ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALPHA RESPONSE Bruksanvisning"

Transkript

1 ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

2

3 Innehåll Allmän säkerhet iii Säkerhetsvarningar iii Försiktighetsåtgärder iii EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) iv Miljöskydd iv Service iv Utformningspolicy och copyright iv Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE Pump Madrass: Topp- och ersättningsmadrass Sittdyna Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Installation av pumpen Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Larm Madrass - användning av pumpen Allmänt Initial uppblåsning Användning av madrassen Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: Förvaring av madrassen: Transportläge HLR-funktion Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Tömning av sittdynan Rengöring (i)

4 Underhåll och service Alpha RESPONSE System Alpha RESPONSE-pump Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Serienummermärkning Felsökning Teknisk beskrivning (ii)

5 ALLMÄN SÄKERHET Läs noggrant alla installationsanvisningar i bruksanvisningen innan pumpen ansluts till elnätet. Systemet har utformats så att det uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter innefattande: EN :1990/A13:1996 och IEC :1988/A2:1995 UL , UL och CAN/CSA C22.2 No M90 Säkerhetsvarningar Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt. Om patienten är oövervakad bör dock sidogrindar användas baserat på klinisk bedömning och i enlighet med lokala föreskrifter. Vid användning av säng, sänggrindar och madrassystem får inte någon öppning förekomma som är så stor att patientens huvud eller kropp riskerar att fastna eller risk finns att patienten kan ramla ur sängen på ett farligt sätt eller trassla in sig i elkablar, slangset eller luftslangar. Iaktta försiktighet så att inga mellanrum uppkommer genom kompression eller rörelse hos madrassen. Risk finns att allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå. Säkerställ att elkabeln och slangset eller lufttrycksslangar är placerade så att man inte kan snubbla på dem och att de inte kan fastna i sängmekanismen eller orsaka någon annan olycka. Om det finns kabelränna längs madrassens långsida bör elkabeln placeras i den. Elektrisk utrustning kan medföra risker om den används på fel sätt. Pumpen innehåller inga delar som behöver underhållas. Pumphusets baksida får endast tas bort av behörig teknisk personal. Inga förändringar får göras på utrustningen. Eluttaget/kontakten måste alltid vara tillgänglig. För att koppla bort pumpen helt och hållet från elnätet måste man dra ur kontakten från eluttaget. HLR-funktionen och/eller CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Koppla bort pumpen från eluttaget före rengöring och inspektion. Håll pumpen borta från vätskor och låt den inte hamna under vatten. Använd inte pumpen i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Överdraget till denna produkt släpper igenom fukt men inte luft och kan därför medföra en kvävningsrisk. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Endast den pump- och madrasskombination som rekommenderas av ArjoHuntleigh bör användas. Vi kan inte garantera att produkten fungerar på ett riktigt sätt om felaktiga pump- och madrasskombinationer används. Försiktighetsåtgärder Följande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas för din egen säkerhet och för utrustningens säkerhet: Om extra bäddutrustning placeras mellan patient och madrass kan madrassens tryckavlastande egenskaper minska. Det bör därför undvikas eller hållas så tunt som möjligt. Som en del av god trycksårsvård bör patienten undvika kläder med sömmar och veck som kan orsaka högt tryck mot huden. Av samma orsak bör man undvika att stoppa saker i fickorna. Utsätt inte systemet, i synnerhet madrassen, för öppen eld, t.ex. cigaretter etc. Förvara inte systemet i direkt solljus. (iii)

6 Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel för att göra rent systemet. Kontrollera att systemet är rent och torrt före användning eller förvaring. Använd aldrig vassa föremål eller eluppvärmda filtar på eller under systemet. Förvara pumpen och madrassen i de medföljande förvaringsväskorna. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EMC-standarder. Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskild försiktighet med avseende på EMC och måste installeras i enlighet med följande instruktioner: Om tillbehör som inte angivits av tillverkaren används kan detta leda till att utsläppen från utrustningen ökar eller att produktens prestanda försämras. Bärbar och mobil utrustning för trådlös kommunikation (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka medicinsk elektrisk utrustning. Om utrustningen behöver användas i anslutning till annan elektrisk utrustning, måste normal drift kontrolleras före användning. För närmare information om EMC, ta kontakt med ArjoHuntleighs servicepersonal. Miljöskydd Felaktig bortskaffning av denna utrustning och dess komponenter, i synnerhet batterier och andra elektriska komponenter, kan medföra att miljöfarliga ämnen bildas. Kontakta ArjoHuntleigh för mer information om bortskaffning för att undvika dessa faror. Service ArjoHuntleigh rekommenderar att detta system får service var 12:e månad eller, i förekommande fall, när serviceindikatorn tänds. Utformningspolicy och copyright and är varumärken som tillhör ArjoHuntleigh-koncernen. Eftersom det ingår i vår policy att ständigt förbättra oss, förbehåller vi oss rätten att ändra utformningar utan föregående meddelande. ArjoHuntleigh (iv)

7 1. Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE I denna bruksanvisning presenteras Alpha RESPONSE -systemet. Använd den för att installera systemet och behåll den som referensmaterial för dagliga rutiner och som vägledning för underhåll. Alpha RESPONSE-är ett växelvis tryckavlastande madrassystem; bestående av ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna. Systemet är avsett som komplement för såväl prevention som behandling av trycksår. Produkten har två behandlingslägen: Aktivt 1 (växlande) läge som periodiskt fördelar trycket genom att fylla och tömma cellerna under kroppen var 10:e minut. Reaktivt 1 (konstant lägre tryck eller CLP) läge varvid celltrycket minskas och hålls konstant över ytan för att minska trycket mot kroppen. Produkten har ytterligare ett alternativ, transportläge, varvid terapin avbryts och madrasscellerna blir statiska för att underlätta transport av patienten. Madrasserna kan användas såväl på sjukhus som i hemmet. Vid användning av en inställbar säng kan sektionerna ställas in med madrassen på plats. Sittdynan kan användas på alla typer av stolar. Pumpen har tre inställningar för patientvikt: Lätt: kg Normal: kg Tung: kg Pumpen upptäcker automatiskt om madrass eller sittdyna är ansluten. Om sängens ryggstöd är höjt (patienten är i halvsittande ställning), upptäcker systemet det nya läget och ökar automatiskt trycket i luftcellerna för att ge optimal tryckfördelning. 1. Internationella riktlinjer för prevention och behandling av trycksår (2009). 1

8 Pump LCD-skärm, kontroller och LED indikator Madrass: Topp- och ersättningsmadrass 3 statiska huvudceller Löstagbart överdrag 14 standardceller HUVUDÄNDE FOTÄNDE Upphängningskrokar Slanganslutning Bärhandtag HLRfunktion Fästremmar Slangset Transportögla Kabelränna 2

9 Sittdyna Aktiva (växlande) celler Löstagbart överdrag Tömningsventiler (på baksidan för packning och förvaring) Fästremmar Bottendel Slangset 3

10 2. Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Alpha RESPONSE-Alpha Response-systemet är lämpligt för prevention och behandling av alla trycksårsgrader 1. Användning av madrassen skall alltid kombineras med tät övervakning och lägesförändring. Alpha RESPONSE-madrassen är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Alpha RESPONSE-sittdyna är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Patienter med instabila ryggradsfrakturer bör inte placeras på Alpha RESPONSE. Om patienten har instabila ryggradsfrakturer bör läkare konsulteras innan Alpha Response används. Trots att Alpha RESPONSE-systemet klarar patientvikter på upp till 160 kg är det troligt att patienter som närmar sig den övre viktgränsen är bättre lämpade att vårdas på ett bariatriskt specialsystem. Aktiva sittdynor (med växlande tryck) kan vara olämpliga för patienter med nedsatt sittställning eller deformerat bäcken. Kontakta sittdyneansvarig för råd. Sittande patienter löper ökad risk för trycksår särskilt om de är orörliga eller har sår inom sätesområdet. För optimalt resultat, placera en tryckfördelande sittdyna i en stol som frmjar en god sittställning och har en plan sits som stöd för dynan, som tillägg till ett individualiserat ompositioneringsprogram. Ovanstående är endast riktlinjer och får inte ersätta klinisk bedömning och erfarenhet. Alpha RESPONSE-system är en del i strategin för behandling av trycksår. Om befintliga sår inte blir bättre eller om patientens tillstånd förändras, bör behandlingsprogrammet i sin helhet ses över av den ordinerande läkaren. Madrass- och sittdynekombinationer kan ha olika gränser för högsta vikt. Dynor bör användas tillsammans med tryckavlastande madrasser för att ge dygnet runt-behandling. 1. Internationella riktlinjer för trycksår. NPUAP/EPUAP,

11 3. Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass 1. Plocka upp systemet ur förpackningen. Det ska innehålla följande delar: Alpha RESPONSE-pump, inklusive nätkabel. Antingen Alpha RESPONSE toppmadrass, Alpha RESPONSE ersättningsmadrass eller Alpha RESPONSE sittdyna, som alla har inbyggda slangset. Varning Placera inte toppmadrassen direkt på sängbotten. Toppmadrass 1. Placera toppmadrassen ovanpå basmadrassen med slangsetet vid sängens fotände och HRL-funktionen vid huvudänden. Madrassöverdraget måste placeras överst. 2. Sätt fast madrassen i sängramen med hjälp av de 4 remmarna på undersidan av toppmadrassen: Remmarna sitter fast i 4 av de 5 paren fästpunkter. Välj placering beroende på typ av sängram. En av remmarna måste sitta i huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. De två övriga kan fästas vid något av de tre paren fästpunkter i mitten av madrassen. Dra varje halva av remmen under basmadrassen, koppla ihop dem och dra åt ordentligt. Sett uppifrån Madrassens undersida Huvudände Fotände Basmadrass Rem Fästpunkter för remmarna Rem 5

12 Ersättningsmadrass 1. Tag bort den befintliga madrassen från sängen och kontrollera att det inte finns några utstickande sängfjädrar eller vassa föremål på sängbottnen. 2. Rulla ut madrassen på sängen och se till att slangsetet hamnar vid sängens fotände och CPR:n vid huvudänden. 3. Fäst madrassen vid sängramen med hjälp av de 8 fästremmarna. De 8 fästremmarna kan flyttas till vilka som helst av de 10 fästpunkterna på botten av ersättningsmadrassen. Detta gör att madrassen kan fästas vid olika sorters sängramar. Om sängen har delade sektioner för separat lyft av patientens huvud och/eller knän, sätt endast fast madrassen i de rörliga delarna av sängramen. En av remmarna måste sitta vid huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Stängning av HLR-funktionen Se till att HLR-funktionen är avstängd på toppmadrassen eller ersättningsmadrassen: HLR-funktionen består av en kontakt vid sidan av madrassen med en löstagbar plugg. Se till att HLR-pluggen är helt inskjuten i madrassens kontakt

13 Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Varning Använd inte sittdynan utan att ha en dyna under den. Använd alltid sittdynan med det skyddande överdraget. Placera sittdynan med luftslangen framåt. Undvik att kablarna ligger längs golvet kontrollera att kablar och slangar är placerade under stolen för att undvika olyckstillbud. 1. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål på stolen som kan tänkas sticka hål på dynan. 2. Placera dynan ovanpå stolsitsen. Ställ dig framför stolen och titta mot den. Kontrollera att cellerna befinner sig överst, slangsetet kommer ut från dynans främre, högra hörn, cellerna i sittdynan ligger horisontellt längs stolen, med "V"-formen pekande framåt. 3. Fäst sittdynan vid stolen med hjälp av fästremmarna som framgår av följande illustrationer. 4. Om stolen har öppna sidor ska dynan fästas enligt nedanstående: 7

14 5. Om stolen har slutna sidor med en löstagbar sittdyna ska dynan fästas enligt nedanstående: Installation av pumpen 6. Om stolen har slutna sidor med en sittdyna som inte är löstagbar kommer sittdynan att sitta fast enbart med hjälp av dess halkfria basmaterial. 7. Placera skyddsöverdraget över sittdynan och kontrollera att loggan och orienteringsikonen som finns tryckt på överdraget är överst och vid sätets framsida. 8. Sätt fast överdraget på sittdynan med blixtlåset och var försiktig så att inget material fastnar i blixtlåset. 1. Placera pumpen upprätt på en lämplig plan yta eller häng upp den på skenan vid fotänden av sängen med hjälp av upphängningskrokarna. 2. Sätt i nätsladdens stickkontakt i ett lämpligt vägguttag. Sänggavel Upphängningskrok Elkontakt 8

15 Hantering av kablar i madrassen Elkabeln bör placeras i en av kabelrännorna som finns på båda sidor av madrassen enligt nedanstående: 1. Välj en av kabelrännorna. 2. Öppna tryckknapparna längs kabelrännan. 3. Led elkabeln längs madrassens sida och stäng kabelrännan runt kabeln med hjälp av tryckknapparna. Anslutning av slangsetet Se till att slangsetet på madrassen eller dynan inte är vikt eller vridet och tryck kontakten på slangsetet hårt mot pumpen tills den klickar på plats. Se till att slangsetet är ordentligt anslutet till pumpen. Klick 1 2 9

16 Bortkoppling av slangsetet För att koppla bort slangsetet, tryck ned knappen ovanpå slangsetanslutningen och dra bort slangsetanslutningen från pumpen. Detta sätter madrassen i transportläge och gör att madrassen inte töms på luft. För att tömma madrassen, se Tömning av madrassen: på sida 18. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Knapp för bortkoppling av slangsetet 1 2 Drift Systemet är nu klart för användning. Se Kontroller, larm och indikatorer på sida 11 och Madrass - användning av pumpen på sida 16 för anvisningar om daglig drift. 10

17 4. Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Ikoner för viktinställning LCD-skärm Aktivitetsindikator LED-indikator På/Standbyknapp Vikt/Läge Aktiveringsknappar Ikon för madrass/sittdyna Läge Val Ikon Aktiveringsknapp LCD-skärm Knapp På/Standby LED-indikator Knapp På/Standby Visar pumpens inställningar enligt följande: Madrass alternativt sittdyna Viktinställning (eller madrassläge, om detta valts i lägesväljaren). Lägesval. Aktivitetsindikator. Tryck på knappen På/Standby för att starta pumpen; LED-indikatorn blir grön. För att sätta pumpen i Standby-läge, tryck på knappen På/Standby i cirka 3 sekunder. LCD-skärmen släcks och LED-indikatorn blir gul. Om du trycker på knappen På/Standby inom 15 sekunder efter att pumpen satts i Standby, går pumpen direkt igång och fortsätter föregående terapi. Om det dröjer mer än 15 sekunder startar pumpen om igen och återgår till startläge med standardinställningar. Om nätspänningen kopplas bort från pumpen medan pumpen är i drift, övergår pumpen till läge för Strömavbrott (se Larm på sida 15). Tryck och håll ned knappen På/Standby, larmet slutar och pumpen stängs av helt. 11

18 LED-indikator Färgerna på LED-lampan intill På/Standby-knappen visar pumpens status enligt följande: Gult (fast sken) Grönt (fast sken) Rött (blinkande sken) Pumpen är nätansluten men i Standby-läge. Pumpen är i drift. Pumpen indikerar ett larm. Indikator för madrassläge alt. sittdyna Det finns 5 ikoner för madrass-/sitsläge som kan visas enligt följande: Madrass Ryggstöd horisontellt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Madrass Ryggstöd höjt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd höjt Reaktivt (CLP) läge Sits Aktivt (växlande) läge Aktiveringsknapp Ikon för lägesval Funktionen på aktiveringsknappen beror på det pumpbyte som utförs och vilken ikon som visas på LSDskärmen rakt ovanför knappen. Denna ikon med två pilar indikerar att pumpen är i normalt terapiläge. När aktiveringsknappen trycks ned, bekräftas den gjorda inställningen. När viktinställning eller läge ändras, ändras ikonen för lägesval till en "bock" och börjar blinka. Tryck på knappen under "bocken" för att bekräfta det nya valet. Inställningen måste bekräftas inom 5 sekunder, annars återgår pumpen till tidigare inställt läge. 12

19 Viktinställning Det finns tre ikoner för viktinställning på LCDskärmen, där varje "personikon" motsvarar patientens viktomfång. Den valda viktinställningen visas genom att motsvarande ikon är markerad och de andra visas som konturer. Patientkomfort och klinisk bedömning ska ligga till grund för valet av rätt viktinställning. Låg vikt Viktomfång: kg Normal vikt Viktomfång: kg Hög vikt Viktomfång: kg För att ändra viktinställning, gör följande: 1. Tryck på knapparna Välj vikt/läge för att markera den nya ikonen för viktomfång. Den nya ikonen är markerad och blinkande. 2. Ikonen för val av läge ändras: 3. Tryck på knappen för aktivering av inställning för att bekräfta det nya valet. 13

20 Läge Ikonerna för viktinställning ersätts med ikonerna för lägesval om aktiveringsknappen trycks in under pågående behandling. Det valda läget indikeras genom att motsvarande ikon blir markerad och omgiven av en fyrkant och den återstående ikonen visas som kontur: Aktivt (växlande) läge Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Ryggstöd horisontellt För att ändra läge, gör följande: 1. Se till att ikonen lägesval visas. 2. Tryck på aktiveringsknappen varvid de två ikonerna för läge visas. 3. Tryck på knapparna välj vikt/läge för att markera den nya lägesikonen. Den nya lägesikonen är markerad med en fyrkantig ram. 4. Den nya lägesikonen och fyrkanten blinkar och ikonen för lägesval ändras: Aktivitetsindikator 5. Tryck på aktiveringsknappen för att bekräfta det nya läget. 6. Tryck på aktiveringsknappen igen och de två lägesikonerna ersätts av ikonerna för viktinställning. Efter att madrassen blåsts upp och systemet befinner sig i normalt driftläge visas en ikon för aktivitetsindikator i övre högra hörnet av LCD-skärmen: Aktivitetsindikatorn roterar medsols för att visa att pumpen fungerar normalt. Aktivitetsindikatorn slutar rotera och börjar blinka om trycket ändras dramatiskt, t.ex. om patienten rör sig häftigt på madrassen eller om viktinställningen ändras. När väl pumptrycket stabiliserats, slutar aktivitetsindikatorn blinka och börjar rotera igen. 14

21 Larm 1. När pumpen detekterar ett larmtillstånd: Motsvarande visuella larm visas på LCD-skärmen enligt nedanstående. LED-indikatorn på kontrollpanelen blinkar växelvis rött och grönt: Ett ljudlarm hörs or låter, det ökar i tonhöjd om larmet ignoreras. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att stoppa larmet. 3. Se Avsnitt 9, Sida 25 Felsökning för att läsa om larm, orsaker till larm och avhjälpande av larm. 15

22 5. Madrass - användning av pumpen Allmänt Installation av systemet Dessa anvisningar gäller den dagliga hanteringen av systemet. Övriga åtgärder, till exempel underhåll och reparation, ska endast utföras av personal med lämpliga kvalifikationer. Se vidare i Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer för en utförlig beskrivning av de kontroller och indikatorer som finns på pumpen. Före användning av Alpha RESPONSE systemet, se till att systemet har installerats korrekt enligt Avsnitt 3, Sida 5 Installation. Initial uppblåsning 1. När strömmen kopplas till pumpen första gången: LED-indikatorn lyser gult för att visa att pumpen är nätansluten men i Standby-läge. LCD-skärmen är släckt. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att ställa in pumpen i På-läge: LED-indikatorn blir grön. LCD-skärmen visar ArjoHuntleigh i 5 sekunder, följt av Alpha RESPONSE i 5 sekunder. Pumpen gör ett självtest och startar. 3. Efter uppstart på 10 sekunder börjar pumpen blåsa upp madrassystemet. Om inget slangset är anslutet till pumpen eller om slangsetet inte är säkert anslutet, visar LCD-skärmen larmetingen anslutningsom avlöses av skärmarna Ingen madrass ochingen Sittdyna, och ett ljudlarm larm utlöses. För att ta bort larmet, anslut ett slangset för madrass eller sittdyna till pumpen. 16

23 Användning av madrassen 1. Se till att HLR-funktionen på madrassen är stängd. 2. När uppblåsningen påbörjas visas ett timglas. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Standardläge för madrassystemet är Aktiv (växlande) i horisontellt läge. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 3. När madrassen är helt fylld visas åter standardskärmen: Timglaset ersätts av kroppsikonen. Aktivitetsindikatorn visas och börjar rotera för att indikera att pumpen är i På-läge. 4. Patienten kan nu läggas på madrassen. 5. För att ändra viktinställning eller sätta madrassen i reaktivt (CLP)-läge, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Dessa inställningar kan också ändras medan madrassen fylls. 17

24 Höjning av ryggstödet på sängen 1. Om ryggstödet på sängen höjs (och patienten är i halvsittande position), känner systemet av den nya positionen och utför automatiskt följande: Ökar lufttrycket i cellerna för att ge optimal tryckfördelning åt patienten. Ändrar madrassikonen från "ryggstöd horisontellt" till "ryggstöd höjt". Nedanstående skärmbild visar madrassen i aktivt (växlande) läge när ryggstödet är höjt. Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: 2. När ryggstödet åter sänks till "ryggstöd horisontellt"- position, känner systemet automatiskt av detta och utför följande: Minskar lufttrycket i cellerna till nivån innan ryggstödet höjdes. Ändrar tillbaka madrassikonen till "ryggstöd horisontellt". För att avsluta behandlingen, tryck ner På/Standbyknappen i 3 sekunder för att sätta pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir gul. LCD-skärmen slocknar. För att tömma madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Aktivera HLR-funktionen vid madrassens huvudände för att tömma den (se Aktivering av HLRfunktionen på sida 20). 18

25 Förvaring av madrassen: Efter lufttömning: 1. Börja rulla madrassen från fotänden till huvudänden. stanna efter ETT varv. 2. Lägg slangsetkontakten över madrassen. 3. Fortsätt rulla madrassen från fotänden mot huvudänden. Kontrollera att madrassen är torr innan den rullas ihop Transportläge För att transportera en patient som ligger på Alpha RESPONSE-madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). Madrassen försätts i transportläge. 3. För slangsetkontakten genom transportöglan för att förhindra att det uppstår skada på slangsetet när sängen flyttas. Transportfunktionen varar i upp till 8 timmar. 4. För att återgå till normal användning, sätt tillbaka slangsetet till pumpen och starta om behandlingen. Slangsetkontakt Transportögla 19

26 HLR-funktion Aktivering av HLR- funktionen VIKTIGT VID HJÄRTSTILLESTÅND Om patienten får hjärtstillestånd och HLR (hjärtlungräddning) måste utföras, aktivera HLR-funktionen för att snabbt tömma madrassen: Dra med ett kraftigt ryck i CPR-fliken för att ta bort CPRpluggen. Luften töms snabbt ur madrassen. Pluggen sitter fast i madrassen med en rem. Om pumpen är igång medan HLR aktiveras, kan larmet lågt tryck utlösas. 1 2 För att stänga HLR- funktionen VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. För in CPR-pluggen i kontakten på madrassen. Se till att pluggen sitter fast ordentligt

27 6. Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Se avsnitten "Allmänt" och "Initial uppblåsning" i Avsnitt5,Sida16 Madrass - användning av pumpen. 1. När uppblåsningen börjar visas standardskärmen för uppblåsning av sittdynan. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Det enda celluppblåsningsläget är Aktiv (växlande), vilket visas av ikonen för madrass/ sittdyna. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 2. När uppblåsningen är klar, visas standardskärmen för användning av sittdynan: Timglaset ersätts av kroppsikonen. 3. Patienten kan nu sitta på sittdynan. 4. För att ändra inställningen för viktomfång, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Denna inställning kan också ändras medan sittdynan fylls. 21

28 Tömning av sittdynan För att tömma sittdynan på luft, gör följande: 1. Håll ner På/Standby-knappen i 3 sekunder och sätt pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir röd. LCD-skärmen släcks. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Tryck ned de 2 ventilerna på undersidan av sittdynan för att släppa ut återstående luft. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. 22

29 7. Rengöring Procedurerna nedan rekommenderas men bör anpassas så att de överensstämmer med eventuella lokala eller nationella riktlinjer för rengöring av medicinteknisk utrustning som gäller vid sjukvårdsinrättningen eller i det land utrustningen används. Om du är osäker rådfråga hygienansvarig sjuksköterska. Alpha RESPONSE-systemet ska rutinmässigt rengöras mellan patienter samt med regelbundna mellanrum när den används, helt i enlighet med god praxis för all återanvändbar medicinteknisk utrustning. VARNING Dra ut elsladden från eluttaget innan rengöring påbörjas. Använd alltid skyddskläder vid rengöring. Varning Använd inga fenolbaserade lösningar, eller frätande medel eller slipkuddar vid rengöringen eftersom dessa kommer att skada ytskiktet. Överdraget tål ej att autoklaveras. Undvik för mycket vatten på elektriska delar under rengöringen. Spraya inte rengöringsmedel direkt på pumpen. Rengöring Kemisk Desinficering Termisk desinficering Rengör alla synliga ytor och avlägsna eventuella organiska rester genom att torka av med en trasa som fuktats med vanligt (neutralt) tvättmedel och vatten. Torka noggrant. Vi rekommenderar ett klorlösande medel, t.ex. natriumhypoklorit med en styrka på 1000 ppm tillgängligt klor (detta kan variera från 250 ppm till ppm beroende på lokal policy och föroreningsgrad). Torka av alla rengjorda ytor med lösningen och torka noggrant. Alkoholbaserade desinfektionsmedel (maximal styrka 70 %) kan användas som alternativ. Försäkra dig om att produkten är torr före förvaring. Om du väljer ett alternativt desinfektionsmedel bland alla de medel som finns, rekommenderar vi att du kontrollerar kemikaliens lämplighet hos leverantören före användning. FÅR INTE VRIDAS/MANGLAS, AUTOKLAVERAS ELLER RENGÖRAS MED FENOLBASERADE LÖSNINGSMEDEL. För information om madrassens toppöverdrag inklusive tvättinstruktioner, se ÖVERDRAG, SPECIFIKATION på sida

30 8. Underhåll och service Alpha RESPONSE System Underhåll Utrustningen har utformats så att den är så gott som underhållsfri mellan serviceperioderna. Service På begäran ställer ArjoHuntleigh servicehandböcker, komponentlistor och annan information till förfogande som behövs för att av ArjoHuntleigh utbildad personal skall kunna reparera systemet. Serviceperiod ArjoHuntleigh rekommenderar att Alpha RESPONSE - systemet genomgår service efter 12 månaders drift, av en servicereparatör som ArjoHuntleigh godkänt. Service-symbolen tänds för att visa att pumpen är klar för service (se Larm på sida 15). Alpha RESPONSE-pump Allmän skötsel, Underhåll och Inspektion Ekologiskt filter Kontrollera alla elektriska anslutningar och elkabeln efter tecken på kraftigt slitage. Om pumpen utsätts för onormal behandling, t.ex. sänks ned i vatten eller tappas, måste enheten returneras till ett auktoriserat servicecenter. Det interna ekologiska filtret kan användas kontinuerligt i 12 månader innan det måste tas ut för autoklavering eller byte. Det ekologiska filtret får endast bytas ut av en serviceingenjör. Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Allmän skötsel Serienummermärkning Pump Madrass Sittdyna Ta bort överdraget och kontrollera att det inte finns några tecken på förslitning eller revor. Kontrollera att alla blixtlås är stängda. Kontrollera att alla kontakter är funktionsdugliga, inklusive anslutningar mellan celler och grenrör. Kontrollera att alla cellfästen sitter ordentligt anslutna till madrassens basplatta och inte är lösa eller skadade. Pumpens serienummer finns på skylten på pumpens baksida. Madrassens serienummer finns innanför basöverdraget ovanför slangsetet. Sittdynans serienummer finns strax innanför framsidan av basöverdraget. 24

31 9. Felsökning I tabellen nedan finns en vägledning för felsökning för Alpha RESPONSE-systemet om det skulle uppstå något fel. LCD-skärm Trolig anledning Åtgärd Pumpen blåser upp ersättningsmadrassen eller toppmadrassen. Timglaset ersätts av kroppsikonen när madrassen är fylld. Uppblåsning av madrass Pumpen blåser upp sittdynan. Timglaset ersätts av kroppsikonen när sittdynan är fylld. Uppblåsning av sittdyna 1. Inget slangset anslutet till pumpen. 2. Slangsetet sitter inte fast ordentligt. 1. Anslut slangsetet till pumpen. 2. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. Ingen madrass/sittdyna (bilderna alternerar) Lågt tryck Högt tryck 1. Slangsetet är inte korrekt anslutet. 2. HLR-funktionen är inte helt stängd. 3. Det finns en läcka i systemet. 1. Slangsetet är "vikt" eller blockerat. 2. Pumpen har detekterat ett internt fel. Pumpen är ej nätansluten. 1. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. 2. Se till att CPR-pluggen är helt inskjuten i madrassen. 3. Ring en servicetekniker. 1. Kontrollera och ta bort alla "veck" och blockeringar i slangsetet. 2. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Anslut nätspänningen till pumpen på nytt. Strömavbrott Pumpen har detekterat ett internt fel. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Maskinvarufel Serviceindikator (högst upp till höger på LCD-skärmen) Pumpen behöver service: Efter 12 månaders drift tänds skiftnyckelikonen. Efter ytterligare 3 månaders drift börjar skiftnyckelikonen blinka. Tillkalla servicetekniker. 25

32 10. Teknisk beskrivning PUMP Modell: Artikelnummer: Alpha RESPONSE (464EUR) Elspänning: V Nätfrekvens: Strömförsörjning: Storlek: Vikt: Material i fodral: Skyddsgrad mot elektrisk stöt: Skyddsgrad mot vätskeintrång: Användning: 50/60 Hz 27 VA 240mm (L) x 210mm (H) x 135mm (D) 3,2 kg Eldbeständig ABS-plast Klass II, Dubbelisolerad med funktionell jordning Typ BF IPX0 Kontinuerlig SYMBOLER Typ BF Får ej slängas i hushållssoporna Växelström Dubbelisolerad Farlig spänning i Se medföljande dokument SN: Serienummer With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with UL and CAN/ CSA C22.2 No MEDICAL EQUIPMENT Se bruksanvisningen Ref: Modellnummer MILJÖINFORMATION Skick Temperaturintervall Relativ luftfuktighet Atmosfäriskt tryck Drift +10 C till +40? 20 % till 95 % (icke-kondenserande) Förvaring (långtids) +5? till +35 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 700hPa till 1060 hpa 500 hpa till 1060 hpa Förvaring (korttids) (mindre än 24 tim) -20 C till +50 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 500 hpa till 1060 hpa 26

33 MADRASS Beskrivning Storlek (höjd x längd) Cellmaterial Basöverdrag, material Ersättningsmadrass (MR) 205 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat Toppmadrass (OL) 115 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat INFORMATION OM MADRASSTORLEK Art.nr Beskrivning Bredd (mm) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Dartex) 806 SITTDYNA Art. nummer: Längd: Bredd: Höjd: Cellmaterial: DAR 470 mm 455 mm 50 mm Polyuretan SYMBOLER FÖR RENGÖRING Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel Torktumla på låg temperatur Får ej strykas Torktumla vid C Använd lösning utspädd till ppm tillgängligt klor Torka ytan med fuktig trasa Tvätta vid 71 C i minst 3 minuter Tvätta vid 65? i minst 10 minuter 27

34 ÖVERDRAG, SPECIFIKATION Egenskap Standardöverdrag (Dartex) Advantex Löstagbart överdrag Ja Ja Ångpermeabelt Ja Ja Luftgenomsläppligt Nej Nej Låg friktion Ja 18 % lägre Vattentät/avstötande Ja Ja Infektionskontroll Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Brandhärdigt BS 7175: 0,1 & 5 BS 7175: 0,1 & 5 2-vägs töjbart Ja Delvis Tvättanvisningar Torkanvisningar MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Torktumlas vid högst 130 C (266 F) eller lufttorkas MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Får ENDAST torktumlas vid C (176 F-185 F) Livslängd 50 tvättcykler (minimum) 50 tvättcykler (minimum) Tillämpningsområde Akut- och hemsjukvård Akut- och hemsjukvård a. Kontrollera lokal hygienföreskrift för att bestämma tid/temperaturförhållande för att uppnå termisk desinfektion. 28

35 AUSTRALIA ArjoHuntleigh Pty Ltd PO Box 330 Hamilton Hill AU-6963 WESTERN AUSTRALIA T: F: ITALY ArjoHuntleigh S.p.A. Via Tor Vergata, 432 IT-ROMA T: F: SWITZERLAND ArjoHuntleigh AG Florenzstrasse 1D CH-BASEL 4023 T: +41 (0) F: +41 (0) AUSTRIA ArjoHuntleigh GmbH Dörrstrasse 85 AT-6020 INNSBRUCK T: F: NETHERLANDS ArjoHuntleigh BV Biezenwei 21 NL-4004 MB TIEL Postbus 6116 NL-4000 HC TIEL T: +31 (0) F: +31 (0) UNITED KINGDOM Huntleigh Healthcare Ltd Dallow Road Luton, Bedfordshire LU1 1TD T: +44 (0) F: +44 (0) BELGIUM ArjoHuntleigh NV/SA Evenbroekveld 16 B-9420 ERPE MERE T: +32 (0) F: +32 (0) NEW ZEALAND ArjoHuntleigh Ltd Unit 6/38 Eaglehurst Road Ellerslie NZ-AUCKLAND T: F: USA ArjoHuntleigh 2349 W Lake Street - Suite 250 Addison, IL T: Toll Free US: (800) F: DENMARK ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE T: F: POLAND ArjoHuntleigh Polska Sp. z.o.o. ul. Ks. Wawrzyniaka 2 PL KOMORNIKI T: F: FINLAND ArjoHuntleigh OY Vanha Porvoontie 229 FI VANTAA T: F: SOUTH AFRICA Huntleigh Africa Pty Ltd 120 Willem Cruywagen Avenue Klerksoord ZA-PRETORIA T: F: FRANCE HNE 451 Chemin de Champivost BP20 FR LIMONEST CEDEX T: +33 (0) F: +33 (0) SPAIN ArjoHuntleigh Ibérica S.L. Carratera de Rubi, 88, 1 a planta-a1 Sant Cugat del Valles ES-BARCELONA T: F: GERMANY ArjoHuntleigh GmbH Peter-Sander-Strasse 10 DE MAINZ-KASTEL T: F: SWEDEN ArjoHuntleigh AB Box 61 S ESLÖV T: F:

36 464900SV_01: November 2009

AUTO LOGIC Bruksanvisning

AUTO LOGIC Bruksanvisning AUTO LOGIC Bruksanvisning 0086...with people in mind Innehåll Allmän säkerhet................................................... iii Inledning..........................................................1

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

Bruksanvisning. PreVento Castor 303 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 570 278

Bruksanvisning. PreVento Castor 303 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 570 278 Bruksanvisning PreVento Castor 303 2014-11-21 Artikelnummer bruksanvisning: 570 278 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 3 Installation och användarinstruktioner

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING ROBER VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄMNE SIDA VIKTIG INFORMATION 3 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 3 BESKRIVNING AV SYSTEMETS DELAR 3-5 INSTALLATION AV MADRASSEN 5 INSTALLATION AV

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

FLOWTRON HYDROVEN 3. Bruksanvisning. Intermittent pneumatiskt kompressionssystem

FLOWTRON HYDROVEN 3. Bruksanvisning. Intermittent pneumatiskt kompressionssystem FLOWTRON HYDROVEN 3 Bruksanvisning Intermittent pneumatiskt kompressionssystem Innehåll Introduktion..........................................................1 Klinisk tillämpning....................................................

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Produktbeskrivning och prestanda 5 Uppackning

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION Höftortos DynaCox art.nr. 22300

ANVÄNDARINSTRUKTION Höftortos DynaCox art.nr. 22300 ANVÄNDARINSTRUKTION Höftortos DynaCox art.nr. 22300 Produktbeskrivning Enligt 3-punktsprincipen förenar höftortosen DynaCox det åtsittande bandagets verkan (proprioception) med ortosens integrerade stabiliseringskomponenter.

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända.

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända. - Bruksanvisning Protac MyBaSe Du har valt en kvalitetsprodukt från Protac. Protac garanterar att du har fått en originalprodukt, designad i Danmark och utvecklad tillsammans med yrkeskunniga samarbetspartner.

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual ROHO AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Flowtron Hydroven 12-systemet Bruksanvisning

Flowtron Hydroven 12-systemet Bruksanvisning Flowtron Hydroven 12-systemet Bruksanvisning Produktområde - Intermittent Kompression Innehåll Allmän säkerhet..................................................... iii Inledning...........................................................

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-23. CuroCell Nova Växeltryckssystem. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001303

Bruksanvisning 2015-03-23. CuroCell Nova Växeltryckssystem. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001303 Bruksanvisning 2015-03-23 CuroCell Nova Växeltryckssystem Artikelnummer bruksanvisning: 95 001303 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivning 6 Montering/Installation

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer