1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta. 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta. 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M)"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tove Bodin Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Botkyrka vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 Ärenden Justering 1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M) 3 Namnbyte av Särvux till Lärvux - särskild utbildning för vuxna 4 Överenskommelse om projekt avseende effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning 5 Information om feriepraktik Fastställelse av sammanträdesordning Kontaktmannabesök 8 Delegationsbeslut

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan sammanträdesdagen i möteslokalen. Vänligen anmäl förhinder till e-postadressen: eller på tel: Varmt välkomna Jill Melinder Ordförande Håkan Hultgren Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1 Yttrande över motion Arbetsförmedling för funktionsnedsatta (dnr Avux 2014:49) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad. Sammanfattning Arbetsförmedlingen har ansvaret för att agera arbetsförmedling för arbetssökande med funktionsnedsättning. Denna grupp har i varierande grad behov av extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Botkyrka kommun har sedan många år byggt upp en stark samverkan med Arbetsförmedlingen för denna målgrupp. Ett bra exempel på ett sådant samarbete är START-projektet. Projektet syftar till att öka möjligheten för praktik eller anställning för personer med funktionsnedsättning. Projektet uppvisar bra resultat. Mer än 50 % av de personer som varit aktuella i START har kommit vidare till subventionerade anställningar eller studier. Andra positiva konsekvenser har varit upplevelser av bättre samverkan hos både handläggare på myndigheterna och andra aktörer vilket också gagnat deltagarna i projektet. START- projektet avslutas i år men mot bakgrund av att det uppvisar så starka resultat har nämnden i sin ettårsplan för 2015 aviserat en fortsättning på denna verksamhet. Nämnden ser behov av att fortsätta vidareutveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen för att ytterligare stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.

4 arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [3] Dnr Avux/2014:49 Referens Christina Grefveberg Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Sammanfattning Frågan om att stödja och lotsa personer med funktionsnedsättning till den ordinarie arbetsmarknaden är viktig. I arbetsmarknads- och vuxenutbildningens ettårsplan för 2014 samt i förslaget till ettårsplan för 2015, finns olika åtgärder som syftar till att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att nå egen försörjning genom arbete eller åtgärder som leder till meningsfull sysselsättning. Våra insatser har fokus på att Botkyrkabor ska vara i arbete eller utbildning och vi bedriver det arbetet med särskilt fokus på fyra angivna målgrupper. Arbetsförmedlingen som statlig myndighet har som ett av sina uppdrag att särskilt stödja unga personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem har till uppgift att ansvara för bland annat personer med funktionsnedsättning inom sitt geografiska område. Samverkan sker idag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vårdoch omsorgsförvaltningen och näringslivet genom olika aktiviteter för målgruppen. En arbetsförmedling för arbetssökande med funktionsnedsättning, är Arbetsförmedlingens uppdrag och åtagande. Vi anser därför att ansvaret åligger Arbetsförmedlingen. Vi ser däremot ett fortsatt långsiktigt behov av stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun för denna målgrupp av arbetssökande. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING Post Botkyrka kommun, Botkyrka Besök Munkhättevägen Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [3] Ärendet Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att inrätta en arbetsförmedling för funktionsnedsatta personer i kommunen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet. Yttrande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens (AVUX) insatser har fokus på att Botkyrkabor ska vara i arbete eller utbildning och vi bedriver det arbetet med särskilt fokus på fyra målgrupper: Personer med låg utbildningsnivå, personer som har behov av ökade kunskaper i svenska språket, personer vilka uppbär försörjningsstöd samt ungdomar i åldrarna år. I de angivna målgrupper finns individer som har tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning. Nämnden har inte sett det önskvärt att kategorisera och inrätta en särskild organisation för en viss målgrupp arbetssökande. Inriktningen är istället att rusta enskilda Botkyrkabor utifrån var och ens förutsättningar och så långt som möjligt i en riktning som leder till varaktigt arbete, utbildning eller meningsfull sysselsättning. Det arbetet ska öka förmågan till egenförsörjning, öka eller vidmakthålla förmågan till självständighet i vardagslivet och därmed uppnå ökad egenmakt. Arbetsförmedlingen har i ett av sina uppdrag från regeringen att särskilt stödja unga personer med funktionsnedsättning. 1 Arbetsförmedlingen är organiserad i elva marknadsområden där Botkyrka- Salem tillhör område Södra Mälardalen Östergötland. Arbetsförmedlingen Stockholm-Globen ingår i marknadsområdet Stockholm-Gotland. Den specialenhet för unga med funktionsnedsättning, som motionärerna hänvisar till, är organiserad utifrån denna områdesindelning där Lidingö och Stockholms stad ingår från kommuner i Stockholms län. Undantag från den organisationsindelningen är enheter som är specifikt inriktade mot arbetssökande som har nedsättning i syn, hörsel eller är döv. Dessa enheter arbetar övergripande i flera marknadsområden. 1 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628) Förordning med instruktion till Arbetsförmedlingen (2007: 1030) Regleringsbrev Arbetsförmedlingen 2014.

6 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [3] Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem handlägger ärenden för personer med funktionsnedsättning, inom sitt geografiska område. En stor del av det arbetet sker idag i nära samarbete med Försäkringskassan, enheter inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, näringslivet med flera. START-projektet är ett exempel på ett sådant samarbete. Projektet syftar till att öka möjligheten för praktik eller anställning för personer med funktionsnedsättning. En arbetsförmedling för arbetssökande med funktionsnedsättning, är Arbetsförmedlingens uppdrag och åtagande. Vi ser däremot ett fortsatt långsiktigt behov av stärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun för denna målgrupp av arbetssökande. Jan Strandbacke Förvaltningschef Christina Grefveberg Utvecklingsledare Expedieras till Kommunfullmäktige

7 Kommunfullmäktige MOTION Arbetsförmedling för funktionsnedsatta En grupp som har särskilt svårt att hävda sig på arbetsmarknaden är personer med funktionsnedsättning. Många gånger handlar det om attityder hos arbetsgivare och även om det blivit bättre så kommer det ta många år till innan attityderna har förändrats. Stockholms Stad har under flera år nu bedrivit en särskild verksamhet vars syfte är att hjälpa, stödja, lotsa människor som har olika funktionshinder, att få in dem på den reguljära arbetsmarknaden 1. I en del fall handlar det om att erbjuda stöd som t.ex. anställningsstöd/subventioner i samverkan med arbetsförmedlingen. I andra fall så handlar det om coachning och framförallt uppsökande verksamhet där man kontinuerligt och strategiskt jobbar med att besöka arbetsgivare, jobbar med attitydfrågor hos arbetsgivare och matchar personer med funktionsnedsättningar med de jobböppningar som finns på arbetsmarknaden. Även jobb inom staden/kommunen förmedlas men tanken är inte att huvudfokus skall ligga på att endast erbjuda jobb i den offentliga sektorn. Här kan vi med inspiration från Stockholm utreda förutsättningarna för någon typ av liknande verksamhet i Botkyrka. Eftersom vi endast utgör ca 10 % av stadens storlek som kommun så bör man se över möjligheterna till ett samarbete med andra kommuner, som t.ex. Huddinge och Salem, som då gemensamt skulle kunna satsa resurser i ett gemensamt projekt. Vi föreslår kommunfullmäktige att ge Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att, med Stockholm Stad som ett referensobjekt, utreda förutsättningarna för att kunna inrätta en arbetsförmedling för funktionsnedsatta personer. Jimmy Baker Yngve RK Jönsson 1 Stockholm/Stockholm/Stockholm-Unga-Funktionshindrade.html

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2 Yttrande över motion Timbank för personer i långvarigt utanförskap (dnr Avux/2014:50) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens huvudsakliga invändning mot motionen är att vi inte delar uppfattningen om att satsningen på KOMMiJOBB inte når tänkt målgrupp eller når tänkta resultat. En utvecklingsanställning pågår i 12 månader, kontinuerligt har personer matchats ut sedan starten i oktober Trots att ingen ännu slutfört en hel anställningsperiod har personer kommit ut i reguljärt arbete på kortare tid. I samarbete med socialförvaltningen har ett kvalificerat matchningsarbete bedrivits för att säkerställa att de personer som bär försörjningsstöd och erbjuds en utvecklingsanställning ska ha förutsättningar för att fullfölja sin anställning. Under de 10 månader som KOMMiJOBB varit i drift har en kontinuerlig verksamhetsutveckling skett för att stödja deltagarnas individuella behov av kompetensutveckling. Ett exempel på detta är att deltagare i KOMMiJOBB erbjudits intensivkurser i Svenska språket. Nämnden har i ett inriktningsbeslut ( ) beslutat att fortsätta inrikta arbetsmarknadsinsatser till de prioriterade målgrupper som nämnden tidigare beslutat om. Insatserna ska särskilt fokusera på ungdomar och försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande. Personer i försörjningsstödet som står alltför långt från arbetsmarknaden hanteras inom Socialförvaltningen. Arbetstiden kan vara såväl deltid som heltid, beroende på individens möjligheter och behov. Ett väl utvecklat samarbete mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är nödvändig för att individen ska få möjlighet till adekvat arbetsinsats och arbetstid.

9 arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [3] Dnr Avux/2014:50 Referens Christina Grefveberg Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2 Yttrande över motion om timbank för personer i långvarigt utanförskap Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Sammanfattning Frågan om att synliggöra och stärka arbetsförmågan hos de personer som under längre tid har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden är viktig. I arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan för 2014 finns olika åtgärder som syftar till att öka förutsättningar för medborgare att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. KOMMiJOBB är en insats av flera i ett jobbpaket för fler Botkyrkabor i arbete. Insatsen drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. KOMMiJOBB syftar till att erbjuda personer utvecklingsanställningar inom ramen för tre olika anställningsstöd. Vi erbjuder även insatser för personer med funktionsnedsättning som har en nedsatt arbetsförmåga samt för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden eller behöver komplettera sin utbildning. Varje insats bedöms utifrån den enskildes förmåga att arbeta. Det är den enskilde individens behov och möjligheter som avgör vilket åtgärdsprogram som kan erbjudas och om en anställning kan ske på deltid eller heltid, under kortare eller längre period. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING Post Botkyrka kommun, Botkyrka Besök Munkhättevägen Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

10 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [3] Det är angeläget att KOMMiJOBB och andra modeller som vi arbetar med idag, utvecklas och förädlas ytterligare innan en eventuell ny modell, timbank, prövas. Ärendet Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att berörda nämnder och förvaltningar ska utarbeta en modell för en så kallad timbank som möjliggör korttidsarbete för personer i den målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Yttrande Olika insatser görs inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde som syftar till att öka förutsättningarna för medborgarna att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En av nämndens prioriterade målgrupper som bland annat Arbets- och kompetenscenter särskilt arbetar med, är personer som har försörjningsstöd. KOMMiJOBB är en del av kommunens satsning på jobbpaket som i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens socialförvaltning syftar till att erbjuda personer arbete inom ramen för olika anställningsstöd. KOMMiJOBB har snart varit igång i ett år. Ett annat exempel på särskild insats är START-projektet som syftar till att i samverkan med olika aktörer öka möjligheten för praktik eller anställning. Projektets målgrupp är personer som har begränsningar på grund av funktionsnedsättning och som har stora svårigheter att själva eller genom Arbetsförmedlingen etablera sig på arbetsmarknaden. Ovanstående stödformer är riktade insatser för personer som under lång tid har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden. Arbetstiden kan vara såväl deltid som heltid, beroende på individens möjligheter och behov. Olika former av praktik erbjuds redan idag inom ramen för kommunens åtaganden liksom insatser för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. I linje med nämndens inriktningsbeslut ( ) kommer vi fortsätta att utveckla våra arbetsmarknadsinsatser riktat till personer i försörjningsstödet

11 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [3] som står till arbetsmarkandens förfogande. Detta sker genom en förändrad inriktning för våra arbetsmarknadsinsatser vid Arbets- och kompetenscenter. Jan Strandbacke Förvaltningschef Christina Grefveberg Utvecklingsledare Expedieras till Kommunfullmäktige

12 Kommunfullmäktige MOTION Timbank för personer i långvarigt utanförskap Kommunen startade 2013 upp en arbetsinriktad satsning "KomiJobb" som syftar till att, i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuda "riktiga arbeten" för ca 150 långtidsarbetslösa personer under ett år - primärt inom kommunens olika verksamheter. Den rödgröna majoriteten motiverade beslutet med denna satsning att personer som uppbär ekonomiskt bistånd skulle få en chans till inträde/ återinträde på arbetsmarknaden. Utöver detta hoppas man att härigenom kunna minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. I upplägget ingår att Arbetsförmedlingen medfinansierar dessa arbeten. Den statistik vi så här långt fått ta del av visar att de personer som blir föremål för dessa "KomiJobb-tjänster" inte finns i rätt målgrupp. De flesta återfinns inom den grupp som med aktivt matchningsstöd sannolikt skulle kunna få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Satsningen har så här långt har misslyckats då den inte når de grupper som står som längst från arbetsmarknaden! Moderaterna har tidigare motionerat om, och tydligt visat på behovet av, arbete för den stora grupp personer som under lång tid är beroende av ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle. Många av dessa personer har länge stått utanför den reguljära arbetsmarknaden, varav ett antal aldrig har haft en varaktig sysselsättning. För oss moderater är det centralt att alla som har arbetsförmåga skall bli synliggjorda och ses som resurser. Vi vet att många, p.g.a. sin livssituation, kommer att ha behov av såväl uppdaterad grundutbildning, specialdesignade kurser som annat individuellt stöd för att kunna ta sig in på en allt mer kunskapskrävande arbetsmarknad. Därför ser vi det som oerhört viktigt att personer i nämnda målgrupp och i varaktigt utanförskap så snart som möjligt kan erbjudas individanpassade och vettiga "arbetsuppgifter". Vi vill att kommunen brett inventerar tillgången på möjliga arbetsuppgifter och upprättar en timbank som ställs till målgruppens förfogande. Arbetsuppgifterna får inte ha en undanträngande effekt gentemot den reguljära arbetsmarkanden. Vi föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen att, tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar, utarbeta en modell för en "timbank" som möjliggör korttidsarbete för personer i den målgrupp som uppbär ekonomiskt bestånd och som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Jimmy Baker Yngve RK Jönsson

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] arbetsmarknads- och vuxenutbildning Namnbyte av Särvux till Lärvux särskild utbildning för vuxna (dnr Avux/2014:58) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att skolnamnet Särvux ändras till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Namnändringen gäller från och med Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att Särvux, dagens utbildning för vuxna mottagna i särskolan, byter namn till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Namnbytet grundar sig dels på att skollagen frångår begreppet Särvux i och med införandet av ny skollag och då övergick till benämningen särskild utbildning för vuxna och dels på att begreppet Lärvux har en tydligare och positivare koppling till uppdraget. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse.

14 arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [2] Dnr Avux/2014:58 Referens Christina Grefveberg Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Namnbyte av Särvux till Lärvux- särskild utbildning för vuxna Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutar följande: Skolnamnet Särvux ändras till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Namnändringen gäller från och med Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att Särvux, dagens utbildning för vuxna mottagna i särskolan, byter namn till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Namnbytet grundar sig dels på att skollagen frångår begreppet Särvux i och med införandet av ny skollag och då övergick till benämningen särskild utbildning för vuxna och dels på att begreppet Lärvux har en tydligare och positivare koppling till uppdraget som framgår nedan. Ärendet Särvux (särskild utbildning för vuxna) vänder sig till vuxna som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Namnet Särvux kan därför upplevas som vilseledande, då skolformen även vänder sig till vuxna med förvärvade hjärnskador och som inte är utvecklingsstörda. Från och med vill vi starta upp ett nytt Lärvux i Botkyrka kommun, där vi erbjuder särskild utbildning för vuxna både på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Utöver detta erbjuder vi även lärlingsutbildningar och på sikt vill vi erbjuda träningsskola. På Lärvux vill vi ge möjlighet till ett fortsatt lärande under vuxenlivet. Ett lärande för att utveckla kunskaper och kompetenser som stärker den personliga utvecklingen och ökar varje persons ställning i arbets- och samhällslivet. Lärvux är ett namn som bättre stämmer överens med principen om allas lika värde samt att utbildningens fokus ligger på lärandet. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING Post Botkyrka kommun, Botkyrka Besök Munkhättevägen Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [2] Önskan om namnbyte grundar sig bland annat på att i skollagen, beslutad av riksdagen , har Särvux vuxenutbildning för utvecklingsstörda ersatts med Särskild utbildning för vuxna. Förkortningen Särvux förs inte som begrepp i skollagen, men får användas i andra sammanhang då begreppet är väl inarbetat. Lagen har tillämpats inom vuxenutbildningen sedan Begreppet Sär förknippas av många individer som något särskilt, vid sidan om, annorlunda och den nya läroplanen för vuxenutbildningen från 2012 talar tydligt om att ingen får diskrimineras på grund av bland annat funktionsnedsättning. Flertalet av de personer som kommer att bli Särvux framtida målgrupp vill inte förknippas med, eller erkänna sig som en del av, en verksamhet som innefattar begreppet Sär. Ett namnbyte motiveras även av att skolan ska vara inkluderande och inte exkluderande. Jan Strandbacke Förvaltningschef Helen Myslek Verksamhetschef/Rektor Botkyrka vuxenutbildning

16 arbetsmarknads- och vuxenutbildning ORDFÖRANDEFÖRSLAG [1] Dnr Avux/2014:59 4 Överenskommelse om projekt avseende effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning (dnr Avux 2014:59) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och Försäkringskassan (dnr Avux/2014:59). Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen avser att ingå en överenskommelse med Försäkringskassan om effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning som innefattar metoden Case management. Överenskommelsen innebär ett statsbidrag om upp till kr. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse.

17 arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [2] Dnr Avux /2014:59 Referens Christina Grefveberg Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Överenskommelse om projekt avseende effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och Försäkringskassan (dnr Avux/2014:59). Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen avser att ingå en överenskommelse med Försäkringskassan om effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning som innefattar metoden Case management. Överenskommelsen innebär ett statsbidrag om upp till kr. Ärendet Regeringen har gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett gemensamt uppdrag att under initiera en vetenskaplig utvärdering för att pröva effekter av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Effektutvärdering ska ge större kunskap om vad det är i olika metoder som ger ett utfall till arbete och vad som påverkar. En av de metoder som ska utvärderas är Case management. Botkyrka kommun är en av de kommuner som valts ut att samarbeta kring regeringsuppdraget som utförare av tjänsten Case management. Med Case Management menas i det här fallet en utsedd person, ett ombud, som har den samordnande funktionen med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs. Målsättningen är att stödja individen till ett mer självständigt liv och bättre livskvalitet. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING Post Botkyrka kommun, Botkyrka Besök Munkhättevägen Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

18 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE [2] Dnr Avux /2014:59 Försäkringskassan och Botkyrka kommun reglerar i en särskild projektöverenskommelse ansvarsområden och åtaganden (Dnr Avux 2014:59 samt Fk ). Överenskommelsen innebär ett statsbidrag om kr. Statsbidraget ersätter lönekostnader och overheadkostnader för projektanställd Case Manager. Projektet avser att påbörjas under 2014 och fram till och med december Möjlighet till förlängning finns under förutsättning att detta anges av regeringen. Ömsesidig uppsägning av avtalet är tre månader. Jan Strandbacke Förvaltningschef Christina Grefveberg Utvecklingsledare Expedieras till Daglig verksamhet Arbetsmarknads och kompetenscenter

19

20

21

22

23

24

25 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 Information om Feriepraktik 2014 (Dnr Avux/2014:60) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

26 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Avux/2014:60 1 [18] arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret Referens Joachim Persson Rapport Feriepraktik 2014 Sammanfattning Inför sommaren 2014 antog Botkyrka kommun en sommarjobbsgaranti. Den innebär att alla ungdomar i åldern år som söker en feriepraktikplats inom anvisad period ska få en plats. När ansökningsperioden avslutades den sista februari i år var det ungdomar som ansökt. Alla som sökte erbjöds en feriepraktikplats på något av de 143 arbetsställen som var anordnare. Platserna har anordnats inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag, föreningar och företag inom den sociala ekonomin. Av de ungdomar som sökte en feriepraktikplats och erbjöds en sådan var det när sommaren summerats totalt ungdomar som hade tackat ja till sin plats och också jobbat under en av de tre feriepraktikperioder som genomförts. Det är en något högre andel flickor än pojkar som tar del av feriepraktiksatsningen. Vår utvärdering visar att 89 % av ungdomarna (svarsfrekvens 44 %) trivdes på sin arbetsplats och 87 % kan eller kan delvis tänka sig att arbeta i kommunen i framtiden. Av handledarna är det 90 % (svarsfrekvens 50 %) som uppger att arbetet med feriepraktiken fungerat bra eller utmärkt. Utmaningarna för framtiden är att Botkyrka kommuns sommarjobbsgaranti behöver förenas med en hög beredskap för att klara ett förväntat ökat intresse från ungdomsgrupperna, men också att säkerställa så att vi kan tillhandahålla tillräckligt goda och kvalitativa platser. I utvärderingen framkommer att majoriteten av såväl ungdomar som handledare som svarat uppger sig vara nöjda ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Webb

27 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] med feriepraktinsatsen. Dock är svarsfrekvensen låg och med stora volymer som uteblir i utvärderingen kan mörkertal vad gäller svar ur både positiv och negativ synvinkel inte uteslutas. Det finns signaler om att flera arbetsställen upplevt det svårt att erbjuda bra arbetsuppgifter under en längre period. Det har också framkommit brister kring handledarskap för ungdomarna. Målet för årets feriepraktiksatsning var att alla som sökt skulle erbjudas plats och detta mål nåddes. För att klara förväntat högre ansökningstryck inför 2015 har en rad insatser gjorts under året. För att stärka kvalitén i de platser som anordnas har kommunledningsgruppen enats om ett åtagande och en fördelning av sammanlagt platser i kommunala förvaltningar inför Dessa åtaganden är framskrivna i förvaltningarnas ettårsplaner. Detta innebär att förvaltningarna har en bra tilltagen period till förfogande för att planera innehåll och säkra kvalitén i sina platser inför sommaren Många anordnare av feriepraktikplatser uttrycker ett stort behov av resurser för utökat handledarstöd till ungdomarna. Därför har avux i sin ettårsplan äskat medel för att bygga upp en kvalitetsfond. Detta är en av de viktigaste förändringarna som möjliggör att platsanordnarna själva kan ta helhetsansvar för anordnade platser. Inför 2015 beräknas ansökningstrycket öka och därmed ökar också behovet av fler feriepraktikplatser. Vi mobiliserar redan nu för att skapa förutsättningar att ta emot ungdomar Den kommunala mobiliseringen är starkare än någonsin tidigare, ambitionen med platser i näringslivet stärks och samarbetet med civilsamhället utökas ytterligare. Avux har samordningsansvar för feriepraktiksatsningen. Inför 2015 stärker vi vår organisation ytterligare för att bygga en beredskap att klara de volymer en sommarjobbsgaranti innebär. Utöver medel för en kvalitetsfond har avux också äskat utökade medel för feriepraktiklöner för att finansiera en större volym feriepraktikanter 2015.

28 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... 3 Läsanvisning... 4 Uppdrag och förutsättningar... 5 Organisation och budget... 5 Feriepraktik i Botkyrka kommun en helårsprocess Anskaffning av platser... 6 Samarbete med kommunens förvaltningar... 7 Samarbete med föreningar... 8 Samarbete med lokala företag inom sociala ekonomin... 8 Samarbete med lokala näringslivet Ansökningsförfarande... 9 Kommunikation... 9 Söktryck... 9 Ny prognosmodell Matchning och erbjudande Skriftliga besked Anställning och utbildning Anställning Anställningsförfarande Utbildning och information Feriepraktikanter per kommundel Feriepraktikanter per årskull Utbildning handledare Genomförande Bemanning Perioder Val av period Incidenter Skriftliga intyg Uppföljning, utvärdering och rapportering Uppmärksamhet i media Uppföljning med större platsanordnare Kvalitetsuppföljning Utvärdering feriepraktikanter Utvärdering handledare och chefer Fördjupad statistik... Bilaga 1 Sammanställning enkätsvarferiepraktikanter... Bilaga 2 Sammanställning enkätsvar handledare och chefer... Bilaga 3

29 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Läsanvisning Rapporten är indelad i sex avsnitt som motsvarar de sex delprocesser som feriepraktikinsatsen består av. Helårsprocessen pågår mellan oktober september. Varje avsnitt avslutas med erfarenheter och slutsatser samt eventuella genomförda eller planerade åtgärder inför Till rapporten hör bilaga 1 som innehåller fördjupad statistik om feriepraktikinsatsen Bilaga 2 och 3 innehåller sammanställning av de enkätundersökningar som genomförts.

30 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Uppdrag och förutsättningar Uppdraget och målsättningen med feriepraktikinsatsen har för 2014 varit att alla ungdomar år som söker feriepraktikplats ska erbjudas detta. Erbjudandet har gällt ungdomar födda någon gång under kalenderåren 1996, 1997 och Det skall noteras att vi i Botkyrka med denna tolkning innefattar betydligt fler ungdomar (c:a 15 %) än vad som exempelvis görs i Stockholms stad. Organisation och budget 2014 års feriepraktikinsats har haft en budget på kr. Den största delen av budgeten (85 %) avser löner till feriepraktikanter följt av kostnaden för extra handledare och ordinarie bemanning vid avux på 1,5 tjänster. I år har verksamheten letts och bedrivits av en verksamhetsledare på 50 % och en koordinator på 100 %. Utöver det tillkommer köpt tjänst för löneadministration samt avux ordinarie resurser för kommunikation och administration. En fullständig ekonomisk rapportering sker i samband med ordinarie årsbokslut för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Feriepraktik i Botkyrka kommun en helårsprocess Arbetet med 2014 års feriepraktikinsats startades i oktober 2013 och har pågått fram till september Processen kan delas in i sex tydliga delprocesser eller faser som delvis överlappar varandra och löper parallellt: 1. Anskaffning av platser 2. Ansökningsförfarande 3. Matchning och erbjudande 4. Anställning och utbildning 5. Genomförande 6. Uppföljning, utvärdering och rapportering Delprocesser okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep 1. Anskaffning av platser 2. Ansökningsförfarande 3. Matchning och erbjudande 4. Anställning och utbildning 5. Genomförande 6. Uppföljning

31 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] 1. Anskaffning av platser Arbetet med att ta fram platser har pågått under perioden november maj och inleddes med besök på alla arbetsplatser som tidigare anordnat feriepraktik. Vid besöken har vi fångat upp vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas, vilket gett en bra grund för fortsatt samarbete. I december gick förfrågan ut till samtliga arbetsställen i kommunens verksamheter, kommunala bolag, föreningar, näringslivet och företag inom sociala ekonomin. I förfrågan efterfrågade vi samarbete kring feriepraktik med åtagande om att anordna enklare jobb under sommaren till ungdomar i åldern år som är folkbokförda i Botkyrka kommun. Utskicken repeterades därefter i omgångar. I år kom sommarjobb in, fördelade på 143 arbetsställen. Dessa har delats in efter organisationstyp: Organisation Antal anmälda platser Botkyrka kommun 823 Kommunala bolag och stiftelser 142 Föreningar 197 Företag inom sociala ekonomin 30 Övriga 28 Totalt Antal platser per organisation Botkyrka kommun 142 Kommunala bolag och stiftelser 197 Föreningar Företag inom sociala ekonomin Övriga Antal platser

32 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Samarbete med kommunens förvaltningar Kommunens förvaltningar åtog sig att anordna 823 platser 1. Flest platser har skapats på samhällsbyggnadsförvaltningen genom samarbete med yrkessektionen på Arbets- och kompetenscenter och den upphandlade aktören för markoch parkskötsel. Jobben utfördes framförallt på kommunens skolgårdar. Socialförvaltningen åtog sig att anordna totalt 5 platser. Antalet platser per förvaltning fördelade sig så här: Förvaltning Antal anmälda platser Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, avux 48 Kommunledningsförvaltningen, klf 136 Kultur- och fritidsförvaltningen, kof 169 Samhällsbyggnadsförvaltningen, sbf 246 Socialförvaltningen, soc 5 Utbildningsförvaltningen, uf 107 Vård- och omsorgsförvaltningen, vof 112 Totalt kommunens förvaltningar 823 Antal platser per förvaltning avux klf kof sbf soc uf vof Antal platser Två förvaltningar har i sina åtaganden om platser haft motkrav på anställning av 14 extra handledare för att stödja större insatser. Dessa handledare har rekryterats och utbildats av Arbets- och kompetenscenter i samarbete med Ar- 1 Detaljerad statistik på arbetsställenivå presenteras i bilaga 1.

33 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] betsförmedlingen. Kostnaden för del av lön belastar feriepraktikinsatsen och Botkyrka kommun, medan övrig del finansieras av staten genom nystartsjobb. En del av platserna inom kultur- och fritidsförvaltningen har finansierats med ett särskilt tillskott från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på kr. Genom tillskottet har ytterligare 70 platser kunnat anordnas. Bland annat har de flesta fritidsklubbarna som annars varit stängda under sommaren kunnat hållas öppna i Botkyrka. Dessa bedriver öppen fritidsverksamhet för barn i åldern år. Genom satsningen skapades extra feriepraktikplatser och mervärde för barn i kommunen som besökte dem. Dessa platser har krävts för att nå målsättningen om att alla som sökt ska erbjudas feriepraktik. Samarbete med föreningar Samarbetet med föreningar har i år gett bra resultat. 25 föreningar åtog sig att anordna 197 platser. De föreningar som anordnade flest platser var Fanzingo med 29 platser följt av ABF Botkyrka Salem med 21 platser samt Southside Floorball Camp med 14 platser. Många föreningar utnyttjade möjligheten att välja feriepraktikanter bland de sökande. Samarbete med lokala företag inom sociala ekonomin I årets feriepraktik har kommunen samarbetat med företag inom sociala ekonomin för att skapa platser. Totalt skapades 30 platser inom 3 företag. Företagen har haft samma villkor som kommunens förvaltningar, kommunala bolag och föreningar, dvs. att företagen står för handlednings- och materialkostnader, medan kommunen står för feriepraktiklöner. Flera av företagen har uttryckt att de vill ha ersättning för handledning. Några ställde även detta krav för att alls medverka, varför dessa möjliga platser inte blev aktuella i år. Samarbete med lokala näringslivet I början av 2014 och under våren förde vi samtal med företag inom näringslivet för att skapa ytterligare platser för feriepraktik. Som förberedelse hade vi skickat ut information om feriepraktiksatsningen, där vi sökte samarbete. Totalt kontaktade vi 879 företag i Botkyrka. De förutsättningar vi arbetade efter, utgick från att företagens del i samarbetet skulle bestå av ansvar för handledning, feriepraktiklöner och eventuella arbetskläder. I samtalen prövade vi i teorin att förskjuta kostnaden för feriepraktiklön till kommunen, men utan resultat. De företag vi fört dialog med har samtliga uppgivit att de vill ha ersättning för både handledning och feriepraktiklöner. I dessa presumtiva samarbeten med näringslivet (cirka 100 platser) fick vi konstatera att vid stod för långt ifrån varandra och att nya samtal återupptas inför 2015.

34 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Erfarenheter och slutsatser Platsförfrågan till kommunens förvaltningar är ett utdraget arbete, där platser kommer in i sent skede. Endast hälften av platserna kommer in i tid för matchning. Ett effektivare arbetssätt skulle vara att förvaltningarna på förhand åtar sig att anordna ett visst antal platser till ett visst datum. De företag inom näringslivet vi haft kontakt med har samtliga uttryckt att de vill ha ersättning för både handledning och feriepraktikanternas löner. För att kunna jobba vidare med näringslivet bör mer omfattande kontakter tas med företag för att ytterligare kartlägga möjligheterna och få fram med vilka villkor det är blir möjligt att samarbeta inom feriepraktik. Genomförda och planerade åtgärder inför 2015 Kommunledningsgruppen har fattat beslut om att förvaltningarna i sina ettårsplaner lägger in att åta sig ett specificerat antal platser per förvaltning, totalt platser. Kommunledningsgruppen har också diskuterat ett tydligare ansvar för förvaltningarna gällande handledning och eventuell rekrytering av handledare, material och arbetsredskap, arbetskläder och skyddsutrustning samt lokaler. Tillsammans med näringslivsenheten har vi avsatt ekonomiska resurser för en person till företagsbesök under perioden oktober december Inledningsvis tar vi reda på vilka förutsättningar som krävs för samarbete och i steg två knyts kontaker med företag som vill medverka i feriepraktiksatsningen. 2. Ansökningsförfarande Kommunikation Möjligheten att ansöka om kommunens feriepraktik har kommunicerats genom flera kanaler, bl.a. tidningsannonser i Södra sidan och MittiBotkyrka, botkyrka.se, sommarjobbsportalen botkyrka.se/sommarjobb. Vidare genomfördes besök på gymnasieskolorna och affischer distribuerades för uppsättning på skolor. Studie- och yrkesvägledare, gymnasiesärskolan och resursenheten på socialförvaltningen informerades särskilt. På Kulturskolan gick informationen ut via internt månadsbrev samt genom affischering. Söktryck Med en förväntan om stort söktryck och målsättningen att erbjuda feriepraktik till alla ungdomar som sökte, beslutades i ett tidigt skede att tidigarelägga ansökningsperioden för feriepraktik. Detta för att kunna hantera en större volym och kunna matcha samtliga sökande i tid. Tidigare år har ansökningsperioden varit under mars månad, men från i år ligger den i februari.

35 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] En genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på feriepraktikplatser för 2014 togs fram i november Antalet ansökningar minskade något i år jämfört med föregående år, från förra året till sökande 2 i år. Detta kan inte enbart hänföras till tidigareläggningen, utan beror troligen också på att det i år var färre ungdomar som uppfyllde sökkriterierna, dvs. var i åldern år. Dessa minskade från förra året till i år. En annan orsak kan vara att Arbetsförmedlingen inte genomförde sin årliga sommarjobbsmässa i år. Tidigare år har cirka 60 ungdomar ansökt på plats på mässan. De ungdomar som sökt feriepraktik i år utgör alltså 41,5 procent av de som haft möjlighet att söka. Vid en mer detaljerad nivå skiljer sig andelen mellan kommundelarna 4 på följande sätt: Sökande per kommundel i förhållande till målgruppen Uttran Tumba Tullinge Norsborg Ansökt Ej ansökt Grödinge % 20% 40% 60% 80% 100% Högst andel sökande återfinns i Tullinge och lägst andel i Uttran jämfört med målgruppen som bor området. Diagrammet ovan visar fördelningen i Botkyrka kommuns kommundelar. Talen i staplarna anger antal ungdomar i respektive kommundel medan fördelning anges i procent i nederkant. 2 Sökande per kommundel, se bilaga 1. 3 Sökunderlag per kommundel, se bilaga 1. 4 Slagsta, Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg ingår i redovisningen Norsborg.

36 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Ny prognosmodell För att i ett tidigt skede kunna göra bedömningar om hur många sökande feriepraktikinsatsen skulle få, arbetades en enkel prognosmodell fram utifrån hur söktrycket sett ut tidigare år. Modellen visade sig hålla och bör kunna tillämpas kommande år för att göra prognoser innan sökperioden är slut. Erfarenheter och slutsatser Inför kommande år bör det sannolikt vara mer känt att ansökningstiden för feriepraktik är februari månad, varför beredskap för ökat söktryck bör planeras. 3. Matchning och erbjudande Matchningsförfarandet är en omfattande delprocess som innebär administrering, koordinering och matchning av inkomna platser och ungdomar. I arbetet tas hänsyn till arbetsplatsernas och ungdomarnas krav och önskemål. Matchning används i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde ungdomen att komma till en plats som ger stort utbyte. Det förväntas också bidra till ett bättre kvalitativt innehåll. Matchningsarbetet har genomförts med stöd av verksamhetssystemet FerieBas som många kommuner använder ungdomar i åldern år och folkbokförda i Botkyrka kommun sökte feriepraktik genom kommunens webbaserade ansökningstjänst i år. Samtliga fick erbjudande om plats. Av de var 646 pojkar och 734 flickor. 193 ungdomar av de tackade nej efter ansökan och ungdomar jobbade slutligen under sommaren av de har jobbat med iordningställande av tillfällig fritidsgård inom projektet Albyvägen 7. De första ungdomarna att matchas med förtur var de som hade prioriterats av socialförvaltningen, gymnasiesärskolan, studie- och yrkesvägledare. Totalt utgjorde dessa 114 ungdomar; 58 genom socialförvaltningen, 35 genom studieoch yrkesvägledare, 20 från gymnasiesärskolan samt en ungdom genom BUP. De prioriterade ungdomarna utgör 8,3 procent av det totala antalet sökande. Ett hundratal platser inom kultur- och fritidsförvaltningen krävde intervjuförfarande eller att handledarna själva skulle få välja ut vilka ungdomar som skulle få jobb. Anledningen är krav på särskild kompetens och säkerställande av vilja. Totalt blev 148 ungdomar intervjuade av kultur- och fritidsförvaltningen. Intervjuförfarandet innebar fördröjningar och svårigheter att hålla planerade tidsramar. Ungdomar som inte klarade intervjun och inte motsvarade ställda krav, erbjöds andra jobb.

37 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Intervjuförande är en tidskrävande process som även medförde att matchningsarbetet försenades. Det ledde i sin tur till kritik från ungdomar, föräldrar och arbetsplatser om sena besked inför sommaren. I år sökte 33 personer från andra kommuner sommarjobb i Botkyrka kommun. 27 av dessa avaktualiserades innan matchningsarbetet påbörjades. Skriftliga besked Alla ungdomar som sökte feriepraktik genom den webbaserade ansökningstjänsten under utsatt tid fick ett brev med erbjudande om feriepraktikplats. Erfarenheter och slutsatser Delprocessen matchning är ett tidskrävande arbete för att i möjligaste mån sammanföra ungdomarnas önskemål med de tillgängliga platserna. För att kunna matcha i ett tidigare skede och därmed ge besked, krävs att de flesta platserna är inlämnade på utsatt tid. Genomförda och planerade åtgärder inför 2015 Beslut har fattats i kommunledningsgruppen att förvaltningarna tar ansvar för sina respektive platser i det gemensamma åtagandet för 2015 och därmed också ansvarar för det kvalitativa innehållet samt skriver in detta i sina ettårsplaner. Matchning bör kunna göras av fler sökande i ett tidigare skede med färre sena besked som resultat. 4. Anställning och utbildning Anställning Samtliga ungdomar inom insatsen har anställts som feriepraktikanter på beredskapsavtal med lönen 61,50 kr per timme inklusive semesterersättning. Botkyrka kommun 5 erbjuder de lägre nivåerna på löner tillsammans med Södertälje kommun och Huddinge kommun. Feriepraktikanterna har i de fall det varit aktuellt, blivit berättigade till eventuell sjuklön efter två veckors sammanhängande genomfört arbete enligt gällande regelverk. Anställningsförfarande Under perioden april juni har anställningsavtal tecknats med alla som tackat ja till erbjudande om feriepraktik. Dessa har anordnats i form av drop-in vid sju tillfällen på Xenter och Arbets- och kompetenscenter. Bemanningen har bestått av tillfällig personal samt ordinarie personal på förvaltningskontor, Xenter och Arbets- och kompetenscenter, totalt cirka 10 medarbetare per till- 5 För jämförelse lönenivåer i andra kommuner, se bilaga 1.

38 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] fälle. Utöver detta har ett mindre drop-in-tillfälle anordnats samt enskilda möten för de som inte kunnat komma på de större eller fått nytt erbjudande om feriepraktik. Utbildning och information I samband med att anställningsavtalen tecknades hölls en obligatorisk information för ungdomar och föräldrar kring arbetstider, regler, lön, skattejämkning, frånvaro och tidrapportering. Feriepraktikanter per kommundel I fördelningen av feriepraktikanter i förhållande till målgruppen, dvs. där vi räknar bort de som tackat nej efter ansökan, kan vi konstatera ett bortfall där slutligen 35,5 procent av målgruppen har jobbat. Under sommaren arbetade Botkyrkaungdomar av Till det tillkommer 5 skrivna i andra kommuner, totalt ungdomar. Botkyrkaungdomarna fördelar sig så här per kommundel: Anställda feriepraktikanter per kommundel i förhållande till målgruppen Uttran Tumba Tullinge Anställda Tackat nej Norsborg Ej ansökt Grödinge % 20% 40% 60% 80% 100%

39 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Feriepraktikanter per årskull I tabellen nedan visas antalet feriepraktikanter som tackat ja till anställning per årskull: Årskull Pojkar Flickor Totalt 1995* Total *Avser ungdomar som går i gymnasiesärskolan som ansöker när de är ett år äldre än övriga. Feriepraktikanter per årskull Flickor Pojkar Utbildning handledare De handledare och chefer som åtagit sig att anordna feriepraktik har bjudits in att delta i workshop för handledare. Syftet är att informera om arbetsmiljöregler för minderåriga, hur feriepraktikprocessen går till, ansvarsfördelning mellan feriepraktiksamordnare, arbetsplatser och ungdomar, praktiska delar som arbetstider och tidrapportering med mera. Workshop-deltagarna jobbar även själva i grupper där de utbyter erfarenheter med varandra för att slutligen delge sina bästa bidrag till alla grupper.

40 BOTKYRKA KOMMUN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förvaltningskontoret [18] Vid informationstillfället delades Arbetsmiljöverkets författningssamling med föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö ut samt en samling med svar på vanliga frågor. Erfarenheter och slutsatser Informationen till ungdomarna är redan idag tydlig, men kan utvecklas ytterligare, så att ännu fler kan tillgodogöra sig informationen. Workshops för handledare och chefer är ett sätt att informera och säkerställa kunskap inför feriepraktikinsatsen. Dessa kan behöva kompletteras med andra kanaler för informationsspridning så att alla som handleder har den kunskap som behövs för att leda ungdomar i feriepraktik. 5. Genomförande Årets feriepraktik har genomförts under tre perioder. Ungdomarna har varit anställda under tre veckor á 30 timmar, maximalt 90 timmar. Totalt pågår feriepraktikinsatsen under 9 veckor på sommaren. Bemanning Feriepraktikinsatsen har genomförts med ungdomar anställda under den period när stora delar av ordinarie personalstyrka har semester. Under sommaren är många funktioner i kommunens organisation bemannade på miniminivå med vikarierande personal och chefer. Det ställer stora krav på avux bemanning under juni, juli och augusti, för att säkerställa rätt kompetens för eventuella händelser som kan inträffa med över 500 ungdomar samtidigt ute i arbete. Perioder Period Period Period Val av period Ungdomarna kunde välja en eller flera perioder vid ansökan om feriepraktik. Så här såg ungdomarnas val ut: Period Pojkar Flickor Totalt

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Kommunhuset, lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Informationspunkt Feriepraktikrapport 2015. 2 Informationspunkt Vuxenutbildning 2016 och framåt

Kommunhuset, lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Informationspunkt Feriepraktikrapport 2015. 2 Informationspunkt Vuxenutbildning 2016 och framåt KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-08 Tid Torsdag 15 oktober 2015, kl. 19:00 Plats Kommunhuset, lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Inledning. Metod. Resultat från enkätundersökningen

Inledning. Metod. Resultat från enkätundersökningen Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, genomför årligen en kommunundersökning angående sommarjobb och feriepraktik för ungdomar. Undersökningen går ut till samtliga av Sveriges kommuner

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Rubrik. 1 Förslag till beslut om inriktning för arbetsmarknadsinsatser vid Arbets- och kompetenscenter. 2 Presentation kring Academic Power.

Rubrik. 1 Förslag till beslut om inriktning för arbetsmarknadsinsatser vid Arbets- och kompetenscenter. 2 Presentation kring Academic Power. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-06-12 KALLELSE 1[2] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Rubrik Tid 2014-06-12, Kl. 19:00 Plats Arbets- och kompetenscenter,

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer