Nr 7 / Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 7 / 2011 18.11.2011. Rösta på årets Lucia i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 7 / LUCIA 2011 klena Kronholm mjasmine Nedergård jsara Eklund ljenny Långström ndaniella Lassas Rösta på årets Lucia i Korsnäs Närmare presentation av Luciakandidaterna finns på sida 4. Röstningslådorna finns på de lokala affärerna och bankerna. Röstningen avslutas Välkomna på Luciafest Luciafesten hålls den kl. 19 Program och kaffeservering Närmare info senare Arr. Västkustryttarna

2 Anitas ruta Äldreomsorgscentret - Buketten Korsnäs kommun bygger ut den öppna vården. Arbetet med att planera en utbyggnad och renovering av äldreomsorgscentret Buketten har fortsatt hela våren och hösten. Planeringskommittén har bestått av Henrik Rosendahl, Anita Ismark, Britta Vikberg, Kerstin Sjöstrand, Johanna Björkman och Ulf Granås. Planerare Lars-Erik Nordlund har deltagit i planeringskommitténs möten. Kommittén har i dagsläget hållit åtta möten. Vid det första mötet gjordes en rundvandring vid Buketten för att kartlägga renoveringsbehovet. Konstaterades att följande behöver åtgärdas i samband med en renovering: fyra tak förnyas, området dräneras, fasaderna målas, ytterdörrar byts ut, promenadvägarna breddas, ramper görs till alla lägenheter, wc-dörrarna byts ut till skjutdörrar, en del av köksinredningen och/eller skrubbar tas bort i vissa lägenheter, matsalen förstoras, ett oanvänt allmänt förråd görs om till förråd för vårdförnödenheter samt att alarmsystem installeras. I samband med rundvandringen konstaterades också att det skulle vara möjligt att göra en helt ny byggnad på området. Alla lägenheter som är i behov av renovering i nuläget är bebodda. Efter att nybyggnaden står klar kan de av Bukettens hyresgäster, som berörs av renoveringen, flytta in i nybyggnaden under tiden som en renovering pågår i de äldre husen. Med budgeterade medel kan taken renoveras på de gamla husen och andra behövliga åtgärder göras enligt uppgjord åtgärdsförteckning. Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsanslag för åren Beräknad kostnad för nybyggnaden uppgår till euro (moms 0 %). 2 nya hus När huset utpålats i terrängen på området konstaterade kommittén att ett hus med 6 bostäder blir för stort på den tilltänkta byggnadsplatsen. Planeringskommitténs nya förslag blev att två nya hus byggs med tre bostäder i vardera huset. Det ena huset har 2 bostäder som är 42 m 2 med 1 r + stugkök och 1 bostad som är 47,5 m 2 med 1 r + stugkök. Det andra huset har 3 bostäder som alla är 54,5 m 2 med 2 r + kök. Det ena huset byggs vid Skylvägen och det andra vid Telestigen. Huvudplanerare är byggnadsingenjör Lars-Erik Nordlund. El och VVS planeras av ingenjörsbyrå Stagnäs & Nylund. Bergvärme Gällande uppvärmningen av lägenheterna konstaterades att bergvärme, med värmepumpar på 8 eller 10 kw i varje lägenhet blir det förmånligaste alternativet i längden. Den gamla oljepannan är i bruk i dagsläget men ett system med oljeuppvärmning förnyas inte utan bergvärme bör användas som uppvärmningssystem på hela området. Huvudmatarkabeln har redan flyttats av Vasa Elektriska. 2 Ritningar över de nya husen via äldreomsorgscentret Buketten.

3 Gällande ventilationen i de nybyggda lägenheterna så installeras ett aggregat/bostad med energiförbrukning klass A, enligt samma standard som i ett egnahemshus. Infraröd belysning installeras i badrummen. Belysningen tänds av sig själv då man kommer in i rummet. Vivagos system för personalarm installeras så småningom på hela området. I första hand kommer alarmet att installeras i de nybyggda bostäderna och i de övriga efter hand som de renoveras. Alarmsystemet är trådlöst och kräver en sändare ovanför varje dörr. Alarmet går till personalen på området. Täckning över hela området bör garanteras. En offert på installering av sprinklersystem har begärts i samband med offertförfrågan. Information om planerna Kommittén har planerat in markiser till de nya husen. Personalen har fått ge sina synpunkter på inredning och inredningsmaterial till lägenheterna. Det blir ljust och luftigt! Ritningarna har varit uppsatta på väggen i Bukettens matsal. Bukettens hyresgäster och anhöriga har fått ett informationsbrev och har haft möjlighet att bekanta sig med planerna. Hela uteområdet förnyas på en gång efter att byggnadsarbetena är färdigställda. Tanken är att bredda promenadvägarna på Buketten området och att anlägga en vacker trädgård. Sista inlämningsdag för offerterna är 11 november Byggnadsarbetena inleds 1 december De nya husen ska vara inflyttningsklara Trevlig Lilla Jul önskar Anita Ismark Kommundirektör Entreprenör för fasadrenovering Fasaden på Bredblick bostadsfastighet i Korsnäs k:by ska renoveras. Tekniska nämnden har sänt ut en offertförfrågan till sju entreprenörer. Fyra anbud inkom inom utsatt tid. Tekniska nämnden beslutade att Byggnadsbyrå B Ravald Ab antas till entreprenör för fasadrenoveringen av Bredblick bostadsfastighet i Korsnäs k:by. Entreprenadpriset är ,07 (moms 0%). Delgeneralplan för Molpe by Delgeneralplanen för Molpe by skall börja revideras. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse följande kommittémedlemmar för revideringen av Molpe delgeneralplan: Dage Stenbäck, Ulf Granås, Karl-Erik Nylund, Jonas Lindholm, Maj-Britt Rosbäck och Annika Ravald. Fastighetsskötare i Harrström Vaktmästarbefattningen vid Harrström gruppfamiljedaghem, 12,5% av heltid, har utannonserats att sökas. Befattningen bör tillträdas fr.o.m eller enligt överenskommelse. Inom utsatt tid har en ansökan inkommit. Tekniska nämnden beslutade att välja Mirza Hodzic till fastighetsskötare vid Harrström gruppfamiljedaghem fr.o.m Kompletteringsval Ledamoten Jonas Sten har skriftligen anhålligt om befrielse från alla sina politiska uppdrag som han har i Korsnäs kommun på grund av bortflyttning från orten till utlandet. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse Marcus Nordmyr till medlem i IT-kommittén för den återstående mandattiden. Till medlem i planeringskommittén för bibliotekets renovering utsågs Håkan Wester. Till kommunstyrelsens representant i tekniska nämnden utsågs Jonas Lindholm. Jonas Lindholm avsade sig uppdraget som kommunstyrelsens representant i tillsynsnämnden. Kommunstyrelsen utsåg Håkan Wester till kommunstyrelsens representant i tillsynsnämnden i stället för Jonas Lindholm. Bokbussamarbetet med Närpes fortsätter Korsnäs kommuns femåriga avtal om bokbussamarbete med Närpes stad går ut vid årsskiftet. Biblioteksdirektör Kerstin Svartnäs i Närpes har meddelat att Nämnden för fri bildning i Närpes önskar att Närpes stad önskar en förlängning av hyresavtalet för Korsnäs bokbuss. Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har föreslagit bokbussavtalet med Närpes kan förlängas dock så att en procentuell förhöjning på avgiften görs, så att utgifter som skatter, försäkringar, underhåll täcks. Kommunstyrelsen beslöt att förlänga bokbussavtalet med Närpes stad med en förhöjning av avgiften för att täcka utgifter som bl.a. skatter, försäkringar och underhåll. 3

4 LUCIA Rösta på Korsnäs Lucia 2011 Röstningen går till så att du skriver kandidatens nummer på en lapp och lägger den i lådan tillsammans med 2 euro. Röstningen avslutas Arr.Västkustryttarna 1. Sara Eklund, 15 år, Helenelund Intressen: sång Lena Kronholm, 15 år, Harrström Intressen: rita, fotografera 3. Jenny Långström, 16 år, Korsnäs Intressen: hästar, handarbete, musikinstrument Jasmine Nedergård, 16 år, Molpe Intressen: musik, pyssla, motionera 5. Daniella Lassas, 14 år, Harrström Intressen: fotografera, friidrott, sång

5 Kommunstyrelsen förordar Västkustens miljondistrikt Vasa sjukvårdsdistrikt har under två års tid utrett vilket miljondistrikt Vasa sjukvårdsdistrikt borde tillhöra. Detta utredningsarbete har resulterat i en strategi för Västkustens miljondistrikt. På grund av många olika faktorer befinner sig den finska hälsovårdens verksamhetsfält i en brytningstid. Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft och man väntar på lagen om ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. I regeringsprogrammet från juni 2011 konstateras, att ansvaret för att finansiera och ordna social- och hälsovården ligger hos samma organisation, som är en kommun eller ett av flera kommuner bildat social- och hälsovårdsområde. I vårt land finns fem specialupptagningsområden för kommunernas och social- och hälsovårdsområdenas gemensamma uppgifter. Deras uppgift är bl.a. krävande centraliserade tjänster inom social- och hälsovården och uppgifter som har med forskning, utveckling och utbildning att göra. För den specialiserade sjukvården finns nu fem specialupptagningsområden (ERVA-områden), vilket grundar sig på antalet universitetssjukhus. På basis av Vasa sjukvårdsdistrikts lägesanalys ser det ut som om jourverksamheten i vårt land kommer att koncentreras till att verka i anslutning till starka specialsjukvårdsenheter, som också bör vara i stånd till krävande åtgärder. En tillräcklig tillgång på personal och en tillräcklig kompetens kan garanteras bara i stora enheter. Framtiden för de självständiga sjukvårdsdistrikten är osäker i regeringsprogrammet är målet att förstärka primärkommunernas ställning och Erva-områdenas styrmakt och tydligen också beslutanderätt kommer att öka. Samarbete mellan tre sjukvårdsdistrikt Grundtanken i strategin för Västkustens miljondistrikt är att man genom att kombinera resurserna hos de tre sjukvårdsdistrikten och kunskapskapitalet hos Åbo universitet bildar en helhet, som producerar mera och bättre samt förmånligare specialsjukvårdstjänster än sjukvårdsdistrikten var för sig. På lång sikt betjänar de tre sjukvårdsdistriktens resurser bättre hela befolkningen då deras användning kan dimensioneras enligt befolkningens behov. Enligt strategin kan arbetsplatserna bevaras och på så sätt att deras kapacitet betjänar hela Västkustområdet. För akutvård måste den befolkning som är belägen på långt håll från universitetssjukhusen ha till sitt förfogande tillräckligt nära ett centralsjukhus som erbjuder full service på patientens modersmål. För att trygga en jourberedskap dygnet runt krävs det en tillräcklig läkarbemanning och för ett kostnadseffektivt upprätthållande av denna behövs igen en tillräcklig patientvolym under tjänstetid. Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet och Åbo universitetscentralsjukhus bildar, näst efter Helsingfors det mest betydande medicinska lärosätet på nationell nivå i vårt land och en koncentration av medicinsk forskning med flera hundra år gamla traditioner och en också internationellt känd och erkänd ställning inom många medicinska specialiteter. Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet och Åbo Universitetscentralsjukhus är kraftigt engagerade i förverkligandet av läkarutbildningen i hela västkustens miljondistrikt genom att beakta alla tre sjukvårdsdistrikts möjligheter att verka som utbildningssäten samt behoven vid rekrytering av kunniga inom medicin utan att glömma vikten av de svenskspråkiga tjänsterna både inom utbildningen och i patientvården. Västkustens miljondistrikt garanterar jämlika och effektiva tjänster genom att utnyttja sina gemensamma resurser och Åbo Universitets kunnande för att främja hälsan och välmågan hos Västkustens befolkning. Statsrådet är den instans som fattar det slutliga beslutet om till vilket ERVA-distrikt Vasa sjukvårdsdistrikt ska höra. Västkustens miljondistrikt Kommunstyrelsen avgav följande utlåtande: Kommunstyrelsen i Korsnäs anser att ett byte av ERVA-område enligt Vasa sjukvårdsdistrikts strategiplan är motiverat. Det ligger i vårt intresse att stärka Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsförutsättningar, kommuninvånarnas tillgång till akutvård som närservice, trygga tillgången på högt specialiserade läkare och en god vård på patientens modersmål även för svenskspråkiga. Målen överensstämmer med kommuninvånarnas behov. Trygga tre jourhavande sjukhus som täckande tillhandahåller specialsjukvårdstjänster i Björneborgs-, Åbo- och Vasaregionen Trygga verksamhetsförutsättningarna för Åbo universitetscentralsjukhus och den medicinska fakulteten vid Åbo Universitet genom att utöka befolkningsunderlaget i upptagningsområdet för den högspecialiserade vården Trygga antalet läkare i Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt och deras utbildningsbehov samt upprätthålla forskningsverksamheten så att den vetenskapligt högtstående verksamheten ska kunna fortsätta Trygga tillgången på specialsjukvårdstjänster för svenskspråkiga på deras eget modersmål 5

6 Gemenskapskväll Korsnäs församling och Korsnäs kommun ordnade tillsammans för första gången en gemenskapskväll för infödda Korsnäsbor, inflyttade och invandrare söndagen den 11 september 2011 i nya församlingshemmet. Ungefär 75 personer var samlade och invandrarna var i klar majoritet av deltagarna. Speciellt burmeserna hade mött upp. Tf diakon Ebba Carling höll i trådarna för gemenskapskvällen, som inleddes med allsången Räck mig din hand vi har samma väg att gå. Fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren höll välkomst- och hälsningsanförande. Burmeser medverkade med sång och musik, bl.a. Hpen Bu som till eget ackompanjemang sjöng en sång som han skrivit om Finland. Marius från Rumänien spelade dragspel och sjöng. Håkan Enqvist skulle ha varit kvällens gästtalare, men han hade insjuknat på en resa till Thailand så hans fru Lisa Enqvist medverkade istället. Lilla bibeln på nio språk Lilla bibeln, dvs. Johannes 3:16, lästes på nio språk; svenska, finska, engelska, tagalog, thai, karen, burmesiska, rumänska och vietnamesiska. Lisa Enqvist hade med sig kvällens överraskningsgäst, Cindy från Kina, som sjöng och läste samma bibelvers på kinesiska. Tanken var att Saudina Hodzic skulle ha berättat om hur det var att flytta till Korsnäs som invandrare men fick tyvärr förhinder samma dag. Kyrkoherde Guy Kronqvist höll avslutningsandakt och kvällen avslutades med sången Man skall leva för varandra. Runt de dukade kaffeborden umgicks de olika nationaliteterna och en gemytlig stämning rådde. För barnen ordnades barnpassning i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. Samlingen gav mersmak och planerna på en liknande tillställning finns redan i tankarna för nästa år. Text: Arbetsgruppen Foto: Ann-Sofi Backgren På bilden syns representanter för åtta av de nio språk, som lilla bibeln upplästes på: svenska, finska, rumänska, tagalog, vietnamesiska, thai, burmesiska och karen. 6

7 Grundtvig-projektet Gender Issues - Why hide a truth? Europeiska kommissionens Program för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme LLP ) erbjuder mångsidiga och stimulerande lärandemöjligheter för personer i alla åldrar och i olika livssituationer. Programmet finansierar utbytesstudier, studiebesök och olika utvecklings-, samarbets- och nätverksprojekt. Programmets mål är att med hjälp av livslångt lärande främja gemenskapens utveckling till ett kunskapssamhälle. I Finland fungerar CIMO, Undervisnings- och kulturministeriets internationella enhet, som programmets nationella kontor. Partnerskap för lärande (learning partnerships) är småskaliga utvecklingsprojekt där man utbyter erfarenheter och praxis. Deltagande länder är minst tre och projekttiden är 2 år. CIMO beviljar bidrag enligt mobilitetens omfattning, det vill säga antal resor och utbytet till partnerländerna. Arbetet inom partnerskap för lärande utgår ifrån ett gemensamt tema som intresserar alla. Det arrangeras i regel gemensamma projektmöten 3-5 gånger inom projekttiden. Partnerna turas om att vara värdar för mötena. I samband med mötena arrangeras ofta workshoppar till vilka man också inbjuder utomstående deltagare. Korsnäs kommun svarade på en partnerskapsförfrågan på vårvintern 2011 från Antwerpen i Belgien. Övriga partners kommer från Tjeckien, Spanien och Turkiet. Sedan dess har projektet genomgått en större EU-utvärdering och projektet har poängmässigt rangordnats högt. Till CIMO i Finland inkom 79 ansökningar till denna programhelhet av vilka 34 slutligen godkändes (mindre än hälften). Korsnäs kommuns partnerskapsprojekt tillsammans med ovannämnda koordinator och partners/länder är ett av dessa godkända projekt/erfarenhetsutbyte. Infrastrukturprojekt för Kvarkens världsarv Forststyrelsen har initierat ett projekt, som skall trygga användningen av naturstationerna inom Kvarkens världsarvsområde. Alla naturstationer inom världsarvsområdet är även lämpliga rekreationsområden i världsarvskommunerna. Åtgärderna i projektet baserar sig på förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet i Kvarkens skärgård och på naturturismplanen som färdigställdes år 2011 i samarbete med företagare inom besöksnäringen och med olika samarbetsparter. Molpehällorna För Molpehällornas del föreslås följande åtgärder: Renovering av CIMO i Finland har beviljat Korsnäs kommun i bidrag för perioden Bidraget är avsett för resor, uppehälle och samverkan inom partnerskapet och tanken är att bidraget i sin helhet skall täcka utgifterna. Projektets namn är Gender issues- why hide the truth och teman som skall behandlas inom partnerskapet är: arbete, utbildning, den sociala kretsen, familj, kultur, medvetenhet och egenmakt utgående ifrån ett jämställt samhälle i Europa. Korsnäs kommun är kallad till ett första partnerskapsmöte som kommer att hållas hos koordinatorn i Antwerpen På våren-försommaren 2012 står Korsnäs kommun värd för besök/workshop från de deltagande länderna i partnerskapet. Korsnäs kommun har som avsikt att samarbeta med medborgarinstitutet och andra intresserade lokala organisationer och föreningar. Därtill kan intresserade tjänstemän och förtroendevalda delta i gemensamma projektaktiviteter. Som kontaktperson till CIMO och koordinatorn i Belgien fungerar Ann-Sofi Backgren som också står till tjänst med mera information. Kommunstyrelsen konstaterade att CIMO i Finland beviljat Korsnäs kommun euro för detta Grundtvig-projekt. Bidraget ska i sin helhet täcka utgifterna för projektet. Kommunstyrelsen godkänner deltagande i projektet med följande innehåll som skall behandlas inom partnerskapet: arbete, utbildning, den sociala kretsen, familj, kultur, medvetenhet och egenmakt utgående ifrån ett jämställt samhälle i Europa. fuktskador som upptäckts i inkvarteringsutrymmena och i bastu och tvättrum. En solpanel uppsätts. Naturstigen förses med spångar. Från Molpe skolas sida har framförts att en separat bastu närmare stranden skulle vara ett bättre alternativ på Molpehällorna med tanken på lägerskolornas användning. Projektets totalbudget uppgår till euro. Korsnäs andel av projektet är euro/år under åren 2012 och Världsarvskommittén förordar för kommunstyrelsen att Korsnäs kommun deltar i detta infrastrukturprojektet. Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet under åren 2012 och

8 Må bra med piloxing och akupunktur Årets Må Bra/Motionsdag ordnades lördagen vid YA/Hälsosmedjan i Korsnäs. Hälsosmedjan stod öppen för alla intresserade under dagen och gymutrustningen var i flitig användning. Arne Huhtaoja instruerade hur de olika maskinerna fungerade under förmiddagen. Akupunktur Senare på dagen presenterade Arne Huhtaoja den nyaste typen av behandlingar som görs i nejden akupunktur. - Akupunktur är en 2000 år gammal kinesisk metod, som hjälper mot olika typer av värk såsom muskelvärk, ledvärk, spänningar och huvudvärk, förklarade han. Han har själv vidareutbildat sig inom området och har sedan ett år tillbaks rättighet att behandla med akupunktur. - Akupunktur kan ses som en del av en fysikaliskt behandling tillsammans med massage och värmebehandling. Bäst verkar akupunktur på långvariga smärtor och värk i olika delar av kroppen. Smärtorna kan bero på t.ex. olyckor eller naturliga förslitningar. Akupunkturen botar kanske ingen permanent, men kan hjälpa till att eliminera smärta och värk och göra så att människan kan fortsätta leva ett normalt liv. Hittills har Arne behandlat ett 70-tal klienter med akupunktur. - Vanligast är att först pröva behandling under 2-3 gånger. På den tiden kan man avgöra om behandlingen kommer att ge resultat eller ej. Natalia Gurchenkova utförde snabb manikyr och nagelvård på intresserade besökare. 8 Arne Huhtaoja demonstrerade akupunktur på Jessica Reinilä.

9 Piloxing Som avslutning på motionsdagen drog instruktör Ann Franzén ett piloxing-pass för de modiga damerna, som var på plats. - Piloxing är en kombination av dans, pilates och boxning, hälsade Ann när hon inledde. - Man rör sig till musik, tänjer och skuggboxas i olika etapper. Som bäst förbränner man kcal under ett pass, som vanligtvis räcker en timme. Piloxing erbjuds inte ännu i Korsnäs, men på basen av motionsdagens feedback, kan det nog bli aktuellt med denna typ av motion så småningom även på våra breddgrader. Handikapp- och äldrerådets uppgifter Kommunens handikapp- och äldreråd har lämnat in en anhållan om att rådet skulle börja fungera som en remissinstans gällande frågor som rör handikappade och de äldre i Korsnäs. Korsnäs kommun deltar i projektet Äldrecentrum Österbotten som är en del av det nationella KASTEprojektet. Via projektet har utarbetats en verksamhetsrekommendation för äldreråden i Österbotten. Enligt rekommendationerna ska äldrerådens uppgift vara att öka de äldres inflytande och delaktighet i beslut som påverkar deras liv, vilket är en förutsättning för att människan ska må bra och leva ett värdigt liv. I rekommendationerna ingår ett förslag till strukturer för äldreråden i Österbotten. Där framkommer bl.a. att till äldrerådens uppgift ska höra att fungera som remissinstans och att de därmed ska kunna ge utlåtanden i ärenden angående budgetberedning, social- och hälsovård, trafikplanering, byggnadsplanering m.m. Vård- och omsorgsnämnden beslöt att godkänna att äldrerådet börjar fungera som remissinstans i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden anhåller vidare om gemensamma direktiv för alla avdelningar i kommunen för hur äldrerådet ska fungera som remissinstans i praktiken. Kommunstyrelsen omfattade vård- och omsorgsnämndens förslag. Tanken har varit att äldrerådet ska ha en rådgivande funktion gällande olika sektorer i kommunen. Nya gemensamma direktiv utarbetas i samband med att kommunens förvaltningsstadga revideras. I matsalen bjöds det på hälsosamma drycker och smoothies. - Tyvärr var uppslutningen sämre än förra året, men vi hoppas att de som dök upp trivdes i alla fall, hälsade arrangörerna från fritidsavdelningen. Text: Kenth Nedergård Foton: Kenth Nedergård o Helena Höglund-Rusk Årets motionskampanj Utdelning av priset i årets motionskampanj skedde i samband med motionsdagen. Priset till årets flitigaste by i årets motionskampanj gick till Korsbäck by. Jessica Reinilä från Korsbäck byaförening tar emot priset av Roger Lindholm. 9

10 Tomtförsäljning Korsnäs kommun säljer ett ca m2 stort markområde av fastigheten Lindberg 6:44 benämnt tomt nr 1 och 2, kvarter 50 på Bovägen benämnda detaljplaneområde till Mikael och Anna-Stina Aspbäck i Molpe. Köpebrev har undertecknats Köpesumman är 3,04 /m2 eller ,00 för markområdet och 800 för andel i vägbelysningen, sammanlagt ,00. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att det undertecknade köpebrevet skall godkännas. Korsnäs kommun säljer ett ca m2 stort markområde av fastigheten Mann 5:77 i Korsnäs kyrkby till Mikael Holtlund i Korsnäs. Köpesumman är 3,04 /m2 eller 4.560,00. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att det undertecknade köpebrevet skall godkännas. Uthyrning av Molpe saluhall Restaurang Mölle Oy Ab har anhållit om att få hyra den så kallade Molpe saluhall vid Molpe simstrand från och med hösten De ämnar ha byggnaden som lagerutrymme. Det nuvarande tidsbundna hyresavtalet med Elvi Kilvik har gått ut och Elvi har meddelat att hon inte är intresserad av att hyra Molpe saluhall under sommarsäsongen Tekniska nämnden föreslog att Restaurang Mölle Oy Ab får hyra Molpe saluhall som lagerutrymme från och med hösten Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tekniska nämndens förslag. Regionbiljettpris 2012 Kommunstyrelsen i Korsnäs har sedan 1999 medverkat i regionbiljettsystemet i Vasaregionen. Priset för Korsnäs kommuns regionbiljett är innevarande år (2011) 70 /månad. Kommunstyrelsen i Korsnäs fastställde regionbiljettens pris till 72 /månad för år Oförändrade båtplatshyror Båtplatshyrorna vid kommunens småbåtshamnar höjdes inför år Hyrorna är i dagsläget för normal plats 60 euro/pla ts för i kommunen bosatta och 110 euro/plats för övriga. För större båtplat ser(>4m:s bredd) är motsva rande avgifter 85 euro/plats respektive 150 euro/plats. I nämnda avgifter ingår ej moms 23%. Gästham nshyran vid Strömsgrund småbåtshamn har varit 3 euro/dygn exkl. moms 23% och veckohyran 11 euro exkl. moms 23% samt höstsä songhyran (efter 1.9.) vid alla små båtshamnarna 1/3 av respektive årshyra. Tekniska nämnden föreslog att båtplatshyrorna inte justeras inför år 2012 utan fastställes enligt följande: - 60 euro/plats för i kommunen bosatta (normal plats) euro/plats för övriga (normal plats) - 85 euro/plats för i kommunen bosatta (> 4 m:s bredd) euro/plats för övriga (> 4 m:s bredd) - 3,0 euro/dygn (gästhamnsplats) - 11 euro/vecka (gästhamnsplats) - höstsäsonghyra (efter 1.9) 1/3 av respektive årshyra Mervärdesskatt ingår inte i ovannämnda avgifter. Förmedlingsrättigheten av dygns- och veckohyrorna vid gästhamnen ges även i fortsättningen vid överenskommelse till Restaurang Mölle mot skälig provision. Kommunstyrelsen fastställde båtplatshyrorna i enlighet med tekniska nämndens förslag för Tomtinköp Korsnäs kommun har som köpare undertecknat ett köpebrev gällande köp av fastigheten Nyberg 7:55 i Korsnäs kyrkby med säljaren KPO-Kiinteistöt Oy (Handelslaget KPO). På området finns ett bostadshus och ett uthus. Tomten är totalt ca m². Köpesumman uppgår till euro. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att det den undertecknade köpebrevet mellan Korsnäs kommun som köpare och KPO-Kiinteistöt Oy som säljare godkännes. 10

11 Matkulturdag i Molpe På matkulturdagen den 9 oktober kunde marthorna i Molpe bjuda in byborna på brunsch i den nyrenoverade Marthagården. Maten som serverades var gjord på lokala råvaror, bland annat på nyplockad svamp, älgkött och olika rotfrukter. Idén att ordna brunsch kom från Marthaförbundet som ordnade brunsch i Helsingfors matkulturdagen till ära. - Vår brunsch i Molpe lockade många matglada besökare, vi är jättenöjda med arrangemanget, säger Siv Högnäs, ordförande i Molpe marthaförening. Text och foto: Jonna Granqvist Rivipannkaka. Marthaföreningens ordförande Siv Högnäs var nöjd med Matkulturdagen. 11

12 Duktiga tränare och idrottare i Fyren fr.v Alf Strandholm, Amanda Karlsson,Daniella Lassas, Roger Lindholm o Felicia Åbacka. Fyrenflickorna blänkte till i sommarens tävlingar IF Fyren avslutade friidrottssäsongen fredagen den 7 oktober med prisutdelning på Waterloo. Många juniorer och föräldrar samlades till årets avslutning. De fina fyrentårtorna smakade till allas belåtenhet. Den varma och soliga sommaren medförde 6 nya klubbrekord. Felicia Åbacka slog rekord i klassen F-14 år på 100m,200m,300m och 800 m. Nicoline Nystrand kastade rekord i spjut för F-10 år och detsamma gjorde Joel Lindholm i knattespjut för P-10 år. Sommarens saldo i medaljväg blev 4 DM- och 3 SFI- medaljer. Felicia Åbacka, föreningens stora affischnamn för tillfället, placerade sig i årets FM-tävling som fyra på 300 m och sexa på 100 m för F-14 år i Varkaus. Ett 70-tal juniorer har samlats till föreningens evenemang; under våren terräng och under sommaren klubbtävlingar. Pristagare: Erik Sepänaho blev vald till årets tränare. Fyrens bästa friidrottare 2011 är Felicia Åbacka och Amanda Karlsson. Nicoline Nystrand fick pris för sina fina prestationer, bl.a i spjutkastning. Daniella Lassas,Katarina Rönnqvist och Nathalie Nystrand fick pris för tränings- och tävlingsflit. DM- och SFI medaljörerna Felicia Åbacka, Amanda Karlsson, Nicoline Nystrand, Anders Nordmyr och Joel Lindholm premierades också under avslutningskvällen. Föreningens A-klassidrottare Felicia Åbacka och Nathalie Nystrand erhöll varsitt stipendium. Många fyrenaktiva har redan inlett träningen för nästa säsong, med bl.a 12 Dignande prisbord.

13 Gratis Streetdancekurs tisdag kl på högstadiet i Petalax Lärare: Sandra Sundlin Begränsat antal platser! Anmälning senast till Intresseförfrågan till flickor i åk 5-6/föräldrar kring startande av T J E J G R U P P S - V E R K S A M H E T Om tillräckligt med intresse finns ordnar fritidsavdelningen tjejgruppsverksamhet från januari Anmäl intresse senast 5.12 till eller ring Skild enkät för tjejgruppsverksamhet i åk 7-9 görs via högstadiets alla klasser under november. Arr. Move It - Österbotten i samarbete med Korsnäs och Malax fritidsavdelning LedA-ledarskap för unga VAD Ledarskapsutbildning FÖR VEM åringar VAR & NÄR Vasa VAD LÄR DU DIG? Att ge och ta feedback, att hantera negativ stress, att tala inför grupp, att marknadsföra dig själv och att skapa nätverk. Avgift 50 euro. Sista anmälningsdag SE MER PÅ: Fritidsavdelningen deltar i kostnaderna för ungdomar från kommun som deltar i ledarskapsutbildningen. Goda idrottsprestationer Obs! Alla idrottsföreningar bör lämna in ansökan om idrottsstipendier för goda idrottsprestationer under året Ansökan inlämnas till idr.instr. Roger Lindholm tel eller korsnas.fi senast träningar i Botniahallen, i Harrström ochi Kby skola samt träningsläger på Norrvalla och i Kuortane.Mats Åbacka fungerar som tränare. Nämnas kan att Felicia Åbacka blivit uttagen till regionläger inom distriktet. Ordförande för friidrotten har även i år varit Alf Strandholm. Föreningens höstmöte hölls på Waterloo Lördagen den 12 november åkte aktiva och föräldrar till Kuortane för en träningsdag. Gratis resa blev de för alla som deltog i minivarvet och sommarens klubbtävlingar. Övriga intresserade har också möjlighet att delta till ett förmånligt pris. Passa på och stöd IF Fyren, medlemsbrevet kommer i postlådan. Text: Roger Lindholm Foto: Daniella Lassas DM/SFI medaljörerna Felicia Åbacka, Amanda Karlsson, Anders Nordmyr och Nicoline Nystrand. Glada P-7 år har fått sina pokaler. 13

14 Julöppning Julöppning Biblioteket är öppet till kl 19. På lördagen är det sagoläsning och pyssel i Prästgårdsmuseet i samarbete med Korsnäs 4H och Prästgårdsmuseiföreningen. Utställningar November: Om du har ett magiskt ord : 15 år av Ordkonst i Korsnäs Korsnäs 4H:s fototävling på temat Hösten, bildskörden visas på skärmutställning. December: Djurporträtt, målningar av Annika Östman, Vassor. Musikalresa Bindande anmälan till musikalresan Kristina från Duvemåla Fråga efter restplatser inom november! Stängt Måndagen den 5 december, dag före helg, biblioteket stänger kl 16. Bokbussen kör enligt normal måndagstidtabell. På tisdagen firar vi Självständighetsdagen och båda enheterna har stängt. Svenska Dagen På Svenska dagen firades Ordkonsts 15-årsjubileum i biblioteket med historisk tillbakablick av Carita Nyström och uppläsning av nuvarande och tidigare Ordkonstnärerna Jonna Granqvist, Sophia Lundell, Elin Rusk, Joel Lindholm och Jenny Lindholm. Jenny fungerade även som kvällens utmärkta konferencier. Tidigare gästföreläsare som Birgitta Boucht och Bengt Berg fanns på plats, den senare fick den månghövdade publiken att skratta gott åt sina Värmlandshistorier, precis som vid förra besöket för femton år sedan. Musikalartisten Elin Rusk och Kurt Rusk på gitargjorde succé med sin specialskrivna Ordkonstblu(e)s. En succé var också de läckra Ordkonsttårtorna som Julia Lindholm bakat till kaffet. Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen uppvaktade Carita Nyström med blommor och Ordkonst med ett stipendium, som överräcktes av ordförande Mats Åbacka. Dagen till ära avslutades programavsnittet med Modersmålets sång. Foton: Katarina Westerlund Bengt Berg berättade Värmlandshistorier. Elin och Kurt Rusk underhöll med musik. Läckra Ordkonsttårtor. 14

15 Foto: Katarina Westerlund En uppstoppad utter En morgon när Kim Rosenqvist åkte till jobbet så låg den här uttern på vägen och var överkörd. Ringer Håkan Wester och frågar om Korsnäs jaktförening kan ta den för uppstoppning och föreningen var med. På grund av att uttern är ett fredat djur, så måste man ansöka om tillstånd från berörda instanser för att stoppa upp ett sådant djur. Korsnäs jaktförening står för kostnaderna och donerar uttern till Korsnäs kyrkoby skola. Text och foto: Mats Österberg Håkan Wester från Korsnäs jaktförening och rektor Thommy Bergström från Korsnäs kyrkoby skola. Författarbesök Tisdagen den 8 november besöktes biblioteket och Korsnäs och Molpe skolor av den bosniske författaren Sevko Kadric. Han berättade livfullt om bergsklättring, om vänskapens betydelse, om kreativitet och om sitt författarskap för en intresserad publik, på bosniska och på svenska. Han presenterade den nya boken Jag vill måla himlen, på båda språken. Förlåtande hjälpmedel för ljus Glömmer vi ljusen behövs förlåtande hjälpmedel och sådana finns redan. Snart är det igen adventstid när många vill tända levande ljus. Tyvärr händer det varje år att några glömmer bort sina brinnande ljus och följden blir kanske att hemmet är skadat eller helt förstört. Katastrofen är inte långt borta. Ett sätt att undvika detta är att skaffa självsläckande ljus. Dessa är gjorda så att ljusen slocknar när det är ca 5 cm kvar av ljuset. Ljusets veke är behandlad med en särskild vätska som gör veken så hård att den inte mera suger upp stearin till lågan. Ett annat sätt är att sätta en specialgjord ca 6 cm hög glashylsa på ljuset. Ljusstaken måste då vara sådan att det blir tätt mellan staken och glashylsans nedre del. Är det tätt slocknar ljuset när lågan kommer ned i halva glashylsan. Glashylsorna säljs i en förpackning med 4 st så de passar bra till adventsstaken förutsatt att kanten runt ljuset blir tät. Glashylsorna kan diskas i diskmaskin och användas många gånger. Ett tredje förlåtande hjälpmedel är en specialgjord 2,5 cm hög plastliknande hylsa som träs på ljuset. Hylsan måste passa på ljuset och det finns hylsor för olika ljusgrovlekar och olika färger. När lågan kommer ned till plasthylsan krymper denna ihop av värmen och ljuset slocknar. När man släcker ljuset innan lågan börjar värma plasthylsan, vilket man normalt ska göra, kan denna användas på nytt som säkerhet på ett annat ljus. Dessa produkter finns inte ännu i alla butiker som säljer ljus men det lönar sig att fråga efter dem. När medvetenheten ökar och efterfrågan stiger brukar försäljarna skaffa fram det som behövs. Naturligtvis ska man alltid vara försiktig med levande ljus och ha som princip att bara använda obrännbara ljusstakar och alltid släcka ljusen när man lämnar utrymmet där de brinner. Ändå vet vi att vi ibland glömmer viktiga saker och därför ska man använda hjälpmedel som finns för att undvika katastrofala följder. Sådana hjälpmedel kommer mer och mer och de kallas förlåtande, eller förlåtande system. Saudina Hodzic och Sevko Kadric förbereder sig inför författarkvällen i biblioteket Daniel Lindström brandmästare 15

16 BALTIKUMVÄNNERNA informerar Samarias 20-årsjubileum och Missio-2011 i Haapsalu Helgen augusti tillbringade jag med min fru i Haapsalu i Estland. På fredagen deltog vi i Samarias 20-års jubileum. Under dagen guidades vi runt i det nya Samariahemmet, fick höra historier från starten, sång och musik samt berättelser om Samarias arbete i de Baltiska länderna. Vi träffade bekanta både från Finland och Estland, bekanta som vi inte träffat på väldigt länge. Lördagen tillbringades i den gamla slottsruinen på MISSIO Den inleddes med ett trettiotal motorcyklister som kom med var sin stor Estlandsflagga inkörandes på området. Programmet började med att vi unisont sjöng Estlands nationalsång eftersom Estland firade sin 20-åriga självständighet denna dag. Den blandade kören på scen bestod av ca 350 personer. Dessutom underhölls vi med tal från andra länders, länets och stadens representanter samt sång- och musikframträdanden. Dessa både dagar tillbringades i ett vackert Haapsalu med många nya intryck att ta med sig hem. Hälsningar framfördes till alla bekanta från Baltikumvännerna och Korsnäs Församling. Sture Södergran Julklappsinsamling Målartalko hos de hemlösa Hemmet för hemlösa i Petrozavodsk Preodolinije, har varit ett av vår förenings hjälpmål sedan Efter att vi utrett behoven med personalen har vi t.ex. renoverat deras dusch och tvättstugeutrymmen samt köpt nya madrasser till alla sängar. Våren 2011 var en grupp av våra aktiva medlemmar där på besök, och fick höra om att hemmet firar 15-års jubileum denna höst. Eftersom huset såg bedrövligt ut på utsidan, så föreslog gruppen med Anders Landgärds i spetsen att vi tar ett målartalko och fixar detta. För att kunna måla detta två våningshus behövs ställningar och till detta fodras tillstånd av myndigheterna. Istället satsades på målning invändigt. Vi lovade stå för kostnaderna för inköp av färg, penslar och andra förnödenheter och det bestämdes att förarbetet, skrapning, tvättning mm. skulle utföras före vår ankomst. Den 10 augusti, samtidigt då barnen från barnhemmen inledde sin hemresa efter en veckas lägervistelse i Österbotten, for vi sju glada män iväg. Redan tidigt på söndags förmiddagen inleddes arbetet, målningen av en närmare 30 m lång korridor. Arbetet förlöpte så väl att måndag var allt färdigt, t.o.m. städningen. Värdarna visade oss då att det fanns mer att måla i bottenplanet, men vi var tvungna att avisa detta förslag, för att de höll då ännu på med tvättningen och vattnet bokstavligen hängde ner från väggar och tak. Resultatet skulle säkert ha blivit dåligt, om överhuvudtaget någon färg hållits på plats. Slutligen kan vi säga att projektet som helhet förlöpte väl och att vår insats nog syns i många år. Eelis Kammonen Det är igen dags för Baltikumvännerna r.f:s insamling för julklappar till barnhemsbarnen i Petrozavodsk. För många av barnen är denna julklapp den enda dom får. Det är personalen på barnhemmen som köper gåvorna, så att alla barnen får en sak som de behöver eller tycker om. Insamlingsbössor finns i din närbutik och bank. Du kan också använda kontonummer : FI Klappar delas ut till ca 200 barnhemsbarn så din hjälp är verkligen nödvändig! 16 Med hopp om en Givande Jul!

17 Två Johannespriser till Korsnäs Som värd för årets Johannesgala stod fjolårets förening Korsnäs Uf & Bf. Tyvärr är inte den nya uflokalen klar för användning ännu, så galan ordnades i Taklax uf. Samarbetet fungerade smidigt och bägge föreningarna får se tillbaka på en lyckad kväll. Den arrangerande föreningen stod också för programmet under kvällen. Som värdar för kvällens gala fungerade finklädda Tommy Ekström och Sandra Sund, som hann med flertalet klädbyten under det timslånga programmet precis som på en riktig gala. Däremellan fick publiken på närmare 150 österbottningar från när och fjärran ta del av sång, dikt och revyinslag från både Korsnäs och Taklax. Eldsjäl och talang SÖU delar ut Johannespriser i fyra olika kategorier till välförtjänta ungdomsaktivister: Årets förening, talang, eldsjäl och veteran. Glädjande nog premierades två Korsnäsbor med priser under årets gala. Anneli Pellfolk kammade hem priset som årets eldsjäl. Hon har framför allt hållit i trådarna för talkoinsatserna inom föreningen de senaste åren och organiserat jobbet vid den nya uf-lokalen. Hon vill också tacka Anneli Pellfok fick ta emot priset som Årets eldsjäl av kvällens värdpar Sandra Sund och Tommy Ekström. styrelsen och talkojobbarna för deras insats. - Utan duktiga medarbetare och en bra styrelse, gör man ingenting, så priset går lika mycket till dem! Hanna Lagerström uppträdde på Johannesgalan och också fick priset som årets talang. - Det känns jätteroligt att som ung och engagerad se att folk uppskattar det man gör. Till årets förening utsågs Kärklax Uf. Föreningen har de senaste åren livat upp dansbanan i Maxmo, där verksamheten legat i dvala i flera år. Förra årets första dans samlade cirka 2000 personer och sommarens dans lockade över 700 personer. - Det här hade vi aldrig trott för två år sedan när vi startade från noll med inga aktiviteter alls, säger Camilla Berglund. Priset som årets veteran gick till Berit Wiklund från Österhankmo Uf. Hon har varit aktiv sedan 1970-talet och sköter fortfarande om föreningens hus. Efter prisutdelningen fortsatte galan med välsmakande supé och kvällen avslutades med musik till Kicks Duo. Text o foto: Kenth Nedergård Hanna Lagerström fick Johannespriset som Årets talang. Egon/Dr. Löv (Mats Korsbäck) försökte förgäves uppvakta Tina Storsjö i en av kvällens dråpliga sketcher. 17

18 Lekstuga, tv och dvd till dagis Under hösten har lionsklubben ordnat en TV och DVD till gruppfamiljedaghemmet i Harrström. Åke-Sören Nylund har renoverat och lionsmedlemmarna målat en begagnad lekstuga, som överlämnats till daghemmet Siili-Kotten i Korsnäs kyrkby. Mikael Kronholm har vänligen skänkt gräv- och lekutrustning till daghemmet. Samtidigt uppmanar vi intresserade att gärna ge som gåva till daghemmen använda leksaker som passar för barnens utelekar. Behov finns! LC KORSNÄS informerar Saarela Sandra, Skinnars Emma, Storfors Kevin, Södergran Linnéa, Söderlund Julia, Tuure Rodney, Törnroos Kajsa, Westerdahl Alexander, Österbro Anton. Lions verksamhet Perioden har präglats av en livlig verksamhet. Lionsklubben har idag 21 aktiva medlemmar. Periodens styrelse bestod av: President Ann-Sofi Backgren, sekreterare Lis-Britt Södergran, kassör Sune Ekström, vice president Hans Häggqvist, tailtwister Sture Södergran, klubbmästare Anneli Pellfolk, past president Anita Ismark samt medlem Åke-Sören Nylund. Stipendium från Lions Ungdomsfond År 2011 får alla sökanden (44 st studeranden) ett 50 euros stipendium från Lions - totalt euro. Stipendiater: Andersson Ida, Andlin Sebastian, Back Daniel, Bäckman Jessica, Fiskars Josefine, Grahn Elina, Granqvist Jonna, Granqvist Staffan, Hartvik Nicklas, Hofman Alexandra, Hofman Ellinore, Häggdahl Camilla, Häggdahl Josefin, Häggdahl Viktor, Höglund Robin, Ismark Brage, Nynäs Jannike, Lindholm Julia, Linman Madelene, Lågas Willy, Långström Hanna, Mann Dennis, Mann Maria, Mannfolk Jim, Nordmyr Sofi, Norrdahl Philip, Nybjörk Markus, Nybjörk Rasmus, Nyfors Jenny, Nylund Jessica, Nylund Sofia, Nystrand Kim, Palmqvist Hanna, Rusk Kristoffer, Rusk Tommy, 18 Aktiviteter Julkonserten i Korsnäs kyrka gav ett netto på 2.100,65 som fördelades mellan Baltikumvännerna/ Ryska Karelen, Sinnenas Trädgård vid Lärknäs/ Annahemmet och Lions Ungdomsfond. Knorrlund-lotteriet gav ett netto på 2.313,99 för ungdomsstipendier och julgåvor till de 106 st åldringar som besöktes av Lions-medlemmarna. Stipendier 42 st à 50 euro = 2100 euro delades ut till studerande från ungdomsfonden. Lionsklubben har under året också deltagit i det internationella ungdomsutbytet, haft tältuthyrning, glasögoninsamling, planterat och skött om blomlådorna i Korsnäs centrum, besökt vänklubbar, deltagit i Lantdagen, julmarknaden, självständighetsgudstjänsten, sålt julkort och sommarkort, ordnat revyresa till Pörtomrevyn, deltagit i föreningsmässan samt färdigställt och invigt Sinnenas Trädgård vid Lärknäs/Annahemmet. Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 300 euro samt stipendier till gymnasiet, och till Buketten för inköp av sångböcker, motionscykel till högstadiet etc. etc. LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som ni bidragit med under året. Lis-Britt Södergran

19 Hitta din egen blåa ocean Korsnäs företagare ordnade en välbesökt företagarkväll måndagen Föreningen håller på att planera ett näringslivsprojekt för växande företag och nyetableringar i Korsnäs och hade inkallat entreprenören och styrelseproffset Kaj Rönnlund för att få igång rätta tankegångar. Han möttes av ett drygt 40-tal företagare från Korsnäsbygden, som tog del av Rönnlunds presentation av vilka faktor som utmärker ett framgångsrikt företag. Kaj Rönnlund har sin bakgrund i familjeföretaget Ab Vasa Grönsaker, där han fortfarande fungerar som styrelseordförande. Han är dessutom vd i företaget There Corporation och innehar sammanlagt nio styrelseuppdrag i olika företag för tillfället. - Det räcker inte bara med en bra idé eller produkt för att bli en framgångsrik företagare, inledde han sin föreläsning. - Det finns en mängd övriga faktorer, som inverkar. För företagaren gäller det att lyssna på vad kunden vill ha. Kan du möta den efterfrågan med din produkt, finns möjligheten att lyckas. Kaj Rönnlund rekommenderade företagarna att tänka enligt den internationella Blue Ocean Strategy. - Undvik att konkurrera till döds i den röda oceanen, som redan är full av konkurrenter, som slåss om samma kunder, förklarade han. - Försök hitta en blå ocean, skapa ett nytt marknadsområde, där du med hjälp av dina egna konkurrensfördelar och genom att fokusera på det du kan bäst gör all konkurrens irrelevant. Bland de viktiga framgångsfaktorerna som karaktäriserar personalen i ett framgångsrikt företag listade Kaj: Personalen arbetar med inlevelse och kärlek Hårt arbete ligger bakom all framgång, ingenting kommer enkelt Fokusera och se till att du blir verkligt bra på det du kan Ansträng dig till det yttersta både fysiskt och psykiskt Se till att dina kunder förstår det mervärde just du erbjuder Var beredd på att ta till dig nya idéer, lyssna, var nyfiken, lös problem och bilda nätverk Den enskilt viktigaste egenskapen är att vara uthållig ge inte upp Det låter lätt när Kaj Rönnlund säger det, men han lovar att det fungerar såväl på stora som små företag. Åtminstone fick företagarna i Korsnäs något att tänka på. Framgångsrik placeringsfond Försäljningsdirektör Staffan Blom från Estlander & Partners och entreprenören Kaj Rönnlund föreläste för Korsnäs företagare om placeringar och företagande på måndagskvällen. Kaj Rönnlund hör också till grundarna av Estlander & Partners - en kapitalplacerare, som sedan starten 1991 specialiserat sig på förvaltning och utveckling av systematiska och automatiska placeringsstrategier. Sedan tre år tillbaka sålde han sin andel i företaget för att satsa på entreprenörskap. På måndagskvällen presenterade försäljningsdirektör Staffan Blom specialplaceringsfonden Freedom, som Estlander & Partners utvecklat under 20 år och som sedan ett år tillbaka även är öppen för privata placerare, såväl företag som privatpersoner. I fondportföljen finns placeringar i allt från räntepapper, valutor, aktier, energi, spannmål, ädelmetaller, basmetaller till livsmedel från 125 olika marknader runt hela världen. Fondens strategi kan uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på 14 % sedan Den minsta placeringsandelen är 1000 euro, vilket gör att även privata kunder är välkomna med sina sparpengar. Företaget finns på Nedre Torget i Vasa och intresserade kunder är välkomna på besök. Nytt näringslivsprojekt Korsnäs företagares ordförande Roger Bergström var nöjd med kvällens presentationer och hoppas att de kan sporra framtida företagande i Korsnäsbygden. - Föreningen planerar ett näringslivsprojekt för växande företag och nyetableringar i Korsnäs,som ger etableringsoch tillväxtföretag rådgivning, kurser, kontaktförmedling, hjälp med byråkrati, utvärderings- och aktivitetsplanering och ett bollplank att använda då företaget växer. Kanske en mentor, någon som tar sig an företagarens problem och möjligheter och som sparkar upp dörrarna hos företagaren och är inspiratör. Text och foto: Kenth Nedergård 19

20 AUKTION till förmån för MOLPE BYKYRKA torsdagen den 24 nov 2011 kl i Bykyrkan Inledningsord av kyrkoherden Servering Gåvor emottages med tacksamhet Arr. Molpe Bönehusförening Försäljning på församlingshemmet Självständighetsdagen 6 dec. kl Handarbeten, hemlagat,bröd,kakor,kålrotsmorotslådor, m.m. Lopptorg, lotterier Servering kaffe, te, saft, våfflor Missionen och Baltikumvännerna Höstmöte onsdag kl på Stenbrytaren Stadgeenliga ärenden Konsult Rafael Frans föreläser under rubriken: Företagets strategi - grunden för framgång Tilltänkta näringslivs-pilotprojektet Framtids-Korsnäs diskuteras. Vi bjuder Er till ett nytt förträffligt företagarsamkväm - bygdens företagare och blivande är alla välkomna! Servering! Korsnäs företagare rf Styrelsen Luciamorgon på Kyrkoby skola tisdag kl Servering Varmt välkomna! LC KORSNÄS Program inför julen Julöppning i Korsnäs centrum kl Lions deltar och bjuder på glögg, samtidigt säljs Knorrlundlotter och snabblotter samt Lionsjulkort Julmarknaden Lions deltar som vanligt och bjuder på glögg, samtidigt säljs både Knorrlundlotter och snabblotter samt Lionsjulkort Självständighetsdagen Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de stupades grav tillsammans med scouterna Lions traditionella JULKONSERT ordnas kl i Korsnäs Kyrka. 20

21 KOM I JULSTÄMNING! Söndag , Harrström lokalen Öppet hus och invigning av ungdomsrummet kl. 17 Julfest med församlingens söndagsskolor kl. 18 med luciatåg, sångprogram m.m. Servering Allsång och ringlekar Lotteri Alla hjärtligt välkomna med! Harrström ungdoms- och hembygdsförening Korsnäs församling KLÄDINSAMLINGEN fortsätter vid Gruvan i Korsnäs Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm. tas emot TISDAGAR KL fr.o.m. tis. den t.o.m. tis. den Insamlingen av glasögon och solglasögon (gärna i fodral) fortsätter. Baltikumvännerna r.f. Kom och testa hollywoodtränings trenden, Piloxing! Det är hög energisk träning blandning av Boxning, Pilates och dans som kommer garanti att få dig i form! Var? Korsnäs skola När? Den 6.12 kl Tveka inte utan häng med! Vi ses! Kostar: 5 Instruktör: Ann Franzén Arrangör: Korsnäs/Fritid Korsnäs 4H informerar Nya kurser november december 2011 Tisd kl Korsnäs Skola: Vi gör vänskapsband och nyckelringar. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Onsd kl Molpe Skola: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Torsd kl Taklax Skola: Geléljus. Vi gör egna geléljus till självständighetsdagen eller julen. Kursavgift: Medl. 4,- icke medl. 6,-. Tisd kl Korsnäs Skola: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Torsd kl Taklax Skola: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Torsd kl Harrström Gruppfamiljedaghem: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift:Medl. 3,- icke medl. 5,-. Anmälningar SENAST två dagar före resp. kursstart!!! Korsnäs 4H, verksamhetsledare Petra Sundholm, Julstängt på kommunkansliet Kommunkansliet håller semesterstängt i jultider 2011/12 För att koncentrera semestrarna och spara på vikariekostnader brukar kommunkansliet hålla några dagar semesterstängt under juloch nyårshelgerna. Kommunkansliet är semesterstängt 5.12, 23.12, samt Under stängningsdagar arrangeras verksamheten så att den löper smidigt på respektive avdelning. En del av personalen kommer att dejourera och vara anträffbara på mobiltelefon. 21

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

Nr 7 / 2009 20.11.2009

Nr 7 / 2009 20.11.2009 Nr 7 / 2009 20.11.2009 Vinnande motiv Anita Ismarks vinterbild från Korsnäs centrum föreställande Stenbrytaren och hans hustru med Korsnäs kyrka i bakgrunden utsågs till vinnare i Lions fototävling om

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012 ORSNÄS Nr 4 15.6.2012 Sommar i Korsnäs Denna tidning är fylld av info om sommarens evenemang i Korsnäs. Ta vara på informationen och ta del av allt som händer i Korsnäsbygden denna sommar! ANITAS ruta

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nya Korsnäsgården. Nr 2 30.3.2012

ORSNÄS Nytt. Nya Korsnäsgården. Nr 2 30.3.2012 ORSNÄS Nr 2 30.3.2012 Nya Korsnäsgården Efter tusentals talkotimmar står den nya Korsnäsgården klar för användning. På bilden syns nöjda talkoaktivister inom Korsnäs buf: Fredrik Nyståhl, Magnus Åkersten,

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör?

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör? ORSNÄS Nr 2 27.3.2015 Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13 Vem blir ny kommundirektör? Åtta kandidater, läs mer på sida 4 Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla

Läs mer

Mumin och allsång på Korsnäs Lantdag 7.8.2010. Nr 4 / 2010 18.6.2010. Korsnäs kommun

Mumin och allsång på Korsnäs Lantdag 7.8.2010. Nr 4 / 2010 18.6.2010. Korsnäs kommun Nr 4 / 2010 18.6.2010 De amerikanska veteranbilarna ökar i Korsnäs från år till år. På bilden syns några av entusiasterna med Olav Andtfolk och hans Chrysler 300 D (den enda av sitt slag i Finland) i förgrunden.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Företagarna bjöds på lokala delikatesser på Grillkvällen i Molpe

ORSNÄS Nytt. Företagarna bjöds på lokala delikatesser på Grillkvällen i Molpe ORSNÄS Nr 4 13.6.2014 Företagarna bjöds på lokala delikatesser på Grillkvällen i Molpe Välkommen till sommaren i Korsnäs - bilaga med sommarens evenemang i Korsnäs på mittuppslaget ANITAS ruta Sommarprogram

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Bengt Nybjörk - Årets kulturbärare. Läs mer om lantdagen och årets pristagare på sidorna 4-6. Nr 5 29.8.2014

ORSNÄS. Nytt. Bengt Nybjörk - Årets kulturbärare. Läs mer om lantdagen och årets pristagare på sidorna 4-6. Nr 5 29.8.2014 ORSNÄS Nr 5 29.8.2014 Bengt Nybjörk - Årets kulturbärare Läs mer om lantdagen och årets pristagare på sidorna 4-6. ANITAS ruta Korsnäs nya hemsida färdig Korsnäs kommun har nu en ny hemsida! Den nya hemsidans

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG

S P E G E L N. En tidning från nr 90 årgång 30 HOLSLJUNGA BYALAG S P E G E L N En tidning från nr 90 årgång 30 2012 HOLSLJUNGA BYALAG Spegeln - en sektion av Holsljunga Byalag Från att ha börjat med en social pottperiod på dagis har minstingen nu blivit riktigt het

Läs mer

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23 Lions Club Täby Årskavalkad 2012 Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19 Bengan sid 23 1201321s01-32.indd 1 2012-10-30 11:00:14 ! NÄSBYVIK RESURSSKOLA! LÄGERSKOLA 2012 BJURSÅS SKIDÅKNING

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011 Lions 101 VG Nytt Årgång 46 Nr 1 2010 2011 LionsNytt blir Nättidning I huve t på OlaN Hej Lionvänner Nu är vi inne i den första höstmånaden vilket borde innebära att sommaren är slut för denna gång. Låt

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

Vi jobbar för landsbygden!

Vi jobbar för landsbygden! Vi jobbar för landsbygden! 321an Nr 11 november 2012 TREHUNDRATJUGOETTAN 2012 Nr. 11 november utgåva 23 Pris 35:- 321an Nr 11 november 2012 Nästa manusstopp: 3 december Nästa nummer beräknas utkomma: 18-19

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr En månadstidning Nr 4-2013 Lösnummer: 15 kr Ny möjlighet för Agunnarydsskolan! Förra året skrev vi två tillsammans en Allehanda tankar med utgångspunkt i dystra siffror om befolkningstillväxten i vår socken.

Läs mer