ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT"

Transkript

1 ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna/Västerås,

2 FÖRORD De studerande ska enligt högskoleförordningen utveckla sin förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen inom sitt område och kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Kraven på ett kunskaps- och evidensbaserat arbete för professioner inom hälsa, vård och välfärd bygger på att de studerande utvecklar ett kritiskt, reflekterande och vetenskapligt tänkande, samt känner till och kan tillämpa olika forskningsmetoder. Detta för att på rätt sätt kunna ta till sig forskningsresultat med syfte att utveckla den egna professionella kompetensen. Att skriva ett examensarbete innebär att lära sig skriva på ett vetenskapligt sätt. Sättet att skriva vetenskapliga texter kan variera inom och mellan olika discipliner och lärosäten, men det finns ändå många gemensamma drag. Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva en gemensam standard för examens-/självständigt arbete inom folkhälsovetenskap, sjukgymnastik, socialt arbete och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på Mälardalens högskola (MDH). För att underlätta läsningen av riktlinjerna, kommer examens- /självständigt arbete även att benämnas uppsats. För enkelhetens skull används begreppen den studerande/uppsatsförfattaren i singularis. Om speciella riktlinjer gäller för fler än en författare inom vissa kurser, anges detta i respektive studiehandledning. Vid utarbetande av riktlinjerna har föregående anvisningar för examensarbeten, ( och ) utgjort underlag, förutom den av akademin tillsatta grupps erfarenheter som handledare och examinatorer. Även värdefulla synpunkter från kollegor och vad som finns i litteraturen inom respektive ämnesområde, har tagits in. Högskolelagens inledande bestämmelser har också utgjort en viktig källa för akademins riktlinjer. I högskolelagen (1992:1434) 8 står det att utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet (tillägg lag 2009:1037). Enligt 9 ska utbildning på avancerad nivå innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska utöver vad som gäller på utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (tillägg lag 2006:173). Den av akademin tillsatta grupp som har utarbetat dessa riktlinjer, består av: Åsa Ahlgren, universitetslektor i sjukgymnastik Margareta Asp, docent i vårdvetenskap Osman Aytar, universitetslektor i socialt arbete Hélène Sandmark, docent i folkhälsovetenskap Eskilstuna/Västerås,

3 INNEHÅLL FÖRORD... 2 INNEHÅLL GENERELLA RIKTLINJER Ämnesval Nivåutveckling Examensarbete på grundnivå Examensarbete på avancerad nivå Ansvarsfördelning och etik Den studerandes ansvar Handledarens ansvar Examinatorns ansvar Etikprövning Språk- och skrivregler Layout Formatmallar Att använda formatmallar Om fusk och plagiat EXAMENSARBETETS STRUKTUR, INNEHÅLL OCH OMFATTNING Titelsida Sammanfattning och Abstract Innehållsförteckning Introduktion/Bakgrund/Syfte Presentation av tidigare forskning Teoretiskt perspektiv Metod och material Resultatredovisning Diskussion... 9

4 2.10 Slutsatser Referenser Bilagor Baksida EXAMENSARBETETS BEDÖMNING OCH PUBLICERING Seminarium Betygssättning Arkivering och publicering på DiVA...13

5 1 GENERELLA RIKTLINJER Riktlinjerna är ämnade för studenter, handledare och examinatorer för att genomföra examens-/självständigt arbete vid HVV. All uppsatsskrivning ska ha dessa riktlinjer som formell grund. De kan med fördel också användas i andra skriftliga arbeten under utbildningen. För uppsatser på grund och avancerad nivå finns kompletterande riktlinjer och information i studiehandledningar. En studiehandledning kan inte ersätta vad som anges i dessa riktlinjer. 1.1 Ämnesval Vid val av uppsatsämne gäller, på alla nivåer, att ämnet ska vara relevant för respektive huvudområde. En definition av varje huvudområde återfinns i respektive utbildningsplan. Studenterna ska vid uppsatsskrivande lära sig att iaktta ett självständigt kritiskt förhållningssätt. Det är önskvärt och en strävan att examensarbeten kan genomföras i samverkan med det omgivande samhället. När önskemål om uppsatsämnen inkommer från det omgivande samhället är det särskilt viktigt att granska om förfrågningar och önskemål är förenliga med de krav som gäller för ett examensarbete. 1.2 Nivåutveckling I utbildning från grund- till avancerad nivå finns en progression avseende krav på det vetenskapliga förhållningssättet. Det innebär att kraven på teori- och metodmedvetenhet, djup i analysen skärps på avancerad nivå, liksom kraven på den studerandes förmåga att föra en argumentation genom hela uppsatsen Examensarbete på grundnivå Examensarbetet innebär att den studerande självständigt ska kunna planera, genomföra, analysera, dokumentera och presentera en undersökning för att tillämpa inhämtade teoretiska och metodologiska kunskaper. På grundnivå ska den studerande, genom ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, visa att hon/han har fördjupade kunskaper om relevanta teorier och modeller och förmågan att tillämpa dessa kunskaper. Den studerande, ska i första hand söka i nationell och internationell vetenskapliga publikationer som anknyter till det problemområde som ska studeras, tydligt beskriva den metod som använts i examensarbetet, samt dra relevanta slutsatser. 1

6 1.2.2 Examensarbete på avancerad nivå På avancerad nivå är syftet att studenterna ska, utöver kraven på grundnivå, ytterligare tillägna sig fördjupade kunskaper inom huvudområdet, samt om vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser. Vidare ingår att kritiskt granska, analysera och redovisa en frågeställning/flera frågeställningar, samt kunna kontrastera, integrera, värdera och argumentera tidigare forskning och eget resultat på ett vetenskapligt relevant sätt. 1.3 Ansvarsfördelning och etik Vid genomförande av examens- och självständiga arbeten är handledningen viktig. Handledaren ska stödja den studerande att utveckla sin förmåga till självständigt arbete. För varje uppsats ska handledare och examinator utses. Följande formella krav gäller för att handleda och examinera: Examensarbete på grundnivå: för handledarskap krävs minst magisterexamen och för examination krävs doktorsgrad eller motsvarande kunskaper. Examensarbete på avancerad nivå: för handledarskap och examination av uppsatser krävs doktorsgrad. Doktorand i slutet av sin forskarutbildning eller någon med motsvarande kompetens kan utses som handledare. För varje uppsats finns en begränsad handledningstid avsatt. Omfattning och formerna för denna finns beskrivna i studiehandledningen. I de fall den studerande efter examinationen önskar publicera sin uppsats i form av en vetenskaplig artikel eller liknande, ska både handledare och student stå som författare Den studerandes ansvar När handledningsprocessen inleds ska handledaren och studenten komma överens om en tidplan för studierna. Den studerande bär ansvaret för examensarbetets/självständiga arbetets genomförande och att det blir klart i tid. Det är också den studerande som ansvarar att fortlöpande ta kontakt med handledaren. Den studerande ansvarar vidare för att handledaren hålls uppdaterad om det fortskridande arbetet. Den studerande ska på begäran av handledaren eller examinator kunna visa upp data som ligger till grund för analys. Den studerande ska beskriva behovet av hjälp och stöd. Om samarbetet av olika orsaker inte fungerar mellan den studerande och handledaren ska den studerande vända sig till kursansvarig lärare. Likaså är det den studerandes ansvar att i förekommande fall, i ett tidigt skede ta upp med handledaren om samarbetet med en eventuell medförfattare inte fungerar. I de fall det rör sig om flera författare, har de ansvar att på ett tidigt stadium i samarbetet kommunicera och fastställa tidsplan, arbetsordning och målsättning för uppsatsen. Vid flera författare av en uppsats har samtliga författare ett gemensamt och lika stort ansvar för arbetets process, innehåll och presentation. 2

7 1.3.2 Handledarens ansvar Handledaren ska stödja den studerande att utveckla sin förmåga att genomföra ett examensarbete/självständigt arbete. Handledaren ska, i dialog med den studerande, se till att arbetet blir avgränsat och anpassat avseende nivå. Handledningen ska genomföras i enlighet med lärandemål och bedömningskriterier. Det är handledaren som gör en bedömning att arbetet kan behandlas i ett slutseminarium. Om den studerande kräver att gå upp med arbetet mot handledarens rekommendation, upphör handledarens ansvar för uppsatsarbetet. Handledarens medgivande till slutseminarium innebär inte att uppsatsen är godkänd. Generellt gäller att handledningsprocessen upphör i och med slutseminariet Examinatorns ansvar Det är examinator som ger det slutgiltiga betyget på uppsatsen utifrån gällande bedömningskriterier. Vid komplettering i samband med slutseminarium ska ett skriftligt underlag om vad den studerande ska göra för att uppsatsen ska bli godkänd lämnas till den studerande och en kopia av denna bedömning till handledaren. Datum för genomförd komplettering bestäms vid seminariet eller enligt riktlinjer i studiehandledning. Examinatorn ska föra en dialog med handledaren om sin bedömning. Vid slutseminariet har examinatorn det yttersta ansvaret för att det genomförs på ett professionellt sätt. Det innebär förutom gängse formalia, att se till att kritik framförs på ett sakligt sätt av opponenten för att slutseminariet ska upplevas som konstruktivt av uppsatsförfattaren. Opposition och försvar ska godkännas av examinatorn Etikprövning Vid en empirisk studie ska den studerande innan datainsamlingen påbörjas göra en självskattad forskningsetisk bedömning och diskutera den med sin handledare. Utförligare riktlinjer anges i respektive studiehandledning. 1.4 Språk- och skrivregler Uppsatsen ska skrivas på ett tydligt och korrekt språk. Stavning, satsbyggnad, skiljetecken och styckesindelning ska följa vedertagen standard. Förkortningar ska vara vedertagna och användas endast undantagsvis. Förkortningar, som utgör namn eller liknande, ska alltid förklaras första gången de används. Den studerande har ett ansvar att språket är korrekt och de studenter som har svårigheter i skrivande uppmanas ta kontakt med de ansvariga för dessa frågor på MDH. Det är också viktigt att den studerande tidigt lär sig datorns ordbehandlingsmöjligheter, t.ex. rättstavningsprogrammet. Några utmärkta hemsidor för skrivregler är också TT: s hemsida (tt.se/tt-spraket), Språkvårdsportalen (www.svenskaspraket.nu/) samt Språkrådets språkoch skrivråd (www.sprakradet.se/2131). 3

8 1.5 Layout Det finns en mall framtagen för utformningen av examensarbetet layoutmässigt sett, vilken finns på Uppsatsförfattaren skriver redan från början direkt i denna mall, vilket underlättar själva skrivarbetet. Mallen för examensarbetet är uppbyggd av formatmallar. Varje formatmall är kopplad till en viss typ av text (olika rubriker, citat, löpande text etc.). Det innebär att layouten i examensarbetet blir korrekt. Dessutom krävs ingen extra fundering på vilket typsnitt, textstorlek, avstånd mellan rader etc. som ska användas. Detta är nämligen inbakat i formatmallarna. En annan fördel är dessutom att innehållsförteckningen blir korrekt när respektive rubrik tilldelas motsvarande formatmall Formatmallar Typsnitt, textstorlek och avstånd mellan de olika formaten, följer med formatmallen. Detta gäller samtliga formatmallar. Följande formatmallar finns att använda: Normal: Det är formatmallen för själva brödtexten, det vill säga all löpande text. Rubrik 1: Detta är rubriken för huvudkapitlet, d.v.s. den högsta nivån av rubriker. Den rubriknumreras automatiskt. Rubrik 2: Rubrik 2 är första rubriknivån under huvudkapitlet. Den är numrerad med samma nummer som dess kapitel har samt en siffra i löpande ordning. Rubrik 3: Detta är den lägsta rubriknivån, och även den är numrerad. Som rubriknivå 3 får den numreringen x.x.x, där de två första x:en står för kapitlets nummer respektive rubrik 2:s nummer. Rubrik 4: Denna rubrik används enbart för rubriken för referenslistan. Den ser ut som rubriknivå 1, men börjar automatiskt på ny sida samt saknar rubriknumrering. Bilagslista: I innehållsförteckningen listas inte bilagorna per automatik, vilket beror på att de inte ska ha någon sidhänvisning där. Istället måste listan med bilagor skrivas in manuellt direkt under innehållsförteckningen. När det är gjort markeras de och formatmall Bilagslista väljs. Citat: Citatformatet innebär att texten blir något mindre än brödtexten samt att ett indrag görs från vänster. Figurer och bilder: Beskrivningar till figurer och bilder placeras under dem. Använd formatet Figurtext. Ordet Figur samt dess siffra är i kursiv stil, vilket uppsatsförfattaren själv måste göra, medan själva rubriken är icke-kursiv. Punktlistor: För att göra en punktlista, markeras styckena som ska utgöra punkter och väljer formatmall Punktlistor. På så vis fås lagom avstånd mellan punkterna. Referenser: Denna formatmall används enbart i kapitlet Referenslista. Den används för alla referenserna vilket innebär att varje stycke har ett hängande indrag. 4

9 Tabeller: Vid tabeller används formatmallen Tabellrubrik för tabellens rubrik, vilken placeras över själva tabellen. Ordet Tabell samt dess siffra måste uppsatsförfattaren själv göra i kursiv stil, medan själva rubriken är icke-kursiv Att använda formatmallar Så här tas formatmallarna fram för att ha dem lättillgängliga när rapporten skrivs. Office 2010: 1. Formatmallarna finns under Startmenyn i gruppen Format. 2. I högra, nedre, hörnet, precis under två A:n, finns en liten pil. 3. Klicka på den och ett smalt fönster med alla valbara formatmallar dyker upp. Det är dessa formatmallar som ska användas. Office 2007: 1. Klicka på menyfliken Home (Start). 2. Gå till området Style (Formatmall) 3. Klicka på listpilen nedanför rullningslisten till höger om de fyra formatrutorna. För att använda en formatmall, markeras texten som ska formateras och sedan klickar man på aktuell formatmall. I mallen för examensarbetet finns korta beskrivningar av respektive formatmall, tillsammans med exempel på hur de ska användas. Där ges även vägledning för hur innehållsförteckningen uppdateras och hur avsnittsbrytningar infogas. Det sistnämnda är nödvändigt om bilagor ska inkluderas. 1.6 Om fusk och plagiat Fusk handlar om att vilseleda examinatorn när en students prestationer ska bedömas och leder till allvarliga konsekvenser i form av disciplinära åtgärder. Plagiat är en form av fusk som handlar om att man framställer en annans arbete som sitt eget. Författaren ska huvudsakligen använda egna formuleringar när texten skrivs. Om andras texter används ordagrant ska dessa skrivas som citat. Källor ska alltid anges. Böcker och artiklar ska bara fungera som en utgångspunkt i resonemang. All litteratur som uppsatsförfattaren använder sig av ska således tydligt redovisas, som referens eller som citat. Det räcker inte att ändra några ord eller tempus för att det ska räknas som en ny text. Som studerande måste man skriva på sitt sätt, inte på någon annans sätt. Vid misstanke om plagiat är läraren skyldig att anmäla detta till disciplinnämnden. Se och för regler och anvisningar om fusk och dess konsekvenser. 5

10 2 EXAMENSARBETETS STRUKTUR, INNEHÅLL OCH OMFATTNING Strukturen på ett examensarbete kan skilja sig åt mellan olika huvudområden. Nedan presenteras riktlinjer om gemensamt innehåll i examensarbeten för samtliga huvudområden inom HVV. Utöver dessa kan kompletterande riktlinjer om arbetets struktur och innehåll tillkomma respektive studiehandledning. Fördelningen mellan uppsatsens olika avsnitt kan variera beroende på uppsatsens karaktär och innehåll. En lämplig fördelning mellan uppsatsens delar är introduktion, tidigare forskning, teoretisk referensram/tolkningsram samt metod och empiriskt material motsvarar 50 procent och resterande 50 procent används för resultatredovisning, diskussion och slutsatser. Uppsatsens omfattning är för grundnivå ca ord, exklusive försättsblad, litteraturlistor och bilagor. För avancerad nivå beskrivs omfattningen i respektive studiehandledning. 2.1 Titelsida Examensarbetets titelsida är inkluderad i mallen. På titelsidan för examensarbetets seminarieversion ska inte MDH:s logotyp vara med. Den raderas enkelt genom att klicka på loggan och därefter klicka på Delete-knappen. Dock måste loggan på nytt klistras in för slutversionen. Ta återigen fram mallen för examensarbete (finns på klicka på loggan, kopiera och sedan klistra in på titelsidan för den färdigställda uppsatsen. Om eventuell uppdragsgivares logotyp ska vara med placeras denna på horisontell rad till höger om MDH:s logga. MDH:s logotyp ska med andra ord vara placerad längst till vänster. Om en bild ska vara med på titelsidan placeras denna mellan författarens namn och sidfoten. Generellt gäller att all text som är inom klamrar, [], ska raderas, inklusive klamrarna, och ersättas med efterfrågad text. Nedan följer förtydligande till rubrikerna som ska fyllas i. Författare: Här anges författarens för- och efternamn. Om det finns flera författare anges dessa i bokstavsordning sorterat efter efternamnet. Separera med radbyte. Uppdragsgivare: Om en extern part är uppdragsgivare för examensarbetet, fylls namn och organisation i här. Om det inte finns någon raderas denna rad. Nivå: Ange Avancerad nivå eller Grundnivå. Högskolepoäng: Skriv antal poäng för examensarbetet. Skriv även ut ordet hp. Datum: På titelsidan för seminarieversionen av examensarbetet, skrivs datumet för slutseminariet. På titelsidan för slutversionen av examensarbetet, anges datum för slutgiltigt godkännande av examinator. Det är också detta datum som registreras i LADOK. 6

11 (Bihandledare: Om bihandledare finns till examensarbetet ska denna/dessa anges vid separat rubrik, raden direkt under Handledare. Om det finns flera bihandledare ska dessa anges i bokstavsordning sorterade efter efternamnet.) 2.2 Sammanfattning och Abstract Sammanfattningen ska bestå av maximalt 200 ord och innehålla delar av arbetet i sin helhet. Fyra till sex nyckelord ska anges för att fånga det centrala i innehållet. Nyckelorden ska inte ingå i titeln. En engelsk version med rubriken Abstract ska finnas med på en separat sida. Både sammanfattning och abstract ska komma före innehållsförteckningen. 2.3 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen finns redan infogad i mallen för examensarbetet. Genom att använda rätt formatmallar, Rubrik 1 för varje nytt kapitel etc., så bli innehållsförteckningen korrekt. Det som krävs är att uppdatera förteckningen allt eftersom. Beskrivning för hur man då går tillväga finns med i mallen. Dessutom måste förteckning över eventuella bilagor infogas manuellt. Även för detta fall finns vägledning för hur det går till. 2.4 Introduktion/Bakgrund/Syfte I den del av examensarbetet som utgörs av bakgrund presenteras information som ger en förståelse för och bakgrund till examensarbetets syfte. Bakgrunden ska vara ämnesrelevant och leda fram till en tydlig formulering av studiens syfte. Syfte och problemområde ska förankras i tidigare forskning inom det valda området. Syftet kan brytas ned i konkreta frågeställningar som var och en måste besvaras i arbetet. Frågeställningarna ska täckas av syftet och vara förenlig med den metod som valts. Inledande avsnitt ska indelas i underrubriker och centrala begrepp ska beskrivas eller definieras med referenser. 2.5 Presentation av tidigare forskning Tidigare forskning, som består av vetenskapliga arbeten, kan redovisas var för sig eller efter tematiska/innehållsmässiga kategorier med tydliga referenser till respektive studie. Genom redovisningen ska den studerande visa förmåga att sammanfatta och presentera tidigare forskning på ett vetenskapligt sätt. Det kan till exempel handla om att visa prov på förmågan att kontrastera och göra jämförelser mellan resultat från olika studier för att på så vis få en tydlig grund för vidare problematisering. Detta avsnitt kan avslutas med en kort reflekterande sammanfattning där en koppling mellan det egna uppsatsarbetet och tidigare forskning görs. Med vetenskapliga arbeten avses i princip refereegranskade artiklar och doktorsavhandlingar. 7

12 För avancerad nivå utgör kontrastering och jämförelser med resultat från tidigare forskning argument för den egna problembeskrivningen. Arbetets omfattning anges i studiehandledning. 2.6 Teoretiskt perspektiv Val av modeller och teorier anpassas till respektive akademiskt ämnesområde. Mer detaljerad information ges i studiehandledningen och i samband med handledning. 2.7 Metod och material Syfte och frågeställningar har en avgörande betydelse för val av vetenskapsteoretisk inriktning, design och metodologisk ansats. Generellt kan sägas att metodavsnittet tydligt och konkret ska beskriva och göra det möjligt att förstå hur studien är upplagd och genomförd. Metodbeskrivningen ska fokusera på hur metoden tillämpats i den egna studien. Metodologiska överväganden ska styrkas av referenser. Metodbeskrivning är viktig för att kunna bedöma tillförlitligheten och förstå hur och varför den studerande har samlat in sitt empiriska material samt hur analysarbetet är genomfört. Metodavsnittet ska innehålla val av metod, urval, datainsamling, databearbetning och analys samt forskningsetiskt ställningstagande. Metodbeskrivningen är viktig för att kunna bedöma tillförlitligheten i studien (jfr validitet och reliabilitet). Intervjuguide, missivbrev, enkät och andra instrument som använts i studien ska bifogas som bilagor. Där det är lämpligt redovisas bortfall och i de fall en bortfallsanalys är aktuell redovisas även denna under metodavsnittet alternativt under metoddiskussionen. Vid systematiska litteraturstudier ska sökord och databaser alltid redovisas liksom en motivering för urval av det datamaterial som analysen baserar sig på. Datamaterialets storlek och omfång kan variera beroende på typ av kvaliteten hos de utvalda källorna och bestäms ytterst i samråd med handledaren. För mer precisering, se respektive studiehandledning. 2.8 Resultatredovisning Resultatet ska presenteras i enlighet med den metod som har valts och besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Ett sätt är att besvara en frågeställning i taget. Ett annat sätt är att presentera resultaten i form av teman som sammantaget bidrar till att svara på frågeställningarna. Använd gärna citat, tabeller och figurer. För mer precisering av resultatredovisningssätt, se respektive studiehandledning. 8

13 2.9 Diskussion Det kan finnas olika sätt att lägga upp diskussionen. Ett av de vanligaste sätten är att börja med att ange studiens syfte och frågeställningar, samt en kort sammanfattning av resultatet utan att upprepa det som redovisas i föregående avsnitt. Därefter följer en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. Oavsett hur detta avsnitt läggs upp är det viktigt att i resonemanget kommer fram om den studerande har fått svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Om den studerande har fått svar på dessa, vad har det blivit? Om den studerande inte har lyckats att få svar på dem, varför? I resultatdiskussionen ska det viktigaste resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar diskuteras. Det egna resultatet diskuteras och sätts i bredare sammanhang i förhållande till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter eller den teoretiska referensram som har presenterats. Till exempel kan likheter och skillnader lyftas fram, men fokus ska ligga på det egna resultatet. Författaren bör ta upp hur resultatet kan användas i praktisk tillämpning och eventuella implikationer på samhällsnivå när det är möjligt. I metoddiskussionen förs en diskussion om studiens kvalitet med ett självkritiskt ställningstagande. Undersöks det man vill undersöka? Vilka svagheter och styrkor har vald metod? Kunde andra metoder ha använts? Studien granskas och diskuteras med utgångspunkt i olika kvalitetskriterier (exempelvis validitet, reliabilitet, generalisering och överförbarhet) och begrepp som den metodologiska ansatsen inrymmer. Forskningsetiska synpunkter på den genomförda studien diskuteras. Vidare bör lyftas fram om resultatet ger anledning till etiska reflektioner. Om några etiska problem inte har uppstått, räcker det att konstatera det Slutsatser Varje uppsats ska avslutas med ett avsnitt som beskriver de slutsatser som författaren drar utifrån sitt resultat. Dessa relateras till arbetets syfte, hur detta har uppnåtts och hur varje frågeställning har besvarats. Vidare dras slutsatser om vilken betydelse resultatet kan ha. Allt som tas upp i slutsatserna måste ha sin grund i studiens resultat. Avsnittet ska avslutas med egna synpunkter på behov av ytterligare forskning eller utvecklingsarbete. Avsnittet bör inte överstiga en halv A4-sida Referenser Referenslistan ska innehålla den litteratur som den studerande har använt som källor i sin uppsats. Vid konstruktion av referenslistan och återgivning av referenser i löpande text ska APA-systemet användas. Rubriken Referenser ska börja på en ny sida och numreras inte med rubriknummer, men sidnumreras i fortsatt löpande ordning. 9

14 Referenser till litteratur ska finnas både i den löpande texten och i referenslistan i slutet av uppsatsen. Den studerande ska i princip undvika att använda noter eller fotnoter. Referenser är viktiga för att uppsatstexten ska vara transparant dvs. att det ska vara synligt vad uppsatsförfattaren bygger sina påståenden och idéer på. De ska vara lätta att hitta om någon skulle vilja läsa samma bok eller artikel som uppsatsförfattaren har läst. Det har därför utvecklats några olika, men mycket strikta regelsystem för hur referenser ska skrivas. På HVV har vi bestämt att APA-stilen ska användas som referenssystem i uppsatser, examinationsuppgifter och andra inlämningsuppgifter. APA-stilen är utarbetat av American Psychological Association och används världen över i vetenskapliga tidskrifter. APA-stilen innehåller inte bara ett referenssystem utan även en mängd andra rekommendationer för hur en vetenskaplig rapport ska skrivas. Den studerande kan hitta information om APA-stilen på MDH: och Internet: Bilagor De bilagor som den studerande själv hänvisar till, exempelvis intervjuguide eller policydokument, och som bara nämnts i några korta ord, samt annat relevant material bör tas med i avsnittet bilagor. Bilagorna ska förtecknas i innehållsförteckningen med en rubrik som talar om vad bilagan innehåller. Om bilagorna är fler än en betecknas varje bilaga med en bokstav i löpande ordning (i den ordning som de hänvisas till i texten). Bilagor sidnumreras om fler än två sidor genom separat sidnumrering Baksida Mallen för examensarbetet innehåller en baksida med högskolans logotyp och kontaktuppgifter. För att denna sida verkligen ska hamna som sista sida måste totala antalet sidor i uppsatsen vara ett jämnt antal (vilket inkluderar titelsida, innehållsförteckning osv.). Det innebär att innan seminarie- respektive slutversionen skrivs ut kan det vara nödvändigt att infoga en blank sida före baksidan. För att infoga en extra sida framför baksidan, bör en avsnittsbrytning infogas. Hur detta går till finns förklarat i mallen i samband med införandet av flera bilagor. 10

15 3 EXAMENSARBETETS BEDÖMNING OCH PUBLICERING När uppsatsen är färdig ska den genomgå en bedömning i ett slutseminarium, betygsättas och därefter publiceras. 3.1 Seminarium När handledaren har gett klartecken om att uppsatsen kan tas upp på ett slutseminarium, färdigställer den studerande uppsatsen i form av ett PDF-dokument. Detta skickas i enlighet med riktlinjer för inlämning inför slutseminarium i respektive studiehandledning. För de utbildningar som använder Urkund eller motsvarande finns särskilda rutiner som anges i studiehandledningen. Det är den studerandes ansvar som uppsatsförfattare att se till att uppsatsen kommer fram i rätt tid och till rätt personer på rätt adresser. Vid ett slutseminarium granskas examensarbetet av en eller ett par opponenter som vanligtvis är andra studenter. En examinator granskar hur seminariet har genomförts när det gäller opponering och försvar av examensarbetet. Vidare ger examinatorn sina synpunkter på revideringar av arbetet. Slutseminarium arrangeras inom ramen för varje kurs vid tre tillfällen (ett ordinarie- och två extra seminarietillfällen) och tiderna finns närmare beskrivna i respektive studiehandledning. Opponent utses av kursansvarig/kursadministratör som informerar såväl opponent som respondent och examinator. Opponentskapets innehåll och genomförande utgör en viktig del av den studerandes studieprestation. Slutseminariet leds av examinatorn och opponeringen går i korthet till på följande sätt: Uppsatsförfattaren får möjlighet att korrigera och ge förtydliganden. Inga detaljer ska tas upp, endast mer övergripande aspekter. Uppsatsförfattaren skriver vid behov en erratalista, d.v.s. en lista över skriv- och språkfel i uppsatsen, och delar ut den vid slutseminariet till opponent, examinator och publik. Opponenten eller uppsatsförfattaren (enligt riktlinjer i respektive studiehandledning) sammanfattar uppsatsen. Sammanfattningen ska göras så att även den som inte läst uppsatsen får en översikt över uppsatsens innehåll. Opponenten gör en kritisk genomgång och ställer öppna frågor beträffande uppsatsens innehåll. Opponenten bör vid denna genomgång, beakta hur uppsatsförfattaren har bearbetat de delar som bör finnas med i uppsatsen enligt riktlinjer om uppsatsens struktur. Uppsatsförfattaren ska ges tillfälle att bemöta opponentens synpunkter och frågor. En konstruktiv diskussion mellan uppsatsförfattaren och opponenten är kännetecknet på en bra opposition. Oppositionstillfället avslutas med att seminariedeltagarna får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till författaren. Även examinatorn framför sina synpunkter och avslutar seminariet. 11

16 Tiden för varje opposition är begränsad och kommer att anges i schemat för respektive slutseminarie. Eftersom oppositionstiden är begränsad är det viktigt att koncentrera diskussionen på de viktigaste aspekterna och undvika att fastna vid detaljer. Som opponent ska studenten vara väl inläst och ha sammanfattat sin opposition skriftligen vilken ska lämnas till examinatorn innan opponering vid slutseminarium. Slutseminariet och den kritiska granskningen är en del i arbetsprocessen och ska leda till att uppsatsen förbättras ytterligare. Slutseminariet är en pedagogisk situation som ska innebära en kritisk vetenskaplig granskning av uppsatsen. Formella felaktigheter (exempelvis stavningsfel, referenser och syftningsfel) är inte speciellt intressant för övriga seminariedeltagarna men väl för uppsatsförfattaren. Opponenten kan därför lämna en lista över dessa till uppsatsförfattaren och behöver inte ta upp det på seminariet. Uppsatsförfattarens försvar av uppsatsen är en viktig del av seminariet, det vill säga att lyssna på, ta emot och lära av den kritik och de förbättringsförslag som ges. Här ingår också att försvara, förklara och motivera vad som gjorts i den mån uppsatsförfattaren tycker att opponenten har fel i sina synpunkter. Examinatorn kan gå in och korrigera felaktiga påståenden eller tillföra kunskap vid behov under oppositionens gång. Vid behov beskrivs ytterligare riktlinjer om oppositionstillfälle i studiehandledningen. 3.2 Betygssättning I respektive studiehandledning anges kriterierna för både G och eventuell VG nivå. Kriterier för betygssättning finns i studiehandledningen. Vid begäran om omprövning av ett betygsbeslut tillämpas högskolans Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå. Enligt dessa regler och anvisningar kan ett betygsbeslut enligt lag inte överklagas, vilket innebär att den studerande inte kan begära att en högre instans ska göra en ny bedömning av examinators betygsbeslut. Den studerande har däremot rätt att begära omprövning som i sin tur innebär att examinator gör en ny bedömning av sitt beslut. Den studerande som önskar omprövning av sitt betyg ska skriftligen komma med argument för vad som hon eller han anser vara felaktigt bedömt och lämna till examinatorn. Se för ytterligare regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. 12

17 3.3 Arkivering och publicering på DiVA När uppsatsen är betygsatt ska studenten lämna ett exemplar till HVV:s studentexpedition för arkivering i pappersformat. När betyget är registrerat uppmanas studenten välja att publicera uppsatsen elektroniskt i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Antigen kan hela uppsatsen publiceras i fulltext eller enbart sammanfattning och abstract. För att elektroniskt publicera uppsatsen går uppsatsförfattaren in på där det finns detaljerade instruktioner för hur man gör. Om uppsatsen är skriven av två författare är det bara en av dem som ska logga in och registrera uppsatsen. När uppsatsen ska publiceras i fulltext ska den bifogas i PDF-format. Genom att uppsatsen registrerats i DiVA-systemet får den en spridning genom att elektroniskt vara tillgänglig för andra intresserade av det ämnesområde man har skrivit om. För uppsatser som skrivs på kurser där två eller flera lärosäten samarbetar kan specifika riktlinjer gälla om publicering på DiVA och arkivering. 13

18 Box 883, Västerås Tfn: Box 325, Eskilstuna Tfn: E-post: 1 Webb:

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014 Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU Oktober, 2014 2 Innehållsförteckning Kursplanerna för uppsatsskrivande en sammanfattning... 4 Uppsatsprocessen... 5 Val av uppsatsämne...

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Granskning av examensarbeten magisternivå Omvårdnad. Hälsa och samhälle.

Granskning av examensarbeten magisternivå Omvårdnad. Hälsa och samhälle. Granskning av examensarbeten magisternivå Omvårdnad. Hälsa och samhälle. Finnur Magnússon Docent, socialt arbete Hälsa och samhälle Granskningen har dels avsett kriterier för bedömningen. Dels har jag

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp)

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp) Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dnr: Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Rapporter och seminarier... 3 2.1 Upptaktsmöte...

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 RUBRIKER I DET HÄR DOKUMENTET Hemsida med instruktioner, blanketter och mallar sid 1 Datum ht 2015 sid 1 Redovisningsperioder sid 2 Tips

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer