Specialarbete inorni. och bibliografi vid l Flemström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inorni. och bibliografi vid l. 0118 Flemström"

Transkript

1 "'f;.,

2 Speciaarbete inorni och bibiografi vid 0118 Femström

3 b framföra iai t ta&,i " Föreiggand bibiografi har tikommit p& uppdrag av infomatiop.,4',,,i. y -chef Sven- ric B m s jö vid LM. Inför avsutandet ö&hr jag ti honom samt bibioteks- och arkivpersonaen inom företa et för praktiskt bistand. IM+ Pr har p& si{ pats med nagra aiuabna refektioner. När jag för mindre än ett&r iedar tog de av ppdragsbeskrivningen rar den största ini tilsv&righeten att s &ra givande k2ior. Detta har va nu ftirve{kigats t i tifreds aande grad, men p& grund av den tidsbris som varit faet, har sparandet av iidre artikar i dagspressen, genomföras. den omfattning som skue vara Önskvärt. betta fordrar tid för res r och genomggng av okaa och privata kip b samingar. I I att mera systematiskit g& igenom ssen finna : av materiaets omfattning. Vad materiaet nigt min bedömning reativt fuständigt, p& grund av tidsbrist har samfundet SHZ1:s pubikationer ej fö~te~kxiat&i, vidare har nte den av Lundbohm utgivria skriftseeien: rlapparna samt endast dear av YVetenakapiga praktiska i Lappand", som pa Ltmdbohms I Dessa kan enieertid att P& grund av det ridare begreppet HOA ooh kring* i titen p& detta arbete, omfattar materiaet aven myc k et av L Kirunas historia, mamfätens expoatering, reseskidringar m.m. Detta kan vara ti någan nytta. drveikbn ar att aven mij6 och verks?&et ouding Ptirteotningen ha f &ven don förtjänsten I att den anger vad som finns tigängigt a& referrnaerna inom fyra b biotek. Uessa är: Kiruna stadsbibiotek, mbergets. k fokbibiot k, bergehistoriska samingen, LUB:s bibibtek vid förvatning n i Kiruna samt LKAB:s bibiotek vid konce L kontoret i I i Stockhom. Kodbeteckningen i bibiografin för dessa ibiotek frarngar av örkortningsiistan. Ett taek riktas aven ti 1 personaen vid Kiruna tadsbibiotek i och a ni bergets fokbibiote, som.i varit myck t tirnötesg&ende och behjäpiga, och ave ti aa andra som underättat mina efterforskningar. Sut <I kan tiägg s att utan ekonomiskt st'öd fran L M hade i C1 kunnat f& d n omfattning som här presenteras. Boras i maj 1976 "x: Oe ~1Lström

4 . r Innehiiiisfö teckning 11. Kronoogisk IV. Porträtt. tidskrifts- A-b... s.1-38 ( n ) Tidn sartikar. ~ Anonymer (sign. och osign. ) s (nr Y inord ing... s (nr &onstn"rer A-Ö... s (nr I VI. Uor s. 63

5 , Adamhon, H. : Genombrottstiden f ör svensk j&rnmaims-, $v. 8. expoft. - (~ietorisk tidskrift ; 1968 s. 4424ój) i.w, :' I" d, C. L. : Uttaancien i mamfragan : ooh a i ea manhang med denna p& dagordningen staende ör andra Sver ge viktiga friigor. - Stockhom, e. &ap. i moika beräkningar rörande ~veri4.s 1 jiirnmamstig&ngarn ger en kritisk gr$inikning av HL:s beräkningsmetoder för uppskatt rrirunamarnens kvantitet och djupgaende Ksb, LUSb 3 # "' Yc t.". '. Ah1 hen, L. A. r t P& nordig atrat : reseskidringar frk v&rt framtidsiand. - bto~#oi, om pkbörjad brytning av mamfyndighete na. ~ L~, LWS~, nf t ~ I Ahs ram, G.: Ife mörka bergen : en krönika om d app andska mamfäten. - Stockhom, Mamfatsns historia. HL genoragaende i "Nya tidern, Personreg. mäd i : Pt y/6 av Stig Hadenius /5 av Gösta Bringmark - DM iii, och Kiruna ngnuis s. 249, 250. ~ortfdttot - (;HT 16/8 av Y, Pjeström - A 1966 : 2 av L. icarsson - NK 11/5 av A, Moberg - hsd betet SVD 20/5 av A. Aberg - SDS,b UMT 28/7 av T. Frängsmyr - - ÖP 11/6 av P. bisaon-tann6r. Ksb, WSb, LiGsBiCb, Mf t ' r L '*i., L j' 3 < Sngström : konstnären / ett abum samnian - Stockhom, s. Portratt förestäande 1% fran &r 1922, nagra 1appLandamotiv aterges s. 145 ff. samt w. c, av föregaende (1 943) Portrattet av HL 1922 Sven k denna uppaga. LWSb.,&j :,', '$ 'Z.

6 , t i 7 heripan hngin,ser (. mining methods in Lapand. - I. - (Th ; h. 5 s ) k^ S , 167. Lg : kapse mäikt Loussavaara-rii-avaa Bxeavat ing 8 Andergson, H. O.: W : s arbetarbostäder i Kinin Andersson och F. Bedoire. ii Ingar is Industrimimen : ett urva industrimi nen och t. and a tekniahkistoriska monument / red. Marie I ' 197: LWSb 9 Andedaon, I. : )svid Lindman och hans tid. - Stoc s. : iii. HL s. 53 i samband med titrädande av disponentbefattningen i Kiruna &r Ksb, LWSb 10 M.: Norrands nation : hundra Ar ur en s iv. - Uppsaa, s. : i. HL( s. 103, 104 i samband med de konstve b. a. Chrietian Erikssons appgosse i bkons. i 11 B-M. : Initiativtagare och konetr2irer kring I kyrka : trebetygsuppsats vid InstitutioneL fiir i' vid Umea Universitet. -'~mea,! anekdot om HL 3 i: iivar ö bag ; 1928 okt. I3 1 C a Axma es des Mieines ou Recuei de mgmoiree sur 16% oitation 1 des dines et sur es sciences et es arts qui s$ rattachent I 1 pubde6s sous &utorisation du ministre des trav pubics.: didieme drie - m8ioire~ - toee IV. - Paris, q HL 1 kap.: mgisements de fer ~candiriaveb~ s r i. I, 5 s / j

7 Y 14 Asy d, C. 1.: tdorrbottens uergsbruk IngAr i: borrbotten av skida författare / utgiveu av Nor bottens Lans jubieumutst~nings bestyres. " i 1921, de dsb, LWdb, LUbb, Mf 15 G.; Pi svenska vägar. - Hesiugfors, S. HL S LICAU~~ 16 barned-bteverii, J. W. : Uriuiown Sveden. - London, s beiaiidar mambergeii i iuorrbctteri. F.: Arkitekten Gustaf Wickuan : trebety I Unive sitet. - Stockhoirti, ( uupic. för koristhistoria rici htockho 113 iruiia kyrka : Lappa~u band : 1. - btockhom, : (Sveriges kyrkor, konsthistoriskt f inven ariucn ; 153) i1l f öreko~~imer genouig&ende, som ini tiati ti byggnation och arkitekturiiitresser d. h 19 -.: 'n arkitekt och hans verksamhetsfät irring ciftet : Gustaf Uicktita~is arbeten om, s. ~iaj. Stociciioini 1iiriefatt;ar b.&. : ii.1. Kiruria Kyrka och LL;i: ai e eds ort, a.; 5verige. - btockhon~, riJ:s tite: La subde iil och Kiruna s HL:s apparna citeras: "Ce sont du p6e" Cappe i, 19~ s. *. : s~ttraverso a Svecia : seguito da aiutf'edt - Kocca s. cascia~o, L.

8 22 der&! Sven: (STF i 23 Berg: Lund1 Ini de: 24 Berg, Uergi das. fäng 26 Berg ski' Oof - 28 k3.a. besök i iiiruna. AnmSd i : STF:s arsskrift 1909 s i. G: son: Högxordisira reseintryck : t Turistföreningens Arsmote 18 febr. 1S)U7. Arss~rift ; s ) i5.a. berattas om midsommarvaka ~uossavara.. rs, ti. : Ben nutida gruvbrytiingen : Pijainar im och &ininas första artioiden. r i: Norrbotten : ï2isebok för skoa och he 1930, 2, S Ksb, LhUsb z, O.: h ~ ati dagbrottet. - (LM-ti n. 4 s. 10) drytningeris utveckiiig i Airunavara. AL L-bb, LiixUiLb 4, iui. : Lappands okrönte kung : skci~driii~ed av tuiingen d j amar Luidborin ock1 hans irisat ser ande som en iiventyrsroman. - (Saxons ; 196 a, 0, : Lapyai~d : det stora fraiu1;idsarrd t : er1 ing i ord och bid af dess natur och fok av i ergqvist och Fredrik Sverroirius. - * Lstockho, s. : i- Ksb, LKriE1Sb, LKhUnb, &if arid svenskar, finnar och appar. - stockn Im, 193Y. s. ; il. kap.: "btig, nkixi kang " 1 beharias u]ipromsteri av iiiruhti kyrka. I'örfattarerr biskop i Lue& stift, aterger samta med 1L kring ' behovet av kyrka. LWSb, Itif

9 , H.: Kiruna genom tiderna r i: Lue&, Pite&, Haparanda, Boden, Kirurr omg vningar. 1949, s T HL s. 5, 10, 15. Ksb, Mf s. : i. jörciian-gocscimidt, E. : Den värd jag m öt t. - fi, s i ~ay.: "Liaguoxsbad fr8u ö IYorrand" b.a. gdstaae IiL förfa-ttarinnans barr~doms-rera i ~ueä. 31 Uoeth:$us, G. : Zorn : tecic~iarei~, mkareri, etsare11 scuptcireri. - Stockhoni, s., 179 p. b..>esch: intervju av c;uni~ar 3'osseL.L och Göst 32 Borg Ohsson. hdmrier aven de11 teckning Zorn gjorde av HL (Mam ; 1936, h. 4 s ) LiUSb, LfLhaib I 33 Uring, ti. : Wafrib Peterson : iiekroog; - (JA; 1933, s ) HL ~iiirn~s iirunnb.jö, s-l.: hytt namn p& j.iruuamumer.ia : Geijer- mamerna. - (LW-tidiiirigeri ; 1968, h. 1, s. 4-9 j) Gerbakgnuiden ti Geijers uridersökiiiribar Y i Kiruna. HL beyses i sin ro som 1ärLre I och koega. LKAUKb, LLLUSb

10 S-1. : svensk bergsman med värdsrykte. ; 1969, h. 1) Artiken handar om Tekn, dr. Hans Lund HL nämris i samband med Lundbergs Kiruna LKUKb, LiCHUSb - (&&a- -. : Georg Berfors om Xjamar Luridbohm. - (LUB ; 1972, h. 3, S, 21-25) aergfors var vid intervjutifaet 90 en av de d& f& kvarevande, som haft n2 kontakt rried fl, viket han hade under som prastman i Vittangi. LKUUiib, L1LABSb -. ; - Uöök,F.: Före si tid. - (L1i~Lr-tidniigeii ; 1972, h. hágot om HL, en initierad biografi efte L1.SAbKb, LiCKUS b Uet rika och fattiga Sverige : eri sorni:ta C resa - stockhoim, s. : iii. iil i kap.; "Jam, vatten, &~ci" s. 15'7- I 70 Tydiigt angiven portriitteckiiiiig. Li(XUs, Carborg, If. : Lappands maniberg , s ) 1L s. 43, 44, 47. r'oton av och p& rekognoscerixrgsfard ti iiinuavara. Ksb, ~tubsb, Mf Carcsoii, U.: aostader och bostadsomr&de~i iiim under sjuttio &r. Ing&r 1972, i: horrbotteu vager tuugt : d$ - riu - se S Ksb, LbUhb, LitriDbb, Mf W.: *ersikt av nnarniragdiis utveckirig ars mainavta. - Kiruna, i ~ f ti b. -

11 Caspar f ö rbun 346 s. son Ii. : Gruvfok : sve~iska gruvindustriarbetare- - 9 et under fyra artiordeii. - btockhoor, kil rr5mris s. 184 i samband med arbet skonf ' kt F Centena, J.: F'ran riksdagsmaimens färd ti Högd horden. - (svea, fokkaender för 1901 ; 58, 1902, s. 125) Christjan brikssori och iiimfia kyrka. - (bani ; 1955, h. 4, s. 14) LiUUhb, LaiFUsb h.: iried iii~sdagezi i framtidsandet s.. ur: I<ars#roia-tidriirideai kap.: n me rika i bverige" s. 16-1ö, dater Kiruria deii 7 jui Lubb, Mf - E. s. : The charm of Scarrdinavia / Fraïicis h. Cark ney s. Cark. - uoston, s. r Kirunabesök Ar Coinder, d. : Lapparna ; en uok om sainefokets fo ritid och nutia. - btockhom, s. : i. HL ncitnr~s U. 228 i kap. : "donst och itteratur" ics b Dahistedt, i. : Norrarrd i koriste1 : f'cireurag via 1dk; e horrianusmässan hma, 1~ s. :is. nf A. : ivinneri frh Xiruxias första tid. - (M

12 och bveriges s. HL i samband med inmutning. M f 51 : Harjartftg : kors och tvars gezioui dverige. : Ären 19~0-1Y s. Kap. ; "Upp ti fiirui~a : c:a 13 mi nors om yocircen" s Intryck fr&n en agitationsresa Ar Mf (vetenskapiga och praktiska uiidersökningar A La pand, t, riade av Loussavaara-Kimriavaara Aktieboag v 53 ua (;der, G.: Winriesanteckniiigar fr&n kontakter L+-NJA. Minnen av kl vid besök i iiinuia I 54 ueidik, x. ; Geivare mamberg. - (JA ; 1906, SI ) kil uarrms s. 2'76 i sambarid. oieu apatitkoami siorieris uridersökririgar ö<$. LWkb, LWSu, Mf : kornster ter fr&ri den första gruvurytriiiigeri i

13 56 Iiidrir-g, &.r Mam : skidringar riordaiiifrari. - stocchiom, D. 1 3 D. 2 a U. 3 1 Mannen som gjorde det s. Handingen föragd i raarmijö vid Kiksgrbsbanans byggaide. Bergets sang s. Med ruerget avses Kiruraavara, och har har en gestat benämnd "Agren" tydiga ikheter tned HL. Spearna s. Handingen föragd ti börsjobberikretsar i btockfiom. "Agren" förekommer vid en fest. Iisb 57 and (STb':s Arsskrift ; 1929, kil s. 22, 4. Ksb, LiAUSb, kf 56 - Die Sciwedische-xiorwegische Unionsbahrr Lue&-Ofoten und ihre bedeutung fur die Xrschiefsung der nordschwedisehen Eiserietrzfeder. Sär1:r. 12, ur: Stahi und Eisen ; 1899, h. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 18. HL i h. 2. LLCAUiib 'O d, H.; kansen-buropen : en studie i vija och ja, - SLockism, s. L s. 158, i>y. Lammantraffade med Narisen i Uashingtort 19 1'7 som sve~isk handesdeegat. Edest- m, u. : Lappandskurigen frhri UaL. - (Uusandsk ju S j 41 k. ; b'r&u iebs~.eaiaiue ti SGdra bergen : rriirinerr , s. : i. ii'örfattarixiria.n vdr maka ti Kirunas förste kyrkoherae. HLL Ksb, biif förekommer genornggende. Yersonreg.

14 G.: Trafikaktieboaget Grängesberg-Oxeosuna : storandusfris historia. - StocWiom, IYZI. - Svenska industriea verk och ai~aggningar LWSb, Nf J. E. : Kiruria : drag ur samhäets, socknens vbrytxiingeris historia med ed~iirig av rianineri p& gator, - Ju~Lköpix~g) s. hsb, Lrwdbu, Lhiaab ivet. i: Luea, P ite&, Hapiranda, Boden, Liruna : m ed 1949 KL och kiruna &yrka. - I : iiruna och Judiasjarvi kyrkor. - Kiruxa, Y s. : i. dsb, hhbb~, Yroste11 i i~iruna bemittar, &r i: Norrbottei : asebok om var hembygd / red. Yngve Aströni. 1951, s hsb Ekö, bi. : Eruct. Ljariiigs mam. - Uppsaa, s, J rifker utgivira av Litteratumeteaiskapga iristitutionen pysaa universitet ; 2) Uiss. Uyysaia HL s. 66, 11:) X'f, 122 Sf, 168, 179. ICcb, LKI~BS~, Pf / sign. G,G. U.a, fatvandring ti waierox~avara"

15 A.: Intryck frau första bessket i Kiruna , 2/7) Citat: "... Jag reser hem ti min ya i 1. Grissehamn och awaktar Lappands utveckingm 70 fjäs. 1n&r i: En bok. - Stoekhoïm, s , : HOS Ing&r : Ingiiir 1 4 ~ s. : i. ap par, Ater hos a ap par. i: M i t t iv och everne. - btockhorn, Var i Lappand. i: Aventyr och hugskott. - Stockhom, 1YO : in senaste resa. - (~trir; 1910, nr 35) '74 -. : 1910, S. : i. Aven i Strix. I fraga om konst och vackra syripunkter. - (Strix 8 nr 39 och 42) Anmäer appen Turis bok nhuittaus sarnid birra" med förord av HL. 75 Vid ir~vignixiger ;iv Kimria kyrka : den 8 dec. I, - Lue&, s. Ksb, LUbb, ~%f 76 Ti Jukkasjärvi. - (Strix ; 1917, nr 3) &r i: Medan det Jäser. - Stockhom, s. 77 uppvaknande. i: Min 12 TE bok. - Stockhom, s. 78 I vargskogen. Kiruna 1/ Medan tåget väntar. Hr i: Hemspanad och taggtriid. - btockhoni,

16 - * Z z L resa i Lappand. Ingår i: itied penna och tapipa, - Stockhom, : s. : i. Bouppteckning. - Stockhom, s. : i. I& s. 24, 25, 27, '63, &ngström erhö som g&va av HL en nordandsbat, som förvarades i konstriarsatejqn i Grissehamn.Xnx~ehaer tvii fotografier av & / med texten: t'suza~ine, fijarnar Lundbohm, Cae Larsson och narin i Sundbornt 2/ med texten: "Uoktor Iijamar Lundbohm vid sin och Christian Erikssons ideaiska spis i niruna" &if i: Lasebok f6r svenska foket. - btockhom, ikt ti Hjamar Lundbohm. r i: horrbotten väger tungt : d& - riu - sedan., S Aven i HL:s gastbok daterad niiiruna " L E st öui, O. : Hyperbore6r : reseiv och forskiiirgar band Jukkasjärviapparna atockhom, s. : iii. HL namns s. 80 vid ~iimriabesök. Ksb, Mf B.: haerinden U. Demant Matt. - (samaren ; Nara viin ti HL. k.: biatrike byer S.G.U. :s chefer och b.g.u.:s arkiv.

17 87 Eugen.: aren Breven berätta : uppeveser och iakttageser / av prins Eugen, - Stockhom, s, : iii. Fertaet brev ti HL, b1.a. ett daterat dec. 1904, inför prinsens fsrsta besök i Kiruna. Ksb, LKcBSb 88 idare berätta breven. - btockhorn, s. Innehaer aven brev före Av intresse ar brev som narnuer ML efter det han &mrat Kiruna. Ksb, LKABSó, A.: Kirunavaasa : Grangesbergsboagets - jyeckojourxia1e.n ; 1936, nr 29) 90 - ~ak, H. : Idagot om Kiruna och Jukka. järvi. - Kiruna, om icirurra. Program för Lirnias 50-&rsjubieum 1950 LKBDSb 92 N%got om Hiruxia / utg. av Kiruna stads turistnämnd. köping, s. : i, Ksb, LiWSb, Mf 93 -.: Naturveteuskap intressera mera, - (~am; 1957, h. 2, s. 10) HL : s verksamhet inom det kominurraa omr&de t : (12) LKABiib, L1uiSSb Biagra gimtar orn diruna :' en kort historik fran sekeskiftet ti v$ra dagar. - Kiruna, 1961, - 84 s., p1.-b* Ksb, LW&b, LWbb, Mf

18 - * r ( hr; -.: 70 S. - 6: 70 S. - b: ( Du1-0 : In Fak, In s. vunna Kirunagestater, - giruna, s. - ic. ) HL s. 30, 56, 64, 66, 68, i kap.: nijorg #erschm, "Maria och Mina Pappian, *Axe Taott, "Johan Thu ri. Ksb, LKABKb, LWSb, Wf i möttes i ett svunriet giruna. - itiruna, ( Dupic. ) HL s. 46 F kap, : '*August LundbergH Ksb, L WKb, EMSb, Mf e g&vo färg &t ivet i Kiruna. - K iruna, ( rnpic* ) HL s. 3-9 i kap.: ni3engt Lundgren*" Lsb, LWiSb, LUBSb, Mf juttio ar i Kiruna. - Kiruna, s. - ic. ) Ksb, LWKb, LKABbb, Mf jaimar Lundbohm. r i: Kirunamimien. 1973, s Minnesdikt av Water burray tiägnad HL i kap. : tkiruna pensionärsföreningn s Ksb, LrChE)&b, LKkBSb, Mf K.: Hjamar Lundbohm. r i: Märkesmän inom o&rt ekonomiska iv. 1929, 1-93 Fast1 indui In4 z, G. : Kyrkig verksamhet i gruvdistrikt och risamhaen. r i: tueii stift i ord och bid HL i samband med samhaspaneri~ig. LKABSb 1 Fiscf Sveri G.: Hos svenskarna : en sovjetförfattare ser p& e. - Stockhohm, s. : i. HL s. 150 vid Kirunabesök. LWSb

19 103 ~itin~doff, H. : Bagra anteckningar frap en appandsresa vintern Stockhom, s. C. E.: Stockhom - Kiruna : en järnvägsfärd stambanan, - (skandinaviske Turisten ; 1902, ars igenom Lappand : en jarnvagsfard med norra n. - (Skandinaviske Turisten ; 1902, nr 6) T. : Abert Engström ; ett konstnärsabum s. : i. HL xämns s, 111, portratt &teges utfört med sannoikhet Forss d, K-E.: Ti fjäs : en diktcyke. - Stockhom. atx;21 s* : ~411 ett bergfok : dikter. - Stockhom, s. 109 f Forsst öm, G,: Mamberget : mambrytning och bebyggese, - Lue S. : i- HL s. 65, 122 i samband med geoogiska undersökning. Ksb, LKABKb, LIIWBSb, Mf 110 Frank, Kiruna G. : Magra gimtar ur Jukkasjärvi sockens och gruvsamhäes utveckingshistoria, - Kiruna, m - ( Uupic. ) Standardverk vad gaer Kirunas historia under första deen av 1900-taet. Kap.: Viijainar Lundbohmtt s Ksb, LWSb 111 -,: K runa : minnesskrift ti 50-arsjubieht / af Frank och Oof Berggren. - Eskistuna, Kap.: "Hjamar Lundbohmw s Ksb, LUBSb

20 P.: hud Kasmusaen som jeg husker ham : fortat gdomen, - ki~jdbenhavn, 1934, s. HL namns s Fritz, en st- die i finansieringsprobematiken under expoaf erings- tiden från M.: Gustaf 8miP Broms och b ord bott er is järnmam : Göteborg, s. - (Heddeariden a ekon or ni sk-historiska institutionien vid Göteuorgs Universitet ; 5) LHABKb, LKABSb : barmamsproduktion och järnmaidsmarhad r nska exportföretagens produktf ohsutvecki~~, ningsinriktning och skeppnings f örhaanden - rg, s. - (hieddeandep fran ekonomisk- iska institutionen vid Göteborgs Universitet ; 11) LKAUSb, Mf järnmamsexport Göteborg, (keddeanden Iran ekonomisk-historiska insti utiorien vid Goteborgs Universitet ; 12) LWSb, Mf irunagruvornas arbetskraf t 1899'- 905 : rekrytering - Göteborg, s. - (bieddeanden institutioren vid Göteborgs Ksb, LWSb,Li(HBKb, Mf, J. H. Y.: With ski in horuay and Lapand. -, s, : ia Beriittesen i dagbokaform, aterger U.a. ett besök i Kiruna, apri Xnrieh&erfoton

21 Gassa Stockh Stockh E, O.: Bank och industriet genombrott r.as Enskida Bank kring sekeskiftet m, d. : ii. Behandar finansieringsprobematiken för expoateringen av de appändska maimfaten. LMSb Gei der Särt Upsa - m : s (SGU s - 0 : B N P.: Apafitgange in den Porphyren bei Kiruna. ur: Buetin of the Geoogica Xnstitution of L HL S. 202, 213. LKABK~ triges focfattigangar. - Stockhom, ?. C. ; 294) HL namns s. 5, 8, 9, 25, 27, 28, LWKb 1 ima ar Lundbohm : nekroog. - (GYF ; 49, 1927, s. Ksb, LKHUKb, LKABSb, hf - 0 : U.a - 193c - 0 : h s. ; i. - (SGU ser. Ca. ; 22) HL narnns i samband med tidigare undersökningar..ivare maixiifät : geoogisk beskrivning. - Stockhom, iioprogram : Per Geijer beratta4e minnen. - (1936 :30/4) -. : &ii 1934, r minnen av Hjamar Lundbohm. - öster i Hadio ; i 18) v Geoog 1898, Gih -9 Stockh SJ. 4 :,ka föreningens möte den 3 mars (GFY ; 20, 68-78) LUBkb, LdWiOb,: Den svenska utrikespoitikens historia. - Lm S. HL s. 296, d& han som svensk deegat &r 1917 besökte USA, för upprättande av handesavta. Ksb

22 Gi3 - Sta persc sax gstam, H.: ien skgnsk-norrändska sakten Sven~uius. khom, s. : ii. - (skrifter utgivna av historiska samfundet ; 16) r. ur: Personhistorisk tidskrift ; 1965, h Mf Grans tidsk ram C-G. : Sjamar Lundbohm : riekrsog. - (Teknisk -9 ift ; 1926, s, ) LUX;b, LWSb Gruv data. 5 &r.: InnehAer fertaet artikar och historiska - (Gruvarbetaren ; 1970, h. 9 och 10) LKABKb, LMSb Gruvz,i konsterr. - (LUB-tidningen ; 1971, h. 4, s. 1.5) HL nämnd. LXiiBb, LWSb Gräns skonst. - (Ham ; 1966, h. 3) KL:s konstsaming och Kirunautstäningen LkLKBKb, LWbb G&rdJ skede Hagsi Uppsz g, T.: bvensk industrifinansiering under genombrotts , - Stockhom, s. 3, H.: Kiruna : en stadsgeografisk undersökning. -.a, k3 s. - ( Uupic. ) Uppsats vid Ge~grafiska institutionen, Uppsaa. LUBSb Hami Ge rdn -..- Stock on H.: Dagböcker : !J16 / utgivna av Gunnar -9 r. - Stockhom, s. HL s. 80, 116, 117, vid besök i Kiruna. agböcker : utgivna av Gunnar Gerdner. - om, 1~ s. HL s. 121, 262. KL uttrycke! kritik mot Heners agerande i frågan om det engesk-ameriuansk- svenska handesavtaet. iikb, LffiLiaU

23 i.: J.A.G. Acke : f. 7/ d. 5/ : utg. av Henning Hamrnargren. - Stockhom, HL s. 135, 233. F.: Barioht uber eine im Sommer 1903 nach dem an der Ofotenbahn ausgefiihrte Studien- - (Xeitschrift fur das Berg- Hutten- und Sainen- Staate ; 52, 1904, s ), T, : Hdamar Lundbob. i: Minnesgestater LICIiIBSb, Mf ~eiihn, G. : honunientat i Norrand. - (Vkr konst ; 1962, HL och Kiruna Iryyrka. ~eder, J. : Minnen och dagböcker / utg. av Wihem Odeberg. ckhom, s, Ger b1.a. en inbick i Grängesbergsboagets affarer. LUSb / utg. av Daisands fornwiuriea och hembygds- förb/nd. - Göteborg, s. : i. Boken avsutas med "Dasändska antavorn bil.a. HL : s., A.: Im Lande des heen Nachte : Schwedische - Karïsmrhe, Kirunabesiik 1910 s Lundbohm : nekroog. - (kivar 8 Dag ; 27, 1926, Mf Hjamar Lundbohm : nekx-oog /'sign. E. B. - (samefokets egen tidning ; 1926, h, 2)

24 L. : Lararinnaii. i: Norrbottens Lans hembygdsförenings Arsbok 1963, Författarinnan t janstgjorda i dima och dess omgivningar under pi on j art idens uppbyggnads skeds. Ksb, LIWBKb 146 Homgren, A.: i\orrandsminnen. - Stockhom, s. HL förekommer s i kap.: "En resa tipp Torne appmark och Tromsö amt &r 1911". Författaren företog resan som sakkunnig i renbetesfragan och gas tade uärvid Lundbohm. LUBSb, Pif 147 Homström, L,: Artike. - (GFF ; 23, 1901, s. 435) HL namns. LKBUKb, LWSb 148 Hovdan, B.: Pestskrift ti iqairviks 25. Arsjubieum 29U& Piiai 1926 / av Beriit Hovdan och Einar Bix. - iarvik, s. : iii. HL namns s. 40, Msb 149 ~ayrdn, E. F.: Fr$n en resa ti Torne appmark och Bordands amt. - jrerra ; 1916, s ) Kirunubesök d. : De horrbottniska mamfäten. i: Lueå, Piteå, Haparanda, boaen, Kiruna : 51 -"Y- Höi' r, B-S.: Det jusa andet : porträtt av en ideaist ro an. - Stockioin, s. Handingon föragd ti Kiruna omkring Gestaten "&30rgundw har tydiga ikheter med U. Ksb, Mf B.: &orrbottenakonstnarer. - ~ue%, s. HL i sitt utitgange nied oika konstrarer, Car Wihemasons portratt fran 1906 Sterges. Bsb

25 ~ jan. f HL B-E.: Mamens man : nágra bider fr8n Kiruna, Anteckningar tiägnade Oga Bardh. 1944, s Kimahistoria, gimtar fran sekeskiftet. 154 Johns n, E.: Vinterresa i Norrbotten. - Stockhom, s. 85 i samband med refektioner över musik- kuturen i Norrbottens än. Ksb, &if C. J.: niagra minnen och erinringar fr&n Biksdags- resa genom norra Sverige &r 1921, - Varnamo, 1922, HL i sambarid med Kimmabesök. LiUBSb B.: Car Wihemson : en bohusänsk konstnär s. : i. HL S. 27. LUBS~ :i Dis. Uppsaa KL genouig&erade. Personregis ter. Ksb, LKiBiib, LUDSb, Mf 157 Jonss n, B.: btaten och mamf'aten : en studie i svensk Hiamf'tspoitik omkring sekeskiftet. - Stockhom, s. - (Skrifter utgivna av btatsvetenskapiga före 'ngen i Uppsaa ; 49) 158, L. A.: Uppevt och upynatt : ur minne, brev ker. - Stockhom, 1943, s. : i1. HL förekommer s. 478 vid besök i Kiruna. 159 Karing, S.: Axe Sjöberg. - Stockhom, s. ~ : i. - (bveriges amikma koristförenings pubikation ; 1 HL S. 189, 301. Sjöberg detog med tre arbeten I i Kinutautst&ningen 1905, gastade aven HL i HL gav Sjöberg i uppdrag att maa en vy över Kimnavara för den svenska avdeningen i idg ge, viirdsutstäininpen 1906.

26 I g, U. : Borg-Mesch : saiiihasby gare. - (LW- ;en ; 1974, h. 4 s. 4-8) Aven &got om HL. L U n, LwSb x, L.: Foktribunen Adof Hedin : för frihet och sa &t menige man. - Stocchom, s. KL s. 199 i poemik mot Itedin, som propagerade för statens inösen av mamfäten. Hedin riktade aven anmärkning mot HL för privat inmutning. Ksb, LHADSb kyrka / sign. U. H. - o orne daen ; 1937, s ) Ksb, Mf L : minnesskrift. - Kiruna, : i. Omdöme avseende HL som förhandingsbeegat s Mf -Nar~ik : som 1okföra1'e med mamtag genom de staridiga rrnarnas and, - (Veckojourr~aer~ ; 5933, nr 101 iuagot om HL. "i5 ge11 intre$ des, erg, U.: hagra synpunkter i fraga am statens sen betrkiffande des ~orrbotterib järnmamsfät, irnmairnsexporten. - iteknisk tikskrift ; 1907, h. 1) Nagot om HL:s ber&kiingsrnetoker avseende finu~avaramaruanc djupgaende. LWKb, LWSbp Mf.( 367 Konst Chris s. : i. - (Sveriges aiimänaia koistförenings %ticax1 ; 62) HL genomgaexde. Pessonrag. 2, H.: Christiar1 Srikssorn : stockhoim, Ksb, L WSb : fran Grängesbergskoncernens k~onstsaming - ian Eriksson. - (Mam ; 1955, h. 1, s. 19) GE: s skuptur i brons av HL aterges. LtkiJAb, LUSb

27 168 i<rantk, C.. : ~uiturväg mot norr : fran bygd och obygd kring pubo Inandsbanan, - Stockhom, s. - (STF:~ i 1077) HL SI 187, 191, i kap.: "Det. nya jä:rnbaraandn, i samband med samhäspanering. Mf E. : S& började det i K iruna : antechziigar om och utveckingen i Kiruna. - Djurshom, f Uupic. ) Kap.: "Hjamar Lundbozrns s LKAIIJKb, LWSb H..: I skida värdar : Herman Lagercrantz sina minnen. - Stockhou, s. HL s. 314, 347. Författaren träffadts HL i USA &r i ~arrarhorn, J. : Gama brukspatroner IV. Bru* 1937, h. 10, s ) - (&&n Svenska LWSb. Uppsats om HL., S.; YA väg norrut : nagra brev / pubicerade av i: Wrbaoka och Uvraid : mirinen av Sema Lageröf srzier von Heidenstam av 41 författare,/ under red. en Thuin. 1941, s Kirunabesök. 173 Land ist, J.: I ungdomen : scener ur den förorade tiden. *.Lm, k'3 s. 174 ~an~ehfe~t, G.: innan rästippen kom ti Kiruna n sunt ; 1934, s ) Skidrar Kiruna Ar 1899, d& samhast endast beskod av 15 iriv&~iare. 17 fotografier av dorg Wesch. Ksb, L WbU, Mf

28 I ~ Lauri Stock t.( am, s. -.: u. 3 D. 4 b.: I a, C. C;.: Stamfränder ; resemirineri och skicirixtgar. - Ksb innen. - Stockhom, d. : ie %* Zorns teckning av HL fran &r 1902 aterges , BL.a. aterges ett porträtt av HL utfört av Abert Engström. Ksb, LWSb \ - e. ett v $. IIL s ett brev ti Per Geijer, skiddas e t t besök hos en appfarni j, apparnas uppfatitning ~ 1 av HL beyses. ~azfir ecgui, J.: Una excursi6n minero-msta~irgica á Xscan inavia, - Ubao, HL i kap.: "Las minas de circuo poar articon s LZ(bB&b I Leach ki. G. : Lapand - ~wedend beriha. - (~he aerican- Scand navian Hsview ; 2, 1914, s, 38-49) ~g : kapse märkt ~ ous savaarb-icirunavaaa- - e: Amari L: iv och korist : brev i urva av Cassimir Laurin med C> i nportratt av Ur1 Aspund. - Stockhom, s. Geivare. 33 he king of Lapand : a etter to the review. - (The xn-scandinavian Review ; 14, 1926, s Lidin Linda Skock! B. : Hembygdskompendium. - iiimfia, s. U r dirunas historia för skobruk. HL s. 7, 8, 25, 27, 49. K S ~ I C. : C ar Lindhagens memoarki : andra deen, - um, s. Nagot om mamfragan vid 1897 ars riksdag i kdp.t * J&rxibaraandw s. 324 f f. LmSb

29 E.: Kiruna-Rapsodi, 1 Lue&, Vitea, Haparanda, qoden, Kimma : med Lixme C-E.: Kommun och industri i samarbete, - (LWgen ; 1964, h. 1, s. 20) HL i samband med uppbyggnaden av riiruna skovgsen. LKtUiCb, LuhUSb 185 &,*jung A. : Dagra drag ur Jukkasjärvi eskohistoria. - 1 HL s. 21, 33, 23, Ksb I 1 A. : Luosavara-Kimnavara mhmfät och dera$ genom ofoten-~ue~ jehiväg. - ëtockho d m, I 187 Lm: Iinanaförvatning Lue&, s. Matrike och samhäshistoria. Ksb, LUBKb, LKKUSb, Mf 190 idng, 377 s der Wiigen, D.: haar d& Lofoten en ~ap'and. ; 1909, s Besök i Kiruna. H.: Den unge Abert &ngström. -Stockhom, : ia k& S.,300, 338. Ksb I 191 Löre, F.: Das Land der heen sommernhchte : Schuedenfahrt. Kap. : "Uer kuberberg von ~ihna- in der Schatz- kammer des Ereesv s

30 - Ma : i Ma - U - Han me1 -, G. : I min krafts dagar. - sto' c honi, s. 1. Ksk, LUSb borg, Boo von: Bidrag ti Lue&-Ofotenbarians hiistoria. fe, s. LKdUSb, Mf er, E,: Harkens människor : fok och uppeveser: m Idre och iiönkarnä. - ~tockhob, s.~ HL s. 125, 131, 134, 214, j. kap.: "1 Johan &ris markerw. Uesök i niris stuka i Lattiahti, Torne- trask. U& förvarades brev fran HL, Aibert Engström, Imiie Uetnant Hatt w.f. i bostaden. Ksb ~ o k m om Skum. - btockhom, s. : il1. ~ HL namns s. 10. Ksb - 2 Pi tredje botten : minnesbider. - Stockhom, ( s. : i. HL s. 56, 106, 108, 192, 209, i samband med1 persontecknixrgar av g. i). Hatt och Y. B. hordström. Ksb, LKABSb 1 - Max Kre Samefokets konst. - Stockhom, 1Y s. HL namns s. 130, 146, i kap.: "Johan Turitt v "&is Kisson Skumn. Ksb Mihi, seu ud, för (justaf ~ind~+ist).: L och andra vagar. - Stockiiom, s. HL s. 170, beyser izans vänskap med Rudyard~ Kiping. -- hiar för Lund, P, : Han var med i.yionjzirtruyyen som röjde vag nambanan. - (signaen ; 1968,?r 33-34) - Mat far( E, H. : Ti kyrkhegeri i Jukkas jami : en vint&- Vittangi-Kiruna. - (5TF:s arsskrift ; 1902, s, ) Fotografier av Kirunavara och samhäet,

31 I Hes ngfors, 1968, s. t : i. 201 ~einander, N. : Gränges : en krönika om svensk jrnmarn. - HL f örekommer genomgaende. Ksb, LWKb, LIWSb, Mf 202 Mea der, E.: Odemarksöden. - Stockhom, s : iiap,: Vid rasfippenw s. o&-116, Aterger intryck fran ett Kirunabesök d& jarr~vagen Wivara- Kiruna ag färdigstäd. Ksb Underiga and. - Uppsaa, s. Författaren gick en tid incogriito som arbetare i Kimnavara. i 204 Wi3.1 r, W. G.: Ee~enth~internationa Geoogica Congress, Swed n (~he Canadian Miniag Journa ; y10, s, ) LUBAb 205 ~obe?~, x.: Xnmutningar och utmå kring sekeskiftet. 1n+&r i: Norrbotten väger tungt i d& - nu - sedan. 1972, '"4 M.: Schwedische Streifzuge eines deutschen Jour aisten. - Wunchen, Kirunabesök s , W.: Car MichaaZ : fiiaogens Car historia Stockhom, s. Tryckt i 500 numrerade ex. för samfundets medemmar, nr 167 i Lg. Murrays bidr*g &r har en häsningsdikt i'5 strofer da HL som recipient inträdde i ogen (1915) s , Lg : mapp kass. Lm.

32 - 0: In de Hjamar Lundbohm : niinr~esdikt. &r A: Norrbotten : äsebok för skoa och hem. 1930, 2, S, Ksb, LKaUbb - *: In Hjamar Lundbohm : minnesdikt. ar i: Kirunaminnen. 1973, s Ksb, W K b, LKABSb, Mf M&ng Norr erg, G. : Norrändska dagar : minnen och intryck fran ands nations sangarfard Uppsaa, s. HL nämns s. 90 i kap.: "Ovan pocirkenn M f Nans - st Or Nauc : en In i P H ~ jer, L. : i'ridt jof iiansen : en evr~adsskidring. ckhom, s. : i. g;s titar: &va og Eridtjof hansen. hansen og Verdan, HL s. 217, 218, via ett möte med uaiisen uneier harrdesavtaïsförhand1.ingar i Washington, Uba Ksb - hoff, J. H.: Lappands okrönte kung, Hjamar Lundbohm märkig gestat i Sveriges industriea historia. Ar i: D&d och bragd ; berätteser ur historien och et / under red. av Dan Byström. 1930, s, Hjamar Lundbohm : geoogen-disponenten-ku~turframjaren. taarbetaren ; 1942, nr 50) Nean In er A,: Uruna. -9 &r i: horrbotten av skida författare. 1921, de 1, Ksb, LWkLb, LUUSb, Mf Nean 28 z, G.: Vännen Abert. &r i: Mest om Abert iingström : mimen berättade av författare / under red. av Ernst Mamberg HL s, 79, 97, 140. Pieander vistades under &r 1925 tisammans medi Abert Eugstram och Hjamar Lundbohm p& Mösseberg sanat rium. Porträtt av HL utförda av Abert Bngs.trörni. 92, 293. LWSb

33 - Ni c La1 C d - Nie - Ni3 by '5 Göt g, M. p,: j.,es Gisements de minerai de Per de a nie su&doise, i rtr. ur: Annaes des mine%, ivraisons de septembre ddctobre & nämns s. 46, 70, LKABILb N, G.: Inga Carrys historia. - Stockhom, 1Y06, e gnigt &:s gästbok var band hans gäster under hösten 1903 författarinnan Gerda hiemann, som inskrivit sitt namn i boken d. 2 sept Ar 1906 utgav hon denna käreksroman dar HL under fingerat namn, men tydigt angiven som Hmanikuagen i Norrbotten m.mr är den maniga parten. Det sägs att han i bokhanden skyndade sig att köpa s& rnanga ex, aom han kunde komma över, och sedan omedebart br-a upp dem. E, L.: Kiruna : förhistorik - mambanan - samhasnadshistorik : paner - byggnader - anäggningar. - borg, 1968, s. : i. - ( Dupic. ) HL genomg%ende. Uppsats inom amnet arkitakturhistoria vid KonsthögskoAans avdening för arkitektur, LKABSb e, R. : Manner und Heden im hohen Norden. - Leipzig, s. : ii.. HL s i kap.: "Uer Berg der Tausend Lichtsrt*, En ingeniör Johansson har ti författaren berättat om HL och Birunas tibivese. Aterges har niiigot romantiserat med feaktigheter. Ksb, Mf a, s.: P& appandsresa. - urebra, s. ström, C. T.: Historik över de appändska mamgruvorna. Opubicerat verk i korrektur fran Norstedt & Söuex, 1925, kl S O 174, 175, 177, 176, 179. Ksb, LWSb

34 Iorrand : hgerrnarsaiud, Yaste~%botten, Norrbotten - btockhom, s. : i. - tf öreningens resehandböcker) HL i samband med Kirunas historia s , Ksb : ett bidverk / foko Erik Lijeroth ; in. av ; text Hans Beskow. - Mamö, s. q- HL s. yt, 233, 242. LWSb 224 Nor bottens bygd och fok : en skidring i ord och bid. HL nämns s MA' N s r--m, A.; Lappands skatter : Geivara mambarg och avara. - (Varia ; 4, 1901) hagot om riinuna samhäe. Mf orrbottens bebyggese. - btockfrom, s. : 226 ~~sftröm, H. : Svenska Gnivindustriarbetaref örbundets avd. K 12 iruna : minnesskrift Kiruna, e. ~ Hikt. iustrerad m(jd fotografier av samhäet och dess invanare, aven om förbundet. star i förgrunden ar det aven samhäets historia som beyses. Ksb, LKAUSb, Mf 227, N.: Hemer Ossund / av Nis Pamgren och Herje. - Stockhom, 19'j7, s. : i. - (svenska Ossund utf ördg, sotnruaren 1905 maning med nirunavara som motiv. Ldiibbb 228 Par sch, J, : Durch Schweden. nach Lappand : vortrag it geh-ten am 25, Januar 1911 in ber Fachsitczurig fiir Erdkunde zu Leipzig. ur: Mitteiungen der Geseeohaft fur Erdkunde S.

35 G.: Svensk stad ; fr& brrtksby ti träagardsstad s. : ii. Kap.: MGruvsamhae i ödemark, Kirunaw A. G.: Reseskidringar fran Sverige och Norge s. HL s Samhiisbeskrivning efter tv& besök i Kiruna, 1912 och 1914, Mf W. : Beskrifning öfver en de föreit mindre inom Jukkasjärvi mamtrakt. - (JA ; S ) XL nämns s LUW, LK4J3Sb Om mamtigbgarne i Uirunavaara och Geivare berg. - (JA ; 1914, s ) I,ALaBKb, LLkBSb G.: Jennkontorat och den bergshistoriska forskningen - (Historisk tidskrift ; 1975, s ) LIUSb bogerationen - i Kiruna : minnesskrift s. : ii. HL s. k, 13, 47. Ksb J.: Myten am Lappand : essayer, - Sto~khom, HL nämnd S KS~, LKABB~ S.: fiadevapar : en berättese om nomader norr. - Stockhohm, s. r i. #L s. 176 ff. HL oesökte Kaixfors omkring &r Koraversation 'aterges. Personreg,Ksb : NJoayas söner : berättese* om dagigt iv i norr. - ~tof$chom, s. : i. Kiruna och dess omgivning under och 20- taet.

36 Hasm Or Hehn Stot arbe ssen, K.: Lappand. - Stockhom, s. ;:s tite: Lapand Tecknar apparnas iv och mijö. HL ti Abert Engström, brev 21/ , uttaandet föranett av Knud Rasmussens vistese i Karesuando : njag ar gad, att han kom just agom för att p& nara hia1 se det förtryck och den brutaitet som denna ada och goda ras &r utsatt för just nu av oss vita manniskor, som representerar kuturen, viket. i detta fa g&r s& ti att vi vadföra oss p& apparna därför att de överskrida ägogränser och poitiska gränser som vi uppdragit mer eer miridre godtyckigt genow deras andtt Ksb, Mf erg, M. : Gruvminne~i / under red. av Hats Rehnberg. - hotn, e ; 25) B1.a s. : i. - (Svenskt iv och pionjärtiden 1 Kiruna, fotografier ur samhäsivet. Ksb, LKABSb, Mf - Henm avse : i n, J. E. : En värdsbid i fickformat : poitisk revy, d för Kirunas 20-arsdag. - Stocdiom, s. HL namns s. 25, 26, i samband med skoväsendet. Xsb, &if Hich Wi ch nr 4 Homd : i - Hosb ( ~ e o Kap.: tdirunavara : 1900v s , s, E;. ; hiruria och iiirunavaara. - (btridsropet ; 1913, I h, - A.: Car Wihemson, - Stoc~srn, s.. - (Sveriges amänna konstförenings pubikation ; 47) HL geiomg5iende. Ksb, 'LCAi3Sb a, J. E.: Johan h ri : muittaus samid birra. - rafiska f öreningen i Finands t ' dskrif't ; 191 1, s 11 1 Lg ; napp kass. Gd I

37 KOS$ IIIC Röna hist * G.: I koja och residens : minnen. - Stockhom, s. : i. i& namns k kap.: wj&nivagsbygge norr om po- cirkenw och ni j ordkua och traaka jatt. Rosén medverkade i paneringen av det Eramvkande Kima, Ksb g, S.: Jernkontorets samingar av svenska bergsriska bider. - (JA ; 1925, S ) HL namns s LKABKb, L WSb 3ar Wihemsons fokivsm&ningar. - Stockhom, s. : i. - (svenskarna och deras konst ; 1 ) HL s. 41, 42. Porträttet Ar 1906 Bterges. sveiisk tekriak och iiidustri i konsten. - stoakham, s. : i. Redovisar vika konstrrarer som arbetat med motiv fr%n Kima och därvid gastat HL. Sah nord 238 krön, H. : Sonimarjust and : natur och människor i igaste Sverige förr och nu. - Stockhom, : ia HL uamnd s. 36, 39, 52, 53. Ksb, LKAUKb, LWbL Sac I 968 onsson, K, : Ankomsten. - (Skogsindustriarbetaren ; h. 19, SO 23-25) Pörsta kapitet ur ämnad bok om Kirunas tibivese och utvecking fram ti storstrejken Ar ännu ej (1976) utgiven. tnwd~b - Schn a, M.: Iispo~enteri i Liiruina. - jbtrix juiriurarner 1916) Hyningsdikt. Aterges aven i ihstrum : De mörka bergen s : 92 P& vägen : sanger och portratter. - Stockhom, S. Dikt tiägnad )il s Omsag av Abert Engström. Lg.

38 253 -.: ~yningsdikt ti &:s 70-&radag. - (~önda~snisse int fok, - Stockhom, 1929 Innehaer Sven nr 253. G. N.: PrSns Xugens konst, - btockhom, IIL s. 44. LUbb H,: Om Ofotenbanan : föredrag haet anför af iiiksdagens bada kamrar den 28 Mars , - 36 s. HL namns s. 33 i samband med undersökningar , O.: Abisko med orngifningar : Riksgriinsbanans, an, tornetrask, iingre och kortare utfykter. - m, s. : i. - (Svenska turistföreningens Kiruna s, skogen och mamen. -. Umeii, s. - (Övre Borrand i förr tiden ; 5) HL i kap,: "Värdens största stadn s. 46 n Ofote. - (8TY:s arsskrift ; 1900, a som här benämnes "Luossavaara kooni, J. : Nar värdens nordigaste jasnvag bygges : intryck friin en f&rd mean Geivara och B1.a. fotvandring fran Kaixaven ti Kiruna, Ur de norrbottniska mamf&tens historia III. försvar ; 1942)

39 Stern1 hans. 294) f, E.: Lappands okrönte kung, HJ, Lundbohm och erk. - (Korrespondens ; 37, 1938, s , 292- Ström' om, S.: Nationaromantik och radikaism : konstnärsf örbu dets historia Stockhom, : i1 HL i samband med utstani~~gar i U.-a 1904 och 1905, montör var ~ugene Jansson. Sundh Im, H.: Bn saming porträtt av svenska bergsmän. - ( UBV 1922 ) Swahn W.: Axe Granhom och hans raare ; ödemarks- -.piond, ren, janivägsbyggaren, diktatorn, arbetarvannen. Stock om, s, : iii. HL tiägnas kap. Xi; "Lappan4a okr5nt.e Pcrun.gW s Ysb Svede - 0 : 6 *, J.: En ödebygdsfärd. - StocchsLm, S. HL i kap.: "Johan 'hri och hans bok" s Ksb, Mf r och människor. - Stockhom, s. : ii. HL i kap.: "Nagra av ödemarkens pionjiirerzf s Ksb. - 0 : våra bygder : äsebok för barnen i det nordigaste Sve-ri, e. - Uppsaa, s. : ii. Kap.: "Hjamar Lundbohm : appands okrönte kungn S KS~, &if - s: otspar p& vage11 : fra11 drottning ti foket. - Stock: om, s. :*ie HL i kap, : IILappands okrönte kungw s Författarinnan txaffade U personigerr Barn gaat i Kiruna omkring 1920.

40 V. : Wihana Peterson-darger, Sven ~jest.sörn - Urneg, s. HL s. 39, 43, 52. Genom =:s förmeding bekostade LUB Kjeströmkvartettens ariga musikveukor i de appändska mamfäten ~und$t.röm, A. : Natur och arbetsiv i svenska bygder. D. 2 ; Norrand. - Stockhom, s. : i. +- HL namns s Mf 271 Sven nius, F.: De korrbottniska gruffaten och Ofotenbanan. St ckhom, s. - (Föreningen i~eimda.i.$: skrifter Mf : Lappands bergsbruk. i: Lappand : det stora framtidsandet : en ski8dring och bid af dess natur och fok. 1908, s Ksb, LkUiifi, LIUBSb, Mf Dagbadets arsbok #L i kap.: nyiarkigare dödsfa i Sverige 1926~ W,: Jukkasjarvi kyrka och bygd 350 &r : 1607/ e&, s. : i. HL i samband med bidrag 1907 S. 33. K S ~, LKH,MJ 276 Tene z, H.: deba ten s. t HL: s insats vid skoväsendet s uppbyggnad s, i kap,: kutveckingen av ma i mfätens sk vtisende i början av 1900-taet" &sb Mf Q

41 TGA : 7 en mogen dam : 75 &r. - (skip ; 1975, nzr 18) HL i samband med upptäckten av T8xouvaramamene LWKb, LWSb Vara eer inte synas vara : mdnnen och avsutade 1946 / sammanstäda av Tage Thie s. : iii. HL s. 46. Thie detog i promenaden fran,narvik i den pro j ekte rade j arnvagens riktning sommaren Ksb ~ttadmden i Mamfatsfr&gan. - Göteborg, s. r. i;: W ~aiih, U. : Hjamar Lundbohm : nekroog. - (JA , s. LWKb, LUB5b \ ~aiih, K-E. : Tretton Ar i Norrbotten : berätteser och iakttageiser. - ~uieii, s. NQgot om uiamf'aten. Ksb, LKiLBSb, Mf veander, J. Y.: Fardrnaxinasag~ : orte e igen. sanimanfa%tad i 24 ganger. - Stockhom, s. Behandar 190 riksdagsmans resa ti Norrbotten &r Vers 10: tt;c'arden ti K inuiah. Vers 11 : "Vid Loussajarvi eer axsjönw, strof 1 yder: axu &r att saga, huru en unch som mirnies an, i kök av kärnfriskt furu bereddes färdens man. Nar Lindman va oss mattat stod Lundbohm upp vid bord och marigt vardt nu berättadt, om axsjöns under~okci.~ e ek it rand, E.: - Ber b en, s. BesöBiKiruna Oögnfuer : stemninger og skidringer.

42 biibe 1937 WiMi ~[JPPSI La, s. : i. HL s, 144, 146. Namns b1.a. Yih 183 5, E.: Uppsats om Johan Turi. - (~veriges natur ; s ) G, K, U.: Nomadskoans äsebok a tredje boken. - hövding och vägörarew Ksb som Rhea traktens Lmson, B.; M i t t iv i miniatyr, - Stockhom, : i. HL s. 173, 174. Ytre L) D. 2 b54 B, N. A. : Narviks historie- - Barvik. : Ofoten i sdre tid Narvik innti ML xiäanris vid viktigare besök i irarvik, sauit en viss insats i bibioteksuppbyggriad. : Fra f#rste verdenskrig ti yare dager Den appändska musikveckan utstraoktes &ven ti Narvik. LKABSb - ~sbr r&, G.: Uvre Norrand : Langsee-Hiksgransen med ans1 taude injer : resehandbok. - stockhoim, 191' s. HL S. 66, , , Ksb, LKAUSb, Mf. Astr - 0 : stoc g, Y.: Hjamar Lundbohin. - (Mam ; 1953, h. 3, s. 8-12) ti biografin. LKAHdb, LKAk3bb Hjamar Lundbohm : "appands okrö~~te kungt1. - horn, s. : i. Forteckriar aven k&: s egna tryckta skrifter. Anmäd i: Dagen 21/9 av A. Löfgrexi - GHT 15/9 av P. Fjeström - NSD 2/9 av G, Bring - hya Uerm 29/10 av M. Bergman - brnda 10/11 av 6. Lsifand - SDS /9 av L-Y Mane - SVD 26/10 av I. Andersson - V# 17/~ av M. Uergman - LM-tádningen 1966 ; 2 och Skip/Mamasen 1965 ; 12 av L. Karsson. Asb, L WKb, Lubb, &if ~

43 I.: Lappands okrönte kung. - &SVD 24/ ) Porträtteckning av Abert Cngström 1922 aterges. G.: Hjamar Lundbohm sjuttio ar, - (DN 25/k 1925) Abert Engströms teckning av HL och appgubbe Aterges. G. : Kintnaungdomen och den Iiya tiden. - (&VU 12/4 HL och skoväsendet. 294 bar k, A.: &n iten men hd& stor gruva : TU fyrer 70 i HK ' ) Vnderrubrik: t*k jamar Lundbohm a som fann mamenw 295 pa$ramei, A. : Järnbergen. - (~t~a~b. 20/ ) HL nämnd. 296 Ber fors, G.: Lappandskungen Hjamar Lundbohm sedd p& '&. - (NI< 12/11 och 19/ ) Med Anders Zorn p& appmassa i Vithngi, - (HK 3/3 1960) Besök av Zorn och HL Henkavningspats som bev niastodontsdad. - (&ya and 4/4 1962) Har avses K ima. 299 Berdaan, M. : Lappands okróiite kung. - (Va 17/9 1965) : (Nya Varm5nnigar och dasänningar i Lappands mamberg. - Werm 29/ ) J.s Den appändska mamen, deus fkirading och : artikeserie. - (NK 1244, a9b4, 2664, 3/5 1930) Mamfatshistoria, b.a. Ofotenbanan i Hiksdagen. striden kring 302 hr& Mssch.: Btt iv i säskap med icfruna : Borg Mesch berättar. - (NK:~ söndagsäening 28/4 1956) 303 Urin, G.: Uen dnga vägen ti "de mörka bergenn. - (NSD d nnmaïer Ahströms krönika, ue nr 4 c

44 G.: Ofruktsamme och skaoge utanpa. - (Arbetet Pörfattaren besökte KL och siruna i ungdomsaren och återger har sina i~itryck. &maer kiven Ahströms krönika, se nr 4. s ö, S-E. : Artike för &&:s speciaj.numiuer. - ~(YK 13/ Bwi,' 1 - HL under rubriken HFöse sin tidn E. A.: Vision 1906 : Horrbotten kan försörja.. - (NSD 16/7 1971) Heferat av Arvid Kemyes rapport fran en resa Stockhom-Kiruna, pubicerad i: Läsning för svenska foket, som utkom aren kring sekeskiftet. 307 uöö F.: Kiruna : järnets svenska kondyke. - (SVD Careson, C. N.: Ett &r vid pocirken, - (bocia-~emokraten &9 1 1 hinnen fr&n Kiruna &r ~ae~gren, A. : niruna kyrka : dlkt. - (NK 7/ ) : bikt tiägnad HL. - (NK 24/4 1915) J.: Lapands uncrowned king. - 26/5 1932) Övereättning av hiåtte Schmidt8 dikt: "Uisponenten i Kirunatt fran ar 1916 av James Creese, sekreterare i American-Scandinavian Foundation. Aven pubicerad i The American-Scandinavian Review Uah vist, B,: D& kockorna ringde första g&ng i Kiruna. -,*1912) B.: Ti disponenten Pi.dokt. Hjamar den 25 apri 1915 : hyknings- och ännu inte karagt ämne. - (NSU ) HL i samband nied värdskap för m&nga konstnärer. 314 Uae ius, K. G.: i'javarden i svensk konst : ett stort

45 + 315 Edst öm, J. S.: Hjamar Lundbohms minne hedras genom en (sm e ) 316 Eke ot, G.: Kiruna : en betydesefu utpost i höga Nordan. '*s veckobiaga 12/7 1929) Intryck fr& besök i giruna, b1.a. Lundbomsgarden. J. E,: Skoviisendet i Kiruna (NT 27/11 &:s insats vid rskovasendets uppbyggnad pastorat : ur en appmarkssockens annaer : 24/ : Christian Eriksson och Kiruna kyrka : ti den hadana konstnarens minne. - (NK 7/ ) i3.a. anekdot om HL. M%arprinsen och atartavan i Airurra kyrka. - (NK 1947) / Ti Kiruna 50-arsjubieum. - (NK 26(8 1950) underrubriker: "bpridda drag ur Kirunas historiatt, IIHande och köpenskap under 50 &rw 322 *a, O..: Hjamar Lundbohm. - (NK 23/4 1955) ' 323 Enst öm, Y. J.: Borg Mesch berättar tidiga minnen. - (N1)A,& Ericsson, C-M.: Boken om Kiruna kornme; : materiaet var re an väntat. - (NSD ) Q Ar 1963 pgbörjads författaren Lurt saomonsson ett arbete om Kiruna p% ung. 700 s. bär b1.a. Lundbohmsgestaten skue beysas ur nya eynvinkar. Verkat ar ännu ej (1976) utgivet. J. A.: Ett för Norrbotten betydesefut 30-ars- : n&gra minnen och erinringar rörande iuksgranstikomst. - (NK 21/4 1928) Även nagot om 1%. 326 Fak, H..: Ti Johan Thuris 80-årsdag. -, (?+f. 10/3 1934) HL i sin verksamhet vid utgivandet av Turis bok 1910.

46 F3e ström, P.: En patriark i Lappand. - (GBT ) FoP-e T.: biänskiig kvinteesens : apropb ett dödsfa. - (D, 9$f% 926) Med utgå~gspunkt fran, %:s person görs refektiauer om nödvändigheten av individuaïism far" att. franaja utvecking inam näringeivet, ooksa ett utfa mot en atför hard speciaisering i yrkesivet. Fors Frid biev (NK Frän G, B.: Intryck fran en appandsfärd. - a er^ 14/8 Mambrytning i Kiruna m.m. J. K.: Riksgränsbanans 40-&rsjubieum : verkstad basa vid invigningsfesten, öfat for de töretiga. - /i1 1944) B1.a. beskrives da HL hö middag för raarag ar smyr, T.: Mamfätens historia, - (UNT ) Anmäer fiströms krönika, se rir 4. k, S, : Lappand : en gauima provins i nyt t. jus. - Hade (~ft nbadet 9/6 1966j Anmäer Ahströrns krönika, se nr 4. Ha u, S-a.: Minnesartike HL. - (~ohus~ 25/4 1955) Ha över Ha Norr - 0 u, J.: Nordiska festen i Sunderbyn : minnesta hsdangangna märkesmän. - (NK ) Referat av minnesta över HL. &k, J.: Genom trettio &r : kort historik över ottens Yöreäsningsförbunds verksamhet aren /6 1935) HL väckte tanken p i att sammansuta de okaa föreningarna, och tog därmed initiativet ti bidandet av Norrbottens Föteasningsförbund. Hedb I 926 rg, T.: Eva Bonniers minr~esutstaning. - (DM 3014 En portrattmaning av HL behandas. 36) A.: Handen der skabte Kiruna. - (~risteig Dagbad.

47 338 Lundbohms minnesfond. i DN 1926 : o/&, 14/4, 23/4, 38/4, 23/7 26/ : 8/ : 5/2. f SVII 1926 : 10/4, 11/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 1/49 22/49 23/4 9 27/49 29/49 30/49 2/59 5/59 6/ /69 22/7, 8/8, 26/10, 30/1~* 1934 : 4/28 234'3. 9/ : 1/29 8/39 21/ : 9/29 11/29 8/5* / : 2/ : 15/2. 'I 339, N.: Vrån Lappands mamfät : artikeserie /3 1929) i iivinnor kring Kimmakungen. - (GT 12/9 1965) 342, A. : Hjamar Lundbohm : gruvkar, demon, h. - (DD 21/1 1966) Ogonvittnesskidring av den tidiga brytningen - (bv~ 10/8 1902) 344 Kieia id.: Hjamar Lundbohm och &iruna. - (SDS 30/4 1955) Kein var anstäd vid LKAB i Kiruna sommaren , U.: Nar f Ar samerna sin e:gen skidrare.? ; Johan an visa vägen. - (NK 29/ ) HL i samband med utgivningen av Turis bok Lehmakri, E.: Hjamar Lundbohm - e.ststeri.ooh människov2innen ) ~ersoni~a intryck av HL. 347 A.: Kirunaminnen frb sekets början : artikeserie. -9/9 1950) Berättad av Kirunas förste stadsingenjör Aan Lenander. arnmamsf&ten och det stora järnvägsbygget. Bakgrunden ti uppkomsten av gruvstaden JLiruna. iruna vid sekeskiftet och nagra ord om dem som voro med da. HL b,a. i samband med Touuvaramamen. e som voro med kring sekeskiftet. HL:s insats i utveckingen av gruvdriften. sdagsmannens besök i Liruna i jui as runa stadspan - Roseniana. vagsbyggaren Jacob Caander. danden Oskar Siverbrand. J akt pa Nu01 j a. %te och idrott. rigare skyt temirnien.

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE VÄLKOMMEN TILL KG 55 PRESENTATION KUNGSGAT 55 AXFAST STUCKATUR & ARMATUR KLASSISKT Varsam renovering lyfter fram sekelskiftesarkitekturen. PERSONLIGT Omtanke och engagemang skapar långsiktiga relationer.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin. Representation. Leverantör. Belopp Datum Kommentar 1. Verifikation.

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin. Representation. Leverantör. Belopp Datum Kommentar 1. Verifikation. Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roand Rydin Representation Biaga Leverantör Verifikation Beopp Datum Kommentar 1 Cafe Kronhuset N400AB108282 522,32 2011-12-21 16 personer 2 Cafe Kronhuset

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer