Bostad först - modell för boendestöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostad först - modell för boendestöd"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele, Sociala nämndernas förvaltning Åsa Sundgren-Häggberg, proaros Fritid och Familj Peter Storm, proaros Fritid och Familj Individ och familjenämnden Bostad först - modell för boendestöd Förslag till beslut Individ och familjenämnden beslutar att: - Godkänna förvaltningens förslag till modell för boendestöd och uppföljning. - Boendestödet utformas som ett uppdrag till proaros. - Arbetet med Bostad Först följs upp och utvärderas efter två år. Ärendebeskrivning Nämnden beslutade 2011 att en modell för Bostad Först skulle utvecklas. Inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap mellan nämnden och Västerås Stadsmission och Socialkontor Vuxen togs en modell fram. Modellen skulle vara ett komplement till övriga boendeformer och ingå i konceptet En väg in och i samarbetsavtalet med fastighetsägarna i Västerås. Då inga lägenheter tilldelats för Bostad Först och att det inte sågs som realistiskt att samarbetsavtalet skulle tillföra den omfattning av bostäder för sociala ändmål som är nämndens behov, beslutade nämnden att uppdra åt Fastighetskontoret att köpa in 10 lägenheter till Bostad Först. En fortsatt dialog har förts med Stadsmissionen om att bedriva boendestödet mm inom ramen för partnerskapet, men Stadsmissionen meddelade nämnden i september att man väljer att tacka nej till att ingå (2014/799-IFN-700). Då det varit angeläget för nämnden att Bostad Först kommer igång beslutades ( ) att Socialkontor Vuxen får i uppdrag att rekrytera personal och arbeta fram en modell och rutiner för boendestöd och uppföljning. När arbetet kommit igång fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur verksamheten ska kunna överföras till en utförare under 2015 då boendestöd inte är myndighetsutövning. Förvaltningen har tillsammans med Socialkontor Vuxen utarbetat en modell för boendestöd. Den beskriver bakgrund, innehåll och hur den ska följas upp. Förvaltningen föreslår att modellen och arbetssättet ska följas upp och utvärderas efter två år. Att utveckla det dagliga arbetet och rutiner är påbörjat och kommer vara en fortlöpande process under dessa två år, där lärande och utveckling blir självklara inslag. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2014/806-IFN-715 Förvaltningen har föreslagit en budget för boendstödet. Om modellen vid utvärderingen skulle visa goda effekter finns möjlighet att utöka antalet personer som skulle kunna erbjudas Bostad Först inom budgetramen. Erfarenheter från andra håll gällande Bostad Först är bl a vikten av att det finns en hög tillgänglighet till personal i början. Även på icke kontorstid. Andra betydelsefulla faktorer för framgång är att utveckla samverkan och samordning utifrån brukarnas behov liksom att kunna erbjuda stöd och hjälp snabbt vid behov. Förvaltningen bedömer att proaros har goda förutsättningar att svara upp mot de behov som finns och att verksamheten genom möjligheten att kunna kombinera olika former av stöd kan bidra till positiva synergieffekter för målgruppen. Sociala nämndernas förvaltning har den 26 september 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Bostad Först modell för boendestöd och uppföljning

3 1 Diarienr /806-IFN Rev Sociala nämndernas förvaltning Patrik Kalander Individ och familjenämnden Bostad Först modell för boendestöd och uppföljning 1. Syfte och bakgrund Individ och familjenämnden utredde 2009 om Housing First skulle kunna vara något för Västerås. I samband med att handlingsplan mot hemlöshet som antogs i oktober 2011 beslutades att en Västeråsmodell skulle utvecklas. Syftet med Bostad Först ska vara, att varaktigt minska antalet hemlösa genom att personer i hemlöshet ska erhålla bostad och kunna behålla en lägenhet med eget kontrakt. Bostad Först skulle vara en del i strategin för att motverka hemlöshet. Ett förslag utarbetades ihop med Västerås Stadsmission inom ramen för idéburet offentligt partnerskap. Modellen skulle utgöra ett komplement till övriga boendeformer och ingå i konceptet En väg in ett samarbetsavtal mellan fastighetsägarna Västerås och Västerås stad som innebär att fastighetsägarna erbjuder staden lägenheter för uthyrning till personer som av särskilda skäl är utestängda från den vanliga bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget Mimer, stadens fastighetskontor och fastighetsägare som kan tänka sig att upplåta lägenheter var också delaktig i framtagande av modellen. Bostadssituationen i Västerås har under de senaste åren kännetecknats av stor efterfrågan och en liten tillgång på små lägenheter och lägenheter har därför inte tilldelats för ändamålet. På grund av detta tog Individ och familjenämnden beslut i november 2013 om att fastighetskontoret ska köpa in 10 mindre lägenheter för ändamålet. Pga förändrade förhållanden i verksamheten beslutade Västerås Stadsmission under augusti 2014 att inte åta sig att delta i Bostad först enligt tidigare utarbetad modell. Individ och familjenämnden beslutade i oktober 2014 att starta upp Bostad först i egen regi på Socialkontor Vuxen. Att utveckla en modell och rutiner för boendestöd och därefter överlämna åt en utförare att tillhandahålla stödet. Övrig bakgrund och utgångspunkter Den modell av Housing first som implementeras i Sverige är en light-variant av den ursprungliga modell som utvecklats i USA och Canada och kallas Bostad Först. En av de viktigaste skillnaderna från originalmodellen är att personer i den svenska modellen erbjuds ett andrahandskontrakt under en inledningsperiod 9-24 månader istället för ett förstahandskontrakt. En annan skillnad är att den boende i Bostad Först modellen inte erhåller ett systematiskt individuellt anpassat boendestöd. Modellerna kan skilja sig mellan olika orter. Modellen innebär en bondelösning i form av normala lägenheter i det reguljära boendebeståndet med någon form av hyresavtal upprättat mellan fastighetsägare, socialtjänsten och hyresgäst. Boendet är inte villkorat utifrån krav på ID: p_9_bostad Först modell för boendestöd och uppföljning dotx

4 2 (6) deltagande i någon form av behandling eller nykterhet. Det som är villkorat är att hyresgästen måste betala hyran, följa allmänna ordningsregler för hyresgäster och träffa sin kontaktman (ofta kallad vägledare) en gång i veckan. En viktig utgångspunkt är att så långt som möjligt följa klientens önskemål om typ av boende och placering. Utvärderingar Det finns endast två utvärderingsrapporter gällande modellen (Källmén & Blid 2013 och Kristiansen 2013). Dessa är en utvärdering från Stockholm och en kvalitativ utvärdering av brukarnas upplevelser i Helsingborg. Studien från Stockholm visade att majoriteten av dem i Bostad Först efter två år bodde kvar i sina lägenheter och skattade sin boendesituation som mer normal än de i en boendetrappmodell (personer kvalificerar sig vidare i steg i en bestämd ordning med start från t ex härbärge). Socialstyrelsen I samband med revidering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården ansåg en konsensuspanel att fördelarna med modellen är att ett ordnat boende kan vara en plattform för att göra det möjligt för personer att arbeta med andra problemområden. Att ha en egen dörr, att kunna stänga om sig, ökar välbefinnandet. I modellen är det också möjligt att vara ärlig runt sin grundproblematik eftersom man inte riskerar utskrivning så länge man är en god hyresgäst. Det kan leda till att man söker adekvat hjälp och behandling. De krav som finns i modellen kan också fungera som ett stöd och som en utgångspunkt för dialog kring livsområden som är viktiga i samhället. Några av de nackdelar panelen lyfte fram vara att det kan vara lättare att fortsätta missbruka i eget boende utan insyn. Det finns också risk att man inte går vidare från denna form av boende till frivilliga behandlingsinsatser. Möjligheten att välja bort stödinsatser kan också öka risken för vräkning. Flera i panelen lyfte att stödinsatser i boendet är avgörande för att lyckas. Panelen bedömde att insatsen kan bidra till ökad boendestablitet och förbättrad funktionsförmåga för de flesta personer som får insatsen. Förutsättningar för att modellen ska fungera enligt flera i planelen är att den enskilde får rätt utformat och samordnat stöd i form av Case management och ACT-team. Det är viktigt med individuella lösningar och hög tillgänglighet till kontaktpersonen. Det behövs kompetent personal som kan motivera till behandling. Modellen förutsätter tillgång till lägenheter, att hyresvärdar i större utsträckning godtar hyresgäster med känd social problematik. Case Management, boendestödjare Det finns fyra huvudsakliga modeller för Case Management (CM). Dels två standardmodeller Mäklarmodell (Brokerage) och Generalist-modell. ACT-modell (arbetet bedrivs i multidisciplinära team) och Resursmobiliseringsmodell (Strengths model). Grundläggande syftet med Case management är att stötta människor att skaffa de färdigheter, talanger och mobilisera den inneboende kraft som behövs för att de ska kunna möta, hantera och lösa de problem som de dagligen möter i sitt liv. Case management fokuserar därför på det som händer i det dagliga livet som t ex arbete, bostad, familj och fritid. I Case management enligt Resursmobiliseringsmodellen är de bärande principerna (enl Charles Rapp, The Strengths Model, 2012) 1. Fokus ligger på individens förmågor och möjligheter. 2. Relationen mellan Case managern och klienten är central och nödvändig för att lyckas i rehabiliteringsprocessen.

5 3 (6) 3. Insatser i form av åtgärder bygger på klientens självbestämmande vad gäller form, innehåll och inriktning på insatsen. 4. Samhället ses som en uppsjö av resurser och inte som ett hinder. Case managern uppmuntrar samverkan mellan olika aktörer i syfte att främja klientens rehabilitering. 5. Intensivt uppsökande verksamhet är det arbetssätt som föredras. Dvs arbetet bedrivs utanför kontorsmiljö. Krisberedskap finns dagtid, men kan organiseras även på icke-kontrostid. 6. Personer som lider av svåra psykiska sjukdomar kan fortsätta att lära och växa samt förändras. Missbruk eller psykisk sjukdom är enbart en sida av klientens liv. Övrigt som kännetecknar CM enl modellen är att varje CM har ca klienter. Antalet bör inte överstiga 20. Klienterna kan ha svåra/komplexa problem. Mindre sällan finns krisberedskap på icke kontorstid. CM tittar framåt och betonar styrkor och jobbar mobiliserande. CM är en lots och dörröppnare. Västerås arbete ska bygga på principerna i Resursmobiliseringsmodellen. Målgrupp Män och kvinnor i hemlöshet, som utöver hemlöshet också har annan social eller psykosocial problematik. Personen ska ha uttryckt en uppriktig vilja till förändring av sin situation. Personen ska vara skriven i Västerås sedan minst två år tillbaka. Personen ska tidigare ha varit aktuell för boendeinsatser inom socialtjänsten men inte lyckats fullfölja planeringen pga felaktigt stöd i boendet. Boende En tanke med Bostad Först är att personer i hemlöshet ska kunna få ett boende med eget kontrakt. Genom stadens samarbetsavtal med fastighetsägarna kan staden få tillgång till och hyra ut hyreslägenheter i andra hand till sociala ändamål. Efter 12 månader har de boende möjlighet att överta hyreskontraktet. Personen kan då få ett boendestödsavtal under ytterligare 12 månader. Detta avslutas därefter om boendet fungerar bra. Individ och familjenämnden har uppdragit åt fastighetskontoret att för nämndens räkning köpa in 10 bostadsrättlägenheter till ändamålet bostad först. Det är inte möjligt för personer som får bostad i fastighetskontorets bostadsrätter att överta ägandet. Däremot kommer personen med tiden att få ett starkare besittningsskydd. De personer som betalar av på ev hyresskulder och i övrigt sköter sitt boende förbättrar sina möjligheter att söka annan bostad. Socialkontor vuxen arbetar kontinuerligt för att personer som bor i fastighetskontorets lägenheter ska kunna flytta vidare till bostäder med egna kontrakt. En dialog förs med Mimer, om att inom ramen för det samverkansavtal och kvot för tilldelning av lägenheter få tillgång till några lägenheter för Bostad Först. Initialt ska 10 personer kunna erbjudas Bostad Först. Urval Socialkontor Vuxen ansvarar för urval av de personer som kan vara aktuella för Bostad Först. Flera av de hemlösa har haft kontakt med Västerås Stadsmission. Verksamheten har god personkännedom och är en viktig resurs och samverkanspartner i arbetet med hemlösa. En samrådsfunktion skapas mellan Socialkontor vuxen och Västerås Stadsmission där urval av personer som kan vara aktuella för Bostad Först

6 4 (6) aktualiseras. Kontaktperson från Västerås stadsmission och socialsekreterare på Socialkontor Vuxen träffar tillsammans den enskilde för intervju och planering. Om och när en utförare av boendestödet finns ska kontaktperson medverka i intervju och planering. Beslut om bistånd Socialsekreterare genomför utredning och fattar biståndsbeslut. Vårdplan upprättas i samråd mellan den boende och socialsekreterare. En individuell planering utarbetas mellan den enskilde och boendestödjaren/utföraren. Tillsammans med hyresgäst ska boendestödjare samarbeta med fastighetsägaren/ bostadsrättsföreningen. Den boende ska få stöd som möjliggör att leva upp till de krav som ställs på hyresgäster. Metod Boendestödjarna ska vara det direkta stödet till den enskilde. Boendestödjarna arbetar enligt beskriven Case management modell och ska ha en tät, stödjande och samordnande funktion före, under och efter inflyttningen. Hög tillgänglighet under kontorstid och kontinuitet är viktigt liksom relationsskapande aktiviteter. Individuellt stöd kan handla om; Förberedelser inför inflytt som möjliggör ett störningsfritt boende Att kunna ta hand om hushåll Hantera vardagsekonomi, försäkringar och hyra. Utveckla fritidsaktiviteter och motverka ensamhetsproblematik. Stöd i att finna sysselsättning och utbildning. Stöd i myndighetskontakter, företag; vid samtal, möten, skriva papper mm Stöd i kontakt med vårdgivare för somatisk, psykiatrisk eller psykosocial behandling och att fullfölja insatserna. Vid behov upparbeta nya kontakter Samverka med civilsamhället, föreningar, kyrkor och andra organisationer utifrån de boendes intressen, möjligheter och behov. Boendestödjarna och den boende gör en individuell planering av vilket stöd som behövs och vilka aktörer boendestödjaren och den boende behöver samverka med och beskriver hur stödet ska se ut i det egna boendet och vem som gör vad, när och hur. Socialsekreterare ansvarar för uppföljningen av insats. Om det blir avbrott i planeringen eller om den boende misslyckas med att leva upp till de krav som ställs på hyresgäster ansvarar socialsekreterare på Socialkontor Vuxen för eventuellt beslut om att avbryta boendet. Boendestödjaren ger stöd och praktisk hjälp vid avflyttning såsom t ex flytt och magasinering. Stödet ska ske på frivillig basis och varar så lång tid som personen har behov av det och vill ta emot det. Villkor Utöver att hyresgästen måste betala hyran, följa allmänna ordningsregler för hyresgäster är boendet villkorat med att den boende måste träffa sin kontaktman/case manager/ boendestödjare en gång i veckan. 2. Effektmål 2.1 Varaktigt minska antalet hemlösa

7 5 (6) Mätbarhet: Antalet hemlösa som minskar genom att komplettera strategin mot hemlöshet med Bostad Först. Kommentar: Det är en övergripande målsättning. Antal personer som ej längre är hemlösa. För att bli aktuell för Bostad Först uppfylls kriterierna för hemlöshet enl socialstyrelsens definition. Personer ska ha varit skrivna i Västerås i två år. Dessa har inte klarat boendetrappa eller vårdkedja och kvalificerar sig inte för träningslägenhet. 2.2 Antalet hemlösa som genom Bostad Först får eget kontrakt Mätbarhet: Antalet personer som får eget kontrakt och kvarboendetid/stabilitet. Kommentar: Kvarboende/boendestabilitet är målet. Kvarboende/boendestabilitet i fastighetskontorets lägenheter över två år. 2.3 Bostad först leder till återhämtning, integration och rehabilitering Mätbarhet: Fakta. Upplevelser/brukarnytta. Kommentarer: Personer i hemlöshet ska få en ökad livskvalitet. Stärkta och utvecklade egna resurser hos den boende. Minskat behov av stöd över tid och ökad självständighet. 2.4 Organisatoriskt lärande och utveckling. Mätbarhet: Vilka insatser och arbetsmetoder i modellen är verkningsfulla och för vilka. Skillnader mot den vårdkedjemodell som i huvudsak tillämpas. Kan man se skillnader och/eller likheter mellan de som får Bostad Först och de som får träningslägenhet. Vad utifrån målgrupp och arbetssätt behöver utvecklas ytterligare. 3. Planerad tid, budget och aktiviteter för projektet Individ och familjenämnden har i sina beslut inte begränsat Bostad Först till att vara ett tidsbegränsat projekt. Bostad Först är en light-modell av Housing First och som sådan inte utvärderad i någon större omfattning. Det saknas evidens även om metoden verkar lovande. Utifrån detta ska Bostad Först i Västerås ses som ett projekt för att prova metoden med 10 personer under två år för att därefter göra en utvärdering utifrån syfte och mål. Planeringen avser perioden till Budget exkl utvärdering är kr per år under 2015 och Övrig planering, ansvar och uppföljning Styrgrupp En styrgrupp med ledning från Socialkontor Vuxen, Strategienhet och Utförare svarar för att uppföljning sker fortlöpande för att säkerställa det dagliga stödet och samverkan inom ramen för boendekonceptet. Case manager/boendestödjare och Socialsekreterare Lärande av andra kommuner som jobbat med Bostad först genom besök och dialog. Nätverkande. Påbörjas november Utveckla rutiner för hur personer aktualiseras. Kontakt med Västerås stadsmission, härbärgen/akutboenden, förhandsbedömningar, om Mimer

8 6 (6) medverkar undersöka om förhandsbesked kan lämnas, intervju med personer som aktualiseras för Bostad först. Stötta de boende att skaffa de färdigheter, talanger och mobilisera den inneboende kraft som behövs för att de ska kunna möta, hantera och lösa de problem som de dagligen möter i sitt liv. Sedvanlig utredning görs av socialsekreterare. Kompletteras med ASI-intervju. Biståndsbeslut fattas. Utföraren gör en genomförandeplan (individuell planering) inkl behov av annat stöd. T ex kontaktperson. Uppföljning av insatsen sker av socialsekreterare. Stödet förs efter beslut i december av Individ och familjenämnden över till utförare efter årsskiftet Information och förankring Chefer och företrädare för socialkontoren, proaros, primärvården, psykiatrin, kriminalvården, budget- och skuld, Västerås stadsmission samt brukarorganisationer erhöll information 16 september 2014 om Bostad Först i september. Dessa intressenter är viktiga för målgruppen och projektet. En fortsatt information och dialog med dessa och andra behövs. Nästa möte april Ansvariga är styrgruppen. Information och förankring i personalgruppen på Socialkontor vuxen och Socialkontor ekonomi (vuxen och utredning). December Case manager/boendestödjare ansvarar. Information hos utförare. Vintern 15. Case manager/boendestödjare ansvarar. Information och förankring hos utförare efter beslut av Individ och familjenämnd. Avtal/uppdrag till utförare. Strategi- och beställarverksamheten ansvarar. Socialkontoret medverkar i att överföra kunskap och koncept. Uppföljning Uppföljning sker löpande i styrgruppen. Utförare ansvarar för skriftlig rapportering inkl ekonomisk uppföljning halvårsvis. Första rapporten juni Utvecklingen redovisas löpande för Individ och familjenämnden samt som en slutrapport efter två år. Utvärdering Bostad Först utvärderas efter två år för att följa upp målen.

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Beroendedagen 10 september 2015 Stefan Borg Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd - sammanställning från workshop Introduktion Socialstyrelsen utger nationella riktlinjer

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG. Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden RAPPORT 2015:31 REGERINGSUPPDRAG Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggning av försöks- och träningslägenheter. Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 Bilaga 1 Handläggning av försöks- och träningslägenheter Förslag till RIKTLINJER SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR SOCIALTJÄNST- OCH

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R Vad betyder ACT Assertive - Bestämd, ihärdig Community - Samhälle Treatment - Behandling

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer

Tillfälliga lösningar för permanenta behov. Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer Tillfälliga lösningar för permanenta behov Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden kommunernas boendelösningar för hemlösa personer ISBN 978-91-85999-90-3 Artikelnr 2009-126-3 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk eller somatisk sjukdom Missbruk/beroende och psykisk störning

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Samverkan genom avtal Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Värka samman - samverkan Avtal i stället för avsiktsförklaringar Går det? Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Drogfokus 2012 10 24 gunborg.brannstrom@skl.se

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-11-04 Dnr ON 2014-277 Björn Skoog Sari Hammarfrid Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Läs mer

Vad tycker hyresgästerna? Utvärdering av Stadsmissionens Stöd- och tillsynsboende i Göteborg. En verksamhet med bostad-först intentioner.

Vad tycker hyresgästerna? Utvärdering av Stadsmissionens Stöd- och tillsynsboende i Göteborg. En verksamhet med bostad-först intentioner. Vad tycker hyresgästerna? Utvärdering av Stadsmissionens Stöd- och tillsynsboende i Göteborg. En verksamhet med bostad-först intentioner. Christel Backman Vad tycker hyresgästerna? Utvärdering av Stadsmissionens

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer