Uponor Energisystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor Energisystem 08 2011 14001"

Transkript

1 Energisystem

2 Energisystem Innehållsförteckning Energisystem inledning...3 Godkännanden...3 Märkning...4 Bergvärmekollektorer...5 ering...5 Installation...6 Bottendelar/lock...7 Inspektion och avluftning...7 Jordvärmekollektorer...8 ering...8 Installation...8 Sjövärmekollektorer...9 ering...9 Installation...9 Samlingsbrunnar och fördelningsrör...10 ering...10 Installation...10 Ej körbara brunnar...11 Körbara brunnar...11 Isolerade PE-rör - kollektorkulvert...12 Installation...12 Bioetanol och övriga köldmedia...12 Elsvetsdelar och svetsmaskin...13 Installation...13 Sortiment energisystem

3 Energisystem Inledning Villasystem och borrhålslager s breda produktprogram för berg-, jord- och sjövärmesystem täcker de flesta behoven för värmepumpsanläggningar från installationen i enfamiljsvillan till stora borrhålslager för offentliga och koersiella byggnader. Marken en betydelsefull energikälla Värme som tas ur marken och förädlas med hjälp av värmepump står idag för ca 10 % av uppvärmningen till våra bostäder och lokaler. De markbundna energisystemen har funnits sedan slutet på 70-talet och bildar idag en egen energisektor. Miljövinsterna är stora och en fortsatt användning koer att markant minska utsläppen av koldioxid och andra miljöbelastande gaser. Marken som förnyelsebar energikälla Vinterns kyla och soarens stekande sol gör att markens yttemperatur svänger kraftigt över året. Mot djupet blir emellertid temperaturdifferansen allt mindre och på ca 10 meters djup är den nästan helt konstant året runt. Här är temperaturen ungefärligen likvärdig med de sista årens medeltemperatur i lufthavet, vilket medför ca 9 i söder och 2 som lägst i norr. Denna lågvärdiga värme består av passivt lagrad solvärme och är således en genuint förnyelsebar värmekälla eftersom ett uttag under vintern medför en ny tillförsel under soaren. Varje m3 av under jorden innehåller i genomsnitt ca 0,5 kwh per grads temperatursänkning. Det populäraste markvärmesystemet är bergvärmebrunnen. Denna består av en slangförsedd borra oftast m djup. I slangen cirkuleras vatten blandat med etanol vilket fungerar som värmebärare. Genom att låta ingående slang till borrhålet ha lägre temperatur än berget fås värme att ströa mot slangen och värma upp vätskan. Denna värme förädlas sedan i en värmepump till lämplig nivå för uppvärmning, oftast C. Ytjordvärme, som är det näst vanligaste systemet, fungerar på likartat sätt, men i detta fall läggs slangsystemet horisontellt någon meter under markytan. Borrhålslager och frikyla på stark fraarsch En variant på bergvärme är de s.k. borr-hålslagren. Dessa består av ett knippe slangförsedda borrhål som fungerar som värmeväxlare mot berget. Det fiffiga med dessa system är att de förutom värmeuttag även används för uttag av kyla, något vi får allt mer behov av, främst i offentliga lokaler. Det vanligaste systemet går ut på att utvinna värme vintertid och samtidigt kyla ned berget till nära nog nollgradig temperatur. När sedan kylsäsongen börjar någon gång i maj hämtas kylan hem igen som frikyla varvid berget gradvis återuppvärms och blir en förstärkt värmekälla påkoande vinter. Genom sin storskalighet och det faktum att energin används två gånger per år, som värmekälla på vintern och som frikyla på soaren, uppvisar dessa system oftast en hög verkningsgrad med en energifaktor som oftast ligger mellan 4 och 5 (bergvärme och ytjordvärme ligger runt 3). Betydande miljövinster Görs det grova antagandet att 15 TWh naturvärme ersätter eldningsolja sparas ca 1,5 miljon m3 per år. Omräknat till utsläpp av koldioxid blir det ungefärligen 3,45 miljoner ton av vårt totala utsläpp på ca 65. Detta motsvarar ca 5,5 %. På kylsidan kan bara grova överslag göras. Utgår man från de anläggningar som omnämnts ovan som levererar komfortkyla till offentliga byggnader och fjärrkylanät, fås en elbesparing av i storleksordningen 60 GWh. I denna beräkning har uppskattats att medeleffekten på borrhålslagren är 150 kw och kw på akviferlagren. Vidare har antagits att frikylan produceras vid effektfaktorn 20. Med svensk elmix blir besparingen omräknat i koldioxid marginell, men om man tillämpar europeisk elmix, som till 53 % baseras på fossila bränslen blir utsläppsminskningen ca ton/år. Källor: Ny Teknik - Dokument Geotec-Olof Andersson november 2004, Energi och Miljö augusti Godkännanden s värmekollektorer är typgodkända av Swedcert enligt typgodkännandebevis Dokumentation kan laddas ner från energisystem 3

4 Märkning Bergvärme PRESSURE PIPE EN PE80 40 x 2,4 PN 8 SDR 17 FI ➄ METERMÄRKNING BRUKAS ENBART FÖR BERGVÄRME Pressure PE80 40 x 2,4 PN 8 SDR 17 Tillverkare Användning: tryck Material: polyeten och minsta godstjocklek Tryckklass Förhållande EN ➄ m Nordic Poly Mark Dricksvattengodkännande Produktstandard Produktionsenhet = Fristad Produktionstidpunkt vecka/år Metermärking Ytjordvärme PRESSURE PIPE EN PE80 40 x 2,4 PN 8 SDR 17 FI ➄ METERMÄRKNING 4 energisystem

5 Bergvärmekollektor ering Aktivt borrdjup Brunnsdjupet anpassas till energibehovet. En tumregel är en utvunnen värmeeffekt i värmepumpen av 50W/meter borrhål. Det är det aktiva djupet som är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner till botten). Brunnen skall kunna leverera den energimängd som krävs för installationen och får inte vara för grund. Finns det planer för utbyggnad av husets uppvärmda ytor skall brunnen dimensioneras därefter. Höjden på grundvattenpelaren i borrhålet utgör det aktiva borrdjupet. Det är inom det aktiva borrdjupet som värmeutbytet sker. Vid upphandlingen bör man se till att offerten avser kostnad för aktivt borrdjup. Totalt borrdjup Grundvattennivå Foderrör min 2 m i fast berg Tätning mellan foderrör och fast berg Borrsko Vid flera borrhål (tex grannfastighet) är rekoenderat avstånd mellan hål minst 20 meter. Mindre avstånd kan kompenseras med djupare borrhål. Aktivt borrdjup Värmepumpstillverkaren har dimensioneringsprogram för sitt eget märke. Svenska värmepumpsföreningen SVEP har tagit fram ett märkesoberoende program som kan användas för jämförelse. Borrhål energisystem 5

6 Installation 1. Före entreprenaden Installatören skall förvissa sig om att erfoderliga tillstånd för utförandet finns. Råder osäkerhet skall kounen och/eller annan ansvarig myndighet kontaktas för att verifiera att tillstånd finns till det specifika projektet. Brunnen bör placeras så att dess eventuella del som finns ovan jord i möjligaste mån skyddas från oavsiktliga skador (påkörning o. dyl). Avståndet till husvägg bör normalt överstiga 4m. Utmärkning av ledningar skall vara utfört. Vid placering av köldbärarslingorna skall hänsyn tas så att risken minimeras för att skada befintliga ledningar såväl mekaniskt som termiskt. Upprätta en karta, så eventuella framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Provtryckning av kollektorer skall utföras före installation. 2. Kollektorsättning i energibrunn Kringfyllningen skall säkra att röret får tillräckligt stöd och att alla belastningar kan överföras utan skadliga punkt belastningar. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,15 m över översta rörled ningens hjässa. Fyllning skall utföras med jord av homogen struktur lokala anhopningar av sten. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 16. Innehållet av korn mellan 8 till 16 får högst vara 10 %. Fruset material skall inte användas. Med hänsyn till frysning runt kollektorn skall tjälfarligt material inte användas. 3. Markförlag kollektor Läggningsavståndet och läggnings djupet påverkar energimängden som kan tillgodogöras ur marken. Värmepumptillverkarens rekoendationer skall följas angående minsta läggnings avstånd och läggningsdjup. Minsta schaktdjup är 500 och om schaktning inte är möjlig till detta djup skall rören skyddas extra mot eventuella yttre mekaniska skador till exempel genom att använda s isolerade PE-rör med skyddsmantel. Kollektorrör skall invid yttervägg (minimum 2 m) isoleras på sådant sätt att tjälskador förhindras. Detta gäller oavsett mark, berg eller sjövärme. Tag hänsyn för avstånd till grund vattenytan. Montering av fylld kollektor i torrt borrhål eller i borrhålmed stort avstånd till grundvattenytan skall utföras utan att tryckklassen för kollektorn överskrids. I dessa fall skallborrhålet fyllas med vatten till en lämplig nivå innan kollektorsättning får ske. Används slangsättningsutrustning med matningsfunktion skall stor hänsyn tagas så att kollektorn inte skadas. Förångare Kondensor Uppvärmningssystem Tappvarmvatten Vid anslutning av den markförlagda kollektorn till energibrunnskollektorn skall schaktmassor runt foderröret komprimeras för att minimera risk för brott på kollektorrören. Jordlager Berggrund m Värmekälla - berggrund 6 energisystem

7 4. Bottenvikt på bergvärmekollektor För att säkerställa att kollektorn lätt kan föras ner i brunnen och inte skadas vid installation skall botten vikten vara dimensionerad så att en nedåtriktad kraft från bottenvikten finns under hela kollektorsättningen. I normalfallet används 1st s pilotvikt PE för kollektorer upp till 150m kollektorlängd. För längre kollektorer används seriekopplade pilotvikter eller s gjutjärnsvikt. I samtliga fall skall skydd av returböjen säkerställas via s pilotvikt, returböjsskydd eller gjutjärns vikt så att den inte kan skadas mot borrhålets väggar eller botten. 5. Borrtopp s expanderlock förankras i foderröret genom att skruva ihop de fyra bultarna så att guiskivan sluter tätt mot insidan på foderröret. Vid rätt montage klarar locket ett ie och ett yttre tryck om minst 0,5 bar vilket förhindrar ytvatten och/eller jord tränger in i brunnen samt sluter tätt mot upptryckande (artesiskt) vatten. 6. Inspektion och avluftning Finns det behov av inspektion och/eller avluftning av kollektorn monteras s anläggningsrör 315 med tillhörande snäpplock över borrtoppen. Skär ut slits i röret för de markförlagda kollektorerna inte skall utsättas för punktbelastning från rörets kant. Använd s elsvetsvinkel med avluftningsnippel när det finns behov för avluftning. Gjutjärnsvik 8,5 kg 7. Väggskylt Sätt upp s väggskylt för att markera brunnens läge. Gör eventuellt en slangkarta om längre dragningar av markförlagd kollektor har gjorts. Returböjsskydd. För uträtning av berg-värmekollektorns nederdel samt skydd mot eventuell skrapning mot borrhålsvägg. Längd 0,6 m.. Systemet skall provtryckas efter installation. Rund Pilotvikt PE 10,5 kg energisystem 7

8 Jordvärmekollektor Förångare ering Slanglängden är helt avgörande för funktionen. En tumregel är en utvunnen värmeeffekt i värmepumpen av W/meter slang. Om dimensioneringen är korrekt påverkas verkningsgraden inte av, var i landet anläggningen finns. eringen påverkas av jordtyp och vattenhalt. Ex: En jord med hög vattenhalt ger större värmeutbyte än en torr jord. Med korrekt dimensionerad kollektor (slanglängd) påverkas inte växtligheten efter vintern, man kan generellt säga att det är bättre med en något för lång kollektor än en något för kort. Värmepumpstillverkaren har dimensioneringsprogram för sitt eget märke. Svenska värmepumpsföreningen SVEP har tagit fram ett märkesoberoende program som kan användas för jämförelse. Uppvärmningssystem Tappvarmvatten Installation 1. Före entreprenaden skall installatören förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet finns. Utmärkning av ledningar skall vara utfört. Vid placering av kollektorn skall hänsyn tas så att risken minimeras för att skada befintliga ledningar såväl mekaniskt som termiskt. Upprätta en karta, så eventuella framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Provrtryckning av kollektorer skall utföras före installation. 2. Förläggning Värmepumptillverkarens rekoendationer skall följas angående minstaläggningsavstånd och läggningsdjup. Slingorna kan förläggas på 0,9 1,5 m djup, vanligast är 0,9 1,2 m. Ju längre norrut desto djupare förläggning. Ett normalt centrumavstånd mellan slingorna är ca 1,5 meter. Avståndet får aldrig understiga 1,5 m, eftesom ett för litet avstånd kan ge problem med markfrysning, och tjälskador. För ett normalstort hus krävs en total slanglängd om meter, vilket innebär att upp till 750 m2 behöver bearbetas. Slangen bör inte placeras närmare huset än två meter. Det är också viktigt att isolera slangen där den går in till värmepumpen i huset och om den passerar nära vatten- och avloppsledningar. Det skall vara en isolering som sträcker sig 2 m utanför huset. Vid schaktning skall kringfyllning av kollektorn utföras inom lednings gravens hela bredd och upp till 0,15 m över översta rörledningens hjässa. Fyllning skall utföras med jord av homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 16. Innehållet av korn mellan 8 till 16 får högst vara 10 %. Fruset material skall inte användas. Med hänsyn till frysning runt kollektorn skall inte tjälfarligt material användas. Vid plöjning skall förplog användas för att stenar och annat olämpligt material skall kunna avlägsnas innan kollektorn förs ner med hjälp av plog utrustad med nedmatningsrör. Kondensor Förläggningsdjup 0,9-1,5 m Isolering Systemet skall provtryckas efter installation. min. 2 m Slang för värmeupptagning (kollektor) Förläggs på mellan 0,9 till 1,5 meter djup, beroende på husets geografiska läge Ångtät isolering Plastband för markering Kollektorslang Skyddsfyllning med stenfri sand/jord ca 20 cm runt om. ca. 1,5 m Slang för värme upptagning (kollektor) Ofta görs en märkning med plastband nere i jorden på ungefär halva djupet. om möjligt placeras slangen där störningarna blir minst, exempelvis i utkanten av gräsmattan. 8 energisystem

9 Sjövärmekollektor ering Systemet dimensioneras så isbildning ej kan uppstå på kollektorn. Vid isbildning riskerar man att slangen flyter upp. Tappvarmvatten Uppvärmningssystem Installation 1. Före entreprenaden skall installatören förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet finns. Utmärkning av ledningar skall vara utfört. Vid placering av kollektorn skall hänsyn tas så att risken minimeras för att skada befintliga ledningar såväl mekaniskt som termiskt och det är även viktigt att förebygga skador t.ex. vid ankring genom tydlig skyltning. Som en extra säkerhetsmarginal kan man använda kollektorslang med SDR-värde 11 om man bedömer att detta krävs. Upprätta en karta, så eventuella framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Provtryckning av kollektorer skall utföras före installation. En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslaet, där temperaturen är något högre än ivattnet. Det är viktigt att slangen förses med distansvikt så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Förläggning skall göras på isfritt djup minst 0,6 m men helst djupare än 1m. 2. Förläggning Förångare Kondensor Genom att förlägga rören med korrekt mellaum (1,2-1,6 m) kan även ytjordvärmen utnyttjas i ett vattenvärmesystem. Detta är att rekomendera vid längre avstånd till vattendraget. Värmepumptillverkarens rekoendationer skall följas angående minsta läggningsavstånd och läggningsdjup. Förläggning sker genom att slangen rullas ut och läggs på vattenytan. Den sträcks ut över ytan och viktas, fylls därefter med köldbärare och sänks till botten. Montera s distansvikter med ena änden i utloppsledning och andra änden i returledning med cc-avstånd på ca 3 meter. Den del som förläggs i mark isoleras eller läggs med korrekt mellaum som en jordvärmeslinga (1,2 1,6 m) så även ytjordvärmen kan utnyttjas i värmesystemet. Detta är att rekomendera vid långa avstånd till vatten draget. Tänk på att kollektorn i övergången mellan mark och vatten också skall ligga isfritt. energisystem 9

10 30 Samlingsbrunnar och fördelningsrör har ett brett sortiment av samlingsbrunnar och fördelningsrör för 2 upp till 20 slingor ering Som standard är s samlingsbrunnar och fördelningsrör för färre än 10 slingor försedda med anslutning för 63 stamledning. Samlingsbrunnar och fördelningsrör för fler än 10 slingor är försedda med anslutning för 110 stamledning. Anslutningsdimensionen kan behöva anpassas när långa stamledningar används beroende på tillgängligt tryck. Injusteringsventilerna som används som standard är anpassade för ett flöde på 5-50 l/min. Vid ett flödet på 30 l/min är tryckfallet c:a 65 mbar. Lutning ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Hastighet m/s Ledn. diam ,0 10 0, ,0 5 0,2 20 3,0 2,5 2 2,0 1,75 1,5 1 1,25 0,5 0,2 0, Ledningsdiameter ,05 0,1 0,2 0, Flöde l/s ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Hastighet m/s 10 energisystem

11 Inställning av injusteringsventiler Ventilerna ställs in med 6 sexkantsnyckel. Flödet läses av direkt i ventilglaset. När man ställt in rätt flöde kan man låsa inställningen med en 8 sexkantsnyckel. Skruva ner tills det tar stopp. Ventilen kan nu stängas men inte öppnas upp mer än till stoppet. Installation av ej körbara samlingsbrunnar Schaktbotten skall avjämnas med ett 100 dränerande lager såsom makadam eller grovt dränerande grus. Detta är särskilt viktigt om brunnen förläggs med locket under marknivå. Brunnen är inte möjlig att förhöja. Vid önskemål om djupare installation kan man lägga den djupare och täcka över med jord. Beakta risk för inträngning av vatten samt försvårad tillgång till ventilerna i brunnen. Brunnarna är avsedda för montering i grönyta, där trafik normalt inte förekoer. Den last som brunnarna är konstruerade för är sporadiska laster som kan uppstå när fordon, till exempel gräsklippare, traktorer passerar intill eller över brunnnen i de fall den är täckt. Rören isoleras minst 2 m från brunnsväggen. Installation av körbara samlingsbrunnar Krav på fyllnadshöjd för samlingsbrunn dimension 1000 och 1300, se tabell nedan. Kringfyllnad sker med lämpligt friktionsmaterial jämt runt brunnen i skikt, för att möjliggöra en fullgod komprimering. Rören isoleras minst 2 m från brunnsväggen. Drift och skötsel av samlingsbrunnar och fördelningsrör Kontrollera brunnarna med jämna mellaum och töm dem på eventuellt vatten. Kontrollera att flödet i slingorna är lika och enligt dimensionering. Justera vid behov. Krav på fyllnadshöjd för SW nedstigningsbrunn dimension 1000 Klass Provbelastning Beskrivning av trafikområde Krav på fyllnadshöjd (A)* D 40 ton 400 kn Körbana (inkl. gågata), hårdgjord vägren 45 cm och parkeringsområden C 40 ton 250 kn Rännstensområden 25 cm B 12,5 ton 125 kn Gångvägar, gångtrafikområden, bilparkeringar 20 cm eller parkeringsdäck A 1,5 ton 15 kn Trafikområde som enbart kan användas av fotgängare och cyklister 20 cm * Vid önskemål om lägre fyllnadshöjd kontakta. energisystem 11

12 Isolerade PE-rör - kollektorkulvert Röret finns i två dimensioner med 40 och 63 mediarör. För komplett sortiment se sortimentslista. Isoleringen utgörs av ett polyeteskum med sluten celluppbyggnad som förhindrar vattenupptagning och ger en god isoleringsförmåga. Cellplastens täthet är 30 kg/m3 och värmeledningstalet 0,04 W/Km Installation Minsta schaktdjup är 300. Man kan med fördel låta den yttre plasten sitta kvar och linda upp rullen ifrån insidan vid förläggning. Kringfyllningen skall säkra att röret får tillräckligt stöd och att alla belastningar kan överföras utan skadliga punktbelastningar. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,15 m över översta rörledningens hjässa. Fyllning skall utföras med jord av homogen struktur och utan lokala anhopningar av vassa stenar För att hindra att vatten tränger in och/eller transporteras mellan isoleringen och mediaröret kan s krymphylsa användas. Bioetanol och övriga köldmedia tillhandahåller bioetanol, propylenglyklol och etylenglykol ering Normalt sett skall etanol och glykol spädas till en koncentration på 30 volym%. En kollektor 40x2,4 PE80 PN8 ryer 1 liter per meter. Installation Påfyllning skall ske på ett säkert sätt så att köldbärarvätska inte rinner ut i omgivningen Varuinformationsblad kan bestäl-as från s kundtjänst eller på vår hemsida I denna finns anvisningar för produktens hantering samt produktuppgifter att användas vid ev. saneringsarbeten. Efter att köldbärarsidan installerats utför installatören en täthetskontroll genom provtryckning. 12 energisystem

13 Elsvetsdelar och svetsmaskin Förutom delar i sortimentslistan kan vi för projekt offerera elsvetsdelar i dimensioner upp till dim 315. Installation Stumsvetsning och elektromuffsvetsning av PE-rör bör utföras av personal som har svetsutbildning. Innan svetsning skall oxidskiktet på PE-röret avlägsnas med hjälp av hyvel eller annat lämpligt redskap. Upp till 0,1 av godset skall avlägsnas. Röret skall avfettas med aceton eller med PE cleaner. Skrapning av rör Mät insticksdjupet i elsvetsmuffen/ vinkel och markera med märkpenna på röret motsvarande mått. Stick i rörändarna i muffen/vinkel. Insticksmarkering Färdigt att svetsa Svetsmuffen får inte vara utsatt för spänningar under svetsningen och vid behov skall fixtur användas. Svetsmaskinen är avsedd för 230 V nätspänning men anpassar sig för nätspänning ner till 115 V. Anslut maskinen till nätspänning. Displayen visar anslut svetsmuff. Tryck på startknappen. Maskinen känner av hur länge svetsningen skall pågå. När svetsningen är klar visar displayen svetsning klar. Tryck på stoppknappen. Maskinens display visar anslut svetsmuff och den är redo för att utföra nästa svets. För att visuellt kontrollera att svetsningen är korrekt utförd skall man försäkra sig om att svetsmuffens indikatorer tydligt har skjutits upp från sitt ursprungliga läge. I annat fall skall svetsningen underkännas. Indikatorer uppe Avfettning av rör energisystem 13

14 Sortiment Energisystem Dubbellindade kollektorer med påsvetsade returböjar för bergvärmepumpar Kollektor Längd m PEM 40 x 2,4 2 x 50 st PEM 40 x 2,4 2 x 60 st PEM 40 x 2,4 2 x 70 st PEM 40 x 2,4 2 x 80 st PEM 40 x 2,4 2 x 90 st PEM 40 x 2,4 2 x 100 st PEM 40 x 2,4 2 x 110 st PEM 40 x 2,4 2 x 120 st PEM 40 x 2,4 2 x 130 st PEM 40 x 2,4 2 x 140 st PEM 40 x 2,4 2 x 150 st PEM 40 x 2,4 2 x 160 st PEM 40 x 2,4 2 x 170 st PEM 40 x 2,4 2 x 180 st PEM 40 x 2,4 2 x 190 st PEM 40 x 2,4 2 x 200 st PEM 40 x 2,4 2 x 210 st PEM 40 x 2,4 2 x 220 st PEM 40 x 2,4 2 x 230 st PEM 40 x 2,4 2 x 240 st PEM 40 x 2,4 2 x 250 st Enkellindade kollektorer för markvärme Kollektor Längd m x 2,4 metervara* pr meter x 2,4 100 st x 2,4 150 st x 2,4 200 st x 2,4 250 st x 2,4 300 st x 2,4 350 st x 2,4 400 st x 2,4 450 st x 2,4 500 st *Ej lagervara. Begär leveranstid. 14 energisystem

15 Sortiment Energisystem Guihuv med stålplatta st Expanderlock för stålrör 138 st för stålrör 168 st TT-rör 40 med avluftningsnippel för elmuffssvetsning PEM st PEM PEM 40 x 3,7 PN 10-6 m rak längd st PEM 40 x 2,4 PN 6,3-6 m rak längd st Väggvinkel 40 L=1 m st energisystem 15

16 Sortiment Energisystem Snäpplock 315 för inspektionsbrunn st Vägtrua 315/273 L=2 m för snäpplock st Dupplex 315/277 L=3 m för segjärnslock Dy/Di L M Dy max Antal per bunt / st Rund segjärnsbetäckning för garageinfart med plattor st Fyrkantig segjärnsbetäckning för garageinfart med plattor st Lös returböj för berg- eller sjökollektor med fästögla för Pilotvikt eller draglina. Röranslutning st 16 energisystem

17 Sortiment Energisystem Gjutjärnsvikt 8,5 kg st Rund Pilotvikt PE 10,5 kg st Distansvikt 12 kg monteras normalt med c/c 3 m för 40 rör st Montageband nylon *OBS 2 st per distansvikt st Rörisolering 42/9, 2 meter för 40 rör st Markeringsband Rulle 250 m st energisystem 17

18 Sortiment Energisystem Isolerat 40 PEM-rör med korrugerat skyddsrör 68 Längd st st st Isolerat 63 PEM-rör med korrugerat skyddsrör 140 Längd m Krymphylsa 20 cm för tätning mellan rören. Förhindrar att vatten tränger in i isoleringen st Elektromuff Tryckklass PN8 st Elektromuff med skruvfäste Tryckklass PN10 st 18 energisystem

19 Sortiment Energisystem Elektromuff Tryckklass PN10 st PN10 st Vinkel 90 Tryckklass PN10 st PN10 st Vinkel 90 integrerade muffar Tryckklass PN10 st PN10 st Vinkel 45 Tryckklass PN10 st Vinkel 45 integrerade muffar Tryckklass PN10 st PN10 st energisystem 19

20 Sortiment Energisystem Greör 90 Tryckklass PN10 st PN10 st Rak koppling inv. gänga Tryckklass R 25 PN10 st Vinkel 90 med avluftningsnippel Tryckklass PN10 st Kollektorvinda st *OBS ej lagervara Elektrosvetsapparat för PN8 och PN10 elsvetssystem dim st 20 energisystem

21 Sortiment Energisystem Samlingsbrunn 1000 Med monterade fördelningsrör med kulventil på in- och utgång. Anslutningsdimension till värmepump 63 PEM-rör Produkt stamledning Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 75 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 75 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st Samlingsbrunn 1000 Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 63 PEM-rör. Produkt stamledning Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 75 st Samlingsbrunn X 40/63 75 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st energisystem 21

22 Sortiment Energisystem Samlingsbrunn 1000 Med körbar (40 ton) teleskopbetäckning. Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur- och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 63 PEM-rör. Produkt Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn 1300 Med körbar (40 ton) teleskopbetäckning. Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 110 PEM-rör. Produkt Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st 22 energisystem

23 Sortiment Energisystem Fördelningsrör Med kulventiler på in- och utgång. Anslutningsdimension till Värmepump 63 PEM-rör. Priset för respektive art.. gäller för 2 st fördelningsrör, 1 st för tillopp och 1 st för retur. Produkt Fördelningsrör för 2 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 3 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 4 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 5 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 6 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 7 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 8 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 9 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 10 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för PIPE 40 st Fördelningsrör Med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventil på tillopp. Anslutningsdimension till 63 PEM-rör. Priset för respektive art.. gäller för 2 st fördelningsrör, 1 st för tillopp med kulventiler och 1 st för retur med injusteringsventiler. Produkt Fördelningsrör för 2 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 3 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 4 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 5 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 6 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 7 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 8 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 9 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 10 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 40 - specialbeställning st Frysskyddsmedel Produkt Konc. sprit Bioetanol 25 l dunk st Konc. sprit Bioetanol 200 l fat st Konc. sprit Bioetanol 1000 l i returemballage st Etylenglykol 25 l dunk st Konc. Propylenglykol, 25 l dunk st Farligt gods avgift för Etanolsprit per leverans st energisystem 23

24 Angivna data i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och koande bestäelser. Reservation för tryckfel. AB VVS Box Västerås T F W

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt

Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt Produkter Om oss 2 Green Collector 5 Energikollektorer 11 Samlingsbrunnar 17 Tryckrör 21 Kopplingar 25 Aquatät 29 Kontakt 35 Om oss 3 Pemtec är ett familjeägt svenskt företag som utvecklar, tillverkar

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 2 borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi Energi är en

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1

borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 borrhåls- och grundvattenlager praktisk handbok om geoenergi borrhåls- och grundvattenlager. praktisk handbok om geoenergi 1 Energi är en stor kostnad för fastighetsägare, oavsett om det är ett varuhus,

Läs mer

Uponor Enskilt avlopp

Uponor Enskilt avlopp Uponor Enskilt avlopp 1 2013 30001 Inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS

VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Ä r *Nlt* VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi FJÄRRVÄRME Oktober FVF 2000:15 VARMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP Författare Jonas Sjögren Martin Lidvall Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare Henrik Gadd Halmstad den 24 mars 2012

Läs mer