ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALPHA RESPONSE Bruksanvisning"

Transkript

1 ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

2

3 Innehåll Allmän säkerhet iii Säkerhetsvarningar iii Försiktighetsåtgärder iii EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) iv Miljöskydd iv Service iv Utformningspolicy och copyright iv Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE Pump Madrass: Topp- och ersättningsmadrass Sittdyna Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Installation av pumpen Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Larm Madrass - användning av pumpen Allmänt Initial uppblåsning Användning av madrassen Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: Förvaring av madrassen: Transportläge HLR-funktion Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Tömning av sittdynan Rengöring (i)

4 Underhåll och service Alpha RESPONSE System Alpha RESPONSE-pump Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Serienummermärkning Felsökning Teknisk beskrivning (ii)

5 ALLMÄN SÄKERHET Läs noggrant alla installationsanvisningar i bruksanvisningen innan pumpen ansluts till elnätet. Systemet har utformats så att det uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter innefattande: EN :1990/A13:1996 och IEC :1988/A2:1995 UL , UL och CAN/CSA C22.2 No M90 Säkerhetsvarningar Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt. Om patienten är oövervakad bör dock sidogrindar användas baserat på klinisk bedömning och i enlighet med lokala föreskrifter. Vid användning av säng, sänggrindar och madrassystem får inte någon öppning förekomma som är så stor att patientens huvud eller kropp riskerar att fastna eller risk finns att patienten kan ramla ur sängen på ett farligt sätt eller trassla in sig i elkablar, slangset eller luftslangar. Iaktta försiktighet så att inga mellanrum uppkommer genom kompression eller rörelse hos madrassen. Risk finns att allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå. Säkerställ att elkabeln och slangset eller lufttrycksslangar är placerade så att man inte kan snubbla på dem och att de inte kan fastna i sängmekanismen eller orsaka någon annan olycka. Om det finns kabelränna längs madrassens långsida bör elkabeln placeras i den. Elektrisk utrustning kan medföra risker om den används på fel sätt. Pumpen innehåller inga delar som behöver underhållas. Pumphusets baksida får endast tas bort av behörig teknisk personal. Inga förändringar får göras på utrustningen. Eluttaget/kontakten måste alltid vara tillgänglig. För att koppla bort pumpen helt och hållet från elnätet måste man dra ur kontakten från eluttaget. HLR-funktionen och/eller CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Koppla bort pumpen från eluttaget före rengöring och inspektion. Håll pumpen borta från vätskor och låt den inte hamna under vatten. Använd inte pumpen i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Överdraget till denna produkt släpper igenom fukt men inte luft och kan därför medföra en kvävningsrisk. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Endast den pump- och madrasskombination som rekommenderas av ArjoHuntleigh bör användas. Vi kan inte garantera att produkten fungerar på ett riktigt sätt om felaktiga pump- och madrasskombinationer används. Försiktighetsåtgärder Följande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas för din egen säkerhet och för utrustningens säkerhet: Om extra bäddutrustning placeras mellan patient och madrass kan madrassens tryckavlastande egenskaper minska. Det bör därför undvikas eller hållas så tunt som möjligt. Som en del av god trycksårsvård bör patienten undvika kläder med sömmar och veck som kan orsaka högt tryck mot huden. Av samma orsak bör man undvika att stoppa saker i fickorna. Utsätt inte systemet, i synnerhet madrassen, för öppen eld, t.ex. cigaretter etc. Förvara inte systemet i direkt solljus. (iii)

6 Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel för att göra rent systemet. Kontrollera att systemet är rent och torrt före användning eller förvaring. Använd aldrig vassa föremål eller eluppvärmda filtar på eller under systemet. Förvara pumpen och madrassen i de medföljande förvaringsväskorna. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EMC-standarder. Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskild försiktighet med avseende på EMC och måste installeras i enlighet med följande instruktioner: Om tillbehör som inte angivits av tillverkaren används kan detta leda till att utsläppen från utrustningen ökar eller att produktens prestanda försämras. Bärbar och mobil utrustning för trådlös kommunikation (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka medicinsk elektrisk utrustning. Om utrustningen behöver användas i anslutning till annan elektrisk utrustning, måste normal drift kontrolleras före användning. För närmare information om EMC, ta kontakt med ArjoHuntleighs servicepersonal. Miljöskydd Felaktig bortskaffning av denna utrustning och dess komponenter, i synnerhet batterier och andra elektriska komponenter, kan medföra att miljöfarliga ämnen bildas. Kontakta ArjoHuntleigh för mer information om bortskaffning för att undvika dessa faror. Service ArjoHuntleigh rekommenderar att detta system får service var 12:e månad eller, i förekommande fall, när serviceindikatorn tänds. Utformningspolicy och copyright and är varumärken som tillhör ArjoHuntleigh-koncernen. Eftersom det ingår i vår policy att ständigt förbättra oss, förbehåller vi oss rätten att ändra utformningar utan föregående meddelande. ArjoHuntleigh (iv)

7 1. Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE I denna bruksanvisning presenteras Alpha RESPONSE -systemet. Använd den för att installera systemet och behåll den som referensmaterial för dagliga rutiner och som vägledning för underhåll. Alpha RESPONSE-är ett växelvis tryckavlastande madrassystem; bestående av ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna. Systemet är avsett som komplement för såväl prevention som behandling av trycksår. Produkten har två behandlingslägen: Aktivt 1 (växlande) läge som periodiskt fördelar trycket genom att fylla och tömma cellerna under kroppen var 10:e minut. Reaktivt 1 (konstant lägre tryck eller CLP) läge varvid celltrycket minskas och hålls konstant över ytan för att minska trycket mot kroppen. Produkten har ytterligare ett alternativ, transportläge, varvid terapin avbryts och madrasscellerna blir statiska för att underlätta transport av patienten. Madrasserna kan användas såväl på sjukhus som i hemmet. Vid användning av en inställbar säng kan sektionerna ställas in med madrassen på plats. Sittdynan kan användas på alla typer av stolar. Pumpen har tre inställningar för patientvikt: Lätt: kg Normal: kg Tung: kg Pumpen upptäcker automatiskt om madrass eller sittdyna är ansluten. Om sängens ryggstöd är höjt (patienten är i halvsittande ställning), upptäcker systemet det nya läget och ökar automatiskt trycket i luftcellerna för att ge optimal tryckfördelning. 1. Internationella riktlinjer för prevention och behandling av trycksår (2009). 1

8 Pump LCD-skärm, kontroller och LED indikator Madrass: Topp- och ersättningsmadrass 3 statiska huvudceller Löstagbart överdrag 14 standardceller HUVUDÄNDE FOTÄNDE Upphängningskrokar Slanganslutning Bärhandtag HLRfunktion Fästremmar Slangset Transportögla Kabelränna 2

9 Sittdyna Aktiva (växlande) celler Löstagbart överdrag Tömningsventiler (på baksidan för packning och förvaring) Fästremmar Bottendel Slangset 3

10 2. Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Alpha RESPONSE-Alpha Response-systemet är lämpligt för prevention och behandling av alla trycksårsgrader 1. Användning av madrassen skall alltid kombineras med tät övervakning och lägesförändring. Alpha RESPONSE-madrassen är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Alpha RESPONSE-sittdyna är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Patienter med instabila ryggradsfrakturer bör inte placeras på Alpha RESPONSE. Om patienten har instabila ryggradsfrakturer bör läkare konsulteras innan Alpha Response används. Trots att Alpha RESPONSE-systemet klarar patientvikter på upp till 160 kg är det troligt att patienter som närmar sig den övre viktgränsen är bättre lämpade att vårdas på ett bariatriskt specialsystem. Aktiva sittdynor (med växlande tryck) kan vara olämpliga för patienter med nedsatt sittställning eller deformerat bäcken. Kontakta sittdyneansvarig för råd. Sittande patienter löper ökad risk för trycksår särskilt om de är orörliga eller har sår inom sätesområdet. För optimalt resultat, placera en tryckfördelande sittdyna i en stol som frmjar en god sittställning och har en plan sits som stöd för dynan, som tillägg till ett individualiserat ompositioneringsprogram. Ovanstående är endast riktlinjer och får inte ersätta klinisk bedömning och erfarenhet. Alpha RESPONSE-system är en del i strategin för behandling av trycksår. Om befintliga sår inte blir bättre eller om patientens tillstånd förändras, bör behandlingsprogrammet i sin helhet ses över av den ordinerande läkaren. Madrass- och sittdynekombinationer kan ha olika gränser för högsta vikt. Dynor bör användas tillsammans med tryckavlastande madrasser för att ge dygnet runt-behandling. 1. Internationella riktlinjer för trycksår. NPUAP/EPUAP,

11 3. Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass 1. Plocka upp systemet ur förpackningen. Det ska innehålla följande delar: Alpha RESPONSE-pump, inklusive nätkabel. Antingen Alpha RESPONSE toppmadrass, Alpha RESPONSE ersättningsmadrass eller Alpha RESPONSE sittdyna, som alla har inbyggda slangset. Varning Placera inte toppmadrassen direkt på sängbotten. Toppmadrass 1. Placera toppmadrassen ovanpå basmadrassen med slangsetet vid sängens fotände och HRL-funktionen vid huvudänden. Madrassöverdraget måste placeras överst. 2. Sätt fast madrassen i sängramen med hjälp av de 4 remmarna på undersidan av toppmadrassen: Remmarna sitter fast i 4 av de 5 paren fästpunkter. Välj placering beroende på typ av sängram. En av remmarna måste sitta i huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. De två övriga kan fästas vid något av de tre paren fästpunkter i mitten av madrassen. Dra varje halva av remmen under basmadrassen, koppla ihop dem och dra åt ordentligt. Sett uppifrån Madrassens undersida Huvudände Fotände Basmadrass Rem Fästpunkter för remmarna Rem 5

12 Ersättningsmadrass 1. Tag bort den befintliga madrassen från sängen och kontrollera att det inte finns några utstickande sängfjädrar eller vassa föremål på sängbottnen. 2. Rulla ut madrassen på sängen och se till att slangsetet hamnar vid sängens fotände och CPR:n vid huvudänden. 3. Fäst madrassen vid sängramen med hjälp av de 8 fästremmarna. De 8 fästremmarna kan flyttas till vilka som helst av de 10 fästpunkterna på botten av ersättningsmadrassen. Detta gör att madrassen kan fästas vid olika sorters sängramar. Om sängen har delade sektioner för separat lyft av patientens huvud och/eller knän, sätt endast fast madrassen i de rörliga delarna av sängramen. En av remmarna måste sitta vid huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Stängning av HLR-funktionen Se till att HLR-funktionen är avstängd på toppmadrassen eller ersättningsmadrassen: HLR-funktionen består av en kontakt vid sidan av madrassen med en löstagbar plugg. Se till att HLR-pluggen är helt inskjuten i madrassens kontakt

13 Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Varning Använd inte sittdynan utan att ha en dyna under den. Använd alltid sittdynan med det skyddande överdraget. Placera sittdynan med luftslangen framåt. Undvik att kablarna ligger längs golvet kontrollera att kablar och slangar är placerade under stolen för att undvika olyckstillbud. 1. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål på stolen som kan tänkas sticka hål på dynan. 2. Placera dynan ovanpå stolsitsen. Ställ dig framför stolen och titta mot den. Kontrollera att cellerna befinner sig överst, slangsetet kommer ut från dynans främre, högra hörn, cellerna i sittdynan ligger horisontellt längs stolen, med "V"-formen pekande framåt. 3. Fäst sittdynan vid stolen med hjälp av fästremmarna som framgår av följande illustrationer. 4. Om stolen har öppna sidor ska dynan fästas enligt nedanstående: 7

14 5. Om stolen har slutna sidor med en löstagbar sittdyna ska dynan fästas enligt nedanstående: Installation av pumpen 6. Om stolen har slutna sidor med en sittdyna som inte är löstagbar kommer sittdynan att sitta fast enbart med hjälp av dess halkfria basmaterial. 7. Placera skyddsöverdraget över sittdynan och kontrollera att loggan och orienteringsikonen som finns tryckt på överdraget är överst och vid sätets framsida. 8. Sätt fast överdraget på sittdynan med blixtlåset och var försiktig så att inget material fastnar i blixtlåset. 1. Placera pumpen upprätt på en lämplig plan yta eller häng upp den på skenan vid fotänden av sängen med hjälp av upphängningskrokarna. 2. Sätt i nätsladdens stickkontakt i ett lämpligt vägguttag. Sänggavel Upphängningskrok Elkontakt 8

15 Hantering av kablar i madrassen Elkabeln bör placeras i en av kabelrännorna som finns på båda sidor av madrassen enligt nedanstående: 1. Välj en av kabelrännorna. 2. Öppna tryckknapparna längs kabelrännan. 3. Led elkabeln längs madrassens sida och stäng kabelrännan runt kabeln med hjälp av tryckknapparna. Anslutning av slangsetet Se till att slangsetet på madrassen eller dynan inte är vikt eller vridet och tryck kontakten på slangsetet hårt mot pumpen tills den klickar på plats. Se till att slangsetet är ordentligt anslutet till pumpen. Klick 1 2 9

16 Bortkoppling av slangsetet För att koppla bort slangsetet, tryck ned knappen ovanpå slangsetanslutningen och dra bort slangsetanslutningen från pumpen. Detta sätter madrassen i transportläge och gör att madrassen inte töms på luft. För att tömma madrassen, se Tömning av madrassen: på sida 18. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Knapp för bortkoppling av slangsetet 1 2 Drift Systemet är nu klart för användning. Se Kontroller, larm och indikatorer på sida 11 och Madrass - användning av pumpen på sida 16 för anvisningar om daglig drift. 10

17 4. Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Ikoner för viktinställning LCD-skärm Aktivitetsindikator LED-indikator På/Standbyknapp Vikt/Läge Aktiveringsknappar Ikon för madrass/sittdyna Läge Val Ikon Aktiveringsknapp LCD-skärm Knapp På/Standby LED-indikator Knapp På/Standby Visar pumpens inställningar enligt följande: Madrass alternativt sittdyna Viktinställning (eller madrassläge, om detta valts i lägesväljaren). Lägesval. Aktivitetsindikator. Tryck på knappen På/Standby för att starta pumpen; LED-indikatorn blir grön. För att sätta pumpen i Standby-läge, tryck på knappen På/Standby i cirka 3 sekunder. LCD-skärmen släcks och LED-indikatorn blir gul. Om du trycker på knappen På/Standby inom 15 sekunder efter att pumpen satts i Standby, går pumpen direkt igång och fortsätter föregående terapi. Om det dröjer mer än 15 sekunder startar pumpen om igen och återgår till startläge med standardinställningar. Om nätspänningen kopplas bort från pumpen medan pumpen är i drift, övergår pumpen till läge för Strömavbrott (se Larm på sida 15). Tryck och håll ned knappen På/Standby, larmet slutar och pumpen stängs av helt. 11

18 LED-indikator Färgerna på LED-lampan intill På/Standby-knappen visar pumpens status enligt följande: Gult (fast sken) Grönt (fast sken) Rött (blinkande sken) Pumpen är nätansluten men i Standby-läge. Pumpen är i drift. Pumpen indikerar ett larm. Indikator för madrassläge alt. sittdyna Det finns 5 ikoner för madrass-/sitsläge som kan visas enligt följande: Madrass Ryggstöd horisontellt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Madrass Ryggstöd höjt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd höjt Reaktivt (CLP) läge Sits Aktivt (växlande) läge Aktiveringsknapp Ikon för lägesval Funktionen på aktiveringsknappen beror på det pumpbyte som utförs och vilken ikon som visas på LSDskärmen rakt ovanför knappen. Denna ikon med två pilar indikerar att pumpen är i normalt terapiläge. När aktiveringsknappen trycks ned, bekräftas den gjorda inställningen. När viktinställning eller läge ändras, ändras ikonen för lägesval till en "bock" och börjar blinka. Tryck på knappen under "bocken" för att bekräfta det nya valet. Inställningen måste bekräftas inom 5 sekunder, annars återgår pumpen till tidigare inställt läge. 12

19 Viktinställning Det finns tre ikoner för viktinställning på LCDskärmen, där varje "personikon" motsvarar patientens viktomfång. Den valda viktinställningen visas genom att motsvarande ikon är markerad och de andra visas som konturer. Patientkomfort och klinisk bedömning ska ligga till grund för valet av rätt viktinställning. Låg vikt Viktomfång: kg Normal vikt Viktomfång: kg Hög vikt Viktomfång: kg För att ändra viktinställning, gör följande: 1. Tryck på knapparna Välj vikt/läge för att markera den nya ikonen för viktomfång. Den nya ikonen är markerad och blinkande. 2. Ikonen för val av läge ändras: 3. Tryck på knappen för aktivering av inställning för att bekräfta det nya valet. 13

20 Läge Ikonerna för viktinställning ersätts med ikonerna för lägesval om aktiveringsknappen trycks in under pågående behandling. Det valda läget indikeras genom att motsvarande ikon blir markerad och omgiven av en fyrkant och den återstående ikonen visas som kontur: Aktivt (växlande) läge Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Ryggstöd horisontellt För att ändra läge, gör följande: 1. Se till att ikonen lägesval visas. 2. Tryck på aktiveringsknappen varvid de två ikonerna för läge visas. 3. Tryck på knapparna välj vikt/läge för att markera den nya lägesikonen. Den nya lägesikonen är markerad med en fyrkantig ram. 4. Den nya lägesikonen och fyrkanten blinkar och ikonen för lägesval ändras: Aktivitetsindikator 5. Tryck på aktiveringsknappen för att bekräfta det nya läget. 6. Tryck på aktiveringsknappen igen och de två lägesikonerna ersätts av ikonerna för viktinställning. Efter att madrassen blåsts upp och systemet befinner sig i normalt driftläge visas en ikon för aktivitetsindikator i övre högra hörnet av LCD-skärmen: Aktivitetsindikatorn roterar medsols för att visa att pumpen fungerar normalt. Aktivitetsindikatorn slutar rotera och börjar blinka om trycket ändras dramatiskt, t.ex. om patienten rör sig häftigt på madrassen eller om viktinställningen ändras. När väl pumptrycket stabiliserats, slutar aktivitetsindikatorn blinka och börjar rotera igen. 14

21 Larm 1. När pumpen detekterar ett larmtillstånd: Motsvarande visuella larm visas på LCD-skärmen enligt nedanstående. LED-indikatorn på kontrollpanelen blinkar växelvis rött och grönt: Ett ljudlarm hörs or låter, det ökar i tonhöjd om larmet ignoreras. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att stoppa larmet. 3. Se Avsnitt 9, Sida 25 Felsökning för att läsa om larm, orsaker till larm och avhjälpande av larm. 15

22 5. Madrass - användning av pumpen Allmänt Installation av systemet Dessa anvisningar gäller den dagliga hanteringen av systemet. Övriga åtgärder, till exempel underhåll och reparation, ska endast utföras av personal med lämpliga kvalifikationer. Se vidare i Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer för en utförlig beskrivning av de kontroller och indikatorer som finns på pumpen. Före användning av Alpha RESPONSE systemet, se till att systemet har installerats korrekt enligt Avsnitt 3, Sida 5 Installation. Initial uppblåsning 1. När strömmen kopplas till pumpen första gången: LED-indikatorn lyser gult för att visa att pumpen är nätansluten men i Standby-läge. LCD-skärmen är släckt. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att ställa in pumpen i På-läge: LED-indikatorn blir grön. LCD-skärmen visar ArjoHuntleigh i 5 sekunder, följt av Alpha RESPONSE i 5 sekunder. Pumpen gör ett självtest och startar. 3. Efter uppstart på 10 sekunder börjar pumpen blåsa upp madrassystemet. Om inget slangset är anslutet till pumpen eller om slangsetet inte är säkert anslutet, visar LCD-skärmen larmetingen anslutningsom avlöses av skärmarna Ingen madrass ochingen Sittdyna, och ett ljudlarm larm utlöses. För att ta bort larmet, anslut ett slangset för madrass eller sittdyna till pumpen. 16

23 Användning av madrassen 1. Se till att HLR-funktionen på madrassen är stängd. 2. När uppblåsningen påbörjas visas ett timglas. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Standardläge för madrassystemet är Aktiv (växlande) i horisontellt läge. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 3. När madrassen är helt fylld visas åter standardskärmen: Timglaset ersätts av kroppsikonen. Aktivitetsindikatorn visas och börjar rotera för att indikera att pumpen är i På-läge. 4. Patienten kan nu läggas på madrassen. 5. För att ändra viktinställning eller sätta madrassen i reaktivt (CLP)-läge, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Dessa inställningar kan också ändras medan madrassen fylls. 17

24 Höjning av ryggstödet på sängen 1. Om ryggstödet på sängen höjs (och patienten är i halvsittande position), känner systemet av den nya positionen och utför automatiskt följande: Ökar lufttrycket i cellerna för att ge optimal tryckfördelning åt patienten. Ändrar madrassikonen från "ryggstöd horisontellt" till "ryggstöd höjt". Nedanstående skärmbild visar madrassen i aktivt (växlande) läge när ryggstödet är höjt. Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: 2. När ryggstödet åter sänks till "ryggstöd horisontellt"- position, känner systemet automatiskt av detta och utför följande: Minskar lufttrycket i cellerna till nivån innan ryggstödet höjdes. Ändrar tillbaka madrassikonen till "ryggstöd horisontellt". För att avsluta behandlingen, tryck ner På/Standbyknappen i 3 sekunder för att sätta pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir gul. LCD-skärmen slocknar. För att tömma madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Aktivera HLR-funktionen vid madrassens huvudände för att tömma den (se Aktivering av HLRfunktionen på sida 20). 18

25 Förvaring av madrassen: Efter lufttömning: 1. Börja rulla madrassen från fotänden till huvudänden. stanna efter ETT varv. 2. Lägg slangsetkontakten över madrassen. 3. Fortsätt rulla madrassen från fotänden mot huvudänden. Kontrollera att madrassen är torr innan den rullas ihop Transportläge För att transportera en patient som ligger på Alpha RESPONSE-madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). Madrassen försätts i transportläge. 3. För slangsetkontakten genom transportöglan för att förhindra att det uppstår skada på slangsetet när sängen flyttas. Transportfunktionen varar i upp till 8 timmar. 4. För att återgå till normal användning, sätt tillbaka slangsetet till pumpen och starta om behandlingen. Slangsetkontakt Transportögla 19

26 HLR-funktion Aktivering av HLR- funktionen VIKTIGT VID HJÄRTSTILLESTÅND Om patienten får hjärtstillestånd och HLR (hjärtlungräddning) måste utföras, aktivera HLR-funktionen för att snabbt tömma madrassen: Dra med ett kraftigt ryck i CPR-fliken för att ta bort CPRpluggen. Luften töms snabbt ur madrassen. Pluggen sitter fast i madrassen med en rem. Om pumpen är igång medan HLR aktiveras, kan larmet lågt tryck utlösas. 1 2 För att stänga HLR- funktionen VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. För in CPR-pluggen i kontakten på madrassen. Se till att pluggen sitter fast ordentligt

27 6. Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Se avsnitten "Allmänt" och "Initial uppblåsning" i Avsnitt5,Sida16 Madrass - användning av pumpen. 1. När uppblåsningen börjar visas standardskärmen för uppblåsning av sittdynan. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Det enda celluppblåsningsläget är Aktiv (växlande), vilket visas av ikonen för madrass/ sittdyna. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 2. När uppblåsningen är klar, visas standardskärmen för användning av sittdynan: Timglaset ersätts av kroppsikonen. 3. Patienten kan nu sitta på sittdynan. 4. För att ändra inställningen för viktomfång, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Denna inställning kan också ändras medan sittdynan fylls. 21

28 Tömning av sittdynan För att tömma sittdynan på luft, gör följande: 1. Håll ner På/Standby-knappen i 3 sekunder och sätt pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir röd. LCD-skärmen släcks. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Tryck ned de 2 ventilerna på undersidan av sittdynan för att släppa ut återstående luft. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. 22

29 7. Rengöring Procedurerna nedan rekommenderas men bör anpassas så att de överensstämmer med eventuella lokala eller nationella riktlinjer för rengöring av medicinteknisk utrustning som gäller vid sjukvårdsinrättningen eller i det land utrustningen används. Om du är osäker rådfråga hygienansvarig sjuksköterska. Alpha RESPONSE-systemet ska rutinmässigt rengöras mellan patienter samt med regelbundna mellanrum när den används, helt i enlighet med god praxis för all återanvändbar medicinteknisk utrustning. VARNING Dra ut elsladden från eluttaget innan rengöring påbörjas. Använd alltid skyddskläder vid rengöring. Varning Använd inga fenolbaserade lösningar, eller frätande medel eller slipkuddar vid rengöringen eftersom dessa kommer att skada ytskiktet. Överdraget tål ej att autoklaveras. Undvik för mycket vatten på elektriska delar under rengöringen. Spraya inte rengöringsmedel direkt på pumpen. Rengöring Kemisk Desinficering Termisk desinficering Rengör alla synliga ytor och avlägsna eventuella organiska rester genom att torka av med en trasa som fuktats med vanligt (neutralt) tvättmedel och vatten. Torka noggrant. Vi rekommenderar ett klorlösande medel, t.ex. natriumhypoklorit med en styrka på 1000 ppm tillgängligt klor (detta kan variera från 250 ppm till ppm beroende på lokal policy och föroreningsgrad). Torka av alla rengjorda ytor med lösningen och torka noggrant. Alkoholbaserade desinfektionsmedel (maximal styrka 70 %) kan användas som alternativ. Försäkra dig om att produkten är torr före förvaring. Om du väljer ett alternativt desinfektionsmedel bland alla de medel som finns, rekommenderar vi att du kontrollerar kemikaliens lämplighet hos leverantören före användning. FÅR INTE VRIDAS/MANGLAS, AUTOKLAVERAS ELLER RENGÖRAS MED FENOLBASERADE LÖSNINGSMEDEL. För information om madrassens toppöverdrag inklusive tvättinstruktioner, se ÖVERDRAG, SPECIFIKATION på sida

30 8. Underhåll och service Alpha RESPONSE System Underhåll Utrustningen har utformats så att den är så gott som underhållsfri mellan serviceperioderna. Service På begäran ställer ArjoHuntleigh servicehandböcker, komponentlistor och annan information till förfogande som behövs för att av ArjoHuntleigh utbildad personal skall kunna reparera systemet. Serviceperiod ArjoHuntleigh rekommenderar att Alpha RESPONSE - systemet genomgår service efter 12 månaders drift, av en servicereparatör som ArjoHuntleigh godkänt. Service-symbolen tänds för att visa att pumpen är klar för service (se Larm på sida 15). Alpha RESPONSE-pump Allmän skötsel, Underhåll och Inspektion Ekologiskt filter Kontrollera alla elektriska anslutningar och elkabeln efter tecken på kraftigt slitage. Om pumpen utsätts för onormal behandling, t.ex. sänks ned i vatten eller tappas, måste enheten returneras till ett auktoriserat servicecenter. Det interna ekologiska filtret kan användas kontinuerligt i 12 månader innan det måste tas ut för autoklavering eller byte. Det ekologiska filtret får endast bytas ut av en serviceingenjör. Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Allmän skötsel Serienummermärkning Pump Madrass Sittdyna Ta bort överdraget och kontrollera att det inte finns några tecken på förslitning eller revor. Kontrollera att alla blixtlås är stängda. Kontrollera att alla kontakter är funktionsdugliga, inklusive anslutningar mellan celler och grenrör. Kontrollera att alla cellfästen sitter ordentligt anslutna till madrassens basplatta och inte är lösa eller skadade. Pumpens serienummer finns på skylten på pumpens baksida. Madrassens serienummer finns innanför basöverdraget ovanför slangsetet. Sittdynans serienummer finns strax innanför framsidan av basöverdraget. 24

31 9. Felsökning I tabellen nedan finns en vägledning för felsökning för Alpha RESPONSE-systemet om det skulle uppstå något fel. LCD-skärm Trolig anledning Åtgärd Pumpen blåser upp ersättningsmadrassen eller toppmadrassen. Timglaset ersätts av kroppsikonen när madrassen är fylld. Uppblåsning av madrass Pumpen blåser upp sittdynan. Timglaset ersätts av kroppsikonen när sittdynan är fylld. Uppblåsning av sittdyna 1. Inget slangset anslutet till pumpen. 2. Slangsetet sitter inte fast ordentligt. 1. Anslut slangsetet till pumpen. 2. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. Ingen madrass/sittdyna (bilderna alternerar) Lågt tryck Högt tryck 1. Slangsetet är inte korrekt anslutet. 2. HLR-funktionen är inte helt stängd. 3. Det finns en läcka i systemet. 1. Slangsetet är "vikt" eller blockerat. 2. Pumpen har detekterat ett internt fel. Pumpen är ej nätansluten. 1. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. 2. Se till att CPR-pluggen är helt inskjuten i madrassen. 3. Ring en servicetekniker. 1. Kontrollera och ta bort alla "veck" och blockeringar i slangsetet. 2. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Anslut nätspänningen till pumpen på nytt. Strömavbrott Pumpen har detekterat ett internt fel. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Maskinvarufel Serviceindikator (högst upp till höger på LCD-skärmen) Pumpen behöver service: Efter 12 månaders drift tänds skiftnyckelikonen. Efter ytterligare 3 månaders drift börjar skiftnyckelikonen blinka. Tillkalla servicetekniker. 25

32 10. Teknisk beskrivning PUMP Modell: Artikelnummer: Alpha RESPONSE (464EUR) Elspänning: V Nätfrekvens: Strömförsörjning: Storlek: Vikt: Material i fodral: Skyddsgrad mot elektrisk stöt: Skyddsgrad mot vätskeintrång: Användning: 50/60 Hz 27 VA 240mm (L) x 210mm (H) x 135mm (D) 3,2 kg Eldbeständig ABS-plast Klass II, Dubbelisolerad med funktionell jordning Typ BF IPX0 Kontinuerlig SYMBOLER Typ BF Får ej slängas i hushållssoporna Växelström Dubbelisolerad Farlig spänning i Se medföljande dokument SN: Serienummer With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with UL and CAN/ CSA C22.2 No MEDICAL EQUIPMENT Se bruksanvisningen Ref: Modellnummer MILJÖINFORMATION Skick Temperaturintervall Relativ luftfuktighet Atmosfäriskt tryck Drift +10 C till +40? 20 % till 95 % (icke-kondenserande) Förvaring (långtids) +5? till +35 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 700hPa till 1060 hpa 500 hpa till 1060 hpa Förvaring (korttids) (mindre än 24 tim) -20 C till +50 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 500 hpa till 1060 hpa 26

33 MADRASS Beskrivning Storlek (höjd x längd) Cellmaterial Basöverdrag, material Ersättningsmadrass (MR) 205 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat Toppmadrass (OL) 115 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat INFORMATION OM MADRASSTORLEK Art.nr Beskrivning Bredd (mm) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Dartex) 806 SITTDYNA Art. nummer: Längd: Bredd: Höjd: Cellmaterial: DAR 470 mm 455 mm 50 mm Polyuretan SYMBOLER FÖR RENGÖRING Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel Torktumla på låg temperatur Får ej strykas Torktumla vid C Använd lösning utspädd till ppm tillgängligt klor Torka ytan med fuktig trasa Tvätta vid 71 C i minst 3 minuter Tvätta vid 65? i minst 10 minuter 27

34 ÖVERDRAG, SPECIFIKATION Egenskap Standardöverdrag (Dartex) Advantex Löstagbart överdrag Ja Ja Ångpermeabelt Ja Ja Luftgenomsläppligt Nej Nej Låg friktion Ja 18 % lägre Vattentät/avstötande Ja Ja Infektionskontroll Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Brandhärdigt BS 7175: 0,1 & 5 BS 7175: 0,1 & 5 2-vägs töjbart Ja Delvis Tvättanvisningar Torkanvisningar MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Torktumlas vid högst 130 C (266 F) eller lufttorkas MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Får ENDAST torktumlas vid C (176 F-185 F) Livslängd 50 tvättcykler (minimum) 50 tvättcykler (minimum) Tillämpningsområde Akut- och hemsjukvård Akut- och hemsjukvård a. Kontrollera lokal hygienföreskrift för att bestämma tid/temperaturförhållande för att uppnå termisk desinfektion. 28

35 AUSTRALIA ArjoHuntleigh Pty Ltd PO Box 330 Hamilton Hill AU-6963 WESTERN AUSTRALIA T: F: ITALY ArjoHuntleigh S.p.A. Via Tor Vergata, 432 IT-ROMA T: F: SWITZERLAND ArjoHuntleigh AG Florenzstrasse 1D CH-BASEL 4023 T: +41 (0) F: +41 (0) AUSTRIA ArjoHuntleigh GmbH Dörrstrasse 85 AT-6020 INNSBRUCK T: F: NETHERLANDS ArjoHuntleigh BV Biezenwei 21 NL-4004 MB TIEL Postbus 6116 NL-4000 HC TIEL T: +31 (0) F: +31 (0) UNITED KINGDOM Huntleigh Healthcare Ltd Dallow Road Luton, Bedfordshire LU1 1TD T: +44 (0) F: +44 (0) BELGIUM ArjoHuntleigh NV/SA Evenbroekveld 16 B-9420 ERPE MERE T: +32 (0) F: +32 (0) NEW ZEALAND ArjoHuntleigh Ltd Unit 6/38 Eaglehurst Road Ellerslie NZ-AUCKLAND T: F: USA ArjoHuntleigh 2349 W Lake Street - Suite 250 Addison, IL T: Toll Free US: (800) F: DENMARK ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE T: F: POLAND ArjoHuntleigh Polska Sp. z.o.o. ul. Ks. Wawrzyniaka 2 PL KOMORNIKI T: F: FINLAND ArjoHuntleigh OY Vanha Porvoontie 229 FI VANTAA T: F: SOUTH AFRICA Huntleigh Africa Pty Ltd 120 Willem Cruywagen Avenue Klerksoord ZA-PRETORIA T: F: FRANCE HNE 451 Chemin de Champivost BP20 FR LIMONEST CEDEX T: +33 (0) F: +33 (0) SPAIN ArjoHuntleigh Ibérica S.L. Carratera de Rubi, 88, 1 a planta-a1 Sant Cugat del Valles ES-BARCELONA T: F: GERMANY ArjoHuntleigh GmbH Peter-Sander-Strasse 10 DE MAINZ-KASTEL T: F: SWEDEN ArjoHuntleigh AB Box 61 S ESLÖV T: F:

36 464900SV_01: November 2009

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Cytocentrifug 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING BRUKSANVISNING OCH TEKNISK BESKRIVNING Image sjukhussäng 9200-0193 Version: 02 Publiceringsdatum: 1/2006 Filnamn: Image_01-2006-02_SWE.doc Image Sjukhussäng Författare: LINET, s.r.o., Pavel Pospíšil (pavel.pospisil@linet.cz)

Läs mer

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser Innehåll Förord...4 Avsedd användning...5 Säkerhetsföreskrifter...6 Förberedelser...7 Delarnas namn...8 Produktbeskrivning/funktioner...10 Nedfällningsfunktion...10 Lyftfunktion, upp/ned...10 Care Raiser...10

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok ML180, ML270, MLT350 Gäller för aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009. Sorptionsavfuktare 190TSV-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig användarinformation

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning

Infant Flow SiPAP. Bruksanvisning Infant Flow SiPAP Bruksanvisning ii Infant Flow SiPAP Det här dokumentet är skyddat av amerikanska lagar och internationella upphovsrättslagar. Detta dokument får inte kopieras, reproduceras, översättas,

Läs mer

Användarhandbok. Modell 3150 WristOx 2. pulsoximeter. Svenska. Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik

Användarhandbok. Modell 3150 WristOx 2. pulsoximeter. Svenska. Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik Användarhandbok Modell 3150 WristOx 2 pulsoximeter Handledsburen pulsoximeter med trådlös Bluetooth -teknik 0123 Svenska OBS! Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Bruksanvisning 2013 Welch Allyn. Med ensamrätt. För att stödja den avsedda användningen av produkten som beskrivs i denna publikation, tillåts inköparen

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Owner s Manual #54112, #54113,#54123. www.bestway-service.com #54112 #54123 #54113. Inflate Your Fun TM. 220-240V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5

Owner s Manual #54112, #54113,#54123. www.bestway-service.com #54112 #54123 #54113. Inflate Your Fun TM. 220-240V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5 #54112, #54113,#54123 220-240V~50Hz 2,050W at 20ºC, IPX5 TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Elektromagnetische Verträglichkeit Regelmäßige Produktionsüberwachung www.tuv.com ID 4000000000 Inflate Your Fun TM #54112

Läs mer

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation 9 2.1

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer