Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sinisa Vukovac KS 2014/ Kommunfullmäktige Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslag till gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholm och Mörbylånga kommuner enligt förstudiens förslag 5.2. Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ska vara placerad i Kalmar, träda i kraft den 1 januari 2016 och i övrigt följa det upplägg som redovisas i förstudien. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna nödvändiga överenskommelser och avtal om samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att Borgholms kommun och Mörbylånga kommun också fattar beslut om samverkan kring gemensam överförmyndarverksamhet. Bakgrund Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit initiativ till att undersöka förutsättningarna för en gemensam organisation med Kalmar kommun kring överförmyndarverksamheten. De främsta fördelarna med att samverka är - att rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar - att kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs - att sårbarheten i verksamheten minskar - att förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar framtidens krav Överförmyndarnämnden är en verksamhet som växer och kraven på hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även behovet av Kommunledningskontoret Kommunhälsan Adress Box 611, Kalmar Besök Sveaplan 1 Tel vx Fax

2 KS 2014/ (2) insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna väntas också öka i takt med fler återsökningar av statsbidrag för ensamkommande barn, fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav på dokumentation. Regeringen vidtar just nu åtgärder för att säkerställa att det även i framtiden finns tillgång till kvalificerade och lämpliga gode män och förvaltare och för att förbättra deras villkor. Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (SOU 2013:27) har lett fram till en lagändring som träder i kraft den 1 januari Regeringen har också tittat på möjligheten att få till stånd en ny uppgiftsfördelning mellan överförmyndarna och tingsrätterna vilket innebär att vissa uppgifter som idag ligger på tingsrätterna kommer att föras över till överförmyndarna. Allt detta kommer att ställa högre krav på verksamheten och kommer sammantaget också föra med sig behov av mer resurser. För att bland annat kunna möta de skärpta kraven och minska sårbarheten i verksamheterna har kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar därför enats om att utreda frågan om en eventuell framtida samverkan. Utifrån förstudien föreslås en gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med den 1 januari 2016 (förslag 5.2). Sinisa Vukovac Utredare Ann-Mari Nilsson Kanslichef Bilagor Förstudierapport

3 Överförmyndarverksamheten En förstudie kring en eventuell framtida samverkan mellan Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun Sinisa Vukovac, Kalmar kommun

4 1. Sammanfattning Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit initiativ till att undersöka förutsättningarna för en gemensam organisation med Kalmar kommun kring överförmyndarverksamheten. De främsta fördelarna med att samverka är: - att rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar - att kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs - att sårbarheten i verksamheten minskar - att förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar framtidens krav Kalmar kommun har idag en överförmyndarnämnd och en tjänstemannaorganisation. Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har överförmyndare (politiker) som utför det praktiska arbetet. Om en samverkan inte genomförs är det sannolikt att även Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver tillsätta egna tjänstemannaorganisationer för att klara dagens och framtidens krav. Det finns inga uttalade förväntningar eller krav i någon av de tre kommunerna om att en gemensam organisation ska innebära kostnadsbesparingar vare sig på kort eller på lång sikt. Den ekonomiska kalkylen visar att en samverkan kommer att innebära en ökad årsbudget för alla tre kommunerna. Totalt rör det sig om en kostnadsökning på 3-4 %. Dessutom tillkommer uppstartskostnader. För Kalmar kommuns del beror kostnadsökningen delvis på en flytt till andra lokaler som ändå var planerad. De fördelar som beskrivs ovan är tungt vägande för att trots kostnadsökningen påbörja en samverkan inom området. Erfarenheter från andra kommuner visar att en gemensam överförmyndarnämnd med en gemensam tjänstemannaorganisation är att föredra i första hand. Förutsättningarna för att denna organisationsform ska kunna träda i kraft redan den 1 januari 2015 redovisas längre fram i rapporten. Alternativet är annars att organisationen träder i kraft den 1 januari 2019 eftersom en överförmyndarnämnd inte kan förändras under en pågående mandatperiod. Ett annat alternativ till samverkan som tas upp i denna rapport är en gemensam tjänstemannaorganisation men med en egen överförmyndarnämnd eller överförmyndare i respektive kommun. En sådan organisation skulle kunna träda ikraft under en pågående mandatperiod. Det är utredarens samlade bedömning att det inte finns förutsättningar för att en gemensam organisation kan träda i kraft redan den 1 januari Tidplanen är allt för snäv för att det skulle kunna vara praktiskt möjligt. Frågan behöver dessutom processas mer i framförallt Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Alla är dock positiva till en framtida samverkan, men överförmyndare i både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har uttryckt önskemål om att fortsätta med uppdragen ett tag till om valutgången i september ger förutsättningar för det. Även i Kalmar kommun är man positiv till de kvalitetsförbättringar i verksamheten som en framtida gemensam organisation skulle kunna bidra till. En samverkan inom överförmyndarverksamheterna är mer eller mindre nödvändig för att kunna leva upp till dagens och framtidens krav. Mot bakgrund av de intervjuer som genomförts och mot de fakta som redovisas i denna rapport föreslår utredaren att en gemensam organisation träder i kraft den 1 januari Sida 2 av 15

5 2. Bakgrund Överförmyndarverksamhet är en verksamhet som växer och kraven på hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även behovet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna väntas också öka i takt med fler återsökningar av statsbidrag för ensamkommande barn, fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav på dokumentation. Regeringen vidtar just nu åtgärder för att säkerställa att det även i framtiden finns tillgång till kvalificerade och lämpliga gode män och förvaltare och för att förbättra deras villkor. Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (SOU 2013:27) har lett fram till en lagändring som träder i kraft den 1 januari Regeringen har också tittat på möjligheten att få till stånd en ny uppgiftsfördelning mellan överförmyndarna och tingsrätterna vilket innebär att vissa uppgifter som idag ligger på tingsrätterna kommer att föras över till överförmyndarna. Allt detta kommer att ställa högre krav på verksamheten och kommer sammantaget också föra med sig behov av mer resurser. För att bland annat kunna möta de skärpta kraven och minska sårbarheten i verksamheterna har kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar därför enats om att utreda frågan om en eventuell framtida samverkan. 2.1 Utredningsuppdraget Utredningen ska belysa på vilket sätt kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar skulle kunna samverka inom överförmyndarverksamheten. I uppdraget ingår att utreda vilken organisationsform som är lämplig, tidplan, personella resurser/bemanning, delegation, arkivfrågor, principer för budget och kostnadsfördelning, eventuellt behov av besökslokaler i kommunerna m.m. För de områden där det uppkommer behov av avtal mellan kommunerna ska även förslag till avtal arbetas fram. Utredningen ska sedan ligga till grund för ett definitivt ställningstagande i respektive kommuns kommunfullmäktigeförsamling. Utsedd utredare är Sinisa Vukovac, Kalmar kommun. Följande personer har intervjuats vid ett eller flera tillfällen: - Christina Madeling, kommunchef, Borgholms kommun - Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomichef, Borgholms kommun - Christer Johnsson, överförmyndare, Borgholms kommun - Lars-Göran Andersson, överförmyndare, Borgholms kommun - Ann-Christine Forsman, överförmyndare, Borgholms kommun - Monica Högberg, kommunchef, Mörbylånga kommun - Birgitta Wesley, överförmyndare, Mörbylånga kommun - Fredrik Persson, ordförande i överförmyndarnämnden, Kalmar kommun - Ann Wribe, gruppledare, Kalmar kommun - Ann-Mari Nilsson, enhetschef, Kalmar kommun 2.2 Allmänt om överförmyndarverksamhet Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare (nedan kallade ställföreträdare). Syftet med tillsynen är att förhindra att personer som inte själva kan ta till vara sina intressen (nedan kallade huvudmän) missgynnas ekonomiskt, rättsligt eller socialt. Huvudmän kan vara personer som på grund av hög eller låg ålder, psykisk sjukdom eller funktionshinder inte kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Sida 3 av 15

6 Överförmyndarverksamheten kan antingen utgöras av en förtroendevald överförmyndare eller av en överförmyndarnämnd med en tjänstemannaorganisation bestående av handläggare/administratörer. Verksamhetens främsta uppgifter är att utöva tillsyn över ställföreträdare (bland annat genom att granska och fastställa årsräkningar), rekrytera och utbilda ställförträdare, bistå med rådgivning, förvara akter och utfärda förvaltarfrihetsbevis. Verksamheten styrs i första hand av föräldrabalken men även av annan lagstiftning, t ex förvaltningslagen och kommunallagen. De flesta uppgifter som åligger en överförmyndarnämnd eller överförmyndare kan delegeras till handläggare/tjänstemän. Undantag är i första hand uppgifter som berör entledigande av ställföreträdare, arvoden till ställföreträdare i komplicerade ärenden, omfattande försäljningar av huvudmäns egendom samt vitesförelägganden. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden står under länsstyrelsens tillsyn. För kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar är det Länsstyrelsen i Östergötland som utövar tillsynen. 2.3 Lagändringen i korthet Vad gäller regeringens proposition 2013/14:225 så träder den nya lagstiftningen i kraft den 1 januari Förändringen innebär framförallt följande: - Överförmyndaren kommer att få ett utökat utredningsansvar i ärenden rörande godmanskap och förvaltarskap vilket innebär att bistå tingsrätten med att hämta in utredning och lämna förslag på ställföreträdare. Lagstiftningen bedöms leda till merkostnader för kommunerna. Här kommer medel överföras från Sveriges Domstolars anslag men anslaget kommer troligtvis inte på långa vägar täcka överförmyndarnas merkostnader. - Den nya lagstiftningen inbegriper även att överförmyndarna ska ha bättre kontroll av ställföreträdarnas lämplighet. I första hand ska belastningsregisterutdrag och information från kronofogdemyndigheten inhämtas samt en allmän bedömning göras av ställföreträdarnas lämplighet. Överförmyndaren ska också ha ansvaret för utbildningsinsatser för ställföreträdare. - Ytterligare förändringar i lagstiftningen handlar om sekretess vad gäller ensamkommande barn och möjligheter att lättare bli entledigad från ett ställföreträdaruppdrag innan ersättare har utsetts. Dessa lagändringar kommer som tidigare redovisats att ställa högre krav på kommunerna och kräva ökade resurser både personellt och ekonomiskt. En samverkan mellan kommunerna är ett sätt att säkerställa kompetensen och möta dessa krav. Sida 4 av 15

7 3. Nulägesbeskrivning 3.1 Borgholms kommun Sammanfattning Organisationsform Antal ärenden Cirka 150 Årsbudget Journalsystem Tre (3) överförmyndare med olika tjänstgöringsgrad Cirka kr Wärna Kort beskrivning Verksamheten är lokaliserad i ett rum i stadshuset som både utgör kontorsarbetsplatser, arkiv och besöksutrymme. Kontoret är bemannat för besök sammanlagt 4 timmar i veckan fördelat på två vardagar. Antalet inkommande besök är 1-2/vecka. Därutöver gör överförmyndarna enstaka besök i veckan hos någon huvudman. Antalet inkommande brev är 1-2/vecka. Antalet rekryteringar av ställföreträdare är mindre än 10/år. Verksamheten är budgeterad för 0,4 tjänster, motsvarande cirka 65 timmar/månad, fördelat på tre överförmyndare. En av överförmyndarna arbetar i stort sett bara med alla ärenden som rör ensamkommande barn. Styrkor De styrkor som nämns är den lokala förankringen, ett stort nätverk för rekrytering av ställföreträdare, journalsystemet Wärna samt att det är tre överförmyndare som delar på arbetet. Svagheter Bland svagheterna nämns framtida kompetensförsörjning av överförmyndare i kombination med att ärendena tenderar att bli mer komplicerade. Den överförmyndare som har mest erfarenhet har aviserat avgång efter nuvarande mandatperiod. Vidare nämner överförmyndarna att mycket tid läggs på rådgivning istället för på myndighetsutövning, att det finns egna ställda krav på att alltid vilja vara tillgängliga och att verksamheten är relativt okänd bland allmänhet och beslutsfattare. Från tjänstemannahåll nämns även bristande insyn i verksamheten som en svaghet och att verksamheten är svårbudgeterad. Syn på framtida samverkan Samtliga intervjuade tjänstemän och överförmyndare är positiva till en framtida gemensam organisation med Mörbylånga kommun och Kalmar kommun men kan inte närmare precisera önskad samverkansform och när en sådan samverkan skulle kunna träda ikraft. Överförmyndarna påpekar att avståndet från norra Öland till Kalmar är långt och att det därför kan finnas behov av besökslokaler i Borgholms kommun om tjänstemännen i framtiden placeras i Kalmar. Två av de förtroendevalda är intresserade av att fortsätta sina uppdrag som överförmyndare om valutgången i september ger förutsättningar för det. 3.2 Mörbylånga kommun Sammanfattning Organisationsform Antal ärenden Cirka 240 Årsbudget Journalsystem En (1) överförmyndare och en (1) ersättare med olika tjänstgöringsgrad Cirka kr Wärna Sida 5 av 15

8 Kort beskrivning Verksamheten är lokaliserad i en hyrd lokal i Färjestaden som både utgör kontorsarbetsplats, arkiv och besöksutrymme. Kontoret är mer eller mindre bemannat varje dag och har 5-10 besök i veckan. Därutöver gör överförmyndaren några besök i veckan hos någon huvudman eller myndighet. Antalet rekryteringar av ställföreträdare är mindre än 10/år. Verksamheten är budgeterad för 0,3 tjänster, motsvarande cirka 49 timmar/månad, fördelat på en överförmyndare och en ersättare. Oftast blir det timmar mertid varje månad. Ersättaren arbetar med ärenden som rör ensamkommande barn samt administration, motsvarande cirka 10 timmar/månad. Mörbylånga kommun har tecknat ett avtal med Kalmar kommuns överförmyndarverksamhet när det gäller köp av kvalificerad rådgivning. Avtalet gäller till och med Styrkor De styrkor som nämns är den lokala förankringen, överförmyndarens långa erfarenhet och att det är lätt att rekrytera ställföreträdare. Svagheter Bland svagheterna nämns den framtida kompetensförsörjningen av överförmyndare och sårbarheten med endast en ordinarie överförmyndare. Från tjänstemannahåll nämns även bristande insyn i verksamheten som en svaghet, att verksamheten är svårbudgeterad och att den lokala förankringen både kan vara en styrka och en svaghet. Syn på framtida samverkan Både den tjänsteman som intervjuades och överförmyndaren är positiva till en framtida gemensam organisation med Borgholms kommun och Kalmar kommun. Överförmyndaren vill dock gärna fortsätta med sitt uppdrag ett tag till om valutgången i september ger förutsättningar för det. 3.3 Kalmar kommun Sammanfattning Organisationsform Antal ärenden Cirka 850 Årsbudget Journalsystem En (1) överförmyndarnämnd med ett kansli bestående av fyra (4) handläggare och en (1) administratör med olika tjänstgöringsgrad Cirka kr Överförmyndarsystemet ÖFS Kort beskrivning Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i centrala Kalmar. Sannolikt kommer verksamheten att flytta till andra hyreslokaler inom det närmaste halvåret på grund av arbetsmiljöproblem i nuvarande lokaler. Kontoret är bemannat varje dag för bokade besök och fasta telefontider. Tjänstgöringstiden är 100 % för tre handläggare, 50 % för en handläggare och 75 % för en administratör. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrkor De styrkor som nämns är samarbetet i gruppen, gruppmedlemmarnas olika kompetens och erfarenheter samt en engagerad nämnd. Svagheter Bland svagheterna nämns resursbrist och att verksamheten är relativt okänd bland allmänheten. Sida 6 av 15

9 Syn på framtida samverkan Samtliga intervjuade är positiva till en framtida gemensam organisation med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun förutsatt att detta inte medför kostnadsökningar för Kalmar kommun. Samtliga intervjuade anser att en gemensam organisation inte kan träda i kraft förrän tidigast den 1 januari För Kalmar kommun är det inte aktuellt att i framtiden ersätta överförmyndarnämnden med en överförmyndare oavsett organisationsform. Sida 7 av 15

10 4. Varför samverka Borgholms kommun och Mörbylånga kommun står inför pensionsavgångar och behöver därför se över sina överförmyndarorganisationer. I båda kommunerna finns det dock överförmyndare som vill fortsätta sina uppdrag, åtminstone ytterligare en mandatperiod. För Kalmar kommuns del skulle en samverkan innebära att verksamheten stärks genom att ytterligare kompetens tillförs verksamheten. Det viktigaste argumentet för samverkan handlar om rättssäkerhet. Ärendena är många gånger svåra och lagstiftningen är omfattande vilket ställer stora krav på överförmyndarnas och handläggarnas kompetens. Lagändringen som träder i kraft den 1 januari 2015 innebär dessutom att arbetsuppgifter flyttas från tingsrätterna till kommunerna. Ett annat argument för att samverka handlar om att minska sårbarheten när det gäller framtida kompetensförsörjning av personal och ställföreträdare. I både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun är verksamheten koncentrerad till en eller två överförmyndare. Rekrytering av ställföreträdare uppges vara enkel både i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun eftersom flera personer står i kö för uppdragen. I Kalmar kommun uppges rekryteringen på motsvarande sätt vara svårare. Sammanfattningsvis är en samverkan mer eller mindre nödvändig för att kunna skapa en robust organisation som klarar dagens och framtidens krav. Sida 8 av 15

11 5. Möjliga samverkansformer 5.1 Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2015 Alternativet innebär en gemensam tjänstemannaorganisation, placerad i Kalmar med Kalmar kommun som arbetsgivare, och en gemensam överförmyndarnämnd med Kalmar kommun som s.k. värdkommun. Nämnden skulle bestå av ledamöter och ersättare från alla tre kommunerna. Motsvarande organisationsform finns t ex i Nybro/Torsås/Emmaboda/Uppvidinge med Nybro som värdkommun. Förutsättningar för att alternativet ska kunna träda i kraft den 1 januari Beslut om gemensam överförmyndarnämnd och tjänstemannaorganisation behöver tas i respektive kommuns fullmäktige senast december Den nya nämndens storlek och sammansättning behöver fastställas. - Arvoden till förtroendevalda behöver fastställas i respektive kommun. - Reglemente för den nya överförmyndarnämnden behöver upprättas och fastställas innan organisationen träder i kraft. - Delegationsordning från nämnd till tjänstemannaorganisationen behöver upprättas. - Beslut om arkivmyndighet behöver tas liksom fastställande av budget och vilka styrande dokument i övrigt som verksamheten ska omfattas av. - Rekrytering av handläggare (2) behöver påbörjas omgående efter att beslut om gemensam organisation tagits i respektive fullmäktige. Åtminstone en (1) ny handläggare bör vara anställd senast den 1 januari 2015 om bemanningen inte kan lösas tillfälligt på annat sätt. - Diverse praktiska saker behöver lösas, t ex lokaler, möbler, datorer och telefoner för nyanställd personal. - Ärenden/akter i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver lämnas över till den nya tjänstemannaorganisationen. - Ett gemensamt digitalt journalsystem behöver införas. - Avtal om samverkan mellan kommunerna, inklusive kostnadsfördelning, behöver upprättas och fastställas. - Organisationsförändringen behöver kommuniceras med berörda aktörer (t.ex. beslutsfattare, huvudmän, ställföreträdare, tillsynsmyndighet, andra kommunala verksamheter och allmänhet). - Facklig samverkan behöver genomföras. - En bedömning av de arbetsmiljörisker som den förändrade organisationen kan medföra behöver genomföras. - Arvoden till ställföreträdare bör ändras så att beloppet ligger på samma nivå oavsett kommuntillhörighet - Gällande avtal mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun gäller till och med och behöver således varken sägas upp eller förlängas. Fördelar och nackdelar Fördelen med alternativet är att det blir en tydlig organisation med en politisk styrning från en (1) nämnd. Nackdelen är tidsaspekten. Sida 9 av 15

12 5.2 Gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med den 1 januari 2016 Alternativet innebär en gemensam tjänstemannaorganisation placerad i Kalmar men där varje kommun har kvar sin egen nämnd eller överförmyndare åtminstone fram till den 1 januari Överförmyndarnas arbetsuppgifter i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun bör läggas över på tjänstemannaorganisationen så snart det är praktiskt möjligt, förslagsvis den 1 januari Motsvarande organisationsform finns t ex i Vimmerby/Kinda/Åtvidaberg/Ydre och i Oskarshamn/Mönsterås/Högsby/Hultsfred. Förutsättningar för att alternativet ska kunna träda i kraft den 1 januari Ett inriktningsbeslut, eller motsvarande, behöver tas i respektive kommuns fullmäktige senast december Eventuellt bör även någon form av avtal upprättas. Anledningen till att ett beslut/avtal behöver tas/upprättas redan 2014 beror på att överförmyndarverksamheten i Kalmar står inför en flytt till andra lokaler hösten 2014 och då behöver ta höjd för de kontorsarbetsplatser (yta och kostnader) som kommer att behövas vid en samverkan. - Arvoden till överförmyndare i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun bör fastställas så att endast timarvode utgår från och med nästa mandatperiod. Detta med anledning av arbetsinsatsen som kommer att vara på samma nivå som idag under 2015 för att därefter minska Arvoden kan dock ändras under en pågående mandatperiod. Uppgifter som måste utföras redan under 2015: - Reglemente för överförmyndarnämnd/överförmyndaren behöver upprättas och fastställas innan organisationen träder i kraft. - Delegationsordning från överförmyndarnämnd/överförmyndare till tjänstemannaorganisationen behöver upprättas. - Beslut om arkivmyndighet behöver tas liksom fastställande av budget och vilka styrande dokument i övrigt som verksamheten ska omfattas av. - Rekrytering av handläggare (2) behöver genomföras och beslut om anställning tas. - Diverse praktiska saker behöver lösas, t ex lokaler, möbler, datorer och telefoner för nyanställd personal. - Ärenden/akter i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver lämnas över till den nya tjänstemannaorganisationen. - Ett gemensamt digitalt journalsystem behöver införas. - Avtal om samverkan mellan kommunerna, inklusive kostnadsfördelning, behöver upprättas och fastställas. - Organisationsförändringen behöver kommuniceras med berörda aktörer (t.ex. beslutsfattare, huvudmän, ställföreträdare, tillsynsmyndighet, andra kommunala verksamheter och allmänhet). - Facklig samverkan behöver genomföras. - En bedömning av de arbetsmiljörisker som den förändrade organisationen kan medföra behöver genomföras. - Arvoden till ställföreträdare bör ändras så att beloppet ligger på samma nivå oavsett kommuntillhörighet. - Gällande avtal mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun gäller till och med och behöver förlängas om parterna är överens om det. Sida 10 av 15

13 Fördelar och nackdelar Fördelen med alternativet är att organisationsförändringen kan genomföras under en pågående mandatperiod. En annan fördel är att kommunerna får mer tid för att lösa de praktiska frågor som nämnts tidigare. Nackdelen är att tjänstemannaorganisationen lyder under tre olika överförmyndarnämnder/överförmyndare vilket sammantaget medför fler nämndssammanträden eller politiska möten om detta inte kan samordnas. Det är inget som hindrar att detta organisationsalternativ övergår till en gemensam överförmyndarnämnd den 1 januari Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019 Detta alternativ innebär att kommunerna fortsätter med samma organisationsformer som idag i ytterligare fyra år för att den 1 januari 2019 övergå till en gemensam överförmyndarnämnd och gemensam tjänstemannaorganisation. Upplägg, förutsättningar och fördelar/nackdelar blir i stort som redovisats under avsnitt 5.1. Gällande avtal mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun gäller till och med och behöver förlängas om parterna är överens om det. Fördelar och nackdelar Fördelen med alternativet innebär att det blir mer tid för förberedelser och överlämning av ärenden. Sannolikt blir det också lägre kostnader för samtliga tre kommuner under de närmaste fyra åren ( ), men då tingsrätten kommer att lägga över mer uppgifter på överförmyndarverksamheten redan 2015 medför detta omgående krav på ökade resurser i kommunerna. Nackdelen är att de svagheter som redovisats tidigare och som handlar om rättssäkerhet, kompetensförsörjning och sårbarhet kommer att bestå fram till Sida 11 av 15

14 6. Ekonomi Kostnadskalkylen under denna punkt utgår från alternativ 5.1 och 5.2. För bägge alternativen blir kostnaderna i stort desamma. Skillnaden är att kostnaderna för alternativ 5.1 gäller från och med 2015 och för alternativ 5.2 från och med 2016 med undantag för vissa engångskostnader/uppstartskostnader Kalkylen bygger på att respektive kommun står för sina egna kostnader när det gäller arvoden till förtroendevalda och ställföreträdare och kostnader för ensamkommande barn. Kostnader för personal, lokalhyra och övrig administration föreslås däremot fördelas mellan kommunerna i förhållande till antalet kommuninvånare. Invånarantal 31 december 2013 (källa: SCB): Kommun Antal inv. Andel (%) Borgholm ,9 Mörbylånga ,2 Kalmar ,9 Utredaren bedömer att det inte behövs några särskilda besökslokaler eller kontorsarbetsplatser i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Avståndet till verksamheten i Kalmar överensstämmer med avståndet till andra myndigheter och bedöms vara acceptabelt. Dessutom kan befintliga möteslokaler i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun användas vid besök/ tillsyn. I övrigt förekommer det hembesök i verksamheten. Ett allmänt rådande nyckeltal vid överförmyndarverksamheter är att det åtgår en (1) handläggartjänst per 220 ärenden. Till detta tillkommer bland annat resurser för handläggning av ärenden om ensamkommande barn. Samverkan mellan kommuner innebär ett större geografiskt verksamhetsområde vilket också kräver ökade resurser. De tre kommunerna har sammanlagt cirka 1240 ärenden vilket motsvarar 5-6 tjänster. Det är därför rimligt att räkna med att en samverkan mellan kommunerna skulle kräva ytterligare två tjänster varav större delen är handläggartjänster och en mindre del utökat administrativt stöd. Eftersom alla tre kommuner kommer att ha nytta av kompetensökningen är det befogat att personalkostnaden fördelas proportionellt till invånarantalet. Nuvarande budget för överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun är kr exkl. arvoden för förtroendevalda och ställföreträdare och kostnader för ensamkommande barn. Nyrekrytering av två personer medför en ökad lönekostnad på cirka kr/år. En flytt till andra och större lokaler innebär en hyreshöjning med cirka kr/år. Övriga administrativa omkostnader väntas öka med uppskattningsvis kr/år varav kr är ökade personalomkostnader inkl. dator- och telefonleasing, kr är leasing av kopieringsmaskin, kr är leasing av tjänstebil, är kostnader för bredband/data och kr är övriga kostnader för drivmedel, lokalvård, m.m. Detta är en grov uppskattning då det fortfarande finns många oklarheter, bland annat när det gäller kostnader för licenser och tjänstebil. Det är i nuläget svårt att bedöma om verksamheten i framtiden behöver en egen tjänstebil eller om befintliga tjänstebilar i Kalmar kommun kan användas. Oavsett vilket medför en större organisation och ett större geografiskt verksamhetsområde ökade bilkostnader. Sida 12 av 15

15 Sammantaget innebär ovanstående en årsbudget för de tre kommunerna på cirka kr när det gäller personal, lokaler och administrativa omkostnader. Utgångspunkten är att kostnaden fördelas mellan kommunerna proportionellt till invånarantalet. Vid beräkning av kostnader för förtroendevalda är utgångspunkten att en framtida gemensam överförmyndarnämnd förväntas bestå av en (1) ledamot och en (1) ersättare från varje kommun och att nämnden sammanträder 4 timmar varje månad. Fram till att en eventuell gemensam överförmyndarnämnd bildas (tidigast den 1 januari 2019) kommer överförmyndarnämnden i Kalmar kommun att ha samma sammansättning som idag, dvs. tre ordinarie ledamöter och två ersättare. För Borgholms kommun och Mörbylånga kommun kommer det sannolikt bara behövas en (1) överförmyndare i varje kommun från och med den 1 januari När det gäller förtroendevalda, ställföreträdare och ensamkommande barn så står respektive kommun för sina egna kostnader. Samma kostnader finns som sagt redan idag. För Kalmar kommuns del påverkas inte kostnaden av en eventuell samverkan. För Borgholms kommun och Mörbylånga kommun blir denna kostnad däremot lägre vid en samverkan eftersom uppgifter då läggs över från förtroendevalda till tjänstemän/personal. Kalkylen vid samverkan blir enligt tabellen nedan: Kommun Borgholm (11,9 %) Mörbylånga (16,2 %) Kalmar (71,9 %) Kostnader för personal, lokaler och administrativa omkostnader (kr) Kostnader för förtroendevalda, ställföreträdare och ensamkommande barn (kr) Totalt (kr) Nuvarande årsbudget (kr) Totalt Engångskostnader/uppstartskostnader att fördelas jämnt mellan tre kommuner år 2015 uppskattas till följande: Utgift Kostnad (kr) Rekrytering av personal (2) Möbler Hyra för outnyttjade lokaler Projektledning/samordning Totalt Kostnad för varje kommun Sida 13 av 15

16 7. Överväganden och slutsatser Det är utredarens samlade bedömning att det inte finns förutsättningar för att en gemensam organisation kan träda i kraft redan den 1 januari Tidplanen är allt för snäv för att det skulle kunna vara praktiskt möjligt. Överförmyndarverksamheter har en extra hög arbetsbelastning första halvåret varje år då årsräkningar lämnas in, granskas och fastställs. Dessutom står kontoret i Kalmar inför en flytt till andra lokaler. Detta i kombination med att politiska beslut måste tas och kommuniceras, att reglementen och avtal måste upprättas och att personal måste rekryteras gör att tidplanen blir allt för kort för att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra en sådan organisationsförändring. Frågan behöver dessutom processas mer i framförallt Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Alla är dock positiva till en framtida samverkan men överförmyndare i både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har uttryckt önskemål om att fortsätta med uppdragen ett tag till om valutgången i september ger förutsättningar för det. Även i Kalmar kommun är man positiv till de kvalitetsförbättringar i verksamheten som en framtida gemensam organisation skulle kunna bidra till. Inställningen i dagsläget är dock att en gemensam organisation helst inte får bidra till ökade kostnader annat än de kostnadsökningar som är förenade med den planerade flytten. Den ekonomiska kalkylen visar att en samverkan kommer att innebära en ökad årsbudget för alla tre kommunerna. Totalt rör det sig om en kostnadsökning på 3-4 %. Dessutom tillkommer uppstartskostnader. För Kalmar kommuns del beror kostnadsökningen delvis på en flytt till andra lokaler som ändå var planerad. Det är utredarens bedömning att en samverkan är mer eller mindre nödvändig för att öka rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen, för att bättre säkerställa kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare, för att minska sårbarheten i verksamheten och för att skapa förutsättningar för en robust organisation som klarar dagens och framtidens krav. Om en samverkan inte genomförs är det sannolikt att Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver tillsätta egna tjänstemannaorganisationer på sikt. Sida 14 av 15

17 8. Förslag Mot bakgrund av de intervjuer som genomförts och mot de fakta som redovisas i denna rapport föreslår utredaren att en gemensam organisation träder i kraft tidigast den 1 januari 2016 enligt punkt 5.2. Ett inriktningsbeslut, eller motsvarande, behöver isåfall tas i respektive kommuns fullmäktige under Sida 15 av 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 11 november 2014 kl. 8:15 OBS! Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista 1. Upphandling

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2016-04-05 KS 2016/0342 50044 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum Förslag till beslut

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Preliminär budget för överförmyndarnämnden

Preliminär budget för överförmyndarnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2015-04-07 Överförmyndarens expedition Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Överförmyndarnämnden Preliminär budget 2016-2019 för överförmyndarnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Beslutsunderlag Beräknade kostnader för Överförmyndarnämnden Tillägg som nämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag Beräknade kostnader för Överförmyndarnämnden Tillägg som nämnden har att ta ställning till. E S LÖ VS KO M v Sammanträdesprotoked Sida 8 (18) 2013-09-04 7013-09- 18 39 C517-N, 000,00i ( udget 2014, plan 2015-2016 Ärendebeskrivning Enligt budgetprocessen har att senast den20 september lämna sitt

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Vad händer på ÖFN 2017?

Vad händer på ÖFN 2017? Vad händer på ÖFN 2017? Antal registrerade ställföreträdare i pågående tillsynsärenden Överförmyndarnämnden får kritik från Länsstyrelsen Revisorerna Huvudorsak till brister Ca 2000 ensamkommande barn

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

REGLEMENTE. Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare

REGLEMENTE. Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare REGLEMENTE Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare REGLEMENTE 2 1 Sammanfattning: I Håbo kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt gruppledare för respektive

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/041 003 KFS 2016:13 Reglemente för överförmyndaren Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden Eskilstuna kommun Augusti 2006 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Metod...3 4 Kommunala mål och föräldrabalken...4

Läs mer

Överförmyndarens framställan till fullmäktige i Vara kommun. Herr ordförande, fullmäktigeledamöter, ärade åhörare.

Överförmyndarens framställan till fullmäktige i Vara kommun. Herr ordförande, fullmäktigeledamöter, ärade åhörare. Överförmyndarens framställan till fullmäktige i Vara kommun. Herr ordförande, fullmäktigeledamöter, ärade åhörare. Under denna mandatperioden är jag Karl-Gustav Karlsson överförmyndare i Vara kommun och

Läs mer

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2013 Sid 1 Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Linnéa Carlsson Överförmyndarens ersättare: Kirsi Heino Telefon: 0922-150 00 Telefax:

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(8) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:25 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-17:50 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Åke Johansson (S) (ordförande) Ulla Nilmander Jensen (L)

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Ansökan om samverkan inom överförmyndarverksamhet med Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby KS

Ansökan om samverkan inom överförmyndarverksamhet med Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby KS Ansökan om samverkan inom överförmyndarverksamhet med Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby 25 KS 2017.104 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-16 41 Ansökan

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.37 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för krisledningsnämnden Plan/Program 2006-12-18, 191 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

behov och prioriteringar 2017

behov och prioriteringar 2017 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Anders Hagander 016-710 20 74 2016-04-11 1 (5) ÖFNES/2016:17 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Överförmyndarnämnden

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken (hjälp) Förvaltarskap enligt 11 kap 7 föräldrabalken (skydd) Godmanskap Vid sjukdom,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017 Nämndplan 2017 Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6 4 Mål för nämnden... 7 5

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) REMISSVAR Sida 1 av 5 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) Sammanfattning är i det stora hela positivt inställd till de förslag till förändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Nyhetsbrev till överförmyndarna

Nyhetsbrev till överförmyndarna Nyhetsbrev till överförmyndarna Maj 2011 MAJ 2011 Kostnadsersättning Vi har funnit anledning att titta närmare på reglerna kring kostnadsersättningar till ställföreträdare och vi vill därför framföra följande.

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer