Bostad först - modell för boendestöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostad först - modell för boendestöd"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele, Sociala nämndernas förvaltning Åsa Sundgren-Häggberg, proaros Fritid och Familj Peter Storm, proaros Fritid och Familj Individ och familjenämnden Bostad först - modell för boendestöd Förslag till beslut Individ och familjenämnden beslutar att: - Godkänna förvaltningens förslag till modell för boendestöd och uppföljning. - Boendestödet utformas som ett uppdrag till proaros. - Arbetet med Bostad Först följs upp och utvärderas efter två år. Ärendebeskrivning Nämnden beslutade 2011 att en modell för Bostad Först skulle utvecklas. Inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap mellan nämnden och Västerås Stadsmission och Socialkontor Vuxen togs en modell fram. Modellen skulle vara ett komplement till övriga boendeformer och ingå i konceptet En väg in och i samarbetsavtalet med fastighetsägarna i Västerås. Då inga lägenheter tilldelats för Bostad Först och att det inte sågs som realistiskt att samarbetsavtalet skulle tillföra den omfattning av bostäder för sociala ändmål som är nämndens behov, beslutade nämnden att uppdra åt Fastighetskontoret att köpa in 10 lägenheter till Bostad Först. En fortsatt dialog har förts med Stadsmissionen om att bedriva boendestödet mm inom ramen för partnerskapet, men Stadsmissionen meddelade nämnden i september att man väljer att tacka nej till att ingå (2014/799-IFN-700). Då det varit angeläget för nämnden att Bostad Först kommer igång beslutades ( ) att Socialkontor Vuxen får i uppdrag att rekrytera personal och arbeta fram en modell och rutiner för boendestöd och uppföljning. När arbetet kommit igång fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur verksamheten ska kunna överföras till en utförare under 2015 då boendestöd inte är myndighetsutövning. Förvaltningen har tillsammans med Socialkontor Vuxen utarbetat en modell för boendestöd. Den beskriver bakgrund, innehåll och hur den ska följas upp. Förvaltningen föreslår att modellen och arbetssättet ska följas upp och utvärderas efter två år. Att utveckla det dagliga arbetet och rutiner är påbörjat och kommer vara en fortlöpande process under dessa två år, där lärande och utveckling blir självklara inslag. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2014/806-IFN-715 Förvaltningen har föreslagit en budget för boendstödet. Om modellen vid utvärderingen skulle visa goda effekter finns möjlighet att utöka antalet personer som skulle kunna erbjudas Bostad Först inom budgetramen. Erfarenheter från andra håll gällande Bostad Först är bl a vikten av att det finns en hög tillgänglighet till personal i början. Även på icke kontorstid. Andra betydelsefulla faktorer för framgång är att utveckla samverkan och samordning utifrån brukarnas behov liksom att kunna erbjuda stöd och hjälp snabbt vid behov. Förvaltningen bedömer att proaros har goda förutsättningar att svara upp mot de behov som finns och att verksamheten genom möjligheten att kunna kombinera olika former av stöd kan bidra till positiva synergieffekter för målgruppen. Sociala nämndernas förvaltning har den 26 september 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Bostad Först modell för boendestöd och uppföljning

3 1 Diarienr /806-IFN Rev Sociala nämndernas förvaltning Patrik Kalander Individ och familjenämnden Bostad Först modell för boendestöd och uppföljning 1. Syfte och bakgrund Individ och familjenämnden utredde 2009 om Housing First skulle kunna vara något för Västerås. I samband med att handlingsplan mot hemlöshet som antogs i oktober 2011 beslutades att en Västeråsmodell skulle utvecklas. Syftet med Bostad Först ska vara, att varaktigt minska antalet hemlösa genom att personer i hemlöshet ska erhålla bostad och kunna behålla en lägenhet med eget kontrakt. Bostad Först skulle vara en del i strategin för att motverka hemlöshet. Ett förslag utarbetades ihop med Västerås Stadsmission inom ramen för idéburet offentligt partnerskap. Modellen skulle utgöra ett komplement till övriga boendeformer och ingå i konceptet En väg in ett samarbetsavtal mellan fastighetsägarna Västerås och Västerås stad som innebär att fastighetsägarna erbjuder staden lägenheter för uthyrning till personer som av särskilda skäl är utestängda från den vanliga bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget Mimer, stadens fastighetskontor och fastighetsägare som kan tänka sig att upplåta lägenheter var också delaktig i framtagande av modellen. Bostadssituationen i Västerås har under de senaste åren kännetecknats av stor efterfrågan och en liten tillgång på små lägenheter och lägenheter har därför inte tilldelats för ändamålet. På grund av detta tog Individ och familjenämnden beslut i november 2013 om att fastighetskontoret ska köpa in 10 mindre lägenheter för ändamålet. Pga förändrade förhållanden i verksamheten beslutade Västerås Stadsmission under augusti 2014 att inte åta sig att delta i Bostad först enligt tidigare utarbetad modell. Individ och familjenämnden beslutade i oktober 2014 att starta upp Bostad först i egen regi på Socialkontor Vuxen. Att utveckla en modell och rutiner för boendestöd och därefter överlämna åt en utförare att tillhandahålla stödet. Övrig bakgrund och utgångspunkter Den modell av Housing first som implementeras i Sverige är en light-variant av den ursprungliga modell som utvecklats i USA och Canada och kallas Bostad Först. En av de viktigaste skillnaderna från originalmodellen är att personer i den svenska modellen erbjuds ett andrahandskontrakt under en inledningsperiod 9-24 månader istället för ett förstahandskontrakt. En annan skillnad är att den boende i Bostad Först modellen inte erhåller ett systematiskt individuellt anpassat boendestöd. Modellerna kan skilja sig mellan olika orter. Modellen innebär en bondelösning i form av normala lägenheter i det reguljära boendebeståndet med någon form av hyresavtal upprättat mellan fastighetsägare, socialtjänsten och hyresgäst. Boendet är inte villkorat utifrån krav på ID: p_9_bostad Först modell för boendestöd och uppföljning dotx

4 2 (6) deltagande i någon form av behandling eller nykterhet. Det som är villkorat är att hyresgästen måste betala hyran, följa allmänna ordningsregler för hyresgäster och träffa sin kontaktman (ofta kallad vägledare) en gång i veckan. En viktig utgångspunkt är att så långt som möjligt följa klientens önskemål om typ av boende och placering. Utvärderingar Det finns endast två utvärderingsrapporter gällande modellen (Källmén & Blid 2013 och Kristiansen 2013). Dessa är en utvärdering från Stockholm och en kvalitativ utvärdering av brukarnas upplevelser i Helsingborg. Studien från Stockholm visade att majoriteten av dem i Bostad Först efter två år bodde kvar i sina lägenheter och skattade sin boendesituation som mer normal än de i en boendetrappmodell (personer kvalificerar sig vidare i steg i en bestämd ordning med start från t ex härbärge). Socialstyrelsen I samband med revidering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården ansåg en konsensuspanel att fördelarna med modellen är att ett ordnat boende kan vara en plattform för att göra det möjligt för personer att arbeta med andra problemområden. Att ha en egen dörr, att kunna stänga om sig, ökar välbefinnandet. I modellen är det också möjligt att vara ärlig runt sin grundproblematik eftersom man inte riskerar utskrivning så länge man är en god hyresgäst. Det kan leda till att man söker adekvat hjälp och behandling. De krav som finns i modellen kan också fungera som ett stöd och som en utgångspunkt för dialog kring livsområden som är viktiga i samhället. Några av de nackdelar panelen lyfte fram vara att det kan vara lättare att fortsätta missbruka i eget boende utan insyn. Det finns också risk att man inte går vidare från denna form av boende till frivilliga behandlingsinsatser. Möjligheten att välja bort stödinsatser kan också öka risken för vräkning. Flera i panelen lyfte att stödinsatser i boendet är avgörande för att lyckas. Panelen bedömde att insatsen kan bidra till ökad boendestablitet och förbättrad funktionsförmåga för de flesta personer som får insatsen. Förutsättningar för att modellen ska fungera enligt flera i planelen är att den enskilde får rätt utformat och samordnat stöd i form av Case management och ACT-team. Det är viktigt med individuella lösningar och hög tillgänglighet till kontaktpersonen. Det behövs kompetent personal som kan motivera till behandling. Modellen förutsätter tillgång till lägenheter, att hyresvärdar i större utsträckning godtar hyresgäster med känd social problematik. Case Management, boendestödjare Det finns fyra huvudsakliga modeller för Case Management (CM). Dels två standardmodeller Mäklarmodell (Brokerage) och Generalist-modell. ACT-modell (arbetet bedrivs i multidisciplinära team) och Resursmobiliseringsmodell (Strengths model). Grundläggande syftet med Case management är att stötta människor att skaffa de färdigheter, talanger och mobilisera den inneboende kraft som behövs för att de ska kunna möta, hantera och lösa de problem som de dagligen möter i sitt liv. Case management fokuserar därför på det som händer i det dagliga livet som t ex arbete, bostad, familj och fritid. I Case management enligt Resursmobiliseringsmodellen är de bärande principerna (enl Charles Rapp, The Strengths Model, 2012) 1. Fokus ligger på individens förmågor och möjligheter. 2. Relationen mellan Case managern och klienten är central och nödvändig för att lyckas i rehabiliteringsprocessen.

5 3 (6) 3. Insatser i form av åtgärder bygger på klientens självbestämmande vad gäller form, innehåll och inriktning på insatsen. 4. Samhället ses som en uppsjö av resurser och inte som ett hinder. Case managern uppmuntrar samverkan mellan olika aktörer i syfte att främja klientens rehabilitering. 5. Intensivt uppsökande verksamhet är det arbetssätt som föredras. Dvs arbetet bedrivs utanför kontorsmiljö. Krisberedskap finns dagtid, men kan organiseras även på icke-kontrostid. 6. Personer som lider av svåra psykiska sjukdomar kan fortsätta att lära och växa samt förändras. Missbruk eller psykisk sjukdom är enbart en sida av klientens liv. Övrigt som kännetecknar CM enl modellen är att varje CM har ca klienter. Antalet bör inte överstiga 20. Klienterna kan ha svåra/komplexa problem. Mindre sällan finns krisberedskap på icke kontorstid. CM tittar framåt och betonar styrkor och jobbar mobiliserande. CM är en lots och dörröppnare. Västerås arbete ska bygga på principerna i Resursmobiliseringsmodellen. Målgrupp Män och kvinnor i hemlöshet, som utöver hemlöshet också har annan social eller psykosocial problematik. Personen ska ha uttryckt en uppriktig vilja till förändring av sin situation. Personen ska vara skriven i Västerås sedan minst två år tillbaka. Personen ska tidigare ha varit aktuell för boendeinsatser inom socialtjänsten men inte lyckats fullfölja planeringen pga felaktigt stöd i boendet. Boende En tanke med Bostad Först är att personer i hemlöshet ska kunna få ett boende med eget kontrakt. Genom stadens samarbetsavtal med fastighetsägarna kan staden få tillgång till och hyra ut hyreslägenheter i andra hand till sociala ändamål. Efter 12 månader har de boende möjlighet att överta hyreskontraktet. Personen kan då få ett boendestödsavtal under ytterligare 12 månader. Detta avslutas därefter om boendet fungerar bra. Individ och familjenämnden har uppdragit åt fastighetskontoret att för nämndens räkning köpa in 10 bostadsrättlägenheter till ändamålet bostad först. Det är inte möjligt för personer som får bostad i fastighetskontorets bostadsrätter att överta ägandet. Däremot kommer personen med tiden att få ett starkare besittningsskydd. De personer som betalar av på ev hyresskulder och i övrigt sköter sitt boende förbättrar sina möjligheter att söka annan bostad. Socialkontor vuxen arbetar kontinuerligt för att personer som bor i fastighetskontorets lägenheter ska kunna flytta vidare till bostäder med egna kontrakt. En dialog förs med Mimer, om att inom ramen för det samverkansavtal och kvot för tilldelning av lägenheter få tillgång till några lägenheter för Bostad Först. Initialt ska 10 personer kunna erbjudas Bostad Först. Urval Socialkontor Vuxen ansvarar för urval av de personer som kan vara aktuella för Bostad Först. Flera av de hemlösa har haft kontakt med Västerås Stadsmission. Verksamheten har god personkännedom och är en viktig resurs och samverkanspartner i arbetet med hemlösa. En samrådsfunktion skapas mellan Socialkontor vuxen och Västerås Stadsmission där urval av personer som kan vara aktuella för Bostad Först

6 4 (6) aktualiseras. Kontaktperson från Västerås stadsmission och socialsekreterare på Socialkontor Vuxen träffar tillsammans den enskilde för intervju och planering. Om och när en utförare av boendestödet finns ska kontaktperson medverka i intervju och planering. Beslut om bistånd Socialsekreterare genomför utredning och fattar biståndsbeslut. Vårdplan upprättas i samråd mellan den boende och socialsekreterare. En individuell planering utarbetas mellan den enskilde och boendestödjaren/utföraren. Tillsammans med hyresgäst ska boendestödjare samarbeta med fastighetsägaren/ bostadsrättsföreningen. Den boende ska få stöd som möjliggör att leva upp till de krav som ställs på hyresgäster. Metod Boendestödjarna ska vara det direkta stödet till den enskilde. Boendestödjarna arbetar enligt beskriven Case management modell och ska ha en tät, stödjande och samordnande funktion före, under och efter inflyttningen. Hög tillgänglighet under kontorstid och kontinuitet är viktigt liksom relationsskapande aktiviteter. Individuellt stöd kan handla om; Förberedelser inför inflytt som möjliggör ett störningsfritt boende Att kunna ta hand om hushåll Hantera vardagsekonomi, försäkringar och hyra. Utveckla fritidsaktiviteter och motverka ensamhetsproblematik. Stöd i att finna sysselsättning och utbildning. Stöd i myndighetskontakter, företag; vid samtal, möten, skriva papper mm Stöd i kontakt med vårdgivare för somatisk, psykiatrisk eller psykosocial behandling och att fullfölja insatserna. Vid behov upparbeta nya kontakter Samverka med civilsamhället, föreningar, kyrkor och andra organisationer utifrån de boendes intressen, möjligheter och behov. Boendestödjarna och den boende gör en individuell planering av vilket stöd som behövs och vilka aktörer boendestödjaren och den boende behöver samverka med och beskriver hur stödet ska se ut i det egna boendet och vem som gör vad, när och hur. Socialsekreterare ansvarar för uppföljningen av insats. Om det blir avbrott i planeringen eller om den boende misslyckas med att leva upp till de krav som ställs på hyresgäster ansvarar socialsekreterare på Socialkontor Vuxen för eventuellt beslut om att avbryta boendet. Boendestödjaren ger stöd och praktisk hjälp vid avflyttning såsom t ex flytt och magasinering. Stödet ska ske på frivillig basis och varar så lång tid som personen har behov av det och vill ta emot det. Villkor Utöver att hyresgästen måste betala hyran, följa allmänna ordningsregler för hyresgäster är boendet villkorat med att den boende måste träffa sin kontaktman/case manager/ boendestödjare en gång i veckan. 2. Effektmål 2.1 Varaktigt minska antalet hemlösa

7 5 (6) Mätbarhet: Antalet hemlösa som minskar genom att komplettera strategin mot hemlöshet med Bostad Först. Kommentar: Det är en övergripande målsättning. Antal personer som ej längre är hemlösa. För att bli aktuell för Bostad Först uppfylls kriterierna för hemlöshet enl socialstyrelsens definition. Personer ska ha varit skrivna i Västerås i två år. Dessa har inte klarat boendetrappa eller vårdkedja och kvalificerar sig inte för träningslägenhet. 2.2 Antalet hemlösa som genom Bostad Först får eget kontrakt Mätbarhet: Antalet personer som får eget kontrakt och kvarboendetid/stabilitet. Kommentar: Kvarboende/boendestabilitet är målet. Kvarboende/boendestabilitet i fastighetskontorets lägenheter över två år. 2.3 Bostad först leder till återhämtning, integration och rehabilitering Mätbarhet: Fakta. Upplevelser/brukarnytta. Kommentarer: Personer i hemlöshet ska få en ökad livskvalitet. Stärkta och utvecklade egna resurser hos den boende. Minskat behov av stöd över tid och ökad självständighet. 2.4 Organisatoriskt lärande och utveckling. Mätbarhet: Vilka insatser och arbetsmetoder i modellen är verkningsfulla och för vilka. Skillnader mot den vårdkedjemodell som i huvudsak tillämpas. Kan man se skillnader och/eller likheter mellan de som får Bostad Först och de som får träningslägenhet. Vad utifrån målgrupp och arbetssätt behöver utvecklas ytterligare. 3. Planerad tid, budget och aktiviteter för projektet Individ och familjenämnden har i sina beslut inte begränsat Bostad Först till att vara ett tidsbegränsat projekt. Bostad Först är en light-modell av Housing First och som sådan inte utvärderad i någon större omfattning. Det saknas evidens även om metoden verkar lovande. Utifrån detta ska Bostad Först i Västerås ses som ett projekt för att prova metoden med 10 personer under två år för att därefter göra en utvärdering utifrån syfte och mål. Planeringen avser perioden till Budget exkl utvärdering är kr per år under 2015 och Övrig planering, ansvar och uppföljning Styrgrupp En styrgrupp med ledning från Socialkontor Vuxen, Strategienhet och Utförare svarar för att uppföljning sker fortlöpande för att säkerställa det dagliga stödet och samverkan inom ramen för boendekonceptet. Case manager/boendestödjare och Socialsekreterare Lärande av andra kommuner som jobbat med Bostad först genom besök och dialog. Nätverkande. Påbörjas november Utveckla rutiner för hur personer aktualiseras. Kontakt med Västerås stadsmission, härbärgen/akutboenden, förhandsbedömningar, om Mimer

8 6 (6) medverkar undersöka om förhandsbesked kan lämnas, intervju med personer som aktualiseras för Bostad först. Stötta de boende att skaffa de färdigheter, talanger och mobilisera den inneboende kraft som behövs för att de ska kunna möta, hantera och lösa de problem som de dagligen möter i sitt liv. Sedvanlig utredning görs av socialsekreterare. Kompletteras med ASI-intervju. Biståndsbeslut fattas. Utföraren gör en genomförandeplan (individuell planering) inkl behov av annat stöd. T ex kontaktperson. Uppföljning av insatsen sker av socialsekreterare. Stödet förs efter beslut i december av Individ och familjenämnden över till utförare efter årsskiftet Information och förankring Chefer och företrädare för socialkontoren, proaros, primärvården, psykiatrin, kriminalvården, budget- och skuld, Västerås stadsmission samt brukarorganisationer erhöll information 16 september 2014 om Bostad Först i september. Dessa intressenter är viktiga för målgruppen och projektet. En fortsatt information och dialog med dessa och andra behövs. Nästa möte april Ansvariga är styrgruppen. Information och förankring i personalgruppen på Socialkontor vuxen och Socialkontor ekonomi (vuxen och utredning). December Case manager/boendestödjare ansvarar. Information hos utförare. Vintern 15. Case manager/boendestödjare ansvarar. Information och förankring hos utförare efter beslut av Individ och familjenämnd. Avtal/uppdrag till utförare. Strategi- och beställarverksamheten ansvarar. Socialkontoret medverkar i att överföra kunskap och koncept. Uppföljning Uppföljning sker löpande i styrgruppen. Utförare ansvarar för skriftlig rapportering inkl ekonomisk uppföljning halvårsvis. Första rapporten juni Utvecklingen redovisas löpande för Individ och familjenämnden samt som en slutrapport efter två år. Utvärdering Bostad Först utvärderas efter två år för att följa upp målen.

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer Tillfälliga lösningar för permanenta behov Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer ISBN 978-91-85999-90-3 Artikelnr 2009-126-3 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

VERDANDI ÖREBROKRETS BOSTAD FÖRST

VERDANDI ÖREBROKRETS BOSTAD FÖRST Under arbete Bostad Först Örebromodellen VERDANDI ÖREBROKRETS BOSTAD FÖRST Januari 2015 Författare: Pia Aronsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Från trappstegsmodellen till Bostad Först...

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011

1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2012-01-31 Tid 2012-01-31, Kl 19:00 Plats Xenter Konferensrummet Ärenden Justering 1 Muntlig information om studieresa till Wales 2 Muntlig information om

Läs mer

Förord. Tullinge i juni 2005. Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn

Förord. Tullinge i juni 2005. Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn 1 Förord En egen bostad, är det en grundläggande rättighet för en individ i det svenska samhället? På senare år har bostadsföretagens och fastighetsägarnas krav på bostadssökande hårdnat. Den grupp individer

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient

Bostad först. Skräddarsytt stöd efter de boendes behov. Förändra relationen mellan stödperson och klient Mångfacetterat stödteam hjälper boende Göteborg. Sid 3 Bostad först är det bästa som hänt mig Helsingborg. Sid 12 Livet vände för Diana Örebro. Sid 18 Bostad först Forskaren Marcus Knutagård: Förändra

Läs mer

Slutrapport 2007 Rehabilitering i hemmet. Projekt inom Älvtomta hemvård. Åsa Erkers Projektledare

Slutrapport 2007 Rehabilitering i hemmet. Projekt inom Älvtomta hemvård. Åsa Erkers Projektledare Slutrapport 2007 Rehabilitering i hemmet Projekt inom Älvtomta hemvård Åsa Erkers Projektledare INLEDNING Kommunen har att vänta sig en åldrande befolkning med ett ökat behov av vård och omsorg. För att

Läs mer

Översyn av Umeå Socialtjänsts arbete med vuxna personer med missbruksproblematik.

Översyn av Umeå Socialtjänsts arbete med vuxna personer med missbruksproblematik. Översyn av Umeå Socialtjänsts arbete med vuxna personer med missbruksproblematik. Jan Brännström INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund till översynen 4 1.1 Några kommentarer till uppdraget 5 1.2 Prevention

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 Inledning... 3 Reglemente... 3 Kommunens ansvar... 3 Lagstiftning... 3

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Tacksamhet och osäkerhet

Tacksamhet och osäkerhet Tacksamhet och osäkerhet om erfarenheter av kommunalt kontrakt som väg till egen bostad Lars-Gunnar Krantz Eva Sennemark September 2007 Tacksamhet och osäkerhet om erfarenheter av kommunalt kontrakt som

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET Utvärderingsrapport juni 2008 Hemlöshetsprojekt Socialstyrelsen ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun Anders Arnsvik FoU-Nordväst Katarina Puiva FoU-Nordväst

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer