Bostad först - modell för boendestöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostad först - modell för boendestöd"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele, Sociala nämndernas förvaltning Åsa Sundgren-Häggberg, proaros Fritid och Familj Peter Storm, proaros Fritid och Familj Individ och familjenämnden Bostad först - modell för boendestöd Förslag till beslut Individ och familjenämnden beslutar att: - Godkänna förvaltningens förslag till modell för boendestöd och uppföljning. - Boendestödet utformas som ett uppdrag till proaros. - Arbetet med Bostad Först följs upp och utvärderas efter två år. Ärendebeskrivning Nämnden beslutade 2011 att en modell för Bostad Först skulle utvecklas. Inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap mellan nämnden och Västerås Stadsmission och Socialkontor Vuxen togs en modell fram. Modellen skulle vara ett komplement till övriga boendeformer och ingå i konceptet En väg in och i samarbetsavtalet med fastighetsägarna i Västerås. Då inga lägenheter tilldelats för Bostad Först och att det inte sågs som realistiskt att samarbetsavtalet skulle tillföra den omfattning av bostäder för sociala ändmål som är nämndens behov, beslutade nämnden att uppdra åt Fastighetskontoret att köpa in 10 lägenheter till Bostad Först. En fortsatt dialog har förts med Stadsmissionen om att bedriva boendestödet mm inom ramen för partnerskapet, men Stadsmissionen meddelade nämnden i september att man väljer att tacka nej till att ingå (2014/799-IFN-700). Då det varit angeläget för nämnden att Bostad Först kommer igång beslutades ( ) att Socialkontor Vuxen får i uppdrag att rekrytera personal och arbeta fram en modell och rutiner för boendestöd och uppföljning. När arbetet kommit igång fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur verksamheten ska kunna överföras till en utförare under 2015 då boendestöd inte är myndighetsutövning. Förvaltningen har tillsammans med Socialkontor Vuxen utarbetat en modell för boendestöd. Den beskriver bakgrund, innehåll och hur den ska följas upp. Förvaltningen föreslår att modellen och arbetssättet ska följas upp och utvärderas efter två år. Att utveckla det dagliga arbetet och rutiner är påbörjat och kommer vara en fortlöpande process under dessa två år, där lärande och utveckling blir självklara inslag. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2014/806-IFN-715 Förvaltningen har föreslagit en budget för boendstödet. Om modellen vid utvärderingen skulle visa goda effekter finns möjlighet att utöka antalet personer som skulle kunna erbjudas Bostad Först inom budgetramen. Erfarenheter från andra håll gällande Bostad Först är bl a vikten av att det finns en hög tillgänglighet till personal i början. Även på icke kontorstid. Andra betydelsefulla faktorer för framgång är att utveckla samverkan och samordning utifrån brukarnas behov liksom att kunna erbjuda stöd och hjälp snabbt vid behov. Förvaltningen bedömer att proaros har goda förutsättningar att svara upp mot de behov som finns och att verksamheten genom möjligheten att kunna kombinera olika former av stöd kan bidra till positiva synergieffekter för målgruppen. Sociala nämndernas förvaltning har den 26 september 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Bostad Först modell för boendestöd och uppföljning

3 1 Diarienr /806-IFN Rev Sociala nämndernas förvaltning Patrik Kalander Individ och familjenämnden Bostad Först modell för boendestöd och uppföljning 1. Syfte och bakgrund Individ och familjenämnden utredde 2009 om Housing First skulle kunna vara något för Västerås. I samband med att handlingsplan mot hemlöshet som antogs i oktober 2011 beslutades att en Västeråsmodell skulle utvecklas. Syftet med Bostad Först ska vara, att varaktigt minska antalet hemlösa genom att personer i hemlöshet ska erhålla bostad och kunna behålla en lägenhet med eget kontrakt. Bostad Först skulle vara en del i strategin för att motverka hemlöshet. Ett förslag utarbetades ihop med Västerås Stadsmission inom ramen för idéburet offentligt partnerskap. Modellen skulle utgöra ett komplement till övriga boendeformer och ingå i konceptet En väg in ett samarbetsavtal mellan fastighetsägarna Västerås och Västerås stad som innebär att fastighetsägarna erbjuder staden lägenheter för uthyrning till personer som av särskilda skäl är utestängda från den vanliga bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget Mimer, stadens fastighetskontor och fastighetsägare som kan tänka sig att upplåta lägenheter var också delaktig i framtagande av modellen. Bostadssituationen i Västerås har under de senaste åren kännetecknats av stor efterfrågan och en liten tillgång på små lägenheter och lägenheter har därför inte tilldelats för ändamålet. På grund av detta tog Individ och familjenämnden beslut i november 2013 om att fastighetskontoret ska köpa in 10 mindre lägenheter för ändamålet. Pga förändrade förhållanden i verksamheten beslutade Västerås Stadsmission under augusti 2014 att inte åta sig att delta i Bostad först enligt tidigare utarbetad modell. Individ och familjenämnden beslutade i oktober 2014 att starta upp Bostad först i egen regi på Socialkontor Vuxen. Att utveckla en modell och rutiner för boendestöd och därefter överlämna åt en utförare att tillhandahålla stödet. Övrig bakgrund och utgångspunkter Den modell av Housing first som implementeras i Sverige är en light-variant av den ursprungliga modell som utvecklats i USA och Canada och kallas Bostad Först. En av de viktigaste skillnaderna från originalmodellen är att personer i den svenska modellen erbjuds ett andrahandskontrakt under en inledningsperiod 9-24 månader istället för ett förstahandskontrakt. En annan skillnad är att den boende i Bostad Först modellen inte erhåller ett systematiskt individuellt anpassat boendestöd. Modellerna kan skilja sig mellan olika orter. Modellen innebär en bondelösning i form av normala lägenheter i det reguljära boendebeståndet med någon form av hyresavtal upprättat mellan fastighetsägare, socialtjänsten och hyresgäst. Boendet är inte villkorat utifrån krav på ID: p_9_bostad Först modell för boendestöd och uppföljning dotx

4 2 (6) deltagande i någon form av behandling eller nykterhet. Det som är villkorat är att hyresgästen måste betala hyran, följa allmänna ordningsregler för hyresgäster och träffa sin kontaktman (ofta kallad vägledare) en gång i veckan. En viktig utgångspunkt är att så långt som möjligt följa klientens önskemål om typ av boende och placering. Utvärderingar Det finns endast två utvärderingsrapporter gällande modellen (Källmén & Blid 2013 och Kristiansen 2013). Dessa är en utvärdering från Stockholm och en kvalitativ utvärdering av brukarnas upplevelser i Helsingborg. Studien från Stockholm visade att majoriteten av dem i Bostad Först efter två år bodde kvar i sina lägenheter och skattade sin boendesituation som mer normal än de i en boendetrappmodell (personer kvalificerar sig vidare i steg i en bestämd ordning med start från t ex härbärge). Socialstyrelsen I samband med revidering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården ansåg en konsensuspanel att fördelarna med modellen är att ett ordnat boende kan vara en plattform för att göra det möjligt för personer att arbeta med andra problemområden. Att ha en egen dörr, att kunna stänga om sig, ökar välbefinnandet. I modellen är det också möjligt att vara ärlig runt sin grundproblematik eftersom man inte riskerar utskrivning så länge man är en god hyresgäst. Det kan leda till att man söker adekvat hjälp och behandling. De krav som finns i modellen kan också fungera som ett stöd och som en utgångspunkt för dialog kring livsområden som är viktiga i samhället. Några av de nackdelar panelen lyfte fram vara att det kan vara lättare att fortsätta missbruka i eget boende utan insyn. Det finns också risk att man inte går vidare från denna form av boende till frivilliga behandlingsinsatser. Möjligheten att välja bort stödinsatser kan också öka risken för vräkning. Flera i panelen lyfte att stödinsatser i boendet är avgörande för att lyckas. Panelen bedömde att insatsen kan bidra till ökad boendestablitet och förbättrad funktionsförmåga för de flesta personer som får insatsen. Förutsättningar för att modellen ska fungera enligt flera i planelen är att den enskilde får rätt utformat och samordnat stöd i form av Case management och ACT-team. Det är viktigt med individuella lösningar och hög tillgänglighet till kontaktpersonen. Det behövs kompetent personal som kan motivera till behandling. Modellen förutsätter tillgång till lägenheter, att hyresvärdar i större utsträckning godtar hyresgäster med känd social problematik. Case Management, boendestödjare Det finns fyra huvudsakliga modeller för Case Management (CM). Dels två standardmodeller Mäklarmodell (Brokerage) och Generalist-modell. ACT-modell (arbetet bedrivs i multidisciplinära team) och Resursmobiliseringsmodell (Strengths model). Grundläggande syftet med Case management är att stötta människor att skaffa de färdigheter, talanger och mobilisera den inneboende kraft som behövs för att de ska kunna möta, hantera och lösa de problem som de dagligen möter i sitt liv. Case management fokuserar därför på det som händer i det dagliga livet som t ex arbete, bostad, familj och fritid. I Case management enligt Resursmobiliseringsmodellen är de bärande principerna (enl Charles Rapp, The Strengths Model, 2012) 1. Fokus ligger på individens förmågor och möjligheter. 2. Relationen mellan Case managern och klienten är central och nödvändig för att lyckas i rehabiliteringsprocessen.

5 3 (6) 3. Insatser i form av åtgärder bygger på klientens självbestämmande vad gäller form, innehåll och inriktning på insatsen. 4. Samhället ses som en uppsjö av resurser och inte som ett hinder. Case managern uppmuntrar samverkan mellan olika aktörer i syfte att främja klientens rehabilitering. 5. Intensivt uppsökande verksamhet är det arbetssätt som föredras. Dvs arbetet bedrivs utanför kontorsmiljö. Krisberedskap finns dagtid, men kan organiseras även på icke-kontrostid. 6. Personer som lider av svåra psykiska sjukdomar kan fortsätta att lära och växa samt förändras. Missbruk eller psykisk sjukdom är enbart en sida av klientens liv. Övrigt som kännetecknar CM enl modellen är att varje CM har ca klienter. Antalet bör inte överstiga 20. Klienterna kan ha svåra/komplexa problem. Mindre sällan finns krisberedskap på icke kontorstid. CM tittar framåt och betonar styrkor och jobbar mobiliserande. CM är en lots och dörröppnare. Västerås arbete ska bygga på principerna i Resursmobiliseringsmodellen. Målgrupp Män och kvinnor i hemlöshet, som utöver hemlöshet också har annan social eller psykosocial problematik. Personen ska ha uttryckt en uppriktig vilja till förändring av sin situation. Personen ska vara skriven i Västerås sedan minst två år tillbaka. Personen ska tidigare ha varit aktuell för boendeinsatser inom socialtjänsten men inte lyckats fullfölja planeringen pga felaktigt stöd i boendet. Boende En tanke med Bostad Först är att personer i hemlöshet ska kunna få ett boende med eget kontrakt. Genom stadens samarbetsavtal med fastighetsägarna kan staden få tillgång till och hyra ut hyreslägenheter i andra hand till sociala ändamål. Efter 12 månader har de boende möjlighet att överta hyreskontraktet. Personen kan då få ett boendestödsavtal under ytterligare 12 månader. Detta avslutas därefter om boendet fungerar bra. Individ och familjenämnden har uppdragit åt fastighetskontoret att för nämndens räkning köpa in 10 bostadsrättlägenheter till ändamålet bostad först. Det är inte möjligt för personer som får bostad i fastighetskontorets bostadsrätter att överta ägandet. Däremot kommer personen med tiden att få ett starkare besittningsskydd. De personer som betalar av på ev hyresskulder och i övrigt sköter sitt boende förbättrar sina möjligheter att söka annan bostad. Socialkontor vuxen arbetar kontinuerligt för att personer som bor i fastighetskontorets lägenheter ska kunna flytta vidare till bostäder med egna kontrakt. En dialog förs med Mimer, om att inom ramen för det samverkansavtal och kvot för tilldelning av lägenheter få tillgång till några lägenheter för Bostad Först. Initialt ska 10 personer kunna erbjudas Bostad Först. Urval Socialkontor Vuxen ansvarar för urval av de personer som kan vara aktuella för Bostad Först. Flera av de hemlösa har haft kontakt med Västerås Stadsmission. Verksamheten har god personkännedom och är en viktig resurs och samverkanspartner i arbetet med hemlösa. En samrådsfunktion skapas mellan Socialkontor vuxen och Västerås Stadsmission där urval av personer som kan vara aktuella för Bostad Först

6 4 (6) aktualiseras. Kontaktperson från Västerås stadsmission och socialsekreterare på Socialkontor Vuxen träffar tillsammans den enskilde för intervju och planering. Om och när en utförare av boendestödet finns ska kontaktperson medverka i intervju och planering. Beslut om bistånd Socialsekreterare genomför utredning och fattar biståndsbeslut. Vårdplan upprättas i samråd mellan den boende och socialsekreterare. En individuell planering utarbetas mellan den enskilde och boendestödjaren/utföraren. Tillsammans med hyresgäst ska boendestödjare samarbeta med fastighetsägaren/ bostadsrättsföreningen. Den boende ska få stöd som möjliggör att leva upp till de krav som ställs på hyresgäster. Metod Boendestödjarna ska vara det direkta stödet till den enskilde. Boendestödjarna arbetar enligt beskriven Case management modell och ska ha en tät, stödjande och samordnande funktion före, under och efter inflyttningen. Hög tillgänglighet under kontorstid och kontinuitet är viktigt liksom relationsskapande aktiviteter. Individuellt stöd kan handla om; Förberedelser inför inflytt som möjliggör ett störningsfritt boende Att kunna ta hand om hushåll Hantera vardagsekonomi, försäkringar och hyra. Utveckla fritidsaktiviteter och motverka ensamhetsproblematik. Stöd i att finna sysselsättning och utbildning. Stöd i myndighetskontakter, företag; vid samtal, möten, skriva papper mm Stöd i kontakt med vårdgivare för somatisk, psykiatrisk eller psykosocial behandling och att fullfölja insatserna. Vid behov upparbeta nya kontakter Samverka med civilsamhället, föreningar, kyrkor och andra organisationer utifrån de boendes intressen, möjligheter och behov. Boendestödjarna och den boende gör en individuell planering av vilket stöd som behövs och vilka aktörer boendestödjaren och den boende behöver samverka med och beskriver hur stödet ska se ut i det egna boendet och vem som gör vad, när och hur. Socialsekreterare ansvarar för uppföljningen av insats. Om det blir avbrott i planeringen eller om den boende misslyckas med att leva upp till de krav som ställs på hyresgäster ansvarar socialsekreterare på Socialkontor Vuxen för eventuellt beslut om att avbryta boendet. Boendestödjaren ger stöd och praktisk hjälp vid avflyttning såsom t ex flytt och magasinering. Stödet ska ske på frivillig basis och varar så lång tid som personen har behov av det och vill ta emot det. Villkor Utöver att hyresgästen måste betala hyran, följa allmänna ordningsregler för hyresgäster är boendet villkorat med att den boende måste träffa sin kontaktman/case manager/ boendestödjare en gång i veckan. 2. Effektmål 2.1 Varaktigt minska antalet hemlösa

7 5 (6) Mätbarhet: Antalet hemlösa som minskar genom att komplettera strategin mot hemlöshet med Bostad Först. Kommentar: Det är en övergripande målsättning. Antal personer som ej längre är hemlösa. För att bli aktuell för Bostad Först uppfylls kriterierna för hemlöshet enl socialstyrelsens definition. Personer ska ha varit skrivna i Västerås i två år. Dessa har inte klarat boendetrappa eller vårdkedja och kvalificerar sig inte för träningslägenhet. 2.2 Antalet hemlösa som genom Bostad Först får eget kontrakt Mätbarhet: Antalet personer som får eget kontrakt och kvarboendetid/stabilitet. Kommentar: Kvarboende/boendestabilitet är målet. Kvarboende/boendestabilitet i fastighetskontorets lägenheter över två år. 2.3 Bostad först leder till återhämtning, integration och rehabilitering Mätbarhet: Fakta. Upplevelser/brukarnytta. Kommentarer: Personer i hemlöshet ska få en ökad livskvalitet. Stärkta och utvecklade egna resurser hos den boende. Minskat behov av stöd över tid och ökad självständighet. 2.4 Organisatoriskt lärande och utveckling. Mätbarhet: Vilka insatser och arbetsmetoder i modellen är verkningsfulla och för vilka. Skillnader mot den vårdkedjemodell som i huvudsak tillämpas. Kan man se skillnader och/eller likheter mellan de som får Bostad Först och de som får träningslägenhet. Vad utifrån målgrupp och arbetssätt behöver utvecklas ytterligare. 3. Planerad tid, budget och aktiviteter för projektet Individ och familjenämnden har i sina beslut inte begränsat Bostad Först till att vara ett tidsbegränsat projekt. Bostad Först är en light-modell av Housing First och som sådan inte utvärderad i någon större omfattning. Det saknas evidens även om metoden verkar lovande. Utifrån detta ska Bostad Först i Västerås ses som ett projekt för att prova metoden med 10 personer under två år för att därefter göra en utvärdering utifrån syfte och mål. Planeringen avser perioden till Budget exkl utvärdering är kr per år under 2015 och Övrig planering, ansvar och uppföljning Styrgrupp En styrgrupp med ledning från Socialkontor Vuxen, Strategienhet och Utförare svarar för att uppföljning sker fortlöpande för att säkerställa det dagliga stödet och samverkan inom ramen för boendekonceptet. Case manager/boendestödjare och Socialsekreterare Lärande av andra kommuner som jobbat med Bostad först genom besök och dialog. Nätverkande. Påbörjas november Utveckla rutiner för hur personer aktualiseras. Kontakt med Västerås stadsmission, härbärgen/akutboenden, förhandsbedömningar, om Mimer

8 6 (6) medverkar undersöka om förhandsbesked kan lämnas, intervju med personer som aktualiseras för Bostad först. Stötta de boende att skaffa de färdigheter, talanger och mobilisera den inneboende kraft som behövs för att de ska kunna möta, hantera och lösa de problem som de dagligen möter i sitt liv. Sedvanlig utredning görs av socialsekreterare. Kompletteras med ASI-intervju. Biståndsbeslut fattas. Utföraren gör en genomförandeplan (individuell planering) inkl behov av annat stöd. T ex kontaktperson. Uppföljning av insatsen sker av socialsekreterare. Stödet förs efter beslut i december av Individ och familjenämnden över till utförare efter årsskiftet Information och förankring Chefer och företrädare för socialkontoren, proaros, primärvården, psykiatrin, kriminalvården, budget- och skuld, Västerås stadsmission samt brukarorganisationer erhöll information 16 september 2014 om Bostad Först i september. Dessa intressenter är viktiga för målgruppen och projektet. En fortsatt information och dialog med dessa och andra behövs. Nästa möte april Ansvariga är styrgruppen. Information och förankring i personalgruppen på Socialkontor vuxen och Socialkontor ekonomi (vuxen och utredning). December Case manager/boendestödjare ansvarar. Information hos utförare. Vintern 15. Case manager/boendestödjare ansvarar. Information och förankring hos utförare efter beslut av Individ och familjenämnd. Avtal/uppdrag till utförare. Strategi- och beställarverksamheten ansvarar. Socialkontoret medverkar i att överföra kunskap och koncept. Uppföljning Uppföljning sker löpande i styrgruppen. Utförare ansvarar för skriftlig rapportering inkl ekonomisk uppföljning halvårsvis. Första rapporten juni Utvecklingen redovisas löpande för Individ och familjenämnden samt som en slutrapport efter två år. Utvärdering Bostad Först utvärderas efter två år för att följa upp målen.

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

UTFORMNING AV BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLM

UTFORMNING AV BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLM SOCIALFÖRVALTNINGEN UT VECKLINGSENHETEN 04 BILAGA 2 SID 1 (7) 2011-09- UTFORMNING AV BOSTAD FÖRST I STOCK- HOLM PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL Projektet ska utveckla metoder för att stödja hemlösa personer i

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03 Bostad först i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Om Bostad först i Stockholms stad Del 1 2010-2013 3 årigt projekt. Avslutas 2013. Partnerskap mellan Stockholms stad Socialtjänst och Svenska Bostäder

Läs mer

Boendestöd missbruk - riktlinjer

Boendestöd missbruk - riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2016-01-08 SN 2016/0020.11.01 0480-453845 Socialnämnden Boendestöd missbruk - riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden fastställer

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Projekt Bostad först - en metod för stöd till långvarigt hemlösa personer med en psykosocial problematik

Projekt Bostad först - en metod för stöd till långvarigt hemlösa personer med en psykosocial problematik SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-17 Diarienummer SCN-2015-0096 Socialnämnden Projekt Bostad först - en metod för stöd till långvarigt hemlösa personer med en psykosocial problematik

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.2-68/2014 Sida 1 (7) 2014-04-24 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 25 910 Till Socialnämnden Lägesrapport

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Kontaktperson Enhetschef Jan Rönnberg Box 24156 104 51 Stockholm Tele: 508 10 000 vx Mail: jan.ronnberg@ostermalm.stockholm.se

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-01-12 SDN 2011-02-17 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för handläggning

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Case Management i Sävsjö kommun

Case Management i Sävsjö kommun Case Management i Sävsjö kommun Verksamhetsrapport 2010 2013-10-16 Eva Salomonsson Monica Lagerqvist Ann-Charlotta Lagerqvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Målgrupp 2 Arbetssätt

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Psykosociala stödinsatser. Boendeinsatser

Psykosociala stödinsatser. Boendeinsatser Psykosociala stödinsatser Boendeinsatser Boendestödsinsatser Boendeprogram Modeller för boendeinsatser som kombinerar stöd i boendet, boendestöd (som avser ett fysiskt boende) och vård och behandling Personellt

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Uppföljning av uppdrag Markörgatan, proaros

Uppföljning av uppdrag Markörgatan, proaros TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-22 Dnr: 2015/425-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Veronica Stare Individ och familjenämnden Uppföljning av

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Motverka långvarig hemlöshet

Motverka långvarig hemlöshet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Vilken målgrupp pratar vi om?

Vilken målgrupp pratar vi om? Bostadens betydelse för rehabilitering av personer med komplexa vårdbehov framgångsoch riskfaktorer RFMA konferens Mats Blid Lektor i socialt arbete Mittuniversitetet 2013-04-10 Vilken målgrupp pratar

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 Samverkansavtalet en samförståndslösning Syftet med samverkansavtalet är att skapa bra förutsättningar för tillgång på bostäder till de

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/245-IFN-753 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Förslag till beslut Individ

Läs mer

Boendestöd funktionsnedsättning - riktlinjer

Boendestöd funktionsnedsättning - riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2016-01-08 SN 2016/0019.11.01 0480-453845 Socialnämnden Boendestöd funktionsnedsättning - riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(15) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 11-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Vägen hem från hemlöshet till boende

Vägen hem från hemlöshet till boende NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Siw Lideståhl 08-508 09 312 Till Stadsledningskontoret Vägen hem från hemlöshet till boende Ansökan om centrala medel 2 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Gunilla Cruce Processledare ACT-teamet i Malmö. Programtrogen ACT i Sverige går det?

Gunilla Cruce Processledare ACT-teamet i Malmö. Programtrogen ACT i Sverige går det? Gunilla Cruce Processledare ACT-teamet i Malmö Programtrogen ACT i Sverige går det? och Sociala Resursförvaltningen Malmö stad, VO vuxenpsykiatri, Malmö och Integrerad Närsjukvård Malmö Driftsansvar Område

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Psykosociala metoder och stöd

Psykosociala metoder och stöd Psykosociala metoder och stöd Länskonferens Karlstad 2 december 2016 Ann-Sofie Johansson ann-sofie,johansson@karlstad.se 054 540 5165 Centrala begrepp i detta sammanhang Behandling - systematiska och grundade

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-01 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00711-8.2.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-20 Dnr: 2014/871-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Kartläggning

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2.6.-19/10 SID 1 (5) 2010-01-07 Handläggare: Tomas Dybeck Telefon: 08-508 15 080 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2010-02-04 Nytt boende

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(17) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala

Datum 2012-04-10. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala KS 12 2 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2012-04-10 Diarienummer KSN-2011-0585 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet

Läs mer

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-05-20 Diarienummer SCN-2016-0204 Socialnämnden Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9)

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9) NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Sid 1 (9) Handläggare: Mats Fors 08-508 09 395 Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. Sid 2 (9) Sid 3 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

S K V A L I T E T S G A R A N T I

S K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Älvsjö boendestödsteam Ett självständigare liv Boendestöd är till för dig som har psykisk funktionsnedsättning. Målet med boendestöd är att underlätta för dig att bo i eget boende. Du ska få

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Vård- och stödsamordning. Liselotte Sjögren, projektledare/kurator Affektiv Mottagning 2

Vård- och stödsamordning. Liselotte Sjögren, projektledare/kurator Affektiv Mottagning 2 Vård- och stödsamordning Liselotte Sjögren, projektledare/kurator Affektiv Mottagning 2 Vad är Vård- och stödsamordning? En modell för att öka brukarmedverkan och delat beslutsfattande, och för att öka

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer