Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(20) Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer Stenström (m) Ola Svensson (rp) Birgitta Andersson (s) Hans Kyhlbäck (v) Karl-Erik Danielsson (s) Lars-Uno Fast (s) tjänstg. ersättare Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson tjänstg.ersättare 132 Övriga deltagare: Peter Jansson verksamhetschef handikappomsorg, Margaretha Larsson t.f. verksamhetschef äldreomsorg, Eva Robertsson ekonom (delvis), Johan Sjögren controller 134, Claes Wiridén , Christina Yngvesson (s) ersättare , Susanne Petersson (c) ersättare och Inga-Lill Gliveson, sekreterare Utses att justera: Hans Kyhlbäck Justeringens plats och tid: Omsorgskontoret kl Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: Ordförande: Bo Johansson Justerande: Hans Kyhlbäck Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Omsorgskontoret Underskrift: Inga-Lill Gliveson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(20) Innehållsförteckning 132 Aktuellt i verksamheten Anslagsförbrukning Särskild utredning med anledning av tertial I-rapporten Budget 2009, Plan Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor Resursfördelningssystem inom handikappomsorgens gruppbostäder Remiss "Utredningsuppdrag avseende Kommunövergripande administrativ enhet" KF 147/ Angående Högskoleverkets krav på handledning av sjuksköterskeelever Biståndsbeslut för särskilt boende Rapport till Länsstyrelsen av ej verkställda beslut kvartal två, Korttidsvistelse på Olsgårdens servicehus, förlängning Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen Skrivelser, cirkulär m.m Delegationsbeslut. 20

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(20) 2008/ Aktuellt i verksamheten. Peter Jansson lämnar information enligt följande. - Det har fungerat bra i handikappomsorgen under sommaren. Någon personal i gruppbostäderna och på korttidsboende har varit utsatt för hot och våld. Fem brukar har deltagit i daglig verksamhet. Få avhopp inom personlig assistans. En personal har avskedats under sommaren. - Diskussioner pågår om ev. byte av nuvarande OVK-system till vårdplaneringssystemet Prator. - Information om vilka uppgifter Försäkringskassan kräver angående ansökan om assistansersättning med förhöjt timbelopp. - Fr.o.m. 1 september 2008 träder en ny vårdform i kraft öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen ska gälla patienter som inte behöver vårdas i slutenvård men som behöver iaktta särskilda villkor för att vården ska kunna ges i öppenvård. Detta innebär att boendeplanen ska ses över och ny beredskap om så behövs. - Ett avtal är framtaget av ESF (Europeiska Socialfonden) om ansökan till förstudie för kompetensutveckling av personliga assistenter. - Länsstyrelsen inbjöd den 18 juni till träff angående barns psykiska hälsa, UPP. - Från Socialstyrelsen statistik Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen funktionshindrade personer Omsorgsnämnden 129/2008 uppdrar åt Peter Jansson att låta verksamheten arbeta fram ett förslag till program för en årlig Handikappdag. Kommunala handikapprådet ska lämna förslag till program för denna årliga Handikappdag. - Organisationsskiss inom handikappomsorgen visas för hösten Gun-Britt Carlsson ska göra en inventering i verksamheten utifrån den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård. - enligt LSS, Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade, sker för personer under 18 år enligt 9:8 och för personer över 18 år enligt 9:9. Ett ärende i verksamheten kräver beslut enligt 9:9 LSS även om personen inte fyller förrän senare under hösten. - Under sommaren har några brukare avlidit på våra gruppboenden.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(20) 132 forts. Margaretha Larsson lämnar information enligt följande. - Det har fungerat bra i äldreomsorgen under sommaren. Däremot har det förekommit stölder på nästan samtliga boenden. - Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn av särskilt boende för personer med demenssjukdom på Ålycke och Ågårdsbo. I debatten Bo Johansson (s), Ulla Svensson (kd) och Anders Lund (m). Informationen noteras till protokollet.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(20) 2008/ Anslagsförbrukning. sunderlag 1 Handling Redovisning t.o.m. juli månad Sammanfattning Handikappomsorgen Peter Jansson redogör för anslagsförbrukning inom handikappomsorgen t.o.m. juli månad Personalkostnaderna ligger högt och detta ska bearbetas till Tertial II. Bo Johansson (s) ställer frågor på konto 513, 514, 515 och 516. Äldreomsorgen Margaretha Larsson redogör för anslagsförbrukning inom äldreomsorgen t.o.m. juli månad Det finns en oro för personalbudgeten, vikariekostnader under sommaren. Detta visar sig först när anslagsförbrukningen presenteras t.o.m. augusti. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Anders Lund (m) och Ola Svensson (rp). Frågeställningar och redovisning noteras till protokollet.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(20) 2008/ Särskild utredning med anledning av tertial I-rapporten. sunderlag 1 Handling Rapporter inför ON , KS 203/2008 Handikappomsorgen Johan Sjögren redogör för timkostnader m.m. inom personlig assistans. Utredningen pekar på ett behov av tilläggsanslag på 4,7 mkr. Äldreomsorgen Margaretha Larsson har träffat samtliga enhetschefer och diskuterat prognosen utifrån Tertial I. Margaretha Larsson lämnar en delrapport om iakttagelser och förslag till åtgärder enligt uppdrag givit under Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c) och Anders Lund (m). Redovisningen noteras till protokollet.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(20) 2008/ Budget 2009, Plan Kompletterande anvisningar till KF 133/2008 föreligger angående budgetramar Peter Jansson och Margaretha Larsson redovisar nödvändigt arbete och förutsättningar utifrån Kommunfullmäktiges kompletterande anvisningar avseende budget 2009, plan Några kostnadsposter kommer att öka mer än vårens beräkningar, dessutom kommer några intäktsposter att försvinna. Omsorgsnämndens arbetsutskott har sammanträde den 17 september 2008 med handikappomsorg på förmiddagen och äldreomsorg på eftermiddagen. Fortsatt genomgång och diskussion sker vid sammanträde i september.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(20) 2008/ Kvalitén i gruppbostäderna, goda levnadsvillkor. sunderlag 1 Handling Redovisning av uppdrag med anledning av T1 (ON 109/2008 och 124/2008). Sammanfattning Peter Jansson lämnar redovisning av uppdrag med anledning av TI (ON 109/2008). Omsorgsnämnden fick , 113 redovisat reviderat styrkort och uppdrag enligt styrkort, där framgår att verksamheten under hösten skall diskutera innebörden av goda levnadsvillkor. Utöver lagstiftningen och nämndens mål har verksamheten att beakta de personal politiska målen. Rätten till heltid kan ibland försvåra en god personal planering utifrån de enskildas behov. Kompassvägen 12 Mycket god kvalitet. Personalgruppen jobbar mot samma mål, där man har skapat ett gemensamt förhållningssätt, arbetsmetod utifrån den enskildes behov. Brunkullavägen 1 Ej helt tillgodosedd kvalitet. Förhållningssätt, struktur och arbetsmetod har inte förankrats än i personalgruppen. Detta beror på en mindre personaltäthet och större boendegrupp. Personalen arbetar fortfarande med att skapa struktur och rutiner. Södra Smålandsgatan 1 Mycket god kvalitet och god omvårdnad. Personalen känner sig trötta och slitna på grund av besparingar (en tjänst indragen). Kvalitetssäkringen är inte tillgodosedd. Där finns inga tydliga arbetsrutiner. Detta kommer man att jobba vidare med under hösten. En hyresgäst kommer eventuellt att flytta. Almvägen 16 C Mycket god kvalitet och god omvårdnad. Personalgruppen jobbar mot samma mål, där man har skapat ett gemensamt förhållningssätt och en arbetsmetod utifrån den enskildes behov.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(20) 136 forts. Järnvägsgatan 9 Mycket god kvalitet och god omvårdnad. Personalgruppen har ambitioner att jobba mot samma mål, det återstår ett arbete för att skapa ett gemensamt arbetssätt. En lägenhet är för närvarande ledig och en hyresgäst kommer att flytta till en annan lägenhet i en annan gruppbostad.. Lindblomsvägen 64 Mycket god kvalitet. Personalen jobbar gemensamt med att ge en god äldreomsorg. Har samma förhållningssätt, god kompetens och bra bemötande. Ronnebyvägen 10. Mycket god kvalitet Personalen har under våren haft handledning för att få en gemensam värdegrund och samma förhållningssätt, vilket är av yttersta vikt med tanke på gruppens problematik. Älgbacken 8 God kvalitet. Personalen arbetar individinriktat och utifrån vars och ens speciella behov. Focus under 2008 ligger på nätverksarbete runt de enskilda personerna i boendet. Aktiviteter sker både individuellt och i grupp. För närvarande är två lägenheter lediga, planeras inflyttning under hösten. Lindblomsvägen 123 God kvalitet. Alla har aktiviteter som de är tillfreds med. Bowling, spa, musikcirkel, danser, bingolottoresa etc. En lägenhet saknar för tillfället hyresgäst, planeras inflyttning under hösten Persborgsvägen 23 God kvalitet. Alla har aktiviteter som de är tillfreds med. Bowling, Spa, musikcirkel, danser, bingolottoresa etc.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(20) 136 forts. Ronnebyvägen 19 God kvalitet. Enbart en person arbetar heltid, övriga två är till största delen hemma. Klarar bara enkla aktiviteter som mycket väl tillgodoses. En lägenhet saknar för närvarande hyresgäst. Inflyttningen beräknas ske under hösten. Gamla Häradsvägen 5 Kvaliteten är inte helt tillförställande. De individuella aktiviteterna kan inte uppfyllas. De aktiviteter som görs gemensamt för samtliga boende. Gustav Arnolds gata Kvalitén har blivit sämre. Minskat utrymme för aktiviteter, framförallt under den period som brukarna har semester. Det individuella befarade problemet under de boendes semester har inte blivit så stort, efterson de boende har gjort aktiviteter utanför gruppboendet. Sammanfattningsvis bedöms att samtliga enskilda har goda levnadsvillkor. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ingegerd Johansson (c). Redovisningen noteras till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(20) 2008/ Resursfördelningssystem inom handikappomsorgens gruppbostäder. sunderlag 1 Handling Kompletterat förslag till ON för beslut, Peter Jansson lämnar redovisning i ärendet. Sammanfattning Handikappomsorgen har tagit fram ett instrument för att kunna beskriva personalbehov inom sina gruppbostäder, resursfördelning HO. Syftet med detta är att lättare kunna fördela resurser beroende på faktiska behov som föreligger i respektive boende. Resursfördelningen har också en stor roll för ekonomistyrningen, dvs förmågan att använda nämndens tilldelade medel så rationellt som möjligt. Information kring ärendet har givits till Kommunala handikapprådet och särskild kontakt har förelegat med FUB. FUB har lämnat synpunkter på vikten av att veta vilken kvalitet i verksamheten som resursfördelningssystemet ger. Resursfördelningssystemet beskrivs i särskild bilaga. Förslag till beslut Omsorgsnämnden antar Resursfördelningssystem för handkappomsorgen, att användas för att ta fram bemanning samt budgetering av personalkostnader i gruppbostäder. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s), Ingegerd Johansson (c), Ulla Svensson (kd) och Christoffer Stenström (m). Ärendet bordlägges.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(20) 2008/ Remiss "Utredningsuppdrag avseende Kommunövergripande administrativ enhet" KF 147/2007 sunderlag 1 Handling Skrivelse angående förlängd remisstid. 2 Handling Remiss till ON, svar senast , till K. K-Eriksson Sammanfattning Från Kommunledningsenheten har inkommit remiss Utredningsuppdrag avseende Kommunövergripande administrativ enhet KF 147/2007. Omsorgsnämnden ska lämna synpunkter på utredningens förslag senast den 27 augusti Förslag till beslut Omsorgsnämndens presidium har i skrivelse till Kommunledningsenheten begärt förlängd remisstid eftersom ny äldrechef tillträder den 1 september. Omsorgsnämnden ställer sig bakom skrivelsen.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(20) 2008/ Angående Högskoleverkets krav på handledning av sjuksköterskeelever. sunderlag 1 Handling Förslag från Karin Widecrantz, Handling Remissyttrande av Karin Widecrantz. 3 Handling Begäran om remissyttrande gällande krav på handledning av sjuksköterskeelever. Sammanfattning Ärendet återremitterades vid sammanträde med Omsorgsnämnden Remissyttrande har begärts gällande motion från kommunfullmäktigeledamot Kristina Valtersson (c) angående Högskoleverkets krav på handledning av sjuksköterskeelever. Utredning gjord av Karin Widecrantz i ärendet föredrogs. Högskoleverket ställer numera krav på att legitimerade sjuksköterskor ska ha utbildning i handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning. Förkunskapskraven för denna utbildning är grundläggande behörighet för högskolestudier samt sjuksköterskeexamen. Annan sökande kan antas, men måste har minst 30 högskolepoäng i ämnet omvårdnad. Sjuksköterskor, som utbildades före år 2001 har inte den behörighet som krävs d.v.s kandidatexamen. Att kunna erbjuda praktikplatser till sjuksköterskestuderande med fullgod handledarkompetens känns som angeläget, då förutsättningarna för framtida rekrytering med all sannolikhet underlättas. Kan inte Ronneby kommun erbjuda handledare, får vi inte heller ta emot några sjuksköterskestuderande, vilket skulle vara negativt för kommunens sjuksköterskor, då de inte bara får möjligheten att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, utan också får till sig ny kunskap av eleverna. Bland kommunens anställda sjuksköterskor, finns fem personer som har den grundläggande kandidatexamen. Utav dessa kan två i nuläget tänka sig att genomgå handledarutbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningens längd omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. Ytterligare personer är intresserade längre fram. De studerande skulle erhålla oavkortad lön och ekonomiskt bidrag till litteratur. De sjuksköterskor som inte har motsvarande kandidatexamen, har möjlighet att läsa 30 högskolepoäng inom området Vårdvetenskap. Denna utbildning är nätbaserad och bedrivs på distans.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(20) 139 forts. Om Omsorgsnämnden har för avsikt att erbjuda kommunens tillsvidareanställda sjuksköterskor kompetensutveckling i Vårdvetenskap föreslås att ledighet med lön beviljas 4 dagar per månad för studier och ekonomiskt stöd till litteratur 2000 kr. per termin. Litteraturen tillfaller omsorgsverksamheten efter avslutade studier. Detta är i linje med vad studerande till Silviasyster erhåller. Efter samråd med personalchef Tore Rova, kan konstateras att föreliggande förslag till beslut, inte strider mot kommunens utbildningspolicy, praxis eller sedvana. Förslag till beslut - Två tillsvidareanställda sjuksköterskor per år erbjuds handledareutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng. - Under studietiden utgår oavkortad lön samt bidrag till litteratur motsvarande kr. - En tillsvidareanställd sjuksköterska per år erbjuds att läsa vårdvetenskap 30 poäng för att erhålla kandidatexamen. - Under studietiden beviljas fyra dagars ledighet med oavkortad lön per månad samt kr i bidrag till studielitteratur per termin. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (s) och Ola Svensson (rp). Omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(20) 2008/ Biståndsbeslut för särskilt boende. sunderlag 1 Handling Redovisning för juni - juli 2008 till ON, samt kölista Sammanfattning Redogörelse föreligger av antal personer med biståndsbeslut till särkilt boende t.o.m. juli månad Redovisningen noteras till protokollet.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(20) 2008/ Rapport till Länsstyrelsen av ej verkställda beslut kvartal två, sunderlag 1 Handling Rapport från ÄO gällande ej verkställda beslut för kvartal två. Även information till KF, ON och revisorerna 2 Handling Rapport från OF gällande ej verkställda beslut för kvartal två Redogörelse lämnas för rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 4 kap.1 socialtjänstlagen. Redovisningen noteras till protokollet. Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal två, 2008, tillställs Länsstyrelsen och revisorerna. Kommunfullmäktige tillställes avidentifierad rapport. Exp: Länsstyrelsen Revisionen Kommunfullmäktige

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(20) 2008/ Korttidsvistelse på Olsgårdens servicehus, förlängning. Margaretha Larsson lämnar redogörelse för korttidsvistelse på Olsgården. Det har varit svårigheter med att rekrytera kompetenta sjuksköterskor. I dagsläget är det ingen kö till korttidsplatserna. De temporära platserna för korttidsvistelse på Olsgården upphör fr.o.m. 2 september 2008.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(20) 2008/ Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen sunderlag 1 Handling Rapport från Länsstyrelsen Blekinge om jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen Länsstyrelsen har under flera år haft regeringens uppdrag att redovisa hur kommunerna arbetar med jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen. Som ett led i detta arbete har Länsstyrelserna genomfört både nationell tillsyn i hela landet samt operativ verksamhetstillsyn i Södermanland, Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Gävleborg och Örebro län. Resultatet av detta arbete har sammanställts i bifogad rapport som skickas till er för kännedom. Det är vår förhoppning att rapporten kan bidra till utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering inom äldreomsorgen. Peter Jansson omtalar att verksamheten har arbetat med jämställdhetsintegrering. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johanson (s) och Anders Lund (m). Informationen noteras med beaktande till protokollet.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(20) 2008/ Skrivelser, cirkulär m.m. Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. a) Skrivelse och svar remissyttrande om stöd från Kommunledningsenheten. b) Från Åklagarmyndigheten i Karlskrona beslut om att förundersökning av tjänstefel ärendet Anna-Lisa Åkerberg läggs ned. c) Från Länsrätten domar i mål 218,219 och 220 angående särskild avgift enligt 16 kap. 6 c socialtjänstlagen. d) Synpunkter/Klagomål från anhörig angående indragning av personal på Lindebo, Bräkne-Hoby. e) Från Länsstyrelsen genomförande av tillsyn i särskilt boende för personer med demenssjukdom. f) Skrivelse från DHR-Ronnebyavdelningen angående Rullstolsvandring i Ronneby Centrum 23 maj g) Från Kommunstyrelsen 195/2008 bordlagt ärende angående Daglig verksamhet inom handikappomsorgen. h) Från Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 08:47 Timbelopp för LASS år i) Från Kommunfullmäktige 157/2008 Regelverk och taxa för hemfixarna. j) Från Socialstyrelsen om 2006, 2007 och 2008 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer. k) Från Sveriges Kommuner och Landsting Rapport om kommunernas skadeförebyggande insatser för äldre. l) Från Länsstyrelsen i Blekinge län anmälningar av missförhållanden. m) Från NUTEK, Verket för näringsutveckling, projekt om värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg. n) En sammanfattning av Regeringens skrivelse 2007/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn. o) Från Länsstyrelsen beslut om avslutat ärende enligt 28 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Redovisningen noteras till protokollet. Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden går ut med inbjudan om deltagande i arbetet med tillgänglighet under hösten 2008, punkt f ovan.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(20) 2008/ Delegationsbeslut. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 31 juli Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 31 juli Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-05-22

Omsorgsnämnden 2001-05-22 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 19.00 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Carin Nilsson 79-90 V Lennart Karlsson S Karl-Erik Danielsson KD Göran Andersson 83-95

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-10-24

Omsorgsnämnden 2000-10-24 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson M Christer Falk, ers. S

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-09-19

Omsorgsnämnden 2006-09-19 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 16.45 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Jonny Håkansson (s) 126-137 Hans Kyhlbäck (v) 126-144 Helene Svan (v) Ingrid

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

2009-08-25. Övriga deltagare, delvis: Karin Widecrantz MAS, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare och Susanne Jonasson enhetschef HO

2009-08-25. Övriga deltagare, delvis: Karin Widecrantz MAS, Britt-Marie Karlsson kvalitetsutvecklare och Susanne Jonasson enhetschef HO Sammanträdesprotokoll 1(21) 2009-08-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.00 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151

Johnny Håkansson (S) Lars-Uno Fast (S) tjänstg.ers. 139-151 Sammanträdesprotokoll 1(23) 2009-10-20 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 9.30 15.45 ande Bo Johansson (S) Gretha Erlandsson (FP) Ulla Svensson (KD) Ola Svensson (RP) Christoffer

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-12-11

Omsorgsnämnden 2001-12-11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne Östergaard (fp)

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2013-03-13 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.15 ande Sune Håkansson (RP) ordförande Bo Johansson (S) 34-35 Anders Lund (M) Birger S Svensson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande S S Anders Johansson, ordförande Juhani Kujansivu KD V Ingegärd Axelsson Peter Bowin från 67 S Leif Johansson V Lisbet Widing

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom

2012-05-15. Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Jessica Bergqvist socialsekreterare, Anna Lindén ekonom Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-05-15 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18..35. Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Carin Nilsson 84-94 MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson S Irené Bolin,

Läs mer

Johnny Håkansson (s) Ingegerd Johansson (c) Anders Lund (m) Gretha Erlandsson (fp) Hans Kyhlbäck (v) 1-5 och 8

Johnny Håkansson (s) Ingegerd Johansson (c) Anders Lund (m) Gretha Erlandsson (fp) Hans Kyhlbäck (v) 1-5 och 8 21) Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 1 Omsorgsnämnden Plats och tid: Kalasrummet, Vidablick, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.40 ande Bo Johansson (s) Christina Yngvesson (s)tj.ers 6-7och 9-21 Ulla Svensson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17..30. Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Anna Johansson S Carin Nilsson 48-53 KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande

1(14) Sammanträdesprotokoll 2012-11-20. Äldrenämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(14) 2012-11-20 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.40 ande Susanne Lundgren (m) Johnny Håkansson (s) Sune Håkansson (rp) Tomas Lund (sd) Bo Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Johnny Håkansson (s) 1(17) Sammanträdesprotokoll 2010-06-15. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30.

Johnny Håkansson (s) 1(17) Sammanträdesprotokoll 2010-06-15. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30. Sammanträdesprotokoll 1(17) 2010-06-15 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 16.30. Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Hans Kyhlbäck S Karl-Erik Danielsson V Anna Johansson M Ingrid Burfelt KD Göran Andersson FP Susanne

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Bo Johansson (s) ordförande Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.50 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats/tid Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-11-20

Omsorgsnämnden 2001-11-20 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.55 Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) ordförande Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Susanne

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 16.45 Beslutande S Anders Johansson, ordförande KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin M Yvonne

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18. Omsorgsnämnden 2007-04-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18. Omsorgsnämnden 2007-04-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.00 Beslutande Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Omsorgsnämnden 2002-08-20

Omsorgsnämnden 2002-08-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 14.40 16.30 Beslutande Göran Andersson (kd) ordförande Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Lage Svensson (s) Ingrid Burfelt (m) Aina Svensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Anders Lund (m) 1(27) Sammanträdesprotokoll Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby

Anders Lund (m) 1(27) Sammanträdesprotokoll Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(27) 2008-10-21 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.45 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-06-18 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-06-18 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) kl 08.00 12.00 Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-06-05 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum omsorgskontoret, Kl 13.15-14.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 100 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Johnny Håkansson (s) 1(25) Sammanträdesprotokoll Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl

Johnny Håkansson (s) 1(25) Sammanträdesprotokoll Omsorgsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl Sammanträdesprotokoll 1(25) 2010-02-23 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 9.30-15.45 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(20) Ersättare

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(20) Ersättare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(20) Omsorgsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.15 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer