Annette Alexandersson, enhetschef 9. Information Viktiga datum 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Alexandersson, enhetschef 9. Information Viktiga datum 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut"

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 25 mars 2014 kl Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Uppföljning av budget 2014 Dnr 2014/IN Uppföljning beslutade insatser HVB, familjehem och öppna insatser Dnr 2014/IN027 Ytterligare handlingar delas ut på sammanträdet. 6. Information om förslag på verksamhet som finansieras genom de utvecklingsmedel som erhållits från Socialstyrelsen 2014 Dnr 2013/IN076 Dpl Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 punkt 2 Föräldrabalken Sekretess. 8. Pågående faderskapsutredning Sekretess Föredraganden Lena Glavander, förvaltningsekonom Annette Alexandersson, enhetschef Lotte Mossudd, enhetschef Annette Alexandersson, enhetschef Annette Alexandersson, enhetschef 9. Information Viktiga datum 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut Peter Spjuth (V) Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN027-5 Lena Glavander Månadsuppföljning februari 2014 Dnr 2014/IN027 Sammanfattning Sammantaget för januari och februari har Individnämnden ett underskott om 170 tkr. Främst är det kostnader för köpta insatser som avviker. Intäkter från Migrationsverket reducerar avvikelsen. Beslutsunderlag Månadsuppföljning februari 2014 Förslag till individnämnden Individnämnden antecknar informationen Lena Glavander Förvaltningsekonom Beslutet expedieras till

3 ~b.dom W W LILLA EDETS -~_ ~~;~;-/ KOMMUN,~_ ~ Individnämndens arbetsutskott protokoll Uppföljning beslutade insatser HVB, familjehem och öppna insatser Sammanfattning Kostnaderna för beslutade insatser HVB, familjehem och öppna insatser redovisas. Beslutsunderlag Kostnadsunderlag Arbetsutskottets förslag till individnämnden Informationen noteras. Beslutet expedieras till Individnämnden ~~ ~ C

4 .,,.r, W W Q~._._.._. --~-- _. _% LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens arbetsutskott protokoll Förslag på verksamhet som finansieras genom de prestationsbaserade medel som erhållits från Socialstyrelsen gällande överenskommelsen om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 Dru 2013/IN076 Dp1701 Sammanfattning Fler försöijningsstödstagare i lcommunen är beroende av försörjningsstöd en allt längre tid, står långt från arbetsmarknaden och har behov av omfattande rehabiliterande insatser för att komma vidare till annan försörjning. Det finns ett stort behov av enklare sysselsättningar som inte ställer stöi~e yttre krav på deltagarnas arbetsförmåga. För att skapa sådana platser föreslås att de lu som IFO erhåller från Socialstyrelsen, efter att ha uppfyllt grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psylcislc ohälsa 2013, förs över till kommunens arbetsmarknadsavdelning och används till att investera i växthus under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från enhetschef daterad den 14 februari Arbetsutskottets beslut De ~ som IFO erhåller från Socialstyrelsen, efter att ha uppfyllt grundl~ av och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa 2013, förs över till kommunens arbetsmarknadsavdelning och används till att investera i växthus under 2014 för att ge fler sysselsättningsplatser.,~ ~; " ~~' f

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN Förslag på verksamhet som finansieras genom de prestationsbaserade medel som erhållits från Socialstyrelsen gällande överenskommelsen om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 Dnr 2013/IN076 Sammanfattning Fler försörjningsstödstagare i kommunen är beroende av försörjningsstöd en allt längre tid, står långt från arbetsmarknaden och har behov av omfattande rehabiliterande insatser för att komma vidare till annan försörjning. Det finns ett stort behov enklare sysselsättningar som inte ställer större yttre krav på deltagarnas arbetsförmåga. För att skapa sådana platser föreslås att de kr som IFO erhåller från Socialstyrelsen, efter att ha uppfyllt grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa 2013, förs över till kommunens arbetsmarknadsavdelning och används till att investera i växthus under Beslutsunderlag Lilla Edets kommun har av socialstyrelsen bedömts uppfylla grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa och har i och med detta fått kr. Arbetsutskottet uppdrog den 29 november 2013 åt förvaltningen att ta fram projektbeskrivning till arbetsutskottets möte den 21 februari 2014 som föreslog hur dessa pengar bäst skulle användas. Tanken var först att använda pengarna till gruppen unga vuxna utan egen försörjning och med betydande psykisk ohälsa. Gruppen Stöd och Försörjning hade dock ungefär samtidigt bestämt att från februari 2014 omdisponerar personalen inom gruppen så att ytterligare en medarbetare arbetar mot åldersgruppen år. Även andra aktörer som t.ex. Finsam och Arbetsförmedlingen har riktade insatser till gruppen år. Denna grupps behov anses i och med detta för tillfället vara bättre tillgodosett än andra gruppers gjorde gruppen Stöd- och försörjning och kommunens arbetsmarknadsavdelning en inventering av de sökande och konstaterade att ca 40 % tillhörde behovsgrupperna 1 och 2, d.v.s. stod mycket långt från arbetsmarknaden och omfattande rehabiliterande insatser krävdes för att hjälpa dem till annan försörjning var andelen försörjningsstödstagare som fick bistånd p.g.a. att de inte stod till arbetsmarkandens förfogande så högt som 45 %. Dessa personer får inte de insatser de behöver via arbetsförmedlingen eller andra myndigheter utan är hänvisade till socialtjänsten. Behovet är därför stort av enklare sysselsättningar som inte ställer större yttre krav på personernas arbetsförmåga, där var och en kan arbeta i sin egen takt och efter egna förutsättningar. Sedan inventeringen gjordes 2011 har behovet av rehabiliterande insatser och enklare Karl Willborg Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: socialförvaltningen Internet: Fax: Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

6 sid- 2 - sysselsättningar för behovsgrupperna 1 och 2 påtalats men än så länge har ingen större satsning gjorts. Kommunens arbetsmarknadsavdelning har de senaste åren dock anpassats succesivt för att möta bl.a. dessa behov och möjlighet till praktikplatser och anställningar finns bl.a. i caféservice, servicelaget, skogslaget, kononilaget och interna transporter (f.d. parklaget). AMA har nu en väl genomtänkt organisation och 2013 påbörjades arbetet med röda tråden gällande bemötandet av personal och praktikanter och mycket fokus ligger på att bli bättre på att möta upp personer med psykisk ohälsa. AMA kommer att intensifiera sitt arbete med FINSAM genom nybildade Trampolinenverksamheten i Lilla Edet samt projektet Träffpunkten. Diskussioner förs också mellan IFO och AMA om hur socialpsykiatrins dagverksamhet kan samverka med AMAs Träffpunkten i syfte att få än mer anpassade sysselsättningar efter deltagarnas behov på kort och lång sikt. Utöver detta kommer AMA genom samarbetet med FINSAM att kunna ha platser för arbetsterapeutisk bedömning i Caféservice verksamhet. I dagsläget arbetar terapeuten 20 %, men det långsiktiga målet är att få till en arbetsterapeut inom AMA på heltid. Trots att AMAs sysselsättningsplatser utökats de senaste åren saknas fortfarande platser och behovet av enklare sysselsättningar som inte ställer större yttre krav på deltagarnas arbetsförmåga är inte tillgodosett. Ett led i att fortsätta arbetet med att komma tillrätta med och förebygga den psykiska ohälsan för de med svagast ställning på arbetsmarknaden är att skapa arbetslag i Lilla Edets kommun som tillåter en större variation av arbetstagarens/praktikantens förutsättningar. AMA har därför sett över möjligheterna att investera i någon form av året-runt-uppvärmda växthus vid kolonilotterna på Ström för att kunna bedriva växtodling under vinterhalvåret och därmed hålla igång fler personer i aktivitet även under vinterhalvåret. Fördelen med detta projekt skulle vara att det inte ställer några större yttre krav på deltagarnas arbetsförmåga. Var och en kan arbeta i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Projektet med upprättandet av växthusen skulle kunna påbörjas så snart tjälen släpper i marken. Området planeras i så fall utrustas med personalutrymme för lunch- och fikapauser samt med en toalett. Planeringen är att få till en park med odling av frukt, grönsaker samt att göra en mindre park med vackra blommor, buskar och träd. Transporter med minibuss kommer att kunna ordnas från vissa hållplatser för de som arbetar och praktiserar där för transport till och från arbetet. Grovplaneringen ser i dagsläget ut enligt följande: Schaktning och markarbeten för att plana ut området Elinstallation Växthus 2 x 80 kvm (inkl grund m.m.) Uppvärmning (pelletsvärmare etc, inkl rördragning) Rörlig kostnad pelletsuppvärmning Summa ca kr ca kr ca kr ca kr ca kr ca kr Förslag till beslut De kr som IFO erhåller från Socialstyrelsen, efter att ha uppfyllt grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa 2013, förs över till kommunens arbetsmarknadsavdelning och används till att investera i växthus under 2014 för att ge fler sysselsättningsplatser. Karl Willborg Verksamhetschef IFO Lotte Mossudd Enhetschef Vuxenstöd sid 2/2

7 . ~, W W ~~ ~.._. Q ~I ~_.._/ --A- LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens protokoll Förslag på verksamhet vid eventuell finansiering genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen Dnr 2013/IN076 Dp1701 Sammanfattning Arbetsutskottet uppdrog den 15 november 2013 åt förvaltningen att ta fram projektbeskrivning till arbetsutskottets möte den 29 november Något konkret förslag har inte hunnit utarbetas, däremot lämnar förvaltningen enbeskrivning på hur ett sådant förslag kommer att tas fram. Det finns en omfattande kunskap om den relativt stora grupp, cirka 40 % av alla hushåll som erhåller bistånd, som har betydande psykisk ohälsa. Det är även i denna grupp som många hushåll har mycket långa perioder av behov av försörjningsstöd. Idenna grupp återfinns även många unga personer. Stöd- och försörjningsgruppens medarbetare har dessutom givetvis bra kännedom om varje individs situation i denna grupp. Förslag till vad som bäst skulle gynna denna grupp för att de ska kunna uppnå en högre grad av livskvalitet bör därför processas fram i arbetsgruppen. I den processen kan det även vara lämpligt att göra särskilda intervjuer med personer i målgruppen för att göra insatserna så bra som möjligt. Från februari 2014 omdisponerar IFO personalen inom stöd och försörjning så att ytterligare en medaxbetare arbetar mot åldersgruppen år. En grupp som missgynnas av det är hushåll i åldern 25 år och äldre. Flera andra aktörer som t.ex. Finsam och Arbetsförmedlingen har riktade insatser till Det kan därför finnas skäl att målgruppen som aktuell resurs kan riktas till ska gälla hushåll år. Val av förslag till målgrupp för ett eventuellt projekt bör även redovisa skäl till om viss åldersgrupp prioriteras. Insatserna kan vara allt från stödverksamhet tillsammans med föreningar, till en särskild anpassad verksamhet på AMA eller tillsammans med öppenpsykiatrin eller annan privat eller offentlig aktör. Val av förslag till insats bör även ske utifrån en omvärldsbevakning om vad och hur staten har signalerat för direktiv till Af och FK under Beslut om nämnden erhåller rubricerat bidrag eller inte ges i slutet på december. Arbetet med att ta fram ett projektförslag bör därför ske till arbetsutskottets sammanträde den 21 februari 2014 Beslutsunderlag Individnämndens arbetsutskott 118/2013 Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 22 november 2013 i L ~~ r

8 .~. ~~, W W ~~ \:_~-/ LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens protokoll forts Yrkande Peter Spjuth (V): Socialstyrelsens utvecklingsmedel ska läggas på ett balanskonto. Förvaltningen återkommer med en projektbeskrivning på lämpliga insatser att använda Socialstyrelsens utvecklingsmedel för. Projektbeskrivningen lämnas till arbetsutskottets möte den 21 februari. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att individnämnden beslutar att anta Peter Spjuths (V) yrkande. Omröstning begärs inte. Individnämndens beslut 1. Socialstyrelsens utvecklingsmedel ska läggas på ett balanskonto. 2. Förvaltningen återkommer med en projektbeskrivning på lämpliga insatser att använda Socialstyrelsens utvecklingsmedel för. Projektbeskrivningen lämnas till arbetsutskottets möte den 21 februari. ~'~n _,~ /~~,~ 1 l~_~ ~~r

9 INFORMATION Vårt dnr: 13/ Avdelningen för vård och omsorg Michelle Bornestad Sändlista: Ordföranden i landstingsstyrelsen landstingsdirektören Ordföranden i styrelsen för region-/kommunförbund direktören Ordföranden i socialnämnd (eller motsvarande) förvaltningschefen Ordföranden i kommunstyrelsen kommunchefen Information om viktiga datum under 2014 avseende överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting tecknade i december 2013 ett antal överenskommelser med regeringen. Samtliga handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård: Stöd till en evidensbaserad praktikför god kvalitet inom socialtjänsten, inklusive ehälsa. Stöd till utveckling av barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården samt Stöd till utveckling av brukarmedverkan genom stöd till brukarråd. Sammanhållen och vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Den 10 januari 2014 skickades länsvis, samlad information om de olika satsningarna ut till länen. Detta är en bilaga till föregående utskick och innehåller information om viktiga datum som länen har att förhålla sig till i sitt arbete under För ytterligare information och eventuella frågor, kontakta Per Albinsson: , Sveriges Kommuner och Landsting Hans Karlsson Avdelningschef, Avdelningen för vård och omsorg Åsa Furén-Thulin Sektionschef, Sektionen för vård och socialtjänst Per Mosseby Avdelningschef, Avdelningen för digitalisering Åsa Zetterberg Sektionschef, Center för esamhället Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

10 Vårt dnr: 13/ (6) Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten, inklusive ehälsa, 2014 Regionalt utvecklingsarbete Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (16,5 miljoner kronor). Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården (22,75 miljoner kronor). Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning (22 miljoner kronor). Viktiga datum För samtliga dessa satsningar gäller följande: April 2014: En mall för länens återrapporteringar om utvecklingsarbetet under 2014 skickas ut av SKL. 6 februari 2015: Länens rapporter om utvecklingsarbetet under 2014, inklusive ekonomisk redovisning, ska skickas till SKL senast detta datum. 31 mars 2015: SKL lämnar en slutlig verksamhetsrapport till Socialdepartementet senast detta datum. Utveckling av ehälsa grundkrav för att få behålla pengarna 1. Länet lämnar in en konkret projektplan över vad som ska genomföras inom de målområden som man avser satsa på och på vilket sätt detta förväntas bidra till nytta för den enskilde eller möjlighet till effektivisering hos huvudmän och utförare. 2. Varje kommun i länet visar ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik, inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. 3. Länet presenterar en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. Viktiga datum mars 2014: Grundkraven vara uppfyllda och redovisade till SKL senast detta datum.

11 Vårt dnr: 13/ (6) Utveckling av missbruks- och beroendevården (Kunskap till praktik), 2014 Utvecklingsarbete 1. Stöd till utveckling av barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården, 12 miljoner kronor. Av dessa medel erhåller huvudmännen/länen merparten 9,3 miljoner kronor och 2,2 miljoner kronor ges till stöd för utveckling av mentorskap i föräldrarollen genom brukarorganisationer. 2. Fortsatt stöd till länen för utveckling av missbruks- och beroendevården enligt (prop. 2012/13:77) lagändring om överenskommelser mellan landsting och kommuner. Länen rekvierar pengar direkt från Kammarkollegiet för detta utvecklingsarbete efter inlämnad genomförandeplan till SKL. SKL erhåller 2,5 miljoner kronor för att stödja länens arbete och stärka brukarmedverkan. Av dessa medel utbetalas kronor för stöd till utveckling av brukarmedverkan samt kronor genom direkt stöd till de regionala brukarråden (19 län à kr). Viktiga datum oktober 2014: Länen rapporterar/redovisar de genomförda aktiviteterna och erhållna medel till SKL (punkt 1 enligt ovan). Redovisningen gäller även den verksamhet som genomförts med stöd av medel från Kammarkollegiet.

12 Vårt dnr: 13/ (6) Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 2014 Utvecklingsarbete Utvecklingsledare ett regionalt kunskaps- och förbättringsstöd när det gäller att utveckla en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (66 miljoner kronor). Analysarbete i syfte att utveckla ett lokalt och mellan huvudmännen gemensamt analysarbete av indikatorerna Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar (24 miljoner kronor). Grundläggande krav för prestationsersättning 1. Ledning i samverkan och aktuell handlingsplan Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan för 2014 avseende förbättringar i vård och omsorg om mest sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård- och omsorg. 2. Kvalitetsledningssystem Under 2014 ska kommuner och landsting dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet har bedrivits när det gäller vård och omsorg om äldre enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) kapitel 5. För stöd se även SKL:s Vägledning (Bestnr: 5285). Viktiga datum augusti 2014: Ett underlag som redovisar att grundkrav 1 och 2 är uppfyllda ska vara SKL tillhanda senast detta datum. 15 augusti 2014: Återrapportering som redovisar uppföljning av utvecklingsledarnas arbete och vilka aktiviteter som genomförts i länet ska vara SKL tillhanda senast detta datum. Löpande: Den lokala analysgruppen ansvarar för att löpande återföra resultat och erfarenheter från sitt analysarbete till Ledningskraft och den nationella analysarbetsgruppen.

13 Vårt dnr: 13/ (6) Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa, 2014 Utvecklingsarbete Överenskommelsen omfattar 62,5 miljoner kronor för SKL:s arbete inom ramen för utveckling och stöd till kommuner och landsting för utvecklingssatsningar. Utvecklingsstöd för insatser till barn och unga (33,5 miljoner kronor) Utvecklingsstöd för insatser till vuxna med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik (27,5 miljoner kronor) Samordningsfunktionen (1,5 miljoner kronor) Prestationsbaserade medel 2014 Överenskommelsen består utöver medel till utvecklingsarbete av 630 miljoner kronor till den prestationsbaserade satsningen, varav 250 miljoner kronor går till kommuner och 380 miljoner kronor till landsting. Prestationsmål till kommuner A3: Barn och unga: Samordnad individuell plan (SIP) (100 miljoner kronor) B3: Omfattande behov: Inventering (150 miljoner kronor) Prestationsmål till landsting A4: Barn och unga: Samordnad individuell plan (SIP) (50 miljoner kronor) A 1 och 2: Barn och unga: Tillgänglighet (180 miljoner kronor) B2: Omfattande behov: Heldygnsvård (50 miljoner kronor) B1: Omfattande behov: Kvalitetsregister (100 miljoner kronor) Viktiga datum 2014 För den prestationsbaserade satsningen gäller följande datum: 1 mars 2014: Bedömningskriterier klara från Socialstyrelsen för prestationer maj 2014: SKL tillhandahåller ett inmatningsverktyg för prestationerna. 31 juli 2014: Begäran om förhandsgranskning av webbinformation för grundkrav 2 ska ha lämnats i inmatningsverktyget.

14 Vårt dnr: 13/ (6) 1 september 2014: Begäran om förhandsgranskning av överenskommelse om samverkan för grundkrav 1 ska ha lämnats i inmatningsverktyget. 2 september 2014: Förhandsgranskning av grundkrav 2 ska ha gjorts och återkopplats till landsting och kommuner av Socialstyrelsen. 30 september 2014: Uppgifter för den slutliga bedömningen av grundkrav 2 ska vara inrapporterade till SKL via inmatningsverktyget. 1 oktober 2014: Förhandsgranskning av grundkrav 1 ska ha gjorts och återkopplats till landsting och kommuner av Socialstyrelsen. 1 november 2014: Kommuner och landsting ska ha lämnat in underlag för bedömning i inmatningsverktyget gällande grundkrav 1 samt prestationsmål A3, A4, B2 och B3. 14 november 2014: SKL lämnar över underlag till Socialstyrelsen. 28 november 2014: Resultat för prestationsmål A1 och A2 lämnas av SKL till Socialstyrelsen. 30 november 2014: Socialstyrelsen lämnar sin slutgiltiga bedömning till regeringen. December 2014: Regeringen fattar beslut om utbetalning av prestationsmedel. Slutet av december 2014: Rekvirering av medel ska ha skett före årsskiftet. Mer info om hur detta ska ske kommer.

15 Anmälan om inkomna skrivelser Sammanfattning Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 KF 4/2014 Budgetjustering Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 25 februari Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 6 mars Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 7 mars Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 7 mars Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 7 mars Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 7 mars Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 7 mars 2014.

16 9 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterad den 7 mars Dom från kammarrätten gällande överklagad umgängesbegränsning daterad den 10 mars Förslag till beslut Informationen noteras.

17 Anmälan av delegationsbeslut Sammanfattning Individnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av individnämnden antagen delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till individnämnden. Redovisningen innebär inte att individnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det individnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut. 1 Ordförandebeslut ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL daterat den 14 februari Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL i form av kontaktperson daterat den 11 februari Delegeringsbeslut faderskap daterade Delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen daterade Förslag till beslut Individnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 10 december 2013 Tid: 17.50 19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 13 december Paragrafer: 108-119 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl Observera att mötet börjar med jullandgång tillsammans med omsorgsnämnden.

Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl Observera att mötet börjar med jullandgång tillsammans med omsorgsnämnden. Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl. 17.00 Observera att mötet börjar 16.00 med jullandgång tillsammans med omsorgsnämnden. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 14 december 2016 Tid: 17.00 20.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 16 december Paragrafer: 78-86 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 3 februari Tid: 17.00 20.05 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 5 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

9. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet.

9. Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption Sekretess! Handlingar delas ut på sammanträdet. Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl. 14.00 Observera dag och tid! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-04-09

Individnämndens protokoll 2013-04-09 Datum: Tisdagen den 9 april 2013 Tid: 16.00 19.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: 18 april 2013, klockan 8.00 Paragrafer: 15-32 Utses att justera: Paulina Svenungsson Underskrifter:

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-09-30

Individnämndens protokoll 2014-09-30 Datum: Tisdagen den 30 september 2014 Tid: 17.00 19.15 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 3 oktober Paragrafer: 43-53 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 28 oktober Tid: 17.00 20.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 oktober Paragrafer: 72-81 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 26 maj 2014 kl. 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 17 oktober 2013, kl. 8.30-9.45, 12.05-12.30 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Robert Wenglén (M) Lena Forsberg

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se Välkomna! Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013 E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson (S),

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Bo Johnson (M), Ordfårande Per-OlofThorsbeck (S), l:e vice ordfårande. B1itt-Marie Dväring (S) Jan Sundling (M) tjänstgörande ersättare

Bo Johnson (M), Ordfårande Per-OlofThorsbeck (S), l:e vice ordfårande. B1itt-Marie Dväring (S) Jan Sundling (M) tjänstgörande ersättare KOMMUN Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 21 juni 2016, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Bo Johnson (M), Ordfårande Per-OlofThorsbeck (S), l:e vice ordfårande Övriga närvarande

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 1 februari Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 4 februari Paragrafer: 4-15 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 15.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer