[3H Uppvidinge. Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott. Datum: Tid: 13.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[3H Uppvidinge. Kallelse/underrättelse 2014-01-22. Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott. Datum: 2014-01-28. Tid: 13.00"

Transkript

1 [3H Uppvidinge V4-^r KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt Datum: Tid: Plats: Krnmunhuset, Åseda, sal Våraskruv Ärende 1. Upprp Bilaga 2. Val av justerare 3. Gdkännande av dagrdning Dnr Dnatin/gåva - ti akvareller från Berndt Larssn Dnr /. 5. Ansökan m driftbidrag Åseda Flkets Park Dnr A 6. Ansökan m bidrag till byte av värmeanläggning - Nrrhults Flkets Hus Dnr / 7. Mål för kultur- ch fritidsplitiken Dnr /. 8. Lupp - ungdmsenkäten sm ger kunskap m unga Dnr Infrmatin m bidrag för installatin av brandlarm i de större samlingslkalerna Dnr Infrmatin m publika datrer 11. Infrmatin m förvaltningens prgramverksamhet Infrmatin m bibbtekens verksamhetsrapprt 2013

2 Uppvidinge KOMMUN Ärende 13. Infrmatin m arbetsmarknadsprjektet Uppjbb - insatser för föreningarna Dnr Kallelse/underrättelse Bilaga 14. Anmälan av delegeringsbeslut Dnr Finns tillgängligt i akterna vid sammanträdet 15. Övrigt Dnr Peter Skg Lindman rdförande Emma Fäste sekreterare

3 Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOMMUN] KmmunledniugsförvBliningen im idiarienr Berndt Larssn : gåva akvareller Dnr. f"?/2014 S ammanf attning Berndt Larssn har överlämnat ti stycken akvareller för att placeras i lkaler där mänga människr kan få glädje av dem. Gåvan är framförallt ämnad för placering i lkaler för äldremsrg ch skla. Mttagare är kmmtmstyrelsen i egenskap av kulturnämnd. Tavlrna visas på Aseda biblitek ch utstämiingen öppnas av knstnären själv den 23 januari Bakgrund Knstnären har sina rötter i Aseda ch har själv haft utställningar på hemrten samt deltagit i ett flertal utstäbnmgar i södra Sverige. Han är representerad i landstingen i Krnberg, Kalmar ch regin Skåne samt bland annat i kmmunerna Uppvidinge, Lesseb, Växjö, Falkenberg ch Vimmerby. Vidare finns hans verk på Smålands knstarkiv i Värnam ch på Vetlanda museum. Han är ansluten till Smålands knstnärsförbund ch Knstnärens riksrganisatin (KRO). B eslutsunderlag Gåvbrev Tjänsteskrivelse Knstnärens egen hemsida: Förslag till beslut Ta emt gåvan samt framföra ett varmt tack till givaren/knstnären Berndt Larssn. Beslutsexpediering Berndt Larssn Scialnämnden Barn- ch uibildn^igsnämden kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

4 UPPVIDINGEKÖMMUN Kmniunledningsfön-altniiigeii GÅVOBREV TILL UPPVIDINGE KOMMUN Ti akvareller överlämnas härmed för att ge kmmuninvånarna någt att pryda lkaler där många passerar. Särskilt äldrebenden ch skllkaler är säkert lämpliga för mitt måleri. Ett sätt för mig att ge någt tillbaka till den bygd där jag växte upp. Vänligen

5 Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE KOMMUN] KmmunledningsfdivaltninBen i 2IM DIarienr Bidrag till Åseda Flkets Park 2014 Tj änsteskrivelse Dnr S ammanf attning I budgeten för 2014 finns anslaget kr till bidrag till flkparksföreningarna i kmmunen. Kultur- ch fritidschefen föreslår att att bevilja fidigareläggning av utbetalning av driftbidraget på kr. Beslutsunderlag Inkmmen ansökan från Aseda Flkets Park m fidigareläggning av utbetalning av driftbidrag för Tjänsteskrivelse kultur- ch fritidschef Eknmi Förslag till fördelning ska rymmas inm ramen för 2014 års ttala budget för samlingslkaler ch flkparker. Förslag till beslut Bevilja kultur- ch fritidschefens förslag till utbetalning av driftbidraget på kr. Åseda den 22 januari 2014 Annika Perssn Avdemingschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fii tid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

6 Åseda Flkets Park c/ Kenneth Ivarssn Kantrsvägen Aseda Uppvidinge Kmmun Kmmunledningsförvaltningen Bx Aseda UPPVIDINGE KOMlVIUh KmnuiuledniDgsförvaltuirigeD DIarienr Aseda Driftsbidraq 2014 Åseda Flkets Park ansöker m att få 2014 års driftsbidrag utbetalt så snart sm möjligt. Säsngen 2013 blev sämre eknmiskt än vad vi hade räknat med Vi har även löpande räkningar sm el, vatten ch försäkringar även under vintersäsngen, men då vi inte har någn verksamhet under den periden har det blivit ebb i kassan. Bifgar även eknmisk redvisning för Vänlig hälsningar Åseda Flktes Park Kenneth Ivarssn rdförande

7 ÅSEDA FOLKETS PARK Årsredvisning Förvaltningsberättelse Föreningens msättning har varit : krnr 2. Medlemsantalet är 161 enskilda ch 22 rganisatiner 3. Insatskapitalet uppgår vid årets slut till :04 krnr 4. Parken har varit öppen 12 gånger i egen regi. I övrigt har parken hyrts eller eller dispnerats av PRO, Smålands Stövarklubb ch Sydsvenska beaglekubben Försklan, Tykfnden, Åseda IF, Krpen ch av privatpersner. 5. Parken har anrdnat 11 trivseldanser, Åsedadagen ch Olsmässan har varit uthyrt till Åseda IF. 6. Anslag: Kmmunalt anslag Brandfösäkring uppgår i medlemsförsäkring för Flkets Hus ch Parkers. Riksrganisatin. Fullvärdes. 8. Styrelsen har haft följande sammansättning. Ordf. Kenneth Ivarssn, kassör Jnny Svenssn, sekr. Göte Karlssn, övriga styrelseledamöter har varit Ingvar Kristianssn ch Evy Petterssn. 9. I tur att avgå Kenneth Ivarssn, Jnny Svenssn ch Göte Karlssn. 10. Arvdet till styrelsen har utgjrt :- (sextusen krnr) ch till revisrena 300:- (trehundra krnr) 11. Styrelsen föreslår att årets resultat :92 krnr överföres till ny räkning.

8 Balansräkning 2013 PREL BOKSLUT TILLGÅNGAR Omsättningar Kassa 961,0 884,0 Check 2.117, ,84 Bank 2314,24 275,16 Summa 5.393, ,0 Anläggningstillgångar Främande andelar 1.907, ,57 Aktier 200,00 200,00 Inventarier , ,65 Fastigheter Summa , ,15 Summa tillgångar , ,15 SKULDER OCH EGET KAPITAL Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Långfristiga skulder Lån Eget kapital Andelaskapital Reservfnd Dispsitinsfnd Arets resultat Summa skulder ch eget kapital 7.000, , , , ,00 " , , , , , ,00 " , Resultaträkning 2013 Intäkter Dans ch fester , ,00 Fastigheten, inkl. anslag , ,00 Förvaltningen J:!!i , ,00 Kstnader Dans ch fester , ,00 Fastigheten , ,00 Förvaltningen , , , ,00

9 Resultat före avskrivningar " ,00 " ,00 Fastighet 3.000, ,00 Inventarier 1.000, , , ,00 Resultatetter avskrivningar " ,00 " ,00 Finansiella intäkter ch kstnader Ränteintäkter 39,08 1,79 Räntekstnader 8.164, ,00 REDOVIAST RESULTAT " ,92 " ,21 Åseda den 12 januari 2014 Kenneth Ivarssn Jnny Svenssn Gun-Britt Löfberg Ordf.. krresp sekr. Kassör Göte Karlssn Sekreterare Evy Petterssn Revisinsberättelse Under verksamhetsåret 1/1-31/ har undertecknade revisrer granskat räkenskaperna för föreningen Flke.ts Park u.p.a. i Åseda. Under revisinenens gång har vi funnit att tillgångar ch skulder från före^ är rätt överförda till ingående balansknt. Vid slffergranskning av föreningens räkenskaper har bkföringsjpafisaktinerna befunnits vara riktigt förda. Inkmster ch utgifter, har på ett tillfredsställande sätt verifierats. I balansräkningen per 31 december upptagna kntantejxjch värdehandlingar har inventerats. Beträffande föreningsverksamhet ch eknnliskstäljning hänvisa vi till de i styrelsens årsredvisning intagna sifferuppgifter, vilka l^lr^vefensstämmer med bkslutet. Beträffande Brandförsäkring anser vi att^éfjan finns tirt^bqtryggande belpp På grund av vad vi van anfört ch våfunder revisinens gång^erhållna uppfattning föreslår vi: att bkslutet fastssj att ansvarsfrihemlherkänns styrelsen för det ifrågavarande verksamhetsåret, att årets resultat kr ,92 överföres i ny räkning enligt styrelsensförsåg. Åseda den'20mars 2013 INÖEMAR HJÄRTFORS MATZ KARLSSON

10 Resultaträkning 2013 PREL. BOKSLUT RÖRELSEN Debet Kredit Servering , ,00 Gage dansmusik ,00 Prel. skatt 0 0 Reklam ch Pr ,00 Sciala avgifter 0 Förmedlingsavgift 8.800,00 Stim 7.000,00 Fösäkrinspremie ,00 Entré , , ,00 FÖRVALTNINGEN y r r 5.568,00 H Telefn 3.498,00 Prt,00 Styrelsearvde 0 00 Revisrarvde Avgifter !O Ränteintäkter 3 9 Q Q ,00 39,08 FASTIGHETEN Vatten ch avlpp ,00 Elström ,00 Reperatin ch underhåll 7.544,00 Renhållning ch städning 2.051,00 Räntekstnader 8.164,00 Avskrivningar invent ,00 Avskrivningar fastighet ,00 Hyresintäkter ,00 Kmunalt bidrag , , ,00

11 UTGÅENDE BALANS Kassa 961,0 Bankgir 2.117,84.Bankknt 2.314,24 Andelar 1.907,57 Aktier 200 Inventarier ,65 Fastigheten ,93 Leverantörsskulder 7.000,00 Lån ,00 Dispsinsfnd ,00 Andelskapital ,04 Reservfnd 6.886,05 Årets resutat " ,92 RESULTATRÄKNING Rörelsen , ,00 Förvaltningen ,00 39,08 Fastigheten , ,00 Årets resultat " , , ,08 Åseda den 10 feb 2013 INGEMAR HJÄRTFORS MATZ KARLSSON

12 Uppvidinge t I DIarienr 2014»01-1 h Nrrhults Flkets Hus ansökan m bidrag till bergvärme S ammanf attning Nrrhults Flkets hus har ansökt m bidrag från Bverket för installatin av bergvärme. Ansökan m bidrag till medfinansiering av kstnaden uppgår till kr. Bakgrund I ansökan finns en kstnadsberäkning/ffert från Aseda Värme ch sanitet. Bverket förutsätter vid bidragsgivning av 30 % av kstnaden täcks av kmmunalt bidrag. Nrrhults Flkets hus har årligt driftanslag m kr/år. Eknmiska knsekvenser I budget för samlingslkaler finns ttalt kr anslaget för investeringar ch kr för tillgänglighetsskapande åtgärder. Övrigt anslag är ämnat för driftbidrag till samlingslkaler i tätrt ch på landsbygden. Beslutsunderlag Ansökan från Nrrhults Flkets hus, Avdelningschefens tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Bevilja Nrrhults Flkets hus bidrag på kr för installatin av bergvärme under föratsättniiag att Bverket beviljar föreningen bidrag till muäggningen. Bidraget finansieras ur budget för investeringsanslag för samlingslkaler, kr samt kr ur förfgandemedel. Beslutsexpediering Nrrhults Flkets hus Bverket^-" "->> >. / Annika Perss,dn kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

13 9 december 2013 Uppvidinge kmmun Kmmunstyrelsen Bx Åseda ** : 1» 't Bx 11, (Thrleifs gata) NORRHULT tel rdf,: Thrleif Trstenssn tel kassör: Britt-Marie Sjöstrand tel 0708 e-pst: hemsida: UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledniugsförvaltningen DIarienr Ansökan m förhandsbesked bidrag utbyte värmeanläggning Nrrhults Flkets Hus inm fastigheten Nrrhult 3:57, Nttebäcks scken, Uppvidinge kmmun Vi har för avsikt att byta värmesystem till bergvärme via bidragsansökan hs Bverket enl bif ffert från Åseda Värme & Sanitet. Nuvarande system är mdernt ch mycket kstnadskrävande ch med betungande tillsyn. Offererat system möjliggör bl a fjärrstyrning av värme i separata rum. Offerten gör ett antagande till en besparing på ca kr/år jämfört med lja. Nuvarande system är en kmbinatin av lja ch pellets. Ansöker härmed m förhandsbesked m bidrag med 30% av slutlig kstnad enligt Bverkets krav. Kstnad enligt ffert är kr. Vänligen åirmults Flke// Hus/dch Park Phrleif Trstepssn, rdf./ Kpia av ansök fen sänds till Kultur & Fritid Bilaga: Offert bergvärme Åseda Värme & Sanitet

14 Offert Sida 1 av 1 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Ewald Strandberg Vårtbankglrnr: Thrleif Trstenssn Skeda Nrrhult Hej! Bifgar ffert bergvärme mm. Arbetsplats:Flkets Hus Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh 3 Offert Värmepump mm 1,0 Förtydligande Har tänkt en strstädning av gamla vs- prdukter i pannrummet mm Ny vv-beredare, nya term ventiler, fjärrstyrning mm mnteras Vårt förslag är att Ni använder denna ffert sm underlag när Ni söker bidrag mm. När ni kmmer i skarpt läge, kan vi klla igenm ffert igen ch välja brt ex ny vv.. beredare, term ventiler mm, ev. ha kvar gamla pelletspanna ch elda lja i. Hälsning, Org. nr: Aseda Värme & Sanitet AB Mmsregnr: SE Bx Åseda F-Skattsedel fmns E Butik: Terminalaatan Aseda "P s t : ^ asedavmmase t.,, SW1FT adress: SWEDSESS Tel: Fa*.: Hemsida; DBAN nr: SE SCR0LLAN Cpyright Scrtlan DalaKnltsHJälp AB Veniln

15 arnibsai ÅSEDA Offert Sida 1 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult Härmed har vi nöjet fferera fferera installatin av bergvarmepumpanläggning Allt enligt följande: Artikelnr Benämning Antal Enh Thermia Slid 35 kw värmepump Värmepumpen har Inbyggd hetgasvärmeväxlare ch underkylare Reglerdatr finns inbyggd i värmepump Flexslang R 32 X 600 2,0 st Flex Slang R25 X 600 2,0 st Thermia Varmare Kbh 220/40 Thermia nline Fjärrövervakning ch styrning Ansl. till bef datauttag pannrum. (Indragning av fiberkabel samt mntage Datauttag ingår ej denna ffert Högfrs Oljekasset 50 kw Skrstensinsats Oljebrännare El 01B5 Oljefilter Oljetank i plast med kringutrustning 750 Ii 2,0 st Esbe Mtrventil R Grundf Pump Ups V 1,0 St Bergvärmefördelare Wil Strats varvtalsstyrd cirk pump 1,0 ST Kmpl rörledningar, ventiler, termmetrar dyl för ansl till bef anläggning Kmpl elinst. från bef elc (drifttagning ch injustering Rörislering nydragna rörl Radiatr pannrum med term ventil Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: Terrninalijatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Vvrvvw.asedavarme.se Org. nr: Mmsregnr: SE F-Skattsedel finns E-pst: SW1FT adress: SWEDSESS IB AN nr: SE SCROLLAN Cpyrlght Scrllan DalaknlreHjalp AB Versln

16 Offert Sida 2 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh Utvändigt 3 st djupbrra å 225 met (nrmbrunn) 675,0 Fderrör 4x6 met 18,0 met Ev. fderrör utöver 6 met/brra deb med 600:-kr/met inkl mms Cntainer för brrslam 3,0 st Erf grävning ch återfyllnad 1,0st Finplanering samt Insåning med gräsfrö ingår ej i denna ffert J Garantitid 3 år Demntering av bef värmepanna, ljetank med kring utrustning Pris krnr :- inkl mms Tilläggsförslag Mntage nya termstatventiler samt Central reglering typ Thermia Link Temp. kan sedan ställas i lika i resp rum VENTILDEL RAK DANFOSS013G ,0ST LINK CENTRALENHET, DANFOSS3.5" PEK 1,0 ST LINK radiatr term med dlsplay 52,0 ST, Tilläggskstnad krnr :- inkl mms Förtydligande: Bergvärmebrra utföres husets baksida Köldbärarefördelare med ventiler plac. inmhus I lämpligt rum Ny ljepanna med ljetankar installeras (Ev. elpanna är inte möjlig installera med bef servis kabel) (Behv av ca 40 arrip säkring för elpanna utöver bef) Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: Terminalgatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Org. nr: Mmsregnr: SB F-Skattsedel finns B-pst; SWMFT adress; SWEDSESS XBAN nr: SB SCROLUN Cpyri0ht Scrllari DalaKnttsHjälp AB Versln

17 méértf' Offert Sida 3 av 3 Kund nr: Offertdatum: Offertnr: Er referens: Vår referens: Vårt bankglrnr: Thrleif Thrstenssn Helen Mannerström Flkets Hus. Park Nrrhult Parkgatan Nrrhult (Artikelnr Benämning Antal Enh Värmepump kräver ca 20 amp Bef ljetank & värmepannr demnteras ch brtfrslas (Bef ljetank uppfyller inte dagens regelverk) Rstfri flexibel skrstensinsats mnteras för att skydda skrsten från kndens Elinstallatin utföresfrån Bef elcentral i pannrum Ny vv-beredare 220 lit mnteras ch inkpplas till värmepump 3 Ev. Invändiga byggarbeten samt ev, målning ingår ej i denna ffert Ev kstnad för uppsäkring ch utökning elabb, ingår ej Vi"här ffererar även nya termstatventiler samt centralenhet med möjlighet ställa in lika temp i delar av byggnad utan att röra term ventil resp radiatr Energibesparing Energibehv ca kwh/år ca 20 m3 lja/år Effektbehv ca 60 kw Tillsatsenergi efter inst. värmepump ca 7500 kwh/år (1 m3 lja) Energibehv efter installatin värmepump ca 50,000:- kwh inkl tillsatsvärme Besparing ca :- kwh/år (ca :- kr/år jämnfört med lja ) Vi hjälper gärna till m någt ä/klart Med hälsning 7 Aseda Värme & Sanitet AB Bx Åseda Butik: TerrninaJöatan Åseda Tel: Fax: Hemsida: Org. nr: Mmsregnr: SE F-Skattsedel finns E-pst: SW1FT adress: SWEDSESS TB AN nr: SE SCROLUAN Cpyright Scrllan DataKnlrsHjölp AB Versln

18 Uppvidinge tjänsteskrivelse Mål för kultur- ch fritidsplitiken UPPViPWGE KCMi Kmmuniednfagsförvr" US /12 Dnr 335/2012 " Sammanfattning Kmmtmstyrelsen beslutade gdkäima kultur- ch föreningsutskttets förslag till mål ch handlingsplan för kultur- ch fritidsplitiken för Förehggande förslag till revidering avser budgetåret 2014 Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2014 för kultur- ch fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Kultur- ch föreningsutskttet Kmmunstyrelsen Förslag till revidering av mål ch handlingsplan för kultur- ch fritidsverksamheten Förslag till beslut Kultur- ch föreningsutskttet beslutar föreslå kmmunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag. Beslutsexpediering / kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt Sammanträdesdatum Dnr Mål för kultur- ch fritidsplitiken S ammanf attning Kultur- ch föreningsutskttet beslutade 20 nvember 2012, 67 att ge kultur- ch fritidsavdelningen i uppdrag att frmulera förslag till mål för kultur- ch fritidsphtiken i Uppvidinge kmmun. Arbetet ska vara färdigställt i maj Bakgrund Krrunurifullmäktige har fastställt en kulturstrategi samt nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet i Uppvidinge kmmun. Mål ch handlingsplan saknas för kultur- ch fritidsverksamheten. Rapprt m arbetet har gjrts vid utskttets sammanträde den 30 januari Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2013 för kultur- ch fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 67 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 4 Förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten, Kultur- ch fritidschefens tjänsteskrivelse, Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktts beslut Föreslå kmmunstyrelsen besluta enhgt förslag till handlingsplan ch mål för kulturch fritidsverksamheten för Beslutsexpediering Kmmunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

20 [3H Uppvidinge V^^f KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (37) Sammanträdesdatum Dnr Mål för kultur- ch fritidsplitiken Sammanfattning Kultur- ch föreningsutskttet beslutade den 20 nvember 2012, 67, att ge kulturch fritidsavdelningen i uppdrag att frmulera förslag till mål för kultur- ch fritidsplitiken i Uppvidinge kmmun. Arbetet ska vara färdigställt i maj Bakgrund Knmiunfullmäktige har fastställt en kulturstrategi samt nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet i Uppvidinge kmmun. Mål ch handlingsplan saknas för kultur- ch fritidsverksamheten. Rapprt m arbetet har gjrts vid kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutskttets sammanträde den 30 januari Eknmiska knsekvenser Förslaget ingår i ramen för fastlagd budget 2013 för kultur- ch fritidsverksamheten. Yrkande Margareta Schlee (M): Bifall till förslag till beslut. Tilläggsyrkande Margareta Schlee (M): Även barn- ch utbildningsnämnden, sciabiämnden samt miljö- ch byggnadsnämnden brde ha mål för kulturverksamheten. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 13 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 67 Kmmunstyrelsens kultur- ch föreningsutsktt, , 4 Förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten, 20i Kultur- ch fritidschefens tjänsteskrivelse, Kmmunstyrelsens beslut Besluta enligt förslag till handlingsplan ch mål för kultur- ch fritidsverksamheten för Justerare Utdragsbestyrkande

21 UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledningsförvaltningen Uppvidinge DIarienr ht Mål ch handlingsplan Kultur- ch fritidsverksamheten inm Uppvidinge kmmun, Gemensam värdegrund för Uppvidinge kmmuns interna arbete är antagen i fullmäktige : Allt vi gör ska genmsyras av tlerans, kreativitet ch md. Kulturstrategin för Uppvidinge kmmun är antagen i kmmunfullmäktige Visin - Att verka för kulturell mångfald i Uppvidinge - kultur enar människr. kmmun Vad är kulturell mångfald? Utbud av kulturverksamhet Tillgänglig för alla Kulturverksamheten ska mfatta både deltagarkultur ch åskådarkultur: Betrakta - ta del av. Delta - interaktivt ch skapa. Lärande - flkbildning, studerande, föredrag ch aktiviteter Målgrupper - vilka vill vi nå? Kultur Barn ch ungdmar Persner med funktinsnedsättning Krnmuninvånare Biblitek Barn ch ungdm Kmmuninvånare i Uppvidinge Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fiitid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

22 Utsatta grupper - funktinshinder, utländsk bakgrund Kulturmiljö Fastighetsägare Kmmuninvånare Turister/besökare Kmmunstyrelsens handlingsplan för kultur Verksamhetens mfattning Stöd: Medverka till bildande av mötesplatser - stödja samlingslkaler, Stödja aktörer såsm föreningar, studierganisatiner, fritidsgårdar Egen verksamhet: Scenknst för barn ch unga Biblitekens prgramverksamhet Bibliteksverksamhet för allmänhet ch skla/barnmsrg Stipendium ch priser Verksamhetens genmförande Genm att ha dialgmöten med föreningar ch studierganisatiner får kmmunstyrelsen ta del av synpunkter, önskemål ch förslag för att utveckla samarbete ch samverkan i kulturfrågrna ch utveckla verksamhetsstödet, Genm samverkan med skla ch barnmsrg ges alla barn ch unga tillgång till kulturupplevelser, gäller barn ch unga 4-16 år. en anrdnar scenknst för "hemm: Skapa ökad tillgänglighet genm satsningar på evenemangskalender, kmpiskrt ch investeringar i bigrafverksamhet samt genm ökad fysisk tillgänglighet ch säkerhet i samlingslkaler. Föreningars möjbghet att söka finansiering från EU-fnder ch staten möjhggörs genm stöd till medfinansiering. Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

23 Uppföljningsbara mål Alla barn ska erbjudas två scenknstföreställningar/år från 4 år till ch med åk 3, en föreställning/år för åk 4-9. (Barnkulturgruppen) Antal kulturprgram i föreningsregi ch i egen regi ska öka. Biblitekens utlåning av medier ska mtsvara riksgenmsnittet. Mål för fritidsverksamheten Nrmer för bidrag till ideella rganisatiners barn- ch ungdmsverksamhet antagna i kmmunfullmäktige är "Varför får vi ungdmar i Uppvidinge inte mötas utan att vi alltid ska tävla mt varandra? " (Gymnasietjejfrån Lenhvda) Kmmunens plitik för fritidsverksamheten ska syfta till att skapa gda möjligheter till fysisk aktivitet för att stärka flkhälsan, gemenskap ch scial samhörighet. Det ska finnas möjlighet till delaktighet ch inflytande för både aktiva, ledare ch föreningar. Alla barn ch ungdmar sm vill ska ha möjlighet till en aktiv ch variatinsrik fritid utifrån sina egna förutsättningar, Jämställdhet mellan flickr ch pjkar Skapa mötesplatser för idrtt, fritidsaktiviteter ch friluftsliv för alla kmmuninvånare. Målgrupper - vilka vill vi nå? Idrtt Barn- ch ungdmar 5-20 år Invånare med funktinsnedsättning Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fiitid Bx 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

24 Flkhälsa Barn ch ungas uppväxtvillkr Kmmuninvånare i Uppvidinge kmmun Fritid Fritidsgårdar - ungdmar/högstadiet ch gymnasieungdmar Naturvård Kmmuninvånare Turister/besökare Kmmunstyrelsens handlingsplan för fritid Verksamhetens mfattning Stöd: Föreningars barn- ch ungdmsverksamhet stöds genm bidrag till aktiviteter, lkaler, anläggningar ch ledarutbildning. Egen verksamhet: Lkaler för idrttsändamål Anläggningar för friluftsliv Mötesplatser Stipendium ch pris Verksamhetens genmförande Föreningars kstnadskrävande verksamhet beviljas ett förstärkt LOK-stöd vilket ökar tillgängligheten till ridsprt ch för människr med fm\ktinsnedsättnii"ig. ltacr; töd till särskilt kstnadskrävande verksam! /ilet från ch med Genm att ställa krav på av föreningen antagen drg- ch mbbningsplicy medverkar föreningslivet till ökad flkhälsa hs kmmuninvånarna. Stärka ch stödja ideella ledare genm ledarutbildningsbidrag Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

25 Samverkansavtal med SISU för kmpetensutveckling av ideella ledare inm föreningslivet ch samrdna insatser för föreningarnas verksamhetsutveckling. För att bibehålla gd standard i anläggningar ch lkaler beviljas investeringsbidrag utöver rdinarie driftsbidrag. Fritidsgårdar öppna för alla utan medlemstvång, för ungdmar från åk 7. Erbjuda lkaler, idrttsanläggningar ch fritidsanläggningar till invånarnas förfgande. Uppföljningsbara mål Andel rapprterade aktiviteter ska vara fördelade 40% flickr ch 60% pjkar. (Delmål budget 2013.) Alla föreningar ska ha antagen drg- ch mbbningsplicy. Fritidsgård i varje kmmundel. Kultur- ch fritidsverksamhetens kärnvärden i våra kntakter med invånarna är: Demkrati, delaktighet ch inflytande, Möjliggörande ch uppmuntrande Trivsel, samhörighet ch scial gemenskap, Flkhälsa. Mångfald ch tillgänglighet Kultur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Bx 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax: Mbil:

26 Uppvidinge K O M M U N idiarlenr 2?_/lH LUPP- ungdmsenkäten sm ger kunskap m unga Sammanfattning Ungdmsstyrelsen (Statens rgan för ungdmsfrågr, Utbildningsdepartementet) beviljar insats i frm av en enkät till ungdmsgrupper. Ansökningsdatum är 7 februari bisatsen består av utbildning av ansvariga tjänstemän ch plitiker, enkätverktyg ch möjbgheter till uppföljning. Bakgrund Hälften av landets kmmuner har genmfört enkäten sm ger ett bra underlag för exempelvis kultur- ch fritidsverksamheten i kmmunen. Uppvidinge kmmun har inte genmfört någn så genmgripande enkät riktad till ungdmar tidigare. LUPP kmpletterar den enkät sm landstinget genmför. Eknmiska knsekvenser Kstnad för IT-bearbetning ch genmförande mtsvarar 1 månads arbetstid samt kurs-/knferenskstnad. Uppskattas till kr. Beslutsunderlag Inbjudan från Ungdmsstyrelsen Förslag till beslut Ansöka m genmförande av en LUPP-undersökning under Finansiering sker mm ramen för kultur- ch fritidsverksamhetens budget. Beslutsexpediering kulfur- ch fritidschef Kmmunledningsförvaltningen Kultur ch fritid Aseda, Besök: Bx 59 Tfn: Fax: Mbil: rn.uppvidinge.se

27 Inbjudan till Lupp Page 1 f 1 Inbjudan till Lupp 2014 Delta i ungdmsenkäten Lupp 2014 ch få kunskap m hur unga har det i just din kmmun, stadsdel eller regin. UPPVIDINGE i Kmmunledning^'" l\m Bättre kännedm m ungas levnadssituatin är mänga gånger nyckeln till att kunna fatta beslut sm kan förbättra ungas liv. Ungdmsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lkal uppföljning av ungdmsplitiken, för att ni på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situatin ser ut lkalt. Det är ckså ett verktyg för samverkan mellan lika förvaltningar. Lupp har genmförts i över hälften av Sveriges kmmuner ch i många kmmuner har enkäten genmförts flera gånger. Frågrna handlar m inflytande, demkrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situatinen i sklan ch vilka framtidsplaner man har. Samarbete med Ungdmsstyrelsen Om er kmmun, stadsdel eller regin deltar i Lupp 2014 får ni utbildning, stöd ch vägledning av Ungdmsstyrelsen. Lupp 2014 inleds med en utbildningsknferens 13 mars i Stckhlm för alla nya deltagare. Enkätundersökningarna genmförs sedan från ktber till december Ansökan 7 februari 2014 är sista ansökningsdag. Ansök i Ungdmsstyrelsens ansökningssystem (öppnas i ett nytt fönster). För att na framgång krävs det att ni är mtiverade att satsa tid ch resurser både på enkäten ch på det efterföljande arbetet med resultatet. I slutändan är det de knkreta förbättringarna på hemmaplan sm räknas för de unga. I er ansökan ska ni beskriva: den plitiska förankringen för att genmföra undersökningen hur ni tänker använda resultaten från Lupp för att förbättra ungas levnadsvillkr i reginen, kmmunen eller stadsdelen vilka resurser ni ska satsa i prjektet. http ://www.ungdmsstyrelsen. se/inbjudan-till-lupp

28 Upp ' idinge.1 M U N Anmälan av delegeringsbeslut Avdelningen för kultur ch fritid Till kmmunstyrelsens kultur ch föreningsutsktt UPPVIDINGE KOMMUN Kmmunledningsföi-valtningen idiarienr am lin Med stöd av delegering har fritidsknsulent Ingela Olssn fattat beslut i följande ärende: Lkaler ch anläggningar 2013 Dnr Ledarutbildningsbidrag 2013 Dnr Scenknst för barn 2013 Förslag till beslut Föreslå kmmunstyrelsen gdkänna redvisningen av delegeringsbeslut. Beslutsexpediering Samtliga akter Kmmunstyrelsen

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007 Myndighetsnämnden för teknik ch miljö arbetsutsktt 18 september 2007 Plats ch tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats ch tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer