Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig."

Transkript

1 Ramavtal 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal (nedan kallat Ramavtal) har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (nedan kallad SKI) och Lekolar AB, organisationsnummer (nedan kallad Ramavtalsleverantören). Ramavtalsleverantören ansvarar för anställd, företrädare och eventuell underleverantörs arbete såsom för eget arbete. 1.2 Avropsberättigade Samtliga avropsberättigade parter (nedan kallad UM/UE) enligt ramavtalsbilaga 1 Avropsberättigade parter, har rätt att börja avropa från Ramavtalet under Ramavtalsperioden. Information om aktuella avropande myndigheter/enheter kommer att lämnas löpande av SKI. 1.3 Avtalstid Ramavtalstiden är från dagen då det undertecknas av båda parter och gäller för en inledande period om två (2) år. Om Ramavtalet inte sägs upp till periodens utgång förlängs det automatiskt med ett (1) år i taget. Sådan förlängning kan ske maximalt två (2) gånger. Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig. När Ramavtalet har löpt fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning. 1.4 Avtalets omfattning Ramavtalet omfattar lekmaterial enligt ramavtalsbilaga 2 Produkter och priser, för följande geografiska områden: Götaland Svealand Norrland 1.5 Handlingarnas inbördes ordning Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende så gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen förleder annat, i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtal 2. Ramavtal 3. Kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlag 4. Förfrågningsunderlag med bilagor 1

2 5. Kompletteringar och förtydligande till anbud 6. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor 2 AVROP 2.1 Avropförfarande Avrop från detta Ramavtal sker genom rangordning. UM/UE tillfrågar den Ramavtalsleverantör som är rangordnad som nummer ett (1) på Ramavtalet. UM/UE har rätt att tillfråga nästa Ramavtalsleverantör i rangordningen om: Ramavtalsleverantören avböjer eller underlåter att besvara avropet inom en (1) arbetsdag från beställningstillfället Hela eller delar av aktuell order restnoteras. Ramavtalsleverantören inte kan leverera inom angiven leveranstid (4.2 Leveranstid) 2.2 Avropsordning Avrop görs i enlighet med följande rangordning: Leksaker Götaland Svealand Norrland 1. Lekolar AB 1. Lekolar AB 1.Lekolar AB 2 ABA Skol AB 2 ABA Skol AB 2.ABA Skol AB 3 Staples Sweden AB 3 Staples Sweden AB 3.Staples Sweden AB Hobbymaterial Götaland Svealand Norrland 1. Staples Sweden AB 1. Staples Sweden AB 1. Staples Sweden AB 2. Lekolar AB 2. Lekolar AB 2. Lekolar AB 3. ABA Skol AB 3. ABA Skol AB 3. ABA Skol AB Idrottsleksaker Götaland Svealand Norrland 1. Staples Sweden AB 1. Staples Sweden AB 1. Staples Sweden AB 2. ABA Skol AB 2. ABA Skol AB 2. ABA Skol AB 3. Lekolar AB 3. Lekolar AB 3. Lekolar AB 4. Tress Sport och lek AB 4. Tress Sport och lek AB 4. Tress Sport och lek AB 2.3 Beställningar och orderbekräftelse Beställningar från UM/UE ska kunna ske till Ramavtalsleverantör via webbutik, kundtjänst per telefon, e-post och brev. UM/UE ska oavsett form av beställning erhålla en skriftlig orderbekräftelse. Denna ska minst innehålla följande uppgifter: Leveransadress Benämning på beställda artiklar Priser för respektive artikel 2

3 Totalpris Leveranstid 3 PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 3.1 Ersättning Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning enligt ramavtalsbilaga 2 Produkter och priser. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget förenade kostnader. De rabattsatser som är angivna i ramavtalsbilaga 2 Produkter och priser gäller för övriga produkter som säljs under Ramavtalstiden inklusive eventuella förlängningar. Priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt. Om kampanjpris eller andra rabatterbjudanden är lägre än priser i Ramavtalet ska dessa priser ersätta priser i Ramavtalet. Kataloger och/eller prislistor ska på begäran skickas ut till UM/UE utan kostnad. 3.2 Prisjustering Lämnade priser är fasta ett (1) år från Ramavtalet träder ikraft. Därefter kan vardera parten begära prisjustering. Begäran om prisändring ska framställas skriftligt till SKI senast fyra (4) veckor från den dag prisändringen ska börja gälla. Överenskommen prisändring ska därefter gälla under minst tolv (12) månader. Ramavtalsleverantören kan prisjustera med stöd av KPI (Konsumentprisindex), basmånad september Understiger indexförändringen två procent (2%) äger Ramavtalsleverantören ej rätt till prisjustering. För att prisjustering av ersättning ska träda ikraft ska SKI och Ramavtalsleverantören träffa skriftlig överenskommelse härom. 3.3 Fakturering och betalningsvillkor Fakturering får ske tidigast den dag leverans är fullgjord och godkänd. UM/UE har rätt att välja mellan att erhålla faktura elektroniskt eller i pappersformat. Om fakturan är utställd i pappersform ska UM/UE betala fakturan senast trettio (30) kalenderdagar efter det att korrekt faktura mottagits. Vid elektronisk fakturering ska UM/UE betala korrekt faktura senast trettio (30) kalenderdagar dagar från att den utställts. 3

4 Är fakturan inte korrekt kontaktas Ramavtalsleverantören för att korrigering ska kunna ske. Inga avgifter såsom fakturerings-, expeditionsavgifter accepteras. Faktura ska innehålla uppgifter om: Datum för utfärdandet UM/UE namn, adress, kostnadsställe samt referens Mottagarens namn, adress samt referens Faktureringsadress Ramavtalsleverantörens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, plus-/bankgiro samt referens Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt Specifikation av vara/tjänst samt leveransdatum Övriga uppgifter som UM/UE önskar Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsräntefakturor under 100 SEK accepteras inte. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor avseende flera olika leveranser hos UM/UE accepteras ej Elektronisk fakturering Leverantören förbinder sig att erbjuda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till UM/UE. Standardiserade och på marknaden förekommande format avses att användas, t.ex. SFTI Fulltextfaktura ( eller Svefaktura ( 4 LEVERANS AV VARA Leverans av vara ska ske i överensstämmelse med bifogad specifikation och i anbudet lämnade uppgifter. 4.1 Leveransvillkor Beställningar om minst 1000 SEK exkl. moms ska vara inkl frakt, d.v.s. fritt levererat till av UM/UE anvisad plats, INCOTERMS DDP Vid beställningar under 1000 SEK exkl. moms tillkommer Ramavtalsleverantörens direkta fraktkostnader mellan Ramavtalsleverantörens lager och UM/UE. 4.2 Leveranstid Leverans ska ske på den tid eller inom den tidsrymd som angivits i Ramavtalsleverantörens orderbekräftelse, maximalt tre (3) arbetsdagar. 4.3 Leveransförsening och vite Om Ramavtalsleverantören finner det sannolikt att Ramavtalsleverantören inte kan hålla avtalad leveranstid ska Ramavtalsleverantören utan dröjsmål skriftligen meddela UM/UE detta samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske. 4

5 Om leveransförsening beror på händelse som anges i punkten 4.10 eller på UM/UE eller något förhållande på dennes sida ska avtalad leveranstid förlängas med den tid som kan anses skälig. Avlämnas inte varan i rätt tid har UM/UE rätt till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 10 % av värdet på varan. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga 30 % av sagda värde. 4.4 Hävning UM/UE får häva köpet om leveransförseningen är av väsentlig betydelse för UM/UE och Ramavtalsleverantören insett eller bort inse detta. UM/UE får vidare häva köpet om UM/UE är berättigad till maximalt vite enligt punkt 4.3 och därefter skriftligen kräver leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en (1) vecka och Leverantören inte levererar inom fristen, såvida inte denna underlåtenhet beror på någon omständighet som UM/UE bär ansvaret för. Hävning enligt första och andra stycket får avse den del av leveransen som UM/UE på grund av förseningen inte kan använda. Ska leverans ske i olika poster får UM/UE häva avropet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för UM/UE vad avser hela avropet och Ramavtalsleverantören insett eller bort inse detta. 4.5 Returhantering Vid leveranser på pall ska Leverantör kostnadsfritt återta sina pallar om inget annat avtalats mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör. 4.6 Felleverans Vid felleverans kontaktas Ramavtalsleverantörens kundtjänst som omgående ska skicka den korrekta varan. Frakt-/returhandlingar för retur skickas till UM/UE som återsänder varan. 4.7 Felbeställningar Vid felbeställningar kontaktas Ramavtalsleverantörens kundtjänst som omgående ska skicka handlingar för retur av varorna. UM/UE skickar därefter tillbaka varorna. Returfrakten bekostas av UM/UE. 4.8 Reklamation Ramavtalsleverantören ska handlägga reklamationer inom skälig tid och utan kostnad ersätta med motsvarande produkter. I övrigt gäller de allmänna bestämmelserna i ALOS Retur UM/UE ska kostnadsfritt och inom trettio (30) kalenderdagar kunna returnera vara som blivit felaktigt beställda. 5

6 4.10 Force Majeure Part befrias från sina åtaganden enligt Ramavtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen inte kunde förutse vid avropstillfället och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet ska anses krig, krigsliknande tillstånd, jordbävning, eldsvåda, beslut från regeringen eller annan myndighet samt icke avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden. Avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund. SKI och Ramavtalsleverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar så att uppdraget trots ovan hinder kan fullfölja. Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående skriftligen underrätta motpart därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska part underrätta motpart samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Har hindret bestått i mer än sex (6) månader har SKI rätt att häva detta Ramavtal till omedelbart upphörande. 5 MILJÖKRAV Ramavtalsleverantören ska arbeta efter en strukturerad miljöplan som är beskriven i Leverantörens anbud. 5.1 Verifikat av miljökrav Ramavtalsleverantören ska under Ramavtalstiden inklusive eventuell förlängning på anmodan kunna visa upp skriftliga verifikat som styrker att Ramavtalsleverantören uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda miljökrav. 6 SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR 6.1 Antidiskrimineringsklausul 1 Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslag (2008:567). 2 Ramavtalsleverantören är under Ramavtalstiden skyldig att på begäran av SKI eller skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för redovisning ska vara minst en (1) vecka, om inte längre tid överenskommits. 3 Om Ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt 2 eller om Ramavtalsleverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1, äger SKI att säga upp Ramavtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. 4 Ramavtalsleverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1-3, i enlighet med följande uppställda krav: 6

7 För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt. För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som Ramavtalet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet. För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören. 5 Eftersom det är av mycket stor betydelse för SKI att dess Ramavtalsleverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. SKI äger i dessa fall rätt att häva Ramavtalet. 6.2 Sociala och etiska krav 1 Varor som levereras enligt detta kontrakt ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, artikel 32, det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 2 Ramavtalsleverantören är skyldig att på anmodan från SKI redovisa att kraven i 1 uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som SKI begär om detta inte är oskäligt. Ramavtalsleverantören är vidare skyldig att möjliggöra för SKI att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven i 1 uppfylls. Detta sker t.ex. genom att vid begäran lämna adress och kontaktuppgifter till tillverkare i ett eller flera led av de varor som produceras för Ramavtalets avropare. 3 Skulle SKI, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll utförd av SKI eller på uppdrag av SKI eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven i 1 inte uppfylls är Ramavtalsleverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa krav. I annat fall gäller vad som sägs i 4. 4 Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i 1-3 innebär ett kontraktsbrott. SKI får med anledning av kontraktsbrottet begära rättelse inom den tid SKI bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har SKI rätt till ersättning som står i proportion till SKIs intresse av att kraven följs, uppsägning eller hävning. Valet av påföljd får inte vara oproportionerligt i förhållande till kontraktsbrottet. 6.3 Webbutik Ramavtalsleverantör ska utan extra kostnad tillhandahålla en webbutik med SKI:s upphandlade sortiment som kan användas av UM/UE som beställer från Ramavtalet. Webbutiken ska vara enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget och fungera senast tre (3) månader efter Ramavtalsstart. 7

8 6.4 E-handelssystem Ramavtalsleverantör ska inom tre (3) månader från det att UM/UE så begär kunna skicka produktkatalog/prislista, kunna ta emot ordrar och skicka fakturor elektroniskt. Den standard som ska användas är i första hand den i offentlig sektor använda SFTI (Singel Face To Industry), se UM/UE och Ramavtalsleverantören överenskommer om vilken affärsprocesserna som ska användas. 7 RAMAVTALETS ADMINISTRATION OCH FÖRVALTNING 7.1 Administrativ ersättning Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 2,0 % av fakturerat belopp enligt detta Ramavtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga den administrativa avgiften om 2 % under hela den period som avrop sker/avropsavtal löper. Administrativ ersättningen utgår även efter det att Ramavtalet eller enslikda avropsavtal har upphört att gälla under förutsättning att Ramavtalet fortfarande tillämpas mellan Ramavtalsleverantör och UM/UE. Inrapportering av statistik ska därför göras så länge som avrop görs/avropsavtal löper. SKI behöver ha vetskap om vilka UM/UE som tillämpae utgångna ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hänföra avrop till gällande ramavtal. Administrativa ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, vägledning vid avrop, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen Ramavtalsleverantör. Ramavtalsleverantören ska inte på eget initiativ specificera SKI:s administrativa avgift på UM/UE:s faktura. Redovisning får endast ske i det fall UM/UE särskilt begär det. 7.1 Redovisning av statistik Ramavtalsleverantören ska månadsvis till SKI lämna en redovisning av försålda varor/tjänster som omfattas av Ramavtalet. Försäljning genom avropsavtal som löper efter Ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Redovisning ska inlevereras månadsvis, på av SKI anvisat sätt, uppdelad per UM/UE som avropat på Ramavtalet under den aktuella redovisningsperioden. Redovisningen ska ske månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande månad i och omfatta föregående månads fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska 8

9 rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut fjorton (14) kalenderdagar innan rapportering eller i annat format som SKI och Ramavtalsleverantören överenskommer om. Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Redovisningen ska ske utan kostnad för SKI. 7.2 Fakturering Den administrativa ersättningen faktureras Ramavtalsleverantören månadsvis av SKI med redovisning av fakturerat belopp som underlag. Mervärdesskatt ska erläggas enligt gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är trettio (30) kalenderdagar netto, påminnelseavgift enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). Efter mottagen redovisning fakturerar SKI den administrativa ersättningen inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom trettio (30) kalenderdagar från fakturans utställningsdatum. 7.3 Vite SKI har, för det fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning eller inbetalning av den administrativa ersättningen, rätt till vite. Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som Ramavtalsleverantören brister i sin redovisningsskyldighet genom att utebli med redovisningen. Vid utebliven redovisning utgår vite om SEK exklusive mervärdesskatt för varje påbörjad förseningsvecka, dock med maximalt SEK exklusive mervärdesskatt för varje redovisningsperiod. I det fall maximalt vite utgått och Leverantören inte inkommit med begärd statistik äger SKI rätt att till Ramavtalsleverantör ställa faktura baserad på tidigare lämnad redovisning. 7.4 Revision SKI äger rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt detta Ramavtal, genom att anlita en av SKI utsedd revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras för nämnda kontroll och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska korrigeras omgående. SKI ska svara för kostnaden för den revisorn i det fall Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden, i annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Ramavtalsleverantören ska, trots att denne fullgjort sina åtaganden, stå för kostnaderna för revision om maximalt vite om SEK enligt ovan utgått under de senaste tolv (12) månaderna. Detsamma gäller om Ramavtalsleverantören har varit i dröjsmål med betalningen med minst trettio (30) kalenderdagar den senaste tolvmånadersperioden. 9

10 7.5 Ramavtalsändringar och tillägg Ändringar och tillägg till ramavtalet ska godkännas av SKI och Leverantören samt upprättas skriftligen i separat handling, undertecknas av avtalsparterna och biläggas ramavtalet. 8 ÖVERLÅTELSE AV RAMAVTAL 8.1 Överlåtelse till ny ramavtalsleverantör Ingånget Ramavtal får normalt inte överlåtas till ny ramavtalsleverantör. I undantagsfall, till exempel vid omorganisation, får detta göras utan att ny upphandling behöver genomföras. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av SKI och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av SKI och den nya ramavtalsleverantören. För att den nya ramavtalsleverantören ska ha rätt att leverera enligt Ramavtalet ska kopia av överlåtelseavtalet sändas till SKI. Sker överlåtelse utan godkännande har SKI rätt till skadestånd för den skada den lider. SKI äger också rätt att häva Ramavtalet utan föregående uppsägning. 8.2 Byte eller anlitande av underleverantör Vid byte eller anlitande av underleverantör ska förfrågan inkomma till SKI senast fyra (4) veckor innan planerat byte eller anlitande, om inte synnerliga skäl föreligger. Byte eller anlitande av underleverantör ska skriftligen godkännas av SKI. Nya underleverantörer ska uppfylla de krav som ställts på underleverantörer i förfrågningsunderlaget. Sker byte eller anlitande av underleverantör utan SKI:s godkännande har SKI rätt till skadestånd från Ramavtalsleverantören för den skada den lider. SKI äger också rätt att häva ramavtalet utan föregående uppsägning. 9 SAMARBETE OCH UPPFÖLJNING 9.1 Informationsplikt SKI och Ramavtalsleverantören har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Ramavtalet. 9.2 SKI och Ramavtalsleverantören SKI och Ramavtalsleverantören ska samarbeta under Ramavtalsperioden. SKI respektive Ramavtalsleverantören är skyldig att efter sex (6) månader efter tecknande av Ramavtal delta i uppföljningsmöte där omständigheter som påverkar avtalsförhållandet diskuteras. Vidare kommer uppföljningsmöte genomföras en (1) gång per år. 9.3 Marknadsföring Ramavtalsleverantören har endast rätt att hänvisa till Ramavtalet vid marknadsföring under förutsättning att SKI i förväg godkänt det. 10

11 10 AVTALETS UPPHÖRANDE 10.1 Hävning av Ramavtalet SKI har rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om a) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende inbetalning av svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekande från SKI, eller b) Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott, eller person i ledande ställning hos Ramavtalsleverantören har belagts med näringsförbud, eller c) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller d) Ramavtalsleverantörens företrädare varit dömd för yrkesrelaterade brott enligt 10 kap. 1 LOU eller döms för sådant brott under avtalstiden, eller e) Ramavtalsleverantören eller dess företrädare döms för brott avseende yrkesutövningen, ekonomiska brott eller belagts med näringsförbud enligt lagakraftvunnen dom, eller f) Ramavtalsleverantören under avtalstiden gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller det under avtalstiden framkommer att Leverantören vid tidpunkten för upphandlingen hade begått sådant fel och detta skulle medfört uteslutning, eller SKI har därutöver sätt rätt att säga upp Ramavtalet om tilldelning av Ramavtal skett till följd av oriktiga uppgifter vid avlämnande av anbud till Ramavtalet. Utöver vad som anges på annan plats i detta Ramavtal äger part rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) kalenderdagar efter skriftlig anmodan därom. Utöver vad som anges på annan plats i Ramavtalet har SKI har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet enligt nedanstående. Innan Ramavtalet sägs upp ska, om möjligt, Ramavtalsleverantören ges möjlighet att vidta rättelse inom trettio (30) kalenderdagar. Följande omständigheter ger SKI rätt att säga upp Ramavtalet: - Om Ramavtalsleverantören inte upprätthåller ett kvalificeringskrav eller ett särskilt kontraktsvillkor under Ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningar, eller - Om Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina förpliktelser enligt Ramavtalet eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör del av Ramavtalet mellan parterna, eller - Om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter, inklusive manipulation av dokument, i anbudet vilket, om korrekta uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att Ramavtal inte erhållits, eller - Vid förändringar i ägarstruktur, omorganisation av verksamheten eller förändringar som på annat sätt kan innebära en väsentlig förändring av avtalsvillkoren och inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen eller ramavtalsleverantören inte skriftligen underrättat SKI om en sådan förändring, eller - Om Ramavtalsleverantören anlitat arbetskraft för vilken man underlåtit att betala in skatter och sociala avgifter, eller - Om domstol eller myndighet fastställer att Ramavtalet ingåtts i strid med upphandlingslagstiftningen, eller - Om andra oegentligheter av allvarlig karaktär från Ramavtalsleverantören sida förekommit. 11

12 Under den tid det tar att utreda misstankarna mot Ramavtalsleverantören enligt ovan har SKI rätt att tillfälligt ta bort tillgängligheten (s.k. tillfälligt avropsstopp) för Ramavtalsleverantörens Ramavtal i avtalsdatabasen. Det tvistiga förhållandet som föranlett avropsstoppet kräver inte att en tvist slutligen avgjorts. Under hela den tid den tvistiga frågan är föremål för utredning och prövning har SKI således möjlighet att använda tillfälligt avropsstopp. Ramavtalsleverantören har inte rätt till ersättning för uteblivna intäkter eller andra kostnader på grund av tillfälligt avropsstopp. Vid förtida uppsägning har Ramavtalsleverantören rätt till skälig ersättning för nedlagt arbete fram till uppsägningen, dock inte indirekta kostnader. Hävning ska ske skriftligen till Leverantören Skadestånd Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan SKI och Ramavtalsleverantören. Ersättning ska utgå för direkt skada som är anledning till hävning. Ramavtalsleverantör svarar i förhållande till SKI för skadestånd, som SKI på grund utav vållande hos Ramavtalsleverantören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktigas utge till tredjeman. 11 TVIST OCH PRESKRIPTION 11.1 Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta Ramavtal och därmed sammanhängande rättsförhållande ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte förlikas ska tvisten avgöras i Stockholms tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Ramavtalsleverantören att avbryta sitt uppdrag Preskription Om talan inte väcks inom ett (1) år efter Ramavtalets upphörande går parts talerätt förlorad (preskription), om inte uppsåt eller grov vårdslöshet ligger motpart till last. Vid uppsåt och grov vårdslöshet ska talan väckas inom tio (10) år efter Ramavtalets upphörande. 12 PARTERNAS KONTAKTPERSONER För SKI: För Leverantören: namn: Annelie Dufva telefon: e-post: namn: Lukas Arfwidson telefon: e-post: 12

13 13 ÖVRIGA VILLKOR I övrigt i enlighet med Allmänna bestämmelser för leverans av varor till offentlig sektor, ALOS RAMAVTALSBILAGOR Följande ramavtalsbilagor ingår i Ramavtalet: 1. Avropsberättigade parter 2. Produkter och priser Detta Ramavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt SKL Kommentus Inköpscentral AB Lekolar AB Underskrift Caroline Hagberg Projektledningschef Underskrift Namnförtydligande Titel 13

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer Ramavtal avseende Resebyråtjänster 2011-2, projektnummer 10209. 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer:

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Siba Referensnr: 10146 Vitvaror 2012-2 Upph. ref.nr: 10146 2013-08-19 Slutdatum: 2016-07-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10151 10151 2016-03-07 Slutdatum: 2018-03-06

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

5. Ramavtalsutkast. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 5.1 Ramavtalets parter. 5.2 Definitioner

5. Ramavtalsutkast. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 5.1 Ramavtalets parter. 5.2 Definitioner Förfrågningsunderlag 2015-11-11 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Jenny Åberg 10151 Sista anbudsdag: 2016-01-12 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Diarienr 3133-14 Mall för ramavtal Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Luleå tekniska universitet/luleå University of Technology Besökadress/Visiting address: Universitetsområdet.

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Järnhandelsvaror 2015 Upph. ref.nr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil:

Avtal. Järnhandelsvaror 2015 Upph. ref.nr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Järnhandelsvaror 2015 Referensnr: 10269 Järnhandelsvaror 2015 Upph. ref.nr: 10269 2016-04-25 Slutdatum: 2018-04-24 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer:

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Resebyråtjänster 2014 Referensnr: 10248 Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: 10248 2015-06-01 Slutdatum: 2017-05-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st

Läs mer

Avtal. Moms reg nummer: Mobil: Mobil:

Avtal. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur 2013 Referensnr: 5850 Litteratur 2013 Upph. ref.nr: 5850 2014-01-13 Slutdatum: 2016-01-12 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter:

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING 2012-2 Electrolux Professional AB 1 RAMAVTALSVILLKOR 1.1 PARTER Mellan parterna Electrolux Professional AB med organisationsnummer 556025-2081 nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon: Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

Ramavtal gällande upphandling Möbler

Ramavtal gällande upphandling Möbler Ramavtal gällande upphandling 70-04 Möbler Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Gotlands kommun Leverantör BRIO Lek & Lär AB (212000-0803), (556605-0646) 621 81 VISBY, 283 83 OSBY 1

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra uthyrning av bilar och minibussar till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Fastighets AB

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar

AVTAL. Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar AVTAL Ramavtal, 09-21, Förbandsartiklar Parter Mellan Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner. Parter

1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner. Parter 1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner Parter 1.1 SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad SKI) och Edenred Sweden AB 556253-6341 (nedan kallad leverantören) har

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören Dahl Sverige AB ska leverera VA- och VVS materiel till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebuss AB, Fastighets AB Polaris och Norsjö kommun enligt förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer