Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.sfse.se/docs/sfse%202011%20-%20supported%20employment%20-%20ips.pdf"

Transkript

1 Karlskoga Johanna Gustafsson Sju ( åtta principer) 1. Alla får chansen 2. Individens val styr processen 3. Arbetslivsinriktad rehab och vårdinsatser integrerade 4. Information om samhällets stöd- bidragssystem 5. Jobbmatchning direkt 6. Anställning på reguljär arbetsmarknad 7. Stödet ska utifrån individens behov över tid 8. Arbetsgivarens behov den 8 principen Fidelityscale kan ge information om verksamheten är supported employment. Resultat ( internationella studier) Fler i arbete Snabbare anställning Oftare deltid- bättre ekonomi Evivens i Sverige Malmöprojektet Umeåprojektet Båda projekten gav bättre mående o mindre psykiska problem Antal slutenvårdsdagar minskar Svårigheter i implementering

2 Samverkan mellan professioner Regelverket krångligt Bidragsfällor Utredning bedömning förlänger processen Kunskapsbrist hos handläggare Organisering av stödet SE coachens roll otydlig Rehabparadigm träna först istället först jobba träna sedan Praktikkultur Finns ekonomisk vilja? Utmaningar Inga strukturella hinder SE-coach - Utbildning - Handledning feedback - Yrkesbeskrivning - Legitimitet i samverkan Organisationsnivå Finansiering Placering i stödsystem Nätverk Implementeringsklimat Systemnivå Värdering Funktionsnedsättning arbetsför? Politik Legitimitet

3 Försäkringskassan Christina Schöön, lokaltsamverkansansvarig Norra och västra länsdelen strukturell samverkan kommuner, af, vård, arbetsgivare Kurprojektet se bildspel Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Projektet kommer att pågå fram till utgången av Kunskapssatsningen planeras gemensamt En kunskapssatsning ska planeras, samordnas och anordnas av parterna gemensamt på lokal nivå. Initiativet kan komma från vilken som helst av parterna. Försäkringskassans lokala försäkringscenter (LFC) ansöker sedan om medel hos Försäkringskassan centralt. Medel kan endast beviljas vid ett tillfälle per LFC. Ansökan om kunskapssatsning kommer att finnas tillgänglig från och med oktober Vad täcker bidraget? Det går att få upp till kronor i bidrag per program. Bidraget betalas ut för hela kostnaden. Den egenavgift på 30 procent som fanns tidigare är alltså borttagen. Det går inte att få bidrag för kostnader för lokaler, resor eller förlorad arbetstid. Börja med att kontakta Försäkringskassan i ditt område Det här är en välkommen möjlighet för oss alla att utveckla våra medarbetares kompetens inom ett viktigt område! För mer information, kontakta den samverkansansvarige på Försäkringskassans lokala försäkringscenter i ditt område. Namn och telefonnummer till den samverkansansvarige kan du få via vårt kundcenter för partners, telefon

4 Kunskapsutveckling om rehabilitering för personal med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Stort mörkertal många saknar sysselsättning eller arbete Definition -psykiskt funktionshinder Svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden Varaktigt Uppdrag till FK - Tillsammans med Af, SKL,socialstyrelsen - Inte minst psykiatrin Slutrapport 1 juni 2013 december 2012 klart Gemensam kunskapssatsning för att skapa samsyn samarbete Ambitionen är att förankra arbetet på chefsnivå. Inventering pågår avseende insatser Margareta Norling Arbetsförmedlingschef Östra Värmland Maria Haglund, Kristinehamn Monica Roxne Karlskoga 400 JOB 300 UGA FAS 3, utförsäkrade dagar heltidsaktivitet Kriminalvården Sociala insatsgruppsamv med polisen ej Kga men Örebro Integrationsuppdraget Försörjningsstöd kommunens kunder Försvarsmakten Matchning halva arbetstiden?

5 Antalet lediga platser ökat genom medveten satsning. Arbetslivsinriktad rehabilitering Samverkan Identifiera behov tidigt användas utifrån behov Arbetsgivarkontakter Personella resurser Specialister Samarbete med Fk ska utvecklas AF Chef arbetsförmedlingen Östra Värmland. De olika stöden eg traditionella. SIUS viktig tre tjänster i norra länsdelen. Ambitionen solklar fler aktiva arbetssökande för att klara framtidens utmaning arbetskraftsbrist. Jan Gustavsson Integrerad psykiatri utbildad vård och stödsamordnare, case management. Samverkansprojekt socialpsykiatrin ombudsman för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. Hjälper till att bygga upp nytt socialt nätverk- oavsett diagnos, krångel med livet. Resursgrupper är det nya sociala nätverket som kartlägger och bedömer personer som kan bli resurser runt personen. Målen sätts i samverkan med kommunen. Det viktiga är bygga upp nya mål, personlig utvecklingsplan, krisplan. Brukaren i centrum, start därifrån rockstjärna spara till gitarr.

6 Utbildar varandra om t ex funktionshinder anhöriga kan vara resurs eller bekymmer men måste hanteras. Mäter t ex kvalitetsstjärnan Hemsidan finns på Christina Schöön FK e Enhetschef Utöka samverkan främst när det gäller personer med funktionsnedsättning och aktivtetsstöd. Strategin för funktionshinder Samordning komplement till bidragshantering Ökad partnersamverkan Partnerkoncept Johanna Gustafssson Tio minuters prat i grupp Vad kan jag i min yrkesroll göra för att underlätta för patienter brukare så att de kan erbjudas avlönat arbete Presentationsrunda Närpsykiatrin- Carina van Eijk Arbetsterapeut. Samverkan med övriga intressenter Eva Björk Projekt Kom-jobb varat i tre år nu i ny verksamhet, ingen gått tillbaka till försörjningsstöd. Samverkan kring personerna viktig men några gått tillbaka. Ingen gått tillbaka Längre insatser utvecklingsanställningen för kort.

7 Rose Marie Johnsson Arbetsterapeut Degerfors kommun, jobbar främst med FAS III. 15 platser i kommunen träffar och bedömer. Även med försörjningsstödstagare. Några gått till jobb, % timanställda parallellt. Den individuella kontakten lett till arbete följa upp målet. Eric Andersson AME Karlskoga kommun Jobbcentrum upphör 1 januari Mycket traditionella verksamheter med lönebidrag, OSA, socialmedicinskt handikapp, FAS III, instegsjobb. Kommunen ställer upp med mer. Kommunen kan inte skapa tjänster tre har fått lönebidragsjobb. Margareta Hjalmarsson FPS närstående tillhör föreningen i Örebro. Stor förening behöver bildas i Karlskoga. Tidigare av eget företag. Jobbat med ungdomar i många år. Utvärderingar och uppföljningar måste göras för att följa i processen framåt. Personligt ombud Anne Jansson, Johanna Bengtzing Målgrupp målgrupp psykisk funktionsnedsättning, arbetar på klientens uppdrag. Jobbar med myndighetskontakter- fler sökande än vad man hinner med. Företräda klienten Gert Andersson Föreningen för psykiskt samarbete FPS, ordförande Attention i Örebro län. Mer fokus på samverkan. Stort ansvar att företräda andra grupper. Studiecirkel med starkare röst. Stöd efter kontorstid behövs frivilligsektorn behövs för att ge stödet. Jan Berglind Kyrkan Driver Kungsvägen 39 - samlingsplats omorganisation pågår. I samverkan med Af och Activa. Skulle kyrkan kunna ha en roll kan bli. Den gemensamma värdegrunden viktigt, arbetslivsfrågor. Jobbat i nätverket Bruk för alla i södra Skaraborg. Deltar i referensgrupp. Gemensam värdegrund grundar goda resultat.

8 Jarmo Kanervisto, individuella företagsplaceringar inom Karlskoga kommun. Personer som ej är aktuella för jobb provas mot placeringar. Alla har blivit placerade i verksamheter där de önskat och några enstaka går vidare mot jobb. Målen för individen viktiga ibland står anställning högt för den enskilde men viktigt att man blir en del av arbetsplatsen. Margareta Eklöf Enhetschef Daglig verksamhet. Personerna är bedömda men det kan finnas arbetsföråga. Jobbar med små enheter för att individen ska synliggöras men man blir också mer intresserad av individuella placeringar. Men hur ska man bedöma viljan och ambitionen. Om man inte har självkännedom. Johanna Bengtzing Student sistapraktikperioden hos Nils Varg Anders Sjökvist Planerare socialförvaltningen. Arbetsmarknadsenhetens utveckling och samverkan med Finsam och olika myndigheter. Majvor Berg Verksamhetschef Prisma Restaurang, sömnad,catering, drivs för att människor ska växa. Ett socialt arbetsintegrerat företag men fem olika kulturer men ingen kock i köket. Den stora fördelen med Prisma är att man kan använda verksamheten som prövning. Tidig diskussion om kring vem som äger problemet. Mycket nära samarbete med Af. Lyckats genom att fronta personerna i restaurang och träffa personer, ny verksamhet kiosken i badhuset. Snabb steg ut i samhället. Jan Gustavsson, Evidens Utbildar inom integrerad psykiatri. Suttit med i arbetsgrupper och sociala företag är ett bra alternativ för många. Gyllenkrok, Hela Människan i Sala- Heby. Varit med och startat en förening med Coompanion med tio organisationer i Dalarna. Nils Åberg drivande föreståndare. Jan Bäckström Allmänpsyk heldygnsvård Karlskoga Mest samverkan med kommunen och närpsykiatrin Nils Varg Enhetschef socialpsykiatrin Stöd via sociala insatser viktig. Ordförande i föreningen Funkis som ska ge stöd till personer som är sårbara. Arbeta med samverkan med fk och AF. Utgår från viljan att komma tillbaka. Vidareplacering på företag. Viktigt med personliga egenskaper hios individen.

9 Arbetsförmedlingen Monica Roxne. Maria o Maggan pratat om samverkan. Handläggare och arbetsförmedlingen ska få tid att besöka företag. Bemötande och värderingsfrågor viktiga. Margareta Norling bygga strukturer funkar ej personberoende. Eva Johansson, Laxå kommun, socialpsykiatrin samordnare Brukarna kommer till arbetsmarknadsenheten. Lyckats med Ridskola som anställt tre personer. Fått bidrag från AF Activaavslutat 16 till arbete ca 10 till studier totalt 35 i verksamheten under året, i kommunerna Degerfors och Karlskoga. Elisabeth Norlinder Prio ska förmedla kunskap om att det finns alternativ som kan vara effektiv rehabilitering och dessutom visa på möjligheter att personal inom psykiatrin ska tänka arbetslivsinriktat. Majvor Berg Prisma Studieförbund, idrott, politik, det sociala arbetet ledande, konferenschef.laganda viktigt, haft har panikångest. Prisma ett socialt företag. Började lite smått 2000, Rädda Prisma. Rädda barnen med flera svrigheter att driva det vidare. En stomme fanns och kommunen bidrog med lokalen, CLL, Vuxenskolan, AF, sökte växtkraft Mål 3. Treårigt projekt som omsatte fem miljoner. Åtta deltagare varav hälften invandrare. 1mars 2001 startade projektet med rivstart. Det startade med restaurang men utbildningen blev svår då många var analfabeter. Så småningom fanns behov av en restaurang, lokalerna stod tomma. Öppet en dag en dag i veckan + matlådor ökatuppethållande. 1 mars 2004 startade den ekonomiska föreningen med hjälp av två projektdeltagare en från Vietnam och Bosnien som fick anställningar de är kvar än idag. Ideellt arbetande styrelse inget kooperativ. Kulturevemang har varit vägen att marknadsföra. Anspänningen mycket hög främst beroende på likviditetsbrist. Med stöd av AF och Finsam ( ) omsluter idag 4 miljoner. Idag 13 anställda avar 12 på lönebidrag. Idag 6 Fas III, 8 personer från Finsam.

10 Move Göran Larsson Se bildspel Bakgrund, Enhetschef socialförvaltningen Kristinehamn, bakgrund terapeut, idrottsledare TV pucken. Finns många förutfattade meningar. Ej evidensbaserat men funkar ändå! MOVE tre M M = Mötet M= Motivation M= Moduler Projekt X - projektkurvan lika oavsett projektets längd

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser 2009 2012 Innehåll 4 Varför KomAn? 6 Syfte & mål 8 Målgrupp 10 KomAns insatser och stöd 13 Mobiliseringskurser 16 Anpassad vuxenutbildning 20 Supported Employment 28 Socialt företagande 32 Projektets parter

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen

PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen PROJEKT UNG KRAFT Delrapport från utvärderingen 2014-03-08 2014- Förord I januari 2012 fick konsultföretaget Sweco Strategy AB 1 i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Sundsvall att bedriva följeforskning av

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer