Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. I= hög II= medel III= låg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. I= hög II= medel III= låg"

Transkript

1 Tabeller Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. I= hög II= medel III= låg C Prospektiv randomiserad studie. Randomiserad studie med för få Större väl planerad och genom- patienter, och/eller för många förd multicenterstudie med ade- delstudier, vilket ger otillräcklig kvat beskrivning av protokoll, statistisk styrka. Bristfälligt antal material och metoder inklusive patienter, otillräckligt beskrivet behandlingsteknik. Antalet eller stort bortfall. patienter tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. P Prospektiv studie utan randomi- Litet antal patienter, brister i sering. Väldefinierad frågeställning, genomförande, tveksamma tillräckligt antal patienter, statistiska metoder. adekvata statistiska metoder. R Retrospektiv studie. Stort konse- Begränsat patientmaterial otillkutivt patientmaterial väl beskrivet räckligt beskrivet, alltför kort uppoch analyserat med adekvata följning eller inadekvata statistiska statistiska metoder (t ex multi- metoder. variantanalys, fall kontrollmetodik etc). Lång uppföljningstid. L Noggrann litteraturgenomgång, Redovisning utan källhänvisning väl redovisat patientmaterial, ofta och med ofullständigt underi tabellform. Väldokumenterat byggda slutsatser. lärobokskapitel. Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 48

2 Tabell 1b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. I= hög II= medel III= låg K Studie med kvalitativ metod. Dåligt/vagt formulerad fråge- Väldefinierad frågeställning, ställning, undersökningsgrupp för relevant urval samt väl beskriven liten/otillräckligt beskriven, undersökningsgrupp och kontext. metod/analys ej tillräckligt Metod och analys väl beskriven beskriven eller bristfällig resultatoch genomförd, resultatet är redovisning. logiskt och begripligt, god kommunicerbarhet. Kvalitetskriterier för K har formulerats av författarna. Tabell 2. Omvårdnad vid behandling av personer med schizofreni. Kriterier för inklusion. Urval studie/population Område/intervention Resultatmått Personer diagnostiserade med Krisintervention Vårdtagarens upplevelse av schizofreni enligt internationell Utbildning vården guideline: DSM eller ICD Rehabilitering Vårdtagarens livskvalitet Case management Vårdtagarens tillfredställelse Randomiserad kontrollerad Familjestöd/relationer med vården studie (C) Samspel vårdtagare, Anhörigas tillfredställelse Prospektiv studie (P) kooperativ, föreningar med vården Retrospektiv studie (R) Personalens tillfredställelse Kvalitativ studie (K) Litteraturgenomgång (L) med vården Omvårdnadsmetodernas effekt på symtom och funktioner Omvårdnadens effekt, ekonomisk analys TABELLER 49

3 Tabell 3. Översikt av de studier som kvalitetsgranskats och bedömts vara relevanta för fortsatt granskning. Typ av Författare Antal Område Kvalitet artikel personer C + K Buccheri m fl Symtomhantering II C Li & Wang Rehabiliteringsprogram I C Miujen m fl Case mangement I P + K Bibou-Nakou m fl Familjebörda II P Bradshaw Coping/problemlösning II P Brooker m fl Psykosocial intervention I P Brown m fl Kognitiv rehabilitering II P Bunn m fl Patientutbildning; läkemedel II P Dean m fl Vårdmiljö II P Dickerson m fl Bristande insikt, patienter I P Dobson m fl Social funktionsförmåga II P Finnema m fl Vårdmiljö II P Gamble m fl Psykosocial intervention II P Glynn m fl Utbildning familj II P Grace, m fl Klozapin/psykosocial II behandling P MacPherson m fl Läkemedelsvägran II P Provencher Familjebörda II P Tang m fl Musikterapi II P Velligan m fl Kognitiv anpassning II R Hornstra m fl Case management II R Melle m fl Vårdmiljö II K Baker Tidiga tecken på återfall I K DeNiro Upplevelse av alienation II K Hellzén m fl Patienters och vårdares I upplevelser K Howard Livslångt vårdande: mödrar I K Kennedy m fl Hallucinationer vid isolering II K Kirkpatrick m fl Strategier som stödjer hopp II K Main m fl Syskons information I K McCann m fl Anhörigas upplevelser II K McAllister, Chatterton Subjektiv/objektiv förbättring II K Pejlert m fl Patienters upplevelser II K Stebbin Klozapin, familjens II upplevelser K Tuck m fl Föräldrars upplevelser I L Buchanan 1995 Socialt stöd L Liberman m fl 1993 Funktionsträning C=Prospektiv, randomiserad studie P=Prospektiv studie R=Retrospektiv studie K=Studie med kvalitativ metod L=Litteraturgenomgång (review) Bedömning av kvalitet I=Hög kvalitet II=Medelgod kvalitet 50

4 Tabell 4. Översikt av studier som undersökt familjens upplevelser och informationsbehov. Bibou-Nakou n=52 i grupper: P och K Kombination av kvalitativ Halvstrukturerade Familjebörda i ett stressprocess-perspektiv: Medel (1997) n=21 akut och kvantitativ metod. Bandade intervjuer (börda) Det fanns ett signifikant samband mellan (II) England behandling intervjuer, cirka 2 timmar Chronbach Kliniskt status/skala börda och hälsa, kontroll och coping var n=31 fortsatt alpha. Analys av innehåll, faktor- Coping, kontroll och associerade med börda och psykisk behandling analys, tvåvägs ANOVA, Pearsons psykisk hälsa formulär funktionsförmåga. öppen vård korrelation Validitet/reliabilitet anhörigvårdare Glynn m fl n=33 P Prospektiv intervention: Workshop Kunskap, formulär Anhörigas kunskap om schizofreni, förståelse Medel (1993) USA (sluten vård, 1 dag Mätning före och efter Sjukdomsförståelse/ för anhörigs sjukdom ökade signifikant. (II) anhöriga) workshop, efter 3 månader T-test. stöd, skala P-värde. Validitet/reliabilitet Howard n= K Kvalitativ grounded theory design. Demografiska data Mödrars vård av vuxet barn med schizofreni Hög (1994) USA (mödrar) Cirka 4 timmars bandade, utskrivna Öppna intervjuer innebar lärande i en process: att varsebli (I) intervjuer. Fynden validerade med Anteckningar problemet, sökandet efter lösningar, att deltagare Dagböcker uthärda situationen, att överleva erfarenheten. McCann m fl n=17 K Kvalitativ. Intervju protokoll med Halvstrukturerade Studien visade att service och utbildning till Medel (1996) (sluten vård, ref. Bandade intervjuer. Innehålls- intervjuer anhöriga behövde förbättras. Anhöriga fick ej (II) England närstående) analys Interbedömarreliabilitet stöd och var heller ej involverade i vården. Kendalls koefficient Main m fl n=11 K Kvalitativ, bandade intervjuer. Halvstrukturerade Syskonen måste vara aktiva och söka Hög (1993) USA (syskon) Innehållsanalys; kodning av två intervjuer Guide, information. Råd om dagligt liv var till mest (I) oberoende bedömare anpassad, nytta. Många ansåg att de och familjen ignorerats/ behandlats nedlåtande. TABELLER 51

5 Tabell 4. Forts. Provencher n=70 P Prospektiv Objektiv börda Objektiv börda hos primära vårdare: Medel (1996) (primära Chronbach alpha formulär spänningar i relationer, fysiska och (II) Canada vårdgivare) Validitet/reliabilitet känslomässiga problem hos primär vårdare, störningar att utföra sitt arbete. Stebbin n=16 K Kvalitativ med analys av innehåll. Halvstrukturerade Ökad livskvalitet, högre funktionsnivå, färre Medel (1996) USA (familjer) Dubbel kodning intervjuer sjukhusinläggningar. (II) Interbedömarreliabilitet Tuck n=9 K Kvalitativ fenomenologisk design. Öppna intervjuer Familjernas liv förändrades dramatiskt. Hög (1997) USA (föräldrar) Bandade, utskrivna intervjuer. Analys Om desperat sökande efter hjälp, den (I) validerad i forskningsgrupp med anhöriges förvandling, kampen för att originaldata bevara hopp och ett föräldraskap utan slut. 52

6 Tabell 5. Översikt av studier som redovisar omvårdnad vid upplevelser och hantering av symtom. Baker n=15 K Kvalitativ metod Öppna intervjuer I förmågan att upptäcka och hantera tidiga Hög (1995) (patienter i tolkande interaktion frågeformulär tecken på sjukdom finns en reaktion på (I) Canada öppen vård) psykisk smärta, identifiering och beskrivning av utlösande faktorer och ökad uppmärksamhet för varningssignaler Bucceri m fl C n=17 C och K kombination av kvantitativ Dagboksanteckningar Likheter och skillnader finns avseende röst- Medel (1996) Bortfall=5 och kvalitativ metod, bandade och med frågeformulär, hallucinationer. Struktur tycks påverka C USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys. halvstrukturerad rösthallucinationer positivt. (II) öppen vård) Randomiserad, kontrollerad studie, intervju K n=21 6 personer i varje grupp K Mann-Whitney (II) Bortfallsanalys utförd DeNiro n=20 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerade Upplevelser av ensamhet och isolering Medel (1994) USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys intervjuer förstärks av patientens känsla av oduglighet (II) sluten vård) i sociala situationer. Dickerson m fl n=87 P Prospektiv studie Symtomskattning 75 procent har insiktsbrister, ju sämre insikt Hög (1997) USA (patienter i Pearson correlations Funktionsskattning ju svårare sjukdomsbild. Insiktsbrist relaterar (I) öppen vård) Variansanalys Neuropsykologiska test till vanföreställning, mindre sociala kontakter, Multipel regressionsanalys Validitet/reliabilitet kognitiva brister och mindre ängslan Dobson m fl n=45 P Prospektiv studie Symtomskattning Både social funktionsträning och miljö- Medel (1995) bortfall=17 Randomiserad kontrollgrupp Validitet/reliabilitet behandling reducerar symtom men speciellt (II) Canada (patienter i Bortfallsanalys utförd funktionsträning minskar de negativa öppen vård) ANOVA symtomen Korrelerad T-test Hellzén m fl n=29 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Patienten tycks inte ha någon klar bild av Hög (1995) (20 vårdare och 9 utskrivna intervjuer, fenomenologisk- sig själv. Upplevelser av ensamhet och (I) Sverige patienter i sluten hermeneutisk design overklighet dominerar. vård) TABELLER 53

7 Tabell 5. Forts. Kennedy m fl n=25 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerad Resultatet av isolering som behandlingsform Medel (1994) USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys intervju, journaltexter är tveksamt. Patienten använder sin tid (II) sluten vård) under isoleringen till att hallucinera. Li & Wang n=52 C Prospektiv, randomiserad, Symtomskattning Både funktionsträning med uppmuntran och Hög (1994) Kina bortfall=12 kontrollerad studie Validitet/reliabilitet belöning samt aktivitetsterapi har effekt på (I) (patienter i Bortfallsanalys utförd symtom. Funktionsträning ger markant sluten vård) T-test, P-värde förbättring av speciellt negativa symtom Pejlert m fl n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Patienten upplever känslor av svår trötthet Medel (1995) (patienter i utskrivna intervjuer, fenomenologisk- liksom svårigheter i kontakten med andra (II) Sverige sluten vård) hermeneutisk design personer. Tang m fl n=76 P Prospektiv studie Symtomskattning Musikterapi har effekt på negativa symtom Medel (1994) Kina (patienter i Randomiserad kontrollgrupp Funktionsskattning (II) sluten vård) Chi-två, T-test, Sovschema multipel regressionsanalys Validitet/reliabilitet 54

8 Tabell 6. Översikt av studier som redovisar omvårdnad vid läkemedelsadministrering med neuroleptika. Bunn m fl n=96 P Prospektiv studie, intervention: Beslutskattningsskalor Patientens förväntning på behandlingen har Medel (1997) bortfall=2 information kring risknytta av (beslutskonflikt, själv- en avgörande betydelse för attityd till (II) Canada (patienter i depåinjektionsbehandling (mätning ständighet vid beslut behandling med depåinjektioner. öppen vård) före-under-efter intervention). och känslomässig Chi-två med korrelation, Mann- kontroll vid beslut) Whitney Bortfallsanalys saknas Validitet/reliabilitet DeNiro n=20 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerade Trots att patienten uppvisar objektiv Medel (1994) USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys intervjuer behandlingsförbättring av läkemedels- (II) sluten vård) behandling är han/hon ambivalent till behandlingen. Grace m fl n=31 P Prospektiv studie, 3-årig inter- Neuropsykologisk Läkemedelsbehandling i kombination med Medel (1996) USA bortfall=9 vention: läkemedel (Klozapin) och testning, skattning psykosocial behandling enskilt eller i grupp (II) (patienter i stödgrupp i symtomutbildning av biverkningar, har positiv effekt på både negativa och öppen vård) (mätning före samt efter 1, 2 och symtomskattnings- positiva symtom. 3 års intervention) skalor MANOVA Validitet/reliabilitet Bortfallsanalys utförd Kirkpatrick n=15 K Kvalitativ metod, bandade och Öppen intervju Symtomkontroll, tack vare adekvat Medel m fl (sluten och utskrivna intervjuer, innehållsanalys medicinering, har central betydelse för (II) (1997) USA öppen vård, patientens upplevelse av hopp. vårdpersonal) MacPherson n=54 P Prospektiv studie Symtomskattnings- Läkemedelsvägran hänger ihop med Medel m fl (1997) (patienter i Kendal s tau, P-värde, ANOVA skalor, kognitiv patientens bristande insikt och kunskap om (II) England öppen vård) funktionsskattning, sjukdomen. Skattning av insikt Validitet/reliabilitet TABELLER 55

9 Tabell 6. Forts. McAllister, n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerad Patientens subjektiva förbättring stämmer Medel Chatterton (patienter i utskrivna intervjuer, grounded intervju inte alltid med personalens syn på objektiv (II) (1997) sluten vård) theorydesign Journaltexter förbättring. Australien McCann m fl n=17 K Kvalitativ metod, intervjuprotokoll, Halvstrukturerad Anhöriga har ett stort behov av kunskap kring Medel (1996) (sluten vård, bandade intervjuer, innehållsanalys intervju effekterna av läkemedelsvägran. (II) England närstående) Interbedömarreliabilitet (Kendall s koefficient) Stebbin n=16 K Kvalitativ metod, bandinspelad Halvstrukturerad Anhöriga är positiva till läkemedelsbehandling Medel (1995) USA (familjer till intervju, analys av innehåll, dubbel intervju men uttalar ett behov av utbildning i ämnet (II) personer i öppen kodning interbedömarreliabilitet samt bättre samverkan med vårdgivaren. vård) Tang m fl n=76 P Prospektiv studie med Symtomskattnings- Kombinationen läkemedelsbehandling och Medel (1994) Kina (patienter i randomiserad kontrollgrupp, 38 skalor, Funktions- gruppaktivitet har en positiv inverkan på (II) sluten vård) personer i varje grupp skattningsskalor, negativa symtom. Chi-två, T-test, Sovschema multipelregressionsanalys Validitet/reliabilitet Velligan m fl n=40 P Prospektiv kontrollerad studie, Symtomskattnings- Social träning i kombination med läkemedels- Medel (1996) USA (patienter i intervention: kognitiv anpassnings- skalor, funktions- behandling kan kompensera kognitiva (II) sluten vård) träning, 20 personer i varje grupp skattningsskalor, brister hos patienten. Chi-två, P-värde, Kognitiva test Validitet/reliabilitet 56

10 Tabell 7. Studier som redovisar omvårdnadsåtgärder vid funktionsträning. Bradshaw n=16 bortfall=2 P Prospektiv studie Mål/funktionsskattning Både copingträning och problemlösning för- Medel (1993) USA (patienter i Randomiserad kontrollgrupp Validitet/reliabilitet bättrar patienten och minskar återinsjuknande. (II) öppen vård) Bortfallsanalys ej utförd Antal och längd på Men copingträning ger bättre stresshantering Mann-Whitney sjukhusvård och målinriktning. Brown m fl n=29 P Prospektiv studie Symtomskattning före Både uppmärksamhetsträning och arbets- Medel (1993) USA (patienter i Kvasiexperimentell kontrollgrupp undersökning Psyko- terapi ger förbättrade funktioner. Strukturerad, (II) sluten vård) Multivariansanalys metrisk test Funktions- konkret och visuell behandling är mest skattning Validitet/ effektiv vid uppmärksamhetsbrister. reliabilitet Dobson m fl n=45 P Prospektiv studie Symtomskattning Både social funktionsträning och miljö- Medel (1995) bortfall=17 Randomiserad kontrollgrupp Validitet/reliabilitet behandling reducerade symtomen men (II) Canada (patienter i Bortfallsanalys utförd speciell funktionsträningen minskar de öppen vård) ANOVA negativa symtomen. Korrelerad T-test Liberman m fl 44 referenser L Litteraturstudie, uppgift om Protokoll, uppgift Ett strukturerat utbildnings- och tränings- (1993 ) USA anges söknings- och granskningsdesign saknas program ger ökad egenvårdsförmåga och saknas bättre funktioner. Li & Wang n=52 C Prospektiv, randomiserad Symtomskattning Både funktionsträning med uppmuntran och Hög (1994) Kina bortfall=12 kontrollerad studie. Validitet/reliabilitet belöning samt aktivitetsterapi har effekt på (I) (patienter i Bortfallsanalys utförd symtom. Funktionsträning ger markant sluten vård) T-test, P-värde förbättring av speciellt negativa symtom. Velligan m fl n=40 P Prospektiv, kontrollerad studie Symtomskattning Både kognitiv träning med miljöanpassning Medel (1996) USA (patienter i Chi-två, P-värde Funktionsskattning och psykosocial träning förbättrar symtom (II) sluten vård) Kognitiva test och funktioner. Kognitiv träning ger Validitet/reliabilitet förbättring av adaptiva funktioner. TABELLER 57

11 Tabell 8. Översikt av studier som undersökt relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Buchanan 67 referenser L Litteraturstudie, söknings- och Protokoll saknas I relationen vårdtagare vårdare betonas (1995) anges. granskningsdesign anges inte vikten av flexibilitet från vårdarens sida. Finnema m fl n=98 P Prospektiv studie, intervention: Social funktions- Utbildning tycks inte påverka vårdarnas Medel (1996) bortfall=17 utbildning av sjuksköterskor 7 dagar förmåga, skattnings- EE-attityd. (II) Holland (29 vårdare och med uppföljning efter 2 månader skala, EE-skattnings- 52 patienter i (mätning före och efter samt efter 17 skala, avdelningsregler, sluten vård) månader), Bandade 5 minuters tal skattning, 5 min. tal ANOVA, Kruskal Wallis, Chi-två metod Validitet/ Bortfallsanalys utförd reliabilitet Hellzén m fl n=19 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Ett samband tycks finnas mellan vårdarnas Hög (1995) (20 vårdare och 9 utskrivna intervjuer, fenomenologisk- syn på patienten och deras uppfattning (I) Sverige patienter i sluten hermeneutisk design av vårdens innehåll. vård) Kirkpatrick n=15 K Kvalitativ metod, bandade och Öppen intervju Förmedling av hopp tycks vara något centralt i Medel m fl (1994) (sluten och utskrivna intervjuer, innehållsanalys relationen vårdare vårdtagare. (II) USA öppen vård, vårdpersonal) McAllister, n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerad Patienten tycks kunna sätta ord på sina Medel Chatterton (patienter i utskrivna intervjuer, grounded intervju upplevelser och önskningar om framtiden. (II) (1996) sluten vård) theory design Australien Pejlert m fl n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Det finns skillnader i uppskattningen mellan Medel (1995) (patienter i utskrivna intervjuer, fenomenologisk- vårdtagarens ideala bild av vårdaren och hur (II) Sverige sluten vård) hermeneutisk design den verklige vårdaren faktiskt är enligt vårdtagaren. 58

12 Tabell 9. Studier som undersökt vårdmiljöns betydelse i omvårdnadsarbetet. Dean m fl n=24 P Prospektiv studie Hjärnskadetest Flyttning från sjukhus till vårdhem/grupp- Medel (1993) (patienter i Cochrane Q-, Wilcoxon -, Depressionsskattning ADL- boende förbättrar kognitiva funktioner och (II) England sluten vård) Mann-Whitney test skattning Tillfredsställelse ADL-förmågor Validitet/reliabilitet Hornstra m fl n=224 Retrospektiv studie med Vårdmängd och typ, antal Patienter i case managementprogram erhöll (1993) USA (patienter i kontrollgrupp och längd på sjukhusvård markant mer vård och hade lika mycket öppen vård) sjukhusvård som kontrollgruppen Liberman m fl 44 referenser L Litteraturstudie, uppgift om Protokoll, uppgift saknas Ett strukturerat utbildnings- och tränings Medel (1993 ) USA anges söknings- och gransknings program ger ökad egenvårdsförmåga och (II) design saknas bättre funktioner Melle m fl n=91 R Retrospektiv studie Mätning Journalanteckningar Efter omorganisation med lugnare vårdmiljö, Medel (1996) Norge (patienter i före (n=40) och efter (n=51) Symtomskattning mer strukturerad och individuell vård; kortare (II) sluten vård) omorganisation, varav 9 Funktionsskattning vårdtider med bibehållen funktionsnivå. vårdas båda ggr Mann- Validitet/reliabilitet De svårast sjuka fortfarande långa vårdtider Whitney U, Wilcoxon, multipel och ökat medicinintag regressionsanalys Muijen m fl n=82 C Prospektiv, randomiserad Symtomskattning Case-managementliknande vård ökar vård- Hög (1994) bortfall=24 kontrollerad studie Funktionsskattning insatserna men ingen skillnad märks i symtom, (II) England (patienter i öppen Bortfallsanalys utförd Tillfredsställelse funktionsnivå, nya sjukhusinläggningar eller vård och Two-tailed T-test Validitet/reliabilitet tillfredsställelse i jämförelse med vanlig närstående) Mängd sjukhusvård öppenvård Velligan m fl n=40 P Prospektiv studie Symtomskattning Både kognitiv träning med miljöanpassning Medel (1996) USA (patienter i Kontrollerad studie Funktionsskattning och psykosocial träning förbättrar symtom (I) sluten vård) Chi-två, P-värde Kognitiva test och funktioner. Kognitiv träning ger störst Validitet/reliabilitet förbättring av adaptiva funktioner TABELLER 59

13 Tabell 10. Översikt av studier som undersökt personalens attityder och synsätt. Brooker m fl n=41 P Prospektiv, intervention: Social funktionsförmåga, I undersökningsgruppen förbättrades såväl Hög (1994) (öppen vård, familjer) Sjuksköterskor utbildas Exp.- skattningsskala Hälsa, positiva som negativa symtom och vård- (I) England Exp. grupp n=23 och kontrollgrupp, bortfallsanalys kunskap om schizofreni, tagarnas tillfredssällelse med vård/service Kontrollgrupp n=18 Mätning före, 6 och 12 månader. konsumentens upp- ökade, vilket ej var fallet i kontrollgruppen. Bortfall n=7 Mann-Whitney, Chi-kvadrat, fattning om service, I båda grupperna minskade antalet Friedmans. frågeformulär vårddagar markant. Validitet/reliabilitet Finnema m fl n=98 P Prospektiv, intervention: Social funktionsförmåga, Sjuksköterskornas kunskap förbättrades Medel (1996) (29 sjuksköterskor Utbildning, sjuksköterskor 7 skattningsskala. av utbildning, men det resulterade ej i lägre (II) Holland 52 patienter, sluten dagar med uppföljning efter 2 Avdelningsregler, EE-nivå. Positivt resultat av utbildningen vård) Bortfall n=17 månader. Mätning före, efter och skattning EE skattnings- var att det blev färre regler på avdelningen. efter 17 månader. Bandade skala 5 min tal -metod. 5-min tal ANOVA, Kruskal Validitet/reliabilitet Wallis, Chi-kvadrat. Bortfalsanalys utförd. Gable m fl n=12 P Prospektiv, intervention: Kunskaper om/attityder Utbildning förbättrade sjuksköterskornas Medel (1994) (öppen vård, Utbildning, sjuksköterskor till schizofreni, familje- kunskaper och de fick förändrade attityder (II) England sjuksköterskor) Mätning före, 3 och 9 månader. arbete, frågeformulär. till schizofreni. T-test, P-värde. Validitet/reliabilitet Kirckpatrick n=15 K Kvalitativ metod, intervjuer, Öppen intervju. Områden som stödjer hopp hos klienter: Medel m fl (1994) (sluten och öppen bandade och utskrivna. att bygga relationer, stödja att klienten (II) USA vård, vårdpersonal) Innehållsanalys. lyckas, anknyta till rollmodeller, hanterandet av symtom, utbildning av klient och samhälle. 60

Resultatredovisning. Kapitel 3. Barn- och ungdomsdepressioner. Depression hos vuxna

Resultatredovisning. Kapitel 3. Barn- och ungdomsdepressioner. Depression hos vuxna Kapitel 3 Resultatredovisning Totalt granskades 28 studier. Av dessa är 20 genomförda med kvantitativ metod och 8 med kvalitativ metod (Tabell 2a och Tabell 2b). Av de granskade studierna kommer 25 från

Läs mer

Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet

Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Anhörigas behov av stöd när de vårdar en äldre närstående i hemmet En systematisk litteraturstudie Peter Stoltz, Roland Nilsson, Ania Willman VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Läs mer

OMVÅRDNAD VID PROSTATACANCER

OMVÅRDNAD VID PROSTATACANCER Hälsa och samhälle OMVÅRDNAD VID PROSTATACANCER En systematisk litteraturstudie JULIA SIMON SILVA HADZIOSMANOVIC Examensarbete Kurs HT 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari, 2005 Malmö högskola Hälsa och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Förutom att underlätta tillfrisknande vill vi också minska risken för framtida återfall. Även vid

Förutom att underlätta tillfrisknande vill vi också minska risken för framtida återfall. Även vid 7 Återfallsprevention Förutom att underlätta tillfrisknande vill vi också minska risken för framtida återfall. Även vid detta arbete använder vi stress-sårbarhetsmodellen (se figur 2.1). Den anger att

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada Nka Barn som anhöriga 2013:2 En kunskapsöversikt om metoder för att ge stöd till barn Ulrika Järkestig Berggren & Elizabeth

Läs mer

Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar? Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar? En litteraturstudie Författare Mathilda Iversen Ahrén

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom En sammanställning av systematiska översikter Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund Carina Gustafsson Gunilla

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke

Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Nintendo Wii som arbetsterapeutisk åtgärd för patienter som är äldre eller drabbade av stroke (Nintendo

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Bildskapande verksamhet för personer med demens i särskilt boende. Påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga, samt psykiska symtom.

Bildskapande verksamhet för personer med demens i särskilt boende. Påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga, samt psykiska symtom. Bildskapande verksamhet för personer med demens i särskilt boende. Påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga, samt psykiska symtom. En interventionsstudie med kvantitativ metod Författare:

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

9 Resultatuppföljning; med fokus på samhällsnytta och totalkvalitet.

9 Resultatuppföljning; med fokus på samhällsnytta och totalkvalitet. 9 Resultatuppföljning; med fokus på samhällsnytta och totalkvalitet. Den ursprungliga titeln på detta avslutande kapitel var Utvärdering av nytta och kostnader för samhället av en service. Kapitlets innehåll

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre en kartläggning av översikter 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie

Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRD- OCH OMSORGSADMINISTRATION VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:55 Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie Viktoria Markusson Jeanette

Läs mer

Jag vågade faktiskt delta i samtalet

Jag vågade faktiskt delta i samtalet Täby-Vallentuna-Lidingö psykiatriska sektor verksamhetschef: Leif Wahlquist Jag vågade faktiskt delta i samtalet En studie efter gruppbehandling med kognitiv terapi med patienter med diagnosen social fobi

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föräldrastöd inom barnoch ungdomshabiliteringen

Föräldrastöd inom barnoch ungdomshabiliteringen Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föräldrastöd inom barnoch ungdomshabiliteringen Elisabeth Hedberg Gunilla Keit-Bodros Barbro Lindquist

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Äldres livskvalitet i Österbotten

Äldres livskvalitet i Österbotten Äldres livskvalitet i Österbotten En empirisk studie över vilka faktorer de äldre i Österbotten anser att påverkar deras livskvalitet Madelene Kåll Pia Lund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet

Läs mer

Psykodynamisk psykoterapi för unga

Psykodynamisk psykoterapi för unga Centrum för folkhälsa Psykisk hälsa - barn och unga Psykodynamisk psykoterapi för unga Utvärdering av projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen Madeleine Jeanneau Regina Winzer Rapport 2007:1

Läs mer