Specialarbete inorni. och bibliografi vid l Flemström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inorni. och bibliografi vid l. 0118 Flemström"

Transkript

1 "'f;.,

2 Speciaarbete inorni och bibiografi vid 0118 Femström

3 b framföra iai t ta&,i " Föreiggand bibiografi har tikommit p& uppdrag av infomatiop.,4',,,i. y -chef Sven- ric B m s jö vid LM. Inför avsutandet ö&hr jag ti honom samt bibioteks- och arkivpersonaen inom företa et för praktiskt bistand. IM+ Pr har p& si{ pats med nagra aiuabna refektioner. När jag för mindre än ett&r iedar tog de av ppdragsbeskrivningen rar den största ini tilsv&righeten att s &ra givande k2ior. Detta har va nu ftirve{kigats t i tifreds aande grad, men p& grund av den tidsbris som varit faet, har sparandet av iidre artikar i dagspressen, genomföras. den omfattning som skue vara Önskvärt. betta fordrar tid för res r och genomggng av okaa och privata kip b samingar. I I att mera systematiskit g& igenom ssen finna : av materiaets omfattning. Vad materiaet nigt min bedömning reativt fuständigt, p& grund av tidsbrist har samfundet SHZ1:s pubikationer ej fö~te~kxiat&i, vidare har nte den av Lundbohm utgivria skriftseeien: rlapparna samt endast dear av YVetenakapiga praktiska i Lappand", som pa Ltmdbohms I Dessa kan enieertid att P& grund av det ridare begreppet HOA ooh kring* i titen p& detta arbete, omfattar materiaet aven myc k et av L Kirunas historia, mamfätens expoatering, reseskidringar m.m. Detta kan vara ti någan nytta. drveikbn ar att aven mij6 och verks?&et ouding Ptirteotningen ha f &ven don förtjänsten I att den anger vad som finns tigängigt a& referrnaerna inom fyra b biotek. Uessa är: Kiruna stadsbibiotek, mbergets. k fokbibiot k, bergehistoriska samingen, LUB:s bibibtek vid förvatning n i Kiruna samt LKAB:s bibiotek vid konce L kontoret i I i Stockhom. Kodbeteckningen i bibiografin för dessa ibiotek frarngar av örkortningsiistan. Ett taek riktas aven ti 1 personaen vid Kiruna tadsbibiotek i och a ni bergets fokbibiote, som.i varit myck t tirnötesg&ende och behjäpiga, och ave ti aa andra som underättat mina efterforskningar. Sut <I kan tiägg s att utan ekonomiskt st'öd fran L M hade i C1 kunnat f& d n omfattning som här presenteras. Boras i maj 1976 "x: Oe ~1Lström

4 . r Innehiiiisfö teckning 11. Kronoogisk IV. Porträtt. tidskrifts- A-b... s.1-38 ( n ) Tidn sartikar. ~ Anonymer (sign. och osign. ) s (nr Y inord ing... s (nr &onstn"rer A-Ö... s (nr I VI. Uor s. 63

5 , Adamhon, H. : Genombrottstiden f ör svensk j&rnmaims-, $v. 8. expoft. - (~ietorisk tidskrift ; 1968 s. 4424ój) i.w, :' I" d, C. L. : Uttaancien i mamfragan : ooh a i ea manhang med denna p& dagordningen staende ör andra Sver ge viktiga friigor. - Stockhom, e. &ap. i moika beräkningar rörande ~veri4.s 1 jiirnmamstig&ngarn ger en kritisk gr$inikning av HL:s beräkningsmetoder för uppskatt rrirunamarnens kvantitet och djupgaende Ksb, LUSb 3 # "' Yc t.". '. Ah1 hen, L. A. r t P& nordig atrat : reseskidringar frk v&rt framtidsiand. - bto~#oi, om pkbörjad brytning av mamfyndighete na. ~ L~, LWS~, nf t ~ I Ahs ram, G.: Ife mörka bergen : en krönika om d app andska mamfäten. - Stockhom, Mamfatsns historia. HL genoragaende i "Nya tidern, Personreg. mäd i : Pt y/6 av Stig Hadenius /5 av Gösta Bringmark - DM iii, och Kiruna ngnuis s. 249, 250. ~ortfdttot - (;HT 16/8 av Y, Pjeström - A 1966 : 2 av L. icarsson - NK 11/5 av A, Moberg - hsd betet SVD 20/5 av A. Aberg - SDS,b UMT 28/7 av T. Frängsmyr - - ÖP 11/6 av P. bisaon-tann6r. Ksb, WSb, LiGsBiCb, Mf t ' r L '*i., L j' 3 < Sngström : konstnären / ett abum samnian - Stockhom, s. Portratt förestäande 1% fran &r 1922, nagra 1appLandamotiv aterges s. 145 ff. samt w. c, av föregaende (1 943) Portrattet av HL 1922 Sven k denna uppaga. LWSb.,&j :,', '$ 'Z.

6 , t i 7 heripan hngin,ser (. mining methods in Lapand. - I. - (Th ; h. 5 s ) k^ S , 167. Lg : kapse mäikt Loussavaara-rii-avaa Bxeavat ing 8 Andergson, H. O.: W : s arbetarbostäder i Kinin Andersson och F. Bedoire. ii Ingar is Industrimimen : ett urva industrimi nen och t. and a tekniahkistoriska monument / red. Marie I ' 197: LWSb 9 Andedaon, I. : )svid Lindman och hans tid. - Stoc s. : iii. HL s. 53 i samband med titrädande av disponentbefattningen i Kiruna &r Ksb, LWSb 10 M.: Norrands nation : hundra Ar ur en s iv. - Uppsaa, s. : i. HL( s. 103, 104 i samband med de konstve b. a. Chrietian Erikssons appgosse i bkons. i 11 B-M. : Initiativtagare och konetr2irer kring I kyrka : trebetygsuppsats vid InstitutioneL fiir i' vid Umea Universitet. -'~mea,! anekdot om HL 3 i: iivar ö bag ; 1928 okt. I3 1 C a Axma es des Mieines ou Recuei de mgmoiree sur 16% oitation 1 des dines et sur es sciences et es arts qui s$ rattachent I 1 pubde6s sous &utorisation du ministre des trav pubics.: didieme drie - m8ioire~ - toee IV. - Paris, q HL 1 kap.: mgisements de fer ~candiriaveb~ s r i. I, 5 s / j

7 Y 14 Asy d, C. 1.: tdorrbottens uergsbruk IngAr i: borrbotten av skida författare / utgiveu av Nor bottens Lans jubieumutst~nings bestyres. " i 1921, de dsb, LWdb, LUbb, Mf 15 G.; Pi svenska vägar. - Hesiugfors, S. HL S LICAU~~ 16 barned-bteverii, J. W. : Uriuiown Sveden. - London, s beiaiidar mambergeii i iuorrbctteri. F.: Arkitekten Gustaf Wickuan : trebety I Unive sitet. - Stockhoirti, ( uupic. för koristhistoria rici htockho 113 iruiia kyrka : Lappa~u band : 1. - btockhom, : (Sveriges kyrkor, konsthistoriskt f inven ariucn ; 153) i1l f öreko~~imer genouig&ende, som ini tiati ti byggnation och arkitekturiiitresser d. h 19 -.: 'n arkitekt och hans verksamhetsfät irring ciftet : Gustaf Uicktita~is arbeten om, s. ~iaj. Stociciioini 1iiriefatt;ar b.&. : ii.1. Kiruria Kyrka och LL;i: ai e eds ort, a.; 5verige. - btockhon~, riJ:s tite: La subde iil och Kiruna s HL:s apparna citeras: "Ce sont du p6e" Cappe i, 19~ s. *. : s~ttraverso a Svecia : seguito da aiutf'edt - Kocca s. cascia~o, L.

8 22 der&! Sven: (STF i 23 Berg: Lund1 Ini de: 24 Berg, Uergi das. fäng 26 Berg ski' Oof - 28 k3.a. besök i iiiruna. AnmSd i : STF:s arsskrift 1909 s i. G: son: Högxordisira reseintryck : t Turistföreningens Arsmote 18 febr. 1S)U7. Arss~rift ; s ) i5.a. berattas om midsommarvaka ~uossavara.. rs, ti. : Ben nutida gruvbrytiingen : Pijainar im och &ininas första artioiden. r i: Norrbotten : ï2isebok för skoa och he 1930, 2, S Ksb, LhUsb z, O.: h ~ ati dagbrottet. - (LM-ti n. 4 s. 10) drytningeris utveckiiig i Airunavara. AL L-bb, LiixUiLb 4, iui. : Lappands okrönte kung : skci~driii~ed av tuiingen d j amar Luidborin ock1 hans irisat ser ande som en iiventyrsroman. - (Saxons ; 196 a, 0, : Lapyai~d : det stora fraiu1;idsarrd t : er1 ing i ord och bid af dess natur och fok av i ergqvist och Fredrik Sverroirius. - * Lstockho, s. : i- Ksb, LKriE1Sb, LKhUnb, &if arid svenskar, finnar och appar. - stockn Im, 193Y. s. ; il. kap.: "btig, nkixi kang " 1 beharias u]ipromsteri av iiiruhti kyrka. I'örfattarerr biskop i Lue& stift, aterger samta med 1L kring ' behovet av kyrka. LWSb, Itif

9 , H.: Kiruna genom tiderna r i: Lue&, Pite&, Haparanda, Boden, Kirurr omg vningar. 1949, s T HL s. 5, 10, 15. Ksb, Mf s. : i. jörciian-gocscimidt, E. : Den värd jag m öt t. - fi, s i ~ay.: "Liaguoxsbad fr8u ö IYorrand" b.a. gdstaae IiL förfa-ttarinnans barr~doms-rera i ~ueä. 31 Uoeth:$us, G. : Zorn : tecic~iarei~, mkareri, etsare11 scuptcireri. - Stockhoni, s., 179 p. b..>esch: intervju av c;uni~ar 3'osseL.L och Göst 32 Borg Ohsson. hdmrier aven de11 teckning Zorn gjorde av HL (Mam ; 1936, h. 4 s ) LiUSb, LfLhaib I 33 Uring, ti. : Wafrib Peterson : iiekroog; - (JA; 1933, s ) HL ~iiirn~s iirunnb.jö, s-l.: hytt namn p& j.iruuamumer.ia : Geijer- mamerna. - (LW-tidiiirigeri ; 1968, h. 1, s. 4-9 j) Gerbakgnuiden ti Geijers uridersökiiiribar Y i Kiruna. HL beyses i sin ro som 1ärLre I och koega. LKAUKb, LLLUSb

10 S-1. : svensk bergsman med värdsrykte. ; 1969, h. 1) Artiken handar om Tekn, dr. Hans Lund HL nämris i samband med Lundbergs Kiruna LKUKb, LiCHUSb - (&&a- -. : Georg Berfors om Xjamar Luridbohm. - (LUB ; 1972, h. 3, S, 21-25) aergfors var vid intervjutifaet 90 en av de d& f& kvarevande, som haft n2 kontakt rried fl, viket han hade under som prastman i Vittangi. LKUUiib, L1LABSb -. ; - Uöök,F.: Före si tid. - (L1i~Lr-tidniigeii ; 1972, h. hágot om HL, en initierad biografi efte L1.SAbKb, LiCKUS b Uet rika och fattiga Sverige : eri sorni:ta C resa - stockhoim, s. : iii. iil i kap.; "Jam, vatten, &~ci" s. 15'7- I 70 Tydiigt angiven portriitteckiiiiig. Li(XUs, Carborg, If. : Lappands maniberg , s ) 1L s. 43, 44, 47. r'oton av och p& rekognoscerixrgsfard ti iiinuavara. Ksb, ~tubsb, Mf Carcsoii, U.: aostader och bostadsomr&de~i iiim under sjuttio &r. Ing&r 1972, i: horrbotteu vager tuugt : d$ - riu - se S Ksb, LbUhb, LitriDbb, Mf W.: *ersikt av nnarniragdiis utveckirig ars mainavta. - Kiruna, i ~ f ti b. -

11 Caspar f ö rbun 346 s. son Ii. : Gruvfok : sve~iska gruvindustriarbetare- - 9 et under fyra artiordeii. - btockhoor, kil rr5mris s. 184 i samband med arbet skonf ' kt F Centena, J.: F'ran riksdagsmaimens färd ti Högd horden. - (svea, fokkaender för 1901 ; 58, 1902, s. 125) Christjan brikssori och iiimfia kyrka. - (bani ; 1955, h. 4, s. 14) LiUUhb, LaiFUsb h.: iried iii~sdagezi i framtidsandet s.. ur: I<ars#roia-tidriirideai kap.: n me rika i bverige" s. 16-1ö, dater Kiruria deii 7 jui Lubb, Mf - E. s. : The charm of Scarrdinavia / Fraïicis h. Cark ney s. Cark. - uoston, s. r Kirunabesök Ar Coinder, d. : Lapparna ; en uok om sainefokets fo ritid och nutia. - btockhom, s. : i. HL ncitnr~s U. 228 i kap. : "donst och itteratur" ics b Dahistedt, i. : Norrarrd i koriste1 : f'cireurag via 1dk; e horrianusmässan hma, 1~ s. :is. nf A. : ivinneri frh Xiruxias första tid. - (M

12 och bveriges s. HL i samband med inmutning. M f 51 : Harjartftg : kors och tvars gezioui dverige. : Ären 19~0-1Y s. Kap. ; "Upp ti fiirui~a : c:a 13 mi nors om yocircen" s Intryck fr&n en agitationsresa Ar Mf (vetenskapiga och praktiska uiidersökningar A La pand, t, riade av Loussavaara-Kimriavaara Aktieboag v 53 ua (;der, G.: Winriesanteckniiigar fr&n kontakter L+-NJA. Minnen av kl vid besök i iiinuia I 54 ueidik, x. ; Geivare mamberg. - (JA ; 1906, SI ) kil uarrms s. 2'76 i sambarid. oieu apatitkoami siorieris uridersökririgar ö<$. LWkb, LWSu, Mf : kornster ter fr&ri den första gruvurytriiiigeri i

13 56 Iiidrir-g, &.r Mam : skidringar riordaiiifrari. - stocchiom, D. 1 3 D. 2 a U. 3 1 Mannen som gjorde det s. Handingen föragd i raarmijö vid Kiksgrbsbanans byggaide. Bergets sang s. Med ruerget avses Kiruraavara, och har har en gestat benämnd "Agren" tydiga ikheter tned HL. Spearna s. Handingen föragd ti börsjobberikretsar i btockfiom. "Agren" förekommer vid en fest. Iisb 57 and (STb':s Arsskrift ; 1929, kil s. 22, 4. Ksb, LiAUSb, kf 56 - Die Sciwedische-xiorwegische Unionsbahrr Lue&-Ofoten und ihre bedeutung fur die Xrschiefsung der nordschwedisehen Eiserietrzfeder. Sär1:r. 12, ur: Stahi und Eisen ; 1899, h. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 18. HL i h. 2. LLCAUiib 'O d, H.; kansen-buropen : en studie i vija och ja, - SLockism, s. L s. 158, i>y. Lammantraffade med Narisen i Uashingtort 19 1'7 som sve~isk handesdeegat. Edest- m, u. : Lappandskurigen frhri UaL. - (Uusandsk ju S j 41 k. ; b'r&u iebs~.eaiaiue ti SGdra bergen : rriirinerr , s. : i. ii'örfattarixiria.n vdr maka ti Kirunas förste kyrkoherae. HLL Ksb, biif förekommer genornggende. Yersonreg.

14 G.: Trafikaktieboaget Grängesberg-Oxeosuna : storandusfris historia. - StocWiom, IYZI. - Svenska industriea verk och ai~aggningar LWSb, Nf J. E. : Kiruria : drag ur samhäets, socknens vbrytxiingeris historia med ed~iirig av rianineri p& gator, - Ju~Lköpix~g) s. hsb, Lrwdbu, Lhiaab ivet. i: Luea, P ite&, Hapiranda, Boden, Liruna : m ed 1949 KL och kiruna &yrka. - I : iiruna och Judiasjarvi kyrkor. - Kiruxa, Y s. : i. dsb, hhbb~, Yroste11 i i~iruna bemittar, &r i: Norrbottei : asebok om var hembygd / red. Yngve Aströni. 1951, s hsb Ekö, bi. : Eruct. Ljariiigs mam. - Uppsaa, s, J rifker utgivira av Litteratumeteaiskapga iristitutionen pysaa universitet ; 2) Uiss. Uyysaia HL s. 66, 11:) X'f, 122 Sf, 168, 179. ICcb, LKI~BS~, Pf / sign. G,G. U.a, fatvandring ti waierox~avara"

15 A.: Intryck frau första bessket i Kiruna , 2/7) Citat: "... Jag reser hem ti min ya i 1. Grissehamn och awaktar Lappands utveckingm 70 fjäs. 1n&r i: En bok. - Stoekhoïm, s , : HOS Ing&r : Ingiiir 1 4 ~ s. : i. ap par, Ater hos a ap par. i: M i t t iv och everne. - btockhorn, Var i Lappand. i: Aventyr och hugskott. - Stockhom, 1YO : in senaste resa. - (~trir; 1910, nr 35) '74 -. : 1910, S. : i. Aven i Strix. I fraga om konst och vackra syripunkter. - (Strix 8 nr 39 och 42) Anmäer appen Turis bok nhuittaus sarnid birra" med förord av HL. 75 Vid ir~vignixiger ;iv Kimria kyrka : den 8 dec. I, - Lue&, s. Ksb, LUbb, ~%f 76 Ti Jukkasjärvi. - (Strix ; 1917, nr 3) &r i: Medan det Jäser. - Stockhom, s. 77 uppvaknande. i: Min 12 TE bok. - Stockhom, s. 78 I vargskogen. Kiruna 1/ Medan tåget väntar. Hr i: Hemspanad och taggtriid. - btockhoni,

16 - * Z z L resa i Lappand. Ingår i: itied penna och tapipa, - Stockhom, : s. : i. Bouppteckning. - Stockhom, s. : i. I& s. 24, 25, 27, '63, &ngström erhö som g&va av HL en nordandsbat, som förvarades i konstriarsatejqn i Grissehamn.Xnx~ehaer tvii fotografier av & / med texten: t'suza~ine, fijarnar Lundbohm, Cae Larsson och narin i Sundbornt 2/ med texten: "Uoktor Iijamar Lundbohm vid sin och Christian Erikssons ideaiska spis i niruna" &if i: Lasebok f6r svenska foket. - btockhom, ikt ti Hjamar Lundbohm. r i: horrbotten väger tungt : d& - riu - sedan., S Aven i HL:s gastbok daterad niiiruna " L E st öui, O. : Hyperbore6r : reseiv och forskiiirgar band Jukkasjärviapparna atockhom, s. : iii. HL namns s. 80 vid ~iimriabesök. Ksb, Mf B.: haerinden U. Demant Matt. - (samaren ; Nara viin ti HL. k.: biatrike byer S.G.U. :s chefer och b.g.u.:s arkiv.

17 87 Eugen.: aren Breven berätta : uppeveser och iakttageser / av prins Eugen, - Stockhom, s, : iii. Fertaet brev ti HL, b1.a. ett daterat dec. 1904, inför prinsens fsrsta besök i Kiruna. Ksb, LKcBSb 88 idare berätta breven. - btockhorn, s. Innehaer aven brev före Av intresse ar brev som narnuer ML efter det han &mrat Kiruna. Ksb, LKABSó, A.: Kirunavaasa : Grangesbergsboagets - jyeckojourxia1e.n ; 1936, nr 29) 90 - ~ak, H. : Idagot om Kiruna och Jukka. järvi. - Kiruna, om icirurra. Program för Lirnias 50-&rsjubieum 1950 LKBDSb 92 N%got om Hiruxia / utg. av Kiruna stads turistnämnd. köping, s. : i, Ksb, LiWSb, Mf 93 -.: Naturveteuskap intressera mera, - (~am; 1957, h. 2, s. 10) HL : s verksamhet inom det kominurraa omr&de t : (12) LKABiib, L1uiSSb Biagra gimtar orn diruna :' en kort historik fran sekeskiftet ti v$ra dagar. - Kiruna, 1961, - 84 s., p1.-b* Ksb, LW&b, LWbb, Mf

18 - * r ( hr; -.: 70 S. - 6: 70 S. - b: ( Du1-0 : In Fak, In s. vunna Kirunagestater, - giruna, s. - ic. ) HL s. 30, 56, 64, 66, 68, i kap.: nijorg #erschm, "Maria och Mina Pappian, *Axe Taott, "Johan Thu ri. Ksb, LKABKb, LWSb, Wf i möttes i ett svunriet giruna. - itiruna, ( Dupic. ) HL s. 46 F kap, : '*August LundbergH Ksb, L WKb, EMSb, Mf e g&vo färg &t ivet i Kiruna. - K iruna, ( rnpic* ) HL s. 3-9 i kap.: ni3engt Lundgren*" Lsb, LWiSb, LUBSb, Mf juttio ar i Kiruna. - Kiruna, s. - ic. ) Ksb, LWKb, LKABbb, Mf jaimar Lundbohm. r i: Kirunamimien. 1973, s Minnesdikt av Water burray tiägnad HL i kap. : tkiruna pensionärsföreningn s Ksb, LrChE)&b, LKkBSb, Mf K.: Hjamar Lundbohm. r i: Märkesmän inom o&rt ekonomiska iv. 1929, 1-93 Fast1 indui In4 z, G. : Kyrkig verksamhet i gruvdistrikt och risamhaen. r i: tueii stift i ord och bid HL i samband med samhaspaneri~ig. LKABSb 1 Fiscf Sveri G.: Hos svenskarna : en sovjetförfattare ser p& e. - Stockhohm, s. : i. HL s. 150 vid Kirunabesök. LWSb

19 103 ~itin~doff, H. : Bagra anteckningar frap en appandsresa vintern Stockhom, s. C. E.: Stockhom - Kiruna : en järnvägsfärd stambanan, - (skandinaviske Turisten ; 1902, ars igenom Lappand : en jarnvagsfard med norra n. - (Skandinaviske Turisten ; 1902, nr 6) T. : Abert Engström ; ett konstnärsabum s. : i. HL xämns s, 111, portratt &teges utfört med sannoikhet Forss d, K-E.: Ti fjäs : en diktcyke. - Stockhom. atx;21 s* : ~411 ett bergfok : dikter. - Stockhom, s. 109 f Forsst öm, G,: Mamberget : mambrytning och bebyggese, - Lue S. : i- HL s. 65, 122 i samband med geoogiska undersökning. Ksb, LKABKb, LIIWBSb, Mf 110 Frank, Kiruna G. : Magra gimtar ur Jukkasjärvi sockens och gruvsamhäes utveckingshistoria, - Kiruna, m - ( Uupic. ) Standardverk vad gaer Kirunas historia under första deen av 1900-taet. Kap.: Viijainar Lundbohmtt s Ksb, LWSb 111 -,: K runa : minnesskrift ti 50-arsjubieht / af Frank och Oof Berggren. - Eskistuna, Kap.: "Hjamar Lundbohmw s Ksb, LUBSb

20 P.: hud Kasmusaen som jeg husker ham : fortat gdomen, - ki~jdbenhavn, 1934, s. HL namns s Fritz, en st- die i finansieringsprobematiken under expoaf erings- tiden från M.: Gustaf 8miP Broms och b ord bott er is järnmam : Göteborg, s. - (Heddeariden a ekon or ni sk-historiska institutionien vid Göteuorgs Universitet ; 5) LHABKb, LKABSb : barmamsproduktion och järnmaidsmarhad r nska exportföretagens produktf ohsutvecki~~, ningsinriktning och skeppnings f örhaanden - rg, s. - (hieddeandep fran ekonomisk- iska institutionen vid Göteborgs Universitet ; 11) LKAUSb, Mf järnmamsexport Göteborg, (keddeanden Iran ekonomisk-historiska insti utiorien vid Goteborgs Universitet ; 12) LWSb, Mf irunagruvornas arbetskraf t 1899'- 905 : rekrytering - Göteborg, s. - (bieddeanden institutioren vid Göteborgs Ksb, LWSb,Li(HBKb, Mf, J. H. Y.: With ski in horuay and Lapand. -, s, : ia Beriittesen i dagbokaform, aterger U.a. ett besök i Kiruna, apri Xnrieh&erfoton

21 Gassa Stockh Stockh E, O.: Bank och industriet genombrott r.as Enskida Bank kring sekeskiftet m, d. : ii. Behandar finansieringsprobematiken för expoateringen av de appändska maimfaten. LMSb Gei der Särt Upsa - m : s (SGU s - 0 : B N P.: Apafitgange in den Porphyren bei Kiruna. ur: Buetin of the Geoogica Xnstitution of L HL S. 202, 213. LKABK~ triges focfattigangar. - Stockhom, ?. C. ; 294) HL namns s. 5, 8, 9, 25, 27, 28, LWKb 1 ima ar Lundbohm : nekroog. - (GYF ; 49, 1927, s. Ksb, LKHUKb, LKABSb, hf - 0 : U.a - 193c - 0 : h s. ; i. - (SGU ser. Ca. ; 22) HL narnns i samband med tidigare undersökningar..ivare maixiifät : geoogisk beskrivning. - Stockhom, iioprogram : Per Geijer beratta4e minnen. - (1936 :30/4) -. : &ii 1934, r minnen av Hjamar Lundbohm. - öster i Hadio ; i 18) v Geoog 1898, Gih -9 Stockh SJ. 4 :,ka föreningens möte den 3 mars (GFY ; 20, 68-78) LUBkb, LdWiOb,: Den svenska utrikespoitikens historia. - Lm S. HL s. 296, d& han som svensk deegat &r 1917 besökte USA, för upprättande av handesavta. Ksb

22 Gi3 - Sta persc sax gstam, H.: ien skgnsk-norrändska sakten Sven~uius. khom, s. : ii. - (skrifter utgivna av historiska samfundet ; 16) r. ur: Personhistorisk tidskrift ; 1965, h Mf Grans tidsk ram C-G. : Sjamar Lundbohm : riekrsog. - (Teknisk -9 ift ; 1926, s, ) LUX;b, LWSb Gruv data. 5 &r.: InnehAer fertaet artikar och historiska - (Gruvarbetaren ; 1970, h. 9 och 10) LKABKb, LMSb Gruvz,i konsterr. - (LUB-tidningen ; 1971, h. 4, s. 1.5) HL nämnd. LXiiBb, LWSb Gräns skonst. - (Ham ; 1966, h. 3) KL:s konstsaming och Kirunautstäningen LkLKBKb, LWbb G&rdJ skede Hagsi Uppsz g, T.: bvensk industrifinansiering under genombrotts , - Stockhom, s. 3, H.: Kiruna : en stadsgeografisk undersökning. -.a, k3 s. - ( Uupic. ) Uppsats vid Ge~grafiska institutionen, Uppsaa. LUBSb Hami Ge rdn -..- Stock on H.: Dagböcker : !J16 / utgivna av Gunnar -9 r. - Stockhom, s. HL s. 80, 116, 117, vid besök i Kiruna. agböcker : utgivna av Gunnar Gerdner. - om, 1~ s. HL s. 121, 262. KL uttrycke! kritik mot Heners agerande i frågan om det engesk-ameriuansk- svenska handesavtaet. iikb, LffiLiaU

23 i.: J.A.G. Acke : f. 7/ d. 5/ : utg. av Henning Hamrnargren. - Stockhom, HL s. 135, 233. F.: Barioht uber eine im Sommer 1903 nach dem an der Ofotenbahn ausgefiihrte Studien- - (Xeitschrift fur das Berg- Hutten- und Sainen- Staate ; 52, 1904, s ), T, : Hdamar Lundbob. i: Minnesgestater LICIiIBSb, Mf ~eiihn, G. : honunientat i Norrand. - (Vkr konst ; 1962, HL och Kiruna Iryyrka. ~eder, J. : Minnen och dagböcker / utg. av Wihem Odeberg. ckhom, s, Ger b1.a. en inbick i Grängesbergsboagets affarer. LUSb / utg. av Daisands fornwiuriea och hembygds- förb/nd. - Göteborg, s. : i. Boken avsutas med "Dasändska antavorn bil.a. HL : s., A.: Im Lande des heen Nachte : Schwedische - Karïsmrhe, Kirunabesiik 1910 s Lundbohm : nekroog. - (kivar 8 Dag ; 27, 1926, Mf Hjamar Lundbohm : nekx-oog /'sign. E. B. - (samefokets egen tidning ; 1926, h, 2)

24 L. : Lararinnaii. i: Norrbottens Lans hembygdsförenings Arsbok 1963, Författarinnan t janstgjorda i dima och dess omgivningar under pi on j art idens uppbyggnads skeds. Ksb, LIWBKb 146 Homgren, A.: i\orrandsminnen. - Stockhom, s. HL förekommer s i kap.: "En resa tipp Torne appmark och Tromsö amt &r 1911". Författaren företog resan som sakkunnig i renbetesfragan och gas tade uärvid Lundbohm. LUBSb, Pif 147 Homström, L,: Artike. - (GFF ; 23, 1901, s. 435) HL namns. LKBUKb, LWSb 148 Hovdan, B.: Pestskrift ti iqairviks 25. Arsjubieum 29U& Piiai 1926 / av Beriit Hovdan och Einar Bix. - iarvik, s. : iii. HL namns s. 40, Msb 149 ~ayrdn, E. F.: Fr$n en resa ti Torne appmark och Bordands amt. - jrerra ; 1916, s ) Kirunubesök d. : De horrbottniska mamfäten. i: Lueå, Piteå, Haparanda, boaen, Kiruna : 51 -"Y- Höi' r, B-S.: Det jusa andet : porträtt av en ideaist ro an. - Stockioin, s. Handingon föragd ti Kiruna omkring Gestaten "&30rgundw har tydiga ikheter med U. Ksb, Mf B.: &orrbottenakonstnarer. - ~ue%, s. HL i sitt utitgange nied oika konstrarer, Car Wihemasons portratt fran 1906 Sterges. Bsb

25 ~ jan. f HL B-E.: Mamens man : nágra bider fr8n Kiruna, Anteckningar tiägnade Oga Bardh. 1944, s Kimahistoria, gimtar fran sekeskiftet. 154 Johns n, E.: Vinterresa i Norrbotten. - Stockhom, s. 85 i samband med refektioner över musik- kuturen i Norrbottens än. Ksb, &if C. J.: niagra minnen och erinringar fr&n Biksdags- resa genom norra Sverige &r 1921, - Varnamo, 1922, HL i sambarid med Kimmabesök. LiUBSb B.: Car Wihemson : en bohusänsk konstnär s. : i. HL S. 27. LUBS~ :i Dis. Uppsaa KL genouig&erade. Personregis ter. Ksb, LKiBiib, LUDSb, Mf 157 Jonss n, B.: btaten och mamf'aten : en studie i svensk Hiamf'tspoitik omkring sekeskiftet. - Stockhom, s. - (Skrifter utgivna av btatsvetenskapiga före 'ngen i Uppsaa ; 49) 158, L. A.: Uppevt och upynatt : ur minne, brev ker. - Stockhom, 1943, s. : i1. HL förekommer s. 478 vid besök i Kiruna. 159 Karing, S.: Axe Sjöberg. - Stockhom, s. ~ : i. - (bveriges amikma koristförenings pubikation ; 1 HL S. 189, 301. Sjöberg detog med tre arbeten I i Kinutautst&ningen 1905, gastade aven HL i HL gav Sjöberg i uppdrag att maa en vy över Kimnavara för den svenska avdeningen i idg ge, viirdsutstäininpen 1906.

26 I g, U. : Borg-Mesch : saiiihasby gare. - (LW- ;en ; 1974, h. 4 s. 4-8) Aven &got om HL. L U n, LwSb x, L.: Foktribunen Adof Hedin : för frihet och sa &t menige man. - Stocchom, s. KL s. 199 i poemik mot Itedin, som propagerade för statens inösen av mamfäten. Hedin riktade aven anmärkning mot HL för privat inmutning. Ksb, LHADSb kyrka / sign. U. H. - o orne daen ; 1937, s ) Ksb, Mf L : minnesskrift. - Kiruna, : i. Omdöme avseende HL som förhandingsbeegat s Mf -Nar~ik : som 1okföra1'e med mamtag genom de staridiga rrnarnas and, - (Veckojourr~aer~ ; 5933, nr 101 iuagot om HL. "i5 ge11 intre$ des, erg, U.: hagra synpunkter i fraga am statens sen betrkiffande des ~orrbotterib järnmamsfät, irnmairnsexporten. - iteknisk tikskrift ; 1907, h. 1) Nagot om HL:s ber&kiingsrnetoker avseende finu~avaramaruanc djupgaende. LWKb, LWSbp Mf.( 367 Konst Chris s. : i. - (Sveriges aiimänaia koistförenings %ticax1 ; 62) HL genomgaexde. Pessonrag. 2, H.: Christiar1 Srikssorn : stockhoim, Ksb, L WSb : fran Grängesbergskoncernens k~onstsaming - ian Eriksson. - (Mam ; 1955, h. 1, s. 19) GE: s skuptur i brons av HL aterges. LtkiJAb, LUSb

27 168 i<rantk, C.. : ~uiturväg mot norr : fran bygd och obygd kring pubo Inandsbanan, - Stockhom, s. - (STF:~ i 1077) HL SI 187, 191, i kap.: "Det. nya jä:rnbaraandn, i samband med samhäspanering. Mf E. : S& började det i K iruna : antechziigar om och utveckingen i Kiruna. - Djurshom, f Uupic. ) Kap.: "Hjamar Lundbozrns s LKAIIJKb, LWSb H..: I skida värdar : Herman Lagercrantz sina minnen. - Stockhou, s. HL s. 314, 347. Författaren träffadts HL i USA &r i ~arrarhorn, J. : Gama brukspatroner IV. Bru* 1937, h. 10, s ) - (&&n Svenska LWSb. Uppsats om HL., S.; YA väg norrut : nagra brev / pubicerade av i: Wrbaoka och Uvraid : mirinen av Sema Lageröf srzier von Heidenstam av 41 författare,/ under red. en Thuin. 1941, s Kirunabesök. 173 Land ist, J.: I ungdomen : scener ur den förorade tiden. *.Lm, k'3 s. 174 ~an~ehfe~t, G.: innan rästippen kom ti Kiruna n sunt ; 1934, s ) Skidrar Kiruna Ar 1899, d& samhast endast beskod av 15 iriv&~iare. 17 fotografier av dorg Wesch. Ksb, L WbU, Mf

28 I ~ Lauri Stock t.( am, s. -.: u. 3 D. 4 b.: I a, C. C;.: Stamfränder ; resemirineri och skicirixtgar. - Ksb innen. - Stockhom, d. : ie %* Zorns teckning av HL fran &r 1902 aterges , BL.a. aterges ett porträtt av HL utfört av Abert Engström. Ksb, LWSb \ - e. ett v $. IIL s ett brev ti Per Geijer, skiddas e t t besök hos en appfarni j, apparnas uppfatitning ~ 1 av HL beyses. ~azfir ecgui, J.: Una excursi6n minero-msta~irgica á Xscan inavia, - Ubao, HL i kap.: "Las minas de circuo poar articon s LZ(bB&b I Leach ki. G. : Lapand - ~wedend beriha. - (~he aerican- Scand navian Hsview ; 2, 1914, s, 38-49) ~g : kapse märkt ~ ous savaarb-icirunavaaa- - e: Amari L: iv och korist : brev i urva av Cassimir Laurin med C> i nportratt av Ur1 Aspund. - Stockhom, s. Geivare. 33 he king of Lapand : a etter to the review. - (The xn-scandinavian Review ; 14, 1926, s Lidin Linda Skock! B. : Hembygdskompendium. - iiimfia, s. U r dirunas historia för skobruk. HL s. 7, 8, 25, 27, 49. K S ~ I C. : C ar Lindhagens memoarki : andra deen, - um, s. Nagot om mamfragan vid 1897 ars riksdag i kdp.t * J&rxibaraandw s. 324 f f. LmSb

29 E.: Kiruna-Rapsodi, 1 Lue&, Vitea, Haparanda, qoden, Kimma : med Lixme C-E.: Kommun och industri i samarbete, - (LWgen ; 1964, h. 1, s. 20) HL i samband med uppbyggnaden av riiruna skovgsen. LKtUiCb, LuhUSb 185 &,*jung A. : Dagra drag ur Jukkasjärvi eskohistoria. - 1 HL s. 21, 33, 23, Ksb I 1 A. : Luosavara-Kimnavara mhmfät och dera$ genom ofoten-~ue~ jehiväg. - ëtockho d m, I 187 Lm: Iinanaförvatning Lue&, s. Matrike och samhäshistoria. Ksb, LUBKb, LKKUSb, Mf 190 idng, 377 s der Wiigen, D.: haar d& Lofoten en ~ap'and. ; 1909, s Besök i Kiruna. H.: Den unge Abert &ngström. -Stockhom, : ia k& S.,300, 338. Ksb I 191 Löre, F.: Das Land der heen sommernhchte : Schuedenfahrt. Kap. : "Uer kuberberg von ~ihna- in der Schatz- kammer des Ereesv s

30 - Ma : i Ma - U - Han me1 -, G. : I min krafts dagar. - sto' c honi, s. 1. Ksk, LUSb borg, Boo von: Bidrag ti Lue&-Ofotenbarians hiistoria. fe, s. LKdUSb, Mf er, E,: Harkens människor : fok och uppeveser: m Idre och iiönkarnä. - ~tockhob, s.~ HL s. 125, 131, 134, 214, j. kap.: "1 Johan &ris markerw. Uesök i niris stuka i Lattiahti, Torne- trask. U& förvarades brev fran HL, Aibert Engström, Imiie Uetnant Hatt w.f. i bostaden. Ksb ~ o k m om Skum. - btockhom, s. : il1. ~ HL namns s. 10. Ksb - 2 Pi tredje botten : minnesbider. - Stockhom, ( s. : i. HL s. 56, 106, 108, 192, 209, i samband med1 persontecknixrgar av g. i). Hatt och Y. B. hordström. Ksb, LKABSb 1 - Max Kre Samefokets konst. - Stockhom, 1Y s. HL namns s. 130, 146, i kap.: "Johan Turitt v "&is Kisson Skumn. Ksb Mihi, seu ud, för (justaf ~ind~+ist).: L och andra vagar. - Stockiiom, s. HL s. 170, beyser izans vänskap med Rudyard~ Kiping. -- hiar för Lund, P, : Han var med i.yionjzirtruyyen som röjde vag nambanan. - (signaen ; 1968,?r 33-34) - Mat far( E, H. : Ti kyrkhegeri i Jukkas jami : en vint&- Vittangi-Kiruna. - (5TF:s arsskrift ; 1902, s, ) Fotografier av Kirunavara och samhäet,

31 I Hes ngfors, 1968, s. t : i. 201 ~einander, N. : Gränges : en krönika om svensk jrnmarn. - HL f örekommer genomgaende. Ksb, LWKb, LIWSb, Mf 202 Mea der, E.: Odemarksöden. - Stockhom, s : iiap,: Vid rasfippenw s. o&-116, Aterger intryck fran ett Kirunabesök d& jarr~vagen Wivara- Kiruna ag färdigstäd. Ksb Underiga and. - Uppsaa, s. Författaren gick en tid incogriito som arbetare i Kimnavara. i 204 Wi3.1 r, W. G.: Ee~enth~internationa Geoogica Congress, Swed n (~he Canadian Miniag Journa ; y10, s, ) LUBAb 205 ~obe?~, x.: Xnmutningar och utmå kring sekeskiftet. 1n+&r i: Norrbotten väger tungt i d& - nu - sedan. 1972, '"4 M.: Schwedische Streifzuge eines deutschen Jour aisten. - Wunchen, Kirunabesök s , W.: Car MichaaZ : fiiaogens Car historia Stockhom, s. Tryckt i 500 numrerade ex. för samfundets medemmar, nr 167 i Lg. Murrays bidr*g &r har en häsningsdikt i'5 strofer da HL som recipient inträdde i ogen (1915) s , Lg : mapp kass. Lm.

32 - 0: In de Hjamar Lundbohm : niinr~esdikt. &r A: Norrbotten : äsebok för skoa och hem. 1930, 2, S, Ksb, LKaUbb - *: In Hjamar Lundbohm : minnesdikt. ar i: Kirunaminnen. 1973, s Ksb, W K b, LKABSb, Mf M&ng Norr erg, G. : Norrändska dagar : minnen och intryck fran ands nations sangarfard Uppsaa, s. HL nämns s. 90 i kap.: "Ovan pocirkenn M f Nans - st Or Nauc : en In i P H ~ jer, L. : i'ridt jof iiansen : en evr~adsskidring. ckhom, s. : i. g;s titar: &va og Eridtjof hansen. hansen og Verdan, HL s. 217, 218, via ett möte med uaiisen uneier harrdesavtaïsförhand1.ingar i Washington, Uba Ksb - hoff, J. H.: Lappands okrönte kung, Hjamar Lundbohm märkig gestat i Sveriges industriea historia. Ar i: D&d och bragd ; berätteser ur historien och et / under red. av Dan Byström. 1930, s, Hjamar Lundbohm : geoogen-disponenten-ku~turframjaren. taarbetaren ; 1942, nr 50) Nean In er A,: Uruna. -9 &r i: horrbotten av skida författare. 1921, de 1, Ksb, LWkLb, LUUSb, Mf Nean 28 z, G.: Vännen Abert. &r i: Mest om Abert iingström : mimen berättade av författare / under red. av Ernst Mamberg HL s, 79, 97, 140. Pieander vistades under &r 1925 tisammans medi Abert Eugstram och Hjamar Lundbohm p& Mösseberg sanat rium. Porträtt av HL utförda av Abert Bngs.trörni. 92, 293. LWSb

33 - Ni c La1 C d - Nie - Ni3 by '5 Göt g, M. p,: j.,es Gisements de minerai de Per de a nie su&doise, i rtr. ur: Annaes des mine%, ivraisons de septembre ddctobre & nämns s. 46, 70, LKABILb N, G.: Inga Carrys historia. - Stockhom, 1Y06, e gnigt &:s gästbok var band hans gäster under hösten 1903 författarinnan Gerda hiemann, som inskrivit sitt namn i boken d. 2 sept Ar 1906 utgav hon denna käreksroman dar HL under fingerat namn, men tydigt angiven som Hmanikuagen i Norrbotten m.mr är den maniga parten. Det sägs att han i bokhanden skyndade sig att köpa s& rnanga ex, aom han kunde komma över, och sedan omedebart br-a upp dem. E, L.: Kiruna : förhistorik - mambanan - samhasnadshistorik : paner - byggnader - anäggningar. - borg, 1968, s. : i. - ( Dupic. ) HL genomg%ende. Uppsats inom amnet arkitakturhistoria vid KonsthögskoAans avdening för arkitektur, LKABSb e, R. : Manner und Heden im hohen Norden. - Leipzig, s. : ii.. HL s i kap.: "Uer Berg der Tausend Lichtsrt*, En ingeniör Johansson har ti författaren berättat om HL och Birunas tibivese. Aterges har niiigot romantiserat med feaktigheter. Ksb, Mf a, s.: P& appandsresa. - urebra, s. ström, C. T.: Historik över de appändska mamgruvorna. Opubicerat verk i korrektur fran Norstedt & Söuex, 1925, kl S O 174, 175, 177, 176, 179. Ksb, LWSb

34 Iorrand : hgerrnarsaiud, Yaste~%botten, Norrbotten - btockhom, s. : i. - tf öreningens resehandböcker) HL i samband med Kirunas historia s , Ksb : ett bidverk / foko Erik Lijeroth ; in. av ; text Hans Beskow. - Mamö, s. q- HL s. yt, 233, 242. LWSb 224 Nor bottens bygd och fok : en skidring i ord och bid. HL nämns s MA' N s r--m, A.; Lappands skatter : Geivara mambarg och avara. - (Varia ; 4, 1901) hagot om riinuna samhäe. Mf orrbottens bebyggese. - btockfrom, s. : 226 ~~sftröm, H. : Svenska Gnivindustriarbetaref örbundets avd. K 12 iruna : minnesskrift Kiruna, e. ~ Hikt. iustrerad m(jd fotografier av samhäet och dess invanare, aven om förbundet. star i förgrunden ar det aven samhäets historia som beyses. Ksb, LKAUSb, Mf 227, N.: Hemer Ossund / av Nis Pamgren och Herje. - Stockhom, 19'j7, s. : i. - (svenska Ossund utf ördg, sotnruaren 1905 maning med nirunavara som motiv. Ldiibbb 228 Par sch, J, : Durch Schweden. nach Lappand : vortrag it geh-ten am 25, Januar 1911 in ber Fachsitczurig fiir Erdkunde zu Leipzig. ur: Mitteiungen der Geseeohaft fur Erdkunde S.

35 G.: Svensk stad ; fr& brrtksby ti träagardsstad s. : ii. Kap.: MGruvsamhae i ödemark, Kirunaw A. G.: Reseskidringar fran Sverige och Norge s. HL s Samhiisbeskrivning efter tv& besök i Kiruna, 1912 och 1914, Mf W. : Beskrifning öfver en de föreit mindre inom Jukkasjärvi mamtrakt. - (JA ; S ) XL nämns s LUW, LK4J3Sb Om mamtigbgarne i Uirunavaara och Geivare berg. - (JA ; 1914, s ) I,ALaBKb, LLkBSb G.: Jennkontorat och den bergshistoriska forskningen - (Historisk tidskrift ; 1975, s ) LIUSb bogerationen - i Kiruna : minnesskrift s. : ii. HL s. k, 13, 47. Ksb J.: Myten am Lappand : essayer, - Sto~khom, HL nämnd S KS~, LKABB~ S.: fiadevapar : en berättese om nomader norr. - Stockhohm, s. r i. #L s. 176 ff. HL oesökte Kaixfors omkring &r Koraversation 'aterges. Personreg,Ksb : NJoayas söner : berättese* om dagigt iv i norr. - ~tof$chom, s. : i. Kiruna och dess omgivning under och 20- taet.

36 Hasm Or Hehn Stot arbe ssen, K.: Lappand. - Stockhom, s. ;:s tite: Lapand Tecknar apparnas iv och mijö. HL ti Abert Engström, brev 21/ , uttaandet föranett av Knud Rasmussens vistese i Karesuando : njag ar gad, att han kom just agom för att p& nara hia1 se det förtryck och den brutaitet som denna ada och goda ras &r utsatt för just nu av oss vita manniskor, som representerar kuturen, viket. i detta fa g&r s& ti att vi vadföra oss p& apparna därför att de överskrida ägogränser och poitiska gränser som vi uppdragit mer eer miridre godtyckigt genow deras andtt Ksb, Mf erg, M. : Gruvminne~i / under red. av Hats Rehnberg. - hotn, e ; 25) B1.a s. : i. - (Svenskt iv och pionjärtiden 1 Kiruna, fotografier ur samhäsivet. Ksb, LKABSb, Mf - Henm avse : i n, J. E. : En värdsbid i fickformat : poitisk revy, d för Kirunas 20-arsdag. - Stocdiom, s. HL namns s. 25, 26, i samband med skoväsendet. Xsb, &if Hich Wi ch nr 4 Homd : i - Hosb ( ~ e o Kap.: tdirunavara : 1900v s , s, E;. ; hiruria och iiirunavaara. - (btridsropet ; 1913, I h, - A.: Car Wihemson, - Stoc~srn, s.. - (Sveriges amänna konstförenings pubikation ; 47) HL geiomg5iende. Ksb, 'LCAi3Sb a, J. E.: Johan h ri : muittaus samid birra. - rafiska f öreningen i Finands t ' dskrif't ; 191 1, s 11 1 Lg ; napp kass. Gd I

37 KOS$ IIIC Röna hist * G.: I koja och residens : minnen. - Stockhom, s. : i. i& namns k kap.: wj&nivagsbygge norr om po- cirkenw och ni j ordkua och traaka jatt. Rosén medverkade i paneringen av det Eramvkande Kima, Ksb g, S.: Jernkontorets samingar av svenska bergsriska bider. - (JA ; 1925, S ) HL namns s LKABKb, L WSb 3ar Wihemsons fokivsm&ningar. - Stockhom, s. : i. - (svenskarna och deras konst ; 1 ) HL s. 41, 42. Porträttet Ar 1906 Bterges. sveiisk tekriak och iiidustri i konsten. - stoakham, s. : i. Redovisar vika konstrrarer som arbetat med motiv fr%n Kima och därvid gastat HL. Sah nord 238 krön, H. : Sonimarjust and : natur och människor i igaste Sverige förr och nu. - Stockhom, : ia HL uamnd s. 36, 39, 52, 53. Ksb, LKAUKb, LWbL Sac I 968 onsson, K, : Ankomsten. - (Skogsindustriarbetaren ; h. 19, SO 23-25) Pörsta kapitet ur ämnad bok om Kirunas tibivese och utvecking fram ti storstrejken Ar ännu ej (1976) utgiven. tnwd~b - Schn a, M.: Iispo~enteri i Liiruina. - jbtrix juiriurarner 1916) Hyningsdikt. Aterges aven i ihstrum : De mörka bergen s : 92 P& vägen : sanger och portratter. - Stockhom, S. Dikt tiägnad )il s Omsag av Abert Engström. Lg.

38 253 -.: ~yningsdikt ti &:s 70-&radag. - (~önda~snisse int fok, - Stockhom, 1929 Innehaer Sven nr 253. G. N.: PrSns Xugens konst, - btockhom, IIL s. 44. LUbb H,: Om Ofotenbanan : föredrag haet anför af iiiksdagens bada kamrar den 28 Mars , - 36 s. HL namns s. 33 i samband med undersökningar , O.: Abisko med orngifningar : Riksgriinsbanans, an, tornetrask, iingre och kortare utfykter. - m, s. : i. - (Svenska turistföreningens Kiruna s, skogen och mamen. -. Umeii, s. - (Övre Borrand i förr tiden ; 5) HL i kap,: "Värdens största stadn s. 46 n Ofote. - (8TY:s arsskrift ; 1900, a som här benämnes "Luossavaara kooni, J. : Nar värdens nordigaste jasnvag bygges : intryck friin en f&rd mean Geivara och B1.a. fotvandring fran Kaixaven ti Kiruna, Ur de norrbottniska mamf&tens historia III. försvar ; 1942)

39 Stern1 hans. 294) f, E.: Lappands okrönte kung, HJ, Lundbohm och erk. - (Korrespondens ; 37, 1938, s , 292- Ström' om, S.: Nationaromantik och radikaism : konstnärsf örbu dets historia Stockhom, : i1 HL i samband med utstani~~gar i U.-a 1904 och 1905, montör var ~ugene Jansson. Sundh Im, H.: Bn saming porträtt av svenska bergsmän. - ( UBV 1922 ) Swahn W.: Axe Granhom och hans raare ; ödemarks- -.piond, ren, janivägsbyggaren, diktatorn, arbetarvannen. Stock om, s, : iii. HL tiägnas kap. Xi; "Lappan4a okr5nt.e Pcrun.gW s Ysb Svede - 0 : 6 *, J.: En ödebygdsfärd. - StocchsLm, S. HL i kap.: "Johan 'hri och hans bok" s Ksb, Mf r och människor. - Stockhom, s. : ii. HL i kap.: "Nagra av ödemarkens pionjiirerzf s Ksb. - 0 : våra bygder : äsebok för barnen i det nordigaste Sve-ri, e. - Uppsaa, s. : ii. Kap.: "Hjamar Lundbohm : appands okrönte kungn S KS~, &if - s: otspar p& vage11 : fra11 drottning ti foket. - Stock: om, s. :*ie HL i kap, : IILappands okrönte kungw s Författarinnan txaffade U personigerr Barn gaat i Kiruna omkring 1920.

40 V. : Wihana Peterson-darger, Sven ~jest.sörn - Urneg, s. HL s. 39, 43, 52. Genom =:s förmeding bekostade LUB Kjeströmkvartettens ariga musikveukor i de appändska mamfäten ~und$t.röm, A. : Natur och arbetsiv i svenska bygder. D. 2 ; Norrand. - Stockhom, s. : i. +- HL namns s Mf 271 Sven nius, F.: De korrbottniska gruffaten och Ofotenbanan. St ckhom, s. - (Föreningen i~eimda.i.$: skrifter Mf : Lappands bergsbruk. i: Lappand : det stora framtidsandet : en ski8dring och bid af dess natur och fok. 1908, s Ksb, LkUiifi, LIUBSb, Mf Dagbadets arsbok #L i kap.: nyiarkigare dödsfa i Sverige 1926~ W,: Jukkasjarvi kyrka och bygd 350 &r : 1607/ e&, s. : i. HL i samband med bidrag 1907 S. 33. K S ~, LKH,MJ 276 Tene z, H.: deba ten s. t HL: s insats vid skoväsendet s uppbyggnad s, i kap,: kutveckingen av ma i mfätens sk vtisende i början av 1900-taet" &sb Mf Q

41 TGA : 7 en mogen dam : 75 &r. - (skip ; 1975, nzr 18) HL i samband med upptäckten av T8xouvaramamene LWKb, LWSb Vara eer inte synas vara : mdnnen och avsutade 1946 / sammanstäda av Tage Thie s. : iii. HL s. 46. Thie detog i promenaden fran,narvik i den pro j ekte rade j arnvagens riktning sommaren Ksb ~ttadmden i Mamfatsfr&gan. - Göteborg, s. r. i;: W ~aiih, U. : Hjamar Lundbohm : nekroog. - (JA , s. LWKb, LUB5b \ ~aiih, K-E. : Tretton Ar i Norrbotten : berätteser och iakttageiser. - ~uieii, s. NQgot om uiamf'aten. Ksb, LKiLBSb, Mf veander, J. Y.: Fardrnaxinasag~ : orte e igen. sanimanfa%tad i 24 ganger. - Stockhom, s. Behandar 190 riksdagsmans resa ti Norrbotten &r Vers 10: tt;c'arden ti K inuiah. Vers 11 : "Vid Loussajarvi eer axsjönw, strof 1 yder: axu &r att saga, huru en unch som mirnies an, i kök av kärnfriskt furu bereddes färdens man. Nar Lindman va oss mattat stod Lundbohm upp vid bord och marigt vardt nu berättadt, om axsjöns under~okci.~ e ek it rand, E.: - Ber b en, s. BesöBiKiruna Oögnfuer : stemninger og skidringer.

42 biibe 1937 WiMi ~[JPPSI La, s. : i. HL s, 144, 146. Namns b1.a. Yih 183 5, E.: Uppsats om Johan Turi. - (~veriges natur ; s ) G, K, U.: Nomadskoans äsebok a tredje boken. - hövding och vägörarew Ksb som Rhea traktens Lmson, B.; M i t t iv i miniatyr, - Stockhom, : i. HL s. 173, 174. Ytre L) D. 2 b54 B, N. A. : Narviks historie- - Barvik. : Ofoten i sdre tid Narvik innti ML xiäanris vid viktigare besök i irarvik, sauit en viss insats i bibioteksuppbyggriad. : Fra f#rste verdenskrig ti yare dager Den appändska musikveckan utstraoktes &ven ti Narvik. LKABSb - ~sbr r&, G.: Uvre Norrand : Langsee-Hiksgransen med ans1 taude injer : resehandbok. - stockhoim, 191' s. HL S. 66, , , Ksb, LKAUSb, Mf. Astr - 0 : stoc g, Y.: Hjamar Lundbohin. - (Mam ; 1953, h. 3, s. 8-12) ti biografin. LKAHdb, LKAk3bb Hjamar Lundbohm : "appands okrö~~te kungt1. - horn, s. : i. Forteckriar aven k&: s egna tryckta skrifter. Anmäd i: Dagen 21/9 av A. Löfgrexi - GHT 15/9 av P. Fjeström - NSD 2/9 av G, Bring - hya Uerm 29/10 av M. Bergman - brnda 10/11 av 6. Lsifand - SDS /9 av L-Y Mane - SVD 26/10 av I. Andersson - V# 17/~ av M. Uergman - LM-tádningen 1966 ; 2 och Skip/Mamasen 1965 ; 12 av L. Karsson. Asb, L WKb, Lubb, &if ~

43 I.: Lappands okrönte kung. - &SVD 24/ ) Porträtteckning av Abert Cngström 1922 aterges. G.: Hjamar Lundbohm sjuttio ar, - (DN 25/k 1925) Abert Engströms teckning av HL och appgubbe Aterges. G. : Kintnaungdomen och den Iiya tiden. - (&VU 12/4 HL och skoväsendet. 294 bar k, A.: &n iten men hd& stor gruva : TU fyrer 70 i HK ' ) Vnderrubrik: t*k jamar Lundbohm a som fann mamenw 295 pa$ramei, A. : Järnbergen. - (~t~a~b. 20/ ) HL nämnd. 296 Ber fors, G.: Lappandskungen Hjamar Lundbohm sedd p& '&. - (NI< 12/11 och 19/ ) Med Anders Zorn p& appmassa i Vithngi, - (HK 3/3 1960) Besök av Zorn och HL Henkavningspats som bev niastodontsdad. - (&ya and 4/4 1962) Har avses K ima. 299 Berdaan, M. : Lappands okróiite kung. - (Va 17/9 1965) : (Nya Varm5nnigar och dasänningar i Lappands mamberg. - Werm 29/ ) J.s Den appändska mamen, deus fkirading och : artikeserie. - (NK 1244, a9b4, 2664, 3/5 1930) Mamfatshistoria, b.a. Ofotenbanan i Hiksdagen. striden kring 302 hr& Mssch.: Btt iv i säskap med icfruna : Borg Mesch berättar. - (NK:~ söndagsäening 28/4 1956) 303 Urin, G.: Uen dnga vägen ti "de mörka bergenn. - (NSD d nnmaïer Ahströms krönika, ue nr 4 c

44 G.: Ofruktsamme och skaoge utanpa. - (Arbetet Pörfattaren besökte KL och siruna i ungdomsaren och återger har sina i~itryck. &maer kiven Ahströms krönika, se nr 4. s ö, S-E. : Artike för &&:s speciaj.numiuer. - ~(YK 13/ Bwi,' 1 - HL under rubriken HFöse sin tidn E. A.: Vision 1906 : Horrbotten kan försörja.. - (NSD 16/7 1971) Heferat av Arvid Kemyes rapport fran en resa Stockhom-Kiruna, pubicerad i: Läsning för svenska foket, som utkom aren kring sekeskiftet. 307 uöö F.: Kiruna : järnets svenska kondyke. - (SVD Careson, C. N.: Ett &r vid pocirken, - (bocia-~emokraten &9 1 1 hinnen fr&n Kiruna &r ~ae~gren, A. : niruna kyrka : dlkt. - (NK 7/ ) : bikt tiägnad HL. - (NK 24/4 1915) J.: Lapands uncrowned king. - 26/5 1932) Övereättning av hiåtte Schmidt8 dikt: "Uisponenten i Kirunatt fran ar 1916 av James Creese, sekreterare i American-Scandinavian Foundation. Aven pubicerad i The American-Scandinavian Review Uah vist, B,: D& kockorna ringde första g&ng i Kiruna. -,*1912) B.: Ti disponenten Pi.dokt. Hjamar den 25 apri 1915 : hyknings- och ännu inte karagt ämne. - (NSU ) HL i samband nied värdskap för m&nga konstnärer. 314 Uae ius, K. G.: i'javarden i svensk konst : ett stort

45 + 315 Edst öm, J. S.: Hjamar Lundbohms minne hedras genom en (sm e ) 316 Eke ot, G.: Kiruna : en betydesefu utpost i höga Nordan. '*s veckobiaga 12/7 1929) Intryck fr& besök i giruna, b1.a. Lundbomsgarden. J. E,: Skoviisendet i Kiruna (NT 27/11 &:s insats vid rskovasendets uppbyggnad pastorat : ur en appmarkssockens annaer : 24/ : Christian Eriksson och Kiruna kyrka : ti den hadana konstnarens minne. - (NK 7/ ) i3.a. anekdot om HL. M%arprinsen och atartavan i Airurra kyrka. - (NK 1947) / Ti Kiruna 50-arsjubieum. - (NK 26(8 1950) underrubriker: "bpridda drag ur Kirunas historiatt, IIHande och köpenskap under 50 &rw 322 *a, O..: Hjamar Lundbohm. - (NK 23/4 1955) ' 323 Enst öm, Y. J.: Borg Mesch berättar tidiga minnen. - (N1)A,& Ericsson, C-M.: Boken om Kiruna kornme; : materiaet var re an väntat. - (NSD ) Q Ar 1963 pgbörjads författaren Lurt saomonsson ett arbete om Kiruna p% ung. 700 s. bär b1.a. Lundbohmsgestaten skue beysas ur nya eynvinkar. Verkat ar ännu ej (1976) utgivet. J. A.: Ett för Norrbotten betydesefut 30-ars- : n&gra minnen och erinringar rörande iuksgranstikomst. - (NK 21/4 1928) Även nagot om 1%. 326 Fak, H..: Ti Johan Thuris 80-årsdag. -, (?+f. 10/3 1934) HL i sin verksamhet vid utgivandet av Turis bok 1910.

46 F3e ström, P.: En patriark i Lappand. - (GBT ) FoP-e T.: biänskiig kvinteesens : apropb ett dödsfa. - (D, 9$f% 926) Med utgå~gspunkt fran, %:s person görs refektiauer om nödvändigheten av individuaïism far" att. franaja utvecking inam näringeivet, ooksa ett utfa mot en atför hard speciaisering i yrkesivet. Fors Frid biev (NK Frän G, B.: Intryck fran en appandsfärd. - a er^ 14/8 Mambrytning i Kiruna m.m. J. K.: Riksgränsbanans 40-&rsjubieum : verkstad basa vid invigningsfesten, öfat for de töretiga. - /i1 1944) B1.a. beskrives da HL hö middag för raarag ar smyr, T.: Mamfätens historia, - (UNT ) Anmäer fiströms krönika, se rir 4. k, S, : Lappand : en gauima provins i nyt t. jus. - Hade (~ft nbadet 9/6 1966j Anmäer Ahströrns krönika, se nr 4. Ha u, S-a.: Minnesartike HL. - (~ohus~ 25/4 1955) Ha över Ha Norr - 0 u, J.: Nordiska festen i Sunderbyn : minnesta hsdangangna märkesmän. - (NK ) Referat av minnesta över HL. &k, J.: Genom trettio &r : kort historik över ottens Yöreäsningsförbunds verksamhet aren /6 1935) HL väckte tanken p i att sammansuta de okaa föreningarna, och tog därmed initiativet ti bidandet av Norrbottens Föteasningsförbund. Hedb I 926 rg, T.: Eva Bonniers minr~esutstaning. - (DM 3014 En portrattmaning av HL behandas. 36) A.: Handen der skabte Kiruna. - (~risteig Dagbad.

47 338 Lundbohms minnesfond. i DN 1926 : o/&, 14/4, 23/4, 38/4, 23/7 26/ : 8/ : 5/2. f SVII 1926 : 10/4, 11/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 1/49 22/49 23/4 9 27/49 29/49 30/49 2/59 5/59 6/ /69 22/7, 8/8, 26/10, 30/1~* 1934 : 4/28 234'3. 9/ : 1/29 8/39 21/ : 9/29 11/29 8/5* / : 2/ : 15/2. 'I 339, N.: Vrån Lappands mamfät : artikeserie /3 1929) i iivinnor kring Kimmakungen. - (GT 12/9 1965) 342, A. : Hjamar Lundbohm : gruvkar, demon, h. - (DD 21/1 1966) Ogonvittnesskidring av den tidiga brytningen - (bv~ 10/8 1902) 344 Kieia id.: Hjamar Lundbohm och &iruna. - (SDS 30/4 1955) Kein var anstäd vid LKAB i Kiruna sommaren , U.: Nar f Ar samerna sin e:gen skidrare.? ; Johan an visa vägen. - (NK 29/ ) HL i samband med utgivningen av Turis bok Lehmakri, E.: Hjamar Lundbohm - e.ststeri.ooh människov2innen ) ~ersoni~a intryck av HL. 347 A.: Kirunaminnen frb sekets början : artikeserie. -9/9 1950) Berättad av Kirunas förste stadsingenjör Aan Lenander. arnmamsf&ten och det stora järnvägsbygget. Bakgrunden ti uppkomsten av gruvstaden JLiruna. iruna vid sekeskiftet och nagra ord om dem som voro med da. HL b,a. i samband med Touuvaramamen. e som voro med kring sekeskiftet. HL:s insats i utveckingen av gruvdriften. sdagsmannens besök i Liruna i jui as runa stadspan - Roseniana. vagsbyggaren Jacob Caander. danden Oskar Siverbrand. J akt pa Nu01 j a. %te och idrott. rigare skyt temirnien.

diskuteras med statsrådet Mossberg

diskuteras med statsrådet Mossberg r--- ~ Vem~enhögskommunernas panering J diskuteras med statsrådet Mossberg Meningarna deade om spittrat. Vem-menhögspastorat På onsdagen hade turen kommit ti Vemmenhögsbygden att dryfta storkommunprobemen

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

... ... . Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden

... ... . Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden Sid. Arbetsivet...O... Deobre... Doden.... Posterbarn y feriebam... Främmande ander..... P6rortsiv och grngbidning... Förädrarnas ro...~... mampp.... Historiska bedtteser...e.... -tar... Idrott... Kv-oramp.

Läs mer

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan Svenska ournaen juni 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen 2 GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enka Hans Rosing äskar siffror Pappa ti nio pojkar Thabie

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

kunskap för en ny tidkvinnor

kunskap för en ny tidkvinnor SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 954 27 Meddeande från Kung. Orogsmannasäskapet nr. 3/54 Ordinarie sammanträde onsdagen den 3 mars 954.. Yades ti föredragande i vetenskapsgrenen Regementen och förvatding

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1975 KUNGL ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddeanden Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockhom den 14 januari 1975 (Utdrag ur protoko) 1. Utsågs edamoten D Sandström ti fö

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 6 1874 Carskrona Kong. Örogsmanna-Säskapets Högtidsdag 1874. Åminneseta "'). t Hedrad af Kong!. Örogsmanna-Säskapets förtroende att förestå sekreterarebefattningen, under dess ordinarie

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN

UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN Medföjer Svenska skogsvårdsföreningens Tidskrift 1946, Nr 4. UNDERSÖKNINGAR över ÄLDRE SKOGS::: KULTURER I DE NORDLIGASTE LÅNEN INVESTIGATIONS OF OLD FORESTCULTWATIONS IN NORTHERN SWEDEN AV BO EKLUND och

Läs mer

tolta sta(). Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid J unabäcken

tolta sta(). Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid J unabäcken nr februari 2008 ~tft)a nr februari 2008 Tankar från styrpupeten: tolta sta(). Hejsan, det var änge sent Var bor du nu för tiden? Han tittade ite skamset mot marken och sa: "Du förstår jag bor i Kattarp

Läs mer

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX Svenska ournaen februari 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HANS FOTAR HELST BISTÅND Så orkar Journaens fotograf se a nöd ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA Det handar om att övereva

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer