Mall för slutrapport förprojektering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för slutrapport förprojektering"

Transkript

1 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för förprojektering ska ni redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan samt beskriva era resultat (analys, kartläggning etc.). Slutrapporten ska göras i bifogad mall. Vänligen bifoga också analyser, kartläggningar eller andra produkter som ni anser vara relevanta. Slutrapporten bör omfatta minst 5 A4-sidor och högst 10 A4-sidor. Mallens rubriker är blåfärgade. Under varje rubrik finns en kort text om vad avsnittet ska innehålla. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Om du har frågor eller om något är oklart hör av dig till din samordnare på ESFrådet.

2 2(11) Slutrapport förprojektering Projektnamn: Vision Jobb Projektnummer (fylls i av projektansvarig): Sammanfattning (max 2 A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidén och de framsteg som gjordes i förprojekteringen (från början till slut). Beskriv vilka som varit involverade (organisationer, företag myndigheter etc.) och hur ni har arbetat, vilka metoder ni valt (till exempel intervjuer, studier etc.): Förstudien har fokuserat på personer år som har en svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden på grund av ohälsa och som går runt i systemet år efter år utan att komma vidare. Definition av ohälsa är bred och kan vara: en egenupplevd ohälsa av att må dåligt, sjukskrivning av läkare, funktionsnedsättning pga. neuropsykiatriska diagnoser, socialmedicinska hinder samt en omfattande psykosocialproblematik etc. Förstudien avsåg att samla in material och få en bredare kunskap om personer med ohälsa, identifiera specifika problem och behov inom målgruppen, identifiera homogena grupper inom målgruppen, hitta metoder som är verkningsfulla i arbetet med målgruppen, undersöka och utveckla samverkan mellan berörda myndigheter som arbetar med målgruppen, identifiera och engagera viktiga intressenter och identifiera de strukturella hinder som finns för att öka social delaktighet och anställningsbarhet. Enligt det inhämtade och könsuppdelade statistiska underlaget från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, individ- och familjeomsorgen och utbildningsenheten framgår det att kvinnor i Staffanstorp drabbas av ohälsa i betydligt högre utsträckning än män. Mer än dubbelt så många kvinnor som män sjukskrevs år 2013 och det fanns över 100 fler sjukskrivna arbetslösa kvinnor än män samma år och kvinnorna var också i högre grad benägna att söka sig till psykiatrin. En annan markant skillnad visades från underlaget från vuxenutbildningen där betydligt fler kvinnor än män beviljades gymnasial vuxenutbildning och studier på SFI. Kvinnorna är alltså mer benägna att utbilda sig eller så kan de av olika anledningar ha svårare att komma ut på arbetsmarkanden och väljer studier framför arbete. Av de som beviljades ekonomiskt bistånd av Individ- och familjeomsorg 2013 avsåg en femtedel, 68 ärenden (35 kvinnor och 33 män), personer/familjer där det fanns ohälsa och i dessa familjer fanns det 62 barn under 18 år. En arbetsgrupp och en styrgrupp har bildats med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsenheten, Individ- och familjeomsorgen, Resurscentrum, Förebyggandeenheten (som består av bl.a. missbruksenheten för unga och fältgruppen) och Barn- och utbildningsenheten. Grupperna har träffats kontinuerligt. En gedigen omvärldsanalys med faktainsamling, forskningsrapporter och könsuppdelad statistik har genomförts i syfte att öka kunskapen kring målgruppens sammansatta problematik. För att säkra att kommande projektet tillgodoser målgruppens behov och för att kunna angripa problematiken kring målgruppen på bästa tänkbara sätt har en kvalitativ insamlingsmetod valts för det empiriska underlaget i förstudien vilket baserats på semistrukturerade intervjuer med tjänstemän, målgruppen och arbetsplatser.

3 3(11) Intervjuer med arbetsplatser har inte planerats från början men efterhand som arbetet med förstudien pågick blev det tydligt att arbetsgivarperspektivet behöver finnas med då målgruppen inte sällan har misslyckats ute på arbetsplatser och deras perspektiv skulle kunna bidra till att minimera framtida misslyckanden och bidra till ett bättre samverkan med arbetsplatserna i ett kommande projekt. I semistrukturerade intervjuer har man ett antal redan förberedda frågor som man följer upp i samtalet. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde att följdfrågor ställdes där en mer djupare information behövdes för att kunna följa respondentens tankegångar. Totalt har 30 intervjuer genomförts fördelade på 11 intervjuer med målgruppen, 11 intervjuer med yrkesverksamma och 8 intervjuer med arbetsplatser. Informationsbrevet där förstudiens syfte beskrevs har kommunicerats till förstudiens arbetsgrupp med förfrågan om vidare spridning till målgruppen, och även kontakt med diakoniassistent inom Svenska kyrkan har använts. Med hjälp av Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten har kontakt tagits med arbetsplatser som har erfarenhet av målgruppen. Arbetsplatsernas storlek varierade, från mindre än tio anställda till mer än 30 anställda. Samtliga av de intervjuade på arbetsplatser var chefer. Intervjuerna med målgruppen har varit anonyma och frivilliga för att kunna möjliggöra för målgruppen att kunna tala rakt ut och beskriva egna erfarenheter och hur de ser på sin situation utifrån deras synvinkel. Innan själva intervjumomentet framfördes det för de intervjuade att de har möjlighet att när som helst avbryta ifall de inte skulle känna sig bekväma. Det faktum att intervjuerna med målgruppen skedde på frivillig basis och målgruppen hade möjlighet att tacka nej, har resulterat i ett visst bortfall och att antal kvinnliga intressenter blivit högre än manliga. Av de elva intervjuade inom målgruppen var nio kvinnor och två män. Med tanke på den stora skillnaden i antalet mellan sjukskrivna kvinnor och män i Staffanstorp skulle det kunna antas att kvinnorna är mer benägna att söka hjälp, och ser möjlighet att påverka sin situation genom att delta i förstudien. Av de nio kvinnliga respondenter var sex ensamstående mödrar vilket har bidragit till en bredare kunskap om svårigheterna man möter som en ensamstående, arbetssökande mamma med någon form av ohälsa. Utbildningsnivå varit relativt hög bland de intervjuade då åtta personer har uppgett att de har en avslutat gymnasium eller högskoleutbildning, vilket visar på en diskrepans mellan det forskningen säger om koppling mellan ohälsan och utbildningsnivån. Av de elva intervjuade var fyra utrikesfödda. Eftersom vården inte är representerade inom arbets- eller styrgrupp har alternativa vägar hittats i form av intervjuer med representanter från vården. Bland de elva intervjuade tjänstemännen är fyra av intervjuerna genomförda med representanter från vårdcentralen i Staffanstorp och den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arlöv. Kontakten har skapats och dialogen förts med andra viktiga aktörer som har kunskap och erfarenhet om målgruppen och dess problematik såsom Fontänhuset i Lund, Autism- och Aspergerförbundet, föreningen Attention. För att få yterliggare dimension och andra perspektiv på målgruppens problematik har en transnationell kontakt upprättats med Institute of family relations i Kaunas, Litauen och en kontinuerlig dialog förts med Kävlinge kommun som har en lång erfarenhet av projektverksamhet inom ramen för ESF. Genom en omvärldsanalys, kartläggning, insamling av det empiriska materialet och diskussioner med intressenter och andra aktörer har man kunnat belysa

4 4(11) Slutrapport förprojektering målgruppens problem och behov utifrån ett brett perspektiv. Förstudien har kunnat synliggöra vad som behövs förbättras och effektiviseras i de verksamheter som redan finns och gett förslag på innehåll i ett kommande projekt som syftar till att kunna arbeta på ett innovativt sätt, som omfattar arbete med alla de systemen som finns runt om individen, och som påverkar individens möjlighet till att kunna få och behålla ett arbete/studier. En så pass omfattande och genomarbetad analys av målgruppens situation har aldrig tidigare genomförts i Staffanstorp och resultatet av förstudien ökar möjligheterna till social delaktighet och anställningsbarhet för personer med ohälsa som saknar eller har en svag förankring på arbetsmarknaden och även verka förebyggande avseende de barn och unga som har koppling till målgruppen och riskerar utanförskap längre fram i livet. Förprojekteringens resultat Redogör kortfattat för det arbete som förprojekteringen avsåg att fokusera kring. Besvara frågan om och/eller hur ni bidragit till att förbättra möjligheterna för ett eventuellt genomförandeprojekt? Beskriv också vilka nya kunskaper ni bidragit med: Sambandet mellan socioekonomisk status och hälsa finns väl dokumenterat i forskningen. Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. Statistik från SCB visar en större ohälsa bland låginkomsttagare, största skillnaden är det för individer i arbetsför ålder. Individer med lägre utbildning har en högre grad av hälsoproblem än personer med hög utbildning. Forskning har visat att välutbildade är bättre på att hantera sjukvården och på så sätt får de bättre vård. Det finns samband mellan arbetslöshet och ökad dödlighet, arbetslöshet och ökad psykisk ohälsa, arbetslöshet och beroendeproblematik. Många gånger går sambandet i båda riktningar. Arbetslöshetens längd påverkar också hälsan, ju längre man varit arbetslös desto större risk för ohälsa. Då majoriteten av målgruppen för förstudien är låginkomsttagare kan det antas att det är viktigt att angripa problematiken som ett klassproblem. Genom att hjälpa individen i processen att närma sig arbetsmarknaden och förbättra hälsan kan man på längre sikt påverka hela kontexten för individens välbefinnande, familjesystemet inkluderat. Strukturell diskriminering, såsom boendesegregation, sämre socioekonomiska möjligheter, stigmatisering och marginalisering, påverkar hälsan. En god hälsa i barndomen är en betydelsefull faktor för att kunna få ett produktivt arbets- och socialliv som vuxen. Barnens uppväxtvillkor och familjebakgrund har stor betydelse för barnets framtida livsvillkor. Att arbeta förebyggande med barns ohälsa ses som en viktig del för att öka barnens möjligheter. Barn i familjer med ekonomiskt bistånd löper enligt forskningen större risk för att bli inskrivna med en diagnos relaterad till psykisk ohälsa, bli inskrivna på sjukhus och löper en högre risk att dö under barndomen. Det finns inga tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Det finns även ett samband mellan dålig hälsa i barndomen och som vuxen. Föräldrar med långvarig sjukdom uppger fler symtom hos sina barn än friska föräldrar, en sorts dosrespons förhållande.

5 5(11) Den ovanbeskrivna kopplingen mellan uppväxtvillkor, familjebakgrund och dosresponsförhållande mellan föräldrar och barn visar på ett det är angeläget att arbeta med målgruppen och dess problematik för att förebygga att barn och unga som har koppling till målgruppen inte hamnar i ett utanförskap senare i livet. Förutom gruppen kvinnor har andra homogena grupper identifierats, ensamstående föräldrar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden på grund av ohälsa och ansträngd social situation, personer med samsjuklighet, dvs. personer som lider av att ha flera sjukdomar samtidigt, däri ingår även personer med missbruksbakgrund och personer med utländsk bakgrund som lider av ohälsa och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen upplever att de har ett lågt inflytande i frågor som rör dem och deras planering och de förmedlar att de ofta gör som de blir tillsagda. Det finns många aktörer inblandade i respondenternas liv, tio respondenter hade tre eller fler kontakter och den som hade flest hade sju olika kontakter med olika aktörer och det finns en rädsla för att missa ett möte, eller glömma bort att lämna in ett underlag för då straffas man genom bl.a. indragen ersättning. Trots det finns det bristande kunskap om och på vilket sätt myndigheterna samarbetar och på vilket sätt samordning av insatserna sker. Målgruppen upplever att inte så sällan hamnar man i rundgång mellan de olika myndigheterna och att nätverksmöte äger rum när planeringen fallerar. Det som har utkristalliserats och blivit mera tydligt via respondenternas svar var att det är av vikt att beakta även de kontakter som omfattar hela familjesystemet och som har en direkt påverkan på individens situation. Individen lever inte frikopplad från sin verklighet och de olika familjesammansättningarna och svårigheterna som kan finnas där kan ha en bidragande påverkan på individens egna livsområden. Omsättning på personal och byte av handläggare upplevs som ett stressmoment och känslan av att behöva börja om på nytt varje gång individen träffar en ny handläggare. Det är inte alltid handläggaren är uppdaterad och inläst i ärendet vilket förmedlar känslor av lågt engagemang. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst är den övervägande källan för att tillgodose sin försörjning bland respondenterna. Försörjningsfrågan är ett mycket känslosamt ämne som bidrar till skuldkänslor och nedstämdhet. Det faktum att föräldrar i ekonomiskt utsatta familjer inte har möjlighet att ge sina barn de materiella saker som andra barn i deras omgivning har, kan vara stigmatiserande och föräldrarna ifrågasätter sig själva. De områden respondenterna har arbetslivserfarenhet av är diverse serviceyrken och människovårdandeyrken och som anledningen till arbetslösheten beskrivs somatiska, psykiska, neuropsykiatriska besvär, beroendeproblematik eller brist på en adekvat utbildning. Respondenterna beskriver en dålig erfarenhet av deltagande i arbetsmarknadsåtgärder då det upplevs att åtgärderna inte alltid känns meningsfulla. Nya direktiv, omorganisationer och ny personal nämns även bland tjänstemännen som faktorer som försvårar arbete med målgruppen. Även avsaknad av övergripande och strukturerat samarbete så att omorganiseringar eller byte av personal inte leder till att samverkan strandar, avsaknad av helhetssyn och orimliga förväntningar har nämnts. De problemområden som har kunnat identifieras i intervjuer med arbetsgivare är dålig matchning, glesa uppföljningar och avsaknad av direktstöd till arbetsplatser.

6 6(11) Slutrapport förprojektering Utifrån ovanstående behöver kommande projekt arbeta med ett övergripande och strukturerat samarbete som håller över tid, sammankoppling av de olika systemen i individens liv för att kunna få en helhetssyn, insatser behöver samordnas och stödet behöver finns där för målgruppen hela vägen. Behovet finns av att matcha mot en sysselsättning som känns meningsfullt och bygger på delaktighet och känsla av sammanhang. Stöd till den enskilde och till arbetsplatsen är av yttersta vikt för en lyckad återgång till arbetsmarknaden. Olika evidensbaserade metoder har identifierats som användbara verktyg: MI (motiverande samtal), Case management och supported employment. Det är viktigt att motivera målgruppen till förändring på deras egna villkor för att på sätt öka självkänsla, självförtroende och bidra till en ökad egenmakt vilket sker genom motiverande samtal. Sammankoppling av de olika systemen som finns runt individen/familjen, samordning av insatser, ansvar för uppföljning av insatser och återkoppling och föra processen framåt är ett arbetssätt inom case management. Det är en självklarhet att individen kommer att delta i nätverksmöten och därmed ha möjlighet att kunna påverka sin situation och få en insikt gällande myndigheternas samverkan. Vikten av en bra matchning, att ta hänsyn till individuella önskemål och arbeta utifrån dessa är avgörande för att individen skall känna en meningsfullhet och lust att delta i sysselsättningen. Genom supported employment kan den enskilde få en långvarig hjälp och därmed ökar chansen för att kunna få och bibehålla ett arbete och arbetsplatsen kan få tillgång till ett stöd vid de tillfällen man behöver konsultera eller rådgöra. Genom att koncentrera sig på det friska och fungerande hos individen/familjen kan man öka motivationen och minska stigmatiseringen. Inom ramen för kartläggning av kompetenser har det framkommit att det redan idag finns resurser i form av utbildad personal i motiverande samtal, case management och nätverksmöte inom den kommunala organisationen. De informella kompetenserna hos blivande projektledare bör inte glömmas bort. Projektets arbetsgrupp behöver genomsyras av intresse, förståelse och driv för målgruppens sammansatta behov samt olika kompetenser och utbildningsbakgrund vilket kan vara mycket värdefullt i arbetet med deltagarna. Jämställdhetsintegrering Hur genomförde ni er jämställdhets-swot eller liknande kartläggning? Har ni viktiga slutsatser inför genomförandeprojektet? Har ni genomfört utbildningar i jämställdhetsintegrering? Jämställdhetsperspektiv kommer att bli en integrerad del i arbetet med målgruppen på individnivån, inom projektets arbetsgrupp, inom ramen för samverkansarbete mellan olika verksamheter men även inom strategisk påverkan i det kommande genomförandeprojektet. En jämställdhets-swot analys har genomförts under förstudiens gång för att lyfta fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det som har framkommit är vikten av att det används metoder som är applicerbara på båda könen och utgår utifrån de individuella förutsättningarna hos deltagarna samt att projektets resurser och den hjälp som ges inom ramen för projektet skall vara fördelade jämt mellan de män och kvinnor som deltar i projektet. Projektledare behöver tänka på att båda könen får lika mycket plats

7 7(11) att uttrycka sina åsikter och komma till tals. För att det skall vara lätt för målgruppen att kunna identifiera sig bör de tilltänkta projektledarna vara av olika kön. Könsuppdelad statistik för att kunna reflektera kring gruppernas olika behov och arbeta aktivt med att förbättra stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt är en förutsättning. Det statistiska underlaget visar att kvinnorna i Staffanstorp drabbas av ohälsa i mycket högre grad än männen. Det antas att kvinnorna är mer benägna att söka hjälp för sin ohälsa och därför dominerarar de i antalet sjukskrivna men även när det gäller sjuk- och aktivitetsersättning och kontakt med psykiatrin. Enligt det statistiska underlaget från Arbetsförmedlingen framgår det att det finns ett större antal kvinnor än män med utländsk bakgrund som är öppet arbetslösa och deltar i program med aktivitetsstöd, vilket skulle kunna innebära att denna homogena grupp behöver mer hjälp och stöd för att kunna få ett arbete. Även gruppen ensamstående mödrar med svagt nätverk har identifierats, vilket kan utgöra hinder för kvinnan att komma in på arbetsmarknaden. Hinder i form av frånvaro av OB-förskola har tagits upp likaså behovet av avlastning. Insamling av kunskap för att implementera jämställdhet i det kommande projektet har undersökts under förstudiens gång. ESF arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering och det finns mycket information att inhämta (till exempel ESF Jämt, Dragkraft eller 14 sätt att jobba jämt) vilken kommer att användas i beskrivning av strategier i genomförandeprojektet. Ett fortsatt aktivt arbete för att öka kunskap och medvetenhet kring jämställdhetsfrågor kommer att ske i projektet och det är givet att eventuellt processtöd avseende jämställdhetsfrågor ska nyttjas, då det har under SWOT analysen framkommit att potentiella hot i arbetet med jämställdhetsfrågor ses i form av okunskap och brist på tillgång till de rätta verktygen gällande arbetet med jämställdhetsintegrering på de olika nivåerna inom projektorganisationen. Effekter av det aktiva arbetet med jämställdhetsfrågor under genomförandeprojektet blir bland annat en gemensam värdegrund på alla nivåer i projektorganisationen. Alla oavsett kön ska känna sig välkomna och delaktiga. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkra tillgänglighetsarbetet i ett eventuellt genomförandeprojekt? Människor med funktionsnedsättningar har samma rätt till delaktighet och jämlikhet i samhället som övriga invånare. Vikten av tillgänglighet och jämställdhetsintegrering i ett kommande genomförandeprojekt har varit central under hela förstudiens gång och diskussionerna kring ämnen har bidragit till en ökad medvetenhet om vilka hinder och möjligheter som finns. För att kunna angripa frågor gällande både tillgänglighet utifrån ett bredare perspektiv har även en SWOT analys genomförts. Syftet med SWOT analysen var att identifiera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns för tillgänglighetsarbete i det kommande projektet.

8 8(11) Frågor kring tillgänglighet inom SWOT analysen har angripits utifrån de fastställda ramarna - fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Det är av största vikt att tillgängligheten förblir hög för att öka möjligheterna för målgruppen samt de professionella att ta kontakt med projektet, vilket i sin tur kan komma att leda till en ökad legitimitet genom att skapa trygghet, tillit, bygga relationer både på den professionella arenan men även relationsskapande med målgruppen och intresseorganisationer och föreningar, som har en koppling till målgruppens problematik. Möjliga hot som har identifieras var bland annat att lokalen inte skulle vara anpassad till målgruppen och dennes behov, låg tillgänglighet från projektledare, dålig informationsspridning och okunskap om projektet samt målgruppens låga påverkansmöjligheter. Under förstudien har lokalerna på Arbetsmarknadsenheten i Staffanstorps kommun använts för intervjuer och det är sannolikt att samma lokaler används som en bas i ett kommande projekt. Lokalerna är anpassade för personer med fysiska såväl som psykiska funktionsnedsättningar och med teknisk utrustning och placering av lokalen i centrum av Staffanstorp gör att platsen är lättillgänglig både för de boende i Staffanstorp men även för de personer som behöver använda sig av kollektivtrafik. Det faktum att man har någon form av funktionsnedsättning skall inte vara avgörande för deltagandet. Kommunens Arbetsmarknadsenhet är en etablerad verksamhet och arbetar redan med bland annat deltagare som står utanför arbetsmarknaden med målsättning att erbjuda individerna stöd, vägledning, och finna motivation till att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten genomsyras av öppenhet, flexibilitet och tillgänglighet varpå det antas att projektets deltagare kan ha en stor nytta av en sådan samlingspunkt. Det finns tillgång till ett stort konferensrum som passar bra till gruppverksamhet likaså mindre samtalsrum som används vid behov av enskilda samtal och tillgång till datorer som är utrustade med webbkameror och hörlurar. Kontakt med näringslivet och det goda samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen under årens gång har resulterat i ett flertal subventionerade anställningar. Placering av projektet hos Arbetsmarknadsenheten ses som en strategisk och långsiktig investering i det senare integreringsarbetet. Information till, och kommunikation med allmänheten i det kommande projektet kommer att ske i enlighet med Staffanstorp kommuns koncernpolicy. Information kommer att spridas via internethemsida, marknadsföring via trycksaker, foldrar, pressen och spridning via olika kanaler som finns etablerade inom ramen för det befintliga samarbetet mellan verksamheterna. Förutom den vanliga telefon- och/eller brev kontakten kommer nya kommunikativa vägar såsom sms och internetkommunikation användas, likaså en kort svarstidsfrekvens från projektledare, som ett led i att bidra till en ökad tillgänglighet. Ett positivt bemötande av samtliga deltagare ska ske med lyhördhet för alla personers olika förutsättningar och respekt för individens självbestämmande. Arbete med tillgänglighetsfrågor kommer att vidareutvecklas under projekttiden och deltagarinflytandet och möjlighet att påverka säkras genom en löpande uppföljning och en skriftlig utvärdering.

9 9(11) Programkriterier (samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation) Hur har ni arbetat med relevanta programkriterier för ert projekt? Hur har det hjälpt er att förbereda er inför ett eventuellt genomförandeprojekt? Under förstudiens gång har frågor kring samarbete och samverkan varit prioriterade. Representanter från de kommunala och statliga verksamheterna såsom Socialtjänsten, Skola och utbildning, Resursteamet, Förebyggandeenheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har medverkat i arbets- och/eller styrgrupp vilket har stärkt den redan goda samverkan som finns idag i Staffanstorp kring frågor rörande personer men någon form av ohälsa som saknar eller har en svag förankring på arbetsmarknaden. Det finns en vilja för att samarbeta och ett stort engagemang för målgruppens problematik, vilket har resulterat i många givande diskussioner kring problemen, behoven och utvecklingsområden gällande målgruppens väg att nå ett arbete och det har blivit mer tydligt att verksamheterna har flera beröringspunkter, då man träffar samma individer men utifrån olika utgångspunkter. Förutom diskussioner har personal från de olika kommunala och statliga verksamheterna ställt upp på intervjuer och medverkat i insamling av det empiriska materialet genom bland annat att bistå och förmedla kontakter med målgruppen och arbetsplatser. Då tillvägagångssättet med en arbets- samt styrgrupp fungerat bra under förstudiens gång är det sannolikt att det kommande projektet kommer att använda sig av samma eller en motsvarande modell där representanter som har mandat att fatta beslut sitter i styrgruppen och projektledare som har den dagliga kontakten med målgruppen fungerar som en arbetsgrupp. Det kommer även finnas en samordnande funktion som kan fungera som en informationskanal mellan styr- och arbetsgrupp och se till att projektet håller rätt riktning samt ha en administrativ funktion. Övergripande samverkan mellan olika aktörer är ett koncept som gynnar individen och minskar dubbelarbete hos berörda parter. Under förstudiens avslutande möte där både styr- och arbetsgrupp träffades har det från Arbetsförmedlingens sida lyfts en fråga kring sekretess som skulle kunna utgöra ett hinder för att Arbetsförmedlingen skulle kunna delta i ett framtida genomförandeprojekt. De juridiska hinder håller på att kontrolleras varpå ett extra insatt möte med styrgruppen kommer att äga rum i januari månad. Förstudiens resultat kommer även att presenteras på ett möte i december, med kommunens chef för humanistisk service, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, verksamhetschef för missbruksenheten för unga och fältgruppen samt verksamhetschef för Resurscentrum som arbetar med råd och stöd till familjer och barn i kommunen, för att diskutera på vilket sätt de kommunala verksamheterna kan medverka under ett genomförande projekt. Försäkringskassan representant har informerat att genom en omorganisation i verksamheten till område Skåne väst har det tillträtt en ny chef. Förstudiens resultat kommer att kommuniceras till representantens överordnad och återkoppling kommer att ske i det extra insatta styrgruppsmötet i januari. Representanten från Försäkringskassan ser inga hinder gällande sekretess under förutsättningen att individen finns med i nätverksmöten och att dokument om hävande av sekretess är underskrivna.

10 10(11) Det som har identifierats som ett bakslag är att det har varit svårt att få med vården trots påtryckningar och inbjudningar till träffar. Då vården är en viktig aktör måste detta arbete fortsätta att försöka få med de i ett kommande projekt. Tanken är att detta underlag skall kunna användas för strategisk påverkan och visas för ledning och politiker som har mandat att fatta beslut som rör målgruppen på en strukturell plan. En återkoppling kommer även att göras till de intervjuade på både vårdcentralen i Staffanstorp samt inom den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arlöv. Inom ramen för strategisk påverkan har arbetet med förstudien och dess resultat kontinuerligt förts med och kommunicerats till olika intressenter. I förstudien har även andra intressenter involverats för att kunna maximera spridning om förstudien. Kontakt med Svenska kyrkan i Staffanstorp har upprättats och arbetet med förstudien kommunicerats vilket har resulterat i en ny kontaktyta med målgruppen. Kontakt har även tagits och förfrågan om rådgivande och stödjande funktion under förstudien, och i ett kommande projekt, har ställts till Fontänhuset i Lund, föreningen Attention och Autism- och Aspergerförbundet, vilka har visat intresse att få vara med. Dialog har förts med kommunens ledning, personal chef som är ytterst ansvarig för kommunens arbetslinje och analysstrateg tillika ansvarig för kommunens etniska minoriteter. Ett konsultativt stöd har inhämtats från utvecklingschefen i kommunen. För att få en ytterligare dimension på problematiken har ett samarbete med Institute of family relations i Kaunas, Litauen initierats. Institutet är en icke statlig organisation som genomförde två olika projekt finansierade av Europeiska socialfonden, projekt Improvement of motivation rising with high risk families och projekt Integration and return to the labour market program: I can! och har visat intresse för ett transnationellt samarbete. Samarbetet har under förstudiens gång handlat om inhämtning av kunskap och information och utbyte av erfarenheter vilket skett via mailkontakt och förstärkt en bild av den sammansatta problematiken kring målgruppen och belyst behovet av att arbeta med alla de systemen som finns runt om individen/familjen för att öka chanser till att kunna lyckas på arbetsmarknaden och specifikt har behovet av ett ökat motivationsarbete belysts. Kontakten ligger till grund för det kommande projektets möjlighet att intensifiera och fördjupa samarbete över gränserna. Ett av målen med förstudien var att undersöka möjligheterna till ett närmare och djupare samarbete med Kävlinge kommun som har en lång erfarenhet av att driva ESF projekt. För närvarande implementerar Kävlinge delar av ESF -projekt Brytpunkt. För att kunna ta del av Kävlinges verksamhet och erfarenheter har det genomförts ett studiebesök på Brytpunkten med förstudiens arbetsgrupp. Många idéer och tips har inhämtats och Kävlinge fick ta del av de framsteg som hade gjorts under förstudiens gång. Det finns ett ömsesidigt intresse mellan Kävlinge och Staffanstorp att gemensamt arbeta vidare med de frågeställningar som framkommit genom förstudien. En förutsättning är att kommunernas respektive socialtjänster har möjlighet att delta liksom Region Skåne och Arbetsförmedlingen. I skrivande stund råder det en del oklarheter, dels pga den personalbrist som flertalet av landets socialtjänster lider av och dels på grund av det parlamentariska läget med oklart uppdrag som omger Arbetsförmedlingen. En upparbetad relation med någon av Region Skånes verksamheter är en förutsättning för att kunna gå in i ett genomförandeprojekt med

11 11(11) helhetsperspektiv kring den enskilde, ansvarstagande och samsyn för övergripande och funktionell samverkan. Det innovativa tillvägagångssättet där man angriper problematiken utifrån ett helhetsperspektiv som utgår ifrån individen men kan komma att omfatta hela familjesystemet om så behövs. Uppföljning under förprojekteringen Beskriv kortfattat hur ni arbetade med uppföljning under förprojekteringen: Förstudien har varit en lärandeprocess och dess mål att skapa ett underlag som kan leda till en ansökan om genomförande av ett projekt för målgruppen. I möten med arbetsgrupp och styrgrupp har dialogen kring avsikt, behov, planering och mål förts kontinuerligt och resultaten har återkopplats till de berörda parterna. En skriftlig återkoppling i form av minnesanteckningar från sammanträden har kommunicerats till de berörda intressenterna i arbetsgrupp samt styrgrupp efter varje möte och en skriftlig utvärdering har genomförts. Sammanställning av resultat har, förutom förstudiens arbets- och styrgrupp, gjorts även till företagsombud, samordnare för internt och externt samverkan för personer inom socialtjänstens målgrupp, arbetsmarknadshandläggare och studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknadsenheten. Implementeringsdialog med kommunens ansvariga chefer inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnen är inplanerad i december månad. Förstudiens resultat kommer att återkopplas till andra aktörer som bidragit till att förstudien kunde genomföras såsom den transnationella kontakten i Litauen, Kävlinge kommun, Svenska kyrkan och intresseorganisationer och föreningar och kommer även att vara tillgänglig på Arbetsmarknadsenheten och länken kommer att läggas ut på Arbetsmarknadsenhetens hemsida. Andra erfarenheter som ni vill dela med er av Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vilka tips skulle ni vilja ge till framtida projekt? Skriftliga samarbetsöverenskommelser minskar risken för aktörers bortprioritering avseende deltagande i förstudien. Möten kring olika frågor som inte rör förstudien har bokats in, förstudien har bidragit till en ökad kontakt mellan verksamheterna. Kontaktpersoner Vem ska man kontakta om man är intresserad av mer information? Lucie Liljeroth socionom Arbetsmarknadsenheten Petra Zaar verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(10) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen 2014-03-08 2014- Förord I januari 2012 fick konsultföretaget Sweco Strategy AB 1 i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Sundsvall att bedriva följeforskning av

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer