[3H Uppvidinge. Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott. Datum: Tid: 13.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[3H Uppvidinge. Kallelse/underrättelse 2014-01-22. Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott. Datum: 2014-01-28. Tid: 13.00"

Transkript

1 [3H Uppvidinge V4-^r KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt Datum: Tid: Plats: Krnmunhuset, Åseda, sal Våraskruv Ärende 1. Upprp Bilaga 2. Val av justerare 3. Gdkännande av dagrdning Dnr Dnatin/gåva - ti akvareller från Berndt Larssn Dnr /. 5. Ansökan m driftbidrag Åseda Flkets Park Dnr A 6. Ansökan m bidrag till byte av värmeanläggning - Nrrhults Flkets Hus Dnr / 7. Mål för kultur- ch fritidsplitiken Dnr /. 8. Lupp - ungdmsenkäten sm ger kunskap m unga Dnr Infrmatin m bidrag för installatin av brandlarm i de större samlingslkalerna Dnr Infrmatin m publika datrer 11. Infrmatin m förvaltningens prgramverksamhet Infrmatin m bibbtekens verksamhetsrapprt 2013

2 Uppvidinge KOMMUN Ärende 13. Infrmatin m arbetsmarknadsprjektet Uppjbb - insatser för föreningarna Dnr Kallelse/underrättelse Bilaga 14. Anmälan av delegeringsbeslut Dnr Finns tillgängligt i akterna vid sammanträdet 15. Övrigt Dnr Peter Skg Lindman rdförande Emma Fäste sekreterare

3 Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOMMUN] KmmunledniugsförvBliningen im idiarienr Berndt Larssn : gåva akvareller Dnr. f"?/2014 S ammanf attning Berndt Larssn har överlämnat ti stycken akvareller för att placeras i lkaler där mänga människr kan få glädje av dem. Gåvan är framförallt ämnad för placering i lkaler för äldremsrg ch skla. Mttagare är kmmtmstyrelsen i egenskap av kulturnämnd. Tavlrna visas på Aseda biblitek ch utstämiingen öppnas av knstnären själv den 23 januari Bakgrund Knstnären har sina rötter i Aseda ch har själv haft utställningar på hemrten samt deltagit i ett flertal utstäbnmgar i södra Sverige. Han är representerad i landstingen i Krnberg, Kalmar ch regin Skåne samt bland annat i kmmunerna Uppvidinge, Lesseb, Växjö, Falkenberg ch Vimmerby. Vidare finns hans verk på Smålands knstarkiv i Värnam ch på Vetlanda museum. Han är ansluten till Smålands knstnärsförbund ch Knstnärens riksrganisatin (KRO). B eslutsunderlag Gåvbrev Tjänsteskrivelse Knstnärens egen hemsida: Förslag till beslut Ta emt gåvan samt framföra ett varmt tack till givaren/knstnären Berndt Larssn. Beslutsexpediering Berndt Larssn Scialnämnden Barn- ch uibildn^igsnämden kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

4 UPPVIDINGEKÖMMUN Kmniunledningsfön-altniiigeii GÅVOBREV TILL UPPVIDINGE KOMMUN Ti akvareller överlämnas härmed för att ge kmmuninvånarna någt att pryda lkaler där många passerar. Särskilt äldrebenden ch skllkaler är säkert lämpliga för mitt måleri. Ett sätt för mig att ge någt tillbaka till den bygd där jag växte upp. Vänligen

5 Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOMMUN] KmmunledningsfdivaltninBen i 2IM DIarienr Bidrag till Åseda Flkets Park 2014 Tj änsteskrivelse Dnr S ammanf attning I budgeten för 2014 finns anslaget kr till bidrag till flkparksföreningarna i kmmunen. Kultur- ch fritidschefen föreslår att att bevilja fidigareläggning av utbetalning av driftbidraget på kr. Beslutsunderlag Inkmmen ansökan från Aseda Flkets Park m fidigareläggning av utbetalning av driftbidrag för Tjänsteskrivelse kultur- ch fritidschef Eknmi Förslag till fördelning ska rymmas inm ramen för 2014 års ttala budget för samlingslkaler ch flkparker. Förslag till beslut Bevilja kultur- ch fritidschefens förslag till utbetalning av driftbidraget på kr. Åseda den 22 januari 2014 Annika Perssn Avdemingschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fii tid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

6 Åseda Flkets Park c/ Kenneth Ivarssn Kantrsvägen Aseda Uppvidinge Kmmun Kmmunledningsförvaltningen Bx Aseda UPPVIDINGE KOMlVIUh KmnuiuledniDgsförvaltuirigeD DIarienr Aseda Driftsbidraq 2014 Åseda Flkets Park ansöker m att få 2014 års driftsbidrag utbetalt så snart sm möjligt. Säsngen 2013 blev sämre eknmiskt än vad vi hade räknat med Vi har även löpande räkningar sm el, vatten ch försäkringar även under vintersäsngen, men då vi inte har någn verksamhet under den periden har det blivit ebb i kassan. Bifgar även eknmisk redvisning för Vänlig hälsningar Åseda Flktes Park Kenneth Ivarssn rdförande

7 ÅSEDA FOLKETS PARK Årsredvisning Förvaltningsberättelse Föreningens msättning har varit : krnr 2. Medlemsantalet är 161 enskilda ch 22 rganisatiner 3. Insatskapitalet uppgår vid årets slut till :04 krnr 4. Parken har varit öppen 12 gånger i egen regi. I övrigt har parken hyrts eller eller dispnerats av PRO, Smålands Stövarklubb ch Sydsvenska beaglekubben Försklan, Tykfnden, Åseda IF, Krpen ch av privatpersner. 5. Parken har anrdnat 11 trivseldanser, Åsedadagen ch Olsmässan har varit uthyrt till Åseda IF. 6. Anslag: Kmmunalt anslag Brandfösäkring uppgår i medlemsförsäkring för Flkets Hus ch Parkers. Riksrganisatin. Fullvärdes. 8. Styrelsen har haft följande sammansättning. Ordf. Kenneth Ivarssn, kassör Jnny Svenssn, sekr. Göte Karlssn, övriga styrelseledamöter har varit Ingvar Kristianssn ch Evy Petterssn. 9. I tur att avgå Kenneth Ivarssn, Jnny Svenssn ch Göte Karlssn. 10. Arvdet till styrelsen har utgjrt :- (sextusen krnr) ch till revisrena 300:- (trehundra krnr) 11. Styrelsen föreslår att årets resultat :92 krnr överföres till ny räkning.

8 Balansräkning 2013 PREL BOKSLUT TILLGÅNGAR Omsättningar Kassa 961,0 884,0 Check 2.117, ,84 Bank 2314,24 275,16 Summa 5.393, ,0 Anläggningstillgångar Främande andelar 1.907, ,57 Aktier 200,00 200,00 Inventarier , ,65 Fastigheter Summa , ,15 Summa tillgångar , ,15 SKULDER OCH EGET KAPITAL Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Långfristiga skulder Lån Eget kapital Andelaskapital Reservfnd Dispsitinsfnd Arets resultat Summa skulder ch eget kapital 7.000, , , , ,00 " , , , , , ,00 " , Resultaträkning 2013 Intäkter Dans ch fester , ,00 Fastigheten, inkl. anslag , ,00 Förvaltningen J:!!i , ,00 Kstnader Dans ch fester , ,00 Fastigheten , ,00 Förvaltningen , , , ,00

9 Resultat före avskrivningar " ,00 " ,00 Fastighet 3.000, ,00 Inventarier 1.000, , , ,00 Resultatetter avskrivningar " ,00 " ,00 Finansiella intäkter ch kstnader Ränteintäkter 39,08 1,79 Räntekstnader 8.164, ,00 REDOVIAST RESULTAT " ,92 " ,21 Åseda den 12 januari 2014 Kenneth Ivarssn Jnny Svenssn Gun-Britt Löfberg Ordf.. krresp sekr. Kassör Göte Karlssn Sekreterare Evy Petterssn Revisinsberättelse Under verksamhetsåret 1/1-31/ har undertecknade revisrer granskat räkenskaperna för föreningen Flke.ts Park u.p.a. i Åseda. Under revisinenens gång har vi funnit att tillgångar ch skulder från före^ är rätt överförda till ingående balansknt. Vid slffergranskning av föreningens räkenskaper har bkföringsjpafisaktinerna befunnits vara riktigt förda. Inkmster ch utgifter, har på ett tillfredsställande sätt verifierats. I balansräkningen per 31 december upptagna kntantejxjch värdehandlingar har inventerats. Beträffande föreningsverksamhet ch eknnliskstäljning hänvisa vi till de i styrelsens årsredvisning intagna sifferuppgifter, vilka l^lr^vefensstämmer med bkslutet. Beträffande Brandförsäkring anser vi att^éfjan finns tirt^bqtryggande belpp På grund av vad vi van anfört ch våfunder revisinens gång^erhållna uppfattning föreslår vi: att bkslutet fastssj att ansvarsfrihemlherkänns styrelsen för det ifrågavarande verksamhetsåret, att årets resultat kr ,92 överföres i ny räkning enligt styrelsensförsåg. Åseda den'20mars 2013 INÖEMAR HJÄRTFORS MATZ KARLSSON

10 Resultaträkning 2013 PREL. BOKSLUT RÖRELSEN Debet Kredit Servering , ,00 Gage dansmusik ,00 Prel. skatt 0 0 Reklam ch Pr ,00 Sciala avgifter 0 Förmedlingsavgift 8.800,00 Stim 7.000,00 Fösäkrinspremie ,00 Entré , , ,00 FÖRVALTNINGEN y r r 5.568,00 H Telefn 3.498,00 Prt,00 Styrelsearvde 0 00 Revisrarvde Avgifter !O Ränteintäkter 3 9 Q Q ,00 39,08 FASTIGHETEN Vatten ch avlpp ,00 Elström ,00 Reperatin ch underhåll 7.544,00 Renhållning ch städning 2.051,00 Räntekstnader 8.164,00 Avskrivningar invent ,00 Avskrivningar fastighet ,00 Hyresintäkter ,00 Kmunalt bidrag , , ,00

11 UTGÅENDE BALANS Kassa 961,0 Bankgir 2.117,84.Bankknt 2.314,24 Andelar 1.907,57 Aktier 200 Inventarier ,65 Fastigheten ,93 Leverantörsskulder 7.000,00 Lån ,00 Dispsinsfnd ,00 Andelskapital ,04 Reservfnd 6.886,05 Årets resutat " ,92 RESULTATRÄKNING Rörelsen , ,00 Förvaltningen ,00 39,08 Fastigheten , ,00 Årets resultat " , , ,08 Åseda den 10 feb 2013 INGEMAR HJÄRTFORS MATZ KARLSSON

12 Uppvidinge t I DIarienr 2014»01-1 h Nrrhults Flkets Hus ansökan m bidrag till bergvärme S ammanf attning Nrrhults Flkets hus har ansökt m bidrag från Bverket för installatin av bergvärme. Ansökan m bidrag till medfinansiering av kstnaden uppgår till kr. Bakgrund I ansökan finns en kstnadsberäkning/ffert från Aseda Värme ch sanitet. Bverket förutsätter vid bidragsgivning av 30 % av kstnaden täcks av kmmunalt bidrag. Nrrhults Flkets hus har årligt driftanslag m kr/år. Eknmiska knsekvenser I budget för samlingslkaler finns ttalt kr anslaget för investeringar ch kr för tillgänglighetsskapande åtgärder. Övrigt anslag är ämnat för driftbidrag till samlingslkaler i tätrt ch på landsbygden. Beslutsunderlag Ansökan från Nrrhults Flkets hus, Avdelningschefens tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Bevilja Nrrhults Flkets hus bidrag på kr för installatin av bergvärme under föratsättniiag att Bverket beviljar föreningen bidrag till muäggningen. Bidraget finansieras ur budget för investeringsanslag för samlingslkaler, kr samt kr ur förfgandemedel. Beslutsexpediering Nrrhults Flkets hus Bverket^-" "->> >. / Annika Perss,dn kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

13 9 december 2013 Uppvidinge kmmun Kmmunstyrelsen Bx Åseda ** : 1» 't Bx 11, (Thrleifs gata) NORRHULT tel rdf,: Thrleif Trstenssn tel kassör: Britt-Marie Sjöstrand tel 0708 e-pst: hemsida: UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledniugsförvaltningen DIarienr Ansökan m förhandsbesked bidrag utbyte värmeanläggning Nrrhults Flkets Hus inm fastigheten Nrrhult 3:57, Nttebäcks scken, Uppvidinge kmmun Vi har för avsikt att byta värmesystem till bergvärme via bidragsansökan hs Bverket enl bif ffert från Åseda Värme & Sanitet. Nuvarande system är mdernt ch mycket kstnadskrävande ch med betungande tillsyn. Offererat system möjliggör bl a fjärrstyrning av värme i separata rum. Offerten gör ett antagande till en besparing på ca kr/år jämfört med lja. Nuvarande system är en kmbinatin av lja ch pellets. Ansöker härmed m förhandsbesked m bidrag med 30% av slutlig kstnad enligt Bverkets krav. Kstnad enligt ffert är kr. Vänligen åirmults Flke// Hus/dch Park Phrleif Trstepssn, rdf./ Kpia av ansök fen sänds till Kultur & Fritid Bilaga: Offert bergvärme Åseda Värme & Sanitet

14 Offert Sida 1 av 1 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Ewald Strandberg Vårtbankglrnr: Thrleif Trstenssn Skeda Nrrhult Hej! Bifgar ffert bergvärme mm. Arbetsplats:Flkets Hus Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh 3 Offert Värmepump mm 1,0 Förtydligande Har tänkt en strstädning av gamla vs- prdukter i pannrummet mm Ny vv-beredare, nya term ventiler, fjärrstyrning mm mnteras Vårt förslag är att Ni använder denna ffert sm underlag när Ni söker bidrag mm. När ni kmmer i skarpt läge, kan vi klla igenm ffert igen ch välja brt ex ny vv.. beredare, term ventiler mm, ev. ha kvar gamla pelletspanna ch elda lja i. Hälsning, Org. nr: Aseda Värme & Sanitet AB Mmsregnr: SE Bx Åseda F-Skattsedel fmns E Butik: Terminalaatan Aseda "P s t : ^ asedavmmase t.,, SW1FT adress: SWEDSESS Tel: Fa*.: Hemsida; DBAN nr: SE SCR0LLAN Cpyright Scrtlan DalaKnltsHJälp AB Veniln

15 arnibsai ÅSEDA Offert Sida 1 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult Härmed har vi nöjet fferera fferera installatin av bergvarmepumpanläggning Allt enligt följande: Artikelnr Benämning Antal Enh Thermia Slid 35 kw värmepump Värmepumpen har Inbyggd hetgasvärmeväxlare ch underkylare Reglerdatr finns inbyggd i värmepump Flexslang R 32 X 600 2,0 st Flex Slang R25 X 600 2,0 st Thermia Varmare Kbh 220/40 Thermia nline Fjärrövervakning ch styrning Ansl. till bef datauttag pannrum. (Indragning av fiberkabel samt mntage Datauttag ingår ej denna ffert Högfrs Oljekasset 50 kw Skrstensinsats Oljebrännare El 01B5 Oljefilter Oljetank i plast med kringutrustning 750 Ii 2,0 st Esbe Mtrventil R Grundf Pump Ups V 1,0 St Bergvärmefördelare Wil Strats varvtalsstyrd cirk pump 1,0 ST Kmpl rörledningar, ventiler, termmetrar dyl för ansl till bef anläggning Kmpl elinst. från bef elc (drifttagning ch injustering Rörislering nydragna rörl Radiatr pannrum med term ventil Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: Terrninalijatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Vvrvvw.asedavarme.se Org. nr: Mmsregnr: SE F-Skattsedel finns E-pst: SW1FT adress: SWEDSESS IB AN nr: SE SCROLLAN Cpyrlght Scrllan DalaknlreHjalp AB Versln

16 Offert Sida 2 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh Utvändigt 3 st djupbrra å 225 met (nrmbrunn) 675,0 Fderrör 4x6 met 18,0 met Ev. fderrör utöver 6 met/brra deb med 600:-kr/met inkl mms Cntainer för brrslam 3,0 st Erf grävning ch återfyllnad 1,0st Finplanering samt Insåning med gräsfrö ingår ej i denna ffert J Garantitid 3 år Demntering av bef värmepanna, ljetank med kring utrustning Pris krnr :- inkl mms Tilläggsförslag Mntage nya termstatventiler samt Central reglering typ Thermia Link Temp. kan sedan ställas i lika i resp rum VENTILDEL RAK DANFOSS013G ,0ST LINK CENTRALENHET, DANFOSS3.5" PEK 1,0 ST LINK radiatr term med dlsplay 52,0 ST, Tilläggskstnad krnr :- inkl mms Förtydligande: Bergvärmebrra utföres husets baksida Köldbärarefördelare med ventiler plac. inmhus I lämpligt rum Ny ljepanna med ljetankar installeras (Ev. elpanna är inte möjlig installera med bef servis kabel) (Behv av ca 40 arrip säkring för elpanna utöver bef) Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: Terminalgatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Org. nr: Mmsregnr: SB F-Skattsedel finns B-pst; SWMFT adress; SWEDSESS XBAN nr: SB SCROLUN Cpyri0ht Scrllari DalaKnttsHjälp AB Versln

17 méértf' Offert Sida 3 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh Värmepump kräver ca 20 amp Bef ljetank & värmepannr demnteras ch brtfrslas (Bef ljetank uppfyller inte dagens regelverk) Rstfri flexibel skrstensinsats mnteras för att skydda skrsten från kndens Elinstallatin utföresfrån Bef elcentral i pannrum Ny vv-beredare 220 lit mnteras ch inkpplas till värmepump 3 Ev. Invändiga byggarbeten samt ev, målning ingår ej i denna ffert Ev kstnad för uppsäkring ch utökning elabb, ingår ej Vi"här ffererar även nya termstatventiler samt centralenhet med möjlighet ställa in lika temp i delar av byggnad utan att röra term ventil resp radiatr Energibesparing Energibehv ca kwh/år ca 20 m3 lja/år Effektbehv ca 60 kw Tillsatsenergi efter inst. värmepump ca 7500 kwh/år (1 m3 lja) Energibehv efter installatin värmepump ca 50,000:- kwh inkl tillsatsvärme Besparing ca :- kwh/år (ca :- kr/år jämnfört med lja ) Vi hjälper gärna till m någt ä/klart Med hälsning 7 Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: TerrninaJöatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Org. nr: Mmsregnr: SE F-Skattsedel finns E-pst: SW1FT adress: SWEDSESS TB AN nr: SE SCROLUAN Cpyright Scrllan DataKnlrsHjölp AB Versln

18 Uppvidinge tjänsteskrivelse Mål för kultur- ch fritidsplitiken UPPViPWGE KCMi Kmmuniednfagsförvr" US /12 Dnr 335/2012 " Sammanfattning Kmmtmstyrelsen beslutade gdkäima kultur- ch föreningsutskttets förslag till mål ch handlingsplan för kultur- ch fritidsplitiken för Förehggande förslag till revidering avser budgetåret 2014 Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2014 för kultur- ch fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Kultur- ch föreningsutskttet Kmmunstyrelsen Förslag till revidering av mål ch handlingsplan för kultur- ch fritidsverksamheten Förslag till beslut Kultur- ch föreningsutskttet beslutar föreslå kmmunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering / kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt Sammanträdesdatum Dnr Mål för kultur- ch fritidsplitiken S ammanf attning Kultur- ch föreningsutskttet beslutade 20 nvember 2012, 67 att ge kultur- ch fritidsavdelningen i uppdrag att frmulera förslag till mål för kultur- ch fritidsphtiken i Uppvidinge kmmun. Arbetet ska vara färdigställt i maj Bakgrund Krrunurifullmäktige har fastställt en kulturstrategi samt nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet i Uppvidinge kmmun. Mål ch handlingsplan saknas för kultur- ch fritidsverksamheten. Rapprt m arbetet har gjrts vid utskttets sammanträde den 30 januari Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2013 för kultur- ch fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 67 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 4 Förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten, Kultur- ch fritidschefens tjänsteskrivelse, Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktts beslut Föreslå kmmunstyrelsen besluta enhgt förslag till handlingsplan ch mål för kulturch fritidsverksamheten för Beslutsexpediering Kmmunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

20 [3H Uppvidinge V^^f KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (37) Sammanträdesdatum Dnr Mål för kultur- ch fritidsplitiken Sammanfattning Kultur- ch föreningsutskttet beslutade den 20 nvember 2012, 67, att ge kulturch fritidsavdelningen i uppdrag att frmulera förslag till mål för kultur- ch fritidsplitiken i Uppvidinge kmmun. Arbetet ska vara färdigställt i maj Bakgrund Knmiunfullmäktige har fastställt en kulturstrategi samt nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet i Uppvidinge kmmun. Mål ch handlingsplan saknas för kultur- ch fritidsverksamheten. Rapprt m arbetet har gjrts vid kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutskttets sammanträde den 30 januari Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2013 för kultur- ch fritidsverksamheten. Yrkande Margareta Schlee (M): Bifall till förslag till beslut. Tilläggsyrkande Margareta Schlee (M): Även barn- ch utbildningsnämnden, sciabiämnden samt miljö- ch byggnadsnämnden brde ha mål för kulturverksamheten. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 13 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 67 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 4 Förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten, 20i Kultur- ch fritidschefens tjänsteskrivelse, Kmmunstyrelsens beslut Besluta enligt förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten för Justerare Utdragsbestyrkande

21 UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledningsförvaltningen Uppvidinge DIarienr ht Mål ch handlingsplan Kultur- ch fritidsverksamheten inm Uppvidinge kmmun, Gemensam värdegrund för Uppvidinge kmmuns interna arbete är antagen i fullmäktige : Allt vi gör ska genmsyras av tlerans, kreativitet ch md. Kulturstrategin för Uppvidinge kmmun är antagen i kmmunfullmäktige Visin - Att verka för kulturell mångfald i Uppvidinge - kultur enar människr. kmmun Vad är kulturell mångfald? Utbud av kulturverksamhet Tillgänglig för alla Kulturverksamheten ska mfatta både deltagarkultur ch åskådarkultur: Betrakta - ta del av. Delta - interaktivt ch skapa. Lärande - flkbildning, studerande, föredrag ch aktiviteter Målgrupper - vilka vill vi nå? Kultur Barn ch ungdmar Persner med funktinsnedsättning Krnmuninvånare Biblitek Barn ch ungdm Kmmuninvånare i Uppvidinge Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fiitid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

22 Utsatta grupper - funktinshinder, utländsk bakgrund Kulturmiljö Fastighetsägare Kmmuninvånare Turister/besökare Kmmunstyrelsens handlingsplan för kultur Verksamhetens mfattning Stöd: Medverka till bildande av mötesplatser - stödja samlingslkaler, Stödja aktörer såsm föreningar, studierganisatiner, fritidsgårdar Egen verksamhet: Scenknst för barn ch unga Biblitekens prgramverksamhet Bibliteksverksamhet för allmänhet ch skla/barnmsrg Stipendium ch priser Verksamhetens genmförande Genm att ha dialgmöten med föreningar ch studierganisatiner får kmmunstyrelsen ta del av synpunkter, önskemål ch förslag för att utveckla samarbete ch samverkan i kulturfrågrna ch utveckla verksamhetsstödet, Genm samverkan med skla ch barnmsrg ges alla barn ch unga tillgång till kulturupplevelser, gäller barn ch unga 4-16 år. en anrdnar scenknst för "hemm: Skapa ökad tillgänglighet genm satsningar på evenemangskalender, kmpiskrt ch investeringar i bigrafverksamhet samt genm ökad fysisk tillgänglighet ch säkerhet i samlingslkaler. Föreningars möjbghet att söka finansiering från EU-fnder ch staten möjhggörs genm stöd till medfinansiering. Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

23 Uppföljningsbara mål Alla barn ska erbjudas två scenknstföreställningar/år från 4 år till ch med åk 3, en föreställning/år för åk 4-9. (Barnkulturgruppen) Antal kulturprgram i föreningsregi ch i egen regi ska öka. Biblitekens utlåning av medier ska mtsvara riksgenmsnittet. Mål för fritidsverksamheten Nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet antagna i kmmunfullmäktige är "Varför får vi ungdmar i Uppvidinge inte mötas utan att vi alltid ska tävla mt varandra? " (Gymnasietjejfrån Lenhvda) Kmmunens plitik för fritidsverksamheten ska syfta till att skapa gda möjligheter till fysisk aktivitet för att stärka flkhälsan, gemenskap ch scial samhörighet. Det ska finnas möjlighet till delaktighet ch inflytande för både aktiva, ledare ch föreningar. Alla barn ch ungdmar sm vill ska ha möjlighet till en aktiv ch variatinsrik fritid utifrån sina egna förutsättningar, Jämställdhet mellan flickr ch pjkar Skapa mötesplatser för idrtt, fritidsaktiviteter ch friluftsliv för alla kmmuninvånare. Målgrupper - vilka vill vi nå? Idrtt Barn- ch ungdmar 5-20 år Invånare med funktinsnedsättning Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fiitid Bx 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

24 Flkhälsa Barn ch ungas uppväxtvillkr Kmmuninvånare i Uppvidinge kmmun Fritid Fritidsgårdar - ungdmar/högstadiet ch gymnasieungdmar Naturvård Kmmuninvånare Turister/besökare Kmmunstyrelsens handlingsplan för fritid Verksamhetens mfattning Stöd: Föreningars barn- ch ungdmsverksamhet stöds genm bidrag till aktiviteter, lkaler, anläggningar ch ledarutbildning. Egen verksamhet: Lkaler för idrttsändamål Anläggningar för friluftsliv Mötesplatser Stipendium ch pris Verksamhetens genmförande Föreningars kstnadskrävande verksamhet beviljas ett förstärkt LOK-stöd vilket ökar tillgängligheten till ridsprt ch för människr med fm\ktinsnedsättnii"ig. ltacr; töd till särskilt kstnadskrävande verksam! /ilet från ch med Genm att ställa krav på av föreningen antagen drg- ch mbbningsplicy medverkar föreningslivet till ökad flkhälsa hs kmmuninvånarna. Stärka ch stödja ideella ledare genm ledarutbildningsbidrag Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

25 Samverkansavtal med SISU för kmpetensutveckling av ideella ledare inm föreningslivet ch samrdna insatser för föreningarnas verksamhetsutveckling. För att bibehålla gd standard i anläggningar ch lkaler beviljas investeringsbidrag utöver rdinarie driftsbidrag. Fritidsgårdar öppna för alla utan medlemstvång, för ungdmar från åk 7. Erbjuda lkaler, idrttsanläggningar ch fritidsanläggningar till invånarnas förfgande. Uppföljningsbara mål Andel rapprterade aktiviteter ska vara fördelade 40% flickr ch 60% pjkar. (Delmål budget 2013.) Alla föreningar ska ha antagen drg- ch mbbningsplicy. Fritidsgård i varje kmmundel. Kultur- ch fritidsverksamhetens kärnvärden i våra kntakter med invånarna är: Demkrati, delaktighet ch inflytande, Möjliggörande ch uppmuntrande Trivsel, samhörighet ch scial gemenskap, Flkhälsa. Mångfald ch tillgänglighet Kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

26 Uppvidinge K O M M U N idiarlenr 2?_/lH LUPP- ungdmsenkäten sm ger kunskap m unga Sammanfattning Ungdmsstyrelsen (Statens rgan för ungdmsfrågr, Utbildningsdepartementet) beviljar insats i frm av en enkät till ungdmsgrupper. Ansökningsdatum är 7 februari bisatsen består av utbildning av ansvariga tjänstemän ch plitiker, enkätverktyg ch möjbgheter till uppföljning. Bakgrund Hälften av landets kmmuner har genmfört enkäten sm ger ett bra underlag för exempelvis kultur- ch fritidsverksamheten i kmmunen. Uppvidinge kmmun har inte genmfört någn så genmgripande enkät riktad till ungdmar tidigare. LUPP kmpletterar den enkät sm landstinget genmför. Eknmiska knsekvenser Kstnad för IT-bearbetning ch genmförande mtsvarar 1 månads arbetstid samt kurs-/knferenskstnad. Uppskattas till kr. Beslutsunderlag Inbjudan från Ungdmsstyrelsen Förslag till beslut Ansöka m genmförande av en LUPP-undersökning under Finansiering sker mm ramen för kultur- ch fritidsverksamhetens budget. Beslutsexpediering kulfur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

27 Inbjudan till Lupp Page 1 f 1 Inbjudan till Lupp 2014 Delta i ungdmsenkäten Lupp 2014 ch få kunskap m hur unga har det i just din kmmun, stadsdel eller regin. UPPVIDINGE i Kmmunledning^'" l\m Bättre kännedm m ungas levnadssituatin är mänga gånger nyckeln till att kunna fatta beslut sm kan förbättra ungas liv. Ungdmsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lkal uppföljning av ungdmsplitiken, för att ni på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situatin ser ut lkalt. Det är ckså ett verktyg för samverkan mellan lika förvaltningar. Lupp har genmförts i över hälften av Sveriges kmmuner ch i många kmmuner har enkäten genmförts flera gånger. Frågrna handlar m inflytande, demkrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situatinen i sklan ch vilka framtidsplaner man har. Samarbete med Ungdmsstyrelsen Om er kmmun, stadsdel eller regin deltar i Lupp 2014 får ni utbildning, stöd ch vägledning av Ungdmsstyrelsen. Lupp 2014 inleds med en utbildningsknferens 13 mars i Stckhlm för alla nya deltagare. Enkätundersökningarna genmförs sedan från ktber till december Ansökan 7 februari 2014 är sista ansökningsdag. Ansök i Ungdmsstyrelsens ansökningssystem (öppnas i ett nytt fönster). För att na framgång krävs det att ni är mtiverade att satsa tid ch resurser både på enkäten ch på det efterföljande arbetet med resultatet. I slutändan är det de knkreta förbättringarna på hemmaplan sm räknas för de unga. I er ansökan ska ni beskriva: den plitiska förankringen för att genmföra undersökningen hur ni tänker använda resultaten från Lupp för att förbättra ungas levnadsvillkr i reginen, kmmunen eller stadsdelen vilka resurser ni ska satsa i prjektet. http ://www.ungdmsstyrelsen. se/inbjudan-till-lupp

28 Upp ' idinge.1 M U N Anmälan av delegeringsbeslut Avdelningen för kultur ch fritid Till kmmunstyrelsens kultur ch föreningsutsktt UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledningsföi-valtningen idiarienr am lin Med stöd av delegering har fritidsknsulent Ingela Olssn fattat beslut i följande ärende: Lkaler ch anläggningar 2013 Dnr Ledarutbildningsbidrag 2013 Dnr Scenknst för barn 2013 Förslag till beslut Föreslå kmmunstyrelsen gdkänna redvisningen av delegeringsbeslut. Beslutsexpediering Samtliga akter Kmmunstyrelsen

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult" och serviceavdelningen

Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult och serviceavdelningen SainmanträdesdalMirinNii 2012-05-30 \ \föu cz Sidan 26 av 58 04/2012 Dnr 2012/149 KS.021-6 Ny tjänstemannarganisatin för kmmunstyrelsen upphörande av knsult" ch serviceavdelningen 1 ärendet föreligger

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Att leda en förening inom Ledarna

Att leda en förening inom Ledarna Att leda en förening inm Ledarna INNEHÅLL Föreningens rll 3 Styrelsens rll 4 Styrelsens arbete 5 Strategiskt arbete 8 Etik ch förhållningssätt 11 Den demkratiska prcessen 13 Att genmföra möten 15 Exempel

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept 2013 7 Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015 Reparatins- ch energiunderstödsanvisning 2015 30.1.2015 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparatinsunderstöd år 2015 tillämpas lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer