ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT"

Transkript

1 ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna/Västerås,

2 FÖRORD De studerande ska enligt högskoleförordningen utveckla sin förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen inom sitt område och kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Kraven på ett kunskaps- och evidensbaserat arbete för professioner inom hälsa, vård och välfärd bygger på att de studerande utvecklar ett kritiskt, reflekterande och vetenskapligt tänkande, samt känner till och kan tillämpa olika forskningsmetoder. Detta för att på rätt sätt kunna ta till sig forskningsresultat med syfte att utveckla den egna professionella kompetensen. Att skriva ett examensarbete innebär att lära sig skriva på ett vetenskapligt sätt. Sättet att skriva vetenskapliga texter kan variera inom och mellan olika discipliner och lärosäten, men det finns ändå många gemensamma drag. Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva en gemensam standard för examens-/självständigt arbete inom folkhälsovetenskap, sjukgymnastik, socialt arbete och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens högskola (MDH). För att underlätta läsningen av riktlinjerna, kommer examens- /självständigt arbete även att benämnas uppsats. För enkelhetens skull används begreppen den studerande/uppsatsförfattaren i singularis. Om speciella riktlinjer gäller för fler än en författare inom vissa kurser, anges detta i respektive studiehandledning. Vid utarbetande av riktlinjerna har föregående anvisningar för examensarbeten, ( och ) utgjort underlag, förutom den av akademin tillsatta grupps erfarenheter som handledare och examinatorer. Även värdefulla synpunkter från kollegor och vad som finns i litteraturen inom respektive ämnesområde, har tagits in. Högskolelagens inledande bestämmelser har också utgjort en viktig källa för akademins riktlinjer. I högskolelagen (1992:1434) 8 står det att utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet (tillägg lag 2009:1037). Enligt 9 ska utbildning på avancerad nivå innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska utöver vad som gäller på utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (tillägg lag 2006:173). Den av akademin tillsatta grupp som har utarbetat dessa riktlinjer, består av: Åsa Ahlgren, universitetslektor i sjukgymnastik Margareta Asp, docent i vårdvetenskap Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete Hélène Sandmark, docent i folkhälsovetenskap Eskilstuna/Västerås,

3 INNEHÅLL FÖRORD... 2 INNEHÅLL GENERELLA RIKTLINJER Ämnesval Nivåutveckling Examensarbete på grundnivå Examensarbete på avancerad nivå Ansvarsfördelning och etik Den studerandes ansvar Handledarens ansvar Examinatorns ansvar Etikprövning Språk- och skrivregler Layout Formatmallar Att använda formatmallar Om fusk och plagiat EXAMENSARBETETS STRUKTUR, INNEHÅLL OCH OMFATTNING Titelsida Sammanfattning och Abstract Innehållsförteckning Introduktion/Bakgrund/Syfte Presentation av tidigare forskning Teoretiskt perspektiv Metod och material Resultatredovisning Diskussion... 9

4 2.10 Slutsatser Referenser Bilagor Baksida EXAMENSARBETETS BEDÖMNING OCH PUBLICERING Seminarium Betygssättning Arkivering och publicering på DiVA...13

5 1 GENERELLA RIKTLINJER Riktlinjerna är ämnade för studenter, handledare och examinatorer för att genomföra examens-/självständigt arbete vid HVV. All uppsatsskrivning ska ha dessa riktlinjer som formell grund. De kan med fördel också användas i andra skriftliga arbeten under utbildningen. För uppsatser på grund och avancerad nivå finns kompletterande riktlinjer och information i studiehandledningar. En studiehandledning kan inte ersätta vad som anges i dessa riktlinjer. 1.1 Ämnesval Vid val av uppsatsämne gäller, på alla nivåer, att ämnet ska vara relevant för respektive huvudområde. En definition av varje huvudområde återfinns i respektive utbildningsplan. Studenterna ska vid uppsatsskrivande lära sig att iaktta ett självständigt kritiskt förhållningssätt. Det är önskvärt och en strävan att examensarbeten kan genomföras i samverkan med det omgivande samhället. När önskemål om uppsatsämnen inkommer från det omgivande samhället är det särskilt viktigt att granska om förfrågningar och önskemål är förenliga med de krav som gäller för ett examensarbete. 1.2 Nivåutveckling I utbildning från grund- till avancerad nivå finns en progression avseende krav på det vetenskapliga förhållningssättet. Det innebär att kraven på teori- och metodmedvetenhet, djup i analysen skärps på avancerad nivå, liksom kraven på den studerandes förmåga att föra en argumentation genom hela uppsatsen Examensarbete på grundnivå Examensarbetet innebär att den studerande självständigt ska kunna planera, genomföra, analysera, dokumentera och presentera en undersökning för att tillämpa inhämtade teoretiska och metodologiska kunskaper. På grundnivå ska den studerande, genom ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, visa att hon/han har fördjupade kunskaper om relevanta teorier och modeller och förmågan att tillämpa dessa kunskaper. Den studerande, ska i första hand söka i nationell och internationell vetenskapliga publikationer som anknyter till det problemområde som ska studeras, tydligt beskriva den metod som använts i examensarbetet, samt dra relevanta slutsatser. 1

6 1.2.2 Examensarbete på avancerad nivå På avancerad nivå är syftet att studenterna ska, utöver kraven på grundnivå, ytterligare tillägna sig fördjupade kunskaper inom huvudområdet, samt om vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser. Vidare ingår att kritiskt granska, analysera och redovisa en frågeställning/flera frågeställningar, samt kunna kontrastera, integrera, värdera och argumentera tidigare forskning och eget resultat på ett vetenskapligt relevant sätt. 1.3 Ansvarsfördelning och etik Vid genomförande av examens- och självständiga arbeten är handledningen viktig. Handledaren ska stödja den studerande att utveckla sin förmåga till självständigt arbete. För varje uppsats ska handledare och examinator utses. Följande formella krav gäller för att handleda och examinera: Examensarbete på grundnivå: för handledarskap krävs minst magisterexamen och för examination krävs doktorsgrad eller motsvarande kunskaper. Examensarbete på avancerad nivå: för handledarskap och examination av uppsatser krävs doktorsgrad. Doktorand i slutet av sin forskarutbildning eller någon med motsvarande kompetens kan utses som handledare. För varje uppsats finns en begränsad handledningstid avsatt. Omfattning och formerna för denna finns beskrivna i studiehandledningen. I de fall den studerande efter examinationen önskar publicera sin uppsats i form av en vetenskaplig artikel eller liknande, ska både handledare och student stå som författare Den studerandes ansvar När handledningsprocessen inleds ska handledaren och studenten komma överens om en tidplan för studierna. Den studerande bär ansvaret för examensarbetets/självständiga arbetets genomförande och att det blir klart i tid. Det är också den studerande som ansvarar att fortlöpande ta kontakt med handledaren. Den studerande ansvarar vidare för att handledaren hålls uppdaterad om det fortskridande arbetet. Den studerande ska på begäran av handledaren eller examinator kunna visa upp data som ligger till grund för analys. Den studerande ska beskriva behovet av hjälp och stöd. Om samarbetet av olika orsaker inte fungerar mellan den studerande och handledaren ska den studerande vända sig till kursansvarig lärare. Likaså är det den studerandes ansvar att i förekommande fall, i ett tidigt skede ta upp med handledaren om samarbetet med en eventuell medförfattare inte fungerar. I de fall det rör sig om flera författare, har de ansvar att på ett tidigt stadium i samarbetet kommunicera och fastställa tidsplan, arbetsordning och målsättning för uppsatsen. Vid flera författare av en uppsats har samtliga författare ett gemensamt och lika stort ansvar för arbetets process, innehåll och presentation. 2

7 1.3.2 Handledarens ansvar Handledaren ska stödja den studerande att utveckla sin förmåga att genomföra ett examensarbete/självständigt arbete. Handledaren ska, i dialog med den studerande, se till att arbetet blir avgränsat och anpassat avseende nivå. Handledningen ska genomföras i enlighet med lärandemål och bedömningskriterier. Det är handledaren som gör en bedömning att arbetet kan behandlas i ett slutseminarium. Om den studerande kräver att gå upp med arbetet mot handledarens rekommendation, upphör handledarens ansvar för uppsatsarbetet. Handledarens medgivande till slutseminarium innebär inte att uppsatsen är godkänd. Generellt gäller att handledningsprocessen upphör i och med slutseminariet Examinatorns ansvar Det är examinator som ger det slutgiltiga betyget på uppsatsen utifrån gällande bedömningskriterier. Vid komplettering i samband med slutseminarium ska ett skriftligt underlag om vad den studerande ska göra för att uppsatsen ska bli godkänd lämnas till den studerande och en kopia av denna bedömning till handledaren. Datum för genomförd komplettering bestäms vid seminariet eller enligt riktlinjer i studiehandledning. Examinatorn ska föra en dialog med handledaren om sin bedömning. Vid slutseminariet har examinatorn det yttersta ansvaret för att det genomförs på ett professionellt sätt. Det innebär förutom gängse formalia, att se till att kritik framförs på ett sakligt sätt av opponenten för att slutseminariet ska upplevas som konstruktivt av uppsatsförfattaren. Opposition och försvar ska godkännas av examinatorn Etikprövning Vid en empirisk studie ska den studerande innan datainsamlingen påbörjas göra en självskattad forskningsetisk bedömning och diskutera den med sin handledare. Utförligare riktlinjer anges i respektive studiehandledning. 1.4 Språk- och skrivregler Uppsatsen ska skrivas på ett tydligt och korrekt språk. Stavning, satsbyggnad, skiljetecken och styckesindelning ska följa vedertagen standard. Förkortningar ska vara vedertagna och användas endast undantagsvis. Förkortningar, som utgör namn eller liknande, ska alltid förklaras första gången de används. Den studerande har ett ansvar att språket är korrekt och de studenter som har svårigheter i skrivande uppmanas ta kontakt med de ansvariga för dessa frågor på MDH. Det är också viktigt att den studerande tidigt lär sig datorns ordbehandlingsmöjligheter, t.ex. rättstavningsprogrammet. Några utmärkta hemsidor för skrivregler är också TT: s hemsida (tt.se/tt-spraket), Språkvårdsportalen (www.svenskaspraket.nu/) samt Språkrådets språkoch skrivråd (www.sprakradet.se/2131). 3

8 1.5 Layout Det finns en mall framtagen för utformningen av examensarbetet layoutmässigt sett, vilken finns på Uppsatsförfattaren skriver redan från början direkt i denna mall, vilket underlättar själva skrivarbetet. Mallen för examensarbetet är uppbyggd av formatmallar. Varje formatmall är kopplad till en viss typ av text (olika rubriker, citat, löpande text etc.). Det innebär att layouten i examensarbetet blir korrekt. Dessutom krävs ingen extra fundering på vilket typsnitt, textstorlek, avstånd mellan rader etc. som ska användas. Detta är nämligen inbakat i formatmallarna. En annan fördel är dessutom att innehållsförteckningen blir korrekt när respektive rubrik tilldelas motsvarande formatmall Formatmallar Typsnitt, textstorlek och avstånd mellan de olika formaten, följer med formatmallen. Detta gäller samtliga formatmallar. Följande formatmallar finns att använda: Normal: Det är formatmallen för själva brödtexten, det vill säga all löpande text. Rubrik 1: Detta är rubriken för huvudkapitlet, d.v.s. den högsta nivån av rubriker. Den rubriknumreras automatiskt. Rubrik 2: Rubrik 2 är första rubriknivån under huvudkapitlet. Den är numrerad med samma nummer som dess kapitel har samt en siffra i löpande ordning. Rubrik 3: Detta är den lägsta rubriknivån, och även den är numrerad. Som rubriknivå 3 får den numreringen x.x.x, där de två första x:en står för kapitlets nummer respektive rubrik 2:s nummer. Rubrik 4: Denna rubrik används enbart för rubriken för referenslistan. Den ser ut som rubriknivå 1, men börjar automatiskt på ny sida samt saknar rubriknumrering. Bilagslista: I innehållsförteckningen listas inte bilagorna per automatik, vilket beror på att de inte ska ha någon sidhänvisning där. Istället måste listan med bilagor skrivas in manuellt direkt under innehållsförteckningen. När det är gjort markeras de och formatmall Bilagslista väljs. Citat: Citatformatet innebär att texten blir något mindre än brödtexten samt att ett indrag görs från vänster. Figurer och bilder: Beskrivningar till figurer och bilder placeras under dem. Använd formatet Figurtext. Ordet Figur samt dess siffra är i kursiv stil, vilket uppsatsförfattaren själv måste göra, medan själva rubriken är icke-kursiv. Punktlistor: För att göra en punktlista, markeras styckena som ska utgöra punkter och väljer formatmall Punktlistor. På så vis fås lagom avstånd mellan punkterna. Referenser: Denna formatmall används enbart i kapitlet Referenslista. Den används för alla referenserna vilket innebär att varje stycke har ett hängande indrag. 4

9 Tabeller: Vid tabeller används formatmallen Tabellrubrik för tabellens rubrik, vilken placeras över själva tabellen. Ordet Tabell samt dess siffra måste uppsatsförfattaren själv göra i kursiv stil, medan själva rubriken är icke-kursiv Att använda formatmallar Så här tas formatmallarna fram för att ha dem lättillgängliga när rapporten skrivs. Office 2010: 1. Formatmallarna finns under Startmenyn i gruppen Format. 2. I högra, nedre, hörnet, precis under två A:n, finns en liten pil. 3. Klicka på den och ett smalt fönster med alla valbara formatmallar dyker upp. Det är dessa formatmallar som ska användas. Office 2007: 1. Klicka på menyfliken Home (Start). 2. Gå till området Style (Formatmall) 3. Klicka på listpilen nedanför rullningslisten till höger om de fyra formatrutorna. För att använda en formatmall, markeras texten som ska formateras och sedan klickar man på aktuell formatmall. I mallen för examensarbetet finns korta beskrivningar av respektive formatmall, tillsammans med exempel på hur de ska användas. Där ges även vägledning för hur innehållsförteckningen uppdateras och hur avsnittsbrytningar infogas. Det sistnämnda är nödvändigt om bilagor ska inkluderas. 1.6 Om fusk och plagiat Fusk handlar om att vilseleda examinatorn när en students prestationer ska bedömas och leder till allvarliga konsekvenser i form av disciplinära åtgärder. Plagiat är en form av fusk som handlar om att man framställer en annans arbete som sitt eget. Författaren ska huvudsakligen använda egna formuleringar när texten skrivs. Om andras texter används ordagrant ska dessa skrivas som citat. Källor ska alltid anges. Böcker och artiklar ska bara fungera som en utgångspunkt i resonemang. All litteratur som uppsatsförfattaren använder sig av ska således tydligt redovisas, som referens eller som citat. Det räcker inte att ändra några ord eller tempus för att det ska räknas som en ny text. Som studerande måste man skriva på sitt sätt, inte på någon annans sätt. Vid misstanke om plagiat är läraren skyldig att anmäla detta till disciplinnämnden. Se och för regler och anvisningar om fusk och dess konsekvenser. 5

10 2 EXAMENSARBETETS STRUKTUR, INNEHÅLL OCH OMFATTNING Strukturen på ett examensarbete kan skilja sig åt mellan olika huvudområden. Nedan presenteras riktlinjer om gemensamt innehåll i examensarbeten för samtliga huvudområden inom HVV. Utöver dessa kan kompletterande riktlinjer om arbetets struktur och innehåll tillkomma respektive studiehandledning. Fördelningen mellan uppsatsens olika avsnitt kan variera beroende på uppsatsens karaktär och innehåll. En lämplig fördelning mellan uppsatsens delar är introduktion, tidigare forskning, teoretisk referensram/tolkningsram samt metod och empiriskt material motsvarar 50 procent och resterande 50 procent används för resultatredovisning, diskussion och slutsatser. Uppsatsens omfattning är för grundnivå ca ord, exklusive försättsblad, litteraturlistor och bilagor. För avancerad nivå beskrivs omfattningen i respektive studiehandledning. 2.1 Titelsida Examensarbetets titelsida är inkluderad i mallen. På titelsidan för examensarbetets seminarieversion ska inte MDH:s logotyp vara med. Den raderas enkelt genom att klicka på loggan och därefter klicka på Delete-knappen. Dock måste loggan på nytt klistras in för slutversionen. Ta återigen fram mallen för examensarbete (finns på klicka på loggan, kopiera och sedan klistra in på titelsidan för den färdigställda uppsatsen. Om eventuell uppdragsgivares logotyp ska vara med placeras denna på horisontell rad till höger om MDH:s logga. MDH:s logotyp ska med andra ord vara placerad längst till vänster. Om en bild ska vara med på titelsidan placeras denna mellan författarens namn och sidfoten. Generellt gäller att all text som är inom klamrar, [], ska raderas, inklusive klamrarna, och ersättas med efterfrågad text. Nedan följer förtydligande till rubrikerna som ska fyllas i. Författare: Här anges författarens för- och efternamn. Om det finns flera författare anges dessa i bokstavsordning sorterat efter efternamnet. Separera med radbyte. Uppdragsgivare: Om en extern part är uppdragsgivare för examensarbetet, fylls namn och organisation i här. Om det inte finns någon raderas denna rad. Nivå: Ange Avancerad nivå eller Grundnivå. Högskolepoäng: Skriv antal poäng för examensarbetet. Skriv även ut ordet hp. Datum: På titelsidan för seminarieversionen av examensarbetet, skrivs datumet för slutseminariet. På titelsidan för slutversionen av examensarbetet, anges datum för slutgiltigt godkännande av examinator. Det är också detta datum som registreras i LADOK. 6

11 (Bihandledare: Om bihandledare finns till examensarbetet ska denna/dessa anges vid separat rubrik, raden direkt under Handledare. Om det finns flera bihandledare ska dessa anges i bokstavsordning sorterade efter efternamnet.) 2.2 Sammanfattning och Abstract Sammanfattningen ska bestå av maximalt 200 ord och innehålla delar av arbetet i sin helhet. Fyra till sex nyckelord ska anges för att fånga det centrala i innehållet. Nyckelorden ska inte ingå i titeln. En engelsk version med rubriken Abstract ska finnas med på en separat sida. Både sammanfattning och abstract ska komma före innehållsförteckningen. 2.3 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen finns redan infogad i mallen för examensarbetet. Genom att använda rätt formatmallar, Rubrik 1 för varje nytt kapitel etc., så bli innehållsförteckningen korrekt. Det som krävs är att uppdatera förteckningen allt eftersom. Beskrivning för hur man då går tillväga finns med i mallen. Dessutom måste förteckning över eventuella bilagor infogas manuellt. Även för detta fall finns vägledning för hur det går till. 2.4 Introduktion/Bakgrund/Syfte I den del av examensarbetet som utgörs av bakgrund presenteras information som ger en förståelse för och bakgrund till examensarbetets syfte. Bakgrunden ska vara ämnesrelevant och leda fram till en tydlig formulering av studiens syfte. Syfte och problemområde ska förankras i tidigare forskning inom det valda området. Syftet kan brytas ned i konkreta frågeställningar som var och en måste besvaras i arbetet. Frågeställningarna ska täckas av syftet och vara förenlig med den metod som valts. Inledande avsnitt ska indelas i underrubriker och centrala begrepp ska beskrivas eller definieras med referenser. 2.5 Presentation av tidigare forskning Tidigare forskning, som består av vetenskapliga arbeten, kan redovisas var för sig eller efter tematiska/innehållsmässiga kategorier med tydliga referenser till respektive studie. Genom redovisningen ska den studerande visa förmåga att sammanfatta och presentera tidigare forskning på ett vetenskapligt sätt. Det kan till exempel handla om att visa prov på förmågan att kontrastera och göra jämförelser mellan resultat från olika studier för att på så vis få en tydlig grund för vidare problematisering. Detta avsnitt kan avslutas med en kort reflekterande sammanfattning där en koppling mellan det egna uppsatsarbetet och tidigare forskning görs. Med vetenskapliga arbeten avses i princip refereegranskade artiklar och doktorsavhandlingar. 7

12 För avancerad nivå utgör kontrastering och jämförelser med resultat från tidigare forskning argument för den egna problembeskrivningen. Arbetets omfattning anges i studiehandledning. 2.6 Teoretiskt perspektiv Val av modeller och teorier anpassas till respektive akademiskt ämnesområde. Mer detaljerad information ges i studiehandledningen och i samband med handledning. 2.7 Metod och material Syfte och frågeställningar har en avgörande betydelse för val av vetenskapsteoretisk inriktning, design och metodologisk ansats. Generellt kan sägas att metodavsnittet tydligt och konkret ska beskriva och göra det möjligt att förstå hur studien är upplagd och genomförd. Metodbeskrivningen ska fokusera på hur metoden tillämpats i den egna studien. Metodologiska överväganden ska styrkas av referenser. Metodbeskrivning är viktig för att kunna bedöma tillförlitligheten och förstå hur och varför den studerande har samlat in sitt empiriska material samt hur analysarbetet är genomfört. Metodavsnittet ska innehålla val av metod, urval, datainsamling, databearbetning och analys samt forskningsetiskt ställningstagande. Metodbeskrivningen är viktig för att kunna bedöma tillförlitligheten i studien (jfr validitet och reliabilitet). Intervjuguide, missivbrev, enkät och andra instrument som använts i studien ska bifogas som bilagor. Där det är lämpligt redovisas bortfall och i de fall en bortfallsanalys är aktuell redovisas även denna under metodavsnittet alternativt under metoddiskussionen. Vid systematiska litteraturstudier ska sökord och databaser alltid redovisas liksom en motivering för urval av det datamaterial som analysen baserar sig på. Datamaterialets storlek och omfång kan variera beroende på typ av kvaliteten hos de utvalda källorna och bestäms ytterst i samråd med handledaren. För mer precisering, se respektive studiehandledning. 2.8 Resultatredovisning Resultatet ska presenteras i enlighet med den metod som har valts och besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Ett sätt är att besvara en frågeställning i taget. Ett annat sätt är att presentera resultaten i form av teman som sammantaget bidrar till att svara på frågeställningarna. Använd gärna citat, tabeller och figurer. För mer precisering av resultatredovisningssätt, se respektive studiehandledning. 8

13 2.9 Diskussion Det kan finnas olika sätt att lägga upp diskussionen. Ett av de vanligaste sätten är att börja med att ange studiens syfte och frågeställningar, samt en kort sammanfattning av resultatet utan att upprepa det som redovisas i föregående avsnitt. Därefter följer en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. Oavsett hur detta avsnitt läggs upp är det viktigt att i resonemanget kommer fram om den studerande har fått svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Om den studerande har fått svar på dessa, vad har det blivit? Om den studerande inte har lyckats att få svar på dem, varför? I resultatdiskussionen ska det viktigaste resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar diskuteras. Det egna resultatet diskuteras och sätts i bredare sammanhang i förhållande till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter eller den teoretiska referensram som har presenterats. Till exempel kan likheter och skillnader lyftas fram, men fokus ska ligga på det egna resultatet. Författaren bör ta upp hur resultatet kan användas i praktisk tillämpning och eventuella implikationer på samhällsnivå när det är möjligt. I metoddiskussionen förs en diskussion om studiens kvalitet med ett självkritiskt ställningstagande. Undersöks det man vill undersöka? Vilka svagheter och styrkor har vald metod? Kunde andra metoder ha använts? Studien granskas och diskuteras med utgångspunkt i olika kvalitetskriterier (exempelvis validitet, reliabilitet, generalisering och överförbarhet) och begrepp som den metodologiska ansatsen inrymmer. Forskningsetiska synpunkter på den genomförda studien diskuteras. Vidare bör lyftas fram om resultatet ger anledning till etiska reflektioner. Om några etiska problem inte har uppstått, räcker det att konstatera det Slutsatser Varje uppsats ska avslutas med ett avsnitt som beskriver de slutsatser som författaren drar utifrån sitt resultat. Dessa relateras till arbetets syfte, hur detta har uppnåtts och hur varje frågeställning har besvarats. Vidare dras slutsatser om vilken betydelse resultatet kan ha. Allt som tas upp i slutsatserna måste ha sin grund i studiens resultat. Avsnittet ska avslutas med egna synpunkter på behov av ytterligare forskning eller utvecklingsarbete. Avsnittet bör inte överstiga en halv A4-sida Referenser Referenslistan ska innehålla den litteratur som den studerande har använt som källor i sin uppsats. Vid konstruktion av referenslistan och återgivning av referenser i löpande text ska APA-systemet användas. Rubriken Referenser ska börja på en ny sida och numreras inte med rubriknummer, men sidnumreras i fortsatt löpande ordning. 9

14 Referenser till litteratur ska finnas både i den löpande texten och i referenslistan i slutet av uppsatsen. Den studerande ska i princip undvika att använda noter eller fotnoter. Referenser är viktiga för att uppsatstexten ska vara transparant dvs. att det ska vara synligt vad uppsatsförfattaren bygger sina påståenden och idéer på. De ska vara lätta att hitta om någon skulle vilja läsa samma bok eller artikel som uppsatsförfattaren har läst. Det har därför utvecklats några olika, men mycket strikta regelsystem för hur referenser ska skrivas. På HVV har vi bestämt att APA-stilen ska användas som referenssystem i uppsatser, examinationsuppgifter och andra inlämningsuppgifter. APA-stilen är utarbetat av American Psychological Association och används världen över i vetenskapliga tidskrifter. APA-stilen innehåller inte bara ett referenssystem utan även en mängd andra rekommendationer för hur en vetenskaplig rapport ska skrivas. Den studerande kan hitta information om APA-stilen på MDH: och Internet: Bilagor De bilagor som den studerande själv hänvisar till, exempelvis intervjuguide eller policydokument, och som bara nämnts i några korta ord, samt annat relevant material bör tas med i avsnittet bilagor. Bilagorna ska förtecknas i innehållsförteckningen med en rubrik som talar om vad bilagan innehåller. Om bilagorna är fler än en betecknas varje bilaga med en bokstav i löpande ordning (i den ordning som de hänvisas till i texten). Bilagor sidnumreras om fler än två sidor genom separat sidnumrering Baksida Mallen för examensarbetet innehåller en baksida med högskolans logotyp och kontaktuppgifter. För att denna sida verkligen ska hamna som sista sida måste totala antalet sidor i uppsatsen vara ett jämnt antal (vilket inkluderar titelsida, innehållsförteckning osv.). Det innebär att innan seminarie- respektive slutversionen skrivs ut kan det vara nödvändigt att infoga en blank sida före baksidan. För att infoga en extra sida framför baksidan, bör en avsnittsbrytning infogas. Hur detta går till finns förklarat i mallen i samband med införandet av flera bilagor. 10

15 3 EXAMENSARBETETS BEDÖMNING OCH PUBLICERING När uppsatsen är färdig ska den genomgå en bedömning i ett slutseminarium, betygsättas och därefter publiceras. 3.1 Seminarium När handledaren har gett klartecken om att uppsatsen kan tas upp på ett slutseminarium, färdigställer den studerande uppsatsen i form av ett PDF-dokument. Detta skickas i enlighet med riktlinjer för inlämning inför slutseminarium i respektive studiehandledning. För de utbildningar som använder Urkund eller motsvarande finns särskilda rutiner som anges i studiehandledningen. Det är den studerandes ansvar som uppsatsförfattare att se till att uppsatsen kommer fram i rätt tid och till rätt personer på rätt adresser. Vid ett slutseminarium granskas examensarbetet av en eller ett par opponenter som vanligtvis är andra studenter. En examinator granskar hur seminariet har genomförts när det gäller opponering och försvar av examensarbetet. Vidare ger examinatorn sina synpunkter på revideringar av arbetet. Slutseminarium arrangeras inom ramen för varje kurs vid tre tillfällen (ett ordinarie- och två extra seminarietillfällen) och tiderna finns närmare beskrivna i respektive studiehandledning. Opponent utses av kursansvarig/kursadministratör som informerar såväl opponent som respondent och examinator. Opponentskapets innehåll och genomförande utgör en viktig del av den studerandes studieprestation. Slutseminariet leds av examinatorn och opponeringen går i korthet till på följande sätt: Uppsatsförfattaren får möjlighet att korrigera och ge förtydliganden. Inga detaljer ska tas upp, endast mer övergripande aspekter. Uppsatsförfattaren skriver vid behov en erratalista, d.v.s. en lista över skriv- och språkfel i uppsatsen, och delar ut den vid slutseminariet till opponent, examinator och publik. Opponenten eller uppsatsförfattaren (enligt riktlinjer i respektive studiehandledning) sammanfattar uppsatsen. Sammanfattningen ska göras så att även den som inte läst uppsatsen får en översikt över uppsatsens innehåll. Opponenten gör en kritisk genomgång och ställer öppna frågor beträffande uppsatsens innehåll. Opponenten bör vid denna genomgång, beakta hur uppsatsförfattaren har bearbetat de delar som bör finnas med i uppsatsen enligt riktlinjer om uppsatsens struktur. Uppsatsförfattaren ska ges tillfälle att bemöta opponentens synpunkter och frågor. En konstruktiv diskussion mellan uppsatsförfattaren och opponenten är kännetecknet på en bra opposition. Oppositionstillfället avslutas med att seminariedeltagarna får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till författaren. Även examinatorn framför sina synpunkter och avslutar seminariet. 11

16 Tiden för varje opposition är begränsad och kommer att anges i schemat för respektive slutseminarie. Eftersom oppositionstiden är begränsad är det viktigt att koncentrera diskussionen på de viktigaste aspekterna och undvika att fastna vid detaljer. Som opponent ska studenten vara väl inläst och ha sammanfattat sin opposition skriftligen vilken ska lämnas till examinatorn innan opponering vid slutseminarium. Slutseminariet och den kritiska granskningen är en del i arbetsprocessen och ska leda till att uppsatsen förbättras ytterligare. Slutseminariet är en pedagogisk situation som ska innebära en kritisk vetenskaplig granskning av uppsatsen. Formella felaktigheter (exempelvis stavningsfel, referenser och syftningsfel) är inte speciellt intressant för övriga seminariedeltagarna men väl för uppsatsförfattaren. Opponenten kan därför lämna en lista över dessa till uppsatsförfattaren och behöver inte ta upp det på seminariet. Uppsatsförfattarens försvar av uppsatsen är en viktig del av seminariet, det vill säga att lyssna på, ta emot och lära av den kritik och de förbättringsförslag som ges. Här ingår också att försvara, förklara och motivera vad som gjorts i den mån uppsatsförfattaren tycker att opponenten har fel i sina synpunkter. Examinatorn kan gå in och korrigera felaktiga påståenden eller tillföra kunskap vid behov under oppositionens gång. Vid behov beskrivs ytterligare riktlinjer om oppositionstillfälle i studiehandledningen. 3.2 Betygssättning I respektive studiehandledning anges kriterierna för både G och eventuell VG nivå. Kriterier för betygssättning finns i studiehandledningen. Vid begäran om omprövning av ett betygsbeslut tillämpas högskolans Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå. Enligt dessa regler och anvisningar kan ett betygsbeslut enligt lag inte överklagas, vilket innebär att den studerande inte kan begära att en högre instans ska göra en ny bedömning av examinators betygsbeslut. Den studerande har däremot rätt att begära omprövning som i sin tur innebär att examinator gör en ny bedömning av sitt beslut. Den studerande som önskar omprövning av sitt betyg ska skriftligen komma med argument för vad som hon eller han anser vara felaktigt bedömt och lämna till examinatorn. Se för ytterligare regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. 12

17 3.3 Arkivering och publicering på DiVA När uppsatsen är betygsatt ska studenten lämna ett exemplar till HVV:s studentexpedition för arkivering i pappersformat. När betyget är registrerat uppmanas studenten välja att publicera uppsatsen elektroniskt i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Antigen kan hela uppsatsen publiceras i fulltext eller enbart sammanfattning och abstract. För att elektroniskt publicera uppsatsen går uppsatsförfattaren in på där det finns detaljerade instruktioner för hur man gör. Om uppsatsen är skriven av två författare är det bara en av dem som ska logga in och registrera uppsatsen. När uppsatsen ska publiceras i fulltext ska den bifogas i PDF-format. Genom att uppsatsen registrerats i DiVA-systemet får den en spridning genom att elektroniskt vara tillgänglig för andra intresserade av det ämnesområde man har skrivit om. För uppsatser som skrivs på kurser där två eller flera lärosäten samarbetar kan specifika riktlinjer gälla om publicering på DiVA och arkivering. 13

18 Box 883, Västerås Tfn: Box 325, Eskilstuna Tfn: E-post: 1 Webb:

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområdena folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad på grund- och avancerad

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Ansvarig lärare: Marco Tullio Liuzza, Ph.D., post doc Rum 218, Frescati Hagväg 9A Marco.Tullio.Liuzza@psychology.su.se

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Reviderad 2016-08-25 Webbplats för examensarbeten

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Att skriva vetenskapligt

Att skriva vetenskapligt Att skriva vetenskapligt Anvisningar för examens-/självständigt arbete i socialt arbete och social omsorg Avdelningen för socialt arbete och social omsorg Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING VT 2015

STUDIEHANDLEDNING VT 2015 STUDIEHANDLEDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Grupphandledning Plagiatkontroll Inför examinationsseminarium Examinationsseminarium

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper

Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper Studiehandledning Vetenskaplig metod III - examensarbete, 15 hp Kurskod: OMGC82 Fristående kurs med start vårterminen 2013 Antagen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Malin Knutsson 2015-09-24 15-10-02 1 Lärarutbildning för skolår f-6 vid ÖU - i korthet Studiegångar: HT 1 VT 1 HT 2 VT 2 HT 3 VT 3 HT 4 VT 4 år

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti, 2016 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå är ett självständigt

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 Ventileringen av examensarbetena sker i seminarieform och tar oftast

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP)

STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP) STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP) DELKURS 5. SPRÅKVETENSKAPLIG UPPSATS (7 HP) Kursansvarig: Gunnar Gårdemar, gunnar.gardemar@liu.se Examinator: Fredrik Olsson och Gunnar Gårdemar

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Riktlinjer och kvalitetskrav för examensarbeten (15 eller 30 hp)

Riktlinjer och kvalitetskrav för examensarbeten (15 eller 30 hp) Riktlinjer och kvalitetskrav för examensarbeten (15 eller 30 hp) Beslut: UFN 2015-03-25 Dnr: DUC 2015/790/10 Gäller fr o m: 2015-03-25 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare UFN 1 Bakgrund Examensarbetet

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, juni 2015 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad 1. Information Denna handledning gäller för studerande som planerar att genomföra examensarbete inom utbildningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

Arbetsgång och arbetsfördelning för uppsatser VT13 Förändringar sedan ht12 understrukna. Obs. adress för frågor om uppsatser:

Arbetsgång och arbetsfördelning för uppsatser VT13 Förändringar sedan ht12 understrukna. Obs. adress för frågor om uppsatser: Arbetsgång och arbetsfördelning för uppsatser VT13 Förändringar sedan ht12 understrukna. Obs. adress för frågor om uppsatser: uppsats@socarb.su.se Student Handledare Uppsatsansvariga (Annika och Fyller

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Geoteknik omfattar jords och korniga massors mekanik (inklusive snömekanik).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Uppsatser i Informatik

Uppsatser i Informatik LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008-02-22 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Ulf Melin Uppsatser i Informatik Systemvetenskapliga programmet, vt 2008 Att skriva uppsats inom Informatik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Anvisningar för. Examens-/självständigt arbete på grundläggande och avancerad nivå i. - Folkhälsovetenskap - Sjukgymnastik - Vårdvetenskap

Anvisningar för. Examens-/självständigt arbete på grundläggande och avancerad nivå i. - Folkhälsovetenskap - Sjukgymnastik - Vårdvetenskap Akademin för hälsa, vård och välfärd Anvisningar för Examens-/självständigt arbete på grundläggande och avancerad nivå i - Folkhälsovetenskap - Sjukgymnastik - Vårdvetenskap - FÖRORD Dessa anvisningar

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer