Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(39)"

Transkript

1 Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(39) antagen av bygg- och miljönämnden , 11 Gäller från Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar bygg- och miljönämnden åt ledamot eller åt tjänsteman hos kommunen att på nämndens vägnar fatta beslut i nedanstående fall. Delegationsbemyndigandet innebär att delegaten träder i nämndens ställe. Beslutet har samma rättsverkan som om det fattats av bygg- och miljönämnden. Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall beslutas av bygg- och miljönämnden. Delegat får på nämndens vägnar fatta beslut i nedan uppräknade grupper av ärenden, då ärendet inte kräver framställning eller yttrande till kommunfullmäktige, avser yttrande med anledning av överklagande av nämndens egna beslut, gäller föreläggande vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad eller på annat sätt är av större principiell eller ekonomisk betydelse. Om inget annat anges avses i ärenden om tillstånd, dispens eller godkännande såväl bifalls- som avslagsbeslut och beslut om återkallande av givet tillstånd. Beslut fattat genom delegation skall anmälas vid närmast därpå följande sammanträde med bygg- och miljönämnden. Delegationsbeslut skall alltid finnas skriftligt dokumenterade. I samtliga fall där beslutanderätten delegerats till bygg- och miljönämndens ordförande inträder vid förfall för denne bygg- och miljönämndens 1:e vice ordförande som delegat. Vid förfall för chef inträder chefs ersättare som delegat. Delegater enligt miljöbalken m fl lagar inom miljöområdet betecknas mi 1 t o m mi 3 på lista, som bilaga till delegationsordning. Listan ajourhålles av samhällsbyggnadschefen, som meddelar förändringar till bygg- och miljönämnden.

2 Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 2(39) Gemensamma bestämmelser för delegering enligt PBL. Delegeringen innefattar rätt att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick Lagrum: PBL 9 kap 22 första stycket att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap 22 första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak Lagrum: PBL 9 kap 22 andra stycket att besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 31b respektive 9 kap 35 andra stycket PBL att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 förvaltningslagen att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 förvaltningslagen att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat Delegeringen avser inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse.

3 SVEDALA KOMMUN 3 (35) 1 Ärenden av brådskande art Besluta om förelägganden, förbud vid vite och andra ingripanden i ärenden samt besluta om överklaganden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Övriga brådskande beslut där bygg- och miljönämndens avgörande inte kan avvaktas. Kommunallagen (1991:900) 6 kap 36 Ordförande Endast till ordförande eller annan ledamot av nämnden. Beslutet skall anmälas till nämndens nästa sammanträde. PBL och speciallagstiftning 2 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap 5 PBL har väckts i byggnadsnämnden PBL 6 kap 6 3 Beslut om att bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap PBL i följande ärenden: a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör b) Nybyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri med högst 200 m 2 byggnadsarea PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 stadsarkitekt c) Tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri med högst 50 % av befintlig byggnadsarea PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör

4 SVEDALA KOMMUN 4 (35) d) Nybyggnad inom detaljplan av friliggande en- eller tvåbostadshus PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 e) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 f) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader med en byggnadsarea sammanlagt ej överstigande 60 m 2 PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare h) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser i) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. j) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende PBL 9 kap 2 första stycket 3a PBL 9 kap 2 första stycket 3b PBL 9 kap 2 första stycket 3c och 8 första stycket 2c stadsarkitekt stadsarkitekt bygglovsarkitekt bygglovsingenjör stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör bygglovshandläggare

5 SVEDALA KOMMUN 5 (35) k) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser PBL 9 kap 8 första stycket 2b stadsarkitekt l) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser m) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p 2) eller fasta cisterner mm (p 4) n) Nybyggnad eller väsentlig ändring av murar och plank (p 7) o) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar 4 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning PBL 9 kap 2 första stycket 1 och 2 PBL 9 kap 8 första stycket 1 och 16 kap 7 samt PBF 6 kap 1-2 PBL 9 kap 8 första stycket 1 och 16 kap 7 samt PBF 6 kap 1-2 PBL 9 kap 8 första stycket 1 och 16 kap 7 samt PBF 6 kap 3-4 PBL 9 kap 10 stadsarkitekt bygglovsarkitekt bygglovsingenjör stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovsingenjör stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovsingenjör

6 SVEDALA KOMMUN 6 (35) 5 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 PBL PBL 9 kap stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare 6 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov (frivillighet) PBL 9 kap 14 7 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 8 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 9 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen PBL 9 kap 19 PBL 9 kap 33 PBL 9 kap 33 stadsarkitekt stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör, bygglovshandläggare stadsarkitekt, bygglovsarkitekt, bygglovsingenjör 10 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap 5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick 11 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats PBF 6 kap 10 PBL 10 kap 4

7 SVEDALA KOMMUN 7 (35) 12 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 13 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 inte behövs något tekniskt samråd 14 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 PBL inte behövs något tekniskt samråd 15 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs 16 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag 17 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden PBL 10 kap 13 PBL 10 kap 22 första stycket 1 PBL 10 kap 22 första stycket 2 PBL 10 kap PBL 10 kap 13 PBL 10 kap 27 och 11 kap 8

8 SVEDALA KOMMUN 8 (35) 18 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan 19 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen 20 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap PBL 21 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap 7 PBL 22 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap 8 PBL 23 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet 24 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget 25 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite 26 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite PBL 10 kap 18 PBL 10 kap 29 PBL 10 kap PBL 11 kap 7 PBL 11 kap 9 PBL 11 kap 17 PBL 11 kap 17 PBL 11 kap PBL 11 kap 33 1

9 SVEDALA KOMMUN 9 (35) 27 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked 28 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap 34 PBL 29 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 och 11 kap 35 PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig 30 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap 8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap 19, 21 eller 22 PBL 31 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tilllämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa Plan- och byggförordningen m.m. 32 Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar PBL 11 kap 33 2 PBL 11 kap 34 PBL 11 kap 35 PBL 11 kap 39 PBL 12 kap 8-11 och kommunens plan- och bygglovtaxa PBF 8 kap 8 och 5 kap 9

10 SVEDALA KOMMUN 10 (35) 33 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem fullgör sina skyldigheter Boverkets förskrifter och allmänna råd (BFS 1994:25 H1 med ändringar omtryckt i BFS 2006:26 H10) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar PBF 5 kap 1-7 och kap 3 (samt 11 kap PBL) 35 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkter inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl) Boverkets byggregler, BFS 1993:57 36 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om Funktionskontroll av Ventilationssystem, BFS 2011:16, 4 BBR 1:22

11 SVEDALA KOMMUN 11 (35) 37 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt BFS 2010:28, EKS 7,2 Fastighetsbildningslagen (1970:988) 38 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning 39 Avge samrådsyttrande vid fastighetsbildning för tillskapade fastigheter med mindre areal än m 2 FBL 4 kap 25-25a Fastighetsbildningslagen 4 kap Lämna medgivande Fastighetsbildningslagen 4 kap 25 a 41 Beslut om överklagande av beslut angående fastighetsbildningslagen 3 kap 3, 4 kap 25, 25 a 42 Beslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt Förvaltningslagen 24, 25 FBL 5 kap 3 tredje stycket 43 Beslut att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap 1 a första stycket Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning Anläggningslagen (1973:1149) FBL 15 kap 11

12 SVEDALA KOMMUN 12 (35) 45 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten AL 12 och Godkännande av beslut eller åtgärd AL Avge samrådsyttrande vid anläggningsförrättning Anläggningslagen Rätt att vid samråd begära att ärende hänskjuts till bygg- och miljönämnden för prövning Anläggningslagen Lämna medgivande Anläggningslagen 23 Ledningsrättslagen (1973:1144) 50 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten LL Godkännande av beslut eller åtgärd LL Avge samrådsyttrande vid ledningsrätt Ledningsrättslagen Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och miljönämnden för prövning Ledningsrättslagen Lämna medgivande Ledningsrättslagen 21

13 SVEDALA KOMMUN 13 (35) Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 55 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet Yttrande till länsstyrelsen LGS 5 stadsarkitekt 56 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen LGS 9 stadsarkitekt Lag 1993:320 om byggfelsförsäkring m.m. 57 Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs LBFF 1b 58 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs LBFF 14

14 SVEDALA KOMMUN 14 (35) Miljöbalken 1998:808 (MB) och tillhörande förordningar Förelägganden och förbud 59 Meddela föreläggande och förbud (utan vite) som behövs i ett enskilt fall för att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB skall efterlevas. 9, 10, 12, 14, 15, 26 kap MB med tillhörande förordningar 60 Vid prövning av anmälningsärende angående C- anläggning meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd eller besluta om att anmälan inte föranleder någon åtgärd Yttranden 9 kap MB, miljöprövningsförordningen (2013:251) 61 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, ex kompletteringar, samt avge yttrande rörande betydande miljöpåverkan till länsstyrelsen. 62 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärenden angående tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 63 Avge yttrande till länsstyrelsen angående dispens från förbud om markavvattning 6 kap MB 9 kap MB, 11 kap MB Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Miljöprövningsförordningen (2013:251)

15 SVEDALA KOMMUN 15 (35) 64 Avge yttrande till myndighet länsstyrelsen i ärende angående samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan ändra naturmiljön 65 Avge yttrande till myndighet i ärende om tillstånd och andra ärenden avseende kemiska produkter och biotekniska organismer. 12 kap MB 14 kap MB 66 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd/anmälan avseende yrkesmässig hantering och transport av avfall eller farligt avfall 15 kap MB, Avfallsförordning (2011:927) 67 Avge yttrande i den s k kompletteringsremissen till miljödomstolen eller länsstyrelsen vid tillståndsprövning 68 Avge yttrande till myndighet i tillståndsärende och övriga ärenden inom naturvårdens område 69 Avge yttranden till länsstyrelsen angående kontrollprogram för miljöfarlig verksamhet 22 kap MB 7, 26 kap MB 26 kap MB 70 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering 71 Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd vid förklaring av område som miljöriskområde Beslut Förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) Förordning om miljöriskområde (1998:930) miljöchef 72 Besluta att bevilja strandskyddsdispens 7 kap MB

16 SVEDALA KOMMUN 16 (35) 73 Besluta i andra anmälningsärende än C-anmälan, avseende avfall, kemikalier, förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9, 10, 14, 15 kap MB 74 Besluta att lämna ärende utan åtgärd, när olägenhet för människors hälsa eller miljön ej kunnat påvisas 9 kap MB 75 Besluta om åtgärder för bekämpning av skadedjur 9 kap MB, Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 76 Besluta om tillstånd eller dispens enligt lokala hälsoskyddsföreskrifterna 77 1) Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas 2) Besluta om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 9 kap MB, Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Lokala hälsoskyddsföreskrifterna 9 kap MB Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 78 Besluta om förstöring av föremål av personlig natur samt avlivning av sällskapsdjur, om det är nödvändigt för att hindra spridning av allvarlig smittsam sjukdom 9 kap MB miljöchef

17 SVEDALA KOMMUN 17 (35) 79 Besluta att ägare till fastighet, byggnad eller anläggning skall svara för kostnader för att utreda förekomsten av föroreningar 80 Besluta i ärende om undantag från försiktighetsmått vid spridning av gödsel 81 Besluta om tillstånd eller dispens för spridning av kemiska bekämpningsmedel i vissa fall, bl a förskolor 82 Besluta om tillstånd eller dispens för att själv ta hand om avfall 83 Besluta om undantag från renhållningsordningen för Svedala kommun 84 Besluta om, efter ansökan från tillståndshavare, upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i tillståndsbeslut 10 kap MB miljöchef 12 kap MB, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) 14 kap MB, förordning om bekämpningsmedel (2014:425), föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) 15 kap 18 MB 15 kap MB, renhållningsordning för Svedala kommun 24 kap 8 MB miljöchef

18 SVEDALA KOMMUN 18 (35) 85 Besluta om åtalsanmälan 26 kap MB miljöchef 86 Besluta om miljösanktionsavgift på kr eller lägre. 30 kap MB miljöchef 87 Besluta om debitering av avgift enligt kommunens taxa för tillsyn och prövning enligt MB samt bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas 88 Besluta att i enskilt ärende sätta ned eller efterskänka tillsynsavgift Livsmedelslagen 27 kap MB, 9 kap 5 förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa inom miljöbalkens område 27 kap MB Taxa inom miljöbalkens område miljöchef 89 Besluta om föreläggande eller förbud (utan vite) som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas 22 och 33 miljöchef, mi 90 1) Besluta om omhändertagande av vara ) Besluta om förstöring av vara 91 Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel 24 miljöchef 25

19 SVEDALA KOMMUN 19 (35) Livsmedelsförordningen 92 Besluta om skyldighet att genomgå läkarundersökning 8 Lag om foder och animaliska biprodukter 93 Besluta om föreläggande eller förbud (utan vite) som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas 23 och a) Besluta om att ta hand om en vara som har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, samt avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23, omföreläggandet eller förbudet inte följs b) Besluta om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad EG-förordningen 882/ första stycket 25 andra stycket miljöchef 95 Besluta om godkännande av anläggning Art 31.2.c 96 Besluta om villkorat godkännande av anläggning Art 31.2.d

20 SVEDALA KOMMUN 20 (35) 97 Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande eller permanent återkallande av godkännande av anläggning när verksamheten upphört 98 Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs 99 Besluta att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur 100 Besluta att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras 101 Besluta om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för 102 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod 103 Besluta om åtgärder som avses i artikel 19 i EGförordning 882/2004 för sändningar från tredjeländer Art 31.2.c Art 31.2.e Art 54.2.f Art 54.2.a Art 54.2.b Art 54.2.c Art 54.2.d Art 54.2.e Art 54.2 g 3, mi 5 miljöchef 104 Besluta att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m m EG-förordningen 854/2004 Art 18

21 SVEDALA KOMMUN 21 (35) 105 Besluta om godkännande av anläggning för animaliska livsmedel 106 Besluta om ett villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel 107 Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande eller permanent återkallande av godkännande av anläggning när verksamheten upphört Avgifter för offentlig livsmedelskontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter 108 Besluta om inklassning av livsmedelsföretag och foderföretag 109 Besluta om avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 110 Besluta om att nedsätta eller helt efterge tillsynsavgiften 111 a) Om en tillsynsavgift inte betalas inom föreskriven tid besluta ålägga den avgiftsskyldige att betala avgiften inom viss tid b) Besluta om åtgärder för att driva in fordringen Art 3.1 Art 3.1 Art 3.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder miljöchef miljöchef

22 SVEDALA KOMMUN 22 (35) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001: Fastställelse av egenkontrollprogram för dricksvatten. 11 Tobakslagen 113 Besluta om föreläggande, och förbud (utan vite) och omhändertagande av vara 20, 20a, Beslut om debitering av avgift enligt av kommunen antagen taxa för tillsyn enligt tobakslagen. 19ab Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 115 Besluta om nedsättning av avgift. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Skogsvårdslagen miljöchef 116 Yttrande till skogsvårdsstyrelsen angående slutavverkning, skyddsdikning och/eller naturhänsyn 14 Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 117 Meddela föreläggande och förbud (utan vite) som behövs i ett enskilt fall för att lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas Se även punkterna 55 och 56 48! Bilskrotningslagen 12 Åläggande om gångbanerenhållning mm (Svedala kommuns författningssamling 1:33), stadsarkitekt, byggnadsinspektör

23 SVEDALA KOMMUN 23 (35) 118 Meddela föreläggande och förbud (utan vite) som behövs i ett enskilt fall för att bilskrotningslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas 22 Bilskrotningsförordningen 119 Avge yttrande i ärenden om auktorisation av bilskrotare 6 8 Begravningslagen och kungörelsen 120 Yttrande angående flyttning av gravsatt stoft eller aska Begravningslagen 6 kap 2, 31 begravningskungörelsen Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Karantänslag miljöchef 121 Beslut om sanitära åtgärder beträffande transportmedel, bagage och annat gods samt djur Ordningslagen 4 3, 8 miljöchef 122 Yttrande till polismyndighet (1993:1617) Strålskyddslag 123 Meddela föreläggande eller förbud (utan vite) Besluta om omhändertagande av radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar eller anläggningar för att förebygga olovligt brukande 33 miljöchef

24 SVEDALA KOMMUN 24 (35) Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 125 Besluta om debitering av avgift enligt av kommunen antagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 126 Besluta om nedsättning av avgift Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Lag om hotell- och pensionatsrörelse 3 miljöchef 127 Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse (1966:742) Polishandräckning 128 Begära polishandräckning enligt de lagar nämnden har att bevaka, mi 3 8

25 SVEDALA KOMMUN 25 (35) Räddningstjänst 129 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kap 5 2 Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Gäller ej vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad Gäller ej vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad 130 Föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll 131 Dispens från sotning och kontroll i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus samt medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna bostaden Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kap 3 6 andra stycket Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kap 3 4 Skorstensfejarmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör, Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf Räddningschef Den till Svedala kommun avtalsknutna skorstensfejarmästaren 132 Avvisning av för sent inkommet överklagande Räddningschef Stf Räddningschef 133 Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand. 134 Klassificering av särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar SFS 2003:789, kap. 2, 7. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kap 2 4 Vakthavande befäl Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör

26 SVEDALA KOMMUN 26 (35) 135 Tillsyn enligt lagen och förordningen om brandfarliga varor och explosiva varor med möjlighet att förelägga om åtgärder med undantag av föreläggande och förbud vid vite eller beslut om rättelse på den enskildes bekostnad 136 Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010: Förhandsbesked för hantering av brandfarliga och explosiva varor 138 Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor med möjlighet att förelägga om åtgärder, men undantag av föreläggande och förbud vid vite eller beslut om rättelse på den enskildes bekostnad 139 Yttrande över remisser från polisen t ex i ärenden om anordnande av offentlig tillställning och sammankomst, tillstånd att driva hotell och pensionatsrörelse Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 2020:1011 Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef- Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare

27 SVEDALA KOMMUN 27 (35) Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 140 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd hantera brandfarliga varor LBEV Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd LBEV 19 tredje stycket Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare 142 Beslut att återkalla tillstånd LBEV 20 Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare 143 Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsynen LBEV 24 tredje stycket Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare 144 Beslut om föreläggande och förbud, dock utan vite LBEV 25 Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare 145 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, undersökning, godkännande och andra beslut och åtgärder LBEV 27 Räddningschef Stf. Räddningschef

28 SVEDALA KOMMUN 28 (35) Tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer samt Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer 146 Tillsyn enligt lagen (2014:799) sprängämnesprekursorer med möjlighet att förelägga om åtgärder, med undantag av föreläggande och förbud med vite eller beslut om rättelse på den enskildes bekostnad. 147 Yttrande över remisser från MSB i ärenden om tillståndsgivning inom lag 2014:799 samt förordningen 2014: Besluta om föreläggande, förbud och andra akuta ingripanden i ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas, vid allvarlig brist i uppfyllnad av tillstånd i enlighet med Lag (2014:799) eller förordning (2014:880) samt EU nr. 98/ Uttag av avgift för tillsyn enligt av KF beslutad taxa SFS 2014:799 6,7,8 samt tillhörande förordning 2014: SFS 2014:799 Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare Räddningschef Stf. Räddningschef Brandingenjör Brandinspektör Brandmästare för tillsyn får tas. Gatuadresser 150 Beslut i fråga om gatunumrering Byggnadsinspektör med bygglovsingenjör som ersättare Lag om bostadsanpassningsbidrag Vid uppenbar akut brist i uppfyllnad av tillstånd enligt 3 denna lag samt artikel 4.1, 9.3 eller 9.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 98/2013 skall MSB ( Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Polisen omedelbart informeras. Detta skall omedelbart dokumenteras och rapporteras till nämnden samt MSB. 151 Bostadsanpassningsbidrag 2 byggnadsinspektör

29 SVEDALA KOMMUN 29 (35) Ekonomiska frågor, upphandling, fodringar mm 152 Under beloppsgräns för direktupphandling som anges i inköpspolicy 153 Avskrivning av fordringar Antagande av anbud efter upphandling förutsätter att politiskt beslut om anslag för aktuellt ändamål finns i årsbudgeten. Delegationen avser antagande av anbud på konsulttjänster och andra inköp, dock inte ärenden som bedöms vara av principiell vikt. Innebär 10 basbelopp för standardiserade varor och enklare tjänster eller 12 basbelopp för intellektuella tjänster och byggentreprenader Avskrivning av fordringar inom ett belopp i varje särskilt fall - under kr kr Ordförande 154 Beslutsattestanter Utseende av beslutsattestanter

30 SVEDALA KOMMUN 30 (35) 155 Personalfrågor inom Bygg och miljö 1) Beslut om anställning a) Enhetschef b) Personal inom Bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten Miljöchef, 2) Uppsägning och avsked Personalchef för samtlig personal inom bygg- och miljönämndens verksamhet med undantag av samhällsbyggnadschefen. 3) Vikariat inom Bygg och miljö överskridande 12 månader a) Enhetschef b) Personal inom Bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten 4) Semester (tvångsförläggning) inom Bygg och miljö a) Enhetschef Miljöchef, samhällsbyggnadschef Uppsägning och avskedande ska aktualiseras av samhällsbyggnadschef. Personalchefen beslutar sedan om uppsägning. Vikariat på högst 12 månader är verkställighetsbeslut som fattas av samhällsbyggnadschef eller miljöchef (miljöenhet). Där behövs ingen delegation. Vikarie för personal med vikariatstid överstigande 12 månader inom Bygg och miljö b) Personal inom bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten Miljöchef, samhällsbyggnadschef

31 SVEDALA KOMMUN 31 (35) 5) Tjänstledighet utan löneförmåner från 6 månader till högst 12 månader inom Bygg och miljö a) Enhetschef b) Personal inom Bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten Tjänstledighet utan löneförmåner, mer än 12 månader 6) Tjänstledighet med löneförmån inom Bygg och miljö a) Enhetschef b) Personal inom bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten 7) Deltagande i kurser inom Bygg och miljö a) Enhetschef b) Personal inom Bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten Miljöchef, samhällsbyggnadschef Teknisk chef Miljöchef Miljöchef Kurskostnad inklusive resa överstigande ett helt basbelopp.

32 SVEDALA KOMMUN 32 (35) 8) Inrättande, indragning, sammanläggning och delning av tjänster inom Bygg och miljö a) Enhetschef b) Personal inom Bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten 9) Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller annan handling reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Miljöchef Personalchef 10) Besluta om stridsåtgärder Personalutskott Efter överläggning med kommunstyrelsen 11) Fastställande av ålders- och efterlevandepensioner, livräntor enligt pensionsavtal eller reglemente Personalchef 12) Avgångsförmåner enligt AFG-K Personalchef 13) Löneplaceringar i samband med anställning, omorganisation eller motsvarande inom Bygg och miljö a) Enhetschef b) Personal inom Bygg och miljö, ej miljöenheten c) Personal inom miljöenheten Miljöchef 14) Prövning av bisyssla

33 SVEDALA KOMMUN 33 (35) 15) Disciplinärende inom Bygg och miljö enhetschefer, för övrig personal Personalchef Samråd skall ske med personalchefen 16) Tvisteförhandling Personalchef 17) Beslut enligt angivna överenskommelser i pensionspolicy, inklusive löneväxling Alla anställda utom samhällsbyggnadschef 18) Överenskommelse om att anställning skall upphöra Alla anställda utom samhällsbyggnadschef Personalchef Samråd innan beslut ska alltid ske med ordförande i bygg- och miljönämnden Övrigt 156 Pröva begäran av enskild om att lämna ut allmän handling 157 Beslut om handlings utlämnande, vägran att lämna ut handling och utlämnande av handling med förbehåll 2 kap 14 tryckfrihetsförordningen 15 kap 6 sekretesslagen 1980: Avvisa för sent inkommet överklagande 24 förvaltningslagen 159 Överklagande av beslut och domar som innefattar ändring av delegats beslut. 160 Utfärda fullmakt till anställd inom kommunen att i särskilt fall föra nämndens talan

34 SVEDALA KOMMUN 34 (35) 161 Yttrande med anledning av överklagande av delegeringsbeslut 162 Att utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför domstol eller annan myndighet samt vid förrättningar av skilda slag, allt i den mån det inte tillkommer annan 163 Rutinmässiga yttranden till statliga och kommunala myndigheter (dvs ej yttranden av principiell eller större betydelse, ej heller framställning till fullmäktige och yttrande med anledning av att nämndens beslut överklagats) 164 Andra ärenden, vilka till art eller betydelse är jämförliga med ovan angivna ärendegrupper 165 Beslut om begäran av försuttet vite, där själva beslutet om att utdöma vite tidigare fattats av nämnden 166 Beslut rörande dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Bygg- och miljönämnden 6 arkivlagen, 5 arkivreglementet Ordföranden, lark 7 Ordföranden

35 SVEDALA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 4:07 BILAGA Lista över delegater. Bilaga till delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden. Jenny Ahlqvist - mi 1, mi 2 Hanna Blomqvist - mi 1, mi 2 Karin Bugge - mi 3 Erika Hibe - mi 1, mi 2 Ervin Islamovic - mi 1, mi 2 Fredrik Nilsson - mi 1, mi 2 Christel Strömsholm Trulsson - mi 1, mi 2 Elin Viggh - mi 1, mi 2 Linda Wolski - mi 1, mi 2

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(39)

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(39) Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(39) antagen av bygg- och miljönämnden 2015-02-12, 11, justering 2016-12-08, 170 Gäller från 2016-12-15 1 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34,

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28)

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28) Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28) antagen av bygg- och miljönämnden 2002-09-19, 85, med viss ändring Gäller från av bygg- och miljönämnden 2003-04-10, 31, 2004-10-14, 119, 2002-10-24 2005-03-10,

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsordning för Antagen av 2011-04-26, 58, dnr 2011/132 Reviderad av 2012-09-11, 82, dnr 2012/29 Reviderad av 2013-01-22, XX, dnr 2013/XX Delegeringsordning för I delegeringsordningen framgår det

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Antagen av Bygg- och miljönämnden den 19 maj 2011, 30 Innehållsförteckning Delegationer... 3 A. Allmänna ärenden... 4 B. Ärenden inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden Delegationsordning byggnadsnämnden 1 BESLUT byggnadsnämndens beslut 2016-10-11, 79 Innehållsförteckning 1 BESLUT 2 Sida 2 ALLMÄNT OM DELEGATION 3-4 3 PERSONALÄRENDEN 5-6 4 EKONOMIADMINISTRATION 7-8 5 ALLMÄN

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) C 04.1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FR.O.M. 2011-05-02 Delegation till miljö- och byggförvaltningen Ärende/Ärendegrupp Beslutande

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2016-02-24 27 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015:11 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 62 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-10 72 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-28 3 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. 1 Miljöbalken A. 1 Allmänt 1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 4.4

Laholms kommuns författningssamling 4.4 1 Laholms kommuns författningssamling 4.4 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden; antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 7 januari 2015, 4 1. 1 Delegationen avseende ärenden enligt plan-

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden Sunne kommun

Delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden Sunne kommun 1 (34) Delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden 2015-02-11 Ändringar och tillägg gjorda i denna version: Sid 13 Punkt nr 39: Delegat ändrad från

Läs mer

DELEGATIONSORDNING MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN. Del nr Beskrivning Delegat

DELEGATIONSORDNING MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN. Del nr Beskrivning Delegat 2012-10-02 (Antagen 2012-10-17,???, att gälla fr o m 2012-11-01) 1 (35) 1 Allmänt 1.1 I ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas beslutar ordföranden på nämndens vägnar. 1.2 Delegationer,

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2016-12-07 Gäller 161207-tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till ny delegationsordning Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-03 55 1 Förkortningar som används i delegationsordningen AB Allmänna bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2017-6945 Sida 1 (6) 2017-05-16 ionsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-05-16 Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden 1 (21) Bygg- och miljönämnden Dnr BMN 2016-9 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Fastställd av bygg- och miljönämnden den 21 april 2016 74 Adress: Linköpings kommun, Drottninggatan 45, 581 81

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Byggnadsnämndens delegationsordning Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens beslut om delegering... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Verkställighet...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens delegationsordning

Miljö- och byggnämndens delegationsordning STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-29 Miljö- och byggnämndens delegationsordning Detta dokument ersätter tidigare delegationsordning, antagen av myndighetsnämnden MYN 107, 2013-12-05. Riktlinjer och principer

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Miljö- och byggnadsnämnden Delegationsordning Miljö- och byggnadsnämnden Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-08 86 Uppdaterad av Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-06 333 Upphovsman: Jan Hammarfors, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01 Dnr BTN13/114 Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden Antagen 2013-12-17 Gäller från 2014-01-01 Dnr 2/16 KOMMENTARER/UPPLYSNINGAR Använda förkortningar i delegationslistan ABVA Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 4 Brådskande ärenden... 6 Allmänt... 6 Förvaltningslagen (1986:223)... 7 Sekretesslagen (1980:100)...

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljöavdelningen samt räddningstjänsten vid jävsnämnden

Delegationsordning för bygg- och miljöavdelningen samt räddningstjänsten vid jävsnämnden Delegationsordning för bygg- och miljöavdelningen samt räddningstjänsten vid jävsnämnden Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret

Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret Kalmar kommun Samhällsbyggnadskontoret DELEGATIONSORDNING Datum 2009-12-15 Rev 2013-05-07 Rev 2015-06-17 Sid. 1 (19) Beteckning Dnr: 2015-3336 DELEGATIONSREGLER FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Allmänna bestämmelser

Läs mer

Byggnadsnämnden. Allmänt 1

Byggnadsnämnden. Allmänt 1 Byggnadsnämnden Delegationsordning Antagen av BN den 5 oktober 2010, 155 Reviderad 2014-09-24 160 Innehållsförteckning: Sid: Allmänt 1 MYNDIGHETSÄRENDEN Plan- och bygglagen 2 Fastighetsbildningslagen 5

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-09, 38 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-13, 89 Dnr 2012/0096 MBN Reviderad av miljö- och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 1(19 ) DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2.

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FÖRFATTNING 1.3.4 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Antagen av mos 29/13 (avser miljöverksamhet) Reviderad av mos 82/08, 81/12 (avser trafikverksamhet) Antagen av mos 59/14- (avser

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Delegationsordning Bygg- och miljönämnden

Delegationsordning Bygg- och miljönämnden Delegationsordning Bygg- och miljönämnden Beslutat av Bygg- och miljönämnden 2015-03-23 30 Dnr 2015-12 Innehållsförteckning Syfte... 1 Allmänna förutsättningar... 1 Gemensamma bestämmelser för delegering...

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Delegationsförteckning samt principer för delegationsbeslut inom miljöförvaltningen

Delegationsförteckning samt principer för delegationsbeslut inom miljöförvaltningen Delegationsförteckning samt principer för delegationsbeslut inom miljöförvaltningen I det följande finns en intern delegationsförteckning över hur miljöchefens rätt att besluta på delegation har vidaredelegerats

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(21) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 Reviderad 23 juni 2015 163 Reviderad 17 mars 2016 74 Reviderad 22 juni 2016 222 2(21)

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:09 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för miljö- och byggnämnden; Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-25, 141 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 14 /11 läggning Analysprotokoll livsmedel Analysprotokoll dricksvatten ej kommunalt Analysprotokoll dricksvatten kommunalt Avgift

Läs mer

Myndighetsnämndens beslut om delegering

Myndighetsnämndens beslut om delegering Bilaga till MYN:s X, 2014- DELEGATIONSORDNING 1 (11) Gäller fr.o.m. 2014- Fastställd av Myndighetsnämnden den 2014- Myndighetsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:41 Infördes i författningssamlingen den 25 juni 2015 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 17

Läs mer

Delegationsordning för utvecklingsnämnden

Delegationsordning för utvecklingsnämnden Fastställd av utvecklingsnämnden 2011-01-18, 1 1 (1) Delegationsordning för utvecklingsnämnden Enligt 6 kap. 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (14) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:29 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2012:30 DELEGERINGSREGLER FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Allmänna regler för delegeringsbeslut Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap.

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändringsdatum. 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.10 Övrigt (bygglov) 6 Avgifter. 6.1 Miljö- och hälsoskydd 10/28

Punkt Beslut Delegat Ändringsdatum. 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.10 Övrigt (bygglov) 6 Avgifter. 6.1 Miljö- och hälsoskydd 10/28 10/28 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.9.1 Yttrande över radonbidrag 5.9.2 Yttrande till socialnämnden över alkoholtillstånd 5.9.3 Yttranden över ansökning för skottlossningstillstånd 5.9.4 Yttrande över militärövningar

Läs mer