11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2002-11-14"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl Beslutande Per-Gunnar Solberg Lennart Davidsson Per-Inge Pettersson Nils-Olof Petersson Ivan Gunnarsson Gun Mauritzsson Atli Einarsson Sven Nyberg Konny Bogren Edgar Hofvergård Anders Mörnvall Kenneth Rosén Övriga deltagande Elisabeth Klasson Gunnar Karelid 136 Margareta Roos Liisa Niemi, 137 Anders Helgée Björn Persson, 139, 141 Sylve Rydén Utses att justera Ivan Gunnarsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Ivan Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos

2 2 136 Dnr Förslag till kriterier och information om kommunala energibidrag ingående i Lokalt investeringsprogram för Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun har av regeringen beviljats 3,556 miljoner kronor till lokala energibidrag för åtgärder som minskar fossilbränsleberoendet och miljöbelastningen från uppvärmning av enskilda privata bostadsfastigheter. Bidraget gäller för Allmänheten kommer att informeras om bidragsmöjligheterna via lokalpress, informationsblad på strategiska platser, kommunens hemsida mm. För att öka engagemanget kommer populära föreläsare att hyras in till temadagar och dylikt. Lämpliga visningsobjekt knyts till projektet i ett tidigt skede. För att få bidrag kommer det att krävas att man tar del av information (eventuellt utbildningspaket) om den nya utrustningen och vilka krav det ställs på bränsle, eldningsteknik mm. Projektet kommer att ha löpande uppföljning vid beviljande och utbetalning av bidrag. Uppföljning av målen kommer att ske genom årlig kontroll under projekttiden och därefter i samband med kommunala miljöbokslut. Bidragsalternativ Bidrag för byte av gammal vedpanna mot modern vedpanna med ackumulatortank alternativt konvertering från ved till pelletseldning. Bidrag för omställning från olja till ved eller pelletseldning. Som gammal vedpanna räknas också gammal kökspanna, som används för uppvärmning av hela bostaden via vattenburet system. Kommunen ansvarar ej för pelletstillgången

3 3 Allmänna bestämmelser Bidrag för ovanstående åtgärder lämnas till privata hushåll i Hultsfreds kommun. Gäller endast för permanentbostad. Sökande skall vara lagfaren ägare till fastigheten och vara bosatt i huset. Gäller ej för områden som kommer att beröras av fjärrvärme. Förutsättningar för bidrag Bidragen kan ej kombineras med andra statliga eller kommunala bidrag. Bidragen är rambegränsade d v s bidrag kan endast beviljas så länge de avsatta medlen räcker. Åtgärd får ej påbörjas före ansökan. Omställning som gjorts under 2002 och där ansökan ej inlämnats i tid är berättigad till att söka bidrag om erforderlig dokumentation finns. Skorstensfejarmästaren skall kontaktas innan åtgärder utföres. Förbesiktning av gamla anläggningar bör ske före ny installation, varefter beslut fattas. Åtgärderna skall vara slutförda inom den tid kommunen bestämmer dock senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag lämnas inte ut förrän åtgärden är utförd och besiktning har skett. Kontrollplan, kopior på fakturor och kvitton skall bifogas. Bygganmälan krävs. De nya anläggningarna skall uppfylla höga krav enligt kommunens policy. Vedpannor skall motsvara Boverkets utsläppskrav och anslutas till en ackumulatorvolym som anpassas efter husets energibehov och ett eldningstillfälle per dygn. All pelletsutrustning skall var P-märkt.

4 4 Installatör skall ha F-skattsedel (eget arbete får ej medräknas). Skrotningsintyg för de gamla pannorna/tankarna krävs. Krav att ta del av information (eventuella utbildningspaket) om den nya utrustningen och vilka krav det ställs på bränsle, eldningsteknik mm. Beräkningsgrunder för bidrag I bidragunderlaget inräknas installationskostnad och materialkostnad, dock ej eget arbete. Bidragets storlek för byte till miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank inklusive installation är 30 % av totalkostnaden dock max kronor. Bidragets storlek för installation av pelletsbrännare samt matningsutrustning är 30 % av totalkostnaden dock max kronor. Bidragets storlek för installation av pelletspanna inklusive brännare och matningsutrustning är 30 % av totalkostnaden dock max kronor. Förfarandet i bidragsärenden Ansökan om bidrag samt utbetalning av bidrag görs vid Hultsfreds Miljö- och byggnadskontor. Den skall vara skriftlig och lämnas på särskilda blanketter. Bidrag beviljas av Miljö- och byggnadsnämnden. Bidraget betalas ut när installationen slutförts samt besiktigats. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalning är antecknad som lagfaren ägare och bosatt i huset.

5 5 Nämnden kan besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall krävas åter om 1. Bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande 2. Bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget t e x vid återgång till fossilt bränsle eller 3. Annat sådant inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till bidragets syfte inte bör få ha detta kvar. Om de bidragsberättigande åtgärderna inte slutförts inom den tid som fastställts av nämnden skall beslutet om bidrag återkallas, tidsfristen kan dock förlängas av miljö- och byggnadsnämnden om särskilda skäl föreligger. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta ovan angivna policy avseende kriterier och information gällande kommunalt energibidrag under Projektledaren Gunnar Karelid beviljas delegation vad gäller handläggning och beslut för Lip-projektet.

6 6 137 Dnr Uppföljning av Gröna Nyckeltal 2001 för Hultsfreds kommun Kretsloppsplanen för Hultsfreds kommun antogs av Kommunfullmäktige Enligt planen skall en årlig, offentlig miljörapport över den kommunala verksamheten sammanställas. Rapporten ska omfatta ett kalenderår och redovisas i samband med kommunala ekonomiska beslut. Redovisningen ska omfatta kommunens eget miljöresultat i form av resursförbrukning och utsläpp av miljöfarliga ämnen, samt förändringar i det allmänna miljöståndet i kommunen. Det är viktigt att utvärdera miljöarbetet för att se till att de uppsatta målen verkligen uppfylls. Energirådgivaren informerade nämnden om sammanställningen för år Av de nio olika materialflödena som finns medtagna i kretsloppsplanen är det endast två som minskat något, för övrigt har ingen större förändring skett. Beslut Nämnden tackar för informationen

7 7 138 Dnr Föreläggande enligt Djurskyddslagen Lantbrukaren på rubricerad fastighet bedriver ett jordbruk med nöthållning. Idag är djurhållaren över 80 år gammal och djurhållningen har begränsats till tre djur, en tjur, en amko och en kalv. Vid djurskyddstillsyn den 19 januari 2001 och den 29 oktober 2002 har några brister noterats. Skrivelse med råd enligt djurskyddslagstiftningen har skickats till djurhållaren den 24 januari Vid återbesök den 29 oktober i år har djurskyddsinspektören konstaterat att vissa brister kvarstår att åtgärda. Dessutom har djurhållaren hållit kon på bete under en kort period (minimikrav 3 månader enligt Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning inom lantbruket) pg a ett benbrott. Veterinär tillkallades inte vid detta tillfälle. Följande brister har noterades vid inspektionsbesök år 2001 och var inte åtgärdade vid återbesök i oktober 2002 Stallutrymmet är inte rengjort på ett tillfredsställande sätt Stallbelysning måste förbättras så att tillsyn kan ske utan svårighet Eftersatt klövverkning. Förutsatt att djurhållningen inte utökas kommer inte nämnden att granska båspallsmåtten (som egentligen är för korta). Detta förutsätter dock att djurhållaren inte binder djuren bredvid varandra. Idag har varje djur en tillfredsställande liggyta genom att lägga sig diagonalt på båspållen. Djuren är tillfredsställande rena och båspallarna har en godtagbar bädd av halm. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxxxxx, personnummer. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med stöd av 26 Djurskyddslagen, 11 Djurskyddsförordning samt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1993:129 om djurhållning inom lantbruket att i befintlig anläggning på fastigheten xxxxxxxxxx anpassa djurhållningen och djuranläggningen enligt följande punkter.

8 8 1. Vid ett vite av 1000 (ett tusen) kronor skall stallutrymmet rengöras och utgödslas minst en gång dagligen. Åtgärden gäller från och med att detta beslut vunnit laga kraft och tillsvidare Upplysning. Detta krav innebär att nämnden kan begära utdömande av vitesbeloppet om det vid återbesök skulle visa sig att djuren hålls i ett smutsigt eller dåligt utgödslat stallutrymme. 2. Vid ett vite av 1000 (ett tusen) kronor skall Ni senast anpassa belysningen efter följande normer. Belysningsstyrka motsvarande 150 lux skall ordnas vid båspallar (det betyder ca 6-7 Watt per kvadrat meter) Belysningsstyrka motsvarande 75 lux skall ordnas vid foderbordet (det betyder ca 2,5-4,5 Watt per kvadrat meter) 3. Vid ett vite av 1000 (ett tusen) kronor skall Ni senast anlita en klövverkare för att verka tjurens och kons klövar. Vidare skall klövar inspekteras regelbundet och verkas vid behov. 4. Vid ett vite av 1000 (ett tusen) kronor skall nötkreatur sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute. Detta gäller inte kalvar yngre än sex månader eller tjuren. Betesperioden skall vara sammanhängande under minst tre månader och infalla under perioden 1 maj i oktober- (till exempel 1 maj 31 juli, eller 1 juni 31 augusti, och helst under längre perioder). Upplysning Enligt 9 Djurskyddslagen skall ett sjukt eller skadat djur snarast ges nödvändigt vård om inte skadan eller sjukdomen är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Ta omedelbart kontakt med veterinär om ett djur skadar sig (till exempel kons benskada!). Den som bryter mot denna bestämmelse kan dömas för brott mot Djurskyddslagen eller brottsbalken (djurplågeri). Med stöd av 39 djurskyddslagen skall detta beslut gälla även om det överklagas.

9 9 139 Dnr Beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalken Verksamhetsinnehavaren xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, har i egen regi den 5 september 2002 transporterat ca 400 l farligt avfall som uppkommit vid bedrivande av näringsverksamhet utan att i förväg till länsstyrelsen anmält transport av farligt avfall. Prövning av miljösanktionsavgift På fastigheten xxxxxxxxxx bedrivs verksamhet med bilreparationer och däckbyten mm. På fastigheten finns även möjlighet att bedriva tvättverksamhet men med nuvarande reningssystem får tvättning ej ske. Den tvättverksamhet som ändå pågått under en övergångsperiod har genererat en del oljeavfall i sandfång, slamränna och slamavskiljare. Detta avfall är så kallat farligt avfall och enligt 34 i Avfallsförordningen (2001:1063) skall egen transport av farligt avfall anmälas till Länsstyrelsen i god tid före transporten. Enligt tillsynsmyndighetens kännedom den 19 september försökte verksamhetsinnehavaren lämna ca 400 l oljeavfall från slamavskiljare på Kejsarkullen den 5 september. Detta avfall tas inte emot på stationen i nuläget och verksamhetsinnehavaren fick transportera tillbaka det farliga avfallet igen. Inspektion utfördes den 20 september på fastigheten av miljö- och byggnadskontorets personal tillsammans med verksamhetsinnehavaren. Av inspektionen framgick att sandfång och slamavskiljare var tömda och att verksamhetsinnehavaren någon vecka tidigare själv pumpat upp slammet och transporterat det till Kejsarkullen, men sedan fått vända tillbaks. Två standardfat med vardera ca 200 l oljehaltigt slamavfall identifierades på fastigheten och dokumenterades med digitalkamera.

10 10 Vid förfrågan om anmälan av egen transport av farligt avfall gjorts till länsstyrelsen uppgavs att detta gjorts. Ingen kopia av bekräftelse av detta gick dock att finna på miljö- och byggnadskontoret och vid kontakt med handläggare Olof G Jonsson på länsstyrelsen framkom det att han skickat en anmälningsblankett till xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, den 20 september. Verksamhetsinnehavaren har vid tidigare tillfällen själv redovisat att detta är ett standardförfarande vid kvittblivning av farligt avfall. Verksamhetsinnehavaren har av denna anledning tidigare fått som råd för fortsatt verksamhet att anmäla egen transport av farligt avfall till länsstyrelsen. Enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkt 6 om avfall, skall miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet: - underlåter att till länsstyrelsen anmäla egen transport av farligt avfall (34 Avfallsförordningen). Avgiftsbeloppet är kronor. Avgiften bygger på strikt ansvar, dvs den skall påföras oavsett om överträdelsen skett med uppsåt eller oaktsamhet. Tillsynsmyndigheten skall heller inte bedöma hur allvarlig överträdelsen varit i det enskilda fallet. Enligt 26 kap 1 i Miljöbalken är tillsynsmyndigheten skyldig att kontrollera efterlevnaden av balken. Denna skyldighet gäller även kraven att, om det inte är uppenbart oskäligt, påföra miljösanktionsavgift. Detta miljösanktionsärende har kommunicerats - Muntligt vid inspektion den 20 september Skriftligt genom utskick av detta beslutsunderlag den 22 oktober I ett bilagt följebrev informeras näringsidkaren om ärendet och möjligheten att komma in med yttranden till nämnden. - Per telefon vecka 44. Utskickets innebörd diskuterades och verksamhetsinnehavaren informerades om möjligheten att skicka in synpunkter i ärendet. - Skriftligt den 4 november 2002 genom ett från verksamhetsinnehavaren inkommet brev med synpunkter avseende beslut om miljösanktionsavgift.

11 11 Förvaltningens förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 30 kap. 1 och enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 1, punkt 6.1 i bilaga till förordningen. Miljösanktionsavgift om (tiotusen) kronor skall påföras xxxxxxxxxxxxxxx, som vid bedrivande av näringsverksamhet på fastigheten xxxxxxxxxxx underlåtit att till Länsstyrelsen anmäla transport av farligt avfall den 5 september Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning. Betalningen skall ske senast 30 dagar efter att Ni tagit del av detta beslut. Betalning skall göras även om Ni överklagar detta beslut. Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap. 5 andra stycket Miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. Yrkande Per-Gunnar Solberg (m), yrkar på att det är uppenbart oskäligt att påföra miljösanktionsavgift, med instämmande av Lennart Davidsson (kd) och Per- Inge Pettersson (c) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och på Per-Gunnar Solbergs yrkande, och finner att miljö- och byggnadsnämnden antar Per- Gunnar Solbergs yrkande. Omröstning begärs. Omröstningsresultat Omröstning sker genom handuppräckning. Med 2 röster för förvaltningens förslag och 9 röster för Per-Gunnar Solbergs yrkande, samt 1 röst nedlagd antas Per-Gunnar Solbergs yrkande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att det är uppenbart oskäligt att påföra miljösanktionsavgift. Reservationer Konny Bogren (s) och Sven Nyberg (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

12 12 Länsstyrelsen Gjutal AB 140 Dnr Mästaren 3, Hultsfred. Yttrande över prövotidsredovisning och slutliga villkor Länsstyrelsen har berett miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över Gjutal AB prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor avseende spillvatten från verksamheten på Mästaren 3 i Hultsfred, dnr Verksamheten ger upphov till två sorters utsläpp till det kommunala spillvattennätet, dels från trumling och dels från indunstning. Trumling Vid trumling poleras det gjutna godset mot plastchips under tillsättande av vatten och trumlingscompound. Gjutal AB har tre våttrumlingsutrustningar vars avloppsvatten behandlas gemensamt i en centrifug. Företaget har gjort försök med att optimera flockningen före centrifugeringen vilket dock visat sig vara svårt, t ex med att hitta rätt flockningsmedel. I en tidigare redovisning yrkade företaget på ett riktvärde på 200 mg suspenderade ämnen/l. Detta yrkande har nu sänkts till 175 mg/l. De suspenderade ämnena utgörs enligt företaget till största delen av plastmaterial från trumlingschipsen. Materialet som troligen inte bryts ned (inert) kommer att delvis samlas i avloppsledningar men det mesta hamnar i avloppsreningsverkets slam där ingen volymreduktion kommer att ske genom nedbrytning. Det är önskvärt att sådant material samlas upp och inte belastar slammet. Företaget bör därför på sikt sträva mot ett slutet system där allt avloppsvatten från trumlingsanläggningen recirkuleras. I övrigt yrkar företaget följande riktvärden för utsläpp i vatten från trumlingen: ph 6,5 10, BOD < 200 mg/l, COD < 800 mg/l och opolära alifatiska kolväten < 5mg/l.

13 13 Indunstning För behandling av oljeemulsioner, kylarvätska, mm använder företaget sedan en tid tillbaka en indunstare där mängden farligt avfall reduceras med 90%. Företagets har gjort en utredning om en ultrafiltreringsanläggning vilket medförde att ultrafiltreringen togs bort och ersattes med indunstning. Indunstaren har efter fullskaleförsök kompletterats med ett aktivt kolfilter. Företaget yrkar efter tidigare remissrunda på följande riktvärde för utsläpp till vatten från indunstningen: ph 6,5 10, BOD <750 mg/l, COD <1500 mg/l. För opolära alifatiska kolväten så yrkar företaget på att 15 mg/l skall gälla som riktvärde under 2003 och från och med 2004 yrkas på 10 mg/l. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker Gjutal AB yrkanden på riktvärden för utsläpp till det kommunala spillvattennätet från företagets trumlings- och indunstningsanläggning. Nämnden anser dock att det finns teknik som möjliggör att våttrumling kan göras utan att utsläpp till vatten görs dvs genom recirkulation av renat trumlingsvatten. Företaget bör därför inom en femårsperiod ersätta nuvarande system med ett slutet där inget utsläpp till spillvattennätet sker.

14 Dnr Meddelande om förbud att installera bergvärmeanläggning. I anmälan, , enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (Kf 54, ) till miljö- och byggnadsnämnden önskar xxxxxx xxxxxx installera en bergvärmeanläggning på rubricerad fastighet. Anläggningen består av ett borrhål, 120 m djupt, och ett slutet köldbärarsystem. Köldbärarvätskan utgörs av Etherm KBS (27% etanolblandning) med en volym av 240 l. Bedömning Lokaliseringen av bergvärmeanläggningen på xxxxxxxxxxx ligger inom yttre skyddszon för Målilla-Gårdveda vattentäkt. Anläggningen innehåller relativt stora mängder köldbärarvätska som är vattenlöslig och vid läckage kan den snabbt spridas i grundvattnet. Vätskan kan sätta både smak och lukt på stora mängder dricksvatten. Att djupborra och ta värme från grundvattnet innebär att det finns risk för att grundvattenströmningarna förändras. I skyddsföreskrifterna från för vattentäkten finns inget som reglerar installation av bergvärmeanläggningar. Dagens syn på skydd av vattentäkter och riskbedömningar är ofta betydligt striktare då vattentäkterna bedöms tillhöra de mest värdefulla delarna av vår infrastruktur. Olika tillbud och hot runt om i världen har dessutom medfört att synen på riskerna förändrats. Vattentäkterna skall även skyddas mot olika typer av sabotage. Att inom vattentäktens skyddsområde tillåta att bergvärme medför att det inom en snar framtid kan finnas ett antal borrhål som är i kontakt med grundvattnet inom skyddsområdet och där en olycka eller sabotage snabbt kan förstöra dricksvattnet. Beslut xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx förbjuds, enligt 26 kap 9 Miljöbalken med stöd av 2 kap 4, att anlägga en bergvärmeanläggning på fastigheten xxxxxxx. Om borrning redan utförts skall borrhållet senast pluggas med ett inert material.

15 15 Anders Petersson Berörda grannar 142 Dnr Fageräng 1:1, Silverdalen. Nybyggnad av förråd Ansökan avser nybyggnad av garage och virkesförråd (c:a 107,0 m2). Byggnaden är ett komplement till den rörelse (snickeriverksamhet) som sökanden bedriver på platsen. Förslaget strider mot gällande detaljplan därigenom att byggnaden blir belägen på parkmark. Marken ägs av sökanden. Förutvarande byggnadsnämnden har i beslut tidigare lämnat medgivande till uppförande av snickerilokal på fastigheten. Då förslaget utgör en komplettering av befintlig verksamhet och då endast sökanden i egenskap av lagfaren ägare till såväl Fageräng 1:1 som intilliggande fastighet Fageräng 1:6 får anses berörd tillstyrkes medgivande till planavvikelsen. Fastighetsägarna till Fageräng 1:3 och 1:4 har skriftligen godkänt byggnadsföretaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lämna medgivande till mindre avvikelse från detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att bevilja bygglov för nybyggnad av förråd på nedanstående villkor: Byggsamråd skall ske i detta ärende. Sökande ombeds därför att snarast kontakta oss för att komma överens om lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. Byggsamrådet är en genomgång av att samhällets väsentliga egenskapskrav (hållfasthet, brand, säkerhet, handikapp, hälsa, energihushållning mm) kan antas komma att uppfyllas. Kontrollplan erfordras ej. Byggherren godkännes som kvalitetsansvarig

16 16 Anmälningar: 1. När arbetet påbörjas. 2. När arbetet har avslutats. Avgift bygglov: 2.325:- Avgift bygganmälan: 1.705:- Kartutdrag: 300:- Ritning: 500:- Bygglov gäller i 2 år. Om arbeten påbörjas inom 2 år skall de vara avslutade inom 5 år från dagen för beslut om lov. Byggherren bör bevisligen delge grannar att bygglov erhållits. Grannen har besvärsrätt även i planenliga ärenden. Först efter delgivning börjar besvärstiden löpa.

17 Dnr A Xxxxxxxxxxxxx. Överklagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutade meddela att ombyggnad av plankorsning ej kan medgivas. Sökanden, Xxxxxxxxxx har hos länsstyrelsen i Kalmar län överklagat beslutet. Klagan har inkommit inom tre veckor från delfåendet av miljö- och byggnadsnämndens beslut. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända överklagandet jämte bilagor 1-9 till länsstyrelsen för prövning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även översända de yttranden som inhämtats från Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx samt Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län.

18 Dnr Xxxxxxxxxxxxx. Anläggande av badplats, nybyggnad av brygga, utfyllnad samt nybyggnad av bastu och omklädningsrum. Överklagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att inte medgiva dispens från strandskyddsförordnandet för föreslagen exploatering till badplats för allmänheten. Sökanden, Xxxxxxxxxx, har hos länsstyrelsen i Kalmar län överklagat beslutet. Klagan har inkommit inom tre veckor från delfåendet av miljö- och byggnadsnämndens beslut. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända överklagandet jämte till ärendet hörande handlingar till länsstyrelsen för prövning. Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt tidigare fattade beslut.

19 19 Annica Nilsson 145 Dnr L Skärslida 4:4, Järnforsen. Nybyggnad av enbostadshus Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att uppdraga åt förvaltningen att kommunicera sökanden samt att på plats studera byggnadens inverkan på bymiljön. Stadsarkitekten har på plats genomfört samråd med Annica Nilsson (sökande) och Bo Pettersson. Vid samrådet överenskoms om ny byggnads placering, rivning av befintlig ekonomibyggnad, framtida renovering av bef. mangårdsbyggnad samt anpassning av nybyggnadens utformning till övrig bebyggelse inom tomtplatsen. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har lämnat förslag till lämplig utformning av enskilt va-system för nybyggnaden. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godtaga genomfört samråd. Sökanden skall komplettera ansökan samt inkomma med reviderade ritningar avseende tomtplatsens utformning, byggnadernas placering samt nybyggnadens utformning. Sökanden rekommenderas att utföra det enskilda vatten- och avloppssystemet så att såväl det nya som det befintliga bostadshuset kan anslutas.

20 Dnr VAN Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ifrågasatt vanvårdad fastighet Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att kommunicera fastighetsägaren. Av dennes svar framgår att befintlig häck har tuktats samt att lagning av sönderkört staket är beställt. Fastighetsägaren har inte angivit någon tidsram för de föreslagna åtgärderna. Ej heller har någon åtgärd för tomtmarken i övrigt redovisats. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar förelägga Xxxxxxxxxxxxxx, att senast 30 dagar efter att detta beslut vunnit laga kraft laga och målningsbehandla hägnaden kring fastigheten samt klippa och tukta årsgammalt gräs och vildvuxna buskar. Häcken i korsningen Xxxxxxxxxxx får ej överstiga 80 cm i höjd. Fastighetsägaren uppmanas att fortsättningsvis hålla den obebyggda fastigheten i väl vårdat och prydligt skick.

21 Dnr Van Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Vanvårdat uthus Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat anstånd med rivning och återställande till Fastighetsägaren har anmält att uthusbyggnaden är riven och tomtplatsen är återställd. Stadsarkitekten har förrättat syn på plats. De vidtagna åtgärderna är godtagbara. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna rivning av vanvårdat uthus samt återställandet av tomtmarken i vårdat skick. Fastighetsägaren uppmanas till översyn av de två befintliga uthusen som är i behov av ommålning. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

22 22 Hultsfreds Kommunala Industri AB 148 Dnr L Mästaren 3, Hultsfred. Nybyggnad av gjuthall Ansökan avser tillbyggnad av Gjutal AB med ny gjuthall (c:a 445,0 m2). Förslaget strider delvis mot gällande detaljplan därigenom att c:a 110 m2 blir beläget på mark för underjordiska elledningar (u-området). Sökanden bekostar själv flyttning av befintliga transformatorer och underjordiska ledningar varför medgivande till mindre planavvikelse tillstyrkes. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lämna medgivande till mindre avvikelse från detaljplan. Planavvikelsen tillåts under förutsättning att befintliga underjordiska ledningar samt befintliga transformatorer flyttas av sökanden samt att kraftleverantören godtager genomförandet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även bevilja bygglov på nedanstående villkor: Fasadutformning mot väster samt färgsättning skall utföras enligt stadsarkitektens anvisningar. Byggherren skall upprätta förslag till kontrollplan. Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan beslut om kontrollplan har erhållits. I annat fall kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga sökande med vite, enligt Plan- och Bygglagen 10 kap. 15, 18.

23 23 Avgift bygglov: 6.510:- Avgift bygganmälan: 8.246:- Planavgift: 8.184:- Bygglov gäller i 2 år. Om arbeten påbörjas inom 2 år skall de vara avslutade inom 5 år från dagen för beslut om lov. Byggherren bör bevisligen delge grannar att bygglov erhållits. Grannen har besvärsrätt även i planenliga ärenden. Först efter delgivning börjar besvärstiden löpa.

24 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. AVLOPP Enskild avloppsanläggning Skärslida 4:4, Målilla Annica Nilsson, Backhorva, Järnforsen Hässlid 1:3, Virserum Göran Stålbom, Hässlid, Virserum Främsteby 3.1, Vena Hans Ström, Främsteby Ängenäs, Hultsfred Gnöttlerum 1:2, Vena Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret, Box 500, Hultsfred Sönnerhult 1:7, Vena Margot Karlsson, c/o Leif Haraldsson, Körsbärsvägen Pelarne, Vimmerby Misterhult 1:7, Virserum Olov och Gunnel Stark, Källgatan 18, Hultsfred Tigerstad 3:2, Mörlunda Erling Björkesjö, Tigerstad Skattegården, Mörlunda Sörebo 1:16, Mörlunda Magnus Johansson, Tulunda, Mörlunda Förlängt tillstånd sluten tank Gårdveda 8:1, 9:1, Gårdveda Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret, Box 500, Hultsfred Slutbesiktningar Träda 1:28, Vena Morgan Magnusson, Träda 5, Hultsfred

25 25 Hässlid 1:3, Virserum Göran Stålbom, Ringvägen 11C, 6 tr, Stockholm Främsteby 3.1, Vena Hans Ström, Främsteby Ängenäs, Hultsfred Gnöttlerum 1:2, Vena Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret, Box 500, Hultsfred Sjöarp 2:2, 2:3, Lönneberga Ann-Christine Cronberg, Rådmansgatan 27, Helsingborg Flathult 1:33, Målilla Carl-Ola Cademark, Mogölsgatan 2, Vaggeryd Ävlingebo 1:17, Virserum Tobias Nilsson, Gerdsborgsgatan 4, Vimmerby Gnöttlerum 1:50, Vena Inger Frick, Föreningsgatan 14C, Mjölby Näshult 1:4, Mörlunda Elia Munther, Näshult 2, Mörlunda Haddarp 4:5, Lönneberga Sylve Bengtsson, Skogsborg, Lönneberga Tveta-Kulla 1:5, Mörlunda Ann-Charlotte Haraldsson, Kyrkvägen 15, Mörlunda Björksebo 1:31, Vena Gudrun Wiedeman, c/o Matz Eklund, Björksebo, Vimmerby Beslut om miljötillsynsavgift Tveta-Kulla 1:5, Mörlunda Ann-Charlotte Haraldsson, Kyrkvägen 15, Mörlunda Näshult 1:4, Mörlunda Elia Munther, Näshult 2, Mörlunda

26 26 DJURSKYDD Inspektioner Gnejsen 1, Hultsfred Erik Axelsson, Granitvägen 31B, Hultsfred Käreby 2:41, Vena Olof Olsson, Hultsfredsvägen 1, Hultsfred Åkarp 3:8, Lönneberga Mats Jennerholm, Åkarp 18, Lönneberga Klövdala 1:84, Järeda Lena Wiberg, Slättäng, Järnforsen Yttrande till Länsstyrelsen om förprövning av djurstall Stora Sinnerstad 1:18, 1:19, Mörlunda Klas Nilsson, St Sinnerstad Storegården, Mörlunda Beslut om djurskyddstillsynsavgift Kvillerum 1.1, Målilla Fritz Svensson, Kvillerum, Målilla Tveta 2:1, Mörlunda Jan Peterson, Tveta Kornettsgård, Mörlunda Sönnerhult 2:8, 2:5, Vena Gerd Ekström, Sönnerhult Vena, Hultsfred Tulunda 9:2, Mörlunda Anders Svensson, Tulunda, Mörlunda Stora Aby 6:25, 1:6, Mörlunda Erik Johansson, St Östtorp, Mörlunda HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Mörlunda 4:74, Mörlunda Gösta Steén, Stationsvägen 10, Mörlunda

27 27 Trekanten 8, Virserum Carola Ärleskog, Esplanaden 6, Virserum Sabeln 5, Hultsfred Mikael Karlsson, Sabelstigen 10, Hultsfred Mosippan 5, Hultsfred Margareta Henriksson, Granvägen 43, Hultsfred Hägelåkra 1:102, Målilla Dan Törnblom, Amerikavägen 21, Målilla Armbössan 11, Virserum Leif Carlsson, Södra Järnvägsgatan 12, Virserum Berganden 4, Virserum Per-Inge Karlsson, Gränsgatan 15, Hultsfred Sälgen 12, Virserum Bertil Bjelkvik, Evagatan 17, Virserum Mörlunda 7:27, Mörlunda Gunvor Jonsson, Hantverkarevägen 10, Mörlunda Hultsfred 3:107, Hultsfred Margit Gunnarsson, Folkparksvägen 1, Hultsfred Prästnäs 1:46, Järnforsen Ulf Nilsson, Delängsgatan 4, Järnforsen Violen 7, Virserum Jan Gunnar, Åkervägen 10, Virserum Ämmenäs 2:13, Ämmenäs Berndt Axelsson, Fräsargatan 2, Rosenfors Bockefall 3:1, Lönneberga Rude Karlsson, Bockefall 2, Lönneberga Hägelåkra 5:46, Målilla Jan Höjding, Doktorsvägen 10, Målilla

28 28 Rapphönan 2, Hultsfred Roger Karlsson, Ekebergsvägen 3, Hultsfred Höjden 10, Hultsfred Anders Johansson, Bangårdsgatan 28, Hultsfred Floretten 6, Hultsfred Conny Hesselgård, Sabelstigen 24, Hultsfred Höjden 11, Hultsfred Ove Larsson, Bangårdsgatan 30, Hultsfred Slutbesiktning offentlig hygienisk lokal Arbetet 1, Hultsfred Anna-Lenas Sjukgymnastik & REHAB AB Råd angående vedeldning Tallbacken 7, Hultsfred Anders och Mirian Lind, Skolgatan 16, Hultsfred LIVSMEDEL Inspektioner Triangeln 1, Virserum Konsum Virserum, Målillavägen 9, Virserum Krysset 1, Virserum Ica Nära Krysset, S Järnvägsgatan 22, Virserum Verkstaden 3, Hultsfred Ica Mathuset, Vagngatan 4, Hultsfred Gnejsen 1, Hultsfred Stålhagens Förskola, Granitvägen 15, Hultsfred Telefonen 3, Hultsfred Rest. Tre Kronor, Nytorpsvägen 1B, Hultsfred Oredan 16, Hultsfred Oredans Förskola, Nygatan 1, Hultsfred

29 29 Läroverket 2, Hultsfred Stålhagsskolan, Hultsfred Graniten 1, Hultsfred Servicebutiken Punkten, Granitvägen 33B, Hultsfred Läroverket 2, Hultsfred Hagadals Café, Sågdammsvägen, Hultsfred Hultsfred 3:1, Hultsfred Albäcksskolan, Skogsgatan 5, Hultsfred Klockaren 1, Virserum Gatuköket Betjänten, N Trädgårdsgatan 9, Hultsfred Virserum 8:1, Virserum Centralskolan, Skolgatan 5, Virserum Alen 3, Virserum Café Ängeln, Brogatan 3, Virserum Transporten 5, Hultsfred RockMetropol i Hultsfred AB, Transportgatan 2, Hultsfred Stora Aby 5:32, Målilla Figeholms Konfektyrer, Häradsvägen 8, Rosenfors Mörlunda 3:30, Mörlunda Emådalsskolan, Mörlunda Mörlunda 7:24, Mörlunda Lundagårdens Servicehus, Doktorsvägen 8, Mörlunda Aspen 8, Virserum Timi Livs, Storgatan 23, Virserum Virserum 8:9, Virserum Eklidens Servicehus, Björkmossavägen 26, Virserum Bekräftelse på övertagande av livsmedelslokal Vagnen 1, Hultsfred Pizzeria Cyrano, Storgatan 139, Hultsfred

30 30 Bevis om medgivande att lokal får tas i bruk innan den är färdigställd Bandsågen 2, Virserum Ginsbo AB, Box 58, Virserum Uppställningstillstånd AB Delikatess Grabbarna, Box 70, Ryd Boynes Kiosk & Grill, Sanatorievägen 1, Målilla Arconi AB, Box 8, Virserum Tillståndsbevis för tillfällig försäljning Arconi AB, Box 8, Virserum Hultsfreds Hembygdsförening, Hultsfred Befrielse från den årliga livsmedelstillsynsavgiften Målilla 1:10, Målilla Målilla Hembygdspark, Hultsfredsvägen 22, Målilla Beslut om ändring av den årliga livsmedelstillsynsavgiften Arbetet 1, Hultsfred Anna-Lenas Spa & Rehab AB, Hultsfred Egenkontrollprogram Transporten 5, Hultsfred Restaurangen Metropol, Box 170, Hultsfred MILJÖSKYDD Inspektioner Träförädlingen 6, Hultsfred HBM Möbler AB, Aspedalsgatan 2, Hultsfred Produkten 1, Hultsfred LBC-Bolagen AB, Box 113, Vimmerby Gruset 2, Virserum TS Riktsystem AB, Box 30, Virserum Tveta 2:1, Mörlunda Jan Peterson, Tveta Kornettsgård, Mörlunda Ekeflod 1:3, Virserum Göran Rosander, Ekeflod, Virserum

31 31 Bekräftelse på anmälan Produkten 2, Hultsfred Norsk Hydro Olje Ab, Box 27325, Stockholm Föreläggande Stenkulla 1:51, Vena Myreholm Lantbruk AB, Myreholm Vena, Hultsfred Bäckeby 7:4, Målilla Bäckeby Gård, Bäckeby Pl 1121, Målilla Tveta 1:7, Mörlunda Tveta Gård, Gunnar Pleijert, Tveta, Mörlunda Ryningsnäs 2:3, Mörlunda Ryningsnäs Drift HB, Stora vägen 37, Berga Kråketorp 2.2, Virserum Hans och Johan Riberth, Kråketorp 7, Virserum Granskning/godkännande av miljörapport Sågen 14, Virserum Modig Machine Tool AB, Box 20, Virserum Träförädlingen 9, Hultsfred Hultsfreds Värmeverk, Oskarsgatan 66, Hultsfred Husbyggaren 7, Hultsfred Swedspan AB, Box 502, Hultsfred Träförädlingen 6, Hultsfred Hellmer Die Casting AB, Box 91, Hultsfred Haddetorp 2.1, Mörlunda AB C F Berg & Co, Bergs väg 13, Mörlunda Järeda 2:124 m fl, Järnforsen AB C A Olausson & Söner, Järnforsen Mästaren 3, Hultsfred Gjutal AB, Nytorpsvägen 11, Hultsfred

32 32 Godkännande av periodisk besiktning Virserum 8:1, Virserum Virserums avloppsreningsverk Samrådsanteckningar Stora Aby 5:3, Rosenfors HM Machinery AB, Tunagatan 10, Rosenfors Beslut om omklassning och fast årlig avgift Målilla 15:1, Målilla Legolack AB, Box 168, Målilla Beslut om miljötillsynsavgift Ekeflod 1:3, Virserum Göran Rosander, Ekeflod, Virserum Gårdveda 8:1, 9:1, Målilla Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret, Box 500, Hultsfred Stora Aby 6:25, 1:6, Mörlunda Erik Johansson, St Östtorp, Mörlunda Tveta 2:1, Mörlunda Jan Peterson, Tveta Kornettsgården, Mörlunda Stenkulla 1:51, Vena Myreholm Lantbruk AB, Myreholm Vena, Hultsfred Beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken Träförädlingen 6, Hultsfred HBM Möbler AB, Aspedalsgatan 2, Hultsfred TÄKTER/UPPLAG Tillfällig asfaltkrossning Träförädlingen 8, Hultsfred Br. Anderssons Åkeri & Gräv, Box 154, Hörby Produkten 1, Hultsfred LBC-Bolagen AB, Box 113, Vimmerby

33 33 RENHÅLLNING Befrielse från latrinhämtning pga installation av mulltoa Virserum 8:137, Virserum, Olaöstigen 6, Virserum Jörn Lurges, Landsvägen 59, Skivarp Beslut Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

34 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A 121-A127. Bygglov Ugglan 10 (Norra Oskarsgatan 77), Hultsfred AB Körners Mek. Verkstad. Hultsfred. Inbyggnad och värmeisolering av bef. skärmtak Hägelåkra 61:1 (Järnvägsgatan 10), Målilla. Målilla Hotell. Ändrad planlösning i hotell Fallhult 1:26, Vena. Gunnar Westerholm, Mariehamn. Tillbyggnad av fritidshus Haddetorp 2:1 (Bergs väg 13), Mörlunda. AB C F Berg & Co, Mörlunda. Tillbyggnad med skärmtak Fritidshuset 6 (Bäckstigen 16), Virserum. Gunnar Lüning, Malmö. Tillbyggnad av fritidshus Filaren 2 (Föreningsgatan 22), Hultsfred. Ulf Karlsson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Stora Aby 5:32 (Häradsvägen 8), Rosenfors. Peter Karlsson, Målilla. Tillbyggnad med skärmtak Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B142-B152. Kontrollplan Käreby 1:59, Vena. Tuna-Vena Sparbank. Ombyggnad av yttertak Förlängt tillstånd brandfarliga varor Krysset 1, Virserum. ICA Handlarnas AB, Göteborg Intyg om funktionskontroll av ventilationsanläggning Mörlunda 3:30, förskola-lågstadie, Mörlunda. Hultsfreds kommun Stenkulla 1:24, Vena kyrkskola, Vena. Hultsfreds kommun

35 35 Hemmet 1, dagcenter, Hagadalsgatan, Hultsfred. Hultsfreds kommun Virserum 8:9, Ekliden servicehem, Björkmossavägen 26, Virserum. Hultsfreds kommun Husbyggaren 7, tillfälligt kontor, Swedspan, Hultsfred. Temporent paviljong Swedspan, Hultsfred Klubban 3, läkarmottagning, Nya Torget 1, Virserum. Hultsfreds kommun Funktionskontroll av ventilationsanläggning Stenkulla 1:24, gymnastik, Vena. Hultsfreds kommun Skolan 1, paviljongen hus B, Hultsfred. Hultsfreds kommun Målilla 2:41, gymnastiksal, Målilla. Hultsfreds kommun Bevis över godkänd kvalitetsansvarig Materialet 2, Hultsfred. Björn Bergström, Hultsfred. Tillbyggnad med kontorslokaler Käreby 1:59, Vena Kjell Fransson, Hultsfred. Ombyggnad av yttertak Bekräftelse bygganmälan Tillingeby 6:5, Målilla. Lars Danielsson, Målilla. Installation av eldstad Skräddaren 3 (Andersbovägen 27), Hultsfred. Tommy o Carina Anemyr, Hultsfred. Installation av eldstad och rökkanal Ormestorp 1:36, Vena. Cristina Wallin, Vena. Installation av eldstad Vena 1:81 (Industrivägen 6), Vena. Karl-Axel Landegren, Vena. Installation av eldstad och rökkanal Ljungby 1:82 (Virserumsvägen 29), Målilla. Anders Larsson, Målilla. Ändrad eldstad i enbostadshus Slutbevis Faggemåla 7:3, Lönneberga. Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB. Tillbyggnad av stationsbyggnad

36 36 Bastuban 3, Hultsfred. Mette Pettersson Thostrup, Hultsfred. Inst av eldstad i enbostadshus Björnhult 1:8, Mörlunda. Sydkraft Elnät Syd AB, Kalmar. Nybyggnad av transformatorstation Haddarp 13:1, Lönneberga. Lönnebergabygdens Samhällsförening. Nybyggnad av lekstuga Gårdveda 8:3, Gårdveda. Anders Kling, Målilla. Nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus Hulingsryd 15:25, Silverdalen. Margaretha Gunnarsson/Bert Karlsson, Silverdalen. Tillbyggnad med altan Bassen 1, Hultsfred. Johnny och Ann Ebbesson, Hultsfred. Tillbyggnad med skärmtak Hulingsryd 14:26, Silverdalen. Dan Andersson, Silverdalen. Ändring av eldstad och installation av braskamin Bågen 18, Hultsfred. Jörgen Kronsell, Hultsfred. Nybyggnad av garage/förråd Fritidsstället 2, Virserum. Thord Carlsson, Bagarmossen. Tillbyggnad av fritidshus Sommartomten 4, Virserum. Heiki o Michael Thies, Bleckede. Tillbyggnad av fritidshus Mörlunda 1:24. Andreas Falke, Berlin. Tillbyggnad av enbostadshus Järeda 2:130, Järnforsen. Tommy Steen, Järnforsen. Tillbyggnad med garage och altan över garage Målilla 14:36. Mona Gustavsson Sven-Olof Höglund, Målilla. Inst av eldstad och rökkanal i enbostadshus Fritidsstugan 3, Målilla. Sydkraft Elnät Syd AB, Kalmar. Nybyggnad av transformatorkiosk

37 37 Fritidsområdet 3, Virserum. Gudrun och Manfred Reif, Boitze. Tillbyggnad av fritidshus Sommarstugan 1, Virserum. Håkan och Carmen Toré, Målilla. Tillbyggnad av fritidshus Fritidsområdet 1, Virserum. Bertil o Laila Forslund, Eslöv. Tillbyggnad av fritidshus Mörlunda 1:102. Catharina Borg, Mörlunda. Nybyggnad av carport Virserum 8:137. Jörn Lürges, Skivarp. Tillbyggnad av fritidshus Beslut Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

38 Delgivningar KOMMUNALA Kommunfullmäktige Ändringar i nämndorganisationen fr o m år 2003, Kf 61/02 Kommunkansliet Åtgärder under innevarande budgetår med anledning av delårsbokslut per och ekonomisk prognos för helåret 2002, Ks au 332/02. Kommunalrådet Skrivelse angående kommunens avtal med kommundelegationen. Ekonomikontoret Delårsrapport per samt helårsprognos för drift- och investeringsbudget. Miljö- och byggnadskontoret Antagande av offert angående kalkning ÖVRIGA Jordbruksverket Beslut , angående Socialnämndens ansökan om godkännande av anläggning avsedd för offentlig förevisning av djur. Beslut Upprättad förteckning antas.

39 Vattenanalyser och provtagningar Följande analysresultat på utförda provtagningar redovisas: Enskild vattentäkt Gårdveda 8:3, Målilla Maria Hermansson, Grönkulla Norregård, Målilla 9 prover Venskögle 1:4, Målilla Mary Tovrell, Oxtorgsgatan 16, Jönköping Bockefall 3:1, Lönneberga Rude Karlsson, Bockefall, Lönneberga Käreby 1:10, Vena Björn Persson, Hägna, Vena, Hultsfred Ödhult 3:3, Hultsfred Britt-Louise Andersson, Ödhult 13, Hultsfred Målilla 4:23, Målilla Anette Rehn, Klämma, Målilla Åkarp 2:10, Lönneberga Helena Åkerlund, Åkarp 6, Lönneberga Torsebo 2:3, Mörlunda Marianne Stomberg, Torsebo 12, Virserum Bassängbad Hagadal (lilla bassängen) Hagadal (stora bassängen) Virserums badhus Livsmedel Sundbergs Allivs, Mörlunda Ica Mathuset, Hultsfred Exet Stormarknad, Hultsfred Konsum Extra, Hultsfred 3 prover 2 prover 2 prover 1 prov 1 prov 1 prov 1 prov

40 40 Langs Livs, Vena Ica Tärnan, Målilla Konsum, Målilla Konsum Silverdalen Vattenverken Hultsfreds vattenverk Dricksvatten Råvatten Målilla vattenverk Dricksvatten Råvatten Virserums vattenverk Dricksvatten Råvatten Silverdalens vattenverk Dricksvatten Råvatten 1 prov 1 prov 1 prov 1 prov 13 prover 4 prover 7 prover 6 prover 2 prover 2 prover 5 prover 2 prover Beslut Upprättad förteckning på utförda provtagningar antas.

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Per-Inge Pettersson Konny Bogren

Per-Inge Pettersson Konny Bogren 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sibbarp 2001-09-13, kl. 08.30 09.30 Beslutande Edgar Hofvergård Lennart Davidsson Ivan Gunnarsson Nils-Olof Petersson Barbro Ström Atli Einarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2002-03-14, 13.30-16.00 Beslutande Per-Inge Pettersson Gun Mauritzon Ivan Gunnarsson Kenneth Rosén Margareta Åverling

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2005-02-10. Lennart Davidsson.

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2005-02-10. Lennart Davidsson. 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2005-02-10, kl. 13.30 16.30 Beslutande Mauritz Bergman (fp) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tjänsteskrivelse 1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13-14, 17, 39-40 och 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer