Beslut i kultur- och fritidsnämnden Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19"

Transkript

1 PROMEMORIA Kultur och fritid Mats Bergström Beslut i kultur- och fritidsnämnden Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser Berättigade till stöd Ny förening Definitioner 2. Allmänt stöd Föreningsregister Lokalbokning Information/kopiering Försäkring 3. Bidrag till prioriterade grupper Aktivitetsbidrag för barn och ungdom Bidrag till funktionshindersförening 4. Lokalbidrag Funktionshindersförening Pensionärsföreningar Barn- och ungdomsföreningar 5. Samverkansbidrag Stöd till sociala insatser Stöd till kulturella insatser Arrangemangsstöd Särskilt bidrag 6. Hyresbidrag Barn- och ungdomsföreningar 7. Ansökningstider och blanketter 8. Allmänna villkor för bidragsutbetalning

2 2(9) 1. Allmänna bestämmelser Föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna har rätt att ta del av Täby kommuns stöd till ideella föreningar samt berättigas att ansöka om kommunala bidrag. Berättigade till stöd är föreningar som: Har sitt säte i Täby, eller merparten av sin verksamhet i Täby Genomför verksamhet som kommer Täbys kommuninvånare till gagn Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla som vill delta och/eller stödja föreningens verksamhet Präglas av demokratiska värderingar Under bidragsåret har haft minst 10 registrerade medlemmar och genomfört 10 aktiviteter/sammankomster Är ansluten till riksorganisation. I de fall riksorganisation saknas ska Täby kommun särskilt godkänna föreningens stadgar Senast år 2014 antagit policys gällande droger, etikfrågor och brott mot barn (Riksidrottsförbundets policys kan antas) Föreningen ska ha haft ett konstituerande möte under vilket en styrelse valts, samt beslutat om verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan. Utbetalning av eventuella bidrag sker till av föreningen registrerat plusgiro- eller bankgirokonto Föreningar som erhåller kommunalt bidrag är skyldiga att på begäran ställa räkenskaper, protokoll, medlemslistor och övriga handlingar till förfogande för granskning av kommunen. I de fall föreningen inte följer bidragsbestämmelserna kan berörd nämnd kräva tillbaka redan utbetalt bidrag. Eventuella kontroller ska ske med iakttagande av medlemmars personliga integritet Föreningar som erhåller kommunalt bidrag, eller på annat sätt är inblandade i ekonomiska transaktioner gentemot kommunen ska ha ett organisationsnummer Berörd nämnd kan vid särskilda fall besluta om undantag från dessa bestämmelser. Ny förening Om en ny förening vill bli godkänd för kommunalt stöd ska en ansökan lämnas in till kultur- och fritidsnämnden. Den ska innehålla en förteckning på medlemmarna, deras födelseår, bostadsadress och uppgift på att medlemsavgift erlagts, föreningens stadgar, förteckning på styrelsemedlemmarna samt eventuellt medlemskap i riksorganisation. Definitioner Medlem: Medlem ska för bidragsåret ha erlagt medlemsavgift i föreningen. Föreningar som av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift ska genom uppvisad aktiv handling bekräfta sitt medlemskap.

3 3(9) Medlem ska vara registrerad i föreningens medlemsregister med namn, kön, födelseår och folkbokförd adress. Bidragsberättigad medlem: Bidragsberättigad medlem i barn- och ungdomsverksamhet är 7-20 år. Bidragsberättigad medlem i funktionshindersorganisation är person med funktionshinder som är bosatt i Täby. Bidragsberättigad medlem i pensionärsförening är en i Täby bosatt pensionerad person. 2. Allmänt stöd Föreningsregister Alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren erbjuds möjlighet att finnas med i Täby kommuns föreningsregister. Det innebär att de finns sökbara på kommunens hemsida och kan presentera den information om föreningen som de önskar. På så vis blir det möjligt för intresserade att hitta föreningen och ta kontakt med den. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) ska förening anmäla de funktionärer som inte ska finnas registrerade i det sökbara registret. Lokalbokning Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren har rätt att i mån av utrymme boka kommunala lokaler för träffar eller arrangemang. Bokningarna sker via Internet eller telefon till kommunens lokalbokning och taxorna varierar något beroende på föreningens verksamhet och målgrupp. För att boka lokaler till föreningstaxa ska verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar samt övriga föreningshandlingar kunna visas upp. Information/kopiering Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och finns med i kommunens föreningsregister erhåller regelbundet information om vad som händer inom kommunen som kan vara intressant för föreningssektorn. Likaså inbjuds föreningarna till informations- och dialogmöten med kommunen regelbundet. Godkända föreningar har även möjlighet att köpa hjälp med kopiering/tryckning av material i kommunhusets tryckeri. Försäkring Kommunen har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla personer som gör ideella insatser på uppdrag av eller i samarbete med kommunorganisationen. 3. Bidrag till prioriterade grupper enligt särskilda bestämmelser Täby kommun prioriterar verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionshinder. Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna Föreningen som söker bidrag för barn- och ungdomsverksamhet ska under bidragsåret haft minst 10 medlemmar i åldrarna 7-20 år bosatta i Täby

4 4(9) TÄBY KOMMUN Funktionshindersförening ska under bidragsåret haft minst 10 medlemmar med funktionshinder bosatta i Täby Föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet ska präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt I bidragshänseende tillåter Täby kommun att föreningarna får tillgodoräkna sig upp till tio procent utöver medlemmarna i Täby om medlemmarna i övrigt är bidragsberättigade och hemmahörande i någon av UNO-kommunerna (Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker). Bidrag beviljas inte till Partipolitisk förening som erhåller kommunalt stöd i annan ordning Sådan förening vilken inte fullföljt sina åligganden till Täby kommun eller kommunala bolag Skolidrottsförening Aktivitetsbidrag verksamhet för barn och ungdom Bidraget ges med X kr per sammankomst. Storleken på X beslutas av kultur- och fritidsnämnden i samband med den årliga budgetbehandlingen En sammankomst ska omfatta minst fem bidragsberättigade deltagare Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare Som sammankomst räknas aktivitet där den totala tiden uppgår till lägst 60 minuter varav själva aktiviteten minst 45 minuter Sammankomsten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och där ledare för gruppen finns angiven Bidrag beviljas endast en gång per grupp och dag Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniorgrupp etc. kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare Dubbelt bidrag utgår för sammankomst som har minst 16 deltagare Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. I den mån så är möjligt bör kommunens digitala närvarokort användas Grundbidrag för funktionshindersförening Grundbidrag ges till bidragsberättigad funktionshindersförening med belopp per medlem som kultur- och fritidsnämnden årligen bestämmer. Verksamhetsbidrag för funktionshindersförening Verksamhetsbidrag kan ges till bidragsberättigad funktionshindersförening antingen med belopp per arrangerad sammankomst som kultur- och fritidsnämnden för varje år bestämmer, eller - om denna bidragsform inte anses kunna tillämpas med hänsyn till föreningens sätt att arbeta - beräknat på annat sätt enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i varje enskilt fall.

5 5(9) 4. Lokalbidrag Lokalbidrag kan utbetalas till föreningar för att täcka vissa kostnader för egen eller årsförhyrd ej kommunal lokal. Föreningar som kan vara berättigade till lokalbidrag är: Funktionshindersföreningar Pensionärsföreningar Lokalbidrag kan ges till förening som har mer än 25 bidragsberättigade medlemmar. Bidrag erhålls för årsförhyrd ej kommunal eller egen ägd lokal med belopp som kultur- och fritidsnämnden årligen bestämmer, dock högst med 40% av föreningens kostnad upp till ett fastställt belopp per bidragsberättigad medlem. Föreningar som disponerar kommunala lokaler till sin verksamhet äger inte rätt att därutöver erhålla lokalbidrag till en föreningslokal utan särskild prövning. För föreningar, vilka erhåller andra kommunala hyressubventioner, äger kultur- och fritidsnämnden rätt att justera bidragsbeloppet. För föreningsexpeditioner/klubblokaler i kommunägda anläggningar lämnas inget bidrag. 5. Samverkansbidrag Föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna är berättigade att söka samverkansbidragen som redovisas nedan. Bidragen är inte styrda till vissa föreningskategorier, utan alla föreningar kan söka de olika bidragen. Bidragen syftar till att stödja särarten och mervärdet som skapas för kommunmedborgarna genom föreningarnas verksamhet. Stöd för sociala insatser Socialnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som verkar inom det sociala området. Bidrag kan ges till föreningar under någon av följande förutsättningar: Föreningens verksamhet finns inom ramarna för socialnämndens verksamhet, och utgör ett komplement till de kommunala insatserna. Stödet går till föreningen som ett generellt stöd, för att säkra föreningen och dess verksamhets existens Föreningens verksamhet finns visserligen inte inom ramarna för socialnämndens verksamhet, men föreningen vill med särskild insats ta ett utökat socialt ansvar genom definierade aktiviteter Föreningens verksamhet finns visserligen inte inom ramarna för socialnämndens verksamhet, men föreningen vill genom särskilda insatser integrera funktionshindrade i sin verksamhet.

6 6(9) Bidrag kan inte ges till förening vars inriktning och innehåll i verksamheten sammanfaller med kommunens befintliga verksamheter upphandlade i konkurrens. Verksamhetsbidrag beviljas efter ansökan och prövning av socialnämnden i varje enskilt fall och för de ändamål som anges i ansökan. Socialnämnden fastställer bidragsbeloppet. Stöd för kulturella insatser Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stötta föreningar som verkar inom det kulturella området. Verksamhetsbidrag kan beviljas förening, som har haft till syfte att bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet till exempel konst, musik, teater, dans, film, foto och hembygdsvård. Bidrag kan ges till föreningar under någon av följande förutsättningar: Föreningens verksamhet finns inom ramarna för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, och utgör ett komplement till de kommunala insatserna. Stödet går till föreningen som ett generellt stöd, för att säkra föreningen och dess verksamhets existens Föreningen planerar särskilda aktiviteter inom kulturområdet, och söker stöd för dessa. Vid bedömning av ansökningarna tas följande kriterier i beaktning. Den verksamhet som bidraget söks för ska vända sig till allmänheten och bidra till ett rikare kulturliv för Täby kommuns invånare Verksamheten ska utgöra ett komplement till det befintliga kulturutbudet i kommunen Bidragets storlek ska ställas i relation till vad kommunens invånare faktiskt får ut av verksamheten Särskild hänsyn ska tas till svårigheten att etablera nya verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden vill verka för en förnyelse av utbudet, och kan därför ibland prioritera nystartade verksamheter framför mer etablerade som kanske har möjlighet att finansiera sig själv. Verksamhetsbidrag beviljas efter ansökan och prövning av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall och för de ändamål som anges i ansökan. Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidragsbeloppet. Arrangemangsstöd Kultur- och fritidsnämnden vill genom samarbete och ekonomiskt stöd ge föreningar möjlighet att anordna offentliga program, vilka har till syfte att ge kommunens invånare en kulturell eller konstnärlig upplevelse.

7 7(9) Bidrag kan beviljas som förlustbidrag för att täcka förluster vid ett inträdesbelagt offentligt arrangemang eller som arrangemangsbidrag för kostnader vid ett offentligt arrangemang som inte är inträdesbelagt. Följande villkor gäller för erhållande av bidrag Kulturarrangemanget ska vara offentligt och anordnas i Täby. Med offentligt arrangemang avses att allmänheten har tillträde till arrangemanget och att information om detta skett genom dels kommunens stående samlingsannons i lokalpressen, dels införande i evenemangskalendern på kommunens hemsida, samt affischering inom den kommundel och i den offentliga lokal eller på den allmänna plats där arrangemanget ska äga rum Arrangemanget ska falla inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och passa in i nämndens planering, som syftar till ett varierat kulturutbud under hela året och i alla kommundelar Kultur- och fritidsnämnden kan begränsa det antal bidrag som under ett och samma år beviljas samma förening Bidrag beviljas inte till kostnader för bidragsmottagarens ordinarie verksamhet eller för representation Arrangemangsbidrag beviljas inte för arvode till en medverkande som själv är medlem i den förening som gör ansökan. Särskilt bidrag Föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna har rätt att ansöka om särskilt bidrag. Bidraget är tänkt för engångskostnader som inte täcks in av de övriga bidragen. Det kan handla om en nödvändig investering inom en förenings verksamhet eller om enskilda projekt utanför föreningens ordinarie verksamhet. Vid bedömning av ansökningar tas hänsyn till om ansökan avser politiskt prioriterade grupper. Bidraget kan ansökas löpande under året. Sökande bör dock vara medveten om att en handläggningstid på sex veckor kan vara nödvändig innan slutligt besked lämnas. Beskedet kan i särskilda fall vara att ytterligare utredning krävs eller att komplettering av vissa handlingar är nödvändig. 6. Hyresbidrag Hyresbidrag kan sökas av barn- och ungdomsföreningar som äger sin anläggning, hyr en privat anläggning eller som driver en kommunal anläggning. Bidraget baseras på det antal aktiviteter som godkänts av kommunen för föregående år inom det lokala kommunala aktivitetsbidraget. Förutsättningen är att föreningen i ansökan ska uppge hur många % av aktiviteterna som har bedrivits i anläggningen. Man ska också ha ett hyres/- och/eller arrendekontrakt, gärna flerårigt, som visar på avtalsförhållandena mellan parterna.

8 8(9) Bidraget kan inte utbetalas för lokaler som enbart innehåller kansli- och eller klubbrum. Bidrag kan inte heller beviljas till kommunala lokaler som man enbart hyr och inte tar aktivt ansvar för drift och underhåll. Föreningar som har annat bidrag för anläggningar/lokaler har inte rätt att söka detta bidrag. Hyresbidragets summa kan ändras från år till år. Den budget som nämnden har beslutat om för detta bidrag ska användas fullt ut oavsett hur många godkända aktiviteter som läggs in i uträkningen. Enkelt kan man säga att det antal aktiviteter totalt som godkänns delas med den budget som nämnden har beslutat om. 7. Ansökningstider och blanketter Ansökan insändes till: Täby kommun Kultur- och fritidsnämnden Täby Blanketter kan rekvireras från Täby kommun, tel eller från Aktivitetsbidrag söks vid två tillfällen: senast den 15 februari som baseras på verksamhetsperioden från 1 juli till sista december föregående år, och senast den 15 augusti som baseras på verksamhetsperioden 1 januari till 30 juli innevarande år Lokalbidrag söks senast den 1 februari det år ansökan avser Särskilt bidrag behandlas löpande under året Samverkansbidrag för sociala eller kulturella insatser söks senast den 31 oktober för nästkommande år Hyresbidrag söks senast 15 februari det år ansökan avser Arrangemangsbidrag söks senast fyra veckor före arrangemanget. Ordföranden och endera en av revisorerna eller kassören bestyrker att uppgifterna i bidragsansökan är riktiga. OBS! För sent inlämnad ansökan till kommunen berättigar normalt inte till bidrag. 7. Allmänna villkor för bidragsutbetalning Föreningarna ska snarast efter genomfört årsmöte årligen inlämna verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse till kultur- och fritidsnämnden. Föreningen ska också ha uppdaterat sina uppgifter i föreningsregistret, så att aktuell adress och telefonnummer till styrelse finns angivet. Av verksamhetsberättelsen ska framgå styrelsens sammansättning samt antalet medlemmar i föreningen: För barn- och ungdomsföreningar specificerade på åldrarna 7-20 år uppdelat på flickor och pojkar, samt 21 år och äldre

9 9(9) För handikappföreningar specificerade på antalet handikappade medlemmar, samt åldrarna 7-20 år respektive 21 år och äldre. Utbetalning av beviljat bidrag Lokalbidraget utbetalas normalt senast den 1 april Aktivitetsbidraget utbetalas normalt senast den 1 mars respektive 1 september Samverkansbidrag för kulturella eller sociala insatser betalas ut normalt senast den 15 januari Hyresbidraget betalas ut senast den 1 april Bidrag till speciella ändamål samt arrangemangsbidrag utbetalas så snart beslut från kultur- och fritidsnämnden föreligger och att redovisning efter genomförd aktivitet skett Bidrag utbetalas först när begärda handlingar inkommit. Kontroll Förening som beviljats kommunalt bidrag förbinder sig att på anmodan låta sina räkenskaper, protokoll och övriga handlingar granskas av kommunen. För kultur- och fritidsnämndens prövning av bidragsansökan ska föreningen kunna förevisa de handlingar som av nämnden bedöms vara av betydelse för prövningen. Förening som söker bidrag på felaktiga grunder, kan under begränsad tid fråntas rätten att få kommunalt bidrag. När förening som uteslutits som bidragsberättigad i Täby kommun på grund av åsidosättande av bidragsbestämmelser eller fusk med inrapporterade aktiviteter återkommer med förnyad ansökan ska föreningen anses som nystartad. Den nya föreningens styrelse bör inte bestå av samma personer som den tidigare. Ansökan om att bli bidragsberättigad kan ske tidigast ett år efter att kulturoch fritidsnämnden uteslutit föreningen för kommunala bidrag. Kultur- och fritidsnämnden kan vid prövning av ny ansökan avslå den med hänvisning till annat skäl.

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden

Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden Härnösands kommun Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG Härnösands kommun Samhällsnämnden 1 Innehållsförteckning Samhällsnämndens målsättning förhållningssätt... 3 1. Barn ungdomsverksamhet... 4 1.1 Aktiviteter...

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01 BIDRAGSREGLER Gällande från och med 2002-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Normer för hyresfri lokalupplåtelse

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer