H A LV Å R S R A P P O R T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4"

Transkript

1 H A LV Å R S R A P P O R T

2 FUTURIS I KORTHET Strategi: Lång/kort europeisk aktiefond med fokus på Norden och med kompletterande investeringar i andra länder Valuta: Euro Startdag: 15 oktober 1999 Portföljförvaltare: Mattias Nilsson och Arne Vaagen FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre riskjusterad avkastning än en traditionell aktieportfölj Risk (standardavvikelse): Lägre än för aktiemarknaden Korrelation: Låg korrelation med aktiemarknaden AVGIFTER OCH TECKNING Fast arvode: 1 procent per år, debiteras månadsvis Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln 1), debiteras kvartalsvis Inträdesavgift: Ingen Teckning/inlösen av andelar: Månadsvis teckning respektive inlösen 2) Minimiinvestering: euro vid första teckningstillfället, därefter minst euro per teckningstillfälle TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 1 oktober 1999 och omauktoriserades den 8 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Revisorer: KPMG AB, Anders Bäckström, Box 16106, Stockholm och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB, Gliavägen 56 C, Bromma FONDBOLAG Futuris Asset Management AB Organisationsnummer: Fond under förvaltning: Futuris Ägare: Brummer & Partners AB (41,99 procent), portföljförvaltarna (50,48 procent), övriga (7,52 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7040, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Karl-Mikael Syding och Cornelia Montille Verkställande direktör: Karl-Mikael Syding Styrelse: Svante Elfving (ordförande), Mattias Nilsson, Ola Paulsson, Karl-Mikael Syding och Arne Vaagen Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1) Avkastningströskeln (se ordlistan) räknas fram med hjälp av fondens tröskelräntesats, som utgörs av de tre sista dagarna varje kvartal. Fonden tillämpar high watermark, vilket innebär att andels ägare endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell under avkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 FUTURIS HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Futuris Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Futuris avseende perioden 1 januari till 30 juni BRUMMER & PARTNERS...4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Marknadsutveckling första halvåret...5 Utsikter...6 Investeringsaktiviteter...6 Positionering och strategi...6 Värdeutveckling...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Periodens resultat...10 Fondförmögenhetens utveckling...10 Fondens kostnader...10 Riskredogörelse...10 Väsentliga händelser under perioden...10 Väsentliga händelser efter periodens utgång...11 Organisatoriska förändringar...11 Övrigt...11 RÄKENSKAPER Balansräkning...12 Fondförmögenhet (finansiella instrument)...14 Redovisningsprinciper...17 Övrig information...17 Förändring av fondförmögenhet...17 Andelsvärde...18 Rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport...19 Förvaltningsorganisation...20 Ordlista...21 Futuris är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Futuris är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Futuris har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Futuris Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Futuris Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Om Brummer & Partners Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma god riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Tillsammans förvaltar vi 121 miljarder kronor 1) på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i sex länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 400 anställda. Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Brummer Multi- Strategy är en väldiversifierad portfölj av gruppens hedgefonder där fonderna inte följer varandra sinsemellan, något som gagnar såväl våra kunder som fondbolagen inom gruppen. Visionen är att skapa en diversifierad hedgefondfirma och affärsmodellen har visat sig attraktiv för skickliga fondförvaltningsteam som uppskattar vår samlade erfarenhet och solida infrastruktur. Såväl Brummer & Partners som förvaltarna investerar egna besparingar i fonderna, vilket skapar intressegemenskap mellan förvaltarna, Brummer & Partners och våra kunder. Fonderna förvaltas oberoende av varandra under ledning av den förvaltningsansvarige för respektive fond. Brummer & Partners första fond Zenit startades den 1 juli 1996 som Sveriges första hedgefond. Redan vid Brummer & Partners start 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning, något som inte erbjöds på den svenska marknaden vid den tiden. Med Zenit blev vi pionjärer inom hedgefondförvaltning i Sverige och banade vägen för en helt ny bransch i landet. Sedan dess har Brummer & Partners utvecklats till att bli en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa. För arbetsgivare och privatpersoner i Sverige erbjuder vi pensionssparande genom vårt försäkringsbolag Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Här kan pensionssparare placera i Brummer Multi-Strategy och gruppens övriga aktivt förvaltade svenska fonder, enskilt eller i kombination med ett brett utbud av indexfonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. Brummer & Partners främsta fokus är hedgefondförvaltning som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet. Tillsammans med erfarna lokala förvaltare har vi också startat private equity-fonder i Bangladesh och Filippinerna, två tillväxtmarknader som bedöms vara särskilt intressanta. Med dessa fonder blev Brummer & Partners den första internationella aktören att investera i onoterade innehav via fonder inriktade på Bangladesh respektive Filippinerna. Gruppens fonder har uppdragit värdering samt kontroll av andelsägarregister åt tredje part för att säkerställa en oberoende kontrollfunktion. 2) Därutöver stödjer Brummer & Partners helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ( BFS ) fondbolagen och försäkringsbolaget med infrastruktur och administrativa tjänster inom områdena distribution, ekonomi, administration, juridik, regelefterlevnad och kundservice. Utöver den värdering som görs av tredje part genomför även BFS daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. BFS står under Finansinspektionens tillsyn som ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy Marknadsneutrala aktier Archipel Global Canosa Global Makro, FX & RV Långa/korta aktier Zenit Global Manticore TMT Futuris Europa Nektar Global Lynx Systematisk makro Observatory Global Carve Global Krediter & aktier Navegar Filippinerna Övriga fonder Frontier Bangladesh Private Equity Kredit 1) Per 30 juni ) Gäller ej de svenska Lynx-fonderna. Gruppens fonder med utländsk hemvist värderas av tredje part genom respektive fonds administratör. Brummer Multi- Strategy investerar i Lynx (Bermuda) som värderas och administreras externt av HSBC. 4

5 Verkställande direktören har ordet Futuris strävar efter att ge sina andelsägare en positiv avkastning över tiden, oberoende av aktiemarknadens utveckling. Dessutom förväntas utbytet mellan avkastning och risk vara bättre än i en traditionell aktieportfölj, vilket gör fonden till ett bra diversifieringsverktyg. Genom att komplettera en värdepappersportfölj med Futuris öppnas således en möjlighet att sänka den totala portföljens risk och/eller höja avkastningen. I finansteoretiska termer blir portföljen mer effektiv. Första halvåret 2014 redovisar Futuris en avkastning på 4,88 procent efter avgifter. Korrelationen med olika aktieindex sedan fondens start är fortsatt mycket låg (2 10 procent för världsindex, Europaindex och Sverigeindex). Den riskjusterade avkastningen ligger i underkant av de uppsatta förvaltningsmålen. På årsbasis skulle samma takt ge precis 10,0 procent, vilket nätt och jämnt ligger inom intervallet för ambitionen på procents avkastning per år. MARKNADSUTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET Det första halvåret var i stort sett historiskt genomsnittligt för europeiska aktier, till och med något bättre; MSCI Euro NDTR Index avkastade till exempel totalt 5,6 procent och MSCI World NDTR Index 5,5 procent. Amerikanska S&P 500 gick ännu bättre, upp 6,1 procent (utan utdelningsjustering), medan svenska SIX Return Index steg 9,5 procent. I Europa höll sig volatilitetsindexet VDAX oförändrat över perioden, medan den amerikanska motsvarigheten, VIX, föll med en sjättedel till rekordlåga nivåer som inte setts sedan inledningen på Stoxx 50 Index uppvisade tre mindre korrektioner på mellan 5 och 7 procent, det vill säga inte en enda standardkorrektion på 10 procent. Motsvarande tre uppgångsperioder stannade på 8 9 procent vardera. Kraftförsörjning, hälsovård, olja och gas, byggindustrin samt materialföretag gick bäst, med avkastningstal på procent. Teknik, handel, media, banker och industri släpade efter och avkastade precis under nollan. De asiatiska aktiemarknaderna utvecklades klart sämre än i västvärlden. Japanska Nikkei Index föll exempelvis 7 procent och kinesiska Shanghai Composite Index föll 3,2 procent. Den japanska valutan, yenen, steg omkring 4 procent mot US-dollarn i januari och stängde halvåret på ungefär samma nivå. Detta går stick i stäv med premiärministerns ekonomiska strategi och en alltför stark yen inverkar negativt både på japansk handelsbalans och spekulativa så kallade carry trades. Kina å sin sida kämpade med bland annat tillväxtproblem samtidigt som husmarknaden och skuggbanksektorn utgjorde tydliga orosmoment. I juli, efter rapportperiodens utgång, reverserades utvecklingen och Asienbörserna drog ifrån Europa och USA. Inköpschefsindex för Europa föll från 52,7 till 51,8, men steg från 55 till 57,3 i USA. På så sätt var det rättvist att USA presterade bättre än aktier i Europa (valutan var oförändrad under perioden). Givet att europeiska aktier var billigare och gick sämre än amerikanska under perioden, samt att den lediga kapaciteten är större, fanns och finns fortfarande utrymme för bättre relativavkastning bara lite senare än vi räknade med. Officiellt inköpschefsindex för Kina var oförändrat, medan HSBC:s inköpsindex steg marginellt, från 50,5 till 50,7. Om inköpschefssiffrorna var uppmuntrande, särskilt med hänsyn till den positiva utvecklingen i juli, så var det sämre ställt med överraskningindex för makrostatistik. I Europa föll det från +6,4 till 29,7 och i USA dök det från +52,2 till 22. De har visserligen förbättrats något i juli, men är fortfarande Frekvensfördelning sedan start Antal månadsobservationer Futuris Värdeutveckling sedan start Index = 100 per 15 oktober Futuris - Net 700 MSCI Euro NDTR Index OBX Index 600 SIX Return Index Månadsavkastning, %

6 kraftigt ned sedan årsskiftet. Överraskningsindex har emellertid uppvisat svag prognosförmåga för börsutvecklingen. Även inköpschefsindex har de senaste åren tappat mer och mer i betydelse både för börsriktningen och den ekonomiska tillväxttakten. Bland de vanligast förekommande marknadsbaserade indikatorerna för tillväxt och riskvilja märktes guld (+10 procent) och olja (+10 procent). När båda stiger samtidigt kan det tolkas som att inflationen är på väg att öka. Å andra sidan föll marknadsräntorna kraftigt för tioåriga obligationer i Tyskland (mer än en tredjedel) och USA (en sjättedel), vilket indikerar låg inflation eller mycket låg tillväxt. Låg tillväxt rimmar lite bättre med rekordnedgången för Baltic Dry Index på 63 procent, men sämre med USA:s BNP-tillväxt på 4 procent under andra kvartalet i år. FED:s tillgångsköp, Quantitative Easing, skulle kunna förklara både stigande aktiekurser, stigande guldoch oljepriser och fallande obligationsräntor oavsett om den ekonomiska tillväxttakten är låg eller hög. Tyvärr faller den hypotesen åtminstone delvis på att QE har minskat takten på tillgångsköpen under perioden och förefaller inställt på att inte öka balansräkningen mer efter oktober. UTSIKTER Sammanfattningsvis kan man säga att indikatorerna spretar åt olika håll och ger uttryck för många olika ställningstaganden och bedömningar. Samtidigt är riskindikatorerna (VIX, VDAX) rekordlåga. Allt ovanstående gör läget svårbedömt, men om inte annat så har aktiemarknaden varit starkt trendstyrd under lång tid och då ska det nog mycket till för att bryta den nuvarande uppåtgående trenden utan en stark katalysator som exempelvis hög inflation, naturkatastrof eller till och med en äkta svart svan, något man inte ens vet om det skulle kunna inträffa. INVESTERINGSAKTIVITETER Så som vi internt mäter sektorutvecklingen (efter fördelning av övrigt-kategorierna) bidrog varv och rederi mest, följt av ren energi samt basindustri och handel. Tjänster bidrog negativt. Indexinstrument bidrog med mindre än en tiondel av halvårets resultat. Bland enstaka aktier bidrog Golar, Novo Nordisk, Norsk Hydro och SunEdison mest, medan BioGaia, Frontline 2012 och Piraeus stod för de största förlusterna. Den största enskilda aktieförlusten var emellertid mindre än en tiondel av månadens nettoresultat. Netto- och bruttoexponeringarna ökades gradvis under årets första sex månader. På grund av exponering mot en köpoption på index i maj och juni ser det ut som om risken tillfälligt var högre än vad den i själva verket var. Nettoexponeringen ökade under perioden från omkring 60 till 83 procent. Bruttoexponeringen ökade ännu mer (från cirka 100 procent till 140 procent) genom ökat användande av aktiespreadar. Framför allt ökades den positiva exponeringen mot finanssektorn och ren energi och minskades mot indexinstrument och läkemedelssektorn. POSITIONERING OCH STRATEGI De stora förändringarna under halvåret har varit att krisen i Ukraina bidragit till reciproka ekonomiska sanktioner mellan USA, Europa och Ryssland som försenar återhämtningen i Europa, samt att Kina stoppat sin inbromsning och därmed utgör ett mindre orosmoment än i januari. Alternativavkastningen på obligationsmarknaden har fallit kraftigt och allt annat lika gjort aktier relativt sett mer attraktiva. Mot bakgrund av utvecklingen vi beskrivit tidigare behåller vi inför andra halvåret samma grundläggande strategi som under den första perioden. Det innebär mer eller mindre full positiv exponering, med övervikt på temat europeisk återhämtning (särskilt Sydeuropas) genom bland annat finansaktier och bilaktier, varv och rederi samt ren energi. Efter periodens utgång orsakade ett flöde av negativ information, i kombination med månadsskifte och semestertider, en korrektion på aktiemarknaden. Samtidigt förbättrades många viktiga inköpschefsindex, bland annat i Kina som uppvisade sin starkaste mätning på 27 månader. USA redovisade en BNP-tillväxt på oväntat höga 4 procent samt sin starkaste ISM-siffra sedan april Utvecklingen medför större draghjälp för Europa när Rysslandskrisen väl ebbar ut. När detta skrivs är Futuris portfölj därför fortsatt fullinvesterad. MÅNADSAVKASTNING ) Avkastning, % Futuris (EUR) 2) MSCI Euro NDTR Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari 0,19 2,66 1,67 Februari 3,18 4,46 6,06 Mars 1,08 0,34 0,64 April 1,47 1,37 1,89 Maj 3,44 2,64 3,75 Juni 1,01 0,50 1,35 JANUARI JUNI ,88 5,62 9,46 1) För definitioner, se ordlistan på sidan 21. 2) Futuris avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 6

7 VÄRDEUTVECKLING Sedan start, oktober 1999 redovisar Futuris en ackumulerad avkastning på 509,60 procent. Den historiska utvecklingen för fonden har varit väsentligt bättre än för såväl världsindex som ett kapitalviktat index för cirka 500 hedgefonder med liknande inriktning (Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index L/S Equity). Karl-Mikael Syding Verkställande direktör Brutto- och nettoexponering sedan 2004 Value-at-Risk 1) sedan 2004 Procent av fondförmögenheten Bruttoexpo. Långa pos. Nettoexpo. Korta pos. Procent av fondförmögenheten 2,50 Genomsnitt 2,00 1,50 1,00 0, , ) VaR-måttet speglar den förlustnivå som Futuris förväntas överskrida 1 dag av 20 eller i 5 procent av fallen. 7

8 VÄRDEPAPPERSRESULTAT JANUARI JUNI 2014 % Fördelning per bransch Varv och rederi 1,31 Basindustri 0,75 Handel 0,54 Derivatinstrument 0,48 Ren energi 0,43 Läkemedel 0,38 Konsumentvaror 0,19 IT-tjänster 0,17 Fastigheter 0,02 Telekomoperatörer 0,02 Övriga branscher 0,46 Branscher med positivt bidrag 4,73 Finans 0,28 Ej aktierelaterade instrument 0,21 Tjänster 0,21 IT-mjukvara 0,14 Media 0,06 Olja och oljerelaterade tjänster 0,03 Verkstad 0,02 Branscher med negativt bidrag 0,95 Övriga placeringar 1,47 RISKEXPONERING PER 30 JUNI ) % Fördelning per bransch Värdepappersresultat Bruttoexponering VaR Delta vid 1 % kursuppgång 2) Finans 30,60 0,36 0,19 Sällanköpsvaror 28,30 0,23 0,18 Energi 28,25 0,24 0,12 Dagligvaror 11,29 0,10 0,08 Industrivaror 10,19 0,24 0,06 Övrigt 25,30 0,19 TOTALT 133,93 1,04 0,83 Fördelning per land USA 27,25 0,43 0,12 Norge 24,60 0,26 0,19 Sverige 18,40 0,12 0,10 Tyskland 8,12 0,14 0,07 Spanien 8,05 0,14 0,08 Övrigt 47,51 0,27 TOTALT 133,93 1,04 0,83 1) Samtliga mått uttrycks som procent av fondförmögenheten. Vid beräkning av fondens bruttoexponering bidrar positioner i samma underliggande värdepapper enbart med sin nettoexponering. VaR-måttet avser portföljen vid utgången av månaden. VaR är ett subadditativt mått, vilket innebär att risken i den totala portföljen normalt sett är mindre än summan av dess delportföljer. För definition av övriga begrepp, se ordlistan på sidan 21. 2) Ej betajusterat. TOTALT 5,25 8

9 AVKASTNING OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 1) Avkastning, % Futuris (EUR) 2) MSCI Euro NDTR Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari juni ,88 5,62 9, ,02 22,73 27, ,74 19,74 16, ,42 13,73 13, ,77 0,68 26, ,39 26,87 52, ,05 44,09 39, ,23 9,64 2, ,25 20,76 28, ,71 24,60 36, ,52 10,92 20, ,92 17,83 34, ,36 34,87 35, ,46 19,21 14, ,09 2,49 10, ) 51,16 32,33 38,31 Sedan fondens start 509,60 40,00 208,27 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 13,08 2,31 7,95 AVKASTNINGSANALYS Bästa månaden, % 27,59 15,50 21,72 Sämsta månaden, % 7,01 17,95 17,77 Andel positiva månader, % 60,23 57,31 57,89 Största ackumulerade värdefall, % 20,12 58,84 63,08 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader Minst Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader Minst RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 4) 13,25 19,04 20,79 Downside risk, % 5,60 14,01 13,95 Sharpe-kvot 0,83 0,01 0,28 Korrelation mellan Futuris och angivet index 0,08 0,10 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 21. 2) Futuris avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 3) Avser perioden 15 oktober till 31 december ) Fondens standardavvikelse för de senaste två åren uppgår till 6,30 procent. 9

10 Förvaltningsberättelse PERIODENS RESULTAT För det första halvåret 2014 redovisar Futuris en avkastning på 4,88 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. Det kan jämföras med en placering i German 3-month T-Bill Euro som under samma period hade gett en avkastning på 0,03 procent. MSCI Euro NDTR Index steg 5,62 procent och MSCI World NDTR Index gick upp 5,48 procent. Svenska SIX Return Index ökade med 9,46 procent och norska OBX steg 12,58 procent. Futuris har avkastat 509,60 procent efter fast och prestationsbaserat arvode till de andelsägare som funnits med sedan start den 15 oktober 1999, vilket motsvarar 13,08 procent per år. MSCI Euro NDTR Index har under samma period avkastat 2,31 procent per år. Se vidare Verkställande direktören har ordet för mer detaljerade kommentarer. FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Per 30 juni 2014 uppgick Futuris fondförmögenhet till 717,8 (sista december 2013: 611,4) miljoner euro. Detta är en ökning med 106,4 miljoner euro sedan 31 december Under det första halvåret 2014 var andelsutgivningen 122,1 (101,7) miljoner euro, medan inlösen uppgick till 47,8 (203,3) miljoner euro. Härtill kommer periodens resultat på 32,2 ( 7,4) miljoner euro. FONDENS KOSTNADER Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget belastade fonden med 3,4 (6,7) respektive 0,0 (0,0) miljoner euro. RISKREDOGÖRELSE Riskhantering är en väsentlig och integrerad del av Futuris förvaltningsprocess. Fondbolagets styrelse identifierar olika typer av risker och fastställer begränsningar (limiter) för de risker som förvaltarna sammantaget tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Utöver detta sätter den förvaltningsansvariga ytterligare limiter för varje enskild förvaltare. Limiterna är satta så att de harmonierar med fondens förvaltningsmål. Fondens risk, mätt som en årlig standardavvikelse, förväntas uppgå till mellan 8 och 15 procent (rullande 12 månader). Det bör noteras att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadernas utveckling. Det finns inga garantier för att andelsägaren får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Fonden hade per 30 juni 2014 innehav i noterade och onoterade aktier, räntepapper och derivat. Sammantaget kan det för fondens innehav och dess placeringsstrategier uppstå risker genom till exempel: 1. att priset på flera av positionerna samtidigt utvecklas i oönskad riktning, 2. att en emittent eller motpart ställer in betalningarna (kreditrisk), 3. att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk), 4. risker som har samband med koncentrationer av till gångar eller marknader, 5. att hela marknaden för ett tillgångsslag eller ett enskilt värdepapper går tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom påverkas (marknadsrisk). 6. risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera (operativ risk). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Styrelsen för Futuris Asset Management AB beslutade vid styrelsemöte den 12 januari 2014 att ansöka om Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer samt tillstånd att marknadsföra Futuris-fonden till professionella investerare inom EES. Ansökan är ett led i att anpassa bolagets nuvarande tillstånd till en förändrad svensk lagstiftning baserad på ett nytt europeiskt regelverk (AIFMD Alternative Investment Fund Manager Directive) och samtidigt möjliggöra för fondbolaget att hantera diskretionära investeringsportföljer. Ansökan är för närvarande under behandling hos Finansinspektionen. Bolaget kan även under handläggningstiden fortsätta sin verksamhet under nu gällande tillstånd att förvalta specialfonder. I de flesta avseenden innebär de nya reglerna inga förändringar i verksamheten. Mot bakgrund av en nyligen publicerad dom i förvaltningsrätten har osäkerheten för vilken källskatt som en svensk fond ska betala i USA ökat. Anledningen till detta är att fonder med åberopande av ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA tidigare har fått en lägre källskatt än annars. Genom domen ifrågasätts om svenska fonder omfattas av dubbelbeskattningsavtalet sedan fonderna undantogs från skatt den 1 januari Mot denna bakgrund finns skäl att inhämta amerikanska skatteverkets syn på hur dubbelbeskattningsavtalet ska tolkas. Om det visar sig att amerikanska skatteverket anser att svenska fonder inte kan åberopa dubbelbeskattningsavtalet kan detta leda till att fonden får en skatteskuld för perioden 1 januari 2012 och framåt. Detta skulle i så fall komma att påverka fondens värde negativt. Vår preliminära uppskattning av denna eventuella effekt på fondens värde är att den i så fall uppgår till cirka 0,017 procent per 30 juni Vi bedömer dock att det är viktigt att få klarhet i frågan innan åtgärder som påverkar fondens värde vidtas. 10

11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det amerikanska regelverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) trädde i kraft vid halvårsskiftet Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA åläggs att lämna information till det amerikanska skatteverket (IRS) om konton som innehas av amerikanska skattskyldiga. Särskilda regler om hur information ska lämnas till IRS kommer att finnas i de länder, däribland Sverige, som har ingått bilaterala avtal med USA. För fondens investerare som har skatterättslig hemvist i USA innebär detta att uppgifter om dem framöver kommer att rapporteras till IRS (via Skatteverket). ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR Karl-Mikael Syding har slutat som portföljförvaltare och partner, men fortsätter som VD för fondbolaget Futuris Asset Management AB. ÖVRIGT Handeln med indexterminer har varit betydande under perioden. Fonden använder derivat som ett sätt att optimera positionstagande samt för att säkra andra exponeringar (hedga). Förvaltarna har både använt indexterminer och indexoptioner. Fonden hade vid halvårsskiftet upptagit värdepapperslån motsvarande de korta aktiepositionerna i portföljen. Fondens likvida medel placeras i statsskuldväxlar, repor mot bank eller korta säkerställda obligationer. Per 30 juni 2014 uppgick Futuris ställda säkerheter till 149,8 (66,2) miljoner euro, vilket motsvarar 20,86 (10,83) procent av fondförmögenheten. Per 30 juni 2014 hade fonden inga mottagna säkerheter. Vid värdering av Futuris noterade innehav, både svenska och utländska, har fondbolaget använt senaste betalkurs den 30 juni De innehav som har klassificerats som onoterade (Deep Sea Supply och Frontline 2012) har värderats enligt marknadskurs. Futuris basvaluta är euro och Futuris hedgar normalt samtliga placeringar i annan valuta mot fluktuationer i värdet på euron. Fonden gör inga valutatransaktioner som inte är relaterade till fondens positioner. På samma sätt ägnar sig fonden inte åt tradingaktiviteter avseende ränterelaterade instrument. Fondens likvida medel placeras kortfristigt i bank och i räntebärande statspapper med korta löptider. 11

12 Räkenskaper BALANSRÄKNING (teur) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER TOTAL FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 18,08 10,07 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 1,40 0,10 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 1,38 0,66 12

13 (teur) NOT 1 UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER Räntor Övrigt Summa upplupna intäkter och förutbetalda kostnader NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fondlikvidfordringar Summa övriga tillgångar FINANSIELLA INSTRUMENT MED NEGATIVT MARKNADSVÄRDE Avser skuld för värdepapperslån. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ÖVRIGA SKULDER Fondlikvidskulder Skuld till fondbolag Skuld avseende inlösen Summa övriga skulder

14 FONDFÖRMÖGENHET PER 30 JUNI 2014 FINANSIELLA INSTRUMENT Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (teur) Exponering (procent) Dagligvaror 7,91 7,91 ICA Gruppen A 1 SE , ,08 Kesko B 1 FI , ,08 Marine Harvest 1 NO , ,26 Nestle 1 CH , ,95 Svenska Cellulosa B 1 SE , ,59 Swedish Match 1 SE , ,59 Tesco 1 GB , ,74 Energi 7,25 11,69 Avance Gas Holding 1 NO , ,36 Deep Sea Supply 1 NO , ,02 DHT Holdings 1 US , ,10 DNO 1 NO , ,57 Ensco 1 US , ,27 Frontline NO , ,39 Genel Energy 1 GB , ,06 Golar LNG 1 US , ,53 MSCI US Land Oil Services Index MSXXL Dec US , ,82 National Oilwell Varco 1 US , ,09 Petroleum Geo-Services 1 NO , ,96 Seadrill 1 NO , ,18 Seadrill 1 US , ,81 Statoil 1 NO , ,64 TGS Nopec Geophysical 1 NO , ,08 Transocean 1 US , ,37 Finans 7,24 19,20 Bolsas y Mercados Espanoles 1 ES , ,97 CaixaBank 1 ES , ,88 CaixaBank RTS ES , ,02 Danske Bank 1 DK , ,16 DJ Euro Stoxx Bank Index SX7E Sep EU , ,94 DJ Stoxx Bank Index SX7P Sep EU , ,67 Kinnevik B 1 SE , ,72 Piraeus Bank 1 GR , ,14 Skandinaviska Enskilda Banken A 1 SE , ,16 Storebrand 1 NO , ,49 Svenska Handelsbanken A 1 SE , ,15 Sydbank 1 DK , ,07 Vostok Nafta Investment SDR 1 SE , ,23 Hälsovård 1,61 1,61 BioGaia B 1 SE , ,24 Novo Nordisk 1 DK , ,23 Swedish Orphan Biovitrum 1 SE , ,14 14

15 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (teur) Exponering (procent) Index och derivat 0,03 3,49 S&P500 Index Sep US , ,85 DAX Index Sep DE , ,72 DJ Euro Stoxx 50 Index Jul 2014 C EU , ,61 DJ Euro Stoxx 50 Index Jul 2014 C EU , ,64 DJ Euro Stoxx 50 Index STXE Sep EU , ,09 ishares MSCI Emerging Markets ETF 1 US , ,20 S&P 500 ETF Trust 1 US , ,30 Industrivaror 7,39 6,45 DJ Stoxx Industrial Goods & Services Index SXNP Sep EU , ,93 Intertek Group 1 GB , ,91 Sanitec 1 SE , ,62 Schneider Electric 1 FR , ,96 SGS 1 CH , ,94 SolarCity 1 US , ,05 Wolseley 1 GB , ,78 Informationsteknik 8,34 8,34 Apple 1 US , ,99 Google Class A 1 US , ,30 Google Class C 1 US , ,29 Opus Group 1 SE , ,63 REC Silicon 1 NO , ,35 REC Solar 1 NO , ,04 SAP 1 DE , ,94 SunEdison 1 US , ,41 Trina Solar ADR 1 US , ,39 Material 4,18 4,18 Boliden 1 SE , ,13 Lonmin 1 GB , ,07 Norsk Hydro 1 NO , ,92 Rio Tinto 1 GB , ,24 Wacker Chemie 1 DE , ,82 Sällanköpsvaror 21,29 18,39 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion 1 ES , ,26 Carnival 1 US , ,00 CDON 1 SE , ,03 Cie Financiere Richemont 1 CH , ,96 Continental 1 DE , ,59 DR Horton 1 US , ,50 DJ Stoxx Auto & Parts Index SXAP Sep EU , ,87 Hennes & Mauritz B 1 SE , ,78 Inditex 1 ES , ,13 Mediaset España Comunicación 1 ES , ,78 Pandora 1 DK , ,14 Renault 1 FR , ,57 Royal Caribbean Cruises 1 US , ,99 Swatch Group 1 CH , ,93 Tesla Motors 1 US , ,73 Volkswagen Pref 1 DE , ,05 WPP Group 1 GB , ,00 Fortsättning på nästa sida. 15

16 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (teur) Exponering (procent) Telekomoperatörer 1,03 1,03 Com Hem 1 SE , ,15 Telenor 1 NO , ,04 TeliaSonera 1 SE , ,16 Övrigt 0,55 0,55 Deep Sea Supply 5 NO , ,31 Market Vectors Gold Miners ETF 1 US , ,24 Valutarelaterade instrument Kategori Valuta FX-Outright Belopp (tusental) Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet NOK/EUR 7 NOK SEK/EUR 7 SEK USD/EUR 7 USD FX-Swap CHF/EUR 7 CHF DKK/EUR 7 DKK GBP/EUR 7 GBP NOK/EUR 7 NOK ,01 SEK/EUR 7 SEK ,02 USD/EUR 7 USD ,03 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,86 ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO ,14 TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,00 Kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten , , ,39 0, ,31 0,00 7. Övriga finansiella instrument ,38 1) Avser det land där bolaget är noterat. Följande förkortningar har använts: CH Schweiz, DE Tyskland, DK Danmark, ES Spanien, EU Europa, FI Finland, FR Frankrike, GB Storbritannien, GR Grekland, NO Norge, SE Sverige och US USA. 2) För aktiepositioner med negativt marknadsvärde ovan har fonden upptagit värdepapperslån. Ett negativt innehav betyder att positionen utgör en kort position, blankning. Global Industry Classification Standard ( GICS )-branschklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke tillhörande MSCI Inc. ( MSCI ) och Standard & Poor s Financial Services ( S&P ) och får användas av B & P Fund Services AB med stöd av licens. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller underförstådd garanti eller utfästelse avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte avseende sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive inkomstbortfall) även om dessa underrättats om möjligheten att sådan skada skulle uppstå. 16

17 REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsrapporten är upprättad enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspek tionens föreskrifter (FFFS 2008:11) avseende investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer där så är tillämpligt. Värdering av finansiella instrument Enligt fondbestämmelserna ( 8) stadgas: Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade instrument används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets bedömning är missvisande, fastställs värdet på objektiva grunder. Värdering sker i enlighet med en av fondbolagets styrelse antagen värderingspolicy. Ej marknadsnoterade (OTC) instrument är till exempel valutainstrument. Värdering av icke-standardiserade instrument baseras på etablerade värderingsmodeller eller priskvoteringar av externa parter. Mot bakgrund av ändrade skatteregler för svenska fonder under 2012 har osäkerhet uppkommit om svenska fonder får åberopa dubbelbeskattningsavtal som ger en lägre källskatt vid utdelning från utländska bolag. Med anledning av rådande osäkerhet har fonden redovisat den källskatt för utdelningar som fonden faktiskt har betalat, även om det finns en viss risk för att ytterligare krav kan ställas. Se även Väsentliga händelser under perioden på sidan 10. Det är fondbolagets bedömning att minst 95 procent av portföljen i normalfallet kan värderas med god precision och att eventuell osäkerhet kring värderingen av den resterande, mer komplexa delen är måttlig. Totalt sett torde precisionen i fondens värdering inte skilja sig nämnvärt från den som gäller i exempelvis en traditionell aktiefond. Fondbolaget har gett B & P Fund Services AB ( BFS ) i uppdrag att sköta fondens löpande värdering. Därutöver har fondbolaget tecknat avtal om en månadsvis oberoende verifiering av fondens värdering med Citco Fund Services (Cayman Islands) Ltd ( Citco ), en oberoende och ledande fondadministratör. Citco gör en oberoende värdering av fondens samtliga tillgångar och skulder samt verifierar och godkänner genom en process den månatliga värdering som BFS utför. Efter godkännande använder Citco den av BFS utförda värderingen för att upprätta fondens balansräkning, Gross Asset Value. Dessutom genomför Citco beräkning av prestationsbaserat arvode och fastställer värderingen på fondandelsnivå, Net Asset Value. Fondbolaget har gett BFS i uppdrag att sköta fondens löpande värdering. ÖVRIG INFORMATION Förändring av fondförmögenhet Belopp i teur Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat Utgående fondförmögenhet

18 Andelsvärde 1) Fondförmögenhet (teur) Antal utelöpande andelar Andelsvärde (EUR) Avkastning (%) ,16 51,16 2) ,64 10, ,44 27, ,89 22, ,45 9, ,64 6, ,39 13, ,60 6, ,32 9, ,31 27, ,76 16, ,56 7, ,35 0, ,82 7, ,20 1, ,23 4,88 3) 1) Samtliga uppgifter anges efter fast och prestationsbaserat arvode. Avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 2) Avser perioden 15 oktober till 31 december ) Avser perioden 1 januari till 30 juni

19 Stockholm den 27 augusti 2014 Futuris Asset Management AB Svante Elfving Ordförande Mattias Nilsson Ola Paulsson Karl-Mikael Syding Verkställande direktör Arne Vaagen RAPPORT AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV HALVÅRSRAPPORT Till andelsägarna i fonden Futuris I egenskap av revisorer i Futuris Asset Management AB, har vi utfört en översiktlig granskning av bifogade halvårsrapport för fonden Futuris per Det är fondbolagets styrelse som har ansvaret för att upprätta och presentera denna halvårsrapport i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna halvårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standards on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing ISA och god revisionssed i Sverige har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade halvårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Stockholm den 27 augusti 2014 KPMG AB Anders Bäckström Auktoriserad revisor Mats Nordebäck Auktoriserad revisor SN:s Revisorer AB 19

20 Förvaltningsorganisation FÖRVALTARE Arne Vaagen - grundare, delägare och ansvarig portföljförvaltare (född 1959). Efter fullföljda MBA-studier i New York började Arne Vaagen 1986 som aktieanalytiker vid Christiania Bank og Kreditkasse. År 1988 anställdes han som analytiker vid Alfred Berg ASA Norge där han sedan arbetade inom Equity Sales. Under 1991 anställdes Vaagen på FIBA Nordic Securities där han efter kort tid blev utnämnd till Head of Equity Sales. Vaagen anställdes som verkställande direktör för Alfred Berg ASA Norge under Han lämnade Alfred Berg ASA Norge i april 1999 för att etablera fonden Futuris. Mattias Nilsson - delägare och portföljförvaltare (född 1974). Mattias Nilsson har en internationell Master of Science in Business Administration från Växjö Universitet samt Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, Tyskland började Nilsson på Carnegie i Stockholm, där han var analytiker med inriktning mot telekommunikationsutrustning. Nilsson lämnade Carnegie år 2000 för att börja hos Futuris som analytiker. Mattias Nilsson blev delägare och förvaltare år VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Karl-Mikael Syding - verkställande direktör (född 1972). Karl-Mikael Syding har en Master of Science i Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbat med professionell aktieanalys sedan våren 1994 när han anställdes på Skandinavien Fondkommission AB (senare namnändrat till SkandiaBanken Fondkommission). Karl-Mikael Syding lämnade SkandiaBanken FK 1996 för att börja på Swedbank Markets i Stockholm, som ansvarig för att bygga upp analysen av nordiska IT-bolag. Efter fyra år på Swedbank anställdes Karl-Mikael Syding i juni 2000 som analytiker på Futuris. Karl-Mikael Syding blev partner och portföljförvaltare i början av 2004 och utsågs till VD i december Sedan början av 2014 är Syding inte längre delägare och förvaltare av fonden men är fortfarande VD för fondbolaget. HANDLARE Patrik Johansson - delägare och handlare (född 1971). Patrik Johansson har en Bachelor of Science in Economics från Växjö universitet och från San Francisco University, USA samt en Master of Science in Financial Economics från Lunds Universitet. Patrik Johansson arbetade på Unibank Markets i Köpenhamn som market maker på svenska bostadsobligationer från 1997 till Under år 2000 arbetade Patrik Johansson som finanskonsult på KPMG Consulting. Hösten 2000 började han på UBS Warburg i Stockholm som handlare på nordiska aktier och derivat. Patrik Johansson kom till Futuris 2003 för att arbeta som handlare och blev delägare år ANALYTIKER Henrik Gripenvik - delägare och analytiker (född 1979). Henrik Gripenvik har en Master of Science in Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. År 2004 anställdes Gripenvik hos Handelsbanken Fonder där han, vid sidan av studierna, arbetade till augusti 2006 då han anställdes som analytiker hos Futuris. Henrik Gripenvik blev delägare i Futuris Wilhelm Moberg - delägare och analytiker (född 1981). Wilhelm Moberg har en Master of Science in Business Administration från Stockholms Universitet. Under delar av sin studietid arbetade Moberg som Junior Broker på E*Trade i Stockholm, där han arbetade som aktiemäklare mot de amerikanska börserna. Vidare har Wilhelm Moberg jobbat på SEB Merchant Banking i London. Wilhelm Moberg anställdes som analytiker på Futuris i augusti 2006 och blev delägare Albin Nylén - delägare och analytiker (född 1985). Albin Nylén har en Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Albin Nylén har sedan 2006 sommararbetat inom Brummer & Partners i Stockholm. Albin Nylén anställdes som analytiker på Futuris i mars 2009 och blev delägare Andreas Wold-Olsen - delägare och analytiker (född 1975). Andreas Wold-Olsen har en Master of Business Administration från MIT Sloan School of Management, Cambridge, USA. Andreas har jobbat som portföljförvaltare och aktieanalytiker på DnB ASA från 1997 till 2000, inom corporate finance på Fondsfinans ASA från 2002 till 2005, som finansanalytiker på hedgefonden Concentric Capital ASA från 2005 till 2009 samt haft kortare anställningar under 2009 till 2011 på Fondsfinans ASA, Finansförvaltnings AS, Vesper INV MGMT AG och FM Capital Partners LTD. Andreas Wold-Olsen anställdes som analytiker på Futuris i augusti 2011 och blev delägare

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Global Select 2014

Halvårsredogörelse för Lancelot Global Select 2014 Halvårsredogörelse för Lancelot Global Select 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Global Select för perioden 1 januari 30 juni 2014

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2013 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Martin Jonsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2006 2006 Årets avkastning blev +34,42 % 1). Avkastningen överstiger den målsättning om ca 20 % som vi hade för 2006. De positiva förhoppningar som fanns i början av året

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer