ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALPHA RESPONSE Bruksanvisning"

Transkript

1 ALPHA RESPONSE Bruksanvisning

2

3 Innehåll Allmän säkerhet iii Säkerhetsvarningar iii Försiktighetsåtgärder iii EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) iv Miljöskydd iv Service iv Utformningspolicy och copyright iv Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE Pump Madrass: Topp- och ersättningsmadrass Sittdyna Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Installation av pumpen Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Larm Madrass - användning av pumpen Allmänt Initial uppblåsning Användning av madrassen Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: Förvaring av madrassen: Transportläge HLR-funktion Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Tömning av sittdynan Rengöring (i)

4 Underhåll och service Alpha RESPONSE System Alpha RESPONSE-pump Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Serienummermärkning Felsökning Teknisk beskrivning (ii)

5 ALLMÄN SÄKERHET Läs noggrant alla installationsanvisningar i bruksanvisningen innan pumpen ansluts till elnätet. Systemet har utformats så att det uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter innefattande: EN :1990/A13:1996 och IEC :1988/A2:1995 UL , UL och CAN/CSA C22.2 No M90 Säkerhetsvarningar Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt. Om patienten är oövervakad bör dock sidogrindar användas baserat på klinisk bedömning och i enlighet med lokala föreskrifter. Vid användning av säng, sänggrindar och madrassystem får inte någon öppning förekomma som är så stor att patientens huvud eller kropp riskerar att fastna eller risk finns att patienten kan ramla ur sängen på ett farligt sätt eller trassla in sig i elkablar, slangset eller luftslangar. Iaktta försiktighet så att inga mellanrum uppkommer genom kompression eller rörelse hos madrassen. Risk finns att allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå. Säkerställ att elkabeln och slangset eller lufttrycksslangar är placerade så att man inte kan snubbla på dem och att de inte kan fastna i sängmekanismen eller orsaka någon annan olycka. Om det finns kabelränna längs madrassens långsida bör elkabeln placeras i den. Elektrisk utrustning kan medföra risker om den används på fel sätt. Pumpen innehåller inga delar som behöver underhållas. Pumphusets baksida får endast tas bort av behörig teknisk personal. Inga förändringar får göras på utrustningen. Eluttaget/kontakten måste alltid vara tillgänglig. För att koppla bort pumpen helt och hållet från elnätet måste man dra ur kontakten från eluttaget. HLR-funktionen och/eller CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Koppla bort pumpen från eluttaget före rengöring och inspektion. Håll pumpen borta från vätskor och låt den inte hamna under vatten. Använd inte pumpen i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Överdraget till denna produkt släpper igenom fukt men inte luft och kan därför medföra en kvävningsrisk. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Endast den pump- och madrasskombination som rekommenderas av ArjoHuntleigh bör användas. Vi kan inte garantera att produkten fungerar på ett riktigt sätt om felaktiga pump- och madrasskombinationer används. Försiktighetsåtgärder Följande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas för din egen säkerhet och för utrustningens säkerhet: Om extra bäddutrustning placeras mellan patient och madrass kan madrassens tryckavlastande egenskaper minska. Det bör därför undvikas eller hållas så tunt som möjligt. Som en del av god trycksårsvård bör patienten undvika kläder med sömmar och veck som kan orsaka högt tryck mot huden. Av samma orsak bör man undvika att stoppa saker i fickorna. Utsätt inte systemet, i synnerhet madrassen, för öppen eld, t.ex. cigaretter etc. Förvara inte systemet i direkt solljus. (iii)

6 Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel för att göra rent systemet. Kontrollera att systemet är rent och torrt före användning eller förvaring. Använd aldrig vassa föremål eller eluppvärmda filtar på eller under systemet. Förvara pumpen och madrassen i de medföljande förvaringsväskorna. EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EMC-standarder. Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskild försiktighet med avseende på EMC och måste installeras i enlighet med följande instruktioner: Om tillbehör som inte angivits av tillverkaren används kan detta leda till att utsläppen från utrustningen ökar eller att produktens prestanda försämras. Bärbar och mobil utrustning för trådlös kommunikation (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka medicinsk elektrisk utrustning. Om utrustningen behöver användas i anslutning till annan elektrisk utrustning, måste normal drift kontrolleras före användning. För närmare information om EMC, ta kontakt med ArjoHuntleighs servicepersonal. Miljöskydd Felaktig bortskaffning av denna utrustning och dess komponenter, i synnerhet batterier och andra elektriska komponenter, kan medföra att miljöfarliga ämnen bildas. Kontakta ArjoHuntleigh för mer information om bortskaffning för att undvika dessa faror. Service ArjoHuntleigh rekommenderar att detta system får service var 12:e månad eller, i förekommande fall, när serviceindikatorn tänds. Utformningspolicy och copyright and är varumärken som tillhör ArjoHuntleigh-koncernen. Eftersom det ingår i vår policy att ständigt förbättra oss, förbehåller vi oss rätten att ändra utformningar utan föregående meddelande. ArjoHuntleigh (iv)

7 1. Inledning Om denna bruksanvisning Om Alpha RESPONSE I denna bruksanvisning presenteras Alpha RESPONSE -systemet. Använd den för att installera systemet och behåll den som referensmaterial för dagliga rutiner och som vägledning för underhåll. Alpha RESPONSE-är ett växelvis tryckavlastande madrassystem; bestående av ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna. Systemet är avsett som komplement för såväl prevention som behandling av trycksår. Produkten har två behandlingslägen: Aktivt 1 (växlande) läge som periodiskt fördelar trycket genom att fylla och tömma cellerna under kroppen var 10:e minut. Reaktivt 1 (konstant lägre tryck eller CLP) läge varvid celltrycket minskas och hålls konstant över ytan för att minska trycket mot kroppen. Produkten har ytterligare ett alternativ, transportläge, varvid terapin avbryts och madrasscellerna blir statiska för att underlätta transport av patienten. Madrasserna kan användas såväl på sjukhus som i hemmet. Vid användning av en inställbar säng kan sektionerna ställas in med madrassen på plats. Sittdynan kan användas på alla typer av stolar. Pumpen har tre inställningar för patientvikt: Lätt: kg Normal: kg Tung: kg Pumpen upptäcker automatiskt om madrass eller sittdyna är ansluten. Om sängens ryggstöd är höjt (patienten är i halvsittande ställning), upptäcker systemet det nya läget och ökar automatiskt trycket i luftcellerna för att ge optimal tryckfördelning. 1. Internationella riktlinjer för prevention och behandling av trycksår (2009). 1

8 Pump LCD-skärm, kontroller och LED indikator Madrass: Topp- och ersättningsmadrass 3 statiska huvudceller Löstagbart överdrag 14 standardceller HUVUDÄNDE FOTÄNDE Upphängningskrokar Slanganslutning Bärhandtag HLRfunktion Fästremmar Slangset Transportögla Kabelränna 2

9 Sittdyna Aktiva (växlande) celler Löstagbart överdrag Tömningsventiler (på baksidan för packning och förvaring) Fästremmar Bottendel Slangset 3

10 2. Klinisk tillämpning Indikationer Kontraindikationer Försiktighetsåtgärder Vård av sittande patient Alpha RESPONSE-Alpha Response-systemet är lämpligt för prevention och behandling av alla trycksårsgrader 1. Användning av madrassen skall alltid kombineras med tät övervakning och lägesförändring. Alpha RESPONSE-madrassen är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Alpha RESPONSE-sittdyna är avsedd för patienter som väger upp till 160 kg (352 lb). Patienter med instabila ryggradsfrakturer bör inte placeras på Alpha RESPONSE. Om patienten har instabila ryggradsfrakturer bör läkare konsulteras innan Alpha Response används. Trots att Alpha RESPONSE-systemet klarar patientvikter på upp till 160 kg är det troligt att patienter som närmar sig den övre viktgränsen är bättre lämpade att vårdas på ett bariatriskt specialsystem. Aktiva sittdynor (med växlande tryck) kan vara olämpliga för patienter med nedsatt sittställning eller deformerat bäcken. Kontakta sittdyneansvarig för råd. Sittande patienter löper ökad risk för trycksår särskilt om de är orörliga eller har sår inom sätesområdet. För optimalt resultat, placera en tryckfördelande sittdyna i en stol som frmjar en god sittställning och har en plan sits som stöd för dynan, som tillägg till ett individualiserat ompositioneringsprogram. Ovanstående är endast riktlinjer och får inte ersätta klinisk bedömning och erfarenhet. Alpha RESPONSE-system är en del i strategin för behandling av trycksår. Om befintliga sår inte blir bättre eller om patientens tillstånd förändras, bör behandlingsprogrammet i sin helhet ses över av den ordinerande läkaren. Madrass- och sittdynekombinationer kan ha olika gränser för högsta vikt. Dynor bör användas tillsammans med tryckavlastande madrasser för att ge dygnet runt-behandling. 1. Internationella riktlinjer för trycksår. NPUAP/EPUAP,

11 3. Installation Förbered systemen för användning Installation av Alpha RESPONSE madrass 1. Plocka upp systemet ur förpackningen. Det ska innehålla följande delar: Alpha RESPONSE-pump, inklusive nätkabel. Antingen Alpha RESPONSE toppmadrass, Alpha RESPONSE ersättningsmadrass eller Alpha RESPONSE sittdyna, som alla har inbyggda slangset. Varning Placera inte toppmadrassen direkt på sängbotten. Toppmadrass 1. Placera toppmadrassen ovanpå basmadrassen med slangsetet vid sängens fotände och HRL-funktionen vid huvudänden. Madrassöverdraget måste placeras överst. 2. Sätt fast madrassen i sängramen med hjälp av de 4 remmarna på undersidan av toppmadrassen: Remmarna sitter fast i 4 av de 5 paren fästpunkter. Välj placering beroende på typ av sängram. En av remmarna måste sitta i huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. De två övriga kan fästas vid något av de tre paren fästpunkter i mitten av madrassen. Dra varje halva av remmen under basmadrassen, koppla ihop dem och dra åt ordentligt. Sett uppifrån Madrassens undersida Huvudände Fotände Basmadrass Rem Fästpunkter för remmarna Rem 5

12 Ersättningsmadrass 1. Tag bort den befintliga madrassen från sängen och kontrollera att det inte finns några utstickande sängfjädrar eller vassa föremål på sängbottnen. 2. Rulla ut madrassen på sängen och se till att slangsetet hamnar vid sängens fotände och CPR:n vid huvudänden. 3. Fäst madrassen vid sängramen med hjälp av de 8 fästremmarna. De 8 fästremmarna kan flyttas till vilka som helst av de 10 fästpunkterna på botten av ersättningsmadrassen. Detta gör att madrassen kan fästas vid olika sorters sängramar. Om sängen har delade sektioner för separat lyft av patientens huvud och/eller knän, sätt endast fast madrassen i de rörliga delarna av sängramen. En av remmarna måste sitta vid huvudänden av madrassen och en annan vid fotänden. VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. Stängning av HLR-funktionen Se till att HLR-funktionen är avstängd på toppmadrassen eller ersättningsmadrassen: HLR-funktionen består av en kontakt vid sidan av madrassen med en löstagbar plugg. Se till att HLR-pluggen är helt inskjuten i madrassens kontakt

13 Installation av Alpha RESPONSE sittdyna Varning Använd inte sittdynan utan att ha en dyna under den. Använd alltid sittdynan med det skyddande överdraget. Placera sittdynan med luftslangen framåt. Undvik att kablarna ligger längs golvet kontrollera att kablar och slangar är placerade under stolen för att undvika olyckstillbud. 1. Kontrollera att det inte finns några vassa föremål på stolen som kan tänkas sticka hål på dynan. 2. Placera dynan ovanpå stolsitsen. Ställ dig framför stolen och titta mot den. Kontrollera att cellerna befinner sig överst, slangsetet kommer ut från dynans främre, högra hörn, cellerna i sittdynan ligger horisontellt längs stolen, med "V"-formen pekande framåt. 3. Fäst sittdynan vid stolen med hjälp av fästremmarna som framgår av följande illustrationer. 4. Om stolen har öppna sidor ska dynan fästas enligt nedanstående: 7

14 5. Om stolen har slutna sidor med en löstagbar sittdyna ska dynan fästas enligt nedanstående: Installation av pumpen 6. Om stolen har slutna sidor med en sittdyna som inte är löstagbar kommer sittdynan att sitta fast enbart med hjälp av dess halkfria basmaterial. 7. Placera skyddsöverdraget över sittdynan och kontrollera att loggan och orienteringsikonen som finns tryckt på överdraget är överst och vid sätets framsida. 8. Sätt fast överdraget på sittdynan med blixtlåset och var försiktig så att inget material fastnar i blixtlåset. 1. Placera pumpen upprätt på en lämplig plan yta eller häng upp den på skenan vid fotänden av sängen med hjälp av upphängningskrokarna. 2. Sätt i nätsladdens stickkontakt i ett lämpligt vägguttag. Sänggavel Upphängningskrok Elkontakt 8

15 Hantering av kablar i madrassen Elkabeln bör placeras i en av kabelrännorna som finns på båda sidor av madrassen enligt nedanstående: 1. Välj en av kabelrännorna. 2. Öppna tryckknapparna längs kabelrännan. 3. Led elkabeln längs madrassens sida och stäng kabelrännan runt kabeln med hjälp av tryckknapparna. Anslutning av slangsetet Se till att slangsetet på madrassen eller dynan inte är vikt eller vridet och tryck kontakten på slangsetet hårt mot pumpen tills den klickar på plats. Se till att slangsetet är ordentligt anslutet till pumpen. Klick 1 2 9

16 Bortkoppling av slangsetet För att koppla bort slangsetet, tryck ned knappen ovanpå slangsetanslutningen och dra bort slangsetanslutningen från pumpen. Detta sätter madrassen i transportläge och gör att madrassen inte töms på luft. För att tömma madrassen, se Tömning av madrassen: på sida 18. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. Knapp för bortkoppling av slangsetet 1 2 Drift Systemet är nu klart för användning. Se Kontroller, larm och indikatorer på sida 11 och Madrass - användning av pumpen på sida 16 för anvisningar om daglig drift. 10

17 4. Kontroller, larm och indikatorer Kontrollpanel Ikoner för viktinställning LCD-skärm Aktivitetsindikator LED-indikator På/Standbyknapp Vikt/Läge Aktiveringsknappar Ikon för madrass/sittdyna Läge Val Ikon Aktiveringsknapp LCD-skärm Knapp På/Standby LED-indikator Knapp På/Standby Visar pumpens inställningar enligt följande: Madrass alternativt sittdyna Viktinställning (eller madrassläge, om detta valts i lägesväljaren). Lägesval. Aktivitetsindikator. Tryck på knappen På/Standby för att starta pumpen; LED-indikatorn blir grön. För att sätta pumpen i Standby-läge, tryck på knappen På/Standby i cirka 3 sekunder. LCD-skärmen släcks och LED-indikatorn blir gul. Om du trycker på knappen På/Standby inom 15 sekunder efter att pumpen satts i Standby, går pumpen direkt igång och fortsätter föregående terapi. Om det dröjer mer än 15 sekunder startar pumpen om igen och återgår till startläge med standardinställningar. Om nätspänningen kopplas bort från pumpen medan pumpen är i drift, övergår pumpen till läge för Strömavbrott (se Larm på sida 15). Tryck och håll ned knappen På/Standby, larmet slutar och pumpen stängs av helt. 11

18 LED-indikator Färgerna på LED-lampan intill På/Standby-knappen visar pumpens status enligt följande: Gult (fast sken) Grönt (fast sken) Rött (blinkande sken) Pumpen är nätansluten men i Standby-läge. Pumpen är i drift. Pumpen indikerar ett larm. Indikator för madrassläge alt. sittdyna Det finns 5 ikoner för madrass-/sitsläge som kan visas enligt följande: Madrass Ryggstöd horisontellt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Madrass Ryggstöd höjt Aktivt (växlande) läge Madrass Ryggstöd höjt Reaktivt (CLP) läge Sits Aktivt (växlande) läge Aktiveringsknapp Ikon för lägesval Funktionen på aktiveringsknappen beror på det pumpbyte som utförs och vilken ikon som visas på LSDskärmen rakt ovanför knappen. Denna ikon med två pilar indikerar att pumpen är i normalt terapiläge. När aktiveringsknappen trycks ned, bekräftas den gjorda inställningen. När viktinställning eller läge ändras, ändras ikonen för lägesval till en "bock" och börjar blinka. Tryck på knappen under "bocken" för att bekräfta det nya valet. Inställningen måste bekräftas inom 5 sekunder, annars återgår pumpen till tidigare inställt läge. 12

19 Viktinställning Det finns tre ikoner för viktinställning på LCDskärmen, där varje "personikon" motsvarar patientens viktomfång. Den valda viktinställningen visas genom att motsvarande ikon är markerad och de andra visas som konturer. Patientkomfort och klinisk bedömning ska ligga till grund för valet av rätt viktinställning. Låg vikt Viktomfång: kg Normal vikt Viktomfång: kg Hög vikt Viktomfång: kg För att ändra viktinställning, gör följande: 1. Tryck på knapparna Välj vikt/läge för att markera den nya ikonen för viktomfång. Den nya ikonen är markerad och blinkande. 2. Ikonen för val av läge ändras: 3. Tryck på knappen för aktivering av inställning för att bekräfta det nya valet. 13

20 Läge Ikonerna för viktinställning ersätts med ikonerna för lägesval om aktiveringsknappen trycks in under pågående behandling. Det valda läget indikeras genom att motsvarande ikon blir markerad och omgiven av en fyrkant och den återstående ikonen visas som kontur: Aktivt (växlande) läge Ryggstöd horisontellt Reaktivt (CLP) läge Ryggstöd horisontellt För att ändra läge, gör följande: 1. Se till att ikonen lägesval visas. 2. Tryck på aktiveringsknappen varvid de två ikonerna för läge visas. 3. Tryck på knapparna välj vikt/läge för att markera den nya lägesikonen. Den nya lägesikonen är markerad med en fyrkantig ram. 4. Den nya lägesikonen och fyrkanten blinkar och ikonen för lägesval ändras: Aktivitetsindikator 5. Tryck på aktiveringsknappen för att bekräfta det nya läget. 6. Tryck på aktiveringsknappen igen och de två lägesikonerna ersätts av ikonerna för viktinställning. Efter att madrassen blåsts upp och systemet befinner sig i normalt driftläge visas en ikon för aktivitetsindikator i övre högra hörnet av LCD-skärmen: Aktivitetsindikatorn roterar medsols för att visa att pumpen fungerar normalt. Aktivitetsindikatorn slutar rotera och börjar blinka om trycket ändras dramatiskt, t.ex. om patienten rör sig häftigt på madrassen eller om viktinställningen ändras. När väl pumptrycket stabiliserats, slutar aktivitetsindikatorn blinka och börjar rotera igen. 14

21 Larm 1. När pumpen detekterar ett larmtillstånd: Motsvarande visuella larm visas på LCD-skärmen enligt nedanstående. LED-indikatorn på kontrollpanelen blinkar växelvis rött och grönt: Ett ljudlarm hörs or låter, det ökar i tonhöjd om larmet ignoreras. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att stoppa larmet. 3. Se Avsnitt 9, Sida 25 Felsökning för att läsa om larm, orsaker till larm och avhjälpande av larm. 15

22 5. Madrass - användning av pumpen Allmänt Installation av systemet Dessa anvisningar gäller den dagliga hanteringen av systemet. Övriga åtgärder, till exempel underhåll och reparation, ska endast utföras av personal med lämpliga kvalifikationer. Se vidare i Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer för en utförlig beskrivning av de kontroller och indikatorer som finns på pumpen. Före användning av Alpha RESPONSE systemet, se till att systemet har installerats korrekt enligt Avsnitt 3, Sida 5 Installation. Initial uppblåsning 1. När strömmen kopplas till pumpen första gången: LED-indikatorn lyser gult för att visa att pumpen är nätansluten men i Standby-läge. LCD-skärmen är släckt. 2. Tryck på På/Standby-knappen för att ställa in pumpen i På-läge: LED-indikatorn blir grön. LCD-skärmen visar ArjoHuntleigh i 5 sekunder, följt av Alpha RESPONSE i 5 sekunder. Pumpen gör ett självtest och startar. 3. Efter uppstart på 10 sekunder börjar pumpen blåsa upp madrassystemet. Om inget slangset är anslutet till pumpen eller om slangsetet inte är säkert anslutet, visar LCD-skärmen larmetingen anslutningsom avlöses av skärmarna Ingen madrass ochingen Sittdyna, och ett ljudlarm larm utlöses. För att ta bort larmet, anslut ett slangset för madrass eller sittdyna till pumpen. 16

23 Användning av madrassen 1. Se till att HLR-funktionen på madrassen är stängd. 2. När uppblåsningen påbörjas visas ett timglas. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Standardläge för madrassystemet är Aktiv (växlande) i horisontellt läge. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 3. När madrassen är helt fylld visas åter standardskärmen: Timglaset ersätts av kroppsikonen. Aktivitetsindikatorn visas och börjar rotera för att indikera att pumpen är i På-läge. 4. Patienten kan nu läggas på madrassen. 5. För att ändra viktinställning eller sätta madrassen i reaktivt (CLP)-läge, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Dessa inställningar kan också ändras medan madrassen fylls. 17

24 Höjning av ryggstödet på sängen 1. Om ryggstödet på sängen höjs (och patienten är i halvsittande position), känner systemet av den nya positionen och utför automatiskt följande: Ökar lufttrycket i cellerna för att ge optimal tryckfördelning åt patienten. Ändrar madrassikonen från "ryggstöd horisontellt" till "ryggstöd höjt". Nedanstående skärmbild visar madrassen i aktivt (växlande) läge när ryggstödet är höjt. Avsluta behandlingen Tömning av madrassen: 2. När ryggstödet åter sänks till "ryggstöd horisontellt"- position, känner systemet automatiskt av detta och utför följande: Minskar lufttrycket i cellerna till nivån innan ryggstödet höjdes. Ändrar tillbaka madrassikonen till "ryggstöd horisontellt". För att avsluta behandlingen, tryck ner På/Standbyknappen i 3 sekunder för att sätta pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir gul. LCD-skärmen slocknar. För att tömma madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Aktivera HLR-funktionen vid madrassens huvudände för att tömma den (se Aktivering av HLRfunktionen på sida 20). 18

25 Förvaring av madrassen: Efter lufttömning: 1. Börja rulla madrassen från fotänden till huvudänden. stanna efter ETT varv. 2. Lägg slangsetkontakten över madrassen. 3. Fortsätt rulla madrassen från fotänden mot huvudänden. Kontrollera att madrassen är torr innan den rullas ihop Transportläge För att transportera en patient som ligger på Alpha RESPONSE-madrassen: 1. Avsluta behandlingen och sätt pumpen på Standby. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). Madrassen försätts i transportläge. 3. För slangsetkontakten genom transportöglan för att förhindra att det uppstår skada på slangsetet när sängen flyttas. Transportfunktionen varar i upp till 8 timmar. 4. För att återgå till normal användning, sätt tillbaka slangsetet till pumpen och starta om behandlingen. Slangsetkontakt Transportögla 19

26 HLR-funktion Aktivering av HLR- funktionen VIKTIGT VID HJÄRTSTILLESTÅND Om patienten får hjärtstillestånd och HLR (hjärtlungräddning) måste utföras, aktivera HLR-funktionen för att snabbt tömma madrassen: Dra med ett kraftigt ryck i CPR-fliken för att ta bort CPRpluggen. Luften töms snabbt ur madrassen. Pluggen sitter fast i madrassen med en rem. Om pumpen är igång medan HLR aktiveras, kan larmet lågt tryck utlösas. 1 2 För att stänga HLR- funktionen VARNING HLR-funktionen och CPR-indikatormärket måste alltid vara synliga och tillgängliga. För in CPR-pluggen i kontakten på madrassen. Se till att pluggen sitter fast ordentligt

27 6. Sittdyna - pumpanvändning Allmänt Användning av sittdyna Se avsnitten "Allmänt" och "Initial uppblåsning" i Avsnitt5,Sida16 Madrass - användning av pumpen. 1. När uppblåsningen börjar visas standardskärmen för uppblåsning av sittdynan. Förinställd patientvikt är Normal, vilket visas av de tre ikonerna för viktinställning. Det enda celluppblåsningsläget är Aktiv (växlande), vilket visas av ikonen för madrass/ sittdyna. Medan uppblåsningen pågår ersätts kroppsikonen av en ikon i form av ett timglas. 2. När uppblåsningen är klar, visas standardskärmen för användning av sittdynan: Timglaset ersätts av kroppsikonen. 3. Patienten kan nu sitta på sittdynan. 4. För att ändra inställningen för viktomfång, se Avsnitt 4, Sida 11 Kontroller, larm och indikatorer. Denna inställning kan också ändras medan sittdynan fylls. 21

28 Tömning av sittdynan För att tömma sittdynan på luft, gör följande: 1. Håll ner På/Standby-knappen i 3 sekunder och sätt pumpen i Standbyläge. LED-indikatorn blir röd. LCD-skärmen släcks. 2. Koppla loss slangsetet från pumpen (se Bortkoppling av slangsetet på sida 10). 3. Tryck ned de 2 ventilerna på undersidan av sittdynan för att släppa ut återstående luft. Det finns inget transportläge på Alpha RESPONSE sittdyna. 22

29 7. Rengöring Procedurerna nedan rekommenderas men bör anpassas så att de överensstämmer med eventuella lokala eller nationella riktlinjer för rengöring av medicinteknisk utrustning som gäller vid sjukvårdsinrättningen eller i det land utrustningen används. Om du är osäker rådfråga hygienansvarig sjuksköterska. Alpha RESPONSE-systemet ska rutinmässigt rengöras mellan patienter samt med regelbundna mellanrum när den används, helt i enlighet med god praxis för all återanvändbar medicinteknisk utrustning. VARNING Dra ut elsladden från eluttaget innan rengöring påbörjas. Använd alltid skyddskläder vid rengöring. Varning Använd inga fenolbaserade lösningar, eller frätande medel eller slipkuddar vid rengöringen eftersom dessa kommer att skada ytskiktet. Överdraget tål ej att autoklaveras. Undvik för mycket vatten på elektriska delar under rengöringen. Spraya inte rengöringsmedel direkt på pumpen. Rengöring Kemisk Desinficering Termisk desinficering Rengör alla synliga ytor och avlägsna eventuella organiska rester genom att torka av med en trasa som fuktats med vanligt (neutralt) tvättmedel och vatten. Torka noggrant. Vi rekommenderar ett klorlösande medel, t.ex. natriumhypoklorit med en styrka på 1000 ppm tillgängligt klor (detta kan variera från 250 ppm till ppm beroende på lokal policy och föroreningsgrad). Torka av alla rengjorda ytor med lösningen och torka noggrant. Alkoholbaserade desinfektionsmedel (maximal styrka 70 %) kan användas som alternativ. Försäkra dig om att produkten är torr före förvaring. Om du väljer ett alternativt desinfektionsmedel bland alla de medel som finns, rekommenderar vi att du kontrollerar kemikaliens lämplighet hos leverantören före användning. FÅR INTE VRIDAS/MANGLAS, AUTOKLAVERAS ELLER RENGÖRAS MED FENOLBASERADE LÖSNINGSMEDEL. För information om madrassens toppöverdrag inklusive tvättinstruktioner, se ÖVERDRAG, SPECIFIKATION på sida

30 8. Underhåll och service Alpha RESPONSE System Underhåll Utrustningen har utformats så att den är så gott som underhållsfri mellan serviceperioderna. Service På begäran ställer ArjoHuntleigh servicehandböcker, komponentlistor och annan information till förfogande som behövs för att av ArjoHuntleigh utbildad personal skall kunna reparera systemet. Serviceperiod ArjoHuntleigh rekommenderar att Alpha RESPONSE - systemet genomgår service efter 12 månaders drift, av en servicereparatör som ArjoHuntleigh godkänt. Service-symbolen tänds för att visa att pumpen är klar för service (se Larm på sida 15). Alpha RESPONSE-pump Allmän skötsel, Underhåll och Inspektion Ekologiskt filter Kontrollera alla elektriska anslutningar och elkabeln efter tecken på kraftigt slitage. Om pumpen utsätts för onormal behandling, t.ex. sänks ned i vatten eller tappas, måste enheten returneras till ett auktoriserat servicecenter. Det interna ekologiska filtret kan användas kontinuerligt i 12 månader innan det måste tas ut för autoklavering eller byte. Det ekologiska filtret får endast bytas ut av en serviceingenjör. Alpha RESPONSE ersättningsmadrass, toppmadrass och sittdyna Allmän skötsel Serienummermärkning Pump Madrass Sittdyna Ta bort överdraget och kontrollera att det inte finns några tecken på förslitning eller revor. Kontrollera att alla blixtlås är stängda. Kontrollera att alla kontakter är funktionsdugliga, inklusive anslutningar mellan celler och grenrör. Kontrollera att alla cellfästen sitter ordentligt anslutna till madrassens basplatta och inte är lösa eller skadade. Pumpens serienummer finns på skylten på pumpens baksida. Madrassens serienummer finns innanför basöverdraget ovanför slangsetet. Sittdynans serienummer finns strax innanför framsidan av basöverdraget. 24

31 9. Felsökning I tabellen nedan finns en vägledning för felsökning för Alpha RESPONSE-systemet om det skulle uppstå något fel. LCD-skärm Trolig anledning Åtgärd Pumpen blåser upp ersättningsmadrassen eller toppmadrassen. Timglaset ersätts av kroppsikonen när madrassen är fylld. Uppblåsning av madrass Pumpen blåser upp sittdynan. Timglaset ersätts av kroppsikonen när sittdynan är fylld. Uppblåsning av sittdyna 1. Inget slangset anslutet till pumpen. 2. Slangsetet sitter inte fast ordentligt. 1. Anslut slangsetet till pumpen. 2. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. Ingen madrass/sittdyna (bilderna alternerar) Lågt tryck Högt tryck 1. Slangsetet är inte korrekt anslutet. 2. HLR-funktionen är inte helt stängd. 3. Det finns en läcka i systemet. 1. Slangsetet är "vikt" eller blockerat. 2. Pumpen har detekterat ett internt fel. Pumpen är ej nätansluten. 1. Tryck in slangsetet tills det hörs ett klick. 2. Se till att CPR-pluggen är helt inskjuten i madrassen. 3. Ring en servicetekniker. 1. Kontrollera och ta bort alla "veck" och blockeringar i slangsetet. 2. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Anslut nätspänningen till pumpen på nytt. Strömavbrott Pumpen har detekterat ett internt fel. Koppla ur pumpen från elkontakten. Ring en servicetekniker. Maskinvarufel Serviceindikator (högst upp till höger på LCD-skärmen) Pumpen behöver service: Efter 12 månaders drift tänds skiftnyckelikonen. Efter ytterligare 3 månaders drift börjar skiftnyckelikonen blinka. Tillkalla servicetekniker. 25

32 10. Teknisk beskrivning PUMP Modell: Artikelnummer: Alpha RESPONSE (464EUR) Elspänning: V Nätfrekvens: Strömförsörjning: Storlek: Vikt: Material i fodral: Skyddsgrad mot elektrisk stöt: Skyddsgrad mot vätskeintrång: Användning: 50/60 Hz 27 VA 240mm (L) x 210mm (H) x 135mm (D) 3,2 kg Eldbeständig ABS-plast Klass II, Dubbelisolerad med funktionell jordning Typ BF IPX0 Kontinuerlig SYMBOLER Typ BF Får ej slängas i hushållssoporna Växelström Dubbelisolerad Farlig spänning i Se medföljande dokument SN: Serienummer With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with UL and CAN/ CSA C22.2 No MEDICAL EQUIPMENT Se bruksanvisningen Ref: Modellnummer MILJÖINFORMATION Skick Temperaturintervall Relativ luftfuktighet Atmosfäriskt tryck Drift +10 C till +40? 20 % till 95 % (icke-kondenserande) Förvaring (långtids) +5? till +35 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 700hPa till 1060 hpa 500 hpa till 1060 hpa Förvaring (korttids) (mindre än 24 tim) -20 C till +50 C 20 % till 95 % (icke-kondenserande) 500 hpa till 1060 hpa 26

33 MADRASS Beskrivning Storlek (höjd x längd) Cellmaterial Basöverdrag, material Ersättningsmadrass (MR) 205 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat Toppmadrass (OL) 115 mm (H) x 2090 mm (L) Polyuretan PU-laminat INFORMATION OM MADRASSTORLEK Art.nr Beskrivning Bredd (mm) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Ersättningsmadrass, smal (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass (Dartex) ADV Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Advantex) DAR Alpha RESPONSE Toppmadrass, smal (Dartex) 806 SITTDYNA Art. nummer: Längd: Bredd: Höjd: Cellmaterial: DAR 470 mm 455 mm 50 mm Polyuretan SYMBOLER FÖR RENGÖRING Använd inte fenolbaserade rengöringsmedel Torktumla på låg temperatur Får ej strykas Torktumla vid C Använd lösning utspädd till ppm tillgängligt klor Torka ytan med fuktig trasa Tvätta vid 71 C i minst 3 minuter Tvätta vid 65? i minst 10 minuter 27

34 ÖVERDRAG, SPECIFIKATION Egenskap Standardöverdrag (Dartex) Advantex Löstagbart överdrag Ja Ja Ångpermeabelt Ja Ja Luftgenomsläppligt Nej Nej Låg friktion Ja 18 % lägre Vattentät/avstötande Ja Ja Infektionskontroll Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Materialbeläggningen är bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobiell Brandhärdigt BS 7175: 0,1 & 5 BS 7175: 0,1 & 5 2-vägs töjbart Ja Delvis Tvättanvisningar Torkanvisningar MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Torktumlas vid högst 130 C (266 F) eller lufttorkas MAX. 95 C (203 F) i 15 min. (a) Får ENDAST torktumlas vid C (176 F-185 F) Livslängd 50 tvättcykler (minimum) 50 tvättcykler (minimum) Tillämpningsområde Akut- och hemsjukvård Akut- och hemsjukvård a. Kontrollera lokal hygienföreskrift för att bestämma tid/temperaturförhållande för att uppnå termisk desinfektion. 28

35 AUSTRALIA ArjoHuntleigh Pty Ltd PO Box 330 Hamilton Hill AU-6963 WESTERN AUSTRALIA T: F: ITALY ArjoHuntleigh S.p.A. Via Tor Vergata, 432 IT-ROMA T: F: SWITZERLAND ArjoHuntleigh AG Florenzstrasse 1D CH-BASEL 4023 T: +41 (0) F: +41 (0) AUSTRIA ArjoHuntleigh GmbH Dörrstrasse 85 AT-6020 INNSBRUCK T: F: NETHERLANDS ArjoHuntleigh BV Biezenwei 21 NL-4004 MB TIEL Postbus 6116 NL-4000 HC TIEL T: +31 (0) F: +31 (0) UNITED KINGDOM Huntleigh Healthcare Ltd Dallow Road Luton, Bedfordshire LU1 1TD T: +44 (0) F: +44 (0) BELGIUM ArjoHuntleigh NV/SA Evenbroekveld 16 B-9420 ERPE MERE T: +32 (0) F: +32 (0) NEW ZEALAND ArjoHuntleigh Ltd Unit 6/38 Eaglehurst Road Ellerslie NZ-AUCKLAND T: F: USA ArjoHuntleigh 2349 W Lake Street - Suite 250 Addison, IL T: Toll Free US: (800) F: DENMARK ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej 52 DK-3540 LYNGE T: F: POLAND ArjoHuntleigh Polska Sp. z.o.o. ul. Ks. Wawrzyniaka 2 PL KOMORNIKI T: F: FINLAND ArjoHuntleigh OY Vanha Porvoontie 229 FI VANTAA T: F: SOUTH AFRICA Huntleigh Africa Pty Ltd 120 Willem Cruywagen Avenue Klerksoord ZA-PRETORIA T: F: FRANCE HNE 451 Chemin de Champivost BP20 FR LIMONEST CEDEX T: +33 (0) F: +33 (0) SPAIN ArjoHuntleigh Ibérica S.L. Carratera de Rubi, 88, 1 a planta-a1 Sant Cugat del Valles ES-BARCELONA T: F: GERMANY ArjoHuntleigh GmbH Peter-Sander-Strasse 10 DE MAINZ-KASTEL T: F: SWEDEN ArjoHuntleigh AB Box 61 S ESLÖV T: F:

36 464900SV_01: November 2009

AUTO LOGIC. Brunsanvisning

AUTO LOGIC. Brunsanvisning AUTO LOGIC Brunsanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän säkerhet................................................... iii Inledning..........................................................1 Om denna handbok..............................................

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

AUTO LOGIC Bruksanvisning

AUTO LOGIC Bruksanvisning AUTO LOGIC Bruksanvisning 0086...with people in mind Innehåll Allmän säkerhet................................................... iii Inledning..........................................................1

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING

VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING ROBER VÄXELTRYCKSMADRASS BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄMNE SIDA VIKTIG INFORMATION 3 INSTALLATION OCH ANVÄNDNING 3 BESKRIVNING AV SYSTEMETS DELAR 3-5 INSTALLATION AV MADRASSEN 5 INSTALLATION AV

Läs mer

Bruksanvisning PreVento Soft 2 2016-02-11

Bruksanvisning PreVento Soft 2 2016-02-11 Bruksanvisning PreVento Soft 2 2016-02-11 Artikelnummer bruksanvisning: 570 069 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 3 Installation- och användarinstruktioner

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890

Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890 Artikelnummer 56-895-A1 Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890 Tryckavlastande madrassystem med alternerande tryck Dynamiskt madrassystem Autoanpassat lågt tryck, kan ställas i statiskt

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning. PreVento Ultra 387 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 565 955

Bruksanvisning. PreVento Ultra 387 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 565 955 Bruksanvisning PreVento Ultra 387 2014-11-21 Artikelnummer bruksanvisning: 565 955 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 4 Monterings och installationsinstruktioner

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1

Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1 Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1 Innehållsförteckning: Säkerhetsföreskrifter Sid 2. Introduktion Sid 2. Användningsområde Sid 3. Funktioner Sid 3. Installation Sid 4. Specialfunktioner

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 Bruksanvisning 2010/08 Molly Hälskydd Avlastning av häl Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Utprovning och användning 4 Rengöring

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1 Bruksanvisning Nima Dynamic Pro + med Q3 03 pump 1 Nima Dynamic Pro + Art nr: PRO+8520020 Materialspecifikation: Stomme (luftceller): Polyuretan, Överdrag: PU belagd polyester, slangar i PVC fri plast.

Läs mer

Innehållsförteckning. VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid

Innehållsförteckning. VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid Innehållsförteckning 2.1 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 3.1 Underhåll av din sittdyna 3.2 Att placera dynan rätt 4.1 Att ställa in din dyna 4.2 Att

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning 2010-12-21. CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madrass. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001070

Bruksanvisning 2010-12-21. CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madrass. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001070 Bruksanvisning 2010-12-21 CuroCell S.A.M. Statisk Antidecubitus Madrass Artikelnummer bruksanvisning: 95-001070 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivning

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning. Apollo Topp Artikelnummer bruksanvisning:

Bruksanvisning. Apollo Topp Artikelnummer bruksanvisning: Bruksanvisning Apollo Topp 65 2015-02-02 Artikelnummer bruksanvisning: 570 142 Innehållsförteckning Användningsområde 2 Leveransinnehåll 3 Uppackning och installation 3 Viktigt 3 Teknisk information madrass

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. PreVento Castor 303 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 570 278

Bruksanvisning. PreVento Castor 303 2014-11-21. Artikelnummer bruksanvisning: 570 278 Bruksanvisning PreVento Castor 303 2014-11-21 Artikelnummer bruksanvisning: 570 278 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 3 Installation och användarinstruktioner

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro med Q2 03 pump 1

Bruksanvisning Nima Dynamic Pro med Q2 03 pump 1 Bruksanvisning Nima Dynamic Pro med Q2 03 pump 1 Innehållsförteckning: Säkerhetsföreskrifter Sid 2. Introduktion Sid 2. Användningsområde Sid 3. Funktioner Sid 3. Installation Sid 4. Specialfunktioner

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 ä Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivning 5 Montering/Installation 7 Starta 8 Rengöring och rekonditionering 10 Förvaring 12 Underhåll 13 Felsökning 14

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Invacare Scandi-Puls. Bruksanvisning (SV)

Invacare Scandi-Puls. Bruksanvisning (SV) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls Bruksanvisning (SV) Invacare AB Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Innehållsförteckning 1. Allmä nt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Vid leverans av Scandi-Puls...4

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Curera Sittkudde. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006

Bruksanvisning 2010/08. Curera Sittkudde. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006 Bruksanvisning 2010/08 Curera Sittkudde Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 4 Rengöring 5 Övrig information 6 VIKTIGA

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer