Uponor Energisystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor Energisystem 08 2011 14001"

Transkript

1 Energisystem

2 Energisystem Innehållsförteckning Energisystem inledning...3 Godkännanden...3 Märkning...4 Bergvärmekollektorer...5 ering...5 Installation...6 Bottendelar/lock...7 Inspektion och avluftning...7 Jordvärmekollektorer...8 ering...8 Installation...8 Sjövärmekollektorer...9 ering...9 Installation...9 Samlingsbrunnar och fördelningsrör...10 ering...10 Installation...10 Ej körbara brunnar...11 Körbara brunnar...11 Isolerade PE-rör - kollektorkulvert...12 Installation...12 Bioetanol och övriga köldmedia...12 Elsvetsdelar och svetsmaskin...13 Installation...13 Sortiment energisystem

3 Energisystem Inledning Villasystem och borrhålslager s breda produktprogram för berg-, jord- och sjövärmesystem täcker de flesta behoven för värmepumpsanläggningar från installationen i enfamiljsvillan till stora borrhålslager för offentliga och koersiella byggnader. Marken en betydelsefull energikälla Värme som tas ur marken och förädlas med hjälp av värmepump står idag för ca 10 % av uppvärmningen till våra bostäder och lokaler. De markbundna energisystemen har funnits sedan slutet på 70-talet och bildar idag en egen energisektor. Miljövinsterna är stora och en fortsatt användning koer att markant minska utsläppen av koldioxid och andra miljöbelastande gaser. Marken som förnyelsebar energikälla Vinterns kyla och soarens stekande sol gör att markens yttemperatur svänger kraftigt över året. Mot djupet blir emellertid temperaturdifferansen allt mindre och på ca 10 meters djup är den nästan helt konstant året runt. Här är temperaturen ungefärligen likvärdig med de sista årens medeltemperatur i lufthavet, vilket medför ca 9 i söder och 2 som lägst i norr. Denna lågvärdiga värme består av passivt lagrad solvärme och är således en genuint förnyelsebar värmekälla eftersom ett uttag under vintern medför en ny tillförsel under soaren. Varje m3 av under jorden innehåller i genomsnitt ca 0,5 kwh per grads temperatursänkning. Det populäraste markvärmesystemet är bergvärmebrunnen. Denna består av en slangförsedd borra oftast m djup. I slangen cirkuleras vatten blandat med etanol vilket fungerar som värmebärare. Genom att låta ingående slang till borrhålet ha lägre temperatur än berget fås värme att ströa mot slangen och värma upp vätskan. Denna värme förädlas sedan i en värmepump till lämplig nivå för uppvärmning, oftast C. Ytjordvärme, som är det näst vanligaste systemet, fungerar på likartat sätt, men i detta fall läggs slangsystemet horisontellt någon meter under markytan. Borrhålslager och frikyla på stark fraarsch En variant på bergvärme är de s.k. borr-hålslagren. Dessa består av ett knippe slangförsedda borrhål som fungerar som värmeväxlare mot berget. Det fiffiga med dessa system är att de förutom värmeuttag även används för uttag av kyla, något vi får allt mer behov av, främst i offentliga lokaler. Det vanligaste systemet går ut på att utvinna värme vintertid och samtidigt kyla ned berget till nära nog nollgradig temperatur. När sedan kylsäsongen börjar någon gång i maj hämtas kylan hem igen som frikyla varvid berget gradvis återuppvärms och blir en förstärkt värmekälla påkoande vinter. Genom sin storskalighet och det faktum att energin används två gånger per år, som värmekälla på vintern och som frikyla på soaren, uppvisar dessa system oftast en hög verkningsgrad med en energifaktor som oftast ligger mellan 4 och 5 (bergvärme och ytjordvärme ligger runt 3). Betydande miljövinster Görs det grova antagandet att 15 TWh naturvärme ersätter eldningsolja sparas ca 1,5 miljon m3 per år. Omräknat till utsläpp av koldioxid blir det ungefärligen 3,45 miljoner ton av vårt totala utsläpp på ca 65. Detta motsvarar ca 5,5 %. På kylsidan kan bara grova överslag göras. Utgår man från de anläggningar som omnämnts ovan som levererar komfortkyla till offentliga byggnader och fjärrkylanät, fås en elbesparing av i storleksordningen 60 GWh. I denna beräkning har uppskattats att medeleffekten på borrhålslagren är 150 kw och kw på akviferlagren. Vidare har antagits att frikylan produceras vid effektfaktorn 20. Med svensk elmix blir besparingen omräknat i koldioxid marginell, men om man tillämpar europeisk elmix, som till 53 % baseras på fossila bränslen blir utsläppsminskningen ca ton/år. Källor: Ny Teknik - Dokument Geotec-Olof Andersson november 2004, Energi och Miljö augusti Godkännanden s värmekollektorer är typgodkända av Swedcert enligt typgodkännandebevis Dokumentation kan laddas ner från energisystem 3

4 Märkning Bergvärme PRESSURE PIPE EN PE80 40 x 2,4 PN 8 SDR 17 FI ➄ METERMÄRKNING BRUKAS ENBART FÖR BERGVÄRME Pressure PE80 40 x 2,4 PN 8 SDR 17 Tillverkare Användning: tryck Material: polyeten och minsta godstjocklek Tryckklass Förhållande EN ➄ m Nordic Poly Mark Dricksvattengodkännande Produktstandard Produktionsenhet = Fristad Produktionstidpunkt vecka/år Metermärking Ytjordvärme PRESSURE PIPE EN PE80 40 x 2,4 PN 8 SDR 17 FI ➄ METERMÄRKNING 4 energisystem

5 Bergvärmekollektor ering Aktivt borrdjup Brunnsdjupet anpassas till energibehovet. En tumregel är en utvunnen värmeeffekt i värmepumpen av 50W/meter borrhål. Det är det aktiva djupet som är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner till botten). Brunnen skall kunna leverera den energimängd som krävs för installationen och får inte vara för grund. Finns det planer för utbyggnad av husets uppvärmda ytor skall brunnen dimensioneras därefter. Höjden på grundvattenpelaren i borrhålet utgör det aktiva borrdjupet. Det är inom det aktiva borrdjupet som värmeutbytet sker. Vid upphandlingen bör man se till att offerten avser kostnad för aktivt borrdjup. Totalt borrdjup Grundvattennivå Foderrör min 2 m i fast berg Tätning mellan foderrör och fast berg Borrsko Vid flera borrhål (tex grannfastighet) är rekoenderat avstånd mellan hål minst 20 meter. Mindre avstånd kan kompenseras med djupare borrhål. Aktivt borrdjup Värmepumpstillverkaren har dimensioneringsprogram för sitt eget märke. Svenska värmepumpsföreningen SVEP har tagit fram ett märkesoberoende program som kan användas för jämförelse. Borrhål energisystem 5

6 Installation 1. Före entreprenaden Installatören skall förvissa sig om att erfoderliga tillstånd för utförandet finns. Råder osäkerhet skall kounen och/eller annan ansvarig myndighet kontaktas för att verifiera att tillstånd finns till det specifika projektet. Brunnen bör placeras så att dess eventuella del som finns ovan jord i möjligaste mån skyddas från oavsiktliga skador (påkörning o. dyl). Avståndet till husvägg bör normalt överstiga 4m. Utmärkning av ledningar skall vara utfört. Vid placering av köldbärarslingorna skall hänsyn tas så att risken minimeras för att skada befintliga ledningar såväl mekaniskt som termiskt. Upprätta en karta, så eventuella framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Provtryckning av kollektorer skall utföras före installation. 2. Kollektorsättning i energibrunn Kringfyllningen skall säkra att röret får tillräckligt stöd och att alla belastningar kan överföras utan skadliga punkt belastningar. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,15 m över översta rörled ningens hjässa. Fyllning skall utföras med jord av homogen struktur lokala anhopningar av sten. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 16. Innehållet av korn mellan 8 till 16 får högst vara 10 %. Fruset material skall inte användas. Med hänsyn till frysning runt kollektorn skall tjälfarligt material inte användas. 3. Markförlag kollektor Läggningsavståndet och läggnings djupet påverkar energimängden som kan tillgodogöras ur marken. Värmepumptillverkarens rekoendationer skall följas angående minsta läggnings avstånd och läggningsdjup. Minsta schaktdjup är 500 och om schaktning inte är möjlig till detta djup skall rören skyddas extra mot eventuella yttre mekaniska skador till exempel genom att använda s isolerade PE-rör med skyddsmantel. Kollektorrör skall invid yttervägg (minimum 2 m) isoleras på sådant sätt att tjälskador förhindras. Detta gäller oavsett mark, berg eller sjövärme. Tag hänsyn för avstånd till grund vattenytan. Montering av fylld kollektor i torrt borrhål eller i borrhålmed stort avstånd till grundvattenytan skall utföras utan att tryckklassen för kollektorn överskrids. I dessa fall skallborrhålet fyllas med vatten till en lämplig nivå innan kollektorsättning får ske. Används slangsättningsutrustning med matningsfunktion skall stor hänsyn tagas så att kollektorn inte skadas. Förångare Kondensor Uppvärmningssystem Tappvarmvatten Vid anslutning av den markförlagda kollektorn till energibrunnskollektorn skall schaktmassor runt foderröret komprimeras för att minimera risk för brott på kollektorrören. Jordlager Berggrund m Värmekälla - berggrund 6 energisystem

7 4. Bottenvikt på bergvärmekollektor För att säkerställa att kollektorn lätt kan föras ner i brunnen och inte skadas vid installation skall botten vikten vara dimensionerad så att en nedåtriktad kraft från bottenvikten finns under hela kollektorsättningen. I normalfallet används 1st s pilotvikt PE för kollektorer upp till 150m kollektorlängd. För längre kollektorer används seriekopplade pilotvikter eller s gjutjärnsvikt. I samtliga fall skall skydd av returböjen säkerställas via s pilotvikt, returböjsskydd eller gjutjärns vikt så att den inte kan skadas mot borrhålets väggar eller botten. 5. Borrtopp s expanderlock förankras i foderröret genom att skruva ihop de fyra bultarna så att guiskivan sluter tätt mot insidan på foderröret. Vid rätt montage klarar locket ett ie och ett yttre tryck om minst 0,5 bar vilket förhindrar ytvatten och/eller jord tränger in i brunnen samt sluter tätt mot upptryckande (artesiskt) vatten. 6. Inspektion och avluftning Finns det behov av inspektion och/eller avluftning av kollektorn monteras s anläggningsrör 315 med tillhörande snäpplock över borrtoppen. Skär ut slits i röret för de markförlagda kollektorerna inte skall utsättas för punktbelastning från rörets kant. Använd s elsvetsvinkel med avluftningsnippel när det finns behov för avluftning. Gjutjärnsvik 8,5 kg 7. Väggskylt Sätt upp s väggskylt för att markera brunnens läge. Gör eventuellt en slangkarta om längre dragningar av markförlagd kollektor har gjorts. Returböjsskydd. För uträtning av berg-värmekollektorns nederdel samt skydd mot eventuell skrapning mot borrhålsvägg. Längd 0,6 m.. Systemet skall provtryckas efter installation. Rund Pilotvikt PE 10,5 kg energisystem 7

8 Jordvärmekollektor Förångare ering Slanglängden är helt avgörande för funktionen. En tumregel är en utvunnen värmeeffekt i värmepumpen av W/meter slang. Om dimensioneringen är korrekt påverkas verkningsgraden inte av, var i landet anläggningen finns. eringen påverkas av jordtyp och vattenhalt. Ex: En jord med hög vattenhalt ger större värmeutbyte än en torr jord. Med korrekt dimensionerad kollektor (slanglängd) påverkas inte växtligheten efter vintern, man kan generellt säga att det är bättre med en något för lång kollektor än en något för kort. Värmepumpstillverkaren har dimensioneringsprogram för sitt eget märke. Svenska värmepumpsföreningen SVEP har tagit fram ett märkesoberoende program som kan användas för jämförelse. Uppvärmningssystem Tappvarmvatten Installation 1. Före entreprenaden skall installatören förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet finns. Utmärkning av ledningar skall vara utfört. Vid placering av kollektorn skall hänsyn tas så att risken minimeras för att skada befintliga ledningar såväl mekaniskt som termiskt. Upprätta en karta, så eventuella framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Provrtryckning av kollektorer skall utföras före installation. 2. Förläggning Värmepumptillverkarens rekoendationer skall följas angående minstaläggningsavstånd och läggningsdjup. Slingorna kan förläggas på 0,9 1,5 m djup, vanligast är 0,9 1,2 m. Ju längre norrut desto djupare förläggning. Ett normalt centrumavstånd mellan slingorna är ca 1,5 meter. Avståndet får aldrig understiga 1,5 m, eftesom ett för litet avstånd kan ge problem med markfrysning, och tjälskador. För ett normalstort hus krävs en total slanglängd om meter, vilket innebär att upp till 750 m2 behöver bearbetas. Slangen bör inte placeras närmare huset än två meter. Det är också viktigt att isolera slangen där den går in till värmepumpen i huset och om den passerar nära vatten- och avloppsledningar. Det skall vara en isolering som sträcker sig 2 m utanför huset. Vid schaktning skall kringfyllning av kollektorn utföras inom lednings gravens hela bredd och upp till 0,15 m över översta rörledningens hjässa. Fyllning skall utföras med jord av homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 16. Innehållet av korn mellan 8 till 16 får högst vara 10 %. Fruset material skall inte användas. Med hänsyn till frysning runt kollektorn skall inte tjälfarligt material användas. Vid plöjning skall förplog användas för att stenar och annat olämpligt material skall kunna avlägsnas innan kollektorn förs ner med hjälp av plog utrustad med nedmatningsrör. Kondensor Förläggningsdjup 0,9-1,5 m Isolering Systemet skall provtryckas efter installation. min. 2 m Slang för värmeupptagning (kollektor) Förläggs på mellan 0,9 till 1,5 meter djup, beroende på husets geografiska läge Ångtät isolering Plastband för markering Kollektorslang Skyddsfyllning med stenfri sand/jord ca 20 cm runt om. ca. 1,5 m Slang för värme upptagning (kollektor) Ofta görs en märkning med plastband nere i jorden på ungefär halva djupet. om möjligt placeras slangen där störningarna blir minst, exempelvis i utkanten av gräsmattan. 8 energisystem

9 Sjövärmekollektor ering Systemet dimensioneras så isbildning ej kan uppstå på kollektorn. Vid isbildning riskerar man att slangen flyter upp. Tappvarmvatten Uppvärmningssystem Installation 1. Före entreprenaden skall installatören förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet finns. Utmärkning av ledningar skall vara utfört. Vid placering av kollektorn skall hänsyn tas så att risken minimeras för att skada befintliga ledningar såväl mekaniskt som termiskt och det är även viktigt att förebygga skador t.ex. vid ankring genom tydlig skyltning. Som en extra säkerhetsmarginal kan man använda kollektorslang med SDR-värde 11 om man bedömer att detta krävs. Upprätta en karta, så eventuella framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas. Provtryckning av kollektorer skall utföras före installation. En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslaet, där temperaturen är något högre än ivattnet. Det är viktigt att slangen förses med distansvikt så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Förläggning skall göras på isfritt djup minst 0,6 m men helst djupare än 1m. 2. Förläggning Förångare Kondensor Genom att förlägga rören med korrekt mellaum (1,2-1,6 m) kan även ytjordvärmen utnyttjas i ett vattenvärmesystem. Detta är att rekomendera vid längre avstånd till vattendraget. Värmepumptillverkarens rekoendationer skall följas angående minsta läggningsavstånd och läggningsdjup. Förläggning sker genom att slangen rullas ut och läggs på vattenytan. Den sträcks ut över ytan och viktas, fylls därefter med köldbärare och sänks till botten. Montera s distansvikter med ena änden i utloppsledning och andra änden i returledning med cc-avstånd på ca 3 meter. Den del som förläggs i mark isoleras eller läggs med korrekt mellaum som en jordvärmeslinga (1,2 1,6 m) så även ytjordvärmen kan utnyttjas i värmesystemet. Detta är att rekomendera vid långa avstånd till vatten draget. Tänk på att kollektorn i övergången mellan mark och vatten också skall ligga isfritt. energisystem 9

10 30 Samlingsbrunnar och fördelningsrör har ett brett sortiment av samlingsbrunnar och fördelningsrör för 2 upp till 20 slingor ering Som standard är s samlingsbrunnar och fördelningsrör för färre än 10 slingor försedda med anslutning för 63 stamledning. Samlingsbrunnar och fördelningsrör för fler än 10 slingor är försedda med anslutning för 110 stamledning. Anslutningsdimensionen kan behöva anpassas när långa stamledningar används beroende på tillgängligt tryck. Injusteringsventilerna som används som standard är anpassade för ett flöde på 5-50 l/min. Vid ett flödet på 30 l/min är tryckfallet c:a 65 mbar. Lutning ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Hastighet m/s Ledn. diam ,0 10 0, ,0 5 0,2 20 3,0 2,5 2 2,0 1,75 1,5 1 1,25 0,5 0,2 0, Ledningsdiameter ,05 0,1 0,2 0, Flöde l/s ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Hastighet m/s 10 energisystem

11 Inställning av injusteringsventiler Ventilerna ställs in med 6 sexkantsnyckel. Flödet läses av direkt i ventilglaset. När man ställt in rätt flöde kan man låsa inställningen med en 8 sexkantsnyckel. Skruva ner tills det tar stopp. Ventilen kan nu stängas men inte öppnas upp mer än till stoppet. Installation av ej körbara samlingsbrunnar Schaktbotten skall avjämnas med ett 100 dränerande lager såsom makadam eller grovt dränerande grus. Detta är särskilt viktigt om brunnen förläggs med locket under marknivå. Brunnen är inte möjlig att förhöja. Vid önskemål om djupare installation kan man lägga den djupare och täcka över med jord. Beakta risk för inträngning av vatten samt försvårad tillgång till ventilerna i brunnen. Brunnarna är avsedda för montering i grönyta, där trafik normalt inte förekoer. Den last som brunnarna är konstruerade för är sporadiska laster som kan uppstå när fordon, till exempel gräsklippare, traktorer passerar intill eller över brunnnen i de fall den är täckt. Rören isoleras minst 2 m från brunnsväggen. Installation av körbara samlingsbrunnar Krav på fyllnadshöjd för samlingsbrunn dimension 1000 och 1300, se tabell nedan. Kringfyllnad sker med lämpligt friktionsmaterial jämt runt brunnen i skikt, för att möjliggöra en fullgod komprimering. Rören isoleras minst 2 m från brunnsväggen. Drift och skötsel av samlingsbrunnar och fördelningsrör Kontrollera brunnarna med jämna mellaum och töm dem på eventuellt vatten. Kontrollera att flödet i slingorna är lika och enligt dimensionering. Justera vid behov. Krav på fyllnadshöjd för SW nedstigningsbrunn dimension 1000 Klass Provbelastning Beskrivning av trafikområde Krav på fyllnadshöjd (A)* D 40 ton 400 kn Körbana (inkl. gågata), hårdgjord vägren 45 cm och parkeringsområden C 40 ton 250 kn Rännstensområden 25 cm B 12,5 ton 125 kn Gångvägar, gångtrafikområden, bilparkeringar 20 cm eller parkeringsdäck A 1,5 ton 15 kn Trafikområde som enbart kan användas av fotgängare och cyklister 20 cm * Vid önskemål om lägre fyllnadshöjd kontakta. energisystem 11

12 Isolerade PE-rör - kollektorkulvert Röret finns i två dimensioner med 40 och 63 mediarör. För komplett sortiment se sortimentslista. Isoleringen utgörs av ett polyeteskum med sluten celluppbyggnad som förhindrar vattenupptagning och ger en god isoleringsförmåga. Cellplastens täthet är 30 kg/m3 och värmeledningstalet 0,04 W/Km Installation Minsta schaktdjup är 300. Man kan med fördel låta den yttre plasten sitta kvar och linda upp rullen ifrån insidan vid förläggning. Kringfyllningen skall säkra att röret får tillräckligt stöd och att alla belastningar kan överföras utan skadliga punktbelastningar. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,15 m över översta rörledningens hjässa. Fyllning skall utföras med jord av homogen struktur och utan lokala anhopningar av vassa stenar För att hindra att vatten tränger in och/eller transporteras mellan isoleringen och mediaröret kan s krymphylsa användas. Bioetanol och övriga köldmedia tillhandahåller bioetanol, propylenglyklol och etylenglykol ering Normalt sett skall etanol och glykol spädas till en koncentration på 30 volym%. En kollektor 40x2,4 PE80 PN8 ryer 1 liter per meter. Installation Påfyllning skall ske på ett säkert sätt så att köldbärarvätska inte rinner ut i omgivningen Varuinformationsblad kan bestäl-as från s kundtjänst eller på vår hemsida I denna finns anvisningar för produktens hantering samt produktuppgifter att användas vid ev. saneringsarbeten. Efter att köldbärarsidan installerats utför installatören en täthetskontroll genom provtryckning. 12 energisystem

13 Elsvetsdelar och svetsmaskin Förutom delar i sortimentslistan kan vi för projekt offerera elsvetsdelar i dimensioner upp till dim 315. Installation Stumsvetsning och elektromuffsvetsning av PE-rör bör utföras av personal som har svetsutbildning. Innan svetsning skall oxidskiktet på PE-röret avlägsnas med hjälp av hyvel eller annat lämpligt redskap. Upp till 0,1 av godset skall avlägsnas. Röret skall avfettas med aceton eller med PE cleaner. Skrapning av rör Mät insticksdjupet i elsvetsmuffen/ vinkel och markera med märkpenna på röret motsvarande mått. Stick i rörändarna i muffen/vinkel. Insticksmarkering Färdigt att svetsa Svetsmuffen får inte vara utsatt för spänningar under svetsningen och vid behov skall fixtur användas. Svetsmaskinen är avsedd för 230 V nätspänning men anpassar sig för nätspänning ner till 115 V. Anslut maskinen till nätspänning. Displayen visar anslut svetsmuff. Tryck på startknappen. Maskinen känner av hur länge svetsningen skall pågå. När svetsningen är klar visar displayen svetsning klar. Tryck på stoppknappen. Maskinens display visar anslut svetsmuff och den är redo för att utföra nästa svets. För att visuellt kontrollera att svetsningen är korrekt utförd skall man försäkra sig om att svetsmuffens indikatorer tydligt har skjutits upp från sitt ursprungliga läge. I annat fall skall svetsningen underkännas. Indikatorer uppe Avfettning av rör energisystem 13

14 Sortiment Energisystem Dubbellindade kollektorer med påsvetsade returböjar för bergvärmepumpar Kollektor Längd m PEM 40 x 2,4 2 x 50 st PEM 40 x 2,4 2 x 60 st PEM 40 x 2,4 2 x 70 st PEM 40 x 2,4 2 x 80 st PEM 40 x 2,4 2 x 90 st PEM 40 x 2,4 2 x 100 st PEM 40 x 2,4 2 x 110 st PEM 40 x 2,4 2 x 120 st PEM 40 x 2,4 2 x 130 st PEM 40 x 2,4 2 x 140 st PEM 40 x 2,4 2 x 150 st PEM 40 x 2,4 2 x 160 st PEM 40 x 2,4 2 x 170 st PEM 40 x 2,4 2 x 180 st PEM 40 x 2,4 2 x 190 st PEM 40 x 2,4 2 x 200 st PEM 40 x 2,4 2 x 210 st PEM 40 x 2,4 2 x 220 st PEM 40 x 2,4 2 x 230 st PEM 40 x 2,4 2 x 240 st PEM 40 x 2,4 2 x 250 st Enkellindade kollektorer för markvärme Kollektor Längd m x 2,4 metervara* pr meter x 2,4 100 st x 2,4 150 st x 2,4 200 st x 2,4 250 st x 2,4 300 st x 2,4 350 st x 2,4 400 st x 2,4 450 st x 2,4 500 st *Ej lagervara. Begär leveranstid. 14 energisystem

15 Sortiment Energisystem Guihuv med stålplatta st Expanderlock för stålrör 138 st för stålrör 168 st TT-rör 40 med avluftningsnippel för elmuffssvetsning PEM st PEM PEM 40 x 3,7 PN 10-6 m rak längd st PEM 40 x 2,4 PN 6,3-6 m rak längd st Väggvinkel 40 L=1 m st energisystem 15

16 Sortiment Energisystem Snäpplock 315 för inspektionsbrunn st Vägtrua 315/273 L=2 m för snäpplock st Dupplex 315/277 L=3 m för segjärnslock Dy/Di L M Dy max Antal per bunt / st Rund segjärnsbetäckning för garageinfart med plattor st Fyrkantig segjärnsbetäckning för garageinfart med plattor st Lös returböj för berg- eller sjökollektor med fästögla för Pilotvikt eller draglina. Röranslutning st 16 energisystem

17 Sortiment Energisystem Gjutjärnsvikt 8,5 kg st Rund Pilotvikt PE 10,5 kg st Distansvikt 12 kg monteras normalt med c/c 3 m för 40 rör st Montageband nylon *OBS 2 st per distansvikt st Rörisolering 42/9, 2 meter för 40 rör st Markeringsband Rulle 250 m st energisystem 17

18 Sortiment Energisystem Isolerat 40 PEM-rör med korrugerat skyddsrör 68 Längd st st st Isolerat 63 PEM-rör med korrugerat skyddsrör 140 Längd m Krymphylsa 20 cm för tätning mellan rören. Förhindrar att vatten tränger in i isoleringen st Elektromuff Tryckklass PN8 st Elektromuff med skruvfäste Tryckklass PN10 st 18 energisystem

19 Sortiment Energisystem Elektromuff Tryckklass PN10 st PN10 st Vinkel 90 Tryckklass PN10 st PN10 st Vinkel 90 integrerade muffar Tryckklass PN10 st PN10 st Vinkel 45 Tryckklass PN10 st Vinkel 45 integrerade muffar Tryckklass PN10 st PN10 st energisystem 19

20 Sortiment Energisystem Greör 90 Tryckklass PN10 st PN10 st Rak koppling inv. gänga Tryckklass R 25 PN10 st Vinkel 90 med avluftningsnippel Tryckklass PN10 st Kollektorvinda st *OBS ej lagervara Elektrosvetsapparat för PN8 och PN10 elsvetssystem dim st 20 energisystem

21 Sortiment Energisystem Samlingsbrunn 1000 Med monterade fördelningsrör med kulventil på in- och utgång. Anslutningsdimension till värmepump 63 PEM-rör Produkt stamledning Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 63 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 75 st Samlingsbrunn X 40/63 PEM 75 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st Samlingsbrunn 1000 Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 63 PEM-rör. Produkt stamledning Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 63 st Samlingsbrunn X 40/63 75 st Samlingsbrunn X 40/63 75 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st Samlingsbrunn X 40/63 90 st energisystem 21

22 Sortiment Energisystem Samlingsbrunn 1000 Med körbar (40 ton) teleskopbetäckning. Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur- och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 63 PEM-rör. Produkt Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn 1300 Med körbar (40 ton) teleskopbetäckning. Med monterade fördelningsrör med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventiler på utgång. Anslutningsdimensionen till värmepump 110 PEM-rör. Produkt Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st Samlingsbrunn med körbar teleskopbetäckning X TN st 22 energisystem

23 Sortiment Energisystem Fördelningsrör Med kulventiler på in- och utgång. Anslutningsdimension till Värmepump 63 PEM-rör. Priset för respektive art.. gäller för 2 st fördelningsrör, 1 st för tillopp och 1 st för retur. Produkt Fördelningsrör för 2 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 3 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 4 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 5 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 6 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 7 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 8 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 9 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 10 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för PIPE 40 st Fördelningsrör Med injusteringsventiler flowgard på retur och kulventil på tillopp. Anslutningsdimension till 63 PEM-rör. Priset för respektive art.. gäller för 2 st fördelningsrör, 1 st för tillopp med kulventiler och 1 st för retur med injusteringsventiler. Produkt Fördelningsrör för 2 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 3 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 4 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 5 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 6 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 7 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 8 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 9 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 10 X 40/63 PEM st Fördelningsrör för 40 - specialbeställning st Frysskyddsmedel Produkt Konc. sprit Bioetanol 25 l dunk st Konc. sprit Bioetanol 200 l fat st Konc. sprit Bioetanol 1000 l i returemballage st Etylenglykol 25 l dunk st Konc. Propylenglykol, 25 l dunk st Farligt gods avgift för Etanolsprit per leverans st energisystem 23

24 Angivna data i denna trycksak är baserade på nuvarande program och gällande normer. Vi förbehåller oss rätten till ändring i takt med utveckling och koande bestäelser. Reservation för tryckfel. AB VVS Box Västerås T F W

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt

Om oss. Green Collector. Energikollektorer. Samlingsbrunnar. Tryckrör. Kopplingar. Aquatät. Kontakt Produkter Om oss 2 Green Collector 5 Energikollektorer 11 Samlingsbrunnar 17 Tryckrör 21 Kopplingar 25 Aquatät 29 Kontakt 35 Om oss 3 Pemtec är ett familjeägt svenskt företag som utvecklar, tillverkar

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Information Värmepumpar

Information Värmepumpar Anmäl värmepumpen Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Förnyelsebar energi. Bäst i jorden.

Förnyelsebar energi. Bäst i jorden. Förnyelsebar energi Bäst i jorden. MUovitech kan energikollektorsystem. I geoenergianläggningar är det helheten som räknas. Alla delar är lika viktiga för en optimal funktion. Vi på Muovitech är Skandinaviens

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

BERGVÄRME. Värme från en miljövänlig energikälla. En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

BERGVÄRME. Värme från en miljövänlig energikälla. En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation BERGVÄRME Värme från en miljövänlig energikälla En informationsskrift om energiborrning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION din garanti

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer

Sökande och fastighet Fastighetsägare/Sökande, namn Organisations- eller personnummer Kundid för kommunal verksamhet. Organisationsnummer/Personnummer 1 (4) ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP - För utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Gäller anläggning för en uteffekt av

Läs mer

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn

1/4. ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten. Anmälare. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning (där värmen nyttjas) Installatör. Borrare Företagsnamn Samhällsbyggnadsnämnden ANMÄLAN Värmeuttag ur mark/vatten 1/4 Personuppgifter behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Avstånd till vattendrag

Avstånd till vattendrag Miljöförvaltningen ANMÄLAN avseende installation av värmepump som utnyttjar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sökande/ägare

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Information till dig som ska installera bergvärme

Information till dig som ska installera bergvärme Information till dig som ska installera bergvärme Utdrag ur SGU:S broschyr Att borra brunn för energi och vatten - en vägledning (Normbrunn Bilaga 07) 1 1.4 brunnens placering i förhållande till byggnad

Läs mer

Värme och kyla från en miljövänlig källa

Värme och kyla från en miljövänlig källa Värme och kyla från en miljövänlig källa En informationsskrift om geoenergi från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION din garanti för ett seriöst

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump

Thermia Robust. En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump Thermia Robust för plånboken och miljön Fastighetsvärmepumpen Thermia Robust är en smart investering både på kort och lång sikt. Den betalar sig snabbt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat

Borrentreprenör är certifierad Energibrunnen utförs enligt Normbrunn -07. Värmepumpens fabrikat och modell Uteffekt, kw Antal värmepumpsaggregat ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

NORMBRUNN -97. SGU Normbrunn -97. Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg 1(6) Bakgrund

NORMBRUNN -97. SGU Normbrunn -97. Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg 1(6) Bakgrund 1(6) NORMBRUNN -97 Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg Bakgrund Fö rsäljningen av energibrunnar fö r värmepumpsanläggningar har ö kat markant under de senaste åren. De ö kande andelen energibrunnar

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder

FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder För Dig som förlägger fiber, kabel eller rör är horisontell borrning ett smidigt och effektivt alternativ till traditionell schaktning. Med

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon Anmälan eller tillståndsansökan för installation av värmepumpsanläggning 17 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 kap. 13 Miljöprövningsförordning (2013:251) Ängelholms lokala

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Säsongslagring av energi

Säsongslagring av energi Nordbygg 2008 Energilager i mark Olika systemlösningar Göran Hellström Luleå Tekniska Universitet Energilager i mark Geoenergi - värme och kyla Geotermi Säsongslagring av energi 1 Energilager i grundvatten

Läs mer

BRINEOL. Köld- & Värmebärare

BRINEOL. Köld- & Värmebärare BRINEOL Köld- & Värmebärare Enkla och trygga val av kemtekniska produkter Sedan 1973 är Kemetyl en välkänd leverantör av kemtekniska produkter. Med 270 anställda i arton länder, utgör Kemetylgruppen idag

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Information inför er stadsnätsanslutning

Information inför er stadsnätsanslutning Information inför er stadsnätsanslutning Inför ert kommande val av att ansluta er till Stadsnätet finns här information som beskriver hur vi nu går vidare. Den utrustning som installeras för anslutning

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME

RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME LISA RADIATOR INRED MED VACKER VÄRME Lisa är en mycket robust och kompakt radiator med en konvektors utseende. Tack vare den låga bygghöjden passar Lisa utmärkt vid installationer med låga bröstningshöjder

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

Lundby. information. Sammanställning offerter hustyp H (Preliminär) Ekonomisk förening för värme Lundby södra. April 2015

Lundby. information. Sammanställning offerter hustyp H (Preliminär) Ekonomisk förening för värme Lundby södra. April 2015 Lundby Ekonomisk förening för värme Lundby södra 1 information April 2015 Sammanställning offerter hustyp H (Preliminär) En preliminär sammanställning av offerter för bergvärmepumpar är nu klar för er

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer