Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Placeringspolicyn är fastställd av styrelsen för Postens Pensionsstiftelse under styrelsemötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Placeringspolicyn är fastställd av styrelsen för Postens Pensionsstiftelse under styrelsemötet 2010-03-25"

Transkript

1 PLACERINGSPOLICY Placeringspolicyn är fastställd av styrelsen för Postens Pensionsstiftelse under styrelsemötet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Bakgrund Legala förutsättningar Placeringsreglernas syfte och struktur Uppdatering av placeringspolicyn Etiska riktlinjer MÅLFORMULERING ROLLER & ANSVAR Styrelsen VD och vice VD Organisation och interna styrdokument PLACERINGSFÖRESKRIFTER Huvudregel Principer för Allokeringsstrategi Allokeringsstrategi, tillåtna tillgångsslag och riktlinjer Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Aktier och relaterade instrument Fastigheter, infrastruktur och private equity Hedgefonder Andra alternativa investeringar Derivatinstrument Förvaltningsformer Extern förvaltning Placeringsrisker mätning Tillgångarnas avkastning och risk Sannolikheten för underkonsolidering Stresstest Övriga riskbegränsningar Kreditrisk Motpartsrisk Valutarisk Likviditetsrisk Förvaring Belåning Aktielån RISKUPPFÖLJNING Månatlig riskkontroll Årlig ALM-studie Riskminimering RAPPORTERING Rapporteringens syfte Extern rapportering Månadsrapport Rapport inför styrelsemöte APPENDIX Rating 14 Stresstest 15

3 Placeringspolicy 1 (17) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund (Stiftelsen) är en gemensam pensionsstiftelse för de i Postenkoncernen ingående bolagen. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till de anställda, för vilka Postenkoncernen svarar enligt allmän pensionsplan och tidigare pensionsbestämmelser. 1.2 Legala förutsättningar Pensionsstiftelser regleras av lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera (Tryggandelagen). Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen. Stiftelsen är en pensionsstiftelse, vilket innebär att medlen i stiftelsen endast får användas för att trygga Postens pensionsåtaganden. Stiftelsen ansvarar dock inte för åtaganden och utbetalningar, utan ska ses som en pant för Postens utfästelser avseende pensioner. 1.3 Placeringsreglernas syfte och struktur Placeringspolicyn utgör övergripande styrinstrument för Stiftelsens placeringsverksamhet och omfattar Stiftelsens totala kapital. Syftet med policyn är att precisera allmänna riktlinjer kring förvaltningen. tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan styrelse, placeringsutskott, ledning och den operativa förvaltningen. fungera som vägledning i arbetet för ansvariga personer inom Stiftelsen. Styrelsen kan även besluta om limiter och riskbegränsningar utöver denna placeringspolicy. 1.4 Uppdatering av placeringspolicyn Placeringspolicyn ska löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Stiftelsen samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Placeringspolicyn ska fastställas av styrelsen. 1.5 Etiska riktlinjer Stiftelsen ska tillämpa de etiska riktlinjer som gäller för Posten, samt bolagets instruktion avseende bestickningar och mutbrott. Upphandling av kapitaltjänster ska präglas av objektivitet och affärsmässighet med beaktande av Postens etiska regler. Upphandlingar ska ske i konkurrens.

4 Placeringspolicy 2 (17) Leverantörsrelationer ska bygga på ömsesidig respekt, strikt affärsmässighet och ett gemensamt åtagande att hålla ingångna avtal. 2 MÅLFORMULERING Det övergripande målet är att förvalta tillgångarna med hänsyn till gjorda pensionsåtaganden i Postenkoncernen för vilka Stiftelsen har erhållit motsvarande medel. Det betyder att tillgångarnas sammansättning och avkastning på ett betryggande sätt ska säkerställa att Posten kan möta de pensionsutbetalningar som Stiftelsen tryggar. Pensionsutbetalningarna medför ett lägsta avkastningskrav på stiftelsens tillgångar, dvs ett krav på långsiktig avkastning som ska uppnås för att tillgångarna ska räcka till de framtida pensionsutbetalningarna, kostnader och skatt. Styrelsen har utifrån ovanstående formulerat följande förvaltningsmål: Bästa möjliga avkastning ska eftersträvas, med målet att stiftelsens marknadsvärderade nettotillgångar vid varje räkenskapsårs utgång överstiger kapitalvärdet av pensionsutfästelserna (som tryggas av stiftelsen) enligt Finansinspektionens föreskrifter, s.k aktuariell pensionsskuld. Målet förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen, det vill säga: matchning av tillgångar mot de pensionsutfästelser som Stiftelsen tryggar. diversifiering inom och mellan tillgångsslag. säkerställande av erforderlig likviditet för löpande utbetalningar. 3 ROLLER & ANSVAR Tryggandelagen anger det formella regelverket avseende bland annat styrelsens ansvar. Rollfördelningen mellan styrelse och VD/operativ förvaltning nedan ska ses som ett internt, vidareutvecklat regelverk för den praktiska hanteringen av placeringsfrågor. 3.1 Styrelsen Det är styrelsens ansvar att besluta om placeringspolicyn. besluta om allokeringsstrategin. besluta om val, respektive uppsägning, av extern förvaltare. förvaltningen sker i överensstämmelse med placeringspolicyn och gällande lagstiftning. förvaltningen bedrivs med erforderlig kompetens.

5 Placeringspolicy 3 (17) löpande utvärdera hur förvaltningen utvecklas i förhållande till fastställda förvaltningsmål. verka för god intern kontroll. Ett placeringsutskott med syfte att verka som ett rådgivande organ till VD har inrättats. Placeringsutskottet sammanträder på initiativ av VD eller styrelsen. 3.2 VD och vice VD Stiftelsens VD är ansvarig för Stiftelsens löpande förvaltning och vice VD står som ansvarig vid VD:s frånvaro. Inom ramen för förvaltningsarbetet ansvarar VD inför styrelsen för att stiftelsens tillgångar är placerade i enlighet med denna placeringspolicy och beslutade limiter och att stiftelsens risknivå därmed ligger inom beslutade ramar. säkerställa efterlevnad av denna placeringspolicy, bl a inkluderande att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy. löpande rapportera om utfallet i förvaltningen och portföljens exponering i relation till fastställda limiter. i övriga fall rapportera till styrelsen rörande omständigheter som påverkar förvaltningen av portföljen. genomföra förändringar avseende förvaltare, investeringar och andra uppdrag i enlighet med styrelsens beslut och i övrigt inom ramen för placeringspolicyn. VD äger rätten att genomföra riskminskande åtgärder, t ex avsluta ett externt förvaltningsmandat för att minska riskexponeringen. initiera, bereda och genomföra förändringar av placeringspolicyn. företräda Stiftelsen gentemot externa motparter. löpande informera Stiftelsens revisorer och tillsynsmyndigheter.

6 Placeringspolicy 4 (17) 3.3 Organisation och interna styrdokument har följande organisation: Styrelse Placeringsutskott VD vice VD ALM / Riskuppföljning Redovisning / Rapportering / IT Likviditet, Reala Andra Nominella räntebärande vp Infrastruktur Fastigheter Private Equity Aktier Hedgefonder alternativa Valuta räntebärande vp investeringar Styrelsen har fastställt instruktioner för VD och vice VD. Till stöd för det löpande arbetet finns av VD fastställda rutinbeskrivningar och befattningsbeskrivningar. Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller Stiftelsens ordinarie attestinstruktion och fullmakter. Som generell regel för fullmakter gäller att sådana handlingar som fullmakten avser ska undertecknas av två personer i förening.

7 Placeringspolicy 5 (17) 4 PLACERINGSFÖRESKRIFTER 4.1 Huvudregel Tryggandelagen jämte Finansinspektionens gällande föreskrifter ska följas. 4.2 Principer för Allokeringsstrategi Allokeringsstrategin syftar till att säkerställa att målformuleringen (kap 2) med stor sannolikhet uppfylls. Allokeringsstrategin fastställs i en årlig ALM-studie (Asset Liability Management). Diversifiering mellan och inom tillgångsslag eftersträvas. Allokeringen till olika tillgångar fastställs med intervall för flexibilitet. Den övergripande inriktningen för tillgångsförvaltningen inom intervallen beslutas av styrelsen. Pensionsstiftelsens tillgångsfördelning baseras på pensionsskuldens karaktär och avkastningskrav, för att säkerställa att det övergripande målet att trygga pensionsåtagandena uppnås. Tillgångsfördelningen baseras på en prognos över pensionsskulden och pensionsutbetalningarna. Prognosen över pensionsskulden jämförs med tillgångarnas förväntade avkastning, risk och korrelation, för att fastställa en lämplig tillgångsfördelning som svarar upp mot målsättningen. 4.3 Allokeringsstrategi, tillåtna tillgångsslag och riktlinjer Styrelsen för har fastställt följande allokeringsstrategi: Tillgångar Intervall Realränteobligationer 20-45% Nominella obligationer Likviditet / korta räntebärande vp 0-40% Infrastruktur 0-10% Fastigheter 5-15% Private Equity 0-10% 5-30% Aktier Svenska aktier 2-15% Utländska aktier 10-30% 15-35% Alternativa investeringar Hedgefonder 10-25% Andra alt. investeringar 0-10% 10-30% 35-75%

8 Placeringspolicy 6 (17) Stiftelsens medel får placeras i följande tillgångsslag: räntebärande värdepapper och relaterade instrument (4.3.1) aktier och relaterade instrument (4.3.2) fastigheter och infrastruktur (4.3.3) onoterade aktier s k private equity hedgefonder, (4.3.4) andra alternativa investeringar (4.3.5) likvida medel i svensk och utländsk valuta derivatinstrument (4.3.6) Så kallade strukturerade instrument är tillåtna och ska hänföras till det tillgångsslag som exponeringen i huvudsak avser Räntebärande värdepapper och relaterade instrument Placeringar i räntebärande värdepapper klassificeras som alternativa tillgångar eller räntebärande tillgångar beroende på kreditvärdighet, där klassificering som räntebärande värdepapper kräver rating enligt investment grade (se vidare 4.6.1). För placeringar klassificerade som räntebärande tillgångar gäller följande: Placeringar tillåts i nominella och reala räntebärande tillgångar inklusive krediter, ränte- och kreditderivat samt ränte- och kreditrelaterade tillgångar, eller i fonder innehållande dessa tillgångar och instrument. Likviditet ska finnas tillgänglig motsvarande innevarande kalenderårs pensionsutbetalningar. Som likviditet ses likvida medel samt räntebärande tillgångar som under normala marknadsförhållanden enkelt kan realiseras. De räntebärande tillgångarna ska vara emitterade i svenska kronor. Alternativt kan räntebärande tillgångar i utländsk valuta tillåtas förutsatt att dessa valutasäkras Aktier och relaterade instrument Vid investeringar i aktier och aktierelaterade instrument ska allmänt vedertagna principer om diversifiering inom och mellan olika aktiemarknader beaktas. Styrelsen fastställer limiter för allokering till olika aktiemarknader. Investering ska ske i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument, eller fonder innehållande dessa tillgångar och instrument. Med börsnoterade aktier avses aktier som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats öppen för allmänheten och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet (behörigt organ). Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att börsnoteras inom tolv (12) månader.

9 Placeringspolicy 7 (17) Fastigheter, infrastruktur och private equity Stiftelsens investeringar i fastigheter, infrastruktur och private equity ska vara av balanserad risk- och avkastningsprofil. Investeringarna ska göras i olika geografiska marknader, sektorer, typer samt förvaltare för att erhålla en god diversifiering. Investeringarnas långsiktiga karaktär och begränsade likviditet medför att stor vikt läggs på det affärsmässiga-, legala- samt fiskala due dilligence-arbetet innan investering genomförs Hedgefonder Syftet med hedgefonder är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, dels för att skapa riskspridning i totalportföljen, i syfte att minska den totala risken och höja den riskjusterade avkastningen i portföljen. Liksom tidigare ska Stiftelsen, som en generell regel, eftersträva en god diversifiering genom att investera i flera olika marknader, strategier och förvaltare. Inriktningen för de investeringar som görs är att de ska ha en förväntad positiv avkastning minst i nivå med avkastningskravet och en god förväntad riskjusterad avkastning. uppvisa låg korrelation till övriga tillgångsslag Andra alternativa investeringar Med andra alternativa investeringar avses investeringar som inte ryms inom övriga tillgångsslag, t ex obligationer i tillväxtmarknader ( emerging market debt ) företagsobligationer (med lägre kreditrating än som ryms inom räntebärande tillgångar) råvaror valutor Investeringar i alternativa tillgångar ska, så långt det är möjligt, ske i fond eller i strukturerade instrument, för att minimera administrationen och de operativa riskerna. Undantag medges när branschpraxis är annorlunda.

10 Placeringspolicy 8 (17) Derivatinstrument Derivatinstrument (terminer, optioner, swapavtal, m.m.) får användas för att minska den finansiella risken och för att effektivisera förvaltningen av Stiftelsens tillgångar. Som huvudregel gäller att derivatinstrument endast får hanteras av intern eller extern part i de fall denne har ingående kompetens och kunskap om instrumentens egenskaper och natur administrativa resurser och kompetens att bokföra och rapportera derivattransaktioner och innehav, samt att rätt mäta och förstå risker i hanteringen av derivat. Innebörden av ovanstående är bland annat att derivathandel är acceptabel i externa mandat, om aktuell förvaltare uppfyller kriterierna ovan, medan motsvarande derivathandel inte är acceptabel i den interna förvaltningen med mindre än att Stiftelsen internt uppfyller samma krav. 4.4 Förvaltningsformer Stiftelsens VD är operativt ansvarig för förvaltningen. VD ska tillse att det finns resurser, kompetens och system som möjliggör detta uppdrag. Stiftelsens tillgångar ska förvaltas på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Stiftelsens tillgångar ska placeras och administreras genom egen eller köpt kompetens Extern förvaltning Stiftelsens tillgångar i aktier och aktierelaterade instrument, infrastruktur, fastigheter och private equity samt alternativa tillgångar ska i huvudsak förvaltas av externa förvaltare. Externa förvaltare ska utses i en strukturerad urvals- och förhandlingsprocess, i syfte att i varje enskilt fall på objektiva grunder utse mest lämplig leverantör. Externa förvaltare ska följa de formella och branschmässiga krav som följer av dennes verksamhet, och i tillämpliga fall inneha relevanta tillstånd och stå under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. Rapporteringen från de enskilda förvaltarna ska ske senast tio bankdagar efter månadens utgång, med undantag för de investeringar där sådan rapportering inte är möjlig. Stiftelsen ska löpande göra utvärderingar av de externa förvaltarna utifrån uppställda mål och i jämförelse med olika index.

11 Placeringspolicy 9 (17) 4.5 Placeringsrisker mätning I en ALM-studie fastställs lämplig allokering av tillgångar i förhållande till pensionsskulden och därmed lämplig risknivå i Stiftelsen Tillgångarnas avkastning och risk Den förväntade avkastningen för Stiftelsens tillgångar ska på lång sikt som lägst motsvara avkastningskravet. De olika tillgångsslagen åsätts en förväntad avkastning som viktas samman med hänsyn till tillgångsfördelningen, vilket resulterar i en förväntad avkastning för stiftelsens totala tillgångar. Tillgångarna åsätts även en förväntad risk i form av standardavvikelse, som sammantaget och med hänsyn till tillgångarnas korrelationer ger tillgångarnas totala förväntade risk i form av standardavvikelse. Därmed skattas risken för negativ avkastning. Varje månad mäts stiftelsens avkastning och risk på totalnivå, för de ingående tillgångsslagen och på förvaltarnivå. Härutöver mäts och jämförs de olika tillgångsslagen och förvaltarna med relevanta index och olika riskmått anpassade till respektive tillgångsslags karaktär Sannolikheten för underkonsolidering Tillgångar i förhållande till aktuariell pensionsskuld Sannolikheten för underkonsolidering bör inte överstiga 1 % för 12 månader framåt i tiden. Beräkningen av sannolikheten för underkonsolidering baseras på tillgångarnas förväntade avkastning, risk och korrelation, jämfört med den aktuariellt beräknade pensionsskulden enligt Finansinspektionens gällande föreskrifter Stresstest Stresstest ska användas för snabbare och enklare uppskattningar av risker. Stresstesterna har liknande struktur som det officiella Finansinspektionens trafikljusstresstest som används av försäkringsbolag och pensionskassor, med något förändrade antaganden (se stresstestscenarier i appendix). Stresstesterna är en del i underlaget för beslut om risknivå i stiftelsen.

12 Placeringspolicy 10 (17) 4.6 Övriga riskbegränsningar Utöver vad som sägs i 4.5, placeringsrisker, utvärderas och granskas löpande enskilda förvaltare, enskilda kredit-, motparts, valuta- och likviditetsrisker Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken att utfärdaren av ett finansiellt kontrakt inte fullgör sina förpliktelser, exempelvis att inte kunna betala tillbaka nominellt belopp vid kontraktets förfall. För att bedöma graden av kreditvärdighet hos emittenter och motparter tillämpas Standard & Poor s, Moody s, Fitch s eller annat erkänt ratinginstituts ratingklassificering (se ratingskalor i appendix). I förvaltningen ska Stiftelsen eftersträva riskspridning, till exempel genom att placera i olika emittenter och i olika branscher. Vid investering i enskilda värdepapper med kreditrisk anpassas investeringens storlek och löptid med hänsyn till gällande och förväntad rating. Följande limiter gäller för stiftelsens investeringar i enskilda räntebärande värdepapper klassificerade som räntebärande tillgångar (dvs ej alternativa tillgångar): 1. Vid investering i enskilt värdepapper med löptid överstigande tio år fordras en långfristig rating minst motsvarande AA- enligt S&P, alternativt motsvarande rating från annat ratinginstitut. 2. Vid investering i enskilt värdepapper med löptid överstigande ett år fordras en långfristig rating minst motsvarande A- enligt S&P, alternativt motsvarande rating från annat ratinginstitut. 3. Vid investering i enskilt värdepapper med löptid understigande ett år fordras en kortfristig rating minst motsvarande A1 eller K1 enligt S&P eller motsvarande rating från annat ratinginstitut, alternativt långfristig rating enligt ovan om kortfristig rating ej finns. 4. Investering i värdepapper som inte är ratade är tillåtna, om ägargaranti eller annat förhållande i sak innebär en motsvarande rating enligt ovan. Vid investering i väldiversifierad fond eller kreditportfölj, ska det kapitalvägda genomsnittliga kreditbetyget motsvara åtminstone investment grade, BBB- enligt S&P, alternativt motsvarande rating från annat ratinginstitut. Vid så kallad split rating (olika rating hos olika ratinginstitut) är det tillräckligt att emittenten eller fonden/kreditportföljen erhållit den tillåtna ratingen av ett institut.

13 Placeringspolicy 11 (17) Motpartsrisk Motpartsrisk beaktas som en del av total kreditrisk på enskild emittent/motpart. Vid investeringar i strukturerade OTC-instrument, private placements eller motsvarande ska dessa genomföras via etablerade finansiella institutioner. Motsvarande kreditbegränsningar som anges i är tillämpliga för derivatinstrument i den interna förvaltningen. Härutöver accepteras som motparter de f.n. fyra svenska storbankerna; Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, SEB och Swedbank Valutarisk Värdet av placeringar i utländska valutor sjunker i värde vid försvagning av placeringsvalutan. Pensionsåtagandena är i svenska kronor och Stiftelsen ska därför begränsa valutarisken. Limiter för valutarisk fastställs av styrelsen. Valutaexponeringen minskas med hjälp av valutaterminer eller andra derivatinstrument Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument ej kan avyttras vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. Likviditetsrisk förekommer främst i icke-standardiserade finansiella instrument eller instrument som inte är föremål för clearing via clearingorganisation. Stiftelsens tillgångar ska så långt möjligt vara noterade och föremål för regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats, vilka står under tillsyn av tillsynsmyndighet. De instrument som ej är noterade ska kunna omsättas inom rimlig tid. För icke noterade instrument ska det vara möjligt att löpande få marknadsvärdering av en motpart som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Stiftelsen kan med hänsyn till den långsiktiga placeringshorisonten investera delar av tillgångarna i tillgångsslag med begränsad likviditet Förvaring Stiftelsens tillgångar, förutom investeringar i värdepappersfonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder och private equityfonder, ska förvaras hos Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Andelar i värdepappersfonder registreras normalt hos fondbolaget utan leverans till värdepappersinstitut. För tillgångar som inte förvaras hos värdepappersinstitut ska ägandet säkerställas på betryggande sätt.

14 Placeringspolicy 12 (17) Belåning Tryggandelagens regler för belåning är tillämpliga Aktielån Utlåning av aktier är tillåtet om det sker på för branschen sedvanliga villkor och säkerhetskrav. Aktieinlåning och blankning av lånade aktier får inte ske, annat än av anlitad hedgefond eller förvaltare inom ramen för dess normala investeringsverksamhet, fondbestämmelser och avtal. 5 RISKUPPFÖLJNING 5.1 Månatlig riskkontroll Månatlig riskuppföljning utförs av vice VD. Den månatliga riskuppföljningen innefattar bl a uppföljning av aktuell finansiell ställning, preliminär resultat- och balansräkning, portföljens allokering och avkastning, samt utfall av stresstest. 5.2 Årlig ALM-studie På årsbasis ska en ALM-studie/allokeringsstrategi utföras med hjälp av extern part. Studien ska innehålla bland annat stresstester, scenarieanalyser, konsekvensanalyser samt övriga eventuella punkter Finansinspektionens regler kräver. Detta förutom vad som kan vara av intresse för stiftelsens styrelse som underlag för beslut om stiftelsens allokering och risknivå. 5.3 Riskminimering Åtgärder syftande till att minska risk bör vidtas snarast möjligt efter det att limiter passerats eller oacceptabelt stora risker i enskilda placeringar uppdagats. Rapportering ska ske till Placeringsutskott och Styrelse. Påvisar stresstestet rött ljus, ska detta omgående rapporteras till placeringsutskott och styrelse, för styrelsens beslut om lämplig allokering och risknivå i Stiftelsen.

15 Placeringspolicy 13 (17) 6 RAPPORTERING 6.1 Rapporteringens syfte Rapporteringens syfte är att möta interna och externa behov av insyn i och kontroll av verksamheten. 6.2 Extern rapportering Stiftelsen ska löpande rapportera till myndigheter i enlighet med gällande lag. 6.3 Månadsrapport I månadsrapport till styrelse och placeringsutskott skall Stiftelsen rapportera om aktuell finansiell ställning, innehållande bland annat konsolideringsgrad, preliminär resultat- och balansräkning, portföljens allokering och avkastning, samt månadens transaktioner. Speciella händelser i förvaltningen ska kommenteras. 6.4 Rapport inför styrelsemöte Styrelsen erhåller inför styrelsemöten detaljerad redogörelse för Stiftelsens finansiella ställning och risk. avkastning för total- och delportföljer, ackumulerat över året. marknadsvärden för total- och delportföljer samt externa förvaltare. valutaexponering. utestående derivatkontrakt i egen bok. innehav i enskilda räntebärande papper inklusive löptid och rating. stresstest månadens transaktioner Förutom ovanstående regelbunden rapportering, erhåller styrelsen den årliga ALM-studien som underlag för styrelsens beslut om stiftelsens långsiktiga allokeringsstrategi. Placeringsutskottet erhåller samma information som styrelsen.

16 Placeringspolicy 14 (17) APPENDIX Rating Kortfristiga ratingskalor: Förklaring Moody's Standard & Poor's Standard & Poor's - AB Fitch- IBCA Thomson Bankwatch Högsta kreditvärdighet Prime-1 A-1 K-1 F1 A1 Hög kreditvärdighet Prime-2 A-2 K-2 F2 A2 Adekvat kreditvärdighet Prime-3 A-3 K-3 F3 A3 Spekulativ kategori B K-4 B B Bristande betalningsförmåga Not prime C K-5 C C Betalningsinställelse/Konkurs D BK D D Långfristiga ratingskalor: Förklaring Moody's Standard & Poor's Fitch-IBCA Investment Grade Högsta kvalitet Aaa AAA AAA AAA Hög kvalitet Aa AA AA AA Övre mellannivå A A A A Mellannivå Baa BBB BBB BBB Speculative Grade Övervägande spekulativ Ba BB BB BB Spekulativ, låg nivå B B B B Svag, nästintill konkurs Caa CCC CCC CCC Högsta spekulation Ca CC CC CC Lägsta kvalitet, inget intresse C C C C Konkurs D D DDD Thomson Bankwatch Standard & Poor's kan använda + eller - för att modifiera vissa ratings. Moody's använder siffror 1 (högst), 2 och 3 inom intervallet Aa1 till B3.

17 Placeringspolicy 15 (17) Stresstest Ett stresstest genomförs för stiftelsens tillgångar enligt nedanstående förutsättningar. Den totala risken jämförs med stiftelses överskott (eller underskott), dvs nettotillgångar minus de pensionsåtaganden som tryggas i stiftelsen. Stresstestscenarier: Ränterisk nominell ränta SEK Ränterisk realränta SEK Ränterisk övriga räntor, utländska Scenario +/- 30 % av 10-åriga svenska benchmarkobligationen +/- 30 % av den längsta realränteobligationen enligt scenariot för Ränterisk nominell ränta SEK Kreditrisk (ökning av Max av (100 %; 25 baspunkter) spreaden) Aktierisk, Svenska, - 33 % inkl private equity Aktierisk, Utländska - 30 % Fastighetsprisrisk, - 20 % inkl. infrastruktur Valutarisk +/- 10 % Risk Hedgefonder - 10 % Övriga risker / andra Hänförs till den riskklass ovan som bedöms mest lämplig alternativa tillgångar (generellt väljs hellre högre än lägre risk) Total risk netto Total risk netto beräknas med följande kvadratsumma: R tot =( R2 r+ R2 a+ R2 f+ R2 k+ R2 R2 v+ h)^0,5 där R r är ränterisk, netto R a är aktiekursrisk, netto R f är fastighetsprisrisk, netto R k är kreditrisk R v är valutarisk R h är risk hedgefonder R tot är total risk, netto Kvadratsummeberäkningen används för att beräkna pensionsstiftelsens totala känslighet för de tillgångsprisförändringar som används i modellen, under antagandet att dessa prisförändringar är oberoende av varandra, förutom aktiekursriskerna mellan svenska och utländska aktier vilka antas ha perfekt korrelation. Risker i hedgefonderna antas vara ickekorrelerade med andra marknadsrisker. Sammanvägningen av de olika ränteriskerna görs med ett antagande om korrelation mellan de olika ränteförändringarna. I modellen antas att det föreligger korrelation mellan de ränteförändringar som mäts enligt följande korrelationsmatris:

18 Placeringspolicy 16 (17) Nominell svenska kronräntan Reala svenska kronräntan Övriga räntor, utländska Nominella svenska kronräntan Reala svenska kronräntan Övriga räntor utländska 1,0 0,8 0,8 1,0 0,5 1,0 Antagandet om korrelation innebär att modellen utgår från att det är mer sannolikt att räntorna rör sig åt samma håll än att de inte gör det. Beräkningen av ränterisk, netto sker enligt följande formel: där R NS är nominell ränterisk, netto i svenska kronor R RS är realränterisk i svenska kronor R NE är ränterisk i utländsk valutaρ NS,RS är korrelationen mellan nominell svensk ränta och svensk realränta ρ RS,NE är korrelationen mellan svensk realränta och ränterisk i utländsk valuta ρ NS,NE är korrelationen mellan nominell svensk ränta och ränterisk i utländsk valuta

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18

PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18 PFF Placeringsriktlinjer för Postens försäkringsförening antagna 2012-04-18 Sid 1 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte 2 Förvaltningsmål 2.1 Legala förutsättningar 3 Avkastningsmål 3.1 Eftersträvad risknivå

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Riktlinje för finansiella placeringar

Riktlinje för finansiella placeringar Riktlinje för finansiella placeringar Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-03-30 Innehåll 1. Introduktion... 4 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar... 4 1.2. Målformulering... 4 1.3. Placeringshorisont

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260.

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning KS2014/0965 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET, INTERNBANKEN 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser

Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 34 Uppdaterad av kommunfullmäktige 2014-03-12 10 1 Särskilda

Läs mer

Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med förvaltare när så är påkallat.

Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med förvaltare när så är påkallat. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 A PLACERINGSPOLICY SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNINGEN AV MEDEL AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 Reviderad senast

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17 1. Allmänt Fastställd av styrelsen 2013-11-28 Cancerfondens finansiella tillgångar består dels av placeringstillgångar, dels av kapital i rörelsen som i sin tur består av likvida medel och strategiska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte 2000-05-23 ändrad 2002-03-26 ändrad 2004-09-09 ändrad 2007-12-04

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos Placeringsreglemente Placeringsreglemente (utkast) antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos representantskapsmöte 2014) PLACERINGSREGLEMENTE för Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning,

Läs mer

AGENDA 6 oktober 2005

AGENDA 6 oktober 2005 AGENDA 6 oktober 2005 10.35-10.40 Inledning, Ingrid Bonde, GD 10.40-10.50 Försäkringstillsynen, Eva Ekström 10.50-11.30 Trafikljusmodellen, Tomas Flodén 11.30-12.15 Frågor och diskussion Konsumentskyddet

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR SÖDRA-KONCERNENS PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT NYA TJÄNSTEPENSIONS- DIREKTIVET

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR SÖDRA-KONCERNENS PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT NYA TJÄNSTEPENSIONS- DIREKTIVET PLACERINGSRIKTLINJER FÖR SÖDRA-KONCERNENS PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT NYA TJÄNSTEPENSIONS- DIREKTIVET 6 december 2006 18 maj 2010 1(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Övergripande ansvarsfördelning...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730 Kapitaltäckning TKR Periodisk information enligt FFFS 2007:5 Kapitalbas Garantum Fondkommission AB 2013-09-30 Finansiell företagsgrupp 2013-09-30 Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805 Avgår immateriella

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000009 Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000010 Innehåll 1 SYFTE, MÅL OCH GILTIGHET 1.1 SYFTE 1.2 MÅL FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN 1.3

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse

Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse 1(6) Datum Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse Syfte Dessa riktlinjer anger ramar för placeringsverksamheten, reglerar det finansiella risktagandet samt säkerställer att uppföljningen

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finanspolicy för Katrineholms kommun

Finanspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Finanspolicy för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 132 Giltighetstid 2019-12-31 2 (15) Beslutshistorik Giltighetstid 2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 220

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Finansiella anvisningar

Finansiella anvisningar Finansiella anvisningar (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy och finansiella

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringsriktlinje för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringsriktlinje för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringsriktlinje för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 4 2.3 Kommunledningskontoret...

Läs mer

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING 1 (13) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING... 4 3 ADMINISTRATION... 5 4 RIKTLINJER

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-STIFTELSEN Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställda vid KK-stiftelsens styrelsemöte 2000-05-23 ändrad 2002-03-26 ändrad 2004-09-09 ändrad 2007-12-04

Läs mer