Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen"

Transkript

1 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Energi och nötningsoptimering av tekniska keramer i papperstillverkning Bakgrund I pappersindustrin går en vattenlösning med träfibrer på nån sekund från att bestå av 99% vatten till att endast innehålla ett fåtal procent. Detta görs genom att vattnet sugs ut från lösningen (slurryn) genom en polymerväv, en så kallad vira. För att möjliggöra detta låter man viran passera över vakuumlådor varvid vattnet sugs ut. När viran passerar över lådan nöts den vilket medför att den får en begränsad livslängd. Genom att optimera kontakten mellan viran och vakuumlådan nötningen minskas och livslängden hos viran därmed ökas. Detta kan göras till exempel genom rätt materialval eller ändrad ytstruktur hos ett valt material. Uppdrag Uppgiften består i att utvärdera hur materialval och ytstruktur hos den tekniska keram som utgör glidytan påverkar: nötningen av viran friktionsbeteendet (eftersom viran är mycket bred, har hög hastighet, och vattensuget leder till relativt höga kontakttryck ger friktionen upphov till stora energiförluster) Praktisk provning i en labuppställning i Tribomateriallabbet samt mikroskopi och analys av ytor kommer vara en stor del av projektet. Arbetet genomförs i samarbete med Albany International, vilket är en stor svensk producent av viror. SEM-bild av vira (vänster) jämte ljusmikroskopbild av den keramyta viran glider mot (höger). Kontaktperson: Åsa Kassman Rudolphi

2 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Triboron lågfriktionsadditiv Mycket lovande för renare avgaser och starkare motorer men hur fungerar det? En ny familj smörjmedels- och bränsleadditiv baserade på bor har introducerats på marknaden. Framförallt inom båtsport (2-taktsmotorer med oljeinblandning i bränslet) har man mycket positiva resultat att visa upp. Inte bara får man högre effekt och högre vridmoment, utan också renare avgaser (ingen blårök) och en motor som är mycket renare på insidan (viktigt i båtsport, där ju motorn plockas ner och fixas mellan varje tävling). Företaget som tillverkar och marknadsför produktfamiljen har även många andra lovande resultat, med bäring både på förbättrade prestanda och goda miljöeffekter. RESERVERAT En bredare introduktion av produkterna kräver nu ett djupare kunnande om hur de faktiskt fungerar; vad det är som gör dem så bra. Det finns vissa idéer och tankar, förstås, men företaget är litet och saknar egna forskningsresurser. Här kommer examensarbetet in. I examensarbetet skall smörjmedlen provas i ett antal av Tribomaterialgruppens riggar, med variation av laster, temperaturer och kontaktgeometrier. Resultaten skall utvärderas i form av friktionskurvor och skärningslaster: Efterföljande studier i SEM och med EDS skall avslöja eventuella tribofilmer och förklara de bakomliggande tribologiska mekanismerna. Resultaten skall hela tiden jämföras med referenser utan tillsatt boradditiv. Kontaktperson: Staffan Jacobson Utföres på Ångström, men med diskussioner och studiebesök på företaget Tribolator.

3 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Kombinatorisk sputtring och karakterisering av tribologiska gradientbeläggningar Under de senaste åren har utvecklingen av nya PVD-beläggningar förenklats kraftigt genom introduktionen av s.k. kombinatorisk sputtring. Med denna metod är det möjligt att producera beläggningar med kontinuerligt varierande sammansättning över en yta. Moderna analysmetoder med hög rumsupplösning (XRD, EDS, XPS etc.) möjliggör också högupplöst karakteriserering av sammansättning och struktur. Även de lokala mekaniska egenskaperna kan undersökas, med t.ex. automatiserad nanoindentation. Med hjälp av de här metoderna kan vi på ett tidseffektivt sätt studera hela materialsystem i ett enda prov. För tribologiska beläggningar har det dock saknats lämpliga metoder för att undersöka de lokala friktionsegenskaperna. Inom Tribologigruppen har en testmetod utvecklats för att göra just detta. Metoden har testats på ett antal olika gradienter och har visat sig kapabel att upplösa lokala friktionsskillnader längs en yta. Vi står nu i begrepp att utnyttja den nya möjligheten till snabb, materialsystemorienterad tribologisk karakterisering. Det kan röra allt från visualisering inom välkända materialsystem, som exempelvis hur Zn-halten styr egenskaperna hos mässing, till okända materialsystem, som exempelvis hur elementsubstitution i keramiska beläggningar påverkar tribologiska egenskaper. Det aktuella examensarbetet syftar till att inom ett eller flera utvalda materialsystem visa hur sammansättningen kan påverka det tribologiska prestandan hos en komponent- eller verktygsbeläggning. Arbetet kommer sannolikt att förutom tribologisk provning av beläggningar innefatta urval av materialsystem, deponering, samt karakterisering. Kontaktpersoner: Harald Nyberg Urban Wiklund

4 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Triboelektrisk utvärdering av kolbaserade metalldopade beläggningar Det finns många applikationer, alltifrån elektriska handverktyg till högspecialiserad medicinsk utrustning, där ström eller signaler behöver överföras från en komponent som roterar till en som är stillastående. I kontakten mellan de två ytorna, som rör sig mot varandra, ska ström/signaler kunna överföras utan stora förluster. Samtidigt är det viktigt med låg nötning och låg friktion för stabil prestanda under hela livslängden och små mekaniska förluster. Sintrade metallgrafiter är vanligt förekommande i sådana triboelektriska applikationer. Ofta är motytan en ren metall så även om grafit i sig är ett lågfriktionsmaterial så kan friktion och nötning mellan de två materialen variera och vara relativt höga. Genom att optimera motytan, alltså genom att byta ut den rena metallen, tror vi att kontaktsituationen kan optimeras så att den tribologiska prestandan ökar utan att den elektriska blir lidande. Inom ramen för detta examensarbete skulle vi vilja utvärdera kolbaserade metalldopade beläggningar i ett samarbete med en japansk forskare, Takanori Takeno vid Tohoku universitetet i Sendai. Deras beläggningar har visat lovande resultat (T.Takeno et.al, Deposition, structure and tribological behavior of silver-carbon nanocomposite coatings, Diamond & related materials, 39 (2013) 20-26) men har aldrig testats mot ett metallgrafitmaterial, vilket vi har möjlighet att göra tillsammans med Carbex, ett svenskt företag som tillverkar metallgrafiter. (www.carbex.se). Beläggningarna kommer till en början att behöva karaktäriseras. Det kan handla om ytfinhet, hårdhet, E-modul, tjocklek och sammansättning. Det huvudsakliga utvärderingsarbetet kommer att bestå i att testa beläggning mot metallgrafit i fram och återgående rörelse i en av våra tribologiska testuppställningar där friktion och kontaktresistans mäts i den glidande kontakten och last och ström kan varieras. Ytorna utvärderas sedan genom avbildning i SEM och kemisk analys. Kontaktpersoner: Martina Grandin Urban Wiklund

5 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen

6 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Nya belagmaterial för bättre skidglid Kontakta Staffan Wear of cemented carbide drill inserts in different rock conditions Med Sandvik /Susanne Norgren. Kontakta Staffan

7 Mikrofluidik för höga tryck Vi forskar på komponenter och system till mikrofluidik för höga tryck. Vår forskning har bland annat resulterat i extremt starka mikroventiler och världens starkaste mikromekaniska pump. Bland tillämpningarna finns allt ifrån miniatyriserade ubåtar via kemiska analysutrustningar till satelliter. Vi kan erbjuda flera projekt lämpliga för examensarbeten. Förslag på områden är exempelvis: Utveckla nya tillverkningstekniker Utveckla nya mikroventiler Optimering av mikropumpar Utveckling av en miniatyriserad integrerad flödescell för optiska mätningar Intresserad? Kontakta mig för mer information: Roger Bodén Avd. f. Mikrosystemteknik Rum Å2203 Telefon Information in English: Diploma work in microfluidics for high pressures For more information contact

8 EXJOBB i Nanoteknologi och funktionella material: Utveckling av nytt material för brännskadevård; syntes och karakterisering. Brännskador är de vanligast förekommande skadorna på huden och bara i USA behöver personer läggas in på sjukhus varje år p.g.a. sådana skador. Enligt key opinion leaders (KOLs) inom brännskadeområdet innefattar drömönskelistan på en brännskadeberedning följande egenskaper. Beredningen skall 1) bidra till bibehållen fuktig miljö, 2) agera fysikaliskt skydd mot omvärden, 3) hindra infektion, 4) vara möjlig att forma; elastisk, 5) vara enkel att applicera och att ta bort (med minimal smärta), 5) reducera smärta, 6) vara porös för att tillåta gastransport, 7) vara icke toxisk, icke allergen och icke pyrogen, 8) vara mekanisk stark. Ingen beredning som uppfyller alla dessa önskamål finns tillgänglig på marknaden. Inom nanoteknologi och funktionella materialgruppen på Ångströmlaboratoriet har vi utvecklat en ny typ av polymer som kan syntetiseras utan kemiska tvärbindare. Detta material har visat så många fördelaktiga egenskaper i initiala studier att överläkare inom brännskadevården nu är intresserade av att vi utvecklar materialet för att kunna testa kliniskt på sjukhus. Vi söker nu två examensarbetare som får möjlighet att lära sig att syntetisera olika typer av det aktuella materialet och också karakterisera det med en rad metoder relevanta för användningsområdet. Examensarbetarna kommer att handledas av Ass. Prof. Albert Mihranyan och Prof. Maria Strömme och kommer även att få följa de kliniska prövningarna på materialet. Kontaktinfo: Fig. 1. Elektronmikroskopibild av den porösa strukturen hos en version av brännskadeförbandet som tillåter maximal syrepermeabilitet för optimal sårläkning (vänster) samt fotografi av ett formgjutet förband med hög mekanisk styrka och vattenhalt för differentierad vidhäftning och användning på utsatta kroppsdelar (mitten). Bilderna till höger visar formgjutning till mekanisk stabil struktur för användning på ytor med oregelbunden form.

9 Development of a novel dental material for pedodontics (treatment of children's teeth) Dental materials represent one of the biggest classes of biomaterials. There is a constant development of new materials with specific features designed to fulfill unmet medical needs and advance the treatment of teeth, e.g. root canal materials, dental fillings (caries treatment) and dental cements. One area where there are specific needs related to handling and biological properties is pedodontics (treatment of children s teeth). Often children can be caries active and need sealants or materials for small caries lesions. Currently the development of new materials for pedodontics is directed towards minimal invasive technologies and improved biological properties. At the applied materials science division (Ångström Lab, Engineering Sciences) significant efforts are made to build a research environment that is creative and passionate about materials science and drives the advancement of new materials within specific fields. One growing field is biomaterials for children, where dental materials will be the largest initially. The diploma work is directed towards pushing the development of a new technology towards a target profile for pedodontics. The diploma work will include design and synthesis of a new material formulation and basic bench testing and material analysis. Contact person Håkan Engqvist Applied Materials Science

10 Avdelningen för mikrosystemteknik Mikrofluidala hetvattensystem Genom att trycksätta en vätska samtidigt som den värms upp är det möjligt att hålla vätskan flytande långt över kokpunkten vid atmosfärstryck. Blir det tillräckligt varmt övergår vätskan till en superkritisk fas med gaslika egenskaper. För vatten sker detta vid 374 C och 218 bar. Även om vätskans egenskaper ändras kraftigt just vid den superkritiska punkten, sker stora förändringar även vid lägre temperaturer. Vid 250 C har exempelvis vatten egenskaper som liknar de hos etanol, vilket möjliggör att använda vanligt vatten som ett substitut till många lösningsmedel som ett miljövänligt alternativ, exempelvis i analytiska system och mikroreaktorer. Ökande temperatur och tryck ökar de kemiska och mekaniska påfrestningar som systemet utsätts för vilket gör att polymerbaserade mikrofluidala system inte kan användas. I dagsläget är de flesta system som klarar dessa höga tryck och temperaturer för stora för att kunna ta del av de fördelar som exempelvis mikrofluidik kan erbjuda, så som små volymer, laminära flöden och stora ytareor för snabba reaktioner. Målet med examensarbetet är att utveckla och studera ett kisel/glas-baserat mikrofluidalt flödessystem för att kunna studera olika fenomen som uppkommer i hetvattensystem. Intresserad och vill veta mer? Kontakta Stefan Knaust. Epost: Tel: Rum: Å1214 (Ångströmlaboratoriet) Figur: Tidsserie (30 s per bild) av agglomererande partikar mot glasvägg i gränsskiktet mellan varmvatten (130 C) och kallvatten (30 C) i en 200 µm bred kanal.

11 Materialutveckling för kranieimplantat Vi på OssDsign AB tillverkar och säljer ett egenutvecklat implantat för att reparera stora kraniedefekter. Implantatet är baserat på en kombination av titan och kalciumfosfat som ger det unika biologiska egenskaper. Syftet med examensarbetet Materialutveckling för kranieimplantat är att studera en specifik komponent i den kalciumfosfat-komposition som används i materialet. Baserat på kemisk karaktärisering och biologisk utvärdering ska nya materialformuleringar med den specifika komponenten utvecklas och testas. OssDsign har ett nära samarbete med Ångströmlaboratoriet och delar av exjobbet kommer att utföras på Ångström. Om företaget OssDsign är ett spinoff företag från Uppsala Universitet och grundades 2011 och har nu 5 anställda. För mer information om företaget gå in på: Kontaktperson: Jonas Åberg,

12 EXAMENSARBETE MATERIALEGENSKAPER HOS BENCEMENT FÖR VERTEBROPLASTIK Bencement baserade på poly(metyl metakrylat) (PMMA) används för att fixera höftledsproteser samt för minimalt invasiva procedurer såsom vertebroplastik (se figur), där de injiceras in i en skadad kota för att ge smärtlindring och stabilisering av brott. Bencementen som används idag är dock för styva och patienterna får ofta nya, smärtsamma brott pga en förändring i lastdistribution i ryggen efter behandlingen. Vi har utvecklat ett nytt cement, baserat på PMMA, som är mer elastiskt, och ditt jobb kommer att bestå i att utvärdera cementets materialegenskaper i relation till användningsområdet. Detta kan vara mekaniska egenskaper under olika lastscenarion och hanteringsegenskaper såsom härdtid. Om du är intresserad av detta projekt, maila Lämplig bakgrund är ingenjörsstudenter inom material, kemi, mekanik, biomedicinsk teknik eller teknisk fysik (tex K eller Q studenter från UU).

13 A MSc Thesis Project for 30 hp Fabrication and characterization of flexible transistors based on carbon nanotubes Background: The realization of flexible electronics can open up a new class of application, like electronic skin, sensors, and displays which are not achievable by conventional semiconductor technology. To accomplish this purpose, new materials and techniques have to be found and applied. Single-walled carbon nanotube (SWCNT) thin films have been widely used as semiconductor in this field, and polymer as substrates, because of their mechanical flexibility. SWCNT-based thin-film transistors (SWCNT-TFTs) have been successfully fabricated which are the building blocks in flexible electronics. Currently, we have established solution-processed SWCNT-TFTs which show good electrical performances and awaits further optimization. In addition to the conventional semiconductor techniques like lithography and lift-off process, other low-temperature processing techniques like atomic layer deposition (ALD) for dielectrics and jet-ink printing are required. In addition, the fabrication and engineering of flexible substrates also need further investigated. Problems: A major concern in SWCNT-TFTs is poor in electrical performances and uniformity as compared to Si-based devices. In this project, processing technique for preparation of SWCNT solution and deposition of SWCNTs will be optimized on the basis of our established procedure. TFTs with SWCNTs as semiconductor will be fabricated on flexible plastic substrates and device performances will be characterized. Approaches: for TFT fabrication, we will use low temperature atomic layer deposition (ALD) for dielectric layer, dip-coating for the SWCNT thin films, and combine other lowtemperature processes for complete TFT. Electrical characterizations of the constructed devices will be combined with materials analysis such as Raman spectroscopy, atomic force microscopy and scanning electron microscopy. Who can apply: The cross-disciplinary nature of the projects invites students with background in engineering physics, chemical engineering, materials sciences to apply. Where and how to work: The work will be carried out at The Ångström Laboratory. The project details will be given during interview. Although working as a team, the student should work independently in the given tasks including materials preparation and characterization. When to start: Now! As soon as a mutual agreement is reached after an interview in person. Contact: Zhibin Zhang (tel: , Fasta tillståendets elektronik (FTE), Teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet

14 Two MSc Thesis Projects with the possibility to continue for doctoral studies Modelling and characterisation of electronic ion sensors Background: Ion sensing represents a grand research and application field. It has great importance in areas such as early detection of diseases, environmental and bioprocess analysis, food quality and security monitoring. Ion Sensitive Field-Effect Transistor (ISFET) is one of the most widely used electronic ion sensors. A recent revolution in sequencing a whole human genome is based on a smart integration of ISFET technology in the microelectronics chip. However, major challenges to the realisation of satisfactory ISFET sensors remain, and they include interfacing between the solution and the electronic part. This MSc thesis project announced here concerns modelling and characterisation of ISFET sensors with a focus on the interfacing between solution and the electronic part. Problems: A reliable sensor should be selective and specific since a large number of different ions coexist in real samples such as plasma. Poor selectivity of ion-sensitive devices invites problems as many charged species in the sample may contribute to the electric signal. This vexing situation makes most sensors incompatible with real samples although excellent detection limits can be attained in standard solutions. To understand the impact of the surface condition to the interaction between solution and the electronic device and the output signal is the key to achieve a reliable sensor with good selectivity. Approaches: Atomic layer deposition (ALD) and layer-by-layer growth (LBL) are examples for device sensing surface treatment. Electrical characterisation of the ISFET sensors will be combined with modelling to understand the solution/electronic device interaction. Who can apply: The cross-disciplinary nature of the projects invites students with background in electronic engineering, engineering physics, chemical engineering, materials sciences to apply. Where and how to work: The work will be carried out at The Ångström Laboratory. The project details will be given during interview. Each student will be responsible for own tasks including sample preparation and device characterization. When to start: As soon as a mutual agreement is reached after an interview in person. Contact: Dr. Zhen Zhang (tel: , Fasta tillståendets elektronik (FTE), Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet

15 MSc Thesis Projects Fabrication of thermoelectric generator by means of solutionbased process Background: When heat flux is applied on one side of a substance, electrical potential is generated between the hot and the cold side, which is called Seebeck effect. This principle can be used for thermoelectric generator (TEG), a device that harvests waste heat energy from everywhere. TEG has a variety of applications, for instance, in vehicle where the waited heat in engine is exploited to power electronic devices. Currently commercial TEG products are fabricated with solid thin films that deposited in vacuum. In our project, we develop solutionbased process for manufacturing TEG featuring low cost and large area fabrication. Furthermore, solution-processed device has lighter weight and can be fabricated on flexible or stretchable substrates that can be used where rigid electronics cannot be applied. Problems: With solutions containing thermoelectric nanomaterials, proper processing technique is an important issue for large area production of uniform thin films. Patterning of thin films deposited from solution is also a challenging task for the fabrication of TEG. For a successful deposition of thin films by means of the optional techniques like spray, inkjet and contact printing, the wettability on substrate material is a critical issue and will be investigated in this project. Approaches: Process steps for the fabrication of TEG structure will be designed and tested based on solution-processable thermoelectric materials. Surface treatment to control wettability will be explored, followed by patterning of thin films. After the fabrication of TEG, evaluation of device performance will be conducted in terms of power efficiency and mechanical reliability. Tools for processing including exposure, sputter, exposure, inkjet and spray are available in Ångström and KTH. Who can apply: The cross-disciplinary nature of the projects invites students with background in engineering physics, chemical engineering, materials sciences to apply. Where and how to work: The work will be carried out at The Ångström Laboratory with access to KTH in Electrum-Kista. The project details will be given during interview, and the student can choose to sit in Ångström or in Electrum. When to start: Now! As soon as a mutual agreement is reached after an interview in person. Contact: Zhibin Zhang (tel: , Fasta tillståendets elektronik (FTE), Teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet

16 Job Number Business GE Healthcare Business Segment Healthcare Life Sciences About Us What do you envision for your future? At GE Healthcare, our vision involves looking at Healthcare in a completely new way. Focusing on earlier, pre-symptomatic disease detection and prevention, instead of late diagnosis. Helping clinicians access more information and intervene sooner with targeted treatments so their patients can leave longer, fuller lives. We believe we can help make that happen and we d like you to be a part of our mission. As a global leader, GE can bring together the best in science, technology, business and human resources to redefine the frontiers of healthcare. Something remarkable happens when you bring together people who are driven to make a difference they do. ---Your Life. Your career. Your purpose. Re-imagined--- About our Life Sciences business: Life Sciences delivers breakthroughs in drug discovery, biopharmaceutical manufacturing and the latest in cellular technologies, so scientists and specialists around the world discover new ways to predict, diagnose and treat disease earlier. The Life Sciences business also makes systems and equipment for the purification of biopharmaceuticals. About GE Employer Value Proposition for posting please do not modify What makes GE Healthcare different? Leadership & Learning - Learning is more than a classroom activity. It s how we come together to embrace change, develop skills for change, and get energized. GE spends more than $1 billion annually in employee development and leadership training. What makes GE Healthcare different? High-integrity business practices - Ours is an invigorating, high performance environment that emphasizes high-integrity business practices. We seek to lead in workplace and marketplace integrity by respecting the human rights of everyone touched by our business, and by enforcing legal and financial compliance. What makes GE Healthcare different? Culture at a personal level - We all have varying priorities at different stages in our lives. Recognizing that this may mean different things to different people, GE Healthcare strives to meet the needs and desires of its employees on a personal level. This is accomplished by working to

17 align career opportunities with the priorities of talented individuals throughout the organization. What makes GE Healthcare different? Committed to personal growth - At GE Healthcare, we pride ourselves on growing leaders of tomorrow. Our people, processes, and culture are designed to support and grow the individual, giving them the opportunity to develop their skills in a variety of ways while moving throughout the organization. We are dedicated to helping you build a career at GE Healthcare. What makes GE Healthcare different? Total Rewards - GE Healthcare focuses on the total reward package in order to attract, engage and retain top talent in the organization. With a structure that rewards performance, behaviors and values, GE Healthcare is proud to offer competitive compensation and benefit plans at all levels of the organization. What makes GE Healthcare different? Community Involvement - We believe a company does well when it does good. This belief drives organizational practices from the philanthropic efforts of the GE Foundation to the millions of volunteer hours donated by our employees towards community initiatives worldwide. Posted Position Master Thesis- Disposable flow sensors Title Career Level Co-op/Intern Function Engineering/Technology Function Segment Administration and Support Location(s) Where Opening Is Sweden Available City Uppsala Postal Code Relocation No Expenses Role Summary/Purpose Literature study, perform a feasibility study including analytical consideration and computer simulations with the purpose to identify critical design parameters and their influence, writing a report. Essential Responsibilities The project is collaboration between GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala and the Division of Microsystems Technology, Uppsala university. You will perform you work at the Ångström Laboratory, Uppsala Several physical principles can be utilized to measure fluidic flows. For process control of larger flows, there are many commercial solutions available. For systems with disposable flow

18 paths, especially if the needed range is wide, fewer options are available because the sensor needs to be low cost. In this diploma thesis work, you will make a feasibility study for making a flow sensor, using smart materials and components. The task is to study a flow sensor suitable for use in a disposable bio processing system. You will study a resonating system, and identify critical design parameters that affect the accuracy, measurement range, and expected signal levels. Qualifications/ Requirements For technical information: Lena Klintberg, Division of Microsystems Technology, Uppsala University Master of Science student, or equivalent, with documented background in physics, calculation and simulation. Knowledge or interest in signal processing, flow mechanics and oscillators is a merit. Job Number Business GE Healthcare Business Segment Healthcare Life Sciences About Us What do you envision for your future? At GE Healthcare, our vision involves looking at Healthcare in a completely new way. Focusing on earlier, pre-symptomatic disease detection and prevention, instead of late diagnosis. Helping clinicians access more information and intervene sooner with targeted treatments so their patients can leave longer, fuller lives. We believe we can help make that happen and we d like you to be a part of our mission. As a global leader, GE can bring together the best in science, technology, business and human resources to redefine the frontiers of healthcare. Something remarkable happens when you bring together people who are driven to make a difference they do. ---Your Life. Your career. Your purpose. Re-imagined--- About our Life Sciences business: Life Sciences delivers breakthroughs in drug discovery, biopharmaceutical manufacturing and the latest in cellular technologies, so scientists and specialists around the world discover new ways to predict, diagnose and treat disease earlier. The Life Sciences business also makes systems and equipment for the purification of biopharmaceuticals. About GE Employer Value Proposition for posting please do not modify

19 What makes GE Healthcare different? Leadership & Learning - Learning is more than a classroom activity. It s how we come together to embrace change, develop skills for change, and get energized. GE spends more than $1 billion annually in employee development and leadership training. What makes GE Healthcare different? High-integrity business practices - Ours is an invigorating, high performance environment that emphasizes high-integrity business practices. We seek to lead in workplace and marketplace integrity by respecting the human rights of everyone touched by our business, and by enforcing legal and financial compliance. What makes GE Healthcare different? Culture at a personal level - We all have varying priorities at different stages in our lives. Recognizing that this may mean different things to different people, GE Healthcare strives to meet the needs and desires of its employees on a personal level. This is accomplished by working to align career opportunities with the priorities of talented individuals throughout the organization. What makes GE Healthcare different? Committed to personal growth - At GE Healthcare, we pride ourselves on growing leaders of tomorrow. Our people, processes, and culture are designed to support and grow the individual, giving them the opportunity to develop their skills in a variety of ways while moving throughout the organization. We are dedicated to helping you build a career at GE Healthcare. What makes GE Healthcare different? Total Rewards - GE Healthcare focuses on the total reward package in order to attract, engage and retain top talent in the organization. With a structure that rewards performance, behaviors and values, GE Healthcare is proud to offer competitive compensation and benefit plans at all levels of the organization. What makes GE Healthcare different? Community Involvement - We believe a company does well when it does good. This belief drives organizational practices from the philanthropic efforts of the GE Foundation to the millions of volunteer hours donated by our employees towards community initiatives worldwide. Posted Position Master Thesis- Sensors for bioprocess monitoring Title Career Level Co-op/Intern Function Engineering/Technology Function Segment Administration and Support Location(s) Where Opening Is Sweden

20 Available City Uppsala Postal Code Relocation Expenses No Role Summary/Purpose A smaller literature study, practical work in the laboratory modifying and evaluating the sensors and constructing a test bed, writing a report. Essential Responsibilities The project is collaboration between GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala and the Division of Microsystems Technology, Uppsala university. Major part of the experimental work will be performed at the Ångström Laboratory, Uppsala. Microsensors have become standard components in automotive and process monitoring, and are also widely used in consumer products, e. g. smartphones. Since microsensors can be manufactured in large amounts at a low cost, they are attractive for use in disposable systems. Besides being reliable, there are a number of additional demands on sensors that used for bioprocess monitoring. The sensors need to be possible to sterilize, and the material in contact with the media need to be bio compatible. The risk for contamination can be further decreased if the sensors are disposed after use, making the cost for the sensors a critical parameter. In this project, a number of low cost physical micro sensors for physical parameters like temperature, pressure, conductance and flow will be evaluated. Since the sensors are not originally intended for use in bio systems, there are issues with biocompatibility. The purpose of this project is to investigate the possibility to coat the sensors with a biocompatible material, and investigate how this approach affects the performance. The possibility to sterilize the sensors will also be evaluated. A test bed with the sensors and needed electronic circuits will be developed for making the evaluations. Qualifications/ Requirements For technical information: Lena Klintberg, Division of Microsystems Technology, Uppsala University Master of Science student, or equivalent, having an interest in practical work. Documented knowledge and interest in measurement technology and a background in electronics or material science is a merit.

21 Model the 17 th century warship Vasa The Applied Mechanics group is offering an MSc project on numerical modeling of the 17 th century Vasa warship. Reduced material properties of three hundred and fifty year old degraded oak wood of the Vasa have caused increasing deformation in the hull. In order to design an improved support structure, the applied mechanics group is investigating the archaeological wood and modeling the structure of the ship. Research is focused on both the experimental characterization of Vasa oak as well as computational predictions of the deformation in the structure. Detailed information on the layout and construction of the Vasa ship is available. This information has to be processed and translated into a finite element model that contains the most essential parts of the structure. Special attention will be paid to the joints that have been used to assemble different components. What are the important components, sections and joints and how should they be included accurately in a model? For this challenging task a good background in the field of mechanics and knowledge of finite element modeling are needed. The Division of Applied Mechanics offers a cross disciplinary research environment with senior researchers in computational mechanics, experimental micromechanics and composite materials. For more information, please visit our homepage (http://www.teknik.uu.se/applmech/) or contact Kristofer Gamstedt ), Ingela Bjurhager ) or Nico van Dijk

22 Master thesis: Biocompability studies of Upsalite, a novel micro- and mesoporous magnesium carbonate Micro- and mesoporous materials with large internal surface areas and controllable pore size distributions are subject for extensive research, especially with regard to the many potential applications for this type of materials e.g. as sorption media, vaccine adjuvants and drug delivery vehicles. In our group we have developed a new type of micro- and mesoporous material called Upsalite that was published this summer. Upsalite is an amorphous, anhydrous magnesium carbonate that is synthesized in a low temperature process and the pores in the material is formed in-situ, i.e. during the synthesis. The aim with this master thesis work is to analyze the biocompability of Upsalite, i.e. how the material interacts with biological systems. The experimental work will be executed in the labs of Nanotechnology and Functional Materials. Supervisors: Ken Welch and Sara Frykstrand References: Forsgren J, Frykstrand S, Grandfield K, Mihranyan A, Strømme M (2013) A Template-Free, Ultra- Adsorbing, High Surface Area Carbonate Nanostructure. PLoS ONE 8(7): e doi: /journal.pone Antibacterial hemostatic dressing with nanoporous bioglass containing silver G. Hu, L. Xiao, P. Tong, D. Bi, H. Wang, H. Ma, G. Zhu and H. Liu International Journal of Nanomedicine 7 (2012)

23 Diploma work proposal: Study of sample dimension effects on FMR measurements When a static magnetic field H is applied on a ferromagnet, the electron magnetic moments will tend to align with H in order to minimize the energy of the system. When a small time varying radio frequency (RF) field h is applied perpendicular to the static magnetic field (and thus to the electron magnetic moments), it will exert a torque on the magnetic moments and induce a precessional motion of the moments around the direction of the static magnetic field. This implies that the microwave energy that generates the RF field will be absorbed by the ferromagnet. When the frequency of the RF field matches the natural frequency of the spin system, the absorption will be the largest; the phenomenon is called ferromagnetic resonance (FMR). The absorption spectrum exhibits a Lorentzian shape, from which one can determine important properties of the material, such as the saturation magnetization and the dynamic damping constant (which in turn determines the switching current of the material when used as a building block in a magnetic random accessory memory, MRAM). In our FMR system, the ferromagnetic sample is a thin film placed on a coplanar waveguide. The static magnetic field is applied by an electromagnet along the center conducting wire of the waveguide and the RF field, generated by the microwave current on the centerconducting wire, is perpendicular to the static field. For such a system, the RF field magnitude seen by different part of the sample will be different, thus the sample dimensions (i.e. width and thickness) play an important role in FMR measurements. The focus of this study is to experimentally investigate the dependence of the FMR measurements on sample dimensions. Samples of different width and thickness will be measured using the FMR system. The extracted linewidth and resonance peak positions will be compared to systematically investigate the effect of sample dimensions on FMR results. Furthermore, the influence of an insulating capping layer may also be studied. As ferromagnetic materials are electrical conductors, microwave currents carried by the waveguide may leak into the sample, causing potential distortion of the measured absorption spectra. Samples with and without an insulating capping layer will be deposited and measured. Supervisors: Yajun Wei and Peter Svedlindh

24 Investigation of the process parameters in the nucleation step on the deposition rate, grain size, texture and uniformity within the charge for for deposition of hard and wear resistant TiCN-coatings by Chemical Vapor Deposition (CVD). Sandvik Coromant Sandvik Coromant is the world s leading supplier of cutting tools, tooling solutions and know-how to the metalworking industry. We invest extensively in research and development in order to create unique innovations and set new productivity standards together with our customers. These include the world's major automotive, aerospace and energy industries. Description of the project The most common coating structure for CVD-coated inserts for cutting tools is an inner layer of TiCN, an outer layer of Al2O3 and thin wear identification top-layer of TiN. By proper control of process parameters such as temperature, gas flows and partial pressures of gaseous reactants etc desired properties of the coating can be achieved. Moreover, to achieve a uniform quality in mass production, it is important to do this in full scale CVD-equipment. In CVD of Al2O3, for example, it is possible to control the texture (preferred crystal orientation) of the coating, which is important since different textures will give different properties. As an example, the recently launched steel turning grade GC4325 has a very strong 001-textured a-al2o3, which gives unique properties to the inserts. For TiCN, however, more work need to be done in order to understand and control the texture of the coating. Today, there exist several TiCN-processes in production and this diploma work will focus on the nucleation step of one of these processes. The aim of this work is to study how the process parameters in this step influence the grain size and texture of the TiCN-coating and the uniformity of these properties within the CVD reactor (charge). The desired outcome is to have direct impact on the CVD-production and propose new modified process parameters in order to give a more even quality with respect to TiCN-texture and grain size/shape. The coatings will be evaluated by means of X-ray diffraction for structural analysis and SEM for morphology studies. The micro hardness of the coatings will also be evaluated. The deposited coatings will be tested technologically. Diploma work/ex-job The length of the project is 20 weeks. The working will be carried out at the Sandvik Coromant R&D center in Västberga. Depending on the outcome, some coatings may also be produced in full scale production in Gimo. Profile of the student Master student with focus on material science, material chemist or a like Contacts Mikael Schuisky, Manager Chemical Vapor Deposition, AB Sandvik Coromant, Västberga,

25 Investigation of process parameters for deposition of TiSiCN-coatings by Chemical Vapor Deposition (CVD). Coromant Sandvik Coromant is the world s leading supplier of cutting tools, tooling solutions and know-how to the metalworking industry. We invest extensively in research and development in order to create unique innovations and set new productivity standards together with our customers. These include the world's major automotive, aerospace and energy industries. Description of the project The most common coating structure for CVD-coated inserts for cutting tools is an inner layer of TiCN, an outer layer of Al2O3 and thin wear identification top-layer of TiN. By proper control of process parameters such as temperature, gas flows and partial pressures of gaseous reactants etc desired properties of the coating can be achieved. It has been demonstrated in literature that the hardness and oxidation resistance of TiCN can be affected by adding silicon to the coating. In this diploma work process parameters such as temperature, gas flows and precursor chemistry for the deposition of Ti(Si)CN will be studied in a lab scale CVD reactor with a similar design as the production CVD reactors. This is done for possible easy scale up to production. The resulting coatings will be characterized with respect to phase content, composition as well as microstructure. Also coating properties such as hardness, oxidation resistance and possibly testing in turning or milling applications. Diploma work/ex-job The length of the project is 20 weeks. The working will be carried out at the Sandvik Coromant R&D center in Västberga. Depending on the outcome, some coatings may also be produced in full scale production in Gimo. Profile of the student Master student with focus on material science, material chemist or a like Contacts Mikael Schuisky, Manager Chemical Vapor Deposition, AB Sandvik Coromant, Västberga,

26 Applied Nano Surfaces Applied Nano Surfaces (ANS) utvecklar en mekanisk-kemisk metod som kallas Triboconditioning för att i) sänka friktion och ii) minska slitage på stålytor. Metoden förbättrar den behandlade komponentens ytfinhet samtidigt som en tribofilm skapas på ytan, och ar väldigt kostnadseffektiv och attraktiv för bl.a. fordonsindustrin. Vi arbetar konstant med att förbättra processen och vi behöver att utöka vår kunskap om de verktyg som används för att behandla komponenterna för att om möjligt ge så lång livslängd och processtabilitet som möjligt. 1. Bearbeta ståldetaljer med hjälp av verktyg tillverkade i olika material i ANS riggar. De olika typerna av material ger verktygen olika egenskaper som hårdhet, nötningsbeständighet, sprödhet och kan också påverka möjligheten till uppbyggnad av tribofilm på behandlade komponenters yta. 2. Utvärdera verktygen utifrån nötning och processtabilitet samt de deponerade filmernas tribologiska egenskaper. 3. Sammanfatta resultaten ovan samt jämföra med andra studier gjorda av ANS. Kontaktpersoner: Boris Zhmud, Ph.D., Assoc.Prof. Chief Technology Officer och Christian Kolar Applied Nano Surfaces Sweden AB Phone: +46 (0) Applied Nano Surfaces Sweden AB Knivstagatan 12 SE Uppsala Sweden

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Analytics on Everything. Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity

Analytics on Everything. Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity Analytics on Everything Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity Internet of Everything The physical information system things will communicate with each other Internet history 1st Evolution

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002

Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation Åsa Ander, 22 Oktober 2002 Bombardier Transportation Recreational 7% Capital 3% Aerospace 52% Transportation equipment 38% Globalt

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure Peter Hallberg BT Nordic Division April 2011 Siemens AG 2011. All rights reserved. Who we are and what we

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget

Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Selling Your Craft Beers in Sweden Through the Systembolaget Kortare textstycke April 9th 2014 1 Agenda Who we are How we work How to sell to the Systembolaget Sales development 2 Sidfottext datum och

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Kursprogram våren 2012

Kursprogram våren 2012 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Störst på Android och Linux OSE/embedded Agilt i praktiken ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer