Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Placeringspolicyn är fastställd av styrelsen för Postens Pensionsstiftelse under styrelsemötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Placeringspolicyn är fastställd av styrelsen för Postens Pensionsstiftelse under styrelsemötet 2010-03-25"

Transkript

1 PLACERINGSPOLICY Placeringspolicyn är fastställd av styrelsen för Postens Pensionsstiftelse under styrelsemötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Legala förutsättningar Placeringsreglernas syfte och struktur Uppdatering av placeringspolicyn Etiska riktlinjer MÅLFORMULERING ROLLER & ANSVAR Styrelsen VD och vice VD Organisation och interna styrdokument PLACERINGSFÖRESKRIFTER Huvudregel Principer för Allokeringsstrategi Allokeringsstrategi, tillåtna tillgångsslag och riktlinjer Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Aktier och relaterade instrument Fastigheter, infrastruktur och private equity Hedgefonder Andra alternativa investeringar Derivatinstrument Förvaltningsformer Extern förvaltning Placeringsrisker mätning Tillgångarnas avkastning och risk Sannolikheten för underkonsolidering Stresstest Övriga riskbegränsningar Kreditrisk Motpartsrisk Valutarisk Likviditetsrisk Förvaring Belåning Aktielån RISKUPPFÖLJNING Månatlig riskkontroll Årlig ALM-studie Riskminimering RAPPORTERING Rapporteringens syfte Extern rapportering Månadsrapport Rapport inför styrelsemöte APPENDIX Rating 14 Stresstest 15

3 Placeringspolicy 1 (17) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund (Stiftelsen) är en gemensam pensionsstiftelse för de i Postenkoncernen ingående bolagen. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till de anställda, för vilka Postenkoncernen svarar enligt allmän pensionsplan och tidigare pensionsbestämmelser. 1.2 Legala förutsättningar Pensionsstiftelser regleras av lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera (Tryggandelagen). Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen. Stiftelsen är en pensionsstiftelse, vilket innebär att medlen i stiftelsen endast får användas för att trygga Postens pensionsåtaganden. Stiftelsen ansvarar dock inte för åtaganden och utbetalningar, utan ska ses som en pant för Postens utfästelser avseende pensioner. 1.3 Placeringsreglernas syfte och struktur Placeringspolicyn utgör övergripande styrinstrument för Stiftelsens placeringsverksamhet och omfattar Stiftelsens totala kapital. Syftet med policyn är att precisera allmänna riktlinjer kring förvaltningen. tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan styrelse, placeringsutskott, ledning och den operativa förvaltningen. fungera som vägledning i arbetet för ansvariga personer inom Stiftelsen. Styrelsen kan även besluta om limiter och riskbegränsningar utöver denna placeringspolicy. 1.4 Uppdatering av placeringspolicyn Placeringspolicyn ska löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Stiftelsen samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Placeringspolicyn ska fastställas av styrelsen. 1.5 Etiska riktlinjer Stiftelsen ska tillämpa de etiska riktlinjer som gäller för Posten, samt bolagets instruktion avseende bestickningar och mutbrott. Upphandling av kapitaltjänster ska präglas av objektivitet och affärsmässighet med beaktande av Postens etiska regler. Upphandlingar ska ske i konkurrens.

4 Placeringspolicy 2 (17) Leverantörsrelationer ska bygga på ömsesidig respekt, strikt affärsmässighet och ett gemensamt åtagande att hålla ingångna avtal. 2 MÅLFORMULERING Det övergripande målet är att förvalta tillgångarna med hänsyn till gjorda pensionsåtaganden i Postenkoncernen för vilka Stiftelsen har erhållit motsvarande medel. Det betyder att tillgångarnas sammansättning och avkastning på ett betryggande sätt ska säkerställa att Posten kan möta de pensionsutbetalningar som Stiftelsen tryggar. Pensionsutbetalningarna medför ett lägsta avkastningskrav på stiftelsens tillgångar, dvs ett krav på långsiktig avkastning som ska uppnås för att tillgångarna ska räcka till de framtida pensionsutbetalningarna, kostnader och skatt. Styrelsen har utifrån ovanstående formulerat följande förvaltningsmål: Bästa möjliga avkastning ska eftersträvas, med målet att stiftelsens marknadsvärderade nettotillgångar vid varje räkenskapsårs utgång överstiger kapitalvärdet av pensionsutfästelserna (som tryggas av stiftelsen) enligt Finansinspektionens föreskrifter, s.k aktuariell pensionsskuld. Målet förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen, det vill säga: matchning av tillgångar mot de pensionsutfästelser som Stiftelsen tryggar. diversifiering inom och mellan tillgångsslag. säkerställande av erforderlig likviditet för löpande utbetalningar. 3 ROLLER & ANSVAR Tryggandelagen anger det formella regelverket avseende bland annat styrelsens ansvar. Rollfördelningen mellan styrelse och VD/operativ förvaltning nedan ska ses som ett internt, vidareutvecklat regelverk för den praktiska hanteringen av placeringsfrågor. 3.1 Styrelsen Det är styrelsens ansvar att besluta om placeringspolicyn. besluta om allokeringsstrategin. besluta om val, respektive uppsägning, av extern förvaltare. förvaltningen sker i överensstämmelse med placeringspolicyn och gällande lagstiftning. förvaltningen bedrivs med erforderlig kompetens.

5 Placeringspolicy 3 (17) löpande utvärdera hur förvaltningen utvecklas i förhållande till fastställda förvaltningsmål. verka för god intern kontroll. Ett placeringsutskott med syfte att verka som ett rådgivande organ till VD har inrättats. Placeringsutskottet sammanträder på initiativ av VD eller styrelsen. 3.2 VD och vice VD Stiftelsens VD är ansvarig för Stiftelsens löpande förvaltning och vice VD står som ansvarig vid VD:s frånvaro. Inom ramen för förvaltningsarbetet ansvarar VD inför styrelsen för att stiftelsens tillgångar är placerade i enlighet med denna placeringspolicy och beslutade limiter och att stiftelsens risknivå därmed ligger inom beslutade ramar. säkerställa efterlevnad av denna placeringspolicy, bl a inkluderande att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy. löpande rapportera om utfallet i förvaltningen och portföljens exponering i relation till fastställda limiter. i övriga fall rapportera till styrelsen rörande omständigheter som påverkar förvaltningen av portföljen. genomföra förändringar avseende förvaltare, investeringar och andra uppdrag i enlighet med styrelsens beslut och i övrigt inom ramen för placeringspolicyn. VD äger rätten att genomföra riskminskande åtgärder, t ex avsluta ett externt förvaltningsmandat för att minska riskexponeringen. initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn. företräda Stiftelsen gentemot externa motparter. löpande informera Stiftelsens revisorer och tillsynsmyndigheter.

6 Placeringspolicy 4 (17) 3.3 Organisation och interna styrdokument har följande organisation: Styrelse Placeringsutskott VD vice VD ALM / Riskuppföljning Redovisning / Rapportering / IT Likviditet, Reala Andra Nominella räntebärande vp Infrastruktur Fastigheter Private Equity Aktier Hedgefonder alternativa Valuta räntebärande vp investeringar Styrelsen har fastställt instruktioner för VD och vice VD. Till stöd för det löpande arbetet finns av VD fastställda rutinbeskrivningar och befattningsbeskrivningar. Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller Stiftelsens ordinarie attestinstruktion och fullmakter. Som generell regel för fullmakter gäller att sådana handlingar som fullmakten avser ska undertecknas av två personer i förening.

7 Placeringspolicy 5 (17) 4 PLACERINGSFÖRESKRIFTER 4.1 Huvudregel Tryggandelagen jämte Finansinspektionens gällande föreskrifter ska följas. 4.2 Principer för Allokeringsstrategi Allokeringsstrategin syftar till att säkerställa att målformuleringen (kap 2) med stor sannolikhet uppfylls. Allokeringsstrategin fastställs i en årlig ALM-studie (Asset Liability Management). Diversifiering mellan och inom tillgångsslag eftersträvas. Allokeringen till olika tillgångar fastställs med intervall för flexibilitet. Den övergripande inriktningen för tillgångsförvaltningen inom intervallen beslutas av styrelsen. Pensionsstiftelsens tillgångsfördelning baseras på pensionsskuldens karaktär och avkastningskrav, för att säkerställa att det övergripande målet att trygga pensionsåtagandena uppnås. Tillgångsfördelningen baseras på en prognos över pensionsskulden och pensionsutbetalningarna. Prognosen över pensionsskulden jämförs med tillgångarnas förväntade avkastning, risk och korrelation, för att fastställa en lämplig tillgångsfördelning som svarar upp mot målsättningen. 4.3 Allokeringsstrategi, tillåtna tillgångsslag och riktlinjer Styrelsen för har fastställt följande allokeringsstrategi: Tillgångar Intervall Realränteobligationer 20-45% Nominella obligationer Likviditet / korta räntebärande vp 0-40% Infrastruktur 0-10% Fastigheter 5-15% Private Equity 0-10% 5-30% Aktier Svenska aktier 2-15% Utländska aktier 10-30% 15-35% Alternativa investeringar Hedgefonder 10-25% Andra alt. investeringar 0-10% 10-30% 35-75%

8 Placeringspolicy 6 (17) Stiftelsens medel får placeras i följande tillgångsslag: räntebärande värdepapper och relaterade instrument (4.3.1) aktier och relaterade instrument (4.3.2) fastigheter och infrastruktur (4.3.3) onoterade aktier s k private equity hedgefonder, (4.3.4) andra alternativa investeringar (4.3.5) likvida medel i svensk och utländsk valuta derivatinstrument (4.3.6) Så kallade strukturerade instrument är tillåtna och ska hänföras till det tillgångsslag som exponeringen i huvudsak avser Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Placeringar i räntebärande värdepapper klassificeras som alternativa tillgångar eller räntebärande tillgångar beroende på kreditvärdighet, där klassificering som räntebärande värdepapper kräver rating enligt investment grade (se vidare 4.6.1). För placeringar klassificerade som räntebärande tillgångar gäller följande: Placeringar tillåts i nominella och reala räntebärande tillgångar inklusive krediter, ränte- och kreditderivat samt ränte- och kreditrelaterade tillgångar, eller i fonder innehållande dessa tillgångar och instrument. Likviditet ska finnas tillgänglig motsvarande innevarande kalenderårs pensionsutbetalningar. Som likviditet ses likvida medel samt räntebärande tillgångar som under normala marknadsförhållanden enkelt kan realiseras. De räntebärande tillgångarna ska vara emitterade i svenska kronor. Alternativt kan räntebärande tillgångar i utländsk valuta tillåtas förutsatt att dessa valutasäkras Aktier och relaterade instrument Vid investeringar i aktier och aktierelaterade instrument ska allmänt vedertagna principer om diversifiering inom och mellan olika aktiemarknader beaktas. Styrelsen fastställer limiter för allokering till olika aktiemarknader. Investering ska ske i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument, eller fonder innehållande dessa tillgångar och instrument. Med börsnoterade aktier avses aktier som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats öppen för allmänheten och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet (behörigt organ). Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att börsnoteras inom tolv (12) månader.

9 Placeringspolicy 7 (17) Fastigheter, infrastruktur och private equity Stiftelsens investeringar i fastigheter, infrastruktur och private equity ska vara av balanserad risk- och avkastningsprofil. Investeringarna ska göras i olika geografiska marknader, sektorer, typer samt förvaltare för att erhålla en god diversifiering. Investeringarnas långsiktiga karaktär och begränsade likviditet medför att stor vikt läggs på det affärsmässiga-, legala- samt fiskala due dilligence-arbetet innan investering genomförs Hedgefonder Syftet med hedgefonder är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, dels för att skapa riskspridning i totalportföljen, i syfte att minska den totala risken och höja den riskjusterade avkastningen i portföljen. Liksom tidigare ska Stiftelsen, som en generell regel, eftersträva en god diversifiering genom att investera i flera olika marknader, strategier och förvaltare. Inriktningen för de investeringar som görs är att de ska ha en förväntad positiv avkastning minst i nivå med avkastningskravet och en god förväntad riskjusterad avkastning. uppvisa låg korrelation till övriga tillgångsslag Andra alternativa investeringar Med andra alternativa investeringar avses investeringar som inte ryms inom övriga tillgångsslag, t ex obligationer i tillväxtmarknader ( emerging market debt ) företagsobligationer (med lägre kreditrating än som ryms inom räntebärande tillgångar) råvaror valutor Investeringar i alternativa tillgångar ska, så långt det är möjligt, ske i fond eller i strukturerade instrument, för att minimera administrationen och de operativa riskerna. Undantag medges när branschpraxis är annorlunda.

10 Placeringspolicy 8 (17) Derivatinstrument Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal, m.m.) får användas för att minska den finansiella risken och för att effektivisera förvaltningen av Stiftelsens tillgångar. Som huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av intern eller extern part i de fall denne har ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera derivattransaktioner och innehav, samt att rätt mäta och förstå risker i hanteringen av derivat. Innebörden av ovanstående är bland annat att derivathandel är acceptabel i externa mandat, om aktuell förvaltare uppfyller kriterierna ovan, medan motsvarande derivathandel inte är acceptabel i den interna förvaltningen med mindre än att Stiftelsen internt uppfyller samma krav. 4.4 Förvaltningsformer Stiftelsens VD är operativt ansvarig för förvaltningen. VD ska tillse att det finns resurser, kompetens och system som möjliggör detta uppdrag. Stiftelsens tillgångar ska förvaltas på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Stiftelsens tillgångar ska placeras och administreras genom egen eller köpt kompetens Extern förvaltning Stiftelsens tillgångar i aktier och aktierelaterade instrument, infrastruktur, fastigheter och private equity samt alternativa tillgångar ska i huvudsak förvaltas av externa förvaltare. Externa förvaltare ska utses i en strukturerad urvals- och förhandlingsprocess, i syfte att i varje enskilt fall på objektiva grunder utse mest lämplig leverantör. Externa förvaltare ska följa de formella och branschmässiga krav som följer av dennes verksamhet, och i tillämpliga fall inneha relevanta tillstånd och stå under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. Rapporteringen från de enskilda förvaltarna ska ske senast tio bankdagar efter månadens utgång, med undantag för de investeringar där sådan rapportering inte är möjlig. Stiftelsen ska löpande göra utvärderingar av de externa förvaltarna utifrån uppställda mål och i jämförelse med olika index.

11 Placeringspolicy 9 (17) 4.5 Placeringsrisker mätning I en ALM-studie fastställs lämplig allokering av tillgångar i förhållande till pensionsskulden och därmed lämplig risknivå i Stiftelsen Tillgångarnas avkastning och risk Den förväntade avkastningen för Stiftelsens tillgångar ska på lång sikt som lägst motsvara avkastningskravet. De olika tillgångsslagen åsätts en förväntad avkastning som viktas samman med hänsyn till tillgångsfördelningen, vilket resulterar i en förväntad avkastning för stiftelsens totala tillgångar. Tillgångarna åsätts även en förväntad risk i form av standardavvikelse, som sammantaget och med hänsyn till tillgångarnas korrelationer ger tillgångarnas totala förväntade risk i form av standardavvikelse. Därmed skattas risken för negativ avkastning. Varje månad mäts stiftelsens avkastning och risk på totalnivå, för de ingående tillgångsslagen och på förvaltarnivå. Härutöver mäts och jämförs de olika tillgångsslagen och förvaltarna med relevanta index och olika riskmått anpassade till respektive tillgångsslags karaktär Sannolikheten för underkonsolidering Tillgångar i förhållande till aktuariell pensionsskuld Sannolikheten för underkonsolidering bör inte överstiga 1 % för 12 månader framåt i tiden. Beräkningen av sannolikheten för underkonsolidering baseras på tillgångarnas förväntade avkastning, risk och korrelation, jämfört med den aktuariellt beräknade pensionsskulden enligt Finansinspektionens gällande föreskrifter Stresstest Stresstest ska användas för snabbare och enklare uppskattningar av risker. Stresstesterna har liknande struktur som det officiella Finansinspektionens trafikljusstresstest som används av försäkringsbolag och pensionskassor, med något förändrade antaganden (se stresstestscenarier i appendix). Stresstesterna är en del i underlaget för beslut om risknivå i stiftelsen.

12 Placeringspolicy 10 (17) 4.6 Övriga riskbegränsningar Utöver vad som sägs i 4.5, placeringsrisker, utvärderas och granskas löpande enskilda förvaltare, enskilda kredit-, motparts, valuta- och likviditetsrisker Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken att utfärdaren av ett finansiellt kontrakt inte fullgör sina förpliktelser, exempelvis att inte kunna betala tillbaka nominellt belopp vid kontraktets förfall. För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas Standard & Poor s, Moody s, Fitch s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering (se ratingskalor i appendix). I förvaltningen ska Stiftelsen eftersträva riskspridning, till exempel genom att placera i olika emittenter och i olika branscher. Vid investering i enskilda värdepapper med kreditrisk anpassas investeringens storlek och löptid med hänsyn till gällande och förväntad rating. Följande limiter gäller för stiftelsens investeringar i enskilda räntebärande värdepapper klassificerade som räntebärande tillgångar (dvs ej alternativa tillgångar): 1. Vid investering i enskilt värdepapper med löptid överstigande tio år fordras en långfristig rating minst motsvarande AA- enligt S&P, alternativt motsvarande rating från annat ratinginstitut. 2. Vid investering i enskilt värdepapper med löptid överstigande ett år fordras en långfristig rating minst motsvarande A- enligt S&P, alternativt motsvarande rating från annat ratinginstitut. 3. Vid investering i enskilt värdepapper med löptid understigande ett år fordras en kortfristig rating minst motsvarande A1 eller K1 enligt S&P eller motsvarande rating från annat ratinginstitut, alternativt långfristig rating enligt ovan om kortfristig rating ej finns. 4. Investering i värdepapper som inte är ratade är tillåtna, om ägargaranti eller annat förhållande i sak innebär en motsvarande rating enligt ovan. Vid investering i väldiversifierad fond eller kreditportfölj, ska det kapitalvägda genomsnittliga kreditbetyget motsvara åtminstone investment grade, BBB- enligt S&P, alternativt motsvarande rating från annat ratinginstitut. Vid så kallad split rating (olika rating hos olika ratinginstitut) är det tillräckligt att emittenten eller fonden/kreditportföljen erhållit den tillåtna ratingen av ett institut.

13 Placeringspolicy 11 (17) Motpartsrisk Motpartsrisk beaktas som en del av total kreditrisk på enskild emittent/motpart. Vid investeringar i strukturerade OTC-instrument, private placements eller motsvarande ska dessa genomföras via etablerade finansiella institutioner. Motsvarande kreditbegränsningar som anges i är tillämpliga för derivatinstrument i den interna förvaltningen. Härutöver accepteras som motparter de f.n. fyra svenska storbankerna; Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, SEB och Swedbank Valutarisk Värdet av placeringar i utländska valutor sjunker i värde vid försvagning av placeringsvalutan. Pensionsåtagandena är i svenska kronor och Stiftelsen ska därför begränsa valutarisken. Limiter för valutarisk fastställs av styrelsen. Valutaexponeringen minskas med hjälp av valutaterminer eller andra derivatinstrument Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument ej kan avyttras vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. Likviditetsrisk förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument eller instrument som inte är föremål för clearing via clearingorganisation. Stiftelsens tillgångar ska så långt möjligt vara noterade och föremål för regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats, vilka står under tillsyn av tillsynsmyndighet. De instrument som ej är noterade ska kunna omsättas inom rimlig tid. För icke noterade instrument ska det vara möjligt att löpande få marknadsvärdering av en motpart som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Stiftelsen kan med hänsyn till den långsiktiga placeringshorisonten investera delar av tillgångarna i tillgångsslag med begränsad likviditet Förvaring Stiftelsens tillgångar, förutom investeringar i värdepappersfonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder och private equityfonder, ska förvaras hos Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Andelar i värdepappersfonder registreras normalt hos fondbolaget utan leverans till värdepappersinstitut. För tillgångar som inte förvaras hos värdepappersinstitut ska ägandet säkerställas på betryggande sätt.

14 Placeringspolicy 12 (17) Belåning Tryggandelagens regler för belåning är tillämpliga Aktielån Utlåning av aktier är tillåtet om det sker på för branschen sedvanliga villkor och säkerhetskrav. Aktieinlåning och blankning av lånade aktier får inte ske, annat än av anlitad hedgefond eller förvaltare inom ramen för dess normala investeringsverksamhet, fondbestämmelser och avtal. 5 RISKUPPFÖLJNING 5.1 Månatlig riskkontroll Månatlig riskuppföljning utförs av vice VD. Den månatliga riskuppföljningen innefattar bl a uppföljning av aktuell finansiell ställning, preliminär resultat- och balansräkning, portföljens allokering och avkastning, samt utfall av stresstest. 5.2 Årlig ALM-studie På årsbasis ska en ALM-studie/allokeringsstrategi utföras med hjälp av extern part. Studien ska innehålla bland annat stresstester, scenarieanalyser, konsekvensanalyser samt övriga eventuella punkter Finansinspektionens regler kräver. Detta förutom vad som kan vara av intresse för stiftelsens styrelse som underlag för beslut om stiftelsens allokering och risknivå. 5.3 Riskminimering Åtgärder syftande till att minska risk bör vidtas snarast möjligt efter det att limiter passerats eller oacceptabelt stora risker i enskilda placeringar uppdagats. Rapportering ska ske till Placeringsutskott och Styrelse. Påvisar stresstestet rött ljus, ska detta omgående rapporteras till placeringsutskott och styrelse, för styrelsens beslut om lämplig allokering och risknivå i Stiftelsen.

15 Placeringspolicy 13 (17) 6 RAPPORTERING 6.1 Rapporteringens syfte Rapporteringens syfte är att möta interna och externa behov av insyn i och kontroll av verksamheten. 6.2 Extern rapportering Stiftelsen ska löpande rapportera till myndigheter i enlighet med gällande lag. 6.3 Månadsrapport I månadsrapport till styrelse och placeringsutskott skall Stiftelsen rapportera om aktuell finansiell ställning, innehållande bland annat konsolideringsgrad, preliminär resultat- och balansräkning, portföljens allokering och avkastning, samt månadens transaktioner. Speciella händelser i förvaltningen ska kommenteras. 6.4 Rapport inför styrelsemöte Styrelsen erhåller inför styrelsemöten detaljerad redogörelse för Stiftelsens finansiella ställning och risk. avkastning för total- och delportföljer, ackumulerat över året. marknadsvärden för total- och delportföljer samt externa förvaltare. valutaexponering. utestående derivatkontrakt i egen bok. innehav i enskilda räntebärande papper inklusive löptid och rating. stresstest månadens transaktioner Förutom ovanstående regelbunden rapportering, erhåller styrelsen den årliga ALM-studien som underlag för styrelsens beslut om stiftelsens långsiktiga allokeringsstrategi. Placeringsutskottet erhåller samma information som styrelsen.

16 Placeringspolicy 14 (17) APPENDIX Rating Kortfristiga ratingskalor: Förklaring Moody's Standard & Poor's Standard & Poor's - AB Fitch- IBCA Thomson Bankwatch Högsta kreditvärdighet Prime-1 A-1 K-1 F1 A1 Hög kreditvärdighet Prime-2 A-2 K-2 F2 A2 Adekvat kreditvärdighet Prime-3 A-3 K-3 F3 A3 Spekulativ kategori B K-4 B B Bristande betalningsförmåga Not prime C K-5 C C Betalningsinställelse/Konkurs D BK D D Långfristiga ratingskalor: Förklaring Moody's Standard & Poor's Fitch-IBCA Investment Grade Högsta kvalitet Aaa AAA AAA AAA Hög kvalitet Aa AA AA AA Övre mellannivå A A A A Mellannivå Baa BBB BBB BBB Speculative Grade Övervägande spekulativ Ba BB BB BB Spekulativ, låg nivå B B B B Svag, nästintill konkurs Caa CCC CCC CCC Högsta spekulation Ca CC CC CC Lägsta kvalitet, inget intresse C C C C Konkurs D D DDD Thomson Bankwatch Standard & Poor's kan använda + eller - för att modifiera vissa ratings. Moody's använder siffror 1 (högst), 2 och 3 inom intervallet Aa1 till B3.

17 Placeringspolicy 15 (17) Stresstest Ett stresstest genomförs för stiftelsens tillgångar enligt nedanstående förutsättningar. Den totala risken jämförs med stiftelses överskott (eller underskott), dvs nettotillgångar minus de pensionsåtaganden som tryggas i stiftelsen. Stresstestscenarier: Ränterisk nominell ränta SEK Ränterisk realränta SEK Ränterisk övriga räntor, utländska Scenario +/- 30 % av 10-åriga svenska benchmarkobligationen +/- 30 % av den längsta realränteobligationen enligt scenariot för Ränterisk nominell ränta SEK Kreditrisk (ökning av Max av (100 %; 25 baspunkter) spreaden) Aktierisk, Svenska, - 33 % inkl private equity Aktierisk, Utländska - 30 % Fastighetsprisrisk, - 20 % inkl. infrastruktur Valutarisk +/- 10 % Risk Hedgefonder - 10 % Övriga risker / andra Hänförs till den riskklass ovan som bedöms mest lämplig alternativa tillgångar (generellt väljs hellre högre än lägre risk) Total risk netto Total risk netto beräknas med följande kvadratsumma: R tot =( R2 r+ R2 a+ R2 f+ R2 k+ R2 R2 v+ h)^0,5 där R r är ränterisk, netto R a är aktiekursrisk, netto R f är fastighetsprisrisk, netto R k är kreditrisk R v är valutarisk R h är risk hedgefonder R tot är total risk, netto Kvadratsummeberäkningen används för att beräkna pensionsstiftelsens totala känslighet för de tillgångsprisförändringar som används i modellen, under antagandet att dessa prisförändringar är oberoende av varandra, förutom aktiekursriskerna mellan svenska och utländska aktier vilka antas ha perfekt korrelation. Risker i hedgefonderna antas vara ickekorrelerade med andra marknadsrisker. Sammanvägningen av de olika ränteriskerna görs med ett antagande om korrelation mellan de olika ränteförändringarna. I modellen antas att det föreligger korrelation mellan de ränteförändringar som mäts enligt följande korrelationsmatris:

18 Placeringspolicy 16 (17) Nominell svenska kronräntan Reala svenska kronräntan Övriga räntor, utländska Nominella svenska kronräntan Reala svenska kronräntan Övriga räntor utländska 1,0 0,8 0,8 1,0 0,5 1,0 Antagandet om korrelation innebär att modellen utgår från att det är mer sannolikt att räntorna rör sig åt samma håll än att de inte gör det. Beräkningen av ränterisk, netto sker enligt följande formel: där R NS är nominell ränterisk, netto i svenska kronor R RS är realränterisk i svenska kronor R NE är ränterisk i utländsk valutaρ NS,RS är korrelationen mellan nominell svensk ränta och svensk realränta ρ RS,NE är korrelationen mellan svensk realränta och ränterisk i utländsk valuta ρ NS,NE är korrelationen mellan nominell svensk ränta och ränterisk i utländsk valuta

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17 PLACERINGSPOLICY Beslutad 2013-04-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 Legala förutsättningar... 1 1.2 Placeringsreglernas syfte och struktur... 1 1.3 Etiska riktlinjer... 1 2 MÅLFORMULERING...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

POSTENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING

POSTENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING PFF Placeringsriktlinjer för POSTENS FÖRSÄKRINGSFÖRENING antagna 2009-12-15 Sid 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte 2 Förvaltningsmål 2.1 Legala förutsättningar 3 Avkastningsmål 3.1 Eftersträvad risknivå

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18

PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18 PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18 Sid 1 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte 2 Förvaltningsmål 2.1 Legala förutsättningar 3 Avkastningsmål 3.1 Eftersträvad risknivå

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163. Placeringsriktlinjer Antagna av styrelsen 2014-06-03

PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163. Placeringsriktlinjer Antagna av styrelsen 2014-06-03 PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 Placeringsriktlinjer Antagna av styrelsen 2014-06-03 Innehållsförteckning 1. Syfte 3 2. Legala förutsättningar och principer för kapitalplaceringar 3 3.

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Arbetsordning för styrelsen Fastställd 2013-09-17 Bilaga H 1 (13) Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Reviderad den 11 juni 2012 och 12 december

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinje för finansiella placeringar

Riktlinje för finansiella placeringar Riktlinje för finansiella placeringar Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-03-30 Innehåll 1. Introduktion... 4 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar... 4 1.2. Målformulering... 4 1.3. Placeringshorisont

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr Placeringsriktlinjer Antagna av styrelsen

PostNord Försäkringsförening Org nr Placeringsriktlinjer Antagna av styrelsen PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 8. Placeringsriktlinjer Antagna av styrelsen 2017-05-04 Innehållsförteckning 1. Syfte 3 2. Legala förutsättningar och principer för kapitalplaceringar 3

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009

Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 1.3 Uppdatering av placeringsdirektivet... 3 2.

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260.

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning KS2014/0965 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET, INTERNBANKEN 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Justerat Marie Morell Mats Johansson

Justerat Marie Morell Mats Johansson Peder Björn 2013-01-30 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter,

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy Kapitalplaceringspolicy 1. Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med förvaltare när så är påkallat.

Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med förvaltare när så är påkallat. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 A PLACERINGSPOLICY SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNINGEN AV MEDEL AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 Reviderad senast

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009

Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond - Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte med placeringsdirektivet...

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY

Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY Innehåll: 1 Inledning 1.1 Läkarmissionen, bakgrund 1.2 Placeringspolicyns syfte 1.3 Definition av några begrepp i denna policy 1.4 Uppdatering 2 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser

Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 34 Uppdaterad av kommunfullmäktige 2014-03-12 10 1 Särskilda

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden

Placeringspolicy för Diabetesfonden Placeringspolicy för Diabetesfonden Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 20 oktober 2016 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer