H A LV Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4"

Transkript

1 H A LV Å R S R A P P O R T

2 FUTURIS I KORTHET Strategi: Lång/kort europeisk aktiefond med fokus på Norden och med kompletterande investeringar i andra länder Valuta: Euro Startdag: 15 oktober 1999 Portföljförvaltare: Mattias Nilsson och Arne Vaagen FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre riskjusterad avkastning än en traditionell aktieportfölj Risk (standardavvikelse): Lägre än för aktiemarknaden Korrelation: Låg korrelation med aktiemarknaden AVGIFTER OCH TECKNING Fast arvode: 1 procent per år, debiteras månadsvis Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln 1), debiteras kvartalsvis Inträdesavgift: Ingen Teckning/inlösen av andelar: Månadsvis teckning respektive inlösen 2) Minimiinvestering: euro vid första teckningstillfället, därefter minst euro per teckningstillfälle TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 1 oktober 1999 och omauktoriserades den 8 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Revisorer: KPMG AB, Anders Bäckström, Box 16106, Stockholm och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB, Gliavägen 56 C, Bromma FONDBOLAG Futuris Asset Management AB Organisationsnummer: Fond under förvaltning: Futuris Ägare: Brummer & Partners AB (41,99 procent), portföljförvaltarna (50,48 procent), övriga (7,52 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7040, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Karl-Mikael Syding och Cornelia Montille Verkställande direktör: Karl-Mikael Syding Styrelse: Svante Elfving (ordförande), Mattias Nilsson, Ola Paulsson, Karl-Mikael Syding och Arne Vaagen Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf, B & P Fund Services AB Riskkontrollansvarig: Sam Nylander, B & P Fund Services AB 1) Avkastningströskeln (se ordlistan) räknas fram med hjälp av fondens tröskelräntesats, som utgörs av de tre sista dagarna varje kvartal. Fonden tillämpar high watermark, vilket innebär att andels ägare endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell under avkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 FUTURIS HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Futuris Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Futuris avseende perioden 1 januari till 30 juni BRUMMER & PARTNERS...4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Marknadsutveckling första halvåret...5 Utsikter...6 Investeringsaktiviteter...6 Positionering och strategi...6 Värdeutveckling...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Periodens resultat...10 Fondförmögenhetens utveckling...10 Fondens kostnader...10 Riskredogörelse...10 Väsentliga händelser under perioden...10 Väsentliga händelser efter periodens utgång...11 Organisatoriska förändringar...11 Övrigt...11 RÄKENSKAPER Balansräkning...12 Fondförmögenhet (finansiella instrument)...14 Redovisningsprinciper...17 Övrig information...17 Förändring av fondförmögenhet...17 Andelsvärde...18 Rapport avseende översiktlig granskning av halvårsrapport...19 Förvaltningsorganisation...20 Ordlista...21 Futuris är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Futuris är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Futuris har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Futuris Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Futuris Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Om Brummer & Partners Brummer & Partners är en ledande europeisk hedgefondförvaltare som samlar förvaltare med olika förvaltningsstrategier i en företagsgrupp. Vår affärsidé är att erbjuda väldiversifierad förvaltning med målet att åstadkomma god riskjusterad absolut avkastning, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Tillsammans förvaltar vi 121 miljarder kronor 1) på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Brummer & Partners har kontor i sex länder och huvudkontor i Stockholm. Gruppen har cirka 400 anställda. Vår affärsmodell bygger på entreprenörskap med självständiga fondbolag som ägs gemensamt av Brummer & Partners och förvaltarna av respektive fond. Brummer Multi- Strategy är en väldiversifierad portfölj av gruppens hedgefonder där fonderna inte följer varandra sinsemellan, något som gagnar såväl våra kunder som fondbolagen inom gruppen. Visionen är att skapa en diversifierad hedgefondfirma och affärsmodellen har visat sig attraktiv för skickliga fondförvaltningsteam som uppskattar vår samlade erfarenhet och solida infrastruktur. Såväl Brummer & Partners som förvaltarna investerar egna besparingar i fonderna, vilket skapar intressegemenskap mellan förvaltarna, Brummer & Partners och våra kunder. Fonderna förvaltas oberoende av varandra under ledning av den förvaltningsansvarige för respektive fond. Brummer & Partners första fond Zenit startades den 1 juli 1996 som Sveriges första hedgefond. Redan vid Brummer & Partners start 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning, något som inte erbjöds på den svenska marknaden vid den tiden. Med Zenit blev vi pionjärer inom hedgefondförvaltning i Sverige och banade vägen för en helt ny bransch i landet. Sedan dess har Brummer & Partners utvecklats till att bli en av de ledande hedgefondförvaltarna i Europa. För arbetsgivare och privatpersoner i Sverige erbjuder vi pensionssparande genom vårt försäkringsbolag Brummer Life Försäkringsaktiebolag. Här kan pensionssparare placera i Brummer Multi-Strategy och gruppens övriga aktivt förvaltade svenska fonder, enskilt eller i kombination med ett brett utbud av indexfonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. Brummer & Partners främsta fokus är hedgefondförvaltning som står för huvuddelen av det förvaltade kapitalet. Tillsammans med erfarna lokala förvaltare har vi också startat private equity-fonder i Bangladesh och Filippinerna, två tillväxtmarknader som bedöms vara särskilt intressanta. Med dessa fonder blev Brummer & Partners den första internationella aktören att investera i onoterade innehav via fonder inriktade på Bangladesh respektive Filippinerna. Gruppens fonder har uppdragit värdering samt kontroll av andelsägarregister åt tredje part för att säkerställa en oberoende kontrollfunktion. 2) Därutöver stödjer Brummer & Partners helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ( BFS ) fondbolagen och försäkringsbolaget med infrastruktur och administrativa tjänster inom områdena distribution, ekonomi, administration, juridik, regelefterlevnad och kundservice. Utöver den värdering som görs av tredje part genomför även BFS daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. BFS står under Finansinspektionens tillsyn som ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy Marknadsneutrala aktier Archipel Global Canosa Global Makro, FX & RV Långa/korta aktier Zenit Global Manticore TMT Futuris Europa Nektar Global Lynx Systematisk makro Observatory Global Carve Global Krediter & aktier Navegar Filippinerna Övriga fonder Frontier Bangladesh Private Equity Kredit 1) Per 30 juni ) Gäller ej de svenska Lynx-fonderna. Gruppens fonder med utländsk hemvist värderas av tredje part genom respektive fonds administratör. Brummer Multi- Strategy investerar i Lynx (Bermuda) som värderas och administreras externt av HSBC. 4

5 Verkställande direktören har ordet Futuris strävar efter att ge sina andelsägare en positiv avkastning över tiden, oberoende av aktiemarknadens utveckling. Dessutom förväntas utbytet mellan avkastning och risk vara bättre än i en traditionell aktieportfölj, vilket gör fonden till ett bra diversifieringsverktyg. Genom att komplettera en värdepappersportfölj med Futuris öppnas således en möjlighet att sänka den totala portföljens risk och/eller höja avkastningen. I finansteoretiska termer blir portföljen mer effektiv. Första halvåret 2014 redovisar Futuris en avkastning på 4,88 procent efter avgifter. Korrelationen med olika aktieindex sedan fondens start är fortsatt mycket låg (2 10 procent för världsindex, Europaindex och Sverigeindex). Den riskjusterade avkastningen ligger i underkant av de uppsatta förvaltningsmålen. På årsbasis skulle samma takt ge precis 10,0 procent, vilket nätt och jämnt ligger inom intervallet för ambitionen på procents avkastning per år. MARKNADSUTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET Det första halvåret var i stort sett historiskt genomsnittligt för europeiska aktier, till och med något bättre; MSCI Euro NDTR Index avkastade till exempel totalt 5,6 procent och MSCI World NDTR Index 5,5 procent. Amerikanska S&P 500 gick ännu bättre, upp 6,1 procent (utan utdelningsjustering), medan svenska SIX Return Index steg 9,5 procent. I Europa höll sig volatilitetsindexet VDAX oförändrat över perioden, medan den amerikanska motsvarigheten, VIX, föll med en sjättedel till rekordlåga nivåer som inte setts sedan inledningen på Stoxx 50 Index uppvisade tre mindre korrektioner på mellan 5 och 7 procent, det vill säga inte en enda standardkorrektion på 10 procent. Motsvarande tre uppgångsperioder stannade på 8 9 procent vardera. Kraftförsörjning, hälsovård, olja och gas, byggindustrin samt materialföretag gick bäst, med avkastningstal på procent. Teknik, handel, media, banker och industri släpade efter och avkastade precis under nollan. De asiatiska aktiemarknaderna utvecklades klart sämre än i västvärlden. Japanska Nikkei Index föll exempelvis 7 procent och kinesiska Shanghai Composite Index föll 3,2 procent. Den japanska valutan, yenen, steg omkring 4 procent mot US-dollarn i januari och stängde halvåret på ungefär samma nivå. Detta går stick i stäv med premiärministerns ekonomiska strategi och en alltför stark yen inverkar negativt både på japansk handelsbalans och spekulativa så kallade carry trades. Kina å sin sida kämpade med bland annat tillväxtproblem samtidigt som husmarknaden och skuggbanksektorn utgjorde tydliga orosmoment. I juli, efter rapportperiodens utgång, reverserades utvecklingen och Asienbörserna drog ifrån Europa och USA. Inköpschefsindex för Europa föll från 52,7 till 51,8, men steg från 55 till 57,3 i USA. På så sätt var det rättvist att USA presterade bättre än aktier i Europa (valutan var oförändrad under perioden). Givet att europeiska aktier var billigare och gick sämre än amerikanska under perioden, samt att den lediga kapaciteten är större, fanns och finns fortfarande utrymme för bättre relativavkastning bara lite senare än vi räknade med. Officiellt inköpschefsindex för Kina var oförändrat, medan HSBC:s inköpsindex steg marginellt, från 50,5 till 50,7. Om inköpschefssiffrorna var uppmuntrande, särskilt med hänsyn till den positiva utvecklingen i juli, så var det sämre ställt med överraskningindex för makrostatistik. I Europa föll det från +6,4 till 29,7 och i USA dök det från +52,2 till 22. De har visserligen förbättrats något i juli, men är fortfarande Frekvensfördelning sedan start Antal månadsobservationer Futuris Värdeutveckling sedan start Index = 100 per 15 oktober Futuris - Net 700 MSCI Euro NDTR Index OBX Index 600 SIX Return Index Månadsavkastning, %

6 kraftigt ned sedan årsskiftet. Överraskningsindex har emellertid uppvisat svag prognosförmåga för börsutvecklingen. Även inköpschefsindex har de senaste åren tappat mer och mer i betydelse både för börsriktningen och den ekonomiska tillväxttakten. Bland de vanligast förekommande marknadsbaserade indikatorerna för tillväxt och riskvilja märktes guld (+10 procent) och olja (+10 procent). När båda stiger samtidigt kan det tolkas som att inflationen är på väg att öka. Å andra sidan föll marknadsräntorna kraftigt för tioåriga obligationer i Tyskland (mer än en tredjedel) och USA (en sjättedel), vilket indikerar låg inflation eller mycket låg tillväxt. Låg tillväxt rimmar lite bättre med rekordnedgången för Baltic Dry Index på 63 procent, men sämre med USA:s BNP-tillväxt på 4 procent under andra kvartalet i år. FED:s tillgångsköp, Quantitative Easing, skulle kunna förklara både stigande aktiekurser, stigande guldoch oljepriser och fallande obligationsräntor oavsett om den ekonomiska tillväxttakten är låg eller hög. Tyvärr faller den hypotesen åtminstone delvis på att QE har minskat takten på tillgångsköpen under perioden och förefaller inställt på att inte öka balansräkningen mer efter oktober. UTSIKTER Sammanfattningsvis kan man säga att indikatorerna spretar åt olika håll och ger uttryck för många olika ställningstaganden och bedömningar. Samtidigt är riskindikatorerna (VIX, VDAX) rekordlåga. Allt ovanstående gör läget svårbedömt, men om inte annat så har aktiemarknaden varit starkt trendstyrd under lång tid och då ska det nog mycket till för att bryta den nuvarande uppåtgående trenden utan en stark katalysator som exempelvis hög inflation, naturkatastrof eller till och med en äkta svart svan, något man inte ens vet om det skulle kunna inträffa. INVESTERINGSAKTIVITETER Så som vi internt mäter sektorutvecklingen (efter fördelning av övrigt-kategorierna) bidrog varv och rederi mest, följt av ren energi samt basindustri och handel. Tjänster bidrog negativt. Indexinstrument bidrog med mindre än en tiondel av halvårets resultat. Bland enstaka aktier bidrog Golar, Novo Nordisk, Norsk Hydro och SunEdison mest, medan BioGaia, Frontline 2012 och Piraeus stod för de största förlusterna. Den största enskilda aktieförlusten var emellertid mindre än en tiondel av månadens nettoresultat. Netto- och bruttoexponeringarna ökades gradvis under årets första sex månader. På grund av exponering mot en köpoption på index i maj och juni ser det ut som om risken tillfälligt var högre än vad den i själva verket var. Nettoexponeringen ökade under perioden från omkring 60 till 83 procent. Bruttoexponeringen ökade ännu mer (från cirka 100 procent till 140 procent) genom ökat användande av aktiespreadar. Framför allt ökades den positiva exponeringen mot finanssektorn och ren energi och minskades mot indexinstrument och läkemedelssektorn. POSITIONERING OCH STRATEGI De stora förändringarna under halvåret har varit att krisen i Ukraina bidragit till reciproka ekonomiska sanktioner mellan USA, Europa och Ryssland som försenar återhämtningen i Europa, samt att Kina stoppat sin inbromsning och därmed utgör ett mindre orosmoment än i januari. Alternativavkastningen på obligationsmarknaden har fallit kraftigt och allt annat lika gjort aktier relativt sett mer attraktiva. Mot bakgrund av utvecklingen vi beskrivit tidigare behåller vi inför andra halvåret samma grundläggande strategi som under den första perioden. Det innebär mer eller mindre full positiv exponering, med övervikt på temat europeisk återhämtning (särskilt Sydeuropas) genom bland annat finansaktier och bilaktier, varv och rederi samt ren energi. Efter periodens utgång orsakade ett flöde av negativ information, i kombination med månadsskifte och semestertider, en korrektion på aktiemarknaden. Samtidigt förbättrades många viktiga inköpschefsindex, bland annat i Kina som uppvisade sin starkaste mätning på 27 månader. USA redovisade en BNP-tillväxt på oväntat höga 4 procent samt sin starkaste ISM-siffra sedan april Utvecklingen medför större draghjälp för Europa när Rysslandskrisen väl ebbar ut. När detta skrivs är Futuris portfölj därför fortsatt fullinvesterad. MÅNADSAVKASTNING ) Avkastning, % Futuris (EUR) 2) MSCI Euro NDTR Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari 0,19 2,66 1,67 Februari 3,18 4,46 6,06 Mars 1,08 0,34 0,64 April 1,47 1,37 1,89 Maj 3,44 2,64 3,75 Juni 1,01 0,50 1,35 JANUARI JUNI ,88 5,62 9,46 1) För definitioner, se ordlistan på sidan 21. 2) Futuris avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 6

7 VÄRDEUTVECKLING Sedan start, oktober 1999 redovisar Futuris en ackumulerad avkastning på 509,60 procent. Den historiska utvecklingen för fonden har varit väsentligt bättre än för såväl världsindex som ett kapitalviktat index för cirka 500 hedgefonder med liknande inriktning (Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index L/S Equity). Karl-Mikael Syding Verkställande direktör Brutto- och nettoexponering sedan 2004 Value-at-Risk 1) sedan 2004 Procent av fondförmögenheten Bruttoexpo. Långa pos. Nettoexpo. Korta pos. Procent av fondförmögenheten 2,50 Genomsnitt 2,00 1,50 1,00 0, , ) VaR-måttet speglar den förlustnivå som Futuris förväntas överskrida 1 dag av 20 eller i 5 procent av fallen. 7

8 VÄRDEPAPPERSRESULTAT JANUARI JUNI 2014 % Fördelning per bransch Varv och rederi 1,31 Basindustri 0,75 Handel 0,54 Derivatinstrument 0,48 Ren energi 0,43 Läkemedel 0,38 Konsumentvaror 0,19 IT-tjänster 0,17 Fastigheter 0,02 Telekomoperatörer 0,02 Övriga branscher 0,46 Branscher med positivt bidrag 4,73 Finans 0,28 Ej aktierelaterade instrument 0,21 Tjänster 0,21 IT-mjukvara 0,14 Media 0,06 Olja och oljerelaterade tjänster 0,03 Verkstad 0,02 Branscher med negativt bidrag 0,95 Övriga placeringar 1,47 RISKEXPONERING PER 30 JUNI ) % Fördelning per bransch Värdepappersresultat Bruttoexponering VaR Delta vid 1 % kursuppgång 2) Finans 30,60 0,36 0,19 Sällanköpsvaror 28,30 0,23 0,18 Energi 28,25 0,24 0,12 Dagligvaror 11,29 0,10 0,08 Industrivaror 10,19 0,24 0,06 Övrigt 25,30 0,19 TOTALT 133,93 1,04 0,83 Fördelning per land USA 27,25 0,43 0,12 Norge 24,60 0,26 0,19 Sverige 18,40 0,12 0,10 Tyskland 8,12 0,14 0,07 Spanien 8,05 0,14 0,08 Övrigt 47,51 0,27 TOTALT 133,93 1,04 0,83 1) Samtliga mått uttrycks som procent av fondförmögenheten. Vid beräkning av fondens bruttoexponering bidrar positioner i samma underliggande värdepapper enbart med sin nettoexponering. VaR-måttet avser portföljen vid utgången av månaden. VaR är ett subadditativt mått, vilket innebär att risken i den totala portföljen normalt sett är mindre än summan av dess delportföljer. För definition av övriga begrepp, se ordlistan på sidan 21. 2) Ej betajusterat. TOTALT 5,25 8

9 AVKASTNING OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 1) Avkastning, % Futuris (EUR) 2) MSCI Euro NDTR Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari juni ,88 5,62 9, ,02 22,73 27, ,74 19,74 16, ,42 13,73 13, ,77 0,68 26, ,39 26,87 52, ,05 44,09 39, ,23 9,64 2, ,25 20,76 28, ,71 24,60 36, ,52 10,92 20, ,92 17,83 34, ,36 34,87 35, ,46 19,21 14, ,09 2,49 10, ) 51,16 32,33 38,31 Sedan fondens start 509,60 40,00 208,27 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 13,08 2,31 7,95 AVKASTNINGSANALYS Bästa månaden, % 27,59 15,50 21,72 Sämsta månaden, % 7,01 17,95 17,77 Andel positiva månader, % 60,23 57,31 57,89 Största ackumulerade värdefall, % 20,12 58,84 63,08 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader Minst Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader Minst RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 4) 13,25 19,04 20,79 Downside risk, % 5,60 14,01 13,95 Sharpe-kvot 0,83 0,01 0,28 Korrelation mellan Futuris och angivet index 0,08 0,10 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 21. 2) Futuris avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 3) Avser perioden 15 oktober till 31 december ) Fondens standardavvikelse för de senaste två åren uppgår till 6,30 procent. 9

10 Förvaltningsberättelse PERIODENS RESULTAT För det första halvåret 2014 redovisar Futuris en avkastning på 4,88 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. Det kan jämföras med en placering i German 3-month T-Bill Euro som under samma period hade gett en avkastning på 0,03 procent. MSCI Euro NDTR Index steg 5,62 procent och MSCI World NDTR Index gick upp 5,48 procent. Svenska SIX Return Index ökade med 9,46 procent och norska OBX steg 12,58 procent. Futuris har avkastat 509,60 procent efter fast och prestationsbaserat arvode till de andelsägare som funnits med sedan start den 15 oktober 1999, vilket motsvarar 13,08 procent per år. MSCI Euro NDTR Index har under samma period avkastat 2,31 procent per år. Se vidare Verkställande direktören har ordet för mer detaljerade kommentarer. FONDFÖRMÖGENHETENS UTVECKLING Per 30 juni 2014 uppgick Futuris fondförmögenhet till 717,8 (sista december 2013: 611,4) miljoner euro. Detta är en ökning med 106,4 miljoner euro sedan 31 december Under det första halvåret 2014 var andelsutgivningen 122,1 (101,7) miljoner euro, medan inlösen uppgick till 47,8 (203,3) miljoner euro. Härtill kommer periodens resultat på 32,2 ( 7,4) miljoner euro. FONDENS KOSTNADER Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget belastade fonden med 3,4 (6,7) respektive 0,0 (0,0) miljoner euro. RISKREDOGÖRELSE Riskhantering är en väsentlig och integrerad del av Futuris förvaltningsprocess. Fondbolagets styrelse identifierar olika typer av risker och fastställer begränsningar (limiter) för de risker som förvaltarna sammantaget tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Utöver detta sätter den förvaltningsansvariga ytterligare limiter för varje enskild förvaltare. Limiterna är satta så att de harmonierar med fondens förvaltningsmål. Fondens risk, mätt som en årlig standardavvikelse, förväntas uppgå till mellan 8 och 15 procent (rullande 12 månader). Det bör noteras att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadernas utveckling. Det finns inga garantier för att andelsägaren får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Fonden hade per 30 juni 2014 innehav i noterade och onoterade aktier, räntepapper och derivat. Sammantaget kan det för fondens innehav och dess placeringsstrategier uppstå risker genom till exempel: 1. att priset på flera av positionerna samtidigt utvecklas i oönskad riktning, 2. att en emittent eller motpart ställer in betalningarna (kreditrisk), 3. att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk), 4. risker som har samband med koncentrationer av till gångar eller marknader, 5. att hela marknaden för ett tillgångsslag eller ett enskilt värdepapper går tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom påverkas (marknadsrisk). 6. risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera (operativ risk). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Styrelsen för Futuris Asset Management AB beslutade vid styrelsemöte den 12 januari 2014 att ansöka om Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer samt tillstånd att marknadsföra Futuris-fonden till professionella investerare inom EES. Ansökan är ett led i att anpassa bolagets nuvarande tillstånd till en förändrad svensk lagstiftning baserad på ett nytt europeiskt regelverk (AIFMD Alternative Investment Fund Manager Directive) och samtidigt möjliggöra för fondbolaget att hantera diskretionära investeringsportföljer. Ansökan är för närvarande under behandling hos Finansinspektionen. Bolaget kan även under handläggningstiden fortsätta sin verksamhet under nu gällande tillstånd att förvalta specialfonder. I de flesta avseenden innebär de nya reglerna inga förändringar i verksamheten. Mot bakgrund av en nyligen publicerad dom i förvaltningsrätten har osäkerheten för vilken källskatt som en svensk fond ska betala i USA ökat. Anledningen till detta är att fonder med åberopande av ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA tidigare har fått en lägre källskatt än annars. Genom domen ifrågasätts om svenska fonder omfattas av dubbelbeskattningsavtalet sedan fonderna undantogs från skatt den 1 januari Mot denna bakgrund finns skäl att inhämta amerikanska skatteverkets syn på hur dubbelbeskattningsavtalet ska tolkas. Om det visar sig att amerikanska skatteverket anser att svenska fonder inte kan åberopa dubbelbeskattningsavtalet kan detta leda till att fonden får en skatteskuld för perioden 1 januari 2012 och framåt. Detta skulle i så fall komma att påverka fondens värde negativt. Vår preliminära uppskattning av denna eventuella effekt på fondens värde är att den i så fall uppgår till cirka 0,017 procent per 30 juni Vi bedömer dock att det är viktigt att få klarhet i frågan innan åtgärder som påverkar fondens värde vidtas. 10

11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Det amerikanska regelverket FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) trädde i kraft vid halvårsskiftet Regelverket innebär att finansiella institut utanför USA åläggs att lämna information till det amerikanska skatteverket (IRS) om konton som innehas av amerikanska skattskyldiga. Särskilda regler om hur information ska lämnas till IRS kommer att finnas i de länder, däribland Sverige, som har ingått bilaterala avtal med USA. För fondens investerare som har skatterättslig hemvist i USA innebär detta att uppgifter om dem framöver kommer att rapporteras till IRS (via Skatteverket). ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR Karl-Mikael Syding har slutat som portföljförvaltare och partner, men fortsätter som VD för fondbolaget Futuris Asset Management AB. ÖVRIGT Handeln med indexterminer har varit betydande under perioden. Fonden använder derivat som ett sätt att optimera positionstagande samt för att säkra andra exponeringar (hedga). Förvaltarna har både använt indexterminer och indexoptioner. Fonden hade vid halvårsskiftet upptagit värdepapperslån motsvarande de korta aktiepositionerna i portföljen. Fondens likvida medel placeras i statsskuldväxlar, repor mot bank eller korta säkerställda obligationer. Per 30 juni 2014 uppgick Futuris ställda säkerheter till 149,8 (66,2) miljoner euro, vilket motsvarar 20,86 (10,83) procent av fondförmögenheten. Per 30 juni 2014 hade fonden inga mottagna säkerheter. Vid värdering av Futuris noterade innehav, både svenska och utländska, har fondbolaget använt senaste betalkurs den 30 juni De innehav som har klassificerats som onoterade (Deep Sea Supply och Frontline 2012) har värderats enligt marknadskurs. Futuris basvaluta är euro och Futuris hedgar normalt samtliga placeringar i annan valuta mot fluktuationer i värdet på euron. Fonden gör inga valutatransaktioner som inte är relaterade till fondens positioner. På samma sätt ägnar sig fonden inte åt tradingaktiviteter avseende ränterelaterade instrument. Fondens likvida medel placeras kortfristigt i bank och i räntebärande statspapper med korta löptider. 11

12 Räkenskaper BALANSRÄKNING (teur) Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER TOTAL FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 18,08 10,07 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 1,40 0,10 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 1,38 0,66 12

13 (teur) NOT 1 UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER Räntor Övrigt Summa upplupna intäkter och förutbetalda kostnader NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fondlikvidfordringar Summa övriga tillgångar FINANSIELLA INSTRUMENT MED NEGATIVT MARKNADSVÄRDE Avser skuld för värdepapperslån. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ÖVRIGA SKULDER Fondlikvidskulder Skuld till fondbolag Skuld avseende inlösen Summa övriga skulder

14 FONDFÖRMÖGENHET PER 30 JUNI 2014 FINANSIELLA INSTRUMENT Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (teur) Exponering (procent) Dagligvaror 7,91 7,91 ICA Gruppen A 1 SE , ,08 Kesko B 1 FI , ,08 Marine Harvest 1 NO , ,26 Nestle 1 CH , ,95 Svenska Cellulosa B 1 SE , ,59 Swedish Match 1 SE , ,59 Tesco 1 GB , ,74 Energi 7,25 11,69 Avance Gas Holding 1 NO , ,36 Deep Sea Supply 1 NO , ,02 DHT Holdings 1 US , ,10 DNO 1 NO , ,57 Ensco 1 US , ,27 Frontline NO , ,39 Genel Energy 1 GB , ,06 Golar LNG 1 US , ,53 MSCI US Land Oil Services Index MSXXL Dec US , ,82 National Oilwell Varco 1 US , ,09 Petroleum Geo-Services 1 NO , ,96 Seadrill 1 NO , ,18 Seadrill 1 US , ,81 Statoil 1 NO , ,64 TGS Nopec Geophysical 1 NO , ,08 Transocean 1 US , ,37 Finans 7,24 19,20 Bolsas y Mercados Espanoles 1 ES , ,97 CaixaBank 1 ES , ,88 CaixaBank RTS ES , ,02 Danske Bank 1 DK , ,16 DJ Euro Stoxx Bank Index SX7E Sep EU , ,94 DJ Stoxx Bank Index SX7P Sep EU , ,67 Kinnevik B 1 SE , ,72 Piraeus Bank 1 GR , ,14 Skandinaviska Enskilda Banken A 1 SE , ,16 Storebrand 1 NO , ,49 Svenska Handelsbanken A 1 SE , ,15 Sydbank 1 DK , ,07 Vostok Nafta Investment SDR 1 SE , ,23 Hälsovård 1,61 1,61 BioGaia B 1 SE , ,24 Novo Nordisk 1 DK , ,23 Swedish Orphan Biovitrum 1 SE , ,14 14

15 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (teur) Exponering (procent) Index och derivat 0,03 3,49 S&P500 Index Sep US , ,85 DAX Index Sep DE , ,72 DJ Euro Stoxx 50 Index Jul 2014 C EU , ,61 DJ Euro Stoxx 50 Index Jul 2014 C EU , ,64 DJ Euro Stoxx 50 Index STXE Sep EU , ,09 ishares MSCI Emerging Markets ETF 1 US , ,20 S&P 500 ETF Trust 1 US , ,30 Industrivaror 7,39 6,45 DJ Stoxx Industrial Goods & Services Index SXNP Sep EU , ,93 Intertek Group 1 GB , ,91 Sanitec 1 SE , ,62 Schneider Electric 1 FR , ,96 SGS 1 CH , ,94 SolarCity 1 US , ,05 Wolseley 1 GB , ,78 Informationsteknik 8,34 8,34 Apple 1 US , ,99 Google Class A 1 US , ,30 Google Class C 1 US , ,29 Opus Group 1 SE , ,63 REC Silicon 1 NO , ,35 REC Solar 1 NO , ,04 SAP 1 DE , ,94 SunEdison 1 US , ,41 Trina Solar ADR 1 US , ,39 Material 4,18 4,18 Boliden 1 SE , ,13 Lonmin 1 GB , ,07 Norsk Hydro 1 NO , ,92 Rio Tinto 1 GB , ,24 Wacker Chemie 1 DE , ,82 Sällanköpsvaror 21,29 18,39 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion 1 ES , ,26 Carnival 1 US , ,00 CDON 1 SE , ,03 Cie Financiere Richemont 1 CH , ,96 Continental 1 DE , ,59 DR Horton 1 US , ,50 DJ Stoxx Auto & Parts Index SXAP Sep EU , ,87 Hennes & Mauritz B 1 SE , ,78 Inditex 1 ES , ,13 Mediaset España Comunicación 1 ES , ,78 Pandora 1 DK , ,14 Renault 1 FR , ,57 Royal Caribbean Cruises 1 US , ,99 Swatch Group 1 CH , ,93 Tesla Motors 1 US , ,73 Volkswagen Pref 1 DE , ,05 WPP Group 1 GB , ,00 Fortsättning på nästa sida. 15

16 Aktier och aktierelaterade finansiella instrument Kategori Land 1) Antal Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (teur) Exponering (procent) Telekomoperatörer 1,03 1,03 Com Hem 1 SE , ,15 Telenor 1 NO , ,04 TeliaSonera 1 SE , ,16 Övrigt 0,55 0,55 Deep Sea Supply 5 NO , ,31 Market Vectors Gold Miners ETF 1 US , ,24 Valutarelaterade instrument Kategori Valuta FX-Outright Belopp (tusental) Marknadsvärde (teur) 2) Procent av fondförmögenhet NOK/EUR 7 NOK SEK/EUR 7 SEK USD/EUR 7 USD FX-Swap CHF/EUR 7 CHF DKK/EUR 7 DKK GBP/EUR 7 GBP NOK/EUR 7 NOK ,01 SEK/EUR 7 SEK ,02 USD/EUR 7 USD ,03 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,86 ÖVRIGA TILLGÅNGAR/SKULDER, NETTO ,14 TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,00 Kategorier: 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten , , ,39 0, ,31 0,00 7. Övriga finansiella instrument ,38 1) Avser det land där bolaget är noterat. Följande förkortningar har använts: CH Schweiz, DE Tyskland, DK Danmark, ES Spanien, EU Europa, FI Finland, FR Frankrike, GB Storbritannien, GR Grekland, NO Norge, SE Sverige och US USA. 2) För aktiepositioner med negativt marknadsvärde ovan har fonden upptagit värdepapperslån. Ett negativt innehav betyder att positionen utgör en kort position, blankning. Global Industry Classification Standard ( GICS )-branschklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke tillhörande MSCI Inc. ( MSCI ) och Standard & Poor s Financial Services ( S&P ) och får användas av B & P Fund Services AB med stöd av licens. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller underförstådd garanti eller utfästelse avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte avseende sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS klassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive inkomstbortfall) även om dessa underrättats om möjligheten att sådan skada skulle uppstå. 16

17 REDOVISNINGSPRINCIPER Halvårsrapporten är upprättad enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, Finansinspek tionens föreskrifter (FFFS 2008:11) avseende investeringsfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer där så är tillämpligt. Värdering av finansiella instrument Enligt fondbestämmelserna ( 8) stadgas: Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade instrument används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets bedömning är missvisande, fastställs värdet på objektiva grunder. Värdering sker i enlighet med en av fondbolagets styrelse antagen värderingspolicy. Ej marknadsnoterade (OTC) instrument är till exempel valutainstrument. Värdering av icke-standardiserade instrument baseras på etablerade värderingsmodeller eller priskvoteringar av externa parter. Mot bakgrund av ändrade skatteregler för svenska fonder under 2012 har osäkerhet uppkommit om svenska fonder får åberopa dubbelbeskattningsavtal som ger en lägre källskatt vid utdelning från utländska bolag. Med anledning av rådande osäkerhet har fonden redovisat den källskatt för utdelningar som fonden faktiskt har betalat, även om det finns en viss risk för att ytterligare krav kan ställas. Se även Väsentliga händelser under perioden på sidan 10. Det är fondbolagets bedömning att minst 95 procent av portföljen i normalfallet kan värderas med god precision och att eventuell osäkerhet kring värderingen av den resterande, mer komplexa delen är måttlig. Totalt sett torde precisionen i fondens värdering inte skilja sig nämnvärt från den som gäller i exempelvis en traditionell aktiefond. Fondbolaget har gett B & P Fund Services AB ( BFS ) i uppdrag att sköta fondens löpande värdering. Därutöver har fondbolaget tecknat avtal om en månadsvis oberoende verifiering av fondens värdering med Citco Fund Services (Cayman Islands) Ltd ( Citco ), en oberoende och ledande fondadministratör. Citco gör en oberoende värdering av fondens samtliga tillgångar och skulder samt verifierar och godkänner genom en process den månatliga värdering som BFS utför. Efter godkännande använder Citco den av BFS utförda värderingen för att upprätta fondens balansräkning, Gross Asset Value. Dessutom genomför Citco beräkning av prestationsbaserat arvode och fastställer värderingen på fondandelsnivå, Net Asset Value. Fondbolaget har gett BFS i uppdrag att sköta fondens löpande värdering. ÖVRIG INFORMATION Förändring av fondförmögenhet Belopp i teur Ingående fondförmögenhet Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat Utgående fondförmögenhet

18 Andelsvärde 1) Fondförmögenhet (teur) Antal utelöpande andelar Andelsvärde (EUR) Avkastning (%) ,16 51,16 2) ,64 10, ,44 27, ,89 22, ,45 9, ,64 6, ,39 13, ,60 6, ,32 9, ,31 27, ,76 16, ,56 7, ,35 0, ,82 7, ,20 1, ,23 4,88 3) 1) Samtliga uppgifter anges efter fast och prestationsbaserat arvode. Avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 2) Avser perioden 15 oktober till 31 december ) Avser perioden 1 januari till 30 juni

19 Stockholm den 27 augusti 2014 Futuris Asset Management AB Svante Elfving Ordförande Mattias Nilsson Ola Paulsson Karl-Mikael Syding Verkställande direktör Arne Vaagen RAPPORT AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV HALVÅRSRAPPORT Till andelsägarna i fonden Futuris I egenskap av revisorer i Futuris Asset Management AB, har vi utfört en översiktlig granskning av bifogade halvårsrapport för fonden Futuris per Det är fondbolagets styrelse som har ansvaret för att upprätta och presentera denna halvårsrapport i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna halvårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standards on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing ISA och god revisionssed i Sverige har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade halvårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Stockholm den 27 augusti 2014 KPMG AB Anders Bäckström Auktoriserad revisor Mats Nordebäck Auktoriserad revisor SN:s Revisorer AB 19

20 Förvaltningsorganisation FÖRVALTARE Arne Vaagen - grundare, delägare och ansvarig portföljförvaltare (född 1959). Efter fullföljda MBA-studier i New York började Arne Vaagen 1986 som aktieanalytiker vid Christiania Bank og Kreditkasse. År 1988 anställdes han som analytiker vid Alfred Berg ASA Norge där han sedan arbetade inom Equity Sales. Under 1991 anställdes Vaagen på FIBA Nordic Securities där han efter kort tid blev utnämnd till Head of Equity Sales. Vaagen anställdes som verkställande direktör för Alfred Berg ASA Norge under Han lämnade Alfred Berg ASA Norge i april 1999 för att etablera fonden Futuris. Mattias Nilsson - delägare och portföljförvaltare (född 1974). Mattias Nilsson har en internationell Master of Science in Business Administration från Växjö Universitet samt Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, Tyskland började Nilsson på Carnegie i Stockholm, där han var analytiker med inriktning mot telekommunikationsutrustning. Nilsson lämnade Carnegie år 2000 för att börja hos Futuris som analytiker. Mattias Nilsson blev delägare och förvaltare år VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Karl-Mikael Syding - verkställande direktör (född 1972). Karl-Mikael Syding har en Master of Science i Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbat med professionell aktieanalys sedan våren 1994 när han anställdes på Skandinavien Fondkommission AB (senare namnändrat till SkandiaBanken Fondkommission). Karl-Mikael Syding lämnade SkandiaBanken FK 1996 för att börja på Swedbank Markets i Stockholm, som ansvarig för att bygga upp analysen av nordiska IT-bolag. Efter fyra år på Swedbank anställdes Karl-Mikael Syding i juni 2000 som analytiker på Futuris. Karl-Mikael Syding blev partner och portföljförvaltare i början av 2004 och utsågs till VD i december Sedan början av 2014 är Syding inte längre delägare och förvaltare av fonden men är fortfarande VD för fondbolaget. HANDLARE Patrik Johansson - delägare och handlare (född 1971). Patrik Johansson har en Bachelor of Science in Economics från Växjö universitet och från San Francisco University, USA samt en Master of Science in Financial Economics från Lunds Universitet. Patrik Johansson arbetade på Unibank Markets i Köpenhamn som market maker på svenska bostadsobligationer från 1997 till Under år 2000 arbetade Patrik Johansson som finanskonsult på KPMG Consulting. Hösten 2000 började han på UBS Warburg i Stockholm som handlare på nordiska aktier och derivat. Patrik Johansson kom till Futuris 2003 för att arbeta som handlare och blev delägare år ANALYTIKER Henrik Gripenvik - delägare och analytiker (född 1979). Henrik Gripenvik har en Master of Science in Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. År 2004 anställdes Gripenvik hos Handelsbanken Fonder där han, vid sidan av studierna, arbetade till augusti 2006 då han anställdes som analytiker hos Futuris. Henrik Gripenvik blev delägare i Futuris Wilhelm Moberg - delägare och analytiker (född 1981). Wilhelm Moberg har en Master of Science in Business Administration från Stockholms Universitet. Under delar av sin studietid arbetade Moberg som Junior Broker på E*Trade i Stockholm, där han arbetade som aktiemäklare mot de amerikanska börserna. Vidare har Wilhelm Moberg jobbat på SEB Merchant Banking i London. Wilhelm Moberg anställdes som analytiker på Futuris i augusti 2006 och blev delägare Albin Nylén - delägare och analytiker (född 1985). Albin Nylén har en Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Albin Nylén har sedan 2006 sommararbetat inom Brummer & Partners i Stockholm. Albin Nylén anställdes som analytiker på Futuris i mars 2009 och blev delägare Andreas Wold-Olsen - delägare och analytiker (född 1975). Andreas Wold-Olsen har en Master of Business Administration från MIT Sloan School of Management, Cambridge, USA. Andreas har jobbat som portföljförvaltare och aktieanalytiker på DnB ASA från 1997 till 2000, inom corporate finance på Fondsfinans ASA från 2002 till 2005, som finansanalytiker på hedgefonden Concentric Capital ASA från 2005 till 2009 samt haft kortare anställningar under 2009 till 2011 på Fondsfinans ASA, Finansförvaltnings AS, Vesper INV MGMT AG och FM Capital Partners LTD. Andreas Wold-Olsen anställdes som analytiker på Futuris i augusti 2011 och blev delägare

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 FUTURIS I KORTHET Strategi: Lång/kort europeisk aktiefond med fokus på Norden och med kompletterande investeringar i andra länder Valuta: Euro Startdag: 15 oktober 1999

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2013

Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Halvårsredogörelse för Camelot 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 FUTURIS I KORTHET Strategi: Lång/kort europeisk aktiefond med fokus på Norden och med kompletterande investeringar i andra länder Valuta: Euro Startdag: 15 oktober 1999

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2015

Halvårsredogörelse för Camelot 2015 Halvårsredogörelse för Camelot 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Camelot för perioden 1 januari 30 juni

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE USA H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav per

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016 Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2014

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2014 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer