ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (55) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Ritha Sörling och Göran Strömqvist, , Sören Hillbom, 138 Justeringens plats och tid Kommunsekreterarens rum måndag Sekreterare... Paragrafer Gunnel Rundqvist Ordförande... Pentti Supponen Justerande.... Ritha Sörling Göran Strömqvist Sören Hillbom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (55) Beslutande: Pentti Supponen (s), ordförande Lilian Stenqvist (s) Peter Carlsson (s) Ritha Sörling (s) Sture Beckman (s), närvarande t.o.m. kl Allan Myrtenkvist (s), ers. Sture Beckman 138 Susanne Grundström (s), ers. Monica Eriksson t.o.m. kl Mikael Eriksson (s), ers. Monica Eriksson 138 Lars-Göran Zetterlund (c), närvarande t.o.m. kl Ulrika Mellkvist (c), ers. L-G Zetterlund Christina Johansson (m), närvarande t.o.m. kl Sören Hillbom (m), ers. Christina Johansson Göran Strömqvist (m), närvarande t.o.m. kl Riitta Löfström (hob) Örjan Fredriksson (v), närvarande t.o.m. kl Övriga deltagande: Allan Myrtenkvist (s), ej tjänstg. ers Mikael Eriksson (s), ej tjänstg. ers Ulrika Mellkvist (c), ej tjänstg. ers Sören Hillbom (m), ej tjänstg. ers Anders Nilsson, förbundschef Bergslagens Räddningstjänst 102 Lars-Göran Loré, kommunchef Ann-Britt Pettersson, assistent Gunnel Rundqvist, kanslichef Dessutom var ekonomichef Jessica Jansson, personalchef Ann Karlsson samt förvaltningscheferna Kenth Adamsson och Hans Ljungqvist närvarande klockan

3 Kommunstyrelsen (55) 101 Ändringar i föredragningslistan Ordföranden föreslår att punkterna 24 och 25 på föredragningslistan behandlas direkt efter informationsärendena och att punkt 16 behandlas sist. Två extra ärenden behandlas som punkterna 36 och 37. Kommunstyrelsens beslut - Ändringarna godkänns.

4 Kommunstyrelsen (55) 102 Information från Bergslagens Räddningstjänst, dnr /170 Förbundschef Anders Nilsson informerar om verksamheten, organisationen och ekonomin i räddningstjänstförbundet.

5 Kommunstyrelsen (55) 103 Information om personalläget augusti 2007, dnr 4.07/020 Kommunförvaltningens personalenhet har tagit fram personalstatistik t.o.m. augusti månad och uppgifter om sjukfrånvaro t.o.m. juni månad Statistiken visar att antalet tillsvidareanställda, årsarbetare, totalt har minskat med 16 personer hittills under år Omsorgsförvaltningen har ökat antalet anställda med 2 personer, bildningsförvaltningen minskat med 14 och kommunförvaltningen minskat med 3. Antalet vilande anställningar är 7 på omsorgsförvaltningen och 0 på bildningsförvaltningen. Antalet vikarier anställda på månadslön, årsarbetare, var i januari 48 och 34 i augusti. I januari förra året var antalet vikarier 38. Bildningsförvaltningen hade 30 vikarier i januari i år och 15 i augusti och omsorgsförvaltningen hade 17 i januari och lika många i augusti. Kommunförvaltningen har en vikarie. Statistiken över sjukfrånvaron visar att antalet frånvarodagar var i januari och 719 i juni. Alla rapporterade sjukdagar inklusive sjukersättning gällande all personal var januari och i juni. Den timanställda personalen har arbetat totalt timmar i januari Antalet timmar i juni 2007 var Omräknat till heltider motsvarar detta 31 i januari och 54 i juni. Andelen deltidsanställda var 33,6 % i januari 2007 och 33,7 % i augusti. Andelen deltidsanställda i januari 2006 var 36 %. Totala antalet årsarbetare var i januari 647 och i augusti 572. Personalchef Ann Karlsson närvarar på sammanträdet och redogör för framtagen statistik. Kommunstyrelsens beslut - Informationen läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen (55) 104 Bergslagens Kommunaltekniks delårsbokslut per , dnr 98.07/301 Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik har överlämnat ett delårsbokslut per Delårsbokslutet innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och driftredovisning. Utfallet per är ett underskott på kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott på kronor. Kommunstyrelsens beslut - Informationen läggs till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (55) 105 Bergslagens Räddningstjänsts tertialrapport 1, delårsrapport 2007, dnr 97.07/170 Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt en tertialrapport per april Resultatet är plus tkr och prognosen för 2007 är plus 980 tkr. Vissa kostnader som ligger i slutet av året gör att det positiva resultatet från april inte blir kvar till bokslutet. Kommunstyrelsens beslut - Informationen läggs till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen (55) 106 Begäran från Bostadsrättsföreningen Ödlan om återbetalning av vaavgifter, dnr /301 Bostadsrättsföreningen Ödlan begär att Hällefors kommun återbetalar :415 kronor av erlagda va-avgifter. Kommunchef Lars-Göran Loré har i skrivelse meddelat att han inte kan finna några skäl att tillmötesgå Bostadsrättsföreningen Ödlans krav. På kommunstyrelsens sammanträde redogör kommunchef Lars-Göran Loré för ärendet. Sture Beckman (s) yrkar bifall till förslaget att avvisa kravet på återbetalning av va-avgifter. Kommunstyrelsens beslut - Hällefors kommun bestrider Bostadsrättsföreningen Ödlans krav på återbetalning av va-avgifter.

9 Kommunstyrelsen (55) 107 Begäran från Bostadsrättsföreningen Ödlan om återbetalning av renhållningsavgifter, dnr /406 Bostadsrättsföreningen Ödlan begär att Hällefors kommun återbetalar :26 kronor av erlagda renhållningsavgifter. Kommunchef Lars-Göran Loré meddelar i skrivelse att han inte kan finna några skäl att tillmötesgå Bostadsrättsföreningen Ödlans krav. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Sture Beckman (s) bifall till att avvisa kravet på återbetalning av renhållningsavgifter. Kommunstyrelsens beslut - Hällefors kommun bestrider Bostadsrättsföreningen Ödlans krav på återbetalning av renhållningsavgifter.

10 Kommunstyrelsen (55) 108 Ekonomisk rapport augusti 2007, dnr 3.07/042 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en ekonomisk rapport per augusti Helårsprognosen för hela kommunen för år 2007 visar på ett underskott på 10,3 miljoner kronor. Skillnaden mot antagen budget är därmed 12,1 miljoner kronor. Bildningsnämndens prognos visar på en negativ avvikelse mot budget på tkr och omsorgsnämnden underskott på tkr i förhållande till budget. Målet för 2007 är att klara balanskravet, men efter augusti månads prognos ser det svårt ut. Totalt beräknas ett underskott på 10,3 miljoner kronor, som innebär att det egna kapitalet försämras med motsvarande belopp. Under året beräknar kommunen ha omställningskostnader på sammanlagt 4,1 miljoner kronor. Det innebär att kommunens justerade resultat blir 6,2 miljoner kronor och därmed klaras inte balanskravet. Likviditeten var vid årsskiftet 13,8 miljoner kronor. Den 31 juli har likviditeten ökat med 12,1 miljoner kronor till 25,9 miljoner kronor. Ökningen beror på försäljningen av två industrifastigheter. Ekonomichef Jessica Jansson redogör för den ekonomiska rapporten på kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut - Den ekonomiska rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 109 Riktlinjer för fordringsbevakning i Hällefors kommun, dnr /049 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt förslag till riktlinjer för fordringsbevakning. Riktlinjerna är utformade som ett ramverk i syfte att ge enhetlig behandling inom Hällefors kommun. Med fordringsbevakning avses samtliga delmoment alltifrån avtal om leverans av varor och tjänster, fakturering, bevakningsåtgärder t.o.m. rättsliga åtgärder och indrivning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Riktlinjer för fordringsbevakning i Hällefors kommun antas.

12 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 110 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Hällefors kommun, dnr /040 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt förslag till mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Hällefors kommun skall ha en verksamhet och ekonomi i gott skick, vilket förutsätter en långsiktig planering. Vidare skall kommunen alltid sträva efter att medborgarnas skattepengar används på ett så effektivt sätt som möjligt. Kommunens ekonomiska mål skall vara att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Den totala nettolåneskulden skall inte öka. Detta innebär att kommunens investeringar skall finansieras med egna medel för att i första hand amortera på den kommunala låneskulden. Avstämningen av de ekonomiska målen skall göras av kommunfullmäktige i samband med hanteringen av budget, tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Riktlinjerna innehåller även avsnitt om ekonomisk planering och uppföljning samt roll- och ansvarsfördelning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Hällefors kommun antas.

13 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 111 Reglemente för intern kontroll i Hällefors kommun, dnr /040 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt förslag till ett reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: - ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. De enskilda nämnderna skall tillse att: - en organisation upprättas för den interna kontrollen - regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Till reglementet finns tillämpningsanvisningar och en bilaga med förtydligande av reglementet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Reglemente för intern kontroll i Hällefors kommun antas.

14 Kommunstyrelsen (55) 112 Inbjudan att lämna synpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10), dnr 99.07/019 Hällefors kommun har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad utredning. Vid diskussioner med de lokala partiföreträdarna har framkommit att Hällefors kommun bör avstå från att inkomma med synpunkter. Kommunstyrelsens beslut - Hällefors kommun avstår från att avge remissyttrande.

15 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 113 Förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik avseende gemensam kommunalteknisk verksamhet, dnr /001 Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har sedan 2003 samverkat inom kommunaltekniska verksamheter genom kommunalförbundet Bergslagens Kommunalteknik, BKT. Förbundet har sitt säte i Nora kommun. Ändamålet med förbundet är att medlemmarna överlåter de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, renhållning, gata och park till förbundet. Respektive medlemskommun förbinder sig att genom 5-åriga verksamhetsavtal ge underlag för förbundets inriktning och utveckling. Förbundet skall verka för utökat samarbete mellan medlemskommunerna och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern, som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område. Inför 2008 har förbundsordningen reviderats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik antas. 2 Förbundsordningen skall gälla fr.o.m

16 Kommunstyrelsen (55) 114 Bildningsnämndens förslag angående Krokbornsparken, dnr /868 Bildningsnämnden har på sammanträde , 63, behandlat ett ärende rörande Krokbornsparken och föreslagit att parken överförs till fastighetsenheten/ekoberedningen i likhet med Björskogsnäs. Verksamheten skall enligt förslaget vara kvar hos bildningsförvaltningen. Parken med byggnader har kontinuerligt upprustats under de senaste åren. En vårdplan med betoning på vegetation och arkitektur för parkområdet finns antagen och den s.k. Rotundan är kulturminnesförklarad. En vaktmästare med 50 % tjänstgöring är anställd hos bildningsförvaltningen för att arbeta i parken. Verksamheten i parken är knuten till bildningsförvaltningen och de sköter bl.a. uthyrning av parken till föreningar och privata. Eftersom frågan berör såväl fastighetsskötsel, parkskötsel som utnyttjande av anläggningen är det inte uppenbart att bildningsnämndens förslag innebär den optimala organisationen. En utredning om verksamhetens framtida organisation bör göras. Utredningsuppdraget kan lämpligen läggas hos kommunförvaltningen. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Grundström (s) bifall till förslaget. Kommunstyrelsens beslut - Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda den framtida organisationen för verksamheten i Krokbornsparken.

17 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 115 Kommunalt energistöd till installation av bergvärme vid Hurtigtorpet, dnr /805 Idrottsalliansen Hurtigtorpet har i skrivelse till bildningsnämnden ansökt om bidrag till att installera bergvärme vid Hurtigtorpet. En bergvärmeanläggning skulle enligt offert spara ca kronor per år i elkostnad. Beräknad kostnad för installationen är kronor och besparingen i el beräknas bli kwh/år. Bildningsnämnden har på sammanträde , 79, beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ekoberedningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att utreda kommunalt bidrag till de föreningar som övergår till en miljövänligare uppvärmningsmetod för sina lokaler. Ett eventuellt kommunalt energibidrag skulle innebära att länsstyrelsens medel för samma ändamål minskas i motsvarande grad. Ekoberedningen föreslår kommunstyrelsen 1 Under första året efter konverteringen till miljövänligare uppvärmning ökas driftbidraget till föreningen. 2 Driftbidragets storlek skall vara 10 % av investeringskostnaderna för gjord konvertering. 3 Ansökan om driftbidrag/ökat driftbidrag skall kompletteras med en realistisk energibesparingskalkyl som reducerar energiförbrukningen för konvertering med minst 20 %.

18 Kommunstyrelsen (55) Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Riitta Löfström (hob) och Göran Strömqvist (m) att driftbidragets storlek skall vara 10 % dock max kronor. Örjan Fredriksson (v) yrkar att driftbidraget skall vara max 10 %. Ordföranden ställer bifall mot avslag på ekoberedningens förslag, vilket bifalles, härefter de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Örjan Fredrikssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Under första året efter konverteringen till miljövänligare uppvärmning ökas driftbidraget till föreningen. 2 Driftbidragets storlek skall vara max 10 % av investeringskostnaderna för gjord konvertering. 3 Ansökan om driftbidrag/ökat driftbidrag skall kompletteras med en realistisk energibesparingskalkyl som reducerar energiförbrukningen för konvertering med minst 20 %. Riitta Löfström (hob), Ulrika Mellkvist (c) samt Göran Strömqvist och Sören Hillbom, båda (m) reserverar sig mot beslutets punkt 2 till förmån för Riitta Löfströms och Göran Strömqvists yrkande.

19 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 116 Sångshyttans Bystugeförenings ansökan om bidrag för installation av bergvärme, dnr 84.06/805 Sångshyttans Bystugeförening har inkommit med en ansökan om bidrag till installation av bergvärme i bystugan. Den har tidigare uppvärmts med olja, vilket varit en betungande utgift för föreningen. Enligt ansökan från Sångshyttans Bystugeförening kostar installationen av bergvärme kronor. Ekoberedningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att utreda kommunalt bidrag till de föreningar som övergår till en miljövänligare uppvärmningsmetod för sina lokaler. Ett eventuellt kommunalt energibidrag skulle innebära att länsstyrelsens medel för samma ändamål minskas i motsvarande grad. Ekoberedningen föreslår kommunstyrelsen 1 Under första året efter konverteringen till miljövänligare uppvärmning ökas driftbidraget till föreningen. 2 Driftbidragets storlek skall vara 10 % av investeringskostnaderna för gjord konvertering. 3 Ansökan om driftbidrag/ökat driftbidrag skall kompletteras med en realistisk energibesparingskalkyl som reducerar energiförbrukningen för konvertering med minst 20 %. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) att driftbidraget skall vara max 10 %. Ordföranden ställer bifall mot avslag på ekoberedningens förslag och Örjan Fredrikssons yrkande, vilka båda bifalles.

20 Kommunstyrelsen (55) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Under första året efter konverteringen till miljövänligare uppvärmning ökas driftbidraget till föreningen. 2 Driftbidragets storlek skall vara max 10 % av investeringskostnaderna för gjord konvertering. 3 Ansökan om driftbidrag/ökat driftbidrag skall kompletteras med en realistisk energibesparingskalkyl som reducerar energiförbrukningen för konvertering med minst 20 %.

21 Kommunstyrelsen (55) 117 Förslag att flytta utföraransvaret för undervisningen inom Svenska för invandrare (SFI) från bildningsförvaltningen till kommunförvaltningens tillväxtenhet, dnr /133 Ansvaret för integrationsverksamheten ligger i dag på kommunförvaltningens tillväxtenhet. I detta ansvar ingår mottagning och integration av flyktingar, tolkhjälp, hjälp med bosättning, utbetalning av integrationsersättning m.fl. praktiska stödinsatser under ankomståret samt under de två påföljande åren. Häri ligger också ansvaret för att anordna svenska för invandrare (SFI), att anskaffa praktikplatser och att på olika sätt underlätta inträdet på arbetsmarknaden. SFI utgör tillsammans med introduktion och språkpraktik några av de viktigaste verktygen för att underlätta integrationen av invandrare med utomnordisk bakgrund i arbetslivet och i samhället. Det är av största vikt att dessa insatser utformas utifrån de olika individernas behov och att de samverkar för att underlätta och påskynda integrationsprocessen. Undervisningen inom SFI sköts i dag av Pihlskolan på uppdrag av kommunförvaltningens tillväxtenhet ett förhållande som gör beslutsvägarna onödigt långa. Att verksamheterna finns i olika förvaltningar minskar flexibiliteten i arbetet och försvårar samarbetet mellan de inblandade parterna. För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt med ett nära samarbete mellan flykting-/praktiksamordnare, arbetsmarknadsenhet och SFI. För att få till stånd en bättre samordning mellan de olika aktörerna inom integrationsverksamheten föreslår kommunförvaltningens tillväxtenhet att SFI fr.o.m överförs från bildningsförvaltningen till kommunförvaltningens tillväxtenhet. Ordföranden ställer bifall mot avslag på förslaget, vilket bifalles. Kommunstyrelsens beslut - Svenska för invandrare (SFI) överförs fr.o.m från bildningsförvaltningen till kommunförvaltningens tillväxtenhet.

22 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige för kännedom 118 Revisionsrapport över granskning av mervärdesskatt, dnr 89.07/007 Revisorerna i Hällefors kommun har granskat kommunens hantering av ingående mervärdesskatt. Granskningen avser perioden Konsulter från KPMG har biträtt vid granskningen. Bedömningen man gjort är att rutinerna för hantering av ingående moms och särskild ersättning behöver ses över och förbättras för att kommunen skall anses ha en god intern kontroll inom detta område. Bland annat skall en rutinbeskrivning, med tillämpningsanvisning för konteringsansvarig, för hantering av ingående moms upprättas och förankras i organisationen. Revisorerna önskar svar på rapporten senast på vilket sätt kommunstyrelsen har för avsikt att förbättra rutinerna för att säkerställa en god intern kontroll av hanteringen av ingående moms och särskild ersättning. Kommunstyrelsens beslut - Kommunförvaltningens ekonomienhet får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde inkomma med ett yttrande över rapporten.

23 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 119 Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 07, dnr /340 Den s.k. VA-lagen (1970:244) har ersatts med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV eller vattentjänstlagen, som trädde i kraft Enligt denna lag får kommunen, efter regeringens bemyndigande, meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar. Den nya lagen innebär inte några nämnvärda förändringar jämfört med tidigare och kommunens va-verksamhet kommer inte att genomgå några omedelbara förändringar efter att förslaget antagits. Bergslagens Kommunalteknik (BKT) är huvudman för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-avdelningen vid BKT har utförandeansvaret. Som bilaga 1 till ABVA 07 finns hela lagtexten i vattentjänstlagen, i bilaga 2 finns Information till fastighetsägare om Bergslagens Kommunaltekniks allmänna vatten- och avloppstjänster och som bilaga 3 finns Kriterier för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - ABVA 07, Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar med bilagor 1-3, antas.

24 Kommunstyrelsen (55) 120 Förfrågan om synpunkter på Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län , dnr 65.07/761 Samrådsgruppen för alkohol- och drogpreventivt arbete i Örebro län har tagit fram en strategi för detta förebyggande arbete för åren De önskar kommunstyrelsens synpunkter på strategin. Bakom samrådsgruppen står Örebro läns landsting, Länsstyrelsen Örebro län och Regionförbundet Örebro län. Länsmålen enligt strategin är följande: - Örebro län skall vara narkotika- och dopingfritt - Den totala alkohol- och tobakskonsumtionen skall minska - Ungdomsmiljöerna skall vara alkohol- och tobaksfria - Den illegala försäljningen av alkohol och tobak skall upphöra - Berusningsdrickandet skall minska - Tidig upptäckt av tobaks- alkohol- och droganvändning skall prioriteras. I de strävanden som görs för att uppnå Örebro läns mål för det alkoholoch drogförebyggande arbetet skall metoder användas som är erfarenhets- och/eller kunskapsgrundade. Andra viktiga nyckelbegrepp är samordning, systematik, uthållighet och kvalitetssäkring. Synpunkterna på strategin skall vara samrådsgruppen tillhanda senast Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) bifall till folkhälsostrateg Linnéa Hedkvists synpunkter på strategin. Susanne Grundström (s) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att sända in kommunens synpunkter på strategin.

25 Kommunstyrelsen (55) Ordföranden ställer proposition på yrkandena, vilka bifalles. Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen bifaller folkhälsostrateg Linnéa Hedkvists synpunkter på strategin. 2 Kommunstyrelsen uppdrar till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att sända in synpunkterna från Hällefors kommun.

26 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 121 Förslag till ändringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige, dnr 88.07/101 Fullmäktiges presidium har efter information på fullmäktiges sammanträde tagit fram förslag till förändringar i fullmäktiges arbetsordning. Förslaget har därefter sänts på remiss till partierna. Synpunkter har inkommit från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Presidiet har gått igenom och i vissa fall tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Förändringarna berör 8, 21 och om att inrätta en demokratiberedning är ny. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Grundström (s) ändring av honom och han, hans under 24 och 25 till honom/henne, hans/hennes och han/hon samt att andre vice ordförande tas bort under 35, Valberedning. Ordföranden ställer proposition på yrkandet, vilket bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Föreslagna förändringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 2 Ändringar enligt yrkande avseende 24, 25 och 35 skall göras. 3 Hela arbetsordningen skall gås igenom för ändringar avseende genus.

27 Kommunstyrelsen (55) 122 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, dnr /021 (cirkulär 07:18 ) Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 25 maj 2007 en Huvudöverenskommelse 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Efter att överenskommelsen träffades har parterna gjort överenskommelse om vissa ändringar i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Överenskommelsens innehåll: Avtalsperioden gäller fr.o.m t.o.m Bilaga 1 i överenskommelsen innehåller Löneavtalet som beskriver de grundläggande principerna för lönesättning som bland annat innebär att arbetsgivaren har ett fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilagan innehåller även skrivningar om hur löneutrymmet skall beräknas. Vid löneöversynstillfällena 1 april 2007, 1 april 2008 och 1 april 2009 utgör utrymmet summan av dels 3 % av lönesumman för medlemmar med fast lön på minst kr (för 2007), kr(för 2008 och (för 2009) samt 4 % på övrigas lönesummor. För alla åren gäller dessutom ett icke definierat garanterat utfall för arbetsledande personal. Bilaga 2 beskriver de förändringar som gjorts i Allmänna bestämmelser AB gällande vissa paragrafer. En av de viktigare förändringarna är avvikelserna från Arbetstidslagen ATL när det gäller sammanhängande dygnsvila, som kan uppgå till minst 9 timmar under

28 Kommunstyrelsen (55) förutsättning att det under begränsningsperioden inte understiger 11 timmar i genomsnitt. Tillfällig avvikelse från veckovilan kan också göras. Veckovilan skall då minst uppgå till 24 timmar. Av protokollsanteckningar (bilaga 3) till överenskommelsen framgår att användningen av begreppet garanterat utfall innebär att behovet av löneökningar skall utgå från ett helhetsperspektiv och behov av åtgärder. Syftet med detta är att löneöversynen inte skall inledas med att fastställa nivån på utfallet. Bilaga 5 innehåller de centrala parternas syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Parterna har enats om att lönesättningen skall vara individuell och differentierad under förutsättning att arbetsgivaren har grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Riktlinjerna skall vara kända och diskuterade bland medarbetarna. De centrala parterna pekar på några viktiga punkter som behövs för att få en fungerande löneprocess. Några av dessa punkter är; hur dialogen om lönepolitiken skall genomföras, att uppmärksamma grupper med liten lönespridning, att medarbetarna ges möjlighet till delaktighet i dialogen, att uppmärksamma verksamhetsbaserad kompetensutveckling och det positiva sambandet mellan den och möjligheten att påverka löneutvecklingen. Kommunstyrelsens beslut 1 Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

29 Kommunstyrelsen (55) 123 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), dnr /021 (cirkulär 07:17 ) Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 24 maj 2007 en Huvudöverenskommelse 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Efter att överenskommelsen träffades har parterna gjort överenskommelse om vissa ändringar i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Överenskommelsens innehåll: Avtalsperioden gäller fr.o.m t.o.m med sista året uppsägningsbart. Bilaga 1 i överenskommelsen innehåller Löneavtalet som beskriver de grundläggande principerna för lönesättning samt hur löneutrymmet skall beräknas vid löneöversynstillfällena 1 januari 2008 och 1 april För 2007 utbetalas ett engångsbelopp i juni respektive i december 2007 istället för löneöversyn. Löneöversyn 2008 och 2009 genomförs som traditionell förhandling om inte annat överenskommes lokalt. Till löneöversynen 1 januari 2008 finns ett löneökningsutrymme som består av två delutrymmen. Dels kronor för varje tillsvidareanställd, dels 400 kronor för varje kvinnlig arbetstagare. För 2009 är motsvarande utrymme 720 kronor respektive 200 kronor. Bilaga 2 beskriver de förändringar som gjorts i Allmänna bestämmelser AB gällande vissa paragrafer. En av de viktigare förändringarna är avvikelserna från Arbetstidslagen ATL när det gäller sammanhängande dygnsvila som kan uppgå till minst 9 timmar under förutsättning att det under begränsningsperioden inte understiger 11 timmar i

30 Kommunstyrelsen (55) genomsnitt. Tillfällig avvikelse från veckovilan kan också göras. Veckovilan skall då minst uppgå till 24 timmar. I protokollsanteckningar (bilaga 3) till överenskommelsen står inskrivet att yrkande från respektive part skall presenteras tre månader före den tidpunkt som löneöversynen skall gälla från. Det innebär att arbetsgivarens yrkanden skall överlämnas senast den 1 oktober inför löneöversyn Yrkandena förutsätts utgå från löneavtalets grundläggande principer för lönesättning. I bilaga 4 antecknas bland annat att det är angeläget att arbetsgivaren arbetar fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättning. Bilaga 5 innehåller de centrala parternas syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Parterna har enats om att lönesättningen skall vara individuell och differentierad under förutsättning att arbetsgivaren har grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Riktlinjerna skall vara kända och diskuterade bland medarbetarna. Kommunstyrelsens beslut 1 Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen Efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

31 Kommunstyrelsen (55) 124 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet, dnr /021 (cirkulär 07:27 ) Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 24 maj 2007, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Överenskommelsens innehåll: Avtalsperioden gäller fr.o.m t.o.m med sista året uppsägningsbart. Bilaga 1 i överenskommelsen innehåller Löneavtalet som bland annat innebär att arbetsgivaren har ett fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilagan innehåller även skrivningar om hur löneutrymmet skall beräknas vid löneöversynstillfällena 1 januari 2008 och 1 april För 2007 utbetalas ett engångsbelopp i juni respektive i december 2007 istället för löneöversyn. Löneöversyn 2008 och 2009 genomförs som traditionell förhandling om inte annat överenskommes lokalt. Till löneöversynen 1 januari 2008 finns ett löneökningsutrymme, beräknat på timlön, som består av två delutrymmen; dels 8:48 per arbetstagare, dels 2:42 kronor för varje kvinnlig arbetstagare med timlön understigande 121 kronor. För 2009 är motsvarande utrymme 4:36 respektive 1:21 kronor. Bilaga 2 innehåller Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare. En av de viktigare förändringarna är avvikelserna från Arbetstidslagen ATL när det gäller sammanhängande dygnsvila som kan uppgå till minst 9 timmar under förutsättning att det under

32 Kommunstyrelsen (55) begränsningsperioden inte understiger 11 timmar i genomsnitt. Tillfällig avvikelse från veckovilan kan också göras. Veckovilan skall då minst uppgå till 24 timmar. Kommunstyrelsens beslut 1 Anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. 2 Efter framställan från arbetstagarorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

33 Kommunstyrelsen (55) 125 Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar i Hällefors kommun, dnr /318 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 96, i samband med ärendet om budget och utdebitering för 2007, att bidraget till enskilda vägar skall återinföras. Det beslutades också att kommunförvaltningens budget 2007 skall utökas med kronor för detta ändamål. Sedan år 2001, efter beslut i kommunfullmäktige, har Bredsjö Vägsamfällighet erhållit kommunalt bidrag till del av väg 28768, vilken saknar statligt bidrag. För 2007 har utbetalats kronor. Detta bidrag tas också ur kontot för enskilda vägar liksom även eventuella bidrag av engångskaraktär. För vägar utan statligt bidrag föreslås att kommunalt bidrag inte utgår. Kanslienheten har upprättat förslag till bestämmelser för det kommunala bidraget till enskilda vägar. Till enskilda vägar med statsbidrag föreslås för 2006 (utbetalas 2007) utgå 10 % av den av Vägverket efter beräkning beslutade totala kostnaden, dvs. både barmarks- och vinterunderhåll. För år 2006 har Vägverket räknat fram och beslutat att den totala underhållskostnaden för vägar med statligt bidrag inom Hällefors kommun är kronor. Den totala väglängden är meter fördelat på 78 väghållare. Bidraget skall utbetalas årligen i efterskott för kalenderår efter det att Vägverket redovisat beräknad underhållskostnad. Ansökan skall göras på särskild blankett. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) att bidrag skall ges endast till väg i Bredsjö.

34 Kommunstyrelsen (55) Ordföranden ställer bifall mot avslag på Örjan Fredrikssons yrkande, vilket avslås och bifall mot avslag på kommunförvaltningens förslag vilket bifalles. Kommunstyrelsens beslut 1 Upprättat förslag till bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar godkänns. 2 Kanslienheten får i uppdrag att administrera och utbetala bidraget till enskilda vägar. Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

35 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 126 Yttrande över Eva Edvardssons (mp) motion om att inrätta servicegarantier inom kommunal verksamhet för kommunens invånare, dnr 41.02/009 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 33, att överlämna rubricerade motion till kommunstyrelsen för beredning. Motionären föreslår: att Hällefors kommun inrättar servicegarantier för invånarna i Hällefors kommun inom kommunal verksamhet framför allt inom skola dvs. förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg men gärna inom alla områden. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 64, att överlämna motionen till kommunförvaltningen för beredning. Kommunförvaltningens kanslienhet har i yttrande beskrivit projektet Tjänstegarantier i all kommunal verksamhet där bl.a. Rättviks kommun deltog, vilket motionären hänvisat till. I yttrandet beskrevs också hur Hällefors kommun på olika sätt har arbetat och arbetar med kvalitetsfrågor och föreslog att motionen skulle anses besvarad med detta. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 9, att överlämna motionen till ledningsgruppen för kvalitets- och miljöledningssystem för ytterligare beredning. Efter gruppens upphörande har motionen övergått till ekoberedningen. Ekoberedningen beslutade på sammanträde , 49, att överlämna motionen till välfärdsbokslutsgruppen för yttrande. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Susanne Grundström (s) att välfärdsbokslutsgruppen var en grupp som fanns i arbetet med välfärdsbokslutet, men att den därefter upphörde. Hon

36 Kommunstyrelsen (55) yrkar att motionen skall anses besvarad med att den mist sin aktualitet och att man i arbetet med välfärdsbokslutet kommer att arbeta med kvalitetsfrågor. Lilian Stenqvist och Ritha Sörling, båda (s), yrkar att motionen kan besvaras med att kommunen redan arbetar mycket med kvalitetsfrågor på olika sätt. Ordföranden ställer proposition på yrkandena, vilka bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Motionen skall anses besvarad med att kommunen arbetar aktivt med kvalitetsfrågor på olika sätt bland annat i samband med välfärdsbokslutet.

37 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 127 Yttrande över Inger och Bo Larssons medborgarförslag om Hälsans väg en cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan, dnr 37.07/312 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 53, att överlämna rubricerade medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget lyder: Bygg en cykelväg mellan Hällefors Grythyttan - Hälsans väg. Detta förslag har förmodligen framförts tidigare men det känns nu som att idén bör aktualiseras och komma till ett förverkligande. Motivering och några idéer kring vägen Utbyggnaden av Måltidens Hus och alla studenter i Hällefors och Grythyttan. Att cykla är friskvård. Naturlig koppling till Hälsans Hus i Grythyttan samt det allt större behovet av att vi alla behöver röra på oss lite mer. Förmodligen blir det mer tung trafik på vår ordinarie väg mellan orterna när virkesterminalen står klar i Hällefors. Använd gamla järnvägsbanken och gamla vägsträckningar mellan Hällefors och Hammarn. Ordna informationstavlor om den nedlagda industriverksamheten längs cykelvägen. Sök sponsorer som vill synas längs sträckningen. Finns säkert företag inom kommunen som har möjlighet och intresse av att ställa upp med maskinkraft vid delar av byggandet. Sälj andelar eller vackra vyer längs sträckningen vid Svartälven och Torrvarpen.

38 Kommunstyrelsen (55) Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 92, att överlämna medborgarförslaget till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) för beredning. BKT har undersökt möjligheterna att bygga en cykelväg genom att använda den gamla järnvägsbanken och en gammal vägsträckning mellan Hällefors och Hammarn. Vegetation och rotsystem från träden har gjort att järnvägsbanken försvagats så den del som är möjlig att använda är ca 800 meter. Omedelbart efter järnvägsviadukten försvinner järnvägsbanken in i tät slyskog. Där det inte finns någon järnvägsbank kvar, krävs ny sträckning utefter Lv 244 i ca 1,7 km. Nästa bit av möjlig cykelväg i dagsläget är den enskilda grusvägen över Saxhyttefallet, en sträcka på ca 1,5 km. Därefter saknas tänkbar sträckning till norra infarten till Grythyttan väster om Lv 244. Genomfarten i Grythyttan är sedan ca 1,7 km för att komma till Måltidens Hus. Denna sträckning blir totalt ca 8,5 km lång och innebär flera korsningspunkter med väg och järnväg. Allt detta medför att det blir en mycket kostsam utbyggnad samt även relativt höga driftskostnader i framtiden. BKT förordar därför en utbyggnad av en ny cykelväg utmed Lv 244 på den östra sidan av vägen. Den vägen skulle inte få några korsningspunkter med länsvägen annat än inne i tätorterna. Ur trygghetsperspektivet kan det också upplevas tryggare att färdas per cykel utmed en trafikerad väg än inne i skogen. Eventuell belysning skulle även kunna gynna alla trafikanter. I detta förslag krävs dock lösen av markfrågor samt en helt ny konstruktion. Byggnation av cykelväg bör enligt BKT:s utredning kalkyleras till en kostnad på mellan miljoner kronor. Detta innefattar då en komplett utbyggd året runt cykelväg belagd och med belysning. Med hänvisning till de mycket höga kostnaderna för anläggandet av en cykelväg måste medborgarförslaget avvisas. Med hänsyn till kommunens övriga investeringsbehov kan ett sådant projekt svårligen prioriteras. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 På grund av de mycket höga kostnaderna för byggande av en cykelväg måste förslaget avvisas. 2 Därmed skall medborgarförslaget anses besvarat.

39 Kommunstyrelsen (55) Kommunfullmäktige 128 Yttrande över Anna Gustavssons medborgarförslag om cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors, dnr 82.07/312 Anna Gustavsson har överlämnat rubricerade medborgarförslag till kommunfullmäktige. Hennes motivering: - Varför inte få Hällefors kommuns befolkning att röra på sig mer, utan att vara rädd när man cyklar eller går, vad vet jag. - Denna sträckan mellan Hällefors och Grythyttan är för många daglig pendlingssträcka mellan jobb & hem, men även en lagom motionssträcka. - Det finns även många skolbarn som går i skolan i Grythyttan, men bor i Hammarn, har sina kompisar i Grythyttan, vill kanske leka eller har träning etc., de skulle på egen hand cykla om vägen var tryggad genom en CYKELBANA. - Ur hälsosynpunkt tror jag att en cykelbana skulle få fler människor att röra på sig, avståndet är perfekt, detta skulle även påverka vår miljö eftersom många antagligen skulle ta cykel till jobbet, även skjuts till & från kompisar med bil skulle minska, då skolbarn skulle kunna cykla till varann, till träning m.m., vilket skulle göra att vi som egen person skulle må bättre + att miljön skulle må bättre. TÄNK ATT KUNNA TA SIG TILL JOBBET och få motion + bättre miljö, på samma gång, och även ev. kunna slippa vällevnadssjukdomar som förhöjt blodtryck, diabetes m.m. i tidig ålder. I en utredning som gjorts för ett annat medborgarförslag i samma ärende, Inger och Bo Larssons medborgarförslag om cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan som behandlas på samma sammanträde, har Bergslagens Kommunalteknik (BKT) yttrat följande:

40 Kommunstyrelsen (55) BKT har undersökt möjligheterna att bygga en cykelväg genom att använda den gamla järnvägsbanken och en gammal vägsträckning mellan Hällefors och Hammarn. Vegetation och rotsystem från träden har gjort att järnvägsbanken försvagats så den del som är möjlig att använda är ca 800 meter. Omedelbart efter järnvägsviadukten försvinner järnvägsbanken in i tät slyskog. Där det inte finns någon järnvägsbank kvar, krävs ny sträckning utefter Lv 244 i ca 1,7 km. Nästa bit av möjlig cykelväg i dagsläget är den enskilda grusvägen över Saxhyttefallet, en sträcka på ca 1,5 km. Därefter saknas tänkbar sträckning till norra infarten till Grythyttan väster om Lv 244. Genomfarten i Grythyttan är sedan ca 1,7 km för att komma till Måltidens Hus. Denna sträckning blir totalt ca 8,5 km lång och innebär flera korsningspunkter med väg och järnväg. Allt detta medför att det blir en mycket kostsam utbyggnad samt även relativt höga driftskostnader i framtiden. BKT förordar därför en utbyggnad av en ny cykelväg utmed Lv 244 på den östra sidan av vägen. Den vägen skulle inte få några korsningspunkter med länsvägen annat än inne i tätorterna. Ur trygghetsperspektivet kan det också upplevas tryggare att färdas per cykel utmed en trafikerad väg än inne i skogen. Eventuell belysning skulle även kunna gynna alla trafikanter. I detta förslag krävs dock lösen av markfrågor samt en helt ny konstruktion. Byggnation av cykelväg bör enligt BKT:s utredning kalkyleras till en kostnad på mellan miljoner kronor. Detta innefattar då en komplett utbyggd året runt cykelväg belagd och med belysning. Med hänvisning till de mycket höga kostnaderna för anläggandet av en cykelväg måste medborgarförslaget avvisas. Med hänsyn till kommunens övriga investeringsbehov kan ett sådant projekt svårligen prioriteras. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 På grund av de mycket höga kostnaderna för byggande av en cykelväg måste förslaget avvisas. 2 Därmed skall medborgarförslaget anses besvarat.

41 Kommunstyrelsen (55) 129 Daniel Törnstens (v) motion om HBT-utbildning till anställda inom Hällefors kommun, dnr 95.07/027 Kommunfullmäktige beslutade , 93, att överlämna rubricerade motion till kommunstyrelsen. Motionen lyder: Vänsterpartiet Hällefors hade nyligen nöjet att få en grundläggande utbildning i HBT-frågor. HBT står för Homo, Bi, Trans-personer. Vi lärde oss mycket och menar att denna utbildning är något som bör komma alla anställda i Hällefors kommun till del. Vi anser att en HBTperson inte skall behöva dölja sin sexuella läggning eller behöva utstå kränkningar på grund av sin identitet. Fritt Fram är ett samarbetsprojekt som arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet. Kostnaden för utbildningsmaterialet är ringa. Fritt Fram drivs bland annat av Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting samt olika fackförbund. Projektet är delfinansierat via medel från Europeiska Socialfonden och Equalprogrammet. Vänsterpartiet föreslår att: - Hällefors kommun ger en HBT-utbildning till samtliga anställda i kommunen, förslagsvis Fritt fram. Kommunstyrelsens beslut - Motionen överlämnas till kommunförvaltningen för beredning.

42 Kommunstyrelsen (55) 130 Mats Runqvists (hob) och Riitta Löfströms (hob) motion angående en total översyn av omsorgens verksamhet och ekonomi, dnr 94.07/700 Kommunfullmäktige beslutade , 92, att överlämna rubricerade motion till kommunstyrelsen. Motionen lyder: Vi anser att det är hög tid att man får en total översyn av Omsorgens verksamhet och dess ekonomi. Under de senaste åren har verksamheterna dragits med underskott och vi anser inte att förvaltningen själv kan komma till rätta med problemen utan behöver färska ögon som gör en total översyn. Man klarar inte av att hålla lagda budgetar och detta anser vi är oacceptabelt. Man kan inte varje år begära tilläggsbudgeteringar och andra extra pengar år efter år. Detta har bland annat påpekats av kommunrevisorerna under flera år. Vi är övertygade om att det går att få ekonomin att gå ihop utan att det skall drabba brukare och anställda. Det finns kommuner som gjort liknande översyner och som lyckats tjäna stora pengar och samtidigt förbättra verksamheterna. Exempel på detta är t.ex. Gävle och Norberg. Där har man köpt in en konsult utifrån, som tillsammans med en ekonom gått igenom verksamheten. Vi anser inte att förvaltningens egen personal skall göra detta själva då man lätt blir hemmablind och har fullt upp med den dagliga driften. Nya idéer utifrån kombinerat med stort kunnande både vad gäller ekonomi och verksamheterna man bedriver inom omsorgen är nödvändiga. Kostnaden för detta arbete kommer vi att ha nytta av i många år framöver. Något radikalt behöver göras. Kommunstyrelsens beslut - Motionen överlämnas till kommunförvaltningen för beredning.

43 Kommunstyrelsen (55) 131 Mats Runqvists (hob) motion om barnomsorg på kvällar, helger och nätter, dnr 93.07/710 Kommunfullmäktige beslutade , 91, att överlämna rubricerade motion till kommunstyrelsen. Motionen lyder: Undertecknade vill att man inom bildningsförvaltningen gör en utredning om behovet av barnomsorg på annan tid än dagtid. Det finns många småbarnsföräldrar som arbetar inom ex. äldreomsorgen eller industrin där man jobbar både kvällar, helger och nätter. Och visar sig behovet finnas bör man utreda möjligheten att ordna barnomsorg på dessa tider. Kommunstyrelsens beslut - Motionen överlämnas till bildningsförvaltningen för beredning.

44 Kommunstyrelsen (55) 132 Sture Beckmans (s) och Bert-Thore Petterssons (s) motion om säkrare trafikmiljö i Grythyttan, dnr 91.07/512 Kommunfullmäktige beslutade , 90, att överlämna rubricerade motion till kommunstyrelsen. Motionen lyder: Grythyttans Socialdemokratiska förening har inventerat trafiksäkerhetsfrågor i Grythyttan. En stor brist i trafiksäkerheten är avsaknaden av säkra hållplatser för på- och avstigande efter Kyrkogatan i Grythyttan. Efter torget i Grythyttan och upp till norra utfarten (Kyrkogatan väg 244) finns det i nordlig riktning inga säkra hållplatser. De allra flesta som står utefter Kyrkogatan är också barn och ungdomar. Särskilt vintertid med snöplogkanter och extra smal väg så är faran för bussresenärerna speciellt stor. I detta fall anser vi att man måste anlägga säkra hållplatser, vilket innebär att man kan stå vid sidan av vägen och gärna på en upphöjd yta som är separerad från vägen. För att skapa en säkrare trafiksituation är det angeläget att också gångvägar/trottoarer till hållplatserna iordningställs. Vi är medvetna om att Kyrkogatan i Grythyttan administreras via Vägverket. Vi anser att oberoende av vem som är ansvarig för vägen ska Hällefors agera för att en säker trafikmiljö skapas. Vi föreslår att Hällefors kommun: - inventerar de farliga hållplatslägena - tillser att säkra hållplatser och trottoarer till dessa hållplatser anläggs. Kommunstyrelsens beslut - Motionen överlämnas till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning för beredning.

45 Kommunstyrelsen (55) 133 Delgivningsärenden, ej utnyttjad kommunal förköpsrätt, dnr 1.07/260 A/ Fastigheten Hällefors 9:315 (Nygård) Köpare: xx Säljare: xx B/ Fastigheten Hult 1:13 (Bäsnäset, Sörälgen) Köpare: xx Säljare: xx C/ Fastigheterna Hjulsjöby 1:71 och 1:34 (Hjulsjö) Köpare: xx Säljare: xx D/ Fastigheten Grythyttan 6:258 (Torget, Grythyttan) Köpare: xx Säljare: xx E/ Fastigheten Gillershöjden 3:1 (Sikforsvägen 32) Köpare: xx Säljare: xx F/ Fastigheten Hällefors 9:624 (Sävenfors) Köpare: xx Säljare: xx G/ Fastigheten Grythyttan 23:1 (Kyrkogatan 13, Grythyttan) Köpare: xx Säljare: xx

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Ritha Sörling och Göran Strömqvist. Kommunsekreterarens rum onsdag 2009-05-27

Ritha Sörling och Göran Strömqvist. Kommunsekreterarens rum onsdag 2009-05-27 Kommunstyrelsen 2009-05-19 1 (71) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 13.00 19.30 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07 Kommunstyrelsen 2008-04-01 1 (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer