Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården"

Transkript

1 Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende i en naturskön och lantlig miljö med utsikt över Lillpiteälven. Bredvid Lillpiteälven står vår egen slåtterstuga som kan användas som utflyktsmål. På Roknäsgården finns det sammanlagt 46 lägenheter som är fördelade på två avdelningar, vård- o omsorgsenheten Slåtterängen och demensenheten Ljungheden. För inflyttning till demensenhet gäller att man har en medicinskt utredd demens diagnos. Samtliga lägenheter har egen kokvrå och badrum. Lägenheternas boyta varierar mellan 36,6 m 2 och 38,8 m 2. På dessa avdelningar finns fyra lägenheter med två rum och en boyta på 54 m 2. Slåtterängen och Ljungheden är indelat i tre enheter; röd, gul och blå, matsal/dagrum finns på varje enhet. Enligt Socialtjänstlagen ska insatserna inom socialförvaltningen vara av god kvalitet och sedan den 1 januari 2011 finns en specifik värdegrund lagstadgad för just äldreomsorgen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453). Vi har sedan hösten 1998 arbetat med fortlöpande kvalitetssäkring, vilket sedan 1999 är lagbunden. Till hjälp för att uppnå detta har vi en kvalitetsgrupp med representanter från samtliga enheter, boendechef samt sjuksköterska. Vi har regelbundna träffar där vi lyfter kvalitetsfrågor och utarbetar riktlinjer som vi sedan informerar om på arbetsplatsträffar. Roknäsgårdens personal använder sig av kvalitetspärmen som finns i datasystemet och som finns tillgänglig för alla. Årligen lämnas också en kvalitetsenkät ut till boende, anhöriga och personal för att ge ett underlag till det fortsätta arbetet för en bättre kvalitet. Målsättning och uppföljning av målen Verksamhetsplan för äldreomsorgen VEP I verksamhetsplanen beskriver socialnämnden vilka mål som gäller för vårt arbete inom äldreomsorgen och hur kommunen avser att tillgodose dessa mål. De övergripande målen bygger på respekt för den enskildes behov. Insatserna ska präglas av ett salutogent förhållningssätt. 1

2 Demokrati och öppenhet Vi strävar efter att de som bor på Roknäsgården ska behandlas med respekt, känna sig trygga och uppleva varje dag som meningsfull, oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning. Att bo hos oss innebär individuell vård, omsorg och service av god kvalitet till livets slut. Vi arbetar för ett bra samarbete mellan boende, närstående, kontaktperson, sjuksköterska, arbetsledare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi kommer under 2015 att fortsätta arbetet med planeringssystemet PPP (praktisk professionell planering) för att fortsätta arbetet med att skapa meningsfullhet och trygghet för de som bor hos oss. Alla boende på Roknäsgården har en genomförandeplan som är upprättad tillsammans med den boende, anhöriga, kontaktperson och ansvarig sjuksköterska. Genomförandeplanen revideras två gånger per år eller vid ändrade förutsättningar hos den boende. Omsorgstagarens upplevelse av en meningsfull vardag. Praktiskt professionell planering med genomförandeplanen som grund. (PPP) Fortsätta att jobba aktivt med Roknäsgådens värdegrund: Självbestämmande o delaktighet, värdigt liv, välbefinnande och trygghet, gott bemötande samt meningsfull vardag. Livsmiljö Vård och omsorgsboende är en boendeform för äldre med behov av särskilt stöd med omfattande vård- och omvårdnadsbehov dygnet runt. På Roknäsgården arbetar vi med att erbjuda de boende stöd och omsorg av god kvalité. Vi strävar efter att de boende ska känna en social samvaro tillsammans med personal och de andra boende på Roknäsgården. Omsorgstagarens totalbedömning av boendet. Anhörigas totalbedömning av boendet. Aktiviteter och möjligheter till social samvaro i vardagen. (PPP) Under 2015 ska vi jobba med att varje boende ska få minst 30 minplanerad aktivitetstid tillsammans med sin kontaktperson. Följa årstidernas förutsättningar till utevistelse och andra aktiviteter. Personal Vårt mål är att all personal ska ha den kompetens och utbildning som krävs för de arbetsuppgifter de utför. Vi verkar för att personalens kompetens ständigt ska utvecklas. Personalen ska känna till de mål som finns för verksamheten. Vi verkar även för att personalen ska ha ett gott samarbete och känna att det finns tid till diskussion och utvärdering. 2

3 Avsätta tid för reflektion och diskussion på arbetsplatsträffar personalens upplevelse. Kontinuerliga uppföljningar/utvärderingar under arbetsplatsträffar personalens upplevelse. Så långt det är möjligt så ska personalen efter varje arbetsplatsträff få möjlighet att sitta i sina arbetsgrupper och gå igenom rutiner, revidera PPP planeringen, planera aktiviteter mm. Ekonomi Roknäsgården ska bedrivas inom ramen för beslutad budget. Budgeten ska följas upp och redovisas månadsvis. Den boendes behov ska ligga till grund för fördelning av resurser. Månadsbokslut. Hälso- och sjukvård Alla som bor på Roknäsgården ska få en god och säker hälso- och sjukvård som utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att ge de boende en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska vara av god kvalitet samt tillgodose den boendes behov av trygghet och förebygga ohälsa. Fortsätta det goda preventiva arbetet med riskbedömningar och eventuella åtgärder för att arbeta förebyggande fall, nutrition och trycksår. Varje boende ska en gång per år få en genomgång av utskrivna läkemedel. Sjuksköterskornas vård och omsorgsplaneringar ska lyftas på gruppträffar för att ge verktyg och handledning till personalen. Under 2015 kommer sjuksköterskorna tillsammans med vårdpersonalen att jobba med nutrition samt att skapa lugna och fina måltidssituationer. Förutsättningar Lagstiftning Socialtjänstlagen (SOL) I Socialtjänstlagen finns övergripande mål och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med äldres vård och omsorg. Det innebär att vi skall främja de äldres: ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet 3

4 arbeta med fokus på att den boende ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar i olika former av särskilt boende upp t o m sjuksköterskenivå enligt HSL. I Piteå kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS; som ansvarar för rutinerna som finns. Roknäsgården har sjuksköterskebemanning dagtid, kvällar och helger vid behov sker koppling till Hortlaxgården. En läkare från vårdcentralen i Öjebyn besöker Roknäsgården varje tisdag, eller vid akuta behov. En sjukgymnast och arbetsterapeut besöker Roknäsgården en gång/vecka. Personalen kontaktar rehab teamet om behov uppstår. Nattetid omfattas Roknäsgården av den ambulerande nattsjuksköterskeorganisationen genom att det några nätter i veckan finns en sjuksköterska i huset. Övriga nätter finns ambulerande nattsjuksköterska att tillgå. Sekretesslagen Alla som arbetar på Roknäsgården har tystnadsplikt. Detta gäller även vikarier, elever och praktikanter. Arbetsmiljölagen Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Strävan är att arbetsmiljön skall ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Boendechefen och arbetsplatsombudet gör en skyddstillsyn en gång/år. Det systematiska brandskyddet sker kvartalsvis och görs av boendecheferna i samråd med skyddsombuden. Under 2007 infördes successivt ny tillämpning av arbetstidslagen för all personal inom verksamheten. Ekonomi Roknäsgården har en årsbudget på ca kr. Personalbudget Personalbudgeten på Roknäsgården är ca kr. Materialkostnader exkl. hyror Vår materialbudget är kr. Detta erbjuder vi På Roknäsgården finns det personal dygnet runt. Den som flyttar till Roknäsgården skall kunna bo kvar hos oss hela livet. Alla hjälpinsatser för den boende är individuellt anpassade efter dennes behov. 4

5 Så här arbetar vi Kontaktperson Alla som flyttar till Roknäsgården får en kontaktperson, samt en vice kontaktperson, som har det huvudsakliga ansvaret för den boende. Målet med kontaktmannaskapet är att den boende skall känna trygghet med att det finns någon i personalgruppen som står den boende närmast. Kontaktpersonen tillsammans med sjuksköterskan gör, i mån av tid, hembesök före inflyttningen. Genomförandeplan Kontaktpersonen ansvarar för upprättandet av genomförandeplanen. Syftet med genomförandeplanen är att den boende ska få en individuellt anpassad omsorg där man tar tillvara deras egna resurser samt att personalen och vikarier ska kunna använda dokumentet som ett arbetsinstrument. Kontaktpersonen ansvarar för att följa upp och revidera genomförandeplanen om ny information tillkommit som personalen bör ha kännedom om. I annat fall ska genomförandeplanen revideras minst 2ggr/år. Minst 1 ggr/år ska kontaktperson bjuda in anhörig till ett uppföljningssamtal. Samverkan Anhörigträff: en gång/år, avdelningsvis eller enhetsvis. Samverkansträff: två gånger/år med Öjebyns vårdcentral, läkare o hemtjänst Sjukskötersketräffar: varannan månad Vårdplaneringsträffar: 2 ggr/år, dag- och nattpersonal, sjuksköterskor samt boendechef Arbetsplatsträffar: 1 ggr/månad, dessa sker avdelningsvis Samverkansträff med måltidservice, 2 ggr/år Personal Totalt arbetar 33,73 årsarbetare på Roknäsgården (ca 37 personer). Av dessa är tre sjuksköterskor, 2,75 årsarbetare, och ca 27,14 är undersköterskor/vårdbiträden som arbetar dagtid och 3.84 (4 pers) natt undersköterskor. Undersköterskor Fyra undersköterskor arbetar natt och övriga har dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Alla undersköterskor har en heltidsanställning med möjlighet att söka nedsättning i sin tjänstgöring om verksamheten så tillåter. En av enheterna har individuellt schema och en av enheterna kommer att börja med fast schema from 1 april Samtliga söker tjänstgöringsgrad efter önskemål utifrån hel/del. Sjuksköterskor Sjuksköterskorna under dagtid är medicinskt ansvariga för Roknäsgården och för Hortlaxgården vissa kvällar och helger. Samtliga sjuksköterskor har en heltidsanställning med individuellt schema och söker tjänstgöringsgrad efter önskemål. Nattetid ingår Roknäsgården i det område som ambulerande nattsjuksköterskor ansvarar för. Vissa nätter ingår nattsjuksköterskan i nattbemanningen på Roknäsgården. De nätter ingen sjuksköterska finns i huset ansvarar ambulerande nattsjukterskorna för hälso- o sjukvårdsinsatser. 5

6 Boendechef På Roknäsgården arbetar två boendechefer. De ansvarar för att de politiska besluten i verksamheten verkställs i samverkan med personal och boende. De ansvarar för budget, personal, verksamhets- och metodutveckling, omvårdnad och anhörigsamverkan. Mål för hälso- och sjukvården Legitimerad sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och vi arbetar för att alla som bor på Roknäsgården ska få en god och säker hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsinsatser bygger på individuella bedömningar som dokumenteras och följs upp av sjuksköterskorna. Läkemedelsgenomgång görs en gång/år. Rutiner för avvikelsehantering finns på Roknäsgården, med uppföljning i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef. Introduktion När det gäller nyanställd personal på Roknäsgården ansvarar boendechefen för en allmän introduktion om verksamheten. En utsedd personal i arbetslaget ansvarar för en detaljerad information om den nyanställdas direkta arbetsuppgifter. Introduktionen varierar beroende på den anställdes tidigare erfarenhet och kompetens. På Roknäsgården finns en utarbetad introduktionsplan. Sjuksköterskan ansvarar för kunskapstest och medicindelegering. Fortbildning Alla anställda har tre studiedagar/år, två centralt fastställda och en som verksamheten beslutar om. Kvalitetsutveckling Samtliga avdelningar Avvikelsehantering vi arbetar med avvikelsehantering och kvalitetssäkring av denna. Boendechefer, sjuksköterskor och vårdpersonal uppmanar och påminner varandra om att skriva avvikelser och att se och använda detta som ett instrument för kvalitetssäkring. Avvikelser följs upp på arbetsplatsträffar och skickas även till MAS för hantering. Värdegrund - Kvalitetsgruppen kommer att arbeta med de lokala värdighetsgarantierna som fastställts av socialnämnden. Fortsätta jobba med Praktisk professionell planering, ett planeringsverktyg, för att än mer kvalitetssäkra vår verksamhet och erbjuda en lugnare och bättre boendemiljö, samt arbetsmiljö. Under hösten kommer all baspersonal att få utbildning i dokumentationsprogrammet VIVA. All dokumentation kommer under hösten att ske i VIVA. Vi kommer under 2015 att jobba mer aktivt med att få en bättre fungerande kp-roll. Fortsätta att jobba med basalhandhygien. Vi har under 2014 jobbat med att se över rutinerna för byte av inkontinenshjälpmedel nattetid. Detta för minimera att nattpersonalen väcker de boende och stör deras nattsömn. Natt- o dagpersonalen samverkar för att hitta rätt inkontinenshjälpmedel för den boende samt att hitta rätt tidpunkt för byte av inkontinenshjälpmedel. Vi fortsätter att jobba med det goda resultat detta har 6

7 medfört de boende har fått en mindre störd nattsömn. Slåtterängen Arbeta tillsammans med sjuksköterskorna för att bibehålla och vidare utveckla måltidsstunderna. Fortsätta arbetet med att göra nattfastan så kort som möjligt. Försöka att varje enhet på avdelningen har gruppträff minst 1 gång/kvartal. Att med enkla medel göra skillnad på vardag och helg, t ex ha fredagsmys. Ljungheden Att tillsammans med sjuksköterskorna jobba med att få en så lugn o bra måltidssituation som möjligt. Arbeta aktivt för att göra nattfastan så kort som möjligt Försöka att varje enhet på avdelningen har gruppträff minst 1 gång/kvartal. Stänga dörrarna in till enheterna för att få en lugnare miljö och varmare klimat. Att fortsätta att med enkla medel göra skillnad på vardag och helg, t ex ha fredagsmys. Sjuksköterskor Fortsätta det goda arbetet med uppföljning av avvikelse rapporter. Ansvara för och driva utvecklingsarbetet för vårdplaneringar tillsammans med de enheter man ansvarar för. Ansvara för att tillsammans med personalen jobba med att få bra o lugna måltidssituationer. Fortsätta arbetet för att i större utsträckning kunna utöva rytmisk massage enligt Antroposofisk metod. Natt Arbeta aktivt för att göra nattfastan så kort som möjligt och erbjuda de boende som vaknar under natten något att äta. 7

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården Inledning Norrgården är ett vård- och omsorgsboende samt demensboende med 58 lägenheter, varav 12 stycken är tvårumslägenheter. Lägenheterna är fördelade

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014 2014-08-14 Sov 178/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Berggården, KOSMO AB 2014 Rapporten ingår i en serie rapporter från kvalitetstsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer