Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat"

Transkript

1 Aktia Bank Abp Börsmeddelande Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning av att bankens moderbolag, Aktia Abp, publicerar sin delårsrapport för perioden Detta meddelande är inte en i värdepappersmarknadslagen avsedd delårsrapport. Aktia Bank Abp:s aktieägare har godkänt fusionen av Aktia Abp med Aktia Bank Abp. Planerad dag för verkställande av fusionen är Alla uppgifter avser Aktia Bank Abp:s koncern, om ej annat anges separat nedan. Nyckeltal (mn euro) 1-3/ /2012 % 10-12/2012 % 2012 Resultat per aktie (EPS) 3,9 2,9 33 % -0,6-7,8 Eget kapital per aktie (NAV) 1) 134,9 130,9 3 % 141,3-4 % 141,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,8 8,8 11 % -1,4-5,6 Totalresultat per aktie 2,7 14,5-82 % 1,4 98 % 31,6 Antal aktier vid periodens utgång 1) % 3 0 % 3 Personal (heltidsresurser), genomsnittligt antal från räkenskapsperiodens början % % 753 Bankverksamhet Kostnads/intäktstal 0,67 0,68-1 % 0,89-25 % 0,74 Inlåning från allmänheten 1) 3 703, ,8 0 % 3 651,4 1 % 3 651,4 Utlåning till allmänheten 1) 7 179, ,5-1 % 7 248,1-1 % 7 248,1 Kapitaltäckningsgrad, % 1) 20,0 18,1 11 % 20,2-1 % 20,2 Primärkapitalrelation, % 1) 11,7 11,3 3 % 11,8-1 % 11,8 Riskvägda förbindelser 1) 3 683, ,3-2 % 3 611,2 2 % 3 611,2 Kapitalförvaltning (inkl. Privatbanken) Kundtillgångar 1) *) 6 141, ,0 15 % 5 804,5 6 % 5 804,5 1 ) Vid periodens slut *) Kundtillgångar = Aktia Fondbolags förvaltade och förmedlade fonder samt förvaltade tillgångar i Aktia Invest, Aktia Asset Management och Aktia Banks privatbanksverksamhet Beräkningsgrunder för nyckeltal finns i Aktia Banks årsredovisning 2012 sidan

2 Bankkoncernens resultaträkning (mn euro) 1-3/ /2012 % 2012 Räntenetto 29,8 29,5 1 % 116,5 Dividender 0,0 0,0-99 % 0,1 Provisionsintäkter 20,4 18,7 9 % 76,7 Provisionskostnader -4,6-4,3-6 % -17,1 Provisionsnetto 15,8 14,4 10 % 59,6 Nettoresultat från finansiella transaktioner 2,2 0,3 668 % 2,9 Nettointäkter från förvaltningsfastigheter 0,0 0,0-50 % -0,3 Övriga rörelseintäkter 0,9 1,5-44 % 4,7 Rörelseintäkter totalt 48,7 45,7 7 % 183,4 Personalkostnader -13,3-13,2 1 % -52,7 IT-kostnader -4,8-4,9-2 % -26,4 Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -0,7-0,8-21 % -3,4 Övriga rörelsekostnader -13,7-12,4 11 % -53,5 Rörelsekostnader totalt -32,4-31,3 4 % -136,0 Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar ,8 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -1,1-1,9-41 % -6,4 Andel av intresseföretagens resultat 0,3-0,1 - -0,4 Rörelseresultat 15,4 12,4 24 % 38,8 Intäkter och kostnader från övrig verksamhet ,1 Skatter -3,7-3,4 10 % -11,4 Periodens vinst 11,7 9,1 29 % 24,3 Hänförligt till: Aktieägare i Aktia Bank Abp 11,7 8,8 33 % 23,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,3-0,8 Totalt 11,7 9,1 29 % 24,3 Resultat per aktie (EPS), euro , ,55 33 % ,31 Det finns ingen utspädningseffekt för resultat per aktie Bankkoncernens totalresultat (mn euro) 1-3/ /2012 % 2012 Periodens vinst 11,7 9,1 29 % 24,3 Övrigt totalresultat efter skatt: Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas -0,4 38,0-66,6 Förändring i värdering till verkligt värde för kassaflödessäkring -2,9-3,0 1 % -3,3 Överfört till resultaträkningen för finansiella tillgångar som kan säljas ,0 Överfört till resultaträkningen för kassaflödessäkring ,8 Totalresultat från poster som kan överföras till resultaträkningen -3,3 35,1-71,6 Förmånsbaserade pensionsplaner ,0 Totalresultat från poster som inte kan överföras till resultaträkningen ,0 Periodens totalresultat 8,4 44,1-81 % 95,9 Totalresultat hänförligt till: Aktieägare i Aktia Bank Abp 8,1 43,6-82 % 94,7 Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,5-41 % 1,2 Totalt 8,4 44,1-81 % 95,9 Totalresultat per aktie, euro , ,15-82 % ,18 Det finns ingen utspädningseffekt för totalresultat per aktie 2 Aktia

3 Bankkoncernens balansräkning (mn euro) % Tillgångar Kontanta medel 293,7 585,9-50 % 219,6 Räntebärande värdepapper 1 645, ,0 12 % 2 052,1 Aktier och andelar 5,9 6,1-4 % 1,8 Finansiella tillgångar som kan säljas 1 651, ,2 12 % 2 053,9 Finansiella tillgångar som innehas till förfall 362,5 350,0 4 % 19,3 Derivatinstrument 270,8 302,2-10 % 309,3 Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 129,0 158,7-19 % 131,0 Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 7 179, ,1-1 % 7 239,5 Lån och övriga fordringar 7 308, ,7-1 % 7 370,5 Placeringar i ägarintresseföretag 0,9 0,8 1 % 3,0 Immateriella tillgångar 2,2 2,0 11 % 2,2 Förvaltningsfastigheter 0,5 0,5 0 % 0,7 Övriga materiella tillgångar 4,2 4,4-4 % 4,9 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 61,2 64,2-5 % 74,2 Övriga tillgångar 123,5 2,1-39,9 Övriga tillgångar totalt 184,7 66,3 179 % 114,0 Inkomstskattefordringar 0,7 0,1 543 % 3,4 Latenta skattefordringar 21,5 22,7-5 % 1,8 Skattefordringar 22,2 22,8-3 % 5,2 Tillgångar totalt , ,8-1 % ,6 Skulder Skulder till kreditinstitut 983, ,6-7 % 977,1 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 703, ,4 1 % 3 700,8 Depositioner 4 686, ,0 0 % 4 677,9 Derivatinstrument 161,6 186,4-13 % 163,2 Emitterade skuldebrev 3 559, ,6 0 % 3 770,4 Efterställda skulder 304,2 298,2 2 % 281,6 Övriga skulder till kreditinstitut 586,6 629,6-7 % 486,0 Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund 128,7 146,7-12 % 65,1 Övriga finansiella skulder 4 579, ,1-1 % 4 603,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98,1 88,6 11 % 116,1 Övriga skulder 32,1 48,5-34 % 59,6 Övriga skulder totalt 130,2 137,1-5 % 175,7 Avsättningar 6,9 6,9 0 % - Inkomstskatteskulder 20,0 19,7 2 % 0,1 Latenta skatteskulder 46,4 46,1 1 % 31,6 Skatteskulder 66,4 65,7 1 % 31,7 Skulder totalt 9 631, ,2-1 % 9 651,7 Eget kapital Bundet eget kapital 221,2 224,8-2 % 188,5 Fritt eget kapital 183,7 198,9-8 % 204,3 Aktieägarnas andel av eget kapital 404,8 423,8-4 % 392,7 Eget kapital för innehav utan bestämmande inflytande 65,1 64,8 0 % 58,3 Eget kapital 469,9 488,6-4 % 451,0 Skulder och eget kapital totalt , ,8-1 % ,

4 Förändring av bankkoncernens eget kapital (mn euro) Aktiekapital Fond för verkligt värde Fond för fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Aktieägarnas andel av eget kapital Andel av eget kapital för innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Eget kapital ,0-9,4 44,6 120,9 319,1 57,7 376,8 Periodens vinst 8,8 8,8 0,3 9,1 Finansiella tillgångar som kan säljas 37,9 37,9 0,2 38,0 Säkring av kassaflöde -3,1-3,1 0,1-3,0 Periodens totalresultat 34,8 8,8 43,6 0,5 44,1 Övrig förändring i eget kapital 30,0 30,0 0,0 30,0 Eget kapital ,0 25,5 74,6 129,7 392,7 58,3 451,0 Eget kapital ,0 61,8 74,6 124,4 423,8 64,8 488,6 Dividend till aktieägare -27,0-27,0-27,0 Periodens vinst 11,7 11,7 0,0 11,7 Finansiella tillgångar som kan säljas -0,4-0,4 0,0-0,4 Säkring av kassaflöde -3,3-3,3 0,3-2,9 Periodens totalresultat -3,7 11,7 8,1 0,3 8,4 Övrig förändring i eget kapital 0,0 0,0 0,0 Eget kapital ,0 58,2 74,6 109,0 404,8 65,1 469,9 4 Aktia

5 Bankkoncernens kassaflödesanalys (mn euro) 1-3/ /2012 % 2012 Kassaflöde från löpande verksamhet Rörelseresultat 15,4 12,4 24 % 38,8 Justering för ej kassaflödespåverkande poster -4,8 5,5-0,8 Avvecklad kassaflödessäkring - 6,7-17,5 Avvecklad verkligt värde säkring ,1 Betalda inkomstskatter -1,3 16,9-13,5 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i fordringar och skulder 9,3 41,6-78 % 162,7 Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar från löpande verksamhet -208,9-329,7 37 % -15,4 Ökning (+) eller minskning (-) av skulder från löpande verksamhet -59,3 22, ,3 Kassaflöde från löpande verksamhet totalt -258,8-265,4 2 % 93,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansiella tillgångar som innehas till förfall -14,2 0,7-9,9 Försäljning av dotterbolag och ägarintresseföretag ,0 Investering i materiella och immateriella tillgångar -0,9-0,3-165 % -2,4 Försäljning av materiella och immateriella tillgångar 0,1 0,0 852 % 0,1 Kassaflöde från investeringsverksamhet totalt -15,0 0,4-7,6 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Efterställda skulder 6,0-7,1-11,1 Ökning i fonden för fritt eget kapital - 30,0-30,0 Aktia Hypoteksbank Abp:s emission/dividend till innehavare utan bestämmande inflytande ,9 Betalda dividender -27, ,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet totalt -21,0 22,9-27,0 Förändring i likvida medel -294,8-242,1-22 % 127,6 Likvida medel vid årets början 600,5 473,0 27 % 473,0 Likvida medel vid periodens slut 305,7 230,8 32 % 600,5 Likvida medel i kassaflödesanalysen består av följande poster: Kassa 6,7 8,1-18 % 8,0 Finlands Banks checkräkning 287,0 211,5 36 % 577,9 På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut 12,1 11,2 8 % 14,6 Totalt 305,7 230,8 32 % 600,5 Justering för ej kassaflödespåverkande poster består av: Återförd nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas ,2 Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar ,8 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden 1,1 1,9-41 % 6,4 Förändring i verkligt värde 1,2 2,3-47 % -4,6 Avskrivning och nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar 0,7 0,8-21 % 3,4 Andel av intresseföretagens resultat 0,0 0,5-0,8 Realisationsvinster och -förluster från materiella och immateriella tillgångar 0,1 0,0-0,2 Avvecklad kassaflödessäkring -3, ,7 Avvecklad verkligt värde säkring -3, ,3 Förändring i avsättningar ,9 Förändring i förvaltningsfastigheternas verkliga värden ,3 Totalt -4,8 5,5-0,

6 Segmentens rörelseresultat Bankkoncernen har tre segment, Bankverksamhet, Kapitalförvaltning och Övrigt. Segmentet Bankverksamhet omfattar Aktia Bank Abp:s kontors- och företagsverksamhet samt treasury och bankkoncernens dotterbolag Aktia Hypoteksbank Abp och Aktia Företagsfinans Ab. Segmentet Kapitalförvaltning innehåller Aktia Bank Abp:s privatbanksverksamhet samt dotterbolagen Aktia Asset Management Ab, Aktia Fondbolag Ab och Aktia Invest Ab. Segmentet Övrigt omfattar vissa administrativa funktioner i Aktia Bank Abp och avkastning på eget kapital. Aktia Bank Abps moderbolag Aktia Abp har per ändrat sin segmentsindelning. Efter fusionen kommer Aktia Bank Abp att som nytt moderbolag i Aktiakoncernen att övergå till motsvarande segmentstruktur, som består av segmenten Bankverksamhet, Kapitalförvaltning & Livförsäkring och Övrigt. Rörelseresultat (mn euro) 1-3/ /2012 % Bankverksamhet 14,6 11,4 28 % Kapitalförvaltning 2,9 2,3 25 % Övrigt -2,2-0,5-321 % Elimineringar 0,1-0,8 - Totalt 15,4 12,4 24 % Räntenettot (mn euro) 1-3/ /2012 % 2012 In - och utlåning 10,4 15,3-32 % 55,1 Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk 11,1 7,2 54 % 30,8 Övrigt 8,3 7,0 19 % 30,6 Räntenetto 29,8 29,5 1 % 116,5 Resultatinverkan av fastränteplaceringarna är fördelade i en ränterisk- och en kreditriskkomponent. Ränteriskkomponentens inverkan beaktas som en del av skyddsåtgärdernas resultat. Kreditriskkomponentens inverkan ingår i Övrigt räntenetto. Kreditstocken Tabell 1. Kreditstockens sektorfördelning (mn euro) Andel, % Hushåll ,0 % Företag ,7 % Bostadssamfund ,7 % Icke vinstsyftande samfund ,5 % Offentliga samfund ,1 % Totalt ,0 % 6 Aktia

7 Tabell 2. Kreditstock före och efter nedskrivningar (mn euro) Kreditstock före nedskrivingar Individuella nedskrivningar Varav riktad till oreglerade krediter Varav riktad till andra krediter Gruppvis riktade nedskrivningar Kreditstock, balansvärde De sammanlagda nedskrivningarna av krediter uppgick för perioden till 0,02 (0,03) % av den totala utlåningen. Motsvarande gällande företagskrediter var 0,2 (0,2) % av företagsutlåningen. Tabell 3. Oskötta krediter fördelade enligt dröjsmålets längd i dagar (mn euro) Dagar % av stocken % av stocken , ,83 varav hushåll 119 1, , , ,71 varav hushåll 36 0, , * 45 0, ,68 varav hushåll 30 0, ,45 * säkerhetens marknadsvärde uppgår till 96 % av kreditens värde i Aktia Bank Specifikation av fonden för verkligt värde (mn euro) Aktier och andelar 3,6 3,6 0,0 Direkta räntebärande värdepapper 41,6 42,0-0,4 Kassaflödessäkring 13,0 16,2-3,3 Fonden för verkligt värde totalt 58,2 61,9-3,

8 Bankkoncernens likviditetsportfölj Allokering av finansiella tillgångar inom bankkoncernens likviditetsportfölj och övriga räntebärande tillgångar Aktia Bankkoncern Statsobl. och statsgarant. Covered Bonds (CB)* Finans.inst. exkl. CB Företagslån Fastigheter Alternativa placeringar Aktier Totalt 3/ / / / / / / / EU AAA Finland Övriga AAAländer EU < AAA Frankrike **) Belgien Grekland Irland Italien Portugal Spanien Övriga Europa exkl. EU Nordamerika Övriga OECD Supranationella Övriga Totalt * säkerställda obligationer ** Frankrike sjunkit under AAA-klass under 2012 Ratingfördelning för bankkoncernens likviditetsportfölj (mn euro) Aaa 59,9 % 64,5 % Aa1-Aa3 19,5 % 19,1 % A1-A3 15,9 % 8,9 % Baa1-Baa3 0,8 % 3,7 % Ba1-Ba3 0,5 % 1,5 % B1-B3 0,0 % 0,0 % Caa1 eller sämre 0,0 % 0,0 % Inhemska kommuner (saknar rating) 1,4 % 2,2 % Utan rating 2,1 % 0,0 % Totalt 100,0 % 100,0 % 8 Aktia

9 Bankkoncernens kapitaltäckning Kapitaltäckning Bankkoncernen Kapitaltäckningsgrad 20,0 % 20,2 % Primärkapitalrelation 11,7 % 11,8 % Aktia Bank Kapitaltäckningsgrad 26,9 % 28,1 % Primärkapitalrelation 15,5 % 16,1 % Aktia Hypoteksbank Kapitaltäckningsgrad 11,7 % 11,3 % Primärkapitalrelation 10,1 % 9,7 % Bankkoncernens riskpositioner Bankkoncernens kapitaltäckning Sammandrag (mn euro) 3/ /2012 9/2012 6/2012 3/2012 Primärt kapital 432,0 426,4 440,4 437,9 427,1 Supplementärt kapital 306,2 303,8 302,1 268,0 254,5 Kapitalbas 738,2 730,2 742,5 705,9 681,6 Riskvägt belopp för kredit- och motpartsrisker 3 321, , , , ,0 Riskvägt belopp för marknadsrisker 1) Riskvägt belopp för operativa risker 362,3 362,3 372,3 372,3 372,3 Riskvägda poster totalt 3 683, , , , ,3 Kapitaltäckningsgrad, % 20,0 20,2 19,9 18,9 18,1 Primärkapitalrelation, % 11,7 11,8 11,8 11,7 11,3 Minimikapitalkrav 294,7 288,9 298,2 299,4 301,4 Kapitalbuffert (skillnad kapitalbas - minimikravet) 443,5 441,3 444,3 406,5 380,2 1) Inget kapitalkrav på grund av litet handelslager och då summan av nettovalutapositionerna är mindre än 2 % av kapitalbasen. (mn euro) 3/ /2012 9/2012 6/2012 3/2012 Aktiekapital 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 Fonder 74,6 74,6 74,6 74,6 74,5 Innehav utan bestämmande inflytande 65,1 64,8 64,8 64,0 58,3 Balanserade vinstmedel 96,0 100,9 100,9 100,9 100,0 Periodens vinst 11,7 23,4 25,3 18,4 8,8./. dividendreservering -6,2-28,3-15,9-10,6-5,3 Kapitallån 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Totalt 434,2 428,4 442,8 440,3 429,3./. immateriella tillgångar -2,2-2,0-2,3-2,4-2,2 Primärt kapital 432,0 426,4 440,4 437,9 427,1 Fond för verkligt värde 45,2 45,6 36,9 4,4 2,9 Lån som hör till övre supplementärt kapital 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Lån som hör till nedre supplementärt kapital 216,0 213,2 220,2 218,6 206,6 Supplementärt kapital 306,2 303,8 302,1 268,0 254,5 Kapitalbas totalt 738,2 730,2 742,5 705,9 681,

10 Kredit- och motpartsrisker Totala exponeringar 3/2013 (mn euro) Riskvikt Balanstillgångar Åtaganden utanför balansen Totalt 0 % 1 008,1 22, ,9 10 % 1 188, ,9 20 % 808,2 129,6 937,8 35 % 5 726,0 54, ,6 50 % 0,1-0,1 75 % 534,5 87,7 622,2 100 % 548,1 36,2 584,4 150 % 13,6 0,6 14,2 Totalt 9 827,4 331, ,0 Derivat *) 310,6-310,6 Totalt ,0 331, ,5 *) avser derivatavtalens kreditmotvärde Riskvägda förbindelser (mn euro) Riskvikt 3/ /2012 9/2012 6/2012 3/ % % 118,9 125,5 133,6 120,8 125,6 20 % 167,2 120,3 145,6 155,5 163,9 35 % 2 011, , , , ,4 50 % 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 75 % 418,1 428,9 437,9 439,9 437,2 100 % 565,8 502,5 567,8 590,0 614,5 150 % 20,9 25,9 20,3 28,5 35,3 Totalt 3 302, , , , ,3 Derivat *) 19,0 20,6 26,8 26,5 27,7 Totalt 3 321, , , , ,0 *) avser derivatavtalens kreditmotvärde Vid fastställande av exponeringarnas riskvikt utnyttjas i kapitaltäckningsberäkningen Moody s Investors Service eller Standard & Poor s klassificeringar gällande exponeringar på stater och centralbanker, kreditinstitut och värdepappersföretag, företag samt täckta obligationer. Riskvikten för bankexponeringar eller täckta obligationsexponeringar fixeras beroende på kreditklassen för den stat i vilket ifrågavarande institut har sitt säte. Riskvägt belopp för operativa risker / /2012 9/2012 6/2012 3/2012 Bruttointäkter 183,3 187,8 208,5 - medeltal 3 år 193,2 Kapitalkrav för operativ risk 29,0 29,0 29,8 29,8 29,8 Riskvägt belopp 362,3 362,3 372,3 372,3 372,3 Kapitalkravet för operativa risker är 15 % av bruttointäkternas tre års medeltal. Riskvägt belopp för operativa risker har räknats genom att kapitalkravet divideras med 8 %. 10 Aktia

11 Derivat och åtaganden utanför balansräkningen Derivatinstrument , mn euro Skyddande derivatinstrument Nominellt belopp, totalt Tillgångar, verkligt värde Skulder, verkligt värde Säkring av verkligt värde Ränterelaterade 2 760,0 133,2 25,4 Totalt 2 760,0 133,2 25,4 Säkring av kassaflöde Ränterelaterade 75,0 0,2 - Totalt 75,0 0,2 - Derivatinstrument värderade via resultatet Ränterelaterade *) 4 003,8 134,3 133,4 Valutarelaterade 43,9 0,9 0,5 Aktierelaterade **) 77,5 2,3 2,3 Övriga derivatinstrument **) 20,8 0,0 0,0 Totalt 4 146,0 137,4 136,2 Samtliga derivatinstrument Ränterelaterade 6 838,8 267,6 158,8 Valutarelaterade 43,9 0,9 0,5 Aktierelaterade 77,5 2,3 2,3 Övriga derivatinstrument 20,8 0,0 0,0 Totalt 6 981,0 270,8 161,6 Derivatinstrument , mn euro Skyddande derivatinstrument Nominellt belopp, totalt Tillgångar, verkligt värde Skulder, verkligt värde Säkring av verkligt värde Ränterelaterade 2 837,0 149,8 34,3 Totalt 2 837,0 149,8 34,3 Säkring av kassaflöde Ränterelaterade 75,0 0,1 - Totalt 75,0 0,1 - Derivatinstrument värderade via resultatet Ränterelaterade *) 4 280,1 150,0 149,1 Valutarelaterade 55,6 0,6 1,3 Aktierelaterade **) 102,2 1,7 1,7 Övriga derivatinstrument **) 20,8 0,1 0,1 Totalt 4 458,6 152,4 152,1 Samtliga derivatinstrument Ränterelaterade 7 192,1 299,8 183,4 Valutarelaterade 55,6 0,6 1,3 Aktierelaterade 102,2 1,7 1,7 Övriga derivatinstrument 20,8 0,1 0,1 Totalt 7 370,6 302,2 186,4 *) Bland ränterelaterade derivatinstrument ingår förmedlade ränteskydd till lokalbanker, vilka efter skyddsåtgärder back-to-back med tredje motpart uppgick till 3 934,0 (4 210,0) miljoner euro. **) Samtliga aktierelaterade och övriga derivatinstrument avser skydd av strukturerade produkter

12 Åtaganden utanför balansräkningen (mn euro) Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part Garantiansvar 34,0 34,6 41,2 Övriga åtaganden till förmån för tredje part 2,5 3,4 6,2 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder Outnyttjade kreditarrangemang 295,0 307,6 410,6 Åtaganden utanför balansräkning 331,5 345,5 458,0 Utsikter Aktia Bank strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktia Banks Handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktia Banks målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. Nedskrivningarna av krediter förväntas uppgå till motsvarande nivå som år I enlighet med beslut på Aktia Abp:s bolagsstämma planeras fusion av Aktia Abp och Aktia Bank Abp. Fusionen verkställs och Aktia Bank Abp blir nytt moderbolag i Aktiakoncernen och kommer att utgöra det börsnoterade bolaget. Som nytt moderbolag i koncernen kommer Aktia Bank Abp att ha motsvarade framtidsutsikter som det nuvarande moderbolaget Aktia Abp. Det vill säga trots ett sannolikt lågt ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som år År 2012 uppgick rörelseresultatet för Aktiakoncernens kvarvarande verksamheter till 56,0 miljoner euro. Risker Aktia Banks resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings-, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer. Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktia Banks räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia Bank idkar en proaktiv hantering av ränterisker. Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktia Banks kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktia Banks återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. Marknadsvärdet på Aktia Banks finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer sannolikt att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. Sifferuppgifterna som presenteras i detta börsmeddelande är oreviderade. Helsingfors AKTIA BANK ABP Styrelsen 12 Aktia

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat

Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat Aktia Bank Abp Börsmeddelande 8.11.2012 Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-30.9.2012 Aktia Bank Abp publicerar uppgifter om sin ekonomiska ställning och sitt resultat med anledning

Läs mer

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 4 6/ /2011 % 1 6/ /2011 % 1 3/

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 4 6/ /2011 % 1 6/ /2011 % 1 3/ Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1 6/2012 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-3/2011. Nyckeltal. Delårsrapport

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-3/2011. Nyckeltal. Delårsrapport Delårsrapport 1.1 31.3.2011 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för 1-3/2011 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-9/2011. Nyckeltal. Delårsrapport

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-9/2011. Nyckeltal. Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.9.2011 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för 1-9/2011 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-6/2011. Nyckeltal. Delårsrapport

Aktia Bank Abp. (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1-6/2011. Nyckeltal. Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.6.2011 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för 1-6/2011 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

Läs mer

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké :

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké : TILLÄGG 5/13.2.2014 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4.2013 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn

Läs mer

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 10-12/ /2011 % % 7-9/ / /2012

(dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) (mn euro) 10-12/ /2011 % % 7-9/ / /2012 Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2012 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) Resultatet för 1 12/2012 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013

AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013 AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013 Ett gott första kvartal 1-3/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 19,5 (14,3) miljoner euro. Vinsten från kvarvarande verksamheter uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Aktias år. Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009

Aktias år. Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009 2009 Aktias år Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1 30.6.2009 Innehåll 1 Periodens verksamhet 1 Resultat 1 Intäkter 1 Kostnader 1 Balans och åtaganden utanför balansräkningen 2 Kapitaltäckning 2 Rating 2 Värderingar

Läs mer

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015. TILLÄGG 6/15.2.2016 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014 AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014 Starkt provisionsnetto, kostnaderna sjönk med 4 % Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (19,5) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot sjönk till

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

(mn euro) 1 9/ / / / / /

(mn euro) 1 9/ / / / / / Delårsrapport 1.1 30.9.2010 Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp) 1 Resultatet för januari - september 2010 Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013

AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 AKTIA BANK ABP Bokslutskommuniké 1-12/2013 Ökade provisionsintäkter i ett fortsätt besvärligt marknadsläge 1-12/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 65,4 (56,0) mn euro.

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2006 Aktia Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen... 11 Noter till balansräkningen för år

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Aktia Bank Abp delårsrapport 1.1-30.6.2013

Aktia Bank Abp delårsrapport 1.1-30.6.2013 Aktia Bank Abp delårsrapport 1.1-30.6.2013 nytt moderbolag i aktiakoncernen Aktia Bank Abp utgör från och med 1.7.2013 nytt börsnoterat moderbolag i Aktiakoncernen. Koncernens tidigare moderbolag Aktia

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 10-12/2015: Engångskostnader belastade resultatet Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (12,6) mn euro. Provisionsnettot var oförändrat 18,9 (18,9) mn euro och räntenettot

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Aktia Hypoteksbank Abp Halvårsrapport

Aktia Hypoteksbank Abp Halvårsrapport Aktia Hypoteksbank Abp Halvårsrapport 1.1 30.6.2009 Innehåll 1 Styrelsens halvårsrapport 4 Beräkningsgrunder för nyckeltalen 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändring av eget kapital

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Innehåll Pressmeddelande: Stark tillväxt bibehållen lönsamhet...... 3 Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning.... 7 Resultat per kvartal...

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Aktia Bank. Delårsrapport 1-3/2016

Aktia Bank. Delårsrapport 1-3/2016 Aktia Bank Delårsrapport 1-3/2016 1-3/2016: Svårt marknadsläge pressade provisionsnettot Rörelseresultatet uppgick till 14,6 (17,0) mn euro. Provisionsnettot minskade med 4 % och räntenettot minskade 3

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer