LEGUMER. JOHANNES GJOS, Znscendc, För gager-krmtfrtts erlmande. Laro -Sätet i Åbo, Under. Och. M. G. H BOTANico OEGONOMij?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEGUMER. JOHANNES GJOS, Znscendc, För gager-krmtfrtts erlmande. Laro -Sätet i Åbo, Under. Och. M. G. H BOTANico OEGONOMij?"

Transkript

1 M. G. H BOTANico OEGONOMij? %f antuns, Och LEGUMER. MeÖ Philofophiflfa Fscultttens Ss3ifafC wid Kongl. Laro -Sätet i Åbo, Under Chemie Profc/foren, Plantage DireSleuren» Finland, fatttf Ledamoten of Kongl. Slvensta Wett. Academien Znscendc, För gager-krmtfrtts erlmande Sramgifwen och forswarad sff JOHANNES GJOS, Roflla Wiburgenfis. I Åbo Academiens Ofta Läro-Sal t>en 2 lvlaji <D 3*ptft & $ JOHAN cu^ls^o?«^^ FRENCKELL,

2 Inledning.. i. itftntté waxter minbre for fin fägring an anmcinua stora npftcr, fortjena i Ortartket, ej!^!^!^!^^ en besynnerlig upmarr'amhef och ätanfa, bäbe i anseenbe til beras befkaff, fom plantering od) i^j^j^j^j^w ans. Ingen enba»växt af benng Clafs, <':r forgiftig, eller annors ffabe ig;be tiena menniffior, mittå och l)tn* tama bitti* til fpiö och iöba. s(f bern tilrebes be.bräpeligaste, och byraste $i»rgoi'*'at ej fortiga, bef en hop Medicinal-örfer, iblanb bern»ven förekomma. I norra beien af Afien och 9ir)j?(anb,»växa en m icfeiihet wilbt af betza måttet : od) kunna Mildelen of bern, igenom ringa Cultur, i Lanbet til»ärt od) mognab bringas.. 2. I BotaniiTa Syftemer, uptazes be^a wärter, af Frudifter

3 3 "lifter för Planta l7egnm!nosa.' ; af Corolliftcr, kallas $e Papilionacea-, corolla irregulari; och af Herr Arcbiatr. v. "LINNE föres de tt! GlälTis Diadclphiirarum, cmedåyi.sta- 'mi?;a eller Hai)blomine)iai.i}ai'cne cno hopivuxne, och tumöra tivcime särstllta stammar. Kmmetekn as bej?a De, aro följanbe: - 3- maxferé allmanna Habitus, eller utfeen*. Placentatio dicotyledonis imrautata oblique inierta/ Radificatio fibroia, fubnodoia» l. Ramificatio alterna. Foliatio coiidtlplicatä l. convoluta, pinnata. Stipulatio iniignis. S ' Piibdcéntia..'.',-. 3 Intoriio Cirrhöfa. Inflorefcentia fubfpica.ta, lecunda. Angäcnde befta Orfesiägfefs allmanna CharacTerer, pc; Tru&incarions belarnc/ kunna följanbe anmärkas:., 67,/)/^. rnarcefcens. Perianthium monophyllum, campanulatum, <?o^c,fh ar Papilionacea, samt förtjena af be!) belar at fctr^ fkilbt atuuårfal: WexiUum, Al<& och i7<?,',77<?. ' 5^?7//77^. Diadelpha eller NväktlHe; FHamenta duc» dissdrmia, alterum inferivs piftilium involvens; altoruin iuperius piftillum incumbens. PiftiUum unicum, o receptaculo intra calycem e- natum. Pericarpium. I^sZumen oblongum, compreflum, obtufum,- bivalve.. Semina fubrbtunda, glabrå, cärnofa, L '' 312 Rece- ',

4 Receptacula. 4 öeminalia propria lunt minima, bre< viitiina bafi attenuata. Anmärkn. i. I anfeenbe til befja allmänn kännetekli, fymiu ka här tpbeligen infalla, od) röja sig, bot alla waxter. fern höra ti! betfa Orfasiägtet; Sä anses bet ocf, l)0t alla Botaliilker, utgiöra en Claffis Naturalifllma. Warf ätwamal ar nu iife, fäsom Botanici, gransta bcf?a maxicr; Wi wilje fast mera, fäsom Oeconomer, anföra iiägot om beras fortplantning, ffjötsel och nötta. Den som nå^ot närmare, wil roam underrättad, om btt* t ta ktaflåatetå Cbarafterer, han jamföre Herr Archiatr. v, LINNES Gen. Piant. p Första Afdelningett. Dm Skidfrukts wärter, såsom tjenltcta, mennistjor til föda.. 1. Ibland dessa, droger til sig med fog Pbafeoli ener %t& fissa Bönorna först tvär npmar?samhet, hölst af dem en de!i> cat fpfå tilredes. De tvära \vi\be uti Oftindien, Gbina och andra fodra Länder, hwarisrån»vi dem bekonnnit uti roäva Kjoksg.trdor.. n',rkn. 1. Ntof förcnämde bönor, räkna wi i fijnnci?' het fem variationer: såsom Magazan bouov r tattg* bönor, Rryp«bönor, «bönor, Socker«bönor, pär! «bönor, Phafeolus, Phafeolus, Phaleolus, Phaleolus, Phaleolus, Phaleolus } Magazamis. /^///7-'<7?'/5. Repens. Florc eoccineo. <70/t?l-^ fulvo pd) Colore alko. m

5 5 Ma dessa ipecies, fordra enahondo ans och stjötsel. Deras utsäende bör $e, då ingen kwld mer är at befrukta, uti god, los och medelmåttig ftt jord; samt uti et for Solen och roädre? wäl bclågit lordläge. Magazan - bönan hålles före,»vara en af de bastå och första Skldftukis»växter, som om wårcn kon tiena mcnniffjan til mat. Hon ar nuicket mindre än Åker- eller Häst,bönan, hwmon i fölior.te. ffal handlas. De fiasto Botanifter mena, ot denna är ben femma, som hos de gamla mocket»varit i bruk, och hwarom THEOPHRASTUS och VIOäcOPvI- -I)P3 redan friftvit Detca bönsiogct, «ek funnits roildt i Af; rica, och hoftve»vi at tacka Fransoserne däbsore, at de fört den med sig til Europa.. 2. Vicia Paba, Hker, eller Hastbönor; dessa woxa allmänt i Egypten, nyttjat nu mera äsiven hos oss i Åkerbruket. Anmarkn. 1. Dessa bönor, fordra icke få mycket en fet, fom icke fast mera en los IcrblonDat jord: de kmma äfroen lam, peligost planteras»vid. renarna nmdt omkring åkrama, et qwarter ifton hwarondm famt oro de af den mast giswande säden, hälst man ofta kan borna af dem til vo och 60 komet. Förutan det de ljena til w>s for arbetsfolket, få giora de ock den forttåffeliga»varksn, när de omvändes til Kreottlrkns up^odring, at det giswer btm en stadig och god fetma. Zif PLINIUS förmåleö mycket om bfomtt bruk. samt brukade i limmrhet fordom de Pbrygier, at blanda cii Zldjc, dcl sondersiötla bönor, med rågmjöl, til sit bcöd..3- Dolicbos åt en fort bönor som w.',ra i Egypten, f;»varaf ttlredas, en angenäm fät jör menilljkjor.?(3 Sto fästen kan

6 Anmäickn. i. Af dessa bönor marcke ivi ossmost 2 va- nemligeii Doiichos Lablab ochdolichos Soja, eller riationer : 6 Hbja bönon. D-et gifwos»vol fiero lpeci«as dcnuo»värt, men som de intet äro så brnlelige td fpté sör menmstjor; Så går jag på dctto sta let dem förbi;! Utaf" 3oja b. nan ät det som (7binel7irne, Japanerne och fiere folkstag i Indien, giiro det bekotito Soja, som de seöon fttißa säkmi en malfmafelig krydda uti all mot, i synnerhet i sädon, f7ln of kiött, fist, elkr några gröna fafer tiixibb år. Hunt 3oja ka» tilreoas af dejeo bönor, det hor Herr (7apirain EKEBERG, wid Swcnsta Oftindista Compagniet, tydelitzen b?strifwlt;7och finnes anmärkt, i Swensto Wcitenstars Acad. Hondl. för ar 1764 p. 38. Herr Hift. Natur. ProfeC PEPIR BERQIU3, hor äsiven a sommo Hondl. p. 271 ådagologt, at en sädon matkroddo utaf»våra»vanliga Dirliffo bönor fm,be tilredas, emedan de mycket, uti fniafen tvmma öfmercntf, mcd 3oja bönan. 1 * 1 Annors bör i al!m'nhet anmärkas, at nar fordom de gam* Ja QrXker, unvälde sig Roospersoner, så gof man med bönor rosternas antal tilkånna,hwarof den m\bt bekante Pbilofopben PIPPIAQORA3 ock tog sig anledning at»varna sine Dilciplar, at de icke skulle uopehåilo sig, eller stomta med bönor; Wiljandes bltmeb få mycket föga: at de intet onödigt stulle besatta sig, eller sträcka sit bekymmer til Öit^tvåröanbe saker. "4. Pifum Sativum Ärter, dr en allom nog bekant tsfibfrukts tvdx*t, hwilken isran Sobra beten af Europa täljer fin börb, och tvärer»vilbt i betas äkrar iblanb sdben. Anmarkn. i. Ufaf drfstctg anmdrke wi.: Gröna Arter, Pilurn Arvenfe, /l^«<3«viridi.. Stora hwira Arter, Pisum Hortenfe majus.

7 Barn Ärret*, Smcr grg Ätter, éodfer/äiter, Bron.Arter*, Bra Ärter, Rryp Arter, 7 Pifum A?7,77/?'/7i'»Mi Pifum Vulgäre patvum. Pifum Sine corfice H,va^. Pifum i7777öe/77,i77w.. Pifum Pmcox. Pifum /7^^7/c' n<??/«/«. Masta delen of desto ärfejlog, äro til stilnod endast variationer. Bra orter såsom ftyttobe lsrän be Nordliga orter til be södra, för!»ra efter 3 a 4 är denna sin egenstop, samt frannvaxa de sedan lika semida som ondra ortestag. Hafs Ärter, Piftim Maritimum, wäro»vtua i Finsta Skärgärden, på fanbiga Hafssträndcr, och förfleiite de genom tilhjelp af behörig ans och skötsel, bl.twa allmännare i Londet. Efter GE3NERS berattel e, w.ne är isss, of defa en sä stor myckenhet wid Oxfordfcbire i England, at öfwer iooo;be per* soner hade uppehälle båtaf, i et ftvårt misiwäxt ärv Znmåvhx. 2. De små grå orter, som Lcmdtman Dd)?(II* Mogen vin brukar i Finlonb, öro helt otvnliga til «tfäbe, emedan de både mogna sednore i Jinsta Climatet, än ondra ax* tessog, fom ock giswa mindre i fpaw.i. t?sler worsädet bör (jal t ärter msäs, äftven som årtionden böra om posten nodwän, digt upplöjas. Arter böra icke utsås i mäta, som plägsed är: emedan det öker ogros; utan hälft dä jorden ej»r få»vät at t)on klibbar sig. Med en lätt walt, böra ärterna nermnoas, at musten må behållas qwor i jotden, til befrämjande af deras grodd od)»värt. Dar icke brist är pä ffoo, or b'st at risa örtlandet; I annat föll kon Herr Baron BRAUNERS uogist»vidtagas, hwilken med förmon föft utså korn meb ärter, så at emot twä belor ärter, tages en del korn til utsade; Kornet grfr»ver dä lika gob, om icke batre Knoga under örte, mitten', än om de worit risabe, som ock understöder det något ärterna, of de kunna bära sig, od) icke uti r.lgn år -nittia bort, emot. ken. När delta si.de tröstas, så stigas lätt ärterna ifrån kon

8 8 net pä logen, under kastningen, i anseende til deras fätssilta tyngd, äswen fom de änmi bättre funna stilios ftråa komet, genom den macbin, Herr Baron LI^EMEP. npftmnif, och hestnftvit, i des,' tankar od) försök, om Mer od) Ang p Cicer Arietmum, /<o»t<?«e/ ärter, <lr en af östra»tcrlbenes fabeearter: sinnes #»en i Spanien od) ijtalien. De torkade ax hworom förmäles i 2 (gam. 17: 28. anses af ålswige kunniga Philologer, böra förstås och förklaras om detta årte* fiog. Efter KORTES och SCHAVS anmärkningar i deras resebtstrifningar, så cultiveraz,./egypten od) hela Skriet» mycket deste smä ärtestag. «amt är i orienten mycket brukeligit, at något steia cd? tåfa del)a fmå ärter på eltstål, eller i Kopparpannor, som hållas öftver eld. Detza ärter, fallas i allmänhet pä de orter där de mara Garvangios: men när de äro stekta på glöd få fä de namn af Leh-Lebby, famt hållas allmänt t,l jnlu pä alla öpna torg i St.derne. Anmärkn. i. 3 $téien och Spanien få haftva de af detza ärtestog, fier-h variationer: fasom röta, Ijtvita och smarta, och nyttjas i horticukure som mara Socker ärter, emedqn dcha feönare i deras tvarma Climat, icke kunna bringas til den trefnab od) wirf fom dos ojj. Tystarna falla dem Bict)er*'. rbfen; anstäida för,ök i Finlatd utmärka oftven deras trefnad i detta Climat; detta ärtestag ii' mera motn ån andra örter. H England cultiyeras de mycket under namn af Ckicbes. " 6. Vicia es77twh, Vicker,m\m allmänt wildieuropéns fatei* «ta; brukas något t,l föda f6r mennistjor: men mast utfås betta m*

9 9 sade, pä b< magraste stållen, fil at öka och fodret, som ock at föda diifwor med. understöda boskaps Amnäakn. i. Sk l Vicken nyttjas fil ufsöbe, sä dr lämpellgajt, at ben utsao met hafra, cch bet uppä l öglänbta ställen > äiern, htvar.st ben ickebeswaras af»väta. Wil n an nyttja /^^-e» ti\ bojkaps fobce, fti giör ben pä betfa sättet bästa gag- «ef, åftven se»n ba när den nptpä 1,l föba för folk. Vicken läter lått efter afiröstnmgen flilja st^ ifrän hafran. I Ekäne nyttjas Vicken til bröo med tilblanciiirg af halfparfen fhäg; eller ock blanbas ihop mjöl af en bel /^7-/I^, fwä belar korn, od) en trebje bel råg, famt fäljes i Skåne, brob fom baraf ba* /tat bl»fwit, lika byrt meb räg brob. ' Anmärkn. 2. Bötanifterna föra dsiven unbec betta Vicker stägfe, et Species fom fallas Vicia H/^»/<7<?, F//e^st Lins i Denne»växer i Italien od) Bajern pä åkrama, och for* tjente pa alt fatt blifwa culdverad i gtnlanb, emeban ben in* tet allenast kan til alt bet brukas, fom ben rätta fä fallabe Idnfen, hwarom»vi rätt nu nägot anföra; utan dr ben ock mycket större od)!igare, dn annan Lins, htvilket Herr Pra-fes sielf rönt od) förnummit. -7. Ervum Lent, Lins> denna fades ätten»växer roilb i födra delen af Frankrike i fades åkrarna; I öster Gjötland plan* teras den, 4fit>en ock något i Swerige. Engelsmänneine äro mycfet måna at utwidga detta fäde i ftt land, hälst den kan»växa pä mager od) fämre jord, qwäsiver ogräs, samt gifwer tjenlig föda for memiistjor och kreatur. Anmärk,,, i. Denna sades att är tf och samma med fordom Grxkemas <$*m'i den cultiverades mycket i -^gy- B pten,

10 10 ptent,, samt anmärker ATBENEUS Libr. 4./ Ut Aiexäncfria' war %><*xh Tl-^^^i;, ve! tabernis iaftitutorum lcndculari-" cm, inicrta. etta sobe sörmeneo woro det samma, hworom formälcs i <71en. 25: 54.. cl) hworsöre Esau försålde sin»orstsöd.lo iått,, til fin broder Jacob. Sedan be större artesto.gen ( kommo i bruk^så sill/z^/iwardet od^ frombors den löllo!! rå de rikos feorb; hmarran. f;rö ARISTOPHANES i des Huto lästs följande:^ Ditior nunc factus- defi.it gaudere lente, Antea cibum quemlibet pra, /7?^/7? devorabat. Linfen- ar armars den fottigas hjelp i mif-wäxts åhr, på utrikes örter, och fan den utfås och brukas på fweggehondct fått. 1:0 At /^77/en wtfixt ensam på ny pog eller maoer åker; dä den ester blomstringen twstäres, och afhämtas fil föda för mjölkekor, hos pwiifa m ölken däras ansenligen föröfes; eller ock ot man lå er ' infin> tiptvära til mogna frön,.bå de kunna t\i)ttias til on,b te i mat, fern andra arter. 2!o Mos Linfeni fetare jord; då utbland.'s 2 delar Zz>w- med en de! l)afra, til utsade; de fkåraö och oftröstos tillika, somt ålffiljer sig Linfen lätt, under sädcekajb mgen på logon. 50 Ntsäs ock ofta i Engeland. på fetare jord, tivå delar korn och en del Lins, hwilket sode sammanblandas od)' malas til mjöl, då däraf blifwet et makalöst godt bröd.. Znbva Afdeln ingen» Om Furrxaria Officmalis wäxer allmmf i wåra fodes åkrar; pcf Äpothequen brukas daraf:. Syrupus,, EC Gonl^ Extract.. aqua ych femma. tefibfntftetxcfyttv, som aro nyttige i /'^^^/e/?- Eutna-

11 11 Fumaria Bulbofa, maxer åfwen wi.bt pn sukt'ga ssnggrssa stallen, 1 Pharmaeien nyttja^ radix. Polygala Sencga, förckom -ner i Virginien 07. Penfylvanien ; di le >. btnilas i Medicin, chwnrom fii jculso^ao v. LINNES Diifert. de Kiidiee 3enega. Spartium Scoparium,»växer wild i Skåne, fal aswcn Fm, ska Ciirnatet. Brnkas i Hydrope eller for Wattuvt-' Swcnsta Qiöctt. Acad,. suttbl. for ar 17(72 p. 81. och år 176) p. 2?r. 'Genifta..Canarienfs ; fins -i Spanien och pä Canarie öarne; håras tag.s bet sä kullaile Lignum Rhodii pa 7^. pothequen. " - Genifta 'Tincloria., ar ock i Finland med förmon cultiverad for Filrgcrier; Herba; Sal, Flores od) semina brukas tkircif i Kdediein. Galega Officinalis, w.irer wilb i Spanien, Italien och Afrika. I Pharmaeien brukas benne (7a!egX herba. Trifolium Ojficinale, tål»va' Finla>ibs Norbissa Climat; unb*r na7m as Meliloti flores och Herba nyttjas i Pharmaeien. Trigonella Fanum Gracum,»växer i negben omkring Mont pellier; m st brukas Sernina, ben iiqar cornpofition af å^rillma plaster, fäfotn Pmplafcrum Diachylion, Mclilot. Ungv. Altce Lce. Ononis H^a/?, waxer på torra backar i Europén, csiven allman; bef? Radix cd) Herba brukas pä Apothequen. Aftragalas 7>7^<7^tö^, fmt»vilb i Sicilien wib Etna och Olympus; haraf tagit Tragacantha' (^ummi fil Apothequen. Glycyrrhiza c?/^,//, warer»vilb i Frankrike. Italien och Spanien, tål ock Swensia Cllmatet- Häraf tilndes V 2 pä

12 12 på Åpothequen Succus Infpiftatus, Extraeft. Eft, Syrupus, baculi od) trocrifci. Anmärrn. 1. Förman desia nottias åmtu fiera af benna Clafs i Medicin, f om Flores Trifolii Alibi, Lupini, Pha- andra af mmbre måxf* ieoli Semina, jämte Vieiae, /7/ö<e, och wärdighet och nytta. Tredje Afdelningen. Om Skidfrukts^wärrer som nyttjas i Färgerier. lndigofera Tintloria; en ärtlig buste, fubfrutex, wärer wild i Oftindien, cukiveras mycket i alla Europeiska colonier i södra iverlbeneö bel. lltaf denne»växt, fifrcbcö den lios o mycket bekanta Indigo färgen: gå förbi, hwilkens tilwärkningsfätf, wi nödgas har för detz widlöftightts sttill. Galega Tintloria/ En peren wo.rt pä Zeylon; Cingaleme tilworka r)öraf, en ännu odlare och högre blå ftirg, ån den ar, som af Lndigofera kun sås ; Se v. LIN- NES Plor. 2eyl. p Genifta TinShria; Förekommer»vild i England, Tyskland och Frankrike; lollas af Tostarna c?e?7/och Ginfil: ar af de båtite allmänna gula fbegeforter. Ånthyllis Vulnerariaj Wirer»vild i S»verige famt annorstädes i Europa. Af det? blommor, fom ock Florlbus orobi och Lött, h'.vll'a bliftva blå när de torkas, har man anledning, ot filreda Europaeist Indigo. Trifolium /'^?^'^-^ Deje blnm'n"r ni>tffaö bode til gul c-ch gr>n färg. Se v. linnes SKånsta Resa p Amnark»^ i. Ftere mindre betybanbe Färge, örter af c^iti Diadeiphiitarum uubgåi* man IM at uamngifwa. Sjerfce

13 13 Fjer.de 2{fbelm'nejett. Om Skidfrukts-roärter som nyttjas i Praticulturen. Alla»r-åxfer i denna elafs äro tjenliga hössag för kreatutttij s.rstilt mil mat» dock anmärka 1:0 dem, hivilko ej allenast af be Nomore och andra e åldre fclkstog uton ock sedermera af I- taltenare och Engelsmän blisivit cultiverade, sosom de dtåpeligoste måttet i ängstötselen. 2:0 Dem hnvilka i Nystland til utmärkt öfwersiöb, framfor andra länder i iynnerhet, finnes Ibland de förra räkna tv». Trifolium /'^i^ />«^y,»^»m, Hollendarens Trefflc. Hedyfarum Onohycbis famt foinj Medicago Sativa, Luzerne; Medicago Faleatit, S»venstt hösrö. Lathyrus HeterophyHus, Wäst,Gota Höfrö. Vicia Biennis och Aftragalus Uliginofus, Nystf höfrö; al hwllka >en förra ofta fiamtvärer, til fiera alnars längd. Förutan desia fivatutt nysinomde hoslag, få förtjcna af sta Sibirista Ry- höstog följande all npmärfjåuchet, fäfern: Orobus Lathyr, Aftragalus Alopecuroides, /H/7'i/.f,,., Pilopus, AnguftifoliuSy..._ 75tt/77,/7/5, Tennifolhis', Niger;» _ Lathyrus Pififormis / Galcgiformis Vicia Pififormis / _ Micropbylhts, Ervuni Pion.777^/^/, -... C?o77^^?'i*l//7^7'7/^^, Cycifcus Hirfutus, - _. Syriacus - ' - ö7//-/?7?/5,' Pfodcs, AujiriacuSj " Uraienfis, B 3 Hedy-

14 14 lledyfarum Aihagi; Aftragalus Grandiflorus, Phaca Alpina, Tragacantoides,. - Sibericaj Trigonella benica, Trifolium Lupinafier,» _ - _ Platycarpos. Amnärkn. i. < Sft i korthet utmärka befja höstags Spo. cies, bor nian hor'v«d nyttjat nomina Trivialia, af Herr v. LINNES Spec. Plant. Amnårfn. 2. $iua dej)a nyss mer knade hösiog, fordra ej få aldel s set tord, ttton funna ock brmoos til siiiffomitg»värt på magrare ställen. For hvitfen orlak st.ill, de ock med ringa möda i Fmlo 'd f mide -cultiveras: och stnlle det sullkomligen löna méban, emedan de intet allenast til en del c'ro mera födonde on»väro»vanliga hosi.g; utan sötstå öcect? mycket mera, somt ölo b^. stops fodret, hivnket beros längd förorsokor. Utlänningar* re, som på alt fått lagt fig på hushållningen, de»veta fanvev* ligen hwartli dcsa duga: därföre haftva de äftven warit'mån* ne, om deras utspridande i landet. Femte Afdellttttgett. Om Skidfrickts-wäptcr som nyttjae i Hörtkulturen. 3b(anb bet)a kunna meb största fog räknas: Spartium Scoparium, Monofipermumj Robinia Caragana, - /^^/te/i-^l, - - Pygmeaj Colutea Arborefcens; j^alpalatus Ebenusj A Erythrina t?a^77//o^«^-tt///y 2*5 Crotallaria Verucofa Ononis Spinofa Ulex /3?/^<7/iH«^y A Ebenus c^f-^/^y Coronilla Emerusj H Cytifcus t?<777?,7y 2to*

15 15 Anmärkn. i. 2^ilo de a äro sno frutices, unbanfoganv be Robinia t7//?57^7?7?.?, fcttj ock fil et lrids pollek, ton npbringos. 3ls defm tomma öfwen mäfia delen sött i Viordsta Climater,. och brickas de til prybfamma större eller mindre fiogs häckar. S?e lom m.d fy sinnes mmäckfa, oro trädbnstor, som hos os) nu7ste fflötas i drishus. Trädet as Aipalatus Ebenus,, hömtos isiån södra delen of Arnerica r och folie? under noimt af Ebenholtz i England, hwarcst bet äftven mycket nyttjas, sör sin hårdhet od) sostoet, til allohonda infttumenter och siög, der; bit c'r olive sargat til utseende, ccl) fåledes intet älta & benholtz som är sivort, och fäs af Ebenus 6>et/^, hwaräst ben til myckenhet ru.per. Frön af alla dcsio mrrfer, cv&i synnerhet tjenliga fot' duflvor ' och fmå fafel. På Caribista oarna, lestva folket allenast af de frön, som fäs en Cytifcus 6'/?//777.- de bala dels bröd af dem allena, dels ock blondas bertitt något miöl, som är til, redt af Jatropha /IFm/Fo^ hwilken som eljest i sig fielf är förgistig, igenom filredning gifwer bock godt bröd. Fumaria H'/'el3<?/'///7', fy Polygala Sangvinea,. - H'e^<?^ virensj' fy Phaca Fcei/5/?/ 3^3 Anthyllis Barba Jovis Lathyrus e5/7t7i?7?, Lupmus Albuf, Luteur, Odoratus».» Lingitamts, _.»» - -* - /^7/««^/ Titberofiis, AlÄycine s«^<?^f-<?«e^, 3^ Medicago Arborea, 5^- - - Apios; - > /ili/>7//?/^7 Scorpiurus Sulcata, 2^ Cicer - - t??^7/h/?0,^1,. Ornithopus Scorpioides' fy Aracbis /H/io^// fy bleäylarum PulcheUum.. Änmorkn. r. Nogre of benna Orfa^lass kunbe ännu namngiswos, hwilfa ej mindre for fin f grimg än ljuswa och angenäma luft dch nytta i Horticulturen plåga cultiveras: mm-nu fätbigås de,, för korcheten stull. 2tf be^'a frambringor Lathy'

16 16 Lathyrus T^^a/,^, icke allenast wakra röda blommor, ufatl ock ig.nom fina mänga rötter, fom kallas lordmö!), en mycket angenäm fpté. I Surinam od) Brafilien cultiverar folket (-lyeine Subterranea, fä som»vi wåra arter; rötterna åter af Apios brukas t Wirginien, dels fäsom Attstskor, dels tilredes ock af Oem mjöl od) bröd. Höllärde Candidat! M^lt ifr3n spädaste ungdomen har jag fäbt den lyckan at fagnä mig «W af Herr Candidaten» synnerliga ynnest och förtroliga wanskap, darföre, dä jag nu fer Herr (^ntliagten «tgifwa och förswara sit andrci Lärd prof, tan min hjerteliga glädje däröfwer, innom mig ej förborgas. Al anföra nägot, som kunde tjena Herr Candidaten til wälförtjent Loford, medgifroer hwarten min förmåga, ej eller sietfwa saken fom ligger a«om Solklart för ögonen. Min önskan ar allenast, det Allmagten wille täta Hen- Candiaaten med et förnogdt sinne och god hälsa, bära den Lager-Krans, hwarmed Pallas innan kort ssal kröna Hans hjem; dä jag vet framgent hoppas i Herr Candidaten aga en - 6gåljt>& Landsman ock Wan CARL AND. ÅKERSTEDT.

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

M. G. 11 TANCKAR. o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE UNDER. Mathef. PROFESSORENS, JOHAN KRAFTMANS INSEENDE, YTTRADE ÖFWERLÄMNADE AF JOHAN LAGUS,

M. G. 11 TANCKAR. o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE UNDER. Mathef. PROFESSORENS, JOHAN KRAFTMANS INSEENDE, YTTRADE ÖFWERLÄMNADE AF JOHAN LAGUS, M. G. 11 TANCKAR o OM HUSHÅLLNINGENS UPHJELPANDE C AR ÉLEN, MED WEDERBÖRANDES TILSTÅDJELSE, Extraord. UNDER Mathef. PROFESSORENS, JOHAN HERR KRAFTMANS INSEENDE,, FÖR LAGERKRANTSEN, YTTRADE OCH TIL ALMAN

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Tredje Boken Mose http://generaldepoten.bravepages.com/bdhs/index.html 1/104 6.12.2003

Tredje Boken Mose http://generaldepoten.bravepages.com/bdhs/index.html 1/104 6.12.2003 1/104 Följande avskrifter ur»bibelen eller den Heliga Skrift«(Stockholm 1857) och»bibeln eller den Heliga Skrift«(Stockholm 1904) är utförda av Erik Jonsson år 2003 (år tvåtusentre).

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hr-PEHR KALMS. Voskaps-Möda, Ujanliga Nmnen. Infallande Foderörisi, WILHELM GRANLUND, Underrättelse. Fir Magistir «-

Hr-PEHR KALMS. Voskaps-Möda, Ujanliga Nmnen. Infallande Foderörisi, WILHELM GRANLUND, Underrättelse. Fir Magistir «- I e. n. Underrättelse >ut t Ujanliga Nmnen Til Voskaps-Möda, Wid Infallande Foderörisi, Med Wederbörandes samtycke/ jlnder Oeeon. Pjiofe«s. och Scngl. Swensta Wttenskaps Acad. samt Upf, Wet. Boclöt. l.ed«m»ts.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Nötklasen och den gröna riddaren

Nötklasen och den gröna riddaren q Nötklasen och den gröna riddaren r Sagan är satt med typsnittet Miramar kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Försäljning via skolklasser och föreningar

Försäljning via skolklasser och föreningar Försäljning via skolklasser och föreningar Goda smaker från Italien Hög kvalitet till rimliga priser Det italienska köket är ett av världens främsta och kännetecknas av sin enkelhet och betoning på färska

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi

Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi 1 Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi Checklista En vecka före undersökning Undvik: Kiwi, vindruvor, tomat, ärtor, bönor, majs, fullkornsbröd, linfrö, müssli och nötter, det stoppar

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till Maten Vi översvämmas av tips och råd från experter om vad och hur mycket vi ska äta. Men experterna är inte alltid överens. Därför behöver du veta mera om olika näringsämnen, hur de tas upp i kroppen och

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Bruksidkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmåner och Skyldigheter Av J A Flintberg Örebro

Bruksidkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmåner och Skyldigheter Av J A Flintberg Örebro Bruksidkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmåner och Skyldigheter Av J A Flintberg Örebro Renskrift av Brage Lundström J A Flintbergs redovisning av Örebro 1789 Renskrivet av B Lundström Sida 1 Örebro

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Vatten och avlopp. i Hörby och Höörs kommun. Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp

Vatten och avlopp. i Hörby och Höörs kommun. Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp Vatten och avlopp i Hörby och Höörs kommun Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp Tomtgräns/förbindelsepunkt Servisven l Servisledning Fas ghetsägarens ansvar Mi skåne Va

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

N:»3. Djurskyddoch. nationalekonomi. Gösta von. Schoultz. Aktiebolaget. ~Finlandß djurskydd och djurwärd's" förlag Wasa. Plts 25 penni.

N:»3. Djurskyddoch. nationalekonomi. Gösta von. Schoultz. Aktiebolaget. ~Finlandß djurskydd och djurwärd's förlag Wasa. Plts 25 penni. N:»3. Djurskyddoch nationalekonomi. Gösta von Schoultz Aktiebolaget ~Finlandß djurskydd och djurwärd's" förlag Wasa. Plts 25 penni. 1W cxpl. 20 malt. V!1383 8llmu!!8liMlMtul' ll!(tllklll3l!. Telegrafadress:,»««Telefonnummer:

Läs mer

INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8

INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8 SILMUSALAATTI STORY INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8 GRUNDAREN FÄRSK. GOD. EKO. JAG VILLE GÖRA VÄRLDENS BÄSTA SALLAD - EN SMAKRIK SALLAD. Som 7-årig pojke intervjuades

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Meny vecka 47-48. Visste du detta om Granatäpple?

Meny vecka 47-48. Visste du detta om Granatäpple? Meny vecka 47-48 Gröna Kassen firar två år! I dagarna har vi levererat vegetariska och ekologiska matkassar i 2 år. Vi kan knappt fatta att det har gått så fort! Det har varit en lång och arbetsam resa

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Naimamelodin. "Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är" Underbar var jag ännu

Naimamelodin. Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är Underbar var jag ännu Naimamelodin "Det finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt är" Underbar var jag ännu Underbar var jag ännu inga tankar styrde mig Naima var bara ett flicknamn

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer