ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALPHA RESPONSE Bruksanvisning"

Transkript

1 ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

2

3 Innehåll Allmän säkerhet iii Säkerhetsvarningar iii Försiktighetsåtgärder iii EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) iv Miljöskydd iv Service iv Utformningspolicy och copyright iv Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE Pump Madrass: Topp- och ersättningsmadrass Sittdyna Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Installation av pumpen Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Larm Madrass - användning av pumpen Allmänt Initial uppblåsning Användning av madrassen Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: Förvaring av madrassen: Transportläge HLR-funktion Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Tömning av sittdynan Rengöring (i)

4 Underhåll och service Alpha RESPONSE System Alpha RESPONSE-pump Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Serienummermärkning Felsökning Teknisk beskrivning (ii)

5 ALLMÄN SÄKERHET Läs noggrant alla installationsanvisningar i bruksanvisningen innan pumpen ansluts till elnätet. Systemet har utformats så att det uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter innefattande: EN :1990/A13:1996 och IEC :1988/A2:1995 UL , UL och CAN/CSA C22.2 No M90 Säkerhetsvarningar Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt. Om patienten är oövervakad bör dock sidogrindar användas baserat på klinisk bedömning och i enlighet med lokala föreskrifter. Vid användning av säng, sänggrindar och madrassystem får inte någon öppning förekomma som är så stor att patientens huvud eller kropp riskerar att fastna eller risk finns att patienten kan ramla ur sängen på ett farligt sätt eller trassla in sig i elkablar, slangset eller luftslangar. Iaktta försiktighet så att inga mellanrum uppkommer genom kompression eller rörelse hos madrassen. Risk finns att allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå. Säkerställ att elkabeln och slangset eller lufttrycksslangar är placerade så att man inte kan snubbla på dem och att de inte kan fastna i sängmekanismen eller orsaka någon annan olycka. Om det finns kabelränna längs madrassens långsida bör elkabeln placeras i den. Elektrisk utrustning kan medföra risker om den används på fel sätt. Pumpen innehåller inga delar som behöver underhållas. Pumphusets baksida får endast tas bort av behörig teknisk personal. Inga förändringar får göras på utrustningen. Eluttaget/kontakten måste alltid vara tillgänglig. För att koppla bort pumpen helt och hållet från elnätet måste man dra ur kontakten från eluttaget. HLR-funktionen och/eller CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Koppla bort pumpen från eluttaget före rengöring och inspektion. Håll pumpen borta från vätskor och låt den inte hamna under vatten. Använd inte pumpen i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Överdraget till denna produkt släpper igenom fukt men inte luft och kan därför medföra en kvävningsrisk. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Endast den pump- och madrasskombination som rekommenderas av ArjoHuntleigh bör användas. Vi kan inte garantera att produkten fungerar på ett riktigt sätt om felaktiga pump- och madrasskombinationer används. Försiktighetsåtgärder Följande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas för din egen säkerhet och för utrustningens säkerhet: Om extra bäddutrustning placeras mellan patient och madrass kan madrassens tryckavlastande egenskaper minska. Det bör därför undvikas eller hållas så tunt som möjligt. Som en del av god trycksårsvård bör patienten undvika kläder med sömmar och veck som kan orsaka högt tryck mot huden. Av samma orsak bör man undvika att stoppa saker i fickorna. Utsätt inte systemet, i synnerhet madrassen, för öppen eld, t.ex. cigaretter etc. Förvara inte systemet i direkt solljus. (iii)

6 Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel för att göra rent systemet. Kontrollera att systemet är rent och torrt före användning eller förvaring. Använd aldrig vassa föremål eller eluppvärmda filtar på eller under systemet. Förvara pumpen och madrassen i de medföljande förvaringsväskorna. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EMC-standarder. Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskild försiktighet med avseende på EMC och måste installeras i enlighet med följande instruktioner: Om tillbehör som inte angivits av tillverkaren används kan detta leda till att utsläppen från utrustningen ökar eller att produktens prestanda försämras. Bärbar och mobil utrustning för trådlös kommunikation (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka medicinsk elektrisk utrustning. Om utrustningen behöver användas i anslutning till annan elektrisk utrustning, måste normal drift kontrolleras före användning. För närmare information om EMC, ta kontakt med ArjoHuntleighs servicepersonal. Miljöskydd Felaktig bortskaffning av denna utrustning och dess komponenter, i synnerhet batterier och andra elektriska komponenter, kan medföra att miljöfarliga ämnen bildas. Kontakta ArjoHuntleigh för mer information om bortskaffning för att undvika dessa faror. Service ArjoHuntleigh rekommenderar att detta system får service var 12:e månad eller, i förekommande fall, när serviceindikatorn tänds. Utformningspolicy och copyright and är varumärken som tillhör ArjoHuntleigh-koncernen. Eftersom det ingår i vår policy att ständigt förbättra oss, förbehåller vi oss rätten att ändra utformningar utan föregående meddelande. ArjoHuntleigh (iv)

7 1. Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE I denna bruksanvisning presenteras Alpha RESPONSE -systemet. Använd den för att installera systemet och behåll den som referensmaterial för dagliga rutiner och som vägledning för underhåll. Alpha RESPONSE-är ett växelvis tryckavlastande madrassystem; bestående av ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna. Systemet är avsett som komplement för såväl prevention som behandling av trycksår. Produkten har två behandlingslägen: Aktivt 1 (växlande) läge som periodiskt fördelar trycket genom att fylla och tömma cellerna under kroppen var 10:e minut. Reaktivt 1 (konstant lägre tryck eller CLP) läge varvid celltrycket minskas och hålls konstant över ytan för att minska trycket mot kroppen. Produkten har ytterligare ett alternativ, transportläge, varvid terapin avbryts och madrasscellerna blir statiska för att underlätta transport av patienten. Madrasserna kan användas såväl på sjukhus som i hemmet. Vid användning av en inställbar säng kan sektionerna ställas in med madrassen på plats. Sittdynan kan användas på alla typer av stolar. Pumpen har tre inställningar för patientvikt: Lätt: kg Normal: kg Tung: kg Pumpen upptäcker automatiskt om madrass eller sittdyna är ansluten. Om sängens ryggstöd är höjt (patienten är i halvsittande ställning), upptäcker systemet det nya läget och ökar automatiskt trycket i luftcellerna för att ge optimal tryckfördelning. 1. Internationella riktlinjer för prevention och behandling av trycksår (2009). 1

8 Pump LCD-skärm, kontroller och LED indikator Madrass: Topp- och ersättningsmadrass 3 statiska huvudceller Löstagbart överdrag 14 standardceller HUVUDÄNDE FOTÄNDE Upphängningskrokar Slanganslutning Bärhandtag HLRfunktion Fästremmar Slangset Transportögla Kabelränna 2

9 Sittdyna Aktiva (växlande) celler Löstagbart överdrag Tömningsventiler (på baksidan för packning och förvaring) Fästremmar Bottendel Slangset 3

10 2. Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Alpha RESPONSE-Alpha Response-systemet är lämpligt för prevention och behandling av alla trycksårsgrader 1. Användning av madrassen skall alltid kombineras med tät övervakning och lägesförändring. Alpha RESPONSE-madrassen är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Alpha RESPONSE-sittdyna är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Patienter med instabila ryggradsfrakturer bör inte placeras på Alpha RESPONSE. Om patienten har instabila ryggradsfrakturer bör läkare konsulteras innan Alpha Response används. Trots att Alpha RESPONSE-systemet klarar patientvikter på upp till 160 kg är det troligt att patienter som närmar sig den övre viktgränsen är bättre lämpade att vårdas på ett bariatriskt specialsystem. Aktiva sittdynor (med växlande tryck) kan vara olämpliga för patienter med nedsatt sittställning eller deformerat bäcken. Kontakta sittdyneansvarig för råd. Sittande patienter löper ökad risk för trycksår särskilt om de är orörliga eller har sår inom sätesområdet. För optimalt resultat, placera en tryckfördelande sittdyna i en stol som frmjar en god sittställning och har en plan sits som stöd för dynan, som tillägg till ett individualiserat ompositioneringsprogram. Ovanstående är endast riktlinjer och får inte ersätta klinisk bedömning och erfarenhet. Alpha RESPONSE-system är en del i strategin för behandling av trycksår. Om befintliga sår inte blir bättre eller om patientens tillstånd förändras, bör behandlingsprogrammet i sin helhet ses över av den ordinerande läkaren. Madrass- och sittdynekombinationer kan ha olika gränser för högsta vikt. Dynor bör användas tillsammans med tryckavlastande madrasser för att ge dygnet runt-behandling. 1. Internationella riktlinjer för trycksår. NPUAP/EPUAP,

11 3. Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass 1. Plocka upp systemet ur förpackningen. Det ska innehålla följande delar: Alpha RESPONSE-pump, inklusive nätkabel. Antingen Alpha RESPONSE toppmadrass, Alpha RESPONSE ersättningsmadrass eller Alpha RESPONSE sittdyna, som alla har inbyggda slangset. Varning Placera inte toppmadrassen direkt på sängbotten. Toppmadrass 1. Placera toppmadrassen ovanpå basmadrassen med slangsetet vid sängens fotände och HRL-funktionen vid huvudänden. Madrassöverdraget måste placeras överst. 2. Sätt fast madrassen i sängramen med hjälp av de 4 remmarna på undersidan av toppmadrassen: Remmarna sitter fast i 4 av de 5 paren fästpunkter. Välj placering beroende på typ av sängram. En av remmarna måste sitta i huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. De två övriga kan fästas vid något av de tre paren fästpunkter i mitten av madrassen. Dra varje halva av remmen under basmadrassen, koppla ihop dem och dra åt ordentligt. Sett uppifrån Madrassens undersida Huvudände Fotände Basmadrass Rem Fästpunkter för remmarna Rem 5

12 Ersättningsmadrass 1. Tag bort den befintliga madrassen från sängen och kontrollera att det inte finns några utstickande sängfjädrar eller vassa föremål på sängbottnen. 2. Rulla ut madrassen på sängen och se till att slangsetet hamnar vid sängens fotände och CPR:n vid huvudänden. 3. Fäst madrassen vid sängramen med hjälp av de 8 fästremmarna. De 8 fästremmarna kan flyttas till vilka som helst av de 10 fästpunkterna på botten av ersättningsmadrassen. Detta gör att madrassen kan fästas vid olika sorters sängramar. Om sängen har delade sektioner för separat lyft av patientens huvud och/eller knän, sätt endast fast madrassen i de rörliga delarna av sängramen. En av remmarna måste sitta vid huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Stängning av HLR-funktionen Se till att HLR-funktionen är avstängd på toppmadrassen eller ersättningsmadrassen: HLR-funktionen består av en kontakt vid sidan av madrassen med en löstagbar plugg. Se till att HLR-pluggen är helt inskjuten i madrassens kontakt

13 Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Varning Använd inte sittdynan utan att ha en dyna under den. Använd alltid sittdynan med det skyddande överdraget. Placera sittdynan med luftslangen framåt. Undvik att kablarna ligger längs golvet kontrollera att kablar och slangar är placerade under stolen för att undvika olyckstillbud. 1. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål på stolen som kan tänkas sticka hål på dynan. 2. Placera dynan ovanpå stolsitsen. Ställ dig framför stolen och titta mot den. Kontrollera att cellerna befinner sig överst, slangsetet kommer ut från dynans främre, högra hörn, cellerna i sittdynan ligger horisontellt längs stolen, med "V"-formen pekande framåt. 3. Fäst sittdynan vid stolen med hjälp av fästremmarna som framgår av följande illustrationer. 4. Om stolen har öppna sidor ska dynan fästas enligt nedanstående: 7

14 5. Om stolen har slutna sidor med en löstagbar sittdyna ska dynan fästas enligt nedanstående: Installation av pumpen 6. Om stolen har slutna sidor med en sittdyna som inte är löstagbar kommer sittdynan att sitta fast enbart med hjälp av dess halkfria basmaterial. 7. Placera skyddsöverdraget över sittdynan och kontrollera att loggan och orienteringsikonen som finns tryckt på överdraget är överst och vid sätets framsida. 8. Sätt fast överdraget på sittdynan med blixtlåset och var försiktig så att inget material fastnar i blixtlåset. 1. Placera pumpen upprätt på en lämplig plan yta eller häng upp den på skenan vid fotänden av sängen med hjälp av upphängningskrokarna. 2. Sätt i nätsladdens stickkontakt i ett lämpligt vägguttag. Sänggavel Upphängningskrok Elkontakt 8

15 Hantering av kablar i madrassen Elkabeln bör placeras i en av kabelrännorna som finns på båda sidor av madrassen enligt nedanstående: 1. Välj en av kabelrännorna. 2. Öppna tryckknapparna längs kabelrännan. 3. Led elkabeln längs madrassens sida och stäng kabelrännan runt kabeln med hjälp av tryckknapparna. Anslutning av slangsetet Se till att slangsetet på madrassen eller dynan inte är vikt eller vridet och tryck kontakten på slangsetet hårt mot pumpen tills den klickar på plats. Se till att slangsetet är ordentligt anslutet till pumpen. Klick 1 2 9

16 Bortkoppling av slangsetet För att koppla bort slangsetet, tryck ned knappen ovanpå slangsetanslutningen och dra bort slangsetanslutningen från pumpen. Detta sätter madrassen i transportläge och gör att madrassen inte töms på luft. För att tömma madrassen, se Tömning av madrassen: på sida 18. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Knapp för bortkoppling av slangsetet 1 2 Drift Systemet är nu klart för användning. Se Kontroller, larm och indikatorer på sida 11 och Madrass - användning av pumpen på sida 16 för anvisningar om daglig drift. 10

17 4. Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Ikoner för viktinställning LCD-skärm Aktivitetsindikator LED-indikator På/Standbyknapp Vikt/Läge Aktiveringsknappar Ikon för madrass/sittdyna Läge Val Ikon Aktiveringsknapp LCD-skärm Knapp På/Standby LED-indikator Knapp På/Standby Visar pumpens inställningar enligt följande: Madrass alternativt sittdyna Viktinställning (eller madrassläge, om detta valts i lägesväljaren). Lägesval. Aktivitetsindikator. Tryck på knappen På/Standby för att starta pumpen; LED-indikatorn blir grön. För att sätta pumpen i Standby-läge, tryck på knappen På/Standby i cirka 3 sekunder. LCD-skärmen släcks och LED-indikatorn blir gul. Om du trycker på knappen På/Standby inom 15 sekunder efter att pumpen satts i Standby, går pumpen direkt igång och fortsätter föregående terapi. Om det dröjer mer än 15 sekunder startar pumpen om igen och återgår till startläge med standardinställningar. Om nätspänningen kopplas bort från pumpen medan pumpen är i drift, övergår pumpen till läge för Strömavbrott (se Larm på sida 15). Tryck och håll ned knappen På/Standby, larmet slutar och pumpen stängs av helt. 11

18 LED-indikator Färgerna på LED-lampan intill På/Standby-knappen visar pumpens status enligt följande: Gult (fast sken) Grönt (fast sken) Rött (blinkande sken) Pumpen är nätansluten men i Standby-läge. Pumpen är i drift. Pumpen indikerar ett larm. Indikator för madrassläge alt. sittdyna Det finns 5 ikoner för madrass-/sitsläge som kan visas enligt följande: Madrass Ryggstöd horisontellt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Madrass Ryggstöd höjt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd höjt Reaktivt (CLP) läge Sits Aktivt (växlande) läge Aktiveringsknapp Ikon för lägesval Funktionen på aktiveringsknappen beror på det pumpbyte som utförs och vilken ikon som visas på LSDskärmen rakt ovanför knappen. Denna ikon med två pilar indikerar att pumpen är i normalt terapiläge. När aktiveringsknappen trycks ned, bekräftas den gjorda inställningen. När viktinställning eller läge ändras, ändras ikonen för lägesval till en "bock" och börjar blinka. Tryck på knappen under "bocken" för att bekräfta det nya valet. Inställningen måste bekräftas inom 5 sekunder, annars återgår pumpen till tidigare inställt läge. 12

19 Viktinställning Det finns tre ikoner för viktinställning på LCDskärmen, där varje "personikon" motsvarar patientens viktomfång. Den valda viktinställningen visas genom att motsvarande ikon är markerad och de andra visas som konturer. Patientkomfort och klinisk bedömning ska ligga till grund för valet av rätt viktinställning. Låg vikt Viktomfång: kg Normal vikt Viktomfång: kg Hög vikt Viktomfång: kg För att ändra viktinställning, gör följande: 1. Tryck på knapparna Välj vikt/läge för att markera den nya ikonen för viktomfång. Den nya ikonen är markerad och blinkande. 2. Ikonen för val av läge ändras: 3. Tryck på knappen för aktivering av inställning för att bekräfta det nya valet. 13

20 Läge Ikonerna för viktinställning ersätts med ikonerna för lägesval om aktiveringsknappen trycks in under pågående behandling. Det valda läget indikeras genom att motsvarande ikon blir markerad och omgiven av en fyrkant och den återstående ikonen visas som kontur: Aktivt (växlande) läge Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Ryggstöd horisontellt För att ändra läge, gör följande: 1. Se till att ikonen lägesval visas. 2. Tryck på aktiveringsknappen varvid de två ikonerna för läge visas. 3. Tryck på knapparna välj vikt/läge för att markera den nya lägesikonen. Den nya lägesikonen är markerad med en fyrkantig ram. 4. Den nya lägesikonen och fyrkanten blinkar och ikonen för lägesval ändras: Aktivitetsindikator 5. Tryck på aktiveringsknappen för att bekräfta det nya läget. 6. Tryck på aktiveringsknappen igen och de två lägesikonerna ersätts av ikonerna för viktinställning. Efter att madrassen blåsts upp och systemet befinner sig i normalt driftläge visas en ikon för aktivitetsindikator i övre högra hörnet av LCD-skärmen: Aktivitetsindikatorn roterar medsols för att visa att pumpen fungerar normalt. Aktivitetsindikatorn slutar rotera och börjar blinka om trycket ändras dramatiskt, t.ex. om patienten rör sig häftigt på madrassen eller om viktinställningen ändras. När väl pumptrycket stabiliserats, slutar aktivitetsindikatorn blinka och börjar rotera igen. 14

21 Larm 1. När pumpen detekterar ett larmtillstånd: Motsvarande visuella larm visas på LCD-skärmen enligt nedanstående. LED-indikatorn på kontrollpanelen blinkar växelvis rött och grönt: Ett ljudlarm hörs or låter, det ökar i tonhöjd om larmet ignoreras. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att stoppa larmet. 3. Se Avsnitt 9, Sida 25 Felsökning för att läsa om larm, orsaker till larm och avhjälpande av larm. 15

22 5. Madrass - användning av pumpen Allmänt Installation av systemet Dessa anvisningar gäller den dagliga hanteringen av systemet. Övriga åtgärder, till exempel underhåll och reparation, ska endast utföras av personal med lämpliga kvalifikationer. Se vidare i Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer för en utförlig beskrivning av de kontroller och indikatorer som finns på pumpen. Före användning av Alpha RESPONSE systemet, se till att systemet har installerats korrekt enligt Avsnitt 3, Sida 5 Installation. Initial uppblåsning 1. När strömmen kopplas till pumpen första gången: LED-indikatorn lyser gult för att visa att pumpen är nätansluten men i Standby-läge. LCD-skärmen är släckt. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att ställa in pumpen i På-läge: LED-indikatorn blir grön. LCD-skärmen visar ArjoHuntleigh i 5 sekunder, följt av Alpha RESPONSE i 5 sekunder. Pumpen gör ett självtest och startar. 3. Efter uppstart på 10 sekunder börjar pumpen blåsa upp madrassystemet. Om inget slangset är anslutet till pumpen eller om slangsetet inte är säkert anslutet, visar LCD-skärmen larmetingen anslutningsom avlöses av skärmarna Ingen madrass ochingen Sittdyna, och ett ljudlarm larm utlöses. För att ta bort larmet, anslut ett slangset för madrass eller sittdyna till pumpen. 16

23 Användning av madrassen 1. Se till att HLR-funktionen på madrassen är stängd. 2. När uppblåsningen påbörjas visas ett timglas. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Standardläge för madrassystemet är Aktiv (växlande) i horisontellt läge. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 3. När madrassen är helt fylld visas åter standardskärmen: Timglaset ersätts av kroppsikonen. Aktivitetsindikatorn visas och börjar rotera för att indikera att pumpen är i På-läge. 4. Patienten kan nu läggas på madrassen. 5. För att ändra viktinställning eller sätta madrassen i reaktivt (CLP)-läge, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Dessa inställningar kan också ändras medan madrassen fylls. 17

24 Höjning av ryggstödet på sängen 1. Om ryggstödet på sängen höjs (och patienten är i halvsittande position), känner systemet av den nya positionen och utför automatiskt följande: Ökar lufttrycket i cellerna för att ge optimal tryckfördelning åt patienten. Ändrar madrassikonen från "ryggstöd horisontellt" till "ryggstöd höjt". Nedanstående skärmbild visar madrassen i aktivt (växlande) läge när ryggstödet är höjt. Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: 2. När ryggstödet åter sänks till "ryggstöd horisontellt"- position, känner systemet automatiskt av detta och utför följande: Minskar lufttrycket i cellerna till nivån innan ryggstödet höjdes. Ändrar tillbaka madrassikonen till "ryggstöd horisontellt". För att avsluta behandlingen, tryck ner På/Standbyknappen i 3 sekunder för att sätta pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir gul. LCD-skärmen slocknar. För att tömma madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Aktivera HLR-funktionen vid madrassens huvudände för att tömma den (se Aktivering av HLRfunktionen på sida 20). 18

25 Förvaring av madrassen: Efter lufttömning: 1. Börja rulla madrassen från fotänden till huvudänden. stanna efter ETT varv. 2. Lägg slangsetkontakten över madrassen. 3. Fortsätt rulla madrassen från fotänden mot huvudänden. Kontrollera att madrassen är torr innan den rullas ihop Transportläge För att transportera en patient som ligger på Alpha RESPONSE-madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). Madrassen försätts i transportläge. 3. För slangsetkontakten genom transportöglan för att förhindra att det uppstår skada på slangsetet när sängen flyttas. Transportfunktionen varar i upp till 8 timmar. 4. För att återgå till normal användning, sätt tillbaka slangsetet till pumpen och starta om behandlingen. Slangsetkontakt Transportögla 19

26 HLR-funktion Aktivering av HLR- funktionen VIKTIGT VID HJÄRTSTILLESTÅND Om patienten får hjärtstillestånd och HLR (hjärtlungräddning) måste utföras, aktivera HLR-funktionen för att snabbt tömma madrassen: Dra med ett kraftigt ryck i CPR-fliken för att ta bort CPRpluggen. Luften töms snabbt ur madrassen. Pluggen sitter fast i madrassen med en rem. Om pumpen är igång medan HLR aktiveras, kan larmet lågt tryck utlösas. 1 2 För att stänga HLR- funktionen VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. För in CPR-pluggen i kontakten på madrassen. Se till att pluggen sitter fast ordentligt

27 6. Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Se avsnitten "Allmänt" och "Initial uppblåsning" i Avsnitt5,Sida16 Madrass - användning av pumpen. 1. När uppblåsningen börjar visas standardskärmen för uppblåsning av sittdynan. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Det enda celluppblåsningsläget är Aktiv (växlande), vilket visas av ikonen för madrass/ sittdyna. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 2. När uppblåsningen är klar, visas standardskärmen för användning av sittdynan: Timglaset ersätts av kroppsikonen. 3. Patienten kan nu sitta på sittdynan. 4. För att ändra inställningen för viktomfång, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Denna inställning kan också ändras medan sittdynan fylls. 21

28 Tömning av sittdynan För att tömma sittdynan på luft, gör följande: 1. Håll ner På/Standby-knappen i 3 sekunder och sätt pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir röd. LCD-skärmen släcks. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Tryck ned de 2 ventilerna på undersidan av sittdynan för att släppa ut återstående luft. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. 22

29 7. Rengöring Procedurerna nedan rekommenderas men bör anpassas så att de överensstämmer med eventuella lokala eller nationella riktlinjer för rengöring av medicinteknisk utrustning som gäller vid sjukvårdsinrättningen eller i det land utrustningen används. Om du är osäker rådfråga hygienansvarig sjuksköterska. Alpha RESPONSE-systemet ska rutinmässigt rengöras mellan patienter samt med regelbundna mellanrum när den används, helt i enlighet med god praxis för all återanvändbar medicinteknisk utrustning. VARNING Dra ut elsladden från eluttaget innan rengöring påbörjas. Använd alltid skyddskläder vid rengöring. Varning Använd inga fenolbaserade lösningar, eller frätande medel eller slipkuddar vid rengöringen eftersom dessa kommer att skada ytskiktet. Överdraget tål ej att autoklaveras. Undvik för mycket vatten på elektriska delar under rengöringen. Spraya inte rengöringsmedel direkt på pumpen. Rengöring Kemisk Desinficering Termisk desinficering Rengör alla synliga ytor och avlägsna eventuella organiska rester genom att torka av med en trasa som fuktats med vanligt (neutralt) tvättmedel och vatten. Torka noggrant. Vi rekommenderar ett klorlösande medel, t.ex. natriumhypoklorit med en styrka på 1000 ppm tillgängligt klor (detta kan variera från 250 ppm till ppm beroende på lokal policy och föroreningsgrad). Torka av alla rengjorda ytor med lösningen och torka noggrant. Alkoholbaserade desinfektionsmedel (maximal styrka 70 %) kan användas som alternativ. Försäkra dig om att produkten är torr före förvaring. Om du väljer ett alternativt desinfektionsmedel bland alla de medel som finns, rekommenderar vi att du kontrollerar kemikaliens lämplighet hos leverantören före användning. FÅR INTE VRIDAS/MANGLAS, AUTOKLAVERAS ELLER RENGÖRAS MED FENOLBASERADE LÖSNINGSMEDEL. För information om madrassens toppöverdrag inklusive tvättinstruktioner, se ÖVERDRAG, SPECIFIKATION på sida

30 8. Underhåll och service Alpha RESPONSE System Underhåll Utrustningen har utformats så att den är så gott som underhållsfri mellan serviceperioderna. Service På begäran ställer ArjoHuntleigh servicehandböcker, komponentlistor och annan information till förfogande som behövs för att av ArjoHuntleigh utbildad personal skall kunna reparera systemet. Serviceperiod ArjoHuntleigh rekommenderar att Alpha RESPONSE - systemet genomgår service efter 12 månaders drift, av en servicereparatör som ArjoHuntleigh godkänt. Service-symbolen tänds för att visa att pumpen är klar för service (se Larm på sida 15). Alpha RESPONSE-pump Allmän skötsel, Underhåll och Inspektion Ekologiskt filter Kontrollera alla elektriska anslutningar och elkabeln efter tecken på kraftigt slitage. Om pumpen utsätts för onormal behandling, t.ex. sänks ned i vatten eller tappas, måste enheten returneras till ett auktoriserat servicecenter. Det interna ekologiska filtret kan användas kontinuerligt i 12 månader innan det måste tas ut för autoklavering eller byte. Det ekologiska filtret får endast bytas ut av en serviceingenjör. Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Allmän skötsel Serienummermärkning Pump Madrass Sittdyna Ta bort överdraget och kontrollera att det inte finns några tecken på förslitning eller revor. Kontrollera att alla blixtlås är stängda. Kontrollera att alla kontakter är funktionsdugliga, inklusive anslutningar mellan celler och grenrör. Kontrollera att alla cellfästen sitter ordentligt anslutna till madrassens basplatta och inte är lösa eller skadade. Pumpens serienummer finns på skylten på pumpens baksida. Madrassens serienummer finns innanför basöverdraget ovanför slangsetet. Sittdynans serienummer finns strax innanför framsidan av basöverdraget. 24

31 9. Felsökning I tabellen nedan finns en vägledning för felsökning för Alpha RESPONSE-systemet om det skulle uppstå något fel. LCD-skärm Trolig anledning Åtgärd Pumpen blåser upp ersättningsmadrassen eller toppmadrassen. Timglaset ersätts av kroppsikonen när madrassen är fylld. Uppblåsning av madrass Pumpen blåser upp sittdynan. Timglaset ersätts av kroppsikonen när sittdynan är fylld. Uppblåsning av sittdyna 1. Inget slangset anslutet till pumpen. 2. Slangsetet sitter inte fast ordentligt. 1. Anslut slangsetet till pumpen. 2. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. Ingen madrass/sittdyna (bilderna alternerar) Lågt tryck Högt tryck 1. Slangsetet är inte korrekt anslutet. 2. HLR-funktionen är inte helt stängd. 3. Det finns en läcka i systemet. 1. Slangsetet är "vikt" eller blockerat. 2. Pumpen har detekterat ett internt fel. Pumpen är ej nätansluten. 1. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. 2. Se till att CPR-pluggen är helt inskjuten i madrassen. 3. Ring en servicetekniker. 1. Kontrollera och ta bort alla "veck" och blockeringar i slangsetet. 2. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Anslut nätspänningen till pumpen på nytt. Strömavbrott Pumpen har detekterat ett internt fel. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Maskinvarufel Serviceindikator (högst upp till höger på LCD-skärmen) Pumpen behöver service: Efter 12 månaders drift tänds skiftnyckelikonen. Efter ytterligare 3 månaders drift börjar skiftnyckelikonen blinka. Tillkalla servicetekniker. 25

32 10. Teknisk beskrivning PUMP Modell: Artikelnummer: Alpha RESPONSE (464EUR) Elspänning: V Nätfrekvens: Strömförsörjning: Storlek: Vikt: Material i fodral: Skyddsgrad mot elektrisk stöt: Skyddsgrad mot vätskeintrång: Användning: 50/60 Hz 27 VA 240mm (L) x 210mm (H) x 135mm (D) 3,2 kg Eldbeständig ABS-plast Klass II, Dubbelisolerad med funktionell jordning Typ BF IPX0 Kontinuerlig SYMBOLER Typ BF Får ej slängas i hushållssoporna Växelström Dubbelisolerad Farlig spänning i Se medföljande dokument SN: Serienummer With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with UL and CAN/ CSA C22.2 No MEDICAL EQUIPMENT Se bruksanvisningen Ref: Modellnummer MILJÖINFORMATION Skick Temperaturintervall Relativ luftfuktighet Atmosfäriskt tryck Drift +10 C till +40? 20 % till 95 % (icke-kondenserande) Förvaring (långtids) +5? till +35 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 700hPa till 1060 hpa 500 hpa till 1060 hpa Förvaring (korttids) (mindre än 24 tim) -20 C till +50 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 500 hpa till 1060 hpa 26

33 MADRASS Beskrivning Storlek (höjd x längd) Cellmaterial Basöverdrag, material Ersättningsmadrass (MR) 205 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat Toppmadrass (OL) 115 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat INFORMATION OM MADRASSTORLEK Art.nr Beskrivning Bredd (mm) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Dartex) 806 SITTDYNA Art. nummer: Längd: Bredd: Höjd: Cellmaterial: DAR 470 mm 455 mm 50 mm Polyuretan SYMBOLER FÖR RENGÖRING Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel Torktumla på låg temperatur Får ej strykas Torktumla vid C Använd lösning utspädd till ppm tillgängligt klor Torka ytan med fuktig trasa Tvätta vid 71 C i minst 3 minuter Tvätta vid 65? i minst 10 minuter 27

34 ÖVERDRAG, SPECIFIKATION Egenskap Standardöverdrag (Dartex) Advantex Löstagbart överdrag Ja Ja Ångpermeabelt Ja Ja Luftgenomsläppligt Nej Nej Låg friktion Ja 18 % lägre Vattentät/avstötande Ja Ja Infektionskontroll Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Brandhärdigt BS 7175: 0,1 & 5 BS 7175: 0,1 & 5 2-vägs töjbart Ja Delvis Tvättanvisningar Torkanvisningar MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Torktumlas vid högst 130 C (266 F) eller lufttorkas MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Får ENDAST torktumlas vid C (176 F-185 F) Livslängd 50 tvättcykler (minimum) 50 tvättcykler (minimum) Tillämpningsområde Akut- och hemsjukvård Akut- och hemsjukvård a. Kontrollera lokal hygienföreskrift för att bestämma tid/temperaturförhållande för att uppnå termisk desinfektion. 28

35 AUSTRALIA ArjoHuntleigh Pty Ltd PO Box 330 Hamilton Hill AU-6963 WESTERN AUSTRALIA T: F: ITALY ArjoHuntleigh S.p.A. Via Tor Vergata, 432 IT-ROMA T: F: SWITZERLAND ArjoHuntleigh AG Florenzstrasse 1D CH-BASEL 4023 T: +41 (0) F: +41 (0) AUSTRIA ArjoHuntleigh GmbH Dörrstrasse 85 AT-6020 INNSBRUCK T: F: NETHERLANDS ArjoHuntleigh BV Biezenwei 21 NL-4004 MB TIEL Postbus 6116 NL-4000 HC TIEL T: +31 (0) F: +31 (0) UNITED KINGDOM Huntleigh Healthcare Ltd Dallow Road Luton, Bedfordshire LU1 1TD T: +44 (0) F: +44 (0) BELGIUM ArjoHuntleigh NV/SA Evenbroekveld 16 B-9420 ERPE MERE T: +32 (0) F: +32 (0) NEW ZEALAND ArjoHuntleigh Ltd Unit 6/38 Eaglehurst Road Ellerslie NZ-AUCKLAND T: F: USA ArjoHuntleigh 2349 W Lake Street - Suite 250 Addison, IL T: Toll Free US: (800) F: DENMARK ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE T: F: POLAND ArjoHuntleigh Polska Sp. z.o.o. ul. Ks. Wawrzyniaka 2 PL KOMORNIKI T: F: FINLAND ArjoHuntleigh OY Vanha Porvoontie 229 FI VANTAA T: F: SOUTH AFRICA Huntleigh Africa Pty Ltd 120 Willem Cruywagen Avenue Klerksoord ZA-PRETORIA T: F: FRANCE HNE 451 Chemin de Champivost BP20 FR LIMONEST CEDEX T: +33 (0) F: +33 (0) SPAIN ArjoHuntleigh Ibérica S.L. Carratera de Rubi, 88, 1 a planta-a1 Sant Cugat del Valles ES-BARCELONA T: F: GERMANY ArjoHuntleigh GmbH Peter-Sander-Strasse 10 DE MAINZ-KASTEL T: F: SWEDEN ArjoHuntleigh AB Box 61 S ESLÖV T: F:

36 464900SV_01: November 2009

AUTO LOGIC Bruksanvisning

AUTO LOGIC Bruksanvisning AUTO LOGIC Bruksanvisning 0086...with people in mind Innehåll Allmän säkerhet................................................... iii Inledning..........................................................1

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Produktbeskrivning och prestanda 5 Uppackning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual ROHO AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

GRP 0. OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! 0 9 mån 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! 0 9 mån 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 mån 0 10 kg OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! U10714 rev 01 VARNINGAR 1. Läs bruksanvisningen noggrant före montering. Om babyskyddet inte monteras

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer