Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa"

Transkript

1 Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Inledande bestämmelser 1 I denna författning ges föreskrifter om tandvård enligt förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa. Särskilda föreskrifter för ersättningsberäkningen finns i bilaga till dessa föreskrifter. Tandvårdsräkning 2 Vårdgivaren skall till Försäkringskassan lämna de uppgifter som framgår av Försäkringskassan fastställt formulär för tandvårdsräkning. Vårdgivaren skall tillsammans med tandvårdsräkningar som ges in till Försäkringskassan även lämna uppgift på det totala beloppet tandvårdsersättning som räkningarna uppgår till. (RFFS 2004:34) 3 Om en vårdgivare utfört tandvård åt en patient som inte är bosatt i Sverige men som, enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen eller en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, har rätt till vårdförmåner, skall till tandvårdsräkningen avseende en sådan patient fogas ett intyg som visar att patienten har rätt till tandvården. Om intyget som anges i första stycket saknas skall vårdgivaren lämna sådana uppgifter om patienten att Försäkringskassan kan utfärda ett intyg eller, om så behövs, begära det från den behöriga institutionen. (RFFS 2004:34) 4 När tandvårdsersättning för en åtgärd räknas efter tidsåtgång anges på tandvårdsräkningen den tid som gått åt för att genomföra åtgärden. Antalet minuter som gått åt för att genomföra åtgärden avrundas till närmaste tal, som är jämnt delbart med fem. Tid för avbrott i en behandling får inte räknas med om avbrottet sker utan att patientens tillstånd kräver det. 5 Försäkringskassan skall betala ut tandvårdsersättning till vårdgivaren senast 30 dagar efter den dag Försäkringskassan fick vårdgivarens tandvårdsräkning. Om det finns särskilda skäl får ersättningen betalas ut vid en senare tidpunkt. Försäkringskassan skall dokumente- 1

2 ra anledningen till att tandvårdsersättning inte har betalats ut till en vårdgivare inom 30 dagar. (RFFS 2004:34) Förhandsprövning 6 Förhandsprövning av behandlingsförslag skall oavsett behandlingens omfattning alltid göras utöver vad som anges i 17 och 18 förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 1. vid behandling med implantationsprotetik, 2. om patienten kan antas vara berättigad till ersättning för kostnader för tandvård enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, samt 3. vid sådan behandling som avses 16 fjärde stycket förordningen om tandvårdstaxa. (RFFS 1999:3) 7 Ändras förutsättningarna under en pågående behandlingsomgång så att behandlingens omfattning kommer att överskrida de gränser som anges i 17 andra stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa skall vårdgivaren omedelbart lämna in en begäran om förhandsprövning till Försäkringskassan. (RFFS 2004:34) 8 I de fall en behandling har förhandsprövats av Försäkringskassan skall vårdgivaren lämna in en ny begäran om förhandsprövning om den planerade behandlingens omfattning behöver ändras eller om behandlingen behöver utföras på ett annat sätt. (RFFS 2004:34) 9 Om vårdgivaren begär tandvårdsersättning enligt 21 andra stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa skall denne lämna in en begäran om förhandsprövning till Försäkringskassan för bedömning i efterhand. (RFFS 2004:34) 10 En förhandsprövning skall göras i två steg när resultatet av en förberedande behandling behöver avvaktas innan den slutliga behandlingen bestäms. I det första steget prövar Försäkringskassan dels förslaget till förberedande behandling, dels ett preliminärt förslag till slutlig behandling. I det andra steget prövas förslaget till slutlig behandling. (RFFS 2004:34) 11 Ett beslut om förhandsprövning avseende tandvård för personer som avses i 9 eller 13 förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa gäller ett år om det inte finns särskilda skäl för att beslutet skall gälla under en längre tid. Övriga beslut om förhandsprövning gäller ett år från det att Försäkringskassan fattat sitt beslut. (RFFS 2004:34) 2 12 Begäran om, och i förekommande fall kostnadsberäkning till, förhandsprövning skall göras enligt formulär som fastställs av Försäkringskassan. Röntgenbilder och annat underlag som fordras för bedömningen skall lämnas in till Försäkringskassan tillsammans med begäran om förhandsprövning. Den tid som handläggningen i ett ärende om förhandsprövning tar hos Försäkringskassan räknas inte in i behandlingsomgångens längd.

3 Längden på en behandlingsomgång regleras i 12 tredje stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa. (RFFS 2004:34) 13 har upphävts genom (RFFS 2001:11) har upphävts genom (RFFS 2004:34). ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER RFFS 1998:35 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari Genom författningen upphävs Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m., Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1986:13) med vissa föreskrifter vid tillämpningen av tandvårdstaxan (1973:638) och Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1991:20) om central bedömningsnämnd i tandvårdsfrågor. 3. Har ett kirurgiskt ingrepp för implantat i en käke inletts före den 1 januari 1999 men inte slutförts vid denna tidpunkt gäller bestämmelserna som avser sådana behandlingar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. för återstående kirurgiska ingrepp i käken. 4. För den som påbörjat sådan tandbehandling som avses i 9 tandvårdstaxan (1973:638) före den 1 januari 1999 fortsätter äldre bestämmelser som avser sådana behandlingar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. att gälla till dess behandlingsperioden är avslutad, dock längst till utgången av juni I fråga om övriga förhandsprövade behandlingar som påbörjats före den 15 november 1998 fortsätter äldre bestämmelser som avser sådana behandlingar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. att gälla, dock längst till utgången av juni Tandregleringar och behandlingar med implantat och tillhörande protetik som påbörjats före den 15 november 1998 får slutföras enligt äldre bestämmelser. 6. I fråga om övriga behandlingar som påbörjats före den 1 januari 1999 gäller bestämmelserna i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. för den del av åtgärderna som utförts före den 1 januari 1999 medan bestämmelserna i de nya föreskrifterna gäller för de åtgärder som utförts efter detta datum. 7. I fråga om protetiska arbeten utförda före den 1 januari 1999 skall bestämmelserna som avser tillämpningen av 8 tandvårdstaxan (1973:638) om vad som gäller när sådana arbeten behöver göras om i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. fortsätta att gälla. 8. Arvode för en behandlingsåtgärd eller del därav som skall beräknas enligt äldre bestämmelser skall redovisas åtskilt från arvode som skall beräknas enligt de från den 1 januari 1999 gällande bestämmelserna. 9. Beslut av Malmö allmänna försäkringskassa, Malmöhus läns allmänna försäkringskassa och Kristianstads läns allmänna försäkrings- 3

4 kassa att föra upp tandläkare på förteckning som avses i 2 kap. 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring skall från och med den 1 januari 1999 gälla som beslut om uppförande på förteckning hos Skåne läns allmänna försäkringskassa. 10. Beslut av Bohusläns allmänna försäkringskassa, Göteborgs allmänna försäkringskassa, Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa och Älvsborgs läns allmänna försäkringskassa att föra upp tandläkare på förteckning som avses i 2 kap. 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring skall från och med den 1 januari 1999 gälla som beslut om uppförande på förteckning hos Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa. 11. En begäran om att föras upp på förteckning enligt 2 kap. 3 lagen (1962:381) allmän försäkring som gjorts före ikraftträdandet skall prövas enligt äldre bestämmelser. RFFS 1999:3 Denna författning träder i kraft 1 vecka efter den dag, då författningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Riksförsäkringsverkets författningssamling. Den nya lydelsen av bilagan Avdelning B, Protetik och tandreglering, med undantag av åtgärd 83, tillämpas dock för tiden från och med den 1 januari RFFS 2001:11 Denna författning träder i kraft den 1 november RFFS 2002:9 Denna författning träder i kraft den 1 juli RFFS 2004:34 Denna författning träder i kraft den 1 januari BILAGA Bilagan ändrad senast genom RFFS 2002:9. Särskilda föreskrifter för ersättningsberäkning Föreskrifterna avser endast vårdgivarens debitering av tandvårdsersättning och inte debitering av patientavgift. I denna bilaga finns särskilda föreskrifter för ersättningsberäkning enligt tandvårdstaxan. Åtgärderna delas in i avdelning A. Bastandvård och avdelning B. Protetik och tandreglering. Under respektive avdelning redovisas till avdelningen hörande åtgärder. Åtgärderna inom avdelningen är grupperade under rubriker. För vissa åtgärdsgrupper finns gemensamma föreskrifter vilka redovisas direkt under rubriken. Under respektive åtgärd redovisas i förekommande fall föreskrifter om vad som ingår i åtgärden och/eller hur åtgärden får debiteras. 4 Avdelning A. Bastandvård

5 Debitering av tandvårdsersättning i denna avdelning avser ett behandlingstillfälle. Med behandlingstillfälle avses ett tillfälle då patienten besöker tandläkare eller tandhygienist. 1. Åtgärder för undersökning, diagnostik och rådgivning I röntgenåtgärderna nedan ingår exponering, framtagning och analys av bilderna. 11 Undersökning I åtgärden ingår samtliga moment som är nödvändiga för undersökning och diagnostik utifrån varje enskild patients förutsättningar samt nödvändigt antal röntgenbilder, dock inte helstatus (som avser hela munhålan) eller panoramaröntgen förebyggande åtgärder av ringa omfattning 12 Undersökning och diagnostik utförd inom tandhygienistens kompetensområde I åtgärden ingår samtliga moment som är nödvändiga för undersökning och diagnostik utifrån varje enskild patients förutsättningar samt nödvändigt antal röntgenbilder förebyggande åtgärder av ringa omfattning 13 Röntgenundersökning, intraoral, per bild Åtgärden är avsedd att användas vid lägesbestämningar och vid förhandsprövningar i två steg. 14 Panoramaröntgen 15 Röntgenundersökning, komplett för munhålan I åtgärden ingår helstatus inklusive panoramaröntgen. Med helstatus avses röntgen av betandade och tandlösa partier av käkarna. 16 Röntgenundersökning, extraoral, per bild I åtgärden ingår profilröntgenundersökning. 18 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Åtgärden avser salivanalys eller bakteriologisk undersökning som utförs i laboratorium. 19 Laboratorieundersökning (PAD) 2. Förebyggande åtgärder 5

6 22 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov Åtgärden avser omfattande förebyggande vård och sjukdomsbehandling och får endast debiteras en gång per behandlingstillfälle. Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras fler än två gånger per år och patient endast i det fall då patienten lider av en diagnostiserad allvarlig karies- eller tandlossningssjukdom eller det finns risk för en sådan sjukdom. 24 Förebyggande åtgärder av mindre omfattning Åtgärden avser förebyggande vård av mindre omfattning. Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras fler än två gånger per år och patient endast i det fall då patienten lider av en diagnostiserad allvarlig karies- eller tandlossningssjukdom eller det finns risk för sådant tillstånd. 25 Profylaxskena, per skena Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras vid förhöjd kariesrisk, vid hög kariesaktivitet, vid parodontalbehandling, vid infektionsbehandling eller vid behandling av inflammatoriska förändringar. 3. Oralkirurgisk behandling I samtliga åtgärder i denna grupp ingår alla nödvändiga moment inklusive eventuella efterbehandlingar. Undantag, se åtgärd 33 och Tanduttagning, en tand 32 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 33 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle Åtgärden inkluderar ingrepp om minst fyra tänder och all efterbehandling inom en månad efter operationstillfället. 34 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle Åtgärden inkluderar även retrograd rotfyllning i samband med operationen Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle Vid parodontalkirurgi inkluderar åtgärden ingrepp om en till tre tänder och all efterbehandling inom en månad efter operationstillfället.

7 4. Pulpakirurgisk behandling I samtliga åtgärder i denna grupp ingår alla för behandlingen nödvändiga moment. 41 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 42 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 43 Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler 5. Konserverande behandling I samtliga åtgärder i denna grupp ingår alla nödvändiga moment fram till färdig fyllning. Åtgärderna får inte kombineras för samma tand vid samma behandlingstillfälle. 54 Enytsfyllning 55 Flerytsfyllning eller flera ytor på samma tand 56 Kompositkrona, klinikframställd Åtgärden avser kompositkrona härdad i munhålan. 9. Övrig behandling inom bastandvården 91 Undersökning och behandling av akutpatient Med akutpatient avses en patient som söker för rådgivning och behandling av akuta tand- eller munbesvär. Åtgärden innefattar det som kan komma ifråga för att avhjälpa ett akut tillstånd, exempelvis upptagande av anamnes, klinisk undersökning, röntgen och rådgivning i samband med akuta besvär. Tandvårdsersättning för åtgärden får inte kombineras med ersättning för annan åtgärd som görs för att avhjälpa det akuta behovet. Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras även för efterkontroller av traumaskador. Om någon annan behandling än efterkontrollen påbörjas får även lämplig åtgärd debiteras för den aktuella behandlingen. 92 Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (ej protetik och tandreglering) Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras av den specialist som tar emot patienten för rådgivning och diagnostik efter remiss från annan klinik. Tandvårdsersättning får inte debiteras för åtgärden mer än en gång per specialist och remiss. 93 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 97 Abonnemang på bastandvård för vuxna under 30 år, per år 7

8 98 Abonnemang på bastandvård för vuxna från 30 år, per år 99 Hjälpmedel Åtgärden innefattar bedömning av behovet av hjälpmedel, utprovning, specialanpassning och framställning av ett individuellt utprovat tandvårdshjälpmedel. Avdelning B. Protetik och tandreglering 6. Behandling med fast protes I samtliga åtgärder i denna grupp ingår allt som krävs för en färdig produkt inklusive friläggande av preparationsgränser, temporär krona, inslipning och efterkontroller. 61 Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture 62 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona 63 Gjuten pelare Åtgärden avser gjuten metallpelare med eller utan kappa samt med stift. Åtgärden avser även rothätta och innerhätta, bland annat för teleskopkrona inklusive retentionsrännor. En sektionerad pelare berättigar endast till ett grundbelopp. 64 Klinikframställd pelare Med klinikframställd pelare avses pelare som är förankrad i en icke vital tands rot. 65 Hängande broled, per led 66 Emaljretinerad konstruktion, per stöd Denna åtgärd avser emaljretinerad konstruktion per stödtand oavsett omfattning. 67 Fastsättning av lossnad krona 68 Titankomponenter, material Åtgärden omfattar fixtur, distans och täckskruv. 681 Titankomponenter, enstegsbehandling vid tillämpning av 13 a Åtgärden omfattar antingen kombinationen fixtur, läkdistans, distans och läkhätta eller kombinationen fixtur, distans och läkhätta. 8

9 682 Titankomponenter, tvåstegsbehandling vid tillämpning av 13 a Åtgärden omfattar fixtur, täckskruv, distans och läkhätta. 7. Behandling med avtagbar protes I samtliga åtgärder i denna grupp ingår allt som krävs för en färdig produkt inklusive inslipning, justeringar och efterkontroller inom tre månader. Prefabricerade tänder ingår dock endast i åtgärd Prefabricerade tänder, per styck, material, debiteras inte i kombination med åtgärd Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 72 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 73 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 74 Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 75 Hel över- eller underkäksprotes, per käke, inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder Tandvårdsersättning för overdenture (täckprotes) debiteras enligt denna åtgärd. 76 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes Tandvårdsersättning får debiteras för rebasering av protes inom tre månader efter utlämnandet endast om protesen utförts med immediatteknik. 77 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation Efterkontroll samt justering inom tre månader ingår i åtgärden. 78 Tillsättning av lossnad protestand 79 Attachments, per styck, material 8. Övriga behandlingar inom protetik 81 Övriga behandlingar, förhandsprövad vård, per timme Åtgärden avser komplexa, udda behandlingar. Dessa behandlingar får debiteras som extra tidstillägg till grundbeloppet för den eller de åtgärder som behandlingen motsvarar. Om behandlingen är så speciell att en åtgärd som motsvarar behandlingen saknas i bilagan till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa men uppfyller kraven i 6 första stycket samma förordning 9

10 får behandlingen debiteras helt efter tidsåtgång. Tandläkarens och tandteknikerns tid skall särredovisas. 83 Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (protetik och tandreglering) Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras av den specialist som tar emot patienten för rådgivning och diagnostik efter remiss från annan klinik. Tandvårdsersättning för åtgärden får debiteras en gång per specialist och behandlingsomgång. Kirurgisk behandling i samband med implantat 84 Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer Åtgärden debiteras per operationstillfälle. Vid tvåstegsteknik innefattar åtgärden såväl fixtur- som distansoperation. Åtgärden innefattar undersökning, förhandsprövning, remiss, remissvar, eventuell sedering och alla arbetsmoment som ingår i fixturoch distansoperationerna samt efterbehandling. Eventuell reoperation inom två år ingår. För titankomponenter, se åtgärd 68, 681 och Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer Se under åtgärd 84. Protetikbehandling i samband med implantat 86 Bro, underkäke Åtgärden innefattar samtliga nödvändiga moment. Åtgärden innefattar även eventuell justering samt nödvändig information om förebyggande åtgärder med instruktioner och övning. Åtgärden avser behandling av hel käke. Utförs istället en overdenture (täckprotes) beräknas underlaget för tandvårdsersättningen enligt åtgärd Bro, överkäke Se under åtgärd Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan 89 Overdenture vid implantat Underkonstruktion är inkluderad i grundbeloppet. Prefabricerade tänder ingår i åtgärden. 10 Tandreglering Åtgärderna innefattar konsultation och utredning samt också eventuell behandling för att åstadkomma retention. I grundbeloppen ingår kostnader för band, bågar, brackets och liknande liksom tandteknisk kostnad för avtagbar apparatur.

11 Apparaturbehandling Beräknad behandlingstid 881 Avtagbar apparatur 1/2 år 882 Avtagbar apparatur 1 år 883 Avtagbar apparatur 2 år 884 Fast apparat i en käke 1/2 år 885 Fast apparat i en käke 1 år 886 Fast apparat i en käke 1 1/2 år 887 Fast apparat i en käke 2 år 891 Apparaturbehandling omfattande 1 1/2 år bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 892 Apparaturbehandling omfattande 2 år bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 893 Apparaturbehandling omfattande 3 år bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 894 Fast apparatur i bägge käkarna 2 år 11

Prislista Landskronatandläkarna

Prislista Landskronatandläkarna Prislista Landskronatandläkarna Gäller från och med 2007-07-01 På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar Landskronatandläkarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tandvårdstaxa; SFS 1998:1337 Utkom från trycket den 10 november 1998 utfärdad den 29 oktober 1998. Regeringen föreskriver följande. Tandvård i allmänhet 1 Föreskrifterna

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1998:35 Utkom från trycket den 3 december 1998 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från den 1 juli 2007. På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar. Folktandvården Skåne

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

2006:7. Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN

2006:7. Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN 2006:7 Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Med hjälp av en stickprovsundersökning har Försäkringskassan gjort en uppskattning av den inbördes fördelningen

Läs mer

Tandläkare Christer Jonsson

Tandläkare Christer Jonsson Prislista Tandläkare Christer Jonsson Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2011-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Undersökande åtgärder Åtgärrds Nummer Åtgärrdsbeskrivning Pris Subventions belopp 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 615 615 102 Fullständig

Läs mer

Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2012-09-18 Det är fri prissättning på tandvård. Det betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. Priserna för samma behandling kan alltså variera

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Tandläkare Lena Hansson-Werner Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Praktikertjänst AB. Sida 1/5 Utskriven 14-05-06 18:44. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Praktikertjänst AB. Sida 1/5 Utskriven 14-05-06 18:44. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling.

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller från 2009-01-01 Reviderad 2009-10-01 Ny utgåva 2009-07-01 Ersättningslistan är baserad

Läs mer

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 Åtgärder, lista Sida 1/7 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Åtgärder, prislista. Vårt. FKreferens. pris

Åtgärder, prislista. Vårt. FKreferens. pris Åtgärder, lista Sida 1/5 101 Basundersökning tandläkare 660, 690, röntgen och tandsten ingår. 103 Mindre undersökning /akut undersökning 330, 345, 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 775 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0 Prislista2050522CN Referens Sida /8 Utskriven 5-05-22 0:02 0 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 02 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 03 Kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Prislista. Tingvallapraktiken

Prislista. Tingvallapraktiken Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

Prislista. Farsta Tandvårds Team

Prislista. Farsta Tandvårds Team Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 januari 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. KOD ÅTGÄRD REFERENSPRIS VÅRT PRIS 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Läs mer

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Tandläkare Eva Örth. Prislista

Tandläkare Eva Örth. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 785 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

riser & åtgärder 2013

riser & åtgärder 2013 P riser & åtgärder 2013 2 av 9 BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 695 695 103 Kompletterande undersökning

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Prislista 2014-09-01

Prislista 2014-09-01 Prislista 2014-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Friska tänder hela livet med Vålbergs teamet. Prislista

Friska tänder hela livet med Vålbergs teamet. Prislista Friska tänder hela livet med Vålbergs teamet Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 780 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 23 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 december 2011. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris Vårt pris Specialist

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 juli 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris Vårt pris 101 Basundersökning

Läs mer

Prislista. Omfattande akut el omfattande undersökning, utförd av tandläkare

Prislista. Omfattande akut el omfattande undersökning, utförd av tandläkare Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2009-09-29 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Olsson & Skeppar. Sida 1/7 Utskriven :00. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Olsson & Skeppar. Sida 1/7 Utskriven :00. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/7 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor.

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. Prislista 2013 Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utfört av tandläkare

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift tala med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Prislista. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift tala med din tandläkare/tandvårdsteamet. Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2011-11-01 Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Ersättningslistan anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Listan

Läs mer

Hönötandläkarna. Prislista

Hönötandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 660 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Din Tandläkare i Enköping. Prislista Bättre vård för bättre liv. Hållbarhet över tid.

Din Tandläkare i Enköping. Prislista Bättre vård för bättre liv. Hållbarhet över tid. Din Tandläkare i Enköping lista 2017-02-26 Bättre vård för bättre liv. Hållbarhet över tid. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer