4 april 2007 a YT/ASE. Regeringskansliet Socialdepartementet STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 april 2007 a07-0568 YT/ASE. Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM"

Transkript

1 4 april 2007 a YT/ASE Regeringskansliet Socialdepartementet STOCKHOLM Yttrande över Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder, (SOU 2006:100) Svenska Kommunalarbetareförbundet har på eget initiativ valt att svara på Nationell psykiatrisamordnings slutbetänkande. Sammanfattning Kommunal anser att Psykiatrisamordningen kommer med mängd bra förslag inom ett stort och komplicerat område. Det här yttrandet berör främst på vilket sätt förslagen påverkar förbundets medlemmars arbetssituation. Medlemmarna tillhör de yrkesgrupper som har mest kontakt med brukarna. Utredningens förslag kring samordning kommer att ha positiva effekter för Kommunals medlemmar. Dagens situation utan tydligt ansvarstagande i vårdplanering, samarbete, samordning och uppföljning av utförda insatser leder till brister i arbetsmiljön för medlemmarna och sämre vård för brukarna. Otillräcklig information om de psykiskt funktionshindrades sjukdomsbild leder till hot och våld på medlemmarnas arbetsplatser. Ett utökat samarbete med brukar- och anhörigorganisationer är positivt. Förslaget om en översyn av lagen om tvångsvård är positivt. Dagens lagstiftning är alltför snäv. Den hindrar tidiga aktiva insatser som motverkar ett mer utdraget sjukdomsförlopp. I dag får anställda inom psykiatrin ibland passivt se på tills brukaren blir tvångsinskriven, ofta hämtad med poliseskort. Kommunal anser att utredningens förslag om att införa en särskild undantagsbestämmelse i sekretesslagen som innebär att sekretessen inte ska hindra att uppgifter lämnas mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården eller till enskilda behandlare är bra. Likaså förslaget om att chefsöverläkaren får lämna nödvändiga upplysningar vid överlämnande mellan huvudmän. Förslagen kommer att förbättra kvaliteten i insatserna i vården av psykiskt funktionshindrade utan att kränka den psykiskt funktionshindrade. 1

2 När det gäller forskning vill Kommunal framhålla betydelsen av forskning kring de yrkesgrupper som står brukarna närmaste, om deras arbetsuppgifter och yrkesvillkor. Det är ett eftersatt område som behöver förstärkas. Det är också positivt med satsningar på metod- och kunskapsutveckling mellan olika aktörer inom psykiatriområdet. Utformningen bör ske i samråd med arbetsmarknadens parter. Kommunal menar att ett nationellt handlingsprogram för personalförsörjning måste utformas så att det fånga upp alla yrkesgruppers kompetens och kunnande inom psykiatriverksamheterna. Kommunal anser att alla anställda inom psykiatrin ska ha tillgång till kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. I det här avseendet är det viktigt att både grund- och vidareutbildningen, men också handledningen, ska vara arbetsplatsintegrerad. Allmänt Kommunal har många medlemmar som arbetar med välfärdstjänster inom kommuner, landsting och privata verksamheter och som i sitt dagliga arbete möter människor med psykiska funktionshinder. De vanligaste yrkesgrupperna är behandlingsassistenter, hemterapeuter, arbetsterapibiträden, hemvårdare, personliga assistenter, sjukvårdsbiträden, skötare, undersköterskor, vårdare och vårdbiträden. Att Kommunal som facklig organisation för flera yrkesgrupper inom psykiatrin inte fått betänkande på remiss är ett tydligt tecken på det osynliggörande som sker av dessa yrkesgruppers arbete med psykiskt funktionshindrade. En grundläggande kritik mot betänkandet är att det befäster de statusskillnader som finns inom psykiatriområdet mellan högskoleutbildad personal och personal med grundutbildning eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det tydliggör också de skiljelinjer som finns mellan dem som arbetar inom landstingets hälso- och sjukvård och dem som arbetar inom kommunens socialtjänst. Kommunal är även kritisk till att betänkandet framhåller begreppet baspersonal som en inarbetad terminologi för det stora flertalet av de yrkesgrupper som oftast står den psykiskt funktionshindrade närmast. Inom slutenvården är det skötarna som arbetar närmast patienterna inte sjuksköterskorna, läkarna eller psykologerna. Utredningen framhåller yrkesgruppernas stora betydelse för brukarna i olika skeden av sjukdomsförloppet och att de är närvarande i vardagen. Den lyfter också genomgående upp vikten av den kompetens som Kommunals yrkesgrupper besitter, liksom behovet av det kontinuerliga, vardagsnära arbetet med helhetssyn på den psykiskt funktionshindrade. Samtidigt blir yrkesgrupperna osynliggjorda när utredningen klumpar ihop dem till baspersonal. 2

3 Därmed ger utredningen en mycket diffus bild av vad olika yrkesgrupper faktiskt arbetar med. På arbetsplatserna leder de otydliga rollerna och den otydliga yrkeskompetensen till dubbelarbete, sämre kvalitet i insatserna och i dokumentationen. Insikten om yrkesgruppernas betydelse för brukarna och deras anhöriga finns, men det kommer inte fram i utredningens förslag. Utredningen är därtill fåordig vad gäller dessa yrkesgruppers roller och funktioner i utvecklingen av psykiatrin i framtiden. Desto större uppmärksamhet ägnas behovet av de akademiska yrkena såsom läkare, sjuksköterskor och psykologer. Vilket speglar och befäster den hierarki som finns inom sjukvården. Överväganden och förslag Utifrån utredningens analys av kompetensförstärkningsbehov, metodutveckling och utbyggnad av verksamheten ställer sig Kommunal positiva till förslaget om en nationell utvecklingsstrategi. I det arbetet behövs ett bra samarbete mellan många olika aktörer, däribland brukar- och anhörigorganisationer och arbetsmarknadens parter. Kommunal instämmer i utredningens kritik av att kommuner och landsting inte uppfyller sitt ansvar att samordna, individualisera och ge kunskapsbaserat stöd i tillräcklig omfattning. Skötarna är vanligtvis den yrkesgrupp som står patienterna närmast och som följer dem under deras sjukdomsperiod. Yrkesgruppen påverkas direkt av brister i samordningen mellan huvudmännen, vilket leder till dålig arbetsmiljö och psykisk stress av att inte kunna använda sin kompetens fullt ut. Ett fungerande samarbete mellan huvudmännen skulle leda till bättre levnadsförhållanden för brukare och anhöriga samt till bättre arbetsförhållanden för all personal inom psykiatrin. Men samplanering av insatser och uppföljning av kvalité i vården utifrån gemensamma strategier och rutiner är värdelösa om de inte är kända och inte efterlevs. Kommunal hoppas att kommande utredning kommer att lägga fram direktiv för huvudmännens skyldighet att samarbeta. Medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen möter dagligen äldre med psykisk ohälsa. Utredningen kommer med flera bra förslag på området. Bland annat att landsting och kommuner ska utveckla sin verksamhet för att kunna identifiera äldres ohälsa. De föreslår också att landstingen ska inrätta äldrepsykiatrisk specialistkompetens, vilka ska kunna ge konsultationer till vårdgivare. Det ser Kommunal som en positiv utveckling. Utredningen föreslår förstärkta insatser riktade till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Där landstingen ska utforma lokala program för insatser och säkerställa vårdkedjan. Ytterligare ett förslag är att den nationella vårdgarantin utökas. Kommunal ställer sig bakom båda förslagen. Boendeinsatser måste förbättras och förtydligas i lagstiftningen Utredningen föreslår att kommunens skyldighet att erbjuda boendestöd ska finnas inskrivet i socialtjänstlagen och att stödinsatsen (beskrivet som ett kvalificerat vardagsstöd) ska vara kostnadsfri. Det anser Kommunal är positivt. Att burkarnas rättighet till insatsen förtydligas är också viktigt. Boendestödjaren, ofta en skötare, har många gånger byggt upp ett nätverk 3

4 runt brukaren. Tillgängligheten hos boendestödjarna är större än hos läkare och sjuksköterskor. De utför ett viktigt arbete som behöver uppmärksammas. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings befattningsklassificeringssystem finns det exempelvis inga boendestödjare, men många kommuner har anställt sådana. I stället benämns de som skötare. Kommunal delar utredningens bedömning att det behövs mer flexibla och individanpassade boendelösningar på kommunal nivå. Därtill lämnar utredningen förslag om speciella arrangemang av boendelösningar för mindre undergrupper av psykiskt funktionshindrade, som kan utgöra hot mot den allmänna säkerheten, där man i undantagsfall värderar samhällsskyddet högre än personens självbestämmande. Kommunal anser att det kan vara positivt utifrån att det går att hitta rättssäkra kriterier till tvångsvård i öppen vård och mellan vård med särskilda villkor. Utredningen anser också att forskning, utveckling och utbildningar inom boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder behöver stärkas. Kommunal delar den bedömningen. En ny modell för rehabilitering I betänkandes föreslås att regeringen tillsätter en fast styrgrupp som ska övervaka, stödja och styra samhällets samlade satsningar på förbättrad rehabilitering till personer med psykiska funktionshinder. Kommunals uppfattning är att arbetsmarknadens parter ska adjungeras till styrgruppen liksom de föreslagna representanterna från brukarnätverken. Kommunal vill uppmärksamma Socialdepartementet på att förändringarna i socialförsäkringssystemet och i arbetslöshetsförsäkringen kommer att slå hårt mot de psykiskt funktionshindrades ekonomi. Människor med psykiska funktionshinder har redan i dag svårt att komma in på svensk arbetsmarknad. När antalet personer med psykisk ohälsa växer i samhället, kommer på sikt även kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd att öka. Det är positivt att utredningen föreslår att en särskild utredare ska analysera villkoren för sociala kooperativ, och lämna förslag om en modell där sociala kooperativ utvecklas på ett för målgruppen ändamålsenligt sätt. Bland Kommunals medlemmar är det främst personliga assistenter som i dag möter sociala kooperativ i de fall deras brukare arbetar där. En aktiv och samlad statlig styrning Psykiatriutredningen föreslår inga ändringar i ansvarfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna. I stället föreslås att den statliga styrningen av verksamheten förstärks genom att riksdagen fattar beslut om mål, att uppföljningen förbättras och att framtida resurstillskott villkoras. Kommunal ser positivt på utredningens förslag. För att utveckla verksamheten riktad till psykiskt funktionshindrade föreslår utredningen ett särskilt riktat statligt bidrag med 800 miljoner kronor per år under till hälso- och sjukvården och socialtjänstens insatser till människor med psykiska funktionshinder. Därutöver ska satsningen omfatta 4

5 100 miljoner för utvecklingsarbete på nationell nivå och 100 miljoner för forskning per år under en sjuårsperiod. Kommunal anser att frågan om hur dessa omfattande satsningar ska finansieras är mycket viktig att diskutera, exempelvis i riksdagen. Att de behövs råder det ingen tvekan om. Forskning Utredningen menar att forskning och utveckling inom psykiatriområdet är eftersatt. Man föreslår därför en strategisk forskningssatsning inom området psykisk hälsa, med 100 miljoner kr per år i sju år. Kommunal håller med om att forskning och utveckling inom området är eftersatt. Förbundet vill framhålla betydelsen av forskning om frågor som ligger nära brukarnas vardag där våra medlemsgrupper finns. Det är viktigt att forskningen kan omsättas i praktisk verksamhet. Forskning som bidrar till att öka kunskapsnivån kring och statusen på kommunalarnas yrkesutövning gynnar möjligheterna att förbättra vård och omsorg. Utredningen föreslår att Vetenskapsrådet (VR) ska administrera satsningen. Den långsiktiga strategin i fråga om inriktning och resurstilldelning ska ske under medicinska ämnesrådet i VR, i samverkan med företrädare för hälsooch sjukvård, socialtjänst och universitet. Kommunal vill framhålla att arbetsmarknadsparterna bör ingå i samverkan. Det är också viktigt att se till att de sociala (till exempel boende, arbete och omvårdnad) och yrkesinriktade aspekterna av psykiatriforskningen inte hamnar i skymundan av de medicinska frågorna. Det är tydligt att akademiska och medicinska problemområden inom psykiatriområdet lätt får större genomslag i debatt och resurstilldelning än det vardagsnära arbetet och omvårdnaden. Det kan bero på att det finns en otydlig bild av vad arbetet innebär och vad Kommunals yrkesgrupper tillför den psykiatriska vården. Därför är det mycket angeläget att dessa områden inte glöms bort i tilldelningen av forskningspengar. Utvecklingssatsningar Utredningen menar att det behövs en samlad satsning på att utveckla kunskapsutbyte och metodutveckling inom psykiatriområdet. Man föreslår därför att Socialstyrelsen administrerar den andra satsningen på 100 miljoner kronor per år i sju år för att öka samarbetet mellan praktiskt verksamma, brukare, anhöriga och forskare. Kommunal vill tillägga att satsningen bör ske i samråd med arbetsmarknadens parter. Kommunal stödjer utredningens initiativ. Det måste utvecklas en robust dubbelriktad struktur inom psykiatriområdet för att sprida forskningsresultat, metodstöd och utbildningssatsningar till verksamheterna. Kunskapsutvecklingen inom området är också beroende av att den kompetens, de behov och erfarenheter som Kommunals yrkesgrupper har fångas upp. Kommunal vill understryka vikten av att utforma utvecklingssatsningen så att den kunskap som genereras blir gemensam, bestående och tillgänglig för alla inom verksamhetsfältet. Utan samordning finns risken att resultaten av 5

6 skilda försök och utvecklingsinsatser hos olika huvudmän i stället reproducerar det disparata lapptäcke av metoder och förhållningssätt som existerar inom psykiatrin i dag. Brukarinflytande Utredningen kommer med flera bra förslag för att utöka brukarinflytandet, däribland ett arbetsplatsförlagt lärande, en utbildningssatsning i frågor såsom etik och bemötande, stöd till metodutveckling och implementering av brukarinflytande samt ett särskilt ekonomiskt stöd till brukar- och anhörignätverk. Huvudmannaskap, ansvar, samverkan och samordning Utredningens utgångspunkt är att huvudmännen borde förbättra sitt arbete med det gemensamma ansvaret för att ge människor med psykiska funktionshinder sammanhållna, kunskapsbaserade och individanpassade insatser. Med den utgångspunkten föreslår utredningen inga ändringar i huvudmannaskapet. Ett förändrat huvudmannaskap skulle inte lösa dagens samverkans- och samordningsproblem. Utredningen föreslår införandet av två likalydande bestämmelser i socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen som gör kommuner och landsting skyldiga att när det behövs tillsammans göra individuella planer för patienten samt att ingå överenskommelser kring personer med psykiska funktionshinder. Kommunal tycker att förslaget är bra men efterfrågar kännbara sanktioner när lagstiftningen inte efterlevs och när utredningens intentioner inte följs. Vårdplaneringen bygger på att samverkansavtalen mellan huvudmännen ska fungera. En bra vårdplanering underlättar både vid överlämnandet mellan olika aktörers ansvarsområden och i koordinationen av olika insatser. Tyvärr styr vårdgivarnas eget budgetarbete alltför mycket av vårdens utförande. En bättre samordning och en tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen med kortare insatser i ett tidigare skede skulle troligtvis ge lägre kostnader och kortare sjukdomsperioder. Sekretess och personuppgiftsbehandling Kommunal ställer sig i stort positiv till utredningens förslag att införa en särskild undantagsbestämmelse i sekretesslagen som innebär att sekretessen inte ska hindra att uppgifter lämnas ut mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården eller till enskilda behandlare och vårdgivare. Detta under förutsättning att det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd. Till detta hör vikten av att fullfölja utredningens förslag om en översyn av reglerna för dokumentation och journalföring. Förslaget har stor betydelse när brukarens olika vårdgivare inte känner till varandras existens, exempelvis när den psykiskt funktionshindrade är för sjuk för att förstå vikten av samordning eller när anhöriga inte har möjlighet, kunskap eller ork att informera vårdgivarna. De allvarligaste problemen för yrkesgrupperna som står brukarna närmast uppstår när det inte sker någon 6

7 vårdplanering innan utskrivning från landstingets hälso- och sjukvård. Problemet är större inom kommunen än inom landstinget. Utredningens förslag är viktigt. Om betydelsefull information kring brukarens sjukdomsbild inte kommer alla vårdgivare till del kan framför allt Kommunals yrkesgrupper hamna i riskfyllda situationer med hot och våld som följd och lagens intentioner om en god och säker vård kan inte heller efterlevas. Därefter lämnar utredningen ett bra förslag om att lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ska kompletteras med en bestämmelse där chefsöverläkaren får lämna upplysningar som är nödvändiga för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gentemot personer som har permission, eller genomgår öppenvård med särskilda villkor enligt lagen om psykisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård. Verksamhetsuppföljning Kommunal är positivt till införandet av tydligare redovisning av utförda insatser. Det kan leda till bättre kvalitet i vården. Socialnämnden bör tydligt efterfråga vilka metoder som används inom verksamheten för att säkerställa att insatserna stämmer med aktuella rekommendationer och riktlinjer och är effektiva och kvalitetssäkrade. Kunskap, innehåll och kvalitet Utvärderingens förslag till ökad uppföljning är bra. Metodutveckling, implementering och samordning är alla viktiga inslag i verksamheten. Kommunal är också positiv till att Socialstyrelsen får i uppdrag att stödja utvecklingen genom att ta fram ett program för verksamhetsområdet. Vårdgarantin behöver förstärkas Utredningens förslag att den nationella vårdgarantin även ska inkludera utredningar ser Kommunal som positivt. För vårdtagare med psykiska funktionshinder är det mycket viktigt att få vård så fort som möjligt, det gäller såväl yngre som äldre vårdtagare. Slutenvården behöver förstärkas Kommunal instämmer i utredningen bedömning att tillgängligheten till slutenvården och utbudet av differentierade vårdplatser är för låg. Slutenvården behöver därför förstärkas så att ingen ska behöva nekas plats på grund av platsbrist. Det kommer att leda till en bättre situation både för brukarna och för de anställda inom psykiatrin. Motiv till utskrivning ska endast vara personens förbättrade tillstånd. Tvångsvårdslagstiftningen behöver ses över och innehållet i tvångsvården utvecklas Utredningen föreslår att lagen (1991:1128) om tvångsvård (LPT) ska ses över. Tvångsvårdslagstiftningen får inte vara så snäv att en patient som saknar sjukdomsinsikt inte får den vård och behandling han eller hon behöver. Kommunal instämmer därför i utredningens bedömning att det finns situationer där tvångsvård skulle vara bra med hänsyn till patientens 7

8 hälsa och livssituation och där tvångsvård inte är möjlig i dag med nuvarande lagstiftning. En översyn bör även innehålla en genomgång av tidigare ställningstaganden om generalindikatorer som finns i lagen (1966:293) om sluten psykiatrisk vård (LSPV). Nuvarande lagstiftning kan medföra hotfulla och våldsamma situationer både för medlemmarna i deras arbete och för brukarnas hälsa. Den innebär att de yrkesgrupper som står brukarna närmast inte kan ge den hjälp som behövs när brukarna inte själva ser sina behov. Det är en kränkning i sig. För de yrkesgrupper som arbetar närmast brukarna blir det psykiskt jobbigt att se brukarna må dåligt utan att ha möjlighet att stötta innan sjukdomsbilden har förvärrats tills den psykiskt funktionshindrade inte längre kan ansvara för sin egen och andras säkerhet och en läkare tvingas tvångsinta personen till sjukvården, ofta med polisingripande. Ett förlängt sjukdomsförlopp och till en högre kostnad innebär ofta etiska problem för yrkesgrupperna. I väntan på en översyn av lagen om tvångsvård föreslår utredningen en ny vårdform, öppenvård med särskilda villkor. Kommunal ställer sig positiv till förslaget. Kommunal ställer sig även positiv till utredningens förslag om införandet av en ansvarsgaranti för personer med missbruk och samtidigt psykisk sjukdom. Avsikten är att säkerställa att planering och vård- och stödinsatser sker i rimlig tid. Utredningen föreslår också att det ska tillsättas en utredning som utformar garantin. Även det ställer Kommunal sig bakom. Det är inte rimligt att dessa människor ska stå utan vård på grund av oklara ansvarsförhållanden. Samarbetet mellan huvudmännen måste bli bättre då dagens situation innebär stora arbetsmiljöproblem för flera yrkesgrupper, bland annat i form av hot och våld på arbetsplatsen. Personalförsörjning Nationell psykiatrisamordning konstaterar att tillgången på kompetent personal är avgörande för att arbetet på psykiatriområdet ska fungera. Utredningen föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med bland annat. Socialstyrelsen får huvudansvaret för att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för personalförsörjning inom psykiatriområdet. För bästa resultat menar Kommunal att det är viktigt att arbetsmarknadens parter samverkar i frågorna. Ett syfte med handlingsprogrammet ska vara att förutsättningslöst ompröva yrkeskategoriers arbete och ansvarsområden för att förbättra resursanvändningen inom psykiatrin. Kommunal stödjer en sådan utvärdering, med utgångspunkten att den yrkeskompetens och kunskap som förbundets yrkesgrupper har synliggörs och tas tillvara på ett bättre sätt än i dag. I dag drar arbetsgivarna inte nytta av den kompetens som alla yrkesgrupper har. I stället för att inventera kompetensen som finns bland till exempel skötare, vårdare och boendestödjare, och hur den kan vidareutvecklas väljer arbetsgivarna ofta att konvertera tjänster till befattningar med krav på akademisk utbildning utan att arbetets innehåll förändras. Det finns en låg 8

9 medvetenhet bland arbetsgivare om den sakkunskap som finns bland Kommunals yrkesgrupper som gör att deras yrkeskunnande inte används fullt ut. Utredningen beskriver behovet av att inom framtidens psykiatriska vård satsa på kontinuitet och helhetssyn i relation till brukaren. Ett förslag är att införa koordinatorer som är en spindel i nätet kring den funktionshindrade. Flera av yrkesgrupperna i Kommunal arbetar redan i dag i denna funktion. Det skulle innebära en effektivisering av vård och omsorg om dessa roller lyftes upp och formaliserades. Kommunal menar därför att det finns ett stort utrymme att bättre utnyttja medlemmarnas erfarenheter och kunnande till fördel för den psykiatriska vården. Men det krävs ett nationellt personalförsörjningsprogram som förmår gå utanför det konventionella sättet att organisera arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper, liksom det krävs kurage att se förbi hierarkier inom verksamheterna. En väg är att genom forskning tydlig- och synliggöra olika yrkesroller inom psykiatrin. Utbildning Utredningen vill säkra utbildnings- och kompetensnivån bland de praktiskt verksamma inom psykiatrin. På olika sätt vill man främja möjligheter till tillämpad grund- och vidareutbildning för de anställda. Utredningen föreslår dels att grundutbildningar inom vård-, stöd- och serviceområdet ska innehålla aktuella kunskaper om psykisk sjukdom och psykiskt funktionshinder. Dels vill utredningen att det ska finnas påbyggbara och verksamhetsanpassade utbildningsprogram riktade till bland annat yrkesgrupperna inom Kommunal. Slutligen föreslår man att utveckla möjligheten till vidareutbildning och kompetenshöjning. Kommunal håller med om att kunskapsnivån inom psykiatrin generellt bör höjas. Behovet av grund- och vidareutbildning av all personal inom psykiatrin är given. Yrkesgrupperna inom Kommunal har ett stort behov av möjligheter till relevant vidareutbildning och spetskompetens. Ett problem är att arbetsgivare, främst inom kommunen, ofta väljer att anställa outbildad personal inom Kommunals yrkesområden. Det sker bland annat genom att man vid frånvaro ersätter utbildad personal med outbildad. Utbredningen av tillfälliga anställningar och osäkra anställningsvillkor bidrar också till att utbildningsnivån inom yrkena blir lägre. Kommunal anser att arbetsgivaren vid anställningen borde erbjuda en kompletterande utbildning till alla outbildade. Ett annat problem är grundutbildningen omvårdnadsprogrammet. Gymnasieskolan förutsätter att eleverna fortbildas på arbetsplatserna, något som sedan ofta inte sker. Därmed försvåras deras övergång till arbetslivet. Kommunal anser att det bör finnas färdigutbildningsavtal mellan de parter som är berörda av respektive yrkesförberedande program. Avtalen ska reglera lön och anställningsvillkor under färdigutbildningen. De ska också 9

10 reglera innehållet, längden och olika aspekter som har betydelse för kvaliteten i utbildningen. Det är även så att omvårdnadsprogrammet framförallt är inriktat mot arbete inom äldreomsorgen. Undervisningen riktad mot psykiatrisk verksamhet är mer begränsad. Det saknas också tydliga eftergymnasiala utbildningsvägar för dem som vill gå vidare till psykiatrin. Därför har Kommunal formulerat ett handlingsprogram, Skötarrollen i utveckling, som formulerar behoven av utbildningsvägar för förbundets yrkesgrupper inom psykiatrin. Grundutbildning: Omvårdnadsprogrammet ska erbjuda inriktningen psykiatri och ge grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar och funktionshinder. Utbildningen ska innefatta arbetsplatsförlagd praktik. För att stärka yrkesidentiteten behövs det en eftergymnasial yrkesutbildning. Utbildningen kan organiseras antingen som högskolestudier eller inom ramen för kvalificerad yrkesutbildning. Liksom utredningen anser Kommunal att det ska finnas en nationell utbildningsplan för att säkra kvaliteten i utbildningen. Vidareutbildning: Till exempel case management, rättkunskap, samtalsmetodik, kognitiv beteendeterapi, farmakologi med mera som Kommunals yrkesgrupper, och därmed även brukarna, drar nytta av. Utbildningarna ska innefatta såväl ämnesteoretiskt djup som en stark arbetsplatsintegrering. Det är viktigt att den kompetensutveckling som sker får möjlighet att ge avtryck i organisationen och inte falla sönder i individuella projekt. Med andra ord måste det finnas en mottaglighet i verksamheterna för att möta och lyfta in den kunskap medarbetarna skaffar sig i det kontinuerliga arbetet. Det har förekommit att arbetsgivare inte ser att Kommunals yrkesgrupper besitter vissa kunskaper. Att låta kunskap gå till spillo på grund av bristande insikt i metoder eller på grund av hierarkisk organisation är ett resursslöseri som till syvende och sist går ut över den psykiskt sjuke. Med vänlig hälsning Svenska Kommunalarbetareförbundet Ylva Thörn Anna Spånt Enbuske Bilaga Skötarrollen för utveckling rapport om samverkan för välfärd, Kommunals kongress

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED06-516 62 Nationella Psykiatrisamordningens slutbetänkande Ambition och ansvar. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Remiss av den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden, SOU 2006:100 och 2006:91. Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden beslutar följande.

Remiss av den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden, SOU 2006:100 och 2006:91. Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden beslutar följande. ÄLDREFÖRVALTNINGEN DNR 106-15/2007 SID 1 (8) 2007-02-26 Handläggare: Marita Åkersten, telefon: 508 36 215 Lars B Strand, telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 20 mars 2007 "Ambition och ansvar Nationell

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik 1 Mål och syfte med samverkan Målet för samverkan mellan de båda huvudmännen är att det för den enskilde

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd

Socialstyrelsens allmänna råd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Nr 10/2011 December 2011 Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Demensförbundet 2009-02-06 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Ett uppdrag växer fram

Ett uppdrag växer fram Ett uppdrag växer fram Den 2 juni 1994 slog riksdagen fast att människor som har psykiska funktionshinder vill, kan och skall leva i samhället. Beslutet hade föregåtts av en längre tids utredande, först

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Löner och yrkesvillkor Kungsgatan 28A Box 7825 103 97 Stockholm Vision Direkt 0771 44 00 00 vision@vision.se www.vision.se Fax Datum Sida 1 Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård,

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01) Landstingsstyrelsens förvaltning Forum för kunskap och gemensam utveckling 1 (6) Handläggare: Britt Arrelöv Landstingsstyrelsen Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Kommunstyrelsen 2008-10-13 215 364 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 209 516 Dnr 08.491-73 oktks16 Yttrande över betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen Regeringsbeslut I:2 Socialdepartementet 2009-04-08 S2006/9394/HS (delvis) S2008/1051/HS Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Yttrande över Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35)

Yttrande över Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35) TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum Diarienummer 2011-09-05 HSS110081 Ärende 4 HSS 2011-10-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Psykiatribetänkanden SOU 2006:100 och SOU 2006:91

Psykiatribetänkanden SOU 2006:100 och SOU 2006:91 YTTRANDE 1(7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Psykiatribetänkanden SOU 2006:100 och SOU 2006:91 HS 2007/0006, (KS 2007/0002) SOU 2006:91 och SOU 2006:100 Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen

Yrkeskrav i äldreomsorg (S2007:12) I den äldres tjänst. Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen I den äldres tjänst Äldreassistent ett framtidsyrke förslag från utredningen om yrkeskrav i äldreomsorgen Kompetensförsörjning genom validering och arbetsplatslärande, Göteborg den 25 november 2009 anita.berger@social.ministry.se

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sundbyberg 2013-11-11 Dnr.nr S2013/4872FS Vår referens Maryanne Rönnersten s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Ansvarsfull hälso- och sjukvård, :44 Handikappförbunden

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer