Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården"

Transkript

1 Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende i en naturskön och lantlig miljö med utsikt över Lillpiteälven. Bredvid Lillpiteälven står vår egen slåtterstuga som kan användas som utflyktsmål. På Roknäsgården finns det sammanlagt 46 lägenheter som är fördelade på två avdelningar, vård- o omsorgsenheten Slåtterängen och demensenheten Ljungheden. För inflyttning till demensenhet gäller att man har en medicinskt utredd demens diagnos. Samtliga lägenheter har egen kokvrå och badrum. Lägenheternas boyta varierar mellan 36,6 m 2 och 38,8 m 2. På dessa avdelningar finns fyra lägenheter med två rum och en boyta på 54 m 2. Slåtterängen och Ljungheden är indelat i tre enheter; röd, gul och blå, matsal/dagrum finns på varje enhet. Enligt Socialtjänstlagen ska insatserna inom socialförvaltningen vara av god kvalitet och sedan den 1 januari 2011 finns en specifik värdegrund lagstadgad för just äldreomsorgen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453). Vi har sedan hösten 1998 arbetat med fortlöpande kvalitetssäkring, vilket sedan 1999 är lagbunden. Till hjälp för att uppnå detta har vi en kvalitetsgrupp med representanter från samtliga enheter, boendechef samt sjuksköterska. Vi har regelbundna träffar där vi lyfter kvalitetsfrågor och utarbetar riktlinjer som vi sedan informerar om på arbetsplatsträffar. Roknäsgårdens personal använder sig av kvalitetspärmen som finns i datasystemet och som finns tillgänglig för alla. Årligen lämnas också en kvalitetsenkät ut till boende, anhöriga och personal för att ge ett underlag till det fortsätta arbetet för en bättre kvalitet. Målsättning och uppföljning av målen Verksamhetsplan för äldreomsorgen VEP I verksamhetsplanen beskriver socialnämnden vilka mål som gäller för vårt arbete inom äldreomsorgen och hur kommunen avser att tillgodose dessa mål. De övergripande målen bygger på respekt för den enskildes behov. Insatserna ska präglas av ett salutogent förhållningssätt. 1

2 Demokrati och öppenhet Vi strävar efter att de som bor på Roknäsgården ska behandlas med respekt, känna sig trygga och uppleva varje dag som meningsfull, oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning. Att bo hos oss innebär individuell vård, omsorg och service av god kvalitet till livets slut. Vi arbetar för ett bra samarbete mellan boende, närstående, kontaktperson, sjuksköterska, arbetsledare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi kommer under 2015 att fortsätta arbetet med planeringssystemet PPP (praktisk professionell planering) för att fortsätta arbetet med att skapa meningsfullhet och trygghet för de som bor hos oss. Alla boende på Roknäsgården har en genomförandeplan som är upprättad tillsammans med den boende, anhöriga, kontaktperson och ansvarig sjuksköterska. Genomförandeplanen revideras två gånger per år eller vid ändrade förutsättningar hos den boende. Omsorgstagarens upplevelse av en meningsfull vardag. Praktiskt professionell planering med genomförandeplanen som grund. (PPP) Fortsätta att jobba aktivt med Roknäsgådens värdegrund: Självbestämmande o delaktighet, värdigt liv, välbefinnande och trygghet, gott bemötande samt meningsfull vardag. Livsmiljö Vård och omsorgsboende är en boendeform för äldre med behov av särskilt stöd med omfattande vård- och omvårdnadsbehov dygnet runt. På Roknäsgården arbetar vi med att erbjuda de boende stöd och omsorg av god kvalité. Vi strävar efter att de boende ska känna en social samvaro tillsammans med personal och de andra boende på Roknäsgården. Omsorgstagarens totalbedömning av boendet. Anhörigas totalbedömning av boendet. Aktiviteter och möjligheter till social samvaro i vardagen. (PPP) Under 2015 ska vi jobba med att varje boende ska få minst 30 minplanerad aktivitetstid tillsammans med sin kontaktperson. Följa årstidernas förutsättningar till utevistelse och andra aktiviteter. Personal Vårt mål är att all personal ska ha den kompetens och utbildning som krävs för de arbetsuppgifter de utför. Vi verkar för att personalens kompetens ständigt ska utvecklas. Personalen ska känna till de mål som finns för verksamheten. Vi verkar även för att personalen ska ha ett gott samarbete och känna att det finns tid till diskussion och utvärdering. 2

3 Avsätta tid för reflektion och diskussion på arbetsplatsträffar personalens upplevelse. Kontinuerliga uppföljningar/utvärderingar under arbetsplatsträffar personalens upplevelse. Så långt det är möjligt så ska personalen efter varje arbetsplatsträff få möjlighet att sitta i sina arbetsgrupper och gå igenom rutiner, revidera PPP planeringen, planera aktiviteter mm. Ekonomi Roknäsgården ska bedrivas inom ramen för beslutad budget. Budgeten ska följas upp och redovisas månadsvis. Den boendes behov ska ligga till grund för fördelning av resurser. Månadsbokslut. Hälso- och sjukvård Alla som bor på Roknäsgården ska få en god och säker hälso- och sjukvård som utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att ge de boende en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska vara av god kvalitet samt tillgodose den boendes behov av trygghet och förebygga ohälsa. Fortsätta det goda preventiva arbetet med riskbedömningar och eventuella åtgärder för att arbeta förebyggande fall, nutrition och trycksår. Varje boende ska en gång per år få en genomgång av utskrivna läkemedel. Sjuksköterskornas vård och omsorgsplaneringar ska lyftas på gruppträffar för att ge verktyg och handledning till personalen. Under 2015 kommer sjuksköterskorna tillsammans med vårdpersonalen att jobba med nutrition samt att skapa lugna och fina måltidssituationer. Förutsättningar Lagstiftning Socialtjänstlagen (SOL) I Socialtjänstlagen finns övergripande mål och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med äldres vård och omsorg. Det innebär att vi skall främja de äldres: ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet 3

4 arbeta med fokus på att den boende ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar i olika former av särskilt boende upp t o m sjuksköterskenivå enligt HSL. I Piteå kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS; som ansvarar för rutinerna som finns. Roknäsgården har sjuksköterskebemanning dagtid, kvällar och helger vid behov sker koppling till Hortlaxgården. En läkare från vårdcentralen i Öjebyn besöker Roknäsgården varje tisdag, eller vid akuta behov. En sjukgymnast och arbetsterapeut besöker Roknäsgården en gång/vecka. Personalen kontaktar rehab teamet om behov uppstår. Nattetid omfattas Roknäsgården av den ambulerande nattsjuksköterskeorganisationen genom att det några nätter i veckan finns en sjuksköterska i huset. Övriga nätter finns ambulerande nattsjuksköterska att tillgå. Sekretesslagen Alla som arbetar på Roknäsgården har tystnadsplikt. Detta gäller även vikarier, elever och praktikanter. Arbetsmiljölagen Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Strävan är att arbetsmiljön skall ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Boendechefen och arbetsplatsombudet gör en skyddstillsyn en gång/år. Det systematiska brandskyddet sker kvartalsvis och görs av boendecheferna i samråd med skyddsombuden. Under 2007 infördes successivt ny tillämpning av arbetstidslagen för all personal inom verksamheten. Ekonomi Roknäsgården har en årsbudget på ca kr. Personalbudget Personalbudgeten på Roknäsgården är ca kr. Materialkostnader exkl. hyror Vår materialbudget är kr. Detta erbjuder vi På Roknäsgården finns det personal dygnet runt. Den som flyttar till Roknäsgården skall kunna bo kvar hos oss hela livet. Alla hjälpinsatser för den boende är individuellt anpassade efter dennes behov. 4

5 Så här arbetar vi Kontaktperson Alla som flyttar till Roknäsgården får en kontaktperson, samt en vice kontaktperson, som har det huvudsakliga ansvaret för den boende. Målet med kontaktmannaskapet är att den boende skall känna trygghet med att det finns någon i personalgruppen som står den boende närmast. Kontaktpersonen tillsammans med sjuksköterskan gör, i mån av tid, hembesök före inflyttningen. Genomförandeplan Kontaktpersonen ansvarar för upprättandet av genomförandeplanen. Syftet med genomförandeplanen är att den boende ska få en individuellt anpassad omsorg där man tar tillvara deras egna resurser samt att personalen och vikarier ska kunna använda dokumentet som ett arbetsinstrument. Kontaktpersonen ansvarar för att följa upp och revidera genomförandeplanen om ny information tillkommit som personalen bör ha kännedom om. I annat fall ska genomförandeplanen revideras minst 2ggr/år. Minst 1 ggr/år ska kontaktperson bjuda in anhörig till ett uppföljningssamtal. Samverkan Anhörigträff: en gång/år, avdelningsvis eller enhetsvis. Samverkansträff: två gånger/år med Öjebyns vårdcentral, läkare o hemtjänst Sjukskötersketräffar: varannan månad Vårdplaneringsträffar: 2 ggr/år, dag- och nattpersonal, sjuksköterskor samt boendechef Arbetsplatsträffar: 1 ggr/månad, dessa sker avdelningsvis Samverkansträff med måltidservice, 2 ggr/år Personal Totalt arbetar 33,73 årsarbetare på Roknäsgården (ca 37 personer). Av dessa är tre sjuksköterskor, 2,75 årsarbetare, och ca 27,14 är undersköterskor/vårdbiträden som arbetar dagtid och 3.84 (4 pers) natt undersköterskor. Undersköterskor Fyra undersköterskor arbetar natt och övriga har dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Alla undersköterskor har en heltidsanställning med möjlighet att söka nedsättning i sin tjänstgöring om verksamheten så tillåter. En av enheterna har individuellt schema och en av enheterna kommer att börja med fast schema from 1 april Samtliga söker tjänstgöringsgrad efter önskemål utifrån hel/del. Sjuksköterskor Sjuksköterskorna under dagtid är medicinskt ansvariga för Roknäsgården och för Hortlaxgården vissa kvällar och helger. Samtliga sjuksköterskor har en heltidsanställning med individuellt schema och söker tjänstgöringsgrad efter önskemål. Nattetid ingår Roknäsgården i det område som ambulerande nattsjuksköterskor ansvarar för. Vissa nätter ingår nattsjuksköterskan i nattbemanningen på Roknäsgården. De nätter ingen sjuksköterska finns i huset ansvarar ambulerande nattsjukterskorna för hälso- o sjukvårdsinsatser. 5

6 Boendechef På Roknäsgården arbetar två boendechefer. De ansvarar för att de politiska besluten i verksamheten verkställs i samverkan med personal och boende. De ansvarar för budget, personal, verksamhets- och metodutveckling, omvårdnad och anhörigsamverkan. Mål för hälso- och sjukvården Legitimerad sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och vi arbetar för att alla som bor på Roknäsgården ska få en god och säker hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsinsatser bygger på individuella bedömningar som dokumenteras och följs upp av sjuksköterskorna. Läkemedelsgenomgång görs en gång/år. Rutiner för avvikelsehantering finns på Roknäsgården, med uppföljning i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef. Introduktion När det gäller nyanställd personal på Roknäsgården ansvarar boendechefen för en allmän introduktion om verksamheten. En utsedd personal i arbetslaget ansvarar för en detaljerad information om den nyanställdas direkta arbetsuppgifter. Introduktionen varierar beroende på den anställdes tidigare erfarenhet och kompetens. På Roknäsgården finns en utarbetad introduktionsplan. Sjuksköterskan ansvarar för kunskapstest och medicindelegering. Fortbildning Alla anställda har tre studiedagar/år, två centralt fastställda och en som verksamheten beslutar om. Kvalitetsutveckling Samtliga avdelningar Avvikelsehantering vi arbetar med avvikelsehantering och kvalitetssäkring av denna. Boendechefer, sjuksköterskor och vårdpersonal uppmanar och påminner varandra om att skriva avvikelser och att se och använda detta som ett instrument för kvalitetssäkring. Avvikelser följs upp på arbetsplatsträffar och skickas även till MAS för hantering. Värdegrund - Kvalitetsgruppen kommer att arbeta med de lokala värdighetsgarantierna som fastställts av socialnämnden. Fortsätta jobba med Praktisk professionell planering, ett planeringsverktyg, för att än mer kvalitetssäkra vår verksamhet och erbjuda en lugnare och bättre boendemiljö, samt arbetsmiljö. Under hösten kommer all baspersonal att få utbildning i dokumentationsprogrammet VIVA. All dokumentation kommer under hösten att ske i VIVA. Vi kommer under 2015 att jobba mer aktivt med att få en bättre fungerande kp-roll. Fortsätta att jobba med basalhandhygien. Vi har under 2014 jobbat med att se över rutinerna för byte av inkontinenshjälpmedel nattetid. Detta för minimera att nattpersonalen väcker de boende och stör deras nattsömn. Natt- o dagpersonalen samverkar för att hitta rätt inkontinenshjälpmedel för den boende samt att hitta rätt tidpunkt för byte av inkontinenshjälpmedel. Vi fortsätter att jobba med det goda resultat detta har 6

7 medfört de boende har fått en mindre störd nattsömn. Slåtterängen Arbeta tillsammans med sjuksköterskorna för att bibehålla och vidare utveckla måltidsstunderna. Fortsätta arbetet med att göra nattfastan så kort som möjligt. Försöka att varje enhet på avdelningen har gruppträff minst 1 gång/kvartal. Att med enkla medel göra skillnad på vardag och helg, t ex ha fredagsmys. Ljungheden Att tillsammans med sjuksköterskorna jobba med att få en så lugn o bra måltidssituation som möjligt. Arbeta aktivt för att göra nattfastan så kort som möjligt Försöka att varje enhet på avdelningen har gruppträff minst 1 gång/kvartal. Stänga dörrarna in till enheterna för att få en lugnare miljö och varmare klimat. Att fortsätta att med enkla medel göra skillnad på vardag och helg, t ex ha fredagsmys. Sjuksköterskor Fortsätta det goda arbetet med uppföljning av avvikelse rapporter. Ansvara för och driva utvecklingsarbetet för vårdplaneringar tillsammans med de enheter man ansvarar för. Ansvara för att tillsammans med personalen jobba med att få bra o lugna måltidssituationer. Fortsätta arbetet för att i större utsträckning kunna utöva rytmisk massage enligt Antroposofisk metod. Natt Arbeta aktivt för att göra nattfastan så kort som möjligt och erbjuda de boende som vaknar under natten något att äta. 7

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården

Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården Kvalitetsplan 2013 Vård- och omsorgsboende Mogården Inledning Mogården är ett vård- och omsorgsboende, beläget ute på Furunäset i ett mycket naturskönt område med flera parker och med Piteälven inom gångavstånd.

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Mogården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Mogården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Mogården Inledning Mogården är ett vård- och omsorgsboende, beläget ute på Furunäset i ett mycket naturskönt område med flera parker och med Piteälven inom gångavstånd.

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården Inledning Hortlaxgården är ett vård- och omsorgsboende i centrala Hortlax. Hortlaxgården har totalt 60 lägenheter som är uppdelade på fyra enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Öjagården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Öjagården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Öjagården Inledning Öjagårdens vård- och omsorgsboendemed inriktning för personer med diagnosen demenssjukdom. Det finns totalt 33 lägenheter, 32 st är 36,5 m

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Munkberga

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Munkberga Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Munkberga Inledning Munkberga är ett vård- och omsorgsboende med inriktning för personer med diagnosen demenssjukdom. Dessa personer ska vara fysiskt rörliga

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården Inledning Hortlaxgården är ett vård- och omsorgsboende i centrala Hortlax. Hortlaxgården har totalt 60 lägenheter som är uppdelade på fyra enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Berggården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Berggården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Berggården Inledning Berggården är ett vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter, som är fördelade på fyra enheter i två våningsplan. På respektive enhet finns

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Öjagården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Öjagården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Öjagården Inledning Öjagårdens är ett vård- och omsorgsboende för personer som behöver hjälp i sin dagliga livsföring och som har en demenssjukdom. Det finns

Läs mer

Kvalitetsplan Kärnhuset. Inledning. Målsättning. Beskrivning. Målgrupp. Kvalitetssystem

Kvalitetsplan Kärnhuset. Inledning. Målsättning. Beskrivning. Målgrupp. Kvalitetssystem Kvalitetsplan 2016 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Norrgården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Norrgården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Norrgården Inledning Norrgården är ett vård- och omsorgsboende samt demensboende med 58 lägenheter, varav 12 stycken är tvårumslägenheter. Lägenheterna är fördelade

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Munkberga

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Munkberga Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Munkberga Inledning Munkberga är ett vård- och omsorgsboende för personer som behöver hjälp i sin dagliga livsföring och som har en diagnostiserad demenssjukdom.

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Källbogården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Källbogården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Källbogården Inledning Källbogården är ett vård- och omsorgsboende för äldre med funktionshinder i centrala Piteå. Det består av två hus och betecknas som Norra

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Norrgården Inledning Norrgården är ett vård- och omsorgsboende samt demensboende med 58 lägenheter, varav 12 stycken är tvårumslägenheter. Lägenheterna är fördelade

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Hortlaxgården Inledning Hortlaxgården är ett vård- och omsorgsboende i centrala Hortlax. Hortlaxgården har totalt 60 lägenheter som är uppdelade på fyra enheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Berggården

Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Berggården Kvalitetsplan 2015 Vård- och omsorgsboende Berggården Inledning Berggården är ett vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter, som är fördelade på fyra enheter i två våningsplan. På respektive enhet finns

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården Kväll/natt

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården Kväll/natt Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården Kväll/natt Inledning Kommunens Hälso-och sjukvård i ordinärt boende. Benämns i vardagen som hemsjukvård. Bedrivs dygnet runt alla dagar i veckan. Arbetet består av hembesök

Läs mer

Kvalitetsplan Vård- och omsorgsboende Österbo

Kvalitetsplan Vård- och omsorgsboende Österbo Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Österbo Inledning Österbo är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter fördelat på fem enheter. Varje enhet har ett dagrum där måltider serveras. Storleken

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Källbogården

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Källbogården Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Källbogården Inledning Källbogården är ett vård- och omsorgsboende för äldre med funktionshinder i centrala Piteå. Det består av två hus och betecknas som Norra

Läs mer

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet och anhöriga som är i behov av avlösning.

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet och anhöriga som är i behov av avlösning. Kvalitetsplan 2016 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Källbogården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Källbogården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Källbogården Inledning Källbogården är ett vård- och omsorgsboende för äldre med funktionshinder i centrala Piteå. Det består av två hus och betecknas som Norra

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst City Nord / Syd

Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst City Nord / Syd Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst City Nord / Syd Inledning Hemtjänstgruppen City har sedan 131101 delats i två arbetsgrupper. Arbetsplatsen finns på Uddmansgatan 1B där vi har en trerumslägenhet. Grupperna

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Norrfjärden/Alter

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Norrfjärden/Alter Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Norrfjärden/Alter Inledning Hemtjänstgruppen Norrfjärden/Alter består i dagsläget av 12 anställda, samt vikarier vid behov. I dagsläget servar vi ca 40-50 omsorgstagare, i

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Djupviken norr/ söder

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Djupviken norr/ söder Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Djupviken norr/ söder Inledning Hemtjänstområdet Djupviken är indelat i två hemtjänstgrupper; Djupviken Norr och Djupviken Söder. Norra gruppen servar främst omsorgstagare

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Källbo/Backen

Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Källbo/Backen Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Källbo/Backen Inledning Hemtjänstgruppen Källbo/Backen består av 11 personal i dagsläget. Alla har en grundanställning på 100 %. 11 personer har undersköterskeutbildning. Vi

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Hamnplan/Zon

Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Hamnplan/Zon Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Hamnplan/Zon Inledning Hamnplan och zon består av 2 hemtjänstgrupper. De har varsin grupplokal. Zon har sin arbetsplats på Hamnplan 10 och hamnplan har sin grupplokal på Hamnplan

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsplan 2014. Hemtjänst Infjärden/Markbygden. Inledning. Kvalitetssystemet

Kvalitetsplan 2014. Hemtjänst Infjärden/Markbygden. Inledning. Kvalitetssystemet Kvalitetsplan 2014 Hemtjänst Infjärden/Markbygden Inledning Hemtjänstområdet har två arbetsgrupper. De är båda med i Hel Del som innebär att alla har en grundanställning på 100 % och där man själv väljer

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Journaler finns men innehåller ej den lagstadgade journalföringen för samtliga boende.

Journaler finns men innehåller ej den lagstadgade journalföringen för samtliga boende. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Anteckningar Sida 1 (11) 2015-10-23 Aktuella utvecklingsområden för Mårtensgården

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Böle

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Böle Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Böle Inledning Böle hemtjänstgrupp har sin arbetsplats på Öjagatan 46 B. Personalen träffas varje morgon kl. 7.00-7.30. Böle geografiska område är delar av Storstrand, Gran

Läs mer

Kvalitetsplan 2013 Hemtjänst Källbo/Backen

Kvalitetsplan 2013 Hemtjänst Källbo/Backen Kvalitetsplan 2013 Hemtjänst Källbo/Backen Inledning Hemtjänstgruppen Källbo/Backen består av 12 personal i dagsläget. Alla har en grundanställning på 100 %. 11 personer har undersköterskeutbildning. Vi

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Hemtjänst Norrfjärden/Alter

Kvalitetsplan 2016 Hemtjänst Norrfjärden/Alter Kvalitetsplan 2016 Hemtjänst Norrfjärden/Alter Inledning Hemtjänstgruppen Norrfjärden/Alter består i dagsläget av 14 anställda varav två är föräldralediga. Vi har även vikarier anställda vid behov. Vi

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre Vad menas med samordnad individuell plan och när ska planen upprättas Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska den enskilde

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun

Lokal värdighetsgaranti. för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Kristianstads kommun Vad är en lokal värdighetsgaranti? Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen, beslutad av omsorgsnämnden. Värdighetsgarantin

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Välkommen till särskilt boende

Välkommen till särskilt boende Välkommen till särskilt boende Välkommen till: Eget boende i särskilt boende Med eget boende innebär till stora delar att det är som vilken lägenhet som helst. Du har egen nyckel till din lägenhet men

Läs mer

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015 Rapport Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015 Alingsås 2015-05 -01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun

Lokala värdighetsgarantier. Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Lokala värdighetsgarantier Vård- och omsorgsboende Kungälvs Kommun Nationell värdegrund Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som infördes den 1 januari 2011 i socialtjänstlagen (2001:453) SoL

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Hemtjänst Djupviken norr/ söder

Kvalitetsplan 2016 Hemtjänst Djupviken norr/ söder Kvalitetsplan 2016 Hemtjänst Djupviken norr/ söder Inledning Hemtjänstområdet Djupviken är indelat i två hemtjänstgrupper; Djupviken Norr och Djupviken Söder. Vi servar främst omsorgstagare på Annelund,

Läs mer

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-30 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Rehabteam

Kvalitetsplan 2014 Rehabteam Kvalitetsplan 2014 Rehabteam Inledning Rehabteamet består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i äldreomsorgen. Rehabteamet arbetar med rehabilitering i vård och omsorgsboenden med inriktning på vardagsrehabilitering

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Mälarbacken vård och omsorgsboende

Mälarbacken vård och omsorgsboende K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Mälarbacken vård och omsorgsboende Ing re ss På Mälarbacken bemöter vi Dig med kunskap och respekt Mälarbacken vård- och omsorgsboende är både ett gruppboende

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer