Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen"

Transkript

1 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Energi och nötningsoptimering av tekniska keramer i papperstillverkning Bakgrund I pappersindustrin går en vattenlösning med träfibrer på nån sekund från att bestå av 99% vatten till att endast innehålla ett fåtal procent. Detta görs genom att vattnet sugs ut från lösningen (slurryn) genom en polymerväv, en så kallad vira. För att möjliggöra detta låter man viran passera över vakuumlådor varvid vattnet sugs ut. När viran passerar över lådan nöts den vilket medför att den får en begränsad livslängd. Genom att optimera kontakten mellan viran och vakuumlådan nötningen minskas och livslängden hos viran därmed ökas. Detta kan göras till exempel genom rätt materialval eller ändrad ytstruktur hos ett valt material. Uppdrag Uppgiften består i att utvärdera hur materialval och ytstruktur hos den tekniska keram som utgör glidytan påverkar: nötningen av viran friktionsbeteendet (eftersom viran är mycket bred, har hög hastighet, och vattensuget leder till relativt höga kontakttryck ger friktionen upphov till stora energiförluster) Praktisk provning i en labuppställning i Tribomateriallabbet samt mikroskopi och analys av ytor kommer vara en stor del av projektet. Arbetet genomförs i samarbete med Albany International, vilket är en stor svensk producent av viror. SEM-bild av vira (vänster) jämte ljusmikroskopbild av den keramyta viran glider mot (höger). Kontaktperson: Åsa Kassman Rudolphi

2 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Triboron lågfriktionsadditiv Mycket lovande för renare avgaser och starkare motorer men hur fungerar det? En ny familj smörjmedels- och bränsleadditiv baserade på bor har introducerats på marknaden. Framförallt inom båtsport (2-taktsmotorer med oljeinblandning i bränslet) har man mycket positiva resultat att visa upp. Inte bara får man högre effekt och högre vridmoment, utan också renare avgaser (ingen blårök) och en motor som är mycket renare på insidan (viktigt i båtsport, där ju motorn plockas ner och fixas mellan varje tävling). Företaget som tillverkar och marknadsför produktfamiljen har även många andra lovande resultat, med bäring både på förbättrade prestanda och goda miljöeffekter. RESERVERAT En bredare introduktion av produkterna kräver nu ett djupare kunnande om hur de faktiskt fungerar; vad det är som gör dem så bra. Det finns vissa idéer och tankar, förstås, men företaget är litet och saknar egna forskningsresurser. Här kommer examensarbetet in. I examensarbetet skall smörjmedlen provas i ett antal av Tribomaterialgruppens riggar, med variation av laster, temperaturer och kontaktgeometrier. Resultaten skall utvärderas i form av friktionskurvor och skärningslaster: Efterföljande studier i SEM och med EDS skall avslöja eventuella tribofilmer och förklara de bakomliggande tribologiska mekanismerna. Resultaten skall hela tiden jämföras med referenser utan tillsatt boradditiv. Kontaktperson: Staffan Jacobson Utföres på Ångström, men med diskussioner och studiebesök på företaget Tribolator.

3 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Kombinatorisk sputtring och karakterisering av tribologiska gradientbeläggningar Under de senaste åren har utvecklingen av nya PVD-beläggningar förenklats kraftigt genom introduktionen av s.k. kombinatorisk sputtring. Med denna metod är det möjligt att producera beläggningar med kontinuerligt varierande sammansättning över en yta. Moderna analysmetoder med hög rumsupplösning (XRD, EDS, XPS etc.) möjliggör också högupplöst karakteriserering av sammansättning och struktur. Även de lokala mekaniska egenskaperna kan undersökas, med t.ex. automatiserad nanoindentation. Med hjälp av de här metoderna kan vi på ett tidseffektivt sätt studera hela materialsystem i ett enda prov. För tribologiska beläggningar har det dock saknats lämpliga metoder för att undersöka de lokala friktionsegenskaperna. Inom Tribologigruppen har en testmetod utvecklats för att göra just detta. Metoden har testats på ett antal olika gradienter och har visat sig kapabel att upplösa lokala friktionsskillnader längs en yta. Vi står nu i begrepp att utnyttja den nya möjligheten till snabb, materialsystemorienterad tribologisk karakterisering. Det kan röra allt från visualisering inom välkända materialsystem, som exempelvis hur Zn-halten styr egenskaperna hos mässing, till okända materialsystem, som exempelvis hur elementsubstitution i keramiska beläggningar påverkar tribologiska egenskaper. Det aktuella examensarbetet syftar till att inom ett eller flera utvalda materialsystem visa hur sammansättningen kan påverka det tribologiska prestandan hos en komponent- eller verktygsbeläggning. Arbetet kommer sannolikt att förutom tribologisk provning av beläggningar innefatta urval av materialsystem, deponering, samt karakterisering. Kontaktpersoner: Harald Nyberg Urban Wiklund

4 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Triboelektrisk utvärdering av kolbaserade metalldopade beläggningar Det finns många applikationer, alltifrån elektriska handverktyg till högspecialiserad medicinsk utrustning, där ström eller signaler behöver överföras från en komponent som roterar till en som är stillastående. I kontakten mellan de två ytorna, som rör sig mot varandra, ska ström/signaler kunna överföras utan stora förluster. Samtidigt är det viktigt med låg nötning och låg friktion för stabil prestanda under hela livslängden och små mekaniska förluster. Sintrade metallgrafiter är vanligt förekommande i sådana triboelektriska applikationer. Ofta är motytan en ren metall så även om grafit i sig är ett lågfriktionsmaterial så kan friktion och nötning mellan de två materialen variera och vara relativt höga. Genom att optimera motytan, alltså genom att byta ut den rena metallen, tror vi att kontaktsituationen kan optimeras så att den tribologiska prestandan ökar utan att den elektriska blir lidande. Inom ramen för detta examensarbete skulle vi vilja utvärdera kolbaserade metalldopade beläggningar i ett samarbete med en japansk forskare, Takanori Takeno vid Tohoku universitetet i Sendai. Deras beläggningar har visat lovande resultat (T.Takeno et.al, Deposition, structure and tribological behavior of silver-carbon nanocomposite coatings, Diamond & related materials, 39 (2013) 20-26) men har aldrig testats mot ett metallgrafitmaterial, vilket vi har möjlighet att göra tillsammans med Carbex, ett svenskt företag som tillverkar metallgrafiter. (www.carbex.se). Beläggningarna kommer till en början att behöva karaktäriseras. Det kan handla om ytfinhet, hårdhet, E-modul, tjocklek och sammansättning. Det huvudsakliga utvärderingsarbetet kommer att bestå i att testa beläggning mot metallgrafit i fram och återgående rörelse i en av våra tribologiska testuppställningar där friktion och kontaktresistans mäts i den glidande kontakten och last och ström kan varieras. Ytorna utvärderas sedan genom avbildning i SEM och kemisk analys. Kontaktpersoner: Martina Grandin Urban Wiklund

5 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen

6 Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Nya belagmaterial för bättre skidglid Kontakta Staffan Wear of cemented carbide drill inserts in different rock conditions Med Sandvik /Susanne Norgren. Kontakta Staffan

7 Mikrofluidik för höga tryck Vi forskar på komponenter och system till mikrofluidik för höga tryck. Vår forskning har bland annat resulterat i extremt starka mikroventiler och världens starkaste mikromekaniska pump. Bland tillämpningarna finns allt ifrån miniatyriserade ubåtar via kemiska analysutrustningar till satelliter. Vi kan erbjuda flera projekt lämpliga för examensarbeten. Förslag på områden är exempelvis: Utveckla nya tillverkningstekniker Utveckla nya mikroventiler Optimering av mikropumpar Utveckling av en miniatyriserad integrerad flödescell för optiska mätningar Intresserad? Kontakta mig för mer information: Roger Bodén Avd. f. Mikrosystemteknik Rum Å2203 Telefon Information in English: Diploma work in microfluidics for high pressures For more information contact

8 EXJOBB i Nanoteknologi och funktionella material: Utveckling av nytt material för brännskadevård; syntes och karakterisering. Brännskador är de vanligast förekommande skadorna på huden och bara i USA behöver personer läggas in på sjukhus varje år p.g.a. sådana skador. Enligt key opinion leaders (KOLs) inom brännskadeområdet innefattar drömönskelistan på en brännskadeberedning följande egenskaper. Beredningen skall 1) bidra till bibehållen fuktig miljö, 2) agera fysikaliskt skydd mot omvärden, 3) hindra infektion, 4) vara möjlig att forma; elastisk, 5) vara enkel att applicera och att ta bort (med minimal smärta), 5) reducera smärta, 6) vara porös för att tillåta gastransport, 7) vara icke toxisk, icke allergen och icke pyrogen, 8) vara mekanisk stark. Ingen beredning som uppfyller alla dessa önskamål finns tillgänglig på marknaden. Inom nanoteknologi och funktionella materialgruppen på Ångströmlaboratoriet har vi utvecklat en ny typ av polymer som kan syntetiseras utan kemiska tvärbindare. Detta material har visat så många fördelaktiga egenskaper i initiala studier att överläkare inom brännskadevården nu är intresserade av att vi utvecklar materialet för att kunna testa kliniskt på sjukhus. Vi söker nu två examensarbetare som får möjlighet att lära sig att syntetisera olika typer av det aktuella materialet och också karakterisera det med en rad metoder relevanta för användningsområdet. Examensarbetarna kommer att handledas av Ass. Prof. Albert Mihranyan och Prof. Maria Strömme och kommer även att få följa de kliniska prövningarna på materialet. Kontaktinfo: Fig. 1. Elektronmikroskopibild av den porösa strukturen hos en version av brännskadeförbandet som tillåter maximal syrepermeabilitet för optimal sårläkning (vänster) samt fotografi av ett formgjutet förband med hög mekanisk styrka och vattenhalt för differentierad vidhäftning och användning på utsatta kroppsdelar (mitten). Bilderna till höger visar formgjutning till mekanisk stabil struktur för användning på ytor med oregelbunden form.

9 Development of a novel dental material for pedodontics (treatment of children's teeth) Dental materials represent one of the biggest classes of biomaterials. There is a constant development of new materials with specific features designed to fulfill unmet medical needs and advance the treatment of teeth, e.g. root canal materials, dental fillings (caries treatment) and dental cements. One area where there are specific needs related to handling and biological properties is pedodontics (treatment of children s teeth). Often children can be caries active and need sealants or materials for small caries lesions. Currently the development of new materials for pedodontics is directed towards minimal invasive technologies and improved biological properties. At the applied materials science division (Ångström Lab, Engineering Sciences) significant efforts are made to build a research environment that is creative and passionate about materials science and drives the advancement of new materials within specific fields. One growing field is biomaterials for children, where dental materials will be the largest initially. The diploma work is directed towards pushing the development of a new technology towards a target profile for pedodontics. The diploma work will include design and synthesis of a new material formulation and basic bench testing and material analysis. Contact person Håkan Engqvist Applied Materials Science

10 Avdelningen för mikrosystemteknik Mikrofluidala hetvattensystem Genom att trycksätta en vätska samtidigt som den värms upp är det möjligt att hålla vätskan flytande långt över kokpunkten vid atmosfärstryck. Blir det tillräckligt varmt övergår vätskan till en superkritisk fas med gaslika egenskaper. För vatten sker detta vid 374 C och 218 bar. Även om vätskans egenskaper ändras kraftigt just vid den superkritiska punkten, sker stora förändringar även vid lägre temperaturer. Vid 250 C har exempelvis vatten egenskaper som liknar de hos etanol, vilket möjliggör att använda vanligt vatten som ett substitut till många lösningsmedel som ett miljövänligt alternativ, exempelvis i analytiska system och mikroreaktorer. Ökande temperatur och tryck ökar de kemiska och mekaniska påfrestningar som systemet utsätts för vilket gör att polymerbaserade mikrofluidala system inte kan användas. I dagsläget är de flesta system som klarar dessa höga tryck och temperaturer för stora för att kunna ta del av de fördelar som exempelvis mikrofluidik kan erbjuda, så som små volymer, laminära flöden och stora ytareor för snabba reaktioner. Målet med examensarbetet är att utveckla och studera ett kisel/glas-baserat mikrofluidalt flödessystem för att kunna studera olika fenomen som uppkommer i hetvattensystem. Intresserad och vill veta mer? Kontakta Stefan Knaust. Epost: Tel: Rum: Å1214 (Ångströmlaboratoriet) Figur: Tidsserie (30 s per bild) av agglomererande partikar mot glasvägg i gränsskiktet mellan varmvatten (130 C) och kallvatten (30 C) i en 200 µm bred kanal.

11 Materialutveckling för kranieimplantat Vi på OssDsign AB tillverkar och säljer ett egenutvecklat implantat för att reparera stora kraniedefekter. Implantatet är baserat på en kombination av titan och kalciumfosfat som ger det unika biologiska egenskaper. Syftet med examensarbetet Materialutveckling för kranieimplantat är att studera en specifik komponent i den kalciumfosfat-komposition som används i materialet. Baserat på kemisk karaktärisering och biologisk utvärdering ska nya materialformuleringar med den specifika komponenten utvecklas och testas. OssDsign har ett nära samarbete med Ångströmlaboratoriet och delar av exjobbet kommer att utföras på Ångström. Om företaget OssDsign är ett spinoff företag från Uppsala Universitet och grundades 2011 och har nu 5 anställda. För mer information om företaget gå in på: Kontaktperson: Jonas Åberg,

12 EXAMENSARBETE MATERIALEGENSKAPER HOS BENCEMENT FÖR VERTEBROPLASTIK Bencement baserade på poly(metyl metakrylat) (PMMA) används för att fixera höftledsproteser samt för minimalt invasiva procedurer såsom vertebroplastik (se figur), där de injiceras in i en skadad kota för att ge smärtlindring och stabilisering av brott. Bencementen som används idag är dock för styva och patienterna får ofta nya, smärtsamma brott pga en förändring i lastdistribution i ryggen efter behandlingen. Vi har utvecklat ett nytt cement, baserat på PMMA, som är mer elastiskt, och ditt jobb kommer att bestå i att utvärdera cementets materialegenskaper i relation till användningsområdet. Detta kan vara mekaniska egenskaper under olika lastscenarion och hanteringsegenskaper såsom härdtid. Om du är intresserad av detta projekt, maila Lämplig bakgrund är ingenjörsstudenter inom material, kemi, mekanik, biomedicinsk teknik eller teknisk fysik (tex K eller Q studenter från UU).

13 A MSc Thesis Project for 30 hp Fabrication and characterization of flexible transistors based on carbon nanotubes Background: The realization of flexible electronics can open up a new class of application, like electronic skin, sensors, and displays which are not achievable by conventional semiconductor technology. To accomplish this purpose, new materials and techniques have to be found and applied. Single-walled carbon nanotube (SWCNT) thin films have been widely used as semiconductor in this field, and polymer as substrates, because of their mechanical flexibility. SWCNT-based thin-film transistors (SWCNT-TFTs) have been successfully fabricated which are the building blocks in flexible electronics. Currently, we have established solution-processed SWCNT-TFTs which show good electrical performances and awaits further optimization. In addition to the conventional semiconductor techniques like lithography and lift-off process, other low-temperature processing techniques like atomic layer deposition (ALD) for dielectrics and jet-ink printing are required. In addition, the fabrication and engineering of flexible substrates also need further investigated. Problems: A major concern in SWCNT-TFTs is poor in electrical performances and uniformity as compared to Si-based devices. In this project, processing technique for preparation of SWCNT solution and deposition of SWCNTs will be optimized on the basis of our established procedure. TFTs with SWCNTs as semiconductor will be fabricated on flexible plastic substrates and device performances will be characterized. Approaches: for TFT fabrication, we will use low temperature atomic layer deposition (ALD) for dielectric layer, dip-coating for the SWCNT thin films, and combine other lowtemperature processes for complete TFT. Electrical characterizations of the constructed devices will be combined with materials analysis such as Raman spectroscopy, atomic force microscopy and scanning electron microscopy. Who can apply: The cross-disciplinary nature of the projects invites students with background in engineering physics, chemical engineering, materials sciences to apply. Where and how to work: The work will be carried out at The Ångström Laboratory. The project details will be given during interview. Although working as a team, the student should work independently in the given tasks including materials preparation and characterization. When to start: Now! As soon as a mutual agreement is reached after an interview in person. Contact: Zhibin Zhang (tel: , Fasta tillståendets elektronik (FTE), Teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet

14 Two MSc Thesis Projects with the possibility to continue for doctoral studies Modelling and characterisation of electronic ion sensors Background: Ion sensing represents a grand research and application field. It has great importance in areas such as early detection of diseases, environmental and bioprocess analysis, food quality and security monitoring. Ion Sensitive Field-Effect Transistor (ISFET) is one of the most widely used electronic ion sensors. A recent revolution in sequencing a whole human genome is based on a smart integration of ISFET technology in the microelectronics chip. However, major challenges to the realisation of satisfactory ISFET sensors remain, and they include interfacing between the solution and the electronic part. This MSc thesis project announced here concerns modelling and characterisation of ISFET sensors with a focus on the interfacing between solution and the electronic part. Problems: A reliable sensor should be selective and specific since a large number of different ions coexist in real samples such as plasma. Poor selectivity of ion-sensitive devices invites problems as many charged species in the sample may contribute to the electric signal. This vexing situation makes most sensors incompatible with real samples although excellent detection limits can be attained in standard solutions. To understand the impact of the surface condition to the interaction between solution and the electronic device and the output signal is the key to achieve a reliable sensor with good selectivity. Approaches: Atomic layer deposition (ALD) and layer-by-layer growth (LBL) are examples for device sensing surface treatment. Electrical characterisation of the ISFET sensors will be combined with modelling to understand the solution/electronic device interaction. Who can apply: The cross-disciplinary nature of the projects invites students with background in electronic engineering, engineering physics, chemical engineering, materials sciences to apply. Where and how to work: The work will be carried out at The Ångström Laboratory. The project details will be given during interview. Each student will be responsible for own tasks including sample preparation and device characterization. When to start: As soon as a mutual agreement is reached after an interview in person. Contact: Dr. Zhen Zhang (tel: , Fasta tillståendets elektronik (FTE), Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet

15 MSc Thesis Projects Fabrication of thermoelectric generator by means of solutionbased process Background: When heat flux is applied on one side of a substance, electrical potential is generated between the hot and the cold side, which is called Seebeck effect. This principle can be used for thermoelectric generator (TEG), a device that harvests waste heat energy from everywhere. TEG has a variety of applications, for instance, in vehicle where the waited heat in engine is exploited to power electronic devices. Currently commercial TEG products are fabricated with solid thin films that deposited in vacuum. In our project, we develop solutionbased process for manufacturing TEG featuring low cost and large area fabrication. Furthermore, solution-processed device has lighter weight and can be fabricated on flexible or stretchable substrates that can be used where rigid electronics cannot be applied. Problems: With solutions containing thermoelectric nanomaterials, proper processing technique is an important issue for large area production of uniform thin films. Patterning of thin films deposited from solution is also a challenging task for the fabrication of TEG. For a successful deposition of thin films by means of the optional techniques like spray, inkjet and contact printing, the wettability on substrate material is a critical issue and will be investigated in this project. Approaches: Process steps for the fabrication of TEG structure will be designed and tested based on solution-processable thermoelectric materials. Surface treatment to control wettability will be explored, followed by patterning of thin films. After the fabrication of TEG, evaluation of device performance will be conducted in terms of power efficiency and mechanical reliability. Tools for processing including exposure, sputter, exposure, inkjet and spray are available in Ångström and KTH. Who can apply: The cross-disciplinary nature of the projects invites students with background in engineering physics, chemical engineering, materials sciences to apply. Where and how to work: The work will be carried out at The Ångström Laboratory with access to KTH in Electrum-Kista. The project details will be given during interview, and the student can choose to sit in Ångström or in Electrum. When to start: Now! As soon as a mutual agreement is reached after an interview in person. Contact: Zhibin Zhang (tel: , Fasta tillståendets elektronik (FTE), Teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet

16 Job Number Business GE Healthcare Business Segment Healthcare Life Sciences About Us What do you envision for your future? At GE Healthcare, our vision involves looking at Healthcare in a completely new way. Focusing on earlier, pre-symptomatic disease detection and prevention, instead of late diagnosis. Helping clinicians access more information and intervene sooner with targeted treatments so their patients can leave longer, fuller lives. We believe we can help make that happen and we d like you to be a part of our mission. As a global leader, GE can bring together the best in science, technology, business and human resources to redefine the frontiers of healthcare. Something remarkable happens when you bring together people who are driven to make a difference they do. ---Your Life. Your career. Your purpose. Re-imagined--- About our Life Sciences business: Life Sciences delivers breakthroughs in drug discovery, biopharmaceutical manufacturing and the latest in cellular technologies, so scientists and specialists around the world discover new ways to predict, diagnose and treat disease earlier. The Life Sciences business also makes systems and equipment for the purification of biopharmaceuticals. About GE Employer Value Proposition for posting please do not modify What makes GE Healthcare different? Leadership & Learning - Learning is more than a classroom activity. It s how we come together to embrace change, develop skills for change, and get energized. GE spends more than $1 billion annually in employee development and leadership training. What makes GE Healthcare different? High-integrity business practices - Ours is an invigorating, high performance environment that emphasizes high-integrity business practices. We seek to lead in workplace and marketplace integrity by respecting the human rights of everyone touched by our business, and by enforcing legal and financial compliance. What makes GE Healthcare different? Culture at a personal level - We all have varying priorities at different stages in our lives. Recognizing that this may mean different things to different people, GE Healthcare strives to meet the needs and desires of its employees on a personal level. This is accomplished by working to

17 align career opportunities with the priorities of talented individuals throughout the organization. What makes GE Healthcare different? Committed to personal growth - At GE Healthcare, we pride ourselves on growing leaders of tomorrow. Our people, processes, and culture are designed to support and grow the individual, giving them the opportunity to develop their skills in a variety of ways while moving throughout the organization. We are dedicated to helping you build a career at GE Healthcare. What makes GE Healthcare different? Total Rewards - GE Healthcare focuses on the total reward package in order to attract, engage and retain top talent in the organization. With a structure that rewards performance, behaviors and values, GE Healthcare is proud to offer competitive compensation and benefit plans at all levels of the organization. What makes GE Healthcare different? Community Involvement - We believe a company does well when it does good. This belief drives organizational practices from the philanthropic efforts of the GE Foundation to the millions of volunteer hours donated by our employees towards community initiatives worldwide. Posted Position Master Thesis- Disposable flow sensors Title Career Level Co-op/Intern Function Engineering/Technology Function Segment Administration and Support Location(s) Where Opening Is Sweden Available City Uppsala Postal Code Relocation No Expenses Role Summary/Purpose Literature study, perform a feasibility study including analytical consideration and computer simulations with the purpose to identify critical design parameters and their influence, writing a report. Essential Responsibilities The project is collaboration between GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala and the Division of Microsystems Technology, Uppsala university. You will perform you work at the Ångström Laboratory, Uppsala Several physical principles can be utilized to measure fluidic flows. For process control of larger flows, there are many commercial solutions available. For systems with disposable flow

18 paths, especially if the needed range is wide, fewer options are available because the sensor needs to be low cost. In this diploma thesis work, you will make a feasibility study for making a flow sensor, using smart materials and components. The task is to study a flow sensor suitable for use in a disposable bio processing system. You will study a resonating system, and identify critical design parameters that affect the accuracy, measurement range, and expected signal levels. Qualifications/ Requirements For technical information: Lena Klintberg, Division of Microsystems Technology, Uppsala University Master of Science student, or equivalent, with documented background in physics, calculation and simulation. Knowledge or interest in signal processing, flow mechanics and oscillators is a merit. Job Number Business GE Healthcare Business Segment Healthcare Life Sciences About Us What do you envision for your future? At GE Healthcare, our vision involves looking at Healthcare in a completely new way. Focusing on earlier, pre-symptomatic disease detection and prevention, instead of late diagnosis. Helping clinicians access more information and intervene sooner with targeted treatments so their patients can leave longer, fuller lives. We believe we can help make that happen and we d like you to be a part of our mission. As a global leader, GE can bring together the best in science, technology, business and human resources to redefine the frontiers of healthcare. Something remarkable happens when you bring together people who are driven to make a difference they do. ---Your Life. Your career. Your purpose. Re-imagined--- About our Life Sciences business: Life Sciences delivers breakthroughs in drug discovery, biopharmaceutical manufacturing and the latest in cellular technologies, so scientists and specialists around the world discover new ways to predict, diagnose and treat disease earlier. The Life Sciences business also makes systems and equipment for the purification of biopharmaceuticals. About GE Employer Value Proposition for posting please do not modify

19 What makes GE Healthcare different? Leadership & Learning - Learning is more than a classroom activity. It s how we come together to embrace change, develop skills for change, and get energized. GE spends more than $1 billion annually in employee development and leadership training. What makes GE Healthcare different? High-integrity business practices - Ours is an invigorating, high performance environment that emphasizes high-integrity business practices. We seek to lead in workplace and marketplace integrity by respecting the human rights of everyone touched by our business, and by enforcing legal and financial compliance. What makes GE Healthcare different? Culture at a personal level - We all have varying priorities at different stages in our lives. Recognizing that this may mean different things to different people, GE Healthcare strives to meet the needs and desires of its employees on a personal level. This is accomplished by working to align career opportunities with the priorities of talented individuals throughout the organization. What makes GE Healthcare different? Committed to personal growth - At GE Healthcare, we pride ourselves on growing leaders of tomorrow. Our people, processes, and culture are designed to support and grow the individual, giving them the opportunity to develop their skills in a variety of ways while moving throughout the organization. We are dedicated to helping you build a career at GE Healthcare. What makes GE Healthcare different? Total Rewards - GE Healthcare focuses on the total reward package in order to attract, engage and retain top talent in the organization. With a structure that rewards performance, behaviors and values, GE Healthcare is proud to offer competitive compensation and benefit plans at all levels of the organization. What makes GE Healthcare different? Community Involvement - We believe a company does well when it does good. This belief drives organizational practices from the philanthropic efforts of the GE Foundation to the millions of volunteer hours donated by our employees towards community initiatives worldwide. Posted Position Master Thesis- Sensors for bioprocess monitoring Title Career Level Co-op/Intern Function Engineering/Technology Function Segment Administration and Support Location(s) Where Opening Is Sweden

20 Available City Uppsala Postal Code Relocation Expenses No Role Summary/Purpose A smaller literature study, practical work in the laboratory modifying and evaluating the sensors and constructing a test bed, writing a report. Essential Responsibilities The project is collaboration between GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala and the Division of Microsystems Technology, Uppsala university. Major part of the experimental work will be performed at the Ångström Laboratory, Uppsala. Microsensors have become standard components in automotive and process monitoring, and are also widely used in consumer products, e. g. smartphones. Since microsensors can be manufactured in large amounts at a low cost, they are attractive for use in disposable systems. Besides being reliable, there are a number of additional demands on sensors that used for bioprocess monitoring. The sensors need to be possible to sterilize, and the material in contact with the media need to be bio compatible. The risk for contamination can be further decreased if the sensors are disposed after use, making the cost for the sensors a critical parameter. In this project, a number of low cost physical micro sensors for physical parameters like temperature, pressure, conductance and flow will be evaluated. Since the sensors are not originally intended for use in bio systems, there are issues with biocompatibility. The purpose of this project is to investigate the possibility to coat the sensors with a biocompatible material, and investigate how this approach affects the performance. The possibility to sterilize the sensors will also be evaluated. A test bed with the sensors and needed electronic circuits will be developed for making the evaluations. Qualifications/ Requirements For technical information: Lena Klintberg, Division of Microsystems Technology, Uppsala University Master of Science student, or equivalent, having an interest in practical work. Documented knowledge and interest in measurement technology and a background in electronics or material science is a merit.

21 Model the 17 th century warship Vasa The Applied Mechanics group is offering an MSc project on numerical modeling of the 17 th century Vasa warship. Reduced material properties of three hundred and fifty year old degraded oak wood of the Vasa have caused increasing deformation in the hull. In order to design an improved support structure, the applied mechanics group is investigating the archaeological wood and modeling the structure of the ship. Research is focused on both the experimental characterization of Vasa oak as well as computational predictions of the deformation in the structure. Detailed information on the layout and construction of the Vasa ship is available. This information has to be processed and translated into a finite element model that contains the most essential parts of the structure. Special attention will be paid to the joints that have been used to assemble different components. What are the important components, sections and joints and how should they be included accurately in a model? For this challenging task a good background in the field of mechanics and knowledge of finite element modeling are needed. The Division of Applied Mechanics offers a cross disciplinary research environment with senior researchers in computational mechanics, experimental micromechanics and composite materials. For more information, please visit our homepage (http://www.teknik.uu.se/applmech/) or contact Kristofer Gamstedt ), Ingela Bjurhager ) or Nico van Dijk

22 Master thesis: Biocompability studies of Upsalite, a novel micro- and mesoporous magnesium carbonate Micro- and mesoporous materials with large internal surface areas and controllable pore size distributions are subject for extensive research, especially with regard to the many potential applications for this type of materials e.g. as sorption media, vaccine adjuvants and drug delivery vehicles. In our group we have developed a new type of micro- and mesoporous material called Upsalite that was published this summer. Upsalite is an amorphous, anhydrous magnesium carbonate that is synthesized in a low temperature process and the pores in the material is formed in-situ, i.e. during the synthesis. The aim with this master thesis work is to analyze the biocompability of Upsalite, i.e. how the material interacts with biological systems. The experimental work will be executed in the labs of Nanotechnology and Functional Materials. Supervisors: Ken Welch and Sara Frykstrand References: Forsgren J, Frykstrand S, Grandfield K, Mihranyan A, Strømme M (2013) A Template-Free, Ultra- Adsorbing, High Surface Area Carbonate Nanostructure. PLoS ONE 8(7): e doi: /journal.pone Antibacterial hemostatic dressing with nanoporous bioglass containing silver G. Hu, L. Xiao, P. Tong, D. Bi, H. Wang, H. Ma, G. Zhu and H. Liu International Journal of Nanomedicine 7 (2012)

23 Diploma work proposal: Study of sample dimension effects on FMR measurements When a static magnetic field H is applied on a ferromagnet, the electron magnetic moments will tend to align with H in order to minimize the energy of the system. When a small time varying radio frequency (RF) field h is applied perpendicular to the static magnetic field (and thus to the electron magnetic moments), it will exert a torque on the magnetic moments and induce a precessional motion of the moments around the direction of the static magnetic field. This implies that the microwave energy that generates the RF field will be absorbed by the ferromagnet. When the frequency of the RF field matches the natural frequency of the spin system, the absorption will be the largest; the phenomenon is called ferromagnetic resonance (FMR). The absorption spectrum exhibits a Lorentzian shape, from which one can determine important properties of the material, such as the saturation magnetization and the dynamic damping constant (which in turn determines the switching current of the material when used as a building block in a magnetic random accessory memory, MRAM). In our FMR system, the ferromagnetic sample is a thin film placed on a coplanar waveguide. The static magnetic field is applied by an electromagnet along the center conducting wire of the waveguide and the RF field, generated by the microwave current on the centerconducting wire, is perpendicular to the static field. For such a system, the RF field magnitude seen by different part of the sample will be different, thus the sample dimensions (i.e. width and thickness) play an important role in FMR measurements. The focus of this study is to experimentally investigate the dependence of the FMR measurements on sample dimensions. Samples of different width and thickness will be measured using the FMR system. The extracted linewidth and resonance peak positions will be compared to systematically investigate the effect of sample dimensions on FMR results. Furthermore, the influence of an insulating capping layer may also be studied. As ferromagnetic materials are electrical conductors, microwave currents carried by the waveguide may leak into the sample, causing potential distortion of the measured absorption spectra. Samples with and without an insulating capping layer will be deposited and measured. Supervisors: Yajun Wei and Peter Svedlindh

24 Investigation of the process parameters in the nucleation step on the deposition rate, grain size, texture and uniformity within the charge for for deposition of hard and wear resistant TiCN-coatings by Chemical Vapor Deposition (CVD). Sandvik Coromant Sandvik Coromant is the world s leading supplier of cutting tools, tooling solutions and know-how to the metalworking industry. We invest extensively in research and development in order to create unique innovations and set new productivity standards together with our customers. These include the world's major automotive, aerospace and energy industries. Description of the project The most common coating structure for CVD-coated inserts for cutting tools is an inner layer of TiCN, an outer layer of Al2O3 and thin wear identification top-layer of TiN. By proper control of process parameters such as temperature, gas flows and partial pressures of gaseous reactants etc desired properties of the coating can be achieved. Moreover, to achieve a uniform quality in mass production, it is important to do this in full scale CVD-equipment. In CVD of Al2O3, for example, it is possible to control the texture (preferred crystal orientation) of the coating, which is important since different textures will give different properties. As an example, the recently launched steel turning grade GC4325 has a very strong 001-textured a-al2o3, which gives unique properties to the inserts. For TiCN, however, more work need to be done in order to understand and control the texture of the coating. Today, there exist several TiCN-processes in production and this diploma work will focus on the nucleation step of one of these processes. The aim of this work is to study how the process parameters in this step influence the grain size and texture of the TiCN-coating and the uniformity of these properties within the CVD reactor (charge). The desired outcome is to have direct impact on the CVD-production and propose new modified process parameters in order to give a more even quality with respect to TiCN-texture and grain size/shape. The coatings will be evaluated by means of X-ray diffraction for structural analysis and SEM for morphology studies. The micro hardness of the coatings will also be evaluated. The deposited coatings will be tested technologically. Diploma work/ex-job The length of the project is 20 weeks. The working will be carried out at the Sandvik Coromant R&D center in Västberga. Depending on the outcome, some coatings may also be produced in full scale production in Gimo. Profile of the student Master student with focus on material science, material chemist or a like Contacts Mikael Schuisky, Manager Chemical Vapor Deposition, AB Sandvik Coromant, Västberga,

25 Investigation of process parameters for deposition of TiSiCN-coatings by Chemical Vapor Deposition (CVD). Coromant Sandvik Coromant is the world s leading supplier of cutting tools, tooling solutions and know-how to the metalworking industry. We invest extensively in research and development in order to create unique innovations and set new productivity standards together with our customers. These include the world's major automotive, aerospace and energy industries. Description of the project The most common coating structure for CVD-coated inserts for cutting tools is an inner layer of TiCN, an outer layer of Al2O3 and thin wear identification top-layer of TiN. By proper control of process parameters such as temperature, gas flows and partial pressures of gaseous reactants etc desired properties of the coating can be achieved. It has been demonstrated in literature that the hardness and oxidation resistance of TiCN can be affected by adding silicon to the coating. In this diploma work process parameters such as temperature, gas flows and precursor chemistry for the deposition of Ti(Si)CN will be studied in a lab scale CVD reactor with a similar design as the production CVD reactors. This is done for possible easy scale up to production. The resulting coatings will be characterized with respect to phase content, composition as well as microstructure. Also coating properties such as hardness, oxidation resistance and possibly testing in turning or milling applications. Diploma work/ex-job The length of the project is 20 weeks. The working will be carried out at the Sandvik Coromant R&D center in Västberga. Depending on the outcome, some coatings may also be produced in full scale production in Gimo. Profile of the student Master student with focus on material science, material chemist or a like Contacts Mikael Schuisky, Manager Chemical Vapor Deposition, AB Sandvik Coromant, Västberga,

26 Applied Nano Surfaces Applied Nano Surfaces (ANS) utvecklar en mekanisk-kemisk metod som kallas Triboconditioning för att i) sänka friktion och ii) minska slitage på stålytor. Metoden förbättrar den behandlade komponentens ytfinhet samtidigt som en tribofilm skapas på ytan, och ar väldigt kostnadseffektiv och attraktiv för bl.a. fordonsindustrin. Vi arbetar konstant med att förbättra processen och vi behöver att utöka vår kunskap om de verktyg som används för att behandla komponenterna för att om möjligt ge så lång livslängd och processtabilitet som möjligt. 1. Bearbeta ståldetaljer med hjälp av verktyg tillverkade i olika material i ANS riggar. De olika typerna av material ger verktygen olika egenskaper som hårdhet, nötningsbeständighet, sprödhet och kan också påverka möjligheten till uppbyggnad av tribofilm på behandlade komponenters yta. 2. Utvärdera verktygen utifrån nötning och processtabilitet samt de deponerade filmernas tribologiska egenskaper. 3. Sammanfatta resultaten ovan samt jämföra med andra studier gjorda av ANS. Kontaktpersoner: Boris Zhmud, Ph.D., Assoc.Prof. Chief Technology Officer och Christian Kolar Applied Nano Surfaces Sweden AB Phone: +46 (0) Applied Nano Surfaces Sweden AB Knivstagatan 12 SE Uppsala Sweden

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI)

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) Tentamen 12/3 2003 0900-1300 Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) You may answer in Swedish or English. Namn:... Personnummer:.. Poäng:... Betyg:... Rättat

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Dear Sir, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Dear Madam, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Dear Sir / Madam, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Dear Sir, Dear

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

På jakt efter examensarbete?

På jakt efter examensarbete? På jakt efter examensarbete? BorgWarner i Landskrona utvecklar ett system för 4-hjulsdrift som idag serietillverkas till ett flertal bilmodeller från bl.a. Volkswagen, Volvo och Land Rover. BorgWarner

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Totalpartner. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Totalpartner Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom konstruktionsplast. Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden. Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett brett sortiment av standardprodukter för användning främst

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Utmärkelse till en framstående konstruktion inom bro- och tunnelområdet www.nvfnorden.org Stadgar i korthet: För ingenjörskonsten viktiga konstruktioner Behöver inte

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer