Tio år med svensk folkhälsopolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio år med svensk folkhälsopolitik"

Transkript

1 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer

2 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer

3 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2013, R 2013:03 ISSN ISBN (pdf) ISBN (print) OMSLAGSFOTO: Photos.com, Thinkstock FOTO INLAGA: Photos.com GRAFISK PRODUKTION: AB typoform TRYCK: Davidsons Tryckeri AB, Växjö, 2013

4 Innehåll 4 Förord 5 Definitioner av begrepp 8 Sammanfattning 10 Summary 12 Inledning Bakgrund 13 Utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer Metod 28 Resultat Kommuner tio år med Sveriges folkhälsopolitik 28 Länsstyrelser tio år med Sveriges folkhälsopolitik 44 Landsting och regioner tio år med Sveriges folkhälsopolitik 49 Myndigheter tio år med Sveriges folkhälsopolitik 62 Ideella organisationer tio år med Sveriges folkhälsopolitik Diskussion 78 Avslutande reflektioner 79 Referenser 84 Bilaga 1

5 Förord Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att analysera och följa upp folkhälsomålet och de elva målområdena som ingår i Sveriges folkhälsopolitik (Regeringens proposition 2002/03:35). Den första folkhälsopolitiska rapporten gavs ut år 2005 och den andra i november Rapporterna ger regeringen dels en överblick över folkhälsans utveckling, dels rekommendationer för framtida satsningar. Glädjande nog kan vi konstatera att många av våra rekommendationer har uppmärksammats i regeringens strategiska val och prioriteringar inom folkhälsoområdet. Syftet med den här rapporten, som bygger på flera enkätundersökningar, är att beskriva hur det övergripande folkhälsomålet och de elva målområdena genomsyrar folkhälsoarbetet i Sverige under perioden I undersökningarna har vi fokuserat på planering, genomförande, prioritering och uppföljning av olika folkhälsoinsatser. Resultatet visar att folkhälsopolitiken har underlättat för kommuner, landsting och regioner att bedriva ett systematiskt folkhälsoarbete. Många goda exempel visar att folkhälsopolitiken används som ett verktyg för att prioritera arbete som skapar förutsättningar för en god hälsa bland grupper med sämre livsvillkor. Men, resultatet visar också att det efterfrågas mer nationellt samlade data som beskriver bestämningsfaktorernas utveckling på lokal nivå, tydligare mål för folkhälsoarbetet och bättre styr- och ledningssystem på olika nivåer. Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett bra underlag för politiker och beslutsfattare inför kommande politiska strategiska val och prioriteringar när det gäller satsningar som kan förbättra framtidens folkhälsa. Projektledare och författare har varit Marlene Makenzius. Kvalificerad utredare Kontie Moussa, har författat kapitlet om folkhälsans utveckling i befolkningen. Ansvarig avdelningschef har varit Anna Bessö. Utredarna Mikael Nordberg och Mona Lakso samt experterna Anita Linell och Sven Bremberg har arbetat fram frågorna i enkäten. Professor Johan Hallqvist vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet har genomfört den vetenskapliga granskningen av rapporten. Vi vill rikta ett särskilt tack till de kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer som deltagit i enkätundersökningarna. Höga svarsfrekvenser visar på ett starkt engagemang i folkhälsoarbetet. Östersund, maj 2013 Sarah Wamala Generaldirektör 4 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

6 Definitioner av begrepp Bestämningsfaktorer för hälsa Bestämningsfaktorer för hälsa är faktorer i människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. Det finns olika sorters bestämningsfaktorer som övergripande handlar om livsvillkor, levnadsvanor och strukturella faktorer. Exempel på faktorer som påverkar livsvillkoren är kön, arv, ålder, utbildning, sysselsättning och boendemiljö. Motion och tobaks- och alkoholvanor är exempel på levnadsvanefaktorer. Strukturella bestämningsfaktorer är hur samhället är organiserat, exempelvis hur välfärdspolitiken är utformad. Det innebär att bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa (Dahlgren & Whitehead, 1992). Folkhälsa Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd, det tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa bör således innebära att hälsan är så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället (World Health Organization [WHO], 2008). Folkhälsoarbete Folkhälsoarbete kallas även för hälsofrämjande arbete. Det innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Folkhälsoinsatserna kan bedrivas av många olika samhällsaktörer och riktas till hela samhället, grupper och individer. Fokus ligger på friskfaktorer och skyddsfaktorer, som håller människor friska och främjar välbefinnande och livskvalitet (Janlert, 2000). Hållbar utveckling Hållbar utveckling är ett begrepp som ansluter till folkhälsobegreppet. Begreppet användes av Brundtlandkommissionen och definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov (Keeble, 1987; Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013). En hållbar utveckling i samhället har tre dimensioner som är beroende av varandra: Ekonomisk ekonomiska resurser, tillväxt och utveckling. Social aspekter av människors behov och utveckling, sociala resurser och fattigdomsbekämpning TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 5

7 Miljö yttre förhållanden som påverkar allt liv, som luft, vatten, mark, naturresurser, samt människans samspel mellan dessa. Miljön är överordnad de andra dimensionerna. Hälsa Enligt WHO:s definition är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp. Hälsa inbegriper fyra positiva värden: långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt liv. I definitionen betonas att en god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess individer och inte som ett mål i sig (World Health Organization [WHO], 2008). Hälsofrämjande hälso- och sjukvård En hälsofrämjande hälso- och sjukvård ställer krav på samverkan med andra samhälleliga aktörer då många viktiga arenor ligger utanför ramen för hälso- och sjukvården. En hälsoorientering av hälso- och sjukvården innebär att man inte definierar hälsa enbart i biologiska och medicinska termer utan tar hänsyn till individens egenupplevda hälsa och välbefinnande. I ett hälsoorienterat förhållningssätt ingår även att arbeta med den egna psykosociala arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Riskfaktorer, friskfaktorer och skyddsfaktorer Riskfaktorer ökar risken för ohälsa och friskfaktorer och skyddsfaktor främjar hälsa och förebygger ohälsa. Exempel på riskfaktorer är rökning och arbetslöshet. Exempel på friskfaktorer är fysisk aktivitet och trivsel i skolan, medan god ekonomi och nära relationer är exempel på skyddsfaktorer. Friskfaktorer och skyddsfaktorer är utgångspunkterna för det hälsofrämjande perspektivet (Dahlgren & Whitehead, 1992; Janlert, 2000). Styr- och ledningssystem Med styr- och ledningssystem menar vi i denna rapport de som styr och leder folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå. En viktig förutsättning för det framtida hälsofrämjande arbetet och för att prioriteringar ska få genomslag är att arbetet låter sig styras av centralt framtagna rekommendationer och riktlinjer. Lika viktigt är det att skapa former för att öka personalens inflytande och möjligheter att påverka hur verksamheten ska nå målen (Jönsson, Arvidsson, Levin, & Rehnberg, 2004; Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Det innebär att styr- och ledningssystemen i sin tur måste styras av hälsofrämjande perspektiv som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den (Forslin, Rooth Moller, Andersson, Sohlberg, & Tillgren, 2012). 6 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

8 Sveriges folkhälsopolitik Hösten 2000 överlämnade Nationella folkhälsokommittén sitt slutbetänkande Hälsa på lika villkor nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) till regeringen. Våren 2003 fattade riksdagen beslut om ett övergripande nationellt mål och elva målområden för det samlade folkhälsoarbetet (Regeringens proposition 2002/03:35). Ett tydliggörande av målen görs våren 2008 i En förnyad folkhälsopolitik, men den övergripande målstrukturen bevarades (Regeringens proposition 2007/08:110). År 2012 inkom skrivelsen som förtydligar att den enskilde ska få hjälp att sköta sin hälsa genom en effektiv samverkan mellan offentliga, privata och civilsamhällets aktörer (Skr. 2011/12:166). Förverkligandet av en sådan politik vilar på fem viktiga byggstenar: Start goda uppväxtvillkor för barn och unga. Stöd som underlättar hälsosamma val. Skydd effektivt och säkert skydd mot hälsohot. Samverkan gemensamt ansvar för en god hälsa. Stärkt kunskapsstyrning sprida kunskap om metoder som fungerar. TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 7

9 Sammanfattning och utgår från det övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Regeringens proposition 2002/03:35). Centralt för regeringen och andra folkhälsoaktörer på nationell, regional och lokal nivå, är genom uppföljningar få ökad kunskap om hur olika insatser påverkar hälsan i befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har uppdraget att följa utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och att utvärdera insatserna på folkhälsoområdet. Syftet med den här rapporten, som bygger på flera enkätundersökningar, är att beskriva hur det övergripande folkhälsomålet och de elva målområdena genomsyrar folkhälsoarbetet i Sverige under perioden I undersökningarna har vi fokuserat på planering, genomförande, prioritering och uppföljning av olika folkhälsoinsatser. Resultatet visar att folkhälsopolitiken har underlättat ett systematiskt folkhälsoarbete bland majoriteten av de svarande kommunerna, landstingen och regionerna. Det är vanligare att man använder det övergripande folkhälsomålet och de elva målområdena i planeringen av folkhälsoinsatserna än i uppföljningen. Hälften av de svarande myndigheterna och ideella organisationerna hade god kännedom om Sveriges folkhälsopolitik, men få anser att folkhälsopolitiken underlättar deras arbete. Folkhälsopolitikens övergripande mål och de elva målområdena används i begränsad omfattning i planering och uppföljning av myndigheters och ideella organisationers arbete. Men, alla myndigheterna och ideella organisationerna som har svarat prioriterar särskilt utsatta grupper, framför allt barn, unga och äldre. Folkhälsopolitiken är tvärsektoriell Målområden som kommuner, landsting och regioner har prioriterat särskilt i folkhälsoarbetet under de senaste nio åren är barns och ungas uppväxtvillkor delaktighet och inflytande i samhället hälsofrämjande hälso- och sjukvård fysisk aktivitet matvanor och livsmedel sexualitet och reproduktiv hälsa förebyggande arbete med alkohol och tobak. 8 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

10 Resultatet visade i flera fall på systematiskt arbete och framsteg i det lokala och regionala folkhälsoarbetet inom delar av de tre strategiska områdena: Goda uppväxtvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor och Alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel och spel. Välfärdsbokslut, föräldrastödsinsatser och Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande riktlinjer är exempel på insatser som under de senaste åren fått ett starkt genomslag på kommunal och regional nivå. I den här rapporten beskrivs flera exempel på tvärsektoriell samverkan mellan olika folkhälsoaktörer. Men, utrymme finns för att vidareutveckla samverkansformer mellan olika folkhälsoaktörer i tydliga nationella styrdokument. Länsstyrelserna har prioriterat målområdesbaserat arbete och inriktningen för politiken är alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länen och regionerna. Den nya ANDT-strategin är en viktig motor i arbetet och målsättningen är att utveckla ett strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt ANDT-arbete. Hälften av kommunerna och flertalet av landstingen och regionerna använder specifika indikatorer för att mäta sina mål för folkhälsoarbetet. Många i enkätundersökningen efterfrågade fler mätbara mål för sin egen verksamhet, data på lokal nivå och på stadsdelar, som är jämförbara med utvecklingen i resten av riket. Bättre styr- och ledningssystem på olika nivåer var också något som ansågs vara viktigt för att utveckla uppföljningen av folkhälsoarbetet. Avslutande reflektioner Medverkan i undersökningen och exemplen som beskrivs visar på ett stort engagemang bland viktiga folkhälsoaktörer på alla nivåer. Folkhälsopolitiken har underlättat ett systematiskt folkhälsoarbete bland majoriteten av de svarande kommunerna, landstingen och regionerna. Folkhälsopolitiken används som ett verktyg för att prioritera insatser, ofta i samverkan med andra folkhälsoaktörer, för att ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Regionalt och lokalt pågår ett systematiskt folkhälsoarbete inom delar av de tre strategiska områdena: Goda uppväxtvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor, samt Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Folkhälsopolitikens övergripande mål och de elva målområdena används oftare som stöd i planeringen av folkhälsoinsatserna än i uppföljningen av dem. Förbättringsområden som aktörerna själva lyfter, är behov av tydliga delmål för folkhälsoarbetet samt att utveckla uppföljningssystem. TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 9

11 Summary Ten years of Swedish public health policy of public health is multi-sectorial and is based on the overarching national objective of creating societal prerequisites for good health on equal terms for the entire population. The focus for the government and other public health stakeholders at national, regional and local level is to gain more knowledge, by means of follow-up activities, of how different interventions affect the population s health. One of the tasks of the Swedish National Institute of Public Health is to monitor the development of health determinants and evaluate public health interventions. The purpose of the report is to describe how the overarching public health objective and the 11 objective domains permeate the public health efforts during the period The survey highlights how public health practice is systematised through setting up priority areas, planning and monitoring at local, regional and national levels. The results show that the public health policy has facilitated systematic public health activities in most municipalities, county councils and regions. It is more common to use the overarching public health objective and the eleven objective domains in the planning rather than in the monitoring of public health interventions. Half of the authorities and non-profit organisations that responded to the survey stated that they had good knowledge of Sweden s public health policy, but few of them stated that the public health policy has facilitated their work to enhance population health. The overarching aim of the public health policy and the objective domains is used to a limited extent in the planning and following up of authorities and non-profit organisations work. However, all of the authorities and non-profit organisations that responded to the survey prioritise particularly vulnerable groups, first and foremost children, young people and the elderly. Objective domains given particular priority in public health efforts by municipalities, county councils and regions over the last nine years are: The overarching aim conditions during childhood and adolescence participation and influence in society health-promoting health services physical activity eating habits and food sexuality and reproductive health prevention on alcohol and tobacco. In many cases the results show systematic work and progress in local and regional public health efforts in all aspects of the strategic areas Good Living Conditions, 10 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

12 Health-promoting Living Environments and Living Habits, and prevention of Alcohol, Illicit Drugs, Doping, Tobacco and Gambling. Welfare balance sheets, parental support and the Swedish National Board of Health and Welfare s National Guidelines for Methods of Preventing Disease are examples of interventions that have had a very strong impact on the municipal and regional level over the past ten years. Examples of broad, cross-sectorial collaboration that encompass municipalities, county councils, regions, authorities, local and regional organisations, trade and industry, universities and civil society are described. Nonetheless, there is still room for development of different forms of collaboration. The county administrative boards have prioritised public health efforts based on the objective domains focusing on alcohol, illicit drugs, tobacco and doping (ANTD) in the counties and regions. The new ANTD strategy is an important motor for work in this area and the objective is to develop structured, long-term, knowledge-based local ANTD activity. Half of the municipalities and most of the county councils and regions use specific indicators to measure their public health efforts goals. Seven of the ten authorities that responded and ten of the 36 non-profit organisations use indicators that are relevant to the public health policy to monitor and measure their goals. This is in line with the attempts to establish goals and data for their own activities and for the local and city district levels that can be compared with development in the rest of the country. Improved control and management systems at different levels were also considered important to develop the monitoring of public health efforts. Summarising reflections The high participation rates in the survey and the examples described show that there is a high level of engagement among important public health actors at all levels to enforce the national public health policy. The majority of respondents (municipalities, county councils and regions) change to demonstrate that the national public health policy has facilitated systematic public health praxis. The national public health policy has been used as a tool, often in collaboration with other public health stakeholders, to prioritise efforts to create societal conditions for good health on equal terms for the entire population. Systematic public health efforts are being made regionally and locally in the three strategic areas: Good living conditions, Health-promoting living environments and living habits, and Alcohol, Illicit drugs, Doping, Tobacco and Gambling. The overarching public health aim and the eleven objective domains are used more often in the process of planning than in the monitoring public health efforts. Areas of improvement identified by stakeholders are a need for clear targets and a monitoring system for public health practise. TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 11

13 Inledning regeringens uppdrag att följa upp, analysera och utvärdera den nationella folkhälsopolitiken (Regeringens proposition 2007/08:110). Det övergripande målet för arbetet med folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för folkhälsa som beslutades av riksdagen 2003 (Regeringens proposition 2002/03:35). De elva målområdena för Sveriges folkhälsopolitik är Statens folkhälsoinstitut har 1. delaktighet och inflytande i samhället 2. ekonomiska och sociala förutsättningar 3. barns och ungas uppväxtvillkor 4. hälsa i arbetslivet 5. miljöer och produkter 6. hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. skydd mot smittspridning 8. sexualitet och reproduktiv hälsa 9. fysisk aktivitet 10. matvanor och livsmedel 11. tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Folkhälsa handlar därmed om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. För att presentera en mer övergripande bild av de olika målområdena har vi i denna rapport valt att sammanföra de elva målområdena till tre strategiska områden som användes i Folkhälsopolitisk rapport 2010 (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Dessa tre är Goda livsvillkor, Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). De tre strategiska områdena baseras på att de tre första målområdena gäller faktorer på samhällsnivå, medan övriga åtta främst berör faktorer i människors livsmiljöer eller fokuserar på en viss levnadsvana. Det finns många myndigheter som mer eller mindre arbetar med de elva målområdena, men Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att följa upp, analysera och utvärdera den målbaserade folkhälsopolitiken. Syftet med den här rapporten är att beskriva hur det övergripande folkhälsomålet och de elva målområdena genomsyrar folkhälsoarbetet bland lokala, regionala och nationella folkhälsoaktörer. Redovisningen bygger på resultat från enkätundersökningar bland representanter från kommuner, landsting och regioner, länsstyrelser, 12 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

14 myndigheter som har folkhälsouppdrag och ideella organisationer. Fokus i undersökningarna har varit på planering, genomförande, prioritering och uppföljning av folkhälsoinsatser under perioden Rapporten vänder sig i första hand till politiker och beslutsfattare som arbetar på nationell, regional och lokal nivå, men även praktiker och sakkunniga. Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett bra underlag för politiker och beslutsfattare inför kommande politiska strategiska val och prioriteringar när det gäller satsningar som kan förbättra framtidens folkhälsa. Bakgrund Internationellt perspektiv Begreppet globalisering används för att beskriva de ekonomiska, sociala och politiska samband som finns världen över. Globaliseringen påverkar mer eller mindre alla länder och alla människor. Ambitionen att minska ojämlikheten i befolkningens hälsa vilar på en global värdegrundsuppfattning om att hälsa är en mänsklig rättighet Alla människor ska ha möjlighet och stöd för att uppnå sin fulla hälsopotential samt välbefinnande (Marmot & Wilkinson, 2006; World Health Organization [WHO], 2008). Att upp-nå denna vision anses som en av de största hälsopolitiska utmaningarna i modern tid. Ett skäl att arbeta för en jämlik hälsa är att en god hälsa i befolkningen är en drivkraft för den allmän na samhällsutvecklingen, en viktig faktor för social och ekonomisk utveck ling (Marmot & Wilkinson, 2006). De hälsoproblem som rika och fattiga länder har är alltmer likartade, och de måste lösas. Världshälsoorganisationen (WHO) tillsatte 2005 Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (Marmot & Wilkinson, 2006). Dess uppgift är att påvisa möjligheter att uppnå jämlikhet i hälsa och att verka för en global mobilisering. Under arbetets gång har flera länder och organ anslutit sig som samarbetspartner till kommissionen, inklusive Sverige. Kommissionen uppmanar WHO och alla regeringar att ta initiativ till globala åtgärder för att påverka de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, i syfte att uppnå jämlikhet i hälsa. Det är möjligt att påverka viktiga bestämningsfaktorer för hälsa genom både politiska beslut och människors val av levnadsvanor och livsstil (Linell, Richardson, & Wamala, 2013; Lundberg et al., 2008; Lundgren, 2008; Oliver, 2006). Många länder har nationella folkhälsomål och folkhälsopolitiska strategier. Men med tiden har det skett en förskjutning från den traditionella folkhälsopolitiken till det som kallas för The New Public Health. Den svenska folkhälsopolitiken är ett exempel på detta, den lägger stort fokus på den sociala miljöns betydelse för folkhälsan. Den svenska modellen är ett genombrott för nytänkandet och kallas ibland för tredje vågen av en folkhälsorevolution (Kickbusch, 2003). Utvecklingen innebär att man flyttar fokus från individens hälsoresurser och förutsättningar till frågor som berör rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, miljö, politisk styrning, TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 13

15 och social och ekonomisk utveckling (Friel, Marmot, McMichael, Kjellström, & Vågerö, 2008). Sverige har i ett internationellt perspektiv en lång tradition av att bedriva en aktiv folkhälsopolitik. Den mångfald av insatser som genomförts har förbättrat hälsan och förlängt medellivslängden i befolkningen (Hogstedt, Lundgren, Moberg, Pettersson, & Ågren, 2004; Linell et al., 2013; Ågren, 2001). Förutsättningarna för hälsa bland exempelvis barn och unga har förbättrats på många områden. Men olika grupper har olika förutsättningar och skillnaderna har inom en del områden ökat (Statens folkhälsoinstitut, 2013a). Nationellt folkhälsopolitiskt perspektiv I linje med WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (World Health Organization [WHO], 2007), betonar En förnyad folkhälsopolitik (Regeringens proposition 2007/08:110), vikten av att ha en helhetssyn på människan. Den övergripande målsättningen med Sveriges folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor i hela befolkningen. Det innebär att man ser hälsans ojämlika fördelning mellan och inom olika grupper som en ett centralt problem. I propositionen framhålls behovet av en samlad folkhälsorapportering som gör det möjligt att följa upp politiken genom att analysera och bedöma effekterna av insatserna inom de elva målområdena (Regeringens proposition 2007/08:110). Fördelen med att utgå från bestämningsfaktorer är att målen blir åtkomliga för politiska beslut och därmed kan påverkas genom olika samhällsinsatser (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013; Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Dahlgrens och Whiteheads modell (Dahlgren & Whitehead, 1992) hjälper till att förklara hur sociala ojämlikheter i hälsa skapas. Genom samspel mellan flera olika nivåer påverkas hälsan hos individer och grupper (figur1). Modellen är indelad i fyra nivåer där den första nivån står för övergripande strukturella faktorer, såsom samhällsekonomi, kultur och miljö. Andra nivån utgörs av människors livsvillkor. Dit hör den materiella och sociala kontext där människor lever, studerar eller arbetar, och som bestäms av bland annat boende, utbildning, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård. Den tredje nivån handlar om levnadsvanor, såsom matvanor, rökning och alkoholkonsumtion. Den fjärde nivån står för sociala nätverk och relationer, till exempel familj, vänner och intresseorganisationer. Den innersta kärnan består av faktorer som individen själv bär på, det vill säga ålder, kön och arv. 14 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

16 Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer för barn och unga. Källa: Statens folkhälsoinstitut. Bearbetad illustration efter Göran Dahlgrens och Margret Whiteheads original. MILJÖ Sam Trafik Boende Arbetslöshet Arbetsmiljö hällse konomiska stra t Utbildning Matvanor Jordbruk och livsmedel Sociala nätverk Tobak Socialt stöd Ålder Individ Familj Kön r Fritid och kultur Sexualitet och samlevnad Narkotika Alkohol egie Socialförsäkring Fysisk aktivitet Barns vuxenkontakter Sömnvanor Socialtjänst Hälso-, sjuk- och tandvård Arv Bestämningsfaktorer för hälsan kan både öka och minska risken för ohälsa och benämns därför riskfaktorer, friskfaktorer och skyddsfaktorer (Andershed, 2005; Dahlgren & Whitehead, 1992). Det hälsofrämjandeperspektivet i det förebyggande folkhälsoarbetet är ett viktigt inslag. Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet, och folkhälsoarbetet ska bygga på vetenskaplig grund. Strategiskt folkhälsoarbete på regional och lokal nivå Sveriges 290 kommuner ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013a). Landstingen och regionerna (regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar) ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Landstingens och regionernas viktigaste uppgift är att sköta hälso- och sjukvården och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Sverige har 20 landsting. Skåne, Halland och Västra Götaland är formellt landsting men med ett utvidgat ansvar för regional utveckling och med rätt att betecknas som regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2013a). Det lokala och regionala arbetet är mycket viktigt för att de folkhälsopolitiska åtgärderna ska lyckas (Statens folkhälsoinstitut, 2005). TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 15

17 Att förbättra folkhälsan är ofta ett långsiktigt och komplext arbete, eftersom det kan ta många år innan man kan se hälsoeffekterna. Det är också svårt att med säkerhet härleda effekterna till specifika insatser. Därför är strategiskt samarbete viktigt mellan och inom myndigheter, kommuner, landsting och regioner, ideella organisationer, näringslivet och det civila samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Under senare år har kraven ökat på att folkhälsoarbete ska vara kunskapsbaserat. Produktionen av kunskap om effektiva metoder ökar och finns tillgänglig, men fortfarande kan det vara svårt att peka ut enskilda faktorers betydelse för resultatet (Edström, Svensson, & Olsson, 2005). Parallellt har efterfrågan ökat på metoder och hjälpmedel som kan underlätta ett mer kunskapsbaserat arbete. Stödverktyg finns för hur man kan utforma folkhälsoprojekt för måluppfyllelse, löpande uppföljning och ökad kunskap och kvalitet (Edström et al., 2005). Men, detta arbete behöver utvecklas och stödjas av styr- och ledningssystemet på olika nivåer (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). Den 26 januari 2012 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att i samråd med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen utreda och föreslå hur man kan utforma ett transparent system för att rekommendera effektiva metoder på folkhälsoområdet. Statens folkhälsoinstitut hade i ett tidigare regeringsuppdrag konstaterat att graderingssystemet Grade (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) bör gälla för bedömning av insatser inom folkhälsoområdet. Mot bakgrund av den nya utredningen föreslog Statens folkhälsoinstitut att systemet för värdera vetenskapligt stöd och rekommendera insatser införs inom Statens folkhälsoinstituts verksamhetsområde (Statens folkhälsoinstitut, 2013c). Utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer För att kunna följa bestämningsfaktorernas utveckling, samhälleliga förändringar och politiska initiativ inom folkhälsopolitiken används ett antal indikatorer, som har ett samband med hälsoeffekter. Här följer en kort sammanfattning av bestämningsfaktorernas utveckling inom de elva målområdena1. Liksom i tidigare rapporter (Statens folkhälsoinstitut, 2010b, 2013a) har vi grupperat målområdena i tre strategiska områden (figur 1): Goda livsvillkor (målområdena 1 3 och delar av målområde 6 ); Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor (målområdena 4 10); Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (målområde 11 och delar av målområde 6). Indelningen baseras på att de tre första målområdena handlar om fak- 1 I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av rapporterna: Statens folkhälsoinstitut. (2013). Barn och unga 2013 utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder. Samordnad folkhälsorapportering. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Socialstyrelsen, & Statens folkhälsoinstitut. (2013). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport Hämtad från 16 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

18 torer på samhällsnivå, medan övriga åtta främst berör faktorer i människors livsmiljöer eller fokuserar på en viss levnadsvana. Figur 2. En tematik bild över de tre strategiska områdena. Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Goda livsvillkor Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Goda livsvillkor Åtgärderna inom det strategiska området Goda livsvillkor ska skapa möjligheter till en bra start i livet. Det kan främjas av miljön i hemmet och miljön i förskolan och skolan (Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor) samt av att barnen når en utbildningsnivå som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång till ett bra boende (Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar). I Goda livsvillkor ingår också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället (Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället) och att få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor (Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Delaktighet och inflytande Delaktighet och inflytande i samhället är en av grundläggande förutsättningar för folkhälsan och det är därför ett särskilt målområde inom folkhälsopolitiken (Regeringens proposition 2002/03:35; Regeringens proposition 2007/08:110). En viktig indikator i delaktighet och inflyttande är valdeltagande, och valdeltagandet i riksdagsvalen har sjunkit sedan 1970-talet men har ökat något vid senaste valen 2006 och Förstagångsväljarnas valdeltagande är lägre än genomsnittet, men i riksdagsvalet 2006 ökade det för första gången sedan Denna tendens fortsatte i valet Det var en ökning för både kvinnor och män men kvinnors valdeltagande var högre än mäns (82 procent mot ca 78 procent). Personer med lång utbildning har högre valdeltagande jämfört med personer med kort utbildning2 (Statistiska centralbyrån, 2009). 2 Baserad på klassificeringssystemet Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). I Nationella folkhälsoenkäten benämns kategorierna kort utbildning (till och med gymnasium om 2 år), mellan lång utbildning (gymnasium mer än 2 år samt högskola 0 2 år) och lång utbildning (högskola eller universitet 3 år eller mer). TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 17

19 Bland unga och inom olika minoritetsgrupper är delaktigheten och inflytandet sämre. Nästan varannan ung saknar tillit till andra människor och var tredje har upplevt kränkande behandling. Det är vanligare att unga homo- och bisexuella har lågt förtroende för myndigheter, institutioner och politiker och har upplevt kränkande behandling. Det är också vanligare att unga födda utomlands saknar tillit till andra människor och har ett lågt socialt deltagande. Låg tillit till andra människor och upplevd kränkande behandling är även vanligare bland unga med funktionsnedsättning. Ekonomiska och sociala förutsättningar Ekonomiska resurser i form av löpande disponibla inkomster och ekonomiska tillgångar påverkar hälsa i högre grad (Mikkonen & Raphael, 2010) och personer i åldersgruppen år drabbades särskilt hårt under den senaste lågkonjunkturen, särskilt de med låg utbildning. Bland både kvinnor och män har arbetslösheten genomgående varit lägst bland personer med eftergymnasial utbildning och högst bland personer med förgymnasial. Personer med eftergymnasial utbildning klarade den senaste lågkonjunkturen betydligt bättre än personer med förgymnasial utbildning. I EU-sammanhang definieras risk för fattigdom som andelen av befolkningen som har en disponibel inkomst som ligger under 60 procent av medianen i landet. Risken för fattigdomen, eller som det också benämns, relativ fattigdom, är ett mått på hur ojämnt inkomsterna är fördelade inom landet och beaktar alltså inte landets allmänna nivå (Socialdepartementet, 2008). Andelen föräldrar som lever i relativ fattigdom (har en disponibel inkomst som ligger under 60 procent av medianen i landet) har ökat under 2000-talets första decennium. Även skillnaderna mellan olika grupper har ökat. Särskilt utsatta är ensamstående med barn, där andelen som lever i relativ fattigdom nästintill har fördubblats under perioden År 2010 var relativ fattigdom ungefär tre gånger vanligare bland ensamstående med barn än bland sammanboende med barn. En stor andel vuxna med barn under 18 år saknar kontantmarginal, dvs. stor andel som inte kan betala kronor inom en vecka vid en oförutsedd situation. Det är fler kvinnor än män som saknar kontantmarginal men andelen har minskat bland såväl kvinnor som män under perioden Det är vanligare att ensamstående med barn saknar kontantmarginal jämfört med sammanboende med barn. År var andelen 39 procent bland ensamstående med barn, jämfört med 25 procent bland sammanboende med barn. Andelen ensamstående med barn som saknar kontantmarginal har dock minskat. Andelen barn som lever i ett hushåll med relativ fattigdom har ökat de senaste tio åren, men däremot har andelen vuxna, med barn under 18 år, som saknar kontantmarginal eller har svårigheter att klara av de löpande utgifterna minskat. Barns och ungas uppväxtvillkor Barns och ungdomars hälsa påverkas av olika faktorer i uppväxtmiljön och miljön i hemmet är viktig. En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för 18 TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK

20 många hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen (Resnick et al., 1997; StewartBrown, 2008). Förskolan är en annan viktig arena som kan förebygga ohälsa hos barn samt utjämna effekter av socioekonomiska skillnader. En förskola av den kvalitet som erbjuds i Sverige främjar barnens utveckling och det gäller även för barn i åldern 1 3 år (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Det är även viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan eftersom framgång där ger en god grund för hälsa i livet (Feinstein, Sabates, Anderson, Sorhaindo, & Hammond, 2006; Kuh, Power, Blane, & Bartley, 1997). Majoriteten av barnen i åldrarna år uppger att de kommer bra överens med sina föräldrar och att de har lätt för att tala med dem om problem (Currie et al., 2012; Statistiska centralbyrån, 2011). Och föräldrarnas utbildningsnivå och födelseland påverkar i allt högre grad barns och ungas förutsättningar att nå goda skolresultat och deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Men andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan har minskat under större delen av 2000-talet, och 2012 var 87,5 procent av eleverna behöriga att söka till ett yrkesförberedande program. Drygt 12 procent av eleverna var alltså inte behöriga till gymnasieskolan och det är den högsta andelen hittills under 2000-talet. Problemet drabbar framför allt elever som har föräldrar med högst förgymnasial utbildning. Dvs var det ca 30 procent av barn till föräldrar med kort utbilning, som slutade grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet och 2011 var andelen 40 procent. För elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning har däremot andelen behöriga legat högt och stabilt, kring 95 procent, under samma period. Många elever behöver mer än tre studieår för att få ett slutbetyg från gymnasieskolan och tittar vi på andelen elever som får slutbetyg inom fyra år ökar genomströmningen med 7 8 procentenheter (Skolverket, 2009). Läsåret 2010/11 var det 76 procent av eleverna som fick ett slutbetyg inom fyra år, en siffra som har varit relativt oförändrad under 2000-talet. Det är en större andel flickor som får slutbetyg inom fyra år och skillnaden har varierat mellan 4 och 7 procentenheter under 2000-talet. Det finns också ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som får slutbetyg inom fyra år. År 2010/11 fick 85 procent av eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning slutbetyg inom fyra år, för elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning var siffran 74 procent och för elever vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning var den 55 procent. Andelen elever med föräldrar som har högst förgymnasial utbildning som når slutbetyg inom fyra år har minskat sedan 2003/04, från 59 procent till 55 procent. Andelen har däremot ökat något bland eleverna vars föräldrar har högst gymnasial utbildning. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet hos vårdsökande, och det finns bra vetenskapligt stöd för effekten av den typen av metoder (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007). Förskrivningen av FaR ser ut att fortsätta öka inom Sverige men statistiken har flera osäkerhetsfaktorer. Inom flera landsting och regioner är statistiken baserad på data från enbart primärvården TIO ÅR MED SVENSK FOLKHÄLSOPOLITIK 19

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning Margareta Lindén-Boström Carina Persson Den psykiska hälsans skyddsfaktorer

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter,

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner

Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner kommunala basfakta för folkhälsoplanering Hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika typer av kommuner Karin Melinder statens folkhälsoinstitut www.fhi.se kommunala basfakta för folkhälsoplanering Hälsan

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! Det ska vara lätt att göra rätt! LÄKARFÖRBUNDETS POLITIK FÖR ATT FRÄMJA HÄLSA OCH FÖREBYGGA OHÄLSA DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT! SID 1 Det ska vara lätt att göra rätt! Läkarförbundets politik för att

Läs mer

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Jämställdhet och folkhälsa. Ett kunskapsunderlag. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5. På uppdrag av Stockholms läns landsting Jämställdhet och folkhälsa Ett kunskapsunderlag Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:5 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari

Läs mer