28 mars på Tibro Energi kl Vilket är konstituerande möte för Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Tid och plats enligt ovan Tord Toverland fj~f;jtrr- Peter Larsson Justeringsman

11 1 \f) Sida11(13) T I Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 36 Redovisning av väckta men ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera redovisningen. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges medborgarförslag arbetsordning ska ej besvarade motioner och redovisas två gånger per år. Den 1 mars föreligger 5 stycken medborgarförslag som ej är besvarade enligt följande Medborgarförslag från om att anskaffa nya utomhusredskap till Ransbergs skola. Dnr KF Medborgarförslag från Dnr KF angående upphandling av burägg. Medborgarförslag från Rankås. Dnr KF angående avveckling av oljepanna i Medborgarförslag från järnvägsspåret. Dnr KF Medborgarförslag från om att sätta upp sarg med tillhörande bås och nät på kortsidorna vid Gamla Idrottsplatsen (Snickarvallen). Dnr om att göra cykelbana av KF Den 1 mars föreligger inga obesvarade motioner. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Delges Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

12 \ - I \ l' I Sida 12 (13) T IKommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 37 Svar på medborgarförslag - utomhusredskap på Ransbergs skola Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget avseende uppsättning av kompisgungan på Ransbergs skola samt tacka Socialdemokratiska föreningen som bekostar gungan. Ärendet Elevrådet på Ransberg har via ett medborgarförslag kompisgunga till sin skola. önskat sig en kinagunga eller I samband med att det gick att läsa om detta medborgarförlag i tidningen undersökte samhällsbyggnadsförvaltningen möjligheten att tillgodose önskemålet om gunga. Gataparkavdeiningen har en begagnad kompisgunga som skulle kunna monteras på en befintlig gungställning. Detta erbjöds skolan men förslaget avböjdes. Nya investeringar ingår inte i internpriset, det gäller nya byggnader likväl som nya lekredskap. En ny kompisgunga och på en ny plats kostar ca kr. Här får verksamheten och fastighetsförvaltaren gemensamt jobba för att få in detta i kommande investeringsbudget alternativt gemensamt omprioritera i årets budget. Under tiden som gått sedan medborgarförslaget lämnades in har dock samhällsbyggnadsförvaltningen haft kontakt med Socialdemokratiska föreningen i Ransberg som har erbjudit sig att finansiera själva kompisgungan till Ransbergs skola. Delges Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

13 Ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige l 'l "u'~i...in 1 5 \' '-. l I I. 11 ( I :'Ji' 2()12;()()O, _1U) i ~ -..~,,_... ~."..-.J Vi i Ransbergs skola behöver nya utomhusleksakerjutomhusredskap. I minst sex år har vi önskat en Kinagunga till skolan. På andra skolor har vi sett att det finns flera roliga saker som vi saknar. Kinagungan är rolig därför att fler kan vara med att gunga. Det tror vi är bra för gemenskapen på rasterna och ingen behöver känna sig utanför. \ Elevrådets ordförande sekreterare --"J- " / à\; \...- li" ir r...+ f i tíl' O c.: fçj...~ I I I,... ' ( \

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan 13.30

Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan 13.30 BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan 13.30 Arbetsordning - Information från Framtidsmuséet

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2012-10-01, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Kommunstyrelsen 8 april 2014

Kommunstyrelsen 8 april 2014 Kommunstyrelsen 8 april 2014 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013 Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna.

,.. UXJUL. Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Förteckning övet protokollets ärenden. Ordföranden inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Kraftvärme Sammanträdes datum 2015-03-12 1 (7) B Kraftvärme Snmmantriidesdatum 2015-03-12 Förteckning övet protokollets ärenden Plats och tid Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl 15.00-16.45 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer