LEGUMER. JOHANNES GJOS, Znscendc, För gager-krmtfrtts erlmande. Laro -Sätet i Åbo, Under. Och. M. G. H BOTANico OEGONOMij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEGUMER. JOHANNES GJOS, Znscendc, För gager-krmtfrtts erlmande. Laro -Sätet i Åbo, Under. Och. M. G. H BOTANico OEGONOMij?"

Transkript

1 M. G. H BOTANico OEGONOMij? %f antuns, Och LEGUMER. MeÖ Philofophiflfa Fscultttens Ss3ifafC wid Kongl. Laro -Sätet i Åbo, Under Chemie Profc/foren, Plantage DireSleuren» Finland, fatttf Ledamoten of Kongl. Slvensta Wett. Academien Znscendc, För gager-krmtfrtts erlmande Sramgifwen och forswarad sff JOHANNES GJOS, Roflla Wiburgenfis. I Åbo Academiens Ofta Läro-Sal t>en 2 lvlaji <D 3*ptft & $ JOHAN cu^ls^o?«^^ FRENCKELL,

2 Inledning.. i. itftntté waxter minbre for fin fägring an anmcinua stora npftcr, fortjena i Ortartket, ej!^!^!^!^^ en besynnerlig upmarr'amhef och ätanfa, bäbe i anseenbe til beras befkaff, fom plantering od) i^j^j^j^j^w ans. Ingen enba»växt af benng Clafs, <':r forgiftig, eller annors ffabe ig;be tiena menniffior, mittå och l)tn* tama bitti* til fpiö och iöba. s(f bern tilrebes be.bräpeligaste, och byraste $i»rgoi'*'at ej fortiga, bef en hop Medicinal-örfer, iblanb bern»ven förekomma. I norra beien af Afien och 9ir)j?(anb,»växa en m icfeiihet wilbt af betza måttet : od) kunna Mildelen of bern, igenom ringa Cultur, i Lanbet til»ärt od) mognab bringas.. 2. I BotaniiTa Syftemer, uptazes be^a wärter, af Frudifter

3 3 "lifter för Planta l7egnm!nosa.' ; af Corolliftcr, kallas $e Papilionacea-, corolla irregulari; och af Herr Arcbiatr. v. "LINNE föres de tt! GlälTis Diadclphiirarum, cmedåyi.sta- 'mi?;a eller Hai)blomine)iai.i}ai'cne cno hopivuxne, och tumöra tivcime särstllta stammar. Kmmetekn as bej?a De, aro följanbe: - 3- maxferé allmanna Habitus, eller utfeen*. Placentatio dicotyledonis imrautata oblique inierta/ Radificatio fibroia, fubnodoia» l. Ramificatio alterna. Foliatio coiidtlplicatä l. convoluta, pinnata. Stipulatio iniignis. S ' Piibdcéntia..'.',-. 3 Intoriio Cirrhöfa. Inflorefcentia fubfpica.ta, lecunda. Angäcnde befta Orfesiägfefs allmanna CharacTerer, pc; Tru&incarions belarnc/ kunna följanbe anmärkas:., 67,/)/^. rnarcefcens. Perianthium monophyllum, campanulatum, <?o^c,fh ar Papilionacea, samt förtjena af be!) belar at fctr^ fkilbt atuuårfal: WexiUum, Al<& och i7<?,',77<?. ' 5^?7//77^. Diadelpha eller NväktlHe; FHamenta duc» dissdrmia, alterum inferivs piftilium involvens; altoruin iuperius piftillum incumbens. PiftiUum unicum, o receptaculo intra calycem e- natum. Pericarpium. I^sZumen oblongum, compreflum, obtufum,- bivalve.. Semina fubrbtunda, glabrå, cärnofa, L '' 312 Rece- ',

4 Receptacula. 4 öeminalia propria lunt minima, bre< viitiina bafi attenuata. Anmärkn. i. I anfeenbe til befja allmänn kännetekli, fymiu ka här tpbeligen infalla, od) röja sig, bot alla waxter. fern höra ti! betfa Orfasiägtet; Sä anses bet ocf, l)0t alla Botaliilker, utgiöra en Claffis Naturalifllma. Warf ätwamal ar nu iife, fäsom Botanici, gransta bcf?a maxicr; Wi wilje fast mera, fäsom Oeconomer, anföra iiägot om beras fortplantning, ffjötsel och nötta. Den som nå^ot närmare, wil roam underrättad, om btt* t ta ktaflåatetå Cbarafterer, han jamföre Herr Archiatr. v, LINNES Gen. Piant. p Första Afdelningett. Dm Skidfrukts wärter, såsom tjenltcta, mennistjor til föda.. 1. Ibland dessa, droger til sig med fog Pbafeoli ener %t& fissa Bönorna först tvär npmar?samhet, hölst af dem en de!i> cat fpfå tilredes. De tvära \vi\be uti Oftindien, Gbina och andra fodra Länder, hwarisrån»vi dem bekonnnit uti roäva Kjoksg.trdor.. n',rkn. 1. Ntof förcnämde bönor, räkna wi i fijnnci?' het fem variationer: såsom Magazan bouov r tattg* bönor, Rryp«bönor, «bönor, Socker«bönor, pär! «bönor, Phafeolus, Phafeolus, Phaleolus, Phaleolus, Phaleolus, Phaleolus } Magazamis. /^///7-'<7?'/5. Repens. Florc eoccineo. <70/t?l-^ fulvo pd) Colore alko. m

5 5 Ma dessa ipecies, fordra enahondo ans och stjötsel. Deras utsäende bör $e, då ingen kwld mer är at befrukta, uti god, los och medelmåttig ftt jord; samt uti et for Solen och roädre? wäl bclågit lordläge. Magazan - bönan hålles före,»vara en af de bastå och första Skldftukis»växter, som om wårcn kon tiena mcnniffjan til mat. Hon ar nuicket mindre än Åker- eller Häst,bönan, hwmon i fölior.te. ffal handlas. De fiasto Botanifter mena, ot denna är ben femma, som hos de gamla mocket»varit i bruk, och hwarom THEOPHRASTUS och VIOäcOPvI- -I)P3 redan friftvit Detca bönsiogct, «ek funnits roildt i Af; rica, och hoftve»vi at tacka Fransoserne däbsore, at de fört den med sig til Europa.. 2. Vicia Paba, Hker, eller Hastbönor; dessa woxa allmänt i Egypten, nyttjat nu mera äsiven hos oss i Åkerbruket. Anmarkn. 1. Dessa bönor, fordra icke få mycket en fet, fom icke fast mera en los IcrblonDat jord: de kmma äfroen lam, peligost planteras»vid. renarna nmdt omkring åkrama, et qwarter ifton hwarondm famt oro de af den mast giswande säden, hälst man ofta kan borna af dem til vo och 60 komet. Förutan det de ljena til w>s for arbetsfolket, få giora de ock den forttåffeliga»varksn, när de omvändes til Kreottlrkns up^odring, at det giswer btm en stadig och god fetma. Zif PLINIUS förmåleö mycket om bfomtt bruk. samt brukade i limmrhet fordom de Pbrygier, at blanda cii Zldjc, dcl sondersiötla bönor, med rågmjöl, til sit bcöd..3- Dolicbos åt en fort bönor som w.',ra i Egypten, f;»varaf ttlredas, en angenäm fät jör menilljkjor.?(3 Sto fästen kan

6 Anmäickn. i. Af dessa bönor marcke ivi ossmost 2 va- nemligeii Doiichos Lablab ochdolichos Soja, eller riationer : 6 Hbja bönon. D-et gifwos»vol fiero lpeci«as dcnuo»värt, men som de intet äro så brnlelige td fpté sör menmstjor; Så går jag på dctto sta let dem förbi;! Utaf" 3oja b. nan ät det som (7binel7irne, Japanerne och fiere folkstag i Indien, giiro det bekotito Soja, som de seöon fttißa säkmi en malfmafelig krydda uti all mot, i synnerhet i sädon, f7ln of kiött, fist, elkr några gröna fafer tiixibb år. Hunt 3oja ka» tilreoas af dejeo bönor, det hor Herr (7apirain EKEBERG, wid Swcnsta Oftindista Compagniet, tydelitzen b?strifwlt;7och finnes anmärkt, i Swensto Wcitenstars Acad. Hondl. för ar 1764 p. 38. Herr Hift. Natur. ProfeC PEPIR BERQIU3, hor äsiven a sommo Hondl. p. 271 ådagologt, at en sädon matkroddo utaf»våra»vanliga Dirliffo bönor fm,be tilredas, emedan de mycket, uti fniafen tvmma öfmercntf, mcd 3oja bönan. 1 * 1 Annors bör i al!m'nhet anmärkas, at nar fordom de gam* Ja QrXker, unvälde sig Roospersoner, så gof man med bönor rosternas antal tilkånna,hwarof den m\bt bekante Pbilofopben PIPPIAQORA3 ock tog sig anledning at»varna sine Dilciplar, at de icke skulle uopehåilo sig, eller stomta med bönor; Wiljandes bltmeb få mycket föga: at de intet onödigt stulle besatta sig, eller sträcka sit bekymmer til Öit^tvåröanbe saker. "4. Pifum Sativum Ärter, dr en allom nog bekant tsfibfrukts tvdx*t, hwilken isran Sobra beten af Europa täljer fin börb, och tvärer»vilbt i betas äkrar iblanb sdben. Anmarkn. i. Ufaf drfstctg anmdrke wi.: Gröna Arter, Pilurn Arvenfe, /l^«<3«viridi.. Stora hwira Arter, Pisum Hortenfe majus.

7 Barn Ärret*, Smcr grg Ätter, éodfer/äiter, Bron.Arter*, Bra Ärter, Rryp Arter, 7 Pifum A?7,77/?'/7i'»Mi Pifum Vulgäre patvum. Pifum Sine corfice H,va^. Pifum i7777öe/77,i77w.. Pifum Pmcox. Pifum /7^^7/c' n<??/«/«. Masta delen of desto ärfejlog, äro til stilnod endast variationer. Bra orter såsom ftyttobe lsrän be Nordliga orter til be södra, för!»ra efter 3 a 4 är denna sin egenstop, samt frannvaxa de sedan lika semida som ondra ortestag. Hafs Ärter, Piftim Maritimum, wäro»vtua i Finsta Skärgärden, på fanbiga Hafssträndcr, och förfleiite de genom tilhjelp af behörig ans och skötsel, bl.twa allmännare i Londet. Efter GE3NERS berattel e, w.ne är isss, of defa en sä stor myckenhet wid Oxfordfcbire i England, at öfwer iooo;be per* soner hade uppehälle båtaf, i et ftvårt misiwäxt ärv Znmåvhx. 2. De små grå orter, som Lcmdtman Dd)?(II* Mogen vin brukar i Finlonb, öro helt otvnliga til «tfäbe, emedan de både mogna sednore i Jinsta Climatet, än ondra ax* tessog, fom ock giswa mindre i fpaw.i. t?sler worsädet bör (jal t ärter msäs, äftven som årtionden böra om posten nodwän, digt upplöjas. Arter böra icke utsås i mäta, som plägsed är: emedan det öker ogros; utan hälft dä jorden ej»r få»vät at t)on klibbar sig. Med en lätt walt, böra ärterna nermnoas, at musten må behållas qwor i jotden, til befrämjande af deras grodd od)»värt. Dar icke brist är pä ffoo, or b'st at risa örtlandet; I annat föll kon Herr Baron BRAUNERS uogist»vidtagas, hwilken med förmon föft utså korn meb ärter, så at emot twä belor ärter, tages en del korn til utsade; Kornet grfr»ver dä lika gob, om icke batre Knoga under örte, mitten', än om de worit risabe, som ock understöder det något ärterna, of de kunna bära sig, od) icke uti r.lgn år -nittia bort, emot. ken. När delta si.de tröstas, så stigas lätt ärterna ifrån kon

8 8 net pä logen, under kastningen, i anseende til deras fätssilta tyngd, äswen fom de änmi bättre funna stilios ftråa komet, genom den macbin, Herr Baron LI^EMEP. npftmnif, och hestnftvit, i des,' tankar od) försök, om Mer od) Ang p Cicer Arietmum, /<o»t<?«e/ ärter, <lr en af östra»tcrlbenes fabeearter: sinnes #»en i Spanien od) ijtalien. De torkade ax hworom förmäles i 2 (gam. 17: 28. anses af ålswige kunniga Philologer, böra förstås och förklaras om detta årte* fiog. Efter KORTES och SCHAVS anmärkningar i deras resebtstrifningar, så cultiveraz,./egypten od) hela Skriet» mycket deste smä ärtestag. «amt är i orienten mycket brukeligit, at något steia cd? tåfa del)a fmå ärter på eltstål, eller i Kopparpannor, som hållas öftver eld. Detza ärter, fallas i allmänhet pä de orter där de mara Garvangios: men när de äro stekta på glöd få fä de namn af Leh-Lebby, famt hållas allmänt t,l jnlu pä alla öpna torg i St.derne. Anmärkn. i. 3 $téien och Spanien få haftva de af detza ärtestog, fier-h variationer: fasom röta, Ijtvita och smarta, och nyttjas i horticukure som mara Socker ärter, emedqn dcha feönare i deras tvarma Climat, icke kunna bringas til den trefnab od) wirf fom dos ojj. Tystarna falla dem Bict)er*'. rbfen; anstäida för,ök i Finlatd utmärka oftven deras trefnad i detta Climat; detta ärtestag ii' mera motn ån andra örter. H England cultiyeras de mycket under namn af Ckicbes. " 6. Vicia es77twh, Vicker,m\m allmänt wildieuropéns fatei* «ta; brukas något t,l föda f6r mennistjor: men mast utfås betta m*

9 9 sade, pä b< magraste stållen, fil at öka och fodret, som ock at föda diifwor med. understöda boskaps Amnäakn. i. Sk l Vicken nyttjas fil ufsöbe, sä dr lämpellgajt, at ben utsao met hafra, cch bet uppä l öglänbta ställen > äiern, htvar.st ben ickebeswaras af»väta. Wil n an nyttja /^^-e» ti\ bojkaps fobce, fti giör ben pä betfa sättet bästa gag- «ef, åftven se»n ba när den nptpä 1,l föba för folk. Vicken läter lått efter afiröstnmgen flilja st^ ifrän hafran. I Ekäne nyttjas Vicken til bröo med tilblanciiirg af halfparfen fhäg; eller ock blanbas ihop mjöl af en bel /^7-/I^, fwä belar korn, od) en trebje bel råg, famt fäljes i Skåne, brob fom baraf ba* /tat bl»fwit, lika byrt meb räg brob. ' Anmärkn. 2. Bötanifterna föra dsiven unbec betta Vicker stägfe, et Species fom fallas Vicia H/^»/<7<?, F//e^st Lins i Denne»växer i Italien od) Bajern pä åkrama, och for* tjente pa alt fatt blifwa culdverad i gtnlanb, emeban ben in* tet allenast kan til alt bet brukas, fom ben rätta fä fallabe Idnfen, hwarom»vi rätt nu nägot anföra; utan dr ben ock mycket större od)!igare, dn annan Lins, htvilket Herr Pra-fes sielf rönt od) förnummit. -7. Ervum Lent, Lins> denna fades ätten»växer roilb i födra delen af Frankrike i fades åkrarna; I öster Gjötland plan* teras den, 4fit>en ock något i Swerige. Engelsmänneine äro mycfet måna at utwidga detta fäde i ftt land, hälst den kan»växa pä mager od) fämre jord, qwäsiver ogräs, samt gifwer tjenlig föda for memiistjor och kreatur. Anmärk,,, i. Denna sades att är tf och samma med fordom Grxkemas <$*m'i den cultiverades mycket i -^gy- B pten,

10 10 ptent,, samt anmärker ATBENEUS Libr. 4./ Ut Aiexäncfria' war %><*xh Tl-^^^i;, ve! tabernis iaftitutorum lcndculari-" cm, inicrta. etta sobe sörmeneo woro det samma, hworom formälcs i <71en. 25: 54.. cl) hworsöre Esau försålde sin»orstsöd.lo iått,, til fin broder Jacob. Sedan be större artesto.gen ( kommo i bruk^så sill/z^/iwardet od^ frombors den löllo!! rå de rikos feorb; hmarran. f;rö ARISTOPHANES i des Huto lästs följande:^ Ditior nunc factus- defi.it gaudere lente, Antea cibum quemlibet pra, /7?^/7? devorabat. Linfen- ar armars den fottigas hjelp i mif-wäxts åhr, på utrikes örter, och fan den utfås och brukas på fweggehondct fått. 1:0 At /^77/en wtfixt ensam på ny pog eller maoer åker; dä den ester blomstringen twstäres, och afhämtas fil föda för mjölkekor, hos pwiifa m ölken däras ansenligen föröfes; eller ock ot man lå er ' infin> tiptvära til mogna frön,.bå de kunna t\i)ttias til on,b te i mat, fern andra arter. 2!o Mos Linfeni fetare jord; då utbland.'s 2 delar Zz>w- med en de! l)afra, til utsade; de fkåraö och oftröstos tillika, somt ålffiljer sig Linfen lätt, under sädcekajb mgen på logon. 50 Ntsäs ock ofta i Engeland. på fetare jord, tivå delar korn och en del Lins, hwilket sode sammanblandas od)' malas til mjöl, då däraf blifwet et makalöst godt bröd.. Znbva Afdeln ingen» Om Furrxaria Officmalis wäxer allmmf i wåra fodes åkrar; pcf Äpothequen brukas daraf:. Syrupus,, EC Gonl^ Extract.. aqua ych femma. tefibfntftetxcfyttv, som aro nyttige i /'^^^/e/?- Eutna-

11 11 Fumaria Bulbofa, maxer åfwen wi.bt pn sukt'ga ssnggrssa stallen, 1 Pharmaeien nyttja^ radix. Polygala Sencga, förckom -ner i Virginien 07. Penfylvanien ; di le >. btnilas i Medicin, chwnrom fii jculso^ao v. LINNES Diifert. de Kiidiee 3enega. Spartium Scoparium,»växer wild i Skåne, fal aswcn Fm, ska Ciirnatet. Brnkas i Hydrope eller for Wattuvt-' Swcnsta Qiöctt. Acad,. suttbl. for ar 17(72 p. 81. och år 176) p. 2?r. 'Genifta..Canarienfs ; fins -i Spanien och pä Canarie öarne; håras tag.s bet sä kullaile Lignum Rhodii pa 7^. pothequen. " - Genifta 'Tincloria., ar ock i Finland med förmon cultiverad for Filrgcrier; Herba; Sal, Flores od) semina brukas tkircif i Kdediein. Galega Officinalis, w.irer wilb i Spanien, Italien och Afrika. I Pharmaeien brukas benne (7a!egX herba. Trifolium Ojficinale, tål»va' Finla>ibs Norbissa Climat; unb*r na7m as Meliloti flores och Herba nyttjas i Pharmaeien. Trigonella Fanum Gracum,»växer i negben omkring Mont pellier; m st brukas Sernina, ben iiqar cornpofition af å^rillma plaster, fäfotn Pmplafcrum Diachylion, Mclilot. Ungv. Altce Lce. Ononis H^a/?, waxer på torra backar i Europén, csiven allman; bef? Radix cd) Herba brukas pä Apothequen. Aftragalas 7>7^<7^tö^, fmt»vilb i Sicilien wib Etna och Olympus; haraf tagit Tragacantha' (^ummi fil Apothequen. Glycyrrhiza c?/^,//, warer»vilb i Frankrike. Italien och Spanien, tål ock Swensia Cllmatet- Häraf tilndes V 2 pä

12 12 på Åpothequen Succus Infpiftatus, Extraeft. Eft, Syrupus, baculi od) trocrifci. Anmärrn. 1. Förman desia nottias åmtu fiera af benna Clafs i Medicin, f om Flores Trifolii Alibi, Lupini, Pha- andra af mmbre måxf* ieoli Semina, jämte Vieiae, /7/ö<e, och wärdighet och nytta. Tredje Afdelningen. Om Skidfrukts^wärrer som nyttjas i Färgerier. lndigofera Tintloria; en ärtlig buste, fubfrutex, wärer wild i Oftindien, cukiveras mycket i alla Europeiska colonier i södra iverlbeneö bel. lltaf denne»växt, fifrcbcö den lios o mycket bekanta Indigo färgen: gå förbi, hwilkens tilwärkningsfätf, wi nödgas har för detz widlöftightts sttill. Galega Tintloria/ En peren wo.rt pä Zeylon; Cingaleme tilworka r)öraf, en ännu odlare och högre blå ftirg, ån den ar, som af Lndigofera kun sås ; Se v. LIN- NES Plor. 2eyl. p Genifta TinShria; Förekommer»vild i England, Tyskland och Frankrike; lollas af Tostarna c?e?7/och Ginfil: ar af de båtite allmänna gula fbegeforter. Ånthyllis Vulnerariaj Wirer»vild i S»verige famt annorstädes i Europa. Af det? blommor, fom ock Florlbus orobi och Lött, h'.vll'a bliftva blå när de torkas, har man anledning, ot filreda Europaeist Indigo. Trifolium /'^?^'^-^ Deje blnm'n"r ni>tffaö bode til gul c-ch gr>n färg. Se v. linnes SKånsta Resa p Amnark»^ i. Ftere mindre betybanbe Färge, örter af c^iti Diadeiphiitarum uubgåi* man IM at uamngifwa. Sjerfce

13 13 Fjer.de 2{fbelm'nejett. Om Skidfrukts-roärter som nyttjas i Praticulturen. Alla»r-åxfer i denna elafs äro tjenliga hössag för kreatutttij s.rstilt mil mat» dock anmärka 1:0 dem, hivilko ej allenast af be Nomore och andra e åldre fclkstog uton ock sedermera af I- taltenare och Engelsmän blisivit cultiverade, sosom de dtåpeligoste måttet i ängstötselen. 2:0 Dem hnvilka i Nystland til utmärkt öfwersiöb, framfor andra länder i iynnerhet, finnes Ibland de förra räkna tv». Trifolium /'^i^ />«^y,»^»m, Hollendarens Trefflc. Hedyfarum Onohycbis famt foinj Medicago Sativa, Luzerne; Medicago Faleatit, S»venstt hösrö. Lathyrus HeterophyHus, Wäst,Gota Höfrö. Vicia Biennis och Aftragalus Uliginofus, Nystf höfrö; al hwllka >en förra ofta fiamtvärer, til fiera alnars längd. Förutan desia fivatutt nysinomde hoslag, få förtjcna af sta Sibirista Ry- höstog följande all npmärfjåuchet, fäfern: Orobus Lathyr, Aftragalus Alopecuroides, /H/7'i/.f,,., Pilopus, AnguftifoliuSy..._ 75tt/77,/7/5, Tennifolhis', Niger;» _ Lathyrus Pififormis / Galcgiformis Vicia Pififormis / _ Micropbylhts, Ervuni Pion.777^/^/, -... C?o77^^?'i*l//7^7'7/^^, Cycifcus Hirfutus, - _. Syriacus - ' - ö7//-/?7?/5,' Pfodcs, AujiriacuSj " Uraienfis, B 3 Hedy-

14 14 lledyfarum Aihagi; Aftragalus Grandiflorus, Phaca Alpina, Tragacantoides,. - Sibericaj Trigonella benica, Trifolium Lupinafier,» _ - _ Platycarpos. Amnärkn. i. < Sft i korthet utmärka befja höstags Spo. cies, bor nian hor'v«d nyttjat nomina Trivialia, af Herr v. LINNES Spec. Plant. Amnårfn. 2. $iua dej)a nyss mer knade hösiog, fordra ej få aldel s set tord, ttton funna ock brmoos til siiiffomitg»värt på magrare ställen. For hvitfen orlak st.ill, de ock med ringa möda i Fmlo 'd f mide -cultiveras: och stnlle det sullkomligen löna méban, emedan de intet allenast til en del c'ro mera födonde on»väro»vanliga hosi.g; utan sötstå öcect? mycket mera, somt ölo b^. stops fodret, hivnket beros längd förorsokor. Utlänningar* re, som på alt fått lagt fig på hushållningen, de»veta fanvev* ligen hwartli dcsa duga: därföre haftva de äftven warit'mån* ne, om deras utspridande i landet. Femte Afdellttttgett. Om Skidfrickts-wäptcr som nyttjae i Hörtkulturen. 3b(anb bet)a kunna meb största fog räknas: Spartium Scoparium, Monofipermumj Robinia Caragana, - /^^/te/i-^l, - - Pygmeaj Colutea Arborefcens; j^alpalatus Ebenusj A Erythrina t?a^77//o^«^-tt///y 2*5 Crotallaria Verucofa Ononis Spinofa Ulex /3?/^<7/iH«^y A Ebenus c^f-^/^y Coronilla Emerusj H Cytifcus t?<777?,7y 2to*

15 15 Anmärkn. i. 2^ilo de a äro sno frutices, unbanfoganv be Robinia t7//?57^7?7?.?, fcttj ock fil et lrids pollek, ton npbringos. 3ls defm tomma öfwen mäfia delen sött i Viordsta Climater,. och brickas de til prybfamma större eller mindre fiogs häckar. S?e lom m.d fy sinnes mmäckfa, oro trädbnstor, som hos os) nu7ste fflötas i drishus. Trädet as Aipalatus Ebenus,, hömtos isiån södra delen of Arnerica r och folie? under noimt af Ebenholtz i England, hwarcst bet äftven mycket nyttjas, sör sin hårdhet od) sostoet, til allohonda infttumenter och siög, der; bit c'r olive sargat til utseende, ccl) fåledes intet älta & benholtz som är sivort, och fäs af Ebenus 6>et/^, hwaräst ben til myckenhet ru.per. Frön af alla dcsio mrrfer, cv&i synnerhet tjenliga fot' duflvor ' och fmå fafel. På Caribista oarna, lestva folket allenast af de frön, som fäs en Cytifcus 6'/?//777.- de bala dels bröd af dem allena, dels ock blondas bertitt något miöl, som är til, redt af Jatropha /IFm/Fo^ hwilken som eljest i sig fielf är förgistig, igenom filredning gifwer bock godt bröd. Fumaria H'/'el3<?/'///7', fy Polygala Sangvinea,. - H'e^<?^ virensj' fy Phaca Fcei/5/?/ 3^3 Anthyllis Barba Jovis Lathyrus e5/7t7i?7?, Lupmus Albuf, Luteur, Odoratus».» Lingitamts, _.»» - -* - /^7/««^/ Titberofiis, AlÄycine s«^<?^f-<?«e^, 3^ Medicago Arborea, 5^- - - Apios; - > /ili/>7//?/^7 Scorpiurus Sulcata, 2^ Cicer - - t??^7/h/?0,^1,. Ornithopus Scorpioides' fy Aracbis /H/io^// fy bleäylarum PulcheUum.. Änmorkn. r. Nogre of benna Orfa^lass kunbe ännu namngiswos, hwilfa ej mindre for fin f grimg än ljuswa och angenäma luft dch nytta i Horticulturen plåga cultiveras: mm-nu fätbigås de,, för korcheten stull. 2tf be^'a frambringor Lathy'

16 16 Lathyrus T^^a/,^, icke allenast wakra röda blommor, ufatl ock ig.nom fina mänga rötter, fom kallas lordmö!), en mycket angenäm fpté. I Surinam od) Brafilien cultiverar folket (-lyeine Subterranea, fä som»vi wåra arter; rötterna åter af Apios brukas t Wirginien, dels fäsom Attstskor, dels tilredes ock af Oem mjöl od) bröd. Höllärde Candidat! M^lt ifr3n spädaste ungdomen har jag fäbt den lyckan at fagnä mig «W af Herr Candidaten» synnerliga ynnest och förtroliga wanskap, darföre, dä jag nu fer Herr (^ntliagten «tgifwa och förswara sit andrci Lärd prof, tan min hjerteliga glädje däröfwer, innom mig ej förborgas. Al anföra nägot, som kunde tjena Herr Candidaten til wälförtjent Loford, medgifroer hwarten min förmåga, ej eller sietfwa saken fom ligger a«om Solklart för ögonen. Min önskan ar allenast, det Allmagten wille täta Hen- Candiaaten med et förnogdt sinne och god hälsa, bära den Lager-Krans, hwarmed Pallas innan kort ssal kröna Hans hjem; dä jag vet framgent hoppas i Herr Candidaten aga en - 6gåljt>& Landsman ock Wan CARL AND. ÅKERSTEDT.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 Sverige. Kungl. Maj:t Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 Nordencrantz, Anders Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Kungörelse, angående underslefs förekommande wid ompackningarne af Sill och andre salta Fisk-waror, utur hela Tunnor i Halftunnor och Fjerdingar.

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t

Sverige. Kungl. Maj:t Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. May:tz Placat Huru alle Skattehemman skola beboos och brukas, så at de genom Ägornes Skifftning i alt för månge Delar icke måge fördärfwas. Daterat Linköping den 10 Junij Anno

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Pehr Kalms Inseende. Vinland, Upple-Irans. Ané M [Wfel JOHAN CALONIUS, OER N. Andre. clen, Sstrt> Wedcrdörandes famfpcfc. I I- r?

Pehr Kalms Inseende. Vinland, Upple-Irans. Ané M [Wfel JOHAN CALONIUS, OER N. Andre. clen, Sstrt> Wedcrdörandes famfpcfc. I I- r? I I- r? Upple-Irans Ané M [Wfel I Vinland, Andre clen, Sstrt> Wedcrdörandes famfpcfc Under Oeconomise Profeflorens famt Kongl. Swenffa Wet. Acad. och Kongl. Wefenst. 3ociet. i Upfala Lebamots OER N Pehr

Läs mer

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 Jean Paul Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt.

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt. Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. --- (Uppläses från predikstolen.) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, innefattande Lag om rikets mynt; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 1873. Wi OSCAR, med Guds

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963 AV Sven Rydstrand Ur Hällungen 1963 På ön Malmön i Bohusläns skärgård levde under gångna århundraden en mycket egenartad folkstam, som kallades för "Malmöpyttarna" eller "Malmö-barnen. Historieskrivaren

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

B. Tacksägelse för skörden

B. Tacksägelse för skörden B. Tacksägelse för skörden Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan någon annanstans, t.ex. i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

6b presenterar. Tänk om...

6b presenterar. Tänk om... 6b presenterar Tänk om... Tänk om jag var en fågel och du min lilla unge Vi skulle flyga ovanför varenda liten dunge Vi skulle flyga högt, högt upp i det blå Och sen skulle vi sno frön när bonden skulle

Läs mer

LA COLLINA DEL CILIEGI

LA COLLINA DEL CILIEGI PRODUCENT V5560 Produktionsår IL BRUT S/A GARGANEGA CHARDONNAY STÅLTANK / FLASKA Restsötma 5,8 GRAM/LITER Även om producenten kanske är mest känd för sina röda viner så producerar de även en del vita och

Läs mer

S.Ehrenmalm. Berätt.omÅland. (s*h*kt-t%a f

S.Ehrenmalm. Berätt.omÅland. (s*h*kt-t%a f S.Ehrenmalm Berätt.omÅland (s*h*ktt%a f Förste Artikeln. Berättelse om Åland. AZlanö bestar af fkta Öar, och gränsat "+\ med si» rcdstra sida til den arm af Östersjön, som sträcker sig til Bottniska wlken,

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET 1 2 Sidan. 3 Wij Ulrika Eleonora Med Guds Nåde Sweriges, Giöthes och Wendes Drottning, StorFurstinna till Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

E-mail Apache Patio Hot Peppers 69:-

E-mail Apache Patio Hot Peppers  69:- Du kan redan nu förhandsbeställa våra ekologiskt odlade plantor. Uppdragna från ekofrö i det natursköna Karlskoga, Värmland. Tillgången är starkt begränsad. Plantorna skickas per post så snart frostrisken

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766 1 Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Den 26 Junii 1766 2 Innehållet är skrivet efter Utdrag utur alla ifrån 1764 års slut utkomne publique handlingar, placater,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Utförlig berättelse, om den lyckelige action, som af öfwerstens och commendantens herr Carl Gustaf Skyttes detacherade partie under herr majoren Freudenfelts commando förelupen är emot ryszarne den 25

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

Makrillfisket. Vilhelm von Wright

Makrillfisket. Vilhelm von Wright Makrillfisket. I större delen af Bohuslänska Skärgården bedrifwes detta fiske på ett sådant sätt att man snarare kunde anse det för en folkfest eller ett tidsfördrif, än en winstgifwande näringsgren. Det

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

STORBRITANNIEN är dagens tema! Ungefär

STORBRITANNIEN är dagens tema! Ungefär 7 23 60 85 STORBRITANNIEN är dagens tema! Ungefär hälften av frågorna handlar om öriket på ett eller annat sätt. FRÅGA 1: AKTUELLT / DROTTNINGAR VUEN Drottning Elisabeth II fyllde år i veckan (annandag

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER Snart kommer vi att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något vi verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Andra eukaristiska bönen 633

Andra eukaristiska bönen 633 Andra eukaristiska bönen 633 att vi som får del av Kristi kropp och blod må församlas till ett av den helige Ande. Herre, kom ihåg din kyrka som är utbredd över hela jorden, och fullkomna henne i kärleken

Läs mer

Gud bekräftar det Aronitiska prästerskapet

Gud bekräftar det Aronitiska prästerskapet Gud bekräftar det Aronitiska prästerskapet Vid flera tillfällen vänder sig folket mot Aron och att endast han och hans ättlingar skall få fungera som präster. Vid varje tillfälle bekräftar Gud mycket tydligt

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet.

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. Efter istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. De första djuren som kom till Finland var fiskar, sälar och fåglar. Så småningom kom också däggdjuren,

Läs mer

ANTIPASTI. 08-556 94 200 dilucafoodservice.se dabas.com

ANTIPASTI. 08-556 94 200 dilucafoodservice.se dabas.com ANTIPASTI ANTIPASTI ANTIPASTI TILLTUGG, PLOCKMAT OCH FÖRRÄTT Familjen Di Luca har försett det svenska köket med antipasti sedan början av 2000 talet. En italiensk måltid börjar ofta med antipasti vilket

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå.

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå. Klassens bok med gåtor 1.jag börjar på s. 2. Jag bor under marken. 3. Jag hopar fram inte gå. 4. Jag gillar gräs. 5. Jag har grått hår. 6. Jag gillar att ut forska i värd en. 7. Jag är bra på att jömamej.

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer