Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sinisa Vukovac KS 2014/ Kommunfullmäktige Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslag till gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholm och Mörbylånga kommuner enligt förstudiens förslag 5.2. Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ska vara placerad i Kalmar, träda i kraft den 1 januari 2016 och i övrigt följa det upplägg som redovisas i förstudien. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna nödvändiga överenskommelser och avtal om samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att Borgholms kommun och Mörbylånga kommun också fattar beslut om samverkan kring gemensam överförmyndarverksamhet. Bakgrund Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit initiativ till att undersöka förutsättningarna för en gemensam organisation med Kalmar kommun kring överförmyndarverksamheten. De främsta fördelarna med att samverka är - att rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar - att kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs - att sårbarheten i verksamheten minskar - att förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar framtidens krav Överförmyndarnämnden är en verksamhet som växer och kraven på hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även behovet av Kommunledningskontoret Kommunhälsan Adress Box 611, Kalmar Besök Sveaplan 1 Tel vx Fax

2 KS 2014/ (2) insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna väntas också öka i takt med fler återsökningar av statsbidrag för ensamkommande barn, fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav på dokumentation. Regeringen vidtar just nu åtgärder för att säkerställa att det även i framtiden finns tillgång till kvalificerade och lämpliga gode män och förvaltare och för att förbättra deras villkor. Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (SOU 2013:27) har lett fram till en lagändring som träder i kraft den 1 januari Regeringen har också tittat på möjligheten att få till stånd en ny uppgiftsfördelning mellan överförmyndarna och tingsrätterna vilket innebär att vissa uppgifter som idag ligger på tingsrätterna kommer att föras över till överförmyndarna. Allt detta kommer att ställa högre krav på verksamheten och kommer sammantaget också föra med sig behov av mer resurser. För att bland annat kunna möta de skärpta kraven och minska sårbarheten i verksamheterna har kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar därför enats om att utreda frågan om en eventuell framtida samverkan. Utifrån förstudien föreslås en gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med den 1 januari 2016 (förslag 5.2). Sinisa Vukovac Utredare Ann-Mari Nilsson Kanslichef Bilagor Förstudierapport

3 Överförmyndarverksamheten En förstudie kring en eventuell framtida samverkan mellan Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun Sinisa Vukovac, Kalmar kommun

4 1. Sammanfattning Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har tagit initiativ till att undersöka förutsättningarna för en gemensam organisation med Kalmar kommun kring överförmyndarverksamheten. De främsta fördelarna med att samverka är: - att rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar - att kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs - att sårbarheten i verksamheten minskar - att förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar framtidens krav Kalmar kommun har idag en överförmyndarnämnd och en tjänstemannaorganisation. Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har överförmyndare (politiker) som utför det praktiska arbetet. Om en samverkan inte genomförs är det sannolikt att även Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver tillsätta egna tjänstemannaorganisationer för att klara dagens och framtidens krav. Det finns inga uttalade förväntningar eller krav i någon av de tre kommunerna om att en gemensam organisation ska innebära kostnadsbesparingar vare sig på kort eller på lång sikt. Den ekonomiska kalkylen visar att en samverkan kommer att innebära en ökad årsbudget för alla tre kommunerna. Totalt rör det sig om en kostnadsökning på 3-4 %. Dessutom tillkommer uppstartskostnader. För Kalmar kommuns del beror kostnadsökningen delvis på en flytt till andra lokaler som ändå var planerad. De fördelar som beskrivs ovan är tungt vägande för att trots kostnadsökningen påbörja en samverkan inom området. Erfarenheter från andra kommuner visar att en gemensam överförmyndarnämnd med en gemensam tjänstemannaorganisation är att föredra i första hand. Förutsättningarna för att denna organisationsform ska kunna träda i kraft redan den 1 januari 2015 redovisas längre fram i rapporten. Alternativet är annars att organisationen träder i kraft den 1 januari 2019 eftersom en överförmyndarnämnd inte kan förändras under en pågående mandatperiod. Ett annat alternativ till samverkan som tas upp i denna rapport är en gemensam tjänstemannaorganisation men med en egen överförmyndarnämnd eller överförmyndare i respektive kommun. En sådan organisation skulle kunna träda ikraft under en pågående mandatperiod. Det är utredarens samlade bedömning att det inte finns förutsättningar för att en gemensam organisation kan träda i kraft redan den 1 januari Tidplanen är allt för snäv för att det skulle kunna vara praktiskt möjligt. Frågan behöver dessutom processas mer i framförallt Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Alla är dock positiva till en framtida samverkan, men överförmyndare i både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har uttryckt önskemål om att fortsätta med uppdragen ett tag till om valutgången i september ger förutsättningar för det. Även i Kalmar kommun är man positiv till de kvalitetsförbättringar i verksamheten som en framtida gemensam organisation skulle kunna bidra till. En samverkan inom överförmyndarverksamheterna är mer eller mindre nödvändig för att kunna leva upp till dagens och framtidens krav. Mot bakgrund av de intervjuer som genomförts och mot de fakta som redovisas i denna rapport föreslår utredaren att en gemensam organisation träder i kraft den 1 januari Sida 2 av 15

5 2. Bakgrund Överförmyndarverksamhet är en verksamhet som växer och kraven på hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även behovet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna väntas också öka i takt med fler återsökningar av statsbidrag för ensamkommande barn, fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav på dokumentation. Regeringen vidtar just nu åtgärder för att säkerställa att det även i framtiden finns tillgång till kvalificerade och lämpliga gode män och förvaltare och för att förbättra deras villkor. Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (SOU 2013:27) har lett fram till en lagändring som träder i kraft den 1 januari Regeringen har också tittat på möjligheten att få till stånd en ny uppgiftsfördelning mellan överförmyndarna och tingsrätterna vilket innebär att vissa uppgifter som idag ligger på tingsrätterna kommer att föras över till överförmyndarna. Allt detta kommer att ställa högre krav på verksamheten och kommer sammantaget också föra med sig behov av mer resurser. För att bland annat kunna möta de skärpta kraven och minska sårbarheten i verksamheterna har kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar därför enats om att utreda frågan om en eventuell framtida samverkan. 2.1 Utredningsuppdraget Utredningen ska belysa på vilket sätt kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar skulle kunna samverka inom överförmyndarverksamheten. I uppdraget ingår att utreda vilken organisationsform som är lämplig, tidplan, personella resurser/bemanning, delegation, arkivfrågor, principer för budget och kostnadsfördelning, eventuellt behov av besökslokaler i kommunerna m.m. För de områden där det uppkommer behov av avtal mellan kommunerna ska även förslag till avtal arbetas fram. Utredningen ska sedan ligga till grund för ett definitivt ställningstagande i respektive kommuns kommunfullmäktigeförsamling. Utsedd utredare är Sinisa Vukovac, Kalmar kommun. Följande personer har intervjuats vid ett eller flera tillfällen: - Christina Madeling, kommunchef, Borgholms kommun - Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomichef, Borgholms kommun - Christer Johnsson, överförmyndare, Borgholms kommun - Lars-Göran Andersson, överförmyndare, Borgholms kommun - Ann-Christine Forsman, överförmyndare, Borgholms kommun - Monica Högberg, kommunchef, Mörbylånga kommun - Birgitta Wesley, överförmyndare, Mörbylånga kommun - Fredrik Persson, ordförande i överförmyndarnämnden, Kalmar kommun - Ann Wribe, gruppledare, Kalmar kommun - Ann-Mari Nilsson, enhetschef, Kalmar kommun 2.2 Allmänt om överförmyndarverksamhet Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare (nedan kallade ställföreträdare). Syftet med tillsynen är att förhindra att personer som inte själva kan ta till vara sina intressen (nedan kallade huvudmän) missgynnas ekonomiskt, rättsligt eller socialt. Huvudmän kan vara personer som på grund av hög eller låg ålder, psykisk sjukdom eller funktionshinder inte kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Sida 3 av 15

6 Överförmyndarverksamheten kan antingen utgöras av en förtroendevald överförmyndare eller av en överförmyndarnämnd med en tjänstemannaorganisation bestående av handläggare/administratörer. Verksamhetens främsta uppgifter är att utöva tillsyn över ställföreträdare (bland annat genom att granska och fastställa årsräkningar), rekrytera och utbilda ställförträdare, bistå med rådgivning, förvara akter och utfärda förvaltarfrihetsbevis. Verksamheten styrs i första hand av föräldrabalken men även av annan lagstiftning, t ex förvaltningslagen och kommunallagen. De flesta uppgifter som åligger en överförmyndarnämnd eller överförmyndare kan delegeras till handläggare/tjänstemän. Undantag är i första hand uppgifter som berör entledigande av ställföreträdare, arvoden till ställföreträdare i komplicerade ärenden, omfattande försäljningar av huvudmäns egendom samt vitesförelägganden. Överförmyndaren/överförmyndarnämnden står under länsstyrelsens tillsyn. För kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar är det Länsstyrelsen i Östergötland som utövar tillsynen. 2.3 Lagändringen i korthet Vad gäller regeringens proposition 2013/14:225 så träder den nya lagstiftningen i kraft den 1 januari Förändringen innebär framförallt följande: - Överförmyndaren kommer att få ett utökat utredningsansvar i ärenden rörande godmanskap och förvaltarskap vilket innebär att bistå tingsrätten med att hämta in utredning och lämna förslag på ställföreträdare. Lagstiftningen bedöms leda till merkostnader för kommunerna. Här kommer medel överföras från Sveriges Domstolars anslag men anslaget kommer troligtvis inte på långa vägar täcka överförmyndarnas merkostnader. - Den nya lagstiftningen inbegriper även att överförmyndarna ska ha bättre kontroll av ställföreträdarnas lämplighet. I första hand ska belastningsregisterutdrag och information från kronofogdemyndigheten inhämtas samt en allmän bedömning göras av ställföreträdarnas lämplighet. Överförmyndaren ska också ha ansvaret för utbildningsinsatser för ställföreträdare. - Ytterligare förändringar i lagstiftningen handlar om sekretess vad gäller ensamkommande barn och möjligheter att lättare bli entledigad från ett ställföreträdaruppdrag innan ersättare har utsetts. Dessa lagändringar kommer som tidigare redovisats att ställa högre krav på kommunerna och kräva ökade resurser både personellt och ekonomiskt. En samverkan mellan kommunerna är ett sätt att säkerställa kompetensen och möta dessa krav. Sida 4 av 15

7 3. Nulägesbeskrivning 3.1 Borgholms kommun Sammanfattning Organisationsform Antal ärenden Cirka 150 Årsbudget Journalsystem Tre (3) överförmyndare med olika tjänstgöringsgrad Cirka kr Wärna Kort beskrivning Verksamheten är lokaliserad i ett rum i stadshuset som både utgör kontorsarbetsplatser, arkiv och besöksutrymme. Kontoret är bemannat för besök sammanlagt 4 timmar i veckan fördelat på två vardagar. Antalet inkommande besök är 1-2/vecka. Därutöver gör överförmyndarna enstaka besök i veckan hos någon huvudman. Antalet inkommande brev är 1-2/vecka. Antalet rekryteringar av ställföreträdare är mindre än 10/år. Verksamheten är budgeterad för 0,4 tjänster, motsvarande cirka 65 timmar/månad, fördelat på tre överförmyndare. En av överförmyndarna arbetar i stort sett bara med alla ärenden som rör ensamkommande barn. Styrkor De styrkor som nämns är den lokala förankringen, ett stort nätverk för rekrytering av ställföreträdare, journalsystemet Wärna samt att det är tre överförmyndare som delar på arbetet. Svagheter Bland svagheterna nämns framtida kompetensförsörjning av överförmyndare i kombination med att ärendena tenderar att bli mer komplicerade. Den överförmyndare som har mest erfarenhet har aviserat avgång efter nuvarande mandatperiod. Vidare nämner överförmyndarna att mycket tid läggs på rådgivning istället för på myndighetsutövning, att det finns egna ställda krav på att alltid vilja vara tillgängliga och att verksamheten är relativt okänd bland allmänhet och beslutsfattare. Från tjänstemannahåll nämns även bristande insyn i verksamheten som en svaghet och att verksamheten är svårbudgeterad. Syn på framtida samverkan Samtliga intervjuade tjänstemän och överförmyndare är positiva till en framtida gemensam organisation med Mörbylånga kommun och Kalmar kommun men kan inte närmare precisera önskad samverkansform och när en sådan samverkan skulle kunna träda ikraft. Överförmyndarna påpekar att avståndet från norra Öland till Kalmar är långt och att det därför kan finnas behov av besökslokaler i Borgholms kommun om tjänstemännen i framtiden placeras i Kalmar. Två av de förtroendevalda är intresserade av att fortsätta sina uppdrag som överförmyndare om valutgången i september ger förutsättningar för det. 3.2 Mörbylånga kommun Sammanfattning Organisationsform Antal ärenden Cirka 240 Årsbudget Journalsystem En (1) överförmyndare och en (1) ersättare med olika tjänstgöringsgrad Cirka kr Wärna Sida 5 av 15

8 Kort beskrivning Verksamheten är lokaliserad i en hyrd lokal i Färjestaden som både utgör kontorsarbetsplats, arkiv och besöksutrymme. Kontoret är mer eller mindre bemannat varje dag och har 5-10 besök i veckan. Därutöver gör överförmyndaren några besök i veckan hos någon huvudman eller myndighet. Antalet rekryteringar av ställföreträdare är mindre än 10/år. Verksamheten är budgeterad för 0,3 tjänster, motsvarande cirka 49 timmar/månad, fördelat på en överförmyndare och en ersättare. Oftast blir det timmar mertid varje månad. Ersättaren arbetar med ärenden som rör ensamkommande barn samt administration, motsvarande cirka 10 timmar/månad. Mörbylånga kommun har tecknat ett avtal med Kalmar kommuns överförmyndarverksamhet när det gäller köp av kvalificerad rådgivning. Avtalet gäller till och med Styrkor De styrkor som nämns är den lokala förankringen, överförmyndarens långa erfarenhet och att det är lätt att rekrytera ställföreträdare. Svagheter Bland svagheterna nämns den framtida kompetensförsörjningen av överförmyndare och sårbarheten med endast en ordinarie överförmyndare. Från tjänstemannahåll nämns även bristande insyn i verksamheten som en svaghet, att verksamheten är svårbudgeterad och att den lokala förankringen både kan vara en styrka och en svaghet. Syn på framtida samverkan Både den tjänsteman som intervjuades och överförmyndaren är positiva till en framtida gemensam organisation med Borgholms kommun och Kalmar kommun. Överförmyndaren vill dock gärna fortsätta med sitt uppdrag ett tag till om valutgången i september ger förutsättningar för det. 3.3 Kalmar kommun Sammanfattning Organisationsform Antal ärenden Cirka 850 Årsbudget Journalsystem En (1) överförmyndarnämnd med ett kansli bestående av fyra (4) handläggare och en (1) administratör med olika tjänstgöringsgrad Cirka kr Överförmyndarsystemet ÖFS Kort beskrivning Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i centrala Kalmar. Sannolikt kommer verksamheten att flytta till andra hyreslokaler inom det närmaste halvåret på grund av arbetsmiljöproblem i nuvarande lokaler. Kontoret är bemannat varje dag för bokade besök och fasta telefontider. Tjänstgöringstiden är 100 % för tre handläggare, 50 % för en handläggare och 75 % för en administratör. Nämnden består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrkor De styrkor som nämns är samarbetet i gruppen, gruppmedlemmarnas olika kompetens och erfarenheter samt en engagerad nämnd. Svagheter Bland svagheterna nämns resursbrist och att verksamheten är relativt okänd bland allmänheten. Sida 6 av 15

9 Syn på framtida samverkan Samtliga intervjuade är positiva till en framtida gemensam organisation med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun förutsatt att detta inte medför kostnadsökningar för Kalmar kommun. Samtliga intervjuade anser att en gemensam organisation inte kan träda i kraft förrän tidigast den 1 januari För Kalmar kommun är det inte aktuellt att i framtiden ersätta överförmyndarnämnden med en överförmyndare oavsett organisationsform. Sida 7 av 15

10 4. Varför samverka Borgholms kommun och Mörbylånga kommun står inför pensionsavgångar och behöver därför se över sina överförmyndarorganisationer. I båda kommunerna finns det dock överförmyndare som vill fortsätta sina uppdrag, åtminstone ytterligare en mandatperiod. För Kalmar kommuns del skulle en samverkan innebära att verksamheten stärks genom att ytterligare kompetens tillförs verksamheten. Det viktigaste argumentet för samverkan handlar om rättssäkerhet. Ärendena är många gånger svåra och lagstiftningen är omfattande vilket ställer stora krav på överförmyndarnas och handläggarnas kompetens. Lagändringen som träder i kraft den 1 januari 2015 innebär dessutom att arbetsuppgifter flyttas från tingsrätterna till kommunerna. Ett annat argument för att samverka handlar om att minska sårbarheten när det gäller framtida kompetensförsörjning av personal och ställföreträdare. I både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun är verksamheten koncentrerad till en eller två överförmyndare. Rekrytering av ställföreträdare uppges vara enkel både i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun eftersom flera personer står i kö för uppdragen. I Kalmar kommun uppges rekryteringen på motsvarande sätt vara svårare. Sammanfattningsvis är en samverkan mer eller mindre nödvändig för att kunna skapa en robust organisation som klarar dagens och framtidens krav. Sida 8 av 15

11 5. Möjliga samverkansformer 5.1 Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2015 Alternativet innebär en gemensam tjänstemannaorganisation, placerad i Kalmar med Kalmar kommun som arbetsgivare, och en gemensam överförmyndarnämnd med Kalmar kommun som s.k. värdkommun. Nämnden skulle bestå av ledamöter och ersättare från alla tre kommunerna. Motsvarande organisationsform finns t ex i Nybro/Torsås/Emmaboda/Uppvidinge med Nybro som värdkommun. Förutsättningar för att alternativet ska kunna träda i kraft den 1 januari Beslut om gemensam överförmyndarnämnd och tjänstemannaorganisation behöver tas i respektive kommuns fullmäktige senast december Den nya nämndens storlek och sammansättning behöver fastställas. - Arvoden till förtroendevalda behöver fastställas i respektive kommun. - Reglemente för den nya överförmyndarnämnden behöver upprättas och fastställas innan organisationen träder i kraft. - Delegationsordning från nämnd till tjänstemannaorganisationen behöver upprättas. - Beslut om arkivmyndighet behöver tas liksom fastställande av budget och vilka styrande dokument i övrigt som verksamheten ska omfattas av. - Rekrytering av handläggare (2) behöver påbörjas omgående efter att beslut om gemensam organisation tagits i respektive fullmäktige. Åtminstone en (1) ny handläggare bör vara anställd senast den 1 januari 2015 om bemanningen inte kan lösas tillfälligt på annat sätt. - Diverse praktiska saker behöver lösas, t ex lokaler, möbler, datorer och telefoner för nyanställd personal. - Ärenden/akter i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver lämnas över till den nya tjänstemannaorganisationen. - Ett gemensamt digitalt journalsystem behöver införas. - Avtal om samverkan mellan kommunerna, inklusive kostnadsfördelning, behöver upprättas och fastställas. - Organisationsförändringen behöver kommuniceras med berörda aktörer (t.ex. beslutsfattare, huvudmän, ställföreträdare, tillsynsmyndighet, andra kommunala verksamheter och allmänhet). - Facklig samverkan behöver genomföras. - En bedömning av de arbetsmiljörisker som den förändrade organisationen kan medföra behöver genomföras. - Arvoden till ställföreträdare bör ändras så att beloppet ligger på samma nivå oavsett kommuntillhörighet - Gällande avtal mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun gäller till och med och behöver således varken sägas upp eller förlängas. Fördelar och nackdelar Fördelen med alternativet är att det blir en tydlig organisation med en politisk styrning från en (1) nämnd. Nackdelen är tidsaspekten. Sida 9 av 15

12 5.2 Gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med den 1 januari 2016 Alternativet innebär en gemensam tjänstemannaorganisation placerad i Kalmar men där varje kommun har kvar sin egen nämnd eller överförmyndare åtminstone fram till den 1 januari Överförmyndarnas arbetsuppgifter i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun bör läggas över på tjänstemannaorganisationen så snart det är praktiskt möjligt, förslagsvis den 1 januari Motsvarande organisationsform finns t ex i Vimmerby/Kinda/Åtvidaberg/Ydre och i Oskarshamn/Mönsterås/Högsby/Hultsfred. Förutsättningar för att alternativet ska kunna träda i kraft den 1 januari Ett inriktningsbeslut, eller motsvarande, behöver tas i respektive kommuns fullmäktige senast december Eventuellt bör även någon form av avtal upprättas. Anledningen till att ett beslut/avtal behöver tas/upprättas redan 2014 beror på att överförmyndarverksamheten i Kalmar står inför en flytt till andra lokaler hösten 2014 och då behöver ta höjd för de kontorsarbetsplatser (yta och kostnader) som kommer att behövas vid en samverkan. - Arvoden till överförmyndare i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun bör fastställas så att endast timarvode utgår från och med nästa mandatperiod. Detta med anledning av arbetsinsatsen som kommer att vara på samma nivå som idag under 2015 för att därefter minska Arvoden kan dock ändras under en pågående mandatperiod. Uppgifter som måste utföras redan under 2015: - Reglemente för överförmyndarnämnd/överförmyndaren behöver upprättas och fastställas innan organisationen träder i kraft. - Delegationsordning från överförmyndarnämnd/överförmyndare till tjänstemannaorganisationen behöver upprättas. - Beslut om arkivmyndighet behöver tas liksom fastställande av budget och vilka styrande dokument i övrigt som verksamheten ska omfattas av. - Rekrytering av handläggare (2) behöver genomföras och beslut om anställning tas. - Diverse praktiska saker behöver lösas, t ex lokaler, möbler, datorer och telefoner för nyanställd personal. - Ärenden/akter i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver lämnas över till den nya tjänstemannaorganisationen. - Ett gemensamt digitalt journalsystem behöver införas. - Avtal om samverkan mellan kommunerna, inklusive kostnadsfördelning, behöver upprättas och fastställas. - Organisationsförändringen behöver kommuniceras med berörda aktörer (t.ex. beslutsfattare, huvudmän, ställföreträdare, tillsynsmyndighet, andra kommunala verksamheter och allmänhet). - Facklig samverkan behöver genomföras. - En bedömning av de arbetsmiljörisker som den förändrade organisationen kan medföra behöver genomföras. - Arvoden till ställföreträdare bör ändras så att beloppet ligger på samma nivå oavsett kommuntillhörighet. - Gällande avtal mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun gäller till och med och behöver förlängas om parterna är överens om det. Sida 10 av 15

13 Fördelar och nackdelar Fördelen med alternativet är att organisationsförändringen kan genomföras under en pågående mandatperiod. En annan fördel är att kommunerna får mer tid för att lösa de praktiska frågor som nämnts tidigare. Nackdelen är att tjänstemannaorganisationen lyder under tre olika överförmyndarnämnder/överförmyndare vilket sammantaget medför fler nämndssammanträden eller politiska möten om detta inte kan samordnas. Det är inget som hindrar att detta organisationsalternativ övergår till en gemensam överförmyndarnämnd den 1 januari Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019 Detta alternativ innebär att kommunerna fortsätter med samma organisationsformer som idag i ytterligare fyra år för att den 1 januari 2019 övergå till en gemensam överförmyndarnämnd och gemensam tjänstemannaorganisation. Upplägg, förutsättningar och fördelar/nackdelar blir i stort som redovisats under avsnitt 5.1. Gällande avtal mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun gäller till och med och behöver förlängas om parterna är överens om det. Fördelar och nackdelar Fördelen med alternativet innebär att det blir mer tid för förberedelser och överlämning av ärenden. Sannolikt blir det också lägre kostnader för samtliga tre kommuner under de närmaste fyra åren ( ), men då tingsrätten kommer att lägga över mer uppgifter på överförmyndarverksamheten redan 2015 medför detta omgående krav på ökade resurser i kommunerna. Nackdelen är att de svagheter som redovisats tidigare och som handlar om rättssäkerhet, kompetensförsörjning och sårbarhet kommer att bestå fram till Sida 11 av 15

14 6. Ekonomi Kostnadskalkylen under denna punkt utgår från alternativ 5.1 och 5.2. För bägge alternativen blir kostnaderna i stort desamma. Skillnaden är att kostnaderna för alternativ 5.1 gäller från och med 2015 och för alternativ 5.2 från och med 2016 med undantag för vissa engångskostnader/uppstartskostnader Kalkylen bygger på att respektive kommun står för sina egna kostnader när det gäller arvoden till förtroendevalda och ställföreträdare och kostnader för ensamkommande barn. Kostnader för personal, lokalhyra och övrig administration föreslås däremot fördelas mellan kommunerna i förhållande till antalet kommuninvånare. Invånarantal 31 december 2013 (källa: SCB): Kommun Antal inv. Andel (%) Borgholm ,9 Mörbylånga ,2 Kalmar ,9 Utredaren bedömer att det inte behövs några särskilda besökslokaler eller kontorsarbetsplatser i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Avståndet till verksamheten i Kalmar överensstämmer med avståndet till andra myndigheter och bedöms vara acceptabelt. Dessutom kan befintliga möteslokaler i Borgholms kommun och Mörbylånga kommun användas vid besök/ tillsyn. I övrigt förekommer det hembesök i verksamheten. Ett allmänt rådande nyckeltal vid överförmyndarverksamheter är att det åtgår en (1) handläggartjänst per 220 ärenden. Till detta tillkommer bland annat resurser för handläggning av ärenden om ensamkommande barn. Samverkan mellan kommuner innebär ett större geografiskt verksamhetsområde vilket också kräver ökade resurser. De tre kommunerna har sammanlagt cirka 1240 ärenden vilket motsvarar 5-6 tjänster. Det är därför rimligt att räkna med att en samverkan mellan kommunerna skulle kräva ytterligare två tjänster varav större delen är handläggartjänster och en mindre del utökat administrativt stöd. Eftersom alla tre kommuner kommer att ha nytta av kompetensökningen är det befogat att personalkostnaden fördelas proportionellt till invånarantalet. Nuvarande budget för överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun är kr exkl. arvoden för förtroendevalda och ställföreträdare och kostnader för ensamkommande barn. Nyrekrytering av två personer medför en ökad lönekostnad på cirka kr/år. En flytt till andra och större lokaler innebär en hyreshöjning med cirka kr/år. Övriga administrativa omkostnader väntas öka med uppskattningsvis kr/år varav kr är ökade personalomkostnader inkl. dator- och telefonleasing, kr är leasing av kopieringsmaskin, kr är leasing av tjänstebil, är kostnader för bredband/data och kr är övriga kostnader för drivmedel, lokalvård, m.m. Detta är en grov uppskattning då det fortfarande finns många oklarheter, bland annat när det gäller kostnader för licenser och tjänstebil. Det är i nuläget svårt att bedöma om verksamheten i framtiden behöver en egen tjänstebil eller om befintliga tjänstebilar i Kalmar kommun kan användas. Oavsett vilket medför en större organisation och ett större geografiskt verksamhetsområde ökade bilkostnader. Sida 12 av 15

15 Sammantaget innebär ovanstående en årsbudget för de tre kommunerna på cirka kr när det gäller personal, lokaler och administrativa omkostnader. Utgångspunkten är att kostnaden fördelas mellan kommunerna proportionellt till invånarantalet. Vid beräkning av kostnader för förtroendevalda är utgångspunkten att en framtida gemensam överförmyndarnämnd förväntas bestå av en (1) ledamot och en (1) ersättare från varje kommun och att nämnden sammanträder 4 timmar varje månad. Fram till att en eventuell gemensam överförmyndarnämnd bildas (tidigast den 1 januari 2019) kommer överförmyndarnämnden i Kalmar kommun att ha samma sammansättning som idag, dvs. tre ordinarie ledamöter och två ersättare. För Borgholms kommun och Mörbylånga kommun kommer det sannolikt bara behövas en (1) överförmyndare i varje kommun från och med den 1 januari När det gäller förtroendevalda, ställföreträdare och ensamkommande barn så står respektive kommun för sina egna kostnader. Samma kostnader finns som sagt redan idag. För Kalmar kommuns del påverkas inte kostnaden av en eventuell samverkan. För Borgholms kommun och Mörbylånga kommun blir denna kostnad däremot lägre vid en samverkan eftersom uppgifter då läggs över från förtroendevalda till tjänstemän/personal. Kalkylen vid samverkan blir enligt tabellen nedan: Kommun Borgholm (11,9 %) Mörbylånga (16,2 %) Kalmar (71,9 %) Kostnader för personal, lokaler och administrativa omkostnader (kr) Kostnader för förtroendevalda, ställföreträdare och ensamkommande barn (kr) Totalt (kr) Nuvarande årsbudget (kr) Totalt Engångskostnader/uppstartskostnader att fördelas jämnt mellan tre kommuner år 2015 uppskattas till följande: Utgift Kostnad (kr) Rekrytering av personal (2) Möbler Hyra för outnyttjade lokaler Projektledning/samordning Totalt Kostnad för varje kommun Sida 13 av 15

16 7. Överväganden och slutsatser Det är utredarens samlade bedömning att det inte finns förutsättningar för att en gemensam organisation kan träda i kraft redan den 1 januari Tidplanen är allt för snäv för att det skulle kunna vara praktiskt möjligt. Överförmyndarverksamheter har en extra hög arbetsbelastning första halvåret varje år då årsräkningar lämnas in, granskas och fastställs. Dessutom står kontoret i Kalmar inför en flytt till andra lokaler. Detta i kombination med att politiska beslut måste tas och kommuniceras, att reglementen och avtal måste upprättas och att personal måste rekryteras gör att tidplanen blir allt för kort för att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra en sådan organisationsförändring. Frågan behöver dessutom processas mer i framförallt Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Alla är dock positiva till en framtida samverkan men överförmyndare i både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har uttryckt önskemål om att fortsätta med uppdragen ett tag till om valutgången i september ger förutsättningar för det. Även i Kalmar kommun är man positiv till de kvalitetsförbättringar i verksamheten som en framtida gemensam organisation skulle kunna bidra till. Inställningen i dagsläget är dock att en gemensam organisation helst inte får bidra till ökade kostnader annat än de kostnadsökningar som är förenade med den planerade flytten. Den ekonomiska kalkylen visar att en samverkan kommer att innebära en ökad årsbudget för alla tre kommunerna. Totalt rör det sig om en kostnadsökning på 3-4 %. Dessutom tillkommer uppstartskostnader. För Kalmar kommuns del beror kostnadsökningen delvis på en flytt till andra lokaler som ändå var planerad. Det är utredarens bedömning att en samverkan är mer eller mindre nödvändig för att öka rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen, för att bättre säkerställa kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare, för att minska sårbarheten i verksamheten och för att skapa förutsättningar för en robust organisation som klarar dagens och framtidens krav. Om en samverkan inte genomförs är det sannolikt att Borgholms kommun och Mörbylånga kommun behöver tillsätta egna tjänstemannaorganisationer på sikt. Sida 14 av 15

17 8. Förslag Mot bakgrund av de intervjuer som genomförts och mot de fakta som redovisas i denna rapport föreslår utredaren att en gemensam organisation träder i kraft tidigast den 1 januari 2016 enligt punkt 5.2. Ett inriktningsbeslut, eller motsvarande, behöver isåfall tas i respektive kommuns fullmäktige under Sida 15 av 15

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Granskning överförmyndarnämndens

Granskning överförmyndarnämndens www.pwc.se Revisionsrapport SandraMarcusson JörnWahlroth December2014 Granskning överförmyndarnämndens verksamhet Karlshamns av kommun Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Innehållsförteckning

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

LATHUND. för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun. Arvodesprinciper

LATHUND. för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun. Arvodesprinciper LATHUND för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun Arvodesprinciper Innehåll Arvodesprinciper 2008 3 Uppdraget som ställföreträdare 3 Ställföreträdarens rätt till arvode 3 Ett ideellt uppdrag 3 Ersättning

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Haninge kommun, Huddinge kommun, Tyresö kommun och Botkyrka kommun Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd

Haninge kommun, Huddinge kommun, Tyresö kommun och Botkyrka kommun Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd Revisionsrapport / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Haninge kommun, Huddinge kommun, Tyresö kommun och Botkyrka kommun Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Granskningsrapport avseende Överförmyndarnämnden

Granskningsrapport avseende Överförmyndarnämnden Granskningsrapport avseende Överförmyndarnämnden Projektledare: Karin Hansson Beslutad av revisorskollegiet 2005-05-17 Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp):

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012 Eslövs kommun Granskning av överförmyndarnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet.

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden angående behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap. 7 Anmälan kan göras av myndighet. Kryssa

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 3 god man och förvaltare enligt föräldrabalken

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 3 god man och förvaltare enligt föräldrabalken Redovisning av enkätundersökning Rapport 3 god man och förvaltare enligt föräldrabalken Genomförd 2012 inom ramen för projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 2011-2014 Förbättrad

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

God man ENLIGT FB 11: 4

God man ENLIGT FB 11: 4 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer