[3H Uppvidinge. Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott. Datum: Tid: 13.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[3H Uppvidinge. Kallelse/underrättelse 2014-01-22. Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott. Datum: 2014-01-28. Tid: 13.00"

Transkript

1 [3H Uppvidinge V4-^r KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt Datum: Tid: Plats: Krnmunhuset, Åseda, sal Våraskruv Ärende 1. Upprp Bilaga 2. Val av justerare 3. Gdkännande av dagrdning Dnr Dnatin/gåva - ti akvareller från Berndt Larssn Dnr /. 5. Ansökan m driftbidrag Åseda Flkets Park Dnr A 6. Ansökan m bidrag till byte av värmeanläggning - Nrrhults Flkets Hus Dnr / 7. Mål för kultur- ch fritidsplitiken Dnr /. 8. Lupp - ungdmsenkäten sm ger kunskap m unga Dnr Infrmatin m bidrag för installatin av brandlarm i de större samlingslkalerna Dnr Infrmatin m publika datrer 11. Infrmatin m förvaltningens prgramverksamhet Infrmatin m bibbtekens verksamhetsrapprt 2013

2 Uppvidinge KOMMUN Ärende 13. Infrmatin m arbetsmarknadsprjektet Uppjbb - insatser för föreningarna Dnr Kallelse/underrättelse Bilaga 14. Anmälan av delegeringsbeslut Dnr Finns tillgängligt i akterna vid sammanträdet 15. Övrigt Dnr Peter Skg Lindman rdförande Emma Fäste sekreterare

3 Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOMMUN] KmmunledniugsförvBliningen im idiarienr Berndt Larssn : gåva akvareller Dnr. f"?/2014 S ammanf attning Berndt Larssn har överlämnat ti stycken akvareller för att placeras i lkaler där mänga människr kan få glädje av dem. Gåvan är framförallt ämnad för placering i lkaler för äldremsrg ch skla. Mttagare är kmmtmstyrelsen i egenskap av kulturnämnd. Tavlrna visas på Aseda biblitek ch utstämiingen öppnas av knstnären själv den 23 januari Bakgrund Knstnären har sina rötter i Aseda ch har själv haft utställningar på hemrten samt deltagit i ett flertal utstäbnmgar i södra Sverige. Han är representerad i landstingen i Krnberg, Kalmar ch regin Skåne samt bland annat i kmmunerna Uppvidinge, Lesseb, Växjö, Falkenberg ch Vimmerby. Vidare finns hans verk på Smålands knstarkiv i Värnam ch på Vetlanda museum. Han är ansluten till Smålands knstnärsförbund ch Knstnärens riksrganisatin (KRO). B eslutsunderlag Gåvbrev Tjänsteskrivelse Knstnärens egen hemsida: Förslag till beslut Ta emt gåvan samt framföra ett varmt tack till givaren/knstnären Berndt Larssn. Beslutsexpediering Berndt Larssn Scialnämnden Barn- ch uibildn^igsnämden kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

4 UPPVIDINGEKÖMMUN Kmniunledningsfön-altniiigeii GÅVOBREV TILL UPPVIDINGE KOMMUN Ti akvareller överlämnas härmed för att ge kmmuninvånarna någt att pryda lkaler där många passerar. Särskilt äldrebenden ch skllkaler är säkert lämpliga för mitt måleri. Ett sätt för mig att ge någt tillbaka till den bygd där jag växte upp. Vänligen

5 Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOMMUN] KmmunledningsfdivaltninBen i 2IM DIarienr Bidrag till Åseda Flkets Park 2014 Tj änsteskrivelse Dnr S ammanf attning I budgeten för 2014 finns anslaget kr till bidrag till flkparksföreningarna i kmmunen. Kultur- ch fritidschefen föreslår att att bevilja fidigareläggning av utbetalning av driftbidraget på kr. Beslutsunderlag Inkmmen ansökan från Aseda Flkets Park m fidigareläggning av utbetalning av driftbidrag för Tjänsteskrivelse kultur- ch fritidschef Eknmi Förslag till fördelning ska rymmas inm ramen för 2014 års ttala budget för samlingslkaler ch flkparker. Förslag till beslut Bevilja kultur- ch fritidschefens förslag till utbetalning av driftbidraget på kr. Åseda den 22 januari 2014 Annika Perssn Avdemingschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fii tid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

6 Åseda Flkets Park c/ Kenneth Ivarssn Kantrsvägen Aseda Uppvidinge Kmmun Kmmunledningsförvaltningen Bx Aseda UPPVIDINGE KOMlVIUh KmnuiuledniDgsförvaltuirigeD DIarienr Aseda Driftsbidraq 2014 Åseda Flkets Park ansöker m att få 2014 års driftsbidrag utbetalt så snart sm möjligt. Säsngen 2013 blev sämre eknmiskt än vad vi hade räknat med Vi har även löpande räkningar sm el, vatten ch försäkringar även under vintersäsngen, men då vi inte har någn verksamhet under den periden har det blivit ebb i kassan. Bifgar även eknmisk redvisning för Vänlig hälsningar Åseda Flktes Park Kenneth Ivarssn rdförande

7 ÅSEDA FOLKETS PARK Årsredvisning Förvaltningsberättelse Föreningens msättning har varit : krnr 2. Medlemsantalet är 161 enskilda ch 22 rganisatiner 3. Insatskapitalet uppgår vid årets slut till :04 krnr 4. Parken har varit öppen 12 gånger i egen regi. I övrigt har parken hyrts eller eller dispnerats av PRO, Smålands Stövarklubb ch Sydsvenska beaglekubben Försklan, Tykfnden, Åseda IF, Krpen ch av privatpersner. 5. Parken har anrdnat 11 trivseldanser, Åsedadagen ch Olsmässan har varit uthyrt till Åseda IF. 6. Anslag: Kmmunalt anslag Brandfösäkring uppgår i medlemsförsäkring för Flkets Hus ch Parkers. Riksrganisatin. Fullvärdes. 8. Styrelsen har haft följande sammansättning. Ordf. Kenneth Ivarssn, kassör Jnny Svenssn, sekr. Göte Karlssn, övriga styrelseledamöter har varit Ingvar Kristianssn ch Evy Petterssn. 9. I tur att avgå Kenneth Ivarssn, Jnny Svenssn ch Göte Karlssn. 10. Arvdet till styrelsen har utgjrt :- (sextusen krnr) ch till revisrena 300:- (trehundra krnr) 11. Styrelsen föreslår att årets resultat :92 krnr överföres till ny räkning.

8 Balansräkning 2013 PREL BOKSLUT TILLGÅNGAR Omsättningar Kassa 961,0 884,0 Check 2.117, ,84 Bank 2314,24 275,16 Summa 5.393, ,0 Anläggningstillgångar Främande andelar 1.907, ,57 Aktier 200,00 200,00 Inventarier , ,65 Fastigheter Summa , ,15 Summa tillgångar , ,15 SKULDER OCH EGET KAPITAL Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Långfristiga skulder Lån Eget kapital Andelaskapital Reservfnd Dispsitinsfnd Arets resultat Summa skulder ch eget kapital 7.000, , , , ,00 " , , , , , ,00 " , Resultaträkning 2013 Intäkter Dans ch fester , ,00 Fastigheten, inkl. anslag , ,00 Förvaltningen J:!!i , ,00 Kstnader Dans ch fester , ,00 Fastigheten , ,00 Förvaltningen , , , ,00

9 Resultat före avskrivningar " ,00 " ,00 Fastighet 3.000, ,00 Inventarier 1.000, , , ,00 Resultatetter avskrivningar " ,00 " ,00 Finansiella intäkter ch kstnader Ränteintäkter 39,08 1,79 Räntekstnader 8.164, ,00 REDOVIAST RESULTAT " ,92 " ,21 Åseda den 12 januari 2014 Kenneth Ivarssn Jnny Svenssn Gun-Britt Löfberg Ordf.. krresp sekr. Kassör Göte Karlssn Sekreterare Evy Petterssn Revisinsberättelse Under verksamhetsåret 1/1-31/ har undertecknade revisrer granskat räkenskaperna för föreningen Flke.ts Park u.p.a. i Åseda. Under revisinenens gång har vi funnit att tillgångar ch skulder från före^ är rätt överförda till ingående balansknt. Vid slffergranskning av föreningens räkenskaper har bkföringsjpafisaktinerna befunnits vara riktigt förda. Inkmster ch utgifter, har på ett tillfredsställande sätt verifierats. I balansräkningen per 31 december upptagna kntantejxjch värdehandlingar har inventerats. Beträffande föreningsverksamhet ch eknnliskstäljning hänvisa vi till de i styrelsens årsredvisning intagna sifferuppgifter, vilka l^lr^vefensstämmer med bkslutet. Beträffande Brandförsäkring anser vi att^éfjan finns tirt^bqtryggande belpp På grund av vad vi van anfört ch våfunder revisinens gång^erhållna uppfattning föreslår vi: att bkslutet fastssj att ansvarsfrihemlherkänns styrelsen för det ifrågavarande verksamhetsåret, att årets resultat kr ,92 överföres i ny räkning enligt styrelsensförsåg. Åseda den'20mars 2013 INÖEMAR HJÄRTFORS MATZ KARLSSON

10 Resultaträkning 2013 PREL. BOKSLUT RÖRELSEN Debet Kredit Servering , ,00 Gage dansmusik ,00 Prel. skatt 0 0 Reklam ch Pr ,00 Sciala avgifter 0 Förmedlingsavgift 8.800,00 Stim 7.000,00 Fösäkrinspremie ,00 Entré , , ,00 FÖRVALTNINGEN y r r 5.568,00 H Telefn 3.498,00 Prt,00 Styrelsearvde 0 00 Revisrarvde Avgifter !O Ränteintäkter 3 9 Q Q ,00 39,08 FASTIGHETEN Vatten ch avlpp ,00 Elström ,00 Reperatin ch underhåll 7.544,00 Renhållning ch städning 2.051,00 Räntekstnader 8.164,00 Avskrivningar invent ,00 Avskrivningar fastighet ,00 Hyresintäkter ,00 Kmunalt bidrag , , ,00

11 UTGÅENDE BALANS Kassa 961,0 Bankgir 2.117,84.Bankknt 2.314,24 Andelar 1.907,57 Aktier 200 Inventarier ,65 Fastigheten ,93 Leverantörsskulder 7.000,00 Lån ,00 Dispsinsfnd ,00 Andelskapital ,04 Reservfnd 6.886,05 Årets resutat " ,92 RESULTATRÄKNING Rörelsen , ,00 Förvaltningen ,00 39,08 Fastigheten , ,00 Årets resultat " , , ,08 Åseda den 10 feb 2013 INGEMAR HJÄRTFORS MATZ KARLSSON

12 Uppvidinge t I DIarienr 2014»01-1 h Nrrhults Flkets Hus ansökan m bidrag till bergvärme S ammanf attning Nrrhults Flkets hus har ansökt m bidrag från Bverket för installatin av bergvärme. Ansökan m bidrag till medfinansiering av kstnaden uppgår till kr. Bakgrund I ansökan finns en kstnadsberäkning/ffert från Aseda Värme ch sanitet. Bverket förutsätter vid bidragsgivning av 30 % av kstnaden täcks av kmmunalt bidrag. Nrrhults Flkets hus har årligt driftanslag m kr/år. Eknmiska knsekvenser I budget för samlingslkaler finns ttalt kr anslaget för investeringar ch kr för tillgänglighetsskapande åtgärder. Övrigt anslag är ämnat för driftbidrag till samlingslkaler i tätrt ch på landsbygden. Beslutsunderlag Ansökan från Nrrhults Flkets hus, Avdelningschefens tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Bevilja Nrrhults Flkets hus bidrag på kr för installatin av bergvärme under föratsättniiag att Bverket beviljar föreningen bidrag till muäggningen. Bidraget finansieras ur budget för investeringsanslag för samlingslkaler, kr samt kr ur förfgandemedel. Beslutsexpediering Nrrhults Flkets hus Bverket^-" "->> >. / Annika Perss,dn kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

13 9 december 2013 Uppvidinge kmmun Kmmunstyrelsen Bx Åseda ** : 1» 't Bx 11, (Thrleifs gata) NORRHULT tel rdf,: Thrleif Trstenssn tel kassör: Britt-Marie Sjöstrand tel 0708 e-pst: hemsida: UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledniugsförvaltningen DIarienr Ansökan m förhandsbesked bidrag utbyte värmeanläggning Nrrhults Flkets Hus inm fastigheten Nrrhult 3:57, Nttebäcks scken, Uppvidinge kmmun Vi har för avsikt att byta värmesystem till bergvärme via bidragsansökan hs Bverket enl bif ffert från Åseda Värme & Sanitet. Nuvarande system är mdernt ch mycket kstnadskrävande ch med betungande tillsyn. Offererat system möjliggör bl a fjärrstyrning av värme i separata rum. Offerten gör ett antagande till en besparing på ca kr/år jämfört med lja. Nuvarande system är en kmbinatin av lja ch pellets. Ansöker härmed m förhandsbesked m bidrag med 30% av slutlig kstnad enligt Bverkets krav. Kstnad enligt ffert är kr. Vänligen åirmults Flke// Hus/dch Park Phrleif Trstepssn, rdf./ Kpia av ansök fen sänds till Kultur & Fritid Bilaga: Offert bergvärme Åseda Värme & Sanitet

14 Offert Sida 1 av 1 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Ewald Strandberg Vårtbankglrnr: Thrleif Trstenssn Skeda Nrrhult Hej! Bifgar ffert bergvärme mm. Arbetsplats:Flkets Hus Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh 3 Offert Värmepump mm 1,0 Förtydligande Har tänkt en strstädning av gamla vs- prdukter i pannrummet mm Ny vv-beredare, nya term ventiler, fjärrstyrning mm mnteras Vårt förslag är att Ni använder denna ffert sm underlag när Ni söker bidrag mm. När ni kmmer i skarpt läge, kan vi klla igenm ffert igen ch välja brt ex ny vv.. beredare, term ventiler mm, ev. ha kvar gamla pelletspanna ch elda lja i. Hälsning, Org. nr: Aseda Värme & Sanitet AB Mmsregnr: SE Bx Åseda F-Skattsedel fmns E Butik: Terminalaatan Aseda "P s t : ^ asedavmmase t.,, SW1FT adress: SWEDSESS Tel: Fa*.: Hemsida; DBAN nr: SE SCR0LLAN Cpyright Scrtlan DalaKnltsHJälp AB Veniln

15 arnibsai ÅSEDA Offert Sida 1 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult Härmed har vi nöjet fferera fferera installatin av bergvarmepumpanläggning Allt enligt följande: Artikelnr Benämning Antal Enh Thermia Slid 35 kw värmepump Värmepumpen har Inbyggd hetgasvärmeväxlare ch underkylare Reglerdatr finns inbyggd i värmepump Flexslang R 32 X 600 2,0 st Flex Slang R25 X 600 2,0 st Thermia Varmare Kbh 220/40 Thermia nline Fjärrövervakning ch styrning Ansl. till bef datauttag pannrum. (Indragning av fiberkabel samt mntage Datauttag ingår ej denna ffert Högfrs Oljekasset 50 kw Skrstensinsats Oljebrännare El 01B5 Oljefilter Oljetank i plast med kringutrustning 750 Ii 2,0 st Esbe Mtrventil R Grundf Pump Ups V 1,0 St Bergvärmefördelare Wil Strats varvtalsstyrd cirk pump 1,0 ST Kmpl rörledningar, ventiler, termmetrar dyl för ansl till bef anläggning Kmpl elinst. från bef elc (drifttagning ch injustering Rörislering nydragna rörl Radiatr pannrum med term ventil Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: Terrninalijatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Vvrvvw.asedavarme.se Org. nr: Mmsregnr: SE F-Skattsedel finns E-pst: SW1FT adress: SWEDSESS IB AN nr: SE SCROLLAN Cpyrlght Scrllan DalaknlreHjalp AB Versln

16 Offert Sida 2 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh Utvändigt 3 st djupbrra å 225 met (nrmbrunn) 675,0 Fderrör 4x6 met 18,0 met Ev. fderrör utöver 6 met/brra deb med 600:-kr/met inkl mms Cntainer för brrslam 3,0 st Erf grävning ch återfyllnad 1,0st Finplanering samt Insåning med gräsfrö ingår ej i denna ffert J Garantitid 3 år Demntering av bef värmepanna, ljetank med kring utrustning Pris krnr :- inkl mms Tilläggsförslag Mntage nya termstatventiler samt Central reglering typ Thermia Link Temp. kan sedan ställas i lika i resp rum VENTILDEL RAK DANFOSS013G ,0ST LINK CENTRALENHET, DANFOSS3.5" PEK 1,0 ST LINK radiatr term med dlsplay 52,0 ST, Tilläggskstnad krnr :- inkl mms Förtydligande: Bergvärmebrra utföres husets baksida Köldbärarefördelare med ventiler plac. inmhus I lämpligt rum Ny ljepanna med ljetankar installeras (Ev. elpanna är inte möjlig installera med bef servis kabel) (Behv av ca 40 arrip säkring för elpanna utöver bef) Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: Terminalgatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Org. nr: Mmsregnr: SB F-Skattsedel finns B-pst; SWMFT adress; SWEDSESS XBAN nr: SB SCROLUN Cpyri0ht Scrllari DalaKnttsHjälp AB Versln

17 méértf' Offert Sida 3 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh Värmepump kräver ca 20 amp Bef ljetank & värmepannr demnteras ch brtfrslas (Bef ljetank uppfyller inte dagens regelverk) Rstfri flexibel skrstensinsats mnteras för att skydda skrsten från kndens Elinstallatin utföresfrån Bef elcentral i pannrum Ny vv-beredare 220 lit mnteras ch inkpplas till värmepump 3 Ev. Invändiga byggarbeten samt ev, målning ingår ej i denna ffert Ev kstnad för uppsäkring ch utökning elabb, ingår ej Vi"här ffererar även nya termstatventiler samt centralenhet med möjlighet ställa in lika temp i delar av byggnad utan att röra term ventil resp radiatr Energibesparing Energibehv ca kwh/år ca 20 m3 lja/år Effektbehv ca 60 kw Tillsatsenergi efter inst. värmepump ca 7500 kwh/år (1 m3 lja) Energibehv efter installatin värmepump ca 50,000:- kwh inkl tillsatsvärme Besparing ca :- kwh/år (ca :- kr/år jämnfört med lja ) Vi hjälper gärna till m någt ä/klart Med hälsning 7 Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: TerrninaJöatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Org. nr: Mmsregnr: SE F-Skattsedel finns E-pst: SW1FT adress: SWEDSESS TB AN nr: SE SCROLUAN Cpyright Scrllan DataKnlrsHjölp AB Versln

18 Uppvidinge tjänsteskrivelse Mål för kultur- ch fritidsplitiken UPPViPWGE KCMi Kmmuniednfagsförvr" US /12 Dnr 335/2012 " Sammanfattning Kmmtmstyrelsen beslutade gdkäima kultur- ch föreningsutskttets förslag till mål ch handlingsplan för kultur- ch fritidsplitiken för Förehggande förslag till revidering avser budgetåret 2014 Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2014 för kultur- ch fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Kultur- ch föreningsutskttet Kmmunstyrelsen Förslag till revidering av mål ch handlingsplan för kultur- ch fritidsverksamheten Förslag till beslut Kultur- ch föreningsutskttet beslutar föreslå kmmunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering / kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt Sammanträdesdatum Dnr Mål för kultur- ch fritidsplitiken S ammanf attning Kultur- ch föreningsutskttet beslutade 20 nvember 2012, 67 att ge kultur- ch fritidsavdelningen i uppdrag att frmulera förslag till mål för kultur- ch fritidsphtiken i Uppvidinge kmmun. Arbetet ska vara färdigställt i maj Bakgrund Krrunurifullmäktige har fastställt en kulturstrategi samt nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet i Uppvidinge kmmun. Mål ch handlingsplan saknas för kultur- ch fritidsverksamheten. Rapprt m arbetet har gjrts vid utskttets sammanträde den 30 januari Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2013 för kultur- ch fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 67 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 4 Förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten, Kultur- ch fritidschefens tjänsteskrivelse, Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktts beslut Föreslå kmmunstyrelsen besluta enhgt förslag till handlingsplan ch mål för kulturch fritidsverksamheten för Beslutsexpediering Kmmunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

20 [3H Uppvidinge V^^f KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (37) Sammanträdesdatum Dnr Mål för kultur- ch fritidsplitiken Sammanfattning Kultur- ch föreningsutskttet beslutade den 20 nvember 2012, 67, att ge kulturch fritidsavdelningen i uppdrag att frmulera förslag till mål för kultur- ch fritidsplitiken i Uppvidinge kmmun. Arbetet ska vara färdigställt i maj Bakgrund Knmiunfullmäktige har fastställt en kulturstrategi samt nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet i Uppvidinge kmmun. Mål ch handlingsplan saknas för kultur- ch fritidsverksamheten. Rapprt m arbetet har gjrts vid kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutskttets sammanträde den 30 januari Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2013 för kultur- ch fritidsverksamheten. Yrkande Margareta Schlee (M): Bifall till förslag till beslut. Tilläggsyrkande Margareta Schlee (M): Även barn- ch utbildningsnämnden, sciabiämnden samt miljö- ch byggnadsnämnden brde ha mål för kulturverksamheten. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 13 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 67 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 4 Förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten, 20i Kultur- ch fritidschefens tjänsteskrivelse, Kmmunstyrelsens beslut Besluta enligt förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten för Justerare Utdragsbestyrkande

21 UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledningsförvaltningen Uppvidinge DIarienr ht Mål ch handlingsplan Kultur- ch fritidsverksamheten inm Uppvidinge kmmun, Gemensam värdegrund för Uppvidinge kmmuns interna arbete är antagen i fullmäktige : Allt vi gör ska genmsyras av tlerans, kreativitet ch md. Kulturstrategin för Uppvidinge kmmun är antagen i kmmunfullmäktige Visin - Att verka för kulturell mångfald i Uppvidinge - kultur enar människr. kmmun Vad är kulturell mångfald? Utbud av kulturverksamhet Tillgänglig för alla Kulturverksamheten ska mfatta både deltagarkultur ch åskådarkultur: Betrakta - ta del av. Delta - interaktivt ch skapa. Lärande - flkbildning, studerande, föredrag ch aktiviteter Målgrupper - vilka vill vi nå? Kultur Barn ch ungdmar Persner med funktinsnedsättning Krnmuninvånare Biblitek Barn ch ungdm Kmmuninvånare i Uppvidinge Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fiitid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

22 Utsatta grupper - funktinshinder, utländsk bakgrund Kulturmiljö Fastighetsägare Kmmuninvånare Turister/besökare Kmmunstyrelsens handlingsplan för kultur Verksamhetens mfattning Stöd: Medverka till bildande av mötesplatser - stödja samlingslkaler, Stödja aktörer såsm föreningar, studierganisatiner, fritidsgårdar Egen verksamhet: Scenknst för barn ch unga Biblitekens prgramverksamhet Bibliteksverksamhet för allmänhet ch skla/barnmsrg Stipendium ch priser Verksamhetens genmförande Genm att ha dialgmöten med föreningar ch studierganisatiner får kmmunstyrelsen ta del av synpunkter, önskemål ch förslag för att utveckla samarbete ch samverkan i kulturfrågrna ch utveckla verksamhetsstödet, Genm samverkan med skla ch barnmsrg ges alla barn ch unga tillgång till kulturupplevelser, gäller barn ch unga 4-16 år. en anrdnar scenknst för "hemm: Skapa ökad tillgänglighet genm satsningar på evenemangskalender, kmpiskrt ch investeringar i bigrafverksamhet samt genm ökad fysisk tillgänglighet ch säkerhet i samlingslkaler. Föreningars möjbghet att söka finansiering från EU-fnder ch staten möjhggörs genm stöd till medfinansiering. Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

23 Uppföljningsbara mål Alla barn ska erbjudas två scenknstföreställningar/år från 4 år till ch med åk 3, en föreställning/år för åk 4-9. (Barnkulturgruppen) Antal kulturprgram i föreningsregi ch i egen regi ska öka. Biblitekens utlåning av medier ska mtsvara riksgenmsnittet. Mål för fritidsverksamheten Nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet antagna i kmmunfullmäktige är "Varför får vi ungdmar i Uppvidinge inte mötas utan att vi alltid ska tävla mt varandra? " (Gymnasietjejfrån Lenhvda) Kmmunens plitik för fritidsverksamheten ska syfta till att skapa gda möjligheter till fysisk aktivitet för att stärka flkhälsan, gemenskap ch scial samhörighet. Det ska finnas möjlighet till delaktighet ch inflytande för både aktiva, ledare ch föreningar. Alla barn ch ungdmar sm vill ska ha möjlighet till en aktiv ch variatinsrik fritid utifrån sina egna förutsättningar, Jämställdhet mellan flickr ch pjkar Skapa mötesplatser för idrtt, fritidsaktiviteter ch friluftsliv för alla kmmuninvånare. Målgrupper - vilka vill vi nå? Idrtt Barn- ch ungdmar 5-20 år Invånare med funktinsnedsättning Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fiitid Bx 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

24 Flkhälsa Barn ch ungas uppväxtvillkr Kmmuninvånare i Uppvidinge kmmun Fritid Fritidsgårdar - ungdmar/högstadiet ch gymnasieungdmar Naturvård Kmmuninvånare Turister/besökare Kmmunstyrelsens handlingsplan för fritid Verksamhetens mfattning Stöd: Föreningars barn- ch ungdmsverksamhet stöds genm bidrag till aktiviteter, lkaler, anläggningar ch ledarutbildning. Egen verksamhet: Lkaler för idrttsändamål Anläggningar för friluftsliv Mötesplatser Stipendium ch pris Verksamhetens genmförande Föreningars kstnadskrävande verksamhet beviljas ett förstärkt LOK-stöd vilket ökar tillgängligheten till ridsprt ch för människr med fm\ktinsnedsättnii"ig. ltacr; töd till särskilt kstnadskrävande verksam! /ilet från ch med Genm att ställa krav på av föreningen antagen drg- ch mbbningsplicy medverkar föreningslivet till ökad flkhälsa hs kmmuninvånarna. Stärka ch stödja ideella ledare genm ledarutbildningsbidrag Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

25 Samverkansavtal med SISU för kmpetensutveckling av ideella ledare inm föreningslivet ch samrdna insatser för föreningarnas verksamhetsutveckling. För att bibehålla gd standard i anläggningar ch lkaler beviljas investeringsbidrag utöver rdinarie driftsbidrag. Fritidsgårdar öppna för alla utan medlemstvång, för ungdmar från åk 7. Erbjuda lkaler, idrttsanläggningar ch fritidsanläggningar till invånarnas förfgande. Uppföljningsbara mål Andel rapprterade aktiviteter ska vara fördelade 40% flickr ch 60% pjkar. (Delmål budget 2013.) Alla föreningar ska ha antagen drg- ch mbbningsplicy. Fritidsgård i varje kmmundel. Kultur- ch fritidsverksamhetens kärnvärden i våra kntakter med invånarna är: Demkrati, delaktighet ch inflytande, Möjliggörande ch uppmuntrande Trivsel, samhörighet ch scial gemenskap, Flkhälsa. Mångfald ch tillgänglighet Kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

26 Uppvidinge K O M M U N idiarlenr 2?_/lH LUPP- ungdmsenkäten sm ger kunskap m unga Sammanfattning Ungdmsstyrelsen (Statens rgan för ungdmsfrågr, Utbildningsdepartementet) beviljar insats i frm av en enkät till ungdmsgrupper. Ansökningsdatum är 7 februari bisatsen består av utbildning av ansvariga tjänstemän ch plitiker, enkätverktyg ch möjbgheter till uppföljning. Bakgrund Hälften av landets kmmuner har genmfört enkäten sm ger ett bra underlag för exempelvis kultur- ch fritidsverksamheten i kmmunen. Uppvidinge kmmun har inte genmfört någn så genmgripande enkät riktad till ungdmar tidigare. LUPP kmpletterar den enkät sm landstinget genmför. Eknmiska knsekvenser Kstnad för IT-bearbetning ch genmförande mtsvarar 1 månads arbetstid samt kurs-/knferenskstnad. Uppskattas till kr. Beslutsunderlag Inbjudan från Ungdmsstyrelsen Förslag till beslut Ansöka m genmförande av en LUPP-undersökning under Finansiering sker mm ramen för kultur- ch fritidsverksamhetens budget. Beslutsexpediering kulfur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

27 Inbjudan till Lupp Page 1 f 1 Inbjudan till Lupp 2014 Delta i ungdmsenkäten Lupp 2014 ch få kunskap m hur unga har det i just din kmmun, stadsdel eller regin. UPPVIDINGE i Kmmunledning^'" l\m Bättre kännedm m ungas levnadssituatin är mänga gånger nyckeln till att kunna fatta beslut sm kan förbättra ungas liv. Ungdmsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lkal uppföljning av ungdmsplitiken, för att ni på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situatin ser ut lkalt. Det är ckså ett verktyg för samverkan mellan lika förvaltningar. Lupp har genmförts i över hälften av Sveriges kmmuner ch i många kmmuner har enkäten genmförts flera gånger. Frågrna handlar m inflytande, demkrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situatinen i sklan ch vilka framtidsplaner man har. Samarbete med Ungdmsstyrelsen Om er kmmun, stadsdel eller regin deltar i Lupp 2014 får ni utbildning, stöd ch vägledning av Ungdmsstyrelsen. Lupp 2014 inleds med en utbildningsknferens 13 mars i Stckhlm för alla nya deltagare. Enkätundersökningarna genmförs sedan från ktber till december Ansökan 7 februari 2014 är sista ansökningsdag. Ansök i Ungdmsstyrelsens ansökningssystem (öppnas i ett nytt fönster). För att na framgång krävs det att ni är mtiverade att satsa tid ch resurser både på enkäten ch på det efterföljande arbetet med resultatet. I slutändan är det de knkreta förbättringarna på hemmaplan sm räknas för de unga. I er ansökan ska ni beskriva: den plitiska förankringen för att genmföra undersökningen hur ni tänker använda resultaten från Lupp för att förbättra ungas levnadsvillkr i reginen, kmmunen eller stadsdelen vilka resurser ni ska satsa i prjektet. http ://www.ungdmsstyrelsen. se/inbjudan-till-lupp

28 Upp ' idinge.1 M U N Anmälan av delegeringsbeslut Avdelningen för kultur ch fritid Till kmmunstyrelsens kultur ch föreningsutsktt UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledningsföi-valtningen idiarienr am lin Med stöd av delegering har fritidsknsulent Ingela Olssn fattat beslut i följande ärende: Lkaler ch anläggningar 2013 Dnr Ledarutbildningsbidrag 2013 Dnr Scenknst för barn 2013 Förslag till beslut Föreslå kmmunstyrelsen gdkänna redvisningen av delegeringsbeslut. Beslutsexpediering Samtliga akter Kmmunstyrelsen

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Uppvidinge KOM MUN 2014-01-08. Datum: 2014-01-15. Tid: 13.00. Kommunhuset sal Våraskruv. 1. Upprop. 2.

Kallelse/underrättelse. Uppvidinge KOM MUN 2014-01-08. Datum: 2014-01-15. Tid: 13.00. Kommunhuset sal Våraskruv. 1. Upprop. 2. Uppvidinge KOM MUN Kallelse/underrättelse 2014-01-08 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2014-01-15 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 Välkmmen till vår trevliga bstadsrättsförening! Fastigheten, sm är en hörnfastighet, har två huvudentréer med separata trapphus. Med adresserna Rörstrandsgatan

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN

KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN 2011 Taxa för ansökningsavgifter ch tillsyn Beslutad av Kmmunfullmäktige den 18 april 2011, 38 Innehållsförteckning till KOMMUNALA RIKTLINJER

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer