SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet"

Transkript

1 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) Dan Säterman (S) ersättare för Johnny Lundgren (M) Övriga närvarande Birgitta Jansson kommunchef Johan Örnberg ekonomichef Ingrid Andersson sekreterare Sylvia Jonasson (C) ersättare Birgitta Eklund (S) ersättare Anders Gustafsson (KD) insynsplats Mattias Larsson räddningschef 1 Elin Dahlgren säkerhetssamordnare 1 Hans Engström personalchef 2-6 Lennart Jansson biblioteksledare Lasse Sjöberg fritids- och kulturchef Stefan Johannesen näringslivsstrateg 8-9 Justerare Hans-Peter Jessen Justeringens plats och tid Utskottskansliet kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Ingrid Andersson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Hans-Peter Jessen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ingrid Andersson

2 2(15) Allmänna utskottet Innehållsförteckning 1 Information om krisledning Dnr KS Medborgarförslag om rätt till heltid Dnr KS Medborgarförslag om att avskaffa delade turer inom Eda kommun Dnr KS Kompetensutvecklingsprojekt med stöd från EU:s Socialfond Dnr KS Inriktning på lokala översynsförhandlingar Dnr KS Särskilda ersättningar för sjuksköterskor under huvudsemestern Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Dnr KS Medborgarförslag om servicebuss i Charlottenberg Dnr KS Medfinansiering av projekt Westra Wermland Export Dnr KS Motion om aktivitetspeng för alla över 75 år Dnr KS Revidering av biblioteksplan Dnr KS Diskussionspunkt - surfplattor...15

3 3(15) 1 Information om krisledning Eda kommuns allmänna utskott är även krisledningsnämnd. Räddningschef Mattias Larsson och säkerhetssamordnare Elin Dahlgren informerar om krisledning vid extraordinära händelser.

4 4(15) 2 Dnr KS Medborgarförslag om rätt till heltid Ett medborgarförslag har inkommit som innebär att kommunen beslutar att alla anställda ska ha anställningsbevis på heltid, och att alla personal - som önskar deltid - ska ha rätt att ansöka om att gå ner i arbetstid under den period de önskar, samt att alla tjänster som utlyses i kommunen ska vara på heltid, med möjlighet att gå ner i tid för den som vill. För att kunna göra en vettig ekonomisk utvärdering av kostnaderna för att erbjuda samtliga deltidsanställda heltid, måste man ställa sig frågan hur stor andel av den totalpopulationen av deltidsanställda som troligen skulle tacka ja, till ett sådant förslag. Idag finns inga egna nyligen gjorda utredningar om detta som kan ge en bra fingervisning om nuläget. Svaret på frågan om kostnaderna och intresset för heltidstjänstgöring kan få sin vägledning genom att undersöka hur erbjudandet utfallit i andra kommuner där möjligheter till heltid införts. Flertalet av kommunerna i Värmland som erbjudit heltidstjänstgöring, har märkligt nog inte klarlagt de ekonomiska konsekvenserna av åtgärden innan beslut. Istället har uppdraget varit att kostnaderna skall finansieras inom ramen genom motsvarande minskningar i driftsbudgeten. Som tidigare redovisats har det visat sig att detta inte varit möjligt i praktiken och därför är åtgärden förenat med merkostnader. Gör vi ett antagande som baseras på erfarenheterna i andra kommuner - och utifrån våra tidigare egna erfarenheter, så är ett rimligt antagande att ca 20 % av de som idag är deltidstjänstgörande torde vara intresserade av att utöka sina tjänstgöringsgrad till heltid. I så fall skulle innebära en kostnad på ca 6,98 milj kr för Eda kommun, Den relativa fördelningen blir 0,79 milj kr på LSS-verksamheten, 4,10 milj kr på Äldreomsorgen, 1,64 milj kr på Bildning, och 0,45 milj kr på Samhällsbyggnad. Skulle man villkora höjningen av tjänstgöringsgraderna till någon form av motprestation, såsom eget aktiv sökande efter lediga vikariat, så kan kostnaden reduceras något, men det är oklart med hur mycket med tanke på redovisade svårigheter att praktiskt ordna detta.

5 5(15) 2 forts Dnr KS Medborgarförslag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Medborgarförslaget avslås. Förvaltningen undersöker möjligheten till ökad tjänstgöringsgrad i samband med rekryteringsbehov och organisationsförändringar. Beslutet expedieras till Förslagsställaren

6 6(15) 3 Dnr KS Medborgarförslag om att avskaffa delade turer inom Eda kommun Ett medborgarförslag har inkommit om att anställda i kommunen inte ska schemaläggas med delade turer, i syfte att få attraktivare arbetstider och rimligare arbetsförhållanden för personalen Det finns idag ingen stor omfattning av delade turer, om man ser till Eda kommuns hela verksamhet, men det förekommer, bl a inom vården. Anledningen till att delande turer finns är främst behovsrelaterat. Varje arbetsenhet har idag en given personalstyrka, som måste användas så effektivt som möjligt när brukarna behöver verksamhetens tjänster, vilket styr schemaläggningen. Idag försöker första linjens chefer ständigt förbättra planeringen och schemaläggningen så det skall motsvara både de anställdas önskemål och verksamhetens behov. Det slutliga schemat blir en balansgång mellan dessa intressen, men målsättningen är att i görligaste mån minimera delade turer. Det som styr omfattningen av delade turer är också hur sammansättningen ser ut beträffande olika tjänstgöringsgrader på respektive arbetsplats. För att klara tjänstebehovet gentemot brukarna finns det tyvärr ett samband mellan andelen delade turer å ena sidan och förekomsten av heltider och höga tjänstgöringsgrader å andra sidan. Ju fler heltidstjänster som finns, desto svårare är det att undvika delade turer, om personalbehovet ska optimeras utifrån verksamhetens behov. Den största orsaken till delade turer är dock antalet helgpass under schemaperioden. Många väljer att jobba färre helgpass och istället ta delade turer på några av de helgpass som man valt att arbete. Medborgarförslag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets beslut Ärendet återremitteras för att ta reda på omfattningen av delade turer i Eda kommun.

7 7(15) 4 Dnr KS Kompetensutvecklingsprojekt med stöd från EU:s Socialfond Eda kommun har under de sista 5 åren haft en unik situation inom arbetsmarknaden. Över 1000 arbetstillfällen bedöms ha skapats inom handeln, tack vare kraftig accelererande ökning av gränshandeln. Att så många nya arbetstillfällen skapats under kort tid har naturligtvis varit en mycket positiv utveckling, men det har också inneburit problem inom andra näringar, när det gäller tillgång på arbetskraft. Expansionen av arbetstillfällen inom gränshandeln har dessutom indirekt påverkat ungdomars val att studera vidare och välja yrke. Det har fått konsekvenser för arbetskraftstillgången för övriga näringar och dess utvecklingsmöjligheter. Parallellt med denna utveckling så har även kraven på äldreomsorgen och LSS-verksamhetens vårdprestationer blivit allt större, dels p g a ökade kvalitetskrav från statsmakterna, dels till följd av en ökad vårdtyngd. Inom Vård och stöd har man kommit till den slutsatsen att det på sikt inte är möjligt, att i samma omfattning som idag, ha kvar personer i verksamheten som saknar den för befattningarna korrekta yrkesutbildningen. Vidare har undersökningar gjorts i både Arvika och Eda kommun, där man kommit till slutsatsen att de elever som går ut vårdgymnasiet inom den gemensamma arbetsmarknadsregionen, inte räcker för att täcka det gemensamma rekryteringsbehovet i framtiden. Det föreligger därför ett förslag att Eda kommun och Arvika tillsammans skall söka medel från EU:s Socialfond för att själva utbilda tillsvidareanställda som saknar den idag nödvändiga yrkesutbildningen inom Vården. Det betyder att tillsvidareanställda vårdbiträden kommer att erbjudas distansutbildning som ger USK-kompetens, om Socialfonden tillstyrker ansökan. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Eda kommun ansöker, tillsammans med Arvika kommun, om medel hos EU:s Socialfond för genomförande av föreliggande förslag om kompetensutvecklingsprojekt.

8 8(15) 5 Dnr KS Inriktning på lokala översynsförhandlingar Enligt de centrala löneavtalen skall en lokal löneöversyn gälla fr o m Det som är nytt för i år är att det inte finns något angivet löneutrymme för tjänstemannaorganisationerna. Avsikten är att arbetsgivaren skall göra en lokal bedömning av förutsättningarna för löneutrymmet, med beaktande av rekryteringsförutsättningar, marknadslöneläget, produktivitet och egna lönepolitiska överväganden. När det gäller SKL:s centrala LOK-överenskommelse med Kommunal, finns däremot ett angivet utrymme omfattande 600 kr per heltidstjänstgörande. Det innebär ett förhandlingsbart lokalt utrymme som motsvarar en höjning på ca 2,5%. Efter att gjort en omvärldsorientering gentemot övriga kommuner föreslås att ett utrymme uppgående till 3% för flertalet tjänstemannakategorier. Däremot finns det vissa grupper som föreslås prioriteras lite högre på grund av rekryteringsförutsättningarna och marknadslönebilden. Det är miljöinspektörer, socialsekreterare,biståndsbedömare, sjuksköterskor och lärare. För dessa grupper föreslås ett utrymme på 3,5%. Skälen till detta finns förtydligad i ärendebeskrivningen, men generellt kan sägas att föreslagen nivå väl stämmer överens med ambitionen och strategin i övriga Värmlandskommuner. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets beslut Ett utrymme för den lokala löneöversynen fastställs till 3,5% för sjuksköterskor, socialsekreterare, biståndsbedömare, miljöinspektörer och lärare. Det lokala löneutrymmet för övriga tjänstemannagrupper fastställs till 3,0% Beslutet expedieras till Verksamhetschefer

9 9(15) 6 Dnr KS Särskilda ersättningar för sjuksköterskor under huvudsemestern 2015 Eda kommun har tidigare, liksom flertalet andra kommuner, haft svårigheter att kunna rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor under sommaren för att kunna bedriva verksamheten. Den omständighet att vi har en norsk arbetsmarknad för sjuksköterskor på nära håll, försvårar också rekryteringssituationen. Att vi samtidigt har Värmlands näst största kommun - i storleksordning - som granne, där det finns ett stort sjukhus, underlättar heller inte situationen. Under föregående års prövades en ny typ av stimulansersättning för att underlätta rekryteringen av externa sjuksköterskor i syfte att dels låta den ordinarie personalen få en sammanhängande huvudsemester, dels för att undvika att tvingas utbetala kvalificerad övertidsersättning när våra egna sjuksköterskor måste beordras in under ordinarie huvudsemester, för att verksamheten skall fungera. Denna typ av ersättningssystem blev framgångsrik 2014 och nådde sitt syfte, varför det förordas att den genomförs även under huvudsemestrarna Kostnadsmässigt innebär förslagna löner och sommarbonus att man hamnar på ungefär samma kostnadsnivå, som om man tvingas beordra in egna sjuksköterskor för tjänstgöring under huvudsemestern. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Föregående års beslut om speciella ersättning för sjuksköterskor under sommaren Förslag till nya ersättningar för sjuksköterskor under sommaren Förslag till beslut Tillstyrka bilagt förslag om speciella ersättningar under huvudsemestrarna för sjuksköterskor enligt bilaga. Beslutet expedieras till Verksamhetschefer

10 Bilaga till AU-protokoll 6 SPECIELL LÖNESÄTTNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR UNDER SOMMAREN 2015 Kategori Löneintervall Tak-löner under sommaren Nuläge (Juni-augusti) Sjuksköterska Distriktssköterska Sjuksköterska, natt INTERN REKRYTERING * De sjuksköterskor som jobbar deltid och går in på ledig dag erhåller fyllnadslön och sommarersättning 88 kr per timme. * De sjuksköterskor som jobbar heltid och går in på ledig tid erhåller under huvudsemestern kvalificerad övertidsersättning och 88 kr per timme. * Sjuksköterskor som byter sin semester eller annan ledighet på arbetsgivarens begäran, erhåller kvalificerad övertidsersättning och får semesterdagen tillbaka samt 88 kr per timme. * De som avstår en fjärde semestervecka under perioden juni-augusti, erhåller kvalificerad övertidsersättning under aktuell vecka, samt har semesterdagen kvar. EXTERN REKRYTERING under veckorna * Arbete 100% (35 tim/vecka) i en vecka erhåller ordinarie lön och kr i bonus * Arbete 100% (35/tim/vecka) i två veckor erhåller ordinarie lön och kr i bonus * Arbete 100% (35/tim/ vecka i tre veckor erhåller ordinarie lön och kr i bonus

11 10(15) 7 Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett förslag till löpande verksamhetsuppföljning avseende kommunledningsstaben har upprättats. Verksamhetsuppföljning efter januari Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet godkänner upprättad verksamhetsuppföljning efter januari 2015.

12 11(15) 8 Dnr KS Medborgarförslag om servicebuss i Charlottenberg I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att det ska gå regelbundna bussturer mellan torget eller Petersborgsvägen ner till shoppingcentret. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen verkar för att hållplatsstrukturen på de busslinjer som redan i dagsläget trafikerar sträckan ses över. Härmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutet expedieras till Förslagsställaren Näringslivsenheten

13 12(15) 9 Dnr KS Medfinansiering av projekt Westra Wermland Export Under 2014 har Eda, Arvika, Säffle och Årjängs kommuner undersökt hur vi kan stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Västra Värmland för att på så sätt trygga befintliga, och främja nyskapande av flera, arbetsplatser i regionen. Nästa steg i processen är att fördjupa arbetet genom deltagande i projektet Westra Wermland Export. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Projektplan Westra Wermland Export Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet Westra Wermland Export. Kontanta medel tas ur projektmedelsbudgeten och resterande medel finansieras genom arbetstid. Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Beslutet expedieras till Näringslivsenheten Eda Näringslivsförening Charlottenbergs Köpmannaförening

14 13(15) 10 Dnr KS Motion om aktivitetspeng för alla över 75 år En motion har inkommit från Hela Edas Lista genom Hans Nilsson, i vilken det föreslås att alla Edabor som är skrivna i Eda kommun i åldern 75 år och äldre, ska erbjudas en aktivitetspeng/check på 450 kronor. Aktivitetspengen/checken ska kunna användas som betalning för godkända aktiviteter utförda av föreningar och företag inom kommunen. Motionen från Hela Edas Lista Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen och dess syfte ligger helt i linje med Eda kommuns Hälsoplan under målområde 9 - fysisk aktivitet och delmålet att öka den fysiska aktiviteten hos den vuxna befolkningen. Förslaget tas med till budgetberedningen inför Beslutet expedieras till Motionären

15 14(15) 11 Dnr KS Revidering av biblioteksplan för Eda kommun Enligt Bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Eda kommuns biblioteksplan behöver nu revideras. Bibliotekslagen 2013 (801). Eda kommuns biblioteksplan Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar att ge fritids- och kulturavdelningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till en revidering av den nuvarande biblioteksplanen, som ska gälla under perioden Beslutet expedieras till Fritids- och kulturchef Biblioteksledare

16 15(15) 12 Dnr KS Diskussionspunkt - surfplattor En enkät har gjorts för att utvärdera hur det har fungerat med surfplattorna. Resultatet av enkäten presenteras på nästa utskottssammanträde.

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 2013-02-19 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg, kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tisdagen den 3 juni 2014 kl 08.00-17.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Mikael Jonnerby (C), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 41-50 Ulrica Swärd Bütikofer. Ordförande... Leif Persson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 41-50 Ulrica Swärd Bütikofer. Ordförande... Leif Persson Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-13:30 Beslutande Övriga deltagande Leif Persson (S) Yvonne Oscarsson (V), 41-43 och 48-50 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M), 41-43 och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00-18.40 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer