Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huddunge kommun. Kommunalstämmans protokoll 1863-1882"

Transkript

1 Huddunge kommun Kommunalstämmans protokoll

2 Inledning och förklaring. Detta häfte har tillkommit som ett led i det som kallas levandegörande av arkiv. Genom att Heby kommunarkiv haft assistans av Esbjörn Lind, som tjänstgjort vid arkivet på en så kallad OTA-tjänst tillsammans med Tegelbruksmuseets Intresseförening, så har detta häfte åstadkommits. Originalet är en bok i ungefärlig A4-storlek, Huddunge kommuns Kommunalstämmas protokoll Denna har avskrivits så ordagrant som möjligt, dvs. ej normaliserad på något sätt. Även textens placering på sidorna har vi försökt att få så lika originalet som möjligt, förutom att originalets två rader ibland blivit en. Dessutom har texten som är skriven i nuvarande standard gjort att sidoantalet krympt. Kursiv och fet text har använts för att förklara delar av textens innehåll. Kursiv text är text som överstrukits och fet text är text som infogats i efterhand eller rättats. Vissa uppräkningar eller förteckningar har tabbats för att underlätta läsandet. OBS! Texten är ej redigerad än utan bara inskriven och grovjusterad. Ett personregister kan möjligen tillkomma efter texten.

3 Sid 1 Den 25 te Januari Till Socknens ombud vid Taxeringsberedningen för innevarande år valdes förre Nämndemannen Bengt Ersson i Rafvastbo och till Suppleant förre nämndem. Jan Ersson i Håcksby. Uppl. 8/2 63. Den 15 Februari För erhållande af Skattpenningar uppvisade Sold. P.O. Fast på Huddungeby egor skinnet af en Räf, som han inom Thorstuna Härad dödat. Den 19 de Mars Räkenskaperna och förvaltningen af Socknens Kassor, som af utsedda Revisorer blifvit granskade och utan anmärkning lemnade förelades Sockenmännen och underskrefvos. Kassornas och fondernas ställning vid räkenskapsårets slut voro: Kyrko-Kassans: Utlånt :38 Skuld :94. Behålln :44 Skolkassans. Utlånt Contant :84 Behålln :84 Fattig-Kassans: Utlånt :61 Contant : :27. Fattig-Magasinets Råg :95/8 Korn :91/ T r 18 7/8 K r.2. Till god man jemte Nämndem. Gustaf Ingberg för tillsyn öfver förmyndares förvaltning af omyndigs egendom valdes förre Nämndem. Nils Nilsson i Ö. Lenna i stället för Kronolänsman L.J. Söderbergh, som från församlingen afflyttat. Sid Till Valmän för denna Socken vid blifvande val af landstingsmän detta år utsågos för den del af församlingen, som hörer till Thorstuna Härad Nämndemannen Lars Petter Persson i Sillbo, och för den, som hörer till Wåhla Härad Nämndeman G Ingberg i Domarbo, hvilka å första Rättegångsdagen å instundande Sommar Ting i hvardera Häradet böra sig inställa för att i omskrifne val deltaga..4. Till Sexmän valdes: För Rödje Rote Bonden Olof Pettersson i Rödje. Hallsjö D o Per Persson i Granberga Huddungeby D o Bruksegaren af Molnebo för N o 5. Hgeby. Sillbo D o Bonden Lars Andersson i Sillbo Håcksby D o Matts Persson i Westerbo..5. Beslöts att Byskräddaren G. Bergren skulle kallas att inställa sig för Kommunal Nämnden för att tillhållas taga någon vård om sina Styfbarn..6. Torparen Erik Larsson på Domarbo egor uppvisade skinnet af en Räf, som af honom inom Wåhla Härad blifvit dödad.

4 Uppläst och justeras J.E. Jansson P.E. Pettersson Sid 3 Sid 4 Den 12 April Mantalslängden blef Sockenmännen förelaggd och till rigtigheten bestyrkt och underskrifven med den anmärkning att tvenne personer blifvit deri uteglömde: Arbetskarlen Anders Magnusson på Huddungeby egor, född 24/ och Inhysen Lars Nybergs på Granberga egor Son Johan Erik, född 22/ Till ledamöter i Brandstods Committén valdes Jan Ersson i Sisselbo och Jan Olsson i Barkan samt Jan Jansson i Lagbo i stället för Olof Ersson i Lenna och Lars Petter Jansson i Persbo och C. Johanssonsom äro i tur att afgå. Till Suppleanter Äldre Eric Olsson i Huddungeby och And. Andersson dersammastädes; till Ordförande utsågs Jan Ersson i Sisselbo. Till brandrotemästare valdes för Rödje Rote Inspektor Kuytenstjerna i Hallsjö And. Larsson i Nordsjö Domarbo Rote Unge Erik Jansson i Lagbo Jan Ol. Persson i Granberga. Huddungeby Rote Olof Mattsson i Huddungeby Jan månsson i Sillbo Rote Erik Ersson i Sisselbo Erik Jansson i Fallet Håcksby Rote Jan Ersson i Håcksby Anders Jansson i Runviken Uppläst och justeras Olof Söderlund Matts Mattsson i Sillbo Uppl. 19/4 63. Den 26 April Med anledning af Herr Domhafvandens Kungörelse af den 7 dennes utsågs Nämndemannen Lars Pet. Persson i Sillbo att såsom ombud för hemmanegarne i den del af Huddunge Socken, som hörer till Thorstuna Härad deras talan föra och rätt bevaka vid det till Thorsdagen d. 30 dennes kl. 12 på dagen i Karleby Tingshus utsatta sammanträde för afgörande af väckta förslag rörande Thorstuna Härads Allmänning. In fidem Den 17 Maj Kronofogdens Syneinstrument vid den förledet år hållna Ekonomiska besigtning upplästes. Af de deruti föreskrifna reparationer skulle följande detta år verkställas: 1 o På Mangårdsbyggnaden skulle yttre taket repareras med erforderlig ny spån och tjärstrykas. 2 o Nya glasbågar i 8 fönsterlufter och ny karm i ett af Köksfönstren skulle detta år insättas och målas. 3 tio Spannmålsboden belägges med nytt tak af spiller. 4 o Socknens ladugård beslås med plank invändigt framföre kreaturen, der väggarne blifvit af röta angripne.

5 5 o Taket å Tiondeladan lagas, att icke byggnaden tage skada af dropp..2. Till ledamöter i Kommittén för tillsyn af årliga årensningen valdes Inspektor Kuytenstjerna i Hallsjö, samt Bönderne Olof Persson i Siggberg och C.P. Lindblom i Huddungeby, af hvilka Inspekt. Kuytenstjerna utsågs till Ordförande..3. För att erhålla Skattpenningar uppvisade Torparen Erik Perssons son Joh. Erik på N. Åmyra egor skinnet af en räf och 3 ne ungar, som af honom blifvit dödade. In fidem Uppl. 7/6 63 Den 31 Maj Till ledamöter uti innevarande års TaxeringsKommitté, som sammanträder i Härfsta Gästgifvaregård i Löfsta S n den 29 nästkommande Juni kl. 10 f.m. utsågos Kyrkovärden Bengt Ersson i Rafvastbo, Lars Petter Persson i Sillbo, Jan Olsson i Barkan, Kronor Länsman Ortin och till Suppleanter Matts Mattsson i Sillbo och Olof Ersson i Öster Lenna..2. Torparen Jan Carlsson på Hallsjö egor uppvisade 2 ne Räfungar, som han inom Wåhla Härad fångat, för att erhålla skottpenningar. Detta och näst föregående protocoll äro denna dag upplästa och justeras. Huddunge Sockenstuga den 31 Maj Uppl. 7/6 63. Matts Mattsson Anders Andersson i Rafvastbo Sid 5 Den 12 te Juli Backstugumannen Erik Persson på N. Åmyra egor uppvisade 2 ne hökar som af honom inom Thorstuna Härad blifvit dödad, för att erhålla skottpenningar. Den 4 Oktober Till Socknens Ombud vid p blifvande priskurantsättning å markegångspersedlar innevarande månad utsågs Bonden Petters son i Rödje..2. Beslöts att läktar för Skolhustaket skulle köpas vid Rödje eller Starfors Såg, der tillgång funnes och med gångled hemföras. 3. Som blyet i Fattigstugufönstren vore öfverallt söndrigt och äfven bågarne klena, skulle nya bågar insättas med tre rutor i hvardera bågen och de gamla bågarne med glas säljas. Den 29 de October Genom Kungörelse, uppläst från predikstolen de 2 ne nästlidne Söndagarna, hade Socknemännen till denna dag blifvit kallade till allmän Kommunalstämma i

6 enlighet med Kongl. Majt s Nd förordning d. 21 Mars Kommunal Nämndens inkomsts och utgiftsförslag upptog: a) Socknens skuld för innevarande år kommne att utgöra mellan 20 och 30 Rd b) De utgifter, som med undantag af Skolhusbyggnadens fullbordan för nästa år äro beslutade upptages till 60 Rd. och anser sig Kommunal Nämnden icke böra göra framställning om ytterligare anslag för kommande år. Inkomstförslag. a) Någon annan inkomst än andelen i Bränvinsminuteringsskatten hade socknen för nästa år icke att påräkna, hvilken uppgår till mellan 40 och 50 Rd b) Kommunal Nämnden föreslår, att en afgift af 1 Rd. 50 öre upptages på Mantalet utom personela afgifterna till Skola och fattigvård samt för sednare ändamålet äfven 16 Kap r säd Sid 6 på mantalet. SedanKongl. Majts beslutade ändring i fyrktalsberäkning i Författningssamling ankommit skulle på andra beskattningsföremål belöpande andel efter denna afgift på i mantal satt jord beräknas och uttaxeras. Hvad Skolhusbyggnaden angår, föreslås Kommunal Nämnden, att ett lån af 1500 Rdr. Rmt. upptages, emedan summan är stor att på förhand yttaxeras och icke heller kan så noga beräknas. Och åtog sig Kommunal Nämndens Ordförande att mot Sex procents ränta anskaffa erforderliga medel för detta ändamål och finge Socknemännen nästa höst besluta, om återbetalningen af detta lån skulle fördelas på flera år eller på en gång betalas. De afgifter som för Kyrkan erfordras, kunde af dess egna tillgångar bestridas, hvarföre inkomsts- och utgiftsstat för densamma icke behöfva göras. Dessa ofvan omskrifna Kommunal-Nämndens förslag blefvo nu af Socknemännen gillade och såsom Kommunalstämmans beslut nu stadfästade..2. Då några Socknar i Södra Fjerdhundra beslutat ingå till Kongl. Majt. med underdånig ansökning om postgång direct mellan Sala och Upsala öfver W. Löfsta Socken och denna postlinia äfven för denna Socken vore gagnelig, utsågos Kyrkovärden Erik Ersson och Bonden C.F. Lindblom i Huddungeby att å Församlingens vägnar underskrifva omförmälte underdåniga petition. Juseras: Olof Olsson Sillbo Erik Jans son i Lagbo Uppl. 6/12: 63 Sid 7 Den 15 de Nov Sedan kongl. Majts Kungörelse angående ändringar af vissa i förordningen den 21 Mars 1862 om Kommunalstyrelse nu ankommit, hade Kommunalstämma till denna dag blifvit utlyst för att uppgöra om grunderna för utdebitering af alla er- forderliga Kommunalutskylder och uppgjordes om följande bestämmelser: 1 o För fattigvårdens behof sammanskjutes härefter såsom hittills 16 Kapp. säd på hvarje helt mantal, hvilken beräknas i värde efter årets medelmarkegång och i uppbörds läng efter detta pris krediteras hvarje hemmansegare i förhållande till lemnadt bidrag. Men som afgäld till fattig vården utom personella afgifter, hvilken härefter såsom förut utgår med 25 öre på man och 12 öre på qvinna enligt.10 i fattigvårdsstadgan, skall beräknas efter fyrk, lägges summan af värdet om omskrefne spannmål till öfriga Kommunalutgifter, som skola gäldas efter denna grund, hvilken sålunda erhållna summa fördelas på Socknens fyrktal. 2 o Stamboksafgiften, som hittills utgått efter matlag, inberäknas härefter uti ibland årets Kommunalutgifter, beräknad efter 75 öre på hvarje stambok.

7 3 o Julljuspenningar, som erlaggts efter matlag, beräknas, hvad fastighets egare och näringsidkare angår, till det belopp, hvartill de under sednaste åren uppgått, och utdebiteras efter fyrk. Af alle andre erlägges för detta ändamål 2 öre af hvarje mantalsskrifven person. Efter enahanda grund utdebiteras årlig efgift i stället för Kåfpenningar af dem, som äro åsatte fyrktal, men af andra 4 öre på man och 2 öre på qvinna. Påskpenningar, som användas till uppköp af Biblar åt Nattvardsungdomar utgå med 2 Öre af hvarje person, som går till Nattvarden. 4 o Sammanskottet till Skollärarens af löneförbättring utgår enligt Sockenstämmobesked den 14 April I den särskilda Markegångs Nämnd, som i enlighet med Kongl. Majts Nådiga Kungörelse den 11 Maj 1855 bör upprätta priskurant för de trenne sista månaderna af detta och de trenne första månaderna af nästkommande år, valdes till Ombud för denna Socken Bonden Olof Olsson och till Suppleant Bonden Anders Ersson, båda i Sillbo. Uppläst och justeras C Johansson Uppläst 6/ Erik Jansson i Lagbo Sid 8 Den 20 de Dec Till Snöfogdar för år 1864 utsågos: För ploglaget N o 1. C. Hallqvist vid Rödjebro. N o 2 Jan Jansson i Hertigbo N o 3 Insp. Kuylenstjerna N o 4 Olof Ersson i Ö Lenna N o 5. Jan Olsson i Barkan N o 6 Jan Jansson i Lagbo N o 7 Anders Andersson N o 8 Prosten J.F. Hagström N o 9 Daniel Månson N o 10 Erik Larsson i Huddungeby N o 11 David Månsson Anders Andersson i Hgeby N o 12 Erik Olssons Enka i N. Åmyra N o 13 Lars Ersson i Sillbo N o 14 Lars Pet. Jansson i Persbo N o 15 Olof Jansson i Håcksby N o 16 And. Jansson i Runviken.2. Fyrktalslängd upprättad af Kommunal Nämnden upplästes, godkändes och underskrefs..3. Med anledning af Kongl.Majts Befallningshafvandes Kungörelse N o 351 den 7 dennes valdes Inspekt. Fr. G. Kuylenstjerna i Hallsjö och Nämndeman Gustaf Ingberg i Domarbo till ledamöter i Sparbanks-Komité för denna Socken..4. Enligt flera Församlingsboers önskan framställdes till församlingens ledamöter, huruvida alla vore af den tanke att en likvagn borde anskaffas, då frå de sednare åren blifvit brukligt att låna en sådan från Löfsta, för hvilken fordrades hög betalning utom besväret och tidspillan. Alla närvarande voro ense derom att likvagn borde anskaffas, som borde vara stark och snygg utan att derföre göras grann och kostsam. Och ansågo Socknemännen det vara lämpligast att uppgöra med P. Er.Erison på

8 Sid 9 Prestgårds egor att göra sjelfa stommen, emedan han vore skicklig både i snickring och smide. Om dess målning och klädsel skulle framdeles afgöras. Uppl. och justeras Uppl. 3/1 Olof Jansson i Håksby Jan Ersson i Sisselbo Den 27 de Dec Af Kommunal Nämnden upprättad Debiteringslängd å Kommunalutskylder förelades Socknemännen godkändes och underskrefs. Sammaledes ock restlängd å obetalte afgifter till Skollärarelönens förbättrande..2. Sedan de flesta af församlingens ledamöter nu till Pactor aflemnade tertialtionden i rinnande Säd och uppgjord convention väl snart blefve faststäld, framställdes till församlingens hemmansegare, hvad åtgärd borde vidtagas med Tiondeladan, som enligt föreskrift vid ekonomisk besigtning sommaren 1862 borde med nytt tak förses, emedan genom dels bristfällighet byggnaden tage skada, beslöts att den skulle på Auction försäljas. Uppläst och justeras. Erik Jansson i Lagbo Olof Söderlund Uppl. 10/1 64. In fidem Sid 10 Den 14 de Fabr Till Revisorer i Socknens Kassor och Räkenskaper för år 1863 valdes Bönderna Jan Ersson i Sisselbo och P.E. Pettersson i Rödje..2. Vid det sammanträde rörande Knektolegomedels Kassan, som är utsatt att hållas i Westerås instundande 30 Mars förenade sig Rotehållarne i denna socken med Vester Löfsta Församlings om ett gemensamt Ombud förre Nämndemannen Lars Ersson i Norr Horsbäck, hvilken alltså befullmäktigas att föra Rotehållarnes i Huddunge talan och deras rätt bevaka vid omskrifne Sammanträde. Uppl. 21/2 64. In fidum Den 9 Mars Räkenskaperna öfver Socknens Kassor, som af utsedda Revisorer blifvit granskade och rigtiga befunne förelades nu Socknemännen, godkändes och underskrefvos. Kassorna och fondernas ställning vid Räkenskapsårets slut voro: Fattig-Kassans: Utlånat :61 Contant /3 S ma 1648:41 1/3 Fattig-Magasinets: Råg ;13 3/8 Korn :13 ¼

9 S ma 74:26 5/8.2. Till Socknens Ombud vid blifvande val till ny Landstingsman för Wåhla Härad efter Herr Pofressionaten K. Tottie, som genom lotten från denna befattning blifvit befriad, utsågs Nämndeman G. Ingberg i Domarbo..3. Vid det enligt föreskrift i Konungens Befallningshafvandes Kungörelse N o 62 för innevarande år af Herr Kronofogden utsättande val till Deputerade i Landtvärnskassan, valdes Bonden Carl Johansson i Sör Åmyra till Ombud för denna Socken..4. Till Sexmän för löpande året utsågos: F Rödje Rote Nämndeman Bengt Ersson i Rafvastbo. Hallsjö D o Bonden Er. Lundqvist i Granberga Huddungeby D o Daniel Månsson i Huddungeby. Sillbo D o Bonden Lars Ersson i Sillbo. Håcksby D o Ol. Söderlund i Björnarbo..5. Drängen Anders Persson i Huddungeby, som sistlidne December så illa Kylde sina fötter, att han efter att flera veckor åtnjutit läkarevård i Sala ännu vore sängliggande och icke längre kunde vårdas af sin husbonde förre Landbonden Per Persson, hade blifvit inhyrd hos Anna Brita Olsdotter på Prestgårds egor, men saknade alla tillgångar till lifsuppehälle. På framställning häraf beslöts att mat skulle till hans behof, som länge han vore sängliggande, ditskaffas från ett ¼ Mantal för hvarje dag och början dermed göras i Huddungeby och Sillbo. Uppläst och justeras: Uppl. 20/3 Den 13 de Mars Till Socknens Ombud vid Taxeringsberedningen valdes Nämndeman Jan Ersson i Håcksby och till Suppleant Bond. Ol. Jansson dersammastädes. Begge dessa protocoller upplästa och justeras. L.P.Pehrsson Olof Olsson i Sillbo Sillbo Uppl. 20/3. Den 16 de Maj Restlängd och Afkastningslängd å 1863 års Kronorutskylder upplästes och underskrefvos..2. Torparen Anders Ersson på Hallsjö egor uppvisade skinnet af 2 ne Räfvar, som i Wåhla Härad blifvit dödade. Uppläst och justeras. C.P. Lindblom Bengt Ersson Sid 12 Den 5 Juni Till denna Socknens Ombud vid Bevillnings-Taxerings-Komiteens för Huddunge, Vester Löfsta och Enåker Socknar, hvilken sammanträder å Gäst-

10 gifvaregården i Enåkersby den 4 nästkommande Juli kl. 10 f.m. utsågos: Orgelnisten och Skolläraren Joh. Er. Björkvall, Handelsman L.P. Carlsson, f.d. Nämndemannen Jan Ersson i Håcksby och Hemmansegaren Olof Söderlund i Björnarbo, samt till Suppleanter Bönderna Jan Ersson i Sisselbo och Carl Johansson i Sör Åmyra. C.M Ortman. Uppl. 12/6 64. Den 31 Juli Till Ordföranden hade en skrifvelse, undertacknad af åtta i Kommunalstämma röstberättigade församlingsmedlemmar, blifvit aflemnad af innehåll, att, som uppstått rörande omreglering af en del Länsmansdistrikter inom Länet och Huddunge Socken dervid skulle komma att finnas antingen med V. Löfsta och Enåker eller och med Nora till ett gemensamt distrikt, och att i händelse detta sednare alternativ, eller föreningen med Nora Socken kommer till verkställighet, flera olägenheter sokerniära uppoffringar deraf skulle blifva en följd, med de anhöllan om utlysande af Kommunalstämma med församlingen för att infordra dess yttrande i detta hänseende, samt att detta dess utlåtande i frågan till Kongl. Majts Befallningshafvande i Länet öfversända, - hade Kommunalstämma till denna dag blifvit utlyst. Sedan omförmäldte skrift blifvit uppläst, och de närvarande församlingsboerne blifvit tillsporde, om de????? omskrifne regleringsfråga voro af samma tanke med den, som stämman begärt, svarades ett enhälligt ja. Såsom skäl för denna sin önskan tanke ville de till protocollet hafva anfördt: 1o att då väglängden mellan Huddunge och Löfsta Kyrkor utgjorde 1 3/8 mil så vore den till Länsmansbostället i Nora 3 mil, och till Enåker Kyrka blott 1 1/8 mil. Sid 13 2 do Att församlingsboerne på sina ofta företagna resor till Enköping och Sala och Westerås förlades genom Vester Löfsta eller Enåker och då utan särskild tidspillan och kostnad ofta kunde uträtta sina ärender vid Krono-Länsmans Kontoret, om det vore der beläget, men till Nora Länsmans boställe kunde de aldrig komma utan att företaga en särskild och mer än debbelt så lång resa. 3 o Hade församlingen för öfver 20 år sedan hos Konungens Befallningshafvande begärt att få förenas med V. Löfsta i gemensamt Länsmansdistrikt och erhöll då Kon. Befallningshafvandes svar, att denna deras önskan skulle, efter dåvarande Kronolänsman Blombergs i V. Löfsta död, uppfyllas. Som detta icke då skedde, ville Socknemännen i största ödmjukhet nu förnya denna sin förut gjorda begäran, om Konungens Befallningshafvande dervid kan förta något afseende i händelse af omreglering utaf Länsmansdistrikter..2. Till Nämndeman i Thorstuna Härad efter aflidne Lars Petter Persson i Sillbo valdes Bonden Olof Söderlund i Björnarbo..3. Å de kalkstensbrott, som vid skiftet år 1772 och 1773 å samfäldta skogsmarken Huddungeby, Lagbo, Rafvastbo, Persbo, Sillbo, Sisselbo, Qvallan, Stymne, Harsbo, Järlebo och Pastorsbostället undantogos af oskifto till gemensamt gagn, hade sprängning icke allenast af delegare i Värnlaget skeddett, utan enskildta personer, som uti dessa kalkstensberg icke hade någon eganderätt, jemte en och annan delegare på sednare åren företagit sig att spränga och bortföra hundratals lass dels till eget bruk, dels till fremmande personer mot betalning, som de för sin enskildta del behöllo. Då dessa Kalkstensberg voro behöfliga för största delen af församlingen och på det att delegarnes rätt måtte bevaras, ansågs nödigt, att en ordningsstadga för sprängning i dessa Kalkstensberg blefvo uppgjord och lagligen fastställd. Upp-

11 Sid 14 görandet af en sådan stadga ansågs lämpligast kunna uppgöras ske af en der till utvald kommitte, hvari nu till ledamöter utsågos Bönderne Erik Bengtsson i Persbo, C.P. Lindblom i Huddungeby och Erik Jansson i Lagbo. Uppl. och justeras: Erik Jansson i Lagbo Nils Nilsson i ö.lenna Den 9 October Till Socknens Ombud vid den af Herr Kronofogden i Sala Rådhus den 15 dennes utsatta sammankomst för priskuranters upprättande valdes Nämndeman Olof Söderlund i Björnarbo. Den 16 October Beslöts att något ombud från Socknen icke skulle skickas till det af Herr Domhafvanden den 24 dennes uträtta val af Deputerad vid innevarande års Markegångssättning. Uppl. och justeras C.P. Lindblom C Johansson Sid 15 Den 27 de November Med anledning af en Herr Kronofogden C. E. Dillmans till Kongl. Majts Be. fallningshafvande ingifne skrifvelser med förslag till omreglering af 3 ne Länsmans distrikter i Länet, så att Norrbo Härad fördelades i tvenne och Länsmans tjensten i Huddunge indrages och denna Socken med Vester Löfsta och Enåker förenades, hvilken skrifvelse under den 11 dennes blifvit af Kongl. Majts Befallningshafvande till utlåtande hit remitterad, hade Kommunalstämma till denna dag blifvit utlyst. Sedan Tit. Dillmans Memorial blifvit uppläst afgåfvo församlingens medlemmar följande förklaring: Hvad först Länsmangöromålen i denna Socken anginge måste Tit. Dillmans ytt- rande i Memorialet, att de upptaga en ringa del af en verksam persons arbetstid, vitsordas som med förhållandet enligt, och att derföre under en tid af icke fullt tretio år denna Länsmanstjenst helt korta tider af samma person innehafts och till det mesta uppehållits indelat vikariater och tillförordnanden på kortare tid, så att under nämnde tidrymd den bestridts af Nio särskildta personer, hvilka således knapt hunnit blifva bekanta med folket och ortens förhållanden, förrän de åter afträdt från befattningen och att sannolikt vore, att det på samma sätt skulle fortfaru, så länge denna lilla Socken utgjorde ett distrikt för sig, hvilket ovannämnda förhållande hade med sig slika olägenheter. Hvad åter den frågan, med hvilken annan församling Huddunge uti omdkrifna hänseende lämpligast borde förenas, vidkomme, hade församlingens medlemmar flera gånger framställt den önskan, att i händelse af omreglering denna församling måtte förläggas till V. Löfsta och Enåker af de skäl, som uti till Kongl. Majts Befallningshafvande insändt Kommunalstämmoprotokoll af den 31 nästlidne Juli finnas upptagne. Den enda betänklighet, som härvid mötts, vore den omständighet, att i dessa tre Socknar icke finnes Länsmansboställe, utan innehafvaren af tjensten sjelf måste, hvar han kunde, förskaffa sig bostad, och denna således kunde blifva

12 belägen i yttersta ändan af distriktet, hvarigenom afståndet till de aflägsnast boende blefve stort, och desse vid utmätningsmål i synnerhet finge vidkännas tryckande omkostnader. Men församlingens ledamöter hoppades att ett sådant förhållande icke skulle inträffa, dels genom Kongl. Majts Befallningshafvandens föreskrift i detta falldels af tjensteinnehafvarens egen ontanke för egen beqvämlighet vid sysslans skötande, och ville alltså för sin del på dess af T.t. Dillman föreslagna ändringen ingå..2. För begagnandet ef den anskaffade likvagnen skulle inom Socknen betalas: Då selar och två hästar begagnades 1 Rdr. och då den köres med en häst och gaffel 75 öre, af hvilken betalning 25 öre för hvarje gång, som den gegagnades, skulle tillfalla den, som hålle vagn och selar rena. Om någon skulle vilja låna vagnen till annan församling borde derföre erläggas 4 Rdr. 50 öre. Upp. och justeras: C.P. Lindblom Jan Ersson i Sisselbo o Sid 16 Den 18 Dec Sedan Fjerdingsman Anders Ersson på grund af en under den 21 nästlidne November till Herr Kronofogden P.G. Walin utaf Herr Krono Länsman J. Östin ingifvne skrifvelse för ålderdom och sjuklighet förklarats icke längre lämplig att fortfara med Fjerdingsmans befattningen, utsågs nu enhälligt till Fjerdingsman i hans ställe Skomakaren Gustaf Bjurström. Och skulle lönen, som föut af Fjerdingsmannen sjelf uppburits, harefter utdebiteras och uppbäras af Kommunalnämnden..2. Till snöfogdar för år 1865 utsåges: För ploglaget N o Olof Persson i Rödje N o Inspekt. Kuylenstjerna i Hallsjö N o D o D o No Erik Larssons Enka i Vester Lenna N o Per Persson i Granberga N o Per Jonsson i Lagbo N o Olof Ersson i Rafvastbo N o Prosten J.F. Hagström N o Inspekt. D. Girelius i Hgeby N o Lars Olsson i Huddungeby N o And. Andersson Gl. Erik Olsson i D N o Erik Ersson i N. Åmyra N o Olof Olsson i Sillbo N o Erik Bengtsson i Persbo N o O. Söderlund i Björnarbo N o Per Persson i S. Åmyra.3. Då genom en verkställd lottning C.P. Lindblom i Huddungeby och Anders Andersson i Rafvastbo utgingo utur Kommunalnämnden valdes till ledamöter i derers ställe Erik Olsson i Huddungeby och Gl e Jan Jansson i Lagbo..4. Sedan Kommunalnämnden uppgjort ett förslag, som af Socknemännen ansågs lämpligtast, att i några mån för såväl denna som angränsande socknar söka få postens befordrande af Postverket så ordnat, att postkommunikationen för det oundgängliga behofvet erhålles

13 Sid 17 Sid 18 och Kommunernas samt enskildtas dryga kostnader och besvär för bref och penningars befordrande i någon mån lättnad, valdes till Ombud att fram derom till Kungl. Generalpoststyrelsen ingifva ansökning, Contr. Pr. Kyrkoh. i Nora C.A. Wilander, Brukspatronen P.M. Wetterqvist på Molnebo, Inspekt. Fr. Kuylenstjerna på Hallsjö, Kyrkovärden Erik Ersson i Huddungeby och Kommunalnämndens i Huddunge Ordförande Past. Adjunkten.5. Af Kommunalnämnden uppgjord fyrketalslängd granskades och godkändes..6. Med anledning af det vid innevarande års Landsting gjorda förslag, att alla marknader med undantag af Kreatursmarknader kunde och borde inom länet afskaffas, för öfver hvilket förslag, intaget i Kon. Befallningshafvandes Kungörelse under No 336 den 1 innevarande månad, Socknarne borde i Kommunalstämma afgifva sitt yttrande Vi hade Kommunalstämma för detta ändamål till denna dag blifvit utlyst, och förenade sig de närvarande om följande utlåtande: Vid betraktande af alla de oordningar i såsom onödiga marknadsbesök, af 2 i- synnerhet 1 de närmast städerna boende, dryckenskap, stölder och bedrägerier, hvilka med marknader voro förenade, kunde ingen rättänkande annat än önska, att den tid snart inträdde, då de för varuomsättningen kunde anses obehöfliga, och Med undantag af Norrlandsvaror kunde väl ock nästan alla utan svårighet förskaffa sig sina konsumtionsbehof genom handlanderna i städerna och på landet. Men då af dessa handlande ännu ingen vore känd, som uppköpte de husslöjdsalster, som i synnerhet den obesutne befolkningen, som hvilken på denna skogsort är stor, förfärdigade, och utan hvilken binäring den icke kunde lifnära sig, så kunde marknadernas borttagande icke tillstyrkas. Med undantag af plank och bräder vore Stockholm den enda stad, der någon säker afgång för trädvaror vore att påräkna. Men hufvudstadens innevånare kunde ej konsumera allt, och dessutom vore det för de fattigaste svårt att få sina varor så lång väg bortskaffade, utan måste de söka afsättning derå vid marknaderna i närmast belägna städer. Af dessa skäl, som kanske icke förefunnes för skogslös byggd, ansågo församlingens ledamöter, att marknaderna ännu åtminstone helst ingen jernväg berörde denna ort, vara oumbärlige..7. Räkning å utgifter och inkomster under året upplästes och godkändes och skulle bristen för anskaffandet af likvagn 27 Rdr. 1 Öre utdebiteras på fyrk jemte öfriga förut bestämda afgifter. Uppl. och justeras Olof Olsson i Sillbo Uppl. i Kyrkan 26/12 64 Bengt Ersson i Rafvastbo Den 22 Januari Med anledning af den tryckta penningeställningen i landet och den till följe deraf en hämmade rörelse i alla näringar samt nedtryckta priser i synnerhet å spannmål och skogseffekter i förening med tvenne års på denna ort af frost skadade grödor, jemte den omständighet, att ända till förleden gårdag i brist af snö inga skogskörslor eller utforningar af kol och trädvirke, som utgör denna orts egentliga inkomstkälla, kunnat verkställas, hade församlingsboer begärt, att Kommunalstämma måtte utlysas och församlingen till Kongl. Majts Befallningshafvande ingå med en ödmjuk framställning om framflyttande af Uppbörds stämmorna i Länet till början af April eller åtminstone till slutet af Mars månad. Alla närvarande förklarade, att ingenting i närvarande omständigheter kunde vara behöfligare och önskligare än ett sådant uppskof med allmänna uppbörden, emedan i annat fall en stor del af jordegarne

14 Sid 19 icke såge någon utväg att anskaffa penningar. Och beslöts alltså att genom insändande utdrag af detta protocoll, församlingen skulle i största ödmjukhet hos Kongl. Majts Befallningshafvande anhålla, att nu så vidt det vore med Dess gunst benägne åtgörande möjligt tiden för uppbörsstämmans i Länet detta år framflyttades såsom ofvan vördsammast framstäldt är. Uppläst och justeras. Matts Mattsson i Sillbo Erik Olsson Den 12 Februari Till denna Socknens Ombud vid Taxeringsberedningen för innevarande år valdes Bonden Olof Jansson i Håcksby och till Suppleant Bonden Jan Månsson i Huddungeby. Den 26 Februari Af ordföranden framställdes det af församlingsboer väckta förslag att inköpa halfa byggningen vid Klockaregården för att bereda särskild bostad åt Socknens Barnmorska, dels emedan den närvarande bostaden voro obeqväm isynnerhet e- medan dertill ej hörde någon större spis eller bakugn, dels emedan de för fattighjon afsedda tvenne rummen snart kunde blifva otillräckliga för behofvet och man då med större kostnad skulle nödgas uppföra nytt hus. Sedan öfverläggning härom en stund fortgått, beslöts att saken till slutligt afgörande skulle upptagas vid Kommunalstämma i dag 14 dagar till sedan så väl Fattigstugan som Boställshuset vid Klockaregården blifvit af församlingsboer besigtigade..2. Till Sexmän för löpande året valdes: i Rödje Rote Olof Ersson i Rafvastbo, för Hallsjö Rote Erik Andersson i Granberga, Huddungeby Rote Erik Bengtsson i Persbo, Sillbo Rote Olof Olsson i Sillbo och Håcksby Rote Jan Ersson i Håcksby. Sid Vid det val af Landstingsman för Thorstuna Härad, som å första rättegångsdagen af instundande Sommarting skall inför Härads Rätten verkställas, utsågs Nämndemannen Olof Söderlund i Björnarbo sotill denna Sockens Ombud..4. Vid det val af Landstingsman för Wåhla Härad, som å första rättegångsdagen af blifvande Lagtima Sommarting inom Häradet skall inför Härads Rätten verkställas, utsågs Nämndeman Gustaf Ingberg i Domarbo. Förestående 2 ne protocoller uppläste o justeras Erik Ersson i Huddungeby äldre Jan Jans son i Lagbo Den 12 Mars Enligt sednaste Kommunalstämmobeslutet af den 26 nästledne månad hade Socknemännen åter i dag sammanträdt för att afgöra, huruvida halfva byggnaden vid Klockaregården, eller gamla skollärarebostaden skulle användas till Barnmorskebostad, sedan såväl detta hus som fattigstugan blifvit af Kyrkovärdarne samt Bönderne Matts Mattson I Sillbo och Jan Olsson i Barkan besigtigade.

15 På grund af dessa församlingsboers utlåtande beslöts nu att nordöstra ändan af omskrefne byggnad skulle å blifvande Auction för Socknens räkning inropas och uppsättas på backen öster om fattigstugan till ofvan uppgifne ändamål. Som i äldre författningar någon grund för Barnmorskebostads uppförande och underhåll veterligen icke vore bestämd, skulle kostnaden för husets inköp och uppsättning på nya platsen betalas efter fyrk, och i sammanhang med pågående skolhus byggnad skulle de på egorne boende i likhet med hemmansegare utgöra gångled äfven vid detta byggnadsföretag. Sid Kyrkvärden Erik Ersson i Huddungeby och Fjerdingsman Bjurström utsågos att justera protocollet. Uppläst och justeras. Erik Ersson G. Bjurström Den 17 April Mantalslängden för året blef Socknemännen förelagd och med de anmärkningar, som af Pastor dervid gjort godkänd och underskrifven..2. Röstlängd å obetalte Kommunalutskylder upplästes, godkändes och underskrefs. Den 21 Maj Till elektor fördenna Socken vid det af Herr Domhafvanden utsättande val af Riksdagsfullmäktig i Bondeståndet vid den enligt Kongl. Majt s Nådiga Bref den 21 nästl. April till nästk. Oct. sammankallade Lagtima Riksdag utsågs församlingens ledamöter af Bondeståndet f. Nämndeman Jan Ersson i Håcksby..2. Till ledamöter från denna församling i Taxerings-Kommitteen för Löfsta, Enåker och Huddunge Socknar, hvilken sammanträder i Granberga d. 4 Juli Kl. 10 f.m. valdes Past. Adjunkten C.M. Ortman, samt Bönderna Olof Jansson i Håcksby, Olof Olsson i Huddunge, Gla Jan Jansson i Lagbo och till Suppleanter Per Persson och E. Lundqvist i Granberga. Sid Då under de sednare åren så mycket blifvit inom vårt land gjort för underlättande af kommunikationer orter imellan, och Rikets Höglofliga Ständer för sådant andamål beviljat betydliga penningebelopp, hafva Huddunge Församlingsboer länge varit betänkta på, att i största ödmjukhet vända sig till Kongl. Majts Befallningshafvande med vördsammaste anhållan, att efter förordnad undersökning samt benäget till Kongl. Majts och rikets Ständer göra framställning om anslag af allmänna medel till sänkande och borttagande af backar å allmänna landsvägen mellan Granberga gästgifvaregård i Huddunge Socken och Eklunda gästgifvaregård i Harbo Socken synnerligast på den del af omskrefven väg, som sträcker sig från Nötmyra backar till ungefär ½ mil från Ekelunda, på hvilket vägstycke utgörande blott ¾ mil finnes tio backar, som äro både branta och krokiga. Denna väg som utgör ett stycke af allmänna landsvägen mellan Gestrikland och Uppland öfver Gysinge broar, är utfartsvägen för denna orts största skogstrakt Nora och Huddunge Socknar till afsättningsorterna för dels skogsprodukter Upsala och Stockholm samt för By och Thorsåkers Bergs-

16 Sid 23 slagers smide å Upsala marknader. Med dessa tunga lass af jern- och skogseffekter befaras detta vägstycke alltid med stor svårighet och, som det löper genom skogstrakt, är det tidtals nästan ofarbart med lass, emedan backarna äro isbelagda under det hjuldon måste begagnas, hvar vid ofta händt att både lass och dragare störtat ned på sidorna om vägen, så att resor under dyra tider, som ofta utgör en stor del af vintermånaderna måste utom i största nödfall inställas eller företagas af flera i sällskap för att vara hvarandra till hjelp, eller, om resan gäller Stockholm, på en omväg tagas genom Vester Löfsta Socken. I sammanhang med nu omskrifne vägförbättring vore äfven lämpligt och önskligt, att ett nytt vägstycke om 2000 alnar blefve anlagdt genom Bergs by i Harbo Socken ned till allmänna landsvägen från Ö. Wåhla genom imellan Ekelunda och Svina byar, hvarigenom väglängden förkortades med två tredjedelar och backarna vid Ekelunda alldeles undvekos. På grund af anförda skäl våga Huddunge församlingsboer hos Kungl. Majs Befallningshafvande i största ödmjukhet göra framställning om gunstbenäget vidtagande af erforderliga åtgärder för afhjelpande af anförda hinder, för en oafbruten kommunikation från och genom denna ort. Uppl. och justeras. Uppl. 5/6 65. D.G, Girelius Jan Månsson Huddunge by Den 5 Juni Vid det till den 7 dennes kl. 3 eft.m. inför Thorstuna Härads-Rätt utsatta sammanträde med Thorstuna Allmänningsintressenter rörande årliga afverkningar af Allmänningens norra del, utsågs till Ombud för denna Socken Nämndeman Ol. Söderlund i Björnarbo. Den 10 Sept Till Rotehållarnes i denna Socknens Ombud vid det af Herr Kronofogden i Heby Gästgifvaregård den 18 dennes kl. 12 på dagen utsatta val af ledamot och suppleant som i Direktionen för till Knektolegomedelskassan samt Deputerade för granskning af nämnde Kassas förvaltning och räkenskaper, utsågs, Bonden Jan Ersson i Sisselbo. Uppl. och justeras: Bengt Ersson i Rafvastbo Jan Månsson i Huddungeby Sid 24 Den 24 de Sept På begäran af Herr Krono Länsman J. Östin hade Kommunalstämma till denna dag blifvit utlyst i ändamål, att Socknemännen måtte höras, huruvida den nu den om till efterrättelse liggande indelning för underhåll vintertiden af allmänna vägen skulle ytterligare från detta års slut, då de år färo förgångna, för hvilka den sednast blifvit antagen, ligger till grund för denna skyldighets fullgörande, eller ny delning begäras. På gjord framställning häraf antogs enstämmigt den nuvarande indelning för vinterväghållningen såsom gällande för ytterigare fem år, räknadt från den 1 nästkommande Januari.

17 Upplästoch justeras: Erik Ersson i Huddungeby Uppl. 8/ Jan Ersson i Håksby. Den 15 de October Vid deputerades sammanträde å Sala Rådhus Thorsdagen den 19 dennes kl. 12 på dagen för upprättande af Priskuranter för markegångssättningen valdes till Ombud för denna Bonden Olof Jansson i Håcksby. Uppl. och justeras: Bengt Ersson Rafvastbo Jan Ersson i Sisselbo Sid 25 Den 26 October Sedan Fattig Kassans och Fattigmagasinets räkenskaper blifvit af utsedde revisorer granskade och godkända förlades de nu Socknemännen och blefvo utan anmärkning underskrifne. Fondernas behållning vid 1864 års slut utgjorde: Fattig-Kassans: Utlånat :61. Contant :221/3. Summa 1631:831/3. Fattig-Magasinets: Råg :281/4. Korn : :231/4..2. Det lån,som år 1855 af Socknens gjordes ur Fattig-Kassan, stort 86 Rdr. 61 öre, hvilket användes till inköp af taktegel till gamla Skollärarebostaden skulle afskrifvas och hela försäljningssumman för huset användes till betalning af Nya Skolbyggnaden..3. Utom till betäcknande af vanliga afgifter till fattigvården, prostarvode m.m. skulle efter fyrk ingen vidare utdebitering för nästa göras, med undantag af inköpssumman för barnmorskebostaden 130 Rdr. utdebiteras.4. På framställning af ordförande i Huddunge Sockens Skarpskytte-Korps beslöts, att för bestridande af fraktkostnad för gevär ifrån Wisby samt andra nödiga utgifter skulle under 2 ne år uttaxeras 2 öre på hvarje fyrk In fidem Uppl. och justeras: L.D.Carlsson Jan Ersson i Sisselbo Sid 26 Den 19 de Nov I den särskilda Markegångs Nämnd, som enl. Kongl. Majts Nådiga Kungörelse den 11 Maj 1855 skall upprätta priskurant för de trenne sista månaderna af innevarande och de trenne första månaderna af nästkommande år, valdes till Ombud för denna Socken Bonden Erik Jansson i Lagbo och Suppleant

18 Bond. Erik Larsson i Huddungeby. Uppl. och justeras. C Johansson In fidem C.M. Ortman Sid 27 Den 17 December Då Socknens fattigmagasin, utgörande blott omkring 70 T r Spannmål, gåfve ringa afkastning, sedan räntan, till följe deraf att inga låntagare infunno sig, måst nedsättas från 4 till 2 Kappar på tunnan, så att besväret med dess handhafvande, om det skulle ersättas, medtage en stor del af dels räntevinst och Magasinet dessutom vore ingen till nytta af det skäl, att uti goda år låntagare saknades och vid infallande missvextår så obetydligt om räntan inbetaltes, att ingen deraf kunde erhålla hjelp, hvarjemte då denna lilla fond utlånad vore utlånad till omkring 70 personer, räntan och än mindre Kapitalet ordentligen inbetaltes och förluster ofta oundvikliga, beslöts, att alla lån skulle genast indrifvas och spannmålen nästkommande vår på Auction försäljas samt en kassa bildas under benämning Magasinskassan, hvars grundkapital aldrig finge minskas. För den årliga derå inflytande räntan skulle spannmål till de fattigas understöd inköpas. Dessutom öfverenskoms att under goda år låta hela fattigunderhållet utgå genom sammanskott och räntan läggas till Kapitalet, som genom att så ökas i en framtid blifva tillräckligt för bestridande af fattigunderhållet..2. Till ledamöter i den anbefalta Kommittén för insamlande af uppgifter till Jordbruksstatistiken valdes: Inspektor Kuylenstjerna i Hallsjö, Nämndeman Jöns Andersson i Rödje, ssamt Bönderne G le Jan Jansson i Lagbo, C.P. Lindblom i Huddungeby och Carl Johansson i S. Åmyra..3. Till Sexmän utsågos Anders Andersson i Rafvastbo, G. Ingberg i Domarbo, Lars Petter Jansson i Persbo, Matts Mattsson i Sillbo och Olof Jansson i Håcksby..4. Till revisorer öfver årets räkenskaper utsågos G le Erik Olsson i Huddungeb och Olof Jansson i Håcksby..5. Till Snöfogdar för år 1866 valdes: Ploglaget N o 1 P.E. Pettersson i Rödje N o 2 Jan Anderssons E a i Hertigbo N o 3 Inspektor Kuylenstjerna i Hallsjö N o 4 Nils Nilsson E a i Ö. Lenna. N o 5 Erik Lundqvist i Granberga N o 6 Erik Jansson i Lagbo N o 7 Bengt Ersson i Rafvastbo N o 8 Prosten Hagström N o 9 Inspekt.Girelius i Huddungeby N o Lars Larsson i D o N o 11 U. Erik Olsson i D o N o 12 Olof Ersson i N. Åmyra N o 13Matts Mattsson i Sillbo N o 14 Jan Larsson i Persbo

19 N o 15Anders Ersson i Håcksbytorp N o 16C. Johansson i S. Åmyra..6. Af Kommunalnämnden upprättad fyrktalslängd godkändes och underskrefs. In fidem Upp. och justeras Bengt Ersson i Rafvastbo C. Johansson Sid 28 Den 21 Januari Till god man vid Landtmäteriförrättningen i Wåhla Härad efter afledne Nils Nilsson i Ö. Lenna valdes Bonden Jan Olsson i Barkan..2 Till uppsyningsman öfver Förmyndares förvaltning af omyndigs egendom utsågs efter afledne Nils Nilsson i Ö. Lenna Kronolänsman J. Östin. 3. Till vice ordförande i Kommunalstämma utsågs Inspektor Kuylenstjerna i Hallsjö..4. Debiteringslängd å Kommunalutskylder för 1865 förelades godkändes och underskrefs. In fidem.5. Till Socknens Ombud vid det under instundande Wint.Ting med Thorstuna Härad utsatta sammanträde med nämnda allmänningsintressenter valdes Nämnd. O. Söderlund i Björnarbo. Uppl. och justeras Uppl. 4/2 66. Bengt Ersson i Rafvastbo Olof Söderlund i Björnarbo Den 25 Februari Till ledamot i Taxerings Beredningen innevarande år valdes för denna Socken Bonden Äldre Jan Jansson i Lagbo och till suppleant Rusth. Äldre Erik Olsson i Huddungeby..2. För att bereda tillgång till tjenligt fyllnadsämne för planering vid nya Skolhuset samt iståndsättande af den söderkörda vägen upp till gården beslöts, att på vinterföret skulle framföras 8 lass grus på hvarje Mantal. Uppl. och justeras Olof Söderlund Anders Andersson i Huddungeby Sid 29 Den 24 Mars Till elector för denna Socken vid blifvande val af Landstingsman och Suppleant för Våhla Härad utsågs Nämndeman Gustaf Ingberg i Domarbo..2. Till elector för denna Socken vid blifvande val af Suppleant och Landstings-

20 man i Thorstuna Härad utsågs Nämndeman Olof Söderlund i Björnarbo..3. Beslöts att Auction på Magasinssäden skulle utlysas till 3 jde dag påsk kl. 4 e.m. och de låntagare, som ännu ej inbetalt sin skuld lemnas tillfälle att det fullgöra samma dag imellan kl. 12 och 4 e.m. De som då icke betala anses vilja lösa sin ränta säd efter Auctions pris. Uppl. och justeras C Johansson sid 30 Den 15 de April Sedan en Skarpskyttekorps bildats äfven inom denna församling och hittills haft sina öfningar på Söndagarna, emedan tjenare icke dertill icke haft någon annan ledig tid, men sådant medfört flera olägenheter, såsom störande af sabbatsfriden, föga ordning vid öfningarna, som dels ordentligt ojemnt begagnats och dels tagits mera på lek än allvar, samt korpsen fallande i anseende hos alla dem som i denna nya inrättning velat finna något för Fäderlandets framtid betryggande, hade Kommunalstämma till denna dag blifvit utlyst för att öfverlägga om detta ärende och öfverenskomma om några åtgärders vidtagande till afhjelpande af omskrifne öfverklagade olägenheter. Efter någon öfverläggning beslöts att tills vidare 5 Söcknedagar om året skulle lemnas fria för Skarpskyttekorprens undlemman? till öfninger neml. tredjedag påsk och Pingst och annandag midsommar samt en dag imellan Pingst och midsommar efter slutadt vårbruk och en mellan midsommar och höbergningen. Och ansågo de närvaran- de någon annan åtgärd icke af församlingen böra vidtagas eller några flera fria dagar nu beviljas. In fedim Uppl. och justeras. Erik Jansson i Lagbo L. Larsson? Den 29 de April Mantalslängden för innevarande år förelades Socknen och med de anmärkningar, som af Pastors Embetet blifvit gjorda, godkändes och underskrefs..2. Restlängd å obetalte Kommunalutskylder upplästes och ansågos de derå upptagna restande och böra af dem påförda afgälder betala. Uppl. och justeras L.Carlsson Erik Jansson i Lagbo Den 10 Juni Till ledamöter i årets Bevillnings-Taxerings-Kommitté som sammanträder å Heby Gästgifvaregård i Löfsta S n den 5 instundande Juli kl. 10 f.m. valdes G le Jan Jansson i Lagbo, Anders Jansson i Runviken, Handelsman L.E. Carlsson och Past. Adj. C.M. Ortman och Suppleanter Bönderna Jan Månsson och Äldre Erik Olsson i Huddungeby. Uppl. justeras. In fidem

21 Anders Jansson Per Erik pettersson Sid 31 Den 15 Juli Sedan af dertill valde revisorer Fattig-Kassans och Fattigmagasinets räkenskaper för år 1865 blifvit granskade och utan anmärkning lemnade, förelades de nu Socknemännen, godkändes och underskrefvos. Fondernas behållning vid 1865 års slut utgjorde: Fattig-Kassans Utlånat Contant : 4 S ma 1399: 4. Fattig-Magasinets: Råg T r ½ Korn T r 31 7/8 S ma 73 T r. 3/8.2. Röstlängd å Krono-Utskylder upplästes, godkändes och underskrefs,.3. Till den ena af kamrarna i Barnmorskebostaden skulle en simpel Kakelugn köpas..4. Till Sexmän valdes: För Norr Åmyra Rote Erik Olsson i N. Åmyra Håcksby Anders Jansson i Runviken. Huddungeby Jan Larsson i Persbo. Hallsjö Per Persson i Domarbo Rödje And. Ersson i Djurkarlsbo. In fidem Uppl. och justeras. Jan Ersson i Sisselbo Jan Månsson i Huddunge by Sid 32 Den 12 Augusti Med anledning af Kongl. Majt s den 22 nästledne Juni fastställda nya Riksdags- Ordning och Herr Domhafvandens till den 25 i denna månad kl. 12 på dagen å Heby Gästgifvaregård i V. Löfsta Sn utlysta val af en ledamot i Riksdagens Andra kammare hade församlingens till Riksdagsmannaval berättigade innevånare genom en från predikstolen 3 e Söndagar uppläst kungörelse blifvit till Kommunalstämma sammankomst i Sockenstugan denna dag kallade. Sedan de.. i Riksdagsordningen, hvilka angå val af ledamöter i Andra Kammaren blifvit upplästa, framställdes först den frågan: Hvilketdera valsättet, det omedelbara inför Kommunalstämmans Ordförande i hvarje Kommun af alla röstberättigade, eller det medelbara genom utsedda elektorer inför Herr Domhafvanden, anse de närvarande böra begagnas? Efter en längre stunds öfverläggning ansågo de närvarande, synnerligast af det skäl, att för det omedelbara valsättet ingenting vore förberedt och hvartill tid eller medel fanns till något meddelande Kommunerna imellan inom den vidsträckta valkretsen, det medelbara valsättet nu borde begagnas och elektorer för det af Herr Domhafvanden utsatta val utses. Vid

22 anställd omröstning erhöllo Bonden Erik Jansson i Lagbo och f. Nämndeman Jan Ersson i Håcksby de flesta rösterna, neml. af 13 afgifna röster den förre 10 och den sednare 8, och förklarades alltså dessa såsom församlingens elektorer vid det utlysta Riksdagsmannavalet..2. Ledamöterna för Direktionen för årensningen genom Huddunge Sn till Karbo sjö hade, sedan de i 3 år innehaft nämnde uppdrag, derifrån blifva befriade, hvartill de enligt stadgarne hade rätt. Intressenterna uppmanades nu derföre att utse ny Direktion. Förrän val verkställas anhölls de närvarande enhälligt, att Herr Inspektör F. Kuylenstjerna ville måtte qvarstå och fortfarande åtaga sig ordförandeskapet. Då han härtill lemnade sitt bifall invaldes såsom nya ledamöter Kyrkovärden Erik Ersson i Huddungeby och Bonden Olof Olsson i Siggberg. Uppl. och justeras äldre Jan Jansson Lagbo Jan Ersson i Sisselbo Sid 33 Den 26 Augusti Då Kon. Befallningshafvande i Kungörelse af den 15 dennes, med tillkännagifvande af till Riksdagsmannaval i Andra Kammaren röstberättigades i Vester Löfsta o Simtuna Församlingar anmälda beslut, att använda det omedelbara valsättet, anbefallt Ordförandena i kommunalstämmorna inom öfriga Kommuner i Thorstuna, Simtuna, Öfver Tjurbo och Wåla Häraders Domsaga infordra röstberättigades röster, huruvida de biträda omförmälte beslut, hade sammanträde med röstberättigade till denna dag genom från predikstolen tvenne Söndagar uppläst kungörelse blifvit utlyst. Sedan ärendet blifvit af ordföranden vederbörligen föredraget framställdes en så lydande Voteringsproposition: De af röstberättigade, som biträda Vester Löfsta och Simtuna församlingars beslut om det omedelbara valsättet rösta: - Ja-, och de, som förkasta det medelbara sättet rösta Nej. - Den derefter anställda votering utföll med Sex /6/ Ja och fem /5/ nej.- In fidem Justeras Bengt Ersson i Rafvastbo äldre Jan Jansson Lagbo Den 9 September Då det till den 25 uti nästledne månad utsatta val af en ledamot i Riksdagens Andra Kammare för Thorstuna, Simtuna, Öfver Tjurbo och Wåhla Häraders Domsaga blifvit af förekomna skäl instäldt och Herr Domhafvanden enligt dervid fattadt beslut medelst utfärdad Kungörelse utsatt omskrefne val att förrättas å Heby Gästgifvaregård i V. Löfsta Socken den 22 uti innevarande månad klock fyra eftermiddagen, hade de valberättigade för utseende af elektorer till denna dag blifvit kallade till sammanträde i Skolhuset. Vid anställd omröstning votering erhöll förre Nämndemannen Jan Ersson i Håcksby och Bonden Erik Jansson i Lagbo de flesta rösterna, neml. af 9 afgifna röster den förre 9 och den sednare 8, och förklarades alltså omskrefne Jan Ersson i Håcksby och Erik Jansson i Lagbo såsom Församlingens elektorer vid ofvan omförmäldte Riksdagsmanna val. Sid 34 Den 9 de Sept Sedan ifrån den 1 i denna månad Huddunge blifvit med V. Löfsta och Enåker förenadt till ett Länsmansdistrikt och Krono Länsman Söderberg hade sin bostad i V. Löfsta hade han gjort framställning deerom, att Kronoposten borde derifrån hit

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877

Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877 Ett samarbete inom Heby kommun 1998. Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger

Läs mer

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008.

Östervåla. Kommunalstämmoprotokollsbok. Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Östervåla Kommunalstämmoprotokollsbok 1863 1882 Renskrivits av Monica Lundquist, Tärnsjö 2008. Protokoll hållet i kommunalstämma med Öster Wåhla församling den 4 januari 1863..1. Sedan söndagen den 28

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862.

Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Protokoll skrivet vid lagligen utlyst ordinarie Kommunalstämma med Harbo församling den 22 december 1862. Fyrktalslängden upplästes och granskades, samt lemnades utan anmärkning. Företogs kommunalnämndens

Läs mer

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen den 22 Mars 1870 Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade ledamöter.

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871. 1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100 D per

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012.

Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll från Bro och Låssa Kommunalstämma 1871 1950. Sammanfattning och moderniserad stavning gjord av Gudrun Sandén med början 2012. Protokoll hållet i Kommunalstämma med Bro och Låssa socknar i skolhuset

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1900 02 04 2 Val av ledamöter i bevillningsberedning 3 Val av fjärdingsman 4 Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden 5 Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer