Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(20) Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer Stenström (m) Ola Svensson (rp) Birgitta Andersson (s) Hans Kyhlbäck (v) Karl-Erik Danielsson (s) Lars-Uno Fast (s) tjänstg. ersättare Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132 Övriga deltagare: Peter Jansson verksamhetschef handikappomsorg, Margaretha Larsson t.f. verksamhetschef äldreomsorg, Eva Robertsson ekonom (delvis), Johan Sjögren controller 134, Claes Wiridén , Christina Yngvesson (s) ersättare , Susanne Petersson (c) ersättare och Inga-Lill Gliveson, sekreterare Utses att justera: Hans Kyhlbäck Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Bo Johansson Justerande: Hans Kyhlbäck Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Omsorgskontoret Underskrift: Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(20) Innehållsförteckning 132 Aktuellt i verksamheten Anslagsförbrukning Särskild utredning med anledning av tertial I-rapporten Budget 2009, Plan Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor Resursfördelningssystem inom handikappomsorgens gruppbostäder Remiss "Utredningsuppdrag avseende Kommunövergripande administrativ enhet" KF 147/ Angående Högskoleverkets krav på handledning av sjuksköterskeelever Biståndsbeslut för särskilt boende Rapport till Länsstyrelsen av ej verkställda beslut kvartal två, Korttidsvistelse på Olsgårdens servicehus, förlängning Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen Skrivelser, cirkulär m.m Delegationsbeslut. 20

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(20) 2008/ Aktuellt i verksamheten. Peter Jansson lämnar information enligt följande. - Det har fungerat bra i handikappomsorgen under sommaren. Någon personal i gruppbostäderna och på korttidsboende har varit utsatt för hot och våld. Fem brukar har deltagit i daglig verksamhet. Få avhopp inom personlig assistans. En personal har avskedats under sommaren. - Diskussioner pågår om ev. byte av nuvarande OVK-system till vårdplaneringssystemet Prator. - Information om vilka uppgifter Försäkringskassan kräver angående ansökan om assistansersättning med förhöjt timbelopp. - Fr.o.m. 1 september 2008 träder en ny vårdform i kraft öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen ska gälla patienter som inte behöver vårdas i slutenvård men som behöver iaktta särskilda villkor för att vården ska kunna ges i öppenvård. Detta innebär att boendeplanen ska ses över och ny beredskap om så behövs. - Ett avtal är framtaget av ESF (Europeiska Socialfonden) om ansökan till förstudie för kompetensutveckling av personliga assistenter. - Länsstyrelsen inbjöd den 18 juni till träff angående barns psykiska hälsa, UPP. - Från Socialstyrelsen statistik Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen funktionshindrade personer Omsorgsnämnden 129/2008 uppdrar åt Peter Jansson att låta verksamheten arbeta fram ett förslag till program för en årlig Handikappdag. Kommunala handikapprådet ska lämna förslag till program för denna årliga Handikappdag. - Organisationsskiss inom handikappomsorgen visas för hösten Gun-Britt Carlsson ska göra en inventering i verksamheten utifrån den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård. - enligt LSS, Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade, sker för personer under 18 år enligt 9:8 och för personer över 18 år enligt 9:9. Ett ärende i verksamheten kräver beslut enligt 9:9 LSS även om personen inte fyller förrän senare under hösten. - Under sommaren har några brukare avlidit på våra gruppboenden.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(20) 132 forts. Margaretha Larsson lämnar information enligt följande. - Det har fungerat bra i äldreomsorgen under sommaren. Däremot har det förekommit stölder på nästan samtliga boenden. - Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn av särskilt boende för personer med demenssjukdom på Ålycke och Ågårdsbo. I debatten Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Anders Lund (m). Informationen noteras till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(20) 2008/ Anslagsförbrukning. sunderlag 1 Handling Redovisning t.o.m. juli månad Sammanfattning Handikappomsorgen Peter Jansson redogör för anslagsförbrukning inom handikappomsorgen t.o.m. juli månad Personalkostnaderna ligger högt och detta ska bearbetas till Tertial II. Bo Johansson (s) ställer frågor på konto 513, 514, 515 och 516. Äldreomsorgen Margaretha Larsson redogör för anslagsförbrukning inom äldreomsorgen t.o.m. juli månad Det finns en oro för personalbudgeten, vikariekostnader under sommaren. Detta visar sig först när anslagsförbrukningen presenteras t.o.m. augusti. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Anders Lund (m) och Ola Svensson (rp). Frågeställningar och redovisning noteras till protokollet.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(20) 2008/ Särskild utredning med anledning av tertial I-rapporten. sunderlag 1 Handling Rapporter inför ON , KS 203/2008 Handikappomsorgen Johan Sjögren redogör för timkostnader m.m. inom personlig assistans. Utredningen pekar på ett behov av tilläggsanslag på 4,7 mkr. Äldreomsorgen Margaretha Larsson har träffat samtliga enhetschefer och diskuterat prognosen utifrån Tertial I. Margaretha Larsson lämnar en delrapport om iakttagelser och förslag till åtgärder enligt uppdrag givit under Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anders Lund (m). Redovisningen noteras till protokollet.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(20) 2008/ Budget 2009, Plan Kompletterande anvisningar till KF 133/2008 föreligger angående budgetramar Peter Jansson och Margaretha Larsson redovisar nödvändigt arbete och förutsättningar utifrån Kommunfullmäktiges kompletterande anvisningar avseende budget 2009, plan Några kostnadsposter kommer att öka mer än vårens beräkningar, dessutom kommer några intäktsposter att försvinna. Omsorgsnämndens arbetsutskott har sammanträde den 17 september 2008 med handikappomsorg på förmiddagen och äldreomsorg på eftermiddagen. Fortsatt genomgång och diskussion sker vid sammanträde i september.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(20) 2008/ Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor. sunderlag 1 Handling Redovisning av uppdrag med anledning av T1 (ON 109/2008 och 124/2008). Sammanfattning Peter Jansson lämnar redovisning av uppdrag med anledning av TI (ON 109/2008). Omsorgsnämnden fick , 113 redovisat reviderat styrkort och uppdrag enligt styrkort, där framgår att verksamheten under hösten skall diskutera innebörden av goda levnadsvillkor. Utöver lagstiftningen och nämndens mål har verksamheten att beakta de personal politiska målen. Rätten till heltid kan ibland försvåra en god personal planering utifrån de enskildas behov. Kompassvägen 12 Mycket god kvalitet. Personalgruppen jobbar mot samma mål, där man har skapat ett gemensamt förhållningssätt, arbetsmetod utifrån den enskildes behov. Brunkullavägen 1 Ej helt tillgodosedd kvalitet. Förhållningssätt, struktur och arbetsmetod har inte förankrats än i personalgruppen. Detta beror på en mindre personaltäthet och större boendegrupp. Personalen arbetar fortfarande med att skapa struktur och rutiner. Södra Smålandsgatan 1 Mycket god kvalitet och god omvårdnad. Personalen känner sig trötta och slitna på grund av besparingar (en tjänst indragen). Kvalitetssäkringen är inte tillgodosedd. Där finns inga tydliga arbetsrutiner. Detta kommer man att jobba vidare med under hösten. En hyresgäst kommer eventuellt att flytta. Almvägen 16 C Mycket god kvalitet och god omvårdnad. Personalgruppen jobbar mot samma mål, där man har skapat ett gemensamt förhållningssätt och en arbetsmetod utifrån den enskildes behov.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(20) 136 forts. Järnvägsgatan 9 Mycket god kvalitet och god omvårdnad. Personalgruppen har ambitioner att jobba mot samma mål, det återstår ett arbete för att skapa ett gemensamt arbetssätt. En lägenhet är för närvarande ledig och en hyresgäst kommer att flytta till en annan lägenhet i en annan gruppbostad.. Lindblomsvägen 64 Mycket god kvalitet. Personalen jobbar gemensamt med att ge en god äldreomsorg. Har samma förhållningssätt, god kompetens och bra bemötande. Ronnebyvägen 10. Mycket god kvalitet Personalen har under våren haft handledning för att få en gemensam värdegrund och samma förhållningssätt, vilket är av yttersta vikt med tanke på gruppens problematik. Älgbacken 8 God kvalitet. Personalen arbetar individinriktat och utifrån vars och ens speciella behov. Focus under 2008 ligger på nätverksarbete runt de enskilda personerna i boendet. Aktiviteter sker både individuellt och i grupp. För närvarande är två lägenheter lediga, planeras inflyttning under hösten. Lindblomsvägen 123 God kvalitet. Alla har aktiviteter som de är tillfreds med. Bowling, spa, musikcirkel, danser, bingolottoresa etc. En lägenhet saknar för tillfället hyresgäst, planeras inflyttning under hösten Persborgsvägen 23 God kvalitet. Alla har aktiviteter som de är tillfreds med. Bowling, Spa, musikcirkel, danser, bingolottoresa etc.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(20) 136 forts. Ronnebyvägen 19 God kvalitet. Enbart en person arbetar heltid, övriga två är till största delen hemma. Klarar bara enkla aktiviteter som mycket väl tillgodoses. En lägenhet saknar för närvarande hyresgäst. Inflyttningen beräknas ske under hösten. Gamla Häradsvägen 5 Kvaliteten är inte helt tillförställande. De individuella aktiviteterna kan inte uppfyllas. De aktiviteter som görs gemensamt för samtliga boende. Gustav Arnolds gata Kvalitén har blivit sämre. Minskat utrymme för aktiviteter, framförallt under den period som brukarna har semester. Det individuella befarade problemet under de boendes semester har inte blivit så stort, efterson de boende har gjort aktiviteter utanför gruppboendet. Sammanfattningsvis bedöms att samtliga enskilda har goda levnadsvillkor. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Redovisningen noteras till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(20) 2008/ Resursfördelningssystem inom handikappomsorgens gruppbostäder. sunderlag 1 Handling Kompletterat förslag till ON för beslut, Peter Jansson lämnar redovisning i ärendet. Sammanfattning Handikappomsorgen har tagit fram ett instrument för att kunna beskriva personalbehov inom sina gruppbostäder, resursfördelning HO. Syftet med detta är att lättare kunna fördela resurser beroende på faktiska behov som föreligger i respektive boende. Resursfördelningen har också en stor roll för ekonomistyrningen, dvs förmågan att använda nämndens tilldelade medel så rationellt som möjligt. Information kring ärendet har givits till Kommunala handikapprådet och särskild kontakt har förelegat med FUB. FUB har lämnat synpunkter på vikten av att veta vilken kvalitet i verksamheten som resursfördelningssystemet ger. Resursfördelningssystemet beskrivs i särskild bilaga. Förslag till beslut Omsorgsnämnden antar Resursfördelningssystem för handkappomsorgen, att användas för att ta fram bemanning samt budgetering av personalkostnader i gruppbostäder. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Ulla Svensson (kd) och Christoffer Stenström (m). Ärendet bordlägges.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(20) 2008/ Remiss "Utredningsuppdrag avseende Kommunövergripande administrativ enhet" KF 147/2007 sunderlag 1 Handling Skrivelse angående förlängd remisstid. 2 Handling Remiss till ON, svar senast , till K. K-Eriksson Sammanfattning Från Kommunledningsenheten har inkommit remiss Utredningsuppdrag avseende Kommunövergripande administrativ enhet KF 147/2007. Omsorgsnämnden ska lämna synpunkter på utredningens förslag senast den 27 augusti Förslag till beslut Omsorgsnämndens presidium har i skrivelse till Kommunledningsenheten begärt förlängd remisstid eftersom ny äldrechef tillträder den 1 september. Omsorgsnämnden ställer sig bakom skrivelsen.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(20) 2008/ Angående Högskoleverkets krav på handledning av sjuksköterskeelever. sunderlag 1 Handling Förslag från Karin Widecrantz, Handling Remissyttrande av Karin Widecrantz. 3 Handling Begäran om remissyttrande gällande krav på handledning av sjuksköterskeelever. Sammanfattning Ärendet återremitterades vid sammanträde med Omsorgsnämnden Remissyttrande har begärts gällande motion från kommunfullmäktigeledamot Kristina Valtersson (c) angående Högskoleverkets krav på handledning av sjuksköterskeelever. Utredning gjord av Karin Widecrantz i ärendet föredrogs. Högskoleverket ställer numera krav på att legitimerade sjuksköterskor ska ha utbildning i handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning. Förkunskapskraven för denna utbildning är grundläggande behörighet för högskolestudier samt sjuksköterskeexamen. Annan sökande kan antas, men måste har minst 30 högskolepoäng i ämnet omvårdnad. Sjuksköterskor, som utbildades före år 2001 har inte den behörighet som krävs d.v.s kandidatexamen. Att kunna erbjuda praktikplatser till sjuksköterskestuderande med fullgod handledarkompetens känns som angeläget, då förutsättningarna för framtida rekrytering med all sannolikhet underlättas. Kan inte Ronneby kommun erbjuda handledare, får vi inte heller ta emot några sjuksköterskestuderande, vilket skulle vara negativt för kommunens sjuksköterskor, då de inte bara får möjligheten att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, utan också får till sig ny kunskap av eleverna. Bland kommunens anställda sjuksköterskor, finns fem personer som har den grundläggande kandidatexamen. Utav dessa kan två i nuläget tänka sig att genomgå handledarutbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningens längd omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. Ytterligare personer är intresserade längre fram. De studerande skulle erhålla oavkortad lön och ekonomiskt bidrag till litteratur. De sjuksköterskor som inte har motsvarande kandidatexamen, har möjlighet att läsa 30 högskolepoäng inom området Vårdvetenskap. Denna utbildning är nätbaserad och bedrivs på distans.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(20) 139 forts. Om Omsorgsnämnden har för avsikt att erbjuda kommunens tillsvidareanställda sjuksköterskor kompetensutveckling i Vårdvetenskap föreslås att ledighet med lön beviljas 4 dagar per månad för studier och ekonomiskt stöd till litteratur 2000 kr. per termin. Litteraturen tillfaller omsorgsverksamheten efter avslutade studier. Detta är i linje med vad studerande till Silviasyster erhåller. Efter samråd med personalchef Tore Rova, kan konstateras att föreliggande förslag till beslut, inte strider mot kommunens utbildningspolicy, praxis eller sedvana. Förslag till beslut - Två tillsvidareanställda sjuksköterskor per år erbjuds handledareutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng. - Under studietiden utgår oavkortad lön samt bidrag till litteratur motsvarande kr. - En tillsvidareanställd sjuksköterska per år erbjuds att läsa vårdvetenskap 30 poäng för att erhålla kandidatexamen. - Under studietiden beviljas fyra dagars ledighet med oavkortad lön per månad samt kr i bidrag till studielitteratur per termin. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ola Svensson (rp). Omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(20) 2008/ Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redovisning för juni - juli 2008 till ON, samt kölista Sammanfattning Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särkilt boende t.o.m. juli månad Redovisningen noteras till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(20) 2008/ Rapport till Länsstyrelsen av ej verkställda beslut kvartal två, sunderlag 1 Handling Rapport från ÄO gällande ej verkställda beslut för kvartal två. Även information till KF, ON och revisorerna 2 Handling Rapport från OF gällande ej verkställda beslut för kvartal två Redogörelse lämnas för rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 4 kap.1 socialtjänstlagen. Redovisningen noteras till protokollet. Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal två, 2008, tillställs Länsstyrelsen och revisorerna. Kommunfullmäktige tillställes avidentifierad rapport. Exp: Länsstyrelsen Revisionen Kommunfullmäktige

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(20) 2008/ Korttidsvistelse på Olsgårdens servicehus, förlängning. Margaretha Larsson lämnar redogörelse för korttidsvistelse på Olsgården. Det har varit svårigheter med att rekrytera kompetenta sjuksköterskor. I dagsläget är det ingen kö till korttidsplatserna. De temporära platserna för korttidsvistelse på Olsgården upphör fr.o.m. 2 september 2008.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(20) 2008/ Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen sunderlag 1 Handling Rapport från Länsstyrelsen Blekinge om jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen Länsstyrelsen har under flera år haft regeringens uppdrag att redovisa hur kommunerna arbetar med jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen. Som ett led i detta arbete har Länsstyrelserna genomfört både nationell tillsyn i hela landet samt operativ verksamhetstillsyn i Södermanland, Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Gävleborg och Örebro län. Resultatet av detta arbete har sammanställts i bifogad rapport som skickas till er för kännedom. Det är vår förhoppning att rapporten kan bidra till utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering inom äldreomsorgen. Peter Jansson omtalar att verksamheten har arbetat med jämställdhetsintegrering. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johanson (s) och Anders Lund (m). Informationen noteras med beaktande till protokollet.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(20) 2008/ Skrivelser, cirkulär m.m. Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. a) Skrivelse och svar remissyttrande om stöd från Kommunledningsenheten. b) Från Åklagarmyndigheten i Karlskrona beslut om att förundersökning av tjänstefel ärendet Anna-Lisa Åkerberg läggs ned. c) Från Länsrätten domar i mål 218,219 och 220 angående särskild avgift enligt 16 kap. 6 c socialtjänstlagen. d) Synpunkter/Klagomål från anhörig angående indragning av personal på Lindebo, Bräkne-Hoby. e) Från Länsstyrelsen genomförande av tillsyn i särskilt boende för personer med demenssjukdom. f) Skrivelse från DHR-Ronnebyavdelningen angående Rullstolsvandring i Ronneby Centrum 23 maj g) Från Kommunstyrelsen 195/2008 bordlagt ärende angående Daglig verksamhet inom handikappomsorgen. h) Från Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 08:47 Timbelopp för LASS år i) Från Kommunfullmäktige 157/2008 Regelverk och taxa för hemfixarna. j) Från Socialstyrelsen om 2006, 2007 och 2008 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer. k) Från Sveriges Kommuner och Landsting Rapport om kommunernas skadeförebyggande insatser för äldre. l) Från Länsstyrelsen i Blekinge län anmälningar av missförhållanden. m) Från NUTEK, Verket för näringsutveckling, projekt om värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg. n) En sammanfattning av Regeringens skrivelse 2007/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn. o) Från Länsstyrelsen beslut om avslutat ärende enligt 28 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Redovisningen noteras till protokollet. Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden går ut med inbjudan om deltagande i arbetet med tillgänglighet under hösten 2008, punkt f ovan.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(20) 2008/ Delegationsbeslut. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 31 juli Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 31 juli Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-08-21

Omsorgsnämnden 2001-08-21 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby kl. 14.00 17.10. Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Lennart Karlsson S Carin Nilsson C Aina Svensson S Karl-Erik Danielsson S Lage Svensson M Ingrid

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Omsorgsnämnden 1999-10-26

Omsorgsnämnden 1999-10-26 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.15 12.00 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Irené Bolin, ers. M Ingrid

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

1(22) Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25. Beslutande

1(22) Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(22) 2014-02-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25 ande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid K Karlsson (S) Åsa Evaldsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer