ANVÄNDARMANUAL ATU 301

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL ATU 301"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL ATU 301

2 Manualen gäller för följande Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Varningssymboler Säkerhetsinstruktion Personlig säkerhet - Livsfarlig spänning Knapp Beskrivning Läs/Skriv Vänsterpil/Upp-ner Speciell uppmärksamhet Apparat eller kompenentskada Högerpil/Enter Gruppsteg/Skift Larmkvittering Copyright 2005 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller kopieras utan skriftligt tillstånd av ITT Flygt AB. ITT Flygt AB Box Kristianstad Sverige Tel Juni 2005 Reservation för ändringar förbehålles.

3 Innehåll Innehåll 1. Introduktion Innehållet i manualen Menyer Flytta mellan menyerna Visa börvärdesmenyerna Ändra ett börvärde Skriva in en text Menyfönster Menyspråk Inställningar Menyspråk Tryck-nivågivare Kalibrering Ultraljud-nivågivare Kalibrering Larmgränser för nivåer Bräddningsövervakning Typ av bräddavlopp Rektangulärt skibord V-ränna Manuell inmatning av bräddflöden Digitala ingångar Invertera digitala ingångar Funktion (1=larm) Tidstyrda larm Pulsräknare DRIFTDATA Nollställa löpande driftdata Återställa till Flygts default-börvärden Larmhantering Larmaktivering Larmfördröjning Summalarm-utgång Koppla larm till utgången Fördröjning summalarm-utgång Larmlogg Granskning av larmen Radera ett larm i larmloggen Radera alla larm i larmloggen Larmpanelen Kvittera larm Larm till centralsystem Modemberoende inställningar Test av kommunikation Datum och tid Stationsnummer Stationsnamn Larmtelefonnummer Larmprioritet Tider för D-larm Larmläge Larmtexter och larmkodsfilter Ändra larmtexter och larmkoder direkt i ATU Ändra larmtexter och larmkoder från centralsystemet Felsökning Status digitala insignaler Invertering av digitala ingångar Diagnostiska funktioner Kommunikation System Direktkommunikation med det centrala systemet Kommunikation via MTC-COM Modem Anslutning Anslutning till modem eller radio Anslutning till en PC via en fast ledning Konfigurering FDX på fast ledning HDX på fast ledning Uppringt modem GSM modem GSM modem och SMS AquaViev Centralsystem Inställningar Status Periodiska rapporter Historisk trend Ändra tidsintervall för historisk trend Bilaga A - Förteckning över menyer Bilaga B - Bräddningsövervakning Rektangulärt skibord V-format skibord Manuell inmatning av bräddflöden Bilaga C Konfigurering av ett TD33-modem Modem och initialiseringsträngar Fjärrterminal i förhållande till MTC-COM Fjärrterminal i förhållande till AquaView Initialiseringssträngar

4 Introduktion 1. Introduktion ATU 301 är en larmsändare med flexibla funktioner. Den kan användas som en kombinerad enhet för larm och bräddningsövervakning av pumpstationer, reningsverk, nivåer i vattenreservoarer m m. För att anpassa funktionerna till de specifika förutsättningarna för en installationen, ställer man in de börvärden som behövs för larmvillkor, larmtexter och kommunikation. Sju (7) digitala ingångar och en (1) analog kan samtidigt övervakas. En (1) digital ingång kan användas för pulsräkning. 38 (aktiva och passiva) larm och bräddningar, med tillhörande tidsstämpel och status, kan lagras samtidigt i larmloggen. Ett eller flera larm kan kopplas till den digitala summalarmutgången. Till denna kan man ansluta olika typer av ljud- eller ljuskällor såsom lampor, sirener och liknande. När ATU 301 används för bräddningsövervakning kan en bräddgivare kopplas till en digital ingång för att indikera startnivå för bräddning. Den kombineras med en analog nivågivare, som ger den information som behövs för beräkningen av bräddflöden och -volymer. ATU 301 kan använda ett urval modem samt GSM och radio för att kommunicera med ett centralsystem. Från undercentralen går det också att skicka SMSmeddelanden. När ATU 301 är kopplad till ett centralsystem (CS), som en undercentral (RTU), kan operatören få larmrapporter och göra datainsamling för trender och andra rapporter. Han kan även skicka och hämta börvärden samt ändra larmkoder i RTU:n efter eget önskemål Innehållet i manualen Installation av ATU 301 Se den separata installationshandboken som levereras med enheten. Menyer Hur tryckknapparna och menyfönstret används för att ställa in enheten beskrivs i resten av detta avsnitt. Inställningar för övervakningen Proceduren för att föra in de inställningar som är unika för den aktuella installationen beskrivs under kapitel 2 "Inställningar". Inställningar för larmhanteringen Information om inställningar för larmen och hur larmen kan hanteras när ATU 301 är kopplat till ett centralsystem visas i kapitel 3 " Larmhantering". Kommunikation Detaljerade anvisningar för kommunikationen med ett centralsystem finns i kapitel Menyer 4 1. Läs-/skriv 2. Menyfönster 3. Gruppsteg/Skift 4. Larmdioder 5. Larmkvittering 6. Vänsterpil / Upp-Ner 7. Högerpil /Enter 8. Nätspänningsdiod Kontrollparametrarna och larmen visas i ett menyfönster. Med hjälp av tryckknapparna på panelen tar Du fram de olika menyerna för att föra in eller ändra parametervärdena. Menyerna är ordnade i grupper efter den funktion de har. Den första menyn i varje grupp fungerar också som grupprubrik. Det finns två sektioner med menyer: Användardel, för avläsning av driftdata. Dessa menyer är alltid synliga. Börvärden, för att föra in eller ändra parametervärden. Menyerna finns under gruppmenyn BÖRVÄRDEN. Tryckknapparna används för att växla mellan menygrupperna eller de enskilda menyerna. Se avsnitt 1.3 "Flytta mellan menyerna". I avsnitt "Bilaga A - Förteckning över menyer finns en fullständig förteckning över menyerna

5 Introduktion 1.3. Flytta mellan menyerna För att flytta framåt en meny i taget Tryck upprepade gånger på Högerpil / Enter-knappen tills den önskade menyn visas. För att flytta bakåt en meny i taget Tryck upprepade gånger på Vänsterpil / Upp-Ner-knappen tills den önskade menyn visas. För att visa den första menyn i nästa eller föregående menygrupp Håll ner Gruppsteg/Skift-knappen och tryck samtidigt på någon av ovanstående knappar. För att växla mellan meny LARMLOGG ( Home ) och senast visade meny Tryck och släpp Gruppsteg/Skift -knappen 1.4. Visa börvärdesmenyerna 1. Gå till menyn BÖRVÄRDE 2. Skifta till Skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen för att skifta till Skriv-läge. (ATU n är normalt i Läs-läge). 3. Visa alla börvärdesmenyer Tryck på Vänsterpil / Upp-Ner-knappen, alternativet Ja visas. 3. Om börvärdet är numeriskt stega till den önskade positionen i menyfönstret. 4. Välj önskat värde Stega med Högerpil /Enter-knappen Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen tills det önskade värdet visas. För att välja ett lägre värde håll samtidigt Gruppsteg/Skift-knappen nedtryckt. För textmenyer visas nästa tillgängliga alternativ i stället för ett värde 5. Spara det angivna värdet. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när markören står på den sista positionen. Beroende på resultatet visas ett av följande meddelanden: Värde Värdet har registrerats. sparat För lågt värde För högt värde Fel, ej sparat Värdet är under det tillåtna området. Ange ett högre värde. Värdet är över det tillåtna området. Ange ett lägre värde. Den interna kommunikationskretsen är upptagen. Upprepa proceduren tills värdet har registrerats. 6. Lämna menyn utan att spara värdet Tryck på Läs-/skriv-knappen Bekräfta val av alternativ Ja med Högerpil/ Enter-knappen Alla börvärdesmenyer kan nu visas 1.5. Ändra ett börvärde 1. Gå till menyn för den parameter som ska ändras 2. Skifta till skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen. En blinkande markör visar sig. Om värdet inte går att ändra visas i stället meddelandet Endast läsning. 5

6 Introduktion 1.6. Skriva in en text 1. Gå till menyn som ska ändras 2. Skifta till skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen. En blinkande markör visar sig. Om texten inte går att ändra visas i stället meddelandet Endast läsning. 3. Skriv in första tecknet Stega med Vänsterpil/Upp-ner-knappen tills det sökta tecknet visas. Om du håller knappen intryckt växlar tecknen snabbare. Backa vid behov genom att hålla Gruppsteg/Skift-knappen nedtryckt och samtidigt trycka på Vänsterpil/Upp-nerknappen. 4. Gå till nästa position Tryck på Högerpil /Enter-knappen 5. Skriv in de följande tecknen genom att upprepa steg 3) och 4). 6. Spara texten. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när markören står på den sista positionen. Följande meddelande visas: Värde Den nya texten har registrerats. sparat 1.7. Menyfönster Ljuset släcks i menyfönstret om detta har varit passivt i tio minuter. Om menyerna för BÖRVÄRDEN då är öppna kommer de att stängas automatiskt och menyn LARMLOGG visas Menyspråk Ett antal menyspråk är tillgängliga. Följande valmöjligheter finns i programmet. Danska Engelska Finska Franska Holländska Italienska Norska Polska Ryska Spanska Svenska Tyska Ungerska Hur man väljer alternativ beskrivs under avsnittet 2.1 "Menyspråk". 6

7 Inställningar 2. Inställningar Koppla in ATU 301 enligt den separata installationsanvisningen. Avsluta med att spänningssätta enheten. På enhetens frontpanel finns en lysdiod som indikerar drift. När nätspänningen är inkopplad lyser den med ett fast grönt sken. OBS! Vid inkoppling eller felsökning måste det säkerställas att personal inte kan komma i kontakt med strömförande kablage eller plintar. Iakttag stor försiktighet vid arbete med de digitala utgångarna. Driften av ATU n sker med hjälp av ett antal primära parametrar och börvärden. Även om enheten levereras med ett antal standardinställningar måste några av dessa anpassas och slutföras innan den tas i bruk. Detta görs med tryckknapparna på panelen. De flesta inställningarna går också att göra från centralsystemet Menyspråk Börja med att ställa in önskat språk för menyerna: 1. Tryck och släpp Gruppsteg/Skift -knappen för att växla till menyn LARMLOGG, om den inte redan visas. 2. Stega bakåt med Vänsterpil/Upp-ner-knappen till menyn SPRÅK. 3. Tryck på Läs-/skriv-knappen för att skifta till Skrivläge 4. Stega nedåt till önskat språk med Vänsterpil/Upp- Ner. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen för att bekräfta. Välj därefter Ja i menyn BÖRVÄRDE för att göra övriga inställningar Tryck-nivågivare Gör följande inställning om analog tryck-nivågivare används: 1. Visa menyn MÄTOMRÅDE (grupprubrik NIVÅ). 2. Ange det maximala mätområdet för givaren. Det högst tillåtna värdet är 20,0 meter Kalibrering Justera nollpunkten vid behov. 1. Visa menyn Kalibrering. 2. Tag upp mätaren ur vätskan. 3. Justera värdet i menyn Kalibrering tills menyn NIVÅ visar +00,00 eller annat önskat värde. Ex NIVÅ visar +00,20 m. Ställ in Kalibrering till - 00,20 m. Nu kommer NIVÅ att visa +00,00 m Ultraljud-nivågivare Gör följande inställning om analog ultraljud-nivågivare används: 1. Visa menyn Mätområde. 2. Ange det maximala mätområdet för givaren. Det högst tillåtna värdet är 20,0 meter Kalibrering 1. Visa menyn Kalibrering. 2. Ange offset-värdet för installationen. För uppgift om detta se separat installationsanvisning för sensorn Larmgränser för nivåer ATU 301 kan generera larm vid följande nivåer: Högnivå Lågnivå Bräddnivå Ställ in larmvillkoren i resp meny 1. Visa menyn Hög nivå. 2. Ange gränsen för Högnivå-larmet. 3. Visa menyn Låg nivå. 4. Ange gränsen för Låg nivå-larmet. 5. Visa menyn Bräddnivå. Välj först typ av överfall/ skibord i menyn VAL BRÄDDAVLOPP (grupprubrik), se nästa avsnitt. 6. Ange gränsen för bräddlarmet Bräddningsövervakning Se även avsnitt "Bilaga B - Bräddningsövervakning" Typ av bräddavlopp 1. Visa menyn VAL BRÄDDAVLOPP (grupprubrik). 7

8 Inställningar 1. Välj alternativ. Nej - (Ingen bräddningsövervakning sker) Rektangulär V-ränna Manuell Rektangulärt skibord 1. Visa menyn Utloppskoeff. 2. Ange värde (kommer från leverantör av skibordet, alternativt kan typvärdet för rektangulära skibord = 0,62 användas). 3. Visa menyn Bräddavl.bredd 4. Ange värde V-ränna 1. Visa menyn Utloppskoeff. 2. Ange värde (kommer från leverantör av skibordet, alternativt kan typvärdet för V-ränna = 0,58 användas). 3. Visa menyn Bräddområde. 4. Ange värde. 5. Visa menyn Bräddavl.bredd. 6. Ange värde Manuell inmatning av bräddflöden 1. Visa menyn Bräddområde. 2. Ange värde. 3. Visa menyn Bräddflöde 1 4. Ange värde 5. Fortsätt till de följande menyerna, Bräddflöde 2 till och med Bräddflöde 10, och ange värde för var och en Digitala ingångar De digitala ingångarna är generella, dvs de är inte begränsade till en viss funktion. Undantag är: Digital ingång 1, som är reserverad för bräddlarm när bräddgivare används för bräddningsövervakning. Digital ingång 7, som är reserverad för pulsräkning när denna funktion används. Du kan välja om en digital ingång ska generera larm eller ej Invertera digitala ingångar. Standardläget för de digitala ingångarna är 0. I normala fall aktiveras de digitala ingångarna av slutande kontakter. Funktionen kan inverteras om ingången i stället ska aktiveras av brytande kontakt Om en sluten kontakt ska vara normalläget, inverterar man ingångarna. En inverterad ingång betecknas 1 i menyn. 1. Visa menyn Inverterade ing. (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska inverteras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 0 till 1 och och fortsätt till nästa position som ska ändras. 5. Spara genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas Funktion (1=larm) Ange i denna meny om respektive ingång skall generera larm eller ej. En 1:a ger larm. Detta är standardläget. 1. Visa menyn FUNKTION (1=LARM). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska ändras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 1 till 0 eller omvänt och fortsätt till nästa position som ska ändras. 5. Spara genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas Tidstyrda larm Ange i menyn Tidstyrda larm om respektive ingång enbart ska generera larm under ett visst tidsintervall. 1 innebär att larmet är tidstyrt. 0 är standardläget, dvs alla larm genereras när respektive larmvillkor är uppfyllt. 1. Visa menyn Tidstyrda larm (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska ändras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 0 till 1 och fortsätt till nästa position som ska ändras 5. Spara ändringarna genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas. 8

9 Inställningar 6. Visa menyn Starttid Ts larm 7. Ange klockslag då de tidstyrda larmen tidigast kan skapas. 8. Visa menyn Stopptid Ts larm 9. Ange klockslag då de tidstyrda larmen senast kan skapas Pulsräknare Digital ingång 7 kan användas antingen som pulsräknare eller som en vanlig digital ingång. Ange skalfaktor för. pulsräknaren. 1. Visa menyn Skalning av D7 2. Ange skalningsfaktor. Med värde 0 fungerar ingången som en vanlig digital ingång DRIFTDATA ATU 301 samlar in och ackumulerar data för drifttid och antal starter för varje digital ingång som är aktiv. Dessutom registrar den antal bräddningar och bräddtid om bräddningsfunktionen är aktiv. I "Bilaga A - Förteckning över menyer" framgår menynamnen för dessa data. Ange om menyerna ska visa dagens eller löpande driftdata 1. Visa menyn DRIFTDATA (grupprubrik). 2. Välj alternativ Dagens eller Löpande Dagens driftdata omfattar 24 h och nollställs vid midnatt. Löpande driftdata är det ackumulerade värdet Nollställa löpande driftdata 1. Visa menyn som ska nollställas 2. Skifta till skrivläge 3. Texten Nollställ? Nej visas och markören blinkar 4. Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen en gång och alternativ Ja visas. 5. Tryck på Högerpil /Enter-knappen. 6. Meddelandet Värde sparat visas. Upprepa 1-6 för varje meny som ska nollställas Återställa till Flygts defaultbörvärden Du kan återställa samtliga börvärden i ATU 301 till de värden som fanns lagrade vid leverans. 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Håll Gruppsteg/ Skift-knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Läs/skriv-knappen. Texten BÖRVÄRDEN Flygt default visas. 3. Tryck på Högerpil /Enter-knappen för att välja detta alternativ. Texten Säkert? Nej visas. 4. Tryck på Vänsterpil/Upp-Ner-knappen för att ändra till Säkert? Ja. 5. Tryck på Högerpil /Enter-knappen för att bekräfta. Menyn SPRÅK visas nu och är inställt på engelska. Hur du väljer ett nytt språk beskrivs under avsnittet 2.1 "Menyspråk. 9

10 Larmhantering 3. Larmhantering En förteckning över de larm som finns i ATU 301 visas i tabellen. Larmkod Prioritet Larmorsak vid leverans 3.1. Larmaktivering Övervakning av analoga värden kräver att önskade larmgränser ställs in Larmfördröjning Larmtext i ATU A Hög nivå Högnivå 2 B Låg nivå Lågnivå 3 B Nätfel Nätfel 34 A Bräddning Bräddning 81 B Larm digital ingång1 Larm ingång1 82 B Larm digital ingång2 Larm ingång2 83 B Larm digital ingång3 Larm ingång3 84 B Larm digital ingång4 Larm ingång4 85 B Larm digital ingång5 Larm ingång5 86 B Larm digital ingång6 Larm ingång6 87 B Larm digital ingång7 Larm ingång B Testlarm Testlarm I ATU 301 går det att ställa in olika tidsfördröjning för digitala och analoga larm samt för nätfelslarm. Menyerna för larmfördröjning finns i menygruppen LARMFÖRDRÖJNING. En vanlig längd på fördröjningen är ca 10 sekunder. 1. Visa gruppmenyn LARMFÖRDRÖJNING 2. Stega vidare till menyn för det larm som ska fördröjas. 3. Skifta till skrivläge. 4. Ange tid för fördröjning. 5. Upprepa steg 2 till 4 för varje larm som ska fördröjas Larmvillkor Larm- Larm- Larm Tid fördröjning fördröjning genererat Exempel på larmfördröjning I exemplet genereras inget larm i det första fallet (2) eftersom tiden, som larmvillkoret är uppfyllt, är för kort. I det andra fallet (3, 4) genereras larm då larmvillkoret är uppfyllt även efter det att larmfördröjningen löpt ut Summalarm-utgång Alla larm kan aktivera summalarm-utgången Koppla larm till utgången De larm som ska påverka summalarm-utgången sätts till 1 (aktiv). 1. Visa menyn SUMMALARM-UTGÅNG (grupprubrik). 2. Skifta till skrivläge. 3. Flytta till markören till det larm som ska kopplas till summalarm-utgången. 4. Ange värdet 1 (aktiv). 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje larm som ska kopplas till summalarm-utgången Fördröjning summalarm-utgång Ange fördröjningen för summalarm-utgången i menyn Fördr.Summalarm. 1. Visa menyn Fördr.Summalarm.Skifta till skrivläge 2. Ange tid för fördröjning 5 10

11 Larmhantering 3.4. Larmlogg Ett larm som genereras när ett larmtillstånd är uppfyllt registreras i larmloggen. De trettioåtta (38) senaste larmen sparas. När larmloggen är fylld skrivs det äldsta larmet över av ett nytillkommet larm Granskning av larmen 1. Visa menyn LARMLOGG. I menyfönstret visas antal larm som finns i larmloggen. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Upp/ned för att se nästa larm. När det senaste larmet bläddrats fram kommer åter igen det äldsta larmet att visas. För att gå bakåt i loggen, håll ned Gruppsteg/Shiftknappen och tryck samtidigt på Vänster/upp-ner. Larmtexten finns i larmloggen tillsammans med följande information. Larmkod Larmtext 01 Nätfel :25 AB Radera alla larm i larmloggen Alla passiva larm kan raderas på en gång. 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Högerpil /Enter. Texten Ta bort larm? Aktuellt visas. 4. Tryck på Vänsterpil/Upp/ner, texten Alla? visas. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen. Larmen försvinner ur larmloggen och texten Logg tömd visas. Larm som fortfarande är aktiva går ej att radera Larmpanelen ATU 301 indikerar larm för de digitala ingångarna 1-7 med dioderna på larmpanelen. När ett larm aktiverats börjar dioden att blinka. Den blinkar till dess att larmet blir kvitterat med knappen larmkvittering, se nedan. Om larmet fortfarande är aktivt, dvs larmorsaken är kvar, då det kvitterats, övergår dioden till att lysa med fast sken. Blir larmet passivt innan det kvitteras, kommer dioden ändå att blinka tills kvitteringen är gjord. Datum Klockslag Aktiv/Passiv Prioritet 4. Tryck på Läs/skriv-knappen för att stänga menyn LARMLOGG Radera ett larm i larmloggen 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Upp/ned-knappen för att bläddra till önskat larm. 4. Tryck på Högerpil /Enter. Texten Ta bort larm? Aktuellt visas. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen. Larmet försvinner och texten Logg tömd visas. Menyfönstret visar antal larm som finns kvar i larmloggen. Larm som fortfarande är aktiva går ej att radera Larmet är Kvitterat Kvittera larm Dioden blinkar Aktivt Nej Ja Aktivt Ja Ja Passivt Ja Passivt Nej Ja Dioden lyser fast Kvittera larmpanelens indikering Tryck på Larmkvitteringsknappen Kvittering påverkar inte larmen i larmloggen. 11

12 Larmhantering 3.6. Larm till centralsystem ATU 301 kan kopplas till ett centralsystem (CS) och fungerar då som en undercentral (RTU). Larm kan överföras från RTU:n till CS via en fast eller en uppringd förbindelse. Larm som ska överföras lagras i larmloggen i RTU:n. Om RTU:n är kopplad via en fast förbindelse till ett centralsystem kommer detta att skicka larmförfrågningar till RTU:n. Finns det larm lagrade i RTU:ns larmlogg överförs dessa till CS. Vid uppringd förbindelse mellan RTU och CS kommer RTU:n att ringa upp CS när det finns larm i larmloggen. En uppringd RTU som har ett GSM-modem kan konfigureras att vid larm skicka ett SMS Modemberoende inställningar För inställning av följande menyer hänvisas till kapitel 5 "Kommunikation". KOMMUNIKATION HASTIGHET COM1 Protokoll RTS fördröjning Buffertstorlek Test av kommunikation För att verifiera att larmdistributionen fungerar felfritt är det möjligt att konfigurera ATU 301 att automatiskt ringa ut testlarm i bestämda intervall. Larmet överförs på samma sätt som ordinarie larm. och enligt inställningarna för dessa 1. Visa menyn Testlarmsinterv. (grupprubrik LARM) 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange intervall för testlarm. 4. Visa menyn Testlarmstid 5. Skifta till skrivläge. 6. Ange klockslag då larmet ska skickas. Menyn Testlarmsstatus visar texten Till under tiden textlarmet skickas. Övriga tider visar menyn Av. För att skicka ett test manuellt visa menyn Testlarmsstatus och växla till läge Till Datum och tid 1. Visa menyn Datum och tid (grupprubrik KOMMUNIKATION). 2. Skifta till skrivläge Stationsnummer I en fast kommunikation mellan RTU:n och CS används ett stationsnummer för att identifiera varje RTU som är kopplad till CS. 1. Visa menyn Stationsnummer. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange det stationsnummer, för RTU:n, som används i centralsystemet Stationsnamn I en uppringd förbindelse skickas ett stationsnamn i SMS:et tillsammans med larmtexten. 1. Visa menyn Stationsnamn. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange det unika stationsnamnet för RTU:n. Om inget namn finns kommer stationsnumret att skickas i stället Larmtelefonnummer 1. Visa menyn Telefonnr CS/SMS. 2. Skifta till skrivläge. Ange det unika stationsnumret för RTU:n Ett telefonnummer kan innehålla 16 tecken, inklusive typ av impulsering och paustecken. Det finns följande hjälptecken för att ange rätt telefonnummer: Tecken T Förklaring Undercentralen sänder siffror med toner, så kallad DTMF-tonsignalering, vilket är det vanligaste sättet. Tecknet för DTMFtonsignalering ska stå först i telefonnummer till centralsystemet. Undercentralen gör en paus på 2 sekunder vid impulsering, t ex för att slå en nolla för att komma vidare i en växel. Paus kan göras var som helst i telefonnumret. Det går även ha flera pauser i följd. Ett telefonnummer till centralsystemet/mtc-com kan se ut på följande vis: T Det innebär då att RTU:n ringer telefonnumret vid larm. "T" i början talar om att numret sänds som toner. Telefonnumret T0,234567, betyder att modemet först slår en nolla. Därefter väntar det i 2 sekunder och slår slutligen numret Ange aktuellt datum och tid. 12

13 Larmhantering 3.7. Larmprioritet Larmen i RTU:n kan ha prioritet, A, B, C, D, F eller H. Prioriteten bestämmer vilka larm som ska skickas till CS/SMS. I de flesta fall används prioriteterna enligt tabellen: Prioritet Visas i ATU 301 larmlogg Skickas till CS eller SMS Kommentar A Ja Ja Tilldelas de viktigaste larmen B Ja Ja Tilldelas de larm som måste rapporteras även om de är mindre viktiga C Ja Nej Tilldelas de larm som endast ska registras lokalt i RTU:n D Ja Ja Fungerar som A-larn med den skillnaden att de endast skickas under bestämda tider på dygnet F Nej Nej Larmet är avstängt. H Nej Nej Larmläge Larm kan överföras till CS/SMS eller endast sparas i RTU:n 1. Visa menyn Larmläge. 2. Skifta till skrivläge. 3. Välj Fjärr, Lokal eller Rensa. I läge Fjärr skickas larmen till CS/SMS medan de i läge Lokal stannar i RTU:n. Läge Rensa förhindrar att larm, som inte redan blivit överförda till CS/SMS, sänds. 1. Visa menyn Larmprioriteter (grupprubrik LARM) 2. Skifta till skrivläge. 3. Flytta markören till det larm för vilket prioriteten ska ändras. 4. Växla till önskad prioritet. Larmprioritet kan också ändras från centralsystemet Tider för D-larm 1. Visa menyn D-larm starttid. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange tid då D-larm ska börja skickas till CS eller SMS 4. Visa menyn D-larm stopptid. 5. Skifta till skrivläge. 6. Ange tid då D-larm ska upphöra att skickas till CS eller SMS. För att stänga av D-larmfunktionen, ange 0 i båda menyerna. D-larm kommer då att behandlas som ett A- larm. 13

14 Larmhantering 3.8. Larmtexter och larmkodsfilter Varje larmtext i RTU:n är via en unik kod kopplad till en larmtext i centralsystemet. De digitala ingångarna använder följande larmtexter och larmkoder. Larmtext i ATU 301 Larmkod Larmtext i centralsystemet. Larm ingång1 81 Larm digital ingång 1 Larm ingång2 82 Larm digital ingång 2 Larm ingång3 83 Larm digital ingång 3 Larm ingång4 84 Larm digital ingång 4 Larm ingång5 85 Larm digital ingång 5 Larm ingång6 86 Larm digital ingång 6 Larm ingång7 87 Larm digital ingång 7 Digital ingång 1 är reserverad för bräddlarm när bräddgivare används för bräddningsövervakningen Du kan ändra larmtexter och larmkoder på de digitala ingångarna efter eget önskemål. Den allmänna texten i ATU 301 kan alltså ändras till en text som passar den aktuella installationen. Gör så här om Du i ATU 301 vill visa en larmtext som redan finns i centralsystemet. Texten ska visa att pump 1 har för hög temperatur och larmindikeringen är knuten till digital ingång Ändra larmtexter och larmkoder direkt i ATU Visa gruppmenyn LARMTEXTER. 2. Fortsätt till den meny som ska ändras 3. Skifta till skrivläge 4. Skriv in den nya larmtexten. Max sju (7) tecken kan användas. På motsvarande sätt kan du ändra en larmkod. Max fyra (4) tecken kan användas. Genom att ändra larmkoden kan du välja en standardtext som redan finns i centralsystemet. 1. Visa gruppmenyn LARMKODSFILTER. 2. Fortsätt till den meny som ska ändras 3. Skifta till skrivläge 4. Skriv in den nya larmkoden. Max fyra (4) tecken kan användas Ändra larmtexter och larmkoder från centralsystemet Ändrade larmtexter och larmkoder kan även skickas som börvärden från centralsystemet till RTU:n. I centralsystemet finns larmtexten Hög temperatur pump 1 med larmkod Visa menyn Larmtext ing. 1 (grupprubrik LARMTEXTER). 2. Skriv in en egendefinerad text, t.ex. HtempP1. Max sju (7) tecken kan användas. 3. Visa menyn Larmkod ingång 1 4. Ändra koden från 81 till 35. Vid ett larm på digital ingång 1 händer detta: I menyn LARMLOGG visas texten HtempP1 istället för Larm ingång1. Samma text visas i ett eventuellt SMS. Centralsystemet visar texten 35 Hög temperatur pump 1 istället för 81 Larm digital ingång

15 Felsökning 4. Felsökning 4.1. Status digitala insignaler Status för de digitala signalerna kan ses i menyn Status ingångar (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). (0 = ej aktiv, 1 = aktiv) 4.2. Invertering av digitala ingångar Kontrollera att inte någon ingång är inverterad av misstag Diagnostiska funktioner Använd funktionen DIAGNOSTIK för att göra felsökning på hårdvaran. Tabellen är en översikt av de funktioner som testas och de resultat som visas i menyfönstret och av dioderna. Värde Funktion Resultat 1 Textversion X.XX 2 Kommunikationsmodulens X.XX programversion 10 Digital insignal Menyfönster Larmdioder Dioderna blinkar 20 Analog insignal Visar nivå i bitar (0-1023) 1. Visa meny DIAGNOSTIK (grupprubrik) 2. Skifta till skrivläge 3. Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen för att komma till önskad funktion enligt tabellen ovan. 4. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när värdet för funktionen visas. 5. Resultatet av diagnosen visas i menyfönstret. OBS! Under tiden Diagnostikfunktionen är aktiverad är övriga funktioner inaktiva, dvs de normala funktionerna är satta ur drift. Efter 10 minuters viloläge skiftar enheten till normal funktion. 15

16 Kommunikation 5. Kommunikation 5.1. System Direktkommunikation med det centrala systemet Här kommunicerar fjärrterminalen (RTU) direkt med det centrala systemet. För informationsöverföringen mellan systemets delar behövs ett modem, en radio eller en signalkabel. Modemets fabriksinställningar eller den första användarprofilen (profil 0) kan användas. I det första fallet krävs ingen särskild konfigurering av modemet, men i det andra fallet måste användarprofilen konfigureras innan modemet används tillsammans med fjärrterminalen Kommunikation via MTC-COM I det här systemet kommunicerar fjärrterminalen med det centrala systemet via kommunikationsenheten, MTC-COM. För informationsöverföringen mellan systemets delar behövs ett modem, en radio eller en signalkabel. Innan modemet används med fjärrterminalen måste den första användarprofilen (profil 0) konfigureras. OBS: I detta fall kan modemets fabriksinställningar inte användas Modem Kommunikation kan ske med hjälp av: GSM-modem Hayes-modem Radio i transparent läge Modemet kan ha sin fabriksinställning eller vara förkonfigurerat för användarprofil Anslutning Anslutning till modem eller radio Anslut en rak seriell kabel mellan modemet/radion och RS232-uttaget på COM1. Anslut modemet/radion till dess egen strömförsörjning Anslutning till en PC via en fast ledning Anslut en rak seriell nollmodemskabel mellan PC:n och RS232-uttaget på COM1. 16

17 Kommunikation 5.3. Konfigurering FDX på fast ledning Kan användas för: Kommunikation direkt med en PC Kommunikation med modem för fast ledning Kommunikation med radio Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION RS232 FDX Normalt kan FDX användas, om inte det centrala systemet har särskilt konfigurerats för HDX. Protokoll AquaCom Fast Hastighet COM bps Detta värde ställs in på samma värde som hastigheten i baud för porten i det centrala systemet. Buffertstorlek Normalt ställer man in på Om radion har litet buffertutrymme eller störningar förekommer minskas värdet, exempelvis till HDX på fast ledning Kan användas för Kommunikation direkt med en PC Kommunikation med modem för fast ledning Kommunikation med radio Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION RS232 FDX Normalt kan FDX användas, om inte det centrala systemet har särskilt konfigurerats för HDX. Protokoll AquaCom Fast RTS fördröjning ms Liten fördröjning innebär snabbare kommunikation. Ställ in ett högre värde om radion så kräver, exempelvis om det uppträder problem med kommunikationen. Hastighet COM bps Detta värde ställs in på samma värde som hastigheten i baud för porten i det centrala systemet. Buffertstorlek Normalt ställer man in på Om radion har litet buffertutrymme eller störningar förekommer minskas värdet, exempelvis till

18 Kommunikation Uppringt modem Kan användas för: Kommunikation med Hayes-kompatibelt telefonmodem Kommunikation med GSM-modem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION Hayes-modem Välj Hayes-modem för TD33 vid kommunikation direkt med det centrala systemet. GSM/Hayes, förkonfigurerat I alla andra fall konfigureras modemet med en PC, inställning förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem. Välj detta alternativ om en MTC-COM ingår i systemet. Protokoll AquaCom uppringt Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in telefonnumret till det centrala systemet / MTC-COM GSM modem Kan användas för: Kommunikation med GSM-modem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION GSM/Hayes, förkonfigurerat Protokoll AquaCom uppringt GSM modem och SMS Kan användas för: Kommunikation med GSM-modem eller telefonmodem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Konfigurera modemet med en PC, välj inställningen förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in numret till SMS-mottagaren, t ex personal. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION GSM/Hayes, förkonfigurerat Protokoll AquaCom/SMS Konfigurera modemet med en PC, välj inställningen förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in numret till SMS-mottagaren, t ex personal. Stationsnamn Mata in namnet som skall sändas i SMS-larmet. 18

19 AquaViev Centralsystem 6. AquaViev Centralsystem För allmänna anvisningar om AquaView centralsystem hänvisas till systemets hjälpfunktion Inställningar Att använda AquaView centralsystem till att kontrollera och ändra börvärden i ATU 301 förutsätter följande: AquaView måste vara av version eller senare. Följande tillägg, som ändrar storleken på en speciell larmbuffert i AquaView, måste göras: 1. Lokalisera AquaView-filen: \Central\Data\AqvSys.ini. 2. Öppna filen och gå till sektionen för den aktuella stationen: [Stn###], där ### betecknar det 3- siffriga stationsnumret. 3. Skriv in följande textrad: MaxXmitSize=200 Se exempel i följande bild. 4. Spara och stäng filen. Observera att det i samma fil även krävs ett tillägg när man önskar ändra tidsintervallet för den historiska trenden. Se Ändra tidsintervall för historisk trend på sidan 20. Utdrag från inställnningsfilen AqvSys.ini med tillägg gråmarkerade. 19

20 AquaViev Centralsystem 6.2. Status Statusbilden visar momentan status för pumpstationen med dagens driftdata och aktiva larm. Löpande driftdata visas endast i RTU:n Periodiska rapporter Följande parametrar överförs till centralsystemet för periodisk rapport: Drifttid digital ingång 1, h Starter digital ingång 1 Drifttid digital ingång 2, h Starter digital ingång 2 Drifttid digital ingång 3, h Starter digital ingång 3 Drifttid digital ingång 4, h Starter digital ingång 4 Drifttid digital ingång 5, h Starter digital ingång 5 Drifttid digital ingång 6, h Starter digital ingång 6 Drifttid digital ingång 7, h Starter digital ingång 7 Drifttid bräddningar, h Bräddvolym, m3 Starter bräddningar Starter stora bräddningar Historisk trend CS kan skapa trendgrafer för värden från följande ingångar Nivå, m Digital ingång 4 Digital ingång 1 Digital ingång 5 Digital ingång 2 Digital ingång 6 Digital ingång 3 Digital ingång 7 Pulsräknare Mätvärden lagras i RTU:n med det tidsintervall som anges i menyn Trendupplösning (grupprubrik KOMMUNIKATION). Defaultvärdet i ATU 301 liksom i AquaView är 5 min. Det kan ändras till 1 min. 1. Stationsnummer 2. Antal aktiva larm 3. Nätfel 4. Status digitala ingångar 5. Drifttider 6. Antal bräddningar digitala ingångar och bräddningar 7. Antal starter digitala 8. Versionsfakta ATU 301 ingångar 9. Förklaring status digitala ingångar 11. Gränser hög- och lågnivå 13.Aktuell nivå 15.Räknevärde pulsräknare 10.Start- och stopptid tidstyrda larm 12.Bräddflöde och bräddvolym 14.Larmläge (fjärr/lokal) Ändra tidsintervall för historisk trend En ändring av trendupplösningen till 1 min förutsätter följande: AquaView måste vara av version eller senare för att trendkurvorna ska presenteras korrekt. Följande tillägg måste göras i AquaView. 1. Lokalisera AquaView-filen: \Central\Data\AqvSys.ini. 2. Öppna filen och gå till sektionen för den aktuella stationen: [Stn###], där ### betecknar det 3- siffriga stationsnumret. 3. Skriv in följande textrad: TrendType=1. Se exempel i tidigare figur. 4. Spara och stäng filen. För att ändra värdet i RTU:n, 1. Visa menyn Trendupplösning (grupprubrik KOMMUNIKATION) 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange

21 Bilaga A - Förteckning över menyer 7. Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default LARMLOGG Högnivå 0 Antal genererade larm. Lågnivå Nätfel Bräddning Larm ingång1.. Larm ingång7 Testlarm NIVÅ Format ± xx.xx m Nivå i pumpgrop Mätområde 1 Format xx.xx m Denna kanal sätter mätområdet för nivågivaren. Ange den maximala nivån (i m) Kalibrering 1 Format ± xx.xx m För kalibrering av nivåmätare Referensvärde: 0-punkt Hög nivå 1 Format ± xx.xx m Larmgräns högnivå Bräddnivå 2 Format ± xx.xx m Gräns för när bräddningsmätning ska börja Låg nivå 1 Format ± xx.xx m Larmgräns lågnivå VAL BRÄDDAVLOPP Nej Rektangulär V-ränna Manuell Nej Välj mellan olika bräddavloppstyper: (0 = Nej, 1 = Rektangulär, 2 = V- ränna och 3 = Manuell) Bräddflöde 2 Endast läsning Visar beräknat bräddflöde, l/s Bräddvolym 2 Läsning och nollställning Visar beräknad bräddvolym, m 3 Utloppskoeff. Format Utloppskoefficient används av beräkningsmetoderna för rektangulär och v-ränna till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddområde 2 Format xx.xx m Bräddningsområdet (i m) används av beräkningsmetoderna för v-ränna och manuell till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen. OBS! Detta är maximala bräddningsnivån relativt till nollnivån för bräddning Bräddavl.bredd Format xx.xx m Bräddningsavloppsbredden (i m) änvänds av beräkningsmetoderna för rektangulär och v-ränna till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen 21

22 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Default Beskrivning Bräddflöde 1 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 1 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 2 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 2 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 3 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 3 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 4 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 4 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 5 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 5 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 6 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 6 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 7 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 7 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 8 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 8 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 9 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 9 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 10 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 10 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen DIG. INGÅNGAR Status ingångar Format xxxxxxx Status från vänster till höger Digital ingång 1 Digital ingång 2 Digital ingång 3 Digital ingång 4 Digital ingång 5 Digital ingång 6 Digital ingång 7 Inverterade ing. 1 Format xxxxxxx Inverterade ingångar 0 = normal 1 = inverterad 22

23 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Funktion(1=larm) 1 Format xxxxxxx Funktion 0 = Drift 1 = Larm Tidstyrda larm 1 Format xxxxxxx Tidstyrda larm 0 = Av 1 = Till Starttid Ts larm 1 Format xx:xx h:min 00:00 Visar klockslag då de tidstyrda larmen tidigast kan skapas Stopptid Ts larm 1 Format xx:xx h:min 00:00 Visar klockslag då de tidstyrda larmen senast kan skapas Skalning av D7 1 Format xx.xx Skalning av D7 Om värdet är > 0, då fungerar digital ingång 7 som pulsräknare. Om värddet är = 0, då fungerar digital ingång 7 som de andra digitala ingångarna Räknevärde D7 6 xxxxxxxx.xx Detta är räknevärdet från digital ingång 7 när den är vald som pulsräknare. Varje puls har värdet som är definerat i 'Skalning av D7 DRIFTDATA 1 Dagens Löpande Dagens Välj om driftdata skall visas "Löpande" eller "Dagens". Antal brädd 2 Format xxxxx Starträknare för bräddning Ant. stora brädd 2 Format xxxxx Starträknare för stora bräddningar. En ny bräddning räknas endast om det inter har varit någon bräddning de senaste 24 timmarna. Bräddtid Format h:min Bräddningstid Antal starter D1 5 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 1. Drifttid ing. 1 5 Format h:min Drifttid digital ingång 1 Antal starter D2 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 2. Drifttid ing. 2 Format h:min Drifttid digital ingång 2 Antal starter D3 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 3. Drifttid ing. 3 Format h:min Drifttid digital ingång 3 Antal starter D4 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 4. Drifttid ing. 4 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 4 Antal starter D5 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 5. Drifttid ing. 5 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 5 Antal starter D6 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 6. Drifttid ing. 6 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 6 Antal starter D7 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 7. Drifttid ing. 7 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 7 LARMTEXTER 1 Endast läsning 23

24 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Larmtext ing. 1 1,5 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 1. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 2 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 2. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 3 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 3. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 4 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 4. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 5 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 5. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 6 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 6. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 7 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 7. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad VERSION 1 Endast läsning Version mjukvara LARM 1 24

25 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Default Larmprioriteter 1 1 = Nätfel 2 = Högnivå 3 = Lågnivå 4 = Bräddning 5 = Larm ingång1 6 = Larm ingång2 7 = Larm ingång3 8 = Larm ingång4 9 = Larm ingång5 10 = Larm ingång6 11 = Larm ingång7 12 = Testlarm BABABB BBBBBB Larmprioriteter A B C D D-larm starttid 1 Format h:min 00:00 Starttid för distribution av D-larm D-larm stopptid 1 Format h:min 00:00 Stopptid för distribution av D-larm Larmläge 4 Lokal Fjärrr Rensa Lokal Anger hur larmutringing ska hanteras. 0 - Lokal. Larm skickas inte. 1 - Fjärr. Larm skickas till Centralsystem/SMS-mottagare. 2 - Rensa. Rensar larmbufferten och växlar till Fjärrläge Testlarmsinterv. 4 Format xx dagar 00 Dag Testlarmsintervall: Antalet dagar mellan varje testlarm Testlarmstid 4 Format xx:xx h:min 00:00 Testlarmstid: Tiden då testlarmet sänds Testlarmsstatus 4 Av Till Av Beskrivning Testlarmsstatus: Visar när testlarm triggas. Kan också triggas manuellt. LARMKODSFILTER 1 Larmkod ingång1 1,5 Format xxxx 0081 Alarmkod för digital ingång 1. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 2 1 Format xxxx 0082 Alarmkod för digital ingång 2. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 3 1 Format xxxx 0083 Alarmkod för digital ingång 3. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 4 1 Format xxxx 0084 Alarmkod för digital ingång 4. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 5 1 Format xxxx 0085 Alarmkod för digital ingång 5. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 6 1 Format xxxx 0086 Alarmkod för digital ingång 6. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 7 1 Format xxxx 0087 Alarmkod för digital ingång 7. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS LARMFÖRDRÖJNING Tid mellan uppfyllt larmvillkor och generering av larm 25

26 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Larmfördr.Nätfel 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning nätfel. Larmfördr.Högnivå 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning högnivå. Lrmfördr.Lågnivå 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning lågnivå. Larmfördr.Ing. 1 1,5 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 1. Larmfördr.Ing. 2 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 2. Larmfördr.Ing. 3 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 3. Larmfördr.Ing. 4 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 4. Larmfördr.Ing. 5 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 5. Larmfördr.Ing. 6 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 6. Larmfördr.Ing. 7 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 7. SUMMALARM-UTGÅNG 1 Nätfel Högnivå Lågnivå Bräddning Larm ingång1 Larm ingång2 Larm ingång3 Larm ingång4 Larm ingång5 Larm ingång6 Larm ingång SUMMALARM-UTGÅNG 0 = Ej vald som utgång 1 = Vald som utgång Fördr.Summalarm 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning summalarmutgång KOMMUNIKATION 1 Ingen Ingen Val kommunikationsmetod. Hayes modem GSM/Hayes förprg RS232 HDX RS232 FDX Datum och tid 4 Format xxxx-xx-xx xx:xx Blank Inställning av datum och tid. Stationsnummer 4 Format Stationsnr som används i kommunikationen Stationsnamn 4 Format ATU301 ATU301 Fyll i stationens namn. Detta namn skickas vid larm via SMS till en GSMtelefon Telefonnr CS/SMS 4 Format xxxxxxxxxxxxxxxx Blankt Telefonnummer till Centralsystem eller SMS. T=Tonval. Numret måste vara ifyllt om larm skall skickas till Central system eller SMS-mottagare Trendupplösning 4 Format xx min 05 Tidsperiod som används för trendberäkningen. Område 1-60 min Hastighet COM bits/s 9600 bits/s Val av överföringshastighet bits/s 9600 bits/s bits/s bits/s bits/s Protokoll 4 AquaCom fast AquaCom uppringt AquaCom/SMS AquaCom uppringt Val av kommunikationsprotokoll. 26

27 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default RTS fördröjning 4 Format xxxx ms 1000 Fördröjning av RTS kotrollsignal i kommunikationen. Endast vid val RS 232 FDX. Område ms X. Buffertstorlek 4 Format xxxxx bytes 2000 Maximal telegramstorlek för trend. Område tecken. DIAGONISTIK BÖRVÄRDEN Av 1-39 Ja Nej SPRÅK Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Pycck- Suomi Svenska Av Nej Engelska 1) Visas bara när menyn BÖRVÄRDEN är aktiverad. 2) Visas bara när BRÄDDNING är vald. 3) Visas bara när VAL AV BRÄDDAVLOPP = Manuell är vald 4) Visas bara när KOMMUNIKATION är vald. 5) Visas EJ när BRÄDDNING är vald. 6) Visas när PULSRÄKNARE är aktiverad. Menyn SKALNING AV D7 >0 Menyer som samtidigt är grupprubrik är skrivna med VERSALER i menyförteckningen Diagnostiskt program för produktionstest av hårdvara Vissa menyer visas bara när menyn BÖRVÄRDEN är aktiverad, (markerade 1) Val av språk för menytexterna. 27

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Ver. 1.20 CS. Copyright Axema Passagekontroll 2003

Ver. 1.20 CS. Copyright Axema Passagekontroll 2003 Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Client/Server Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.

KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20. PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam. KEYsafe v.2 ANVÄNDARMANUAL 2007-04-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. ANVÄNDANDE... 3 1.1 IDENTIFIERING AV ANVÄNDARE...

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

i30-spc Användarmanual 2006-05-02

i30-spc Användarmanual 2006-05-02 2006-05-02 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer