Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS"

Transkript

1 (20) Plats och tid Sal Moberg Kommunhuset, , kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig-Ove Andersson, s, ordförande Gullvi Dahlöf, s Ingrid Adolfsson, s Gabriela Håveland, s Gunvor Karlsson, s Greger Alfonsson, s Stefan Nyström, m Anneli Althini - Mattsson, m Ann-Charlotte Filipsson, c Bernt Petersson, c Anders Johansson, kd Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS Utses att justera Gunvor Karlsson Justeringens plats och tid Socialkontoret, tisdagen den 20 april kl. 16,00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Michael Karlsson ordförande justerande Stig-Ove Andersson Gunvor Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse SOCIALNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Michael Karlsson

2 (20) SN/2011: Tema: Kommunens hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterska informerar om kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Vi noterar även av vi har fått ta del av avvikelserutinen för Emmaboda kommun och att vi behöver se över våra rutiner med hänsyn till ny lagstiftning. Bilaga: Den medicinska sjuksköterskans presentation. att uppdra till MAS att ge nämnden ett förslag på hantering av den nya patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att anteckna informationen till protokollet

3 (20) SN/2011: Systemsäkerhetsanalys Stephen Dorch besöker nämnden och presenterar Systemsäkerhetsplan Procapita Bilagor: Systemsäkerhetsplan att anta socialförvaltningens säkerhetsplan att Socialförvaltningen tillsammans med IT avdelningen ansvarar för att arbeta fram ett åtgärdsförslag och rutiner som respektive nämnd få ta ansvar för att systemsäkerhetsplanen skickas till kommunstyrelsen för kännedom att en uppföljning av systemsäkerhetsplanen görs om ett år och att vi får hjälp av Regionförbundets informationssäkerhetssamordnare

4 (20) SN/2011: Ekonomi Carina Winsth, ekonom går igenom budgetuppföljning för Socialnämnden per den 31mars 2011 samt fördelning av tilläggsbudget. Bilaga: Budgetuppföljning och tilläggsbudgeten för 2011 att anteckna informationen till protokollet att nämnden vill ha en uppföljning av äldreomsorgens kostnader på nästa socialnämnd på grund av det negativa utfallet enligt bilaga

5 (20) SN/2011: Utökning av tjänster inom den dagliga verksamheten LSS Enhetscheferna för den dagliga verksamheten Malin Steen och Anette Isaksson har gjort en utredning av sin verksamhet på grund av att de behöver en utökning av två tjänster á 80 % under perioden till Under samma tid behöver organisationen se över för att hitta bra former för alla deltagare i den dagliga verksamheten. Dagsläget Antal personer som tillgodoses med daglig verksamhet. Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Totalt: 38 personer 36 personer 33 personer 38 personer + en praktikant från grundsärskolan 32 personer 43 olika personer som har insatsen daglig verksamhet. Personal: Det finns 8,81 årsarbetare anställda fördelat på nio personal och sex arbetsgrupper Data 2,0 årsarbetare. Arbetar med kopiering, tryckning, kommunikation och andra data arbeten. Bak o service 1,87 årsarbetare. Sköter café Loket, bakar till olika verksamheter, försäljning Träffpunkten 1,94 årsarbetare. Sinnestimulering, samvaro, meningsfull vardag. Monteringen 1,0 årsarbetare. Legoarbete åt företag. Glasverket 1,0 årsarbetar. Sysselsättning på företaget Emmaboda glas, intern service. Park o service 1,0 årsarbetare. Tjänster internt i kommunen samt klippa gräs, räfsa, skotta snö m.m. Framtida behov: Under våren 2011 kommer det fyra nya deltagare till den dagliga verksamheten. Tre av dessa kommer att slutar gymnasiesärskolan Dessa deltagare har ett större behov av personlig omsorg, kommunikativt stöd och ledsagning än vad verksamheten kan tillgodose med befintliga resurser. Det handlar om att man inte kan utvecklas självständigt utan har ett behov av kontinuerligt vägledning. En av de nya deltagarna har även stora behov av stöd med den personliga omsorgen.

6 (20) Bilaga: Utredning gjord av Enhetscheferna Malin Steen och Anette Isaksson att besluta om en utökning av två tjänster á 80 % under perioden till att kostnaden tas inom befintlig ram att uppdra till daglig verksamhet att utifrån kompetens, personalbehov och ekonomi återkomma med en utvärdering i oktober 2011 som är vägledande inför budget 2012

7 (20) SN/2011: Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Therese Magnusson, enhetschef Individ och familjeomsorgen har skrivit en ansökan som skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast Bilaga: Information om ansökan att hos Länsstyrelsen i Kalmar Län ansöka om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

8 (20) SN/2011: Redovisning av avslutade projekt under 2010, Stimulansmedel Eila Medin, socialchef fick i uppdrag av Socialnämnden att redovisa avslutade projekt under 2010 Vad var problemet som skulle åtgärdas? Det saknades specialistkompetens inom området demens hos kommunens omsorgsassistenter. Vad ville ni uppnå? Öka kompetensen inom området demens, som handlar både om kunskap som gäller sjukdom, omsorg, handledning och bemötande. Vad gjorde ni? Socialnämnden beslutade att två omsorgsassistenter skulle få gå en utbildning till Silviasystrar. Utbildningen påbörjades 2008 och avslutades Vilket resultat uppnådde ni? Socialförvaltningens omsorgsassistenter som arbetar inom två olika serviceområden genomförde utbildningen och fick sina utbildningsbevis i juni Vilken nytta har ni haft av projektet inför framtiden? Att man som omsorgsassistent kan utvecklas inom sitt intresseområde. Kunskaperna är viktiga att överföra till övrig personal inom socialtjänsten, att handleda övrig personal, ingår i det nybildade demensteamet och fungerar som ett stöd till anhöriga. Dessa två Silviasystrar kommer också att medverka i de utbildningsinsatser som kommunen och landstinget erbjuder de anhöriga som har en demenssjuk i sin familj.. att anta ovanstående redovisning att redovisningen skickas till Socialstyrelsen

9 (20) SN/2010: Samordningsinsats Case Management Case manager en ny samordningsinsats som erbjuds av kommunerna och landstingets psykiatri till personer med psykisk funktionsnedsättning i länet. Bilaga: Protokollsutdrag att samordningsinsatsen case manager som erbjuds till personer med psykisk funktionsnedsättning ska vara avgiftsfri. Detta är en överenskommelse i hela länet oberoende av om det är landstinget eller kommunen som tillhandahåller insatserna.

10 (20) SN/2011: Val av områdesindelning av Kontaktledamöter för socialtjänstens enheter Uppdrag: - att vara en kontaktlänk mellan de politiska besluten och till den verksamhet som utför uppdragen inom socialtjänsten. - att politikerna försäkrar sig om att socialnämndens beslut verkställs. Erhåller 2 dagarvoden/år. Som kontaktledamot skall man först träffa enhetschefen som får berätta om verksamhetens innehåll och utifrån vilken lagstiftning som enheten arbetar. Inom socialpsykiatrin kan man delta i verksamhetsrådet. Kan få delta på en arbetsplatsträff/ år för att då få möta all personal inom enheten. Skall återrapportera sina besök till socialnämnden. att anta reglementet att uppdra till socialnämndens beredning att förbereda en bättre rutin för kontakt ledamöternas arbete och återkoppla det till socialnämnden att kvinnor i fokus ingår i ett av ovanstående kontaktområden att socialnämnden redovisar kontaktledamöterna i maj månads socialnämnd

11 (20) 49 Svar på motion angående pensionärernas trygghet och välbefinnande SN/2011: När en person ansöker om trygghetslarm görs en förenklad biståndsbedömning enligt SoL 4 kap. 1 där alla får bifall. Larmet installeras inom 1 vecka. Beslutet på avgiften togs i december 2009 av KF 107. Kostnaden för larm ingår i maxtaxan, vilket kan innebära att den enskilde blir avgiftsfri beroende på sitt avgiftsutrymme. Denna beräkning görs på de uppgifter som den enskilde lämnar in till socialförvaltningen. att anta socialchefens svar på motion angående pensionärernas trygghet och välbefinnande att svaret skickas till kommunledningskontoret

12 (20) SN/2010: Medborgarförslag/Parboendegarantin Efter ett medborgarförslag från Mats Arbring (FP) angående parboendegaranti föreslår Socialnämnden att riktlinjerna revideras. Riktlinjerna i sin helhet: Särskilt boende är ett bistånd grundat på bedömningar enligt socialtjänstlagen. Sådant bistånd kan bli aktuellt när hjälp i hemmet inte längre är tillräckligt för att tillgodose behov av tillsyn eller krav på trygghet och säkerhet. Kommunens skyldighet är att erbjuda ett särskilt boende i kommunen. 1. Ansökan lämnas till biståndshandläggaren i gällande serviceområde 2. Utredningen påbörjas och behovet prövas enligt SoL 4 kap. 1. Om den enskilde önskar skall närstående erbjudas att närvara. 3. Behov som har betydelse för beslutet är den enskildes omsorgsbehov, psykosociala behov, hemsjukvårdsbehov och bostadens tillgänglighet. 4. Vid bedömningen måste hänsyn tagas till personers orienteringshandikapp ex. orienteringshinder, förlust av orienteringsförmåga samt desorientering (synhandikapp och demenssjukdom) 5. Personer med omvårdnadshandikapp avser personer som har behov av ständig tillsyn dag och natt och är beroende av tillsyn med korta och kritiska intervall där personalen måste ha en hög tillgänglighet. 6. Otrygghet är också ett behov att ta hänsyn till vid bedömningen. 7. Hänsyn tas även till den enskildes ålder när hela det sociala nätverket är borta. 8. Beslut meddelas vid bifall skall beslutet verkställas inom 3 månader vid avslag skall den enskilde få information om hur man överklaga beslutet. 9. Vid bifall har make, maka eller sambo möjlighet att flytta in tillsammans på det särskilda boendet. att riktlinjerna avseende ansökan till särskilt boende i Emmaboda kommun godkänns med tillägg av punkt nio ovan att reviderade riktlinjer översändes till kommunfullmäktige

13 (20) 51 Ansökan om utvecklingsmedel till Barnahus i södra Kalmar län Utredning om Barnahus i södra Kalmar län SN/2010: Under 2010 träffades vid tre tillfällen politiker och tjänstemän från kommunerna i södra delen av Kalmar län för att bland annat diskutera frågan om samverkan kring ett Barnahus. Alla uttryckte en positiv inställning till att göra en gemensam utredning om förutsättningarna att skapa ett Barnahus. Syftet med Barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Under hösten 2010 bildades en projektorganisation med en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från kommunerna och motsvarande representanter från polismyndigheten och åklagarkammaren. I arbetsgruppen ingår verksamhetsföreträdare från socialtjänsten i Torsås, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås samt från polismyndigheten och åklagarkammaren i Kalmar. Landstinget har ännu inte utsett representanter. Arbetsgruppen anser att det finns ett behov av att göra en förstudie för att inhämta kunskap om Barnahus och om vilka erfarenheter som dragits på olika håll i landet för att en eventuell satsning i Kalmar län ska bli så bra som möjligt. att godkänna en gemensam ansökan från socialnämnderna i Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Borgholm, Torsås Nybro och Emmaboda och att denna inlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län om Utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

14 (20) 52 Val av ordförande i Kommunala handikapprådet Ingrid Adolfsson har avsagt sig uppdraget som ordförande i Kommunala Handikapprådet. Socialnämndens ordförande föreslår Gabriela Håveland, s som ordförande i Kommunala Handikapprådet SN/2011: att bevilja att Ingrid Adolfsson avgår på grund av personliga skäl att välja Gabriela Håveland, s som ordförande i Kommunala Handikapprådet.

15 (20) SN/2011: Socialförvaltningen informerar - Om minnesteckningar från ett dialogmöte med länssjukhuset i Kalmar - Avtal om samarbete med möjligheternas hus angående sysselsättning att anteckna informationen till protokollet

16 (20) SN/2011: Anmälan delegationsärenden Delegationsärenden enligt lista. att anteckna anmälan delegationsärenden till protokollet

17 (20) SN/2011: Anmälan allmänna ärenden Delgivelse av allmänna ärenden genom postlistan att anteckna anmälan allmänna ärenden till protokollet

18 (20) 56 Rapporter eller information från kontaktledamöter eller våra brukarorganisationer En samhällsvandring kommer att ske den 28 april i Emmaboda SN/2011:5 700 att anteckna informationen till protokollet

19 (20) SN/2011: Meddelanden Inga meddelande att anteckna informationen till protokollet

20 (20) SN/2011: Övrigt Nattvandrarna har lämnat en fråga till socialnämnden angående bilar. De önskar att låna en bil då och då vid behov. Eila Medin kommer att ta med frågan till förvaltningschefernas ledningsgrupp. att anteckna informationen till protokollet

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare Sammanträdesdatum 2 Plats och tid Kommunkontoret, Bergssalen, kl 08.30-15.00 Beslutande Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M)

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M) Protokoll 1(8) Politiskt organ Tid 2014-05-14 kl 15.30-16.40 Plats Kumla stadshus Rum Kumla Tjänstgörande ledamöter Ersättare Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer