Forskningssamverkan KOF-syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningssamverkan KOF-syd"

Transkript

1 (Dnr. ) 1 (av 11) Forskningssamverkan KOF-syd Projektbeskrivning/information Projektets titel Effekten av antibiotikaprofylax i samband med tandimplantatkirurgi en multicenter placebokontrollerad randomiserad klinisk studie Sammanfattning Syfte och mål Det övergripande syftet med studien är att undersöka om rutinmässig administrering av antibiotikaprofylax 1 timme före implantatoperation kan förebygga postoperativ infektion och implantatförlust hos friska eller väsentligen friska patienter (ASA klass 1 och klass 2). Bakgrund Ersättning av förlorade tänder med käkbensförankrade implantat är en väl etablerad metod. Ända sedan metoden introducerades för mer än 40 år sedan har det varit praxis att ge antibiotikaprofylax i samband med att implantat opereras in i käkbenet. Ett vetenskapligt underlag för nyttan av antibiotikaprofylax har aldrig funnits men man har ansett att antibiotika borde kunna skydda mot postoperativ infektion som i sin tur skulle kunna medföra att osseointegrering av implantatet uteblir. En förutsättning för att behandling med käkbensförankrad protetik ska lyckas är att implantaten som placeras i käkbenet läker in. Frågan är om risken för utebliven osseointegration ökar vid frånvaro av antibiotikaprofylax och, om så skulle vara fallet, hur stor en sådan riskökning är. Hittills utförda studier har inte kunnat besvara frågan eftersom patientmaterialet inte varit tillräckligt stort. Projektbeskrivning Prövningsläkemedel Amoxicillin och placebo. Design Klinisk multicenterstudie, randomiserad och dubbelblind, genomfört enligt en standardiserad metod (CONSORT). Primär effektvariabel Tidig implantatförlust: Implantatmobilitet och/eller infektion, vid tidpunkt när implantatet förväntas vara inläkt, som medför att implantatet måste avlägsnas. Sekundära effektvariabler Postoperativ infektion: Komplikation i form av varbildning, abscess eller fistel inom 14 dagar från operationstillfället. Marginal benförlust (= benförlust som inte beror på normal benremodellering): Implantat där röntgenkontroll kan säkerställa att implantatet inte är helt omgivet av ben. Studiepopulation 1000 patienter som behandlas med tandimplantatkirurgi. Postadress Malmö högskola Odontologiska fakulteten Malmö Besöksadress Carl Gustafs väg 34 Telefon Webb

2 (Dnr. ) 2 (av 11) Betydelse Om det skulle visa sig att antibiotikaprofylax medför en mycket liten absolut riskreduktion (vilket är vår hypotes) kan studien utgöra underlag för nationella riktlinjer som avråder från antibiotikaprofylax vid tandimplantatoperation. Detta skulle medföra en minskad antibiotikaanvändning inom tandvården. Medverkande Namn Befattning Organisationstillhörighet Bengt Götrick, ansvarig Docent Odont fak MAH Kerstin Knutsson Professor Odont fak MAH Gunnar Tobin Professor Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Rolf Liedholm Docent Odont fak MAH Involverade kliniker Folktandvården Käkkirurgen, Växjö Folktandvården Parodontologi, Växjö Specialisttandvården Oral kirurgi, Kalmar Specialisttandvården Parodontologi, Kalmar Specialisttandvården, Karlskrona Folktandvården, Varberg Käkkirurgi och oral medicin, Odont fak, Malmö Ansvarig Medel från externa bidragsgivare (VR, STF osv) Från År Summa STF Magn Berwalls stiftelse

3 (Dnr. ) 3 (av 11) Projektets mål Specifika mål är att testa följande hypoteser: 1. Andelen patienter med tidiga implantatförluster hos patienter som får 2 g amoxicillin peroralt preoperativt är lika stor som hos patienter som får identiska placebotabletter. 2. Det finns ingen skillnad i andel patienter med tidiga infektioner mellan patienter som får 2 g amoxicillin peroralt preoperativt och patienter som får identiska placebotabletter. 3. Det finns ingen skillnad när det gäller tidig marginal benförlust (inom 6 månader postoperativt) mellan patienter som får 2 g amoxicillin peroralt preoperativt och patienter som får identiska placebotabletter. Projektets betydelse Om det skulle visa sig att antibiotikaprofylax medför en mycket liten absolut riskreduktion (vilket är vår hypotes) kan studien utgöra underlag för nationella riktlinjer som avråder från antibiotikaprofylax vid tandimplantatoperation. Detta skulle medföra en minskad antibiotikaanvändning inom tandvården. Projektbeskrivning Studiedesign Läkemedelsprövningens typ Terapeutisk användning, fas IV. Försöksuppläggning Studien ska genomföras som en klinisk multicenterstudie, randomiserad och dubbelblind, och enligt en standardiserad metod (CONSORT). Studien ska omfatta 1000 patienter som behandlas med tandimplantat. Inkluderbara patienter tillfrågas om deltagande och de som efter muntlig och skriftlig information lämnar ett medgivande kommer att inkluderas i studien. Patienter som inkluderas kommer att fördelas till antingen aktiv behandling (antibiotikaprofylax) eller placebo. Leverantör av prövningsläkemedel (Recipharm Pharmaceutical Development AB) som är oberoende av deltagande forskare, förpackar och märker alla läkemedelsburkar enligt en randomiseringslista. Varje läkemedelsburk (plastburk, 35 ml) innehåller den engångsdos (4 st antibiotikatabletter eller 4 st placebotabletter) som varje patient ska ta inför operationen. Studien ska genomföras vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och vid klinker inom folktandvården och inom ramen för ett samarbete (Klinisk odontologisk forskning i Sydsverige, KOF SYD) mellan Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och folktandvårdsorganisationerna i Landstinget Kronoberg, Region Halland, Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar län. Helsingforsdeklararationens principer om forskning på människor kommer att iakttagas. Antal besök för försökspersonerna och tillkommande moment för medverkan i studien Besök 1: Preoperativ undersökning (ingen skillnad jämfört med normal rutin). Tillkommande moment: Information om studien och ev inklusion. Extra tidsåtgång ca 15 min. Besök 2: Operation (ingen skillnad jämfört med normal rutin). Tillkommande moment: Utdelning av läkemedelsburk =

4 (Dnr. ) 4 (av 11) randomisering. Extra tidsåtgång ca 10 min. Besök 3: Besök 4: Besök 5: Postoperativ kontroll efter 7-14 dagar (ingen skillnad jämfört med normal rutin). Inget tillkommande moment. Anslutning av distans eller suprakonstruktion till det inopererade och inläkta implantatet 3-6 mån efter operation (ingen skillnad jämfört med normal rutin). Kontroll att inläkning är utan anmärkning sker alltid enligt en standardiserad metod (åtdragning till ett fastställt moment, ofta 20 Ncm, med moment-nyckel). Inget tillkommande moment. Röntgenkontroll med suprakonstruktionen på plats 3-6 mån efter operation (ingen skillnad jämfört med normal rutin). Inget tillkommande moment. Prövningens avslutande Studien beräknas pågå i 2-3 år och avslutas med postoperativ röntgenkontroll av den sista av de inkluderade patienterna. Skäl för att avbryta studien i förtid För enskilda försökspersoner: Vid misstänkt allvarlig läkemedelsbiverkning bryts koden för den drabbade försökspersonen för att klargöra om försökspersonen fått amoxicillintabletter eller placebotabletter preoperativt. Med allvarlig läkemedelsbiverkning avses svår allergisk reaktion eller svåra gastrointestinala symtom. För hela prövningen: Vid rapport från någon av de deltagande tandläkarna om ett högre antal postoperativa implantatförluster (icke inläkta implantat) än 10%. Urval av försökspersoner och avbrottskriterier Ingen annonsering efter patienter kommer att äga rum. Endast patienter som är listade hos eller remitteras till de tandläkare som medverkar i studien kommer att bli aktuella för inklusion. Försökspersoner kommer att informeras muntligt och skriftligt om prövningen och om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i denna. Försökspersonerna ska också underteckna ett informerat samtyckesdokument. Inklusionskriterier 1. Planerad behandling med käkbensförankrad protetik. 2. Ålder >18 år Exklusionskriterier 1. Nedsatt immunförsvar eller immunosuppressiv behandling. 2. Diabetes, dock endast patienter som är svårt sjuka i diabetes. 3. Allvarlig eller svår systemsjukdom (ASA klassifikation > 2). 4. Tidigare strålbehandlad mot huvud eller hals. 5. Pågående akut eller kronisk infektion i munhålan. 6. Pågående behandling med antibiotika. 7. Överkänslighet mot penicillin eller mot något hjälpämne.

5 (Dnr. ) 5 (av 11) 8. Tidigare eller pågående behandling med bisfosfonater. 9. Operation som omfattar bentransplantat (benblock t ex från ramus, haka, höft). 10. Behov av vertikal benuppbyggnad med benersättningsmaterial. 11. Planerad direktbelastning eller tidig belastning (inom 2 veckor) av implantatet. Avbrottskriterier Försökspersoners behandling med prövningsläkemedel kan inte avbrytas eftersom medicineringen endast omfattar engångsdos (amoxicillin, 2 g). Prövningsläkemedel Prövningsläkemedel: Amoxicillin. Prövningsläkemedel och placebo tillhandahålls av tillverkare, Recipharm Pharmaceutical Development AB, och levereras i märkta plastburkar (35 ml) med en engångsdos i varje burk. Läkemedelsburkarna förvaras i de i studien deltagande klinikernas läkemedelsförråd. Varje försöksperson får en läkemedelsburk en timme före planerad operation och instrueras att omedelbart ta de fyra tabletter som burken innehåller. Läkemedelsburkarna delas ut till varje försöksperson av den kontaktperson och tillika patientansvarig tandläkare som ska utföra planerad operation. Prövningsläkemedlet ges i engångsdos, 2 g amoxicillin (alternativt placebo) en timme preoperativt, eftersom denna dos är den som är vanligast i samband med tandimplantatkirurgi. Det är också denna dos som rekommenderas om tandläkare ska ge antibiotikaprofylax i samband med tandimplantatkirurgi, se Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården-ny rekommendation (Information från Läkemedelsverket 2012;23:22-35). Eftersom försökspersonerna kommer att ta den utdelade engångsdosen av prövningsläkemedel under överinseende av ansvarig kontaktperson/patientansvarig tandläkare, får det anses vara säkerställt att försökspersonerna kommer att medicinera så som det beskrivs i protokollet. Registrering av effekt Primär effektvariabel Tidig implantatförlust: Implantatmobilitet och/ eller infektion, vid tidpunkt när implantatet förväntas vara inläkt, som medför att implantatet måste avlägsnas Sekundära effektvariabler Postoperativ infektion: Komplikation i form av varbildning, abscess eller fistel inom 14 dagar från operationstillfället. Marginal benförlust (=benförlust som inte beror på normal benremodellering): Implantat där röntgenkontroll kan säkerställa att implantatet inte är helt omgivet av ben. Registrering av säkerhet Incident Utvärdering Är implantatet stabilt vid åtdragning med 20 Ncm? Föreligger sådan infektion (abscess, fistel osteomyelit etc) att implantatet måste avlägsnas? Utvärdering Föreligger postoperativ infektion? (Nej, Tveksamt, Ja) Antal gängblottor som kan verifieras med hjälp av röntgenundersökning med parallellteknik.

6 (Dnr. ) 6 (av 11) Gastrointestinala symtom (kräkningar, lös avföring, illamående) Intensitet (mild, måttlig, uttalad) bedöms utifrån anamnes. Svårighetsgraden bedöms som allvarlig om försökspersonen behövt uppsöka sjukhus, i annat fall som icke-allvarlig. Utslag Intensitet (mild, måttlig, uttalad) bedöms utifrån anamnes. Svårighetsgraden bedöms som allvarlig om försökspersonen behövt uppsöka sjukhus, i annat fall som icke-allvarlig. Anafylaktisk reaktion Intensitet (mild, måttlig, uttalad) bedöms utifrån symtom. Svårighetsgraden bedöms som allvarlig. Årlig säkerhetsrapport Huvudansvarig forskare, Bengt Götrick, ansvarar för att en sammanställning av alla inträffade allvarliga incidenter en gång per år skickas till Läkemedelsverket och den Regionala Etikprövningsnämnden. SUSAR-rapportering Huvudansvarig forskare, Bengt Götrick, ansvarar för att misstänkta allvarliga oväntade biverkningar (SUSAR, Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, dvs biverkningar som inte finns med i produktresumén i FASS) rapporteras till Läkemedelsverket och den Regionala Etikprövningsnämnden. Dessa biverkningar ska rapporteras dels i den årliga säkerhetsrapporten (se ovan) och dels snarast efter att de inträffat. SUSAR, dödlig eller livshotande Rapporteras snarast möjligt och senast inom 7 dagar efter att den inträffat. Relevant efterföljande information ska därefter sändas in efter ytterligare 8 dagar. Övriga SUSARs Rapporteras snarast möjligt och senast inom 15 dagar efter att den inträffat. Oberoende säkerhetskommitté Planerad studie innebär en mycket liten risk för försökspersonerna och behov av en särskild extern, oberoende säkerhetskommitté anses inte behövas. Statistik Specifika mål är att testa följande hypoteser: 1. Andelen patienter med tidiga implantatförluster hos patienter som får 2 g amoxicillin peroralt preoperativt är lika stor som hos patienter som får identiska placebotabletter. 2. Det finns ingen skillnad i andel patienter med tidiga infektioner mellan patienter som får 2 g amoxicillin peroralt preoperativt och patienter som får identiska placebotabletter. 3. Det finns ingen skillnad när det gäller tidig marginal benförlust (inom 6 månader postoperativt) mellan patienter som får 2 g amoxicillin peroralt preoperativt och patienter som får identiska placebotabletter. Primär effektvariabel: Tidig implantatförlust: Implantatmobilitet och/eller infektion, vid tidpunkt när

7 (Dnr. ) 7 (av 11) implantatet förväntas vara inläkt, som medför att implantatet måste avlägsnas. Studiepopulationens storlek är beräknad utifrån tidigare studier som redovisat en andel av tidiga implantatförluster på 2% om antibiotikaprofylax tillämpas och 5% i frånvaro av antibiotikaprofylax. Om typ 1 felet sätts till 0,05 och power till 80% krävs 500 patienter i varje grupp. För att visa ekvivalens, dvs samma utfall i antibiotikagruppen som i placebogruppen, kommer skillnaden mellan de båda grupperna att beskrivas med 95% konfidensintervall. Patientflöde, se fig 1. Alla patienter som ska opereras med implantat (n) Inkluderbara patienter (n) Exkluderade patienter (n) - Vägrade att delta (n) - Andra skäl (n) ska anges Randomiserade patienter (n) Allokerade till amoxicillin (n) Erhöll amoxicillin (n) Erhöll inte amoxicillin (n) skäl anges Allokerade till placebo (n) Erhöll placebo (n) Erhöll inte placebo (n) skäl anges Borttappade (n) skäl anges Fullföljde ej behandling (n) skäl anges Analyserade (n) Uteslutna ur analys(n) skäl anges Borttappade (n) skäl anges Fullföljde ej behandling (n) skäl anges Analyserade (n) Uteslutna ur analys(n) skäl anges Fig 1 Flödesschema Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring Monitor: Mike Winder, PhD, Department of Pharmacology, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Box 431, Göteborg, Phone 46 (0) , Monitorn ska fortlöpande kontrollera studiens källdata (se nedan) mot de data som rapporteras patientformulären. Följande källdata ska antecknas i patientjournal: Prövningens namn. Försöksperson nr. Läkemedelsburk nr (randomiseringsnummer).

8 (Dnr. ) 8 (av 11) Undertecknat informerat samtycke. Inklusionskriterier uppfyllda. Inga exklusionskriterier uppfyllda. Kodnyckel förvaras i förseglat kuvert, inlåst i klinikens reception. Kod får brytas vid misstanke om biverkning relaterad till prövningsläkemedel. Diagnos. Intag av prövningsläkemedel. Operationsberättelse. Postoperativ uppföljning 1 och status vid denna. Postoperativ uppföljning 2 och status vid denna. Postoperativ röntgenkontroll och status vid denna. Granskningen ska utföras under studien genom att monitorn regelbundet besöker de i studien ingående prövningsklinikerna och där granskar försökspersonernas patientjournaler. Procedur för rekrytering och inhämtande av informerat samtycke Ingen annonsering efter patienter kommer att äga rum. Endast patienter som är listade hos eller remitteras till de tandläkare som medverkar i studien kommer att bli aktuella för inklusion. Muntlig och skriftlig information lämnas av den tandläkare som ska utföra den planerade operationen. Informationen lämnas vid samma besök som preoperativ information lämnas. Forskningspersonen får information om bakgrund och syfte, hur studien går till, risker, hur data kommer att hanteras, att deltagande är frivilligt och att medverkan när som helst kan avbrytas. Samtycke inhämtas av den tandläkare som ska utföra den planerade operationen. Frågan om samtycke ställs vid samma besök som preoperativ information lämnas och i anslutning till att information om studien lämnas. Samtycke dokumenteras på särskild blankett i patientformuläret och i patientjournalen. Ansvarig tandläkare som informerat försökspersonen och inhämtat samtycke intygar genom underskrift av samtyckesblankett i patientformulär (CRF) och genom signering av daganteckning i patientjournal att försökspersonen har fått (och förstått) den information som delgivits och att försökspersonen har givit sitt samtycke till studien. Skriftligt samtycke inhämtas på särskild samtyckesblanket som undertecknas av både försöksperson och ansvarig tandläkare. Studien (Effekten av antibiotikaprofylax i samband med tandimplantatkirurgi, AB- IMP, EudraCT nr: ) är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr: 2013/257). Handhavande och arkivering av data All patientbehandling journalförs i patientens ordinarie journal. I denna skrivs också en anteckning om att patienten deltar i aktuell studie. Uppgifter som efterfrågas i studien antecknas i särskilt patientformulär (CRF). Varje patient som är inkluderbar i studien kommer att tilldelas en patientkod som antecknas i patientformuläret. Patientformulärets första sida (ID formulär) innehåller både personuppgifter och kodnummer. När hela patientformuläret är ifyllt separeras IDformuläret från resten av patientformuläret och förvaras därefter separat,

9 (Dnr. ) 9 (av 11) tillsammans med den av patienten undertecknade samtyckesblanketten. Vid elektronisk lagring och analys av data kommer därmed inte patientens identitet att vara tillgänglig. ID-formulären och samtyckesblanketterna kommer att förvaras inlåsta av huvudansvarig forskare, Bengt Götrick, och kommer inte att vara tillgängliga för någon annan. Patientformulären kommer, under huvudansvarig forskares ansvar, att förvars vid avd för Oral diagnostik, Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Malmö och vara tillgängliga för av huvudansvarig forskare delegerad studiepersonal och monitor. Randomiseringslistan kommer att förvaras hos Recipharm Pharmaceutical Development AB. Koden bryts när databearbetningen är utförd. En kopia av randomiseringslistan kommer att förvaras i ett förseglat kuvert på den tandklinik där patienten inkluderats. Detta kuvert får öppnas av ansvarig tandläkare (kontaktperson) eller, om denne inte är i tjänst, av jourhavande tandläkare i händelse av allvarlig biverkning (t ex misstänkt allergisk reaktion). Handlingarna ska sparas i minst 10 år efter att studien har rapporterats. Försäkringar Särskild försäkring kommer inte att tecknas. Patientskadelagen gäller för alla patienter som behandlas inom svensk tandvård. Eventuell postoperativ infektion kommer att behandlas utan kostnad för forskningsperson. Vid eventuell implantatförlust kommer forskningsperson att erbjudas kostnadsfri reoperation. Rapportering och publicering Huvudansvarig forskare, Bengt Götrick, ansvarar för att studieresultatet ska sammanfattas och skickas in till Läkemedelsverket senast 12 månader efter att studien avslutats. Huvudansvarig forskare, Bengt Götrick, ansvarar för att en sammanställning av alla inträffade allvarliga incidenter en gång per år skickas till Läkemedelsverket och den Regionala Etikprövningsnämnden. Huvudansvarig forskare, Bengt Götrick, ansvarar för att misstänkta allvarliga oväntade biverkningar (SUSAR, Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, dvs biverkningar som inte finns med i produktresumén i FASS) rapporteras till Läkemedelsverket och den Regionala Etikprövningsnämnden. Dessa biverkningar ska rapporteras dels i den årliga säkerhetsrapporten (se ovan) och dels snarast efter att de inträffat. Väsentlig ändring av studien och deklaration att studien avslutats Väsentliga ändringar i protokollet måste godkännas av Läkemedelsverket innan de genomförs. En väsentlig ändring är t ex ändring av huvudsyftet, primära eller sekundära variabler, metod att mäta primärvariabel, ändring av prövningsläkemedel eller dosering. Om det för patienternas säkerhet krävs att behandlingen avbryts omedelbart ska detta följas upp snarast med anmälan om väsentlig ändring till Läkemedelsverket. Om ändringen gäller nytt prövningsställe, ny prövare eller ny patientinformation ska denna enbart godkännas av Regionala Etikprövningsnämnden. Senast 90 dagar efter studiens avslutande ska EUgemensamt dokument (Declaration of End of Trial Notification) skickas till

10 (Dnr. ) 10 (av 11) Läkemedelsverket. Om studien avslutas i förtid behöver detta endast anmälas till Läkemedelsverket om anledningen rör prövningens säkerhet. Implementering av projektet Resultaten kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift och presenteras vid nationella och internationella konferenser. Resultaten kommer att utgöra underlag för nationella och regional rekommendationer avseende antibiotikaprofylax i samband med tandimplantatkirurgi. Tidplan 2012 Planeringsmöten med kontaktpersoner inom folktandvården Avtal med tillverkare av prövningsläkemedel 2013 Ansökan Etikprövningsnämnden Ansökan Läkemedelsverket Tillverkning av prövningsläkemedel Start av studien (nov 2013) Patientbehandling och datainsamling 2016 Bearbetning av data, resultatredovisning (publikation) Preliminära resultat Studien godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket Prövningsläkemedel tillverkade, leverans nov 2013 Referenser (1) Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M, ESAC Project Group. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a crossnational database study. Lancet 2005 Feb 12-18;365(9459): (2) van de Sande-Bruinsma N, Grundmann H, Verloo D, Tiemersma E, Monen J, Goossens H, et al. Antimicrobial drug use and resistance in Europe. Emerg Infect Dis 2008 Nov;14(11): (3) Blomgren J, Dahlen G, Dohnhammar U, Heimdahl A, Struwe J, Wahlin Y, et al. Få indikationer för antibiotikaprofylax. Tandläkartidningen 2009;101(14): (4) Ellison SJ. The role of phenoxymethylpenicillin, amoxicillin, metronidazole and clindamycin in the management of acute dentoalveolar abscesses--a review. Br Dent J 2009 Apr 11;206(7): (5) Mainjot A, D'Hoore W, Vanheusden A, Van Nieuwenhuysen JP. Antibiotic prescribing in dental practice in Belgium. Int Endod J 2009 Dec;42(12): (6) Dar-Odeh NS, Abu-Hammad OA, Al-Omiri MK, Khraisat AS, Shehabi AA. Antibiotic prescribing practices by dentists: a review. Ther Clin Risk Manag 2010 Jul 21;6: (7) Palmer NA, Pealing R, Ireland RS, Martin MV. A study of prophylactic antibiotic prescribing in National Health Service general dental practice in

11 (Dnr. ) 11 (av 11) England. Br Dent J 2000 Jul 8;189(1): (8) Palmer NA, Pealing R, Ireland RS, Martin MV. A study of therapeutic antibiotic prescribing in National Health Service general dental practice in England. Br Dent J 2000 May 27;188(10): (9) Segura-Egea JJ, Velasco-Ortega E, Torres-Lagares D, Velasco-Ponferrada MC, Monsalve-Guil L, Llamas-Carreras JM. Pattern of antibiotic prescription in the management of endodontic infections amongst Spanish oral surgeons. Int Endod J 2010 Apr;43(4): (10) Lockhart PB, Loven B, Brennan MT, Fox PC. The evidence base for the efficacy of antibiotic prophylaxis in dental practice. J Am Dent Assoc 2007 Apr;138(4):458-74; quiz 534-5, 437. (11) SBU. Antibiotikaprofylax vid oral- och käkkirurgi. Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. 2010;SBU-rapport nr 200: (12) Astrand P, Ahlqvist J, Gunne J, Nilson H. Implant treatment of patients with edentulous jaws: a 20-year follow-up. Clin Implant Dent Relat Res 2008 Dec;10(4): (13) Esposito M, Grusovin MG, Talati M, Coulthard P, Oliver R, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev 2008 Jul 16;(3)(3):CD (14) Abu-Ta'a M, Quirynen M, Teughels W, van Steenberghe D. Asepsis during periodontal surgery involving oral implants and the usefulness of peri-operative antibiotics: a prospective, randomized, controlled clinical trial. J Clin Periodontol 2008 Jan;35(1): (15) Esposito M, Cannizzaro G, Bozzoli P, Consolo U, Felice P, Ferri V, et al. Efficacy of prophylactic antibiotics for dental implants: a multicentre placebocontrolled randomised clinical trial. Eur J Oral Implantol 2008 Spring;1(1): (16) Anitua E, Aguirre JJ, Gorosabel A, Barrio P, Errazquin JM, Roman P, et al. A multicentre placebo-controlled randomised clinical trial of antibiotic prophylaxis for placement of single dental implants. Eur J Oral Implantol 2009 Winter;2(4): (17) Esposito M, Cannizzaro G, Bozzoli P, Checchi L, Ferri V, Landriani S, et al. Effectiveness of prophylactic antibiotics at placement of dental implants: a pragmatic multicentre placebo-controlled randomised clinical trial. Eur J Oral Implantol 2010 Summer;3(2): (18) Esposito M, Worthington HV, Loli V, Coulthard P, Grusovin MG. Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev 2010 Jul 7;(7):CD

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Anders Heimdahl Anders Heimdahl, professor, odont dr. Avdelningen för käkkirurgi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Huddinge, Sverige. Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Indikationerna

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2012-09-21 Dnr O 33-2012 KLAGANDE Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; beslutade den 29

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR 20110120/kp Sida 1 av 5 TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR Barn har i enlighet med FN:s Barnkonvention 1989, Artikel 24, rätt till hälso -sjuk och tandvård. Barn med

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2012

SGF Nationella Riktlinjer 2012 SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Antibiotikaprofylax inför gastrointestinal endoskopi Kontakperson: Per-Ove Stotzer, Medicinkliniken, Sahlgrenska

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården

Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården Nya rekommendationer - antibiotikabehandling i tandvården Bodil Lund, docent, specialist i käkkirurgi Käkkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Enheten för käkkirurgi Karolinska Institutet

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Postoperativ smärtbehandling

Postoperativ smärtbehandling VETENSKAP & KLINIK Postoperativ smärtbehandling i samband med visdomstandskirurgi Annika Rosén doc, universitetslektor, ötdl, avd för käkkirurgi, inst för odontologi, Karolinska institutet, Huddinge E-post:

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare Martin Bäckström och Marit Danell Boman Regionala biverkningsfunktionen Läkemedelscentrum Norrlands Universitets sjukhus, Umeå Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans)

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL.

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé Infektioner runt implantat har visat sig vara vanliga komplikationer efter implantatbehandling. Oftast

Läs mer

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Docent Leif Lysell och Tandläkare Mats Peterson håller kursen: Från terapiplanering till uppföljning av färdig implantatbehandling

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar* som framgår av bilageförteckningen.

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)

PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) PATIENTINFORMATION Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) Bakgrund och syfte Du tillfrågas om att delta i denna forskningsstudie eftersom du har hösnuva och är allergisk

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Förordning om Kliniska Prövningar

Förordning om Kliniska Prövningar Nytt förslag från EU: Förordning om Kliniska Prövningar Gunilla Andrew-Nielsen Enheten för Kliniska i Prövningar & Licenser Läkemedelsverket Bakgrundsanalys Förslag om EU förordning om klinisk prövning

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015 ESCel Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott ESCel ESC e-learning ESCel Webbaserad plattform i syfte att underlätta harmonisering av specialistutbildning i cardiologi - över subspecialiteter

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R Författare till informationsskriften är P-G Larsson överläkare vid kvinnokliniken på Kärnsjukhuset i Skövde. Han har under

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Vi kontrollerar hjärtstartare och pacemakers i hemmet och lagrar direkt i journalen. Erfarenheter från Gävleborg.

Vi kontrollerar hjärtstartare och pacemakers i hemmet och lagrar direkt i journalen. Erfarenheter från Gävleborg. Vi kontrollerar hjärtstartare och pacemakers i hemmet och lagrar direkt i journalen. Erfarenheter från Gävleborg. Gävle Älvsjö den 24 september 2014 Per-Erik Gustafsson Överläkare, CCDS VO Kardiologi,

Läs mer

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge Migrän hos barn Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge 3 16 september 2015 Hur påverkas livet av migrän? Barn Ökad frånvaro från förskola och skola Missade fritidsaktiviteter Nedsatt

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Malmös mest nöjda patienter! Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden Centrala etikprövningsnämnden C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2011-04-29 Sid 1 (3) Dnr Ö 5-2011 KLAGANDE Linköpings universitet Institutionen för klinisk och experimentell medicin 581 83

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) * C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D 2012-01-26 Dnr Ö 43-2011 KLAGANDE Avdelningen för omvårdnad ÖVERKLAGAT Regionala etikprövningsnämndens i Uppsala, beslut

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden ^ CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD T 2-2007 DATUM 2009-04-30 Slutlig skrivelse Vad som framkommit i ärendet aktualiserar inte någon åtgärd inom ramen för nämndens tillsynsverksamhet. Ärendet avslutas. I tjänsten

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion PRISS expertgrupp 1 Medlemmar SOF: Anders Lindstrand, Nils Hailer OSIS: Ingrid Höglund-Karlsson

Läs mer

Sedering i tandvården Manual

Sedering i tandvården Manual Sedering i tandvården Manual Riktlinje Britta Sillén Övertandläkare Specialistkliniken för pedodonti Reviderad 2013-04-22 1 Innehåll Inledning 3 Lagar och förordningar 4 Läkemedelsrekvisition 5 Förvaring

Läs mer

Handläggare Jerzy Leppert/Katarina Ringström

Handläggare Jerzy Leppert/Katarina Ringström /Katarina Ringström 1 (8) Projektplanen är ett underlag för att presentera det projekt man önskar göra. Den ska vara så detaljerad att det för en utomstående bedömare går att avgöra projektets kvalitet

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 116 24 Anja Nieminen, Marjatta Jokela-Hietamäki och Veli-Jukka Uitto Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen Trots att korrekt installerade

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer