MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 6 APRIL 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 6 APRIL 2009."

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 6 APRIL Datum: Tid: Plats: Höganlid Deltagare: 20 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar de församlade välkomna till kvällens medborgarträff i Höganlid. En kort presentationsrunda genomfördes. Ordet därefter till demokratiberedningens ordförande Pia Tingvall som är utsedd att leda kvällens medborgardialog. Men innan det egentliga mötet med frågor och diskussion kommer igång så bjuds det på kaffe med bullar och kaka av föreningen JUF. Under det att påtåren intas så inleder Pia Tingvall med att tack för att politiker och tjänstemän får komma ut och möta medborgarna på detta sätt som nu är fallet i samband med de återkommande medborgarträffarna. Upplägget för kvällens samtal är efter avstämning med de församlade följande: Vilka nya frågor har kommit upp sedan förra året? Därefter genomgång och avrapportering av de frågor som fanns noterade i minnesanteckningarna från förra årets medborgarträff. Därefter kommer Pia Tingvall att informera om vad som framkommit under arbetet med Lokala utvecklingsplaner för området Horn- Hycklinge. När det gäller nya frågor så framförde Per-Anders Olovsson synpunkter på att det på hemsidan saknas information om att det finns villatomter i Hycklinge och Horn. Synd att det inte finns angivet att det finns tomter i Hycklinge, medan det anges på ett antal andra orter, sammanfattade Per- Anders Olovsson. Undertecknad svarade att det inte är bra som det ser ut nu på hemsidan, men att det finns en länk till en ny informationsbroschyr som visar de 1

2 platser där det finns detaljplanelagda tomter i kommunen. Det handlar både om kommunala och privata tomter. Där finns också kontaktinformation till respektive område för den som är intresserad och önskar ytterligare information om tomterna ifråga. Hemsidan kommer att uppdateras och det som nu saknas kommer att rättas till. Undertecknad tar med detta till kommunens tomtförmedlare. Vilka tomter är detaljplanelagda i Horn Hycklinge. Tydligen en viss osäkerhet i detta. Uppdrag från samtalsledararen att be stadsarkitekt Ture Göransson titta på detta vad som är klart när det gäller tomterna i området. Undertecknad redovisade två frågor som muntligt ställts inför kvällens medborgarträff från en boende i Hycklinge: - Var får man slänga lergods och keramik? Det finns inte någon container vid återvinningsstationerna för den typen av material. Frågan har stämts av med Staffan Andersson på Tekniska kontoret som säger att mindre mängder t ex krossade tallrikar kan och får läggas i hushållssoporna. Större mängder tas med fördel med till avfallsanläggningen på Adlerskog för deponi. - Husvagnscamping vid Näset ( badplatsen ) i Hycklinge. Ett förslag som framfördes då förslagsställaren finner att det är många som med husvagn och husbilar åker ut till Näset i Hycklinge och önskar stanna där för längre eller kortare tid. Detta är inte möjligt då det är ett mycket begräsat utrymme som är tillgängligt idag. Denna fråga har tagits upp med några som känner till förslaget och det har av olika anledningar inte bedömts som lämpligt. Bl.a. vägen som sådan, den mark som skulle kunna användas är utarrenderad till lantbrukare, samt att det kan antas att närboende inte är positiva en camping på nämnda plats. Det finns en campingplats i Horn som man kan hänvisa till besökare till. I anslutning till den senare frågan så framfördes tankar om möjligheten att kunna upplåta 2 3 platser för husvagnar vid hamnen i Hycklinge. Kanske att hamnfogden skulle kunna sköta detta? En aktuell fråga som också har varit upp till diskussion vid ett flertal tillfällen är den om båthamnen och inte minst toalettfrågan i anslutning till själva hamnen. För att komma vidare i frågan om toaletten så framförde en av de närvarande hycklingeborna att han kan ta fram ett kostnadsförslag på en toalett och även bygga densamma. 2

3 I det följande samtalet refererade undertecknad till vad som hade sagts bl.a. på den s.k. planberedningen som består av kommunala tjänstemän och där förvaltningschef Jerker Carlsson rapporterat från ett möte med Södra Kinda båtklubb. Ett positivt möte som öppnade upp för ytterligare ett antal båtplatser i det befintliga området. Kommunchef Anders Lind jämförde med arbetet angående bryggor och serviceanläggning i Björkfors där intäkter från båtplatserna ska finansiera anläggningen. En diskussion om vissa detaljfrågor av teknisk och planmässig natur, samt om möjligheten till eventuell extern delfinansiering. Kanske en s.k. Leader- check för en förstudie skulle vara möjlig? Det underströks från de närvarandes sida att det är viktigt för turismen och ansiktet utåt att denna fråga får en lösning. Diskussion utmynnade i följande: Lasse Pettersson kontaktar Sture Strömberg och Jerker Carlsson på Kinda kommun och i samverkan med dem tar han fram en offert. Andra frågor från förra årets möte och vad som där hänt under mellantiden. Exempelvis, fjärrvärme i Horn där Per-Anders Olovsson beskrev arbetet sedan förra året. Han konstaterade att arbetet till del runnit ut i sanden sedan Stiftelsen Kindahus börjat borra för bergvärme. När deras fastigheter faller bort så blir antalet abonnenter på fjärrvärmenätet betydligt mindre. Diskussion om mindre pannor för biobränsle och möjligheten att leda ut värme via ledning till angränsande fastighet. Förslag på olika tekniska lösningar och bränsleslag som kan användas. Skolfrågor. Förvaltningschef BUN, Agneta Gatel deltog vid medborgarträffen i Hycklinge. Hon presenterade sina och medarbetarnas tankar om förskolan och skolan möjliga utveckling i södra kommundelen. Refererade till bl.a. rektor Ing- Marie Hjelte och möten som har hållits med föräldrar och i arbetet med lokala utvecklingsplaner. I detta arbete har då tankarna om en ny ändamålsenlig förskola i Horn varit ett huvudspår och att skolan i Hycklinge läggs ner. På direkt fråga från Agneta Gatel till de närvarande hur de ser på dessa tankar så var man var positiv till förslaget. 3

4 Flera uttryckte att man hade förståelse för en förändring utifrån att det blir en ny förskola i Horn och att man då kan tänka sig en nedläggning av skolan i Hycklinge. Som någon uttryckte saken så måste man inse att det är för få barn i Hycklinge. Agneta Gatel: Vi jobbar nu på med att titta närmare frågan för ha en kalkyl. Under läsåret 09/10 planerar vi för att eventuellt kan rulla igång till hösten ( Frågan måste tas till planberedningen omgående då planarbetet tar tid. ) Det framfördes också att det är viktigt att det blir någonting bra med själva skolbyggnaden i Hycklinge och att man hittar ett alternativt användningsområde så att den inte bara står tom och oanvänd. Förslag på bl.a. boende, vandrarhem? Seniorboende som kan drivas privat? Frågan bollades tillbaka att tas med i det arbete med lokal utvecklingsplan som pågår i Horn/Hycklinge på initiativ av Växtkraft Kinda. En satsning i Horn kan bli ett lyft för skolan som helhet i området Horn Hycklinge. Förvaltningschefen framförde att hon tycker att skolan fungerar bra i Kinda. Det har presterats bättre och bättre resultat på Värgårdsskolan. Detta motsades inte heller av de närvarande av vilka några har eller har haft barn i skolan under senare år. Agneta Gatel underströk att det har varit stort tryck på skolan med många elever, men trycket börjar lätta nu och man ser framtiden an med tillförsikt. Pia Tingvall informerade därefter om arbetet med Lokala utvecklingsplaner och de möten som har hållits i Horn och Hycklinge. Det är Charlotte Rydström som tillsammans med Pia Tingvall har hållit i det inledande arbetet i bl.a. Horn/Hycklinge. Det finns nu tre grupper som arbetar med var sitt område. En grupp arbetar med näringsliv/sysselsättning, en med turism och besöksnäring och en skolgrupp. Det finns också en nyskapad webbportal som har adress: Kommunikationerna och långa skoldagarna för eleverna i bl.a. Hycklinge var nästa fråga som berördes under kvällens möte. Avdelningschef och trafiksamordnare Jimmy Bexell redovisade hur det fungerar med linjetrafiken och att dessa linjer bygger på skolskjutsarna. Diskussion om möjligheten till flexibla scheman i skolan och därmed en möjlig flexibel skolstart på morgonen vilket skulle kunna underlätta för eleverna. Agneta Gatel: Alla bussar behöver inte komma in samtidigt 4

5 eller åka hem vid samma tider. Jag förstår att det är jättetufft att komma hem sent. Agneta Gatel tar med frågan till Jonas Gårdstam och de tittar vidare på schema och sluttider vid Värgårdsskolan. Jimmy Bexell undrade om det var en trend i Horn - Hycklinge att det nu är få gymnasieelever som går årskurs 1 Vimmerby. Tydligen är det några som nu går i Gamleby, vilket kan vara en del av förklaringen till att färre går i Vimmerby. Kanske ökar det igen med sök till Vimmerby? Fråga: - Det går ingen buss runt skolan i Hycklinge? Den frågan är nu löst. Den under samtalet omnämnda webbportalen är inte för mig, framhöll en av deltagarna i Hycklinge. Bredbandet når inte fram till byn Hult och jag kommer inte ut på något nät. En diskussion om möjligheten att kunna använda yttre antenn och de nya möjligheter via det mobila bredbandet som nu finns. Diskussion också om bredband med fiber och eventuellt ROT-avdrag. Anders Ljung informerade om s.k. samförläggning av tomslang som ska läggas där nya ledningar dras. Statliga pengar på väg till viss utbyggnad, men inget datum är satt. Bl.a. kan sträckan Hycklinge Björkfors vara aktuell. Framfördes synpunkter ang. VÖKBY och utbyggnaden av bredbandet. De i utkanterna som inte fått del av fibern känner sig lite lurade då de varken kan få ADSL eller fiber. Vi måste kunna komma ut på nätet för att få tag på blanketter. Kommunen ska trycka på Telia så att de erbjuder ett alternativ för de som inte får tillgång till fiber! Framfördes också att vi måste få in nya invånare till området. Alla vill inte bo i centrum! Slutligen. Ett arbete pågår nu med att skapa ytterligare parkeringsplatser vid Höganlid. Ett tack till kvällens deltagare från Anders Ljung, innan han avslutade årets medborgarträff i Hycklinge. Antecknat av 5

6 Rune Jonsson 6

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 12 SEPTEMBER 2011. Datum: 2011-09-12 Tid: 19.00 21.00 Plats: Höganlid Deltagare: 16 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar mötesdeltagarna välkomna

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 Datum: 2011-10-03 Tid: 19.00 21.10 Plats: Allhuset Deltagare: 28 personer Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till årets medborgarträff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: 2013-09-02 Tid: 19.00 21.25 Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 Datum: 2014 06 02 Tid: 19.00 21.15 Plats: Deltagare: Allhuset 40 + personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen till kvällens

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10 10-17 17 Datum: 2011-10-17 Tid: 19.00 21.00 Plats: Folkets Hus Deltagare: 27+ Kommunalrådet Anders Ljung hälsar alla välkomna till kvällens medborgarträff

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 1(5) Kommunledningsförvaltningen MINNESANTECKNINGAR Roger Kvarnlöv, 0554-191 46 2009-04-07 roger.kvarnlov@kil.se Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 Frågorna och svaren spelades

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU Försäkringskassan En utvärdering av AFU Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU En rapport baserad på djupintervjuer med handläggare och läkare 1 Innehåll Inledning... 3 Övergripande

Läs mer

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

informerar Februari 2011 Om fiber på nätet Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik

informerar Februari 2011 Om fiber på nätet Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik informerar Februari 2011 Om fiber på nätet Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik Ordföranden har ordet Som ordförande i hembygdsföreningen får man inbjudan till seminarier och informationer

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer