1 Viktiga händelser under året 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Viktiga händelser under året 3"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Viktiga händelser under året 3 Sidnr 2 Verksamhetens uppdrag och mål Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning En tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet 7 och kostnadseffektivitet 2.3 Folkhälso- och prioriteringsarbete Samverkansområden och prioriterade grupper Samverkan med externa parter Systematiskt utvecklingsarbete Kultur i länet Varuförsörjningen Miljömål 27 3 Produktionsutveckling 33 4 Landstinget och arbetsgivarrollen 39 5 Regional verksamhet, bolag och stiftelser Regionförbundet Uppsala län Upplands Lokaltrafik AB Musik i Uppland Upplandsstiftelsen Upplandsmuseet 45 6 Ekonomiskt resultat Finansiellt mål och årets resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Investeringsverksamheten Likviditet Soliditet Pensionsskulder Nämnders och förvaltningars ekonomiska resultat 54 Finansiellt bokslut 57 7 Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Tillämpade redovisningsprinciper Ekonomiska definitioner Förvaltningarnas balanserade resultat Sammanställd resultatredovisning 75 Bilaga Nyckeltal inom personalområdet 76

3 2 (81)

4 Förvaltningsberättelse 3 (81) Viktiga händelser under året Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Under 2008 fattades flera viktiga beslut i landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och landstingsfullmäktige för att inför kunna införa det nya ersättnings- och listningssystemet för hela primärvården oavsett driftsform. Den första januari öppnade Uppsala Närakut. Verksamheten finns på Samariterhemmet och bedrivs av Precare Mälardalen AB. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i juni att anta Carema Primärvård AB som leverantör för driften av Sävja vårdcentral, Liljeforstorgs vårdcentral samt Enköpings vårdcentral från den 1 februari Under hösten antogs Avesina Specialistvård AB som leverantör för driften av mammografiverksamheten i hela länet från den 1 april 2009 och Samordnad Psykiatri i Stockholm AB som leverantör för driften av psykiatrisk öppenvård i Enköping från den 1 mars Landstingets program om cancer antogs av landstingsfullmäktige i februari och hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i juni att en uppdragsbeskrivning inom området "trauma" ska tas fram. Liv & hälsa-undersökningen 2008 för vuxna genomfördes under våren. Undersökningen genomförs i samarbete med landstingen i Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro län. Resultaten visar att hälsan och levnadsvanorna hos länets befolkning har förbättrats sedan motsvarande undersökning Hälsofrämjandet insatser, som till exempel samtal om levnadsvanor, har ökat markant framför allt inom primärvården sedan förra undersökningen Akademiska sjukhuset I bokslut 2008 redovisas ett underskott på 166 miljoner kronor. Sjukhusets kostnadsutveckling är mycket bekymmersam för hela landstinget. C-länsvården har fortsatt att öka under 2008 samtidigt som riks- och regionintäkterna inte nådde budgeterad nivå. Under 2008 har en mängd aktiviteter skett med anledning av sjukhusets 300-årsjubileum, till exempel ett symposium om framtidens sjukvård i februari och öppet hus för allmänheten i september. I april fattade landstingsfullmäktige det slutgiltiga beslutet om att bygga Psykiatrins hus. Sjukhuset påverkades under våren av strejken inom Vårdförbundet vilket temporärt påverkade produktionen negativt. Under året presenterades för första gången ett forskningsbokslut över all forskning som bedrevs vid Akademiska sjukhuset under I september övergick huvudmannaskapet för käkkirurgin på sjukhusområdet från Folktandvården till Akademiska sjukhuset Akademos, en ny enhet för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bildades under hösten.

5 Lasarettet i Enköping Lasarettet genomförde tillsammans med Enköpings och Håbo kommuner en kartläggning av samverkansområden i södra länsdelen. Översynen ingår i utvecklingen av närvård i Uppsala län. Lasarettet påverkades under våren av strejken inom Vårdförbundet vilket temporärt påverkade produktionen negativt. Ägarberedningen lämnade under året ett förslag på att lasarettet byter driftform till intraprenad. I februari installerades det nya röntgendokumentations- och bildhanteringssystemet Carestream RIS/PACS och radiologiskt centrum agerade pilot i landstinget. Under hösten undersöktes förutsättningarna att öka produktionen 10 procent inom dåvarande ekonomiska ramar. Parallellt beslutades som en del i landstingets program för effektiviseringar i länssjukvården att lasarettet, i syfte att sänka landstingets totala kostnader för länskirurgi, ska få ett utökat uppdrag inom kortvårds- och proteskirurgin. 4 (81) Primärvården Sjukvårdsgruppen bestående av förvaltningscheferna för Akademiska sjukhuset, Primärvården, Lasarettet i Enköping och Habilitering och hjälpmedel har under året arbetat med gemensamma vårdfrågor. Primärvården har även haft regelbundna träffar med fyra av divisionsledningarna vid Akademiska för att underlätta flödet mellan slutenvård och primärvården. Målen för tillgänglighet enligt vårdgarantin och för telefontillgänglighet har uppfyllts. Ett yngreråd med representation från olika professioner har skapats för att diskutera exempelvis varumärke, kultur, styrning och framtidsvisioner. Antalet ST-tjänster har utökats vilket är den enskilt viktigaste åtgärden för att klara den framtida bemanningen av husläkare i länet. Folktandvården Införandet av en ny tandvårdsförsäkring från den 1 juli 2008 har krävt stora resurser både gällande IT-stöd och utbildning av personalen. Teknikutvecklingen har fortsatt med laserteknik och telemedicin. Den käkkirurgiska verksamheten gick över till Akademiska sjukhuset den 1 september Habilitering och hjälpmedel En ny organisation för barn- och vuxenhabiliteringen har utvecklats. Enheterna omfattar nu både barn och vuxna för kontinuitet i insatser i ett livsperspektiv. En enkät har gjorts samordnat i flera landsting. Enkäten skickades till drygt tusen familjer under hösten. Resultatet redovisas i delårsrapport Fortsatt utveckling av mentorskola ett sätt att tillvarata unga vuxnas erfarenheter. Mentorskolan är ett samarbete med RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) och Bloorview i Canada. Barn- och vuxenhabiliteringen i Enköping har invigt sina nya lokaler. Hörcentralen har varit utlokaliserad till andra lokaler på grund av miljöproblem på Kungsgärdet. Hörcentralens och syncentralens mottagningar i Enköpings kommun har flyttat från Enköpings lasarett till gemensamma lokaler med barn- och vuxenhabiliteringen

6 Kultur i länet Utredning om de ekonomiska förutsättningarna för Musik i Upplands framtida verksamhet har genomförts. Scenkonstområdet i länet och den interna konstverksamheten har utretts av externa konsulter. Ett regionalt fortbildningscentrum för dans i skolan har bildats i samarbete med Eric Sahlström Institutet. 5 (81) Landstingsservice Beslut om att bygga Psykiatrins Hus har tagits av landstingsfullmäktige. Elförbrukningen har minskat med nästan två procent och fjärrvärmen med nio procent jämfört med Landstingsstyrelsen har beslutat att produktionsköket vid Akademiska sjukhuset ersätts med ett mottagningskök för kallmatsleveranser. Varuförsörjningsnämnden Genomströmningen och omsättningen av förbrukningsartiklar har ökat med cirka 22 miljoner kronor. Trots ökning av volym har det inneburit en reducerad logistikkostnad. Samtliga landsting har utvecklat sitt arbetssätt gällande beställningar genom övergång till elektronisk handel. Avtalet med Kronans Droghandel har förlängts till den 31 maj Landstingets kansli och övrigt landstingsgemensamt Under året har både ny landstingsdirektör och ny personaldirektör rekryterats. Landstingets kansli blev den tredje förvaltningen i landstinget som gick igång med EFH, det elektroniska fakturahanteringssystemet. De flesta leverantörsfakturor skannas nu och läses in elektroniskt. Införandet skedde under hösten. Inflyttning påbörjades till de nya lokalerna för landstingets gemensamma administrativa centrum. Cirka 115 medarbetare kommer att sitta på centrumet och syftet är att uppnå samordningsvinster, effektiviseringar, samt att minska sårbarheten. Det nationella åtagandet att införa en HSA-katalog (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister) är slutfört. Det är en elektronisk katalog som möjliggör sökning inom alla landsting. Utbildning av administratörer på förvaltningarna pågår. Landstingets webbplats (www.lul.se) har förnyats. Struktur och innehåll har setts över och arbetats om. Den nya webbplatsen lanserades i maj.

7 2 Verksamhetens uppdrag och mål 6 (81) Årsredovisningen innebär att för fullmäktige och styrelsen redovisa uppnått resultat. I samband med landstingsplan och budget för fastställde fullmäktige den långsiktiga inriktningen för planperioden och det mer kortsiktiga uppdraget för budgetoch genomförandeåret. Fastställda uppdrag och mål anges med kursiv text. Uppnått resultat, graden av måluppfyllelse har angetts i följande tre graderingar: = Uppdraget/målet är uppnått = Uppdraget/målet är delvis uppnått och/alt resultatet är bättre än föregående år = Uppdraget/målet är inte uppnått 2.1 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kostnadsandelen för planerat underhåll ska öka till 11,5 procent av hyresintäkten. Snittet år var 9,28 procent. Målet är uppnått. Kostnadsandelen för planerat underhåll uppgick till 11,43procent, vilket är en marginell avvikelse motsvarande 425 Tkr. Inom Primärvården ska antalet läkarbesök och telefonkontakter per arbetad läkartimme öka med 5 procent jämfört med Måluppfyllelsen går inte att redovisa. En rättvisande jämförelse mellan åren har inte varit möjlig att göra på grund av olika mätmetoder. Metoden att mäta antalet läkarbesök och läkarkontakter per arbetad läkartimme har utvecklats under Inom Akademiska sjukhuset ska DRG-poäng per årsarbetare enligt tidigare framtagen modell öka med en procent jämfört med Måluppfyllelsen går inte att redovisa. Det pågående införandet av Cosmic PAS har försvårat möjligheten att få fram kvalitetssäkrat underlag. Akademiska sjukhuset förutser att rättvisande uppgifter kommer att kunna tas fram under mars. Inom Lasarettet i Enköping ska mätningar påbörjas enligt den av Akademiska sjukhuset utarbetade modellen för produktivitetsmätning samt att Lasarettet använder DRG som produktionsmått och kommer under år 2008 att tillämpa modellen för mätningar av produktivitetsutvecklingen. Målet är uppnått. Produktivitetsutvecklingen har mätts utifrån måttet DRG-poäng per årsarbetare/närvarotid. En ökning av produktiviteten har skett, från 17,1 DRG per årsarbetare 2007 till 18,0 DRG per årsarbetare Kvaliteten ska följas i vårdöverenskommelserna, främst gällande andel reoperationer, Uppsala län ska ligga på samma nivå som riket eller bättre gällande andel reoperationer.

8 Målet är inte uppnått. Tillgängliga uppgifter från Öppna jämförelser beträffande omoperation inom två år efter total höftledsplastik visar att andelen omoperationer är 2,0 procent för Uppsala län. Riksgenomsnittet är 1,6 procent. 7 (81) Införa nya uppföljningsrutiner för de löpande delårsrapporteringarna Målet är uppnått. Ny uppföljningsrutin infördes inför tertialrapport I (T1). Rapporten utökades och behandlades i Landstingsfullmäktige. 2.2 En tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kostnadseffektivitet I de vårdöverenskommelser som sluts med förvaltningarna anges mål och utvecklingsområden som ansluter sig till Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12, och den vägledning till föreskriften, God Vård, som utarbetats av Socialstyrelsen. Målen för respektive område skiljer sig till vissa delar mellan de olika förvaltningarna. För den detaljerade återredovisningen av målen hänvisas till respektive förvaltnings årsredovisning för Nedan ges en samlad och översiktlig återredovisning. Uppföljning av den målrelaterade ersättningen sker i särskild ordning. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Måluppfyllelsen är förbättrad i jämförelse med föregående år och målen är helt eller delvis uppnådda. I vårdöverenskommelserna finns krav på högt deltagande i olika kvalitetsregister såväl som kvalitetssäkrad inrapportering. Med detta medverkar förvaltningarna till ett nationellt analysunderlag av hög kvalitet, som också ger förutsättningar för egen uppföljning och förbättringsarbete. En del av de uppgifter som förväntas rapporteras till beställaren syftar till att ge underlag för mål för förbättringar på längre sikt. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping medverkar i ett stort antal nationella såväl som regionala kvalitetsregister. Grundläggande för att kvalitetsregistren ska kunna utgöra ett tillförlitligt underlag är bland annat högt deltagande. Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har förbättrat sin inrapportering, bland annat till Nationella Diabetesregistret och Riks-Stroke, vad beträffar det sistnämnda har Lasarettet nu tätplatsen i landet med 96,1 procent täckningsgrad (räknat på förstagångsinsjuknande). Lasarettet har under hösten genomfört en översyn av inrapporteringsrutinerna till de nationella kvalitetsregistren, en mål- och handlingsplan för kvalitetssäkring har upprättats för 2008/2009. Registerhållarnas rekommendationer och rutiner för kvalitetssäkring följs.

9 Lasarettet i Enköping redovisar även goda resultat/resultatförbättringar inom flera områden. Andelen proteser utan lossningstendens 10 år efter primär höftledsplastik har ökat från 88,5 till 93 procent. Vad gäller 90-dagars mortalitet, dvs avlidna inom tre månader (nytt mätvärde) efter total höftledsplastik, utgör värdet för Lasarettet 4,5 promille att jämföra med 7,6 promille som är genomsnittet i landet. 8 (81) Goda resultat/resultatförbättringar redovisar också Akademiska sjukhuset. Andelen patienter som genomgått primär höftledsplastik och som har en protes utan lossningstendens efter 10 år har ökat från 87 procent till 89 procent. Sjukhuset har också uppnått målet att andelen patienter med diagnostiserad stroke som vårdats på strokeenhet ska ha ökat i jämförelse med föregående år. Andelen patienter som vårdats på strokeenhet 2008 uppgick till 89 procent i jämförelse med 75 procent Akademiska sjukhuset har under 2008 infört en kvalitetshandbok inom alla divisioner. Det innebär att det finns angivna riktlinjer och en möjlighet att i relation till riktlinjer ställa upp kvalitetsmål och följa upp dessa. Arbetet med att definiera mål pågår. För att få ett tillförlitligt underlag i Patientdataregistret är det viktigt att läkarbesök diagnossätts. Primärvården har ökat andelen diagnossatta läkarbesök till 85 procent jämfört med 76 procent Noteras att variationen mellan vårdcentralerna är procent. Genom att följa kostnadsutvecklingen för läkemedel regelbundet, med stöd från Läkemedelsenheten, kan eventuella nya kostnadsökningar upptäckas och åtgärdas. Nya läkemedel bevakas och rekommendationer ges om insättningskriterier. Chefsläkare har regelbundna möten med Läkemedelsenheten för utbyte av information. Vid varje Husläkardag ges information från Läkemedelsenheten, som också gör besök vid vårdcentraler samt informerar vårdcentralscheferna. Habilitering och hjälpmedel har i kunskapsuppbyggande syfte utvärderat samtalsmottagningen för anhöriga och redovisat resultatet i en rapport: Det är lätt att glömma bort sig själv Det mesta kretsar kring barnet 1. Ytterligare en rapport 2 har framställts som redovisar resultatet av en utvärdering av behovet av eget samtalsstöd hos anhöriga till personer med hörsel, syn och talskador. Rapporten visar att de anhöriga/närstående som ingick i undersökningen uppfattade verksamheten vid samtalsmottagningen som mycket värdefull. I barn- och vuxenhabiliteringens löpande utvärderingar i samband med habiliteringsplanering ingår även hur anhöriga upplever stödet. Det sammanställda resultatet för 2008 visar att 78 procent av föräldrarna var nöjda med stöd för egen del. Av anhöriga till vuxna brukare var 80 procent nöjda. Resultat från NYSAM 3 -samarbetet visar att Habilitering- och hjälpmedel ligger väl till vad gäller antal brukare med individuella habiliteringsplaner upprättade 95 procent över medianen. 1 Habilitering och hjälpmedels rapportserie, nr Habilitering och hjälpmedels rapportserie, nr NYckeltalsSAMverkan.

10 Folktandvården använder Socialstyrelsens riktlinjer, Statens strålskyddsinstituts föreskrifter, SBU:s rapporter, Läkemedelsverkets information och Folktandvårdens gemensamma riktlinjer för att ge vetenskapligt förankrad vård. 9 (81) Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Måluppfyllelsen är förbättrad i jämförelse med föregående år och målen är helt eller delvis uppnådda. Arbetet för en ökad patientsäkerhet har intensifierats under året, lokalt såväl som nationellt genom en särskild satsning av Sveriges Kommuner och Landsting. En patientsäkerhetspolicy och en handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet fastställdes av landstingsfullmäktige i april Planen följer den nationella satsningen som bland annat innebär att vårdrelaterade infektioner, fallskador och trycksår ska minska och att läkemedelsanvändningen ska bli säkrare. Ett flertal mål i vårdöverenskommelserna berör området, krav på riskanalyser och läkemedelsavstämningar för äldre kan nämnas som exempel. Samtliga förvaltningar använder avvikelserapporteringssystem, MedControl. En ny enhet för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, Akademos, har startat den 1 december Enheten ska följa utvecklingen inom förbättringskunskap, dvs hur man förändrar processer inom vården så att de blir säkrare och mer effektiva. Ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete åligger cheferna i linjeorganisationen och enheten ska framförallt fungera som en konsultativ stödfunktion dit verksamhetsföreträdare kan vända sig för att få hjälp. Den nya enheten ska också kunna ta ansvar för övergripande projekt, som exempelvis SKL s (Sveriges Kommuner och Landsting) satsning på patientsäkerhet samt processer som går över olika verksamhetsgränser, divisionsgränser och förvaltningsgränser. Detta arbete ska ske på uppdrag av och i tydlig samverkan med ansvariga linjechefer. Inom Akademiska sjukhuset har samtliga divisioner, efter utbildningsinsatser, kompetens i riskanalys och analyser har genomförts vid alla divisioner. Egen kompetens finns för att bedriva utbildning i risk- och händelseanalys. Den modell som används vid sjukhuset har rönt nationellt intresse. En rad förbättringar planeras också vad gäller användandet av och utdatapresention från avvikelsehanteringssystemet Cosmic med syfte att underlätta en lärande organisation. Vidare kommer s k säkerhetsronder att introduceras under 2009, i syfte att främja en säkerhetskultur och att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor vid alla verksamhetsområden. Information om de skadeanmälningar som rapporterats till landstingens patientförsäkring återförs till verksamheterna, liksom statistik från Landstingens Ömsesesidiga Försäkringsbolag (LÖF) så att erforderliga förändringar kan vidtas om statistiken visar på förbättringspotential. Inom sjukhuset pågår ett omfattande förbättringsarbete med att utarbeta sjukhusövergripande rutiner för dokumentation (i Cosmic) och uppföljning av omvårdnads-/kvalitetsindikatorerna trycksår, nutrition, fallskador och smärta. Även kvalitetsnormer utvecklas och implementeras, exempelvis inom nutrition och fallskador. Inom områdena trycksår och nutrition har man kommit längst och även genomfört prevalensmätningar. Ett resultat är att förekomsten av trycksår minskat signifikant jämfört med 2006, framför allt vid rehab- respektive kirurgdivisionen.

11 Akut och rehab-, psykiatri-, neuro- samt kirurgdivisionen arbetar samtliga med att införa en kontinuerlig systematisk kvalitetskontroll av läkemedelsanvändning för äldre. Kirurgdivisionen har exempelvis arbetat med läkemedelsavstämningar på de avdelningar som har flest antal äldre patienter. Läkemedelsavstämning har gjorts vid inskrivning av patienter över 65 år. Cirka 55 procent av patienterna hade minst ett överföringsfel vid inskrivning, vilket har korrigerats. Under 2009 fortsätter arbetet med åtgärder/rutiner för att komma tillrätta med felaktigheterna och en organisation för permanentad kvalitets- och säkerhetskontroll. 10 (81) Mål och handlingsplan som ansluter till landstingets policydokument samt SKL:s nationella patientsäkerhetssatsning God vård har tagits fram vid Lasarettet i Enköping. Lasarettet deltar även i en förvaltningsövergripande grupp kring landstingsgemensam implementering av SKL:s patientsäkerhetssatsning. Som ett ytterligare led i en utökad satsning på kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor har en utvecklingsenhet inrättats inom lasarettets stab, inkluderande chefsläkare med avsatt tid för patientsäkerhetsfrågor Två medarbetare har under året genomgått Qulturums utbildning Ledningskraft för patientsäkerhet som tar upp både risk- och händelseanalyser. Två retrospektiva riskanalyser, s.k. händelseanalyser, är genomförda inom Medicinskt centrum. Kirurgavdelningen har aktivt via hygienombud tagit fram hygienregler samt mätt gällande följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i patientnära vårdarbete. Lasarettet deltar i en arbetsgrupp för omvårdnadsrelaterade kvalitetsindikatorer där landstingsgemensamma rutiner utformas, bland annat för nutrition. Punktprevalensmätning av inneliggande patienters nutritionsstatus är genomförd och en medicinavdelning har infört dietistronder för att hitta de patienter som behöver hjälp med nutritionen. Vid Medicinskt centrum genomförs läkemedelsgenomgångar varje vecka av en farmaceut, ett projekt som kommer att utvärderas i samarbete med Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Vidare pågår arbete för att genomföra läkemedelsavstämningar vid in- och utskrivning för alla patienter enligt SKL:s rekommendationer. Resurserna för läkemedelsgenomgångar har prioriterats till Medicinskt centrum där de initialt bedömts ha störst effekt och under 2009 planeras en fortsättning på Kirurgiskt centrum. Primärvårdens organisation för patientsäkerhet innebär att samtliga chefer har ansvar för att ett aktivt skadeförebyggande arbete bedrivs på enheten. Inom Primärvården utreds och analyseras samtliga inrapporterade avvikelser i syfte att hitta systemfel som kan åtgärdas. En allvarlig risk är behandling med blodförtunnande medel. Frågan om införande av gemensam AVK 4 -journal har därför fått stort utrymme under året. Ytterligare ett område som varit aktuellt är att tydliggöra beredskapsjourens uppdrag och rutiner. Via hemvårdsenheten och genom de med stimulansmedel finansierade apotekarna genomförs kontinuerligt läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden och även i ordinärt boende. Under året har arbetet med att hitta metoder för att kartlägga andelen äldre med många läkemedel pågått. Arbetet fortsätter för att öka antalet läkemedelsgenomgångar för äldre. Inom Folktandvården har patientsäkerhet varit en strategisk fråga under året. En klinikledningskonferens har ägnats åt säkerhetsarbetet och en Patientsäkerhetsgrupp 4 (Anti-Vitamin-K)-journal

12 som arbetar med gemensamma patientsäkerhetsfrågor har bildats. En analys av rapporterade MedControlärenden har genomförts, vilken bland annat medfört att riktlinjer för hantering av nedsvalt föremål har införts. 11 (81) Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten. Måluppfyllelsen är bättre än föregående år och målen är helt eller delvis uppnådda. I vårdöverenskommelserna finns krav på att förvaltningarna ska ha system för att systematiskt och regelbundet ta reda på patienters och närståendes behov och förväntningar på vården. Vidare ställs krav på redovisning av vilka åtgärder, föranledda av resultatet, som vidtagits eller planeras. För Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården finns också krav beträffande kallelser och remissbekräftelse där det av remissbekräftelsen från den slutna vården ska framgå inom vilken tidsperiod besöket beräknas ske och om väntetiden bedöms bli längre än tre månader (vårdgarantins tidsnorm) ska information lämnas om landstingets regler ang vårdgaranti mm. 5 En ny patientenkät, KUPP har under hösten 2008 genomförts vid Akademiska sjukhuset. Resultatet kommer samtliga avdelningar och mottagningar till del i februari Resultaten kommer att jämföras med resultaten från den enkät som genomfördes 2006 då de sjukhusövergripande förbättringsområdena var tillgänglighet, delaktighet, information och smärta. Handlingsplaner togs då fram för att förbättra dessa områden. Nya handlingsplaner kommer att tas fram utifrån den nyligen genomförda enkätens resultat. Beträffande kraven i samband med kallelse och remissbekräftelse redovisar sjukhuset varierande grad av måluppfyllelse. Införandet av nytt patientadministrativt system, Cosmic-PAS, förutses underlätta måluppfyllelsen. Lasarettet i Enköping har genomfört KUPP-enkät tillsammans med Akademiska sjukhuset (se ovan). Resultatet visade att Lasarettet hade mycket goda värden vad gällde bemötande, vård/omvårdnad samt tillgång till utrustning. Däremot finns förbättringspotential vad gäller telefon- och besökstillgänglighet. Medicinskt centrum uppfyller kraven gällande remissbekräftelsen för samtliga patienter. Information om vårdgarantireglerna sänds till alla patienter i samband med bekräftelsen. Även Kirurgiskt centrum uppfyller kraven vad gäller remissbekräftelse Primärvården har inte genomfört någon enkät under 2008 i väntan på den nationella enkät som under året framtagits vid Sveriges Kommuner och Landsting. Den kommer att ge möjlighet till resultatjämförelser med övriga deltagande landsting. För Primärvården finns ett krav på att remisser till annan specialist ska översändas inom fem arbetsdagar. En tydlig rutin för remisshantering har lanserats hos alla vårdcentralchefer under sommaren I samband med uppföljning av chefskontrakten har rutinen följts upp och efterlevnaden är god. 5 Kvalitet Ur Patientens Perspektiv

13 I samband med individuell habiliteringsplanering görs inom Habilitering och hjälpmedel kontinuerlig verksamhetsutvärdering av måluppfyllelse, nöjdhet och delaktighet både inom barn- och vuxenhabiliteringen. Av barn- och vuxenhabiliteringens sammanställning av utvärderingar gjorda i samband med habiliteringsplanering framkommer att 75 procent anser att måluppfyllelsen är god, 84 procent är nöjda med insatserna och att 90 procent är nöjda med möjligheten att påverka planering och insatser. Pekskärmsdatorer kommer att användas som verktyg för löpande brukarutvärderingar. Hörcentralen har som första verksamhetsområde genomfört en brukarutvärdering med hjälp av pekskärm. I stort sett samtliga svarande ansåg att de blivit vänligt och respektfullt bemötta. Syncentralen gjorde motsvarande utvärdering under hösten med samma positiva resultat. Under hösten har en enkät, som utarbetats tillsammans med andra landsting, skickats till alla föräldrar som har barn aktuella vid Barnhabiliteringen. 12 (81) Patientenkäter genomförs regelbundet i Folktandvården, den senaste genomfördes Under 2008 har befolkningens uppfattning om Folktandvården kunnat avläsas i studien Liv och hälsa. Tandvårdsrädda patienter och Frisktandvårdspatienters uppfattning har studerats i en intervjustudie. Ärenden till patientombudsmannen följs upp. Tandvårdsklinikerna har också system för att ta hand om förändringsförslag från patienter. Effektiv hälso- och sjukvård Med effektiv vård avses att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Detta innebär att utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. Måluppfyllelsen är bättre än föregående år och målen är helt eller delvis uppnådda. Samverkan och samarbete mellan vårdinstanser och andra berörda aktörer pågår kontinuerligt. En överenskommelse har träffat mellan Akademiska sjukhusets psykiatridivision och Primärvården beträffande ansvarsfördelningen av psykiatriska diagnoser. Arbete med att skapa en modell/struktur för arbetet med psykisk ohälsa pågår och underlag till en handlingsplan har tagits fram. För att uppnå målet om en god Primärvård i Uppsala län för patienter med psykisk ohälsa måste två huvudfrågor hanteras; organisation/samverkan och kompetensutveckling. Beslut har fattats att under 2009 organisera psykologer och kuratorer under en gemensam chef för att utveckla arbetet. Samtliga vårdcentraler har haft uppdraget att se över sin verksamhet kring dessa patienter och är involverade i ett förbättringsarbete gällande vårdprocessen för patienter med psykisk ohälsa. Utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa har prioriterats för alla professioner, detta gäller även för Primärvården har också tagit initiativ till ett samarbete med utvecklingsenheten inom psykiatrin kring patienter med psykisk ohälsa, ett första möte är planerat i januari 2009 Akademiska sjukhuset har utarbetat ett system för granskning av nya metoder för diagnostik och behandling så att inga metoder som är ineffektiva ur evidens- och kostnadseffektivitetshänseende införs. Systemet har medfört att flera av de granskade

14 metoderna undvikits då de inte hållit måtten avseende god kostnadseffektivitet. Vårdprogram för många sjukdomsgrupper sammanställs i samverkan med vårdens övriga aktörer. I programmen eftersträvas att vårdnivån bestäms utifrån sjukdomens svårighetsgrad, vilket medför högre kostnadseffektivitet. Konsultläkarinsatser till andra förvaltningar har fullgjorts med god marginal och är ett exempel på effektivt samarbete mellan vårdens olika aktörer. 13 (81) Lasarettet i Enköping samverkar med Primärvården och kommunerna genom ett etablerat samverkansforum; Äldrenålen. På Westerlund Rehab har det fördjupade samarbetet med kommunerna fortsatt. Samarbetet med Akademiska sjukhuset kring CToch MR-remisser har fortsatt och inneburit att Lasarettet medverkat till att förkorta väntetider för invånarna. Länskirurgin samordnas i Länskirurgiska rådet och remisser överförs från Akademiska sjukhuset. Pågående införande av Cosmic - PAS på kirurgdivisionen, Akademiska sjukhuset förutses kunna underlätta samarbetet kring gemensamma väntelistor. Inom Habilitering och hjälpmedel sker regelbunden samverkan med berörda brukarorganisationer, bland annat genom regelbundna brukarråd. För närvarande pågår också ett omfattande samarbetsprojekt, Ge mig vingar som bär med Riksförbundet rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna (RBU). I samband med förnyade samverkansöverenskommelser med länets kommuner diskuteras gemensamma rutiner för samordning. Ett kontinuerligt arbete pågår inom Folktandvården för att försäkra att patienten får vård på rätt vårdnivå. Nya beräkningsmodeller har tagits fram för att mäta hur stor andel av patienterna som undersöks av andra än tandläkare. Specialisttandvården och sjukhustandvården har tagit fram en prioriteringsmodell för att styra vilka patienter som behandlas på specialistklinik respektive allmäntandvårdsklinik. Antalet nischutbildningsplatser inom specialisttandvården har utökats så att fler specialistfall kan behandlas inom allmäntandvården. En genomlysning av barntandvården har inletts för att analysera vårdprocesserna. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla Måluppfyllelsen är bättre än föregående år och målet är delvis uppnått. En likabehandlingspolicy har tagits fram i landstinget under året. Policyn, som har varit på remiss hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen och som kommer att behandlas av landstingsstyrelsen i januari 2009, kan ses som ett led i arbetet för att nå en vård på lika villkor. För närvarande pågår också arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan. Policyn och planen omfattar samtliga diskrimineringsgrunder som ingår i den nya diskrimineringslagstiftningen - etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionshinder, kön och ålder. Akademiska sjukhuset förutser att det nya patientadministrativa systemet kommer att ge förutsättningar för att sjukhuset mer noggrant ska kunna utvärdera den interna produktionsstatistiken med avseende på jämlikhet.

15 I samverkan med Landstingsservice pågår ett arbete för att öka den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade inom förvaltningarna. I syfte att identifiera hinder har inventering och kartläggning av lokaler genomförts under året. 14 (81) Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Målet är uppnått i Primärvården sett till de mål som finns i vårdöverenskommelsen, dock inte beträffande den nationella vårdgarantins norm. I vårdöverenskommelsen med förvaltningen finns krav på aktiva åtgärder för att hålla vårdgarantins normer, vilka i korthet innebär att de som söker vård ska få komma i kontakt med primärvården eller sjukvårdsrådgivningen samma dag. Om den sökande bedöms vara i behov av att träffa en läkare ska detta ske inom högst sju dagar (besöksgarantin). Resultaten från SKL:s senaste nationella primärvårdsmätning visar att Primärvården starkt förbättrat sin telefontillgänglighet i jämförelse med föregående års resultat. Vid oktobermätningen 2008 redovisade Uppsala 88 procent besvarade samtal i jämförelse med 78 procent vid motsvarande mätning Hälften av deltagande vårdcentraler (18) hade 98 procent besvarade samtal. Rikssnittet var 85 procent. Det bör noteras att de uppgifter som redovisas, och som resultatet baseras på, enbart har hämtats ur talsvarssystem med återuppringningsfunktion eller från telefonväxlar med möjlighet att avläsa obesvarade samtal. Det innebär bland annat att endast en av de privata vårdgivarna/husläkarna har möjlighet att delta i de nationella telefontillgänglighetsmätningarna. För att Primärvården ska uppnå full målrelaterad ersättning ska minst 85 procent av dem som bedömts behöva träffa en läkare också fått göra detta inom sju dagar. Vid den senaste nationella mätningen som genomfördes under oktober 2008 uppgick andelen som omfattas av besöksgarantin och fått träffa en läkare inom sju dagar till 88 procent (rikssnitt 90 procent) för Primärvården. Om de privata husläkarnas resultat räknas in för Uppsala län är andelen 85 procent, vilket innebär att dessa uppvisade en förhållandevis lägre besökstillgänglighet. Resultaten för samtliga landsting i den nationella mätningen varierade mellan 94 procent (Västra Götaland) och 82 procent (Stockholm). Sjukvårdsrådgivningen har under 2008 hanterat mer än samtal. Majoriteten av samtalen har besvarats inom tre minuter. Medelkötiden för samtalen har minskat från 26 minuter 2007 till 5 minuter För den specialiserade vården gäller att den som remitterats till specialist ska få göra detta besök inom 90 dagar efter att beslut om remiss fattats. Motsvarande tidsram, 90 dagar, gäller också i de fall då beslut om behandling/operation fattats. Väntetidsuppgifter bland annat antal väntande och hur många som väntat mer än 90 dagar efter det att beslut om specialistbesök eller behandling tagits, rapporteras in till SKL:s väntetidsdatabas.

16 Målet är inte uppnått för den specialiserade vården sett till vårdgarantins norm. I nationell jämförelse har den specialiserade vården inom landstinget haft en förhållandevis god följsamhet till vårdgarantins tidsnorm när det gäller behandling/operationer. Vid juli månads utgång hade 86 procent av dem som väntat på operation/behandling fått hjälp inom garantitiden. Inom några områden vid Akademiska sjukhuset, där ortopediska operationer och kataraktoperationer särskilt kan nämnas, hade antalet väntande ökat under första halvåret. Det har också skett en ökning av antalet patienter som väntat över 90 dagar. Vad gäller väntande till besök var förhållandena mer otillfredsställande med ett stort antal väntande samt väntande över 90 dagar, också där inom ortopedi och ögon men även inom gynekologi. 15 (81) Under senare delen av året har ingen rapportering till väntetidsdatabasen kunnat ske från Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i Enköping på grund av införandet av det nya patientadministrativa systemet Cosmic PAS. Detta gör att endast översiktliga bedömningar kan göras. Akademiska sjukhuset bedömer att flera verksamheter har patienter som får vänta längre än de i vårdgarantin stipulerade maxtiderna. Lasarettet i Enköping bedömer att garantitiden klaras inom Medicinskt centrum. På Kirurgiskt centrum klaras en kvalificerad merpart av besöken inom vårdgarantins gräns. Däremot är väntetiden inom ortopedin, och i synnerhet protesverksamheten, nu något över tre månader. Radiologiskt centrum har korta väntetider för planerade besök och en drop in -mottagning för enklare undersökningar. Samtliga undersökningar klaras inom tre månader. Inom samtliga förvaltningar pågår åtgärder för att på olika sätt förbättra tillgängligheten. Bland annat kan nämnas ett omfattande förbättrings-/utvecklingsarbete inom Akademiska sjukhuset som syftar till att förkorta väntetiden på akutmottagningen (mål i vårdöverenskommelsen). Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under året fattat flera beslut om vårdgarantimedel för att stödja verksamheter med många väntande. Medel har bland annat beviljats till insatser inom thorax-,obesitas-, rygg-, och kataraktoperationer, men även till kunskapsuppbyggnad i förbättringskunskap som syftar till tillgänglighetsvinster på längre sikt. Modell för beräkning av väntetider i Cosmic för Habilitering och hjälpmedels verksamhet är ännu inte framtagen men enligt bedömning lever Barn- och vuxenhabiliteringen upp till vårdgarantin. Syn- och hörcentral har manuell kontroll över väntetider, ingen av verksamheterna överskrider vårdgarantins normer. I vårdöverenskommelsen med Folktandvården finns krav på att väntetider för planerade behandlingar ska vara högst tre månader. Folktandvården redovisar dock längre väntetider inom några områden; tandreglering, protetik och endodonti (rotfyllning) samt inom bettfysiologi och tandlossning. Tandvårdsrädda får vänta på psykologbehandling i cirka 6 månader, dock har väntetiden minskat med 2-3 månader sedan Främsta orsaken till den förkortade väntetiden kan sannolikt förklaras av den gruppbehandling av tandvårdsrädda som inleddes i april Gruppbehandlingarna har fungerat väl och upplevts positivt av samtliga. Projektet med fobibehandling i grupp planeras pågå i tre år.

17 2.3 Folkhälso- och prioriteringsarbete Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 16 (81) Utveckla ersättningssystem som verktyg för styrning av en mer hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och kostnadseffektiv vård, främst i arbetet med den målrelaterade ersättningen i vårdöverenskommelserna. Målet är uppnått. Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar arbetar kontinuerligt för att orientera verksamheterna mot en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård och arbetet får allt större genomslagskraft. Den målrelaterade ersättningen har varit ett effektivt verktyg för att skapa förutsättningar för styrning av det hälsoinriktade arbetet. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping är medlemmar i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer och det har möjliggjort ett aktivt utbyte av kunskap, bland annat om goda förebyggande metoder och hur dessa på bästa sätt kan implementeras. För att mäta verksamhetsutvecklingen av hälsoinriktade insatser har HFS-nätverket (Hälsofrämjande sjukhus) utvecklat indikatorer och gör årliga indikatormätningar. Indikatormätningen ger en övergripande bild som visar en trend mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I förvaltningarnas styrande dokument ska finnas verksamhetsmål utifrån vårdöverenskommelserna för en kvalitetssäkring av metoder och rutiner för registrering och redovisning av levnadsvanor samt åtgärder. Målet är uppnått. Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar har verksamhetsmål för att utveckla och säkerställa enhetliga rutiner för dokumentation av levnadsvanor avseende alkohol, tobak och fysisk aktivitet i den elektroniska patientjournalen. Utvecklingen kan ses som en positiv trend men det finns problem med att säkerställa dokumentation och utdata. Längst har arbetet med dokumentation av alkohol och tobak kommit och journalgranskning kopplat till utdata från Cosmic visar att på vissa enheter omfattas 90 procent av patienterna vilket i praktiken motsvarar alla då det alltid finns patienter som av medicinska eller andra skäl inte kan tillfrågas. Habilitering och hjälpmedel har under året arbetat med förberedelser inför kartläggning av levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet) för relevanta grupper genom att lägga in primärvårdens livsstilsformulär i Cosmic. Arbetet med att tillfråga påbörjades sent under hösten. Relevanta grupper är de som själva kan svara på frågorna personer med adhd, Aspergers syndrom, rörelsehinder eller lindrig utvecklingsstörning. Implementera kostnadseffektiva förebyggande metoder i större utsträckning jämfört med 2007 Målet är uppnått. Resultaten i Liv och Hälsa 2008 pekar på att det systematiska arbetet med livsstilsfrågorna har haft resultat på patienternas upplevelser av att frågorna tagits upp vid besöken. Uppsala län ligger betydligt högre än alla andra medverkande län. Samhällsmedicinska enheten har, i samarbete med Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Västra Götalandsregionen samt landstinget Sörmland genomfört en utvärdering av det Metabola projektet vars syfte är att förebygga det metabola syndromet och därmed minska de livsstilsrelaterade sjukdomarna. De positiva

18 medicinska effekterna från Metabola projektet beräknas leda till minskningar i framtida kostnader samt en ökning av hälsorelaterad livskvalitet. Ett utvecklingsarbete kommer att drivas vidare inom landstinget i Uppsala län. 17 (81) Ett kontinuerligt arbete pågår för att utveckla en enhetlig dokumentation av levnadsvanor och hälsoinriktade insatser i journalerna för relevanta grupper samt att identifiera riskgrupper och initiera hälsoinriktade insatser. Arbetet visar en tydlig förbättring. Det kvarstår problem med att kvalitetssäkra registrering av hälsorelaterad livskvalitet med instrumenten EQ-5D och sf-36 i den elektroniska patientjournalen. De tekniska problemen kan endast lösas av leverantören. Nationella kvalitetsregister innehåller i en ökad omfattning hälsorelaterad livskvalitet mätt med sf-36 och EQ-5D, av dessa är merparten EQ-5D. Instrumenten har en bred användning inom den kliniska forskningen. Samtliga förvaltningar har ett kontinuerligt arbete inriktat på att initiera och utveckla hälsoinriktade insatser. En utveckling av det tobaksförebyggande arbetet har skett övergripande i Primärvården under året. Ett utvecklingsarbete pågår med fokus att utveckla avvänjningsstödet för patienter inom psykiatrisk vård. Ett riktat arbete för rökstopp inför operation görs systematiskt i samband med inskrivning inför operation. Det alkoholpreventiva arbetet Drick mindre fortsätter att implementeras och utvecklas. Arbetet har fokuserat på utbildningsinsatser och att utveckla struktur och en enhetlig dokumentation. Utvecklingsarbetet kring fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande syfte (FYSS) och arbetsmetoden fysisk aktivitet på recept (FaR) pågår och innefattar bland annat ett utvärderingsarbete av rutinerna kring förskrivning av FaR. Arbetets inriktning är att utifrån aktuell forskning integrera och främja fysisk aktivitet i behandling samt att skapa enhetliga rutiner och dokumentation. Lokalt framtagna rutiner anger att patienter i första hand ska motiveras till vardagsmotion och egen aktivitet. Recept på fysisk aktivitet enligt FYSS utfärdas som motivationsstöd när så bedöms lämpligt av legitimerad personal. Friskvårdslotsfunktionen som upphandlades under hösten 2008 engageras till lågmotiverade och andra i behov av ytterligare stöd. Gemensamt är att rekommendationer för fysisk aktivitet införts i behandlingsriktlinjer för olika diagnosgrupper. Kvalitetssäkring och verksamhetsrapportering av överviktsbehandling samordnas av primärvården och omfattar bland annat FaR och hälsorelaterad livskvalitet. En dokumentation av överviktsbehandling i Cosmic har tagits fram. En utredning har påbörjats där målet på sikt är att bygga upp en hållbar struktur för behandling av barn med övervikt i samarbete mellan olika aktörer inom Uppsala län (primärvård, skola, sjukhus, idrottsrörelse och andra möjliga aktörer). Utgångspunkten är vårdprogrammet för Övervikt och fetma hos barn och ungdomar -prevention och behandling I riktlinjerna för barn- och ungdomstandvården ingår att genomföra motiverande hälsosamtal med individer där risk identifierats. Det innebär att barn och ungdomar med kostrelaterade riskfaktorer får motiverande hälsosamtal.

19 Prioriteringsarbete Uppföljning av programmen Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt Smärttillstånd och besvär i rörelseorganen ska genomföras respektive påbörjas under år (81) Målet är delvis uppnått. Arbetet med att följa upp programmet Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har påbörjats och en uppföljningsrapport kommer att presenteras under våren När det gäller programmet Smärttillstånd och besvär i rörelseorganen kommer detta inte att följas upp under året. Avsikten är att samordna uppföljningen av programmen med andra pågående processer, som exempelvis framtagandet av nationella riktlinjer och regionala uppdragsbeskrivningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför valt att revidera uppföljningsplanen, vilket bland annat innebär att programmet om hjärt-kärlsjukdomar istället har följts upp under året. Samordningen mellan landstingets programarbete och det regionala utvecklingsarbetet kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska öka, bland annat genom att lokala aktiviteter arrangeras i samband med att preliminära versioner av riktlinjerna presenteras. Inom Uppsala-Örebroregionen arbetar man aktivt med att utveckla metoder för att öka kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården, bland annat genom framtagandet av politiska viljeinriktningsdokument som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. År 2007 antog den regionala Samverkansnämnden det första viljeinriktningsdokumentet, som handlade om cancer. Under år 2008 antogs ytterligare tre politiska viljeinriktningsdokument som berör hjärtsjukvården, KOL-vården och astma-vården. Viljeinriktningsdokumentet om hjärtsjukvården utgjorde underlag vid den lokala dialogkonferens som äger rum i slutet av oktober. Vid dialogkonferensen diskuterade ledande politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare också vad som har hänt sedan landstingets program om hjärt-kärlsjukdomar antogs. Dialogkonferensen utgjorde därigenom ett led i arbetet med att följa upp landstingets program om hjärtkärlsjukdomar. Idag finns det tio program som är antagna av landstingsfullmäktige. Det senaste programmet, som handlade om cancer, antogs av landstingsfullmäktige i februari Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att ytterligare ett program ska tas fram, inom området trauma. För att begränsa programmets omfattning kommer programgruppens arbete att resultera i en mer kortfattad uppdragsbeskrivning, istället för i ett traditionellt program. En programgrupp kring trauma är utsedd och gruppen påbörjade sitt arbete i slutet av hösten. Granska och utvärdera den vård som erbjuds medborgarna i Uppsala län från jämställdhetssynpunkt. Målet är inte uppnått.

20 2.4 Samverkansområden och prioriterade grupper 19 (81) Folkhälsoområdet Resultaten från Liv och hälsas befolkningsenkät ska användas som underlag för beslut om insatsområden och strategier. Målet är uppnått. Resultaten från kartläggningarna Liv & hälsa har på olika sätt förmedlats och bidragit till beslutsunderlag för olika förebyggande åtgärder. Data används i den introduktion till vårdcentralerna som erbjuds från Folkhälsoenheten. I samband med detta har särskilda data tagits fram för att visa de lokala skillnaderna i syfte att anpassa folkhälsoarbetet till befolkningens behov. Samtliga vårdcentraler har genomgått introduktionen. Kunskapen ska ha ökat om vilka metoder som har en dokumenterad effekt samt hur folkhälsoinsatser bör utformas för att ge ett gott resultat. Målet är uppnått. En aktiv samverkan mellan landstingets förvaltningar i syfte att öka kunskapen kan bland annat exemplifieras av samarbetet kring fysisk aktivitet på recept (FaR). De metoder som används har dokumenterad effekt enligt SBU-rapporter 6. Kunskap om de grunder som Primärvårdens hälsoorienterade arbetssätt vilar på sprids via Folkhälsoenhetens informationsarbete på vårdcentralerna. Arbetssättet bygger på strukturen med 1) mötet med patienten 2) verktyg i arbetet och 3) samverkan i vården och samhället. Ett exempel inom Akademiska sjukhuset är Obesitascentrum som har tre bärande delar i sitt uppdrag, att öka kunskapen om obesitas, öka samarbetet inom landstinget och regionen samt förbättra förutsättningarna för en god obesitasvård. Som ett led i kunskapsförmedlingen har seminarier genomförts, riktade både till professionen och till allmänheten. Barn och ungdomar Utveckla ett barn- och ungdomskompetenscentrum med samlad kompetens för det förebyggande arbetet och för stödinsatser till föräldrar. Målet är uppnått. Arbetsformen är ett nätverk av chefer från de verksamheter inom landstinget som har ett uppdrag att arbeta hälsoinriktat för barn och unga inom landstinget. Nätverkets uppdrag är bland annat att utveckla systematiskt informationsutbyte och samverkan mellan verksamheterna, fokusera på strategiska samordningsfrågor och gemensamma utvecklingsområden, t.ex. utbildning, metodutveckling, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering samt medverka till kunskapsspridning internt och externt om goda exempel och evidensbaserade metoder inom förebyggande arbete riktat till barn och unga samt med avseende på stöd till föräldrar. En handlingsplan har tagits fram under våren Se över ungdomsmottagningarnas uppdrag i samverkan med kommunerna

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Handlingsprogram för God vård

Handlingsprogram för God vård Handlingsprogram för God vård VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2013 Regionala samordnare för arbetet med God Vård Säker vård: Claes-Håkan Björklund Patientfokuserad vård: Katarina Orrbeck Kunskapsbaserad vård:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1 1 ÖVERENSKOMMELSENS SYFTE 1 2 UPPFÖLJNING 1 3 UPPDRAG 1 3.1 Hälso- och

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen

Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen Förslag kvalitetsindikatorer Pv-gruppen Cecilia Björkelund, dl, professor Birgitta Wickberg, psykolog, doc Anniqa Foldemo, ssk, med dr Kjell Lindström, dl, universitetslektor Socialstyrelsen Riktlinjearbete

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Risk och säkerhetsarbetet som system

Risk och säkerhetsarbetet som system IT Environm. Access Admin Transformation in depth and width Learning and renewal Cooperation Clinical improvements Good ecomomising Reliability Patient safety Medication 2005 Qulturum Risk och säkerhetsarbetet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning

Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Revisionsrapport Efterlevnad av patientsäkerhetslagen - uppföljning Landstinget Gävleborg Karin Magnusson Emil Ring Efterlevnad av patiensäkerhetslagen - uppföljning Sammanfattning Hösten 2011 genomförde

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010 UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010 UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2010 UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS MÅL 1 HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1 1 ÖVERENSKOMMELSENS SYFTE 1 2

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer