Nr 7 / Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 7 / 2011 18.11.2011. Rösta på årets Lucia i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 7 / LUCIA 2011 klena Kronholm mjasmine Nedergård jsara Eklund ljenny Långström ndaniella Lassas Rösta på årets Lucia i Korsnäs Närmare presentation av Luciakandidaterna finns på sida 4. Röstningslådorna finns på de lokala affärerna och bankerna. Röstningen avslutas Välkomna på Luciafest Luciafesten hålls den kl. 19 Program och kaffeservering Närmare info senare Arr. Västkustryttarna

2 Anitas ruta Äldreomsorgscentret - Buketten Korsnäs kommun bygger ut den öppna vården. Arbetet med att planera en utbyggnad och renovering av äldreomsorgscentret Buketten har fortsatt hela våren och hösten. Planeringskommittén har bestått av Henrik Rosendahl, Anita Ismark, Britta Vikberg, Kerstin Sjöstrand, Johanna Björkman och Ulf Granås. Planerare Lars-Erik Nordlund har deltagit i planeringskommitténs möten. Kommittén har i dagsläget hållit åtta möten. Vid det första mötet gjordes en rundvandring vid Buketten för att kartlägga renoveringsbehovet. Konstaterades att följande behöver åtgärdas i samband med en renovering: fyra tak förnyas, området dräneras, fasaderna målas, ytterdörrar byts ut, promenadvägarna breddas, ramper görs till alla lägenheter, wc-dörrarna byts ut till skjutdörrar, en del av köksinredningen och/eller skrubbar tas bort i vissa lägenheter, matsalen förstoras, ett oanvänt allmänt förråd görs om till förråd för vårdförnödenheter samt att alarmsystem installeras. I samband med rundvandringen konstaterades också att det skulle vara möjligt att göra en helt ny byggnad på området. Alla lägenheter som är i behov av renovering i nuläget är bebodda. Efter att nybyggnaden står klar kan de av Bukettens hyresgäster, som berörs av renoveringen, flytta in i nybyggnaden under tiden som en renovering pågår i de äldre husen. Med budgeterade medel kan taken renoveras på de gamla husen och andra behövliga åtgärder göras enligt uppgjord åtgärdsförteckning. Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsanslag för åren Beräknad kostnad för nybyggnaden uppgår till euro (moms 0 %). 2 nya hus När huset utpålats i terrängen på området konstaterade kommittén att ett hus med 6 bostäder blir för stort på den tilltänkta byggnadsplatsen. Planeringskommitténs nya förslag blev att två nya hus byggs med tre bostäder i vardera huset. Det ena huset har 2 bostäder som är 42 m 2 med 1 r + stugkök och 1 bostad som är 47,5 m 2 med 1 r + stugkök. Det andra huset har 3 bostäder som alla är 54,5 m 2 med 2 r + kök. Det ena huset byggs vid Skylvägen och det andra vid Telestigen. Huvudplanerare är byggnadsingenjör Lars-Erik Nordlund. El och VVS planeras av ingenjörsbyrå Stagnäs & Nylund. Bergvärme Gällande uppvärmningen av lägenheterna konstaterades att bergvärme, med värmepumpar på 8 eller 10 kw i varje lägenhet blir det förmånligaste alternativet i längden. Den gamla oljepannan är i bruk i dagsläget men ett system med oljeuppvärmning förnyas inte utan bergvärme bör användas som uppvärmningssystem på hela området. Huvudmatarkabeln har redan flyttats av Vasa Elektriska. 2 Ritningar över de nya husen via äldreomsorgscentret Buketten.

3 Gällande ventilationen i de nybyggda lägenheterna så installeras ett aggregat/bostad med energiförbrukning klass A, enligt samma standard som i ett egnahemshus. Infraröd belysning installeras i badrummen. Belysningen tänds av sig själv då man kommer in i rummet. Vivagos system för personalarm installeras så småningom på hela området. I första hand kommer alarmet att installeras i de nybyggda bostäderna och i de övriga efter hand som de renoveras. Alarmsystemet är trådlöst och kräver en sändare ovanför varje dörr. Alarmet går till personalen på området. Täckning över hela området bör garanteras. En offert på installering av sprinklersystem har begärts i samband med offertförfrågan. Information om planerna Kommittén har planerat in markiser till de nya husen. Personalen har fått ge sina synpunkter på inredning och inredningsmaterial till lägenheterna. Det blir ljust och luftigt! Ritningarna har varit uppsatta på väggen i Bukettens matsal. Bukettens hyresgäster och anhöriga har fått ett informationsbrev och har haft möjlighet att bekanta sig med planerna. Hela uteområdet förnyas på en gång efter att byggnadsarbetena är färdigställda. Tanken är att bredda promenadvägarna på Buketten området och att anlägga en vacker trädgård. Sista inlämningsdag för offerterna är 11 november Byggnadsarbetena inleds 1 december De nya husen ska vara inflyttningsklara Trevlig Lilla Jul önskar Anita Ismark Kommundirektör Entreprenör för fasadrenovering Fasaden på Bredblick bostadsfastighet i Korsnäs k:by ska renoveras. Tekniska nämnden har sänt ut en offertförfrågan till sju entreprenörer. Fyra anbud inkom inom utsatt tid. Tekniska nämnden beslutade att Byggnadsbyrå B Ravald Ab antas till entreprenör för fasadrenoveringen av Bredblick bostadsfastighet i Korsnäs k:by. Entreprenadpriset är ,07 (moms 0%). Delgeneralplan för Molpe by Delgeneralplanen för Molpe by skall börja revideras. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse följande kommittémedlemmar för revideringen av Molpe delgeneralplan: Dage Stenbäck, Ulf Granås, Karl-Erik Nylund, Jonas Lindholm, Maj-Britt Rosbäck och Annika Ravald. Fastighetsskötare i Harrström Vaktmästarbefattningen vid Harrström gruppfamiljedaghem, 12,5% av heltid, har utannonserats att sökas. Befattningen bör tillträdas fr.o.m eller enligt överenskommelse. Inom utsatt tid har en ansökan inkommit. Tekniska nämnden beslutade att välja Mirza Hodzic till fastighetsskötare vid Harrström gruppfamiljedaghem fr.o.m Kompletteringsval Ledamoten Jonas Sten har skriftligen anhålligt om befrielse från alla sina politiska uppdrag som han har i Korsnäs kommun på grund av bortflyttning från orten till utlandet. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse Marcus Nordmyr till medlem i IT-kommittén för den återstående mandattiden. Till medlem i planeringskommittén för bibliotekets renovering utsågs Håkan Wester. Till kommunstyrelsens representant i tekniska nämnden utsågs Jonas Lindholm. Jonas Lindholm avsade sig uppdraget som kommunstyrelsens representant i tillsynsnämnden. Kommunstyrelsen utsåg Håkan Wester till kommunstyrelsens representant i tillsynsnämnden i stället för Jonas Lindholm. Bokbussamarbetet med Närpes fortsätter Korsnäs kommuns femåriga avtal om bokbussamarbete med Närpes stad går ut vid årsskiftet. Biblioteksdirektör Kerstin Svartnäs i Närpes har meddelat att Nämnden för fri bildning i Närpes önskar att Närpes stad önskar en förlängning av hyresavtalet för Korsnäs bokbuss. Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har föreslagit bokbussavtalet med Närpes kan förlängas dock så att en procentuell förhöjning på avgiften görs, så att utgifter som skatter, försäkringar, underhåll täcks. Kommunstyrelsen beslöt att förlänga bokbussavtalet med Närpes stad med en förhöjning av avgiften för att täcka utgifter som bl.a. skatter, försäkringar och underhåll. 3

4 LUCIA Rösta på Korsnäs Lucia 2011 Röstningen går till så att du skriver kandidatens nummer på en lapp och lägger den i lådan tillsammans med 2 euro. Röstningen avslutas Arr.Västkustryttarna 1. Sara Eklund, 15 år, Helenelund Intressen: sång Lena Kronholm, 15 år, Harrström Intressen: rita, fotografera 3. Jenny Långström, 16 år, Korsnäs Intressen: hästar, handarbete, musikinstrument Jasmine Nedergård, 16 år, Molpe Intressen: musik, pyssla, motionera 5. Daniella Lassas, 14 år, Harrström Intressen: fotografera, friidrott, sång

5 Kommunstyrelsen förordar Västkustens miljondistrikt Vasa sjukvårdsdistrikt har under två års tid utrett vilket miljondistrikt Vasa sjukvårdsdistrikt borde tillhöra. Detta utredningsarbete har resulterat i en strategi för Västkustens miljondistrikt. På grund av många olika faktorer befinner sig den finska hälsovårdens verksamhetsfält i en brytningstid. Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft och man väntar på lagen om ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. I regeringsprogrammet från juni 2011 konstateras, att ansvaret för att finansiera och ordna social- och hälsovården ligger hos samma organisation, som är en kommun eller ett av flera kommuner bildat social- och hälsovårdsområde. I vårt land finns fem specialupptagningsområden för kommunernas och social- och hälsovårdsområdenas gemensamma uppgifter. Deras uppgift är bl.a. krävande centraliserade tjänster inom social- och hälsovården och uppgifter som har med forskning, utveckling och utbildning att göra. För den specialiserade sjukvården finns nu fem specialupptagningsområden (ERVA-områden), vilket grundar sig på antalet universitetssjukhus. På basis av Vasa sjukvårdsdistrikts lägesanalys ser det ut som om jourverksamheten i vårt land kommer att koncentreras till att verka i anslutning till starka specialsjukvårdsenheter, som också bör vara i stånd till krävande åtgärder. En tillräcklig tillgång på personal och en tillräcklig kompetens kan garanteras bara i stora enheter. Framtiden för de självständiga sjukvårdsdistrikten är osäker i regeringsprogrammet är målet att förstärka primärkommunernas ställning och Erva-områdenas styrmakt och tydligen också beslutanderätt kommer att öka. Samarbete mellan tre sjukvårdsdistrikt Grundtanken i strategin för Västkustens miljondistrikt är att man genom att kombinera resurserna hos de tre sjukvårdsdistrikten och kunskapskapitalet hos Åbo universitet bildar en helhet, som producerar mera och bättre samt förmånligare specialsjukvårdstjänster än sjukvårdsdistrikten var för sig. På lång sikt betjänar de tre sjukvårdsdistriktens resurser bättre hela befolkningen då deras användning kan dimensioneras enligt befolkningens behov. Enligt strategin kan arbetsplatserna bevaras och på så sätt att deras kapacitet betjänar hela Västkustområdet. För akutvård måste den befolkning som är belägen på långt håll från universitetssjukhusen ha till sitt förfogande tillräckligt nära ett centralsjukhus som erbjuder full service på patientens modersmål. För att trygga en jourberedskap dygnet runt krävs det en tillräcklig läkarbemanning och för ett kostnadseffektivt upprätthållande av denna behövs igen en tillräcklig patientvolym under tjänstetid. Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet och Åbo universitetscentralsjukhus bildar, näst efter Helsingfors det mest betydande medicinska lärosätet på nationell nivå i vårt land och en koncentration av medicinsk forskning med flera hundra år gamla traditioner och en också internationellt känd och erkänd ställning inom många medicinska specialiteter. Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet och Åbo Universitetscentralsjukhus är kraftigt engagerade i förverkligandet av läkarutbildningen i hela västkustens miljondistrikt genom att beakta alla tre sjukvårdsdistrikts möjligheter att verka som utbildningssäten samt behoven vid rekrytering av kunniga inom medicin utan att glömma vikten av de svenskspråkiga tjänsterna både inom utbildningen och i patientvården. Västkustens miljondistrikt garanterar jämlika och effektiva tjänster genom att utnyttja sina gemensamma resurser och Åbo Universitets kunnande för att främja hälsan och välmågan hos Västkustens befolkning. Statsrådet är den instans som fattar det slutliga beslutet om till vilket ERVA-distrikt Vasa sjukvårdsdistrikt ska höra. Västkustens miljondistrikt Kommunstyrelsen avgav följande utlåtande: Kommunstyrelsen i Korsnäs anser att ett byte av ERVA-område enligt Vasa sjukvårdsdistrikts strategiplan är motiverat. Det ligger i vårt intresse att stärka Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsförutsättningar, kommuninvånarnas tillgång till akutvård som närservice, trygga tillgången på högt specialiserade läkare och en god vård på patientens modersmål även för svenskspråkiga. Målen överensstämmer med kommuninvånarnas behov. Trygga tre jourhavande sjukhus som täckande tillhandahåller specialsjukvårdstjänster i Björneborgs-, Åbo- och Vasaregionen Trygga verksamhetsförutsättningarna för Åbo universitetscentralsjukhus och den medicinska fakulteten vid Åbo Universitet genom att utöka befolkningsunderlaget i upptagningsområdet för den högspecialiserade vården Trygga antalet läkare i Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt och deras utbildningsbehov samt upprätthålla forskningsverksamheten så att den vetenskapligt högtstående verksamheten ska kunna fortsätta Trygga tillgången på specialsjukvårdstjänster för svenskspråkiga på deras eget modersmål 5

6 Gemenskapskväll Korsnäs församling och Korsnäs kommun ordnade tillsammans för första gången en gemenskapskväll för infödda Korsnäsbor, inflyttade och invandrare söndagen den 11 september 2011 i nya församlingshemmet. Ungefär 75 personer var samlade och invandrarna var i klar majoritet av deltagarna. Speciellt burmeserna hade mött upp. Tf diakon Ebba Carling höll i trådarna för gemenskapskvällen, som inleddes med allsången Räck mig din hand vi har samma väg att gå. Fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren höll välkomst- och hälsningsanförande. Burmeser medverkade med sång och musik, bl.a. Hpen Bu som till eget ackompanjemang sjöng en sång som han skrivit om Finland. Marius från Rumänien spelade dragspel och sjöng. Håkan Enqvist skulle ha varit kvällens gästtalare, men han hade insjuknat på en resa till Thailand så hans fru Lisa Enqvist medverkade istället. Lilla bibeln på nio språk Lilla bibeln, dvs. Johannes 3:16, lästes på nio språk; svenska, finska, engelska, tagalog, thai, karen, burmesiska, rumänska och vietnamesiska. Lisa Enqvist hade med sig kvällens överraskningsgäst, Cindy från Kina, som sjöng och läste samma bibelvers på kinesiska. Tanken var att Saudina Hodzic skulle ha berättat om hur det var att flytta till Korsnäs som invandrare men fick tyvärr förhinder samma dag. Kyrkoherde Guy Kronqvist höll avslutningsandakt och kvällen avslutades med sången Man skall leva för varandra. Runt de dukade kaffeborden umgicks de olika nationaliteterna och en gemytlig stämning rådde. För barnen ordnades barnpassning i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. Samlingen gav mersmak och planerna på en liknande tillställning finns redan i tankarna för nästa år. Text: Arbetsgruppen Foto: Ann-Sofi Backgren På bilden syns representanter för åtta av de nio språk, som lilla bibeln upplästes på: svenska, finska, rumänska, tagalog, vietnamesiska, thai, burmesiska och karen. 6

7 Grundtvig-projektet Gender Issues - Why hide a truth? Europeiska kommissionens Program för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme LLP ) erbjuder mångsidiga och stimulerande lärandemöjligheter för personer i alla åldrar och i olika livssituationer. Programmet finansierar utbytesstudier, studiebesök och olika utvecklings-, samarbets- och nätverksprojekt. Programmets mål är att med hjälp av livslångt lärande främja gemenskapens utveckling till ett kunskapssamhälle. I Finland fungerar CIMO, Undervisnings- och kulturministeriets internationella enhet, som programmets nationella kontor. Partnerskap för lärande (learning partnerships) är småskaliga utvecklingsprojekt där man utbyter erfarenheter och praxis. Deltagande länder är minst tre och projekttiden är 2 år. CIMO beviljar bidrag enligt mobilitetens omfattning, det vill säga antal resor och utbytet till partnerländerna. Arbetet inom partnerskap för lärande utgår ifrån ett gemensamt tema som intresserar alla. Det arrangeras i regel gemensamma projektmöten 3-5 gånger inom projekttiden. Partnerna turas om att vara värdar för mötena. I samband med mötena arrangeras ofta workshoppar till vilka man också inbjuder utomstående deltagare. Korsnäs kommun svarade på en partnerskapsförfrågan på vårvintern 2011 från Antwerpen i Belgien. Övriga partners kommer från Tjeckien, Spanien och Turkiet. Sedan dess har projektet genomgått en större EU-utvärdering och projektet har poängmässigt rangordnats högt. Till CIMO i Finland inkom 79 ansökningar till denna programhelhet av vilka 34 slutligen godkändes (mindre än hälften). Korsnäs kommuns partnerskapsprojekt tillsammans med ovannämnda koordinator och partners/länder är ett av dessa godkända projekt/erfarenhetsutbyte. Infrastrukturprojekt för Kvarkens världsarv Forststyrelsen har initierat ett projekt, som skall trygga användningen av naturstationerna inom Kvarkens världsarvsområde. Alla naturstationer inom världsarvsområdet är även lämpliga rekreationsområden i världsarvskommunerna. Åtgärderna i projektet baserar sig på förvaltnings- och utvecklingsplanen för världsarvet i Kvarkens skärgård och på naturturismplanen som färdigställdes år 2011 i samarbete med företagare inom besöksnäringen och med olika samarbetsparter. Molpehällorna För Molpehällornas del föreslås följande åtgärder: Renovering av CIMO i Finland har beviljat Korsnäs kommun i bidrag för perioden Bidraget är avsett för resor, uppehälle och samverkan inom partnerskapet och tanken är att bidraget i sin helhet skall täcka utgifterna. Projektets namn är Gender issues- why hide the truth och teman som skall behandlas inom partnerskapet är: arbete, utbildning, den sociala kretsen, familj, kultur, medvetenhet och egenmakt utgående ifrån ett jämställt samhälle i Europa. Korsnäs kommun är kallad till ett första partnerskapsmöte som kommer att hållas hos koordinatorn i Antwerpen På våren-försommaren 2012 står Korsnäs kommun värd för besök/workshop från de deltagande länderna i partnerskapet. Korsnäs kommun har som avsikt att samarbeta med medborgarinstitutet och andra intresserade lokala organisationer och föreningar. Därtill kan intresserade tjänstemän och förtroendevalda delta i gemensamma projektaktiviteter. Som kontaktperson till CIMO och koordinatorn i Belgien fungerar Ann-Sofi Backgren som också står till tjänst med mera information. Kommunstyrelsen konstaterade att CIMO i Finland beviljat Korsnäs kommun euro för detta Grundtvig-projekt. Bidraget ska i sin helhet täcka utgifterna för projektet. Kommunstyrelsen godkänner deltagande i projektet med följande innehåll som skall behandlas inom partnerskapet: arbete, utbildning, den sociala kretsen, familj, kultur, medvetenhet och egenmakt utgående ifrån ett jämställt samhälle i Europa. fuktskador som upptäckts i inkvarteringsutrymmena och i bastu och tvättrum. En solpanel uppsätts. Naturstigen förses med spångar. Från Molpe skolas sida har framförts att en separat bastu närmare stranden skulle vara ett bättre alternativ på Molpehällorna med tanken på lägerskolornas användning. Projektets totalbudget uppgår till euro. Korsnäs andel av projektet är euro/år under åren 2012 och Världsarvskommittén förordar för kommunstyrelsen att Korsnäs kommun deltar i detta infrastrukturprojektet. Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet under åren 2012 och

8 Må bra med piloxing och akupunktur Årets Må Bra/Motionsdag ordnades lördagen vid YA/Hälsosmedjan i Korsnäs. Hälsosmedjan stod öppen för alla intresserade under dagen och gymutrustningen var i flitig användning. Arne Huhtaoja instruerade hur de olika maskinerna fungerade under förmiddagen. Akupunktur Senare på dagen presenterade Arne Huhtaoja den nyaste typen av behandlingar som görs i nejden akupunktur. - Akupunktur är en 2000 år gammal kinesisk metod, som hjälper mot olika typer av värk såsom muskelvärk, ledvärk, spänningar och huvudvärk, förklarade han. Han har själv vidareutbildat sig inom området och har sedan ett år tillbaks rättighet att behandla med akupunktur. - Akupunktur kan ses som en del av en fysikaliskt behandling tillsammans med massage och värmebehandling. Bäst verkar akupunktur på långvariga smärtor och värk i olika delar av kroppen. Smärtorna kan bero på t.ex. olyckor eller naturliga förslitningar. Akupunkturen botar kanske ingen permanent, men kan hjälpa till att eliminera smärta och värk och göra så att människan kan fortsätta leva ett normalt liv. Hittills har Arne behandlat ett 70-tal klienter med akupunktur. - Vanligast är att först pröva behandling under 2-3 gånger. På den tiden kan man avgöra om behandlingen kommer att ge resultat eller ej. Natalia Gurchenkova utförde snabb manikyr och nagelvård på intresserade besökare. 8 Arne Huhtaoja demonstrerade akupunktur på Jessica Reinilä.

9 Piloxing Som avslutning på motionsdagen drog instruktör Ann Franzén ett piloxing-pass för de modiga damerna, som var på plats. - Piloxing är en kombination av dans, pilates och boxning, hälsade Ann när hon inledde. - Man rör sig till musik, tänjer och skuggboxas i olika etapper. Som bäst förbränner man kcal under ett pass, som vanligtvis räcker en timme. Piloxing erbjuds inte ännu i Korsnäs, men på basen av motionsdagens feedback, kan det nog bli aktuellt med denna typ av motion så småningom även på våra breddgrader. Handikapp- och äldrerådets uppgifter Kommunens handikapp- och äldreråd har lämnat in en anhållan om att rådet skulle börja fungera som en remissinstans gällande frågor som rör handikappade och de äldre i Korsnäs. Korsnäs kommun deltar i projektet Äldrecentrum Österbotten som är en del av det nationella KASTEprojektet. Via projektet har utarbetats en verksamhetsrekommendation för äldreråden i Österbotten. Enligt rekommendationerna ska äldrerådens uppgift vara att öka de äldres inflytande och delaktighet i beslut som påverkar deras liv, vilket är en förutsättning för att människan ska må bra och leva ett värdigt liv. I rekommendationerna ingår ett förslag till strukturer för äldreråden i Österbotten. Där framkommer bl.a. att till äldrerådens uppgift ska höra att fungera som remissinstans och att de därmed ska kunna ge utlåtanden i ärenden angående budgetberedning, social- och hälsovård, trafikplanering, byggnadsplanering m.m. Vård- och omsorgsnämnden beslöt att godkänna att äldrerådet börjar fungera som remissinstans i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden anhåller vidare om gemensamma direktiv för alla avdelningar i kommunen för hur äldrerådet ska fungera som remissinstans i praktiken. Kommunstyrelsen omfattade vård- och omsorgsnämndens förslag. Tanken har varit att äldrerådet ska ha en rådgivande funktion gällande olika sektorer i kommunen. Nya gemensamma direktiv utarbetas i samband med att kommunens förvaltningsstadga revideras. I matsalen bjöds det på hälsosamma drycker och smoothies. - Tyvärr var uppslutningen sämre än förra året, men vi hoppas att de som dök upp trivdes i alla fall, hälsade arrangörerna från fritidsavdelningen. Text: Kenth Nedergård Foton: Kenth Nedergård o Helena Höglund-Rusk Årets motionskampanj Utdelning av priset i årets motionskampanj skedde i samband med motionsdagen. Priset till årets flitigaste by i årets motionskampanj gick till Korsbäck by. Jessica Reinilä från Korsbäck byaförening tar emot priset av Roger Lindholm. 9

10 Tomtförsäljning Korsnäs kommun säljer ett ca m2 stort markområde av fastigheten Lindberg 6:44 benämnt tomt nr 1 och 2, kvarter 50 på Bovägen benämnda detaljplaneområde till Mikael och Anna-Stina Aspbäck i Molpe. Köpebrev har undertecknats Köpesumman är 3,04 /m2 eller ,00 för markområdet och 800 för andel i vägbelysningen, sammanlagt ,00. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att det undertecknade köpebrevet skall godkännas. Korsnäs kommun säljer ett ca m2 stort markområde av fastigheten Mann 5:77 i Korsnäs kyrkby till Mikael Holtlund i Korsnäs. Köpesumman är 3,04 /m2 eller 4.560,00. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att det undertecknade köpebrevet skall godkännas. Uthyrning av Molpe saluhall Restaurang Mölle Oy Ab har anhållit om att få hyra den så kallade Molpe saluhall vid Molpe simstrand från och med hösten De ämnar ha byggnaden som lagerutrymme. Det nuvarande tidsbundna hyresavtalet med Elvi Kilvik har gått ut och Elvi har meddelat att hon inte är intresserad av att hyra Molpe saluhall under sommarsäsongen Tekniska nämnden föreslog att Restaurang Mölle Oy Ab får hyra Molpe saluhall som lagerutrymme från och med hösten Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tekniska nämndens förslag. Regionbiljettpris 2012 Kommunstyrelsen i Korsnäs har sedan 1999 medverkat i regionbiljettsystemet i Vasaregionen. Priset för Korsnäs kommuns regionbiljett är innevarande år (2011) 70 /månad. Kommunstyrelsen i Korsnäs fastställde regionbiljettens pris till 72 /månad för år Oförändrade båtplatshyror Båtplatshyrorna vid kommunens småbåtshamnar höjdes inför år Hyrorna är i dagsläget för normal plats 60 euro/pla ts för i kommunen bosatta och 110 euro/plats för övriga. För större båtplat ser(>4m:s bredd) är motsva rande avgifter 85 euro/plats respektive 150 euro/plats. I nämnda avgifter ingår ej moms 23%. Gästham nshyran vid Strömsgrund småbåtshamn har varit 3 euro/dygn exkl. moms 23% och veckohyran 11 euro exkl. moms 23% samt höstsä songhyran (efter 1.9.) vid alla små båtshamnarna 1/3 av respektive årshyra. Tekniska nämnden föreslog att båtplatshyrorna inte justeras inför år 2012 utan fastställes enligt följande: - 60 euro/plats för i kommunen bosatta (normal plats) euro/plats för övriga (normal plats) - 85 euro/plats för i kommunen bosatta (> 4 m:s bredd) euro/plats för övriga (> 4 m:s bredd) - 3,0 euro/dygn (gästhamnsplats) - 11 euro/vecka (gästhamnsplats) - höstsäsonghyra (efter 1.9) 1/3 av respektive årshyra Mervärdesskatt ingår inte i ovannämnda avgifter. Förmedlingsrättigheten av dygns- och veckohyrorna vid gästhamnen ges även i fortsättningen vid överenskommelse till Restaurang Mölle mot skälig provision. Kommunstyrelsen fastställde båtplatshyrorna i enlighet med tekniska nämndens förslag för Tomtinköp Korsnäs kommun har som köpare undertecknat ett köpebrev gällande köp av fastigheten Nyberg 7:55 i Korsnäs kyrkby med säljaren KPO-Kiinteistöt Oy (Handelslaget KPO). På området finns ett bostadshus och ett uthus. Tomten är totalt ca m². Köpesumman uppgår till euro. Kommunstyrelsen föreslog för kommunfullmäktige att det den undertecknade köpebrevet mellan Korsnäs kommun som köpare och KPO-Kiinteistöt Oy som säljare godkännes. 10

11 Matkulturdag i Molpe På matkulturdagen den 9 oktober kunde marthorna i Molpe bjuda in byborna på brunsch i den nyrenoverade Marthagården. Maten som serverades var gjord på lokala råvaror, bland annat på nyplockad svamp, älgkött och olika rotfrukter. Idén att ordna brunsch kom från Marthaförbundet som ordnade brunsch i Helsingfors matkulturdagen till ära. - Vår brunsch i Molpe lockade många matglada besökare, vi är jättenöjda med arrangemanget, säger Siv Högnäs, ordförande i Molpe marthaförening. Text och foto: Jonna Granqvist Rivipannkaka. Marthaföreningens ordförande Siv Högnäs var nöjd med Matkulturdagen. 11

12 Duktiga tränare och idrottare i Fyren fr.v Alf Strandholm, Amanda Karlsson,Daniella Lassas, Roger Lindholm o Felicia Åbacka. Fyrenflickorna blänkte till i sommarens tävlingar IF Fyren avslutade friidrottssäsongen fredagen den 7 oktober med prisutdelning på Waterloo. Många juniorer och föräldrar samlades till årets avslutning. De fina fyrentårtorna smakade till allas belåtenhet. Den varma och soliga sommaren medförde 6 nya klubbrekord. Felicia Åbacka slog rekord i klassen F-14 år på 100m,200m,300m och 800 m. Nicoline Nystrand kastade rekord i spjut för F-10 år och detsamma gjorde Joel Lindholm i knattespjut för P-10 år. Sommarens saldo i medaljväg blev 4 DM- och 3 SFI- medaljer. Felicia Åbacka, föreningens stora affischnamn för tillfället, placerade sig i årets FM-tävling som fyra på 300 m och sexa på 100 m för F-14 år i Varkaus. Ett 70-tal juniorer har samlats till föreningens evenemang; under våren terräng och under sommaren klubbtävlingar. Pristagare: Erik Sepänaho blev vald till årets tränare. Fyrens bästa friidrottare 2011 är Felicia Åbacka och Amanda Karlsson. Nicoline Nystrand fick pris för sina fina prestationer, bl.a i spjutkastning. Daniella Lassas,Katarina Rönnqvist och Nathalie Nystrand fick pris för tränings- och tävlingsflit. DM- och SFI medaljörerna Felicia Åbacka, Amanda Karlsson, Nicoline Nystrand, Anders Nordmyr och Joel Lindholm premierades också under avslutningskvällen. Föreningens A-klassidrottare Felicia Åbacka och Nathalie Nystrand erhöll varsitt stipendium. Många fyrenaktiva har redan inlett träningen för nästa säsong, med bl.a 12 Dignande prisbord.

13 Gratis Streetdancekurs tisdag kl på högstadiet i Petalax Lärare: Sandra Sundlin Begränsat antal platser! Anmälning senast till Intresseförfrågan till flickor i åk 5-6/föräldrar kring startande av T J E J G R U P P S - V E R K S A M H E T Om tillräckligt med intresse finns ordnar fritidsavdelningen tjejgruppsverksamhet från januari Anmäl intresse senast 5.12 till eller ring Skild enkät för tjejgruppsverksamhet i åk 7-9 görs via högstadiets alla klasser under november. Arr. Move It - Österbotten i samarbete med Korsnäs och Malax fritidsavdelning LedA-ledarskap för unga VAD Ledarskapsutbildning FÖR VEM åringar VAR & NÄR Vasa VAD LÄR DU DIG? Att ge och ta feedback, att hantera negativ stress, att tala inför grupp, att marknadsföra dig själv och att skapa nätverk. Avgift 50 euro. Sista anmälningsdag SE MER PÅ: Fritidsavdelningen deltar i kostnaderna för ungdomar från kommun som deltar i ledarskapsutbildningen. Goda idrottsprestationer Obs! Alla idrottsföreningar bör lämna in ansökan om idrottsstipendier för goda idrottsprestationer under året Ansökan inlämnas till idr.instr. Roger Lindholm tel eller korsnas.fi senast träningar i Botniahallen, i Harrström ochi Kby skola samt träningsläger på Norrvalla och i Kuortane.Mats Åbacka fungerar som tränare. Nämnas kan att Felicia Åbacka blivit uttagen till regionläger inom distriktet. Ordförande för friidrotten har även i år varit Alf Strandholm. Föreningens höstmöte hölls på Waterloo Lördagen den 12 november åkte aktiva och föräldrar till Kuortane för en träningsdag. Gratis resa blev de för alla som deltog i minivarvet och sommarens klubbtävlingar. Övriga intresserade har också möjlighet att delta till ett förmånligt pris. Passa på och stöd IF Fyren, medlemsbrevet kommer i postlådan. Text: Roger Lindholm Foto: Daniella Lassas DM/SFI medaljörerna Felicia Åbacka, Amanda Karlsson, Anders Nordmyr och Nicoline Nystrand. Glada P-7 år har fått sina pokaler. 13

14 Julöppning Julöppning Biblioteket är öppet till kl 19. På lördagen är det sagoläsning och pyssel i Prästgårdsmuseet i samarbete med Korsnäs 4H och Prästgårdsmuseiföreningen. Utställningar November: Om du har ett magiskt ord : 15 år av Ordkonst i Korsnäs Korsnäs 4H:s fototävling på temat Hösten, bildskörden visas på skärmutställning. December: Djurporträtt, målningar av Annika Östman, Vassor. Musikalresa Bindande anmälan till musikalresan Kristina från Duvemåla Fråga efter restplatser inom november! Stängt Måndagen den 5 december, dag före helg, biblioteket stänger kl 16. Bokbussen kör enligt normal måndagstidtabell. På tisdagen firar vi Självständighetsdagen och båda enheterna har stängt. Svenska Dagen På Svenska dagen firades Ordkonsts 15-årsjubileum i biblioteket med historisk tillbakablick av Carita Nyström och uppläsning av nuvarande och tidigare Ordkonstnärerna Jonna Granqvist, Sophia Lundell, Elin Rusk, Joel Lindholm och Jenny Lindholm. Jenny fungerade även som kvällens utmärkta konferencier. Tidigare gästföreläsare som Birgitta Boucht och Bengt Berg fanns på plats, den senare fick den månghövdade publiken att skratta gott åt sina Värmlandshistorier, precis som vid förra besöket för femton år sedan. Musikalartisten Elin Rusk och Kurt Rusk på gitargjorde succé med sin specialskrivna Ordkonstblu(e)s. En succé var också de läckra Ordkonsttårtorna som Julia Lindholm bakat till kaffet. Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen uppvaktade Carita Nyström med blommor och Ordkonst med ett stipendium, som överräcktes av ordförande Mats Åbacka. Dagen till ära avslutades programavsnittet med Modersmålets sång. Foton: Katarina Westerlund Bengt Berg berättade Värmlandshistorier. Elin och Kurt Rusk underhöll med musik. Läckra Ordkonsttårtor. 14

15 Foto: Katarina Westerlund En uppstoppad utter En morgon när Kim Rosenqvist åkte till jobbet så låg den här uttern på vägen och var överkörd. Ringer Håkan Wester och frågar om Korsnäs jaktförening kan ta den för uppstoppning och föreningen var med. På grund av att uttern är ett fredat djur, så måste man ansöka om tillstånd från berörda instanser för att stoppa upp ett sådant djur. Korsnäs jaktförening står för kostnaderna och donerar uttern till Korsnäs kyrkoby skola. Text och foto: Mats Österberg Håkan Wester från Korsnäs jaktförening och rektor Thommy Bergström från Korsnäs kyrkoby skola. Författarbesök Tisdagen den 8 november besöktes biblioteket och Korsnäs och Molpe skolor av den bosniske författaren Sevko Kadric. Han berättade livfullt om bergsklättring, om vänskapens betydelse, om kreativitet och om sitt författarskap för en intresserad publik, på bosniska och på svenska. Han presenterade den nya boken Jag vill måla himlen, på båda språken. Förlåtande hjälpmedel för ljus Glömmer vi ljusen behövs förlåtande hjälpmedel och sådana finns redan. Snart är det igen adventstid när många vill tända levande ljus. Tyvärr händer det varje år att några glömmer bort sina brinnande ljus och följden blir kanske att hemmet är skadat eller helt förstört. Katastrofen är inte långt borta. Ett sätt att undvika detta är att skaffa självsläckande ljus. Dessa är gjorda så att ljusen slocknar när det är ca 5 cm kvar av ljuset. Ljusets veke är behandlad med en särskild vätska som gör veken så hård att den inte mera suger upp stearin till lågan. Ett annat sätt är att sätta en specialgjord ca 6 cm hög glashylsa på ljuset. Ljusstaken måste då vara sådan att det blir tätt mellan staken och glashylsans nedre del. Är det tätt slocknar ljuset när lågan kommer ned i halva glashylsan. Glashylsorna säljs i en förpackning med 4 st så de passar bra till adventsstaken förutsatt att kanten runt ljuset blir tät. Glashylsorna kan diskas i diskmaskin och användas många gånger. Ett tredje förlåtande hjälpmedel är en specialgjord 2,5 cm hög plastliknande hylsa som träs på ljuset. Hylsan måste passa på ljuset och det finns hylsor för olika ljusgrovlekar och olika färger. När lågan kommer ned till plasthylsan krymper denna ihop av värmen och ljuset slocknar. När man släcker ljuset innan lågan börjar värma plasthylsan, vilket man normalt ska göra, kan denna användas på nytt som säkerhet på ett annat ljus. Dessa produkter finns inte ännu i alla butiker som säljer ljus men det lönar sig att fråga efter dem. När medvetenheten ökar och efterfrågan stiger brukar försäljarna skaffa fram det som behövs. Naturligtvis ska man alltid vara försiktig med levande ljus och ha som princip att bara använda obrännbara ljusstakar och alltid släcka ljusen när man lämnar utrymmet där de brinner. Ändå vet vi att vi ibland glömmer viktiga saker och därför ska man använda hjälpmedel som finns för att undvika katastrofala följder. Sådana hjälpmedel kommer mer och mer och de kallas förlåtande, eller förlåtande system. Saudina Hodzic och Sevko Kadric förbereder sig inför författarkvällen i biblioteket Daniel Lindström brandmästare 15

16 BALTIKUMVÄNNERNA informerar Samarias 20-årsjubileum och Missio-2011 i Haapsalu Helgen augusti tillbringade jag med min fru i Haapsalu i Estland. På fredagen deltog vi i Samarias 20-års jubileum. Under dagen guidades vi runt i det nya Samariahemmet, fick höra historier från starten, sång och musik samt berättelser om Samarias arbete i de Baltiska länderna. Vi träffade bekanta både från Finland och Estland, bekanta som vi inte träffat på väldigt länge. Lördagen tillbringades i den gamla slottsruinen på MISSIO Den inleddes med ett trettiotal motorcyklister som kom med var sin stor Estlandsflagga inkörandes på området. Programmet började med att vi unisont sjöng Estlands nationalsång eftersom Estland firade sin 20-åriga självständighet denna dag. Den blandade kören på scen bestod av ca 350 personer. Dessutom underhölls vi med tal från andra länders, länets och stadens representanter samt sång- och musikframträdanden. Dessa både dagar tillbringades i ett vackert Haapsalu med många nya intryck att ta med sig hem. Hälsningar framfördes till alla bekanta från Baltikumvännerna och Korsnäs Församling. Sture Södergran Julklappsinsamling Målartalko hos de hemlösa Hemmet för hemlösa i Petrozavodsk Preodolinije, har varit ett av vår förenings hjälpmål sedan Efter att vi utrett behoven med personalen har vi t.ex. renoverat deras dusch och tvättstugeutrymmen samt köpt nya madrasser till alla sängar. Våren 2011 var en grupp av våra aktiva medlemmar där på besök, och fick höra om att hemmet firar 15-års jubileum denna höst. Eftersom huset såg bedrövligt ut på utsidan, så föreslog gruppen med Anders Landgärds i spetsen att vi tar ett målartalko och fixar detta. För att kunna måla detta två våningshus behövs ställningar och till detta fodras tillstånd av myndigheterna. Istället satsades på målning invändigt. Vi lovade stå för kostnaderna för inköp av färg, penslar och andra förnödenheter och det bestämdes att förarbetet, skrapning, tvättning mm. skulle utföras före vår ankomst. Den 10 augusti, samtidigt då barnen från barnhemmen inledde sin hemresa efter en veckas lägervistelse i Österbotten, for vi sju glada män iväg. Redan tidigt på söndags förmiddagen inleddes arbetet, målningen av en närmare 30 m lång korridor. Arbetet förlöpte så väl att måndag var allt färdigt, t.o.m. städningen. Värdarna visade oss då att det fanns mer att måla i bottenplanet, men vi var tvungna att avisa detta förslag, för att de höll då ännu på med tvättningen och vattnet bokstavligen hängde ner från väggar och tak. Resultatet skulle säkert ha blivit dåligt, om överhuvudtaget någon färg hållits på plats. Slutligen kan vi säga att projektet som helhet förlöpte väl och att vår insats nog syns i många år. Eelis Kammonen Det är igen dags för Baltikumvännerna r.f:s insamling för julklappar till barnhemsbarnen i Petrozavodsk. För många av barnen är denna julklapp den enda dom får. Det är personalen på barnhemmen som köper gåvorna, så att alla barnen får en sak som de behöver eller tycker om. Insamlingsbössor finns i din närbutik och bank. Du kan också använda kontonummer : FI Klappar delas ut till ca 200 barnhemsbarn så din hjälp är verkligen nödvändig! 16 Med hopp om en Givande Jul!

17 Två Johannespriser till Korsnäs Som värd för årets Johannesgala stod fjolårets förening Korsnäs Uf & Bf. Tyvärr är inte den nya uflokalen klar för användning ännu, så galan ordnades i Taklax uf. Samarbetet fungerade smidigt och bägge föreningarna får se tillbaka på en lyckad kväll. Den arrangerande föreningen stod också för programmet under kvällen. Som värdar för kvällens gala fungerade finklädda Tommy Ekström och Sandra Sund, som hann med flertalet klädbyten under det timslånga programmet precis som på en riktig gala. Däremellan fick publiken på närmare 150 österbottningar från när och fjärran ta del av sång, dikt och revyinslag från både Korsnäs och Taklax. Eldsjäl och talang SÖU delar ut Johannespriser i fyra olika kategorier till välförtjänta ungdomsaktivister: Årets förening, talang, eldsjäl och veteran. Glädjande nog premierades två Korsnäsbor med priser under årets gala. Anneli Pellfolk kammade hem priset som årets eldsjäl. Hon har framför allt hållit i trådarna för talkoinsatserna inom föreningen de senaste åren och organiserat jobbet vid den nya uf-lokalen. Hon vill också tacka Anneli Pellfok fick ta emot priset som Årets eldsjäl av kvällens värdpar Sandra Sund och Tommy Ekström. styrelsen och talkojobbarna för deras insats. - Utan duktiga medarbetare och en bra styrelse, gör man ingenting, så priset går lika mycket till dem! Hanna Lagerström uppträdde på Johannesgalan och också fick priset som årets talang. - Det känns jätteroligt att som ung och engagerad se att folk uppskattar det man gör. Till årets förening utsågs Kärklax Uf. Föreningen har de senaste åren livat upp dansbanan i Maxmo, där verksamheten legat i dvala i flera år. Förra årets första dans samlade cirka 2000 personer och sommarens dans lockade över 700 personer. - Det här hade vi aldrig trott för två år sedan när vi startade från noll med inga aktiviteter alls, säger Camilla Berglund. Priset som årets veteran gick till Berit Wiklund från Österhankmo Uf. Hon har varit aktiv sedan 1970-talet och sköter fortfarande om föreningens hus. Efter prisutdelningen fortsatte galan med välsmakande supé och kvällen avslutades med musik till Kicks Duo. Text o foto: Kenth Nedergård Hanna Lagerström fick Johannespriset som Årets talang. Egon/Dr. Löv (Mats Korsbäck) försökte förgäves uppvakta Tina Storsjö i en av kvällens dråpliga sketcher. 17

18 Lekstuga, tv och dvd till dagis Under hösten har lionsklubben ordnat en TV och DVD till gruppfamiljedaghemmet i Harrström. Åke-Sören Nylund har renoverat och lionsmedlemmarna målat en begagnad lekstuga, som överlämnats till daghemmet Siili-Kotten i Korsnäs kyrkby. Mikael Kronholm har vänligen skänkt gräv- och lekutrustning till daghemmet. Samtidigt uppmanar vi intresserade att gärna ge som gåva till daghemmen använda leksaker som passar för barnens utelekar. Behov finns! LC KORSNÄS informerar Saarela Sandra, Skinnars Emma, Storfors Kevin, Södergran Linnéa, Söderlund Julia, Tuure Rodney, Törnroos Kajsa, Westerdahl Alexander, Österbro Anton. Lions verksamhet Perioden har präglats av en livlig verksamhet. Lionsklubben har idag 21 aktiva medlemmar. Periodens styrelse bestod av: President Ann-Sofi Backgren, sekreterare Lis-Britt Södergran, kassör Sune Ekström, vice president Hans Häggqvist, tailtwister Sture Södergran, klubbmästare Anneli Pellfolk, past president Anita Ismark samt medlem Åke-Sören Nylund. Stipendium från Lions Ungdomsfond År 2011 får alla sökanden (44 st studeranden) ett 50 euros stipendium från Lions - totalt euro. Stipendiater: Andersson Ida, Andlin Sebastian, Back Daniel, Bäckman Jessica, Fiskars Josefine, Grahn Elina, Granqvist Jonna, Granqvist Staffan, Hartvik Nicklas, Hofman Alexandra, Hofman Ellinore, Häggdahl Camilla, Häggdahl Josefin, Häggdahl Viktor, Höglund Robin, Ismark Brage, Nynäs Jannike, Lindholm Julia, Linman Madelene, Lågas Willy, Långström Hanna, Mann Dennis, Mann Maria, Mannfolk Jim, Nordmyr Sofi, Norrdahl Philip, Nybjörk Markus, Nybjörk Rasmus, Nyfors Jenny, Nylund Jessica, Nylund Sofia, Nystrand Kim, Palmqvist Hanna, Rusk Kristoffer, Rusk Tommy, 18 Aktiviteter Julkonserten i Korsnäs kyrka gav ett netto på 2.100,65 som fördelades mellan Baltikumvännerna/ Ryska Karelen, Sinnenas Trädgård vid Lärknäs/ Annahemmet och Lions Ungdomsfond. Knorrlund-lotteriet gav ett netto på 2.313,99 för ungdomsstipendier och julgåvor till de 106 st åldringar som besöktes av Lions-medlemmarna. Stipendier 42 st à 50 euro = 2100 euro delades ut till studerande från ungdomsfonden. Lionsklubben har under året också deltagit i det internationella ungdomsutbytet, haft tältuthyrning, glasögoninsamling, planterat och skött om blomlådorna i Korsnäs centrum, besökt vänklubbar, deltagit i Lantdagen, julmarknaden, självständighetsgudstjänsten, sålt julkort och sommarkort, ordnat revyresa till Pörtomrevyn, deltagit i föreningsmässan samt färdigställt och invigt Sinnenas Trädgård vid Lärknäs/Annahemmet. Fadderfamiljen i Petroskoj fick under året 300 euro samt stipendier till gymnasiet, och till Buketten för inköp av sångböcker, motionscykel till högstadiet etc. etc. LC Korsnäs tackar för all den välvilliga hjälp som ni bidragit med under året. Lis-Britt Södergran

19 Hitta din egen blåa ocean Korsnäs företagare ordnade en välbesökt företagarkväll måndagen Föreningen håller på att planera ett näringslivsprojekt för växande företag och nyetableringar i Korsnäs och hade inkallat entreprenören och styrelseproffset Kaj Rönnlund för att få igång rätta tankegångar. Han möttes av ett drygt 40-tal företagare från Korsnäsbygden, som tog del av Rönnlunds presentation av vilka faktor som utmärker ett framgångsrikt företag. Kaj Rönnlund har sin bakgrund i familjeföretaget Ab Vasa Grönsaker, där han fortfarande fungerar som styrelseordförande. Han är dessutom vd i företaget There Corporation och innehar sammanlagt nio styrelseuppdrag i olika företag för tillfället. - Det räcker inte bara med en bra idé eller produkt för att bli en framgångsrik företagare, inledde han sin föreläsning. - Det finns en mängd övriga faktorer, som inverkar. För företagaren gäller det att lyssna på vad kunden vill ha. Kan du möta den efterfrågan med din produkt, finns möjligheten att lyckas. Kaj Rönnlund rekommenderade företagarna att tänka enligt den internationella Blue Ocean Strategy. - Undvik att konkurrera till döds i den röda oceanen, som redan är full av konkurrenter, som slåss om samma kunder, förklarade han. - Försök hitta en blå ocean, skapa ett nytt marknadsområde, där du med hjälp av dina egna konkurrensfördelar och genom att fokusera på det du kan bäst gör all konkurrens irrelevant. Bland de viktiga framgångsfaktorerna som karaktäriserar personalen i ett framgångsrikt företag listade Kaj: Personalen arbetar med inlevelse och kärlek Hårt arbete ligger bakom all framgång, ingenting kommer enkelt Fokusera och se till att du blir verkligt bra på det du kan Ansträng dig till det yttersta både fysiskt och psykiskt Se till att dina kunder förstår det mervärde just du erbjuder Var beredd på att ta till dig nya idéer, lyssna, var nyfiken, lös problem och bilda nätverk Den enskilt viktigaste egenskapen är att vara uthållig ge inte upp Det låter lätt när Kaj Rönnlund säger det, men han lovar att det fungerar såväl på stora som små företag. Åtminstone fick företagarna i Korsnäs något att tänka på. Framgångsrik placeringsfond Försäljningsdirektör Staffan Blom från Estlander & Partners och entreprenören Kaj Rönnlund föreläste för Korsnäs företagare om placeringar och företagande på måndagskvällen. Kaj Rönnlund hör också till grundarna av Estlander & Partners - en kapitalplacerare, som sedan starten 1991 specialiserat sig på förvaltning och utveckling av systematiska och automatiska placeringsstrategier. Sedan tre år tillbaka sålde han sin andel i företaget för att satsa på entreprenörskap. På måndagskvällen presenterade försäljningsdirektör Staffan Blom specialplaceringsfonden Freedom, som Estlander & Partners utvecklat under 20 år och som sedan ett år tillbaka även är öppen för privata placerare, såväl företag som privatpersoner. I fondportföljen finns placeringar i allt från räntepapper, valutor, aktier, energi, spannmål, ädelmetaller, basmetaller till livsmedel från 125 olika marknader runt hela världen. Fondens strategi kan uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på 14 % sedan Den minsta placeringsandelen är 1000 euro, vilket gör att även privata kunder är välkomna med sina sparpengar. Företaget finns på Nedre Torget i Vasa och intresserade kunder är välkomna på besök. Nytt näringslivsprojekt Korsnäs företagares ordförande Roger Bergström var nöjd med kvällens presentationer och hoppas att de kan sporra framtida företagande i Korsnäsbygden. - Föreningen planerar ett näringslivsprojekt för växande företag och nyetableringar i Korsnäs,som ger etableringsoch tillväxtföretag rådgivning, kurser, kontaktförmedling, hjälp med byråkrati, utvärderings- och aktivitetsplanering och ett bollplank att använda då företaget växer. Kanske en mentor, någon som tar sig an företagarens problem och möjligheter och som sparkar upp dörrarna hos företagaren och är inspiratör. Text och foto: Kenth Nedergård 19

20 AUKTION till förmån för MOLPE BYKYRKA torsdagen den 24 nov 2011 kl i Bykyrkan Inledningsord av kyrkoherden Servering Gåvor emottages med tacksamhet Arr. Molpe Bönehusförening Försäljning på församlingshemmet Självständighetsdagen 6 dec. kl Handarbeten, hemlagat,bröd,kakor,kålrotsmorotslådor, m.m. Lopptorg, lotterier Servering kaffe, te, saft, våfflor Missionen och Baltikumvännerna Höstmöte onsdag kl på Stenbrytaren Stadgeenliga ärenden Konsult Rafael Frans föreläser under rubriken: Företagets strategi - grunden för framgång Tilltänkta näringslivs-pilotprojektet Framtids-Korsnäs diskuteras. Vi bjuder Er till ett nytt förträffligt företagarsamkväm - bygdens företagare och blivande är alla välkomna! Servering! Korsnäs företagare rf Styrelsen Luciamorgon på Kyrkoby skola tisdag kl Servering Varmt välkomna! LC KORSNÄS Program inför julen Julöppning i Korsnäs centrum kl Lions deltar och bjuder på glögg, samtidigt säljs Knorrlundlotter och snabblotter samt Lionsjulkort Julmarknaden Lions deltar som vanligt och bjuder på glögg, samtidigt säljs både Knorrlundlotter och snabblotter samt Lionsjulkort Självständighetsdagen Kransnedläggning efter gudstjänsten vid de stupades grav tillsammans med scouterna Lions traditionella JULKONSERT ordnas kl i Korsnäs Kyrka. 20

21 KOM I JULSTÄMNING! Söndag , Harrström lokalen Öppet hus och invigning av ungdomsrummet kl. 17 Julfest med församlingens söndagsskolor kl. 18 med luciatåg, sångprogram m.m. Servering Allsång och ringlekar Lotteri Alla hjärtligt välkomna med! Harrström ungdoms- och hembygdsförening Korsnäs församling KLÄDINSAMLINGEN fortsätter vid Gruvan i Korsnäs Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm. tas emot TISDAGAR KL fr.o.m. tis. den t.o.m. tis. den Insamlingen av glasögon och solglasögon (gärna i fodral) fortsätter. Baltikumvännerna r.f. Kom och testa hollywoodtränings trenden, Piloxing! Det är hög energisk träning blandning av Boxning, Pilates och dans som kommer garanti att få dig i form! Var? Korsnäs skola När? Den 6.12 kl Tveka inte utan häng med! Vi ses! Kostar: 5 Instruktör: Ann Franzén Arrangör: Korsnäs/Fritid Korsnäs 4H informerar Nya kurser november december 2011 Tisd kl Korsnäs Skola: Vi gör vänskapsband och nyckelringar. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Onsd kl Molpe Skola: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Torsd kl Taklax Skola: Geléljus. Vi gör egna geléljus till självständighetsdagen eller julen. Kursavgift: Medl. 4,- icke medl. 6,-. Tisd kl Korsnäs Skola: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Torsd kl Taklax Skola: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift: Medl. 3,- icke medl. 5,-. Torsd kl Harrström Gruppfamiljedaghem: Julpyssel. Vi gör julkort och julpynt. Kursavgift:Medl. 3,- icke medl. 5,-. Anmälningar SENAST två dagar före resp. kursstart!!! Korsnäs 4H, verksamhetsledare Petra Sundholm, Julstängt på kommunkansliet Kommunkansliet håller semesterstängt i jultider 2011/12 För att koncentrera semestrarna och spara på vikariekostnader brukar kommunkansliet hålla några dagar semesterstängt under juloch nyårshelgerna. Kommunkansliet är semesterstängt 5.12, 23.12, samt Under stängningsdagar arrangeras verksamheten så att den löper smidigt på respektive avdelning. En del av personalen kommer att dejourera och vara anträffbara på mobiltelefon. 21

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

De Ungas Vänner på Ålön r.f.

De Ungas Vänner på Ålön r.f. De Ungas Vänner på Ålön r.f. Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Viceordförande: Sekreterare: Kassör Ledamöter: Suppleanter: Motionsansvariga: Uthyrning: Fastighet:

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Lördag den 1 Mars Skoterträff vid slalombacken och After skoter på hembygdsgården Arrangör Los-Hamra skoterklubb Teknikbana, skoterhandledare, knallar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Styrelsen MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 Vårdagjjämniing,, sommartiid God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett år i energisparandets tecken och

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Kränkningar Adressen till den sida där jag har samlat lite material som ni kan använda er av om/när

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Möckelö Strand i Jomala. Nybyggda, moderna parhus med strandnära läge strax utanför Mariehamn. Priser mellan 295 000-305 000

Möckelö Strand i Jomala. Nybyggda, moderna parhus med strandnära läge strax utanför Mariehamn. Priser mellan 295 000-305 000 N yproduktion av parhus vid Möckelö Strand i Jomala Nybyggda, moderna parhus med strandnära läge strax utanför Mariehamn. Priser mellan 295 000-305 000 Med naturen och stranden i fokus några minuter från

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats).

1970 Kommunen upplät kårlokal hyresfritt i gamla Apotekshusets källare Brobackenlokalen (f.d. Röda huset, nu parkeringsplats). MÖTESPLATS KUPAN 1990 IDAG 1948 Fru Ellida Lagerman ville överlämna fastigheten Lilla Holmen, Lerum, till Överstyrelsen i Stockholm att användas som vilohem för sockersjuka. Överstyrelsen frågade Lerumskretsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning. 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter

Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning. 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter 2011 1 Lundby stadsdelsförvaltning och Lundby pensionärsråd bjuder in till en spännande vecka

Läs mer

Årets företag - Multitronic Oy

Årets företag - Multitronic Oy ORSNÄS Nr 1 15.2.2013 Årets företag - Multitronic Oy Korsnäs företagare utsåg Multitronic Ab till årets företagare. Företaget som grundades i Korsnäs 1995 verkar i dag på tre ställen i Vasaregionen och

Läs mer

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd ORSNÄS Nr 2 22.3.2013 Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd Taklax Uf har fått ny styrelse och ordförande. Nu är föreningen på gång med nya aktiviteter. Först ut på scenen stod

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Biblioteket Hörsalen 10.15 Det är bråttom nu Ett personligt kåseri om tid av Nils Uddenberg 11.15 Feng Shui En urgammal kinesisk teknik för att skapa harmoni. Dauri

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014.

KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014. KURS TUI NA ( KINESISK MASSAGE) Nerja, Spanien April 2014. Njut en vecka i vårt otroligt vackra Nerja, Södra Spanien! Passar både dig som vill resa med familjen, och dig som reser själv eller annat sällskap.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer