!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2"

Transkript

1

2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2

3 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom besök i verksamheterna. Beställaren och utföraren har ett gemensamt ansvar för att verksamheterna följs upp och utvärderas samt att dokumentera såväl egna som gemensamma uppföljningar och utvärderingar. Ett komplement till det övriga kvalitetsarbetet är att införa besök i verksamheterna, s.k. insynsbesök. Dessa besök ska genomföras av ledamöterna i omsorgsnämndens arbetsutskott, utsedda kontaktpolitiker samt av berörda tjänstemän. Det är bara den/de kontaktpolitiker som är utsedda för just den verksamheten som ska delta. Besöken ska, för både beställare och utförare, ses som ett instrument för att utveckla verksamheten. Vid besöken ska enhetschef ev. verksamhetschef, personal och brukare (där det är möjligt) träffa arbetsutskottets ledamöter, kontaktpolitiker och berörda tjänstemän. Vid besöken ska ledamöterna informeras om verksamheten, kvalitetsarbetet, hur enheten arbetar med trygghet, inflytande och bemötande, höra hur personalen och ev. brukarna upplever verksamheten m.m. För att få strukturerade besök görs en frågemall som ska gås igenom vid besöken. Dessa frågor lämnas ut till enhetschef och ledamöter innan besöket för att alla ska ha möjlighet att förbereda sig samt för att få en bra dialog vid träffarna. Enligt avtal mellan beställare och utförare skall uppföljningar och utvärderingar dokumenteras. Detta kommer att göras av deltagande tjänstemän. De verksamheter som genomfört kvalitetsmätningar ska kunna presentera dessa och redogöra för vilka åtgärder som planeras utifrån uppnådda resultat. Enhetens kvalitetsredovisning bifogas (om sådan har gjorts) så att denna kan studeras av ledamöterna innan besöket. Till de verksamheter som ännu inte genomfört någon enkätundersökning görs en liknande frågemall för att få en upplevelse av vad personalen och brukarna anser om kvalitén i just deras verksamhet. Omsorgsnämndens arbetsutskott, kontaktpolitiker och tjänstemän från beställarkansliet har träffat ledningen för sjuksköterskorna samt representanter ur sjuksköterskeorganisationen. Från omsorgsnämndens arbetsutskott deltog: Doris Brodén, Janette Bäckman, Erik Norelius, Bibbi Eriksson och Rolf Ericsson. Kontaktpolitiker för sjuksköterskorna är Bibbi Eriksson och Berit Kent. Bibbi deltog medan Berit hade meddelat förhinder. Deltagande tjänstemän: Pernilla Engblom och Inger Hellberg För ledningen deltog: enhetschef Maria Granholm Från personalen deltog: Eva Pers (demensenheten Hessegården), Madeleine Envall (Åkershem, tidigare Utsikten), Rita Pettersson (Hällsjöhemmet, natt) och Lisbeth Sjöde (Hällsjöhemmet). 3

4 Syftet med besöket är att få kunskap om verksamheten se att verksamheten följer gällande lagar och förordningar se hur kvalitetsarbetat fungerar praktiskt ute i verksamheten följa resultat och analys av kvalitetsmätningarna se vilka åtgärder/insatser som görs utifrån resultaten av nämndens kvalitetsmätningar se hur delaktig personalen är i verksamhetens kvalitetsarbete $ Arbetsutskottet har genomfört intervjuer/samtal med ledning och personal från verksamheten. Frågorna och besökets syfte och innehåll har delgivits berörda innan besöket. De intervjuade personerna har getts möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll. " %%% Verksamheten omfattas av en enhetschef samt 37 sjuksköterskor. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla god och säker hälso- och sjukvård, dygnet runt, enligt gällande lagar och föreskrifter. Sjuksköterskorna på dagtid har en basplacering på en enhet där de är omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för den specifika medicinska omvårdnaden. Varje enhet har 1-4 OAS. Kvällar och helger finns sjuksköterska tillgänglig för enheterna vid behov, två för enheterna på Hällsjöhemmet, en för ute enheterna. Nattetid finns två sjuksköterskor tillgängliga för alla enheter inom kommunen. Sjuksköterskorna är mycket flexibla i sitt arbete och byter ofta enhet för att täcka upp för varandra. De har ett nära samarbete med undersköterskor, vårdbiträden, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m.fl. Det bästa på enheten: Vi har en hög kompetensnivå som vi försöker ta till vara på bästa sätt. Vi har en väl fungerande arbetsstruktur samt diverse rutiner som styrmedel i vardagsarbetet. Vi har en flexibel personalgrupp som strävar mot samma mål. 4

5 & %%'# Närvarande: Enhetschef Maria Granholm, arbetsutskott samt deltagande tjänstemän. Enhetschef Maria Granholm inleder med att redogöra för hur enheten är organiserad samt berättar om den verksamhetsplan som hon gjort tillsammans med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 1. Finns någon speciell värdegrund/verksamhetsidé för denna enhet? Hälso- och sjukvården ska tillgodose patientens behov av trygghet samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Verksamheten ska främja goda kontakter med patienten och närstående. Arbetet sker utifrån ett etiskt förhållningssätt och enligt överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Etiska principer har utarbetats till ledning för kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Bifogas. 2. Vad står orden Trygghet, Inflytande och Bemötande för i eran verksamhet? Trygghet att dygnet runt ha tillgång till sjuksköterskekompetens. Inflytande inte lätt för brukaren att kunna påverka, i viss mån kan den egna behandlingen påverkas. Bemötande att alla ska ha ett professionellt bemötande. 3. Hur ser ni på möjligheterna att påverka och utveckla nya arbetsformer? Enhetschefen anser att det går att påverka och utveckla nya arbetsformer. Detta är något som görs hela tiden. Senaste tiden har det varit mycket arbete med bemanningen på Utsikten. Det har varit stor omsättning av personal på Utsikten och det har varit sjuksköterskor som slutat eller gått ner i tid för att arbetsbelastningen varit så tung. Sjuksköterskorna har svårt att hinna med att ge baspersonalen handledning i den mån de skulle önska. 4. Hur uppfattar ni verksamhetens förändrings- och utvecklingsvilja? Enhetschefen anser att personalen vill mycket, men att det är svårt att få utrymme för att diskutera utvecklingsfrågor. Läkarbristen gör det svårt för läkarna att hinna med det de ska. Detta gör att sjuksköterskorna i många fall har ett mycket stort eget ansvar. Förra året var mycket tyngt med mycket sjukskrivningar. Planeringsdagar är inplanerade i höst för att få alla att känna sig mer delaktiga. 5. Vet personalen vilket uppdrag de har? Enhetschefen tror att i stort sett alla vet vilket uppdrag de har. Att vissa inte vet vilket uppdrag de har tror enhetschefen beror på att de inte fått vara nog delaktiga i verksamhetsplanen. Detta ska diskuteras mera på planeringsdagarna. 6. Hur ser ni på eran roll som ledare? Enhetschefen anser att rollen som ledare är en jätteviktig uppgift. Hon har endast varit anställd som enhetschef sedan oktober 2007, men tycker att det är ett roligt och skiftande jobb där hon ska stötta och organisera sjuksköterskorna ute i verksamheterna. 5

6 7. Upplever du/ni att brukarna trivs/är nöjd med den hjälp de får från er? Enhetschefen upplever att brukarna oftast är nöjd med den hjälp de får från sjuksköterskorna. Det finns dock alltid några som inte blir nöjda. Anhöriga kan ibland var missnöjda och ofta beror det på glappet mellan den vård de fått på lasarettet i Falun kontra den vård de får på korttidsboendet. Många tror att de ska få samma vård som det fått på lasarettet och att det ska finnas samma resurser av läkare. Enhetschefen har gjort en egen kvalitetsmätning. Bifogas. 8. Upplever du/ni att brukarna får de medicinska insatser som de har behov av? Enhetschefen anser att brukarna får de medicinska insatser som de har behov av. Detta är alltid prioritet ett inom deras verksamhet. 9. Hur fungerar sjuksköterskornas samarbete med brukarnas kontaktperson/läkare? Det är inte alltid lätt för sjuksköterskorna att få tag på läkare. Det skulle vara enklare om all närsjukvård låg hos samma huvudman. Nu är det olika datasystem, annan organisation, m.m. som försvårar samarbetet. Fungerar kontaktmannaskapet ute i verksamheterna så underlättar det mycket för sjuksköterskornas arbete. Det är olika på olika ställen hur bra kontaktmannaskapet fungerar. 10. Är det stor/liten personalomsättning på enheten? Det har varit en stor omsättning av personal inom sjuksköterskeorganisationen det senaste året. Det har varit många sjukskrivningar på grund av stor arbetsbelastning, pensioneringar och att personal flyttat till andra orter. 11. Vet brukarna/anhöriga hur de ska göra om de vill framföra synpunkter och klagomål? Enhetschefen hoppas att brukare och anhöriga vet hur de ska göra. Hon har inte hört något om att man inte vet. Oftast tar man hand om klagomål och synpunkter direkt ute i verksamheterna. Om inte sjuksköterskorna själv kan klara upp frågan så för de det vidare till enhetschefen. Då ser hon till att klagomålen tas upp med berörda. Detta diskuteras även på sjuksköterskemöten och innebär ofta ändringar av rutiner. 12. Hur jobbar ni med bemötandefrågor? Sjuksköterskorna har reflektionsträffar där de diskuterar bemötandefrågor. Handledning i professionell omvårdnad kommer några av sjuksköterskegrupperna att få till hösten. Det finns även etiska principer för hälso- och sjukvårdspersonal i kommunal hälso- och sjukvård. 13. Har personalen tid för brukarna? Vad anser brukare resp. personal. Enhetschefen anser att brukarna får sin medicinska vård. Dock hinner de inte träffa brukarna i den mån de skulle önska. Arbetsbelastningen går i vågor, ibland har de tid ibland inte. 6

7 14. Är det något övrigt som ni vill framföra till nämnden? Enhetschefen vill framföra att hon tycker att det finns en mycket bra och kompetent sjuksköterskegrupp. Det har varit jobbigt på Utsikten senaste året och att de resurser som tagits från Hällsjöhemmet för att stärka upp på Utsikten måste återställas. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till Borlänge kommun. Många kommuner runt omkring ger bättre betalt, vilket innebär att sjuksköterskorna väljer att jobba där trots längre resor. Det har även varit svårt att få tag på sommarvikarier. I något fall så har sökanden inte fått barnomsorg och därmed varit tvungen att tacka nej till sommarvikariat. Enhetschefen tycker att insynsbesök har varit mycket bra och att hon fått tillfälle att berätta om sjuksköterskeverksamheten. 7

8 & %%'# Närvarande: Eva Pers (demensenheten Hessegården), Madeleine Envall (Åkershem, tidigare Utsikten), Rita Pettersson (Hällsjöhemmet, natt) och Lisbeth Sjöde (Hällsjöhemmet) 1. Finns någon speciell värdegrund/verksamhetsidé för denna enhet? Sjuksköterskorna följer det som står i hälso- och sjukvårdslagen. Förutom detta finns det etiska koder för sjuksköterskorna. 2. Vad står orden Trygghet, Inflytande och Bemötande för i eran verksamhet? Trygghet att de bedriver sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, finns en MAS samt kompetent personal. Inflytande ofta är personal och anhöriga språkrör för brukarna som ofta är svårt sjuka. Det är svårt som brukare att i ett sådant läge ha inflytande. Ofta gör sjuksköterskan en bedömning där anhöriga till viss del kan vara med och påverka. Det är ibland svåra avväganden när det gäller vad sjuksköterskan ser och vad anhöriga vill. Bemötande att de har ett gott bemötande till brukare och anhöriga. 3. Hur ser ni på möjligheterna att påverka och utveckla nya arbetsformer? Sjuksköterskorna anser att de alltid går kort, vilket innebär att det är mycket svårt att hinna påverka och utveckla nya arbetsformer. De har mycket idéer, men det är svårt att förverkliga dem. Detta är sådant som de brukar diskutera med enhetschefen. Sjuksköterskorna är ofta spindeln i nätet. Det är mycket administrativt jobb, men de anser att det är mycket viktigt att dokumentera noggrant. De påtalar bristen på datorer för sjuksköterskorna samt tillgången på bra fungerande mobiltelefoner. 4. Hur uppfattar ni verksamhetens förändrings- och utvecklingsvilja? De anser att det sker lite förändringar hela tiden. Vilja finns, men resurserna finns inte riktigt. Det dagliga arbetat går hela tiden före. Det har även varit svårt att få till avsatta reflektionstider. 5. Är det klart vilket uppdrag ni har? Sjuksköterskorna anser att de vet vilket uppdrag de har. 6. Upplever du/ni att brukarna trivs/är nöjd med den hjälp de får från er? Sjuksköterskorna anser att brukarna är nöjd med den vård de får. De anser att det är en bra sjukvård i kommunen. 7. Upplever du/ni att brukarna får de medicinska insatser som de har behov av? Sjuksköterskorna tycker absolut att brukarna får de medicinska insatser som de har behov av. Sjuksköterskorna är beroende av en kunnig baspersonal som kan tillkalla dem vid behov. Det är inte alltid lätt för baspersonalen att avgöra en brukares behov av vård. 8

9 8. Är det stor/liten personalomsättning på enheten? Det har varit stor omsättning av personal på enheten beroende på pensioneringar, men även sjukskrivningar och uppsägningar av personliga själ. Sjuksköterskorna påtalar att det är mycket stor arbetsbelastning på alla korttidsboenden. De orkar inte jobba heltid några längre tider på dessa ställen. 9. Vet brukarna om hur de ska göra om de vill framföra synpunkter och klagomål? Personalen ute i verksamheterna hjälper brukare och anhöriga med att tala om till vem de ska framföra olika typer av synpunkter/klagomål. Oftast tas detta upp ute i verksamheterna direkt. Ibland beror klagomål på att man inte vet vilken vård som erbjuds i kommunen. Svårare frågor löser enhetschefen. Ofta är det anhöriga som för brukarnas talan när det gäller synpunkter och klagomål. 10. Hur jobbar ni med bemötandefrågor? Sjuksköterskorna anser att bemötandefrågor är något som det tänker på jämt. Det finns hela tiden med och det ingår som en del i sjuksköterskeprofessionen. När det gäller demenssjuksköterskorna så är bemötande ofta en del i själva behandlingen. 11. Har ni tid för brukarna? Sjuksköterskorna anser att de har så många brukare så att det är svår att få tiden att räcka till. Det är svårt för dem att jobba förebyggande när de inte har tid att se/träffa alla. Sjuksköterskorna anser att det finns duktig och observant baspersonal ute i verksamheterna. 12. Är det något övrigt som ni vill framföra till nämnden? Sjuksköterskorna anser att lokalfrågan för dem måste prioriteras bättre. De känner sig ofta undanskuffade både när det gäller lokaler, datorer, bilar m.m. De kan ofta känna att de inte hör hemma någonstans. På många ställen har de dåliga utrymmen ute på boendena och att de ofta flyttas runt. De har få datorer som innebär att de får stå och vänta på varandra när de ska dokumentera. De har gamla mobiltelefoner som inte fungerar tillfredställande. 9

10 % Värdegrund/verksamhetsidé Ledning och personal uppfattas ha en gemensam värdegrund och verksamhetsidé. De upplevs även ha samma bild av vilka kvalitéer som finns i verksamheten. Uppdrag Både ledning och personal anse att de vet vilket uppdrag de har. Ledningen önskar dock att personalen hade kunnat vara mera delaktig i framtagande av verksamhetsplanen. Kommande planeringsdagar ska göra personalen mer delaktig. Personal har många idéer som dock är svåra att förverkliga på grund av att det dagliga arbetet hela tiden kommer före. Ledningen uppfattas vara lyhörd för personalens synpunkter och är fullt medveten om de brister som personalen påtalar. Kvalitetsarbete Någon kvalitetsmätning har inte gjorts från nämndens sida. Däremot har enhetschefen gjort en egen mätning. Många frågor visar på mycket bra värden. Där det är sämre så handlar det om resurser och förutsättningar för sjuksköterskorna att göra ett bra arbete. MAS och MAR har även genomfört anhöriggrupper enligt fokusmodellen. Där har ett antal synpunkter framkommit som enheten tagit del av. Det är dock synpunkter från ett begränsat antal anhöriga och några generella slutsatser kan inte dras. Enheten ser svaren som tendenser som är värda att uppmärksamma och göra vissa åtgärder utifrån. ( Nämndens besök hos sjuksköterskorna uppfattades som ett mycket positivt möte där ledning och personal uppfattades vara mycket eniga om styrning och ledning. Något som nämnden anser behöver ses över är tillgången på datorer samt fungerande mobiltelefoner. ) Omsorgsnämnden ser fram emot nästa insynsbesök och kräver ingen återkoppling innan dess. 10

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer

Slutrapport 2007 Rehabilitering i hemmet. Projekt inom Älvtomta hemvård. Åsa Erkers Projektledare

Slutrapport 2007 Rehabilitering i hemmet. Projekt inom Älvtomta hemvård. Åsa Erkers Projektledare Slutrapport 2007 Rehabilitering i hemmet Projekt inom Älvtomta hemvård Åsa Erkers Projektledare INLEDNING Kommunen har att vänta sig en åldrande befolkning med ett ökat behov av vård och omsorg. För att

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Brukarrevision dec 2012

Brukarrevision dec 2012 Bilaga1 Brukarrevision dec 2012 Bakgrund Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd, vård eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Lärande på arbetsplatsen

Lärande på arbetsplatsen Lärande på arbetsplatsen exempel från försöksverksamheten i Kompetensstegen 2007 10 29 Kjerstin Larsson ApeL - FoU(www.apel-fou.se) NTG - Lär (www.ntglar.se) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Förord. Bengt Åkerström Forskningsledare och redaktör

Förord. Bengt Åkerström Forskningsledare och redaktör 2 Förord I Östersunds kommun påbörjades år 2000 en satsning på hemrehabilitering. För att nå målen med satsningen var, och är, utvecklandet av ett rehabiliterande arbetssätt en viktig faktor. Ett rehabiliterande

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer