Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Catarina Deremar Paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Louise Pettersson Ordförande Bengt-Olov Eriksson Justerande Catarina Deremar BEVIS OM ANSLAG Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping Paragrafer Underskrift Louise Pettersson Utdragsbestyrkande

2 (16) Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Jonas Nyberg (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Närvarande tjänstgörande ersättare Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Yvette Axelsson, kommunchef Louise Pettersson, sekreterare Per Jonsson, chef samhällsbyggnad, 12 Håkan Bergström, upphandlingschef, 13 Conny Rönnholm, ekonomichef, 18

3 (16) 12 Information om förändringar inom samhällsbyggnad Chefen över Samhällsbyggnad, Per Jonsson, presenterade en förstudie om ny verksamhetsstruktur. Han informerade utifrån det om kommande utmaningar och behov av förändringar inom Samhällsbyggnad.

4 (16) 13 Upphandlingsärenden Upphandlingschef, Håkan Bergström, presenterade nya medarbetare vid Upphandlingsenheten, berättade om förändringar i och med LOU april 2016 och redovisade aktuella upphandlingsärenden: - Spolning, filmning m.m inom VA-enheten - Förnyad konkurrensutsättning Mobiltelefoner - Tvätteritjänster - Upphandling av El leveranser till Kommun ABTB samt TKAB - VS- arbeten - Grävnings- och schaktningsarbeten - Avtal Försäkringar Tierps kommun - Kopiering Utskriftstjänster

5 (16) :68 Anmälan av ordförandebeslut Lokal trafikföreskrift Beslut beslutar att lägga anmälan av ordförandebeslut till protokollet. Bakgrund Ordföranden fattade den 2 februari 2015 ett ordförandebeslut om förbud mot trafik med fordon på Norra Esplanadens västra körfält mellan Skolgatan och Grevegatan i Tierps köping. Beslutet togs med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förbudet gäller inte för kommunala skolskjutsar. Den lokala trafikföreskriften trädde i kraft den 6 februari 2015 och upphör att gälla den 11 juni 2015.

6 (16) Förändring av konstnärlig utsmyckning vid E4 påfarten Beslut beslutar att uppdra verksamhetschef för kultur- och fritid att undersöka möjligheterna till avyttring av konstverket samt att montera bort konstverket senast den 31 september 2015 oavsett utgång av försäljningen. Bakgrund I samband med att den nya E4:an byggdes skapades en ny infartsväg från trafikplats Tierp som ersatte en bit av väg 292. En cirkulationsplats byggdes och idéer kring att utsmycka infarten med en särskild gestaltning föddes. Målsättningen för projektet var att skapa en tydlig entré till Tierp med en hög arkitektonisk/konstnärlig kvalitet samt att gestalta trafikmiljön som helhet innefattande konst, landskap och trafik. Tre konstnärer inbjöds till att skissa på uppdraget och konstnären Monica Goras förslag Vägvisaren bestående av sju ljussatta koner valdes ut. Inuti konstverket finns mycket komplicerade tekniska lösningar och det har varit trasigt större delen av de senaste åren. Ett omfattande arbete med utredningar och ominstallationer har genomförts under i stort sett hela den tid konstverket funnits på plats. Belysningen inuti skulpturerna har inte fungerat som tänkt och flera olika varianter har prövats till höga kostnader. Marken runtomkring konstverket planläggs idag för industriändamål. Under 2014 har omgivande mark inklusive denna mark köpts in. Konstverket kommer i framtiden inte längre att stå på öppen mark och kommer inte att komma till sin rätt. I och med att omgivningarna förändras och att konstverket inte fungerar så föreslår Kultur- och fritidsenheten att det trasiga konstverket monteras ner och förvaras hos samhällsbyggnad tills ny plats eller lösning som är mer lämplig hittats. Nedmontering sker av samhällsbyggnad, enligt offert ca kr. Kommunikation kring detta förslag har förts med konstnären själv som är av uppfattningen att det bör göras en förändring utifrån att förutsättningarna kring miljön ändrats. forts.

7 (16) 15 forts. Reparationskostnaden för att åtgärda de elektriska fel som nu finns är ca kr, då hela styrsystemet är förstört. Inga långsiktiga garantier finns för att detta inte sker igen. Felet på styrsystemet är ett konstruktionsfel och täcks ej av våra försäkringar. Det bokförda värdet för Vägvisaren är i dagsläget kr. Så länge ingen destruering av konstverket sker, ska värdet på verket inte nedskrivas. Delges Kultur och fritid Samhällsbyggnad

8 (16) 16 Ansökan till Länsstyrelsen Uppsala län om hastighetssänkning på del av Industrigatan i Tierps kommun Beslut beslutar att översända nedanstående förslag om hastighetssänkning på del av Industrigatan till Länsstyrelsen Uppsala län. Bakgrund Ett nytt industriområde med blandad funktion planläggs just nu i sydvästra delen av Tierps köping. I området planeras bland annat för verksamheter, dagligvaruhandel samt brandstation. Denna utveckling innebär att trafikflödena på Industrigatan med omnejd kommer att öka samtidigt som gatan kommer att utgöra en än större barriär för korsande gångtrafikanter och cyklister. Tierps kommuns ambition är att i samband med planläggningen utreda om en cirkulationsplats skulle kunna vara lämplig i korsningen Gävlevägen/Industrigatan. I och med att området kommer vara av blandad karaktär, med gång- och cykelvägar samt att det redan finns befintliga butiker i området (ex. XL-bygg) vill kommunen lösa problemet med avsaknad av övergångar. Längs denna del av Industrigatan gäller idag 70 km/h. Kommunen föreslår att hastigheten sänks till 50 km/h på del av Industrigatan (se karta nedan) för att kunna få till säkra övergångar till det nya industriområdet. Det bör även tilläggas att många ungdomar kommer att färdas över vägen eftersom en gymnasieskola med idrottsspecialisering ligger på ena sidan gatan samtidigt som flertalets av skolans aktiviteter kommer utövas inom industriområdet, exempelvis i en crosshall. Tierps kommun vill även framföra att flertalet önskemål om övergångar på Industrigatan kommit till kommunen, exempelvis en övergång till XL-bygg samt vid industriområdet längre norrut. Delges Samhällsplanerare Länsstyrelsen Uppsala län

9 (16) 17 Ansökan till Länsstyrelsen Uppsala län om hastighetssänkning på väg 292 vid Siggbobäcksområdet i Tierps köping Beslut beslutar att översända nedanstående förslag om hastighetssänkning på väg 292 till Länsstyrelsen Uppsala län. Bakgrund Tierps kommun planlägger just nu Siggbobäcksområdet som ligger öster om väg 292. Området planeras bli en ny stadsdel i Tierps köping med mellan nya bostäder. Området ligger mycket strategiskt fördelaktigt mellan järnvägsstationen/resecentrum och E4:an samt väg 292. För att området ska bli lättillgängligt vill kommunen att minst en infart/utfart görs från väg 292. I samband med detta, föreslår kommunen att man ökar trafiksäkerheten genom att sänka hastigheten mellan cirkulationsplatserna från 90 km/h till 70 km/h. Detta också med grund i att sträckan mellan cirkulations-platserna endast är ca 2 km lång. Strax innan cirkulationsplatserna gäller idag 70 km/h respektive 50 km/h. Vid den norra cirkulationsplatsen föreslås hastigheten sänkas till 50 km/h. En sänkt hastighet skulle betyda att livsmiljön i den nya stadsdelen förbättras eftersom risken för bullerstörningar minskar. Även för att kunna skapa trafiksäkra in- och utfarter till området är det viktigt att en hastighetssänkning genomförs. En sänkt hastighet är därför betydelsefull för planens genomförande. Även ur miljösynpunkt skulle en hastighetssänkning från 90 km/h till 70 km/h vara fördelaktig eftersom det inte är miljövänligt att gasa upp till 90 km/h för att sedan bromsa in till nästa cirkulationsplats. Delges Samhällsplanerare Länsstyrelsen Uppsala län

10 (16) 18 Tilläggsanslag med hänvisning till reglerna för hantering av överskott Beslut beslutar att medge tilläggsanslag med 44 tkr på ansvar kultur-och fritidschef, verksamhet 4010 administration kultur-och fritid att medge tilläggsanslag med 70 tkr på ansvar chef processtöd, verksamhet 0330 utveckling processtöd att medge tilläggsanslag med 75 tkr på ansvar chef fysisk planering, verksamhet 2002 administration marksamordnare att medge tilläggsanslag med 275 tkr på ansvar chef medborgarservice, verksamhet 0100 administration medborgarservice samt att ovanstående tilläggsanaslag finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital. Bakgrund Kultur-och fritidschefen har i skrivelse daterad hemställt om att få ett tilläggsanslag med 44 tkr med hänvisning till överskott för kommunen och verksamheten och därmed också enligt reglerna för hantering av överskott i Tierps kommun, Kf 129/2008. Enligt dessa regler kan, om så beslutar, en verksamhet få tilläggsanslag för verksamhetsfrämjande åtgärder motsvarande 70 % av verksamhetens överskott efter att ev. budgettekniska fel eller ej utförda tjänster avräknats. Av kultur-och fritids totala överskott beräknas beloppet för ev. tilläggsanslag efter genomgång därmed uppgå till 44 tkr. Chefen på Processtöd har i skrivelse daterad också hemställt om tilläggsanslag med hänvisning till ovanstående regelverk. Eventuellt tilläggsanslag efter motsvarande analys som ovan uppgår till 70 tkr. Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelse daterad hemställt om att få ett tilläggsanslag på 75 tkr med hänvisning till reglerna för hantering av överskott i Tierps kommun. forts.

11 (16) 18 forts. Chef Medborgarservice har i skrivelse daterad hemställt om att få ett tilläggsanslag på 275 tkr med hänvisning till reglerna för hantering av överskott i Tierps kommun. Delges Ekonomichef Processtöd Kultur och-fritid Fysisk planering Medborgarservice

12 (16) 19 Avtal ungdomsnätverket Beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå samarbetsavtal mellan Tierps kommun och Ungdomsnätverket samt att utse Lennart Hillberg som kommunens representant i styrelsen för Ungdomsnätverket. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Ungdomsnätverket bidrag om kr så länge projektet På plats pågår. Projektet avslutades Förebyggande ungdomsarbete handlar i hög grad om att ta ställning. Kunskaper om risk- och friskfaktorer kan på individuell nivå öka respektive minska förutsättningarna för en önskad utveckling. Att förhindra att något oönskat sker och i stället uppmuntra positiva krafter är en stor och viktigt utmaning. Förebyggande arbete handlar också om att ta ställning till invanda kulturella och sociala val och värderingsmönster. Att inte ifrågasätta sina egna värderingar och underliggande budskap som finns även i det förebyggande arbetet är att blunda för det sätt man själv är formad av sin kulturella och sociala miljö. Alla goda krafter behövs för att vi ska kunna genomföra och erbjuda våra barn och ungdomar bästa möjliga stöd och ge dem kunskap och verktyg att påverka sin egen och andras livskvalitet. Ett samarbete mellan Tierps kommuns olika verksamheter och Ungdomsnätverket är därför av största vikt. Ett framgångsrikt samarbete kräver struktur därför behöver ett samarbetsavtal upprättas, följas upp, utvärderas och revideras kontinuerligt. I samarbete mellan Tierps kommun, representerat av kommunchef Yvette Axelsson och utvecklingsledare Lennart Hillberg, och ungdomsnätverkets styrelse har bifogat samarbetsavtal arbetats fram.

13 (16) 20 Utvärdering av samarbete i gemensam Räddningsnämnd Beslut beslutar att överlämna utvärderingen till kommunstyrelsen. Bakgrund Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för räddningstjänstverksamhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Enligt samverkansavtalet 18 (KSN ) ska en utvärdering ske av samarbetet. I avtalet framgår även att Uppsala kommunstyrelse i egenskap av värdkommun ska ansvara för utvärderingens genomförande. Med anledning av detta har Uppsala kommunledningskontor fått i uppdrag att genomföra utvärderingen. Syftet med utvärderingen var att undersöka om införandet av den gemensamma räddningsnämnden bidragit till ett bättre samarbete och en effektivare räddningstjänst. Resultatet visade att förtroendevalda och ledande tjänstemän är av uppfattningen att sammanslagningen lett till en mer stimulerande och slagkraftig organisation som bidragit till en bättre räddningstjänst idag jämfört med De medverkande förtroendevalda och ledande tjänstemän uppgav att de är nöjda med styrning och efterlevnad. Samtliga förtroendevalda svarade att sammanslagningen i stort varit bra eller mycket bra, medan medarbetarna hade en mer delad uppfattning. Svaren skilde sig även mellan medarbetare. Medarbetare i Tierp och Östhammar var i större utsträckning positiva. Uppsala kommun har, för egen del, godkänt rapporten i kommunstyrelsens arbetsutskott och ärendet ska nu vidare upp till kommunstyrelsen för beslut. I samband med detta kommer de även kommunicera frågan via ett pressmeddelande. De lyfter där fram vikten av att fortsätta det arbete som redan görs för att få ihop organisationen.

14 (16) 21 Meddelanden Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Bakgrund Ks Handl nr 1122 Fiskestämma Marma/Mehedeby Fiskevårdsområde har översänt protokoll från den 27 november Som bilagor finns närvarolista, verksamhetsberättelse 2013, inventarieförteckning, Fiskeplan, budget och revisionsberättelse. Ks Handl nr 1288 Hela Sverige ska leva Uppsala län har skickat en kallelse till sitt årsmöte den 22 mars i Karlholmsbruk. Ks Handl nr 162 Kriminalvården har skickat information om ny organisation inom Kriminalvården från och med Ks Handl nr 1028 Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämning Tolfta 210 på fastigheten Ersta 1:49, Tierps kommun, i samband med borrande för bergvärme. Ks Handl nr 1398 Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för fornlämning RAÄ 374, Tierps socken, fastigheten Tierps allmänning S:1, Tierps kommun, för föryngringsåtgärder. Ks Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 3 kap 84 Trafikförordningen (1998:1276) och 2 kap 8 andra stycket ordningslagen (1993:1617) beslutat att ge Rasbo Motorklubb tillstånd till motortävlingen Bresonstrofén den 14 februari forts.

15 (16) 21 forts. Ks Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 4 kap 3 äktenskapsbalken beslutat att förordna Regina Birkehorn som vigselförrättare från och med den 16 februari 2015 till den 16 februari Ks Handl nr 1097 Länsstyrelsen Uppsala län har registrerat en anmälan om transport av farligt avfall enligt 42 avfallsförordningen (2011:927) i Tierps kommun. Anmälan är giltig t o m Ks Handl nr 1388 Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en slutrapport gällande hemlöshet. Rapporten överlämnades till regeringen den 28 januari Ks Handl nr 731 &1219 NTF har skickat kallelse till sitt årsmöte den 26 mars i Uppsala. Ks Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommuner som kompensation för kostnader för fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ks Handl nr 1214 Regionförbundet Uppsala län har översänt sin verksamhetsplan och budget för Ks Handl nr 583 Statens haverikommission (SHK) har skickat ett brev för att informera Sveriges kommuner om den skyldighet som finns att underrätta SHK om allvarliga olyckor och tillbud, det avtal som SHK har tecknat med SOS alarm och hur SHK förhåller sig till kravet att bestämma på vilket sätt kommunerna ska fullgöra sin underrättelseskyldighet. Ks Handl nr 578 Svenska blå stjärnan har översänt information om kampanjen Har du koll? som ska öka individens medvetenhet om krisberedskap. Här med fokus på djurägare. forts.

16 (16) 21 forts. Ks Handl nr 498 Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse beslutade den 23 januari 2015 att för sin del godkänna överenskommelsen med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet Ks Handl nr 492 Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse beslutade den 23 januari 2015 att för sin del godkänna 2015 års överenskommelse med staten om en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Ks Handl nr 503 Sveriges kommuner och landsting har skickat Ekonomirapporten. Om kommunernas och ladstingens ekonomi December Ks Handl nr 311 Sverige kommuner och landsting har översänt Lathund för Öppna jämförelser folkhälsa 2014 och resultatet för Tierps kommun. Ks Sveriges kommuner och landsting har översänt rapporten Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2014 tema medorgarnas uppfattningar och förväntningar. Ks Handl nr 1213 Sveriges kommuner och landsting har översänt sin verksamhetsplan och budget för Dessa antogs i december 2014 och kompletterades med prioriteringar på EU-området i januari Ks Tierps kommun har den 20 december skickat ett remissvar rörande socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilt boende. Tierps kommun var inte remissinstans, men ville ändå framföra att man ställer sig bakom SKL:s yttrande i ärendet. Cirkulär 14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-01-28 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 30. Tid 2014-02-04, kl. 13.30 Plats A-salen Mårten Västerdal kanslisekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139 Kommunstyrelsen 127-139 2 127 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S)... 6 128 Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan... 8 129 Förändrad

Läs mer