Brf Vidängsvägen 16 1(9) Org nr ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Vidängsvägen 16 1(9) Org nr 769614-7508 ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 Brf Vidängsvägen 16 1(9) Org nr ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vidängsvägen 16 med postadress Bromma, får härmed avge förvaltningsberättelse rörande föreningens andra verksamhetsår som varit under tiden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Styrelsens sammansättning Ledamot Anders Hult Ledamot Catrine Ejdeblad Ledamot Jenny Hansson (flyttat från föreningen och därmed styrelsen i november 2008) Ledamot Kristoffer Skoglund Revisorer Styrelsen har beslutat anlita Gunilla Mikkola, som extern revisor. Valberedning Ingen valberedning har valts. Sammanträden Ordinarie styrelsesammanträden har under verksamhetsåret hållits 12 (18) gånger varav 12 är protokollförda. Föreningsstämma gällande årets verksamhetsår kommer att hållas tisdagen den 9/ klockan på Vidängsvägen 16 hos Hult/Hirvi. Föreningens fastighet Föreningen fastighet har beteckningen Taberg 9, med adress Vidängsvägen 16, i Bromma. Fastigheten består av 1 hus i tre våningar med totalt 8 bostadsrättslägenheter, 2 st butikslokaler i markplan, gemensam tvättstuga samt inredd vind och källare. Lägenhetsfördelning Antal Storlek Yta Andelstal per lägenhet 2 1 rok 29 8,5248% 2 1,5 rok 41 12,2058% 1 1,5 rok 39 11,5923% 1 2 rok 54 16,1935% 1 1,5 rok 39 13,0758% 1 2 rok 54 17,6770% Total bostadsyta 326 kvm /cs Siffror inom parentes gäller föregående år

2 Brf Vidängsvägen 16 2(9) Org nr Medlemmar I föreningen ingår 8 bostadsrättslägenheter och två uthyrda kommersiella lokaler. Under året har en lägenhet överlåtits. Föreningens medlemsantal var vid årets slut 10 st (11 st). Fastighetsförsäkring Föreningens fastigheter var detta år fullvärdesförsäkrade i Brandkontoret som också inkluderar bl.a. maskin, ohyra, husbock samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Årspremien är kronor. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens ekonomiska plan och stadgar, ske med minst 0,1% av taxeringsvärdet (3 880/år). Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fastigheten har tillgång till kabel-tv och bredband via Com Hem. Taxeringsvärden Föreningens fastigheter har från år 2008 åsatts följande taxeringsvärde: Taxeringsvärde, kronor ( ) totalt varav Byggnadsvärde kronor ( )och markvärde kronor ( ) Ställda panter Föreningen har lämnat fastighetsinteckningar för långfristiga lån med kronor :-. Fastigheternas skötsel Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Ingarö Kontorstjänst AB, som även administrerar föreningens lägenhetsregister. Övrig fastighetsskötsel har utförts av upphandling genom entreprenader samt av medlemmarna själva. Därutöver har styrelsen tillsammans med medlemmarna gjort vissa punktinsatser. Sammanställning över utförda större underhållsarbeten År 2006 Då föreningen startades detta år har inga underhållsarbeten utförts än. År 2007 Vatteninträngning i en av föreningens två kommersiella lokaler (Kullens Bar & Kök) åtgärdades under januari månad. År 2008 Under maj månad byggdes två nya förråd i föreningens gemensamma utrymme bredvid tvättstugan /cs Siffror inom parentes gäller föregående år

3 Brf Vidängsvägen 16 3(9) Org nr Verksamhet under året För att försöka åtgärda fuktinträngningen i föreningens källare tätades skarven mellan väggen och asfalten på husets norrsida. Arbetet utfördes av Adriana Fastighetsservice AB. Senare under året visade det sig att åtgärden inte räckt till och fukt tränger ibland fortfarande in vid samband med kraftiga regn. Undersökning visade att omdränering krävs. En överenskommelse om ersättning med SEK för åtgärd gjordes med fastighetens förra ägare (Totila i Skandinavien AB). Dolda fel och därmed att förre ägaren skulle stå för hela arbetet kunde inte hävdas p.g.a. fastighetens ålder. Oljepriserna steg kraftigt under 2008 och toppade under juli på strax under SEK per kubikmeter för att avsluta året strax under SEK. Detta fick styrelsen att skjuta på arbetet med att justera in radiatorventilerna för att istället se över husets huvudsakliga värmekälla. Vid ett gemensamt möte (se nedan) i föreningen i november togs bl.a. beslutet att gå vidare i ärendet med målet att under 2009 komplettera aktuell värmekälla (oljepannan) med en bergvärmepump (ngt som även rekommenderats av energikonsulten Värmex utredning från hösten 2007) som första alternativ. För att kunna gå vidare i processen med upphandling av bergvärmepump behövdes nytt lån handlas upp. Föreningens nuvarande långivare, SHB, beviljade inte föreningen något yterligare lån. Föreningen vände sig då till SBAB, vilket beviljade, mot uttag av pantbrev i fastigheten, ytterligare lån om SEK för upphandling av ny värmepump. Villkor för beviljad kredit var att styrelsen tecknade avtal om att flytta befintliga lån från SHB till SBAB. Avtal om överflytt då gällande villkorsperiod löper ut (090730) har tecknats mellan föreningen och SBAB. I den besiktning som gjordes av fastigheten i samband med föreningens övertagande framkom att balkongerna fordrade visst lagningsarbete. Styrelsen beslutade att under 2008 kontakta lämpliga entreprenörer för förslag till åtgärder samt offerter. Arbetet fick även en budgeterad post i underhållsplanen. Under andra halvåret 2008 lät föreningen Mats Jönis Byggkonsult AB undersöka husets balkonger för att förse föreningen med offertunderlag. Undersökningen visade att balkongerna var i betydligt sämre skick än befarat. Undersökningen sade i stort att samtliga betongplattor i befintliga balkonger måste bilas bort och gjutas om (uppskattad kostnad c.a SEK). Arbetet kunde dock skjutas på några år, och styrelsen har, efter samråd med Mats Jönis Byggkonsult AB och med tanke på kommande övriga investeringar, beslutat göra så och göra en ny besiktning om tre år, dvs Därefter tas beslut av åtgärder. I november hölls ett gemensamt möte för föreningens medlemmar där det informerades om att arbete skulle påbörjas för investering i ny värmekälla med bergvärmepump som första alternativ och om att offerter gällande omdränering av husets norrsida skulle samlas in. Samtidigt informerades om den kommande balkongrenoveringen samt att SBAB beviljat ny kredit om SEK (se ovan). Samtidigt informerades om revidering av tidigare beslutade avgiftshöjningar. Aktuella avgiftshöjningar är 25% (15%) för 2009, 15% (10%) 2010, 10% (5%) 2011 och 5% (5%) 2012 (tidigare beslutade höjningar inom parentes. Upphandlingen av bergvärmepump fick en budgeterad post om SEK, omdränering SEK. Vid tillfället bedömdes det endast finnas medel för investeringen i bergvärmepump samt omdräneringen. Renoveringen av balkongerna kan komma att kräva kapitaltillskott. För den obligatoriska energibesiktningen har styrelsen valt att anlita Energibyrån som är ackrediterad av Swedac. Besiktningen kommer ske under Kullens Bar & Kök som tidigare drevs av Simon Saiylik drivs nu av Dingrha & Sons. Befintligt avtal övertogs av Dingrha & Sons, och är förlängt till /cs Siffror inom parentes gäller föregående år

4 Brf Vidängsvägen 16 4(9) Org nr Chandra Mohan & Co som driver Tranebergs Spel och Tobak valde att säga upp sitt avtal till omförhandling vid årsskiftet. Föreningen har under året tecknat ett ettårigt medlemsavtal med SBC. En andrahandsuthyrning har beviljats under året. Jonathan Wallén i lägenhet nr 1 har beviljats andrahandsuthyrning av sin lägenhet med start oktober 2008 till och med oktober Föreningen har haft två städddagar under året en under våren och en under hösten. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Arbetet med upphandlingen av bergvärmepump har inletts. De inkomna offerterna (tre st) tyder på en investeringskostnad mellan och SEK. Med gällande priser på el och olja indikerar investeringen i bergvärmepump grovt en halvering av föreningens uppvärmningskostnader (från c.a SEK/år till drygt SEK/år). Indikerad besparing ligger i linje med budget medan investeringskostnaden på två av offerterna ligger över och en under budgeterad post. PQR konsult har, på rekommendation av SBC, anlitats för utvärdering av offerterna. Under mars månad beslutade styreslen att binda föreningens lån i förtid enligt följande: SEK på c.a. 2,5 år till 3,41%, SEK på c.a. 5 år till 4,40% och SEK på c.a. 7 år till 4,72%. Under förutsättning att investeringen i ny värmepump (bergvärme) görs och besparingen av föreningens uppvärmningskostnader blir enligt punkten ovan tillåter dessa räntor, allt annat lika, en kostnad för balkongrenovering om c.a SEK (posten ligger inne i budget år 2013). Förhandlingar pågår mellan föreningen och Chandra & Mohan Co angående hyresavtal för lokalen som inhyser verksamheten Tranebergs Spel & Tobak. I skrivande stund har ännu inget nytt avtal ännu tecknats. Offerter för omdränering har samlats under våren. Arbetet beräknas kosta omkring SEK, vilket är enligt budget. Inget beslut om vilken entreprenör som ska anlitas har ännu tagits. Föreningens ekonomi Långfristiga skulder är ej amorterade under denna period. Föreningens fastighetslån Skuldbelopp Ränta Konverteras Amorteras/år Stadshypotek N/A rörligt 0 Stadshypotek ,92% Stadshypotek ,92% Totalt låneskuld Årsavgifter Årsavgiften från bildande tom 2007 var 521 kr/kvm. Årsavgifterna höjdes den 1 jan 2008 till 625 kr/kvm /cs Siffror inom parentes gäller föregående år

5 Brf Vidängsvägen 16 5(9) Org nr Fastighetsskatt Föreningen är taxerad enligt flerbostadshus och för närvarande är då fastighetsskatten 0,4% av taxeringen för byggnader (2 736 tkr) samt 1% av taxeringen för lokaler (1 144 tkr). Ny skattelagstiftelse har nu skett så att numer utgår även en inkomstskatt för föreningar med 28% på erhållna ränteintäkter (kronor 7 309). För inkomståren kommer samma inkomstskatt att debiteras samt debiteras föreningen med en kommunal fastighetsavgift för lägenheter (1200 kr/lägenhet och år, och 1% i fastighetsavgift för lokaldelens värde. Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr 30,411 30,534 Lån per kvm bostadsyta kr 16,871 16,871 Fastighetens belåningsgrad % 55,47% 55,25% Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Dispositionsförslag Föreningen redovisar för verksamhetsåret 2008 ett överskott med Kr ,65 vilket belopp styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta enligt: Årets överskott ,65 Balanserat resultat , ,46 Reservering till föreningens rep.fond enl stadgar ,00 Balanseras i ny räkning ,46 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter /cs Siffror inom parentes gäller föregående år

6 Brf Vidängsvägen 16 Org.nr (8) RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Fastighetsskatt för Fastighetsskatt Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader för fastighetslån Summa resultat från finansiella investeringar Årets inkomstskatt 28% å ränteintäkter ÅRETS RESULTAT cs

7 Brf Vidängsvägen 16 Org.nr (8) BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad/mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattekonto Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder cs

8 Brf Vidängsvägen 16 Org.nr (8) BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år anges nedan. Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan. Värderingsprinciper Avskrivningar på föreningens byggnad har avskrivits med 0,4% denna verksamhetsperiod. Styrelsen anser att planen för avskrivning bör följa den långsiktiga finansieringen from Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. NOTER 1 Fastighetsskötsel Underhåll o reparationer Sotning Taxebundna kostnader El Vatten Bränsle/olja Kabel-TV Tomträtts avgift Sophämtning Fastigheten Ackumulerade anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde lokaler Total fastighetstaxering cs

9

10

BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508

BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508 BrfVidängsvägen 16 1(10) Org nr 769614-7508 o ARSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vidängsvägen 16 med postadress Bromma, får härmed avge förvaltningsberättelse rörande föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga.

ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga. ÅRSREDOVISNING 2012 Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga. Bostadsrättsföreningen 20130513 Höjden Gustavsberg BRF HÖJDEN GUSTAVSBERG DAGORDNING TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lilla Isprinsessan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2011-30 juni 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer