Specialarbete inorni. och bibliografi vid l Flemström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inorni. och bibliografi vid l. 0118 Flemström"

Transkript

1 "'f;.,

2 Speciaarbete inorni och bibiografi vid 0118 Femström

3 b framföra iai t ta&,i " Föreiggand bibiografi har tikommit p& uppdrag av infomatiop.,4',,,i. y -chef Sven- ric B m s jö vid LM. Inför avsutandet ö&hr jag ti honom samt bibioteks- och arkivpersonaen inom företa et för praktiskt bistand. IM+ Pr har p& si{ pats med nagra aiuabna refektioner. När jag för mindre än ett&r iedar tog de av ppdragsbeskrivningen rar den största ini tilsv&righeten att s &ra givande k2ior. Detta har va nu ftirve{kigats t i tifreds aande grad, men p& grund av den tidsbris som varit faet, har sparandet av iidre artikar i dagspressen, genomföras. den omfattning som skue vara Önskvärt. betta fordrar tid för res r och genomggng av okaa och privata kip b samingar. I I att mera systematiskit g& igenom ssen finna : av materiaets omfattning. Vad materiaet nigt min bedömning reativt fuständigt, p& grund av tidsbrist har samfundet SHZ1:s pubikationer ej fö~te~kxiat&i, vidare har nte den av Lundbohm utgivria skriftseeien: rlapparna samt endast dear av YVetenakapiga praktiska i Lappand", som pa Ltmdbohms I Dessa kan enieertid att P& grund av det ridare begreppet HOA ooh kring* i titen p& detta arbete, omfattar materiaet aven myc k et av L Kirunas historia, mamfätens expoatering, reseskidringar m.m. Detta kan vara ti någan nytta. drveikbn ar att aven mij6 och verks?&et ouding Ptirteotningen ha f &ven don förtjänsten I att den anger vad som finns tigängigt a& referrnaerna inom fyra b biotek. Uessa är: Kiruna stadsbibiotek, mbergets. k fokbibiot k, bergehistoriska samingen, LUB:s bibibtek vid förvatning n i Kiruna samt LKAB:s bibiotek vid konce L kontoret i I i Stockhom. Kodbeteckningen i bibiografin för dessa ibiotek frarngar av örkortningsiistan. Ett taek riktas aven ti 1 personaen vid Kiruna tadsbibiotek i och a ni bergets fokbibiote, som.i varit myck t tirnötesg&ende och behjäpiga, och ave ti aa andra som underättat mina efterforskningar. Sut <I kan tiägg s att utan ekonomiskt st'öd fran L M hade i C1 kunnat f& d n omfattning som här presenteras. Boras i maj 1976 "x: Oe ~1Lström

4 . r Innehiiiisfö teckning 11. Kronoogisk IV. Porträtt. tidskrifts- A-b... s.1-38 ( n ) Tidn sartikar. ~ Anonymer (sign. och osign. ) s (nr Y inord ing... s (nr &onstn"rer A-Ö... s (nr I VI. Uor s. 63

5 , Adamhon, H. : Genombrottstiden f ör svensk j&rnmaims-, $v. 8. expoft. - (~ietorisk tidskrift ; 1968 s. 4424ój) i.w, :' I" d, C. L. : Uttaancien i mamfragan : ooh a i ea manhang med denna p& dagordningen staende ör andra Sver ge viktiga friigor. - Stockhom, e. &ap. i moika beräkningar rörande ~veri4.s 1 jiirnmamstig&ngarn ger en kritisk gr$inikning av HL:s beräkningsmetoder för uppskatt rrirunamarnens kvantitet och djupgaende Ksb, LUSb 3 # "' Yc t.". '. Ah1 hen, L. A. r t P& nordig atrat : reseskidringar frk v&rt framtidsiand. - bto~#oi, om pkbörjad brytning av mamfyndighete na. ~ L~, LWS~, nf t ~ I Ahs ram, G.: Ife mörka bergen : en krönika om d app andska mamfäten. - Stockhom, Mamfatsns historia. HL genoragaende i "Nya tidern, Personreg. mäd i : Pt y/6 av Stig Hadenius /5 av Gösta Bringmark - DM iii, och Kiruna ngnuis s. 249, 250. ~ortfdttot - (;HT 16/8 av Y, Pjeström - A 1966 : 2 av L. icarsson - NK 11/5 av A, Moberg - hsd betet SVD 20/5 av A. Aberg - SDS,b UMT 28/7 av T. Frängsmyr - - ÖP 11/6 av P. bisaon-tann6r. Ksb, WSb, LiGsBiCb, Mf t ' r L '*i., L j' 3 < Sngström : konstnären / ett abum samnian - Stockhom, s. Portratt förestäande 1% fran &r 1922, nagra 1appLandamotiv aterges s. 145 ff. samt w. c, av föregaende (1 943) Portrattet av HL 1922 Sven k denna uppaga. LWSb.,&j :,', '$ 'Z.

6 , t i 7 heripan hngin,ser (. mining methods in Lapand. - I. - (Th ; h. 5 s ) k^ S , 167. Lg : kapse mäikt Loussavaara-rii-avaa Bxeavat ing 8 Andergson, H. O.: W : s arbetarbostäder i Kinin Andersson och F. Bedoire. ii Ingar is Industrimimen : ett urva industrimi nen och t. and a tekniahkistoriska monument / red. Marie I ' 197: LWSb 9 Andedaon, I. : )svid Lindman och hans tid. - Stoc s. : iii. HL s. 53 i samband med titrädande av disponentbefattningen i Kiruna &r Ksb, LWSb 10 M.: Norrands nation : hundra Ar ur en s iv. - Uppsaa, s. : i. HL( s. 103, 104 i samband med de konstve b. a. Chrietian Erikssons appgosse i bkons. i 11 B-M. : Initiativtagare och konetr2irer kring I kyrka : trebetygsuppsats vid InstitutioneL fiir i' vid Umea Universitet. -'~mea,! anekdot om HL 3 i: iivar ö bag ; 1928 okt. I3 1 C a Axma es des Mieines ou Recuei de mgmoiree sur 16% oitation 1 des dines et sur es sciences et es arts qui s$ rattachent I 1 pubde6s sous &utorisation du ministre des trav pubics.: didieme drie - m8ioire~ - toee IV. - Paris, q HL 1 kap.: mgisements de fer ~candiriaveb~ s r i. I, 5 s / j

7 Y 14 Asy d, C. 1.: tdorrbottens uergsbruk IngAr i: borrbotten av skida författare / utgiveu av Nor bottens Lans jubieumutst~nings bestyres. " i 1921, de dsb, LWdb, LUbb, Mf 15 G.; Pi svenska vägar. - Hesiugfors, S. HL S LICAU~~ 16 barned-bteverii, J. W. : Uriuiown Sveden. - London, s beiaiidar mambergeii i iuorrbctteri. F.: Arkitekten Gustaf Wickuan : trebety I Unive sitet. - Stockhoirti, ( uupic. för koristhistoria rici htockho 113 iruiia kyrka : Lappa~u band : 1. - btockhom, : (Sveriges kyrkor, konsthistoriskt f inven ariucn ; 153) i1l f öreko~~imer genouig&ende, som ini tiati ti byggnation och arkitekturiiitresser d. h 19 -.: 'n arkitekt och hans verksamhetsfät irring ciftet : Gustaf Uicktita~is arbeten om, s. ~iaj. Stociciioini 1iiriefatt;ar b.&. : ii.1. Kiruria Kyrka och LL;i: ai e eds ort, a.; 5verige. - btockhon~, riJ:s tite: La subde iil och Kiruna s HL:s apparna citeras: "Ce sont du p6e" Cappe i, 19~ s. *. : s~ttraverso a Svecia : seguito da aiutf'edt - Kocca s. cascia~o, L.

8 22 der&! Sven: (STF i 23 Berg: Lund1 Ini de: 24 Berg, Uergi das. fäng 26 Berg ski' Oof - 28 k3.a. besök i iiiruna. AnmSd i : STF:s arsskrift 1909 s i. G: son: Högxordisira reseintryck : t Turistföreningens Arsmote 18 febr. 1S)U7. Arss~rift ; s ) i5.a. berattas om midsommarvaka ~uossavara.. rs, ti. : Ben nutida gruvbrytiingen : Pijainar im och &ininas första artioiden. r i: Norrbotten : ï2isebok för skoa och he 1930, 2, S Ksb, LhUsb z, O.: h ~ ati dagbrottet. - (LM-ti n. 4 s. 10) drytningeris utveckiiig i Airunavara. AL L-bb, LiixUiLb 4, iui. : Lappands okrönte kung : skci~driii~ed av tuiingen d j amar Luidborin ock1 hans irisat ser ande som en iiventyrsroman. - (Saxons ; 196 a, 0, : Lapyai~d : det stora fraiu1;idsarrd t : er1 ing i ord och bid af dess natur och fok av i ergqvist och Fredrik Sverroirius. - * Lstockho, s. : i- Ksb, LKriE1Sb, LKhUnb, &if arid svenskar, finnar och appar. - stockn Im, 193Y. s. ; il. kap.: "btig, nkixi kang " 1 beharias u]ipromsteri av iiiruhti kyrka. I'örfattarerr biskop i Lue& stift, aterger samta med 1L kring ' behovet av kyrka. LWSb, Itif

9 , H.: Kiruna genom tiderna r i: Lue&, Pite&, Haparanda, Boden, Kirurr omg vningar. 1949, s T HL s. 5, 10, 15. Ksb, Mf s. : i. jörciian-gocscimidt, E. : Den värd jag m öt t. - fi, s i ~ay.: "Liaguoxsbad fr8u ö IYorrand" b.a. gdstaae IiL förfa-ttarinnans barr~doms-rera i ~ueä. 31 Uoeth:$us, G. : Zorn : tecic~iarei~, mkareri, etsare11 scuptcireri. - Stockhoni, s., 179 p. b..>esch: intervju av c;uni~ar 3'osseL.L och Göst 32 Borg Ohsson. hdmrier aven de11 teckning Zorn gjorde av HL (Mam ; 1936, h. 4 s ) LiUSb, LfLhaib I 33 Uring, ti. : Wafrib Peterson : iiekroog; - (JA; 1933, s ) HL ~iiirn~s iirunnb.jö, s-l.: hytt namn p& j.iruuamumer.ia : Geijer- mamerna. - (LW-tidiiirigeri ; 1968, h. 1, s. 4-9 j) Gerbakgnuiden ti Geijers uridersökiiiribar Y i Kiruna. HL beyses i sin ro som 1ärLre I och koega. LKAUKb, LLLUSb

10 S-1. : svensk bergsman med värdsrykte. ; 1969, h. 1) Artiken handar om Tekn, dr. Hans Lund HL nämris i samband med Lundbergs Kiruna LKUKb, LiCHUSb - (&&a- -. : Georg Berfors om Xjamar Luridbohm. - (LUB ; 1972, h. 3, S, 21-25) aergfors var vid intervjutifaet 90 en av de d& f& kvarevande, som haft n2 kontakt rried fl, viket han hade under som prastman i Vittangi. LKUUiib, L1LABSb -. ; - Uöök,F.: Före si tid. - (L1i~Lr-tidniigeii ; 1972, h. hágot om HL, en initierad biografi efte L1.SAbKb, LiCKUS b Uet rika och fattiga Sverige : eri sorni:ta C resa - stockhoim, s. : iii. iil i kap.; "Jam, vatten, &~ci" s. 15'7- I 70 Tydiigt angiven portriitteckiiiiig. Li(XUs, Carborg, If. : Lappands maniberg , s ) 1L s. 43, 44, 47. r'oton av och p& rekognoscerixrgsfard ti iiinuavara. Ksb, ~tubsb, Mf Carcsoii, U.: aostader och bostadsomr&de~i iiim under sjuttio &r. Ing&r 1972, i: horrbotteu vager tuugt : d$ - riu - se S Ksb, LbUhb, LitriDbb, Mf W.: *ersikt av nnarniragdiis utveckirig ars mainavta. - Kiruna, i ~ f ti b. -

11 Caspar f ö rbun 346 s. son Ii. : Gruvfok : sve~iska gruvindustriarbetare- - 9 et under fyra artiordeii. - btockhoor, kil rr5mris s. 184 i samband med arbet skonf ' kt F Centena, J.: F'ran riksdagsmaimens färd ti Högd horden. - (svea, fokkaender för 1901 ; 58, 1902, s. 125) Christjan brikssori och iiimfia kyrka. - (bani ; 1955, h. 4, s. 14) LiUUhb, LaiFUsb h.: iried iii~sdagezi i framtidsandet s.. ur: I<ars#roia-tidriirideai kap.: n me rika i bverige" s. 16-1ö, dater Kiruria deii 7 jui Lubb, Mf - E. s. : The charm of Scarrdinavia / Fraïicis h. Cark ney s. Cark. - uoston, s. r Kirunabesök Ar Coinder, d. : Lapparna ; en uok om sainefokets fo ritid och nutia. - btockhom, s. : i. HL ncitnr~s U. 228 i kap. : "donst och itteratur" ics b Dahistedt, i. : Norrarrd i koriste1 : f'cireurag via 1dk; e horrianusmässan hma, 1~ s. :is. nf A. : ivinneri frh Xiruxias första tid. - (M

12 och bveriges s. HL i samband med inmutning. M f 51 : Harjartftg : kors och tvars gezioui dverige. : Ären 19~0-1Y s. Kap. ; "Upp ti fiirui~a : c:a 13 mi nors om yocircen" s Intryck fr&n en agitationsresa Ar Mf (vetenskapiga och praktiska uiidersökningar A La pand, t, riade av Loussavaara-Kimriavaara Aktieboag v 53 ua (;der, G.: Winriesanteckniiigar fr&n kontakter L+-NJA. Minnen av kl vid besök i iiinuia I 54 ueidik, x. ; Geivare mamberg. - (JA ; 1906, SI ) kil uarrms s. 2'76 i sambarid. oieu apatitkoami siorieris uridersökririgar ö<$. LWkb, LWSu, Mf : kornster ter fr&ri den första gruvurytriiiigeri i

13 56 Iiidrir-g, &.r Mam : skidringar riordaiiifrari. - stocchiom, D. 1 3 D. 2 a U. 3 1 Mannen som gjorde det s. Handingen föragd i raarmijö vid Kiksgrbsbanans byggaide. Bergets sang s. Med ruerget avses Kiruraavara, och har har en gestat benämnd "Agren" tydiga ikheter tned HL. Spearna s. Handingen föragd ti börsjobberikretsar i btockfiom. "Agren" förekommer vid en fest. Iisb 57 and (STb':s Arsskrift ; 1929, kil s. 22, 4. Ksb, LiAUSb, kf 56 - Die Sciwedische-xiorwegische Unionsbahrr Lue&-Ofoten und ihre bedeutung fur die Xrschiefsung der nordschwedisehen Eiserietrzfeder. Sär1:r. 12, ur: Stahi und Eisen ; 1899, h. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 18. HL i h. 2. LLCAUiib 'O d, H.; kansen-buropen : en studie i vija och ja, - SLockism, s. L s. 158, i>y. Lammantraffade med Narisen i Uashingtort 19 1'7 som sve~isk handesdeegat. Edest- m, u. : Lappandskurigen frhri UaL. - (Uusandsk ju S j 41 k. ; b'r&u iebs~.eaiaiue ti SGdra bergen : rriirinerr , s. : i. ii'örfattarixiria.n vdr maka ti Kirunas förste kyrkoherae. HLL Ksb, biif förekommer genornggende. Yersonreg.

14 G.: Trafikaktieboaget Grängesberg-Oxeosuna : storandusfris historia. - StocWiom, IYZI. - Svenska industriea verk och ai~aggningar LWSb, Nf J. E. : Kiruria : drag ur samhäets, socknens vbrytxiingeris historia med ed~iirig av rianineri p& gator, - Ju~Lköpix~g) s. hsb, Lrwdbu, Lhiaab ivet. i: Luea, P ite&, Hapiranda, Boden, Liruna : m ed 1949 KL och kiruna &yrka. - I : iiruna och Judiasjarvi kyrkor. - Kiruxa, Y s. : i. dsb, hhbb~, Yroste11 i i~iruna bemittar, &r i: Norrbottei : asebok om var hembygd / red. Yngve Aströni. 1951, s hsb Ekö, bi. : Eruct. Ljariiigs mam. - Uppsaa, s, J rifker utgivira av Litteratumeteaiskapga iristitutionen pysaa universitet ; 2) Uiss. Uyysaia HL s. 66, 11:) X'f, 122 Sf, 168, 179. ICcb, LKI~BS~, Pf / sign. G,G. U.a, fatvandring ti waierox~avara"

15 A.: Intryck frau första bessket i Kiruna , 2/7) Citat: "... Jag reser hem ti min ya i 1. Grissehamn och awaktar Lappands utveckingm 70 fjäs. 1n&r i: En bok. - Stoekhoïm, s , : HOS Ing&r : Ingiiir 1 4 ~ s. : i. ap par, Ater hos a ap par. i: M i t t iv och everne. - btockhorn, Var i Lappand. i: Aventyr och hugskott. - Stockhom, 1YO : in senaste resa. - (~trir; 1910, nr 35) '74 -. : 1910, S. : i. Aven i Strix. I fraga om konst och vackra syripunkter. - (Strix 8 nr 39 och 42) Anmäer appen Turis bok nhuittaus sarnid birra" med förord av HL. 75 Vid ir~vignixiger ;iv Kimria kyrka : den 8 dec. I, - Lue&, s. Ksb, LUbb, ~%f 76 Ti Jukkasjärvi. - (Strix ; 1917, nr 3) &r i: Medan det Jäser. - Stockhom, s. 77 uppvaknande. i: Min 12 TE bok. - Stockhom, s. 78 I vargskogen. Kiruna 1/ Medan tåget väntar. Hr i: Hemspanad och taggtriid. - btockhoni,

16 - * Z z L resa i Lappand. Ingår i: itied penna och tapipa, - Stockhom, : s. : i. Bouppteckning. - Stockhom, s. : i. I& s. 24, 25, 27, '63, &ngström erhö som g&va av HL en nordandsbat, som förvarades i konstriarsatejqn i Grissehamn.Xnx~ehaer tvii fotografier av & / med texten: t'suza~ine, fijarnar Lundbohm, Cae Larsson och narin i Sundbornt 2/ med texten: "Uoktor Iijamar Lundbohm vid sin och Christian Erikssons ideaiska spis i niruna" &if i: Lasebok f6r svenska foket. - btockhom, ikt ti Hjamar Lundbohm. r i: horrbotten väger tungt : d& - riu - sedan., S Aven i HL:s gastbok daterad niiiruna " L E st öui, O. : Hyperbore6r : reseiv och forskiiirgar band Jukkasjärviapparna atockhom, s. : iii. HL namns s. 80 vid ~iimriabesök. Ksb, Mf B.: haerinden U. Demant Matt. - (samaren ; Nara viin ti HL. k.: biatrike byer S.G.U. :s chefer och b.g.u.:s arkiv.

17 87 Eugen.: aren Breven berätta : uppeveser och iakttageser / av prins Eugen, - Stockhom, s, : iii. Fertaet brev ti HL, b1.a. ett daterat dec. 1904, inför prinsens fsrsta besök i Kiruna. Ksb, LKcBSb 88 idare berätta breven. - btockhorn, s. Innehaer aven brev före Av intresse ar brev som narnuer ML efter det han &mrat Kiruna. Ksb, LKABSó, A.: Kirunavaasa : Grangesbergsboagets - jyeckojourxia1e.n ; 1936, nr 29) 90 - ~ak, H. : Idagot om Kiruna och Jukka. järvi. - Kiruna, om icirurra. Program för Lirnias 50-&rsjubieum 1950 LKBDSb 92 N%got om Hiruxia / utg. av Kiruna stads turistnämnd. köping, s. : i, Ksb, LiWSb, Mf 93 -.: Naturveteuskap intressera mera, - (~am; 1957, h. 2, s. 10) HL : s verksamhet inom det kominurraa omr&de t : (12) LKABiib, L1uiSSb Biagra gimtar orn diruna :' en kort historik fran sekeskiftet ti v$ra dagar. - Kiruna, 1961, - 84 s., p1.-b* Ksb, LW&b, LWbb, Mf

18 - * r ( hr; -.: 70 S. - 6: 70 S. - b: ( Du1-0 : In Fak, In s. vunna Kirunagestater, - giruna, s. - ic. ) HL s. 30, 56, 64, 66, 68, i kap.: nijorg #erschm, "Maria och Mina Pappian, *Axe Taott, "Johan Thu ri. Ksb, LKABKb, LWSb, Wf i möttes i ett svunriet giruna. - itiruna, ( Dupic. ) HL s. 46 F kap, : '*August LundbergH Ksb, L WKb, EMSb, Mf e g&vo färg &t ivet i Kiruna. - K iruna, ( rnpic* ) HL s. 3-9 i kap.: ni3engt Lundgren*" Lsb, LWiSb, LUBSb, Mf juttio ar i Kiruna. - Kiruna, s. - ic. ) Ksb, LWKb, LKABbb, Mf jaimar Lundbohm. r i: Kirunamimien. 1973, s Minnesdikt av Water burray tiägnad HL i kap. : tkiruna pensionärsföreningn s Ksb, LrChE)&b, LKkBSb, Mf K.: Hjamar Lundbohm. r i: Märkesmän inom o&rt ekonomiska iv. 1929, 1-93 Fast1 indui In4 z, G. : Kyrkig verksamhet i gruvdistrikt och risamhaen. r i: tueii stift i ord och bid HL i samband med samhaspaneri~ig. LKABSb 1 Fiscf Sveri G.: Hos svenskarna : en sovjetförfattare ser p& e. - Stockhohm, s. : i. HL s. 150 vid Kirunabesök. LWSb

19 103 ~itin~doff, H. : Bagra anteckningar frap en appandsresa vintern Stockhom, s. C. E.: Stockhom - Kiruna : en järnvägsfärd stambanan, - (skandinaviske Turisten ; 1902, ars igenom Lappand : en jarnvagsfard med norra n. - (Skandinaviske Turisten ; 1902, nr 6) T. : Abert Engström ; ett konstnärsabum s. : i. HL xämns s, 111, portratt &teges utfört med sannoikhet Forss d, K-E.: Ti fjäs : en diktcyke. - Stockhom. atx;21 s* : ~411 ett bergfok : dikter. - Stockhom, s. 109 f Forsst öm, G,: Mamberget : mambrytning och bebyggese, - Lue S. : i- HL s. 65, 122 i samband med geoogiska undersökning. Ksb, LKABKb, LIIWBSb, Mf 110 Frank, Kiruna G. : Magra gimtar ur Jukkasjärvi sockens och gruvsamhäes utveckingshistoria, - Kiruna, m - ( Uupic. ) Standardverk vad gaer Kirunas historia under första deen av 1900-taet. Kap.: Viijainar Lundbohmtt s Ksb, LWSb 111 -,: K runa : minnesskrift ti 50-arsjubieht / af Frank och Oof Berggren. - Eskistuna, Kap.: "Hjamar Lundbohmw s Ksb, LUBSb

20 P.: hud Kasmusaen som jeg husker ham : fortat gdomen, - ki~jdbenhavn, 1934, s. HL namns s Fritz, en st- die i finansieringsprobematiken under expoaf erings- tiden från M.: Gustaf 8miP Broms och b ord bott er is järnmam : Göteborg, s. - (Heddeariden a ekon or ni sk-historiska institutionien vid Göteuorgs Universitet ; 5) LHABKb, LKABSb : barmamsproduktion och järnmaidsmarhad r nska exportföretagens produktf ohsutvecki~~, ningsinriktning och skeppnings f örhaanden - rg, s. - (hieddeandep fran ekonomisk- iska institutionen vid Göteborgs Universitet ; 11) LKAUSb, Mf järnmamsexport Göteborg, (keddeanden Iran ekonomisk-historiska insti utiorien vid Goteborgs Universitet ; 12) LWSb, Mf irunagruvornas arbetskraf t 1899'- 905 : rekrytering - Göteborg, s. - (bieddeanden institutioren vid Göteborgs Ksb, LWSb,Li(HBKb, Mf, J. H. Y.: With ski in horuay and Lapand. -, s, : ia Beriittesen i dagbokaform, aterger U.a. ett besök i Kiruna, apri Xnrieh&erfoton

21 Gassa Stockh Stockh E, O.: Bank och industriet genombrott r.as Enskida Bank kring sekeskiftet m, d. : ii. Behandar finansieringsprobematiken för expoateringen av de appändska maimfaten. LMSb Gei der Särt Upsa - m : s (SGU s - 0 : B N P.: Apafitgange in den Porphyren bei Kiruna. ur: Buetin of the Geoogica Xnstitution of L HL S. 202, 213. LKABK~ triges focfattigangar. - Stockhom, ?. C. ; 294) HL namns s. 5, 8, 9, 25, 27, 28, LWKb 1 ima ar Lundbohm : nekroog. - (GYF ; 49, 1927, s. Ksb, LKHUKb, LKABSb, hf - 0 : U.a - 193c - 0 : h s. ; i. - (SGU ser. Ca. ; 22) HL narnns i samband med tidigare undersökningar..ivare maixiifät : geoogisk beskrivning. - Stockhom, iioprogram : Per Geijer beratta4e minnen. - (1936 :30/4) -. : &ii 1934, r minnen av Hjamar Lundbohm. - öster i Hadio ; i 18) v Geoog 1898, Gih -9 Stockh SJ. 4 :,ka föreningens möte den 3 mars (GFY ; 20, 68-78) LUBkb, LdWiOb,: Den svenska utrikespoitikens historia. - Lm S. HL s. 296, d& han som svensk deegat &r 1917 besökte USA, för upprättande av handesavta. Ksb

22 Gi3 - Sta persc sax gstam, H.: ien skgnsk-norrändska sakten Sven~uius. khom, s. : ii. - (skrifter utgivna av historiska samfundet ; 16) r. ur: Personhistorisk tidskrift ; 1965, h Mf Grans tidsk ram C-G. : Sjamar Lundbohm : riekrsog. - (Teknisk -9 ift ; 1926, s, ) LUX;b, LWSb Gruv data. 5 &r.: InnehAer fertaet artikar och historiska - (Gruvarbetaren ; 1970, h. 9 och 10) LKABKb, LMSb Gruvz,i konsterr. - (LUB-tidningen ; 1971, h. 4, s. 1.5) HL nämnd. LXiiBb, LWSb Gräns skonst. - (Ham ; 1966, h. 3) KL:s konstsaming och Kirunautstäningen LkLKBKb, LWbb G&rdJ skede Hagsi Uppsz g, T.: bvensk industrifinansiering under genombrotts , - Stockhom, s. 3, H.: Kiruna : en stadsgeografisk undersökning. -.a, k3 s. - ( Uupic. ) Uppsats vid Ge~grafiska institutionen, Uppsaa. LUBSb Hami Ge rdn -..- Stock on H.: Dagböcker : !J16 / utgivna av Gunnar -9 r. - Stockhom, s. HL s. 80, 116, 117, vid besök i Kiruna. agböcker : utgivna av Gunnar Gerdner. - om, 1~ s. HL s. 121, 262. KL uttrycke! kritik mot Heners agerande i frågan om det engesk-ameriuansk- svenska handesavtaet. iikb, LffiLiaU

23 i.: J.A.G. Acke : f. 7/ d. 5/ : utg. av Henning Hamrnargren. - Stockhom, HL s. 135, 233. F.: Barioht uber eine im Sommer 1903 nach dem an der Ofotenbahn ausgefiihrte Studien- - (Xeitschrift fur das Berg- Hutten- und Sainen- Staate ; 52, 1904, s ), T, : Hdamar Lundbob. i: Minnesgestater LICIiIBSb, Mf ~eiihn, G. : honunientat i Norrand. - (Vkr konst ; 1962, HL och Kiruna Iryyrka. ~eder, J. : Minnen och dagböcker / utg. av Wihem Odeberg. ckhom, s, Ger b1.a. en inbick i Grängesbergsboagets affarer. LUSb / utg. av Daisands fornwiuriea och hembygds- förb/nd. - Göteborg, s. : i. Boken avsutas med "Dasändska antavorn bil.a. HL : s., A.: Im Lande des heen Nachte : Schwedische - Karïsmrhe, Kirunabesiik 1910 s Lundbohm : nekroog. - (kivar 8 Dag ; 27, 1926, Mf Hjamar Lundbohm : nekx-oog /'sign. E. B. - (samefokets egen tidning ; 1926, h, 2)

24 L. : Lararinnaii. i: Norrbottens Lans hembygdsförenings Arsbok 1963, Författarinnan t janstgjorda i dima och dess omgivningar under pi on j art idens uppbyggnads skeds. Ksb, LIWBKb 146 Homgren, A.: i\orrandsminnen. - Stockhom, s. HL förekommer s i kap.: "En resa tipp Torne appmark och Tromsö amt &r 1911". Författaren företog resan som sakkunnig i renbetesfragan och gas tade uärvid Lundbohm. LUBSb, Pif 147 Homström, L,: Artike. - (GFF ; 23, 1901, s. 435) HL namns. LKBUKb, LWSb 148 Hovdan, B.: Pestskrift ti iqairviks 25. Arsjubieum 29U& Piiai 1926 / av Beriit Hovdan och Einar Bix. - iarvik, s. : iii. HL namns s. 40, Msb 149 ~ayrdn, E. F.: Fr$n en resa ti Torne appmark och Bordands amt. - jrerra ; 1916, s ) Kirunubesök d. : De horrbottniska mamfäten. i: Lueå, Piteå, Haparanda, boaen, Kiruna : 51 -"Y- Höi' r, B-S.: Det jusa andet : porträtt av en ideaist ro an. - Stockioin, s. Handingon föragd ti Kiruna omkring Gestaten "&30rgundw har tydiga ikheter med U. Ksb, Mf B.: &orrbottenakonstnarer. - ~ue%, s. HL i sitt utitgange nied oika konstrarer, Car Wihemasons portratt fran 1906 Sterges. Bsb

25 ~ jan. f HL B-E.: Mamens man : nágra bider fr8n Kiruna, Anteckningar tiägnade Oga Bardh. 1944, s Kimahistoria, gimtar fran sekeskiftet. 154 Johns n, E.: Vinterresa i Norrbotten. - Stockhom, s. 85 i samband med refektioner över musik- kuturen i Norrbottens än. Ksb, &if C. J.: niagra minnen och erinringar fr&n Biksdags- resa genom norra Sverige &r 1921, - Varnamo, 1922, HL i sambarid med Kimmabesök. LiUBSb B.: Car Wihemson : en bohusänsk konstnär s. : i. HL S. 27. LUBS~ :i Dis. Uppsaa KL genouig&erade. Personregis ter. Ksb, LKiBiib, LUDSb, Mf 157 Jonss n, B.: btaten och mamf'aten : en studie i svensk Hiamf'tspoitik omkring sekeskiftet. - Stockhom, s. - (Skrifter utgivna av btatsvetenskapiga före 'ngen i Uppsaa ; 49) 158, L. A.: Uppevt och upynatt : ur minne, brev ker. - Stockhom, 1943, s. : i1. HL förekommer s. 478 vid besök i Kiruna. 159 Karing, S.: Axe Sjöberg. - Stockhom, s. ~ : i. - (bveriges amikma koristförenings pubikation ; 1 HL S. 189, 301. Sjöberg detog med tre arbeten I i Kinutautst&ningen 1905, gastade aven HL i HL gav Sjöberg i uppdrag att maa en vy över Kimnavara för den svenska avdeningen i idg ge, viirdsutstäininpen 1906.

26 I g, U. : Borg-Mesch : saiiihasby gare. - (LW- ;en ; 1974, h. 4 s. 4-8) Aven &got om HL. L U n, LwSb x, L.: Foktribunen Adof Hedin : för frihet och sa &t menige man. - Stocchom, s. KL s. 199 i poemik mot Itedin, som propagerade för statens inösen av mamfäten. Hedin riktade aven anmärkning mot HL för privat inmutning. Ksb, LHADSb kyrka / sign. U. H. - o orne daen ; 1937, s ) Ksb, Mf L : minnesskrift. - Kiruna, : i. Omdöme avseende HL som förhandingsbeegat s Mf -Nar~ik : som 1okföra1'e med mamtag genom de staridiga rrnarnas and, - (Veckojourr~aer~ ; 5933, nr 101 iuagot om HL. "i5 ge11 intre$ des, erg, U.: hagra synpunkter i fraga am statens sen betrkiffande des ~orrbotterib järnmamsfät, irnmairnsexporten. - iteknisk tikskrift ; 1907, h. 1) Nagot om HL:s ber&kiingsrnetoker avseende finu~avaramaruanc djupgaende. LWKb, LWSbp Mf.( 367 Konst Chris s. : i. - (Sveriges aiimänaia koistförenings %ticax1 ; 62) HL genomgaexde. Pessonrag. 2, H.: Christiar1 Srikssorn : stockhoim, Ksb, L WSb : fran Grängesbergskoncernens k~onstsaming - ian Eriksson. - (Mam ; 1955, h. 1, s. 19) GE: s skuptur i brons av HL aterges. LtkiJAb, LUSb

27 168 i<rantk, C.. : ~uiturväg mot norr : fran bygd och obygd kring pubo Inandsbanan, - Stockhom, s. - (STF:~ i 1077) HL SI 187, 191, i kap.: "Det. nya jä:rnbaraandn, i samband med samhäspanering. Mf E. : S& började det i K iruna : antechziigar om och utveckingen i Kiruna. - Djurshom, f Uupic. ) Kap.: "Hjamar Lundbozrns s LKAIIJKb, LWSb H..: I skida värdar : Herman Lagercrantz sina minnen. - Stockhou, s. HL s. 314, 347. Författaren träffadts HL i USA &r i ~arrarhorn, J. : Gama brukspatroner IV. Bru* 1937, h. 10, s ) - (&&n Svenska LWSb. Uppsats om HL., S.; YA väg norrut : nagra brev / pubicerade av i: Wrbaoka och Uvraid : mirinen av Sema Lageröf srzier von Heidenstam av 41 författare,/ under red. en Thuin. 1941, s Kirunabesök. 173 Land ist, J.: I ungdomen : scener ur den förorade tiden. *.Lm, k'3 s. 174 ~an~ehfe~t, G.: innan rästippen kom ti Kiruna n sunt ; 1934, s ) Skidrar Kiruna Ar 1899, d& samhast endast beskod av 15 iriv&~iare. 17 fotografier av dorg Wesch. Ksb, L WbU, Mf

28 I ~ Lauri Stock t.( am, s. -.: u. 3 D. 4 b.: I a, C. C;.: Stamfränder ; resemirineri och skicirixtgar. - Ksb innen. - Stockhom, d. : ie %* Zorns teckning av HL fran &r 1902 aterges , BL.a. aterges ett porträtt av HL utfört av Abert Engström. Ksb, LWSb \ - e. ett v $. IIL s ett brev ti Per Geijer, skiddas e t t besök hos en appfarni j, apparnas uppfatitning ~ 1 av HL beyses. ~azfir ecgui, J.: Una excursi6n minero-msta~irgica á Xscan inavia, - Ubao, HL i kap.: "Las minas de circuo poar articon s LZ(bB&b I Leach ki. G. : Lapand - ~wedend beriha. - (~he aerican- Scand navian Hsview ; 2, 1914, s, 38-49) ~g : kapse märkt ~ ous savaarb-icirunavaaa- - e: Amari L: iv och korist : brev i urva av Cassimir Laurin med C> i nportratt av Ur1 Aspund. - Stockhom, s. Geivare. 33 he king of Lapand : a etter to the review. - (The xn-scandinavian Review ; 14, 1926, s Lidin Linda Skock! B. : Hembygdskompendium. - iiimfia, s. U r dirunas historia för skobruk. HL s. 7, 8, 25, 27, 49. K S ~ I C. : C ar Lindhagens memoarki : andra deen, - um, s. Nagot om mamfragan vid 1897 ars riksdag i kdp.t * J&rxibaraandw s. 324 f f. LmSb

29 E.: Kiruna-Rapsodi, 1 Lue&, Vitea, Haparanda, qoden, Kimma : med Lixme C-E.: Kommun och industri i samarbete, - (LWgen ; 1964, h. 1, s. 20) HL i samband med uppbyggnaden av riiruna skovgsen. LKtUiCb, LuhUSb 185 &,*jung A. : Dagra drag ur Jukkasjärvi eskohistoria. - 1 HL s. 21, 33, 23, Ksb I 1 A. : Luosavara-Kimnavara mhmfät och dera$ genom ofoten-~ue~ jehiväg. - ëtockho d m, I 187 Lm: Iinanaförvatning Lue&, s. Matrike och samhäshistoria. Ksb, LUBKb, LKKUSb, Mf 190 idng, 377 s der Wiigen, D.: haar d& Lofoten en ~ap'and. ; 1909, s Besök i Kiruna. H.: Den unge Abert &ngström. -Stockhom, : ia k& S.,300, 338. Ksb I 191 Löre, F.: Das Land der heen sommernhchte : Schuedenfahrt. Kap. : "Uer kuberberg von ~ihna- in der Schatz- kammer des Ereesv s

30 - Ma : i Ma - U - Han me1 -, G. : I min krafts dagar. - sto' c honi, s. 1. Ksk, LUSb borg, Boo von: Bidrag ti Lue&-Ofotenbarians hiistoria. fe, s. LKdUSb, Mf er, E,: Harkens människor : fok och uppeveser: m Idre och iiönkarnä. - ~tockhob, s.~ HL s. 125, 131, 134, 214, j. kap.: "1 Johan &ris markerw. Uesök i niris stuka i Lattiahti, Torne- trask. U& förvarades brev fran HL, Aibert Engström, Imiie Uetnant Hatt w.f. i bostaden. Ksb ~ o k m om Skum. - btockhom, s. : il1. ~ HL namns s. 10. Ksb - 2 Pi tredje botten : minnesbider. - Stockhom, ( s. : i. HL s. 56, 106, 108, 192, 209, i samband med1 persontecknixrgar av g. i). Hatt och Y. B. hordström. Ksb, LKABSb 1 - Max Kre Samefokets konst. - Stockhom, 1Y s. HL namns s. 130, 146, i kap.: "Johan Turitt v "&is Kisson Skumn. Ksb Mihi, seu ud, för (justaf ~ind~+ist).: L och andra vagar. - Stockiiom, s. HL s. 170, beyser izans vänskap med Rudyard~ Kiping. -- hiar för Lund, P, : Han var med i.yionjzirtruyyen som röjde vag nambanan. - (signaen ; 1968,?r 33-34) - Mat far( E, H. : Ti kyrkhegeri i Jukkas jami : en vint&- Vittangi-Kiruna. - (5TF:s arsskrift ; 1902, s, ) Fotografier av Kirunavara och samhäet,

31 I Hes ngfors, 1968, s. t : i. 201 ~einander, N. : Gränges : en krönika om svensk jrnmarn. - HL f örekommer genomgaende. Ksb, LWKb, LIWSb, Mf 202 Mea der, E.: Odemarksöden. - Stockhom, s : iiap,: Vid rasfippenw s. o&-116, Aterger intryck fran ett Kirunabesök d& jarr~vagen Wivara- Kiruna ag färdigstäd. Ksb Underiga and. - Uppsaa, s. Författaren gick en tid incogriito som arbetare i Kimnavara. i 204 Wi3.1 r, W. G.: Ee~enth~internationa Geoogica Congress, Swed n (~he Canadian Miniag Journa ; y10, s, ) LUBAb 205 ~obe?~, x.: Xnmutningar och utmå kring sekeskiftet. 1n+&r i: Norrbotten väger tungt i d& - nu - sedan. 1972, '"4 M.: Schwedische Streifzuge eines deutschen Jour aisten. - Wunchen, Kirunabesök s , W.: Car MichaaZ : fiiaogens Car historia Stockhom, s. Tryckt i 500 numrerade ex. för samfundets medemmar, nr 167 i Lg. Murrays bidr*g &r har en häsningsdikt i'5 strofer da HL som recipient inträdde i ogen (1915) s , Lg : mapp kass. Lm.

32 - 0: In de Hjamar Lundbohm : niinr~esdikt. &r A: Norrbotten : äsebok för skoa och hem. 1930, 2, S, Ksb, LKaUbb - *: In Hjamar Lundbohm : minnesdikt. ar i: Kirunaminnen. 1973, s Ksb, W K b, LKABSb, Mf M&ng Norr erg, G. : Norrändska dagar : minnen och intryck fran ands nations sangarfard Uppsaa, s. HL nämns s. 90 i kap.: "Ovan pocirkenn M f Nans - st Or Nauc : en In i P H ~ jer, L. : i'ridt jof iiansen : en evr~adsskidring. ckhom, s. : i. g;s titar: &va og Eridtjof hansen. hansen og Verdan, HL s. 217, 218, via ett möte med uaiisen uneier harrdesavtaïsförhand1.ingar i Washington, Uba Ksb - hoff, J. H.: Lappands okrönte kung, Hjamar Lundbohm märkig gestat i Sveriges industriea historia. Ar i: D&d och bragd ; berätteser ur historien och et / under red. av Dan Byström. 1930, s, Hjamar Lundbohm : geoogen-disponenten-ku~turframjaren. taarbetaren ; 1942, nr 50) Nean In er A,: Uruna. -9 &r i: horrbotten av skida författare. 1921, de 1, Ksb, LWkLb, LUUSb, Mf Nean 28 z, G.: Vännen Abert. &r i: Mest om Abert iingström : mimen berättade av författare / under red. av Ernst Mamberg HL s, 79, 97, 140. Pieander vistades under &r 1925 tisammans medi Abert Eugstram och Hjamar Lundbohm p& Mösseberg sanat rium. Porträtt av HL utförda av Abert Bngs.trörni. 92, 293. LWSb

33 - Ni c La1 C d - Nie - Ni3 by '5 Göt g, M. p,: j.,es Gisements de minerai de Per de a nie su&doise, i rtr. ur: Annaes des mine%, ivraisons de septembre ddctobre & nämns s. 46, 70, LKABILb N, G.: Inga Carrys historia. - Stockhom, 1Y06, e gnigt &:s gästbok var band hans gäster under hösten 1903 författarinnan Gerda hiemann, som inskrivit sitt namn i boken d. 2 sept Ar 1906 utgav hon denna käreksroman dar HL under fingerat namn, men tydigt angiven som Hmanikuagen i Norrbotten m.mr är den maniga parten. Det sägs att han i bokhanden skyndade sig att köpa s& rnanga ex, aom han kunde komma över, och sedan omedebart br-a upp dem. E, L.: Kiruna : förhistorik - mambanan - samhasnadshistorik : paner - byggnader - anäggningar. - borg, 1968, s. : i. - ( Dupic. ) HL genomg%ende. Uppsats inom amnet arkitakturhistoria vid KonsthögskoAans avdening för arkitektur, LKABSb e, R. : Manner und Heden im hohen Norden. - Leipzig, s. : ii.. HL s i kap.: "Uer Berg der Tausend Lichtsrt*, En ingeniör Johansson har ti författaren berättat om HL och Birunas tibivese. Aterges har niiigot romantiserat med feaktigheter. Ksb, Mf a, s.: P& appandsresa. - urebra, s. ström, C. T.: Historik över de appändska mamgruvorna. Opubicerat verk i korrektur fran Norstedt & Söuex, 1925, kl S O 174, 175, 177, 176, 179. Ksb, LWSb

34 Iorrand : hgerrnarsaiud, Yaste~%botten, Norrbotten - btockhom, s. : i. - tf öreningens resehandböcker) HL i samband med Kirunas historia s , Ksb : ett bidverk / foko Erik Lijeroth ; in. av ; text Hans Beskow. - Mamö, s. q- HL s. yt, 233, 242. LWSb 224 Nor bottens bygd och fok : en skidring i ord och bid. HL nämns s MA' N s r--m, A.; Lappands skatter : Geivara mambarg och avara. - (Varia ; 4, 1901) hagot om riinuna samhäe. Mf orrbottens bebyggese. - btockfrom, s. : 226 ~~sftröm, H. : Svenska Gnivindustriarbetaref örbundets avd. K 12 iruna : minnesskrift Kiruna, e. ~ Hikt. iustrerad m(jd fotografier av samhäet och dess invanare, aven om förbundet. star i förgrunden ar det aven samhäets historia som beyses. Ksb, LKAUSb, Mf 227, N.: Hemer Ossund / av Nis Pamgren och Herje. - Stockhom, 19'j7, s. : i. - (svenska Ossund utf ördg, sotnruaren 1905 maning med nirunavara som motiv. Ldiibbb 228 Par sch, J, : Durch Schweden. nach Lappand : vortrag it geh-ten am 25, Januar 1911 in ber Fachsitczurig fiir Erdkunde zu Leipzig. ur: Mitteiungen der Geseeohaft fur Erdkunde S.

35 G.: Svensk stad ; fr& brrtksby ti träagardsstad s. : ii. Kap.: MGruvsamhae i ödemark, Kirunaw A. G.: Reseskidringar fran Sverige och Norge s. HL s Samhiisbeskrivning efter tv& besök i Kiruna, 1912 och 1914, Mf W. : Beskrifning öfver en de föreit mindre inom Jukkasjärvi mamtrakt. - (JA ; S ) XL nämns s LUW, LK4J3Sb Om mamtigbgarne i Uirunavaara och Geivare berg. - (JA ; 1914, s ) I,ALaBKb, LLkBSb G.: Jennkontorat och den bergshistoriska forskningen - (Historisk tidskrift ; 1975, s ) LIUSb bogerationen - i Kiruna : minnesskrift s. : ii. HL s. k, 13, 47. Ksb J.: Myten am Lappand : essayer, - Sto~khom, HL nämnd S KS~, LKABB~ S.: fiadevapar : en berättese om nomader norr. - Stockhohm, s. r i. #L s. 176 ff. HL oesökte Kaixfors omkring &r Koraversation 'aterges. Personreg,Ksb : NJoayas söner : berättese* om dagigt iv i norr. - ~tof$chom, s. : i. Kiruna och dess omgivning under och 20- taet.

36 Hasm Or Hehn Stot arbe ssen, K.: Lappand. - Stockhom, s. ;:s tite: Lapand Tecknar apparnas iv och mijö. HL ti Abert Engström, brev 21/ , uttaandet föranett av Knud Rasmussens vistese i Karesuando : njag ar gad, att han kom just agom för att p& nara hia1 se det förtryck och den brutaitet som denna ada och goda ras &r utsatt för just nu av oss vita manniskor, som representerar kuturen, viket. i detta fa g&r s& ti att vi vadföra oss p& apparna därför att de överskrida ägogränser och poitiska gränser som vi uppdragit mer eer miridre godtyckigt genow deras andtt Ksb, Mf erg, M. : Gruvminne~i / under red. av Hats Rehnberg. - hotn, e ; 25) B1.a s. : i. - (Svenskt iv och pionjärtiden 1 Kiruna, fotografier ur samhäsivet. Ksb, LKABSb, Mf - Henm avse : i n, J. E. : En värdsbid i fickformat : poitisk revy, d för Kirunas 20-arsdag. - Stocdiom, s. HL namns s. 25, 26, i samband med skoväsendet. Xsb, &if Hich Wi ch nr 4 Homd : i - Hosb ( ~ e o Kap.: tdirunavara : 1900v s , s, E;. ; hiruria och iiirunavaara. - (btridsropet ; 1913, I h, - A.: Car Wihemson, - Stoc~srn, s.. - (Sveriges amänna konstförenings pubikation ; 47) HL geiomg5iende. Ksb, 'LCAi3Sb a, J. E.: Johan h ri : muittaus samid birra. - rafiska f öreningen i Finands t ' dskrif't ; 191 1, s 11 1 Lg ; napp kass. Gd I

37 KOS$ IIIC Röna hist * G.: I koja och residens : minnen. - Stockhom, s. : i. i& namns k kap.: wj&nivagsbygge norr om po- cirkenw och ni j ordkua och traaka jatt. Rosén medverkade i paneringen av det Eramvkande Kima, Ksb g, S.: Jernkontorets samingar av svenska bergsriska bider. - (JA ; 1925, S ) HL namns s LKABKb, L WSb 3ar Wihemsons fokivsm&ningar. - Stockhom, s. : i. - (svenskarna och deras konst ; 1 ) HL s. 41, 42. Porträttet Ar 1906 Bterges. sveiisk tekriak och iiidustri i konsten. - stoakham, s. : i. Redovisar vika konstrrarer som arbetat med motiv fr%n Kima och därvid gastat HL. Sah nord 238 krön, H. : Sonimarjust and : natur och människor i igaste Sverige förr och nu. - Stockhom, : ia HL uamnd s. 36, 39, 52, 53. Ksb, LKAUKb, LWbL Sac I 968 onsson, K, : Ankomsten. - (Skogsindustriarbetaren ; h. 19, SO 23-25) Pörsta kapitet ur ämnad bok om Kirunas tibivese och utvecking fram ti storstrejken Ar ännu ej (1976) utgiven. tnwd~b - Schn a, M.: Iispo~enteri i Liiruina. - jbtrix juiriurarner 1916) Hyningsdikt. Aterges aven i ihstrum : De mörka bergen s : 92 P& vägen : sanger och portratter. - Stockhom, S. Dikt tiägnad )il s Omsag av Abert Engström. Lg.

38 253 -.: ~yningsdikt ti &:s 70-&radag. - (~önda~snisse int fok, - Stockhom, 1929 Innehaer Sven nr 253. G. N.: PrSns Xugens konst, - btockhom, IIL s. 44. LUbb H,: Om Ofotenbanan : föredrag haet anför af iiiksdagens bada kamrar den 28 Mars , - 36 s. HL namns s. 33 i samband med undersökningar , O.: Abisko med orngifningar : Riksgriinsbanans, an, tornetrask, iingre och kortare utfykter. - m, s. : i. - (Svenska turistföreningens Kiruna s, skogen och mamen. -. Umeii, s. - (Övre Borrand i förr tiden ; 5) HL i kap,: "Värdens största stadn s. 46 n Ofote. - (8TY:s arsskrift ; 1900, a som här benämnes "Luossavaara kooni, J. : Nar värdens nordigaste jasnvag bygges : intryck friin en f&rd mean Geivara och B1.a. fotvandring fran Kaixaven ti Kiruna, Ur de norrbottniska mamf&tens historia III. försvar ; 1942)

39 Stern1 hans. 294) f, E.: Lappands okrönte kung, HJ, Lundbohm och erk. - (Korrespondens ; 37, 1938, s , 292- Ström' om, S.: Nationaromantik och radikaism : konstnärsf örbu dets historia Stockhom, : i1 HL i samband med utstani~~gar i U.-a 1904 och 1905, montör var ~ugene Jansson. Sundh Im, H.: Bn saming porträtt av svenska bergsmän. - ( UBV 1922 ) Swahn W.: Axe Granhom och hans raare ; ödemarks- -.piond, ren, janivägsbyggaren, diktatorn, arbetarvannen. Stock om, s, : iii. HL tiägnas kap. Xi; "Lappan4a okr5nt.e Pcrun.gW s Ysb Svede - 0 : 6 *, J.: En ödebygdsfärd. - StocchsLm, S. HL i kap.: "Johan 'hri och hans bok" s Ksb, Mf r och människor. - Stockhom, s. : ii. HL i kap.: "Nagra av ödemarkens pionjiirerzf s Ksb. - 0 : våra bygder : äsebok för barnen i det nordigaste Sve-ri, e. - Uppsaa, s. : ii. Kap.: "Hjamar Lundbohm : appands okrönte kungn S KS~, &if - s: otspar p& vage11 : fra11 drottning ti foket. - Stock: om, s. :*ie HL i kap, : IILappands okrönte kungw s Författarinnan txaffade U personigerr Barn gaat i Kiruna omkring 1920.

40 V. : Wihana Peterson-darger, Sven ~jest.sörn - Urneg, s. HL s. 39, 43, 52. Genom =:s förmeding bekostade LUB Kjeströmkvartettens ariga musikveukor i de appändska mamfäten ~und$t.röm, A. : Natur och arbetsiv i svenska bygder. D. 2 ; Norrand. - Stockhom, s. : i. +- HL namns s Mf 271 Sven nius, F.: De korrbottniska gruffaten och Ofotenbanan. St ckhom, s. - (Föreningen i~eimda.i.$: skrifter Mf : Lappands bergsbruk. i: Lappand : det stora framtidsandet : en ski8dring och bid af dess natur och fok. 1908, s Ksb, LkUiifi, LIUBSb, Mf Dagbadets arsbok #L i kap.: nyiarkigare dödsfa i Sverige 1926~ W,: Jukkasjarvi kyrka och bygd 350 &r : 1607/ e&, s. : i. HL i samband med bidrag 1907 S. 33. K S ~, LKH,MJ 276 Tene z, H.: deba ten s. t HL: s insats vid skoväsendet s uppbyggnad s, i kap,: kutveckingen av ma i mfätens sk vtisende i början av 1900-taet" &sb Mf Q

41 TGA : 7 en mogen dam : 75 &r. - (skip ; 1975, nzr 18) HL i samband med upptäckten av T8xouvaramamene LWKb, LWSb Vara eer inte synas vara : mdnnen och avsutade 1946 / sammanstäda av Tage Thie s. : iii. HL s. 46. Thie detog i promenaden fran,narvik i den pro j ekte rade j arnvagens riktning sommaren Ksb ~ttadmden i Mamfatsfr&gan. - Göteborg, s. r. i;: W ~aiih, U. : Hjamar Lundbohm : nekroog. - (JA , s. LWKb, LUB5b \ ~aiih, K-E. : Tretton Ar i Norrbotten : berätteser och iakttageiser. - ~uieii, s. NQgot om uiamf'aten. Ksb, LKiLBSb, Mf veander, J. Y.: Fardrnaxinasag~ : orte e igen. sanimanfa%tad i 24 ganger. - Stockhom, s. Behandar 190 riksdagsmans resa ti Norrbotten &r Vers 10: tt;c'arden ti K inuiah. Vers 11 : "Vid Loussajarvi eer axsjönw, strof 1 yder: axu &r att saga, huru en unch som mirnies an, i kök av kärnfriskt furu bereddes färdens man. Nar Lindman va oss mattat stod Lundbohm upp vid bord och marigt vardt nu berättadt, om axsjöns under~okci.~ e ek it rand, E.: - Ber b en, s. BesöBiKiruna Oögnfuer : stemninger og skidringer.

42 biibe 1937 WiMi ~[JPPSI La, s. : i. HL s, 144, 146. Namns b1.a. Yih 183 5, E.: Uppsats om Johan Turi. - (~veriges natur ; s ) G, K, U.: Nomadskoans äsebok a tredje boken. - hövding och vägörarew Ksb som Rhea traktens Lmson, B.; M i t t iv i miniatyr, - Stockhom, : i. HL s. 173, 174. Ytre L) D. 2 b54 B, N. A. : Narviks historie- - Barvik. : Ofoten i sdre tid Narvik innti ML xiäanris vid viktigare besök i irarvik, sauit en viss insats i bibioteksuppbyggriad. : Fra f#rste verdenskrig ti yare dager Den appändska musikveckan utstraoktes &ven ti Narvik. LKABSb - ~sbr r&, G.: Uvre Norrand : Langsee-Hiksgransen med ans1 taude injer : resehandbok. - stockhoim, 191' s. HL S. 66, , , Ksb, LKAUSb, Mf. Astr - 0 : stoc g, Y.: Hjamar Lundbohin. - (Mam ; 1953, h. 3, s. 8-12) ti biografin. LKAHdb, LKAk3bb Hjamar Lundbohm : "appands okrö~~te kungt1. - horn, s. : i. Forteckriar aven k&: s egna tryckta skrifter. Anmäd i: Dagen 21/9 av A. Löfgrexi - GHT 15/9 av P. Fjeström - NSD 2/9 av G, Bring - hya Uerm 29/10 av M. Bergman - brnda 10/11 av 6. Lsifand - SDS /9 av L-Y Mane - SVD 26/10 av I. Andersson - V# 17/~ av M. Uergman - LM-tádningen 1966 ; 2 och Skip/Mamasen 1965 ; 12 av L. Karsson. Asb, L WKb, Lubb, &if ~

43 I.: Lappands okrönte kung. - &SVD 24/ ) Porträtteckning av Abert Cngström 1922 aterges. G.: Hjamar Lundbohm sjuttio ar, - (DN 25/k 1925) Abert Engströms teckning av HL och appgubbe Aterges. G. : Kintnaungdomen och den Iiya tiden. - (&VU 12/4 HL och skoväsendet. 294 bar k, A.: &n iten men hd& stor gruva : TU fyrer 70 i HK ' ) Vnderrubrik: t*k jamar Lundbohm a som fann mamenw 295 pa$ramei, A. : Järnbergen. - (~t~a~b. 20/ ) HL nämnd. 296 Ber fors, G.: Lappandskungen Hjamar Lundbohm sedd p& '&. - (NI< 12/11 och 19/ ) Med Anders Zorn p& appmassa i Vithngi, - (HK 3/3 1960) Besök av Zorn och HL Henkavningspats som bev niastodontsdad. - (&ya and 4/4 1962) Har avses K ima. 299 Berdaan, M. : Lappands okróiite kung. - (Va 17/9 1965) : (Nya Varm5nnigar och dasänningar i Lappands mamberg. - Werm 29/ ) J.s Den appändska mamen, deus fkirading och : artikeserie. - (NK 1244, a9b4, 2664, 3/5 1930) Mamfatshistoria, b.a. Ofotenbanan i Hiksdagen. striden kring 302 hr& Mssch.: Btt iv i säskap med icfruna : Borg Mesch berättar. - (NK:~ söndagsäening 28/4 1956) 303 Urin, G.: Uen dnga vägen ti "de mörka bergenn. - (NSD d nnmaïer Ahströms krönika, ue nr 4 c

44 G.: Ofruktsamme och skaoge utanpa. - (Arbetet Pörfattaren besökte KL och siruna i ungdomsaren och återger har sina i~itryck. &maer kiven Ahströms krönika, se nr 4. s ö, S-E. : Artike för &&:s speciaj.numiuer. - ~(YK 13/ Bwi,' 1 - HL under rubriken HFöse sin tidn E. A.: Vision 1906 : Horrbotten kan försörja.. - (NSD 16/7 1971) Heferat av Arvid Kemyes rapport fran en resa Stockhom-Kiruna, pubicerad i: Läsning för svenska foket, som utkom aren kring sekeskiftet. 307 uöö F.: Kiruna : järnets svenska kondyke. - (SVD Careson, C. N.: Ett &r vid pocirken, - (bocia-~emokraten &9 1 1 hinnen fr&n Kiruna &r ~ae~gren, A. : niruna kyrka : dlkt. - (NK 7/ ) : bikt tiägnad HL. - (NK 24/4 1915) J.: Lapands uncrowned king. - 26/5 1932) Övereättning av hiåtte Schmidt8 dikt: "Uisponenten i Kirunatt fran ar 1916 av James Creese, sekreterare i American-Scandinavian Foundation. Aven pubicerad i The American-Scandinavian Review Uah vist, B,: D& kockorna ringde första g&ng i Kiruna. -,*1912) B.: Ti disponenten Pi.dokt. Hjamar den 25 apri 1915 : hyknings- och ännu inte karagt ämne. - (NSU ) HL i samband nied värdskap för m&nga konstnärer. 314 Uae ius, K. G.: i'javarden i svensk konst : ett stort

45 + 315 Edst öm, J. S.: Hjamar Lundbohms minne hedras genom en (sm e ) 316 Eke ot, G.: Kiruna : en betydesefu utpost i höga Nordan. '*s veckobiaga 12/7 1929) Intryck fr& besök i giruna, b1.a. Lundbomsgarden. J. E,: Skoviisendet i Kiruna (NT 27/11 &:s insats vid rskovasendets uppbyggnad pastorat : ur en appmarkssockens annaer : 24/ : Christian Eriksson och Kiruna kyrka : ti den hadana konstnarens minne. - (NK 7/ ) i3.a. anekdot om HL. M%arprinsen och atartavan i Airurra kyrka. - (NK 1947) / Ti Kiruna 50-arsjubieum. - (NK 26(8 1950) underrubriker: "bpridda drag ur Kirunas historiatt, IIHande och köpenskap under 50 &rw 322 *a, O..: Hjamar Lundbohm. - (NK 23/4 1955) ' 323 Enst öm, Y. J.: Borg Mesch berättar tidiga minnen. - (N1)A,& Ericsson, C-M.: Boken om Kiruna kornme; : materiaet var re an väntat. - (NSD ) Q Ar 1963 pgbörjads författaren Lurt saomonsson ett arbete om Kiruna p% ung. 700 s. bär b1.a. Lundbohmsgestaten skue beysas ur nya eynvinkar. Verkat ar ännu ej (1976) utgivet. J. A.: Ett för Norrbotten betydesefut 30-ars- : n&gra minnen och erinringar rörande iuksgranstikomst. - (NK 21/4 1928) Även nagot om 1%. 326 Fak, H..: Ti Johan Thuris 80-årsdag. -, (?+f. 10/3 1934) HL i sin verksamhet vid utgivandet av Turis bok 1910.

46 F3e ström, P.: En patriark i Lappand. - (GBT ) FoP-e T.: biänskiig kvinteesens : apropb ett dödsfa. - (D, 9$f% 926) Med utgå~gspunkt fran, %:s person görs refektiauer om nödvändigheten av individuaïism far" att. franaja utvecking inam näringeivet, ooksa ett utfa mot en atför hard speciaisering i yrkesivet. Fors Frid biev (NK Frän G, B.: Intryck fran en appandsfärd. - a er^ 14/8 Mambrytning i Kiruna m.m. J. K.: Riksgränsbanans 40-&rsjubieum : verkstad basa vid invigningsfesten, öfat for de töretiga. - /i1 1944) B1.a. beskrives da HL hö middag för raarag ar smyr, T.: Mamfätens historia, - (UNT ) Anmäer fiströms krönika, se rir 4. k, S, : Lappand : en gauima provins i nyt t. jus. - Hade (~ft nbadet 9/6 1966j Anmäer Ahströrns krönika, se nr 4. Ha u, S-a.: Minnesartike HL. - (~ohus~ 25/4 1955) Ha över Ha Norr - 0 u, J.: Nordiska festen i Sunderbyn : minnesta hsdangangna märkesmän. - (NK ) Referat av minnesta över HL. &k, J.: Genom trettio &r : kort historik över ottens Yöreäsningsförbunds verksamhet aren /6 1935) HL väckte tanken p i att sammansuta de okaa föreningarna, och tog därmed initiativet ti bidandet av Norrbottens Föteasningsförbund. Hedb I 926 rg, T.: Eva Bonniers minr~esutstaning. - (DM 3014 En portrattmaning av HL behandas. 36) A.: Handen der skabte Kiruna. - (~risteig Dagbad.

47 338 Lundbohms minnesfond. i DN 1926 : o/&, 14/4, 23/4, 38/4, 23/7 26/ : 8/ : 5/2. f SVII 1926 : 10/4, 11/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 1/49 22/49 23/4 9 27/49 29/49 30/49 2/59 5/59 6/ /69 22/7, 8/8, 26/10, 30/1~* 1934 : 4/28 234'3. 9/ : 1/29 8/39 21/ : 9/29 11/29 8/5* / : 2/ : 15/2. 'I 339, N.: Vrån Lappands mamfät : artikeserie /3 1929) i iivinnor kring Kimmakungen. - (GT 12/9 1965) 342, A. : Hjamar Lundbohm : gruvkar, demon, h. - (DD 21/1 1966) Ogonvittnesskidring av den tidiga brytningen - (bv~ 10/8 1902) 344 Kieia id.: Hjamar Lundbohm och &iruna. - (SDS 30/4 1955) Kein var anstäd vid LKAB i Kiruna sommaren , U.: Nar f Ar samerna sin e:gen skidrare.? ; Johan an visa vägen. - (NK 29/ ) HL i samband med utgivningen av Turis bok Lehmakri, E.: Hjamar Lundbohm - e.ststeri.ooh människov2innen ) ~ersoni~a intryck av HL. 347 A.: Kirunaminnen frb sekets början : artikeserie. -9/9 1950) Berättad av Kirunas förste stadsingenjör Aan Lenander. arnmamsf&ten och det stora järnvägsbygget. Bakgrunden ti uppkomsten av gruvstaden JLiruna. iruna vid sekeskiftet och nagra ord om dem som voro med da. HL b,a. i samband med Touuvaramamen. e som voro med kring sekeskiftet. HL:s insats i utveckingen av gruvdriften. sdagsmannens besök i Liruna i jui as runa stadspan - Roseniana. vagsbyggaren Jacob Caander. danden Oskar Siverbrand. J akt pa Nu01 j a. %te och idrott. rigare skyt temirnien.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD

EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD EN LITEN HISTORIK OM JÄRNVÄGSSTATIONERNA I FRYKERUD Fagerås vid Nordvästra stambanan Frykåsen vid Fryksdalsbanan Stockholm 2002-11-23 Göran Eriksson 1 JÄRNVÄGSSTATIONEN I FAGERÅS 297 järnvägsstationer

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4 1907 MITTELUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1908 INNEHÅLLSFÖR TECKNING. INHALT. ALEX. MAASS:

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER Det finns minst 900 bygdedräkter i Sverige, ca 600 kvinnliga och 300 manliga. Vad vet vi om dem mer än möjligen hur de ser ut? Det vill säga, vad vet vi om deras bakgrund,

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Orsa. lon 14.67309 lat 61.159946. lon 14.57661 lat 61.08986. Map data (c) OpenStreetMap contributors. e e e. e e e e

Orsa. lon 14.67309 lat 61.159946. lon 14.57661 lat 61.08986. Map data (c) OpenStreetMap contributors. e e e. e e e e 14.67309 lat 61.159946 Map data (c) OpStreetMap contributors 2 3 4 Bjusvä Bju s Ha nsjö Hansjö Hansjöv Hans jöväg Öv or nv Övre e Bor n Millbyvä Millby 5 6 7 ns Ha nsjö jövä rnvä Born nväg äg ornv Bor

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Lista Träningsstalls Starter 110101-111114 Alla banor alla lopp Kördatum : 111114 Sida 1. Abenius Iia, Tösse

Lista Träningsstalls Starter 110101-111114 Alla banor alla lopp Kördatum : 111114 Sida 1. Abenius Iia, Tösse Lista Träningsstalls Starter Alla banor alla lopp Köratum : Sia Abenius Iia, Tösse 9 S S S S S S S S S S S S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 S 9 E 9 E 9 E 9 E 8 8 9 Kosac K.L. Katrinebergs Jozze

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer