Mall för slutrapport förprojektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för slutrapport förprojektering"

Transkript

1 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för förprojektering ska ni redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan samt beskriva era resultat (analys, kartläggning etc.). Slutrapporten ska göras i bifogad mall. Vänligen bifoga också analyser, kartläggningar eller andra produkter som ni anser vara relevanta. Slutrapporten bör omfatta minst 5 A4-sidor och högst 10 A4-sidor. Mallens rubriker är blåfärgade. Under varje rubrik finns en kort text om vad avsnittet ska innehålla. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Om du har frågor eller om något är oklart hör av dig till din samordnare på ESFrådet.

2 2(11) Slutrapport förprojektering Projektnamn: Vision Jobb Projektnummer (fylls i av projektansvarig): Sammanfattning (max 2 A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidén och de framsteg som gjordes i förprojekteringen (från början till slut). Beskriv vilka som varit involverade (organisationer, företag myndigheter etc.) och hur ni har arbetat, vilka metoder ni valt (till exempel intervjuer, studier etc.): Förstudien har fokuserat på personer år som har en svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden på grund av ohälsa och som går runt i systemet år efter år utan att komma vidare. Definition av ohälsa är bred och kan vara: en egenupplevd ohälsa av att må dåligt, sjukskrivning av läkare, funktionsnedsättning pga. neuropsykiatriska diagnoser, socialmedicinska hinder samt en omfattande psykosocialproblematik etc. Förstudien avsåg att samla in material och få en bredare kunskap om personer med ohälsa, identifiera specifika problem och behov inom målgruppen, identifiera homogena grupper inom målgruppen, hitta metoder som är verkningsfulla i arbetet med målgruppen, undersöka och utveckla samverkan mellan berörda myndigheter som arbetar med målgruppen, identifiera och engagera viktiga intressenter och identifiera de strukturella hinder som finns för att öka social delaktighet och anställningsbarhet. Enligt det inhämtade och könsuppdelade statistiska underlaget från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, individ- och familjeomsorgen och utbildningsenheten framgår det att kvinnor i Staffanstorp drabbas av ohälsa i betydligt högre utsträckning än män. Mer än dubbelt så många kvinnor som män sjukskrevs år 2013 och det fanns över 100 fler sjukskrivna arbetslösa kvinnor än män samma år och kvinnorna var också i högre grad benägna att söka sig till psykiatrin. En annan markant skillnad visades från underlaget från vuxenutbildningen där betydligt fler kvinnor än män beviljades gymnasial vuxenutbildning och studier på SFI. Kvinnorna är alltså mer benägna att utbilda sig eller så kan de av olika anledningar ha svårare att komma ut på arbetsmarkanden och väljer studier framför arbete. Av de som beviljades ekonomiskt bistånd av Individ- och familjeomsorg 2013 avsåg en femtedel, 68 ärenden (35 kvinnor och 33 män), personer/familjer där det fanns ohälsa och i dessa familjer fanns det 62 barn under 18 år. En arbetsgrupp och en styrgrupp har bildats med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsenheten, Individ- och familjeomsorgen, Resurscentrum, Förebyggandeenheten (som består av bl.a. missbruksenheten för unga och fältgruppen) och Barn- och utbildningsenheten. Grupperna har träffats kontinuerligt. En gedigen omvärldsanalys med faktainsamling, forskningsrapporter och könsuppdelad statistik har genomförts i syfte att öka kunskapen kring målgruppens sammansatta problematik. För att säkra att kommande projektet tillgodoser målgruppens behov och för att kunna angripa problematiken kring målgruppen på bästa tänkbara sätt har en kvalitativ insamlingsmetod valts för det empiriska underlaget i förstudien vilket baserats på semistrukturerade intervjuer med tjänstemän, målgruppen och arbetsplatser.

3 3(11) Intervjuer med arbetsplatser har inte planerats från början men efterhand som arbetet med förstudien pågick blev det tydligt att arbetsgivarperspektivet behöver finnas med då målgruppen inte sällan har misslyckats ute på arbetsplatser och deras perspektiv skulle kunna bidra till att minimera framtida misslyckanden och bidra till ett bättre samverkan med arbetsplatserna i ett kommande projekt. I semistrukturerade intervjuer har man ett antal redan förberedda frågor som man följer upp i samtalet. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde att följdfrågor ställdes där en mer djupare information behövdes för att kunna följa respondentens tankegångar. Totalt har 30 intervjuer genomförts fördelade på 11 intervjuer med målgruppen, 11 intervjuer med yrkesverksamma och 8 intervjuer med arbetsplatser. Informationsbrevet där förstudiens syfte beskrevs har kommunicerats till förstudiens arbetsgrupp med förfrågan om vidare spridning till målgruppen, och även kontakt med diakoniassistent inom Svenska kyrkan har använts. Med hjälp av Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten har kontakt tagits med arbetsplatser som har erfarenhet av målgruppen. Arbetsplatsernas storlek varierade, från mindre än tio anställda till mer än 30 anställda. Samtliga av de intervjuade på arbetsplatser var chefer. Intervjuerna med målgruppen har varit anonyma och frivilliga för att kunna möjliggöra för målgruppen att kunna tala rakt ut och beskriva egna erfarenheter och hur de ser på sin situation utifrån deras synvinkel. Innan själva intervjumomentet framfördes det för de intervjuade att de har möjlighet att när som helst avbryta ifall de inte skulle känna sig bekväma. Det faktum att intervjuerna med målgruppen skedde på frivillig basis och målgruppen hade möjlighet att tacka nej, har resulterat i ett visst bortfall och att antal kvinnliga intressenter blivit högre än manliga. Av de elva intervjuade inom målgruppen var nio kvinnor och två män. Med tanke på den stora skillnaden i antalet mellan sjukskrivna kvinnor och män i Staffanstorp skulle det kunna antas att kvinnorna är mer benägna att söka hjälp, och ser möjlighet att påverka sin situation genom att delta i förstudien. Av de nio kvinnliga respondenter var sex ensamstående mödrar vilket har bidragit till en bredare kunskap om svårigheterna man möter som en ensamstående, arbetssökande mamma med någon form av ohälsa. Utbildningsnivå varit relativt hög bland de intervjuade då åtta personer har uppgett att de har en avslutat gymnasium eller högskoleutbildning, vilket visar på en diskrepans mellan det forskningen säger om koppling mellan ohälsan och utbildningsnivån. Av de elva intervjuade var fyra utrikesfödda. Eftersom vården inte är representerade inom arbets- eller styrgrupp har alternativa vägar hittats i form av intervjuer med representanter från vården. Bland de elva intervjuade tjänstemännen är fyra av intervjuerna genomförda med representanter från vårdcentralen i Staffanstorp och den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arlöv. Kontakten har skapats och dialogen förts med andra viktiga aktörer som har kunskap och erfarenhet om målgruppen och dess problematik såsom Fontänhuset i Lund, Autism- och Aspergerförbundet, föreningen Attention. För att få yterliggare dimension och andra perspektiv på målgruppens problematik har en transnationell kontakt upprättats med Institute of family relations i Kaunas, Litauen och en kontinuerlig dialog förts med Kävlinge kommun som har en lång erfarenhet av projektverksamhet inom ramen för ESF. Genom en omvärldsanalys, kartläggning, insamling av det empiriska materialet och diskussioner med intressenter och andra aktörer har man kunnat belysa

4 4(11) Slutrapport förprojektering målgruppens problem och behov utifrån ett brett perspektiv. Förstudien har kunnat synliggöra vad som behövs förbättras och effektiviseras i de verksamheter som redan finns och gett förslag på innehåll i ett kommande projekt som syftar till att kunna arbeta på ett innovativt sätt, som omfattar arbete med alla de systemen som finns runt om individen, och som påverkar individens möjlighet till att kunna få och behålla ett arbete/studier. En så pass omfattande och genomarbetad analys av målgruppens situation har aldrig tidigare genomförts i Staffanstorp och resultatet av förstudien ökar möjligheterna till social delaktighet och anställningsbarhet för personer med ohälsa som saknar eller har en svag förankring på arbetsmarknaden och även verka förebyggande avseende de barn och unga som har koppling till målgruppen och riskerar utanförskap längre fram i livet. Förprojekteringens resultat Redogör kortfattat för det arbete som förprojekteringen avsåg att fokusera kring. Besvara frågan om och/eller hur ni bidragit till att förbättra möjligheterna för ett eventuellt genomförandeprojekt? Beskriv också vilka nya kunskaper ni bidragit med: Sambandet mellan socioekonomisk status och hälsa finns väl dokumenterat i forskningen. Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. Statistik från SCB visar en större ohälsa bland låginkomsttagare, största skillnaden är det för individer i arbetsför ålder. Individer med lägre utbildning har en högre grad av hälsoproblem än personer med hög utbildning. Forskning har visat att välutbildade är bättre på att hantera sjukvården och på så sätt får de bättre vård. Det finns samband mellan arbetslöshet och ökad dödlighet, arbetslöshet och ökad psykisk ohälsa, arbetslöshet och beroendeproblematik. Många gånger går sambandet i båda riktningar. Arbetslöshetens längd påverkar också hälsan, ju längre man varit arbetslös desto större risk för ohälsa. Då majoriteten av målgruppen för förstudien är låginkomsttagare kan det antas att det är viktigt att angripa problematiken som ett klassproblem. Genom att hjälpa individen i processen att närma sig arbetsmarknaden och förbättra hälsan kan man på längre sikt påverka hela kontexten för individens välbefinnande, familjesystemet inkluderat. Strukturell diskriminering, såsom boendesegregation, sämre socioekonomiska möjligheter, stigmatisering och marginalisering, påverkar hälsan. En god hälsa i barndomen är en betydelsefull faktor för att kunna få ett produktivt arbets- och socialliv som vuxen. Barnens uppväxtvillkor och familjebakgrund har stor betydelse för barnets framtida livsvillkor. Att arbeta förebyggande med barns ohälsa ses som en viktig del för att öka barnens möjligheter. Barn i familjer med ekonomiskt bistånd löper enligt forskningen större risk för att bli inskrivna med en diagnos relaterad till psykisk ohälsa, bli inskrivna på sjukhus och löper en högre risk att dö under barndomen. Det finns inga tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Det finns även ett samband mellan dålig hälsa i barndomen och som vuxen. Föräldrar med långvarig sjukdom uppger fler symtom hos sina barn än friska föräldrar, en sorts dosrespons förhållande.

5 5(11) Den ovanbeskrivna kopplingen mellan uppväxtvillkor, familjebakgrund och dosresponsförhållande mellan föräldrar och barn visar på ett det är angeläget att arbeta med målgruppen och dess problematik för att förebygga att barn och unga som har koppling till målgruppen inte hamnar i ett utanförskap senare i livet. Förutom gruppen kvinnor har andra homogena grupper identifierats, ensamstående föräldrar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden på grund av ohälsa och ansträngd social situation, personer med samsjuklighet, dvs. personer som lider av att ha flera sjukdomar samtidigt, däri ingår även personer med missbruksbakgrund och personer med utländsk bakgrund som lider av ohälsa och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen upplever att de har ett lågt inflytande i frågor som rör dem och deras planering och de förmedlar att de ofta gör som de blir tillsagda. Det finns många aktörer inblandade i respondenternas liv, tio respondenter hade tre eller fler kontakter och den som hade flest hade sju olika kontakter med olika aktörer och det finns en rädsla för att missa ett möte, eller glömma bort att lämna in ett underlag för då straffas man genom bl.a. indragen ersättning. Trots det finns det bristande kunskap om och på vilket sätt myndigheterna samarbetar och på vilket sätt samordning av insatserna sker. Målgruppen upplever att inte så sällan hamnar man i rundgång mellan de olika myndigheterna och att nätverksmöte äger rum när planeringen fallerar. Det som har utkristalliserats och blivit mera tydligt via respondenternas svar var att det är av vikt att beakta även de kontakter som omfattar hela familjesystemet och som har en direkt påverkan på individens situation. Individen lever inte frikopplad från sin verklighet och de olika familjesammansättningarna och svårigheterna som kan finnas där kan ha en bidragande påverkan på individens egna livsområden. Omsättning på personal och byte av handläggare upplevs som ett stressmoment och känslan av att behöva börja om på nytt varje gång individen träffar en ny handläggare. Det är inte alltid handläggaren är uppdaterad och inläst i ärendet vilket förmedlar känslor av lågt engagemang. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst är den övervägande källan för att tillgodose sin försörjning bland respondenterna. Försörjningsfrågan är ett mycket känslosamt ämne som bidrar till skuldkänslor och nedstämdhet. Det faktum att föräldrar i ekonomiskt utsatta familjer inte har möjlighet att ge sina barn de materiella saker som andra barn i deras omgivning har, kan vara stigmatiserande och föräldrarna ifrågasätter sig själva. De områden respondenterna har arbetslivserfarenhet av är diverse serviceyrken och människovårdandeyrken och som anledningen till arbetslösheten beskrivs somatiska, psykiska, neuropsykiatriska besvär, beroendeproblematik eller brist på en adekvat utbildning. Respondenterna beskriver en dålig erfarenhet av deltagande i arbetsmarknadsåtgärder då det upplevs att åtgärderna inte alltid känns meningsfulla. Nya direktiv, omorganisationer och ny personal nämns även bland tjänstemännen som faktorer som försvårar arbete med målgruppen. Även avsaknad av övergripande och strukturerat samarbete så att omorganiseringar eller byte av personal inte leder till att samverkan strandar, avsaknad av helhetssyn och orimliga förväntningar har nämnts. De problemområden som har kunnat identifieras i intervjuer med arbetsgivare är dålig matchning, glesa uppföljningar och avsaknad av direktstöd till arbetsplatser.

6 6(11) Slutrapport förprojektering Utifrån ovanstående behöver kommande projekt arbeta med ett övergripande och strukturerat samarbete som håller över tid, sammankoppling av de olika systemen i individens liv för att kunna få en helhetssyn, insatser behöver samordnas och stödet behöver finns där för målgruppen hela vägen. Behovet finns av att matcha mot en sysselsättning som känns meningsfullt och bygger på delaktighet och känsla av sammanhang. Stöd till den enskilde och till arbetsplatsen är av yttersta vikt för en lyckad återgång till arbetsmarknaden. Olika evidensbaserade metoder har identifierats som användbara verktyg: MI (motiverande samtal), Case management och supported employment. Det är viktigt att motivera målgruppen till förändring på deras egna villkor för att på sätt öka självkänsla, självförtroende och bidra till en ökad egenmakt vilket sker genom motiverande samtal. Sammankoppling av de olika systemen som finns runt individen/familjen, samordning av insatser, ansvar för uppföljning av insatser och återkoppling och föra processen framåt är ett arbetssätt inom case management. Det är en självklarhet att individen kommer att delta i nätverksmöten och därmed ha möjlighet att kunna påverka sin situation och få en insikt gällande myndigheternas samverkan. Vikten av en bra matchning, att ta hänsyn till individuella önskemål och arbeta utifrån dessa är avgörande för att individen skall känna en meningsfullhet och lust att delta i sysselsättningen. Genom supported employment kan den enskilde få en långvarig hjälp och därmed ökar chansen för att kunna få och bibehålla ett arbete och arbetsplatsen kan få tillgång till ett stöd vid de tillfällen man behöver konsultera eller rådgöra. Genom att koncentrera sig på det friska och fungerande hos individen/familjen kan man öka motivationen och minska stigmatiseringen. Inom ramen för kartläggning av kompetenser har det framkommit att det redan idag finns resurser i form av utbildad personal i motiverande samtal, case management och nätverksmöte inom den kommunala organisationen. De informella kompetenserna hos blivande projektledare bör inte glömmas bort. Projektets arbetsgrupp behöver genomsyras av intresse, förståelse och driv för målgruppens sammansatta behov samt olika kompetenser och utbildningsbakgrund vilket kan vara mycket värdefullt i arbetet med deltagarna. Jämställdhetsintegrering Hur genomförde ni er jämställdhets-swot eller liknande kartläggning? Har ni viktiga slutsatser inför genomförandeprojektet? Har ni genomfört utbildningar i jämställdhetsintegrering? Jämställdhetsperspektiv kommer att bli en integrerad del i arbetet med målgruppen på individnivån, inom projektets arbetsgrupp, inom ramen för samverkansarbete mellan olika verksamheter men även inom strategisk påverkan i det kommande genomförandeprojektet. En jämställdhets-swot analys har genomförts under förstudiens gång för att lyfta fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det som har framkommit är vikten av att det används metoder som är applicerbara på båda könen och utgår utifrån de individuella förutsättningarna hos deltagarna samt att projektets resurser och den hjälp som ges inom ramen för projektet skall vara fördelade jämt mellan de män och kvinnor som deltar i projektet. Projektledare behöver tänka på att båda könen får lika mycket plats

7 7(11) att uttrycka sina åsikter och komma till tals. För att det skall vara lätt för målgruppen att kunna identifiera sig bör de tilltänkta projektledarna vara av olika kön. Könsuppdelad statistik för att kunna reflektera kring gruppernas olika behov och arbeta aktivt med att förbättra stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt är en förutsättning. Det statistiska underlaget visar att kvinnorna i Staffanstorp drabbas av ohälsa i mycket högre grad än männen. Det antas att kvinnorna är mer benägna att söka hjälp för sin ohälsa och därför dominerarar de i antalet sjukskrivna men även när det gäller sjuk- och aktivitetsersättning och kontakt med psykiatrin. Enligt det statistiska underlaget från Arbetsförmedlingen framgår det att det finns ett större antal kvinnor än män med utländsk bakgrund som är öppet arbetslösa och deltar i program med aktivitetsstöd, vilket skulle kunna innebära att denna homogena grupp behöver mer hjälp och stöd för att kunna få ett arbete. Även gruppen ensamstående mödrar med svagt nätverk har identifierats, vilket kan utgöra hinder för kvinnan att komma in på arbetsmarknaden. Hinder i form av frånvaro av OB-förskola har tagits upp likaså behovet av avlastning. Insamling av kunskap för att implementera jämställdhet i det kommande projektet har undersökts under förstudiens gång. ESF arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering och det finns mycket information att inhämta (till exempel ESF Jämt, Dragkraft eller 14 sätt att jobba jämt) vilken kommer att användas i beskrivning av strategier i genomförandeprojektet. Ett fortsatt aktivt arbete för att öka kunskap och medvetenhet kring jämställdhetsfrågor kommer att ske i projektet och det är givet att eventuellt processtöd avseende jämställdhetsfrågor ska nyttjas, då det har under SWOT analysen framkommit att potentiella hot i arbetet med jämställdhetsfrågor ses i form av okunskap och brist på tillgång till de rätta verktygen gällande arbetet med jämställdhetsintegrering på de olika nivåerna inom projektorganisationen. Effekter av det aktiva arbetet med jämställdhetsfrågor under genomförandeprojektet blir bland annat en gemensam värdegrund på alla nivåer i projektorganisationen. Alla oavsett kön ska känna sig välkomna och delaktiga. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkra tillgänglighetsarbetet i ett eventuellt genomförandeprojekt? Människor med funktionsnedsättningar har samma rätt till delaktighet och jämlikhet i samhället som övriga invånare. Vikten av tillgänglighet och jämställdhetsintegrering i ett kommande genomförandeprojekt har varit central under hela förstudiens gång och diskussionerna kring ämnen har bidragit till en ökad medvetenhet om vilka hinder och möjligheter som finns. För att kunna angripa frågor gällande både tillgänglighet utifrån ett bredare perspektiv har även en SWOT analys genomförts. Syftet med SWOT analysen var att identifiera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns för tillgänglighetsarbete i det kommande projektet.

8 8(11) Frågor kring tillgänglighet inom SWOT analysen har angripits utifrån de fastställda ramarna - fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Det är av största vikt att tillgängligheten förblir hög för att öka möjligheterna för målgruppen samt de professionella att ta kontakt med projektet, vilket i sin tur kan komma att leda till en ökad legitimitet genom att skapa trygghet, tillit, bygga relationer både på den professionella arenan men även relationsskapande med målgruppen och intresseorganisationer och föreningar, som har en koppling till målgruppens problematik. Möjliga hot som har identifieras var bland annat att lokalen inte skulle vara anpassad till målgruppen och dennes behov, låg tillgänglighet från projektledare, dålig informationsspridning och okunskap om projektet samt målgruppens låga påverkansmöjligheter. Under förstudien har lokalerna på Arbetsmarknadsenheten i Staffanstorps kommun använts för intervjuer och det är sannolikt att samma lokaler används som en bas i ett kommande projekt. Lokalerna är anpassade för personer med fysiska såväl som psykiska funktionsnedsättningar och med teknisk utrustning och placering av lokalen i centrum av Staffanstorp gör att platsen är lättillgänglig både för de boende i Staffanstorp men även för de personer som behöver använda sig av kollektivtrafik. Det faktum att man har någon form av funktionsnedsättning skall inte vara avgörande för deltagandet. Kommunens Arbetsmarknadsenhet är en etablerad verksamhet och arbetar redan med bland annat deltagare som står utanför arbetsmarknaden med målsättning att erbjuda individerna stöd, vägledning, och finna motivation till att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten genomsyras av öppenhet, flexibilitet och tillgänglighet varpå det antas att projektets deltagare kan ha en stor nytta av en sådan samlingspunkt. Det finns tillgång till ett stort konferensrum som passar bra till gruppverksamhet likaså mindre samtalsrum som används vid behov av enskilda samtal och tillgång till datorer som är utrustade med webbkameror och hörlurar. Kontakt med näringslivet och det goda samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen under årens gång har resulterat i ett flertal subventionerade anställningar. Placering av projektet hos Arbetsmarknadsenheten ses som en strategisk och långsiktig investering i det senare integreringsarbetet. Information till, och kommunikation med allmänheten i det kommande projektet kommer att ske i enlighet med Staffanstorp kommuns koncernpolicy. Information kommer att spridas via internethemsida, marknadsföring via trycksaker, foldrar, pressen och spridning via olika kanaler som finns etablerade inom ramen för det befintliga samarbetet mellan verksamheterna. Förutom den vanliga telefon- och/eller brev kontakten kommer nya kommunikativa vägar såsom sms och internetkommunikation användas, likaså en kort svarstidsfrekvens från projektledare, som ett led i att bidra till en ökad tillgänglighet. Ett positivt bemötande av samtliga deltagare ska ske med lyhördhet för alla personers olika förutsättningar och respekt för individens självbestämmande. Arbete med tillgänglighetsfrågor kommer att vidareutvecklas under projekttiden och deltagarinflytandet och möjlighet att påverka säkras genom en löpande uppföljning och en skriftlig utvärdering.

9 9(11) Programkriterier (samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation) Hur har ni arbetat med relevanta programkriterier för ert projekt? Hur har det hjälpt er att förbereda er inför ett eventuellt genomförandeprojekt? Under förstudiens gång har frågor kring samarbete och samverkan varit prioriterade. Representanter från de kommunala och statliga verksamheterna såsom Socialtjänsten, Skola och utbildning, Resursteamet, Förebyggandeenheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har medverkat i arbets- och/eller styrgrupp vilket har stärkt den redan goda samverkan som finns idag i Staffanstorp kring frågor rörande personer men någon form av ohälsa som saknar eller har en svag förankring på arbetsmarknaden. Det finns en vilja för att samarbeta och ett stort engagemang för målgruppens problematik, vilket har resulterat i många givande diskussioner kring problemen, behoven och utvecklingsområden gällande målgruppens väg att nå ett arbete och det har blivit mer tydligt att verksamheterna har flera beröringspunkter, då man träffar samma individer men utifrån olika utgångspunkter. Förutom diskussioner har personal från de olika kommunala och statliga verksamheterna ställt upp på intervjuer och medverkat i insamling av det empiriska materialet genom bland annat att bistå och förmedla kontakter med målgruppen och arbetsplatser. Då tillvägagångssättet med en arbets- samt styrgrupp fungerat bra under förstudiens gång är det sannolikt att det kommande projektet kommer att använda sig av samma eller en motsvarande modell där representanter som har mandat att fatta beslut sitter i styrgruppen och projektledare som har den dagliga kontakten med målgruppen fungerar som en arbetsgrupp. Det kommer även finnas en samordnande funktion som kan fungera som en informationskanal mellan styr- och arbetsgrupp och se till att projektet håller rätt riktning samt ha en administrativ funktion. Övergripande samverkan mellan olika aktörer är ett koncept som gynnar individen och minskar dubbelarbete hos berörda parter. Under förstudiens avslutande möte där både styr- och arbetsgrupp träffades har det från Arbetsförmedlingens sida lyfts en fråga kring sekretess som skulle kunna utgöra ett hinder för att Arbetsförmedlingen skulle kunna delta i ett framtida genomförandeprojekt. De juridiska hinder håller på att kontrolleras varpå ett extra insatt möte med styrgruppen kommer att äga rum i januari månad. Förstudiens resultat kommer även att presenteras på ett möte i december, med kommunens chef för humanistisk service, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, verksamhetschef för missbruksenheten för unga och fältgruppen samt verksamhetschef för Resurscentrum som arbetar med råd och stöd till familjer och barn i kommunen, för att diskutera på vilket sätt de kommunala verksamheterna kan medverka under ett genomförande projekt. Försäkringskassan representant har informerat att genom en omorganisation i verksamheten till område Skåne väst har det tillträtt en ny chef. Förstudiens resultat kommer att kommuniceras till representantens överordnad och återkoppling kommer att ske i det extra insatta styrgruppsmötet i januari. Representanten från Försäkringskassan ser inga hinder gällande sekretess under förutsättningen att individen finns med i nätverksmöten och att dokument om hävande av sekretess är underskrivna.

10 10(11) Det som har identifierats som ett bakslag är att det har varit svårt att få med vården trots påtryckningar och inbjudningar till träffar. Då vården är en viktig aktör måste detta arbete fortsätta att försöka få med de i ett kommande projekt. Tanken är att detta underlag skall kunna användas för strategisk påverkan och visas för ledning och politiker som har mandat att fatta beslut som rör målgruppen på en strukturell plan. En återkoppling kommer även att göras till de intervjuade på både vårdcentralen i Staffanstorp samt inom den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arlöv. Inom ramen för strategisk påverkan har arbetet med förstudien och dess resultat kontinuerligt förts med och kommunicerats till olika intressenter. I förstudien har även andra intressenter involverats för att kunna maximera spridning om förstudien. Kontakt med Svenska kyrkan i Staffanstorp har upprättats och arbetet med förstudien kommunicerats vilket har resulterat i en ny kontaktyta med målgruppen. Kontakt har även tagits och förfrågan om rådgivande och stödjande funktion under förstudien, och i ett kommande projekt, har ställts till Fontänhuset i Lund, föreningen Attention och Autism- och Aspergerförbundet, vilka har visat intresse att få vara med. Dialog har förts med kommunens ledning, personal chef som är ytterst ansvarig för kommunens arbetslinje och analysstrateg tillika ansvarig för kommunens etniska minoriteter. Ett konsultativt stöd har inhämtats från utvecklingschefen i kommunen. För att få en ytterligare dimension på problematiken har ett samarbete med Institute of family relations i Kaunas, Litauen initierats. Institutet är en icke statlig organisation som genomförde två olika projekt finansierade av Europeiska socialfonden, projekt Improvement of motivation rising with high risk families och projekt Integration and return to the labour market program: I can! och har visat intresse för ett transnationellt samarbete. Samarbetet har under förstudiens gång handlat om inhämtning av kunskap och information och utbyte av erfarenheter vilket skett via mailkontakt och förstärkt en bild av den sammansatta problematiken kring målgruppen och belyst behovet av att arbeta med alla de systemen som finns runt om individen/familjen för att öka chanser till att kunna lyckas på arbetsmarknaden och specifikt har behovet av ett ökat motivationsarbete belysts. Kontakten ligger till grund för det kommande projektets möjlighet att intensifiera och fördjupa samarbete över gränserna. Ett av målen med förstudien var att undersöka möjligheterna till ett närmare och djupare samarbete med Kävlinge kommun som har en lång erfarenhet av att driva ESF projekt. För närvarande implementerar Kävlinge delar av ESF -projekt Brytpunkt. För att kunna ta del av Kävlinges verksamhet och erfarenheter har det genomförts ett studiebesök på Brytpunkten med förstudiens arbetsgrupp. Många idéer och tips har inhämtats och Kävlinge fick ta del av de framsteg som hade gjorts under förstudiens gång. Det finns ett ömsesidigt intresse mellan Kävlinge och Staffanstorp att gemensamt arbeta vidare med de frågeställningar som framkommit genom förstudien. En förutsättning är att kommunernas respektive socialtjänster har möjlighet att delta liksom Region Skåne och Arbetsförmedlingen. I skrivande stund råder det en del oklarheter, dels pga den personalbrist som flertalet av landets socialtjänster lider av och dels på grund av det parlamentariska läget med oklart uppdrag som omger Arbetsförmedlingen. En upparbetad relation med någon av Region Skånes verksamheter är en förutsättning för att kunna gå in i ett genomförandeprojekt med

11 11(11) helhetsperspektiv kring den enskilde, ansvarstagande och samsyn för övergripande och funktionell samverkan. Det innovativa tillvägagångssättet där man angriper problematiken utifrån ett helhetsperspektiv som utgår ifrån individen men kan komma att omfatta hela familjesystemet om så behövs. Uppföljning under förprojekteringen Beskriv kortfattat hur ni arbetade med uppföljning under förprojekteringen: Förstudien har varit en lärandeprocess och dess mål att skapa ett underlag som kan leda till en ansökan om genomförande av ett projekt för målgruppen. I möten med arbetsgrupp och styrgrupp har dialogen kring avsikt, behov, planering och mål förts kontinuerligt och resultaten har återkopplats till de berörda parterna. En skriftlig återkoppling i form av minnesanteckningar från sammanträden har kommunicerats till de berörda intressenterna i arbetsgrupp samt styrgrupp efter varje möte och en skriftlig utvärdering har genomförts. Sammanställning av resultat har, förutom förstudiens arbets- och styrgrupp, gjorts även till företagsombud, samordnare för internt och externt samverkan för personer inom socialtjänstens målgrupp, arbetsmarknadshandläggare och studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknadsenheten. Implementeringsdialog med kommunens ansvariga chefer inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnen är inplanerad i december månad. Förstudiens resultat kommer att återkopplas till andra aktörer som bidragit till att förstudien kunde genomföras såsom den transnationella kontakten i Litauen, Kävlinge kommun, Svenska kyrkan och intresseorganisationer och föreningar och kommer även att vara tillgänglig på Arbetsmarknadsenheten och länken kommer att läggas ut på Arbetsmarknadsenhetens hemsida. Andra erfarenheter som ni vill dela med er av Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vilka tips skulle ni vilja ge till framtida projekt? Skriftliga samarbetsöverenskommelser minskar risken för aktörers bortprioritering avseende deltagande i förstudien. Möten kring olika frågor som inte rör förstudien har bokats in, förstudien har bidragit till en ökad kontakt mellan verksamheterna. Kontaktpersoner Vem ska man kontakta om man är intresserad av mer information? Lucie Liljeroth socionom Arbetsmarknadsenheten Petra Zaar verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(8) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Sundbyberg 2017-05-23 Dnr.nr: S2017/00671/FS Vår referens: Sofia Karlsson Socialdepartementet Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Funktionsrätt

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport förprojektering

Slutrapport förprojektering 1(9) Projektnamn: Tillsammans skapar vi Ung Kraft Projektnummer:2013-3050111 Sammanfattning Beskriv kortfattat projektidén och de framsteg som gjordes i förprojekteringen (från början till slut). Beskriv

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Aktivitet Relation - Identitet

Aktivitet Relation - Identitet Aktivitet Relation - Identitet perspektiv på fritidens betydelse för unga med funktionsnedsättningar Jens Ineland Umeå universitet Innehåll Perspektiv på hälsa och funktionsnedsättningar Fritidens roll

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

KomAn vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

KomAn vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum 2009-02-10 Socialförvaltningens stab 1 (7) Mia Ledwith, utredare 08-5782 92 57 Diarienummer 010/09-739 Socialnämnden KomAn vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Lund 117 000 invånare 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Två tredjedelar är under 45 år, lika stor

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Cornelia Björk Utredare på FoU i Väst/GR cornelia.bjork@grkom.se Korta fakta om projektet Jan 2015 - feb 2016 Samverkan mellan AFH, Arb-vux och AF 30 deltagare Långvarigt

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic ESF-Förstudier 2014 Tomislavka Barisic 2014-10-16 Socialfonden 2014-2020 Programområde 1: (Kompetensförsörjning) Digital komptensutveckling inom hälso- och vårdomsorg. Programområde 2: (Öka övergångarna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer