Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Värmdö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Värmdö kommun"

Transkript

1 Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Värmdö kommun Slutrapport Hugo Blom Christer Fahlström Anders Lundkvist Skandinaviska Utvärderingsinstitutet 1

2 Innehåll Sida Uppdraget 3 Arbetssätt 3 Rapportens innehåll och struktur 4 Principiella skillnader mellan kultur och fritid 4 Kommunalt föreningsstöd - möjligheter och begränsningar 5 Stödformer och politisk styrning 6 Det totala föreningsstödet i Värmdö kommun 7 Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar i Värmdö kommun 8 Lokalsubventioner 10 Det totala föreningsstädet 13 Om kommunalt och statligt lokalt aktivitetsstöd 14 Verksamhetsanalyser 14 Resultat från föreningsenkäter 20 Kultur- och fritidsvanor 21 Taxor och avgifter 24 Alternativa stödmodeller som används i kommunerna 24 Normstyrda bidrag 24 Förhandlingsbaserade överenskommelser 25 Mellanformer av stödmodeller 25 Stöd till grupper utanför traditionellt föreningsliv 26 Våra iakttagelser, slutsatser och förslag 27 Bilagor: Bilaga 1 Uthyrda och prissatta objekt 2011 Bilaga 2 Kontanta bidrag per förening Bilaga 3 Individuella föreningsbokslut Bilaga 4 Verksamhetsanalyser Bilaga 5 Föreningsenkäter Avdelningens egna bilagor: Bilaga 6 Föreningsenkät om mångfald och inkludering Bilaga 7 Anläggningsinvesteringar

3 Uppdraget Uppdraget innebär en utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i Värmdö kommun där bl.a. följande har ingått. Kom munens kontanta bidrag har sammanställts och bidragens ekonomiska utfall har beräknats för bidragsberättigade föreningar utifrån uppgifter framtagna av kulturoch fritidsenheterna. Beräk ning av lokalsubventioner till föreningar som bedriver verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar utifrån uppgifter framtagna av enheterna. totala stödet till föreningslivet i form av kontantbidrag och lokalsubventioner redovisas. redovisning av individuella föreningsbokslut för alla föreningar som erhållit kommunala kontantbidrag och/eller lokalsubventioner. Det En Barnoch ungdomsföreningarnas verksamhet har analyserats med avseende på bland annat typ av verksamhet, åldersfördelning och jämställdhet. Fören ingslivets attityder till bidragsgivningen och lokalbokningen har undersökts genom enkäter. Utöver dessa undersökningar har kommunen genomfört en undersökning rörande mångfald och inkludering. redovisning av genomförd kultur- och fritidsvaneundersökning gelser, synpunkter och förslag till åtgärder presenteras. En Iaktta Arbetssätt Vi menar att ett grundläggande synsätt när det gäller kommunalt stöd till föreningar är att föreningsstöd inte endast ska tolkas som de kontanta bidrag som kommunen fördelar. Föreningsstödet måste ses som en helhet och innefatta såväl kontantstöd, taxor och avgifter, lokalsubventioner och eventuella andra stöd i form av t.ex. utbildningar, tryck- och layouthjälp som kommunen erbjuder. När det gäller barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet utgör kontantstödet endast en mindre del av det totala kommunala stödet. I arbetet har statistiska uppgifter från främst år 2011 använts. Orsakerna är flera. Dels var detta de senaste helårsuppgifter som fanns att få från kommunen vid utredningens början och dels var 2011 det senaste år då jämförelsesiffror ur riksstatistiken för kultur- och fritidssektorn fanns att tillgå. 3

4 Utredningen har medfört ett stort arbete för många personer inom kommunen. Lokalkostnader och timpriser i olika anläggningar har beräknats. Eftersom det ekonomiska redovisningssystemet inte alltid är uppbyggt med konton på objekts- eller delobjektsnivå har i många fall beräkningar och bedömningar gjorts för att på bästa sätt fördela kostnader. Dessutom har föreningsstatistik och uthyrningsstatistik tagits fram och bearbetats. Arbete har enligt vår uppfattning varit nödvändigt - inte bara för denna utredning utan också för kommunens fortsatta analys och kvalitetsarbete. Rapportens innehåll och struktur Vi har valt att relativt tidigt i vår rapport redovisa de principiella skillnader som finns mellan kultur- och fritidsverksamheter och de skilda arbetssätt som föreningarna har inom de två verksamhetsområdena. I rapporten försöker vi också som ett diskussionsmaterial - visa på olika stödformer och hur de fungerar som politiska styrinstrument. Olika modeller för föreningsstöd och varianter av modeller tas därför också upp i rapporten. I en beskrivning som baserar sig på den verksamhetsstatistik för år 2011 som funnits tillgänglig vill vi visa på vilka som deltar i den föreningsverksamhet som finns i kommunen. Vi har också försökt att analysera den befintliga föreningsverksamheten med avseende på bl.a. åldersgrupper och jämställdhet för de områden där uppgifter funnits. Föreningslivets villkor i kommunen när det gäller kontantbidrag, lokalsubventioner och taxor och avgifter beskrivs i ett kapitel. Här har vi speciellt arbetat med att ta fram och redovisa de lokalsubventioner som föreningslivet erhåller. Principiella skillnader mellan kultur och fritid Kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där flera verksamheter med skilda inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan det traditionella kulturområdet och det som betraktas som fritid. I samband med frågor och diskussioner omkring föreningsstöd är vissa utgångspunkter viktiga att förstå vilket vi ska försöka belysa i nedanstående exempel. Kultur Fritid Allmänheten är största målgruppen De egna medlemmarna är största målgruppen De föreningar inom kulturområdet som får bidrag arrangerar oftast verksamhet som vänder sig till allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang, konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt studiecirkelverksamhet. De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar verksamhet i huvudsak för sina medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet medlemmar och den verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar. Kultur Fritid Uppdragsstöd är vanligt bland kulturföreningar Normerade bidrag gäller för fritidsföreningar 4

5 Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall och utifrån uppdragets art omkring bidragens storlek. Den enda bidragsform inom kulturområdet som är reglerat och betalas ut efter kvantitativa normer är stödet till studieförbunden. De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt givna kvantitativa normer som antal medlemmar, antal aktiviteter och kostnader för t.ex. lokaler. 5

6 Kultur Fritid Vänder sig i stor utsträckning till vuxna Barn och ungdomar under 20 år är prioriterade I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna de vanligaste besökarna och konsumenterna. Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom samhällsstöd en tydlig målgrupp i åldrarna under 20 år. Kultur Fritid Större andel unga tjejer utövar själva Större andel unga killar utövar själva Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att det är en större andel unga tjejer än unga killar som t.ex. spelar teater, sjunger i kör och utövar skapande aktiviteter medan det är en större andel unga killar än unga tjejer som spelar t.ex. fotboll, ishockey och innebandy. Kultur Fritid Ungdomsverksamhet i kommunal regi Ungdomsverksamhet i föreningsregi Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i kommunal regi genom t.ex. kulturskolan, biblioteken och i viss mån fritidsgårdarna. Inom fritidsområdet sker majoriteten av ungdomsverksamheten i föreningsregi. Enda undantaget är den verksamhet som bedrivs på fritidsgårdarna. Kultur Fritid Föreningarnas lokalsubventioner är inte omfattande Föreningarnas lokalsubventioner är mycket stora Lokalsubventioner för kulturföreningar det ekonomiska värdet av tider som föreningar använder i kommunala lokaler tycks inte vara omfattande. De kontanta bidragen till verksamhet är betydligt större. För fritidsföreningar är situationen den omvända. Det stora kommunala stödet utgörs av lokalsubventioner. Kommunalt föreningsstöd - möjligheter och begränsningar Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är en frivillig verksamhet. Kommunen har mycket stor frihet att själv utforma regler och villkor för hur denna verksamhet ska stödjas. En viss reglering finns i kommunallagen och i vissa så kallade smålagar som reglerar det kommunala stödet till ungdomsorganisationer. Kommunallagen innehåller bestämmelser om den kommunala kompetensen, dvs. vad en kommun får och inte får göra (2 kap 1 ). Den så kallade lokaliseringsprincipen innebär att allt vad en kommun gör ska vara kopplat till den egna kommunen och de egna 6

7 kommuninnevånarna. Kommunen kan därför i princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i den egna kommunen. En annan princip är likställighetsprincipen (2 kap 2 ). Den betyder att kommunen måste behandla alla medborgare lika i sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl för något annat. När fullmäktige har antagit normer för den kommunala bidragsgivningen ska därför alla föreningars ansökningar hanteras utifrån dessa normer. Ett exempel på en så kallad smålag är lag 1989:977 om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer. Lagen ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd till lokala ungdomsorganisationer inklusive föreningar som arbetar med politisk verksamhet. Dessa smålagar har numera samlats i Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som reglerar ett 20-tal olika områden. Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd så länge kommunen följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. När det gäller kontantbidrag till föreningslivet har kommunen rätt att prioritera olika grupper t.ex. flickor framför pojkar, äldre ungdomar framför mellanstadieåldrar etc. så länge dessa prioriteringar tillämpas för kommunens alla föreningar. Detta innebär också att kommunen har rätt att differentiera kontantbidragen till olika föreningskategorier och till verksamheter i skilda bostadsområden. Även när det gäller taxor och avgifter har kommunen en stor handlingsfrihet. Fria lokaler eller inte är ett ensidigt kommunalt beslut liksom differentierade taxor för olika målgrupper. Skilda avgifter i olika typer av verksamhetslokaler kan också tillämpas. Stödformer och politisk styrning I huvudsak omfattar det kommunala stödet till föreningslivet två områden. Dels ett kontant stöd till verksamhet som i Värmdös fall i första hand utgår till barn- och ungdomsföreningar och inriktat mot åldersgruppen 7 20 år eller som stöd till vuxenföreningar. Den andra formen av föreningsstöd är stöd till lokaler och anläggningar. Stödformen omfattar i Värmdö kommun subventioner i kommunala lokaler och anläggningar till såväl barn- och ungdomsgruppen som föreningslivets vuxna deltagare. På samma sätt som i alla andra kommuner är värdet av lokalsubventioner högre än de belopp som utgår i form av kontantbidrag. För varje krona kommunen betalar ut i kontantbidrag till föreningslivet utgår betydligt mer i form av subventionerade lokaler eller lokal- och driftbidrag. Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som fördelas till föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra flesta är helt överens om oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden av den styrning som bör och kan tillämpas. I kommunen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges till föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel på sådana styrinstrument är: Investeringar 7

8 Valet av lokaler och anläggningar som kommunen bygger påverkar bl.a. om verksamheten kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten förstärker redan starka intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden. Kontantbidrag Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera verksamhet för olika åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller integration. Taxor och avgifter Via skilda avgiftssystem kan åldersgrupper, säsongsanpassad verksamhet eller arrangemangsvillkor påverkas. Tid och plats i anläggningar Detta är förmodligen det starkaste politiska styrinstrument som finns. Genom att styra vilka som ska få plats i lokaler och anläggningar samt när de ska få tider kan kommunen påverka allt från tidig specialisering till jämställdhet. Av tradition har föreningslivets insatser alltid värnats i kommunerna. Det har funnits en vilja att stödja ideellt arbete eftersom det ansetts vara en tillgång för samhällsutvecklingen. Detta har åtminstone tidigare ibland tagit sig uttryck i en ovilja att över huvud taget styra och påverka föreningslivets verksamhet. På senare år har det blivit alltmer tydligt att användandet av skattepengar kopplas till en politisk vilja om hur dessa medel bör användas. Om vi förenklar verkligheten har två skilda synsätt vuxit fram. Det ena är att föreningsverksamheten har ett stort egenvärde för samhället och föreningsmedlemmarna. Organisationerna arbetar utifrån egna mål och intressen. Kommunerna ska styra och påverka i begränsad omfattning. Ett givande samarbete uppstår när samhällets mål och intressen sammanfaller med organisationens arbete. Det andra synsättet är att föreningarna är användbara för att upprätthålla välfärdsproduktionen när samhällets resurser minskar. Föreningslivet blir alltmer uppdragstagare på det offentligas villkor. Det kan t.ex. handla om övertagande av anläggningsdrift, riktade uppdrag till studieförbunden eller insatser i kommunens drogförebyggande arbete. Den politiska uppgiften blir att hitta rätt balans mellan dessa synsätt. Det totala föreningsstödet i Värmdö kommun kronor 8

9 I den följande redovisningen kommer stödet att presenteras i detalj. Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar i Värmdö kommun Bokslutet för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden för år 2011 visade en bruttokostnad på närmare 95 miljoner kronor, intäkter på c:a 3 miljoner kronor och en nettokostnad om närmare 92 miljoner varav idrotts och fritidsanläggningar 36 miljoner kronor. Under året betalades ca 5,6 miljoner kronor ut i form av kontanta föreningsbidrag. Vid sidan av kontantstödet erhåller föreningslivet i Värmdö ett indirekt stöd i form av tillgången till fria eller subventionerade kommunala lokaler och anläggningar. Detta stöd går till den del av föreningslivet som bokar tider via kultur- och fritidsenheterna. Inte minst gäller detta idrottsanläggningar där föreningslivet använder stora delar av den tillgängliga tiden. Även om anläggningarna används för skolans verksamhet och av allmänheten är den totala lokalsubventionen till föreningslivet betydande. Omfattningen av lokalsubventioner framgår inte i den enskilda föreningens ekonomiska redovisning och är därför helt okänd för de flesta föreningar. Rent allmänt kan sägas att lokalsubventionerna i alla kommuner är betydligt större än de kontantbidrag föreningslivet får. Naturligt nog är lokalsubventionerna större till de föreningar som har sin verksamhet i dyra specialanläggningar för idrott som t.ex. simhallar och ishallar. I Värmdö var värdet av de tider som föreningslivet bokat i kommunens lokaler och anläggningar år 2011 cirka 11 miljoner kronor. Föreningarna betalade totalt en hyra på ca 1,2 miljoner kronor varför värdet av lokalsubventionerna i kommunala lokaler och anläggningar som bokas via kultur och fritidsförvaltningen uppgick till knappt 9,8 miljoner kronor netto. Observera att ovanstående beräkningar baseras på de lokalbokningar som skett genom förvaltningens bokningsfunktion. Därutöver disponerar ett antal föreningar lokaler på årsbasis till exempel hembygdsgårdar och Evlinge Ridhus. Gustavsbergs Simsällskaps verksamhet bokas heller inte genom bokningsfunktionen utan direkt hos Gustavsbergsbadet. Kommunens subvention för de ovanstående objekten uppgick till närmare 2,3 miljoner kronor. Sammantaget uppgick de lokalsubventioner som föreningslivet erhöll 2011 till drygt 11,8 miljoner kronor netto. Lokalsubventioner till de olika föreningarna redovisas i avsnittet Lokalsubventioner senare i rapporten och i bilagan individuella föreningsbokslut. Kontant stöd De kontanta medel som fördelades till föreningslivet från kultur- och fritidsenheterna utgår från ett antal olika bidragsformer och uppgick år 2011 till drygt 5,6 miljoner kronor. I bilaga 2 Kontanta bidrag redovisas detaljerade uppgifter om bidragens fördelning per förening. 9

10 Aktivitetsbidrag Grundbidrag Föreningar- pensionärer och funktionsnedsatta Lovverksamhet Garantibidrag kultur Särskilt kulturbidrag Föreningsdriven kulturskoleverksamhet Studieförbunden Social omsorg Speciell tjejsatsning Övriga bidrag Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr I samanställningen till vänster finns vissa ersättningar för uppdrag som föreningarna genomför för kommunens räkning. Exempel på detta är kvinnojourens kronor och föreningsdriven kulturskoleverksamhet där stödet kronor kan ses som uppdragsersättningar och inte som ett traditionellt bidrag till den enskilda föreningens verksamhet. Vi har ändå valt att redovisa beloppet eftersom stödformen finns upptagen i kommunens sammanställningar över föreningsbidrag. Några detaljer Rubriken Social omsorg innehåller bidrag till organisationer och stödverksamheter som t.ex. Kvinnojouren, Brottsofferjouren och BRIS. Den föreningsdrivna kulturskolan drivs av Gustavsbergs Musik- och Balettstudio som fick ett kontantbidrag på kronor och Värmdö Scenskola med ett kontantstöd på kronor. I beloppet kronor för Övriga bidrag är kronor lokal-/anläggningsrelaterade bidrag till Djurö Skyttesportförening, Gustavsbergs Tennisklubb och Värmdö Motorklubb kronor är verksamhetsrelaterade bidrag - bl.a kronor till SISU idrottsutbildarna. Under rubriken Studieförbunden redovisas det samlade bidraget på kronor. Stödet till studieförbunden under 2011 framgår i detalj av följande tabell: ABF Bilda Folkuniversitetet Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan NBV Studiefrämjandet Vuxenskolan Summa kr kr kr 810 kr kr 450 kr kr kr kr Föreningslivet i Värmdö får huvudsakligen sitt stöd från Kultur- och fritidsnämnden men det kan inte uteslutas att också stöd från andra kommunala avdelningar kan förekomma. Någon total kartläggning av detta har inte genomförts. 10

11 Observera också att de driftbidrag som utgår till föreningar och föreningsägda bolag inte finns redovisade som kontantbidrag utan ingår som en del av kommunens kostnader för anläggningar vid beräkningen av lokalsubventioner i nästa avsnitt av rapporten. Lokalsubventioner i Värmdö kommun Beräkning av subventioner i kommunala lokaler/anläggningar Analysen av det ekonomiska värdet av bokningar i kommunala lokaler har för kommunen varit ett mycket arbetskrävande men viktigt moment i utredningen. Det har varit nödvändigt att överföra bokningsuppgifter från bokningssystemet till olika typer av sammanställningslistor. Lokalupplåtelse i Värmdö sker på två olika sätt som måste hållas isär för att beräkningar ska kunna göras. Upplåtelseform 1 Bokning sker via det befintliga databaserade bokningssystemet och där bokar kunden tid i form av timmar vilket medger att alla timmar kan prissättas. Upplåtelseform 2 Några kunder har avtal för vissa objekt som de då har exklusivt, egen tillgång till. Här bokas inga timmar utan subventionen utgör kommunens nettokostnad för respektive objektet. I denna grupp tas också Gustavsbergs Simsällskap med som förfogar över tider i Gustavsbergsbadet. Beträffande bokningar som gjorts via bokningssystemet är den totala omfattningen av bokade timmar Av dessa har timmar - c:a 80 % - prissatts, d.v.s. kommunens kostnader för anläggningen/lokalen har beräknats. Ett timpris har sedan räknats fram utifrån det öppethållande objektet/anläggningen har. Mellanskillnaden timmar är i huvudsak kopplade till lokaler som enbart hyrs av privata kunder eller har hyrts ut så få timmar att de inte prissatts. Att räkna fram ett timpris för de olika bokningsobjekten har varit tidskrävande för personalen eftersom det för många anläggningar bara har funnits en totalkostnad. De olika delytorna i en anläggning och varje bollplan på en idrottsplats har kostnadsberäknats och timprissatts. Timpriskostnader har räknats fram utifrån objektens öppethållandetider. Detta har varit nödvändigt eftersom många av dessa anläggningar har olika uthyrningsbara delar. Därför måste kostnaderna fördelas på varje del. Ett exempel: en sporthall som kan hyras ut i sin helhet men som också kan delas i två mindre salar blir ju då 3 objekt som var för sig kan hyras ut. Varje del måste alltså kostnadsberäknas separat. På motsvarande sätt kan konstgräsplaner hyras ut som hel eller halv plan. Kommunens subvention måste beräknas var för sig för de två olika upplåtelseformerna. Upplåtelseform 1: objekten hyrs ut per timme via lokalbokningssystemet Bruttosubvention kronor Föreningarna har betalt kronor Kommunens nettosubvention kronor Kommunens nettosubvention 89,2 % Upplåtelseform 2 - tillgång till objektet på heltid eller delar av total tid Kommunens nettosubvention kronor Gustavsbergs Simsällskap har betalt en hyra på kronor till Gustavsbergsbadet AB. I summan för nettosubventionen har hänsyn tagits till detta. 11

12 Subventioner per förening som bokat lokaler via bokningssystemet - upplåtelseform 1 Här nedan redovisas de föreningar som hyrt lokaler via kommunens lokalbokningsfunktion, hur många timmar de sammantaget hyrt i alla lokaler och anläggningar, kommunens kostnader för dessa timmar, vad föreningen betalt totalt och kommunens subvention i kronor och i procent. Bokade timmar Kommunens bruttokostnader Föreningen har betalt Kommunens nettosubvention Subvention % Förening Arken HC BK Bleket Bågskytteklubben Fiskgjusen Djurö Båtsällskap Djurö Skyttesportförening Djurö Stavsnäs Föräldraförening Djurö-Vindö IF Föreningen Skärgårdsmuseet GK Värmdö Gustavsbergs Finska klubb Gustavsbergs IF Badmintonklubb Gustavsbergs IF Bandyklubb Gustavsbergs IF Fotbollsklubb Gustavsbergs IF Handbollsklubb Gustavsbergs Musik och Balett Gustavsbergs Orienteringsklubb Gustavsbergs Scenstudio Gustavsbergs Simsällskap Gustavsbergs Tennisklubb Gustavsbergs Trolling och Sportfiskeklubb Gustavsbergs Vänner Gustavsbergskören Håbo FF IS Linné Ingarö GK Ingarö IF Ingarö Segelsällskap Judoklubben Havsörnen Lillsved Idrottsfolkhögskolan Mörtnäs Idrottsförening Nacka-Värmdö skidklubb Odelberg IBK Siggesta Ryttare Värmdö Allmänna Skridskoklubb Värmdö Dansare Värmdö Föreningsråd Värmdö Föräldraförening Värmdö Hockey Club

13 Värmdö IF Värmdö Jolleseglare Förening Bokade timmar Kommunens bruttokostnader Föreningen har betalt Kommunens nettosubvention Subvention % Värmdö Korpförening Värmdö Motorklubb Värmdö Scenskola Värmdö Shitoryu Kofukan KFUK/KFUM Värmdö Sjöscoutkår Värmdö Skärgårdsgymnaster Wermdö Bandy Wärmdölandets Bollklubb Ösbydalens Innnebandyklubb Summa ,2 Generellt kan sägas att subventionen är beroende av hur dyra anläggningar föreningen disponerar. Föreningar som använder isytor, konstgräs etc. får naturligtvis stora kommunala lokalsubventioner. Nya anläggningar - vilket är vanligt i Värmdö kommun - är också dyrare än äldre gymnastiksalar och idrottsytor. Se kommunens bilaga Anläggningsinvesteringar I vissa undantagsfall betalar föreningar en högre avgift än vad lokalen kostar kommunen. Oftast gäller detta vuxenverksamhet i skolsalar eller aulor. Detaljerade uppgifter om alla lokaler och anläggningar finns i bilaga 1 Uthyrda och prissatta objekt Objekt/lokaler som föreningarna själva förfogar över på heltid eller delar av total tid - upplåtelseform 2 Objekt Kommunens nettokostnad Förening Nämndö Hembygdsgård Föreningen Skärgårdsmuséet Runmarö Hembygdsgård Runmarö hembygdsförening Svartsjö Hembygsgård Värmdö norra skärgård Hembygdsförening Strömma Bygdegård Strömma hembygdsförening Evlinge Ridhus Värmdö Ridklubb Stavsnäs Bygdegård Djurö Skyttesportförening Gustavsbergsbadet Gustavsbergs Simsällskap - har betalat hyra på kr till badbolaget som dragits av. PTK-badet Djurö-Vindö IF Judolokal Judoklubben Havsörnen Nattvandrarlokal Värmdö Nattvandrare Summa Sammanfattning av totala lokalsubventioner: Kommunens bruttokostnad - upplåtelseform 1 Betald hyra av föreningar - upplåtelseform 1 Kommunal lokalsubvention - upplåtelseform 1 Kommunal lokalsubvention - upplåtelseform 2 Summa kommunal lokalsubvention kronor kronor kronor kronor kronor 13

14 Kommunal lokalsubvention totalt 89 % När hänsyn tagits till Simsällskapets hyra till badbolaget. Subventioner via Gustavsbergsbadet Anläggningen drivs av Gustavsbergsbadet AB som är ett helägt kommunalt bolag. Det innebär att i praktiken får en förening som är verksam i badet stöd från såväl kommunen som bolaget. Kontantbidrag betalas ut från kommunen och lokalsubventioner ges från bolaget. Vi har i våra beräkningar utgått från totalkostnaden för anläggningen. Vi har tillsammans med ansvariga på badet uppskattat att kostnaden för den del som Gustavsbergs Simsällskap använder har en årskostnad på 14, 4 miljoner kronor. Simhallen är kommunens mest kostnadskrävande anläggning och därför blir subventionen till Simsällskapet mycket stor. För simhallen har en särskild beräkning gjorts för att fördela ut kostnaderna mellan föreningen och övriga besökare som använder anläggningen samtidigt. Eftersom avdelade banor används av föreningen samtidigt som andra besökare finns i anläggningen har fördelningsnyckeln bantimmar använts. Hallen innehåller 6 simbanor och en undervisningsbassäng som kan sägas motsvara ytterligare en bana. Anläggningen var totalt öppen timmar under år Den totala kapaciteten i simhallen räknas då om till bantimmar och föreningens andel av kapaciteten kan då prissättas. Föreningens nettosubvention blir då drygt kronor för år Simklubben betalade kronor för sin verksamhet i badet. Avgiften baserades på antalet tränande som erhöll entrekort som gav fritt tillträde till alla aktivitetsytor och verksamheter i anläggningen. Subventioner via Musikens hus Gustavsbergs Blåsorkester, Värmdö storband och PRO-kören hyrde Stora salen för sin verksamhet motsvarande 70 timmar vardera under Hyran uppgick sammantaget till kronor. Enligt de beräkningar kommunen gjort utgör kommunens kostnad för den uthyrda tiden närmare kronor. Gustavsbergs Blåsorkester, Värmdö storband och PROkören erhåller ingen kommunal subvention via Musikens hus varför några uppgifter inte redovisas i bilagedelen. Det totala föreningsstödet: kontantbidrag och lokalsubventioner områdesvis och totalt Våra beräkningar baseras på de utbetalningar och lokalbokningar som skett genom kultur- och fritidsenheternas bidrags- och bokningsfunktioner. Fritidsområdet kronor Kontantbidrag till verksamhet aktivitet, grund, lov Lokalsubventioner via lokalbokningen Lokalsubventioner via egna anläggningar och simhallen Övrigt bidrag lokalrelaterat Övrigt bidrag verksamhetsrelaterat Kultur- och omsorgsområdet kronor Lokalsubventioner via lokalbokningen Kontantbidrag - kulturföreningar Kontantbidrag pensionärer och funktionsnedsatta Kontantbidrag - social omsorg Övrigt bidrag Kontantbidrag - studieförbund kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 14

15 Bidrag föreningsdriven kulturskola Totalt föreningsstöd Lokalrelaterat stöd 69 % Verksamhetsrelaterat stöd 31 % kr kronor kronor kronor Ytterligare underlag och detaljer redovisas i följande bilagor: Bilaga 1 Uthyrda och prissatta objekt 2011 Bilaga 2 Kontanta bidrag per förening Bilaga 3 Individuella föreningsbokslut Om kommunalt och statligt lokalt aktivitetsstöd Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i Värmdö dominerades år 2011 helt av idrott. Det kommunala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-20 år och skiljer sig inte från den åldersgrupp som får motsvarande statligt stöd. I över femtio år har föreningslivet fått statliga bidrag till sin barn- och ungdomsverksamhet, först i form av fritidsgruppsbidrag och därefter som statligt lokalt aktivitetsstöd. Villkoren för att få stödet varierar mellan idrottsföreningar och övriga föreningar. Under det senaste decenniet har det statliga stödet - som hämtas från det överskott Svenska Spel redovisar, men numera ingår som en delpost i statsanslaget till idrotten - i det närmaste tredubblats. Det betyder att i de allra flesta kommuner är det statliga lokala aktivitetsstödet betydligt större än kommunens aktivitetsstöd. I Värmdö gav kommunen år 2011 aktivitetsstöd med kronor till 37 föreningar samtliga idrottsföreningar. Det statliga lokala aktivitetsstödet till idrotten i Värmdö uppgick år 2011 till kronor som fördelades till 34 föreningar. Detta framgår mer detaljerat i bilaga 2 Kontanta bidrag. Verksamhetsanalyser Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Värmdö kommun har vi använt oss av olika källor. Främst gäller det uppgifter om genomförd verksamhet bland de bidragsberättigade föreningarna inom idrottsområdet som hämtats från Riksidrottsförbundet och bygger på de uppgifter som föreningarna själva lämnat. Via RF:s statistik kan vi göra sammanställningar över typ av idrottsverksamhet, åldersfördelning och jämställdhet. De största idrotterna i Värmdö 2011 Riksidrottsförbundet (RF) har under sitt paraply ett 70-tal olika specialidrotter. RF redovisar årligen verksamhetsvolymer för alla dessa idrotter. Uppgifterna baseras på de ansökningar föreningarna gör för att få statligt lokalt aktivitetsstöd. Åldersgränserna för statligt lokalt aktivitetsstöd är 7-20 år. Totalt sett har föreningar med hemvist i Värmdö kommun redovisat verksamhet till RF inom 25 olika idrotter. Uppgifterna om verksamhetsvolym nedan avser antal deltagartillfällen totalt för pojkar och flickor. 15

16 Med deltagartillfällen menas att om en förening genomför en träning med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen. Deltagartillfällen och idrotter 2011 Idrott Tillfällen Belopp Fotboll Innebandy Ishockey Ridsport Gymnastik Handboll Tennis Bandy Simidrott Skolidrott Friidrott Karate Konståkning Golf Badminton Segling Basket Bågskytte Bordtennis Casting Akademisk idrott Orientering Skyttesport Skidor Issegling Summa idrotter från kommunen erhöll 2011 statligt lokalt aktivitetsstöd motsvarande ett värde av drygt 2,6 miljoner kronor. Kommunen betalade under 2011 ut 2,0 miljoner kronor i form av aktivitetsstöd. I likhet med landet i övrigt dominerar fotbollen. I Värmdö kommun utgör fotbollen drygt 23 % av samtliga deltagartillfällen. Innebandy, ishockey och ridsport är stora idrotter såväl i kommunen som på riksplanet. Tennis är en starkare idrott än normalt medan kampsporten inte är så omfattande. Jämställdhet Det förs ofta en livlig diskussion om hur idrotten lyckas i sitt jämställdhetsarbete. För att belysa situationen i Värmdö har vi valt att redovisa vilka idrotter i kommunen som har den största verksamhetsvolymen för flickor respektive pojkar. I tabellerna visas också fördelningen procentuellt sett mellan könen. Efter tabellerna ges en sammanfattande bild av idrottens jämställdhet i Värmdö. 16

17 Deltagartillfällen fördelat efter idrott och kön 2011 Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Idrott flickor Idrott pojkar Ridsport Fotboll Gymnastik Innebandy Fotboll Ishockey Handboll Tennis Innebandy Bandy Tennis Karate Simidrott Skolidrott Konståkning Simidrott Friidrott Gymnastik Skolidrott Golf Badminton Friidrott Karate 834 Basket Segling 724 Badminton Golf 504 Segling Akademisk idrott 497 Ridsport Bågskytte 438 Handboll Casting 355 Bågskytte Orientering 268 Bordtennis 948 Ishockey 256 Casting 581 Basket 221 Akademisk idrott 412 Bandy 107 Skyttesport 384 Skidor 72 Orientering 242 Skyttesport 48 Skidor 61 Bordtennis 38 Konståkning 25 Issegling 4 Issegling 8 Summa Summa Skolidrott omfattar grundskola och gymnasium, akademisk idrott universitet, högskolor och folkhögskolor. Fotboll dominerar bland pojkarna följt av innebandy och ishockey en bild som är ganska vanlig även i andra kommuner. På flicksidan är normalbilden i landet att fotbollen är den klart största idrotten. I Värmdö kommun är ridsporten mycket stark och betydligt större än fotbollen. Även gymnastiken är större än fotbollen bland flickorna. Handbollen är en utpräglad flickidrott i Värmdö och betydligt större än normalt i kommunerna. Av samtliga deltagartillfällen utgör flickornas andel 44,3 % och pojkarnas 55,7 %. Även här skiljer sig kommunen från riksgenomsnittet där 40 % utgör flickverksamhet och 60 % pojkverksamhet. 17

18 Deltagartillfällen statligt lokalt aktivitetsstöd 2011 flickor fördelat på idrotter och ålder Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Idrott Tillfällen totalt Tillfällen flickor Andel flickor Flickor 7-12 år år år Ridsport ,7% Gymnastik ,6% Fotboll ,1% Handboll ,1% Innebandy ,0% Tennis ,5% Simidrott ,6% Konståkning ,3% Friidrott ,4% Skolidrott ,4% Som tabellen visar är det inte bara inom ridsporten som flickverksamheten är i majoritet. Gymnastik, handboll, friidrott och simidrott är andra exempel där flickverksamheten är större än motsvarande verksamhet bland pojkar. Deltagartillfällen statligt lokalt aktivitetsstöd 2011 pojkar fördelat på idrotter och ålder Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Idrott Tillfällen totalt Tillfällen pojkar Andel pojkar Pojkar 7-12 år år år Fotboll ,9% Innebandy ,0% Ishockey ,1% Tennis ,5% Bandy ,5% Karate ,3% Skolidrott ,6% Simidrott ,4% Gymnastik ,4% Golf ,7% De stora lagsporterna fotboll, ishockey, innebandy och bandy är kraftigt pojkdominerade och det är också förklaringen till att pojkverksamheten totalt är störst. Även tennis och golf är starka pojkidrotter i Värmdö. Andelen flick- respektive pojkverksamhet i varje enskild idrottsförening framgår av bilagan Verksamhetsanalyser. Jämställdheten inom idrotten i Värmdö är betydligt bättre än i Sverige som helhet. För all idrottsverksamhet i landet redovisar RF en könsfördelning med 60 % pojkverksamhet och 40 % flickverksamhet av den totala verksamheten. I Värmdö är andelen flickverksamhet drygt 44 %, vilket 18

19 är en klart större andel flickverksamhet av den totala verksamheten än i landet i stort. I bilaga 4 Verksamhetsanalyser kan också konstateras hur olika idrotter behåller sina utövare högre upp i åldrarna. I flickornas fall är det innebandyn som tycks vara mest attraktiv i de övre tonåren. Kommunens 10 största idrottsföreningar Deltagartillfällen per förening och statligt lokalt aktivitetsstöd 2011 Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Förening Tillfällen Belopp Värmdö Idrottsförening Ingarö Idrottsförening Värmdö Hockeyclub Gymnastikklubben Värmdö Gustavsbergs Tennisklubb Gustavsbergs IF Handbollsklubb Värmdö Ridklubb Djurö-Vindö Idrottsförening Föreningen Siggesta Ryttare Gustavsbergs IF Bandyklubb Deltagartillfällen statligt lokalt aktivitetsstöd 2010 Kommunala jämförelser - idrott Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Kommun Antal Invånare Deltagartillfällen Tillfällen per invånare Antal Inv år Tillfällen per inv år Värmdö , ,75 Avesta , ,19 Botkyrka , ,25 Falkenberg , ,87 Haninge , ,66 Huddinge , ,00 Lidköping , ,80 Lidingö , ,78 Nynäshamn , ,19 Tyresö , ,69 Vallentuna , ,69 Vänersborg , ,34 Österåker , ,18 Värmdö har en omfattande idrottsverksamhet I jämförelse med andra kommuner I jämförelse mellan de 13 kommunerna ovan ligger Värmdö relativt högt när det gäller antalet deltagartillfällen per innevånare totalt. En förklaring till detta är att Värmdö tillsammans med Tyresö, Vallentuna och Österåker har en hög andel barn och ungdomar av den totala befolkningen. 19

20 Om vi i stället ser till den bidragsberättigade åldersgruppen 7 20 år, vilket är en mer riktig jämförelse, genomförs i Värmdö kommun i genomsnitt nästan 33 föreningsaktiviteter per individ och år vilket ger kommunen en femteplats bland de tretton kommuner vi jämfört Övriga barn- och ungdomsföreningar vid sidan av idrotten I de allra flesta kommuner är föreningslivets verksamhet för barn och ungdomar vid sidan av idrotten ganska liten. Ofta svarar idrotten för uppemot 95 % av såväl medlemsantal som verksamhetsvolym. I Värmdö kommun är bilden densamma. De 35 föreningar som lämnat uppgifter till kommunen redovisar medlemmar i bidragsberättigad ålder det vill säga 7 till 20 år. Av dessa medlemmar var anslutna till en idrottsförening vilket motsvarar 93 % av hela gruppen. 7 % hade medlemskap i en barn- och ungdomsförening vid sidan av idrotten. Könsfördelningen var bland idrottsmedlemskapen 58 % pojkar och 42 % flickor. I gruppen övriga föreningar var andelen flickmedlemskap i jämförelse med idrotten något större eller 48 %. Totalt finns barn och ungdomar i den åldern i kommunen enligt SCB:s uppgifter. Det betyder naturligtvis att många individer är medlemmar i flera föreningar. Av kommunens samlade kontantstöd till verksamhet för barn- och ungdom som kan sägas omfatta aktivitetsstöd och grundbidrag går 5 % till annan verksamhet än idrott. Den jämförelsevis goda jämställdheten inom idrotten när det gäller verksamhetsvolym har vi tidigare redovisat som 56 % pojkverksamhet och 44 % flickverksamhet. När det gäller övriga föreningar har vi inte tillgång till verksamhetsstatistik eftersom någon sådan inte rapporteras till kommunen. Erfarenhetsmässigt är den verksamheten troligen än mer jämställd, vilket också medlemsuppgifterna tyder på. Observeras bör att kulturskoleverksamheten i föreningsregi är omfattande och kan till viss del förändrar den idrottsdominerande bild vi gett ovan. Kulturskoleverksamheten har ett annat stödsystem som inte bygger på t.ex. aktivitetsstödet. Kommunen diskuterar införandet av kundvalssystem för kulturskoleverksamheten men avvaktar i väntan på den lagändring som kan bli aktuell. Idrotten är dominerande i alla kommuner och självklart beror detta på popularitet och stort engagemang från många ideellt arbetande ledare. Men de stödsystem som tillämpas i kommunerna är också skräddarsydda för idrott och framförallt lagidrott. Det kan därför finnas skäl att diskutera med föreningar vid sidan av idrotten om hur ett optimalt stöd till dem skulle kunna se ut för att på sikt behålla och stärka deras verksamhet. I bilaga 4 Verksamhetsanalyser idrott finns ytterligare tabeller och statistiska uppgifter. Kulturskoleverksamheten i Värmdö kommun Vi vill också något summariskt kommentera kulturskoleverksamheten i kommunen. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Värmdö kommun har rätt att, i mån av plats, ta del av frivillig kulturskoleundervisning. 22 % av barn och unga i åldersgruppen 7-19 år i kommunen är deltagare år Deltagarantalet har ökat kraftigt de senaste åren. Vid sidan av den kommunala kulturskolan som har drygt deltagare finns två ideella föreningar som med stöd av kommunala föreningsbidrag bedriver undervisning. Det är Gustavsbergs Musik- och Balettstudio med 179 elever varav 175 flickor och 4 pojkar samt Värmdö Scenskola med 320 elever varav 227 flickor och 93 pojkar. Könsfördelningen i den föreningsdrivna kulturskoleverksamheten är 81 % flickor och 19 % pojkar. Bägge dessa föreningar finns med i den kartläggning som ingår i rapporten. 20

21 21

22 Resultat från enkäter om föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning och lokaluthyrning Under 2012 har undersökningar om föreningarnas attityder till såväl bidragsgivningen som lokalbokningen genomförts. Enkäterna innehåller två delar en viktdel och en betygsdel. Genom att mäta föreningarnas åsikter om hur viktigt ett påstående är och dessutom sätta ett betyg på påstående blir det lätt att sortera ut svaga och starka områden. Om t.ex. ett påstående anses viktigt av 85 % av de som svarat och dessa sätter ett betyg som är lågt är det allvarligt och åtgärder måste vidtas. Om betyget däremot är gott är det ett kvitto på att allt fungerar som det ska. I undersökningar som saknar vikt-del kan inte den analysen göras. Det finns då en stor risk att fel områden årgärdas t.ex. något som erhållit lågt betyg men inte är viktigt d.v.s. inte har någon betydelse för kunden/brukaren. Bidragsenkät Värmdö kommun 2012 Resultat från enkät om föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning - 39 svar varav 19 svar från idrottsföreningar och 19 svar från andra föreningar. En förening har inte angivit föreningskategori. Alla 39 svar Vikt Betyg antal antal % Informationen om bidragsgivning är lätt att förstå % Riktlinjerna/villkoren för bidragsgivningen är tydliga % Det lokala aktivitetsstödet fungerar bra för vår förening % Det finns friare bidrag t ex för projekt % Riktlinjerna/villkoren för bidragsgivningen är rättvisa % Det går enkelt att få tag på personalen som handlägger bidrag % Personalen som handlägger bidrag är kunnig % Bidragen till lokaler/anläggningar fungerar bra för vår förening % Utbetalning av bidrag sker snabbt efter ansökan 9 23 % Jag blir alltid väl bemött av personalen som handlägger bidrag 5 13 % Bidragen till ledarutbildning fungerar bra för vår förening 3 8 % Totalt sett fungerar bidragsgivningen bra Kommentar: Inf ormationen om bidragsgivning är lätt att förstå, Riktlinjerna/villkoren för bidragsgivningen är tydliga, Det lokala aktivitetsstödet fungerar bra för vår förening och Det finns friare bidrag t.ex. för projekt är påståenden som fler än 20 föreningar anses som viktiga. De tre första får dessutom höga betyg. Att någon form av friare bidrag finns anses som viktig men får av naturliga skäl låga betyg eftersom bidragsformen inte finns. 22

23 Enkät om lokalbokning Värmdö kommun 2012 Resultat från enkät om föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning - 52 svar varav 17 svar från idrottsföreningar och 34 svar från andra föreningar. En förening har inte angivit föreningskategori Alla 52 svar Vikt Betyg antal antal % Avgifterna för hyra av kommunens lokaler är rimliga % Det går enkelt att få tag på bokningspersonalen % Information om lediga tider är lätt att hitta % Bokade tider kan avbokas på ett enkelt sätt % Det går enkelt att få tag på vaktmästarpersonalen % Informationen från lokalbokningen är lätt att förstå % Vår förening får de tider vi önskar % Principerna för bokning av kommunens lokaler tillämpas på ett riktigt sätt % Vår förening kan påverka fördelningen av tider % Personalen vid lokalbokningen är kunnig % Principerna för fördelningen av tider i kommunens lokaler är bra % Jag blir alltid väl bemött av bokningspersonalen % Totalt sett fungera lokalbokningen bra Kommentar: Föreningarna anser totalt sett att lokalbokningen fungerar bra idrottsföreningar i högre utsträckning än andra föreningar. Två frågor erhåller ett snittbetyg över 4,0 och är kopplade till personalens kunnande och bemötande. I bilaga 5 Föreningsenkäter redovisas resultat från enkäterna i detalj. I bilaga 6 redovisas resultaten från den enkätundersökning rörande mångfald och inkludering som kommunen genomfört. Kultur- och fritidsvaneundersökning I anslutning till utredningen av föreningsstödet har också en kultur- och fritidsvaneundersökning genomförts i form av en enkät riktad till åldersgruppen år. Syftet med undersökningen är att mäta i vilken omfattning kommuninnevånarna deltar i olika verksamheter och/eller besöker olika anläggningar. Förutom att mäta frekvensen av deltagandet och besök mäts också vilket intresse kommuninnevånare har av att delta i olika verksamheter eller besöka olika lokaler, verksamheter eller institutioner. Det går också att få reda på hur många som t.ex. aldrig besöker biblioteket eller simhallen men som är intresserade av att göra det. På så sätt kan det gå att ringa in intressanta målgrupper eller finna nya kunder eller brukar-/besöksgrupper. Kultur- och fritidsvaneundersökningar ger inte svar på frågor som varför vissa kommuninvånare inte utnyttjar en anläggning eller deltar i en speciell verksamhet. För att få svar på sådana frågor krävs kompletterande undersökningar. Detaljerade resultat från 2012 års kultur- och fritidsvaneundersökning har tidigare redovisats i särskild ordning till kommunen. Underlaget är i första hand en kundkapskälla och ett 23

24 analysunderlag för kommunen där resultaten redovisas dels för kommunen som helhet och dels för olika geografiska områden i kommunen. Vi väljer här att redovisa övergripande resultat i två tabeller. De vanligaste aktiviteterna som genomförts minst någon gång per vecka för åldersgruppen år redovisas i andelen procent fördelat på kön och totalt. Aktivitet Kvinnor Män Totalt Promenerat/strövat i skogen Läst tidningar/tidsskrifter/böcker Surfat på internet Plockat bär och/eller svamp Läst tidningar på internet Gått på bio Besökt Värmdö kommuns hemsida Besökt någon badplats/friluftsbad Promenerat/joggat/gått med stavar Vandrat på vandringsled eller naturstig Besökt naturreservat eller friluftsområde Fotograferat Gått på museum Gått på konsert Gått på utställning Cyklat som motion Besökt kommunens bibliotek Besökt simhallen Gustavsbergsbadet Fiskat Chatt/blogg på internet tex egen blogg, Twitter, Facebook Nedan redovisas aktiviteter fördelat på kön som de tillfrågade i åldern år aldrig gjort men har något eller stort intresse av att göra. Aktivitet Kvinnor Män Totalt Paddlat kanot/kajak Släktforskat på bibliotek Följt fullmäktigemöten på plats el via kommunens hemsida Gått på kulturskolornas konserter/föreställningar Använt iordningställt skidspår Använt plogade sjöisar Använt bibliotekets e-tjänster - nedladdning av e-böcker Läst böcker på bibliotek Använt motions-/elljusspår Utövat hantverk t.ex. keramik, väva, göra smycken Deltagit i studiecirklar Åkt skridskor på sjöisar Använt allmänna ytor för spontana aktiviteter tex kubb, Lånat på bibliotek -bok, ljudbok, film eller dyl Gått på bibliotekens arrangemang Åkt längdskidor Dansat som umgängesform - mogendans Besökt någon hembygdsgård Seglat/vindsurfat Spelat musikinstrument

Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge Kommun

Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge Kommun Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge Kommun Preliminär rapport 2012 04 10 Hugo Blom Christer Fahlström Anders Lundkvist Skandinaviska Utvärderingsinstitutet www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Översyn av Region Gotlands samlade stöd till föreningslivet

Översyn av Region Gotlands samlade stöd till föreningslivet 1 Översyn av Region Gotlands samlade stöd till föreningslivet Sammanfattande rapport 2013-08-22 Magnus Holmgren och Anders Lundkvist Skandinaviska Utvärderingsinstitutet www.utvarderingsringen.se Stenhuggerivägen

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen?

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? 2012-11-19 På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? En rapport från Skandinaviska Utvärderingsinstitutet Utvärderingsringen Hugo Blom hugo@utvarderingsringen.se

Läs mer

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun 2012-09-10 SID 1/8 Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun Årsrapport 2011 Syftet med kommunens bidragsgivning är att stödja och stimulera kommunens ideella ungdomsföreningar

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2014-02-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun SID 1/9 Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun Årsrapport 2012 Syftet med kommunens bidragsgivning är att stödja och stimulera kommunens ideella ungdomsföreningar att

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2016-05-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/68 Fritidsnämnden Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att de nuvarande riktlinjerna för

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 2 2008-11-12 Kommunalt foreningsstd senaste versionen.doc 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

1. Bakgrund. Översyn av bidragsregler för föreningarna. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny modell för föreningsbidrag.

1. Bakgrund. Översyn av bidragsregler för föreningarna. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny modell för föreningsbidrag. Datum 2008-11-25 Översyn av bidragsregler för föreningarna 1. Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny modell för föreningsbidrag. Förvaltningens motivering till förändringen:

Läs mer

Subventionsutredning Kommunala idrott- och fritidsanläggningar April 2014

Subventionsutredning Kommunala idrott- och fritidsanläggningar April 2014 sutredning Kommunala idrott- och fritidsanläggningar April 2014 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1.Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Metod... 5 2.2 Källor... 6 3.Idrottshallar

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Föreningsstöd i Skara kommun

Föreningsstöd i Skara kommun Föreningsstöd i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Gäller från 2016-04-14 Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 (12) Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbybergs stads målsättning med stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv.

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Frågeställning Kungälvs simmsällskap vill ha svar på följande tre frågor: 1.Varför betalar vi det vi gör? Vi vill se en uträkning

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Vilket kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom idrotten

Vilket kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom idrotten Vilket kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom idrotten Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad

Regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad Kultur- och fritidsförvaltningen, Sundbybergs stad 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Tel: 08-706 80 00, Fax: 08-733 38 36 www.sundbyberg.se Regler för stöd till föreningslivet i

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1

Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET Anna Bohlin 2012-08-31 1 (10) Förslag till regler för stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 1 Stadens målsättning med stöd till föreningslivet Sundbyberg är och vill fortsätta vara

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Tjänsteskrivelse 2016-09 - 12 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Diarienummer 2016KS/0069 Kommunstyrelsen Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Förslag till beslut 1. Policy

Läs mer

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014 Idrotten i siffror i 214 För att få en tydlig bild hur det ser ut i idrottsföreningarna i genomfördes en undersökning under våren 215. Det skickades ut en enkät där föreningarna utifrån år 214 fick svara

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler RIKTLINJE Fördelningsprinciper som tillämpas för idrottslokaler och idrottsanläggningar Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som och idrottslokaler

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Samhällsbyggnad, Kultur och fritid Utkast förslag Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Osby kommun hyr

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

NORMER 1(5) Normer. Fr.o.m. 2012-12-06. För bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsföreningar

NORMER 1(5) Normer. Fr.o.m. 2012-12-06. För bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsföreningar NORMER 1(5) Normer Fr.o.m. 2012-12-06 För bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsföreningar 2 Föreningsstöd gällande ungdoms-, idrotts-, handikappoch pensionärsföreningar i Rättviks

Läs mer

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd 1 Regler och riktlinjer för s Föreningsstöd Gäller fr o m 2008-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2008-02-25 2 Innehållsförteckning Sidan ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING...3-4 Stöd till Barn och ungdomsföreningar

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för föreningsbidrag

RIKTLINJE. Riktlinjer för föreningsbidrag RIKTLINJE Riktlinjer för föreningsbidrag Typ av Styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen 188/2016 Fastställd 2016-10-19 Diarienummer KS 2016/353 Giltighetstid Från 2017-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Regler för föreningsstöd 2015-12-07 2 (13) Innehållsförteckning Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Särskilda bestämmelser... 7 AKTIVITETSBIDRAG... 7 LOKALBIDRAG... 9 BIDRAG TILL KULTUR- OCH

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Tryckt Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Tryckt Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Tryckt 2007-04-02 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[4] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[5] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa vilka prioriterade områden det rörliga bidraget ska riktas

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Föreningsbidrag Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön Utvecklingsavdelningen Fritid efter kön Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 20 SAMMANFATTNING Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR Beslutat av idrottsnämnden den 20 december 2011 Reviderat av idrottsnämnden den 22 maj 2012 Förslag till ändringar i Kursiv stil Föreningslivet, som i det närmaste

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18

Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun Dnr: KOFN 2015/18 Förslag till reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun 2016-05-09 Dnr: KOFN 2015/18 Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler för ideella föreningar i Haninge kommun Kultur-

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer