OBS! 2. Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB är inte klar än, publiceras senare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! 2. Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB är inte klar än, publiceras senare"

Transkript

1 OBS! 2. Årsredovisning 2014 för Borås Stadshus AB är inte klar än, publiceras senare

2 3 a) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för Borås Energi och Miljö AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2015/SH Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

3 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 3 Boråsarna är viktiga för miljön 4 Ständigt kretslopp! 5 Viaredspannan ger ton mindre fossil koldioxid 6 Sobacken framtidens miljöanläggning 7 Flytande biogas - framtidens drivmedel 8 Från Borås till Indonesien 9 Miljö Personal 20 Årsredovisning Foto: sid 3-9 Superstudio Text: sid 3-9 The Fan Club 2

5 Vi strävar hela tiden mot en bättre värld. Förutom de stora infrastruktursatsningar som genomfördes och de kommande som förbereddes under 2014, har det gångna året handlat mycket om att utveckla vår personal. Vi har stora utmaningar framför oss på flera områden och det spelar ingen roll hur avancerade anläggningar vi bygger om vi inte samtidigt utvecklar oss själva. Resan mot noll Borås Energi och Miljö arbetar långsiktigt. Vi vill ta bort alla fossila bränslen från stadens energisystem och ersätta dessa med förnybara bränslen. De nya anläggningarna för kraftvärmeproduktion samt avloppsrening på Sobacken är därför ett viktigt steg för vår satsning. Det erhållna miljötillståndet visar att kraven på att värna om miljön har ökat, vilket i vårt fall gäller både för den befintliga anläggningen på Sobacken och för de tillkommande. Mitt i staden BORÅS SVERIGE EUROPA VÄRLDEN VD-ORD GUNNAR PETERS Vår stad växer med ungefär personer per år vilket ökar belastningen på både värme- vatten- och avloppsförsörjning och avfallshantering. Vi har ett stort ansvar, inte bara mot dagens boråsare utan även för kommande generationer, att lämna över en hållbar värld som kan underhålla liv i många miljoner år. När dagens kraftvärmeverk och avloppsreningsverk byggdes för många år sedan var de belägna utanför staden. Med en stadig, stark tillväxt har Borås växt i kapp och omringat dessa anläggningar. Så snart de nya anläggningarna står redo på Sobacken kan vi lämna tillbaka de centrala ytorna antingen för att bli parkmark eller nya, attraktiva bostadsområden. Avfallet en stor utmaning Ett område som måste fungera är avfallshanteringen. Det är en grundbult i ett civiliserat samhälle. Många minns särskilt med fasa bilderna från Neapel i Italien när stadens gator vällde över av sopor på alla håll. Förutom de rent livsfarliga, hygieniska riskerna är det ett misslyckande för ett modernt samhälle. Detta diskuterades både på FN-konferensen 2013 och under årsmötet 2014 som branschföreningen Avfall Sverige hade i Borås. Vi passade då på att visa upp vårt samarbete med Navet Science Center, hur vi långsiktigt och målmedvetet arbetar för att ungdomarna ska komma med i ett samhälles Kretsloppsarbete. Borås är en mångkulturell stad med medborgare som har olika bakgrund och kanske olika förståelse för hur infrastrukturen fungerar här. Vi lägger därför både tid och resurser för att nå alla människor i vår stad för att skapa samsyn på viktiga frågor som miljö och hållbarhet. Det är tillsammans vi kan åstadkomma resultat! Avfall i hela världen Den globala avfallsproduktionen kommer att explodera de närmaste 20 åren. Prognoser pekar mot 75 % ökning. Under det gångna FN-mötet i Borås blev det tydligt att vi måste hitta nya sätt att minska avfallsmängden för att inte tära på jordens resurser. Föregående år bolagiserade vi projektet Boras Waste Recovery, BWR, som vi driver tillsammans med SP samt Högskolan i Borås. BWR driver fortfarande viktiga projekt bland annat i Indonesien. En del av erfarenheterna därifrån tar vi hem till Sverige och använder som att göra biogas av fallfrukt. Det skall vara gott att leva i ett kretsloppssamhälle. 120 års jubileum Den 1:a oktober 2014 var det exakt 120 år sedan den första elektriska belysningsstolpen tändes i Borås. För att uppmärksamma 120 års jubileet samlade vi all personal till en jubileumskväll. Under året har vi också arbetet med att sammanfatta vår historia i en jubileumsbok. För det är väl så som Tage Danielsson sa en gång, har man inte förmågan att se bakåt när man går framåt, får man se upp. Gunnar Peters, VD för Borås Energi och Miljö sätter vår lilla del av världen i sitt rätta sammanhang. 3

6 ELENOR LOYD BORÅSARNA ÄR VIKTIGA FÖR MILJÖN Enligt FNs klimatpanel IPCC 2014 är det idag helt otvetydigt att mänsklig verksamhet ligger bakom den klimatpåverkan som pågått under mycket lång tid. Och det handlar inte bara om hur vi driver exempelvis våra produktionsanläggningar, utan hur vårt handlande som individer påverkar på flera sätt. Personligt ansvar och engagemang - För att uppnå de miljömål som vi har på Borås Energi och Miljö behöver vi arbeta på bred front, säger Elenor. Vi försöker även påverka de handlingar vi gör som människor när det gäller till exempel avfallshantering, val av uppvärmning eller transportval. - En stor och spännande utmaning för framtiden är att ännu mer engagera boråsarna på ett personligt, ansvarstagande sätt i miljöarbetet, säger Elenor Loyd, miljöchef på Borås Energi och Miljö. Borås som stad har mycket höga ambitioner på miljöområdet och vi strävar tillsammans efter att alla som verkar i Borås ska dela dessa med oss. Borås har under många år arbetat för att Borås ska bli en hållbar Kretsloppsstad där fossilbaserade energiflöden ersätts med grön, förnybar energi. Exempel på förnybar energi som snurrar runt i våra kretslopp är de skogsbränslen vi använder för att producera fjärrvärme samt matavfall och avloppsslam som omvandlas till biogas. Staden har genom framgångsrikt kretsloppsarbete vunnit uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Under året har vi fortsatt resan med att minska vår totala miljöbelastning. Ett verktyg är att bolaget har övergripande miljömål som i sin tur bryts ner till konkreta mål och aktiviteter inom ett flertal områden. Allt för att minska vår negativa miljöpåverkan och att vi strävar efter att nå drömmen om en fossilbränslefri stad. Fortsatt i framkant -Borås Energi och Miljö är ett spännande företag att arbeta på, säger Elenor. Det finns en nyfikenhet och en vilja att utveckla verksamheten från ledningen och genom hela organisationen, vilket ger mycket inspiration. Förutom det stora miljöprojektet på Sobacken, med ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk, pågår många andra projekt för att minska vår miljöpåverkan och användandet av fossila bränslen. För att nå ut med kunskap om Kretsloppsstaden till barn och ungdomar samarbetar vi sedan ett par år tillbaka med Navet Science Center. - Vårt pilotprojekt med flytande biogas är ett bra exempel, säger Elenor Loyd. Bilindustrin tror att ett viktigt bränsle för morgondagens tunga fordonstrafik är flytande biogas. En utveckling vill vi vara med och påverka och vara en föregångare i. Ett annat projekt som har tagit oss ett viktigt steg i riktningen mot att uppnå vår dröm är byggnationen av rökgaskondensering på Ryaverket. Rökgaskondenseringsanläggningen byggdes och togs i drift under Genom att ta vara på energin ur rökgaserna kan vi återvinna ca 40 GWh och leda in värmen i fjärrvärmenätet. Tack vare projektet kan vi nu undvika dyra och miljömässigt dåliga bränslen. Ett exempel på en smart miljöförbättring, avslutar Elenor. 4

7 STÄNDIGT KRETSLOPP! Borås har under många år arbetat aktivt för att bli en hållbar kretsloppsstad. Viktiga områden finns inom verksamheten hos Borås Energi och Miljö med arbete för hållbar energiproduktion, vatten, avlopp, biogas och avfallshantering. Men för att få Kretsloppen i staden att fungera måste alla som bor och verkar i Borås medverka i stadens miljöarbete. - En viktig aspekt av detta arbete är att både få boråsarna att förstå och engagera sig i kretsloppsfrågorna, säger Jonas Holmberg, kommunikationschef. Tack vare att boråsarna är med i miljöarbetet fungerar stadens kretslopp. Det har tagit sig många uttryck de senaste åren. Skapa mötesplatser Bolaget arrangerar informationskvällar och öppna hus flera gånger per år för att skapa lämpliga mötesplatser med invånarna. I arbetet med det nya Energi och Miljöcentret, som planeras på Sobacken, har ett flertal informationsträffar med många inbjudna arrangerats. Ett så stort bygge som detta behövs en snabb och öppen dialog med både invånare och närboende. - Vissa områden där det är extra viktigt att göra rätt måste vi bara informera om, säger Jonas. Ett exempel är vad man få spola ned i sin toalett och hur avfall ska sorteras. För att sprida kunskap om avfallssortering till så många som möjligt har vi utvecklat en enkel mobilapp, Sortera Smart. Vi har också ett mobilt infocenter som åker ut till olika bostadsområden för att informera på plats om bland annat avfallssortering. Det känns nästan självklart att en konferens som handlar om miljökonsekvenser av textilier arrangeras i Sveriges textilstad Borås. JONAS HOLMBERG En nyhet under 2014 var att vi bjöd på julgransplundring på Ryaverket tjugondedag knut. Då hade boråsarna möjlighet att ta med sin gamla julgran och se hur den omvandlades till fjärrvärme och el. Ca 300 besökare hade vi denna kalla januarikväll. Fokus på miljöfrågorna under Kretsloppsveckan Den numera årligen arrangerade Kretsloppsveckan i Borås med bland annat löparfesten Kretsloppet, Kretsloppis, Öppna hus och Miljögala har ökat i betydelse varje år. - Alla våra arrangemang under den här veckan drar fler och fler intresserade, säger Jonas Holmberg. Exempelvis lockade löpartävlingen Kretsloppet deltagare Ett viktigt inslag är just att få medborgarna i Borås att hjälpa till att utse miljöhjältar - personer som på ett eller annat sätt kan vara förebilder för oss andra i hur man tänker kretslopp. Miljöhjältarna hyllas sedan under Miljögalan. Nominering och utseende av nya hjältar kommer att ske i samband med Kretsloppsveckan 2015, till hösten. Nya berättelser Borås Energi och Miljö stod under hösten värd för textilmiljökonferensen re:textile i samverkan med Borås Stad. Konferensen samlade ett stort antal intressenter från branschen och från akademin, inte minst Högskolan i Borås. - Det känns nästan självklart att en konferens som handlar om miljökonsekvenser av textilier, både upp- och nedström arrangeras i Sveriges textilstad Borås, säger Jonas Holmberg. Konferensen blev välbesökt och vi ser gärna en uppföljare under nästa års Kretsloppsvecka. 5

8 VIAREDSPANNAN GER TON MINDRE FOSSIL KOLDIOXID Under hösten 2014 kunde Borås Energi och Miljö inviga den nya hetvattencentralen till fjärrvärmenätet, Viaredspannan. Pannan är en både reserv- och spetskraftanläggning, eldad med pellets, som ersätter anläggningar som eldats med fossila bränslen. - Genom övergången till biobränsle för värmeproduktionen kan vi minska vår klimatpåverkan med ton koldioxid per år, säger Åsa Flydén, projektledare för Viared. ÅSA FLYDÈN Det är en imponerande anläggning som reser sig vid Viared idag. Byggnaden där pannan finns är 15 meter hög. Pannan av märket HOTAB/Danstoker väger 70 ton med alla tillbehör. Den kommer att eldas med pellets motsvarande fem lastbilslaster per dag. Vidare finns både en multicyklon och ett elektrostatfilter för att rena rökgaserna. - Det var ett spännande projekt över förväntan, säger Åsa. Både verkningsgraden och miljövärdena överträffade vad vi väntade oss. Och att vi blev klara före utsatt tid. Genom övergången till biobränsle för värmeproduktionen kan vi minska vår klimatpåverkan med ton koldioxid per år. 6

9 MARTIN DAHL Om detta blir verklighet kan anläggningarna står klara till SOBACKEN FRAMTIDENS MILJÖANLÄGGNING Borås Energi och Miljö har under flera år arbetat med planeringen för ett nytt energi- och miljöcenter. Under 2014 tog projektet ett viktigt steg mot förverkligande när miljöprövningen av anläggningen blev klar. Vi träffar Martin Dahl som är ingenjör på enheten för strategisk utveckling på Borås Energi och Miljö. Martin är projektledare på heltid för det som numera kallas EMC på Sobacken. Kraft, värme och avfall - Anläggningen som skall stå klar på Sobacken 2018 är egentligen flera saker, säger Martin. Dels är det ett kombinerat kraft- och värmeverk det vill säga det kommer att producera både el och värme. Dels omfattar anläggningen också ett helt nytt avloppsreningsverk med tillhörande slam- och rötningsanläggning. Kraftvärmeverket ska ersätta de bioeldade pannorna vid Ryaverket som idag både är tekniskt och ekonomiskt uttjänta. Verket kommer att eldas enbart med biobränsle. Det innefattar till exempel skogsflis, sågspån, bark och andra restprodukter från skogen. Anläggningarna kommer att ha många gemensamma fördelar då de ligger samlade. Ökad elproduktion, ökad gasproduktion, minskad miljöpåverkan och effektivare drift och underhåll är några exempel under driftskedet. Även under byggtiden finns fördelar då byggkostnaderna kommer att bli lägre då en gemensam organisation kan upprättas och entreprenader kan samordnas. -På dagens avloppsreningsverk är de äldsta delarna från 1930-talet, säger Martin. Det är utbyggt i många omgångar och exempelvis de kväveutsläpp vi har därifrån är inte acceptabla varken idag eller i framtiden. Det nya avloppsreningsverket kommer byggas med vedertagen teknik, men kommer vara anpassat för att kunna växa med staden för framtiden ett nyckelår Anläggningen på Sobacken är ett både stort och komplicerat projekt. De tre viktigaste momenten i förverkligandet är miljötillståndet från Mark och miljödomstolen, detaljplanen från samhällsbyggnadsförvaltningen och ett investeringsbeslut från kommunfullmäktige. - Detaljplanen blev klar under hösten, säger Martin Dahl. Miljötillståndet kom som en julklapp den 19 december och vi räknar med att Borås kommunfullmäktige skall besluta om investeringen under våren Om detta blir verklighet kan vi börja förbereda marken under senvåren och anläggningarna står klara till

10 FLYTANDE BIOGAS FRAMTIDENS DRIVMEDEL Borås Energi och Miljö håller i dagarna på att slutföra ett projekt som handlar om morgondagens fordonsbränsle, flytande biogas. Naturgas och biogas har ju länge ansetts vara ett framtidsbränsle för exempelvis lastbilar. Men så länge gasen är i gasform får inte bilarna tillräcklig distans för att fungera. Det är här den flytande gasen kommer in i bilden. - Med flytande gas i tanken kan en lastbil komma lika långt som med diesel eller bensin, säger Per Karlsson, affärsområdeschef för området Biogas på Borås Energi och Miljö. Den anläggning vi bygger blir den andra i Sverige men med delvis annan teknik. PER KARLSSON Idén till tekniken vi använder i Borås kom ursprungligen från ett gäng studenter på ett inkubatorföretag på Chalmers i Göteborg. Studenterna tog kontakt med Borås Energi och Miljö och 2012 genomfördes en förstudie bland annat i samarbete med Västra Götalandsregionen. - Företaget Biofri Gas (ung. frusen biogas) som blev resultatet av inkubatorn var med när vi ansökte om att bygga en pilotanläggning i Borås, säger Per. Om bara några veckor står den klar att tas i drift. Av praktiska skäl är den placerad i direkt anslutning till anläggningen för flytande naturgas (LNG) som också står i Gässlösa. Tekniken vi använder i Borås bygger på två steg. I det första steget kyls biogasen ned så att koldioxiden frigörs det kallas uppgradering av gasen. Genom det steget blir metangaskoncentrationen mycket högre. I det andra steget kyls gasen ned till -160 då gasen övergår till vätska. - Men processen ger mer än flytande biogas, säger Per Karlsson. Efter rötningen av bioavfallet kan resterna användas som så kallat biogödsel på odlingar eller planteringar. Detta ger en dubbel återanvändning av gammalt matavfall. Vi har också redan sett ett stort intresse från bland annat energibranschen för tekniken. Om den fungerar som tänkt kan det blir ett genombrott för gasdrift av långväga transporter. Anläggningen är tillräckligt kompakt för att få plats i en container. Processen att rena och frysa biogasen förbrukar cirka 12 % av biogasens energi vilket innebär att 88 % kommer till användning. Sådana containers kan sedan placeras ut där det finns biogasproduktion. Med flytande gas i tanken kan en lastbil komma lika långt som med diesel eller bensin. 8

11 JESSICA MAGNUSSON FRÅN BORÅS TILL INDONESIEN 2006 kom Borås Energi och Miljö in i ett spännande utvecklingsprojekt i Sleman, Indonesien, tillsammans med Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Borås Waste Recovery såg dagens ljus. Projektet i Sleman handlade i grunden om kunskapsöverföring inom avfallshantering och 2011 kunde man inviga en biogasanläggning på en fruktmarknad i Sleman. Med i projektet var även lokala beslutsfattare och universitet. - Sleman är fortfarande relevant för hur Borås Waste Recovery arbetar idag, säger Jessica Magnusson, VD sedan Borås Waste Recovery bolagiserades Genom att skapa projekt som bygger på triple helix och ett holistisk synsätt försöker vi skapa spännande projekt som kan locka samarbetspartners även inom näringslivet. Kvar i Indonesien I Indonesiska Palu driver Borås Waste Recovery ett liknande projekt som i Sleman, men där man även lagt till sociala dimensioner och samarbete med ett svenskt företag. Borås Waste Recovery har bidragit till att den lokala kunskapen kring avfallsfrågor har ökat samt att staden idag har en tydlig vision för att utvecklas till en hållbar stad. - Det känns fantastiskt att ha möjligheten att arbeta med miljöfrågan samtidigt som vi ger en ökad livskvalitet till människorna som bor på soptippen, säger Jessica. När vi genom svensk teknik utvinner metangasen och omvandlar denna till el, ger vi det lokala samhället möjligheter som inte fanns tidigare samtidigt som utsläppen av växthusgaser går ned. Det man främst tar med sig är att barnen som tidigare plockade sopor nu går i skolan. Bakom bolaget finns givetvis anslag från Sida och deras biståndssamordning men även en organisation som International Centre for Local Democracy. Svenska Vinnova kommer att stå för resurser för att utvärdera arbetssätt och modeller. Fortsatt lokal utveckling Det känns fantastiskt att ha möjligheten att arbeta med miljöfrågan samtidigt som vi ger en ökad livskvalitet till människorna som bor på soptippen. - Vi kommer att fortsätta att stödja Palu de kommande tre åren och hjälpa dem att bygga sitt eget Palu Energi och Miljö, motsvarande Borås Energi och Miljö, säger Jessica. Parallellt med detta startar vi ett utbildningscenter för barn för att tidigt plantera kunskap om miljö och hållbarhet. - Vår största utmaning är att göra Borås Waste Recoverys verksamhet bärkraftig för framtiden, säger Jessica. Vi är på väg mot att vara kommersiella och konkurrensmässiga, mycket tack vare en total enighet bland alla inblandade. Men utan Borås Energi och Miljös grundkraft hade det aldrig fungerat med tydliga visioner, ambitioner och att ständigt utvecklas. Att arbeta internationellt får även kunskap tillbaka till Borås. 9

12 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MILJÖMÄSSIG, SOCIAL OCH EKONOMISK HÅLLBARHET Borås Energi och Miljö har som målsättning att ständigt utvecklas och att: Miljö och klimat Vara en föregångare med att skapa fossilbränslefria städer. Minimera påverkan genom hela vattnets kretslopp. Säkerställa biologisk mångfald och ekologiskt hållbarhet där vi verkar. Minimera våra utsläpp till luft som påverkar miljö och hälsa. Hållbar resursanvändning och ekonomi Verka för hållbara resursuttag och återföring till kretslopp genom hela vår värdekedja. Öka andelen förnybar energi och ständigt effektivisera energianvändningen. Ständigt styra, förbättra och effektivisera våra processer. Vara i framkant i styrning och kontroll av våra tjänster, produkter och leverantörskedjor. Bedriva en långsiktigt, konkurrenskraftig verksamhet med starkt kundfokus. Samhälle, samverkan och utveckling Vara en erkänd samhällsbyggare och vara drivande i arbetet med framtidens infrastruktur och skapa hållbara lösningar längs hela värdekedjan. Vara aktiva inom forskning, utveckling och utbildning samt bidra till hållbar utveckling genom deltagande så väl i lokala som globala utvecklingsprojekt. Vara en attraktiv arbetsgivare och partner som kännetecknas av hög kompetens samt ett stort engagemang. Vara transparenta och öppna med vårt arbete och föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter och beakta deras intressen. Erhålla ett högt förtroende från kunder, samarbetspartners och intressenter. Fokusområden och mål Under våren 2014 fastställdes övergripande mål för Hållbarhetsarbetet som berör alla delar av Borås Energi och Miljö. Hållbarhetsmålen är en utveckling av tidigare miljömål och syftar till att ta ett samlat grepp om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Fokus är miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Ytterligare detaljerade hållbarhetsmål med miljöfokus finns upprättade för respektive affärsområde. Den röda tråden löper genom hela kedjan från det som styr bolaget, exempelvis nationella och lokala mål, ner till detaljerade mål för affärsområdena. Till varje övergripande mål med miljöfokus finns kopplade en rad detaljerade mål och tillhörande aktiviteter. I årets redovisning har vi valt att redovisa de viktigaste åtgärderna som är genomförda under Fossilbränslefria städer och förnybar energi Vara en föregångare med att skapa fossilbränslefria städer. Öka andelen förnybar energi och ständigt effektivisera energianvändningen. Minimera våra utsläpp till luft som påverkar miljö och hälsa. Borås Waste Recovery I vårt arbete med att skapa fossilbränslefria städer har vi under året bland annat: Slutfört det treåriga projektet City clusters in Sleman, Indonesien, där syftet har varit att sammanställa avfallsflöden och öka insamlingen av avfall. Genomfört en förstudie inom projektet Pontianak för att utreda framtida utvecklingsmöjligheter. Deltagit i projektet för deponigasanläggningen på Kawatuna landfill, Palu Indonesien, där deponigasanläggningen invigdes Projektet har förutom byggnationen av deponigasanläggningen inneburit bland annat byggnation av bostäder och ekonomiskt stöd för att främja skolgång. Projektet har blivit uppmärksammat av Sida som ett gott exempel på biståndsprojekt. Transporter Mål för egna och inköpta transporter fastställdes Målen omfattar såväl egna fordon som upphandlade transportjänster. Tillsammans med affärsområde Hushåll har en mall för hållbarhetskrav vid upphandling av transporter tagits fram. Mallen har använts för upphandling av transporter inom affärsområdena Återvinning och Hushåll var 50 % av våra egna tunga fordon biogasbilar eller dualfuel och 50 % dieselbilar. Av den diesel som användes var ca 20 % från förnyelsebara källor. Målsättningen är att alla egna fordon 2019 skall vara fossilbränslefria. Viaredspannan Dualfuel Biogas Diesel % Fördelning av egna tunga fordon Installationen av den nya pannan i Viared ersätter olja med biobränsle. Genom övergången till biobränsle för fjärrvärmeproduktion reduceras utsläpp av växthusgaser med ton koldioxid per år. Rökgaskondensering Under hösten driftsattes rökgaskondenseringsanläggningen på Ryaverket. Värmen från de fuktiga och varma rökgaserna tas tillvara och värmen används för att värma fjärrvärmereturen. Rökgaskondenseringen är en prestandahöjning av befintliga avfallspannor och ger ett mer resurseffektivt utnyttjande av befintligt avfallsbränsle. Rökgaskondenseringen ger en cirka tjugoprocentig ökning av värmeproduktionen från avfallsförbränningen utan att mer bränsle tillförs. Den ökade energiproduktionen från avfallsförbränningen resulterar i att användningen av olja, gasol och bioolja i fjärrvärmeproduktionen kan minskas och att utsläppen minskar med ton CO 2 per år. Pilotprojekt med flytande biogas Projektet drivs tillsammans med BioFrigas med bidrag från Energimyndigheten. Syftet med projektet är framförallt att ersätta den flytande naturgas som vi använder idag, med ett fossilfritt alternativ, samt att utvärdera tekniken för småskaliga anläggningar. Tunnare påsar av återvunnen plast Under året har plastpåsarna som är bärare av brännbart avfall och matavfall från hushållen i Borås bytts ut mot påsar av återvunnen plast. Åtgärden har ökat resurseffektiviteten i vår avfallshantering, med förbrukning av mindre jungfruliga material än tidigare. 10

13 Klimatkompensation I enlighet med riktlinjerna från Borås Stad genomförs klimatkompensering för tjänsteresor. Enligt riktlinjerna skall kompenseringen vara 1 kr/kg CO 2. Borås Energi och Miljö har beslutat att kompensera tjänsteresor med 10 kr/kg. För 2014 blev klimatkompensationen från Borås Energi och Miljö kr. Pengarna gick 2014 till Navet med syftet att nå barn och unga med information om miljöförbättrande åtgärder. EMC Miljödomen vann laga kraft 19 december 2014, det nya tillståndet börjar gälla i sin helhet när Borås Energi och Miljö väljer att ta det i anspråk. Hållbarhetsprogrammet för EMC uppdaterades 2014 och gick ut tillsammans med förfrågningsunderlagen. Hållbarhetsprogrammet säkerställer att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet beaktas i hela projektet. Produktion av hållbar energi Produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och biogas bidrog 2014 till att minska utsläpp av fossil koldioxid med ton CO 2 ekvivalenter. I snitt genererar varje svensk 8 ton CO 2 ekvivalenter per år. Produktionen av bränsle från Borås Energi och Miljö har således bidragit med ett minskat utsläpp med 1 ton CO 2 ekvivalenter/år/boråsare. Ett ansenligt bidrag till att minska klimatpåverkan. Bra Miljöval Sedan 2014 köper vi endast el som är märkt med Bra Miljöval. Det innebär att vi köper el som kommer från förnybara källor; vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft. Dessutom ställs krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. En broschyr Använder du kadmiumfärger har tagits fram under året och har delats ut vid uppströmsarbete för att minska tillskottet av kadmium till våra avloppsreningsverk. Vi har fortsatt informerat om att matolja inte ska spolas ned i avloppet utan ska samlas in och lämnas på återvinningscentraler. Vi arbetar också aktivt med att få restauranger att samla in matfett/matoljor i separata kärl. Bolaget har också aktivt arbetat i olika kampanjer med att få boråsarna att dricka kranvatten före buteljerat vatten. Avloppsreningsverk Reningsgraden för Gässlösa avloppsreningsverk var under % för BOD, 95 % för fosfor och 41 % för kväve. För kväve överskreds riktvärdet 15 mg/l (årsmedelvärde) och utfallet 2014 var 16 mg/l. Den huvudsakliga anledningen till överskridandet av riktvärdet är att Gässlösa avloppsreningsverk inte är dimensionerat för att ta emot de volymer med avloppsvatten som dagens befolkningsmängd genererar. Biologisk mångfald Säkerställa biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet där vi verkar. Miljöutredning vattenkraft Under året har en miljöutredning för vår vattenkraft genomförts av två studenter från Chalmers. Resultaten visar att den största miljöpåverkan kopplad till vattenkraften utgörs av vandringshinder för fisk orsakade av kraftverkens byggnationer samt reglering av vattenflöden och torrläggning. Denna utredning blir nu underlag till åtgärder som skall påbörjas under Bikupa Vattnets kretslopp Under 2014 placerades en bikupa utanför huvudkontoret. Syftet med detta är dels att bidra till den biologiska mångfalden och i ett större perspektiv inspirera andra och öka förståelsen för den biologiska mångfaldens betydelse. Minimera påverkan genom hela vattnets kretslopp. Förlusterna på vattenledningsnätet följer en nedåtgående trend. Målsättningen är att förlusterna ska ligga under 15 %. Utfallet 2014 var 14 %. EN PLATS FÖR EFTERTANKE M E C K A Kompetens och medvetenhet Vara en attraktiv arbetsgivare och partner som kännetecknas av hög kompetens samt ett stort engagemang. Vara en erkänd samhällsbyggare och vara drivande i arbetet med framtidens infrastruktur och skapa hållbara % lösningar längs hela värdekedjan. 30 Miljöutbildning 25 Vår målsättning är att 100 % av våra anställda ska ha genomgått grundläggande miljöutbildning (2019) och att 20 utbildningen inte skall vara äldre än tre år. Inom Borås Energi och Miljö har nu 212 av 222 anställda genomgått grundläggande miljöutbildning. 15 Hållbar konsumtion viljeyttring tillsammans med Borås Stad 10 Vi tror att vägen till ett hållbart samhälle är att jordens invånare lär sig att konsumera hållbart. Tillsammans med Borås Stad, Miljöförvaltningen har vi formulerat en gemensam viljeyttring för hållbar konsumtion. Syftet är att vi 5 gemensamt skall driva frågor inom våra olika verksamhetsområden för att främja hållbar konsumtion. Vi har också Det är lätt att tro att toaletten är den perfekta problem lösaren. Att man genom en snabb spolning blir av med något oönskat. Men toaletten är början på ett viktigt kretslopp formulerat gemensamma fokusområden där vi från respektive utgångspunkt kommer att arbeta för en hållbar där bajset och kisset blir biogas och smutsvattnet efter rening återlämnas till naturen. Tyvärr används toaletten alldeles för ofta som papperskorg. När tops, bindor och annat skräp spolas ned i avloppet försvåras vattenreningen och det livsviktiga kretsloppet försvagas. Kom ihåg att en toalett är en toalett. konsumtion. Fokusområdena är: kemikalier i varor, mat, textil, energi, elektronik, byggande och rivning, evenemang och möten. Sortera smart! Återföring till kretslopp Vatten- och avloppsinformation Bolaget har under året fortsatt att informera om vad som får och vad som inte får spolas ned i avloppet. Kampanjen En plats för eftertanke har genomförts under året. Den har synts på olika platser som hemsida, Facebook, kretsloppsbloggen, annonser och på en sopbil som kört i centrala Borås. Verka för hållbara resursuttag och återföring till kretslopp genom hela vår värdekedja. Biogödsel Som en restprodukt från biogasproduktionen har ton biogödsel genererats. All biogödsel återfördes till 11

14 odlingsbar åkermark. Detta innebär att vi återför näringsämnen i kretsloppet från matavfall till jordbruksmark för produktion av livsmedel och att förbrukningen av ändliga resurser minskar. Avloppsslam 2014 producerades drygt ton avloppsslam. 40 % av avloppsslammet gick till förbränning, 29 % användes till anläggningsjord, 19 % användes som gödningsmedel på odlingsbar åkermark och 3 % gick till deponitäckning. Anledningen till att en stor del gått till förbränning är det är svårt att hitta avsättning för avloppsslammet inom jordbruket. Det beror till stor del på att jordbrukare och livsmedelsproducenter är tveksamma till att använda avloppsslammet till livsmedelsproduktion. I Naturvårdsverkets förslag till nationellt etappmål är målsättningen att: senast år 2018 ska minst 40 procent av fosforn i avlopp tas tillvara och återföras som växtnäring till åkermark utan att detta medför en exponering för föroreningar som riskerar att vara skadlig för människor eller miljö. Minst 10 procent av kvävet i avlopp tas tillvara och återförs som växtnäring till åkermark utan att detta medför en exponering för föroreningar som riskerar att vara skadlig för människor eller miljö. Projekt pågår för att hitta lösningar för att öka återföringen av näringsämnen till odlingsbar mark. Uppströmsarbete Under året har uppströmsarbetet bedrivits för att fasa ut ämnen som är oönskade för avloppsreningsverket. Bland annat har bedömningar gjorts av kemikalier på de verksamheter som har ett processavloppsvatten och som hanterar många kemiska produkter. Det innebär bedömningar på plats såväl som genomgång av analysresultat. Då bedömning görs att en verksamhet använder en kemikalie som bör fasas ut ställs krav på att användandet skall upphöra alternativt att verksamheten tillser att kemikalien inte når avloppsvattnet. Bioaska Under året producerades ton bioaska. 74 % återfördes som gödningsmedel till skogsmark, 15 % användes för annat ändamål och 11 % användes som täckmaterial. I enlighet med vårt tillstånd ska bioaskan i möjligaste mån användas som kompensations- eller vitaliseringsgödsel på skogsmark eller på annat sätt nyttiggöras. Detta innebär att vi återfört näringsämnen i kretsloppet från skogsprodukter till skogsmark för produktion av skog. Närboende Vara transparenta och öppna med vårt arbete och föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter och beakta deras intressen. Närboendefrågor Sobacken Under sommaren och hösten 2014 har det förekommit luktproblem från Sobacken. Detta har medfört störningar för närboende och antalet klagomål har ökat. I september hölls ett möte med närboende för att föra en dialog kring bland annat lukt- och bullerfrågor. Vi har åtgärdat de huvudsakliga orsakerna till de luktproblem vi hade under sommaren och hösten. Antalet klagomål har som följd av detta minskat i slutet av året. Vi har också arbetat med att förbättra dialogen med närboende. Vi har bland annat öppnat nya kommunikationsvägar mellan oss och närboende. Vi för nu dialog/kommunikation via SMS, hemsida och mail. Certifiering Verksamheten är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad i enlighet med standarderna ISO 14001, ISO 9001 respektive OHSAS Bolaget arbetar med miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömål för att på så vis höja sin prestanda och effektivitet inom dessa områden. Revisorerna ansåg vid årets ISO revision att företagets styrning och ledning ur miljösynpunkt har förbättrats på ett bra sätt sedan föregående revision och att arbetet lett till faktiska resultat på miljöområdet. Vi har under året beslutat att avsäga oss certifieringen för REVAQ. Vi har valt att arbeta enligt delar av standarden som passar vår verksamhet. Anledningen är att certifieringen inte tillåter att vår lakvattendam är kopplad till Gässlösa avloppsreningsverk där lakvattnet renas. Projekt pågår för att undersöka möjligheterna till ytterligare rening innan lakvattnet släpps till avloppsreningsverk eller recipient. Borås Energi och Miljö bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken Anmälnings-/tillståndspliktiga verksamheter Ryaverket A-verksamhet HVC Fristad C-verksamhet HVC Hultasjön B-verksamhet HVC Lasarettet C-verksamhet Sobacken B-verksamhet Boda ÅVC B-verksamhet Dalsjöfors ÅVC B-verksamhet Fristad ÅVC B-verksamhet Avfallsplanarbete Skräpmätningar har genomförts i Borås för tredje året, trenden visar en minskning av nedskräpningen med runt 15 procent årligen från första årets mätningar med en total minskning av nedskräpning med knappt 30 %. Under kretsloppsveckan anordnades ett flertal aktiviteter kopplade till avfallsplanarbetet. En heldagskonferens kring textil och textilåtervinning, re:textile, arrangerades i Borås. Kretsloppis hölls för tredje året på Stora Torget i Borås för att främja återbrukande. Kopplat till avfallsplanen har en kommunikationsplan kring avfallsfrågor och avfallsförebyggande arbete tagits fram. Syftet med planen är att öka kunskapen kring avfall och förståelsen för resurshushållning ur ett hållbarhetsperspektiv, samt att öka motivationen till ökad återanvändning och källsortering av avfall. Planen siktar, i enlighet med avfallsplanen, mot att ta Borås högre upp i avfallstrappan och bryta trenden med ökande avfallsmängder. Lusharpan ÅVC Viskafors ÅVC Aplared arv Dannike arv Bredared arv Hedared arv Rångedala arv Äspered arv B-verksamhet B-verksamhet C-verksamhet C-verksamhet C-verksamhet C-verksamhet C-verksamhet C-verksamhet Axelfors Vattenkraftverk Vattendom Haby Vattenkraftverk samt Hyltenäs reglerstation Vattendom Hulta Vattenkraftverk Vattendom Häggårda Vattenkraftverk Vattendom Att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande tillstånd följs upp genom kontrollprogram och beskrivs årligen i de lagstadgade miljö- och årsrapporter som varje år lämnas till tillsynsmyndigheten. Rapporterna finns tillgängliga på Borås Energi och Miljös hemsida. 12

15 KRETSLOPPSSTADEN Borås Energi och Miljös ambition är att ta tillvara alla energiflöden i Borås och omvandla dem till nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. I vår affärsidé ingår att vi ska i ett evigt kretslopp förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Om kretsloppet ska fungera fullt ut krävs att alla invånare hjälper till. För du är en del av kretsloppet. Och kretsloppet är en del av dig. 13

16 FASTIGHETSNÄRA INSAMLING FTI*: ton MATERIALÅTERVINNING Gräs, löv, trädgårdsavfall till kompost: ton Elektronikavfall: 430 ton Wellpapp: 199 ton Metallskrot: 563 ton Gips: 793 ton ENERGIÅTERVINNING Brännbart: Impregnerat trä: Målat trä: ton 650 ton ton HUSHÅLL i BORÅS ÅTERVINNINGSSTATION HUSHÅLLSAVFALL TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL ÅTERVINNINGSCENTRAL EXTERNA MOTTAGARE DEPONI ENERGIÅTERVINNING ÅTERANVÄNDNING SLAM SVART PÅSE: ton VERKSAMHET I BORÅS VIT PÅSE: ton ton AVLOPPSRENINGSVERK VERKSAMHETER OCH HUSHÅLL UTANFÖR BORÅS SOBACKEN KVV RYAVERKET ton BIOGAS MÄNGD TILL ENERGIÅTERVINNING: ton MÄNGD TILL DEPONI: ton varav 440 ton asbest ton beh./rena förorenade massor * FTI= Förpacknings- och tidningsinsamlingen, värde från 2013 DEPONI MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE ÅTERVINNING OCH HUSHÅLL 14

17 KEMIKALIER SPILLVÄRME UTSLÄPP TILL LUFT: CO 2 : ton -varav CO 2 (fossilt): ton NOx: 198 ton S: 7 ton Stoft: 5 ton VATTEN TILL AVLOPPSRENINGSVERK: m 3 METALLER ÅTERVUNNEN VÄRME: 11 GWh AVFALLSASKA: ton HUSHÅLLSAVFALL: ton LANGØYA HUSHÅLL Borås Bollebygd Mark ÅVC: ton SLAM ARV: ton TS SOBACKEN VERKSAMHETSAVFALL: ton VERKSAMHET BIOOLJA: 186 GWh 314 GWh ÅNGA KUNDER ÅNGA EL: 111 GWh ELBÖRSEN: 145 GWh EL: 86 GWh BRA MILJÖVAL-EL GASOL: 0,4 GWh OLJA: 18 GWh KVV RYAVERKET KYLA: 16 GWh VÄRME: 663 GWh KUNDER FJÄRRKYLA: 8 GWh GROT: 474 GWh BARK STUBBAR YTTRE ANLÄGGNINGAR KUNDER FJÄRRVÄRME: 566 GWh SKOG PELLETS: 6 GWh BRIKETTER: 12 GWh ASKA TILL SKOG: ton VATTENKRAFT: 34 GWh VATTENKRAFT MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE ENERGI 15

18 VERKSAMHET UTSLÄPP TILL LUFT: Nm 3 TILLSATSER (KOBOLT FeCl2) +vatten GASUPPGRADERING: Nm 3 KÖPT BIOGAS: LNG: Nm Nm 3 MATAVFALL VERKSAMHETER: ton PANNOR SOBACKEN MATAVFALL BORÅS HUSHÅLL: ton FACKLA SOBACKEN HUSHÅLL Borås, Bollebygd, Mark FORDONSGAS MATAVFALL ANDRA KOMMUNER: ton DEPONIGAS FÖRBEHANDLING TOTAL: Nm 3 RÖTKAMMARE PUBLIKA TANKSTATIONER: Nm 3 TILL ÅKERMARK: ton BUSSAR: Nm 3 FLÖDE AV MATAVFALL VID DRIFTSTÖRNINGAR REJEKT SLAMSUGNING BIOGÖDSEL LÅNGSAMTANKNING: Nm 3 UPPGRADERING GÄSSLÖSA: Nm 3 PANNOR GÄSSLÖSA (VÄRME TILL GASUPPGRADERING): 3,3 GWh KVV RYAVERKET TILL ANDRA ANLÄGGNINGAR RÖTKAMMARE GÄSSLÖSA FACKLA GÄSSLÖSA: Nm 3 MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE BIOGAS 16

19 SPILLVATTEN FRÅN KUND: m 3 FJÄRRVÄRME: 6,93 GWh ELEKTRICITET: 10,21 GWh KEMIKALIER: 795 ton EXTERNA LÄMNARE EX. SLAM FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA KOMMUNER INKOMMANDE VATTEN: N: 422 ton BOD7: ton P: 45 ton INNEHÅLL UTGÅENDE VATTEN TILL RECIPIENT: N: 243 ton BOD7: 64 ton P: 2 ton SAMTLIGA AVLOPPSRENINGSVERK RECIPIENT TILLSKOTTSVATTEN INLÄCKAGE: m 3 BRÄDDNING RENS: 65 ton SLAM: ton Primärslam ton TS Överskottslam 545 ton TS KEMIKALIER RÅGAS: Nm 3 SAND TILL FYLLNADSMASSA: 25 ton BIOGAS SLAM TILL FÖRBRÄNNING: ton TS RESULTAT Renad mängd Kväve: 179 ton Fosfor: 43 ton Bod: ton KVV RYAVERKET SLAM TILL ÅKERMARK: 624 ton TS SLAM TILL ANLÄGGNINGS- JORD: 962 ton TS MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE VATTEN OCH AVLOPP - AVLOPPSRENING 17

20 SLAM, INTERNVATTEN TILL AVLOPPSRENINGSVERK VATTENTÄKTER PROCESSVATTEN (Backspolningsvatten + internvatten) RÅVATTENMÄNGD: m 3 KEMIKALIER: 934 ton FILTERSPOLNING SJÖBO VATTENVERK PRODUCERAD DRICKSVATTENMÄNGD: m 3 RECIPIENT ENERGI: 5,5 GWh* FÖRLUSTER FRÅN LEDNINGSNÄT: 14 % DISTRIBUTIONSANLÄGGNING LEVERERAT TILL KUND: m 3 * 2013 års värden MILJÖDATA FÖR AFFÄRSOMRÅDE VATTEN OCH AVLOPP - VATTENPRODUKTION 18

21 FEM ÅR I SAMMANDRAG - MILJÖ Energiåtgång för vattenproduktion Energianvändning/producerad mängd vatten (kwh/m³) 0,85 Fossil andel i bränslemix till kraftvärmeproduktionen % Fossilt Förnybart 100 0, , , , kwh År Reningsgrad Gässlösa avloppsreningsverk Hushållsavfall till deponi från Borås % BOD7 Kväve Fosfor Hushållsavfall till deponi, ton År 0 ton År Biogasproduktion miljönytta Energiproduktion miljönytta 0 Miljönytta, undvikt ton koldioxidutsläpp 0 Miljönytta, undvikt ton koldioxidutsläpp ton År ton År 19

22 PERSONAL Den 1 januari 2014 var vi 221 tillsvidareanställda samt 7 visstidsanställda. Totalt 228 anställda. Fjorton anställda har under året gått i pension och sex anställda har slutat på egen begäran. Den 31 december 2014 var vi 222 tillsvidareanställda samt 9 visstidsanställda. Totalt 231 anställda. Under året har vi tillsvidareanställt 15 medarbetare: Projektavdelningen: projektledare, tre projektingenjörer Strategisk utveckling: affärsutvecklare Affärsområde Hushåll: två renhållningsarbetare Underhållsavdelningen: elektriker, processdataingenjör, säkerhetstekniker Personalutveckling: Arbetsmiljöingenjör Affärsområde VA: rörnätstekniker, städare Kommunikation: miljökommunikatör Affärsområde Biogas: maskinförare Personalomsättningen 2014 var 4 %. Vårt mål är en personalomsättning mellan 2 och 5 % Antal anställda Antal årsarbetare 225,2 229,1 Varav tillsvidareanställda Varav visstidsanställda 7 9 Varav deltidsanställda 10 9 Medelålder Vår medelålder har sänkts från 46,4 till 45,6 år. Av våra 231 anställda är 54 kvinnor (23 %) Åldersstruktur Antal anställda per åldersgrupp redovisas i följande diagram Medelålder kvinnor Medelålder män Medelålder totalt ,0 47, , Antal Personalenkät - NMI Den årliga personalenkäten, Nöjd Medarbetar Index, genomfördes i maj. 75 % av personalen svarade och utfallet är positivt förutom frågorna som berör stress som försämrats något. Efter att vi analyserat resultatet av personalenkäten fastställde vi en handlingsplan som innebar att vi skulle genomföra aktiviteter för att motverka stress, framför allt för chefsgruppen som angett att deras stress ökat. Vi hade också en ny fråga med i enkäten i år Är du stolt över att arbeta på Borås Energi och Miljö? 86 % svarade ja på frågan. 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Arbetsskador och tillbud Under året inträffade 11 arbetsskador varav fyra skador föranledde sjukfrånvaro, totalt 37 dagar. Två av skadorna var färdolycksfall. Tillbud till arbetsskada anmäls, åtgärdas och följs upp via ett avvikelsesystem. Kvinnor Mål 4,7 Mål 4,4 4,33 4,05 4,42 4,56 4,60 4,55 April -09 Dec -09 Maj -11 Maj -12 Maj -13 Maj -14 4,12 April -09 3,98 Dec -09 4,04 Maj -11 4,19 4,39 Maj -12 Män Mål 5,0 Arbetssituation Samarbete/relationer Balans arbete-fritid Maj -13 4,32 Maj -14 4,58 April -09 4,58 Dec -09 4,68 4,79 Maj -11 Maj -12 4,66 Maj -13 4,62 Maj -14 Skyddsronder Skyddsronder genomförs varje år inom alla verksamhetsdelar. Utbildningar inom arbetsmiljö Alla nya chefer genomgår en utbildning i Arbetsmiljö och samverkan. Inom brandskydd har vi under året utbildat 78 anställda. Under 2014 kommer ytterligare personal att utbildas i brandskydd enligt ett rullande treårsschema. Alla anställda på Borås Energi och Miljö ska ha utbildning i Hjärt-lung-räddning + ABC. Säkerhet på väg och utbildningar i Heta arbeten genomförs löpande för den personal som måste ha dessa kompetenser. Art Antal Antal sjukdagar Färdolycksfall 2 0 Arbetsmetod 3 31 Materialfel 1 0,5 Olycksfall 5 6 Totalt ,5 Friskvård För att undvika ohälsa arbetar vi systematiskt med friskvård. Målsättningar för friskvården 2014 var att 60 % av de anställda ska ha högst 3 sjukdagar under året Personalomsättningen ska ligga mellan 2 och 5 %, Sjukfrånvaron ska vara högst 3,5 % Resultatet 2014 blev 54 % av del anställda hade max 3 sjukdagar under året. Personalomsättningen under 2014 hamnade på 4 %. Sjukfrånvaron under 2014 blev 4 %. Hälsoprojekt Eftersom sjukfrånvaron började öka 2012 har vi systematiskt arbetat med bland annat hälsoprojekt samt arbetsmiljöförbättringar. I slutet av 2013 utsåg vi 12 hälsoinspiratörer bland personalen. Dessa har utbildats via företagshälsovården och började sitt arbete Hälsoinspiratörerna kommer från alla affärsområden/avdelningar. Deras uppdrag är att ta fram ett program som främjar hälsa, kost och balans i livet och utgångspunkten är våra anställdas önskemål om aktiviteter. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts: Spin of Hope - Borås Energi och Miljö deltog med 12 personer som höll igång en spinningcykel i 12 timmar. Spin of Hope är ett arrangemang över hela landet och varje lag bidrar med kronor till Barncancerfonden. Linnémarschen gick av stapeln den april och många anställda deltog i marschen. Bokcirkel. En bokcirkel startades under våren och man har haft regelbundna träffar efter att man läst en utvald bok. Hinderbana på Kransmossen. Två cross-pass på Kransmossen har genomförts. Passen bestod av jogging i lugnt tempo med fyra stationer med övningar, både kondition och styrka. Passen avslutades med hinderbanan. Jogginggrupper. Jogginggrupper finns på två av våra fem arbetsställen. Aktivitet på Almenäs. Den 13 juni anordnades kubb och grillning på Almenäs. Kretsloppet. 30 anställda deltog i Kretsloppet i september. Matlagning. I oktober anordnades matlagningskvällar. Konceptet byggde på rawfood och var mycket uppskattat. Spelkväll. I november anordnades en kväll för sällskapsspel. Familjedag/friluftsdag. I samarbete med Friluftsfrämjandet genomfördes en familjedag ute i naturen i november. Frisknärvaro Målsättningen att 60 % av personalen skulle ha högst 3 sjukdagar nåddes inte. 54 % hade 3 sjukdagar eller mindre. Det är samma resultat som Under 2014 var 53 % helt friska, d v s de hade ingen sjukdag alls under hela året. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron ökade från 3,9 % (2013) till 4 % (2014). Den korta sjukfrånvaron (1-59 dagar) har minskat från 2,2 % till 2,1 % medan den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) har ökat 1,6 % till 1,9 %. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat från 6,5 % till 7,5 % medan männens sjukfrånvaro har sjunkit från 3,1 % till 3,0 %. En person har under året omplacerats av hälsoskäl. 20

23 Borås Energi och Miljö AB Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Borås Energi och Miljö AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändringar i eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. 11 Noter 15 Styrelsens säte: Borås Energi och Miljö AB Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 21

24 Borås Energi och Miljö AB Borås Energi och Miljö AB Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer , får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 879 (902) mnkr. Bolaget har haft minskad försäljning av fjärrvärme i jämförelse med föregående år. Det är det varma vädret under 2014 som bidragit till lägre förbrukning hos kunderna. Försäljning av fordonsgas har minskat i jämförelse med föregående år och det är den publika försäljningen som minskat. Intäkter för avfall har ökat och största ökningen har skett på deponimassor. Intäkter för VA har ökat beroende på årets taxeökning. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 45,8 mnkr (46,5) mnkr. Resultatet för Fjärrvärmen uppgick till 48,2 (21,8) mnkr, för övrig energiverksamhet till 2,3 (-1,1) mnkr, för Biogas till 40,4 ( 4,6) mnkr, för VA-verksamheten till 24,3 (24,3) mnkr och för övrig avfallshantering till 6,1 (4,9) mnkr, övrigt och gemensamt 5,2 (1,1) mnkr. Bolaget ägs av Borås Stadshus AB vilket i sin tur är helägt av Borås Stad. Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor vilka regleras i ägardirektivet. Ägardirektivet utgör grunden för arbetet inom bolaget. Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna samt att främja en god och långsiktigt hållbar avfall-, vatten- och avloppshantering samt energiförsörjning. Borås Stad vill även säkra att kommunens utveckling inom området tillhandhålls genom god teknisk praxis och med ett optimalt resursutnyttjande. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn för den som utnyttjar bolagets tjänster. Kommunen och bolaget söker lösningar för verksamheten i samråd för att förhindra att optimeringar i bolaget inte medför nackdelar för organisationen som helhet. Bolagets uppgift är att inköpa, producera och sälja energi samt sörja för vatten och avloppshantering i enlighet med kommunens miljöpolicy. Satsningar genomförs även på förnyelsebara energikällor. Bolaget tillhandahåller även avfallstjänster mot hushåll och näringsliv samt svarar för Borås Stads avfallshantering och återvinningsmaterial. Bolaget har ett vidgat uppdrag att delta och utföra internationella projekt i syfte att föra ut det know-how vilket successivt byggts upp inom bolaget. Marknad Fjärrvärmeleveransen under 2014 blev totalt 566 GWh. Detta var första gången de senaste fem åren där leveranserna inte översteg 600 GWh. Antalet nyanslutningar blev totalt 42 och vi har nu anslutna fastigheter till fjärrvärmenätet. Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2014 varit något lägre än 2013, men det är ingen större skillnad mot föregående år. Ca 65 % av försäljningen går till busstrafiken medan resten tankas på våra publika stationer Åhaga, Hulta och Gässlösa samt till bolagets bilar. Under året har bolaget satsat på olika former av kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet med kommunikationen är att motivera och engagera invånarna än mer i stadens miljöarbete. Bolaget har bland annat arrangerat öppet hus på miljöanläggningen Sobacken. Under Kretsloppsveckan i september visade bolaget upp stora delar av sitt och stadens miljöarbete genom föreläsningar, utställningar, kretsloppis, miljögala samt öppet hus på Ryaverket. Bolaget försöker hela tiden utveckla kommunikationsvägarna till kund, bland annat arbetar vi numer aktivt med hemsidan, kretsloppsbloggen och vår Facebooksida för att vara tillgängliga för att kommunicera med allmänheten. Borås Energi och Miljö AB bidrar till att Borås Stad erbjuds kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi- avfalls-, VA- och miljöområdet samt är en drivkraft för framtidens infrastruktur inom området. Synsättet inom bolaget har sedan många år tillbaka gått från att utveckla produkter till att vara mer involverade i samhällsbyggandet (lokalt, regionalt och internationellt). Detta genom att skapa hållbara systemlösningar enligt kretsloppsmodellen för alla som bor och verkar i staden. Hållbara systemlösningar skapar också förutsättningar för att staden kan expandera. Bolaget skall dessutom vara Borås Stads verktyg för att Borås skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad. Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning angivna kommunala syfte och de kommunala principer som bolaget har och verkar inom. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har tagit beslut på och vidare lyft ett beslutsunderlag till ägaren angående reinvestering/byggnation av ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk. Den 23 februari 2015 fattade KS beslut om att bygga de förseslagna anläggningarna och ärendet är planerat att tas upp i KF i mars år 2015 för beslut. Beslutet har väsentlig inverkan på bolagets verksamhet. Under året har två större investeringar färdigställts, en biobränslepanna i Viared och en rökgaskondensering tillhörande avfallspannorna. Bolaget tar över driften av dessa anläggningar i början av 2015 och kommer att slutredovisa det båda anläggningarna. Upparbetade investeringskostnader under 2014 är 66 mnkr vilka redovisas under posten pågående investeringar i balansräkningen. Posten för pågående investeringar har ökat markant under 2014 delvis beroende på de ovan nämnda större investeringarna. Ökningen på upparbetade kostnader är investering i rökgaskondensering och en biobränslepanna till en summa av ca 70 mnkr och projekt nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk ca 20 mnkr samt expoateringsområden för VA verksamheten på ca 15 mnkr. Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget kommer under 2015 vidareutveckla verksamheten för att nå mål och vision. Bolaget kommer att arbeta efter att bidra med så mycket som möjligt till den nyligen framtagna visionen för Borås Stad Vår kunskap och erfarenhet kommer att användas för att möta nya utmaningar och omsätta dessa till nya idéer under året. För det kommande året kommer fokus att vara: Att, vid beslut, inleda fas 2 för byggnation av nytt kraftvärmeverk och nytt avloppsreningsverk på Sobacken. Att organisera bolaget för reinvesteringarna. Utveckla återvinning av material. Fortsatt arbete med avfallsplanen. Implementering av säkerhetsarbetet som stärkts efter miljödom. Planerade åtgärder förväntas bidra till att minska bolagets och samhällets miljöpåverkan av fossila utsläpp samt ge effektiviseringar i bolagets verksamhet. Bolagets handlingsplaner beskriver utveckling och inriktning av verksamheten de kommande fem åren. Den största risken är kraftvärmeverkets tillgänglighet då den rekommenderade drifttiden har överskridits avseende tryckkärl. Avloppsreningsverket klarar idag inte det kapacitetsbehov som behövs i takt med stadens befolkningsökning. Dessutom är anläggningen kraftigt nedsliten efter snart 80 års drift. Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa byggdes 1934 och är ombyggt ett flertal gånger genom åren för att klara successivt högre ställda krav på rening. Nu finns inga kapacitetsmarginaler kvar, varken tekniskt eller tillståndsmässigt. Underhållskostnaderna blir allt högre och redan idag överskrids ett antal gränsvärden för rening, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Under året har även beslut fattats att skriva ned anläggningstillgångar tillhörande affärsområde Biogas. Anläggningar skrivs ner med en summa av 35,6 mnkr. Organisation och personal Medelantalet anställda uppgick under året till 222 (225) personer. Övriga uppgifter om anställda och personalkostnader framgår av not 4. 22

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

4 a. Årsredovisning 2013 för Borås Energi och Miljö AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 a. Årsredovisning 2013 för Borås Energi och Miljö AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 a BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Energi och Miljö AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2012

Uddevalla Energi Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevalla Energi Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 Året som gick 2012 i korthet 4 VD har ordet 6 Nytt affärsområde elhandel 10 Lillesjöverket bäst i Sverige

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll Årsbokslut 2012 NSR-året 2012 i korthet VD har ordet NSR skiftar fokus NSR:s tidigare inriktning som avfallsbehandlings- och återvinningsföretag tillhör numera historieböckerna. Vi kan se tillbaka på 30

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Om Hässleholm Miljö 3. Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4. Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6

Om Hässleholm Miljö 3. Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4. Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Om Hässleholm Miljö 3 Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4 Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6 Målinriktade aktiviteter och utveckling under 2014 8 En hållbar strategi

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

1983-2013 Årsredovisning 2013

1983-2013 Årsredovisning 2013 1983-2013 Årsredovisning 2013 2 = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla Fagersta Skinnskatteberg Surahammar Sala Heby Hallstahammar Västerås Enköping Köping Arboga Kungsör Innehåll 3 Det här är VafabMiljö

Läs mer

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Tel: 013-20

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer