EHMA Annual Conference Rapport från EHMA:s årskonferens Barcelona, 29 juni 1 juli 2005.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EHMA Annual Conference 2005. Rapport från EHMA:s årskonferens Barcelona, 29 juni 1 juli 2005."

Transkript

1 EHMA Annual Conference Rapport från EHMA:s årskonferens Barcelona, 29 juni 1 juli Vad är EHMA EHMA, European Health Management Association, är en sammanslutning av organisationer, inte enskilda medlemmar, som under den högstämda devisen: Bygga broar dela kunskap (Building Bridges - Sharing Knowledge) vill vara forum för: Politiker och planerare som behöver ett nätverk för tankeutbyte och information i en sjukvårdssektor som förändras i snabb takt Akademiska institutioner och forskningsinstitut för kunskapsutbyte internationellt Ledare och administratörer för att få del av nya arbetsmetoder och erfarenheter utanför den egna organisationen Medlen som EHMA använder för detta är: Den årliga konferensen, flaggskeppet Återkommande nyhetsbrev som håller medlemmarna uppdaterade om utvecklingsprojekt inom ledning/styrning av hälso- och sjukvård Genom sitt Brysselkontor hålla nära kontakt med EU:s arbete med sjukvård och folkhälsofrågor. Informationen publiceras i återkommande nyhetsbrev; Short cuts from EU Sakkunnig granskning (peer review) av planerade utvecklingsprojekt. Konferenser, möten och workshops som tar upp mer specifika, angelägna och kritiska ämnen för ledning/styrning Vara Clearing house för medlemmarnas utvecklingsarbete, där man kan få veta vad som pågår Förmedla information från och kontakt med förutom EU andra viktiga internationella organisationer som OECD, WHO och Världsbanken Dela ut priser och utmärkelser till förtjänta forskare och förnyare Konferensen i Barcelona Konferensen i Barcelona hade samlat knappt 250 deltagare, som var drygt 50 fler än föregående års konferens i Berlin/Potsdam men ungefär som det annars brukar se ut. De kom från 26 europeiska länder och Israel, som i EHMA-sammanhang liksom i schlagersammanhang inräknas i Europa. Dessutom bidrog några utomeuropeiska länder med enstaka deltagare, Kanada, USA, Nya Zeeland, och Taiwan. Värdlandet Spanien hade flest deltagare, 46, och i övrigt var det som vanligt UK (39), Irland (29), Holland (22) och Sverige (21) som dominerade. Finland bidrog med 10, de övriga nordiska länderna med några få och stora europeiska länder som Tyskland, Frankrike och Italien med färre än 10 vardera. Ett antal östeuropeiska länder hade också några deltagare. Temat för konferensen var Managing Innnovation in the Health Sector. Det tolkade EHMA ungefär så här: Styrning av innovationer har blivit ett viktigt och delvis riskfyllt område inom hälso- och sjukvården. Innovationer förenade med snabba framsteg i klinisk tillämpning har revolutionerat hälso- och sjukvården under de senaste decennierna när det gäller grundinställning, struktur och det sätt på vilket service tillhandahålles. Det är inte bara stora 1

2 banbrytande innovationer utan också de små stegen av förändringar som omskapar sjukvårdssystemet. Planerare efterfrågar kost-effektivitetsstudier medan medborgarnas och patienternas efterfrågan på de nya metoderna oupphörligt växer. Allt detta ställer höga krav på god ledning och styrning. Ofta finns inte någon systematisk process enligt vilken innovationer ska styras utan förhållningssättet är mer av ad-hoc-karaktär utan överblick. Detta begränsar ofta effekten av förnyelsearbete, inga lärdomar dras om förnyelsearbete och misstag upprepas. Tendensen är att nya teknologier implementeras lätt, snabbt och effektivt medan mjukare områden för innovationer blir förbisedda: att skapa förändringskultur i organisationen, avvakta rätt tillfälle för förändringar, prioritera mellan olika innovationer och underlätta att förändringar sprids ändamålsenligt i organisationen. Politiker och planerare behöver bli uppdaterade om vad som fungerar, för vad investeringar och stöd är önskvärt och vilka nya lagar och regler t ex om teknisk säkerhet och datasäkerhet som behövs samt bevaka att innovationer inte leder till orättvisor för några parter. Administratörer har knappast möjligheter att hålla sig uppdaterade om alla innovationer och hur dessa kommer att påverka olika delar och olika grupper inom deras organisation. Teknologiska innovationer kräver ofta stora investeringar och ledarna står inför komplicerade förhandlingar och beslutsfattande. Hur lyckas de ledande, framåtsträvande och risktagande styra förändringsprocesserna och hur följer de försiktiga? Hur styrs förändrings- och utvecklingsarbete över huvud taget, hur ska belöningssystemen utformas? Hur tar man som ledare hand om vinnarna och hur stöttar man förlorarna? Forskare och experter ställs också inför nya utmaningar. Tillgången till relevanta data om innovationer och om effekterna av olika styrprocesser ökar. Det gör det möjligt att utforma teoretiska ramar för förändringsarbetets utmaningar och möjligheter, testa och analysera dem och därigenom stödja planerare och administratörer. Frågor som ställdes var bland annat: Hur skaffar vi ekonomiskt utrymme för förändringar? Vilka innovationer ser vi inom styrprocesserna? Hur ska vi skapa en förändringsmognad i organisationer så att egna och andras innovationer kan tas emot och spridas i organisationen på ett adekvat sätt? Vilken typ av ledarskap, kompetens och utvärderings- och kontrollsystem måste till för att undvika misstag och ändå skapa en atmosfär av kreativitet, växande och lärande? Vad behöver ske på makronivå (nationella riktlinjer, kunskapscentra, stödjande nätverk, forskningssatsningar, utvärderingsinstitutioner etc)? Hur ska organisationen skaffa sig en innovationsradar eller innovationsscanner för att fånga upp det viktiga och intressanta som är på gång? Innovationernas påverkan på patientinflytande, patienträttigheter och etik? Hur ska innovationer för ökad hälsoinriktning av sjukvården initieras och stödjas? Konferensen arbetar med plenarsessioner och ett stort antal parallella sektioner för insända fördrag. Det har varit en trend de senaste konferenserna att dessa delar + de högstämda välkomstadresserna har fått minskat utrymme till förmån för mer interaktiva specialsessioner där sessionens genomförande blir avhängig deltagarnas medverkan. Deltagarna får också 2

3 möjlighet att ta del av ett material i förväg. Det har inneburit en klar kvalitetshöjning enligt mångas mening. De insända föredragen är av två slag; akademiska papers med krav på en god vetenskaplig standard och management papers för att ge möjlighet för icke-akademiker att förmedla erfarenheter utan krav på akademisk form. Med det perspektiv jag har på ett antal EHMA-möten menar jag att standarden på föredragen successivt ökat. Det rapporteras också att tillströmningen blivit ymnigare, så att urvalet är större och fler blir icke accepterade. Standarden på framförandena är mycket varierande. Jag ger inget systematiskt referat av konferensen utan gör några nedslag på områden som jag fann intressanta. Naturligtvis präglas urvalet av mina egna intressen och preferenser. Jag refererar inte så många enskilda fördrag utan försöker mestadels presentera intrycken under några temarubriker. Jag lämnar också en del egna kommentarer och hoppas det ska vara tydligt i texten när det rör sig om sådana. Kreativa team Konferensen inleddes mycket okonventionellt med att professor Paddy Miller från IESE Business School, värdinstitutionen, ledde en session: Orchestrating Managment Teams for Creativity. Den bestod i att han spelade upp delar av en videoupptagning när Leonard Bernstein gjorde en nyinstudering av sin egen West Side Story med bl a Placido Domingo som solist. Prof. Miller menade att denna process visade hur en passionerad och engagerad ledare skapar en innovation av något som egentligen redan är välkänt och har genomförts många gånger tidigare. Han vilar absolut inte i rutiner. Han nöjer sig inte med att det blir så där utan kräver att medarbetarna gör sitt yttersta för att det ska bli excellent. Han har åtminstone någon diva som får hanteras med finess men han bygger också upp en tillit och ett självförtroende bland alla orkestermedlemmarna så att de ska känna sig utvalda och viktiga för att orkestern ska ge framförandet den speciella färg som dirigenten önskar denna gång. Vissa paralleller med att leda ett sjukhus eller en klinik med högspecialiserade doktorer och annan personal finns kanske. Miller ville ge teambegreppet ett nytt innehåll, från rutinmässigt lagarbete till mer kreativa team. David Chinitz kommenterade att vi i sjukvården gärna tar exempel från näringslivet i utveckling och innovationsskapande. Varför är det inte tvärt om? Näringslivet har ofta ganska enkla produktionslinjer och produktionsprocesser, medan sjukvården har många komplexa och borde ha något att lära ut. I varje fall blev det en mycket underhållande öppningssession. Allmänt om innovationer i hälso- och sjukvård Innovationer i hälso- och sjukvården är en komplicerad process som innehåller biologi/medicin, samhällsvetenskaper och beteendevetenskap. Det finns ofta mentala spärrar hos människor och tröghet i systemen som hinder för förändringar. Det är sällan en process som är avgränsad i tiden. En förändring öppnar ofta dörren till ytterligare utveckling. I en grov förenkling kan sägas, att förändrings/förnyelsearbetet diskuterade på två nivåer. Införandet av nya behandlingsmetoder och rutiner i klinisk praxis är i första hand ett ansvar för vårdprofessioner, där chefer på den nivån dels måste hålla sig informerade om kunskapsutvecklingen, men också skapa en organisationsstruktur och en kultur som inte bara tillåter utan stimulerar till utveckling. Genomslaget av kliniska riktlinjer är t ex beroende av detta. Att hålla sig à jour med utvärderingar av medicinska teknologier är en nödvändighet. Systematisk uppföljning framfördes från flera håll som ett viktigt styrinstrument för att få genomslag av nytänkande. 3

4 För ledning och styrning gäller det att se till att viktiga förändringar i verksamheten tränger igenom överallt i verksamheten där det är befogat, men också att hålla kontrollen så att inte förändringar med tveksamt mervärde eller med alltför höga kostnader tar utrymme. För det krävs ofta att beslutsprocesser, nya styrinstrument och nya organisationsformer prövas. Exempel som presenterades var ökad decentralisering, ökad fokus på primärvård, utveckling av beställar-utförarorganisationer, konkurrensutsättning, förbättrade informationssystem och uppföljningar kopplade till detta, samordning av olika slag, ökat inflytande för brukar och medborgare. Det betonades att utbildning och stöd för personal på olika nivåer var avgörande för goda innovationsprocesser. Medicinska utbildningar och vårdutbildningar måste bli bättre på att undervisa i policyfrågor, hälsoekonomi och administration. Forskning, kunskapstillväxt och innovationer I en session som också illustrerade en konferensinnovation diskuterades temat om hur forskning, ny kunskap och nya organisationsformer ömsesidigt påverkar varandra. Professor Richard Bohmer från Harvard Business School använde i en Case study diabetessjukdomen som en modell för hur utveckling och ny kunskap förändrar inte bara vården som ges utan också hur den ges. Med hjälp av deltagarna ledde han sessionen från antikens iakttagelser om riklig utsöndring av söt urin som enda tecken på diabetes till dagens avancerade kunskaper på molekylär nivå. Kunskapstillväxten lockade investeringskapital som kunde finansiera nya behandlingsmetoder. Tillämpningen av de nya metoderna i praxis och de andra arbetsformer detta krävde väckte nya forskningsfrågor. Bohmer menade, att det var inte bara mängden av kunskap som växte fram utan framför allt specificiteten. Den specifika kunskapen medförde att vården kunde planeras alltmer genom tydliga beslutsregler, vårdprogram etc. Beslutsfattandet kunde genom dessa regler, som inte krävde att man förstår hela den komplexa kedjan av orsaker/verkan, delegeras allt längre ut i systemen och efter hand överlämnas till patientens eget ansvar. Det i sin tur öppnar för nya investeringsområden med kontroll-kit etc. En invändning som restes mot analysen var att den var alltför medicinskt och sjukdomsorienterad. Bohmer analyserade innovationer för diabetssjukdomen, men glömde i stort bort att analysera det ur diabetespatientens perspektiv. I ett plenarfördrag utvecklade prof. Bohmer dessa tankar ytterligare. Han började med att skilja på innovation creation och innovation implementation. Det skrivs cirka medicinska artiklar per månad. Både volym och specificitet av kunskaperna har ökat. Hur ska beslutsfattare kunna agera i detta? Han ville se kunskapsutvecklingen så att vi går från komplexa, ostrukturerade problem med hög osäkerhet i kunskaperna mot mer strukturerade, rena frågeställningar med hög evidens. Olika forskningsområden och verksamheter har kommit olika långt i denna process. Mycket av den specialiserade vården har kommit långt i säkerhet och tydlighet. Samma lösning verkar på alla patienter av samma kategori. Frågeställningarna är enkla, besluten entydiga med liten osäkerhet och tydliga besked kan ges. Man kan gå mot alltmer standardiserade beslut som kan delegeras långt ned i organisationen. Primärvård, psykiatri, äldreomsorg befinner sig långt från denna idealsituation. Besluten blir osäkrare och ledningen måste engagera sig mer i detta. Bästa beprövade erfarenhet får användas. 4

5 Bohmer pläderade starkt här och i diabetesfallet för att man ska görs åtskillnad på komplicerade respektive rena beslutssituationer och ha olika processer för det. Färdig design för det vanliga och enkla och vara öppen och flexibel för det ovanliga. (Bohmer stöder här min gamla tes, att det är primärvården som är den svåraste och intellektuellt mest krävande delen av sjukvården som kräver en förmåga till analytisk tänkande i flera perspektiv. Högspecialiserad vård kräver visserligen teknisk skicklighet och avancerad teknologi men har ofta hand om renare problem och är lätt att standardisera. Följaktligen borde primärvårdspersonal vara högt avlönad och ha högt status, medan specialistvården, till vilken man vågar anförtro en del mindre samansatta problem, borde ligga lägre. Konstigt nog har mina synpunkter inte fått gehör i läkarkretsar). Bohmer menade också att det blir allt vanligare att patienter tar över kontrollen av sina sjukdomar:. Hjärtsvikt väger sig kontinuerligt Astma peak flow-mätningar Diabetes blodsocker Hypertoni mäter blodtryck I många fall tar patienten också över ansvaret att korrigera behandlingen. Patienten blir specialist på sig själv och sin sjukdom. Detta gäller förstås i första hand de rena fallen. Doktorns roll förändras: 1800-talet: Ensam beslutsfattare och utförare 1900-talet. Beslut på klinisk nivå, andra är utförare 2000-talet: Ny professionell roll som systemdesigner? Bohmer ska nog inte misstolkas så att patienterna lämnas åt sitt öde, utan att läkaren i allt större utsträckning blir stöd och utbildare i ett team, där patienten utgör en viktig kugge. Det är således snarare ett led i förra årets EHMA-tema om empowerment. Modern informationsteknologi bör användas för råd och stöd till patienter. I flera andra presentationer framhölls att organiserat samarbete mellan akademisk forskning och sjukvård är en bra grogrund för utvecklingsarbete. Från Holland presenterades en idé med academic workplace och från England hur aktionsforskning bidragit till utveckling av primärvården. Från Sverige med lång tradition av klinisk forskning och en något färskare av vårdforskning ute i sjukvården är det knappast någon nyhet. Det pekar kanske också på att vi inte riktigt ser själva vad som är intressant hos oss ur ett europeiskt perspektiv, om vi inte deltar kontinuerligt i erfarenhetsutbyte. Evidensbaserad medicin, EBM, och evidensbaserad/styrning ledning De ökade kraven på att nya behandlingsmetoder ska vara vetenskapligt utvärderade innan de lanseras brett i praxis framfördes som ett viktigt instrument för förnyelse. De nationella institutioner för Health Technology Assesment som finns ger viktigt underlag för beslutsprocesser även på organisatorisk nivå. Det sågs som ett problem att processen att utvärdera är ganska långsam och rekommendationerna behöver komma fram snabbare för otåliga kliniker. SBU Alert är ju en modell från Sverige att försöka möta detta. Som en analogi har man börjat tala om evidensbaserad management inom sjukvården. Det är något mer komplicerat, eftersom forskningstraditionen är svagare och effekterna påverkas så 5

6 mycket av skilda sociala, kulturella och politiska system. Men EHMA:s ambition är att vara en arena för detta. Det talas också om evidence based policy-making, vilket begreppsligt är en omöjlighet eftersom policy-making är ideologiskt och inte faktamässigt baserat. Det hindrar inte att erfarenhetsutbyte kan ge mycket av värde. Integrated Care Integrated Care fick en egen session och återkom som tema även i andra sammanhang. Vårdformen presenterades som en viktig innovation för att tillhandahålla vård och den kräver också innovation av styrinstrument. För länder som har splittrade system privat-offentligt och skilda system för primärvård och sjukhusvård och också mindre utvecklat samarbete mellan olika personalkategorier i vården måste det både vara en stor utmaning och mycket att vinna. Vi i Sverige har ju delvis en samordnad vård men integrationen med primärkommunerna återstår. Det som presenterades i olika föredrag kan närmast likna det vi kallar närsjukvård, även om det begreppet inte är entydigt definierat. Vi har säkerligen en hel del att lära av de försök som görs. Vi kunde kanske också delta mer aktivt i de internationella utvecklingsprojekt som pågår. EU har tagit initiativ till och finansierat ett europeiskt projekt om integrerad sjukvård för äldre i Europa (CARMEN) och EHMA har varit koordinator och ansvarig. Huvuddragen avrapporterades i en specialsession under konferensen och jag ska delge några av erfarenheterna. Jag kombinerar det med några erfarenheter över samma tema som redovisades i några parallellsessioner. Tidskriften IJIC (International Journal of Integrated Care) finns för området och ett internationellt nätverk, INIC. Integrated Care har framför allt utvecklats för äldre, för psykiskt sjuka, missbrukare och ibland för barnfamiljer. Vad är Integrated Care? Integrated Care finns i många olika former och grader. Om vi utgår från ett noll-scenario med ingen samverkan alls kan vi föreställa oss ett kontinium med flera anhalter mot full integration: Full segregation som har kontakt med andra sektorer genom remitterande Samarbete (co-operation) med vissa gemensamma riktlinjer, överföring vid rätt tidpunkt, informationsutbyte men fortfarande oförändrade ansvarsförhållanden. Samverkan (co-ordination)med fungerande vårdkedjor, samråd i målfrågor, strukturerat samarbete ofta i nätverk, men fortfarande skilda organisationer Full integration med egen särskild organisation, gemensam budget, gemensam ledning, gemensamt informationssystem, lagstiftning som stödjer organisationsformen Svårigheter och hinder för etablering Det rör sig ofta om sammansatta problem hos patienter med instabila förhållanden. Det krävs ett brett samansatt serviceutbud. Patienterna finns som regel i en svag social struktur och har svårt att själva medverka. Gamla hierarkiska struktur i vården är hindrande. Sjukvården har en militärisk och heroisk ledartradition, detta kräver mer av förhandling och dialog i ledningsarbetet. Svag evidens och svag forskning. 6

7 Nycklar för framgång Deltagande parter måste se möjligheter till ömsesidig förbättring och ömsesidiga vinster. Det finns tröghet i det mentala motståndet mot förändringar. Deltagande forskare måste få del av det akademiska belöningssystemet. Extra pengar som stimulans initialt. Inte ha förväntningar att det ska bli ekonomsikt lönsamt på kort sikt, däremot kvalitetsmässigt bättre och bättre för klienten. Klienterna/patienterna ska helst uppleva det som ett enhetligt sammanhägnade vårdsystem, seemless care. Interprofessionell utbildning. Man måste utveckla en känsla av att man arbetar tillsammans att det inte bara är en organisatorisk förändring, man måste få gemensam kultur och ett gemensamt språk Gemensamt informationssystem. Det kan bli kittet för samverkan. Forskning knuten till verksamheten, t ex Akademiska verkstäder som beskrivits ovan. Att undan för undan skaffa evidens, dokumenterat underlag, är viktigt. Verksamheten kan inte på sikt drivas av stark tro och ideologi. Uthållighet och stabilitet i vårdsystem och dess ledning. En innovation öppnar ofta dörren till en annan. Flexibilitet krävs hela tiden. Case management måste utvecklas och ansvariga utses. Bakom den basala verksamheten inom samverkan måste specialistenheter som förstår verksamheten finnas tillgängliga. Ledarskapet är till att börja med att likna vid Jam-session för att anspela på kongressens inledning. Inga noter finns i början! Ge inte upp för motstånd. You need some shit to grow roses. Informationssystem I ett antal projekt prövades informationsteknologin som en kraft i förändringsarbetet. Det gällde beslutsunderlag och instrument för uppföljning, gemensamma journalsystem och dokumentationssystem för att kunna samarbeta bättre men också olika former av telemedicin med specialiststöd för primärvård och information avpassad för rådgivning till patienter och allmänhet. Rapportering av felbehandlingar inom sjukvården Från Kanada rapporterades ett par projekt där en adekvat hantering av fel begångna inom vården kunde bli ett hjälpmedel för förbättringsarbete. Det gäller då att skapa ett system som uppmuntrar till rapportering och analys av misstag, inte för att skuldbelägga och straffa, utan för att lära för framtiden. Fokus bör läggas på organisation och arbetsprocesser, inte på enskilda individer. Ett mycket enkelt exempel visade hur många felhandlingar av sjuksköterskor kunde förklaras av deras arbetssituation där de ständigt blev avbrutna av telefon, ringningar från patienterna på avdelningen, läkare som plötsligt skulle ha assistans etc. När arbetsrutinerna förbättrades minskade också felen. Frågan ha onekligen bäring på aktuell diskussion i Sverige. Valfrihet Från Norge meddelades att den reform för patienter på väntelista att få fritt välja annat sjukhus till att börja med inte hade attraherat så många, men att andelen med tiden ökade. Prioriteringar Metoder för prioriteringar, särskilt öppna sådana, som är en uppmärksammad faktor i förändringar i styrning av svensk sjukvård, fanns inte alls med som något viktigt tema och nämndes endast i förbigående i något föredrag. 7

8 Mitt eget föredrag vid föregående EHMA-konferens med temat Explicit priority setting hade säkert platsat i år också. EU och hälso- och sjukvård. I sista sessionen fanns Nich Fahy från Europakommissionen som rapporterade från EU:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor. Som bekant är det inget högprioriterat område inom EU. Per år spenderar EU 50 cent per invånare för hälsa, medan varje ko får ett stöd om1800. I varje fall arbetar man med bättre informationssystem för Public Health för att få bättre möjligheter till jämförelser mellan länder, man vill ha system för att snabbt reagera vid nya hotbilder (influenza), och man vill ta itu med hälsans determinanter. Olikheter i hälsa och i sjukvård mellan länderna är inte acceptabelt och det nya programmet ska: skydda mot hälsohot främja hälsosam livsstil bidra till att reducera allvarliga sjukdomar bidra till utveckling av effektivare hälsosystem stödja allt detta genom att utveckla informationssystem och analysmodeller Ja det låter lite bekant Slutord Detta var min åttonde EHMA-konferens i följd efter min debut i Dublin Man kan fråga sig vilka förutsättningar EHMA har att leva upp till de stolta målen att bli en brygga mellan akademi och praktik på europeisk nivå när det gäller ledning och styrning av hälso- och sjukvård. Varför samlar en europakonferens över detta tema 250 deltagare, medan en europeisk hjärtkonferens i Stockholm samlar över Ja det finns många förklaringar förstås. En viktig orsak tror jag är att ett hjärta är ett hjärta i både Berlin och Stockholm och ny kunskap blir lät universellt användbar. Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning är däremot mycket beroende av historia, tradition, värderingar, politiskt system, organisation av beslutsfunktionerna, ekonomi och finansieringssystem etc. Kunskaper och erfarenheter är svårare att generalisera. Traditionen att koppla forskning till verksamheten är också mycket svagt utvecklad. Dessutom finns mycket kraftiga ekonomiska incitament för läkemedelsindustrin att stödja och driva på utveckling av medicinska behandlingsmetoder. Det är ungefär samma människor som kommer varje år till EHMA-konferensen, 4 5 länder dominerar, folkrika europeiska länder deltar endast med få deltagare och ingen inbrytning har gjorts mot det nu viktiga och spännande östra Europa. En del av dessa problem ser man i parallellsessionerna. Det kan vara svårt att fylla dem med deltagare ibland. Projekten kräver inte sällan en god förkunskap om de system där det genomförts, inte sällan NHS, och diskussionerna blir lätt interna om några tekniska detaljer som är svåra att få ut något av för utomstående. En förbättring kunde vara att man arrangerade några färre sessioner, gallrade hårdare bland anmälda papers, gav sessionerna god tid och utsåg en moderator, som inte bara skulle vara ordförande och presentera föredragshållarna, avbryta när de överskrider, och i bästa fall ge utrymme för en eller två frågor. Moderatorn skulle istället ha till uppgift att vaska fram gemensamma och generella resultat och initiera och leda en längre sammanhållen diskussion över sessionens tema. EHMA har försökt det några gånger och det ger oändligt mycket mer. Men parallellsessionerna är också till för att unga forskare ska muta in sitt område. Det är kanske svårt att rekrytera villiga moderator om ansvar och arbetsinsats ökar. 8

9 Det finns också exempel på projekt där det europeiska perspektivet tillvaratagits och jämförelser mellan olika system kan ge intressanta analyser. Det stora projektet om Integrated Care, som beskrivits ovan, är ett bra exempel på detta. Från Italien presenterades ett projekt, som ännu inte hade färdiga resultat att analysera, där det jämfördes hur förändringen av primärvård tog delvis skilda vägar med skilda organisationsformer och styrsystem i England, USA och Frankrike. Framgångsfaktorer och hinder ville man sedan beakta vid förändringar i det egna landet. Detta är några reflexioner med konferenserna som utgångspunkt. Jag har föga kunskap om hur EHMA:s övriga projekt fungerar och vilken betydelse det har. En organisation blir inte mycket bättre än vad medlemmarna gör den till. Kanske skulle Nätverket ta närmare del av EHMA:s dagliga arbete, t ex inbjuda den svenska delegaten i EHMA:s styrelse för information och diskussion. Inte bara: Vad kan EHMA göra för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem utan också: Vad kan de svenska erfarenheterna göra för EHMA. 9

Kunskapsunderlag om ledarskap i hälso- och sjukvården

Kunskapsunderlag om ledarskap i hälso- och sjukvården Kunskapsunderlag om ledarskap i hälso- och sjukvården Av Margareta Palmberg Kunskapsunderlag om ledarskap i hälso- och sjukvården Frågorna om ledande och ledarskap har blivit allt mer aktuella, såväl inom

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Margareta Palmberg och Klara Palmberg Broryd Mementor 2014 Förord Denna skrift sammanfattar en del av det som Margareta Palmberg och Klara Palmberg

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Att styra utifrån en beställarroll

Att styra utifrån en beställarroll chsa4_020712.qxd 02-07-12 11.31 Sida 1 Att styra utifrån en beställarroll En sammanfattande rapport från projektet Styrning som genomförts av Beställarnätverket för landsting i Sverige Kerstin Einevik-Bäckstrand

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Mot en effektivare kunskapsstyrning Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Jakten på den goda styrningen

Jakten på den goda styrningen Jakten på den goda styrningen En kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom hälso- och sjukvården Bo Hallin Sven Siverbo Rapport Nr 3, 2002 ISBN: 91-974223-2-0 Rapporten finns även på www.chsa.se

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Strategier och ledningsredskap för framgångsrik hälso- och sjukvård

Strategier och ledningsredskap för framgångsrik hälso- och sjukvård Strategier och ledningsredskap för framgångsrik hälso- och sjukvård Författare: Johan Calltorp och Göran Maathz Framtagen i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen 2 Strategier och ledningsredskap

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län 2012-05-31 Arbetssätt och organisation för kunskapsbaserad styrning Landstinget i Kalmar län

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer