Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Värmdö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Värmdö kommun"

Transkript

1 Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Värmdö kommun Slutrapport Hugo Blom Christer Fahlström Anders Lundkvist Skandinaviska Utvärderingsinstitutet 1

2 Innehåll Sida Uppdraget 3 Arbetssätt 3 Rapportens innehåll och struktur 4 Principiella skillnader mellan kultur och fritid 4 Kommunalt föreningsstöd - möjligheter och begränsningar 5 Stödformer och politisk styrning 6 Det totala föreningsstödet i Värmdö kommun 7 Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar i Värmdö kommun 8 Lokalsubventioner 10 Det totala föreningsstädet 13 Om kommunalt och statligt lokalt aktivitetsstöd 14 Verksamhetsanalyser 14 Resultat från föreningsenkäter 20 Kultur- och fritidsvanor 21 Taxor och avgifter 24 Alternativa stödmodeller som används i kommunerna 24 Normstyrda bidrag 24 Förhandlingsbaserade överenskommelser 25 Mellanformer av stödmodeller 25 Stöd till grupper utanför traditionellt föreningsliv 26 Våra iakttagelser, slutsatser och förslag 27 Bilagor: Bilaga 1 Uthyrda och prissatta objekt 2011 Bilaga 2 Kontanta bidrag per förening Bilaga 3 Individuella föreningsbokslut Bilaga 4 Verksamhetsanalyser Bilaga 5 Föreningsenkäter Avdelningens egna bilagor: Bilaga 6 Föreningsenkät om mångfald och inkludering Bilaga 7 Anläggningsinvesteringar

3 Uppdraget Uppdraget innebär en utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i Värmdö kommun där bl.a. följande har ingått. Kom munens kontanta bidrag har sammanställts och bidragens ekonomiska utfall har beräknats för bidragsberättigade föreningar utifrån uppgifter framtagna av kulturoch fritidsenheterna. Beräk ning av lokalsubventioner till föreningar som bedriver verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar utifrån uppgifter framtagna av enheterna. totala stödet till föreningslivet i form av kontantbidrag och lokalsubventioner redovisas. redovisning av individuella föreningsbokslut för alla föreningar som erhållit kommunala kontantbidrag och/eller lokalsubventioner. Det En Barnoch ungdomsföreningarnas verksamhet har analyserats med avseende på bland annat typ av verksamhet, åldersfördelning och jämställdhet. Fören ingslivets attityder till bidragsgivningen och lokalbokningen har undersökts genom enkäter. Utöver dessa undersökningar har kommunen genomfört en undersökning rörande mångfald och inkludering. redovisning av genomförd kultur- och fritidsvaneundersökning gelser, synpunkter och förslag till åtgärder presenteras. En Iaktta Arbetssätt Vi menar att ett grundläggande synsätt när det gäller kommunalt stöd till föreningar är att föreningsstöd inte endast ska tolkas som de kontanta bidrag som kommunen fördelar. Föreningsstödet måste ses som en helhet och innefatta såväl kontantstöd, taxor och avgifter, lokalsubventioner och eventuella andra stöd i form av t.ex. utbildningar, tryck- och layouthjälp som kommunen erbjuder. När det gäller barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet utgör kontantstödet endast en mindre del av det totala kommunala stödet. I arbetet har statistiska uppgifter från främst år 2011 använts. Orsakerna är flera. Dels var detta de senaste helårsuppgifter som fanns att få från kommunen vid utredningens början och dels var 2011 det senaste år då jämförelsesiffror ur riksstatistiken för kultur- och fritidssektorn fanns att tillgå. 3

4 Utredningen har medfört ett stort arbete för många personer inom kommunen. Lokalkostnader och timpriser i olika anläggningar har beräknats. Eftersom det ekonomiska redovisningssystemet inte alltid är uppbyggt med konton på objekts- eller delobjektsnivå har i många fall beräkningar och bedömningar gjorts för att på bästa sätt fördela kostnader. Dessutom har föreningsstatistik och uthyrningsstatistik tagits fram och bearbetats. Arbete har enligt vår uppfattning varit nödvändigt - inte bara för denna utredning utan också för kommunens fortsatta analys och kvalitetsarbete. Rapportens innehåll och struktur Vi har valt att relativt tidigt i vår rapport redovisa de principiella skillnader som finns mellan kultur- och fritidsverksamheter och de skilda arbetssätt som föreningarna har inom de två verksamhetsområdena. I rapporten försöker vi också som ett diskussionsmaterial - visa på olika stödformer och hur de fungerar som politiska styrinstrument. Olika modeller för föreningsstöd och varianter av modeller tas därför också upp i rapporten. I en beskrivning som baserar sig på den verksamhetsstatistik för år 2011 som funnits tillgänglig vill vi visa på vilka som deltar i den föreningsverksamhet som finns i kommunen. Vi har också försökt att analysera den befintliga föreningsverksamheten med avseende på bl.a. åldersgrupper och jämställdhet för de områden där uppgifter funnits. Föreningslivets villkor i kommunen när det gäller kontantbidrag, lokalsubventioner och taxor och avgifter beskrivs i ett kapitel. Här har vi speciellt arbetat med att ta fram och redovisa de lokalsubventioner som föreningslivet erhåller. Principiella skillnader mellan kultur och fritid Kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där flera verksamheter med skilda inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan det traditionella kulturområdet och det som betraktas som fritid. I samband med frågor och diskussioner omkring föreningsstöd är vissa utgångspunkter viktiga att förstå vilket vi ska försöka belysa i nedanstående exempel. Kultur Fritid Allmänheten är största målgruppen De egna medlemmarna är största målgruppen De föreningar inom kulturområdet som får bidrag arrangerar oftast verksamhet som vänder sig till allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang, konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt studiecirkelverksamhet. De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar verksamhet i huvudsak för sina medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet medlemmar och den verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar. Kultur Fritid Uppdragsstöd är vanligt bland kulturföreningar Normerade bidrag gäller för fritidsföreningar 4

5 Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall och utifrån uppdragets art omkring bidragens storlek. Den enda bidragsform inom kulturområdet som är reglerat och betalas ut efter kvantitativa normer är stödet till studieförbunden. De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt givna kvantitativa normer som antal medlemmar, antal aktiviteter och kostnader för t.ex. lokaler. 5

6 Kultur Fritid Vänder sig i stor utsträckning till vuxna Barn och ungdomar under 20 år är prioriterade I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna de vanligaste besökarna och konsumenterna. Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom samhällsstöd en tydlig målgrupp i åldrarna under 20 år. Kultur Fritid Större andel unga tjejer utövar själva Större andel unga killar utövar själva Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att det är en större andel unga tjejer än unga killar som t.ex. spelar teater, sjunger i kör och utövar skapande aktiviteter medan det är en större andel unga killar än unga tjejer som spelar t.ex. fotboll, ishockey och innebandy. Kultur Fritid Ungdomsverksamhet i kommunal regi Ungdomsverksamhet i föreningsregi Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i kommunal regi genom t.ex. kulturskolan, biblioteken och i viss mån fritidsgårdarna. Inom fritidsområdet sker majoriteten av ungdomsverksamheten i föreningsregi. Enda undantaget är den verksamhet som bedrivs på fritidsgårdarna. Kultur Fritid Föreningarnas lokalsubventioner är inte omfattande Föreningarnas lokalsubventioner är mycket stora Lokalsubventioner för kulturföreningar det ekonomiska värdet av tider som föreningar använder i kommunala lokaler tycks inte vara omfattande. De kontanta bidragen till verksamhet är betydligt större. För fritidsföreningar är situationen den omvända. Det stora kommunala stödet utgörs av lokalsubventioner. Kommunalt föreningsstöd - möjligheter och begränsningar Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är en frivillig verksamhet. Kommunen har mycket stor frihet att själv utforma regler och villkor för hur denna verksamhet ska stödjas. En viss reglering finns i kommunallagen och i vissa så kallade smålagar som reglerar det kommunala stödet till ungdomsorganisationer. Kommunallagen innehåller bestämmelser om den kommunala kompetensen, dvs. vad en kommun får och inte får göra (2 kap 1 ). Den så kallade lokaliseringsprincipen innebär att allt vad en kommun gör ska vara kopplat till den egna kommunen och de egna 6

7 kommuninnevånarna. Kommunen kan därför i princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i den egna kommunen. En annan princip är likställighetsprincipen (2 kap 2 ). Den betyder att kommunen måste behandla alla medborgare lika i sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl för något annat. När fullmäktige har antagit normer för den kommunala bidragsgivningen ska därför alla föreningars ansökningar hanteras utifrån dessa normer. Ett exempel på en så kallad smålag är lag 1989:977 om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer. Lagen ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd till lokala ungdomsorganisationer inklusive föreningar som arbetar med politisk verksamhet. Dessa smålagar har numera samlats i Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som reglerar ett 20-tal olika områden. Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd så länge kommunen följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. När det gäller kontantbidrag till föreningslivet har kommunen rätt att prioritera olika grupper t.ex. flickor framför pojkar, äldre ungdomar framför mellanstadieåldrar etc. så länge dessa prioriteringar tillämpas för kommunens alla föreningar. Detta innebär också att kommunen har rätt att differentiera kontantbidragen till olika föreningskategorier och till verksamheter i skilda bostadsområden. Även när det gäller taxor och avgifter har kommunen en stor handlingsfrihet. Fria lokaler eller inte är ett ensidigt kommunalt beslut liksom differentierade taxor för olika målgrupper. Skilda avgifter i olika typer av verksamhetslokaler kan också tillämpas. Stödformer och politisk styrning I huvudsak omfattar det kommunala stödet till föreningslivet två områden. Dels ett kontant stöd till verksamhet som i Värmdös fall i första hand utgår till barn- och ungdomsföreningar och inriktat mot åldersgruppen 7 20 år eller som stöd till vuxenföreningar. Den andra formen av föreningsstöd är stöd till lokaler och anläggningar. Stödformen omfattar i Värmdö kommun subventioner i kommunala lokaler och anläggningar till såväl barn- och ungdomsgruppen som föreningslivets vuxna deltagare. På samma sätt som i alla andra kommuner är värdet av lokalsubventioner högre än de belopp som utgår i form av kontantbidrag. För varje krona kommunen betalar ut i kontantbidrag till föreningslivet utgår betydligt mer i form av subventionerade lokaler eller lokal- och driftbidrag. Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som fördelas till föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra flesta är helt överens om oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden av den styrning som bör och kan tillämpas. I kommunen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges till föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel på sådana styrinstrument är: Investeringar 7

8 Valet av lokaler och anläggningar som kommunen bygger påverkar bl.a. om verksamheten kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten förstärker redan starka intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden. Kontantbidrag Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera verksamhet för olika åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller integration. Taxor och avgifter Via skilda avgiftssystem kan åldersgrupper, säsongsanpassad verksamhet eller arrangemangsvillkor påverkas. Tid och plats i anläggningar Detta är förmodligen det starkaste politiska styrinstrument som finns. Genom att styra vilka som ska få plats i lokaler och anläggningar samt när de ska få tider kan kommunen påverka allt från tidig specialisering till jämställdhet. Av tradition har föreningslivets insatser alltid värnats i kommunerna. Det har funnits en vilja att stödja ideellt arbete eftersom det ansetts vara en tillgång för samhällsutvecklingen. Detta har åtminstone tidigare ibland tagit sig uttryck i en ovilja att över huvud taget styra och påverka föreningslivets verksamhet. På senare år har det blivit alltmer tydligt att användandet av skattepengar kopplas till en politisk vilja om hur dessa medel bör användas. Om vi förenklar verkligheten har två skilda synsätt vuxit fram. Det ena är att föreningsverksamheten har ett stort egenvärde för samhället och föreningsmedlemmarna. Organisationerna arbetar utifrån egna mål och intressen. Kommunerna ska styra och påverka i begränsad omfattning. Ett givande samarbete uppstår när samhällets mål och intressen sammanfaller med organisationens arbete. Det andra synsättet är att föreningarna är användbara för att upprätthålla välfärdsproduktionen när samhällets resurser minskar. Föreningslivet blir alltmer uppdragstagare på det offentligas villkor. Det kan t.ex. handla om övertagande av anläggningsdrift, riktade uppdrag till studieförbunden eller insatser i kommunens drogförebyggande arbete. Den politiska uppgiften blir att hitta rätt balans mellan dessa synsätt. Det totala föreningsstödet i Värmdö kommun kronor 8

9 I den följande redovisningen kommer stödet att presenteras i detalj. Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar i Värmdö kommun Bokslutet för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden för år 2011 visade en bruttokostnad på närmare 95 miljoner kronor, intäkter på c:a 3 miljoner kronor och en nettokostnad om närmare 92 miljoner varav idrotts och fritidsanläggningar 36 miljoner kronor. Under året betalades ca 5,6 miljoner kronor ut i form av kontanta föreningsbidrag. Vid sidan av kontantstödet erhåller föreningslivet i Värmdö ett indirekt stöd i form av tillgången till fria eller subventionerade kommunala lokaler och anläggningar. Detta stöd går till den del av föreningslivet som bokar tider via kultur- och fritidsenheterna. Inte minst gäller detta idrottsanläggningar där föreningslivet använder stora delar av den tillgängliga tiden. Även om anläggningarna används för skolans verksamhet och av allmänheten är den totala lokalsubventionen till föreningslivet betydande. Omfattningen av lokalsubventioner framgår inte i den enskilda föreningens ekonomiska redovisning och är därför helt okänd för de flesta föreningar. Rent allmänt kan sägas att lokalsubventionerna i alla kommuner är betydligt större än de kontantbidrag föreningslivet får. Naturligt nog är lokalsubventionerna större till de föreningar som har sin verksamhet i dyra specialanläggningar för idrott som t.ex. simhallar och ishallar. I Värmdö var värdet av de tider som föreningslivet bokat i kommunens lokaler och anläggningar år 2011 cirka 11 miljoner kronor. Föreningarna betalade totalt en hyra på ca 1,2 miljoner kronor varför värdet av lokalsubventionerna i kommunala lokaler och anläggningar som bokas via kultur och fritidsförvaltningen uppgick till knappt 9,8 miljoner kronor netto. Observera att ovanstående beräkningar baseras på de lokalbokningar som skett genom förvaltningens bokningsfunktion. Därutöver disponerar ett antal föreningar lokaler på årsbasis till exempel hembygdsgårdar och Evlinge Ridhus. Gustavsbergs Simsällskaps verksamhet bokas heller inte genom bokningsfunktionen utan direkt hos Gustavsbergsbadet. Kommunens subvention för de ovanstående objekten uppgick till närmare 2,3 miljoner kronor. Sammantaget uppgick de lokalsubventioner som föreningslivet erhöll 2011 till drygt 11,8 miljoner kronor netto. Lokalsubventioner till de olika föreningarna redovisas i avsnittet Lokalsubventioner senare i rapporten och i bilagan individuella föreningsbokslut. Kontant stöd De kontanta medel som fördelades till föreningslivet från kultur- och fritidsenheterna utgår från ett antal olika bidragsformer och uppgick år 2011 till drygt 5,6 miljoner kronor. I bilaga 2 Kontanta bidrag redovisas detaljerade uppgifter om bidragens fördelning per förening. 9

10 Aktivitetsbidrag Grundbidrag Föreningar- pensionärer och funktionsnedsatta Lovverksamhet Garantibidrag kultur Särskilt kulturbidrag Föreningsdriven kulturskoleverksamhet Studieförbunden Social omsorg Speciell tjejsatsning Övriga bidrag Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr I samanställningen till vänster finns vissa ersättningar för uppdrag som föreningarna genomför för kommunens räkning. Exempel på detta är kvinnojourens kronor och föreningsdriven kulturskoleverksamhet där stödet kronor kan ses som uppdragsersättningar och inte som ett traditionellt bidrag till den enskilda föreningens verksamhet. Vi har ändå valt att redovisa beloppet eftersom stödformen finns upptagen i kommunens sammanställningar över föreningsbidrag. Några detaljer Rubriken Social omsorg innehåller bidrag till organisationer och stödverksamheter som t.ex. Kvinnojouren, Brottsofferjouren och BRIS. Den föreningsdrivna kulturskolan drivs av Gustavsbergs Musik- och Balettstudio som fick ett kontantbidrag på kronor och Värmdö Scenskola med ett kontantstöd på kronor. I beloppet kronor för Övriga bidrag är kronor lokal-/anläggningsrelaterade bidrag till Djurö Skyttesportförening, Gustavsbergs Tennisklubb och Värmdö Motorklubb kronor är verksamhetsrelaterade bidrag - bl.a kronor till SISU idrottsutbildarna. Under rubriken Studieförbunden redovisas det samlade bidraget på kronor. Stödet till studieförbunden under 2011 framgår i detalj av följande tabell: ABF Bilda Folkuniversitetet Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan NBV Studiefrämjandet Vuxenskolan Summa kr kr kr 810 kr kr 450 kr kr kr kr Föreningslivet i Värmdö får huvudsakligen sitt stöd från Kultur- och fritidsnämnden men det kan inte uteslutas att också stöd från andra kommunala avdelningar kan förekomma. Någon total kartläggning av detta har inte genomförts. 10

11 Observera också att de driftbidrag som utgår till föreningar och föreningsägda bolag inte finns redovisade som kontantbidrag utan ingår som en del av kommunens kostnader för anläggningar vid beräkningen av lokalsubventioner i nästa avsnitt av rapporten. Lokalsubventioner i Värmdö kommun Beräkning av subventioner i kommunala lokaler/anläggningar Analysen av det ekonomiska värdet av bokningar i kommunala lokaler har för kommunen varit ett mycket arbetskrävande men viktigt moment i utredningen. Det har varit nödvändigt att överföra bokningsuppgifter från bokningssystemet till olika typer av sammanställningslistor. Lokalupplåtelse i Värmdö sker på två olika sätt som måste hållas isär för att beräkningar ska kunna göras. Upplåtelseform 1 Bokning sker via det befintliga databaserade bokningssystemet och där bokar kunden tid i form av timmar vilket medger att alla timmar kan prissättas. Upplåtelseform 2 Några kunder har avtal för vissa objekt som de då har exklusivt, egen tillgång till. Här bokas inga timmar utan subventionen utgör kommunens nettokostnad för respektive objektet. I denna grupp tas också Gustavsbergs Simsällskap med som förfogar över tider i Gustavsbergsbadet. Beträffande bokningar som gjorts via bokningssystemet är den totala omfattningen av bokade timmar Av dessa har timmar - c:a 80 % - prissatts, d.v.s. kommunens kostnader för anläggningen/lokalen har beräknats. Ett timpris har sedan räknats fram utifrån det öppethållande objektet/anläggningen har. Mellanskillnaden timmar är i huvudsak kopplade till lokaler som enbart hyrs av privata kunder eller har hyrts ut så få timmar att de inte prissatts. Att räkna fram ett timpris för de olika bokningsobjekten har varit tidskrävande för personalen eftersom det för många anläggningar bara har funnits en totalkostnad. De olika delytorna i en anläggning och varje bollplan på en idrottsplats har kostnadsberäknats och timprissatts. Timpriskostnader har räknats fram utifrån objektens öppethållandetider. Detta har varit nödvändigt eftersom många av dessa anläggningar har olika uthyrningsbara delar. Därför måste kostnaderna fördelas på varje del. Ett exempel: en sporthall som kan hyras ut i sin helhet men som också kan delas i två mindre salar blir ju då 3 objekt som var för sig kan hyras ut. Varje del måste alltså kostnadsberäknas separat. På motsvarande sätt kan konstgräsplaner hyras ut som hel eller halv plan. Kommunens subvention måste beräknas var för sig för de två olika upplåtelseformerna. Upplåtelseform 1: objekten hyrs ut per timme via lokalbokningssystemet Bruttosubvention kronor Föreningarna har betalt kronor Kommunens nettosubvention kronor Kommunens nettosubvention 89,2 % Upplåtelseform 2 - tillgång till objektet på heltid eller delar av total tid Kommunens nettosubvention kronor Gustavsbergs Simsällskap har betalt en hyra på kronor till Gustavsbergsbadet AB. I summan för nettosubventionen har hänsyn tagits till detta. 11

12 Subventioner per förening som bokat lokaler via bokningssystemet - upplåtelseform 1 Här nedan redovisas de föreningar som hyrt lokaler via kommunens lokalbokningsfunktion, hur många timmar de sammantaget hyrt i alla lokaler och anläggningar, kommunens kostnader för dessa timmar, vad föreningen betalt totalt och kommunens subvention i kronor och i procent. Bokade timmar Kommunens bruttokostnader Föreningen har betalt Kommunens nettosubvention Subvention % Förening Arken HC BK Bleket Bågskytteklubben Fiskgjusen Djurö Båtsällskap Djurö Skyttesportförening Djurö Stavsnäs Föräldraförening Djurö-Vindö IF Föreningen Skärgårdsmuseet GK Värmdö Gustavsbergs Finska klubb Gustavsbergs IF Badmintonklubb Gustavsbergs IF Bandyklubb Gustavsbergs IF Fotbollsklubb Gustavsbergs IF Handbollsklubb Gustavsbergs Musik och Balett Gustavsbergs Orienteringsklubb Gustavsbergs Scenstudio Gustavsbergs Simsällskap Gustavsbergs Tennisklubb Gustavsbergs Trolling och Sportfiskeklubb Gustavsbergs Vänner Gustavsbergskören Håbo FF IS Linné Ingarö GK Ingarö IF Ingarö Segelsällskap Judoklubben Havsörnen Lillsved Idrottsfolkhögskolan Mörtnäs Idrottsförening Nacka-Värmdö skidklubb Odelberg IBK Siggesta Ryttare Värmdö Allmänna Skridskoklubb Värmdö Dansare Värmdö Föreningsråd Värmdö Föräldraförening Värmdö Hockey Club

13 Värmdö IF Värmdö Jolleseglare Förening Bokade timmar Kommunens bruttokostnader Föreningen har betalt Kommunens nettosubvention Subvention % Värmdö Korpförening Värmdö Motorklubb Värmdö Scenskola Värmdö Shitoryu Kofukan KFUK/KFUM Värmdö Sjöscoutkår Värmdö Skärgårdsgymnaster Wermdö Bandy Wärmdölandets Bollklubb Ösbydalens Innnebandyklubb Summa ,2 Generellt kan sägas att subventionen är beroende av hur dyra anläggningar föreningen disponerar. Föreningar som använder isytor, konstgräs etc. får naturligtvis stora kommunala lokalsubventioner. Nya anläggningar - vilket är vanligt i Värmdö kommun - är också dyrare än äldre gymnastiksalar och idrottsytor. Se kommunens bilaga Anläggningsinvesteringar I vissa undantagsfall betalar föreningar en högre avgift än vad lokalen kostar kommunen. Oftast gäller detta vuxenverksamhet i skolsalar eller aulor. Detaljerade uppgifter om alla lokaler och anläggningar finns i bilaga 1 Uthyrda och prissatta objekt Objekt/lokaler som föreningarna själva förfogar över på heltid eller delar av total tid - upplåtelseform 2 Objekt Kommunens nettokostnad Förening Nämndö Hembygdsgård Föreningen Skärgårdsmuséet Runmarö Hembygdsgård Runmarö hembygdsförening Svartsjö Hembygsgård Värmdö norra skärgård Hembygdsförening Strömma Bygdegård Strömma hembygdsförening Evlinge Ridhus Värmdö Ridklubb Stavsnäs Bygdegård Djurö Skyttesportförening Gustavsbergsbadet Gustavsbergs Simsällskap - har betalat hyra på kr till badbolaget som dragits av. PTK-badet Djurö-Vindö IF Judolokal Judoklubben Havsörnen Nattvandrarlokal Värmdö Nattvandrare Summa Sammanfattning av totala lokalsubventioner: Kommunens bruttokostnad - upplåtelseform 1 Betald hyra av föreningar - upplåtelseform 1 Kommunal lokalsubvention - upplåtelseform 1 Kommunal lokalsubvention - upplåtelseform 2 Summa kommunal lokalsubvention kronor kronor kronor kronor kronor 13

14 Kommunal lokalsubvention totalt 89 % När hänsyn tagits till Simsällskapets hyra till badbolaget. Subventioner via Gustavsbergsbadet Anläggningen drivs av Gustavsbergsbadet AB som är ett helägt kommunalt bolag. Det innebär att i praktiken får en förening som är verksam i badet stöd från såväl kommunen som bolaget. Kontantbidrag betalas ut från kommunen och lokalsubventioner ges från bolaget. Vi har i våra beräkningar utgått från totalkostnaden för anläggningen. Vi har tillsammans med ansvariga på badet uppskattat att kostnaden för den del som Gustavsbergs Simsällskap använder har en årskostnad på 14, 4 miljoner kronor. Simhallen är kommunens mest kostnadskrävande anläggning och därför blir subventionen till Simsällskapet mycket stor. För simhallen har en särskild beräkning gjorts för att fördela ut kostnaderna mellan föreningen och övriga besökare som använder anläggningen samtidigt. Eftersom avdelade banor används av föreningen samtidigt som andra besökare finns i anläggningen har fördelningsnyckeln bantimmar använts. Hallen innehåller 6 simbanor och en undervisningsbassäng som kan sägas motsvara ytterligare en bana. Anläggningen var totalt öppen timmar under år Den totala kapaciteten i simhallen räknas då om till bantimmar och föreningens andel av kapaciteten kan då prissättas. Föreningens nettosubvention blir då drygt kronor för år Simklubben betalade kronor för sin verksamhet i badet. Avgiften baserades på antalet tränande som erhöll entrekort som gav fritt tillträde till alla aktivitetsytor och verksamheter i anläggningen. Subventioner via Musikens hus Gustavsbergs Blåsorkester, Värmdö storband och PRO-kören hyrde Stora salen för sin verksamhet motsvarande 70 timmar vardera under Hyran uppgick sammantaget till kronor. Enligt de beräkningar kommunen gjort utgör kommunens kostnad för den uthyrda tiden närmare kronor. Gustavsbergs Blåsorkester, Värmdö storband och PROkören erhåller ingen kommunal subvention via Musikens hus varför några uppgifter inte redovisas i bilagedelen. Det totala föreningsstödet: kontantbidrag och lokalsubventioner områdesvis och totalt Våra beräkningar baseras på de utbetalningar och lokalbokningar som skett genom kultur- och fritidsenheternas bidrags- och bokningsfunktioner. Fritidsområdet kronor Kontantbidrag till verksamhet aktivitet, grund, lov Lokalsubventioner via lokalbokningen Lokalsubventioner via egna anläggningar och simhallen Övrigt bidrag lokalrelaterat Övrigt bidrag verksamhetsrelaterat Kultur- och omsorgsområdet kronor Lokalsubventioner via lokalbokningen Kontantbidrag - kulturföreningar Kontantbidrag pensionärer och funktionsnedsatta Kontantbidrag - social omsorg Övrigt bidrag Kontantbidrag - studieförbund kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 14

15 Bidrag föreningsdriven kulturskola Totalt föreningsstöd Lokalrelaterat stöd 69 % Verksamhetsrelaterat stöd 31 % kr kronor kronor kronor Ytterligare underlag och detaljer redovisas i följande bilagor: Bilaga 1 Uthyrda och prissatta objekt 2011 Bilaga 2 Kontanta bidrag per förening Bilaga 3 Individuella föreningsbokslut Om kommunalt och statligt lokalt aktivitetsstöd Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i Värmdö dominerades år 2011 helt av idrott. Det kommunala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-20 år och skiljer sig inte från den åldersgrupp som får motsvarande statligt stöd. I över femtio år har föreningslivet fått statliga bidrag till sin barn- och ungdomsverksamhet, först i form av fritidsgruppsbidrag och därefter som statligt lokalt aktivitetsstöd. Villkoren för att få stödet varierar mellan idrottsföreningar och övriga föreningar. Under det senaste decenniet har det statliga stödet - som hämtas från det överskott Svenska Spel redovisar, men numera ingår som en delpost i statsanslaget till idrotten - i det närmaste tredubblats. Det betyder att i de allra flesta kommuner är det statliga lokala aktivitetsstödet betydligt större än kommunens aktivitetsstöd. I Värmdö gav kommunen år 2011 aktivitetsstöd med kronor till 37 föreningar samtliga idrottsföreningar. Det statliga lokala aktivitetsstödet till idrotten i Värmdö uppgick år 2011 till kronor som fördelades till 34 föreningar. Detta framgår mer detaljerat i bilaga 2 Kontanta bidrag. Verksamhetsanalyser Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Värmdö kommun har vi använt oss av olika källor. Främst gäller det uppgifter om genomförd verksamhet bland de bidragsberättigade föreningarna inom idrottsområdet som hämtats från Riksidrottsförbundet och bygger på de uppgifter som föreningarna själva lämnat. Via RF:s statistik kan vi göra sammanställningar över typ av idrottsverksamhet, åldersfördelning och jämställdhet. De största idrotterna i Värmdö 2011 Riksidrottsförbundet (RF) har under sitt paraply ett 70-tal olika specialidrotter. RF redovisar årligen verksamhetsvolymer för alla dessa idrotter. Uppgifterna baseras på de ansökningar föreningarna gör för att få statligt lokalt aktivitetsstöd. Åldersgränserna för statligt lokalt aktivitetsstöd är 7-20 år. Totalt sett har föreningar med hemvist i Värmdö kommun redovisat verksamhet till RF inom 25 olika idrotter. Uppgifterna om verksamhetsvolym nedan avser antal deltagartillfällen totalt för pojkar och flickor. 15

16 Med deltagartillfällen menas att om en förening genomför en träning med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen. Deltagartillfällen och idrotter 2011 Idrott Tillfällen Belopp Fotboll Innebandy Ishockey Ridsport Gymnastik Handboll Tennis Bandy Simidrott Skolidrott Friidrott Karate Konståkning Golf Badminton Segling Basket Bågskytte Bordtennis Casting Akademisk idrott Orientering Skyttesport Skidor Issegling Summa idrotter från kommunen erhöll 2011 statligt lokalt aktivitetsstöd motsvarande ett värde av drygt 2,6 miljoner kronor. Kommunen betalade under 2011 ut 2,0 miljoner kronor i form av aktivitetsstöd. I likhet med landet i övrigt dominerar fotbollen. I Värmdö kommun utgör fotbollen drygt 23 % av samtliga deltagartillfällen. Innebandy, ishockey och ridsport är stora idrotter såväl i kommunen som på riksplanet. Tennis är en starkare idrott än normalt medan kampsporten inte är så omfattande. Jämställdhet Det förs ofta en livlig diskussion om hur idrotten lyckas i sitt jämställdhetsarbete. För att belysa situationen i Värmdö har vi valt att redovisa vilka idrotter i kommunen som har den största verksamhetsvolymen för flickor respektive pojkar. I tabellerna visas också fördelningen procentuellt sett mellan könen. Efter tabellerna ges en sammanfattande bild av idrottens jämställdhet i Värmdö. 16

17 Deltagartillfällen fördelat efter idrott och kön 2011 Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Idrott flickor Idrott pojkar Ridsport Fotboll Gymnastik Innebandy Fotboll Ishockey Handboll Tennis Innebandy Bandy Tennis Karate Simidrott Skolidrott Konståkning Simidrott Friidrott Gymnastik Skolidrott Golf Badminton Friidrott Karate 834 Basket Segling 724 Badminton Golf 504 Segling Akademisk idrott 497 Ridsport Bågskytte 438 Handboll Casting 355 Bågskytte Orientering 268 Bordtennis 948 Ishockey 256 Casting 581 Basket 221 Akademisk idrott 412 Bandy 107 Skyttesport 384 Skidor 72 Orientering 242 Skyttesport 48 Skidor 61 Bordtennis 38 Konståkning 25 Issegling 4 Issegling 8 Summa Summa Skolidrott omfattar grundskola och gymnasium, akademisk idrott universitet, högskolor och folkhögskolor. Fotboll dominerar bland pojkarna följt av innebandy och ishockey en bild som är ganska vanlig även i andra kommuner. På flicksidan är normalbilden i landet att fotbollen är den klart största idrotten. I Värmdö kommun är ridsporten mycket stark och betydligt större än fotbollen. Även gymnastiken är större än fotbollen bland flickorna. Handbollen är en utpräglad flickidrott i Värmdö och betydligt större än normalt i kommunerna. Av samtliga deltagartillfällen utgör flickornas andel 44,3 % och pojkarnas 55,7 %. Även här skiljer sig kommunen från riksgenomsnittet där 40 % utgör flickverksamhet och 60 % pojkverksamhet. 17

18 Deltagartillfällen statligt lokalt aktivitetsstöd 2011 flickor fördelat på idrotter och ålder Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Idrott Tillfällen totalt Tillfällen flickor Andel flickor Flickor 7-12 år år år Ridsport ,7% Gymnastik ,6% Fotboll ,1% Handboll ,1% Innebandy ,0% Tennis ,5% Simidrott ,6% Konståkning ,3% Friidrott ,4% Skolidrott ,4% Som tabellen visar är det inte bara inom ridsporten som flickverksamheten är i majoritet. Gymnastik, handboll, friidrott och simidrott är andra exempel där flickverksamheten är större än motsvarande verksamhet bland pojkar. Deltagartillfällen statligt lokalt aktivitetsstöd 2011 pojkar fördelat på idrotter och ålder Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Idrott Tillfällen totalt Tillfällen pojkar Andel pojkar Pojkar 7-12 år år år Fotboll ,9% Innebandy ,0% Ishockey ,1% Tennis ,5% Bandy ,5% Karate ,3% Skolidrott ,6% Simidrott ,4% Gymnastik ,4% Golf ,7% De stora lagsporterna fotboll, ishockey, innebandy och bandy är kraftigt pojkdominerade och det är också förklaringen till att pojkverksamheten totalt är störst. Även tennis och golf är starka pojkidrotter i Värmdö. Andelen flick- respektive pojkverksamhet i varje enskild idrottsförening framgår av bilagan Verksamhetsanalyser. Jämställdheten inom idrotten i Värmdö är betydligt bättre än i Sverige som helhet. För all idrottsverksamhet i landet redovisar RF en könsfördelning med 60 % pojkverksamhet och 40 % flickverksamhet av den totala verksamheten. I Värmdö är andelen flickverksamhet drygt 44 %, vilket 18

19 är en klart större andel flickverksamhet av den totala verksamheten än i landet i stort. I bilaga 4 Verksamhetsanalyser kan också konstateras hur olika idrotter behåller sina utövare högre upp i åldrarna. I flickornas fall är det innebandyn som tycks vara mest attraktiv i de övre tonåren. Kommunens 10 största idrottsföreningar Deltagartillfällen per förening och statligt lokalt aktivitetsstöd 2011 Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Förening Tillfällen Belopp Värmdö Idrottsförening Ingarö Idrottsförening Värmdö Hockeyclub Gymnastikklubben Värmdö Gustavsbergs Tennisklubb Gustavsbergs IF Handbollsklubb Värmdö Ridklubb Djurö-Vindö Idrottsförening Föreningen Siggesta Ryttare Gustavsbergs IF Bandyklubb Deltagartillfällen statligt lokalt aktivitetsstöd 2010 Kommunala jämförelser - idrott Med deltagartillfällen menas att om en förening har en samling med 10 deltagare registreras 10 deltagartillfällen Kommun Antal Invånare Deltagartillfällen Tillfällen per invånare Antal Inv år Tillfällen per inv år Värmdö , ,75 Avesta , ,19 Botkyrka , ,25 Falkenberg , ,87 Haninge , ,66 Huddinge , ,00 Lidköping , ,80 Lidingö , ,78 Nynäshamn , ,19 Tyresö , ,69 Vallentuna , ,69 Vänersborg , ,34 Österåker , ,18 Värmdö har en omfattande idrottsverksamhet I jämförelse med andra kommuner I jämförelse mellan de 13 kommunerna ovan ligger Värmdö relativt högt när det gäller antalet deltagartillfällen per innevånare totalt. En förklaring till detta är att Värmdö tillsammans med Tyresö, Vallentuna och Österåker har en hög andel barn och ungdomar av den totala befolkningen. 19

20 Om vi i stället ser till den bidragsberättigade åldersgruppen 7 20 år, vilket är en mer riktig jämförelse, genomförs i Värmdö kommun i genomsnitt nästan 33 föreningsaktiviteter per individ och år vilket ger kommunen en femteplats bland de tretton kommuner vi jämfört Övriga barn- och ungdomsföreningar vid sidan av idrotten I de allra flesta kommuner är föreningslivets verksamhet för barn och ungdomar vid sidan av idrotten ganska liten. Ofta svarar idrotten för uppemot 95 % av såväl medlemsantal som verksamhetsvolym. I Värmdö kommun är bilden densamma. De 35 föreningar som lämnat uppgifter till kommunen redovisar medlemmar i bidragsberättigad ålder det vill säga 7 till 20 år. Av dessa medlemmar var anslutna till en idrottsförening vilket motsvarar 93 % av hela gruppen. 7 % hade medlemskap i en barn- och ungdomsförening vid sidan av idrotten. Könsfördelningen var bland idrottsmedlemskapen 58 % pojkar och 42 % flickor. I gruppen övriga föreningar var andelen flickmedlemskap i jämförelse med idrotten något större eller 48 %. Totalt finns barn och ungdomar i den åldern i kommunen enligt SCB:s uppgifter. Det betyder naturligtvis att många individer är medlemmar i flera föreningar. Av kommunens samlade kontantstöd till verksamhet för barn- och ungdom som kan sägas omfatta aktivitetsstöd och grundbidrag går 5 % till annan verksamhet än idrott. Den jämförelsevis goda jämställdheten inom idrotten när det gäller verksamhetsvolym har vi tidigare redovisat som 56 % pojkverksamhet och 44 % flickverksamhet. När det gäller övriga föreningar har vi inte tillgång till verksamhetsstatistik eftersom någon sådan inte rapporteras till kommunen. Erfarenhetsmässigt är den verksamheten troligen än mer jämställd, vilket också medlemsuppgifterna tyder på. Observeras bör att kulturskoleverksamheten i föreningsregi är omfattande och kan till viss del förändrar den idrottsdominerande bild vi gett ovan. Kulturskoleverksamheten har ett annat stödsystem som inte bygger på t.ex. aktivitetsstödet. Kommunen diskuterar införandet av kundvalssystem för kulturskoleverksamheten men avvaktar i väntan på den lagändring som kan bli aktuell. Idrotten är dominerande i alla kommuner och självklart beror detta på popularitet och stort engagemang från många ideellt arbetande ledare. Men de stödsystem som tillämpas i kommunerna är också skräddarsydda för idrott och framförallt lagidrott. Det kan därför finnas skäl att diskutera med föreningar vid sidan av idrotten om hur ett optimalt stöd till dem skulle kunna se ut för att på sikt behålla och stärka deras verksamhet. I bilaga 4 Verksamhetsanalyser idrott finns ytterligare tabeller och statistiska uppgifter. Kulturskoleverksamheten i Värmdö kommun Vi vill också något summariskt kommentera kulturskoleverksamheten i kommunen. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Värmdö kommun har rätt att, i mån av plats, ta del av frivillig kulturskoleundervisning. 22 % av barn och unga i åldersgruppen 7-19 år i kommunen är deltagare år Deltagarantalet har ökat kraftigt de senaste åren. Vid sidan av den kommunala kulturskolan som har drygt deltagare finns två ideella föreningar som med stöd av kommunala föreningsbidrag bedriver undervisning. Det är Gustavsbergs Musik- och Balettstudio med 179 elever varav 175 flickor och 4 pojkar samt Värmdö Scenskola med 320 elever varav 227 flickor och 93 pojkar. Könsfördelningen i den föreningsdrivna kulturskoleverksamheten är 81 % flickor och 19 % pojkar. Bägge dessa föreningar finns med i den kartläggning som ingår i rapporten. 20

21 21

22 Resultat från enkäter om föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning och lokaluthyrning Under 2012 har undersökningar om föreningarnas attityder till såväl bidragsgivningen som lokalbokningen genomförts. Enkäterna innehåller två delar en viktdel och en betygsdel. Genom att mäta föreningarnas åsikter om hur viktigt ett påstående är och dessutom sätta ett betyg på påstående blir det lätt att sortera ut svaga och starka områden. Om t.ex. ett påstående anses viktigt av 85 % av de som svarat och dessa sätter ett betyg som är lågt är det allvarligt och åtgärder måste vidtas. Om betyget däremot är gott är det ett kvitto på att allt fungerar som det ska. I undersökningar som saknar vikt-del kan inte den analysen göras. Det finns då en stor risk att fel områden årgärdas t.ex. något som erhållit lågt betyg men inte är viktigt d.v.s. inte har någon betydelse för kunden/brukaren. Bidragsenkät Värmdö kommun 2012 Resultat från enkät om föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning - 39 svar varav 19 svar från idrottsföreningar och 19 svar från andra föreningar. En förening har inte angivit föreningskategori. Alla 39 svar Vikt Betyg antal antal % Informationen om bidragsgivning är lätt att förstå % Riktlinjerna/villkoren för bidragsgivningen är tydliga % Det lokala aktivitetsstödet fungerar bra för vår förening % Det finns friare bidrag t ex för projekt % Riktlinjerna/villkoren för bidragsgivningen är rättvisa % Det går enkelt att få tag på personalen som handlägger bidrag % Personalen som handlägger bidrag är kunnig % Bidragen till lokaler/anläggningar fungerar bra för vår förening % Utbetalning av bidrag sker snabbt efter ansökan 9 23 % Jag blir alltid väl bemött av personalen som handlägger bidrag 5 13 % Bidragen till ledarutbildning fungerar bra för vår förening 3 8 % Totalt sett fungerar bidragsgivningen bra Kommentar: Inf ormationen om bidragsgivning är lätt att förstå, Riktlinjerna/villkoren för bidragsgivningen är tydliga, Det lokala aktivitetsstödet fungerar bra för vår förening och Det finns friare bidrag t.ex. för projekt är påståenden som fler än 20 föreningar anses som viktiga. De tre första får dessutom höga betyg. Att någon form av friare bidrag finns anses som viktig men får av naturliga skäl låga betyg eftersom bidragsformen inte finns. 22

23 Enkät om lokalbokning Värmdö kommun 2012 Resultat från enkät om föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning - 52 svar varav 17 svar från idrottsföreningar och 34 svar från andra föreningar. En förening har inte angivit föreningskategori Alla 52 svar Vikt Betyg antal antal % Avgifterna för hyra av kommunens lokaler är rimliga % Det går enkelt att få tag på bokningspersonalen % Information om lediga tider är lätt att hitta % Bokade tider kan avbokas på ett enkelt sätt % Det går enkelt att få tag på vaktmästarpersonalen % Informationen från lokalbokningen är lätt att förstå % Vår förening får de tider vi önskar % Principerna för bokning av kommunens lokaler tillämpas på ett riktigt sätt % Vår förening kan påverka fördelningen av tider % Personalen vid lokalbokningen är kunnig % Principerna för fördelningen av tider i kommunens lokaler är bra % Jag blir alltid väl bemött av bokningspersonalen % Totalt sett fungera lokalbokningen bra Kommentar: Föreningarna anser totalt sett att lokalbokningen fungerar bra idrottsföreningar i högre utsträckning än andra föreningar. Två frågor erhåller ett snittbetyg över 4,0 och är kopplade till personalens kunnande och bemötande. I bilaga 5 Föreningsenkäter redovisas resultat från enkäterna i detalj. I bilaga 6 redovisas resultaten från den enkätundersökning rörande mångfald och inkludering som kommunen genomfört. Kultur- och fritidsvaneundersökning I anslutning till utredningen av föreningsstödet har också en kultur- och fritidsvaneundersökning genomförts i form av en enkät riktad till åldersgruppen år. Syftet med undersökningen är att mäta i vilken omfattning kommuninnevånarna deltar i olika verksamheter och/eller besöker olika anläggningar. Förutom att mäta frekvensen av deltagandet och besök mäts också vilket intresse kommuninnevånare har av att delta i olika verksamheter eller besöka olika lokaler, verksamheter eller institutioner. Det går också att få reda på hur många som t.ex. aldrig besöker biblioteket eller simhallen men som är intresserade av att göra det. På så sätt kan det gå att ringa in intressanta målgrupper eller finna nya kunder eller brukar-/besöksgrupper. Kultur- och fritidsvaneundersökningar ger inte svar på frågor som varför vissa kommuninvånare inte utnyttjar en anläggning eller deltar i en speciell verksamhet. För att få svar på sådana frågor krävs kompletterande undersökningar. Detaljerade resultat från 2012 års kultur- och fritidsvaneundersökning har tidigare redovisats i särskild ordning till kommunen. Underlaget är i första hand en kundkapskälla och ett 23

24 analysunderlag för kommunen där resultaten redovisas dels för kommunen som helhet och dels för olika geografiska områden i kommunen. Vi väljer här att redovisa övergripande resultat i två tabeller. De vanligaste aktiviteterna som genomförts minst någon gång per vecka för åldersgruppen år redovisas i andelen procent fördelat på kön och totalt. Aktivitet Kvinnor Män Totalt Promenerat/strövat i skogen Läst tidningar/tidsskrifter/böcker Surfat på internet Plockat bär och/eller svamp Läst tidningar på internet Gått på bio Besökt Värmdö kommuns hemsida Besökt någon badplats/friluftsbad Promenerat/joggat/gått med stavar Vandrat på vandringsled eller naturstig Besökt naturreservat eller friluftsområde Fotograferat Gått på museum Gått på konsert Gått på utställning Cyklat som motion Besökt kommunens bibliotek Besökt simhallen Gustavsbergsbadet Fiskat Chatt/blogg på internet tex egen blogg, Twitter, Facebook Nedan redovisas aktiviteter fördelat på kön som de tillfrågade i åldern år aldrig gjort men har något eller stort intresse av att göra. Aktivitet Kvinnor Män Totalt Paddlat kanot/kajak Släktforskat på bibliotek Följt fullmäktigemöten på plats el via kommunens hemsida Gått på kulturskolornas konserter/föreställningar Använt iordningställt skidspår Använt plogade sjöisar Använt bibliotekets e-tjänster - nedladdning av e-böcker Läst böcker på bibliotek Använt motions-/elljusspår Utövat hantverk t.ex. keramik, väva, göra smycken Deltagit i studiecirklar Åkt skridskor på sjöisar Använt allmänna ytor för spontana aktiviteter tex kubb, Lånat på bibliotek -bok, ljudbok, film eller dyl Gått på bibliotekens arrangemang Åkt längdskidor Dansat som umgängesform - mogendans Besökt någon hembygdsgård Seglat/vindsurfat Spelat musikinstrument

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20150911

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20150911 Kultur och fritid Nyckeltalsrapport SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 215911 Handläggare/referens Malin Hedlund 8-535 317 21 Malin.hedlund@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Metod 4 Nyckeltal

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR

FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med 1 Innehållsförteckning Sidan Utredningsuppdrag: Bakgrund, syfte och genomförande.3 Blankettens

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Framtid och engagemang i Svedala kommun. En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga

Framtid och engagemang i Svedala kommun. En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga Framtid och engagemang i Svedala kommun En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2013 att uppdra Beredningen

Läs mer

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20

Föreningsbidrag 2010 Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2010-05-20 Förenings -05-20 Idrottsföreningar Aspa Gusselby Skytteförening 7 000 Fellingsbro AIK 5 000 Fellingsbro GOIF 30 000 Fellingsbro Gymnastikförening 5 000 Frövi Fellingsbro Ryttarförening 150 000 Frövi Gymnastikförening

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78 Kultur- och fritidsnämnden Datum Dnr KFN13/78 Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden Nyköpings Arenor 2014 Internöverenskommelse Dnr KFN13/78 2/5 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Kultur-

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima.

Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima. Dokumentation från föreningsträffen den 14 november 2013 på Sixten Jernbergs museum/lilla Sigrids skafferi i Lima. Närvaro enligt separat närvarolista. 53 personer deltog. Kvällens moderator - Anders Löwenberg,

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen

Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Mötesanteckningar, Föreningsmöte på Olnispagården i Sälen Det uppdukade fikabordet mötte kvällens deltagare. Kerstin Söderlund, planeringschef på Malung-Sälens kommun, inleder kvällen. Kvällens program:

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Tävlingsbidrag GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Umeå en tillväxtkommun i norr Umeå är en av Sveriges yngsta kommuner med en medelålder på 37 år. Antalet invånare

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-02-02 1.0 Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-01-27 1.0 Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010 Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING Stockholm den 9 mars 2010 Mål nr 2217-10E Lars-Anders Eriksson./. Vetlanda kommun angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Sommarslottet - Vilket betyg ger besökarna Sommarslottet 2004?

Sommarslottet - Vilket betyg ger besökarna Sommarslottet 2004? Sommarslottet - Vilket betyg ger besökarna Sommarslottet 2004? av IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2004-08-30 Inledning Stockholms stad har vid ett flertal tillfällen fattat beslut om att förvaltningarna ska följa

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

RAPPORT. Jämlik resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet. Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2013-11-27, 90. KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET

RAPPORT. Jämlik resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet. Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2013-11-27, 90. KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET RAPPORT Jämlik resursfördelning inom kultur- och fritidsområdet Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2013-11-27, 90. KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2 Uppdragsplan 2013 rapport av punkt 4, jämlik resursfördelning

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

Projektmiljonen. En satsning på breddidrotten år 2013-2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Projektmiljonen. En satsning på breddidrotten år 2013-2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Projektmiljonen En satsning på breddidrotten år 2013-2015 Kontaktperson för Projektmiljonen Lisa Petrelius, fritidshandläggare e-post: lisa.petrelius@halmstad.se Telefon: 072-237 08 17 Pia Wiberg, fritidshandläggare

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011 UNG i Linköping En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever Av och Stig Elofsson, april 2011 Inledning Linköpings kommun genomförde tillsammans med undertecknade år 1992 en undersökning

Läs mer

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Bakgrund och syfte Kristianstad arena har i sin nuvarande form, under hösten 2012, varit i drift i drygt två år. Kultur- och fritidsförvaltningen ville därmed

Läs mer