Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivitet JobbTorg. Bakgrund"

Transkript

1 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) (7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman , Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen för Samordningsförbundet Samspelet gav beredningsgruppen, tillsammans med ansvarig tjänsteman, i uppdrag att snarast arbeta med frågeställningarna: - Kan Samspelet stötta snabba insatser där arbetslösa ungdomar är prioriterade? - Kan Samspelet stötta befintliga verksamheter att öka sina insatser med samordning kring prioriterade behovsgrupper? - Insatserna ska vara ett led i att öka samverkan mellan våra partners. Initiativ har tagits från Karlstads kommun, IFA i samarbete med Arbetsförmedlingen att samordna verksamhet för unga, år, som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten i målgruppen år har från augusti 2008 till augusti 2009 ökat med 72.9 %. Detta innebär att inflödet ökat kraftigt och målgruppen bedöms, i början av oktober 2009, bestå av cirka 150 ungdomar. Alla tecken tyder på att ökningen fortsätter om än i något långsammare takt. Det ökade inflödet gör att parterna inte hinner jobba tillräckligt intensivt med att slussa ut ungdomarna till egen försörjning eller studier i den takt som man gjort tidigare. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med arbetsförmedlingen, enligt respektive lagstiftning, ett gemensamt ansvar för arbetslösa ungdomar år. Det övergripande gemensamma målet är att så många ungdomar som möjligt ska hitta en egen försörjning från den dag man blev inskriven på arbetsförmedlingen. Enligt lagstiftningen pågår inget aktivt arbete från Arbetsförmedlingen den första 90 dagarna innan Ungdomsgarantin börjar gälla. Samarbete förekommer idag, mellan myndigheterna, även om det inte är samordnat på ett organiserat sätt. Det ökade trycket inom myndigheterna har gjort att all tid går till den egna myndighetens ordinarie arbete. För att förhindra att ökningen av antal arbetslösa ungdomar ska utmynna i en fortsatt ökad arbetslöshet och därmed ett senare ökat utanförskap behöver arbetet med ungdomar samordnas och förstärkas. En sådan samordning och förstärkning skulle kunna ske i JobbTorg. Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1A Stadsträdgården Karlstad

2 2(7) Tänkt upplägg presenterades på beredningsgruppens möte i september och förslaget tillstyrktes med tillägget att övriga kommuner har möjlighet att skissa på liknande förslag för beslut i styrelsen. Uppdrag Styrelsen beslutade att: Tillstyrka intentionen i förslaget om JobbTorg för Karlstads ungdomar år inskrivna på IFA och på Arbetsförmedlingen. Övriga kommuner kan inkomma med ansökan om liknande lokal verksamhet Uppdra år ansvarig tjänsteman att, i samarbete med IFA och Arbetsförmedlingen, utforma ett mer utvecklat beslutsunderlag i form av en utförlig projektbeskrivning till nästa styrelse Samspelet finansierar 1,0 tjänst för samordnare, inklusive omkostnader, och bidrar även med viss finansiering för deltagaraktiviteter till det team där Arbetsförmedlingen och IFA tillsätter vardera 1,0 tjänst från egna medel. Uppdraget innebär att teamet på 3, 0 tjänst från dag ett ska, tillsammans med deltagaren, identifiera behov och samordna gemensamma insatser mot målet egen försörjning. Annonsering till tjänsten kan ske omedelbart för att komma igång tidigt med verksamheten. Målgrupp Ungdomar år vilka bor i Karlstad samt är inskrivna på arbetsförmedlingen och/eller IFA (avdelningen för integration, försörjning och arbete), Karlstads kommun. Varje ungdom kan vara maximalt 90 dagar i JobbTorg. Den som får arbete eller utbildning före 90 dagar avslutas direkt. Syfte med JobbTorg Syftet är att parternas samlade resurser ska användas på ett effektivt sätt för att förhindra långvarigt beroende av offentlig försörjning. Redan dag 1 när en ungdom inskrivs både hos Arbetsförmedlingen och på IFA, Karlstads kommun, ska JobbTorg börja arbeta med att slussa deltagaren mot studier alternativt arbete. Jobb Torg blir ett stöd redan från första dagen med adekvata insatser istället för att den inskrivna ska få vänta 90 dagar innan Ungdomsgarantin träder i kraft. Arbetet ska samorganiseras i en helhetssyn utifrån den enskilde individens behov av insatser mot hälsa och egen försörjning. Syftet med Samspelets insats i JobbTorg är att utifrån en samordnarroll vara smörjmedlet och kunna stödja samverkan i arbetet mellan involverade myndigheter.

3 3(7) I samordnarrollen ingår även att aktivt delta i det operativa arbetet med deltagaren i fokus samt att svara för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Mål Samverkansmål Målet är styrelsens uppdrag att organisera verksamheten JobbTorg så att teamet från dag 1 tillsammans med deltagaren kan identifiera behov och därefter samordna gemensamma insatser mot deltagarmålet egen försörjning. Effektivitetsvinster fås genom samordningen av två myndigheter och samhällsekonomiska vinster uppnås genom minskat försörjningsstöd. Deltagarmål Målet är att deltagaren bereds en grund för ökade möjligheter till anställning eller studier, helt eller delvis, för att uppnå egen försörjning. Deltagaren får genom sin individuella handlingsplan stöttning med samordnad rehabilitering för att närma sig målet arbete eller studier. 30 % av ungdomarna ska efter tiden i JobbTorg, maximalt 90 dagar, vara i arbete eller utbildning. Övriga 70 % ska efter tiden i JobbTorg aktiveras i Ungdomsgarantin och ha en planering för aktivitet exempelvis praktik. Organisation Tre heltids tjänster ska arbeta med JobbTorg varav två tjänster redan finns, den ena på arbetsförmedlingen och den andra på IFA. Eventuellt kan någon av tjänsterna delas för bättre kontinuitet i arbetet. Den tredje tjänsten, vilken inte ska vara delad, finansieras av Samspelet och har en samordnande funktion. Samordnarrollen innebär att samordna arbetet mellan Arbetsförmedling och IFA i Karlstads kommun så att nya arbetsmetoder skapas där samverkan mellan myndigheter främjas. Administrativt innebär arbetet bland annat den uppföljning och utvärdering som krävs för arbete i Samordningsförbund. Att arbeta operativt med inskrivna deltagare i projektet ingår även i uppdraget. Det är ett relationsbaserat arbete med deltagaren i fokus där var och en ska ha sin individuella plan mot målet arbete/studier. Samordnaren arbetar i ett team tillsammans med personal från IFA och Arbetsförmedlingen, men är även en del i Samspelets verksamhet. Tjänsten placeras på IFA, Karlstads kommun. Inskrivning i JobbTorg Varje ungdom år som finns inskriven på Arbetsförmedlingen och på IFA kommer från inskrivningsdagen att delta i JobbTorg.

4 4(7) Varje deltagare ska vara inskriven i AMEA-systemet på IFA, Jobbcenter för att täckas av kommunens försäkringar. Remitteringen ske alltså inte via Samspelets handläggargrupp som är brukligt i projekt finansierade via Samspelet. Sekretess Genom deltagarens godkännande tillåts sekretessen att brytas mellan parterna så att adekvat information kan delges remittenten, handläggare och samordnare. Sekretesslättanden gäller endast under aktuell tid i JobbTorg. Deltagaren har eget ansvar att förmedla nödvändig information till samordnare/coach och remittent. Varje part ansvarar för dokumentationen enligt den egna myndighetens rutiner och lagstiftning. Antal personer Beräkningen är att max 150 personer kan delta samtidigt. Jämställdhet Utgångspunkten för alla aktiviteter som finansieras av Samordningsförbundet Samspelet är att försöka uppnå så jämn könsfördelning som möjligt. Men i JobbTorg kommer inte jämställdhet prioriteras i fördelat antal utan fokus är på lika behandling oavsett kön och etnicitet. Verksamhetsbeskrivning Lokalisering JobbTorg är ingen fysisk plats eller någon ny verksamhet utan en samordning av myndigheternas ordinarie arbete med ungdomar år. Samordningen sker i första hand genom den nya tjänsten som finansieras av Samspelet. Tvärprofessionellt team med Samverkan Det individuella samtalet är grunden för att kunna samordna befintliga resurser och coacha deltagaren mot sitt mål. Teamet är resursen för behovsgrupperna, men i samordningen ingår även att se till förbundets övriga parters möjliga resurser. En koppling kommer att ske till Ungdomshälsan som är under uppbyggnad, Tanken är en samordning mellan verksamheterna för upparbetning av snabbare ingångar om behov finns. Även andra resurser kan knytas till JobbTorg vid behov. JobbTorg är en enhet som genom legitimitet ska samordna och utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt för samverkan.

5 5(7) Arbetsmetoder Arbetet byggs på individuella samtal kring kartläggning och resursinventering, vägledning av stödjande karaktär samt coachning till och under arbetsträning/praktik. JobbTorg ska stärka deltagarens sociala kompetens, motivera och aktivera för ökat självförtroende samt stödja individen att hitta sina inre resurser och att ta ansvar för sitt liv. Arbetet bedrivs individuellt och i olika gruppverksamheter. Teamet har i uppgift att motivera, ge stöd och feedback på vägen till målet arbete/studier samt upprätta en, för parterna, gemensam handlingsplan.. Obligatoriskt deltagande efter individens förmåga ingår som ett viktigt inslag för att uppnå personlig utveckling och ökad möjlighet till egen försörjning. Närvaro ska registreras i enlighet med parternas uppföljningssystem för försörjning. Deltagararbetet sker både individuellt och i grupp. Arbetet bedrivs i enlighet med case-management med individen i centrum. Ett kognitivt förhållningssätt och supported employment är grunderna för arbetet. Utifrån deltagarens behov och teamets samlade bedömning kan följande erbjudas: Kvalificerade utredningar, Terapeutiskt samtalsstöd i olika former Hälsobedömning, friskvård Arbetsförmågebedömning Arbetsträning/praktik i reell miljö Föreläsningar Arbetsgång Blankett om samtycke ska skrivas redan dag 1. Direkt därefter påbörjas den kartläggning som kommer ligga till grund för de insatser som behöver sätts in. Teamet organiserar sitt arbete i en, för deltagaren individuell handlingsplan, där parterna har ett gemensamt ansvar tillsammans med deltagaren. JobbTorg s uppdrag är att från dag 1 utreda och bedöma individens behov, samordna rehabiliteringsinsatser samt vara stödjande i processen mot studier eller arbete. Om deltagaren finns kvar i JobbTorg till och med dag 90 ska deltagaren överflyttas till Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med Ungdomsgarantin. Förväntat resultat Att tidigt kunna fånga ungdomar för att med samordnade resurser stödja dem mot målet studier alternativt arbete. Resultatet blir en minskad arbetslöshet bland ungdomar och en minskad risk att hamna i långdraget bidragsberoende. Det innebär en vinst för deltagaren och för samhället genom minskade kostnader för offentlig försörjning.

6 6(7) Projekttid Projektering med förberedande insatser startar under oktober 2009 vilket innefattar rekrytering av samordnare samt förberedelser inför projektstart. Projektet startar i mitten av november 2009 och beräknas pågå under en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning. Lyckade insatser ska, mot slutet av projekttiden, överföras som en del i någon eller några av parternas ordinarie verksamhet. Diskussion bör ske fortlöpande under projekttiden i beredningsgrupp och styrelse. Projektplats IFA, Karlstads kommun Projektägare IFA, Karlstads kommun Processägare Samordningsförbundet Samspelet genom ansvarig tjänsteman Styrgrupp Beredningsgruppen, Samspelet Referensgruppsarbetsgrupp Referensarbetsgruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, IFA och Samspelet tillsammans med samordnaren för JobbTorg. Uppföljning /utvärdering Individnivå Kvalitativ utvärdering: Varje deltagare ska vid start och avslut skatta sin egenupplevda hälsa enligt Samspelets hälsoindex. Kvantitativ utvärdering: Aktivitet och deltagare ska registreras och följas upp i SUS (System för uppföljning och samverkan) och i DIS (deltagare i samverkan), vilket är numeriska mätningar för att bland annat se om deltagaren går ut i arbete, studier, får ändrat försörjningsstöd etc.

7 7(7) Projektnivå Delrapportering ska ske till styrgruppen efter 3 och 6 månader. Därefter varje halvår om inte annat beslutas under arbetets gång. Rapportering sker kontinuerligt till Samspelets styrelse. Avstämning kommer att ske i referensarbetsgruppen varje månad samt vid behov. Kvantitativ utvärdering med kvalitativ öppen fråga Varje deltagare ska utvärdera gjorda insatser genom en kvantitativ enkät som bygger på validerade frågor i QPS Nordic 1 med tillägget av en kvalitativ öppen tilläggsfråga där deltagaren har möjlighet att i ord förmedla vad som varit bra och vad som kan förbättras. Budget 2009 oktober-december I heltidstjänst kr (inkl sociala avgifter) Dator, telefon Kontorshyra Kompetensutveckling Aktivitetspengar till deltagare Totalt kr kr kr kr kr kronor Årsbudget 1 heltidstjänst (inkl sociala avgifter) kr Dator, telefon Kontorshyra Kompetensutveckling Aktivitetspengar Köp av bedömningar/kompetenser av olika slag Totalt kr kr kr kr kr kronor Meta Fredriksson-Monfelt ansvarig tjänsteman 1 Dallner,M., Lindström, K., Elo, A-L., Skogstad, A., Gamberale, F., Hottinen, V., Knardahl, S. & Örhede, E. (2000). Användarmanual för QPSNordic. Stockholm: Arbetslivsrapport Nr. 2000:19. Nordiska Ministerrådets publikationsserie Nord.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehåll

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Goda resultat och framtidsfokus

Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörn redovisar 2012-2 Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörns resultat november 2009 december 2011 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projekt SAM- Samverkan för arbetsåtergång Delrapport juni 2012 Datum: 2012-06-14 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Samverkan för arbetsåtergång SAM Rapportering

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer