Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2008-02-13"

Transkript

1 Socialnämnden Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Delgivningar Verksamhetsinformation Avvikelserapporter Utredning av Särskilt boende för äldre uppföljning Delredovisning av stimulansbidrag Yttrande över kommunrevisionens granskning av chefs- och ledarskapsfrågor Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Återbesättning av tjänst Verksamhetsuppföljning Biståndsenheten Redovisning av uppsökande verksamhet för födda -31 år och tidigare Utökat svar på medborgarenkät i samband med uppsökande verksamhet... 18

2 Socialnämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Övriga deltagare Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Yvonne Viitanen (s) Lars Gabrielsson (fp) Mia Andersson (mp) Leif Eriksson (c), Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Mirja Jönsson Majlis Nyberg (c), Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Susanne Östman, personalansvarig, 29 Sylvi Wilander, chef för Biståndsenheten, 27, Gunilla Ersson, arbetsterapeut, 34 Gertzie Nilsson, chef för HSL-verksamheten, 34 Gunilla Hjulström, sjuksköterska, 34 Anki Malmberg, sjuksköterska, 34 Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Gabrielsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Lars Gabrielsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 Socialnämnden Sn 26 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträden , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. att, lägga delgivningen till handlingarna

4 Socialnämnden Sn 27 Delegationsbeslut Delegationsbeslut för perioden Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Matdistribution Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende Korttidsvistelse utanför hemmet Beslut om Personlig assistans Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Sylvi Wilander, vo-chef för Biståndsenheten i Säter, deltar och svarar på frågor. att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

5 Socialnämnden Sn 28 Delgivningar Beläggning på SäBo för Äldre Beläggning på korttidsboendet på Enbackagården Länsstyrelsens beslut , nr , avseende Tillsyn enligt 26 LSS att, lägga delgivningarna till handlingarna.

6 Socialnämnden Sn 29 Verksamhetsinformation Redovisning av Hälsoprofil av Susanne Östman, personalansvarig Efter inkomna svar på utskickad enkät så kommer Hälsoprofil att ändras till Hälsosamtal. Det innebär ett samtal samt en del provtagningar. Konditionstestet försvinner. Sammanställning av genomförd Hälsoprofil under 2007 visar att värdena förbättrats efter en genomförd andra Hälsoprofilsbedömning. Viktgrupperna som varit har gett ett bra resultat och deltagarna har varit positivt inställda. Nu planerar man eventuellt en rökavvänjningsgrupp. Information från Samverkansberedningen Första samverkansberedningen ägde rum den 7 februari. Man diskuterade bl.a. Läkartillgången, Ungdomsmottagningen, Folkhälsoprojekt m.m. Man fick även en genomgång av situationen på vårdcentralen. Protokoll från samverkansberedningen kommer att delges socialnämnden. Nästa möte är planerat till den 3 mars. Lägesrapport av Omsorg av psykiskt funktionshindrade (OPF) Bengt Eriksson fortsätter som vikarierande enhetschef ytterligare en tid. Man koncentrerar i dagsläget arbetet med Björkgården. Inbjudan till Äldres boende i dag och imorgon Kommunalrådet har gett Iris Carlsson Rustas i uppdrag att åka på konferensen. Som representant från socialnämnden utses Hans Richaud. att, lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden Sn 30 Avvikelserapporter Marit Raninen Lundin redovisar avvikelser i form av bl.a. fall, läkemedel, omsorg och övriga avvikelser inom Särskilt boende. Med avvikelse menas en icke förväntad händelse i verksamheten som medför eller skulle kunna medföra risk eller skada för omsorgstagaren. Avvikelser Totalt har inrapporterats 128 avvikelser under Inom den egna organisationen inträffade 89 avvikelser med följande fördelning: 30 läkemedelshantering 1 Lex Maria 19 bristande tillsyn 1 hot och våld 3 medicinteknik/hjälpmedel 29 rapporterade händelser 6 brist i vård/rapportkedjan Övriga 39 avvikelser utanför den egna organisationen: 12 läkemedelshantering 9 rapporterade händelser 18 brist i vad/rapportkedjan Fall Under 2007 rapporterades 331 fall. Antalet personer som fallit var personer hade fallit en gång och 53 personer mer än en gång. Dessa 53 personerna hade tillsammans fallit 251 gånger, i genomsnitt 4,7 gånger under året. Avlidna Marit redovisar även antalet avlidna på Särskilda boenden. att, lägga informationen till handlingarna.

8 Socialnämnden Sn 31 Utredning av Särskilt boende för äldre uppföljning 3 Ärendebeskrivning Marianne Trana har på nämndens uppdrag utfört en 3:dje uppföljning av behovet av platser på särskilt boende för äldre Syftet med den tredje uppföljningen är att redovisa arbetet med Karin Åberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen (Bun), avseende lokaler på Enbackagården som disponeras av Bun. Enbackagården har 7 lägenheter, som i dag disponeras av Bun för barnomsorgsverksamhet. Sammanfattning Kostnaderna för utskrivningsklara som finns kvar på lasarettet, visar en kraftig ökning för de tre sista månaderna under Kostnadsnivån under januari månad 2008 är oacceptabel hög och de budgeterade medlen för utskrivningsklara för hela 2008 är redan förbrukade. Utan åtgärder blir utfallet för 2008 totalt kr. Detta innebär att en utökning av korttidsplatser är en förutsättning för att tillgodose det ökade behov som bedöms kvarstå över tid. Omedelbara åtgärder måste vidtas för att hejda kostnadsutvecklingen. I samarbetet så har man kommit fram till att Bun troligtvis kan lämna lokalerna till Sn inför höstterminen Det innebär att sju platser blir disponibla för korttidsboende senare delen av En ytterligare åtgärd som kan vidtas är att öppna två korttidsplatser på Skedvigården. Insatserna kräver utökning av personal och eventuella ombyggnationer. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att utöka antalet korttidsplatser på Enbackagården till totalt 18 platser och att omedelbart öppna två korttidsplatser på Skedvigården genom att ta i anspråk ett ledigt rum på Skedvigården. Yrkande Lars Gabriel yrkar på att undersöka möjligheten att tillfälligt nyttja två lägenheter på Fågelsången till korttidsplatser, lägenheter som idag nyttjas av sjuksköterskeorganisationen. Proposition Ordförande ställer proposition på Lars yrkande och finner att yrkandet vinner nämndens bifall. Forts.

9 Socialnämnden Sn 31 forts. Bilagor Bilaga Korttidsplatser, lägesrapport att, som omedelbar åtgärd utöka med två korttidsplatser genom att ta i anspråk ett ledigt rum på Skedvigården. att, utöka antalet korttidsplatser på Enbackagården till totalt 18 platser. att, uppdra till socialchefen att undersöka möjligheten att tillfälligt nyttja två lägenheter på Fågelsången till korttidsplatser, lägenheter som idag nyttjas av sjuksköterskeorganisationen. Delges: Kommunstyrelsen, Vo-chefer, Stab

10 Socialnämnden Sn 32 Dnr Sn 07/ Delredovisning av stimulansbidrag 2007 Ärendebeskrivning Säters kommun har av Socialstyrelsen beviljats medel om kr för arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Socialförvaltningen ansökte om medel för fyra områden: Demensvård Det sociala innehållet Rehabilitering Socialstyrelsens krav på förändringar i uppgiftsinsamlingen av viss officiell statistik Delredovisning Enligt villkoren ska en delredovisning lämnas för hur medlen har använts. Bengt Eriksson, utredningssekreterare, har fyllt i Socialstyrelsens blankett med uppgifter om hur stimulansmedlen använts. Alla projekt inom de fyra områdena har kommit i gång som planerat och delredovisningen har skickats till Socialstyrelsen. att, man tagit del av delredovisningen och lägger den till handlingarna.

11 Socialnämnden Sn 33 Dnr Sn 07/ Yttrande över kommunrevisionens granskning av chefs- och ledarskapsfrågor Ärendebeskrivning Kommunrevisionen har med hjälp av Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med chefs- och ledarskapsfrågor. Uppdraget Säters kommun har en lednings- och chefspolicy som antagits av kommunstyrelsen I denna anges den syn kommunen som arbetsgivare har på ledningsfunktionen. Dokumentet skall vara vägledande för hur ledningsfrågorna hanteras inom alla verksamheter i Säters kommun. Den övergripande revisionsfrågan har varit att undersöka om kommunens chefer och ledare bedriver ett strategiskt och planmässigt arbete för att åstadkomma ett effektivt ledarskap. I revisionsuppdraget ingick även att tydliggöra hur chefer/ledare i Säters kommun upplever sin roll som ledare. Enkäter skickades ut till samtliga chefer. Kompletterande intervjuer har genomförts med kommunchef, personalchef och förvaltningschefer för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Yttrande Marianne Trana, socialchef har skrivit yttrande i ärendet. att, anta tjänstemannayttrandet som sitt eget och översända det till kommunrevisionen. Delges: Kommunrevisionen, kommunfullmäktige

12 Socialnämnden Sn 34 Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Ärendebeskrivning Socialnämnden besöks av Gertzie Nilsson, chef för HSL-verksamheten, Gunilla Hjulström, sjuksköterska, Anki Malmberg, sjuksköterska och Gunilla Ersson, arbetsterapeut. Inom HSL-verksamheten så har man under 2007 genomfört tre olika projekt som redovisas för nämnden: Kost- och nutrition Gunilla Hjulström Demensprojekt Anki Malmberg Rehabprojekt Gunilla Ersson HSL-verksamheten HSL-verksamheten omfattar totalt 132 patienter fördelat på våra Särskilda boenden (Säbo) och Gruppbostäderna. Sjuksköterskan har under dygnets alla timmar kunnat få råd och stöd i medicinska frågor via telefon. Läkarbesök minst en gång per vecka på Särskilda boenden, enligt gällande läkarsamverkansavtal, har inte skett under vecka 26 till vecka 42. Anledningen är att landstinget inte har kunnat avsätta de läkarresurser som behövs. Efter vecka 42 har olika läkare medverkat vilket gjort att läkarinsatserna inte varit kontinuerliga och systematiska. Detta har medfört att sjuksköterskorna ibland tagit på sig ett för stort medicinskt ansvar för patienternas vård och behandling. Samarbetsavtal med Primärvården Säter gällande sjuksköterskefunktionen kl har återupptagits from 1 oktober. Man har även samarbetsavtal med bl.a. LD Hjälpmedel, Apoteket och Folktandvården. Personalfakta Sjuksköterskestyrkan består av 10,55 årsarbetare fördelat på 14 sjuksköterskor. Medelåldern i sjuksköterskegruppen är 52 år. Schemaläggningen sker i Time Care och verksamheten är bemannad dygnet runt. Arbetsbelastningen En faktor som påverkar verksamheten är att omsorgstagarna blir äldre och då drabbas även allt fler av kroniska sjukdomar. En annan faktor är den negativa utvecklingen av levnadsvanor som ökar problemen med ex. diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten och övervikt, samt bidrar till problem med psykisk ohälsa. Landstingets besparingar inom sjukvården med färre vårdplatser och mycket korta vårdtider ger en fortsatt förskjutning från vård på sjukhus till vård på SäBo. Gertzie framför att det i dag är en bra organisation och hon är stolt över verksamheten och sina medarbetare. Forts.

13 Socialnämnden Sn 34 forts. Kostprojekt Man har genom Socialstyrelsen sökt medel för projektet och blivit beviljade kronor. Projektet är en del i hälso- och sjukvårdsgruppens systematiska kvalitetsarbete för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Ansvarig för projektet är Gunilla Hjulström och på varje avdelning finns kostombud utsedda. Syftet med projektet är att säkra och höja kvaliteten på kost- och nutritionsomhändertagandet för omsorgstagarna på kommunens särskilda boenden för äldre dvs. Fågelsången, Enbackagården och Skedvigården. Genomfört under projekttiden, bl.a.: Kost- och måltidsriktlinjer har tagits fram och till alla avdelningar har man delat ut kosthandböcker och svarta tavlor att skriva dagens meny på. Kostombud finns nu på samtliga enheter. Träffar med kostombuden och enhetschefer har skett på samtliga enheter. Kostträff 2 gånger/år med kostchef kostombud enhetschef nutritionssjuksköterska enhetschef inom kök och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), sammankallande är kostchef. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS), kostombud och omsorgspersonal diskuterar kontinuerligt och utvecklar omsorgstagarens mat och näringsbehov. Ett mål som man arbetat för och som man haft framgång med är att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. Infört rutiner för att följa livsmedelsverkets rekommenderade måltidsordning med frukost, lunch, middag och tre mellanmål. Ankomstvikt ska tas inom 14 dagar och sedan viktkontroll var 3:e månad. Inköp av nytt blått porslin på samtliga enheter. Demensprojektet Anki har arbetat med demensprojektet i tre månader på heltid under Genomfört under projekttiden: regelbundna besök har skett på de fem demensavdelningarna här i Säter samarbete har skett med enhetscheferna och damenssamordnare Pia Rickemo MMT-test och klocktest har utförts för att hjälpa till med påbörjad demensutredning för att få rätt boendeform för några gäster på Korttidsboendet Anki har varit med på personalträffar och pratat om Reminiserings metoden - att väcka minnen taktil massage har utförts på några boenden en halvdags föreläsning i demens av Kerstin Lundström. Forts.

14 Socialnämnden Sn 34 forts. Under 2008 kommer Anki att jobba halvtid med demensprojektet. Målen som man kommer att jobba för är: handledning och stöd till personalen för att skapa och behålla realistiska förväntningar och krav på sej själva, de boende och den dagliga aktivitet som är möjlig och lämplig. samordning/samverkan mellan alla berörda instanser/enheter. ge stöd till närstående kartlägga och utreda behovet på SÄBO i samverkan med OAS och läkare knuten till den kommunala verksamheten. Utveckla dokumentationen demensvårdplan. Under 2008 planerar Anki att jobba med olika saker på våra särskilda boenden: Fågelsången - jobba med levnadsberättelsen och kontaktmannakapet Enbackagården - delta på avdelningen på f.m. och att ha en handledningsträff 1½ timme på e.m. Skedvigården - fördjupning i dokumentation Rehabprojekt I Rehabprojektet har man arbetat med tre delar: Handledning och utbildning i rehabiliterande förhållningssätt Kartläggning och uppföljning av hjälpmedel så att: inte behoven av hjälpmedel tillåts växa hjälpmedel förskrivs och blir stående Förbättra dokumentationen - "individplanen" - där hela personens möjligheter beaktas utifrån en välgrundad bedömning med målbeskrivning som är konkret, realistisk, accepterad, mätbar, korrigerbar och där insatser/åtgärder beskrivs och därpå följande utvärderas. Svårigheter som man stött på inom projektet är att det kan vara svårt att nå all personal med hur t.ex. en boende ska förflyttas så att dennes förmågor tas tillvara. Det kan lätt bli en rutin där man inte ser till den enskilde personen utan man "tar över" och hjälper mer än som behövs. Man har gett olika budskap om vilka svårigheter som har uppstått beroende på vilka personal som arbetat. Hjälpmedel ska lämnas tillbaka har ibland hittas undanstuvade i något förråd. Forts.

15 Socialnämnden Sn 34 forts. Positiva saker som projektet inneburit är att när man filmat förflyttningstekniken så framkom att personalen hade ett ergonomiskt arbetssätt och ett gott bemötande. Inköp av vissa hjälpmedel har sänkt kostnaden för hyra av hjälpmedel. Omsorgstagaren får i möjligaste mån ta tillvara och träna upp sina förmågor och färdigheter med hjälp av omsorgspersonalen. Då man har skapat basförråd på de olika enheterna så finns ett visst utbud av hjälpmedel hela tiden för snabba tillkomna behov. att, lägga informationen till handlingarna.

16 Socialnämnden Sn 35 Återbesättning av tjänst Ärendebeskrivning Socialnämnden har en tjänst inom socialförvaltningen som ska tillsättas. Tjänsten är ledig på grund av uppsägning. Tjänsterna i Säters kommun Fr.o.m. T.o.m. Sjuksköterska 1 st 100 % tjänst tillsvidare Ärendet togs upp men återremitterads för att ge utrymme för överläggning i partigrupperna. att, återbesätta sjukskötersketjänsten på 100%. Delges: Gertzie Nilsson, Marit Raninen Lundin, Susanne Östman

17 Socialnämnden Sn 36 Verksamhetsuppföljning Biståndsenheten Ärendebeskrivning Sylvi Wilander besöker nämnden och informerar om verksamheten: Organisationen Biståndsenheten består av: 2 biståndshandläggare avseende SoL 1 biståndshandläggare avseende LSS 1 demenssamordnare 1 syn- och hörselinstruktör Biståndshandläggarnas arbetssätt/rutiner När biståndshandläggarna får en ny ansökan gör man i regel ett hembesök. Man arbetar på ett likvärdigt sätt utifrån riktlinjer som finns i socialförvaltningens KRAVpärm. I riktlinjerna anges vilken information man ska ha som grund för utredningen som t.ex. bostadsförhållanden, socialt nätverk, livssituationen idag m.m. Utredningen skrivs ned i en journal som medarbetande handläggare kan ta del av. När ärendet åter aktualiseras och ordinarie handläggare inte kan göra omprövningen kan då en av de andra handläggarna gå in och se fakta inför omprövningen. Att hangläggaren arbetar efter samma riktlinjer och samma rutiner innebär en kvalitetssäkring för omsorgstagarna. Samarbete med omsorgsteamen Omsorgsteamen verkställer insatserna i handläggarnas beslutat. Om personalen i omsorgsteamen ser att omfattningen i insatserna inte stämmer eller om omsorgstagaren behöver ytterligare insatser så kontaktar men genast biståndshandläggaren som då gör en omprövning. att, lägga informationen till handlingarna.

18 Socialnämnden Sn 37 Redovisning av uppsökande verksamhet för födda -31 år och tidigare Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Dalarna beviljade Säters kommun kr för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Projektet som socialförvaltningen startade innebar att starta en uppsökande verksamhet hos alla som är 75 år och äldre. Genom att erbjuda alla i åldersgruppen ett hembesök där kommunen lämnade information om äldreomsorgens verksamhet kunde man samtidigt att få kännedom om vilka som vårdar anhöriga. Sylvie Wilander redovisar resultatet av uppsökande verksamhet avseende personer födda 1931 och tidigare. Redovisning Ca 600 brev har skickats ut och 430 personer har svarat på brevet. Av svaren framgår bl.a. att: de flesta är nöjda med tillvaron de lever idag (94 %) de flesta vill bo kvar hemma med hjälp (80 %) flertalet är sammanboende (62 %) den största oron, 37 %, handlar om att bli sjuk, 31 % är oroliga för att bli ensamma, 21 % är oroliga för att bli beroende av andra och 13 % är oroliga över att få problem med ekonomin den dag man måste ta emot hjälp vill de flesta få hjälp av kommunen (57 %) Man ska nu börja med uppsökande verksamhet på pensionärer födda att, lägga informationen till handlingarna.

19 Socialnämnden Sn 38 Utökat svar på medborgarenkät i samband med uppsökande verksamhet Kristina Samuelsson har i samband med den uppsökande verksamheten lämnat ut en enkät. Till en av enkäterna kom ett utökat svar med synpunkter på hur man anser att det kan vara på ett särskilt boende, för den boende och för besökaren/anhöriga. Synpunkterna handlar om trevnaden för den boende och besökaren/anhöriga samt synpunkter på maten. Skrivelsen har lämnats till Stig Eriksson, chef för Särskilda boenden för Äldre och till Liselott Wiksell, enhetschef på Fågelsången. Skrivelsen har även lämnats till kostförvaltningen med hänsyftning till synpunkterna på maten.

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun

Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun Rapport 2009:02 Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun Utvärderings och uppföljningsrapport April 2009 FoU Välfärd Margareta Hansson Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun Utvärderings- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer