SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Samhällsbyggnadsnämnden Gunilla Karlsson (M) ej :e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-20. Gunilla Karlsson (M) ej 79-88 1:e vice ordförande"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ej 66, ej ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström 2:e vice ordförande Gunilla Karlsson (M) ej :e vice ordförande Hans Glawing (M) ledamot Magnus Larsson (C) ej ledamot Mathias Karlsson (FP) ej ledamot Hans Åslund (V) 66 ersättare för Eva-Lena Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersättare för Eva-Lena Karlsson (S) Bert Nord (M) ersättare för Gunilla Karlsson (M) Solweig Weber (FP) ersättare för Mathias Karlsson (FP) Berit Sjöö (KD) ersättare för Magnus Larsson (C) Övriga Deltagande Ersättarna Hans Åslund (V) (delvis), Fredrik Jonasson (V), Bert Nord (M), Richard Karlsson (M) (delvis), Solweig Weber (FP), Berit Sjöö (KD), samhällsbyggnadschef Bodil Liedberg Jönsson, stadsarkitekt Kent Svensson (delvis), miljö- och byggchef Kerstin Åbinger, kart- och planchef Leif Carlsson, planarkitekt Frida Kjäll (delvis), planarkitekt Anette Andersson (delvis), VVS-inspektör Nils-Åke Lingmalm och miljö- och hälsoskyddsinspektör Håkan Lönnbom Paragrafer Justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Håkan Lönnbom Stefan Windh Hans Glawing Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande uppsättande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens arkiv Underskrift Håkan Lönnbom

2 Sammanträdesdatum 2 Samhällsbyggnadsnämnden SBN0064/11 Dnr 00003/11 Anmälan av extra ärenden och ändringar i ärendelistan Sekreteraren föreslår att yttrande över kommunalt veto för vindkraftverk i Sörvik (ärende nummer 00108/11) förs upp på ärendelistan, att ansökan om strandskyddsdispens (ärende nummer 00122/10) utgår eftersom bygglovansökan återtagits samt att punkt 7 om rättelse på den felandes bekostnad (ärende nummer 00786/10) och ovan nämnda vetoärende beslutas med omedelbar justering. Berth Karlsson (S) önskar ställa fråga om Lammhultesjön. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner de föreslagna förändringarna i ärendelistan.

3 Sammanträdesdatum 3 Trafikverket Box Malmö SBN0065/11 Dnr 00236/11 ( ) Anmälan från Trafikverket om kemisk ogräsbekämpning av banvallar och bangårdar Ärendet Trafikverket har anmält att de avser utföra kemisk ogräsbekämpning inom Oskarshamns bangård och kajspår, se bifogad kartbilaga, SBN0065/11 bilaga 1. Anmälan är gjord enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). Anmälan gäller bekämpning med Roundup Bio (Reg nr 3937). Beräknad maximal dosering är 5 l/ha. Medlet har behörighetsklass 2L. Ingen bekämpning sker vid järnvägsövergångar eller andra platser där allmänheten passerar järnvägen. Syftet med bekämpningen är att höja säkerheten mot olyckor. Vegetation kan bland annat skymma signaler och tavlor, försvåra banarbete, minska livslängd på järnvägsanläggningen, förlänga tågens bromssträckor och öka brandrisken. Vid denna bekämpning avser Trafikverket att använda ryggspruta. Trafikverket planerar att låta entreprenör med kunskapsbevis utföra bekämpningen i juni. Trafikverket uppger att de har provat och fortsätter att prova alternativa metoder. De alternativ som har provats är till exempel ånga, hetvatten och mekanisk bekämpning. Hetvatten och ånga är mycket energikrävande metoder och påverkar endast växten ovan jord medan mekanisk bearbetning är mycket tidskrävande. Bristerna med dessa alternativ är att de inte är tillräckligt effektiva och de behöver upprepas ofta med följden att även kostnaden ökar för ogräsbekämpningen.

4 Sammanträdesdatum 4 forts. SBN0065/11 Samhällsbyggnadskontorets bedömning Den aktiva substansen i Roundup Bio är glyfosat, som klassificeras som miljöfarligt och hälsoskadligt. Glyfosat är mycket giftigt för vattenorganismer och får därför inte användas i sjöar, vattendrag och vattensamlingar. Det är därför viktigt att medlet inte riskerar att spridas till ytliga vattensamlingar. Vindavdriften kan begränsas genom att besprutning inte utförs när vindstyrkan överstiger 5 m/s. Bekämpningen ska heller inte utföras vid regn eller vid risk för regn, för att minimera risken för oavsiktlig avrinning med påföljande spridning. Enligt beslut SBN0080/10 uppmanade samhällsbyggnaden Trafikverket att lämna in forskningsresultat och resultat från närliggande provtagningsplatser inför säsong Detta redovisar Trafikverket genom att lägga ut preliminära årsrapporter på sin hemsida med avseende på utförda undersökningar i landet. Årsrapporten för 2009 har bilagts handlingarna. Det har inte upprättats någon slutlig rapport med värdering av mätresultaten från de olika mätåren I årsrapporten 2009 beskrivs att förekomst av bekämpningsmedelrester identifierats i några av provpunkterna och i vissa fall överraskande. Av rapporten framgår att några provresultat troligen kan hänföras till Trafikverkets bekämpning medan andra punkter ligger i anslutning till åkermark, så att fler källor kan ha bidragit till förekomst av rester. Kemisk bekämpning bör ske bara om det inte finns andra metoder som ger tillräcklig verkan och inte har andra oönskade bieffekter. De viktigaste riskerna är vindavdrift, markavrinning, spill och olyckor. Trafikverket bedöms arbeta aktivt med att begränsa användningen av bekämpningsmedel samt att vid användningen vidta försiktighetsmått vid vattendrag och enskilda vattentäkter. Enligt föreskriften SNFS 1997:2 ska utrustning för spridning vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad. Ärendet är ett anmälningsärende. Samhällsbyggnadsnämnden behöver alltså inte utfärda något tillstånd eller liknande. Nämnden kan ingripa med föreläggande om försiktighetsmått eller förbud. Området som avses bekämpas har idag inslag av beväxning bland annat av ogräs, gräs och tallskott. Utöver miljöriskerna med bekämpningsmedelanvändning finns säkerhetsrisker med att låta ogräs växa som t ex brand. Tidigare har Trafikverket bekämpat ogräset inom banområde med sitt besprutningståg. Järnvägen gränsar bitvis till villatomter och vid dessa har inte bekämpning utförts via tåget.

5 Sammanträdesdatum 5 forts. SBN0065/11 Denna gång avser Trafikverket att lokalbekämpa med ryggspruta i syfte att minimera risken för spridning och ändå kunna bekämpa hela spårområdet. Trafikverket bedöms iaktta nödvändiga försiktighetsmått för att bekämpningen ska kunna tillåtas enligt anmälan. Bekämpning får inte förekomma på hårdgjorda ytor. Förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förbjuder bekämpning på hårdgjorda ytor men i övrigt inte ha något att erinra mot åtgärden under förutsättning att bekämpningen utförs i enlighet med SNFS 1997:2 och enligt anmälan i övrigt för att uppnå tillfredställande säkerhet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår också att samhällsbyggnadsnämnden återigen uppmanar Trafikverket att prova alternativa lösningar för ogräsbekämpning på banvallar och att fortsätta sin forskning för att finna miljömässigt mindre farliga bekämpningsmedel. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder bekämpning på hårdgjorda ytor för att minimera risken för direktavrinning till ytvattendrag. I övrigt har samhällsbyggnadsnämnden inget att erinra om den kemiska bekämpningen utförs i enlighet med föreskriften SNFS 1997:2 och enligt anmälan i övrigt för att uppnå tillfredställande säkerhet. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanar återigen Trafikverket att prova alternativa lösningar för ogräsbekämpning på banvallar och att fortsätta sin forskning för att finna miljömässigt mindre farliga bekämpningsmedel. Övrigt För handläggningen uttas en avgift på kr enligt gällande taxa. (Faktura skickas ut särskilt). Hur man överklagar, se bilaga

6 Sammanträdesdatum 6 NN SBN0066/11 Dnr 00238/11 ( ) Ansökan om bergvärmepump inom skyddsområde för ytvattentäkten Eckern, fastigheten XX Ärendet Till samhällsbyggnadskontoret har inkommit ansökan om anläggning/anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inom fastigheten XX. Ansökan avser bergvärmeanläggningen och anmält effektuttag är ca 8 kw. Fastigheten ligger inom fastställt skyddsområde för sjön Eckern, vars vatten leds till det allmänna vattenverket vid Fredriksberg i Oskarshamn. Byggnaden ska användas som fritidsbostad. I tjänsteskrivelse daterad ( SBN0066/11 bilaga 1) redogör samhällsbyggnadskontoret för syftet med att inrätta vattenskyddsområden, svårigheterna att hitta andra vattentäkter att försörja Oskarshamn med dricksvatten, föreskrifterna inom vattenskyddsområden, lagstiftning angående tillåten energiförbrukning, tekniska kontorets synpunkter samt samhällsbyggnadskontorets bedömning. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bergvärmeanläggningen kan tillåtas med villkor.

7 Sammanträdesdatum 7 forts. SBN0066/11 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beviljar tillstånd för inrättande av värmepump med bergvärme inom fastigheten XX med stöd av 17 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 10 Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF , 146 och senast reviderad ) och under förutsättning att anläggning sker enligt ansökan och enligt följande 13 villkor: 1. Värmepump skall anläggas i huvudsaklig överensstämmelse med vad ägaren uppgivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig. Bifogade bilagors krav och rekommendationer, föreskrifter och kriterier skall följas. 2. Tätning ska ske mellan berg och lösa jordlager. Borrning ska ske minst 3 m ned i berget och förses med foderrör. Det ska förankras/tätas genom att foderröret gjuts fast med snabbverkande betong. Brunnens anläggande ska i övrigt utföras i enlighet med Normbrunn SGU. 3. Mätningarna från provtagningen av kloridhalten/konduktiviteten dokumenteras. 4. Överstiger salthalten 50 mg/l klorid alternativt konduktiviteten 50 ms/m vid 20 grader C ska borrhålet tätas för att hindra spridning av saltföroreningen. 5. Innan kollektorn tas i bruk ska kollektorn täthetsprovas vid ett tryck av 1,5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla frostskyddsvätska, (KB-etanol) utan endast vatten eller luft. 6. Ägaren/brukaren skall regelbundet (minst en gång per halvår) kontrollera att köldbärarslangen har föreskrivet övertryck. Kontrollen ska dokumenteras. 7. Anläggningen utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid tryck- eller nivåfall i köldbärarslangen. Bevakningen av alarmfunktion ska säkerställas så att åtgärder kan vidtas omedelbart som t ex tillkallande av kompetent servicepersonal. Larmet ska funktionstestas minst en gång per år och ska dokumenteras.

8 Sammanträdesdatum 8 forts. SBN0066/11 8. Kollektorn ska anläggas utan skarvar. 9. Kollektorns läge ska vara väl utmärkt för att förhindra mekanisk åverkan. 10. Avfall från anläggandet som utgör farligt avfall skall omhändertas enligt gällande lagstiftning. 11. Vid borrning ska försiktighetsåtgärder vidtas som förhindrar att läckage skadar omgivande mark genom att borraggregat och kompressor placeras på tätt underlag. Saneringsutrustning ska finnas tillgängligt för det fall ett oljeläckage skulle inträffa. 12. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas. 13. Uttag av vatten från energiborrhålet förbjuds. Övrigt Bilagor 1: Krav och rekommendationer för värmepumpsanläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller berg/mark som värmekälla ( SBN0066/11 bilaga 2) 2: Gällande regler för värmepumpsanläggningar ( SBN0066/11 bilaga 3) Samhällsbyggnadsnämndens rekommendationer redovisas i tjänsteskrivelse daterad ( SBN0067/11 bilaga 1). Anmälningsavgiften är kronor (inbetalningskort kommer separat). Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar. Eva-Lena Karlsson (S) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

9 Sammanträdesdatum 9 XX SBN0067/11 Dnr 00239/11 ( ) Ansökan om bergvärmepump inom skyddsområde för ytvattentäkten Eckern, fastigheten XX Ärendet Till samhällsbyggnadskontoret har inkommit ansökan om anläggning/anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inom fastigheten XX. Ansökan avser bergvärmeanläggningen och anmält effektuttag är ca 6 kw. Fastigheten ligger inom fastställt skyddsområde för sjön Eckern, vars vatten leds till det allmänna vattenverket vid Fredriksberg i Oskarshamn. Byggnaden ska användas som fritidsbostad. I tjänsteskrivelse daterad ( SBN0067/11 bilaga 1) redogör samhällsbyggnadskontoret för syftet med att inrätta vattenskyddsområden, svårigheterna att hitta andra vattentäkter att försörja Oskarshamn med dricksvatten, föreskrifterna inom vattenskyddsområden, lagstiftning angående tillåten energiförbrukning, tekniska kontorets synpunkter samt samhällsbyggnadskontorets bedömning. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bergvärmeanläggningen kan tillåtas med villkor.

10 Sammanträdesdatum 10 forts. SBN0067/11 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beviljar tillstånd för inrättande av värmepump med bergvärme inom fastigheten XX med stöd av 17 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 10 Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF , 146 och senast reviderad ) och under förutsättning att anläggning sker enligt ansökan och enligt följande 13 villkor: 1. Värmepump skall anläggas i huvudsaklig överensstämmelse med vad ägaren uppgivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig. Bifogade bilagors krav och rekommendationer, föreskrifter och kriterier skall följas. 2. Tätning ska ske mellan berg och lösa jordlager. Borrning ska ske minst 3 m ned i berget och förses med foderrör. Det ska förankras/tätas genom att foderröret gjuts fast med snabbverkande betong. Brunnens anläggande ska i övrigt utföras i enlighet med Normbrunn SGU. 3. Mätningarna från provtagningen av kloridhalten/konduktiviteten dokumenteras. 4. Överstiger salthalten 50 mg/l klorid alternativt konduktiviteten 50 ms/m vid 20 grader C ska borrhålet tätas för att hindra spridning av saltföroreningen. 5. Innan kollektorn tas i bruk ska kollektorn täthetsprovas vid ett tryck av 1,5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla frostskyddsvätska, (Bioetanol Thermol) utan endast vatten eller luft. 6. Ägaren/brukaren skall regelbundet (minst en gång per halvår) kontrollera att köldbärarslangen har föreskrivet övertryck. Kontrollen ska dokumenteras. 7. Anläggningen utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid tryck- eller nivåfall i köldbärarslangen. Bevakningen av alarmfunktion ska säkerställas så att åtgärder kan vidtas omedelbart som t ex tillkallande av kompetent servicepersonal. Larmet ska funktionstestas minst en gång per år och ska dokumenteras.

11 Sammanträdesdatum 11 forts. SBN0067/11 8. Kollektorn ska anläggas utan skarvar. 9. Kollektorns läge ska vara väl utmärkt för att förhindra mekanisk åverkan. 10. Avfall från anläggandet som utgör farligt avfall skall omhändertas enligt gällande lagstiftning. 11. Vid borrning ska försiktighetsåtgärder vidtas som förhindrar att läckage skadar omgivande mark genom att borraggregat och kompressor placeras på tätt underlag. Saneringsutrustning ska finnas tillgängligt för det fall ett oljeläckage skulle inträffa. 12. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas. 13. Uttag av vatten från energiborrhålet förbjuds. Övrigt Bilagor 1: Krav och rekommendationer för värmepumpsanläggning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller berg/mark som värmekälla ( SBN0067/11 bilaga 2) 2: Gällande regler för värmepumpsanläggningar ( SBN0067/11 bilaga 3) Samhällsbyggnadsnämndens rekommendationer redovisas i tjänsteskrivelse daterad ( SBN0067/11 bilaga 1) Anmälningsavgiften är kronor (inbetalningskort kommer separat). Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar.

12 Sammanträdesdatum 12 Kommunstyrelsen SBN0068/11 Dnr 00888/10 Yttrande över medborgarförslag 32/10, Skapa en kollektiv parkering vid Sanden för dem som vill utnyttja kollektivtrafiken Ärendet Ett medborgarförslag, MBF 32/11, har inkommit från Torbjörn Byman, Lilla Bråbo. Förslagsställaren önskar att kommunen medverkar till att skapa en allmän parkering vid Sanden (beläget utmed väg 711/724), vägen mot Kristdala och korsningen till väg mot Bråbo. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har fått rubricerade medborgarförslag för yttrande. Detta har behandlats i Tekniska nämnden , 210/2010, och lyder som följande. Tekniska kontoret är positivt till att någon form av parkering anläggs vid Sanden. Frågan bör utredas vidare av tekniska kontoret/samhällsbyggnadskontoret för att komma överens med markägaren om att disponera mark för anläggande av parkering samt att väghållaren Trafikverket godkänner förslaget att utfart anordnas mot Trafikverkets väg. Generellt borde behovet av flera platser för pendlarparkering utredas och samordnas med Kalmar Läns Trafik för att stimulera till kollektivt åkande.

13 Sammanträdesdatum 13 forts. SBN0068/11 Samhällsbyggnadskontoret delar tekniska nämndens uppfattning och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar tekniska nämndens yttrande som sitt eget. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar följande yttrande som svar på medborgarförslag 32/10 Skapa en kollektiv parkering vid Sanden för dem som vill utnyttja kollektivtrafiken : Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att någon form av parkering anläggs vid Sanden. Frågan bör utredas vidare av tekniska kontoret/samhällsbyggnadskontoret för att komma överens med markägaren om att disponera mark för anläggande av parkering samt att väghållaren Trafikverket godkänner förslaget att utfart anordnas mot Trafikverkets väg. Generellt borde behovet av flera platser för pendlarparkering utredas och samordnas med Kalmar Läns Trafik för att stimulera till kollektivt åkande.

14 Sammanträdesdatum 14 Samhällsbyggnadskontoret SBN0069/11 Dnr 00863/10 Detaljplan för del av Emmekalv 4:169 m.fl. fastigheter, del av Påskallaviks skola - samrådsbeslut Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ändra detaljplan för Emmekalv 4:169 m.fl. fastigheter, del av Påskallaviks skola. Detaljplanen syftar till att utöka skolområdet i Påskallavik samt att tillskapa ytterligare parkeringsmöjligheter och stänga Skolgatan i Påskallavik permanent för fordonstrafik. Syftet är likställt med de önskemål som finns att samla all skolverksamhet kring skolområdet i Påskallavik. Parkeringen ska även kunna samutnyttjas för besökande till Stridsholms fritidsområde och Strandagården. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning med tillhörande checklista för att undersöka om planen innebär betydande miljöpåverkan. Enligt denna bedöms inte detaljplanens genomförande medföra betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att ge kontoret i uppdrag att samråda upprättad detaljplan för del av Emmekalv 4:169 m.fl. fastigheter, del av Påskallaviks skola.

15 Sammanträdesdatum 15 forts. SBN0069/11 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att samråda om upprättad Detaljplan för del av Emmekalv 4:169 m.fl. fastigheter, del av Påskallaviks skola.

16 Sammanträdesdatum 16 Samhällsbyggnadskontoret SBN0070/11 Dnr 00277/11 Upphävande av fastighetsplaner inom Oskarshamns kommun - uppdragsbeslut Ärendet En ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj Med denna lag försvinner möjligheten att använda sig av fastighetsplaner. Tidigare gällande fastighetsplaner kommer från och med 2 maj att gälla som så kallade fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplanen. För planärenden som är påbörjade innan plan- och bygglagen ändras, gäller att de ska handläggas enligt nuvarande bestämmelser. Samhällsbyggnadskontoret önskar därför få i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av fastighetsplaner i kommunen. Bakgrund om fastighetsplaner Lantmäterimyndigheten vid Kalmar kommun kommer att genomföra ett liknande projekt och i sin ansökan till uppdrag beskriver de kortfattat fastighetsplan enligt följande: Fastighetsplan är en planform som reglerar hur fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar ska utformas inom ett kvarter med detaljplan. Före 1987 kallades planformen tomtindelning. Numera är planformen frivillig, den kan användas när det behövs. Planformen används när det behövs för att underlätta det rättsliga plangenomförandet. När det finns fastighetsplan gäller starkare tvångs- och inlösensregler, som i vissa fall kan behövas för att planen ska kunna genomföras och lämpliga fastigheter ska kunna bildas. Tomtindelningar gäller enligt PBL som fastighetsplan.

17 Sammanträdesdatum 17 forts. SBN0070/11 Längre tillbaka, före 1972, var tomtindelning obligatoriskt för att fastighetsbildning skulle kunna ske för tomtmark inom stadsplanelagda områden. Detta är anledningen till att det finns så många fastighetsplaner kvar. När tomtindelningar infördes som obligatoriska i lagstiftningen, infördes också begreppet av ålder bestående tomtindelning för tidigare fastigheter i städerna. Detta gjordes främst för att man inte skulle bli tvingad att upprätta ett stort antal tomtindelningar för redan befintliga fastigheter. Genom flera generationer övergångsbestämmelser gäller nu även de av ålder bestående tomtindelningarna som fastighetsplaner. Detta trots att det inte finns några handlingar för dessa planer/bestämmelser. Fastighetsplan är ett genomförandeinstrument. När fastighetsplanen är genomförd, fyller den i allmänhet inte längre någon funktion, mer än att hindra ändringar i fastighetsindelningen. Samhällsbyggnadskontorets bedömning I Oskarshamns kommun finns idag ca 380 fastighetsplaner, de flesta i centralorten samt någon enstaka i Figeholm. Förteckning över kommunens berörda fastighetsplaner kommer att upprättas. Många av fastighetsplanerna i Oskarshamn är genomförda. För att underlätta framtida ändringar i fastighetsindelningen bör de därför upphävas. För att längre fram kunna spara handläggningstid finns det fördelar med att se över och inventera planerna nu och därmed undvika att göra en planändring. För de fastighetsplaner som inte har genomförts, helt eller delvis, behöver särskild prövning vid upphävandet göras då det kan finnas rätt till inlösen m.m. Ansökan om fastighetsbildning med mera kommer efter upphävandet som vanligt att prövas enligt fastighetsbildningslagens, anläggningslagens respektive ledningsrättslagens villkor. Detaljplanens bestämmelser skall följas, i det enskilda fallet kan små avvikelser undantagsvis medges. Uppdraget att upphäva fastighetsplaner enligt kommunens upprättade lista föreslås inledas före den 2 maj. Ärendet bedöms kunna handläggas med enkelt planförfarande. Eventuella fastighetsplaner beslutade enligt plan- och bygglagen bör inte upphävas i detta sammanhang.

18 Sammanträdesdatum 18 forts. SBN0070/11 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt kontoret att upprätta förslag till upphävande av fastighetsplaner. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att upprätta förslag till upphävande av fastighetsplaner (tidigare tomtindelningar) inom Oskarshamns kommun.

19 Sammanträdesdatum 19 Dnr lst Länsstyrelsen Kalmar län Kalmar SBN0071/11 Dnr 00069/11 ( ) Yttrande över länsstyrelsens beslut om prövning av strandskyddsdispens, fastighet XX Ärendet Länsstyrelsen har beslutat att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut, meddelat den 16 mars 2011, SBN0048/11, om strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB). Ärendet remitteras till kommunen för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Yttrandet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast Med hänsyn till att det i ärendet saknas en redovisning av tomtavgränsning (utmärkt på en karta/situationsplan) och hur fri passage kan säkerställas vill Länsstyrelsen ha en utförlig redogörelse för skälen till strandskyddsdispensen. Detta skulle kunna ske t.ex. med kartor och fotografier på den aktuella fastigheten och tilltänkta lokaliseringen. Samhällsbyggnadskontorets bedömning I tjänsteskrivelse med kart- och fotobilagor, daterad , redogör samhällsbyggnadskontoret för de överväganden som lett fram till nämndens beslut. Kontoret föreslår nämnden att anta tjänsteskrivelsen som svar på länsstyrelsens remiss. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta kontorets tjänsteskrivelse ( SBN0071/11 bilaga 1) som sitt eget yttrande som svar på länsstyrelsens remiss med anledning av dess prövning av samhällsbyggnadskontorets beslut om strandskyddsdispens för uppförande av vedbod på fastigheten XX, Oskarshamns kommun.

20 Sammanträdesdatum 20 Länsstyrelsen Kalmar län XX AB Kalmar SBN0072/11 Dnr 00135/11 XX, utredning om olovlig åtgärd Ärendet Den tidigare persienn- och markisfabrikens lokaler på fastigheten XX har tagits i anspråk för handel med bland annat vitvaror. Lokalen som är indelad i butik, utställning och lagerytor har en yta om 915 kvm. I anslutning till butikens entré finns skyltar uppsatta som annonserar den aktuella verksamheten. Bygglov för den ändrade verksamheten, från industri till handel, har sökts men inte beviljats. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Enligt PBL 10 kap 1 (plan- och bygglagen) är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta upp frågan om påföljd. Enligt 10 kap 4 skall byggnadsavgift tas ut. Denna beräknas till fyra gånger den bygglovavgift ( kr) som skulle betalats om bygglov hade sökts och beviljats. Är överträdelsen ringa får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt PBL 10 kap 9 skall byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till fastigheten. Tilläggsavgiften enligt PBL 10 kap 7 skall inte tas ut i fall som detta. Om den olovliga åtgärden undanröjs innan ärendet tas upp i samhällsbyggnadsnämnden kan ärendet avskrivas varvid ingen byggnadsavgift utgår.

21 Sammanträdesdatum 21 forts. SBN0072/11 Ägare till fastigheten är företaget XX AB. Kommunicering XX AB gavs tillfälle att före den 26 mars inkomma med yttrande med anledning av samhällsbyggnadskontorets beslutsförslag. Inget yttrande har inkommit från företaget. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 10 kap 4 plan- och bygglagen och vad som anförts ovan påförs XX AB, en byggnadsavgift om kr (4 x bygglovavgiften beräknad till kr enligt taxa). Avgiften ska betalas till länsstyrelsen i Kalmar län inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Närmare besked om detta kommer i brev från länsstyrelsen. Med stöd av 10 kap 22 plan- och bygglagen delges beslutet inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Hur man överklagar, se bilaga

22 Sammanträdesdatum 22 Samhällsbyggnadskontoret XX AB SBN0073/11 Dnr 00855/10 XX, tidsbegränsat bygglov för butik Ärendet Ansökan avser tillfälligt lov för ändrad användning av industrilokaler (före detta. persienn- och markisfabrik) till handelsverksamhet samt uppsättning av skyltar. Det tidsbegränsade lovet avser en femårsperiod. Sökanden önskar bedriva handel med skrymmande varor i lokalerna som har ytan 915 kvm. Förslaget redovisar en butiksyta, som ligger ett våningsplan högre än tillhörande utställning och lagerutrymmen. Mellan våningsplanen finns hiss redovisad. I anslutning till butiksentrén har redovisats 6 parkeringsplatser av vilka två är avsedda för rörelsehindrade. Gällande detaljplan från 1989 anger industriändamål. I kvarteret har tidigare lämnats tillfälliga lov för handel, bland annat för XX och XX. De som berörs av åtgärden har fått tillfälle att yttra sig. Ägaren till grannfastigheten XX har begärt förtydligande av förslaget avseende parkering och handelsverksamhet. XX har per telefon meddelat önskemål om tydlig avgränsning mellan de berörda fastigheterna, exempelvis genom stängsel. XX har lämnat synpunkter på eventuellt upplag.

23 Sammanträdesdatum 23 forts. SBN0073/11 Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadsnämnden får lämna lov till en tillfällig åtgärd om sökanden begär det, om "permanent" bygglov inte kan lämnas på grund av bestämmelser i 8 kap 11 PBL (plan- och bygglagen). Genom kravet på att åtgärden ska vara tillfällig bör det föreligga sådana förutsättningar (tekniska och ekonomiska) att det är realistiskt att räkna med att användningssättet upphör när tiden gått ut. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. I det här fallet får den sammanlagda tiden dock inte överstiga tio år. En planstridig permanent åtgärd ska prövas genom planändring. Områdets utveckling mot alltmer handel innebär att samhällsbyggnadsnämnden förr eller senare behöver ta ställning till om detaljplanen ska ändras i syfte att tillåta permanent handel. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas för tillfällig åtgärd till och med (5 år) för handelsverksamhet. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag samt uppdrar åt kontoret att belysa planfrågorna runt mellersta infarten vid ett nämndsammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Bygglov beviljas för tillfällig åtgärd till och med (5 år) för handelsverksamhet. Sökanden skall beakta vad som sägs i bifogad ärendebekräftelse innan några arbeten får påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att belysa planfrågorna runt mellersta infarten vid ett nämndsammanträde. Granskningsavgift: 11316:-. Hur man överklagar, se bilaga.

24 Sammanträdesdatum 24 För kännedom XX XX SBN0074/11 Dnr 00109/11 XX, skrivelse om eventuell olämplig åtgärd Ärendet Skrivelse har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden från NN, ägare till fastigheten XX, som ifrågasätter uppförande av en friggebod på grannfastigheten XX samt utfart från fastigheten. Bygglov har beviljats av samhällsbyggnadsnämnden ( DL 0232/09) respektive ( SBN0205/09) för tillbyggnad av bostadshuset med garage samt påbyggnad av bostadshuset med en andra våning. Beslutet överklagades av NN till länsstyrelsen. Överklagandet avslogs av länsstyrelsen med motiveringen att de olägenheter som åtgärden medför för klaganden inte är så betydande som sägs i 3 kapitlet 2 PBL (plan- och bygglagen). Samhällsbyggnadskontorets bedömning Ägaren till den aktuella fastigheten, XX, har också nyligen uppfört en friggebod, som enligt kontorets bedömning inte är bygglovpliktig i enlighet med 8 kapitlet 4 PBL. Byggnaden, som inte har större byggnadsarea än 15,0 kvm och är lägre än 3,0 m, har placerats 4,6 m resp. 5,0 m från tomtgräns vilket innebär att grannar inte är berörda. Utfartsfrågan regleras i ett särskilt avtal med Oskarshamns kommun och den får hanteras av områdets samfällighetsförening och Tekniska kontoret.

25 Sammanträdesdatum 25 forts. SBN0074/11 Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ovanstående yttrande antas som svar på skrivelsen. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar ovanstående yttrande som svar på skrivelser inkomna från NN den 17 februari respektive 9 mars 2011.

26 Sammanträdesdatum 26 NN SBN0075/11 Dnr 00286/10 XX, ansökan om bygglov för installation av eldstad Ärendet Bygganmälan har inkommit till samhällsbyggnadskontoret med begäran om att få installera en lokaleldstad i vardagsrummet och med en tillhörande rökkanal genom yttertaket. Sökanden har efter muntlig information senare begärt att få ärendet prövat i ett bygglovsbeslut. Den föreslagna eldstaden uppfyller dagens utsläppsvärden för sekundär eldstad och är godkänd enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, certifikat nr Bakgrund Fastigheten är belägen i kvarteret XX som byggdes i början av 1980-talet som kedjehus med 46 bostäder med äganderätt. För att sköta de gemensamma utvändiga ytorna finns en förening. Kvarteret är i dag fritt från utsläpp av föroreningar från eldstäder. Husen byggdes med direktverkande elvärme och mekanisk frånluftsventilation. Med ökade driftskostnader har frågan om att ersätta en del av elvärmen med eldstäder aktualiserats. Eldstäder som tidigare mest var avsedda som en trivselfaktor har mer och mer gått över till att användas som husets värmekälla med allt vad det för med sig av brandrisk och föroreningar med mera. Eftersom bostäderna ligger så tätt är risken stor att föroreningarna från skorstenen når grannarna. Dessutom ökar risken för olägenhet genom att husen är försedda med mekanisk frånluftsventilation som suger in röken genom ytterväggsventilerna.

27 Sammanträdesdatum 27 forts. SBN0075/11 För att bland annat spara energi och öka komforten har några fastighetsägare i området installerat värmeåtervinningsaggregat på ventilationen. Flera har installerat luft/luftvärmepump som i de flesta fall ger en betydligt större besparing och är helautomatisk. Enligt 3 kapitlet 2 plan- och bygglagen ska byggnader utformas så att deras avsedda användning inte medför betydande olägenhet för omgivningen. Boverkets byggregler BBR 6:7411 tillåter ganska höga utsläppsvärden av giftig koloxid från sekundäreldstäder nämligen 0,3 volymprocent koloxid vid 13 % O 2 och oförbrända kolväten upp till 250 mg/m³ OGC organiskt bundet kol, enligt SS-EN De flesta braskaminer klarar dessa värden även om det finns betydligt bättre kaminer med omvänd förbränning med CO-halter ner mot 0,05 %. En lokaleldstad (sekundäreldstad) är inte godkänd som primärvärmekälla i huset eftersom den inte har så hög förbränningstemperatur och därför inte klarar utsläppsvärden motsvarande fastbränsleanordningar som oftast kräver keramisk insats och ackumulatortank. Här går gränsen vid max 150 mg/m³ OGC vid 10 % O 2 upp till 50 kw och max 100 mg/m³ OGC mellan 50 och 300 kw. Erfarenhet från andra äldre gruppområden där kontoret fått in klagomål på föroreningar i luften har visat sig även bero på felaktigt handhavande, ibland även i kombination med felaktigt bränsle. Omgivningen kan vid felaktig eldningsteknik få ta emot stora mängder rök utan att den som använder braskaminen behöver märka vad som händer. Andra påverkansfaktorer kan vara kaminens tekniska konstruktion, installation, tidsrymden för eldning, omgivande bebyggelses karaktär och täthet samt de topografiska och meteorologiska förhållandena. I detta fall ska man även väga in de förhållanden som uppkommer om installation av braskaminer blir mer allmänt förekommande inom området. Parallellt med plan- och bygglagen gäller även miljöbalkens regler. Se separat skrivelse (återgiven i SBN0076/11 nedan). Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadskontoret bedömer att den avsedda användningen av eldstaden skulle medföra en betydande olägenhet för omgivningen med nuvarande utsläppskrav. Åtgärden uppfyller därmed inte kraven i 3 kapitlet 2 plan- och bygglagen fullt ut.

28 Sammanträdesdatum 28 forts. SBN0075/11 Sökt bygglov för installation av eldstad och rökkanal bör dock kunna beviljas men med den begränsningen att användandet enbart omfattar trivseleldning. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas med villkor som regleras i separat miljöbeslut. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Bygglov beviljas för installation av eldstad och rökkanal. Sökanden ska beakta villkoren i begränsningen av användandet enligt separat miljöbeslut. Sökanden ska beakta vad som sägs i bifogad ärendebekräftelse av bygganmälan, innan några arbeten får påbörjas. Övriga upplysningar Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Handlingar som legat till grund för beslutet: Bygganmälan, ansökan, planritningar och fasadritning Granskningsavgift: 1600:- Hur man överklagar, se bilaga

29 Sammanträdesdatum 29 SBN0076/11 Dnr 00259/11 ( ) XX, begränsning av användning av eldstad enligt miljöbalken Ärende En bygglovsansökan och en bygganmälan har inkommit till samhällsbyggnadskontoret med begäran om att få installera en braskamin (lokaleldstad i vardagsrummet) och med en tillhörande rökkanal genom yttertaket. Den föreslagna eldstaden av fabrikat Contura uppfyller dagens utsläppsvärden för sekundär eldstad och är typgodkänd för trivseleldning enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, certifikat nr Bakgrund Sökande har en fastighet som byggdes i början av 1980-talet. I området finns 46 kedjehus med äganderätt. För att sköta de gemensamma utvändiga ytorna finns en förening. Bostadsområdet är i dag fritt från utsläpp av föroreningar från eldstäder. Det primära uppvärmningssystemet för bostadsområdet är direktverkande elvärme och mekanisk frånlufts ventilation, en del med s.k. FTX-anläggning. Med direktverkande elvärme sker inga lokala föroreningsutsläpp till luft. Med ökade driftskostnader har frågan om att ersätta en del av elvärmen med eldstäder aktualiserats. Eldstäder som tidigare mest var avsedda som en trivselfaktor har mer och mer gått över till att användas som husets värmekälla med allt vad det för med sig av brandrisk och föroreningar m m.

30 Sammanträdesdatum 30 forts. SBN0076/11 Lagstöd för beslut Av bestämmelserna i 26 kapitlet 9 miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter eller domar och beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Vid tillsyn över en verksamhet gäller bland annat hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken. Av 2 kapitlet 2 miljöbalken följer att alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Av 2 kapitlet 3 följer att den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl för att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare föreskrivs att kraven på hänsyn enligt bland annat 2-3 gäller, enligt 2 kapitlet 7 miljöbalken, i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Det ankommer på den som utövar verksamheten att kunna visa för tillsynsmyndigheten att den verksamhet som bedrivs inte medför effekter eller på annat sätt motverkar miljöbalkens mål på ett sätt som inte kunnat begränsas eller medför olägenheter för människors hälsa eller miljön i sådan grad att det inte kan accepteras. Bevisbördan för att kraven i 2 kapitlet miljöbalken följs vilar alltså på den som utövar verksamheten. Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kapitlet 3 miljöbalken såsom en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt. Av förarbetena (prop.1997/98:45) framgår att hänsynsregler skall tillämpas av alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd enligt balken. Kraven gäller, om inte annat anges, inte bara yrkesmässig verksamhet utan även åtgärder som privatpersoner vidtar om inte åtgärden är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Även sådana

31 Sammanträdesdatum 31 forts. SBN0076/11 störningar som påverkar välbefinnandet i inte ringa grad t.ex. buller, lukt och termiskt inomhusklimat omfattas av bestämmelserna. Enligt 26 kapitlet 14 miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. Vite kan då bestämmas till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra dem. Enligt 26 kapitlet 26 miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Praxis Av praxis följer att vedeldning i tätbebyggt område som bedöms orsaka olägenheter för närboende kan begränsas på ett flertal olika sätt. Det framgår att s.k. trivseleldning endast ska tillåtas i mycket liten omfattning. Av praxis följer även att eldning endast tillåts under perioderna 1 oktober till 30 april och att eldning då endast får ske vid två tillfällen per vecka under högst 4 timmar per tillfälle. Att tillsynsmyndigheten tillgriper ett totalt förbud mot eldning året runt bedöms inte vara rimligt. Se exempelvis MÖD , mål nr , MD , mål nr , MD , mål nr , MD , mål nr , MD , mål nr och MD , mål nr Samhällsbyggnadskontorets bedömning Eftersom bostäderna i aktuellt område ligger så tätt intill varandra (kedjehus) är risken överhängande att föroreningarna från eldningsröken når grannarna. Bostadshusen är försedda med mekanisk frånluftsventilation eller FTX-anläggning, som aktivt suger in uteluften genom ytterväggsventilerna respektive uteluftsintag. Kontoret bedömer att det är nödvändigt med krav på försiktighetsåtgärder för att motverka risk för olägenhet och för att verksamheten ska kunna bedömas som tillåten enligt miljöbalkens mening. Även sedan rätt förbränningstemperatur har uppnåtts medför en braskamin väsentligt högre utsläpp av kolväten, PAH-föreningar och partiklar än till exempel en fastbränsleanläggning. Vedeldning i tätbebyggt område riskerar inte sällan att orsaka olägenheter i form av lukt och irritationer i luftvägarna och bör enligt praxis endast tillåtas i mycket liten utsträckning.

32 Sammanträdesdatum 32 forts. SBN0076/11 Enligt försiktighetsprincipen i 2 kapitlet miljöbalken ska den som utför en åtgärd vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avgörande, i detta fall, är att vedeldning är klassad som miljöfarlig verksamhet och att man i egenskap av verksamhetsutövare har att iaktta de begränsningar som fodras för att undvika olägenheter för omgivningen. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förelägger de sökande att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för eldning i braskaminen: 1. förbud mot att elda under perioden 1 maj till den 30 september. 2. att eldning endast tillåts under perioden 1 oktober till den 30 april, varvid eldning får ske vid två tillfällen per vecka under högst 4 timmar per tillfälle. Under övrig tid är eldning förbjuden. 3. att endast torr, (max 20% fukthalt), ren och obehandlad ved eller motsvarande bränsle får användas. 4. att eldning inte får ske vid inversion (inversion uppstår mest vid kyla och vindstilla förhållanden, vilket riskerar att skorstensrök har svårt att stiga och stannar ovanför intilliggande bostäder med påföljd att föroreningarna från eldningsröken sugs in via ventilationen). Det föreslås att beslutet förenas med vite, att beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten, att det utfärdas ytterligare föreläggande eller förbud vid olägenheter samt att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. Kommunikation av samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Sökande har vid ett antal tillfällen muntligen informerats om att nämnden kan komma att förbjuda och/eller begränsa eldningen i braskaminen. Sökande har ändå begärt att få sitt ärende prövat samt ett beslut som de kan överklaga. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut har kommunicerats skriftligt till sökande den 29 mars Sökande har den 8 april 2011 inkommit med skriftliga synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden ( SBN0076/11 bilaga 1). Där accepterar de sökande förbudet att elda 1 maj till 30 september och att endast elda med torr ved,

33 Sammanträdesdatum 33 forts. SBN0076/11 men inte begränsningen till två kvällar i veckan under eldningssäsongen eller begränsningen vid vissa väderleksförhållanden (inversioner). De sökande jämför bland annat med radhusområdet på Middelfartsvägen som har sämre förutsättningar och där kommunen tillåtit installation av braskaminer utan begränsningar. Inkomna synpunkter förändrar inte ärendet i sak och samhällsbyggnadskontorets bedömning kvarstår därför. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslog vid sammanträdet den 5 april att nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Samhällsbyggnadsnämndens överläggningar Under överläggningarna utarbetar nämnden en förändring av punkt 2 i kontorets förlag till beslut. Satsen varvid eldning får ske vid två tillfällen per vecka under högst 4 timmar per tillfälle föreslås ersättas med varvid eldning får ske med maximalt 1,5 kubikmeter fastbränsle under perioden. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår även att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att, i samarbete med kommunens energirådgivare, ta kontakt med och stödja de boende i området att hitta en gemensam lösning för uppvärmning. Efter framställda propositioner finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag utom i punkt 2, där nämndens egen formulering antas samt att kontoret får i uppdrag att stödja de boende att ta fram en gemensam lösning för uppvärmning i området. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 26 kapitlet 9, 2 kapitlet 2, 3, och 7 samt 9 kapitlet 1 punkt 1 och 3 miljöbalken, förelägga NN,

34 Sammanträdesdatum 34 forts. SBN0076/11 att vidta följande försiktighetsåtgärder för eldning i braskamin på fastigheten Kokosnöten 5 i Oskarshamn: 1. förbud mot att elda under perioden 1 maj till den 30 september. 2. att eldning endast tillåts under perioden 1 oktober till den 30 april, varvid eldning får ske med maximalt 1,5 kubikmeter fastbränsle under perioden. Under övrig tid är eldning förbjuden. 3. att endast torr, (max 20% fukthalt), ren och obehandlad ved eller motsvarande bränsle får användas. 4. att eldning inte får ske vid inversion (inversion uppstår mest vid kyla och vindstilla förhållanden, vilket riskerar att skorstensrök har svårt att stiga och stannar ovanför intilliggande bostäder med påföljd att föroreningarna från eldningsröken sugs in via ventilationen). Med stöd av 26 kapitlet 14 miljöbalken förenas detta beslut med vite om 4000 kronor för varje tillfälle som förbudet inte följs. Med stöd av 26 kapitlet 15 miljöbalken ska detta beslut sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas så kallat verkställighetsförordnande med stöd av 26 kapitlet 26 miljöbalken. Om olägenhet eller risk för olägenhet ändå skulle uppkomma i omgivningen kan det bli aktuellt med ytterligare förelägganden eller förbud mot eldning. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samarbete med kommunens energirådgivare ta kontakt med och stödja de boende i området att hitta en gemensam lösning för uppvärmning som är bättre ur miljösynpunkt. Övrigt Kommunfullmäktige i Oskarshamn beslutade om nya taxor för miljö- och hälsoskyddstillsyn inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde den 24 november 2008, KF 185/08. Tillsynsavgiften räknas upp årligen enligt prisbasbelopp. För handläggning av ärendet uttas en tillsynsavgift på 2816 kronor. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 1. Berit Sjöö (KD) beviljas protokollsanteckning att hon stöder nämndens beslut.

35 Sammanträdesdatum 35 Samhällsbyggnadsnämnden SBN0077/11 Dnr 00034/11 Information om nya plan- och bygglagen Planarkitekt Anette Andersson och VVS-inspektör Nils-Åke Lingmalm informerar muntligt och via bildspel om den nya plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj För kontoret tillkommer en rad arbetsuppgifter som till exempel startbesked, slutbesked och besiktningar. Ordföranden tackar för informationen.

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset, 7 juni 2011, kl. 14.15 16.45 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (M) Roland Edvardsson, (M) Michael Hernborg, (S) Petra

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och Miljönämnden 2013-12-12 414 (453) Plats och tid Pyramiden, Drottninggatan 45, kl 13.30 16.30 Beslutande Stefan Erikson (M), ordförande Gunilla Wetterling (MP), vice ordförande Håkan Liljeström

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-03-15 17 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 mars 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

KRISTINEHAMNS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1 (37) Plats och Tid Konferensrummet Uroxen, Kungsgatan 30, kl. 15.00 18.35 Beslutande Mats Thorén (fp) Ordförande, ej ordf Mbn 26 Svante Persson(s) Ordförande Mbn 26 Christian Sundby(m) Erik Palmgren(m)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54

Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54 Miljöskyddsnämnden 43-54 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 12 juni 2012 43 44 45

Läs mer

Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll

Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll 1 Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll workshopmaterial PBL och proptexter Förvaltningslagen Vissa JO-beslut Exempel från kommuner Förelägganden om brand mm 2 Vad säger PBL om byggnadsnämndens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer