Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten"

Transkript

1 Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Inledning Modellen är framtagen av Skogsriket Norrbottens arbetsgrupp för Dialog och Konflikthantering bestående av medlemmar från Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna och Skogsstyrelsen. Utgångspunkt för modellen har varit Sveaskogs instruktion för hänsyn till friluftsliv och rekreation (godkänd datum ). Modellen bygger på de gemensamma målbilder som tagits fram för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom dialogen för miljöhänsyn. Allmänt - Kontakt mellan skogsnäring och rennäringen hanteras i separat dokumentation och berörs därför inte i denna modell. - Information och kommunikation används så långt som möjligt innan rutin för formellt samråd används. - Modellen ska användas när det behövs och bygger inte på någon inventering och registerhållning av objekt som motiverar hänsyn innan åtgärd är aktuell. - Hänsyn till friluftsliv och rekreation (sociala värden) ska prioriteras bland övriga hänsynsbehov inom ramen för vilka hänsyn som totalt är möjliga att ta i området. - Kommunikation och lösningar för att utforma nödvändiga hänsyn hanteras så långt möjligt lokalt på berört distrikt eller motsvarande. - Det är viktigt att hålla kontakt med och engagera kommunen vid hänsynsbehov. Kommunerna har det övergripande ansvaret för att uppnå god miljö för invånarna i dessa frågor. Om hänsyn utöver vad vi rimligen kan ställa upp på och bekosta som markägare behövs, är det upp till kommunen och övriga samhället att ta ansvar för ersättningsfrågan. Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation

2 Närskogar Närskogar kan ligga inom 300 meter från förskola, skola, vårdinrättning, äldreboende, gruppboende eller annan samhällsinrättning, som nyttjas av grupper med begränsad rörlighet att ta sig till andra områden. Speciellt viktig blir skogen om mark gränsar mot samhällsintresset ifråga eller dominerar utsikten. Hänsynsbehov: Vi uppfattar att dessa skogar har det högsta värdet från ett perspektiv av friluftsliv och rekreation. Därför bör närskogar i första hand brukas med en anpassning till upplevelsevärdena. Detta ska ses som att målbilden för naturhänsyn anpassas till upplevelsevärderna. Exempelvis, pelarsal av tallar målbild naturhänsyn trädkontinuiet, vacker promenadlövskog målbild lövskog utan död ved, orörd skog målbild naturskog. Frivilliga avtalslösningar kan vara en möjlighet i särskilda fall (friluftskomet). I närskogen är det viktigt att tänka på säkerheten vid utformarande av skötsel. Dialog med berörd intressent: Ja! Information: Ja, i form av direktkontakt med berörd intressent, till exempel kommunen, intresseförening eller andra. Möjliga åtgärder: Naturvårdande skötsel samt verktygslåda nedan. Registrera överenskommelser och utförda åtgärder för området. Övrig skog gränsande mot tomtmark (ej Närskogar) Hänsynsbehov: Hänsyn inriktad på upplevelsevärdet från fastigheten ifråga. Dialog: om möjligt (aktivt eftersök behövs ej). Information: Ja, om möjligt. För avdelningar som har gräns mot tomtmark bör något av följande göras i samband med fältplaneringen: knacka på, sätta upp informationsskyltar, och/eller lägga en informationslapp med kontaktuppgifter i brevlådan. Möjliga åtgärder: Med hänsyn till Skogsvårdslagen och certifieringskraven, skall hänsynen anpassas till upplevelsevärdena för de närboende. Beroende på förutsättningar kan hänsynen anpassas genom att öppna upp för en vacker utsikt, lämna lövträd, koncentrera lämnad hänsyn som en dunge mellan fastigheten och hygget, samt att noga undvika körspår och körskador Se verktygslåda. Alla hänsyn som innebär att lämna träd nära bebyggelse måste utformas så säkert som möjligt med tanke på vindfällningsrisken. Friluftsskogar och uppehållsplatser Friluftsskogar är välutnyttjade områden, där många människor rör sig frekvent. Det kan till exempel vara skogar som genomkorsas av elljusspår, eller som utgör viktiga strövområden (till exempel vid vattendrag/älvar som ligger i/vid samhällen). Uppehållsplatser kan vara rastplatser längs vägar, badplatser, fågeltorn, brandtorn, större/viktigare fornlämningsområden eller kulturminnen som kan anses vara besöksmål,

3 forssträckor som används för sportfiske, väl frekventerade fikaplatser/utsiktsplatser samt sevärdheter. Hänsynsbehov: i normalfallet klaras ett tillräckligt hänsynstagande med rätt prioriterad generell hänsyn med viss utökad förstärkt lämnad hänsyn inriktad på upplevelsevärden. Dialog: Om möjligt. Berörd intressent kan vara den kommun, myndighet (till exempel Trafikverket) eller förening som förvaltar uppehållsplatsen eller friluftsskogen i fråga. Information: Ja! För samtliga friluftsskogar och uppehållsplatser, bör något av följande göras i samband med fältplaneringen: sätta upp informationsskyltar, och/eller lägga en informationslapp med kontaktuppgifter. Möjliga åtgärder: Se verktygslåda nedan. Verktygslåda/möjliga åtgärder för närskogar, friluftsskogar och uppehållsplatser 1. Mindre hyggen med anpassad hänsyn. 2. Hyggesfria skötselmetoder (till exempel kontinuitetsskogsbruk eller luckhuggning/små hyggen) kan övervägas vid hänsyn i frilufts- och närskogar. 3. Mosaikavverkning, avverkning med förhöjd hänsyn som sprids ut över objektet 4. Föryngring med fröträd. 5. Olika typer av skärmar på lång och kort sikt. 6. Delad avverkning i tid (framförallt vid större friluftsområden). 7. Annat trädslagsval. 8. Siktröjning/sikthuggning där så är tillämpligt enligt SVL och FSC. 9. Undvika markberedning i för friluftslivet känsliga områden, alternativt en markberedningsmetod med liten påverkad yta. Detta under förutsättning att föryngringen kan klaras enligt skogsvårdslagens krav. 10. Fri utveckling i de delar av området som håller höga naturvärden i närskogar och friluftsskogar. 11. Lämna en del fröträd och skärmträd som hänsyn efter föryngringsfasen. Vid alla typer av åtgärder kan det också vara bra att tänka på: 1. Framkomlighet - finns det behov av risrensing/grotuttag? 2. Undvika körspår/körskador. Att köra under årstider så spårbildningar minimeras. 3. Att skogen måste vara tillräckligt stormfast och säker där det rör sig mycket folk. Vandringsleder och stigar Identifiera väl använda stigar/leder i samband med arbetet med friluftsskogar och närskogar. Det ska också ske i kontakt med respektive kommun. För extra frekventerade leder/stigar kan det vara ett alternativ att se över om man kan ändra ledens dragning. Leder med avtal har en aktiv förvaltare, som har ett avtal med markägaren

4 Hänsynsbehov: Generell hänsyn. Dialog: Om möjligt. Information: Ja! För ofta frekventerade vandringsleder, så kan en lämplig åtgärd vara att sätta upp informationsskyltar, och/eller lägga en informationslapp med kontaktuppgifter i brevlådan vid eventuell anläggning. Kontaktperson kan i första hand vara ansvarig för planeringen i området. Åtgärder: se verktygslåda nedan. Övriga vandringsleder och stigar Hänsynsbehov: Generell hänsyn. Dialog: ej nödvändigt. Information: ej nödvändigt. Åtgärder: se verktygslåda nedan. OBS: Vi söker inte dialog med skoterföreningar om utformning av hänsyn. Men, när det gäller skoterleder har vi en säkerhetsfråga att ta hänsyn till vid vinteravverkning, så leden inte körs sönder, eller att man lämnar virke/en grothög mitt på. Av samma skäl får inte kulturstubbar ställas vid skoterled, då dessa kan bli svårupptäckta vid djup snö och orsaka allvarliga olyckor. Verktygslåda/möjliga åtgärder för vandringsleder och stigar 1. Obligatoriskt gäller som vid alla avverkningar att: inte köra sönder, och inte risa ner. 2. All lämnad hänsyn måste vara så stormfast och säker som möjligt. Riskträd som kan blåsa omkull tas bort och torrträd fälls så att inte de riskerar att orsaka skada 3. Ställ glest med kulturstubbar som markörer (Obs! Vid skoterled skall av säkerhetsskäl högstubbar ställas) 4. Vid planeringen föreslås bästa överfarter i traktdirektivet 5. Stig/Led skall registreras så att information finns kvar för kommande åtgärder 6. Ta hänsyn till säkerheten vid skoterleder, leden får ej köras sönder eller blockeras av virke/grot, markera inte skoterled med kulturstubbar

5 Identifiera intressenter Identifikationen av intressenter måste utgå från de värden man har identifierat i de aktuella områdena - nedanstående listor ska ses som bruttolistor och förslag på intressenter man kan leta efter : 1. Myndigheter och samhällsfunktioner: Kommunen i vissa fall kanske kommunen kan ha någon form av samordningsansvar; skola/förskola, Skogen-i-skolan, äldreboende, vårdinrättning, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Trafikverket, turistbyråer. 2. Privatpersoner och ideella föreningar: Inbjudan till allmänna informationsmöten (via annons eller anslag); närboende (tomtgräns), vägföreningar, sommarstuge-, villa-, bostadsrätts- hembygds- eller sockenråd/bygdeföreningar, jägare, fiskevårdsområden, naturvårdsorganisationer (fågelklubbar/sof, mykologiska föreningen, SNF-kretsar, Botaniska föreningen med flera). Övriga ideella föreningar (idrottsklubbar som orienterings-, rid- eller skoterklubbar, scouter etcetera) med verksamhet i området. 3. Kommersiella och semikommersiella intressenter: naturturismföretagare (som vi har/bör ha avtal med), ledägare/ledhållare (som vi har/bör ha avtal med), jordbruksbostads- eller jaktarrendatorer, hotell/restaurang/konferensanläggningar, skid- eller friluftsanläggningar, campingplatser, kanotuthyrningar, fiskeanläggningar, övriga turistföretag, naturrum, bärplockningsföretag, vindkraftsföretag, torvbrytningsföretag, mineralbrytningsföretag, forskning (försöksparker etcetera). Kontaktvägar Sättet att kontakta intressenter måste avgöras från fall till fall, utifrån vilket område och vilka intressenter man har identifierat. 1. Envägsinformation: anslag vid planering/avverkning. Med information om åtgärd, en schablonbild om vilken hänsyn vi tar, kontaktuppgifter vid frågor. 2. Dialog: samtal med enskilda intressenter/kommuner etc. Utgångspunkten är att vi ska bedriva skogsbruk men tar in synpunkter på önskemål om hänsyn. 3. Möte: samla många intressenter och kalla till dialogmöte

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks

Din skog syns bättre om den märks Din skog syns bättre om den märks FSC -certifiering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfler konsumenter frågar efter FSC -märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831 Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav 2 (9) Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Skogens rekreationsvärde 4 Viltvård 4 Övergripande

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-06 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04871-13 Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Information om skogsskötsel i brandområdet

Information om skogsskötsel i brandområdet Information om skogsskötsel i brandområdet Stora risker med att beträda brandhärjade områden Miljöhänsyn vid avverkning Kulturmiljöhänsyn Stöd för prioriteringar bland avsättningar Plantering Sådd Skadeinsekter

Läs mer

Samråd och tillståndsprövning i samband med skogs- och jordbruk m.m.

Samråd och tillståndsprövning i samband med skogs- och jordbruk m.m. 1(28) Vägledning för tillämpningen av Kulturminneslagen Samråd och tillståndsprövning i samband med skogs- och jordbruk m.m. Denna publikation ingår i serien Vägledning för tillämpning av KML och finns

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 1 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 2012 1 Innehåll VD har ordet 4 Om Bergvik

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av skogsfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av skogsfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD skogsfastigheter skogsfastigheter (1) Styrande dokument förvaltning av skogsfastigheter innehåller: Policy Skogsbrukspolicy Skogsbrukspolicy Policy 3(1) Skogsbrukspolicy

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Skogspolicy för Sandvikens kommuns skogar

Skogspolicy för Sandvikens kommuns skogar Skogspolicy för Sandvikens kommuns skogar Sammanfattning...3 Beskrivning av kommunens skogsmarksinnehav...4 Övergripande mål med skogen...4 Olika kategorier skog...5 Bebyggelsenära skog...5 Rekreationsskog...6

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

Accesshandboken. Hur vi säkrar utomhusklättringen för framtiden

Accesshandboken. Hur vi säkrar utomhusklättringen för framtiden Accesshandboken Hur vi säkrar utomhusklättringen för framtiden Inledning... 3 Klätterförbundets miljöpolicy... 3 Miljöpåverkan och åtgärder... 4 Accessansvarig... 4 Information... 5 Dokumentation... 5

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Enkät om miljömässig kompensation i samband med byggen av statliga vägar

Enkät om miljömässig kompensation i samband med byggen av statliga vägar PUBLIKATION 2005:79 Enkät om miljömässig kompensation i samband med byggen av statliga vägar Titel: Enkät om miljömässig kompensation i samband med byggen av statliga vägar Publikation: 2005:79 Utgivningsdatum:

Läs mer

Gallring. en handledning från Korsnäs Skog

Gallring. en handledning från Korsnäs Skog Gallring en handledning från Korsnäs Skog 13 april 2011 1 Dokumentrubrik Policyförklaring miljö Ansvarig enhet/avdelning Skog Central Stab Övergripande styrdokument Dokument-ID ÖSD-4570 Version 3 Ansvarig

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll Datum: 2015-03-25 Tid: 10:00-15:30 Plats: IHM, Warfinges väg 39 Stockholm Deltagare: Jan Fryk Maud Petri Rådström Anders Karlsson Conny Matsson Karin Ewelönn Åke Mattsson Knut Johansson Bernt Söderberg

Läs mer