Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Avancerad specialistsjuksköterska terska Nurse Practitioner en ny yrkesroll i Sverige! Karolina Johansson Marie Stenlund Specialistsjuksköterskor, Magisterexamen i kirurgisk vård Masterutbildning pågår

7 Utvecklingen av avancerad specialistsjuksköterska terska NP internationellt Stor utbredning runt om i världen Startade i USA på 60 talet Brist på primärvårdsläkare 1971 första NP utbildningen 80 talet kom första arbetsbeskrivningen 1994 första legitimerade NP I början av 2000 talet fick NP förskrivningsrätt Kandidatexamen/Masterexamen Norden ICN2 2012, Sherwood et al. 1997

8 Varför r införa en ny yrkesfunktion påp kirurgiska kliniker? Sydöstra regionen i Sverige samarbete med HUP Hospital of University of Philadelphia Ökad medellivslängd Bättre möjlighet till behandling genom utvecklad sjukvård Förändringar i samhället ex. ATL, jämställdhet Kirurgi kräver träning på operation För få kirurger för att möta behoven Ökat krav från patienter och anhöriga Ökad vårdkonsumtion och kostnadsökning

9 Att bemöta de ökade behoven Kortare vårdtider Hög omsättning av patienter Läkarnärvaro på avdelningen Planering av patientens vårdprocess Mer tid till patientcentrerad vård

10 Kirurgiska kliniken US Beslut om att vidareutbilda specialistsjuksköterskor till avancerade specialistsjuksköterskor eller NP s togs hösten 2010 Ansökan hösten 2010 Under handledning våren 2011 USA 10 veckor hösten 2011: Deltog i 1 termin av masterutbildningen för Acute Care Nurse Practitioner

11 Pågående utbildning i Sverige Masterutbildning med start vt 12, halvfartsstudier under 2 år med 22,5 p klinisk verksamhet Handledning Mentorskap

12 NP under utbildning påp kir.klin. US Gå bredvid mentor/handledare på avdelningen, konsulter, röntgenrond Utforma rollen anpassad för kirurgiska kliniken US Kontinuerliga möten med projektgruppen Kontinuerliga möten med mentorerna

13 NP under utbildning påp kir.klin. US och framtida arbetsuppgifter In och utskrivningar Bedömningar och kliniska kontroller Uppföljning av undersökning och behandling Rond och rondarbete under handledning Medverka till att vården följer klinikprogram/pm Information Kontinuitet

14 LYHS 1998:53 Vad säger s lagen Fåtal arbetsuppgifter som endast för utföras av en viss yrkesfunktion Ställa diagnos en process Arbetsuppgifter utförs mer efter tradition än efter formell och reell kompetens? Många delegeringar i onödan? Förskjutningar av arbetsuppgifter mellan yrkegrupper får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten! Mindre konservativ syn påverkar arbetet positivt

15 Vår r Vision Patienten i centrum Teamarbete Kontinuitet Följa vårdplaner v Effektiv vårdprocessv Välinformerad patient och anhöriga Delaktighet Stöd d för f r kollegor

16 Vi är r stolta sjuksköterskor! Efter avslutad utbildning, i januari 2012, kommer vi ha 12 års erfarenhet av kirurgisk vård samt minst 300 hp, där 120 poäng är med inriktning på den kirurgiska patienten.

17 Tack för uppmärksamheten!

18 Utveckling av aktiv hälsostyrning inom Landstinget i Östergötland Presentation för Landstingets pensionärsråd 11 september 2012 Landstinget i Östergötland ARBETSMATERIAL

19 Agenda Landstingets mål och syfte med utveckling av aktiv hälsostyrning Genomgång av resultaten från utvecklingsarbetet Nästa steg i utvecklingsarbetet ARBETSMATERIAL 1

20 Resursinsatserna inom hälso- & sjukvården är kraftigt koncentrerade, 1% av landstingets invånare står för 30% av de totala kostnaderna Öppen- och slutenvård*, 2009 Sammanlagd kostnad (miljarder kr)** % av invånarna ( individer), 74% av kostnaderna (4,7 miljarder kr) % av invånarna (4 250 individer), 30% av kostnaderna (1,84 miljarder kr) Kostnader Invånare LiÖ Not: Genomsnittligt invånarantal i Östergötlands län år 2009 enligt SCB: Av dessa hade kontakt med öppen- eller slutenvård 2009 * Öppen- / slutenvård avser vårdtyp SV (slutenvård), LB (läkarbesök) samt SJB (sjukvårdande behandling). Vårdtyp IND (indirekta kontakter) utelämnas ** Vårdtillfällen utan utskrivningsdatum och/eller med negativa KPP-poster har utelämnats. Vårdtillfällen kan sträcka sig över årsgränser. Källa: Statistik Landstinget i Östergötland (vårddatalager, KPP), Statistiska Centralbyrån, Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 2

21 De 1% mest resurskrävande invånarna i landstinget har i genomsnitt 67 vårdkontakter per år och deras medianålder är 66 år Öppen- och slutenvård, % mest resurskrävande Kostnad per person Tusentals kronor 434 Antal vårdkontakter per person Antal oplanerade inläggningar per person 67 1,7 Medianålder 66 år Omsättning per år** 82% 2-10% ,65 59 år 70% Övriga patienter 5 5 0,04 39 år 30% Samtliga invånare ,11 41 år* - Not: Genomsnittligt invånarantal i Östergötlands län år 2009 enligt SCB: Av dessa hade kontakt med öppen- eller slutenvård 2009 Vårdtillfällen utan utskrivningsdatum och/eller med negativa KPP-poster har utelämnats. * Medelålder enligt SCB 2009: 41,1 år ** Andel patienter som byts ut varje år. Definieras som andelen individer föregående år (2008) som inte förekommer i samma segment nästa år (2009) Källa: Statistik Landstinget i Östergötland (vårddatalager, KPP), Statistiska Centralbyrån, Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 3

22 Aktiv hälsostyrning är en internationellt validerad metodik och inom Landstinget i Östergötland tillämpas metodiken just nu genom vårdcoacher Kort definition Aktiv hälsostyrning (case och disease management) syftar till att identifiera och proaktivt stödja målgrupper med stora vårdbehov i syfte att förbättra hälsan och livskvaliteten samt förbättra resursanvändandet för dessa patienter Målgrupper Case management Disease management Population health management Patienter med omfattande och komplexa vårdbehov Patienter med kroniska diagnoser Folkhälsa och primärprevention ARBETSMATERIAL 4

23 En försöksverksamhet inom aktiv hälsostyrning med sex sjuksköterskor pågår sedan hösten 2011 Landstingsledningen Barbro Naroskyin, projektägare Styrgrupp Tommy Skau, ordf. Martin Magnusson Bo Orlenius Gerd Sandgren Lundström Projekt- och driftsgrupp med sex sjuksköterskor Driftsansvarig Laila Larsson, SVR Utvecklingsstöd och projektledning från Health Navigator Vrinnevisjukhuset Universitets sjukhuset i Linköping Lasarettet i Motala ARBETSMATERIAL 5

24 LiÖ har två prioriterad målsättningar under 2012 och totalt fem långsiktiga målsättningar för arbetet med aktiv hälsostyrning Förbättra livskvaliteten hos deltagande patienter Mål med pilotarbetet Frigöra resurser i form av besök vid akutmottagningar och vårddagar, dvs. minska antalet oplanerade vårdkontakter och inläggningar Öka förståelse och deltagande hos patienten kring sin sjukdomssituation Öka patientsäkerheten genom en bättre koordinerad vårdkedja och mer informerad patient Öka förståelse hos patient, vårdgivare och beställare för de faktorer som driver oplanerade vårdkontakter ARBETSMATERIAL 6

25 Aktiv hälsostyrning tillämpar en systematisk och sammanhållen identifiering, intervention och uppföljning av vårdtunga patienter Identifiering Strukturerad process för intervention mellan sjuksköterska och patient Uppföljning och utvärdering Analytiskt driven identifiering av patienter med hög och undvikbar risk för försämring och akut vård i närtid Källa: Health Navigator Utbildning och handledning av sjuksköterskor Beslutsstöd med fokus på att stänga de gap som orsakar patientens risk Patienten rings upp på planerade tider för regelbunden rågivning, coachning, stöd till egenvård samt koordinering av vård- och omsorgskontakter Kontinuerlig riskbedömning styr kontaktfrekvens och åtgärd Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av totala effekter för landstinget (resursanvändning), patienten (livskvalitet) och sjuksköterskorna (roll och arbetsmiljö) samt ev. justering av interventioner för att åstadkomma bästa resultat ARBETSMATERIAL 7

26 Aktiv hälsostyrning ska ses som ett för individen tillfälligt komplement till existerande hälso- och sjukvård Aktiv hälsostyrning är ett tillfälligt, individanpassat stöd som utförs av en specialutbildad sjuksköterska, även kallad vårdcoach Utifrån patientens situation utformas en personlig åtgärdsplan. Patienten stöttas med regelbunden telefonsupport bestående av rådgivning, coachning, stöd till egenvård samt hjälp med koordinera vård- och omsorgskontakter Aktiv hälsostyrning ska ses som ett komplement till övrig vård och omsorg ARBETSMATERIAL 8

27 Patienter som erhåller aktiv hälsostyrning upplever att vården blir enklare och säkrare, samtidigt som de upplever större trygghet och möjlighet att ta hand om sig själva Sammanfattning av den patientnytta aktiv hälsostyrning skapar Skapar trygghet hos patienten, känsla av sammanhang samt bättre förståelse för sjukdom och behandling Patienten får kunskap om mediciner och hur de ska tas Hjälp till patienten att följa läkarens råd och behandlingsplaner Regelbunden kontakt uppmärksammar symtom så att patienten får rätt behandling i tid Genom färre akutbesök minskar risken för infektioner eller vårdskador och stress som akut vård medför Samordning av vårdkontakter med ökad förståelse av hälso- och sjukvårdsnätverket samt hjälp till andra kontakter ex kommun och andra aktiviteter ARBETSMATERIAL 9

28 Agenda Landstingets mål och syfte med utveckling av aktiv hälsostyrning Genomgång av resultaten från utvecklingsarbetet Nästa steg i utvecklingsarbetet ARBETSMATERIAL 10

29 Två parallella pilotstudier genomförs: en för mångbesökare på akuten och en för hjärtsviktspatienter Mångbesökare Beskrivning Patienter med 3 akutbesök senaste 6 mån Urval efter bedömning av vilka patienter som kan tillgodogöra sig AHS (baserat på journalgranskning) Hjärtsvikt Patienter med 1 akut inläggning pga. hjärtsvikt inom senaste 12 mån Ej patienter som ingår i andra utvärderingsverksamheter (begränsar inflödet) Urval efter bedömning av vilka patienter som kan tillgodogöra sig AHS (baserat på journalgranskning) ARBETSMATERIAL 11

30 Aktuellt antal patienter för mångbesökare (augusti 2012) Deltagare Kontroll Nej-sägare Totalt Linköpings Universitetssjukhus Vrinnevisjukhuset i Norrköping Lasarettet i Motala Not: Deltagare avser totala antalet dvs. även patienter som avslutats/avlidit per Källa: Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 12

31 Aktuellt antal patienter inom hjärtsvikt (augusti 2012) Deltagare Kontroll Nej-sägare Totalt Linköpings Universitetssjukhus Vrinnevisjukhuset i Norrköping Lasarettet i Motala Not: Deltagare avser totala antalet dvs. även patienter som avslutats/avlidit per Källa: Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 13

32 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Uppföljningen omfattar 307 individer varav 110 ingår i deltagargrupp Beskrivning av studiepopulationen Analysen omfattar samtliga individer som inkluderats i den randomiserade pilotstudien mellan den 1 januari 2012 fram till 30 juni 2012 Vårdtillfällen fram till och med 13 juli 2012 analyseras Materialet omfattar 110 deltagare ( patientdagar) 67 nej-sägare (både patienter som projektet inte fått kontakt med och sådana som har avböjt deltagande, (7 892 patientdagar) 130 personer ( patientdagar) som slumpats till en kontrollgrupp och därmed inte erhållit någon vårdcoach Åldersfördelning Deltagare, nej-sägare och kontrollgrupp 18 (6%) 37 (12%) 26 (8%) Könsfördelning Deltagare, nej-sägare och kontrollgrupp Män 32 (10%) 35% 27 (9%) 56 (18%) Median deltagare: 67 år 57 (19%) år år år år år år år 54 (18%) 80- äldre 65% Kvinnor Not: Källa: Uppföljning av vårdkonsumtion sker från det datum då patient randomiseras till deltagargrupp eller kontrollgrupp Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 14

33 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012 Deltagarna förefaller ha ökat sin livskvalitet i alla åtta dimensioner som SF-36 mäter Referens, svenska åringar Hälsoprofil enligt SF-36 Deltagare vid start av projektet Deltagare vid utvärdering juni % +53% +21% +13% +20% +15% +15% +12% Fysisk funktion Fysisk rollfunktion Smärta Allmän hälsa Vitalitet Social funktion Emotionell rollfunktion Psykiskt välbefinnande Not: Källa: Vid enkätutvärderingen augusti 2012 var den genomsnittliga deltagartiden ca 5 månader Insamlade patientenkäter deltagande >5 veckor; n=142; Sullivan M, Karlsson J, Taft C, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide ARBETSMATERIAL 15

34 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012 Deltagarna förefaller ha ökat sin livskvalitet i alla åtta dimensioner som SF-36 mäter Hälsoprofil enligt SF-36, procentuell förändring Förmåga att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter utifrån fysisk hälsa % 53 Förändring livskvalitet för deltagare (%) Fysisk funktion Fysisk rollfunktion Smärta Allmän hälsa Vitalitet Social funktion Emotionell rollfunktion Psykiskt välbefinnande Not: Källa: Vid enkätutvärderingen augusti 2012 var den genomsnittliga deltagartiden ca 5 månader Insamlade patientenkäter deltagande >5 veckor; n=142; Sullivan M, Karlsson J, Taft C, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide ARBETSMATERIAL 16

35 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Mångbesökare som deltar i piloten har färre vårddygn drivet av minskat antal vårdtillfällen Vårddygn per patientår Vårdtillfällen per patientår Vårddygn per vårdtillfälle Kontrollgrupp 10,0 2,1 4,7-50% -59% +20% Deltagare 5,0 0,9 5,7 Nej-sägare 2,5 0,8 3,1 Not: Källa: Avrundning kan medföra att summering inte överensstämmer Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 17

36 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Det är framförallt den oplanerade slutenvården som har reducerats i deltagargruppen Oplanerade vårddygn per patientår Oplanerade vårdtillfällen per patientår Oplanerade vårddygn per vårdtillfälle Kontrollgrupp 6,9-70% 1,6-64% 4,3-16% Deltagare 2,1 0,6 3,6 Nej-sägare 1,9 0,6 3,1 Planerade vårddygn per patientår Planerade vårdtillfällen per patientår Planerade vårddygn per vårdtillfälle Kontrollgrupp 3,2-9% 0,5-44% 5,8 +64% Deltagare 2,9 0,3 9,5 Nej-sägare 0,7 0,2 3,0 Not: Källa: Avrundning kan medföra att summering inte överensstämmer Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 18

37 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Också inom öppenvården ses en minskad vårdkonsumtion i deltagargruppen Totala öppenvårdsbesök per patientår Oplanerade öppenvårdsbesök per patientår Planerade öppenvårdsbesök per patientår Kontrollgrupp 31,1-22% 4,8-49% 26,2-18% Deltagare 24,1 2,5 21,6 Nej-sägare 22,6 3,6 19,0 Not: Källa: Öppenvårdsbesök innefattar primärvård och samtliga personalkategorier (läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist etc.) Avrundning kan medföra att summering inte överensstämmer Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 19

38 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Effekten på vårdkonsumtion förefaller vara större hos patienter som är 70 år och äldre Skillnad i vårdkonsumtion Deltagargrupp vs kontrollgrupp Slutenvårdsdygn Alla deltagare -50% Deltagare över 70 år -58% Deltagare under 70 år -49% Öppenvårdsbesök Alla deltagare -22% Deltagare över 70 år -35% Deltagare under 70 år -14% Not: Antal i deltagargrupp: över år 70 =91, under 70 år =129. Antal i kontrollgrupp: över 70 år =83, under 70 år =167 Källa: Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 20

39 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Sjukvårdskostnaden per patient och år är 36% lägre för de patienter som erhåller vårdcoach, framförallt drivet av minskad oplanerad vård Total sjukvårdskostnad per patient och år, tusentals kronor Per 100 deltagare frigörs tkr per år 119,6-36% 56,9 77,0 22,1 65,2 23,5 Oplanerad vård Planerad vård 62,7 54,9 41,7 Kontrollgrupp Deltagare Nej-sägare Not: Källa: Det finns vårdhändelser på enhet som saknar kostnad pga. av osäkerhet hos LiÖ kring hur kostnadskalkyleringen ska göras. Ingen hänsyn har tagits till det i beräkningen och posterna har lämnats tomma Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 21

40 Mångbesökare, utvärdering augusti 2012, patienter inkluderade 2012 Sjukvårdskostnaden per patient och år är 50% lägre för de 70+ patienter som erhåller vårdcoach Total sjukvårdskostnad för mångbesökare över 70 år per patient och år, tusentals kronor Per 100 deltagare (70+) frigörs tkr per år ,8 113,8-50% Oplanerad vård Planerad vård 106,0 111,0 32,5 78,4 98,8 44,8 54,0 Kontrollgrupp Deltagare Nej-sägare Not: Källa: Det finns vårdhändelser på enhet som saknar kostnad pga. av osäkerhet hos LiÖ kring hur kostnadskalkyleringen ska göras. Ingen hänsyn har tagits till det i beräkningen och posterna har lämnats tomma Landstinget i Östergötland (vårddatalager), Health Navigator analys ARBETSMATERIAL 22

41 Agenda Landstingets mål och syfte med utveckling av aktiv hälsostyrning Genomgång av resultaten från utvecklingsarbetet Nästa steg i utvecklingsarbetet ARBETSMATERIAL 23

42 Övergripande plan jun okt dec jan jun dec 2013 jan Etablering av försöksverksamhet Patientinkludering Pilotverksamhet och ev. beslut om breddinförande Rekrytering av SSK 50 pat 200 pat Feb: Förväntade första resultat pat,mer omfattande utvärdering Min.500 pat Omfattande utvärdering Utvärderingsrapport, FoU publikation etc. ARBETSMATERIAL 24

43

44 Hemsjukvårdsreform statusrapport Det enkla kan vara komplext. Patientnytta i fokus kan betyda olika saker! Gemensam kunskapsbas gemensam utgångspunkt 13 kommuner, 1 landsting alla olika rustade för reformen.

45 Gränsdragning Delprojektgrupp 1 enighet i tjänstemannaledet I princip den basala hemsjukvården, dvs den som utgår från primärvården samt ca 10 % av LAH:s uppdrag Rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri Skiljelinje Kommun/Landsting där kommunkollektivet vill gå längre 2014.

46 Vägen framåt Överens om oenigheten Gemensam kunskapsinhämtning 24 augusti Reformen blir av med något reviderad tidplan

47 Fem gemensamma mål 1. Bättre sammanhållen och effektivare hemsjukvård ska uppnås 2. En tydlig och robust lokalt baserad plattform för framtidens vård i hemmet ska skapas 3. Kommunerna ska ha ett omfattande och sammanhållet ansvar för vård och omsorg i hemmet 4. Samverkan och vårdkedjor ska fungera mycket väl ur ett patientperspektiv 5. Målen ska ha uppnåtts 2019 fram till 2019 ska huvudmännen tillsammans ha utvecklat vården så att alla invånare, oavsett var man bor och oavsett boendeform, ska kunna få insatser i form av kommunal hemsjukvård och specialiserad hemsjukvård via landstinget

48 Vad händer nu? KSO/LSO genomför slutgiltiga förhandlingar Förhandlingsdelegation Fullmäktigebeslut senast april 2013 Viktiga frågor; psykiatri, rehabilitering Framtiden fortsatt utveckling av hemsjukvården och kommunernas uppdrag! Landstinget har också ett utvecklingsarbete framför sig.

49 1 Regionalt folkhälsoarbete

50 Vision: Östergötland - En hälsoregion 2020 Mål De övergripande gemensamma och mätbara målen för det folkhälsopolitiska arbetet i Östergötland är att: förbättra förutsättningarna i samhället för en god, jämlik och jämställd hälsa öka antalet levnadsår med god hälsa och livskvalitet utjämna skillnaderna i hälsa genom att stärka hälsan hos de mest utsatta 2

51 Hur? utveckla en hållbar struktur för regional samordning och samverkan kring folkhälsa mellan berörda myndigheter, det civila samhället och näringslivet 3

52 stödja folkhälsopolitiken samt samordna och utveckla folkhälsoarbetet i länet medverka till att folkhälsoperspektivet integreras i lokalt- och regionalt planerings- och utvecklingsarbete 4

53 5 ta fram förslag på indikatorer för folkhälsan i Östergötland som respektive organisation kan använda i planering och uppföljning. Indikatorerna ska utgöra minsta gemensamma nämnare för att följa folkhälsans utveckling i länet samt på kommun- och stadsdelsnivå

54 6 samordna datainsamling, analysera hälsoläget, presentera omvärldsanalyser samt sprida kunskap och metoder i samverkan med relevant forskning och utveckling

55 7 verka för att öka länets resurser för folkhälsa genom att bl a stödja och samordna ansökningar av medel

56 8 vara sekretariat för Östgötakommissionen för folkhälsa

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland

Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland 1 Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland Åren 2012-2015 Med patientens perspektiv i en jämlik cancervård Syftet med den regionala cancerstrategin, liksom med den nationella, är att ta ett samlat

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Rehabilitering inom äldreomsorgen. Kartläggning, omvärldsanalys och utvecklingsförslag

Rehabilitering inom äldreomsorgen. Kartläggning, omvärldsanalys och utvecklingsförslag Rehabilitering inom äldreomsorgen Kartläggning, omvärldsanalys och utvecklingsförslag Birgitta Hänström Söderlund Maj 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Bakgrund...7 2.1 Uppdraget...7 3 Syfte...8

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid tillbaka arbetat med frågan om att överföra

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 2 1.1 Landstinget Kronobergs vision 2 1.2 Målbild

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 24 september 2014, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. GR- projekt Utanförskap

Läs mer

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre Slutrapport från utvärderingen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer