Utbildning Energi- och. Göteborg 20 januari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Energi- och. Göteborg 20 januari 2010"

Transkript

1 Utbildning Energi- och Klimatrådgivare Göteborg 20 januari 2010

2 Mikael Söderström Rosén Energikonsult på KanEnergi Sweden AB Civilingenjör i industriella energisystem och produktionslogistik Arbetar med energieffektivisering i industri och fastighet, speciellt historiskt värdefulla byggnader Ansvarar för beställarstöds- och utbildningsprojekt 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 2

3 KanEnergi Energi- och miljökonsult med brett arbetsfält Ca 30 anställda i Sverige och Norge Kontor i Oslo, Skara, Göteborg och Karlstad Energieffektivisering, besiktningar, klimat, transporter, bioenergi, utredningar, upphandling, utbildning Arbetar ofta med offentligt finansierade projekt tillsammans med andra aktörer 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 3

4 SETatWork Främjande av hållbar energieffektiv teknik på EU-ETS och CDMmarknader och utveckla EU: s intressen på marknaden Teknik fokus Energieffektivitet och energibesparingar Hög effektiv polygeneration Finansiering EU:s 7:e ramprogram Projekttid 1 september september January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 4

5 SETatWork erbjuder forum för att öka dialogen mellan berörda parter i CDM och EU-länder, främst i kommersiella men även inom FoU. En del är matchmaking av intressenter via evenemang / uppdrag (16 i Europa och 9 i CDM-länder). En annan del är att skapa ett online system för utbyte av kontakter och uppgifter. Dessutom hålles utbildnings- och informationsaktiviteter i ETSländerna. Projektidentifiering av specifika projekt med möjligheter inom branscher i Kina, Indien, Sydostasien, Chile, Brasilien och Afrika samt i Europa. Side-event i samband med COP15 i Köpenhamn (match-making). Utmaningen är enorm och vi välkomnar samverkan med olika intressenter 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 5

6 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 6

7 Kompensera sina egna transporter, resor inom bolaget klimatneutralt företag Erbjuda kunderna att klimatneutralisera sina utsläpp från rörelse, transport, resor etc. Klimatkompensera kommunen Sälja utsläppsrätterna till andra företag som har behov, använd pengarna till lokala klimatprojekt 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 7

8 Agenda Energiekonomi kwh och SEK Driftstrategier Hinder och drivkrafter Goda företagsexempel Avslutande frågor 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 8

9 Effektivare energianvändning och lägre energikostnader Management Energiledningssystem Policies och rutiner Upphandling Utbildning Verktygslåda Konvertering Översyn energiavtal Uppföljningssystem Termografering Energimätningar Inomhusklimatmätningar Nationella / internationella projekt Energikartläggning Klimatneutralisering Checklistor 9

10 Energiekonomi Tekniker är generellt inte ekonomer och ekonomer är generellt inte tekniker Vi talar olika språk Vi måste lära oss att prata varandras språk! 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 10

11 Företagsekonomisk lönsamhet Alldeles för många bra investeringar förkastas på grund av bristfälliga ekonomiska kalkyler! Många använder bara payoff-kalkyl med alldeles för höga payoff-krav. Payoff tar inte hänsyn till räntor och andra kapitalkostnader, avskrivningstider, energiprisökningar med mera Vad är en lönsam investering för er? 11

12 Betydelse av payoff 3 års payoff motsvarar ett avkastningskrav på 26% per år! 5 års payoff motsvarar ett avkastningskrav på 15% per år! 10 års payoff motsvarar mer rimliga 7% avkastningskrav per år. 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 12

13 Alternativa kalkylmetoder 1.Besparing under livslängd jämfört med investering 2.Resultatpåverkan år 1 3.Förenklad LCC 13

14 Besparing under livslängd jämfört med investering Isolering vind Kalkyltid År 40 Driftkostnader om ingen åtgärd görs kr under 40 år Driftkostnad om åtgärd görs kr under 40 år Besparing driftkostnader kr under 40 år Investeringskostnad kr Driftbesparing investering

15 Resultatpåverkan år 1 Ny värmepump Kr år 1 Minskade energikostnader Kapitalkostnad (ränta + avskrivning) Övriga drift- och underhållskostnader Resultat år

16 Förenklad LCC Årlig besparing (kr) x Livslängd (år) / Investeringskostnad (kr) Om > 1,33 är investeringen lönsam! 16

17 Kalkyltips Använd inte payoff som kalkylmetod om inte investeringen skall direktavskrivas (ej periodieras) När payoff används, ha inte för höga krav Om en investering inte lönar sig med företagets egen kalkylränta skall investeringen inte ske med egna medel. Undersök alltid möjligheten att låna till en investering i energieffektivisering, dvs kalkylera med bankränta och/eller överväg energitjänsteavtal/hyrköpsavtal Räkna resultatpåverkan Ställ er frågor som Om jag sparar så här mycket, vad får investeringen maximalt kosta för att få en positiv resultatpåverkan redan första året? eller Vad får investeringen maximalt kosta för att den skall vara lönsam? 17

18 Driftstrategier Den absolut billigaste energibesparingen görs med förbättrade drift- och underhållsrutiner. Minimering av förluster genom anpassning av drift till faktisk verksamhet Skicka driftpersonal på utbildning kostar inte mycket i förhållande till vad det ger 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 18

19 Energieffektivisering i industrin - metodik Energitillförsel El Olja Bioenergi Fjärrvärme Naturgas Gasol Energianvändning Produktion Värme Kyla Ventilation Belysning Transporter Tryckluft Kontorsutrustning Värmeåtervinning Energiförluster Transmission Ventilation Avlopp Processvärme Rökgaser 3. Tillförselåtgärder 2. Åtgärder för att minska användningen och öka återvinningen 1. Åtgärder för att minska förlusterna

20 Potential för energibesparing Avstängning och sektionering av belysning. Installation av rörelsedetektorer. Förändring av drifttider för ventilationen. Exempelvis öka halvfartsdrift och använda mer intermittent drift samt sektionera ventilationen. Bättre översyn av filter och kanaler. Stänga av utrustning när den inte används. Återvinning av spillvärme från maskiner för värmning av lokaler och tappvarmvatten. 20

21 Andra relativt billiga åtgärder är: Byte av belysningsarmaturer. Förbättrad värmeåtervinning i ventilationen. Installation av värmeridåer i större portar och öppningar. Täta läckor i tryckluftsystem. Frekvensstyrning av motorer, fläktar, pumpar mm. 21

22 Hinder och drivkrafter för energieffektivisering Studier visar att företag inte alltid utnyttjar de kostnadseffektiva lösningar som finns att tillgå Energy efficiency gap Utgör skillnaden mellan den potential som finns och den effektivisering som faktiskt genomförs Anledningen är olika hinder som motverkar investeringar trots att de är såväl energieffektiva som kostnadseffektiva Genom att vara medveten om vilka hinder som finns men också vilka drivkrafter man har kan man arbeta fokuserat med att undanröja dessa hinder och förstärka drivkrafterna. Vad finns det för hinder och drivkrafter? 22

23 Vanligt förekommande hinder Kostnader för produktionsstörningar/problem/strul Brist på tid/andra prioriteringar Svårigheter med att erhålla korrekt information beträffande energiprestanda av den inköpta utrustningen Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar etc Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre Tekniken passar ej för företaget Bristande medvetenhet hos personal Bristande tekniska färdigheter Tillgång på kapital Brist på information beträffande möjliga energieffektiviseringsmöjligheter 23

24 Vanligt förekommande hinder Risk för dålig prestanda hos ny utrustning Energiledning är lågprioriterat Marknadsosäkerheter Kostnader för att finna möjligheter och analysera anbudens kostnadseffektivitet Intressekonflikter inom företaget Avvikelse från budget vid investering i energieffektiv teknik Kostnader för att ta in ny, omskola eller pensionera personal Energimål ej integrerade i produktions-, underhålls- eller inköpsrutiner Energimanager saknar inflytande Avdelning/individ får ej ta del av vinst vid en minskning av energikostnaden 24

25 Drivkrafter En eldsjäl med makt över investeringsbeslut Långsiktig strategi avseende energieffektiv utrustning Kunskap om anläggningen och dess effektiviseringsmöjligheter Miljövärdering Tillgång till kapital Krav från kunder 25

26 Att arbeta mot myter... Myter energieffektivisering: 1.Glödlampor 2.Temperatursänkning 3.Kontorsutrustning 4.Lysrör 5.Tätning av byggnader 6.Ventilation 26

27 Hur omvandla hinder till drivkrafter? Energieffektivisering innebär en omvandling av fasta kostnader till fritt kapital En kostnadsminskning skulle kräva en ca gånger större intäktsökning för samma resultatpåverkan Performance Contracting eller Energilån 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 27

28 Goda skäl att anlita en konsult Nya infallsvinklar på gamla uppgifter och problem Kan tillföra kunskaper som svårligen kan besittas av de egna medarbetarna Kan uppfattas som objektiv, utan hänsyn till partiskhet eller hemmablindhet En konsult som resurs omvandlar fasta kostnader till rörliga Företagsledningen kan välja den konsult som passar absolut bäst för uppgiften En konsult går att byta ut till en annan utan uppsägningstid eller kostnader 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 28

29 Att tänka på vid upphandling av konsulter Specificera tydligt vad du vill att konsulten skall göra och vilket slutresultat som förväntas. Begär uppgifter om konsultens kompetens i energi- och miljöfrågor Begär uppgifter om konsultens interna energi- och miljöarbete Ange vilka krav som gäller för att konsulten skall komma ifråga för uppdrag Ange i förfrågningsunderlaget vad konsulten har ansvar för och vad företaget har ansvar för Ange i förfrågningsunderlaget hur avstämning av konsultens arbete skall ske Begär in kostnadsunderlag och principer för debitering 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 29

30 Så får du bäst nytta av en konsult Ställ tydliga krav med mätbara mål och tidsplan. När kraven är formulerade, ge konsulten störst möjliga frihet att uppfylla dem Lita på att konsulten vill företagets bästa, särskilt när denna har en avvikande uppfattning Var ärlig mot konsulten. Om denne gjort ett bra jobb tala om det. Ännu viktigare är att tala om vad som behöver rättas till. 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 30

31 Goda exempel Hämtade från ENGINE-projektet som pågår i VGR sedan 2008 och som avslutas i mars January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 31

32 Calderys (Åmål) Producerar årligen ton kvartsitpulver och andra kvartsitbaserade produkter Anläggningen krossar, pulvriserar, torkar och paketerar kvartsiten. 25 anställda Produkterna används främst inom gjuteriindustrin. Kvartsitpulvret är mycket värmebeständigt och skyddar produktionsutrustningen. Årlig energianvändning 2200 MWh el 1000 MWh olja 1600 MWh propan 100 MWh diesel Totalt 4900 MWh/år Lönsam kostnadsbesparing: 30 % 32

33 Håkansson Sågblad (Åmål) Producerar bandsågsblad för trä-, metall-, och livsmedelsindustrin. 44 anställda Använder mycket energi för härdning av sågblad. Årlig energianvändning 2200 MWh el Lönsam kostnadsbesparing: 30 % 33

34 Processkontroll (Stora Höga) Konstruerar, bygger och monterar tankstationer för gas. Största delen av energianvändningen går till stödsystem som ventilation, värme och belysning. Årlig energianvändning 920 MWh el Lönsam kostnadsbesparing: 37 % 34

35 Avslutande frågor? 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 35

36 Tack för mig! Mikael Söderström Rosén KanEnergi Sweden AB Mer information om KanEnergi finns på: Mer information om SETatWork finns på: 21 January, 2010 management, strategy & analysis, business development, information & training 36

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Utbildning i energieffektivitet för SME

Utbildning i energieffektivitet för SME Utbildning i energieffektivitet för SME Denna utbildning har utvecklats inom ENGINE. ENGINE är ett Europeiskt samarbetsprojekt för att stödja SME att införa lämpliga arbetssätt för energiledning, minska

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel Designed by Liz Wheatley www.lizwheatley.co.uk Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energi i miljöprövning

Energi i miljöprövning Energi i miljöprövning Förslag på metodik för redovisning av energianvändning vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Inledning Patrik Thollander, Joel Österqvist, Shahnaz Amiri Linköpings

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Falun 2014-09-02 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehållsförteckning Mera lokal verkstad! 3 Ytterst handlar det om oss själva 3 Vår plats i sammanhanget 4 Många byalag men

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Halmstad 2014-10-24 Karin Lindström Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier December, 2010 Louise Trygg Patrik Thollander Sandra Backlund Linda Olsson Energisystem Institutionen för ekonomisk

Läs mer

Potential för effektivare energianvändning i Malmö

Potential för effektivare energianvändning i Malmö Intelligent Energy Europe Potential för effektivare energianvändning i Malmö Underlagsrapport till Malmö stads energistrategi och EU-projektet SECURE Januari 2008 SECURE Production: City of Malmö May 2008.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Mera. verkstad! ordnad AVSTÄMNING 2010 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Mera. verkstad! ordnad AVSTÄMNING 2010 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Mera ordnad verkstad! AVSTÄMNING 2010 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehåll Förord På väg mot en ny ordning? Vita certifikat ett effektivt styrmedel Bra finansiering till lågriskinvesteringar Energideklarationer

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Hinder och Drivkrafter

Hinder och Drivkrafter Hinder och Drivkrafter Projekt Branschvis Energieffektivisering Mars 2015 Louise Trygg, Högskolan Dalarna Hans Ersson, Högskolan Dalarna Mattias Gradén, Högskolan Dalarna Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Läs mer

den bekämpas och möts med misstänksamhet!

den bekämpas och möts med misstänksamhet! EEFNYTT Nyhetsbrev från EnergiEffektiviseringsFöretagen # 1 / 2013 ordföranden energieffektiviseringsdirektivet vitaliserar marknaden för energieffektivsering Efter ett, även för EU, ovanligt långt förhandlingsarbete

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Satsa en krona och få fyra tillbaka! Om du satsar pengar i åtgärder inom VVS och kyla så spar

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer