ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT"

Transkript

1 ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna/Västerås,

2 FÖRORD De studerande ska enligt högskoleförordningen utveckla sin förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen inom sitt område och kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Kraven på ett kunskaps- och evidensbaserat arbete för professioner inom hälsa, vård och välfärd bygger på att de studerande utvecklar ett kritiskt, reflekterande och vetenskapligt tänkande, samt känner till och kan tillämpa olika forskningsmetoder. Detta för att på rätt sätt kunna ta till sig forskningsresultat med syfte att utveckla den egna professionella kompetensen. Att skriva ett examensarbete innebär att lära sig skriva på ett vetenskapligt sätt. Sättet att skriva vetenskapliga texter kan variera inom och mellan olika discipliner och lärosäten, men det finns ändå många gemensamma drag. Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva en gemensam standard för examens-/självständigt arbete inom folkhälsovetenskap, sjukgymnastik, socialt arbete och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens högskola (MDH). För att underlätta läsningen av riktlinjerna, kommer examens- /självständigt arbete även att benämnas uppsats. För enkelhetens skull används begreppen den studerande/uppsatsförfattaren i singularis. Om speciella riktlinjer gäller för fler än en författare inom vissa kurser, anges detta i respektive studiehandledning. Vid utarbetande av riktlinjerna har föregående anvisningar för examensarbeten, ( och ) utgjort underlag, förutom den av akademin tillsatta grupps erfarenheter som handledare och examinatorer. Även värdefulla synpunkter från kollegor och vad som finns i litteraturen inom respektive ämnesområde, har tagits in. Högskolelagens inledande bestämmelser har också utgjort en viktig källa för akademins riktlinjer. I högskolelagen (1992:1434) 8 står det att utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet (tillägg lag 2009:1037). Enligt 9 ska utbildning på avancerad nivå innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska utöver vad som gäller på utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (tillägg lag 2006:173). Den av akademin tillsatta grupp som har utarbetat dessa riktlinjer, består av: Åsa Ahlgren, universitetslektor i sjukgymnastik Margareta Asp, docent i vårdvetenskap Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete Hélène Sandmark, docent i folkhälsovetenskap Eskilstuna/Västerås,

3 INNEHÅLL FÖRORD... 2 INNEHÅLL GENERELLA RIKTLINJER Ämnesval Nivåutveckling Examensarbete på grundnivå Examensarbete på avancerad nivå Ansvarsfördelning och etik Den studerandes ansvar Handledarens ansvar Examinatorns ansvar Etikprövning Språk- och skrivregler Layout Formatmallar Att använda formatmallar Om fusk och plagiat EXAMENSARBETETS STRUKTUR, INNEHÅLL OCH OMFATTNING Titelsida Sammanfattning och Abstract Innehållsförteckning Introduktion/Bakgrund/Syfte Presentation av tidigare forskning Teoretiskt perspektiv Metod och material Resultatredovisning Diskussion... 9

4 2.10 Slutsatser Referenser Bilagor Baksida EXAMENSARBETETS BEDÖMNING OCH PUBLICERING Seminarium Betygssättning Arkivering och publicering på DiVA...13

5 1 GENERELLA RIKTLINJER Riktlinjerna är ämnade för studenter, handledare och examinatorer för att genomföra examens-/självständigt arbete vid HVV. All uppsatsskrivning ska ha dessa riktlinjer som formell grund. De kan med fördel också användas i andra skriftliga arbeten under utbildningen. För uppsatser på grund och avancerad nivå finns kompletterande riktlinjer och information i studiehandledningar. En studiehandledning kan inte ersätta vad som anges i dessa riktlinjer. 1.1 Ämnesval Vid val av uppsatsämne gäller, på alla nivåer, att ämnet ska vara relevant för respektive huvudområde. En definition av varje huvudområde återfinns i respektive utbildningsplan. Studenterna ska vid uppsatsskrivande lära sig att iaktta ett självständigt kritiskt förhållningssätt. Det är önskvärt och en strävan att examensarbeten kan genomföras i samverkan med det omgivande samhället. När önskemål om uppsatsämnen inkommer från det omgivande samhället är det särskilt viktigt att granska om förfrågningar och önskemål är förenliga med de krav som gäller för ett examensarbete. 1.2 Nivåutveckling I utbildning från grund- till avancerad nivå finns en progression avseende krav på det vetenskapliga förhållningssättet. Det innebär att kraven på teori- och metodmedvetenhet, djup i analysen skärps på avancerad nivå, liksom kraven på den studerandes förmåga att föra en argumentation genom hela uppsatsen Examensarbete på grundnivå Examensarbetet innebär att den studerande självständigt ska kunna planera, genomföra, analysera, dokumentera och presentera en undersökning för att tillämpa inhämtade teoretiska och metodologiska kunskaper. På grundnivå ska den studerande, genom ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, visa att hon/han har fördjupade kunskaper om relevanta teorier och modeller och förmågan att tillämpa dessa kunskaper. Den studerande, ska i första hand söka i nationell och internationell vetenskapliga publikationer som anknyter till det problemområde som ska studeras, tydligt beskriva den metod som använts i examensarbetet, samt dra relevanta slutsatser. 1

6 1.2.2 Examensarbete på avancerad nivå På avancerad nivå är syftet att studenterna ska, utöver kraven på grundnivå, ytterligare tillägna sig fördjupade kunskaper inom huvudområdet, samt om vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser. Vidare ingår att kritiskt granska, analysera och redovisa en frågeställning/flera frågeställningar, samt kunna kontrastera, integrera, värdera och argumentera tidigare forskning och eget resultat på ett vetenskapligt relevant sätt. 1.3 Ansvarsfördelning och etik Vid genomförande av examens- och självständiga arbeten är handledningen viktig. Handledaren ska stödja den studerande att utveckla sin förmåga till självständigt arbete. För varje uppsats ska handledare och examinator utses. Följande formella krav gäller för att handleda och examinera: Examensarbete på grundnivå: för handledarskap krävs minst magisterexamen och för examination krävs doktorsgrad eller motsvarande kunskaper. Examensarbete på avancerad nivå: för handledarskap och examination av uppsatser krävs doktorsgrad. Doktorand i slutet av sin forskarutbildning eller någon med motsvarande kompetens kan utses som handledare. För varje uppsats finns en begränsad handledningstid avsatt. Omfattning och formerna för denna finns beskrivna i studiehandledningen. I de fall den studerande efter examinationen önskar publicera sin uppsats i form av en vetenskaplig artikel eller liknande, ska både handledare och student stå som författare Den studerandes ansvar När handledningsprocessen inleds ska handledaren och studenten komma överens om en tidplan för studierna. Den studerande bär ansvaret för examensarbetets/självständiga arbetets genomförande och att det blir klart i tid. Det är också den studerande som ansvarar att fortlöpande ta kontakt med handledaren. Den studerande ansvarar vidare för att handledaren hålls uppdaterad om det fortskridande arbetet. Den studerande ska på begäran av handledaren eller examinator kunna visa upp data som ligger till grund för analys. Den studerande ska beskriva behovet av hjälp och stöd. Om samarbetet av olika orsaker inte fungerar mellan den studerande och handledaren ska den studerande vända sig till kursansvarig lärare. Likaså är det den studerandes ansvar att i förekommande fall, i ett tidigt skede ta upp med handledaren om samarbetet med en eventuell medförfattare inte fungerar. I de fall det rör sig om flera författare, har de ansvar att på ett tidigt stadium i samarbetet kommunicera och fastställa tidsplan, arbetsordning och målsättning för uppsatsen. Vid flera författare av en uppsats har samtliga författare ett gemensamt och lika stort ansvar för arbetets process, innehåll och presentation. 2

7 1.3.2 Handledarens ansvar Handledaren ska stödja den studerande att utveckla sin förmåga att genomföra ett examensarbete/självständigt arbete. Handledaren ska, i dialog med den studerande, se till att arbetet blir avgränsat och anpassat avseende nivå. Handledningen ska genomföras i enlighet med lärandemål och bedömningskriterier. Det är handledaren som gör en bedömning att arbetet kan behandlas i ett slutseminarium. Om den studerande kräver att gå upp med arbetet mot handledarens rekommendation, upphör handledarens ansvar för uppsatsarbetet. Handledarens medgivande till slutseminarium innebär inte att uppsatsen är godkänd. Generellt gäller att handledningsprocessen upphör i och med slutseminariet Examinatorns ansvar Det är examinator som ger det slutgiltiga betyget på uppsatsen utifrån gällande bedömningskriterier. Vid komplettering i samband med slutseminarium ska ett skriftligt underlag om vad den studerande ska göra för att uppsatsen ska bli godkänd lämnas till den studerande och en kopia av denna bedömning till handledaren. Datum för genomförd komplettering bestäms vid seminariet eller enligt riktlinjer i studiehandledning. Examinatorn ska föra en dialog med handledaren om sin bedömning. Vid slutseminariet har examinatorn det yttersta ansvaret för att det genomförs på ett professionellt sätt. Det innebär förutom gängse formalia, att se till att kritik framförs på ett sakligt sätt av opponenten för att slutseminariet ska upplevas som konstruktivt av uppsatsförfattaren. Opposition och försvar ska godkännas av examinatorn Etikprövning Vid en empirisk studie ska den studerande innan datainsamlingen påbörjas göra en självskattad forskningsetisk bedömning och diskutera den med sin handledare. Utförligare riktlinjer anges i respektive studiehandledning. 1.4 Språk- och skrivregler Uppsatsen ska skrivas på ett tydligt och korrekt språk. Stavning, satsbyggnad, skiljetecken och styckesindelning ska följa vedertagen standard. Förkortningar ska vara vedertagna och användas endast undantagsvis. Förkortningar, som utgör namn eller liknande, ska alltid förklaras första gången de används. Den studerande har ett ansvar att språket är korrekt och de studenter som har svårigheter i skrivande uppmanas ta kontakt med de ansvariga för dessa frågor på MDH. Det är också viktigt att den studerande tidigt lär sig datorns ordbehandlingsmöjligheter, t.ex. rättstavningsprogrammet. Några utmärkta hemsidor för skrivregler är också TT: s hemsida (tt.se/tt-spraket), Språkvårdsportalen (www.svenskaspraket.nu/) samt Språkrådets språkoch skrivråd (www.sprakradet.se/2131). 3

8 1.5 Layout Det finns en mall framtagen för utformningen av examensarbetet layoutmässigt sett, vilken finns på Uppsatsförfattaren skriver redan från början direkt i denna mall, vilket underlättar själva skrivarbetet. Mallen för examensarbetet är uppbyggd av formatmallar. Varje formatmall är kopplad till en viss typ av text (olika rubriker, citat, löpande text etc.). Det innebär att layouten i examensarbetet blir korrekt. Dessutom krävs ingen extra fundering på vilket typsnitt, textstorlek, avstånd mellan rader etc. som ska användas. Detta är nämligen inbakat i formatmallarna. En annan fördel är dessutom att innehållsförteckningen blir korrekt när respektive rubrik tilldelas motsvarande formatmall Formatmallar Typsnitt, textstorlek och avstånd mellan de olika formaten, följer med formatmallen. Detta gäller samtliga formatmallar. Följande formatmallar finns att använda: Normal: Det är formatmallen för själva brödtexten, det vill säga all löpande text. Rubrik 1: Detta är rubriken för huvudkapitlet, d.v.s. den högsta nivån av rubriker. Den rubriknumreras automatiskt. Rubrik 2: Rubrik 2 är första rubriknivån under huvudkapitlet. Den är numrerad med samma nummer som dess kapitel har samt en siffra i löpande ordning. Rubrik 3: Detta är den lägsta rubriknivån, och även den är numrerad. Som rubriknivå 3 får den numreringen x.x.x, där de två första x:en står för kapitlets nummer respektive rubrik 2:s nummer. Rubrik 4: Denna rubrik används enbart för rubriken för referenslistan. Den ser ut som rubriknivå 1, men börjar automatiskt på ny sida samt saknar rubriknumrering. Bilagslista: I innehållsförteckningen listas inte bilagorna per automatik, vilket beror på att de inte ska ha någon sidhänvisning där. Istället måste listan med bilagor skrivas in manuellt direkt under innehållsförteckningen. När det är gjort markeras de och formatmall Bilagslista väljs. Citat: Citatformatet innebär att texten blir något mindre än brödtexten samt att ett indrag görs från vänster. Figurer och bilder: Beskrivningar till figurer och bilder placeras under dem. Använd formatet Figurtext. Ordet Figur samt dess siffra är i kursiv stil, vilket uppsatsförfattaren själv måste göra, medan själva rubriken är icke-kursiv. Punktlistor: För att göra en punktlista, markeras styckena som ska utgöra punkter och väljer formatmall Punktlistor. På så vis fås lagom avstånd mellan punkterna. Referenser: Denna formatmall används enbart i kapitlet Referenslista. Den används för alla referenserna vilket innebär att varje stycke har ett hängande indrag. 4

9 Tabeller: Vid tabeller används formatmallen Tabellrubrik för tabellens rubrik, vilken placeras över själva tabellen. Ordet Tabell samt dess siffra måste uppsatsförfattaren själv göra i kursiv stil, medan själva rubriken är icke-kursiv Att använda formatmallar Så här tas formatmallarna fram för att ha dem lättillgängliga när rapporten skrivs. Office 2010: 1. Formatmallarna finns under Startmenyn i gruppen Format. 2. I högra, nedre, hörnet, precis under två A:n, finns en liten pil. 3. Klicka på den och ett smalt fönster med alla valbara formatmallar dyker upp. Det är dessa formatmallar som ska användas. Office 2007: 1. Klicka på menyfliken Home (Start). 2. Gå till området Style (Formatmall) 3. Klicka på listpilen nedanför rullningslisten till höger om de fyra formatrutorna. För att använda en formatmall, markeras texten som ska formateras och sedan klickar man på aktuell formatmall. I mallen för examensarbetet finns korta beskrivningar av respektive formatmall, tillsammans med exempel på hur de ska användas. Där ges även vägledning för hur innehållsförteckningen uppdateras och hur avsnittsbrytningar infogas. Det sistnämnda är nödvändigt om bilagor ska inkluderas. 1.6 Om fusk och plagiat Fusk handlar om att vilseleda examinatorn när en students prestationer ska bedömas och leder till allvarliga konsekvenser i form av disciplinära åtgärder. Plagiat är en form av fusk som handlar om att man framställer en annans arbete som sitt eget. Författaren ska huvudsakligen använda egna formuleringar när texten skrivs. Om andras texter används ordagrant ska dessa skrivas som citat. Källor ska alltid anges. Böcker och artiklar ska bara fungera som en utgångspunkt i resonemang. All litteratur som uppsatsförfattaren använder sig av ska således tydligt redovisas, som referens eller som citat. Det räcker inte att ändra några ord eller tempus för att det ska räknas som en ny text. Som studerande måste man skriva på sitt sätt, inte på någon annans sätt. Vid misstanke om plagiat är läraren skyldig att anmäla detta till disciplinnämnden. Se och för regler och anvisningar om fusk och dess konsekvenser. 5

10 2 EXAMENSARBETETS STRUKTUR, INNEHÅLL OCH OMFATTNING Strukturen på ett examensarbete kan skilja sig åt mellan olika huvudområden. Nedan presenteras riktlinjer om gemensamt innehåll i examensarbeten för samtliga huvudområden inom HVV. Utöver dessa kan kompletterande riktlinjer om arbetets struktur och innehåll tillkomma respektive studiehandledning. Fördelningen mellan uppsatsens olika avsnitt kan variera beroende på uppsatsens karaktär och innehåll. En lämplig fördelning mellan uppsatsens delar är introduktion, tidigare forskning, teoretisk referensram/tolkningsram samt metod och empiriskt material motsvarar 50 procent och resterande 50 procent används för resultatredovisning, diskussion och slutsatser. Uppsatsens omfattning är för grundnivå ca ord, exklusive försättsblad, litteraturlistor och bilagor. För avancerad nivå beskrivs omfattningen i respektive studiehandledning. 2.1 Titelsida Examensarbetets titelsida är inkluderad i mallen. På titelsidan för examensarbetets seminarieversion ska inte MDH:s logotyp vara med. Den raderas enkelt genom att klicka på loggan och därefter klicka på Delete-knappen. Dock måste loggan på nytt klistras in för slutversionen. Ta återigen fram mallen för examensarbete (finns på klicka på loggan, kopiera och sedan klistra in på titelsidan för den färdigställda uppsatsen. Om eventuell uppdragsgivares logotyp ska vara med placeras denna på horisontell rad till höger om MDH:s logga. MDH:s logotyp ska med andra ord vara placerad längst till vänster. Om en bild ska vara med på titelsidan placeras denna mellan författarens namn och sidfoten. Generellt gäller att all text som är inom klamrar, [], ska raderas, inklusive klamrarna, och ersättas med efterfrågad text. Nedan följer förtydligande till rubrikerna som ska fyllas i. Författare: Här anges författarens för- och efternamn. Om det finns flera författare anges dessa i bokstavsordning sorterat efter efternamnet. Separera med radbyte. Uppdragsgivare: Om en extern part är uppdragsgivare för examensarbetet, fylls namn och organisation i här. Om det inte finns någon raderas denna rad. Nivå: Ange Avancerad nivå eller Grundnivå. Högskolepoäng: Skriv antal poäng för examensarbetet. Skriv även ut ordet hp. Datum: På titelsidan för seminarieversionen av examensarbetet, skrivs datumet för slutseminariet. På titelsidan för slutversionen av examensarbetet, anges datum för slutgiltigt godkännande av examinator. Det är också detta datum som registreras i LADOK. 6

11 (Bihandledare: Om bihandledare finns till examensarbetet ska denna/dessa anges vid separat rubrik, raden direkt under Handledare. Om det finns flera bihandledare ska dessa anges i bokstavsordning sorterade efter efternamnet.) 2.2 Sammanfattning och Abstract Sammanfattningen ska bestå av maximalt 200 ord och innehålla delar av arbetet i sin helhet. Fyra till sex nyckelord ska anges för att fånga det centrala i innehållet. Nyckelorden ska inte ingå i titeln. En engelsk version med rubriken Abstract ska finnas med på en separat sida. Både sammanfattning och abstract ska komma före innehållsförteckningen. 2.3 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen finns redan infogad i mallen för examensarbetet. Genom att använda rätt formatmallar, Rubrik 1 för varje nytt kapitel etc., så bli innehållsförteckningen korrekt. Det som krävs är att uppdatera förteckningen allt eftersom. Beskrivning för hur man då går tillväga finns med i mallen. Dessutom måste förteckning över eventuella bilagor infogas manuellt. Även för detta fall finns vägledning för hur det går till. 2.4 Introduktion/Bakgrund/Syfte I den del av examensarbetet som utgörs av bakgrund presenteras information som ger en förståelse för och bakgrund till examensarbetets syfte. Bakgrunden ska vara ämnesrelevant och leda fram till en tydlig formulering av studiens syfte. Syfte och problemområde ska förankras i tidigare forskning inom det valda området. Syftet kan brytas ned i konkreta frågeställningar som var och en måste besvaras i arbetet. Frågeställningarna ska täckas av syftet och vara förenlig med den metod som valts. Inledande avsnitt ska indelas i underrubriker och centrala begrepp ska beskrivas eller definieras med referenser. 2.5 Presentation av tidigare forskning Tidigare forskning, som består av vetenskapliga arbeten, kan redovisas var för sig eller efter tematiska/innehållsmässiga kategorier med tydliga referenser till respektive studie. Genom redovisningen ska den studerande visa förmåga att sammanfatta och presentera tidigare forskning på ett vetenskapligt sätt. Det kan till exempel handla om att visa prov på förmågan att kontrastera och göra jämförelser mellan resultat från olika studier för att på så vis få en tydlig grund för vidare problematisering. Detta avsnitt kan avslutas med en kort reflekterande sammanfattning där en koppling mellan det egna uppsatsarbetet och tidigare forskning görs. Med vetenskapliga arbeten avses i princip refereegranskade artiklar och doktorsavhandlingar. 7

12 För avancerad nivå utgör kontrastering och jämförelser med resultat från tidigare forskning argument för den egna problembeskrivningen. Arbetets omfattning anges i studiehandledning. 2.6 Teoretiskt perspektiv Val av modeller och teorier anpassas till respektive akademiskt ämnesområde. Mer detaljerad information ges i studiehandledningen och i samband med handledning. 2.7 Metod och material Syfte och frågeställningar har en avgörande betydelse för val av vetenskapsteoretisk inriktning, design och metodologisk ansats. Generellt kan sägas att metodavsnittet tydligt och konkret ska beskriva och göra det möjligt att förstå hur studien är upplagd och genomförd. Metodbeskrivningen ska fokusera på hur metoden tillämpats i den egna studien. Metodologiska överväganden ska styrkas av referenser. Metodbeskrivning är viktig för att kunna bedöma tillförlitligheten och förstå hur och varför den studerande har samlat in sitt empiriska material samt hur analysarbetet är genomfört. Metodavsnittet ska innehålla val av metod, urval, datainsamling, databearbetning och analys samt forskningsetiskt ställningstagande. Metodbeskrivningen är viktig för att kunna bedöma tillförlitligheten i studien (jfr validitet och reliabilitet). Intervjuguide, missivbrev, enkät och andra instrument som använts i studien ska bifogas som bilagor. Där det är lämpligt redovisas bortfall och i de fall en bortfallsanalys är aktuell redovisas även denna under metodavsnittet alternativt under metoddiskussionen. Vid systematiska litteraturstudier ska sökord och databaser alltid redovisas liksom en motivering för urval av det datamaterial som analysen baserar sig på. Datamaterialets storlek och omfång kan variera beroende på typ av kvaliteten hos de utvalda källorna och bestäms ytterst i samråd med handledaren. För mer precisering, se respektive studiehandledning. 2.8 Resultatredovisning Resultatet ska presenteras i enlighet med den metod som har valts och besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Ett sätt är att besvara en frågeställning i taget. Ett annat sätt är att presentera resultaten i form av teman som sammantaget bidrar till att svara på frågeställningarna. Använd gärna citat, tabeller och figurer. För mer precisering av resultatredovisningssätt, se respektive studiehandledning. 8

13 2.9 Diskussion Det kan finnas olika sätt att lägga upp diskussionen. Ett av de vanligaste sätten är att börja med att ange studiens syfte och frågeställningar, samt en kort sammanfattning av resultatet utan att upprepa det som redovisas i föregående avsnitt. Därefter följer en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. Oavsett hur detta avsnitt läggs upp är det viktigt att i resonemanget kommer fram om den studerande har fått svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Om den studerande har fått svar på dessa, vad har det blivit? Om den studerande inte har lyckats att få svar på dem, varför? I resultatdiskussionen ska det viktigaste resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar diskuteras. Det egna resultatet diskuteras och sätts i bredare sammanhang i förhållande till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter eller den teoretiska referensram som har presenterats. Till exempel kan likheter och skillnader lyftas fram, men fokus ska ligga på det egna resultatet. Författaren bör ta upp hur resultatet kan användas i praktisk tillämpning och eventuella implikationer på samhällsnivå när det är möjligt. I metoddiskussionen förs en diskussion om studiens kvalitet med ett självkritiskt ställningstagande. Undersöks det man vill undersöka? Vilka svagheter och styrkor har vald metod? Kunde andra metoder ha använts? Studien granskas och diskuteras med utgångspunkt i olika kvalitetskriterier (exempelvis validitet, reliabilitet, generalisering och överförbarhet) och begrepp som den metodologiska ansatsen inrymmer. Forskningsetiska synpunkter på den genomförda studien diskuteras. Vidare bör lyftas fram om resultatet ger anledning till etiska reflektioner. Om några etiska problem inte har uppstått, räcker det att konstatera det Slutsatser Varje uppsats ska avslutas med ett avsnitt som beskriver de slutsatser som författaren drar utifrån sitt resultat. Dessa relateras till arbetets syfte, hur detta har uppnåtts och hur varje frågeställning har besvarats. Vidare dras slutsatser om vilken betydelse resultatet kan ha. Allt som tas upp i slutsatserna måste ha sin grund i studiens resultat. Avsnittet ska avslutas med egna synpunkter på behov av ytterligare forskning eller utvecklingsarbete. Avsnittet bör inte överstiga en halv A4-sida Referenser Referenslistan ska innehålla den litteratur som den studerande har använt som källor i sin uppsats. Vid konstruktion av referenslistan och återgivning av referenser i löpande text ska APA-systemet användas. Rubriken Referenser ska börja på en ny sida och numreras inte med rubriknummer, men sidnumreras i fortsatt löpande ordning. 9

14 Referenser till litteratur ska finnas både i den löpande texten och i referenslistan i slutet av uppsatsen. Den studerande ska i princip undvika att använda noter eller fotnoter. Referenser är viktiga för att uppsatstexten ska vara transparant dvs. att det ska vara synligt vad uppsatsförfattaren bygger sina påståenden och idéer på. De ska vara lätta att hitta om någon skulle vilja läsa samma bok eller artikel som uppsatsförfattaren har läst. Det har därför utvecklats några olika, men mycket strikta regelsystem för hur referenser ska skrivas. På HVV har vi bestämt att APA-stilen ska användas som referenssystem i uppsatser, examinationsuppgifter och andra inlämningsuppgifter. APA-stilen är utarbetat av American Psychological Association och används världen över i vetenskapliga tidskrifter. APA-stilen innehåller inte bara ett referenssystem utan även en mängd andra rekommendationer för hur en vetenskaplig rapport ska skrivas. Den studerande kan hitta information om APA-stilen på MDH: och Internet: Bilagor De bilagor som den studerande själv hänvisar till, exempelvis intervjuguide eller policydokument, och som bara nämnts i några korta ord, samt annat relevant material bör tas med i avsnittet bilagor. Bilagorna ska förtecknas i innehållsförteckningen med en rubrik som talar om vad bilagan innehåller. Om bilagorna är fler än en betecknas varje bilaga med en bokstav i löpande ordning (i den ordning som de hänvisas till i texten). Bilagor sidnumreras om fler än två sidor genom separat sidnumrering Baksida Mallen för examensarbetet innehåller en baksida med högskolans logotyp och kontaktuppgifter. För att denna sida verkligen ska hamna som sista sida måste totala antalet sidor i uppsatsen vara ett jämnt antal (vilket inkluderar titelsida, innehållsförteckning osv.). Det innebär att innan seminarie- respektive slutversionen skrivs ut kan det vara nödvändigt att infoga en blank sida före baksidan. För att infoga en extra sida framför baksidan, bör en avsnittsbrytning infogas. Hur detta går till finns förklarat i mallen i samband med införandet av flera bilagor. 10

15 3 EXAMENSARBETETS BEDÖMNING OCH PUBLICERING När uppsatsen är färdig ska den genomgå en bedömning i ett slutseminarium, betygsättas och därefter publiceras. 3.1 Seminarium När handledaren har gett klartecken om att uppsatsen kan tas upp på ett slutseminarium, färdigställer den studerande uppsatsen i form av ett PDF-dokument. Detta skickas i enlighet med riktlinjer för inlämning inför slutseminarium i respektive studiehandledning. För de utbildningar som använder Urkund eller motsvarande finns särskilda rutiner som anges i studiehandledningen. Det är den studerandes ansvar som uppsatsförfattare att se till att uppsatsen kommer fram i rätt tid och till rätt personer på rätt adresser. Vid ett slutseminarium granskas examensarbetet av en eller ett par opponenter som vanligtvis är andra studenter. En examinator granskar hur seminariet har genomförts när det gäller opponering och försvar av examensarbetet. Vidare ger examinatorn sina synpunkter på revideringar av arbetet. Slutseminarium arrangeras inom ramen för varje kurs vid tre tillfällen (ett ordinarie- och två extra seminarietillfällen) och tiderna finns närmare beskrivna i respektive studiehandledning. Opponent utses av kursansvarig/kursadministratör som informerar såväl opponent som respondent och examinator. Opponentskapets innehåll och genomförande utgör en viktig del av den studerandes studieprestation. Slutseminariet leds av examinatorn och opponeringen går i korthet till på följande sätt: Uppsatsförfattaren får möjlighet att korrigera och ge förtydliganden. Inga detaljer ska tas upp, endast mer övergripande aspekter. Uppsatsförfattaren skriver vid behov en erratalista, d.v.s. en lista över skriv- och språkfel i uppsatsen, och delar ut den vid slutseminariet till opponent, examinator och publik. Opponenten eller uppsatsförfattaren (enligt riktlinjer i respektive studiehandledning) sammanfattar uppsatsen. Sammanfattningen ska göras så att även den som inte läst uppsatsen får en översikt över uppsatsens innehåll. Opponenten gör en kritisk genomgång och ställer öppna frågor beträffande uppsatsens innehåll. Opponenten bör vid denna genomgång, beakta hur uppsatsförfattaren har bearbetat de delar som bör finnas med i uppsatsen enligt riktlinjer om uppsatsens struktur. Uppsatsförfattaren ska ges tillfälle att bemöta opponentens synpunkter och frågor. En konstruktiv diskussion mellan uppsatsförfattaren och opponenten är kännetecknet på en bra opposition. Oppositionstillfället avslutas med att seminariedeltagarna får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till författaren. Även examinatorn framför sina synpunkter och avslutar seminariet. 11

16 Tiden för varje opposition är begränsad och kommer att anges i schemat för respektive slutseminarie. Eftersom oppositionstiden är begränsad är det viktigt att koncentrera diskussionen på de viktigaste aspekterna och undvika att fastna vid detaljer. Som opponent ska studenten vara väl inläst och ha sammanfattat sin opposition skriftligen vilken ska lämnas till examinatorn innan opponering vid slutseminarium. Slutseminariet och den kritiska granskningen är en del i arbetsprocessen och ska leda till att uppsatsen förbättras ytterligare. Slutseminariet är en pedagogisk situation som ska innebära en kritisk vetenskaplig granskning av uppsatsen. Formella felaktigheter (exempelvis stavningsfel, referenser och syftningsfel) är inte speciellt intressant för övriga seminariedeltagarna men väl för uppsatsförfattaren. Opponenten kan därför lämna en lista över dessa till uppsatsförfattaren och behöver inte ta upp det på seminariet. Uppsatsförfattarens försvar av uppsatsen är en viktig del av seminariet, det vill säga att lyssna på, ta emot och lära av den kritik och de förbättringsförslag som ges. Här ingår också att försvara, förklara och motivera vad som gjorts i den mån uppsatsförfattaren tycker att opponenten har fel i sina synpunkter. Examinatorn kan gå in och korrigera felaktiga påståenden eller tillföra kunskap vid behov under oppositionens gång. Vid behov beskrivs ytterligare riktlinjer om oppositionstillfälle i studiehandledningen. 3.2 Betygssättning I respektive studiehandledning anges kriterierna för både G och eventuell VG nivå. Kriterier för betygssättning finns i studiehandledningen. Vid begäran om omprövning av ett betygsbeslut tillämpas högskolans Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå. Enligt dessa regler och anvisningar kan ett betygsbeslut enligt lag inte överklagas, vilket innebär att den studerande inte kan begära att en högre instans ska göra en ny bedömning av examinators betygsbeslut. Den studerande har däremot rätt att begära omprövning som i sin tur innebär att examinator gör en ny bedömning av sitt beslut. Den studerande som önskar omprövning av sitt betyg ska skriftligen komma med argument för vad som hon eller han anser vara felaktigt bedömt och lämna till examinatorn. Se för ytterligare regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. 12

17 3.3 Arkivering och publicering på DiVA När uppsatsen är betygsatt ska studenten lämna ett exemplar till HVV:s studentexpedition för arkivering i pappersformat. När betyget är registrerat uppmanas studenten välja att publicera uppsatsen elektroniskt i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Antigen kan hela uppsatsen publiceras i fulltext eller enbart sammanfattning och abstract. För att elektroniskt publicera uppsatsen går uppsatsförfattaren in på där det finns detaljerade instruktioner för hur man gör. Om uppsatsen är skriven av två författare är det bara en av dem som ska logga in och registrera uppsatsen. När uppsatsen ska publiceras i fulltext ska den bifogas i PDF-format. Genom att uppsatsen registrerats i DiVA-systemet får den en spridning genom att elektroniskt vara tillgänglig för andra intresserade av det ämnesområde man har skrivit om. För uppsatser som skrivs på kurser där två eller flera lärosäten samarbetar kan specifika riktlinjer gälla om publicering på DiVA och arkivering. 13

18 Box 883, Västerås Tfn: Box 325, Eskilstuna Tfn: E-post: 1 Webb:

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer