ANVÄNDARMANUAL ATU 301

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL ATU 301"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL ATU 301

2 Manualen gäller för följande Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Varningssymboler Säkerhetsinstruktion Personlig säkerhet - Livsfarlig spänning Knapp Beskrivning Läs/Skriv Vänsterpil/Upp-ner Speciell uppmärksamhet Apparat eller kompenentskada Högerpil/Enter Gruppsteg/Skift Larmkvittering Copyright 2005 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller kopieras utan skriftligt tillstånd av ITT Flygt AB. ITT Flygt AB Box Kristianstad Sverige Tel Juni 2005 Reservation för ändringar förbehålles.

3 Innehåll Innehåll 1. Introduktion Innehållet i manualen Menyer Flytta mellan menyerna Visa börvärdesmenyerna Ändra ett börvärde Skriva in en text Menyfönster Menyspråk Inställningar Menyspråk Tryck-nivågivare Kalibrering Ultraljud-nivågivare Kalibrering Larmgränser för nivåer Bräddningsövervakning Typ av bräddavlopp Rektangulärt skibord V-ränna Manuell inmatning av bräddflöden Digitala ingångar Invertera digitala ingångar Funktion (1=larm) Tidstyrda larm Pulsräknare DRIFTDATA Nollställa löpande driftdata Återställa till Flygts default-börvärden Larmhantering Larmaktivering Larmfördröjning Summalarm-utgång Koppla larm till utgången Fördröjning summalarm-utgång Larmlogg Granskning av larmen Radera ett larm i larmloggen Radera alla larm i larmloggen Larmpanelen Kvittera larm Larm till centralsystem Modemberoende inställningar Test av kommunikation Datum och tid Stationsnummer Stationsnamn Larmtelefonnummer Larmprioritet Tider för D-larm Larmläge Larmtexter och larmkodsfilter Ändra larmtexter och larmkoder direkt i ATU Ändra larmtexter och larmkoder från centralsystemet Felsökning Status digitala insignaler Invertering av digitala ingångar Diagnostiska funktioner Kommunikation System Direktkommunikation med det centrala systemet Kommunikation via MTC-COM Modem Anslutning Anslutning till modem eller radio Anslutning till en PC via en fast ledning Konfigurering FDX på fast ledning HDX på fast ledning Uppringt modem GSM modem GSM modem och SMS AquaViev Centralsystem Inställningar Status Periodiska rapporter Historisk trend Ändra tidsintervall för historisk trend Bilaga A - Förteckning över menyer Bilaga B - Bräddningsövervakning Rektangulärt skibord V-format skibord Manuell inmatning av bräddflöden Bilaga C Konfigurering av ett TD33-modem Modem och initialiseringsträngar Fjärrterminal i förhållande till MTC-COM Fjärrterminal i förhållande till AquaView Initialiseringssträngar

4 Introduktion 1. Introduktion ATU 301 är en larmsändare med flexibla funktioner. Den kan användas som en kombinerad enhet för larm och bräddningsövervakning av pumpstationer, reningsverk, nivåer i vattenreservoarer m m. För att anpassa funktionerna till de specifika förutsättningarna för en installationen, ställer man in de börvärden som behövs för larmvillkor, larmtexter och kommunikation. Sju (7) digitala ingångar och en (1) analog kan samtidigt övervakas. En (1) digital ingång kan användas för pulsräkning. 38 (aktiva och passiva) larm och bräddningar, med tillhörande tidsstämpel och status, kan lagras samtidigt i larmloggen. Ett eller flera larm kan kopplas till den digitala summalarmutgången. Till denna kan man ansluta olika typer av ljud- eller ljuskällor såsom lampor, sirener och liknande. När ATU 301 används för bräddningsövervakning kan en bräddgivare kopplas till en digital ingång för att indikera startnivå för bräddning. Den kombineras med en analog nivågivare, som ger den information som behövs för beräkningen av bräddflöden och -volymer. ATU 301 kan använda ett urval modem samt GSM och radio för att kommunicera med ett centralsystem. Från undercentralen går det också att skicka SMSmeddelanden. När ATU 301 är kopplad till ett centralsystem (CS), som en undercentral (RTU), kan operatören få larmrapporter och göra datainsamling för trender och andra rapporter. Han kan även skicka och hämta börvärden samt ändra larmkoder i RTU:n efter eget önskemål Innehållet i manualen Installation av ATU 301 Se den separata installationshandboken som levereras med enheten. Menyer Hur tryckknapparna och menyfönstret används för att ställa in enheten beskrivs i resten av detta avsnitt. Inställningar för övervakningen Proceduren för att föra in de inställningar som är unika för den aktuella installationen beskrivs under kapitel 2 "Inställningar". Inställningar för larmhanteringen Information om inställningar för larmen och hur larmen kan hanteras när ATU 301 är kopplat till ett centralsystem visas i kapitel 3 " Larmhantering". Kommunikation Detaljerade anvisningar för kommunikationen med ett centralsystem finns i kapitel Menyer 4 1. Läs-/skriv 2. Menyfönster 3. Gruppsteg/Skift 4. Larmdioder 5. Larmkvittering 6. Vänsterpil / Upp-Ner 7. Högerpil /Enter 8. Nätspänningsdiod Kontrollparametrarna och larmen visas i ett menyfönster. Med hjälp av tryckknapparna på panelen tar Du fram de olika menyerna för att föra in eller ändra parametervärdena. Menyerna är ordnade i grupper efter den funktion de har. Den första menyn i varje grupp fungerar också som grupprubrik. Det finns två sektioner med menyer: Användardel, för avläsning av driftdata. Dessa menyer är alltid synliga. Börvärden, för att föra in eller ändra parametervärden. Menyerna finns under gruppmenyn BÖRVÄRDEN. Tryckknapparna används för att växla mellan menygrupperna eller de enskilda menyerna. Se avsnitt 1.3 "Flytta mellan menyerna". I avsnitt "Bilaga A - Förteckning över menyer finns en fullständig förteckning över menyerna

5 Introduktion 1.3. Flytta mellan menyerna För att flytta framåt en meny i taget Tryck upprepade gånger på Högerpil / Enter-knappen tills den önskade menyn visas. För att flytta bakåt en meny i taget Tryck upprepade gånger på Vänsterpil / Upp-Ner-knappen tills den önskade menyn visas. För att visa den första menyn i nästa eller föregående menygrupp Håll ner Gruppsteg/Skift-knappen och tryck samtidigt på någon av ovanstående knappar. För att växla mellan meny LARMLOGG ( Home ) och senast visade meny Tryck och släpp Gruppsteg/Skift -knappen 1.4. Visa börvärdesmenyerna 1. Gå till menyn BÖRVÄRDE 2. Skifta till Skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen för att skifta till Skriv-läge. (ATU n är normalt i Läs-läge). 3. Visa alla börvärdesmenyer Tryck på Vänsterpil / Upp-Ner-knappen, alternativet Ja visas. 3. Om börvärdet är numeriskt stega till den önskade positionen i menyfönstret. 4. Välj önskat värde Stega med Högerpil /Enter-knappen Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen tills det önskade värdet visas. För att välja ett lägre värde håll samtidigt Gruppsteg/Skift-knappen nedtryckt. För textmenyer visas nästa tillgängliga alternativ i stället för ett värde 5. Spara det angivna värdet. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när markören står på den sista positionen. Beroende på resultatet visas ett av följande meddelanden: Värde Värdet har registrerats. sparat För lågt värde För högt värde Fel, ej sparat Värdet är under det tillåtna området. Ange ett högre värde. Värdet är över det tillåtna området. Ange ett lägre värde. Den interna kommunikationskretsen är upptagen. Upprepa proceduren tills värdet har registrerats. 6. Lämna menyn utan att spara värdet Tryck på Läs-/skriv-knappen Bekräfta val av alternativ Ja med Högerpil/ Enter-knappen Alla börvärdesmenyer kan nu visas 1.5. Ändra ett börvärde 1. Gå till menyn för den parameter som ska ändras 2. Skifta till skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen. En blinkande markör visar sig. Om värdet inte går att ändra visas i stället meddelandet Endast läsning. 5

6 Introduktion 1.6. Skriva in en text 1. Gå till menyn som ska ändras 2. Skifta till skriv-läge Tryck på Läs-/skriv-knappen. En blinkande markör visar sig. Om texten inte går att ändra visas i stället meddelandet Endast läsning. 3. Skriv in första tecknet Stega med Vänsterpil/Upp-ner-knappen tills det sökta tecknet visas. Om du håller knappen intryckt växlar tecknen snabbare. Backa vid behov genom att hålla Gruppsteg/Skift-knappen nedtryckt och samtidigt trycka på Vänsterpil/Upp-nerknappen. 4. Gå till nästa position Tryck på Högerpil /Enter-knappen 5. Skriv in de följande tecknen genom att upprepa steg 3) och 4). 6. Spara texten. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när markören står på den sista positionen. Följande meddelande visas: Värde Den nya texten har registrerats. sparat 1.7. Menyfönster Ljuset släcks i menyfönstret om detta har varit passivt i tio minuter. Om menyerna för BÖRVÄRDEN då är öppna kommer de att stängas automatiskt och menyn LARMLOGG visas Menyspråk Ett antal menyspråk är tillgängliga. Följande valmöjligheter finns i programmet. Danska Engelska Finska Franska Holländska Italienska Norska Polska Ryska Spanska Svenska Tyska Ungerska Hur man väljer alternativ beskrivs under avsnittet 2.1 "Menyspråk". 6

7 Inställningar 2. Inställningar Koppla in ATU 301 enligt den separata installationsanvisningen. Avsluta med att spänningssätta enheten. På enhetens frontpanel finns en lysdiod som indikerar drift. När nätspänningen är inkopplad lyser den med ett fast grönt sken. OBS! Vid inkoppling eller felsökning måste det säkerställas att personal inte kan komma i kontakt med strömförande kablage eller plintar. Iakttag stor försiktighet vid arbete med de digitala utgångarna. Driften av ATU n sker med hjälp av ett antal primära parametrar och börvärden. Även om enheten levereras med ett antal standardinställningar måste några av dessa anpassas och slutföras innan den tas i bruk. Detta görs med tryckknapparna på panelen. De flesta inställningarna går också att göra från centralsystemet Menyspråk Börja med att ställa in önskat språk för menyerna: 1. Tryck och släpp Gruppsteg/Skift -knappen för att växla till menyn LARMLOGG, om den inte redan visas. 2. Stega bakåt med Vänsterpil/Upp-ner-knappen till menyn SPRÅK. 3. Tryck på Läs-/skriv-knappen för att skifta till Skrivläge 4. Stega nedåt till önskat språk med Vänsterpil/Upp- Ner. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen för att bekräfta. Välj därefter Ja i menyn BÖRVÄRDE för att göra övriga inställningar Tryck-nivågivare Gör följande inställning om analog tryck-nivågivare används: 1. Visa menyn MÄTOMRÅDE (grupprubrik NIVÅ). 2. Ange det maximala mätområdet för givaren. Det högst tillåtna värdet är 20,0 meter Kalibrering Justera nollpunkten vid behov. 1. Visa menyn Kalibrering. 2. Tag upp mätaren ur vätskan. 3. Justera värdet i menyn Kalibrering tills menyn NIVÅ visar +00,00 eller annat önskat värde. Ex NIVÅ visar +00,20 m. Ställ in Kalibrering till - 00,20 m. Nu kommer NIVÅ att visa +00,00 m Ultraljud-nivågivare Gör följande inställning om analog ultraljud-nivågivare används: 1. Visa menyn Mätområde. 2. Ange det maximala mätområdet för givaren. Det högst tillåtna värdet är 20,0 meter Kalibrering 1. Visa menyn Kalibrering. 2. Ange offset-värdet för installationen. För uppgift om detta se separat installationsanvisning för sensorn Larmgränser för nivåer ATU 301 kan generera larm vid följande nivåer: Högnivå Lågnivå Bräddnivå Ställ in larmvillkoren i resp meny 1. Visa menyn Hög nivå. 2. Ange gränsen för Högnivå-larmet. 3. Visa menyn Låg nivå. 4. Ange gränsen för Låg nivå-larmet. 5. Visa menyn Bräddnivå. Välj först typ av överfall/ skibord i menyn VAL BRÄDDAVLOPP (grupprubrik), se nästa avsnitt. 6. Ange gränsen för bräddlarmet Bräddningsövervakning Se även avsnitt "Bilaga B - Bräddningsövervakning" Typ av bräddavlopp 1. Visa menyn VAL BRÄDDAVLOPP (grupprubrik). 7

8 Inställningar 1. Välj alternativ. Nej - (Ingen bräddningsövervakning sker) Rektangulär V-ränna Manuell Rektangulärt skibord 1. Visa menyn Utloppskoeff. 2. Ange värde (kommer från leverantör av skibordet, alternativt kan typvärdet för rektangulära skibord = 0,62 användas). 3. Visa menyn Bräddavl.bredd 4. Ange värde V-ränna 1. Visa menyn Utloppskoeff. 2. Ange värde (kommer från leverantör av skibordet, alternativt kan typvärdet för V-ränna = 0,58 användas). 3. Visa menyn Bräddområde. 4. Ange värde. 5. Visa menyn Bräddavl.bredd. 6. Ange värde Manuell inmatning av bräddflöden 1. Visa menyn Bräddområde. 2. Ange värde. 3. Visa menyn Bräddflöde 1 4. Ange värde 5. Fortsätt till de följande menyerna, Bräddflöde 2 till och med Bräddflöde 10, och ange värde för var och en Digitala ingångar De digitala ingångarna är generella, dvs de är inte begränsade till en viss funktion. Undantag är: Digital ingång 1, som är reserverad för bräddlarm när bräddgivare används för bräddningsövervakning. Digital ingång 7, som är reserverad för pulsräkning när denna funktion används. Du kan välja om en digital ingång ska generera larm eller ej Invertera digitala ingångar. Standardläget för de digitala ingångarna är 0. I normala fall aktiveras de digitala ingångarna av slutande kontakter. Funktionen kan inverteras om ingången i stället ska aktiveras av brytande kontakt Om en sluten kontakt ska vara normalläget, inverterar man ingångarna. En inverterad ingång betecknas 1 i menyn. 1. Visa menyn Inverterade ing. (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska inverteras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 0 till 1 och och fortsätt till nästa position som ska ändras. 5. Spara genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas Funktion (1=larm) Ange i denna meny om respektive ingång skall generera larm eller ej. En 1:a ger larm. Detta är standardläget. 1. Visa menyn FUNKTION (1=LARM). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska ändras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 1 till 0 eller omvänt och fortsätt till nästa position som ska ändras. 5. Spara genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas Tidstyrda larm Ange i menyn Tidstyrda larm om respektive ingång enbart ska generera larm under ett visst tidsintervall. 1 innebär att larmet är tidstyrt. 0 är standardläget, dvs alla larm genereras när respektive larmvillkor är uppfyllt. 1. Visa menyn Tidstyrda larm (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). 2. Skifta till skrivläge. 3. Stega till den position som motsvarar ingången som ska ändras. Menyfönstret visar namnet på respektive ingång. 4. Ändra från 0 till 1 och fortsätt till nästa position som ska ändras 5. Spara ändringarna genom att trycka Enter upprepade gånger tills texten Värde sparat visas. 8

9 Inställningar 6. Visa menyn Starttid Ts larm 7. Ange klockslag då de tidstyrda larmen tidigast kan skapas. 8. Visa menyn Stopptid Ts larm 9. Ange klockslag då de tidstyrda larmen senast kan skapas Pulsräknare Digital ingång 7 kan användas antingen som pulsräknare eller som en vanlig digital ingång. Ange skalfaktor för. pulsräknaren. 1. Visa menyn Skalning av D7 2. Ange skalningsfaktor. Med värde 0 fungerar ingången som en vanlig digital ingång DRIFTDATA ATU 301 samlar in och ackumulerar data för drifttid och antal starter för varje digital ingång som är aktiv. Dessutom registrar den antal bräddningar och bräddtid om bräddningsfunktionen är aktiv. I "Bilaga A - Förteckning över menyer" framgår menynamnen för dessa data. Ange om menyerna ska visa dagens eller löpande driftdata 1. Visa menyn DRIFTDATA (grupprubrik). 2. Välj alternativ Dagens eller Löpande Dagens driftdata omfattar 24 h och nollställs vid midnatt. Löpande driftdata är det ackumulerade värdet Nollställa löpande driftdata 1. Visa menyn som ska nollställas 2. Skifta till skrivläge 3. Texten Nollställ? Nej visas och markören blinkar 4. Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen en gång och alternativ Ja visas. 5. Tryck på Högerpil /Enter-knappen. 6. Meddelandet Värde sparat visas. Upprepa 1-6 för varje meny som ska nollställas Återställa till Flygts defaultbörvärden Du kan återställa samtliga börvärden i ATU 301 till de värden som fanns lagrade vid leverans. 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Håll Gruppsteg/ Skift-knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Läs/skriv-knappen. Texten BÖRVÄRDEN Flygt default visas. 3. Tryck på Högerpil /Enter-knappen för att välja detta alternativ. Texten Säkert? Nej visas. 4. Tryck på Vänsterpil/Upp-Ner-knappen för att ändra till Säkert? Ja. 5. Tryck på Högerpil /Enter-knappen för att bekräfta. Menyn SPRÅK visas nu och är inställt på engelska. Hur du väljer ett nytt språk beskrivs under avsnittet 2.1 "Menyspråk. 9

10 Larmhantering 3. Larmhantering En förteckning över de larm som finns i ATU 301 visas i tabellen. Larmkod Prioritet Larmorsak vid leverans 3.1. Larmaktivering Övervakning av analoga värden kräver att önskade larmgränser ställs in Larmfördröjning Larmtext i ATU A Hög nivå Högnivå 2 B Låg nivå Lågnivå 3 B Nätfel Nätfel 34 A Bräddning Bräddning 81 B Larm digital ingång1 Larm ingång1 82 B Larm digital ingång2 Larm ingång2 83 B Larm digital ingång3 Larm ingång3 84 B Larm digital ingång4 Larm ingång4 85 B Larm digital ingång5 Larm ingång5 86 B Larm digital ingång6 Larm ingång6 87 B Larm digital ingång7 Larm ingång B Testlarm Testlarm I ATU 301 går det att ställa in olika tidsfördröjning för digitala och analoga larm samt för nätfelslarm. Menyerna för larmfördröjning finns i menygruppen LARMFÖRDRÖJNING. En vanlig längd på fördröjningen är ca 10 sekunder. 1. Visa gruppmenyn LARMFÖRDRÖJNING 2. Stega vidare till menyn för det larm som ska fördröjas. 3. Skifta till skrivläge. 4. Ange tid för fördröjning. 5. Upprepa steg 2 till 4 för varje larm som ska fördröjas Larmvillkor Larm- Larm- Larm Tid fördröjning fördröjning genererat Exempel på larmfördröjning I exemplet genereras inget larm i det första fallet (2) eftersom tiden, som larmvillkoret är uppfyllt, är för kort. I det andra fallet (3, 4) genereras larm då larmvillkoret är uppfyllt även efter det att larmfördröjningen löpt ut Summalarm-utgång Alla larm kan aktivera summalarm-utgången Koppla larm till utgången De larm som ska påverka summalarm-utgången sätts till 1 (aktiv). 1. Visa menyn SUMMALARM-UTGÅNG (grupprubrik). 2. Skifta till skrivläge. 3. Flytta till markören till det larm som ska kopplas till summalarm-utgången. 4. Ange värdet 1 (aktiv). 5. Upprepa steg 3 och 4 för varje larm som ska kopplas till summalarm-utgången Fördröjning summalarm-utgång Ange fördröjningen för summalarm-utgången i menyn Fördr.Summalarm. 1. Visa menyn Fördr.Summalarm.Skifta till skrivläge 2. Ange tid för fördröjning 5 10

11 Larmhantering 3.4. Larmlogg Ett larm som genereras när ett larmtillstånd är uppfyllt registreras i larmloggen. De trettioåtta (38) senaste larmen sparas. När larmloggen är fylld skrivs det äldsta larmet över av ett nytillkommet larm Granskning av larmen 1. Visa menyn LARMLOGG. I menyfönstret visas antal larm som finns i larmloggen. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Upp/ned för att se nästa larm. När det senaste larmet bläddrats fram kommer åter igen det äldsta larmet att visas. För att gå bakåt i loggen, håll ned Gruppsteg/Shiftknappen och tryck samtidigt på Vänster/upp-ner. Larmtexten finns i larmloggen tillsammans med följande information. Larmkod Larmtext 01 Nätfel :25 AB Radera alla larm i larmloggen Alla passiva larm kan raderas på en gång. 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Högerpil /Enter. Texten Ta bort larm? Aktuellt visas. 4. Tryck på Vänsterpil/Upp/ner, texten Alla? visas. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen. Larmen försvinner ur larmloggen och texten Logg tömd visas. Larm som fortfarande är aktiva går ej att radera Larmpanelen ATU 301 indikerar larm för de digitala ingångarna 1-7 med dioderna på larmpanelen. När ett larm aktiverats börjar dioden att blinka. Den blinkar till dess att larmet blir kvitterat med knappen larmkvittering, se nedan. Om larmet fortfarande är aktivt, dvs larmorsaken är kvar, då det kvitterats, övergår dioden till att lysa med fast sken. Blir larmet passivt innan det kvitteras, kommer dioden ändå att blinka tills kvitteringen är gjord. Datum Klockslag Aktiv/Passiv Prioritet 4. Tryck på Läs/skriv-knappen för att stänga menyn LARMLOGG Radera ett larm i larmloggen 1. Visa menyn LARMLOGG. 2. Tryck på Läs/skriv-knappen. I menyfönstret visas det äldsta larmet. 3. Tryck på Upp/ned-knappen för att bläddra till önskat larm. 4. Tryck på Högerpil /Enter. Texten Ta bort larm? Aktuellt visas. 5. Tryck på Högerpil/Enter-knappen. Larmet försvinner och texten Logg tömd visas. Menyfönstret visar antal larm som finns kvar i larmloggen. Larm som fortfarande är aktiva går ej att radera Larmet är Kvitterat Kvittera larm Dioden blinkar Aktivt Nej Ja Aktivt Ja Ja Passivt Ja Passivt Nej Ja Dioden lyser fast Kvittera larmpanelens indikering Tryck på Larmkvitteringsknappen Kvittering påverkar inte larmen i larmloggen. 11

12 Larmhantering 3.6. Larm till centralsystem ATU 301 kan kopplas till ett centralsystem (CS) och fungerar då som en undercentral (RTU). Larm kan överföras från RTU:n till CS via en fast eller en uppringd förbindelse. Larm som ska överföras lagras i larmloggen i RTU:n. Om RTU:n är kopplad via en fast förbindelse till ett centralsystem kommer detta att skicka larmförfrågningar till RTU:n. Finns det larm lagrade i RTU:ns larmlogg överförs dessa till CS. Vid uppringd förbindelse mellan RTU och CS kommer RTU:n att ringa upp CS när det finns larm i larmloggen. En uppringd RTU som har ett GSM-modem kan konfigureras att vid larm skicka ett SMS Modemberoende inställningar För inställning av följande menyer hänvisas till kapitel 5 "Kommunikation". KOMMUNIKATION HASTIGHET COM1 Protokoll RTS fördröjning Buffertstorlek Test av kommunikation För att verifiera att larmdistributionen fungerar felfritt är det möjligt att konfigurera ATU 301 att automatiskt ringa ut testlarm i bestämda intervall. Larmet överförs på samma sätt som ordinarie larm. och enligt inställningarna för dessa 1. Visa menyn Testlarmsinterv. (grupprubrik LARM) 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange intervall för testlarm. 4. Visa menyn Testlarmstid 5. Skifta till skrivläge. 6. Ange klockslag då larmet ska skickas. Menyn Testlarmsstatus visar texten Till under tiden textlarmet skickas. Övriga tider visar menyn Av. För att skicka ett test manuellt visa menyn Testlarmsstatus och växla till läge Till Datum och tid 1. Visa menyn Datum och tid (grupprubrik KOMMUNIKATION). 2. Skifta till skrivläge Stationsnummer I en fast kommunikation mellan RTU:n och CS används ett stationsnummer för att identifiera varje RTU som är kopplad till CS. 1. Visa menyn Stationsnummer. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange det stationsnummer, för RTU:n, som används i centralsystemet Stationsnamn I en uppringd förbindelse skickas ett stationsnamn i SMS:et tillsammans med larmtexten. 1. Visa menyn Stationsnamn. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange det unika stationsnamnet för RTU:n. Om inget namn finns kommer stationsnumret att skickas i stället Larmtelefonnummer 1. Visa menyn Telefonnr CS/SMS. 2. Skifta till skrivläge. Ange det unika stationsnumret för RTU:n Ett telefonnummer kan innehålla 16 tecken, inklusive typ av impulsering och paustecken. Det finns följande hjälptecken för att ange rätt telefonnummer: Tecken T Förklaring Undercentralen sänder siffror med toner, så kallad DTMF-tonsignalering, vilket är det vanligaste sättet. Tecknet för DTMFtonsignalering ska stå först i telefonnummer till centralsystemet. Undercentralen gör en paus på 2 sekunder vid impulsering, t ex för att slå en nolla för att komma vidare i en växel. Paus kan göras var som helst i telefonnumret. Det går även ha flera pauser i följd. Ett telefonnummer till centralsystemet/mtc-com kan se ut på följande vis: T Det innebär då att RTU:n ringer telefonnumret vid larm. "T" i början talar om att numret sänds som toner. Telefonnumret T0,234567, betyder att modemet först slår en nolla. Därefter väntar det i 2 sekunder och slår slutligen numret Ange aktuellt datum och tid. 12

13 Larmhantering 3.7. Larmprioritet Larmen i RTU:n kan ha prioritet, A, B, C, D, F eller H. Prioriteten bestämmer vilka larm som ska skickas till CS/SMS. I de flesta fall används prioriteterna enligt tabellen: Prioritet Visas i ATU 301 larmlogg Skickas till CS eller SMS Kommentar A Ja Ja Tilldelas de viktigaste larmen B Ja Ja Tilldelas de larm som måste rapporteras även om de är mindre viktiga C Ja Nej Tilldelas de larm som endast ska registras lokalt i RTU:n D Ja Ja Fungerar som A-larn med den skillnaden att de endast skickas under bestämda tider på dygnet F Nej Nej Larmet är avstängt. H Nej Nej Larmläge Larm kan överföras till CS/SMS eller endast sparas i RTU:n 1. Visa menyn Larmläge. 2. Skifta till skrivläge. 3. Välj Fjärr, Lokal eller Rensa. I läge Fjärr skickas larmen till CS/SMS medan de i läge Lokal stannar i RTU:n. Läge Rensa förhindrar att larm, som inte redan blivit överförda till CS/SMS, sänds. 1. Visa menyn Larmprioriteter (grupprubrik LARM) 2. Skifta till skrivläge. 3. Flytta markören till det larm för vilket prioriteten ska ändras. 4. Växla till önskad prioritet. Larmprioritet kan också ändras från centralsystemet Tider för D-larm 1. Visa menyn D-larm starttid. 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange tid då D-larm ska börja skickas till CS eller SMS 4. Visa menyn D-larm stopptid. 5. Skifta till skrivläge. 6. Ange tid då D-larm ska upphöra att skickas till CS eller SMS. För att stänga av D-larmfunktionen, ange 0 i båda menyerna. D-larm kommer då att behandlas som ett A- larm. 13

14 Larmhantering 3.8. Larmtexter och larmkodsfilter Varje larmtext i RTU:n är via en unik kod kopplad till en larmtext i centralsystemet. De digitala ingångarna använder följande larmtexter och larmkoder. Larmtext i ATU 301 Larmkod Larmtext i centralsystemet. Larm ingång1 81 Larm digital ingång 1 Larm ingång2 82 Larm digital ingång 2 Larm ingång3 83 Larm digital ingång 3 Larm ingång4 84 Larm digital ingång 4 Larm ingång5 85 Larm digital ingång 5 Larm ingång6 86 Larm digital ingång 6 Larm ingång7 87 Larm digital ingång 7 Digital ingång 1 är reserverad för bräddlarm när bräddgivare används för bräddningsövervakningen Du kan ändra larmtexter och larmkoder på de digitala ingångarna efter eget önskemål. Den allmänna texten i ATU 301 kan alltså ändras till en text som passar den aktuella installationen. Gör så här om Du i ATU 301 vill visa en larmtext som redan finns i centralsystemet. Texten ska visa att pump 1 har för hög temperatur och larmindikeringen är knuten till digital ingång Ändra larmtexter och larmkoder direkt i ATU Visa gruppmenyn LARMTEXTER. 2. Fortsätt till den meny som ska ändras 3. Skifta till skrivläge 4. Skriv in den nya larmtexten. Max sju (7) tecken kan användas. På motsvarande sätt kan du ändra en larmkod. Max fyra (4) tecken kan användas. Genom att ändra larmkoden kan du välja en standardtext som redan finns i centralsystemet. 1. Visa gruppmenyn LARMKODSFILTER. 2. Fortsätt till den meny som ska ändras 3. Skifta till skrivläge 4. Skriv in den nya larmkoden. Max fyra (4) tecken kan användas Ändra larmtexter och larmkoder från centralsystemet Ändrade larmtexter och larmkoder kan även skickas som börvärden från centralsystemet till RTU:n. I centralsystemet finns larmtexten Hög temperatur pump 1 med larmkod Visa menyn Larmtext ing. 1 (grupprubrik LARMTEXTER). 2. Skriv in en egendefinerad text, t.ex. HtempP1. Max sju (7) tecken kan användas. 3. Visa menyn Larmkod ingång 1 4. Ändra koden från 81 till 35. Vid ett larm på digital ingång 1 händer detta: I menyn LARMLOGG visas texten HtempP1 istället för Larm ingång1. Samma text visas i ett eventuellt SMS. Centralsystemet visar texten 35 Hög temperatur pump 1 istället för 81 Larm digital ingång

15 Felsökning 4. Felsökning 4.1. Status digitala insignaler Status för de digitala signalerna kan ses i menyn Status ingångar (grupprubrik DIG. INGÅNGAR). (0 = ej aktiv, 1 = aktiv) 4.2. Invertering av digitala ingångar Kontrollera att inte någon ingång är inverterad av misstag Diagnostiska funktioner Använd funktionen DIAGNOSTIK för att göra felsökning på hårdvaran. Tabellen är en översikt av de funktioner som testas och de resultat som visas i menyfönstret och av dioderna. Värde Funktion Resultat 1 Textversion X.XX 2 Kommunikationsmodulens X.XX programversion 10 Digital insignal Menyfönster Larmdioder Dioderna blinkar 20 Analog insignal Visar nivå i bitar (0-1023) 1. Visa meny DIAGNOSTIK (grupprubrik) 2. Skifta till skrivläge 3. Tryck på Vänsterpil/Upp-ner-knappen för att komma till önskad funktion enligt tabellen ovan. 4. Tryck på Högerpil /Enter-knappen när värdet för funktionen visas. 5. Resultatet av diagnosen visas i menyfönstret. OBS! Under tiden Diagnostikfunktionen är aktiverad är övriga funktioner inaktiva, dvs de normala funktionerna är satta ur drift. Efter 10 minuters viloläge skiftar enheten till normal funktion. 15

16 Kommunikation 5. Kommunikation 5.1. System Direktkommunikation med det centrala systemet Här kommunicerar fjärrterminalen (RTU) direkt med det centrala systemet. För informationsöverföringen mellan systemets delar behövs ett modem, en radio eller en signalkabel. Modemets fabriksinställningar eller den första användarprofilen (profil 0) kan användas. I det första fallet krävs ingen särskild konfigurering av modemet, men i det andra fallet måste användarprofilen konfigureras innan modemet används tillsammans med fjärrterminalen Kommunikation via MTC-COM I det här systemet kommunicerar fjärrterminalen med det centrala systemet via kommunikationsenheten, MTC-COM. För informationsöverföringen mellan systemets delar behövs ett modem, en radio eller en signalkabel. Innan modemet används med fjärrterminalen måste den första användarprofilen (profil 0) konfigureras. OBS: I detta fall kan modemets fabriksinställningar inte användas Modem Kommunikation kan ske med hjälp av: GSM-modem Hayes-modem Radio i transparent läge Modemet kan ha sin fabriksinställning eller vara förkonfigurerat för användarprofil Anslutning Anslutning till modem eller radio Anslut en rak seriell kabel mellan modemet/radion och RS232-uttaget på COM1. Anslut modemet/radion till dess egen strömförsörjning Anslutning till en PC via en fast ledning Anslut en rak seriell nollmodemskabel mellan PC:n och RS232-uttaget på COM1. 16

17 Kommunikation 5.3. Konfigurering FDX på fast ledning Kan användas för: Kommunikation direkt med en PC Kommunikation med modem för fast ledning Kommunikation med radio Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION RS232 FDX Normalt kan FDX användas, om inte det centrala systemet har särskilt konfigurerats för HDX. Protokoll AquaCom Fast Hastighet COM bps Detta värde ställs in på samma värde som hastigheten i baud för porten i det centrala systemet. Buffertstorlek Normalt ställer man in på Om radion har litet buffertutrymme eller störningar förekommer minskas värdet, exempelvis till HDX på fast ledning Kan användas för Kommunikation direkt med en PC Kommunikation med modem för fast ledning Kommunikation med radio Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION RS232 FDX Normalt kan FDX användas, om inte det centrala systemet har särskilt konfigurerats för HDX. Protokoll AquaCom Fast RTS fördröjning ms Liten fördröjning innebär snabbare kommunikation. Ställ in ett högre värde om radion så kräver, exempelvis om det uppträder problem med kommunikationen. Hastighet COM bps Detta värde ställs in på samma värde som hastigheten i baud för porten i det centrala systemet. Buffertstorlek Normalt ställer man in på Om radion har litet buffertutrymme eller störningar förekommer minskas värdet, exempelvis till

18 Kommunikation Uppringt modem Kan användas för: Kommunikation med Hayes-kompatibelt telefonmodem Kommunikation med GSM-modem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION Hayes-modem Välj Hayes-modem för TD33 vid kommunikation direkt med det centrala systemet. GSM/Hayes, förkonfigurerat I alla andra fall konfigureras modemet med en PC, inställning förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem. Välj detta alternativ om en MTC-COM ingår i systemet. Protokoll AquaCom uppringt Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in telefonnumret till det centrala systemet / MTC-COM GSM modem Kan användas för: Kommunikation med GSM-modem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION GSM/Hayes, förkonfigurerat Protokoll AquaCom uppringt GSM modem och SMS Kan användas för: Kommunikation med GSM-modem eller telefonmodem Obs: Tänk på att inte alla modem har samma konfigurationssträngar. Konfigurera modemet med en PC, välj inställningen förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in numret till SMS-mottagaren, t ex personal. Meny Värden Kommentar KOMMUNIKATION GSM/Hayes, förkonfigurerat Protokoll AquaCom/SMS Konfigurera modemet med en PC, välj inställningen förkonfigurerat GSM/Hayes. Se bilagan beträffande förkonfigurering av modem Hastighet COM bps Om modemet stödjer automatisk inställning av baudrate sätts den övre gränsen så högt som möjligt, för att få maximala prestanda. Annars väljs den hastighet som användes vid förkonfigureringen av modemet. Telefonnr CS/SMS Mata in numret till SMS-mottagaren, t ex personal. Stationsnamn Mata in namnet som skall sändas i SMS-larmet. 18

19 AquaViev Centralsystem 6. AquaViev Centralsystem För allmänna anvisningar om AquaView centralsystem hänvisas till systemets hjälpfunktion Inställningar Att använda AquaView centralsystem till att kontrollera och ändra börvärden i ATU 301 förutsätter följande: AquaView måste vara av version eller senare. Följande tillägg, som ändrar storleken på en speciell larmbuffert i AquaView, måste göras: 1. Lokalisera AquaView-filen: \Central\Data\AqvSys.ini. 2. Öppna filen och gå till sektionen för den aktuella stationen: [Stn###], där ### betecknar det 3- siffriga stationsnumret. 3. Skriv in följande textrad: MaxXmitSize=200 Se exempel i följande bild. 4. Spara och stäng filen. Observera att det i samma fil även krävs ett tillägg när man önskar ändra tidsintervallet för den historiska trenden. Se Ändra tidsintervall för historisk trend på sidan 20. Utdrag från inställnningsfilen AqvSys.ini med tillägg gråmarkerade. 19

20 AquaViev Centralsystem 6.2. Status Statusbilden visar momentan status för pumpstationen med dagens driftdata och aktiva larm. Löpande driftdata visas endast i RTU:n Periodiska rapporter Följande parametrar överförs till centralsystemet för periodisk rapport: Drifttid digital ingång 1, h Starter digital ingång 1 Drifttid digital ingång 2, h Starter digital ingång 2 Drifttid digital ingång 3, h Starter digital ingång 3 Drifttid digital ingång 4, h Starter digital ingång 4 Drifttid digital ingång 5, h Starter digital ingång 5 Drifttid digital ingång 6, h Starter digital ingång 6 Drifttid digital ingång 7, h Starter digital ingång 7 Drifttid bräddningar, h Bräddvolym, m3 Starter bräddningar Starter stora bräddningar Historisk trend CS kan skapa trendgrafer för värden från följande ingångar Nivå, m Digital ingång 4 Digital ingång 1 Digital ingång 5 Digital ingång 2 Digital ingång 6 Digital ingång 3 Digital ingång 7 Pulsräknare Mätvärden lagras i RTU:n med det tidsintervall som anges i menyn Trendupplösning (grupprubrik KOMMUNIKATION). Defaultvärdet i ATU 301 liksom i AquaView är 5 min. Det kan ändras till 1 min. 1. Stationsnummer 2. Antal aktiva larm 3. Nätfel 4. Status digitala ingångar 5. Drifttider 6. Antal bräddningar digitala ingångar och bräddningar 7. Antal starter digitala 8. Versionsfakta ATU 301 ingångar 9. Förklaring status digitala ingångar 11. Gränser hög- och lågnivå 13.Aktuell nivå 15.Räknevärde pulsräknare 10.Start- och stopptid tidstyrda larm 12.Bräddflöde och bräddvolym 14.Larmläge (fjärr/lokal) Ändra tidsintervall för historisk trend En ändring av trendupplösningen till 1 min förutsätter följande: AquaView måste vara av version eller senare för att trendkurvorna ska presenteras korrekt. Följande tillägg måste göras i AquaView. 1. Lokalisera AquaView-filen: \Central\Data\AqvSys.ini. 2. Öppna filen och gå till sektionen för den aktuella stationen: [Stn###], där ### betecknar det 3- siffriga stationsnumret. 3. Skriv in följande textrad: TrendType=1. Se exempel i tidigare figur. 4. Spara och stäng filen. För att ändra värdet i RTU:n, 1. Visa menyn Trendupplösning (grupprubrik KOMMUNIKATION) 2. Skifta till skrivläge. 3. Ange

21 Bilaga A - Förteckning över menyer 7. Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default LARMLOGG Högnivå 0 Antal genererade larm. Lågnivå Nätfel Bräddning Larm ingång1.. Larm ingång7 Testlarm NIVÅ Format ± xx.xx m Nivå i pumpgrop Mätområde 1 Format xx.xx m Denna kanal sätter mätområdet för nivågivaren. Ange den maximala nivån (i m) Kalibrering 1 Format ± xx.xx m För kalibrering av nivåmätare Referensvärde: 0-punkt Hög nivå 1 Format ± xx.xx m Larmgräns högnivå Bräddnivå 2 Format ± xx.xx m Gräns för när bräddningsmätning ska börja Låg nivå 1 Format ± xx.xx m Larmgräns lågnivå VAL BRÄDDAVLOPP Nej Rektangulär V-ränna Manuell Nej Välj mellan olika bräddavloppstyper: (0 = Nej, 1 = Rektangulär, 2 = V- ränna och 3 = Manuell) Bräddflöde 2 Endast läsning Visar beräknat bräddflöde, l/s Bräddvolym 2 Läsning och nollställning Visar beräknad bräddvolym, m 3 Utloppskoeff. Format Utloppskoefficient används av beräkningsmetoderna för rektangulär och v-ränna till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddområde 2 Format xx.xx m Bräddningsområdet (i m) används av beräkningsmetoderna för v-ränna och manuell till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen. OBS! Detta är maximala bräddningsnivån relativt till nollnivån för bräddning Bräddavl.bredd Format xx.xx m Bräddningsavloppsbredden (i m) änvänds av beräkningsmetoderna för rektangulär och v-ränna till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen 21

22 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Default Beskrivning Bräddflöde 1 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 1 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 2 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 2 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 3 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 3 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 4 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 4 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 5 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 5 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 6 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 6 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 7 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 7 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 8 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 8 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 9 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 9 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen Bräddflöde 10 3 Format xxxxx l/s Bräddningsflöde 10 används av den manuella beräkningsmetoden till att beräkna bräddningsflödet och bräddningsvolymen DIG. INGÅNGAR Status ingångar Format xxxxxxx Status från vänster till höger Digital ingång 1 Digital ingång 2 Digital ingång 3 Digital ingång 4 Digital ingång 5 Digital ingång 6 Digital ingång 7 Inverterade ing. 1 Format xxxxxxx Inverterade ingångar 0 = normal 1 = inverterad 22

23 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Funktion(1=larm) 1 Format xxxxxxx Funktion 0 = Drift 1 = Larm Tidstyrda larm 1 Format xxxxxxx Tidstyrda larm 0 = Av 1 = Till Starttid Ts larm 1 Format xx:xx h:min 00:00 Visar klockslag då de tidstyrda larmen tidigast kan skapas Stopptid Ts larm 1 Format xx:xx h:min 00:00 Visar klockslag då de tidstyrda larmen senast kan skapas Skalning av D7 1 Format xx.xx Skalning av D7 Om värdet är > 0, då fungerar digital ingång 7 som pulsräknare. Om värddet är = 0, då fungerar digital ingång 7 som de andra digitala ingångarna Räknevärde D7 6 xxxxxxxx.xx Detta är räknevärdet från digital ingång 7 när den är vald som pulsräknare. Varje puls har värdet som är definerat i 'Skalning av D7 DRIFTDATA 1 Dagens Löpande Dagens Välj om driftdata skall visas "Löpande" eller "Dagens". Antal brädd 2 Format xxxxx Starträknare för bräddning Ant. stora brädd 2 Format xxxxx Starträknare för stora bräddningar. En ny bräddning räknas endast om det inter har varit någon bräddning de senaste 24 timmarna. Bräddtid Format h:min Bräddningstid Antal starter D1 5 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 1. Drifttid ing. 1 5 Format h:min Drifttid digital ingång 1 Antal starter D2 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 2. Drifttid ing. 2 Format h:min Drifttid digital ingång 2 Antal starter D3 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 3. Drifttid ing. 3 Format h:min Drifttid digital ingång 3 Antal starter D4 Format xxxxx Starträknare för digital ingång 4. Drifttid ing. 4 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 4 Antal starter D5 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 5. Drifttid ing. 5 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 5 Antal starter D6 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 6. Drifttid ing. 6 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 6 Antal starter D7 Format xxxxx 00000:00 Starträknare för digital ingång 7. Drifttid ing. 7 Format h:min 00000:00 Drifttid digital ingång 7 LARMTEXTER 1 Endast läsning 23

24 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Larmtext ing. 1 1,5 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 1. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 2 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 2. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 3 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 3. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 4 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 4. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 5 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 5. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 6 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 6. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad Larmtext ing. 7 1 xxxxxxx Blank Larmtext för digital ingång 7. Max sju (7) tecken kan användas. Användardefinerad text som används i larmloggen och vid SMSmeddelande. En standard text används om ingen text är definerad VERSION 1 Endast läsning Version mjukvara LARM 1 24

25 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Default Larmprioriteter 1 1 = Nätfel 2 = Högnivå 3 = Lågnivå 4 = Bräddning 5 = Larm ingång1 6 = Larm ingång2 7 = Larm ingång3 8 = Larm ingång4 9 = Larm ingång5 10 = Larm ingång6 11 = Larm ingång7 12 = Testlarm BABABB BBBBBB Larmprioriteter A B C D D-larm starttid 1 Format h:min 00:00 Starttid för distribution av D-larm D-larm stopptid 1 Format h:min 00:00 Stopptid för distribution av D-larm Larmläge 4 Lokal Fjärrr Rensa Lokal Anger hur larmutringing ska hanteras. 0 - Lokal. Larm skickas inte. 1 - Fjärr. Larm skickas till Centralsystem/SMS-mottagare. 2 - Rensa. Rensar larmbufferten och växlar till Fjärrläge Testlarmsinterv. 4 Format xx dagar 00 Dag Testlarmsintervall: Antalet dagar mellan varje testlarm Testlarmstid 4 Format xx:xx h:min 00:00 Testlarmstid: Tiden då testlarmet sänds Testlarmsstatus 4 Av Till Av Beskrivning Testlarmsstatus: Visar när testlarm triggas. Kan också triggas manuellt. LARMKODSFILTER 1 Larmkod ingång1 1,5 Format xxxx 0081 Alarmkod för digital ingång 1. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 2 1 Format xxxx 0082 Alarmkod för digital ingång 2. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 3 1 Format xxxx 0083 Alarmkod för digital ingång 3. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 4 1 Format xxxx 0084 Alarmkod för digital ingång 4. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 5 1 Format xxxx 0085 Alarmkod för digital ingång 5. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 6 1 Format xxxx 0086 Alarmkod för digital ingång 6. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS Larmkod ingång 7 1 Format xxxx 0087 Alarmkod för digital ingång 7. Alarmkod som kopplar larmtexten i RTU:n till en larmtext i CS LARMFÖRDRÖJNING Tid mellan uppfyllt larmvillkor och generering av larm 25

26 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default Larmfördr.Nätfel 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning nätfel. Larmfördr.Högnivå 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning högnivå. Lrmfördr.Lågnivå 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning lågnivå. Larmfördr.Ing. 1 1,5 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 1. Larmfördr.Ing. 2 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 2. Larmfördr.Ing. 3 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 3. Larmfördr.Ing. 4 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 4. Larmfördr.Ing. 5 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 5. Larmfördr.Ing. 6 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 6. Larmfördr.Ing. 7 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning ingång 7. SUMMALARM-UTGÅNG 1 Nätfel Högnivå Lågnivå Bräddning Larm ingång1 Larm ingång2 Larm ingång3 Larm ingång4 Larm ingång5 Larm ingång6 Larm ingång SUMMALARM-UTGÅNG 0 = Ej vald som utgång 1 = Vald som utgång Fördr.Summalarm 1 Format xx:xx min:s 00:00 Larmfördröjning summalarmutgång KOMMUNIKATION 1 Ingen Ingen Val kommunikationsmetod. Hayes modem GSM/Hayes förprg RS232 HDX RS232 FDX Datum och tid 4 Format xxxx-xx-xx xx:xx Blank Inställning av datum och tid. Stationsnummer 4 Format Stationsnr som används i kommunikationen Stationsnamn 4 Format ATU301 ATU301 Fyll i stationens namn. Detta namn skickas vid larm via SMS till en GSMtelefon Telefonnr CS/SMS 4 Format xxxxxxxxxxxxxxxx Blankt Telefonnummer till Centralsystem eller SMS. T=Tonval. Numret måste vara ifyllt om larm skall skickas till Central system eller SMS-mottagare Trendupplösning 4 Format xx min 05 Tidsperiod som används för trendberäkningen. Område 1-60 min Hastighet COM bits/s 9600 bits/s Val av överföringshastighet bits/s 9600 bits/s bits/s bits/s bits/s Protokoll 4 AquaCom fast AquaCom uppringt AquaCom/SMS AquaCom uppringt Val av kommunikationsprotokoll. 26

27 Bilaga A - Förteckning över menyer Meny Anm Menyrad Flygt Beskrivning Default RTS fördröjning 4 Format xxxx ms 1000 Fördröjning av RTS kotrollsignal i kommunikationen. Endast vid val RS 232 FDX. Område ms X. Buffertstorlek 4 Format xxxxx bytes 2000 Maximal telegramstorlek för trend. Område tecken. DIAGONISTIK BÖRVÄRDEN Av 1-39 Ja Nej SPRÅK Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Pycck- Suomi Svenska Av Nej Engelska 1) Visas bara när menyn BÖRVÄRDEN är aktiverad. 2) Visas bara när BRÄDDNING är vald. 3) Visas bara när VAL AV BRÄDDAVLOPP = Manuell är vald 4) Visas bara när KOMMUNIKATION är vald. 5) Visas EJ när BRÄDDNING är vald. 6) Visas när PULSRÄKNARE är aktiverad. Menyn SKALNING AV D7 >0 Menyer som samtidigt är grupprubrik är skrivna med VERSALER i menyförteckningen Diagnostiskt program för produktionstest av hårdvara Vissa menyer visas bara när menyn BÖRVÄRDEN är aktiverad, (markerade 1) Val av språk för menytexterna. 27

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning

Alarm. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2011-11-24 BuildingPortalSuite Alarm - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Aktivt larm Namn, klass och meddelande väljs av användaren i Inställningar Bläddring mellan aktiva alarm Klicka på pilarna för att bläddra Kvittera

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com.doc 1 GSM- / PSTN-Com Gällande från mjukvaruversion GSM Com 835504 PSTN Com 839000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20

KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20 PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: 019 308 780 info@paam.se 703 44 Örebro, Sweden Fax: 019 322 895 www.paam.se INNEHÅLL 1. KEYCOM+... 1 1.1 SYSTEMKRAV... 1 1.2 TILLBEHÖR...

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel

Bewator 2010 Omnis. Användarhandbok E4 manöverpanel Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4 manöverpanel Dokumentnummer: SE2:81194-1 (2010 Omnis version 5.0) Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång.

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-50 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer...3 Utloggning...3 Återställa brandlarm så att brandlarm åter kan utlösas...4 Hantera

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer