Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. I= hög II= medel III= låg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. I= hög II= medel III= låg"

Transkript

1 Tabeller Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. I= hög II= medel III= låg C Prospektiv randomiserad studie. Randomiserad studie med för få Större väl planerad och genom- patienter, och/eller för många förd multicenterstudie med ade- delstudier, vilket ger otillräcklig kvat beskrivning av protokoll, statistisk styrka. Bristfälligt antal material och metoder inklusive patienter, otillräckligt beskrivet behandlingsteknik. Antalet eller stort bortfall. patienter tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. P Prospektiv studie utan randomi- Litet antal patienter, brister i sering. Väldefinierad frågeställning, genomförande, tveksamma tillräckligt antal patienter, statistiska metoder. adekvata statistiska metoder. R Retrospektiv studie. Stort konse- Begränsat patientmaterial otillkutivt patientmaterial väl beskrivet räckligt beskrivet, alltför kort uppoch analyserat med adekvata följning eller inadekvata statistiska statistiska metoder (t ex multi- metoder. variantanalys, fall kontrollmetodik etc). Lång uppföljningstid. L Noggrann litteraturgenomgång, Redovisning utan källhänvisning väl redovisat patientmaterial, ofta och med ofullständigt underi tabellform. Väldokumenterat byggda slutsatser. lärobokskapitel. Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 48

2 Tabell 1b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. I= hög II= medel III= låg K Studie med kvalitativ metod. Dåligt/vagt formulerad fråge- Väldefinierad frågeställning, ställning, undersökningsgrupp för relevant urval samt väl beskriven liten/otillräckligt beskriven, undersökningsgrupp och kontext. metod/analys ej tillräckligt Metod och analys väl beskriven beskriven eller bristfällig resultatoch genomförd, resultatet är redovisning. logiskt och begripligt, god kommunicerbarhet. Kvalitetskriterier för K har formulerats av författarna. Tabell 2. Omvårdnad vid behandling av personer med schizofreni. Kriterier för inklusion. Urval studie/population Område/intervention Resultatmått Personer diagnostiserade med Krisintervention Vårdtagarens upplevelse av schizofreni enligt internationell Utbildning vården guideline: DSM eller ICD Rehabilitering Vårdtagarens livskvalitet Case management Vårdtagarens tillfredställelse Randomiserad kontrollerad Familjestöd/relationer med vården studie (C) Samspel vårdtagare, Anhörigas tillfredställelse Prospektiv studie (P) kooperativ, föreningar med vården Retrospektiv studie (R) Personalens tillfredställelse Kvalitativ studie (K) Litteraturgenomgång (L) med vården Omvårdnadsmetodernas effekt på symtom och funktioner Omvårdnadens effekt, ekonomisk analys TABELLER 49

3 Tabell 3. Översikt av de studier som kvalitetsgranskats och bedömts vara relevanta för fortsatt granskning. Typ av Författare Antal Område Kvalitet artikel personer C + K Buccheri m fl Symtomhantering II C Li & Wang Rehabiliteringsprogram I C Miujen m fl Case mangement I P + K Bibou-Nakou m fl Familjebörda II P Bradshaw Coping/problemlösning II P Brooker m fl Psykosocial intervention I P Brown m fl Kognitiv rehabilitering II P Bunn m fl Patientutbildning; läkemedel II P Dean m fl Vårdmiljö II P Dickerson m fl Bristande insikt, patienter I P Dobson m fl Social funktionsförmåga II P Finnema m fl Vårdmiljö II P Gamble m fl Psykosocial intervention II P Glynn m fl Utbildning familj II P Grace, m fl Klozapin/psykosocial II behandling P MacPherson m fl Läkemedelsvägran II P Provencher Familjebörda II P Tang m fl Musikterapi II P Velligan m fl Kognitiv anpassning II R Hornstra m fl Case management II R Melle m fl Vårdmiljö II K Baker Tidiga tecken på återfall I K DeNiro Upplevelse av alienation II K Hellzén m fl Patienters och vårdares I upplevelser K Howard Livslångt vårdande: mödrar I K Kennedy m fl Hallucinationer vid isolering II K Kirkpatrick m fl Strategier som stödjer hopp II K Main m fl Syskons information I K McCann m fl Anhörigas upplevelser II K McAllister, Chatterton Subjektiv/objektiv förbättring II K Pejlert m fl Patienters upplevelser II K Stebbin Klozapin, familjens II upplevelser K Tuck m fl Föräldrars upplevelser I L Buchanan 1995 Socialt stöd L Liberman m fl 1993 Funktionsträning C=Prospektiv, randomiserad studie P=Prospektiv studie R=Retrospektiv studie K=Studie med kvalitativ metod L=Litteraturgenomgång (review) Bedömning av kvalitet I=Hög kvalitet II=Medelgod kvalitet 50

4 Tabell 4. Översikt av studier som undersökt familjens upplevelser och informationsbehov. Bibou-Nakou n=52 i grupper: P och K Kombination av kvalitativ Halvstrukturerade Familjebörda i ett stressprocess-perspektiv: Medel (1997) n=21 akut och kvantitativ metod. Bandade intervjuer (börda) Det fanns ett signifikant samband mellan (II) England behandling intervjuer, cirka 2 timmar Chronbach Kliniskt status/skala börda och hälsa, kontroll och coping var n=31 fortsatt alpha. Analys av innehåll, faktor- Coping, kontroll och associerade med börda och psykisk behandling analys, tvåvägs ANOVA, Pearsons psykisk hälsa formulär funktionsförmåga. öppen vård korrelation Validitet/reliabilitet anhörigvårdare Glynn m fl n=33 P Prospektiv intervention: Workshop Kunskap, formulär Anhörigas kunskap om schizofreni, förståelse Medel (1993) USA (sluten vård, 1 dag Mätning före och efter Sjukdomsförståelse/ för anhörigs sjukdom ökade signifikant. (II) anhöriga) workshop, efter 3 månader T-test. stöd, skala P-värde. Validitet/reliabilitet Howard n= K Kvalitativ grounded theory design. Demografiska data Mödrars vård av vuxet barn med schizofreni Hög (1994) USA (mödrar) Cirka 4 timmars bandade, utskrivna Öppna intervjuer innebar lärande i en process: att varsebli (I) intervjuer. Fynden validerade med Anteckningar problemet, sökandet efter lösningar, att deltagare Dagböcker uthärda situationen, att överleva erfarenheten. McCann m fl n=17 K Kvalitativ. Intervju protokoll med Halvstrukturerade Studien visade att service och utbildning till Medel (1996) (sluten vård, ref. Bandade intervjuer. Innehålls- intervjuer anhöriga behövde förbättras. Anhöriga fick ej (II) England närstående) analys Interbedömarreliabilitet stöd och var heller ej involverade i vården. Kendalls koefficient Main m fl n=11 K Kvalitativ, bandade intervjuer. Halvstrukturerade Syskonen måste vara aktiva och söka Hög (1993) USA (syskon) Innehållsanalys; kodning av två intervjuer Guide, information. Råd om dagligt liv var till mest (I) oberoende bedömare anpassad, nytta. Många ansåg att de och familjen ignorerats/ behandlats nedlåtande. TABELLER 51

5 Tabell 4. Forts. Provencher n=70 P Prospektiv Objektiv börda Objektiv börda hos primära vårdare: Medel (1996) (primära Chronbach alpha formulär spänningar i relationer, fysiska och (II) Canada vårdgivare) Validitet/reliabilitet känslomässiga problem hos primär vårdare, störningar att utföra sitt arbete. Stebbin n=16 K Kvalitativ med analys av innehåll. Halvstrukturerade Ökad livskvalitet, högre funktionsnivå, färre Medel (1996) USA (familjer) Dubbel kodning intervjuer sjukhusinläggningar. (II) Interbedömarreliabilitet Tuck n=9 K Kvalitativ fenomenologisk design. Öppna intervjuer Familjernas liv förändrades dramatiskt. Hög (1997) USA (föräldrar) Bandade, utskrivna intervjuer. Analys Om desperat sökande efter hjälp, den (I) validerad i forskningsgrupp med anhöriges förvandling, kampen för att originaldata bevara hopp och ett föräldraskap utan slut. 52

6 Tabell 5. Översikt av studier som redovisar omvårdnad vid upplevelser och hantering av symtom. Baker n=15 K Kvalitativ metod Öppna intervjuer I förmågan att upptäcka och hantera tidiga Hög (1995) (patienter i tolkande interaktion frågeformulär tecken på sjukdom finns en reaktion på (I) Canada öppen vård) psykisk smärta, identifiering och beskrivning av utlösande faktorer och ökad uppmärksamhet för varningssignaler Bucceri m fl C n=17 C och K kombination av kvantitativ Dagboksanteckningar Likheter och skillnader finns avseende röst- Medel (1996) Bortfall=5 och kvalitativ metod, bandade och med frågeformulär, hallucinationer. Struktur tycks påverka C USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys. halvstrukturerad rösthallucinationer positivt. (II) öppen vård) Randomiserad, kontrollerad studie, intervju K n=21 6 personer i varje grupp K Mann-Whitney (II) Bortfallsanalys utförd DeNiro n=20 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerade Upplevelser av ensamhet och isolering Medel (1994) USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys intervjuer förstärks av patientens känsla av oduglighet (II) sluten vård) i sociala situationer. Dickerson m fl n=87 P Prospektiv studie Symtomskattning 75 procent har insiktsbrister, ju sämre insikt Hög (1997) USA (patienter i Pearson correlations Funktionsskattning ju svårare sjukdomsbild. Insiktsbrist relaterar (I) öppen vård) Variansanalys Neuropsykologiska test till vanföreställning, mindre sociala kontakter, Multipel regressionsanalys Validitet/reliabilitet kognitiva brister och mindre ängslan Dobson m fl n=45 P Prospektiv studie Symtomskattning Både social funktionsträning och miljö- Medel (1995) bortfall=17 Randomiserad kontrollgrupp Validitet/reliabilitet behandling reducerar symtom men speciellt (II) Canada (patienter i Bortfallsanalys utförd funktionsträning minskar de negativa öppen vård) ANOVA symtomen Korrelerad T-test Hellzén m fl n=29 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Patienten tycks inte ha någon klar bild av Hög (1995) (20 vårdare och 9 utskrivna intervjuer, fenomenologisk- sig själv. Upplevelser av ensamhet och (I) Sverige patienter i sluten hermeneutisk design overklighet dominerar. vård) TABELLER 53

7 Tabell 5. Forts. Kennedy m fl n=25 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerad Resultatet av isolering som behandlingsform Medel (1994) USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys intervju, journaltexter är tveksamt. Patienten använder sin tid (II) sluten vård) under isoleringen till att hallucinera. Li & Wang n=52 C Prospektiv, randomiserad, Symtomskattning Både funktionsträning med uppmuntran och Hög (1994) Kina bortfall=12 kontrollerad studie Validitet/reliabilitet belöning samt aktivitetsterapi har effekt på (I) (patienter i Bortfallsanalys utförd symtom. Funktionsträning ger markant sluten vård) T-test, P-värde förbättring av speciellt negativa symtom Pejlert m fl n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Patienten upplever känslor av svår trötthet Medel (1995) (patienter i utskrivna intervjuer, fenomenologisk- liksom svårigheter i kontakten med andra (II) Sverige sluten vård) hermeneutisk design personer. Tang m fl n=76 P Prospektiv studie Symtomskattning Musikterapi har effekt på negativa symtom Medel (1994) Kina (patienter i Randomiserad kontrollgrupp Funktionsskattning (II) sluten vård) Chi-två, T-test, Sovschema multipel regressionsanalys Validitet/reliabilitet 54

8 Tabell 6. Översikt av studier som redovisar omvårdnad vid läkemedelsadministrering med neuroleptika. Bunn m fl n=96 P Prospektiv studie, intervention: Beslutskattningsskalor Patientens förväntning på behandlingen har Medel (1997) bortfall=2 information kring risknytta av (beslutskonflikt, själv- en avgörande betydelse för attityd till (II) Canada (patienter i depåinjektionsbehandling (mätning ständighet vid beslut behandling med depåinjektioner. öppen vård) före-under-efter intervention). och känslomässig Chi-två med korrelation, Mann- kontroll vid beslut) Whitney Bortfallsanalys saknas Validitet/reliabilitet DeNiro n=20 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerade Trots att patienten uppvisar objektiv Medel (1994) USA (patienter i utskrivna intervjuer, innehållsanalys intervjuer behandlingsförbättring av läkemedels- (II) sluten vård) behandling är han/hon ambivalent till behandlingen. Grace m fl n=31 P Prospektiv studie, 3-årig inter- Neuropsykologisk Läkemedelsbehandling i kombination med Medel (1996) USA bortfall=9 vention: läkemedel (Klozapin) och testning, skattning psykosocial behandling enskilt eller i grupp (II) (patienter i stödgrupp i symtomutbildning av biverkningar, har positiv effekt på både negativa och öppen vård) (mätning före samt efter 1, 2 och symtomskattnings- positiva symtom. 3 års intervention) skalor MANOVA Validitet/reliabilitet Bortfallsanalys utförd Kirkpatrick n=15 K Kvalitativ metod, bandade och Öppen intervju Symtomkontroll, tack vare adekvat Medel m fl (sluten och utskrivna intervjuer, innehållsanalys medicinering, har central betydelse för (II) (1997) USA öppen vård, patientens upplevelse av hopp. vårdpersonal) MacPherson n=54 P Prospektiv studie Symtomskattnings- Läkemedelsvägran hänger ihop med Medel m fl (1997) (patienter i Kendal s tau, P-värde, ANOVA skalor, kognitiv patientens bristande insikt och kunskap om (II) England öppen vård) funktionsskattning, sjukdomen. Skattning av insikt Validitet/reliabilitet TABELLER 55

9 Tabell 6. Forts. McAllister, n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerad Patientens subjektiva förbättring stämmer Medel Chatterton (patienter i utskrivna intervjuer, grounded intervju inte alltid med personalens syn på objektiv (II) (1997) sluten vård) theorydesign Journaltexter förbättring. Australien McCann m fl n=17 K Kvalitativ metod, intervjuprotokoll, Halvstrukturerad Anhöriga har ett stort behov av kunskap kring Medel (1996) (sluten vård, bandade intervjuer, innehållsanalys intervju effekterna av läkemedelsvägran. (II) England närstående) Interbedömarreliabilitet (Kendall s koefficient) Stebbin n=16 K Kvalitativ metod, bandinspelad Halvstrukturerad Anhöriga är positiva till läkemedelsbehandling Medel (1995) USA (familjer till intervju, analys av innehåll, dubbel intervju men uttalar ett behov av utbildning i ämnet (II) personer i öppen kodning interbedömarreliabilitet samt bättre samverkan med vårdgivaren. vård) Tang m fl n=76 P Prospektiv studie med Symtomskattnings- Kombinationen läkemedelsbehandling och Medel (1994) Kina (patienter i randomiserad kontrollgrupp, 38 skalor, Funktions- gruppaktivitet har en positiv inverkan på (II) sluten vård) personer i varje grupp skattningsskalor, negativa symtom. Chi-två, T-test, Sovschema multipelregressionsanalys Validitet/reliabilitet Velligan m fl n=40 P Prospektiv kontrollerad studie, Symtomskattnings- Social träning i kombination med läkemedels- Medel (1996) USA (patienter i intervention: kognitiv anpassnings- skalor, funktions- behandling kan kompensera kognitiva (II) sluten vård) träning, 20 personer i varje grupp skattningsskalor, brister hos patienten. Chi-två, P-värde, Kognitiva test Validitet/reliabilitet 56

10 Tabell 7. Studier som redovisar omvårdnadsåtgärder vid funktionsträning. Bradshaw n=16 bortfall=2 P Prospektiv studie Mål/funktionsskattning Både copingträning och problemlösning för- Medel (1993) USA (patienter i Randomiserad kontrollgrupp Validitet/reliabilitet bättrar patienten och minskar återinsjuknande. (II) öppen vård) Bortfallsanalys ej utförd Antal och längd på Men copingträning ger bättre stresshantering Mann-Whitney sjukhusvård och målinriktning. Brown m fl n=29 P Prospektiv studie Symtomskattning före Både uppmärksamhetsträning och arbets- Medel (1993) USA (patienter i Kvasiexperimentell kontrollgrupp undersökning Psyko- terapi ger förbättrade funktioner. Strukturerad, (II) sluten vård) Multivariansanalys metrisk test Funktions- konkret och visuell behandling är mest skattning Validitet/ effektiv vid uppmärksamhetsbrister. reliabilitet Dobson m fl n=45 P Prospektiv studie Symtomskattning Både social funktionsträning och miljö- Medel (1995) bortfall=17 Randomiserad kontrollgrupp Validitet/reliabilitet behandling reducerade symtomen men (II) Canada (patienter i Bortfallsanalys utförd speciell funktionsträningen minskar de öppen vård) ANOVA negativa symtomen. Korrelerad T-test Liberman m fl 44 referenser L Litteraturstudie, uppgift om Protokoll, uppgift Ett strukturerat utbildnings- och tränings- (1993 ) USA anges söknings- och granskningsdesign saknas program ger ökad egenvårdsförmåga och saknas bättre funktioner. Li & Wang n=52 C Prospektiv, randomiserad Symtomskattning Både funktionsträning med uppmuntran och Hög (1994) Kina bortfall=12 kontrollerad studie. Validitet/reliabilitet belöning samt aktivitetsterapi har effekt på (I) (patienter i Bortfallsanalys utförd symtom. Funktionsträning ger markant sluten vård) T-test, P-värde förbättring av speciellt negativa symtom. Velligan m fl n=40 P Prospektiv, kontrollerad studie Symtomskattning Både kognitiv träning med miljöanpassning Medel (1996) USA (patienter i Chi-två, P-värde Funktionsskattning och psykosocial träning förbättrar symtom (II) sluten vård) Kognitiva test och funktioner. Kognitiv träning ger Validitet/reliabilitet förbättring av adaptiva funktioner. TABELLER 57

11 Tabell 8. Översikt av studier som undersökt relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Buchanan 67 referenser L Litteraturstudie, söknings- och Protokoll saknas I relationen vårdtagare vårdare betonas (1995) anges. granskningsdesign anges inte vikten av flexibilitet från vårdarens sida. Finnema m fl n=98 P Prospektiv studie, intervention: Social funktions- Utbildning tycks inte påverka vårdarnas Medel (1996) bortfall=17 utbildning av sjuksköterskor 7 dagar förmåga, skattnings- EE-attityd. (II) Holland (29 vårdare och med uppföljning efter 2 månader skala, EE-skattnings- 52 patienter i (mätning före och efter samt efter 17 skala, avdelningsregler, sluten vård) månader), Bandade 5 minuters tal skattning, 5 min. tal ANOVA, Kruskal Wallis, Chi-två metod Validitet/ Bortfallsanalys utförd reliabilitet Hellzén m fl n=19 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Ett samband tycks finnas mellan vårdarnas Hög (1995) (20 vårdare och 9 utskrivna intervjuer, fenomenologisk- syn på patienten och deras uppfattning (I) Sverige patienter i sluten hermeneutisk design av vårdens innehåll. vård) Kirkpatrick n=15 K Kvalitativ metod, bandade och Öppen intervju Förmedling av hopp tycks vara något centralt i Medel m fl (1994) (sluten och utskrivna intervjuer, innehållsanalys relationen vårdare vårdtagare. (II) USA öppen vård, vårdpersonal) McAllister, n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Halvstrukturerad Patienten tycks kunna sätta ord på sina Medel Chatterton (patienter i utskrivna intervjuer, grounded intervju upplevelser och önskningar om framtiden. (II) (1996) sluten vård) theory design Australien Pejlert m fl n=10 K Kvalitativ metod, bandade och Djupintervju Det finns skillnader i uppskattningen mellan Medel (1995) (patienter i utskrivna intervjuer, fenomenologisk- vårdtagarens ideala bild av vårdaren och hur (II) Sverige sluten vård) hermeneutisk design den verklige vårdaren faktiskt är enligt vårdtagaren. 58

12 Tabell 9. Studier som undersökt vårdmiljöns betydelse i omvårdnadsarbetet. Dean m fl n=24 P Prospektiv studie Hjärnskadetest Flyttning från sjukhus till vårdhem/grupp- Medel (1993) (patienter i Cochrane Q-, Wilcoxon -, Depressionsskattning ADL- boende förbättrar kognitiva funktioner och (II) England sluten vård) Mann-Whitney test skattning Tillfredsställelse ADL-förmågor Validitet/reliabilitet Hornstra m fl n=224 Retrospektiv studie med Vårdmängd och typ, antal Patienter i case managementprogram erhöll (1993) USA (patienter i kontrollgrupp och längd på sjukhusvård markant mer vård och hade lika mycket öppen vård) sjukhusvård som kontrollgruppen Liberman m fl 44 referenser L Litteraturstudie, uppgift om Protokoll, uppgift saknas Ett strukturerat utbildnings- och tränings Medel (1993 ) USA anges söknings- och gransknings program ger ökad egenvårdsförmåga och (II) design saknas bättre funktioner Melle m fl n=91 R Retrospektiv studie Mätning Journalanteckningar Efter omorganisation med lugnare vårdmiljö, Medel (1996) Norge (patienter i före (n=40) och efter (n=51) Symtomskattning mer strukturerad och individuell vård; kortare (II) sluten vård) omorganisation, varav 9 Funktionsskattning vårdtider med bibehållen funktionsnivå. vårdas båda ggr Mann- Validitet/reliabilitet De svårast sjuka fortfarande långa vårdtider Whitney U, Wilcoxon, multipel och ökat medicinintag regressionsanalys Muijen m fl n=82 C Prospektiv, randomiserad Symtomskattning Case-managementliknande vård ökar vård- Hög (1994) bortfall=24 kontrollerad studie Funktionsskattning insatserna men ingen skillnad märks i symtom, (II) England (patienter i öppen Bortfallsanalys utförd Tillfredsställelse funktionsnivå, nya sjukhusinläggningar eller vård och Two-tailed T-test Validitet/reliabilitet tillfredsställelse i jämförelse med vanlig närstående) Mängd sjukhusvård öppenvård Velligan m fl n=40 P Prospektiv studie Symtomskattning Både kognitiv träning med miljöanpassning Medel (1996) USA (patienter i Kontrollerad studie Funktionsskattning och psykosocial träning förbättrar symtom (I) sluten vård) Chi-två, P-värde Kognitiva test och funktioner. Kognitiv träning ger störst Validitet/reliabilitet förbättring av adaptiva funktioner TABELLER 59

13 Tabell 10. Översikt av studier som undersökt personalens attityder och synsätt. Brooker m fl n=41 P Prospektiv, intervention: Social funktionsförmåga, I undersökningsgruppen förbättrades såväl Hög (1994) (öppen vård, familjer) Sjuksköterskor utbildas Exp.- skattningsskala Hälsa, positiva som negativa symtom och vård- (I) England Exp. grupp n=23 och kontrollgrupp, bortfallsanalys kunskap om schizofreni, tagarnas tillfredssällelse med vård/service Kontrollgrupp n=18 Mätning före, 6 och 12 månader. konsumentens upp- ökade, vilket ej var fallet i kontrollgruppen. Bortfall n=7 Mann-Whitney, Chi-kvadrat, fattning om service, I båda grupperna minskade antalet Friedmans. frågeformulär vårddagar markant. Validitet/reliabilitet Finnema m fl n=98 P Prospektiv, intervention: Social funktionsförmåga, Sjuksköterskornas kunskap förbättrades Medel (1996) (29 sjuksköterskor Utbildning, sjuksköterskor 7 skattningsskala. av utbildning, men det resulterade ej i lägre (II) Holland 52 patienter, sluten dagar med uppföljning efter 2 Avdelningsregler, EE-nivå. Positivt resultat av utbildningen vård) Bortfall n=17 månader. Mätning före, efter och skattning EE skattnings- var att det blev färre regler på avdelningen. efter 17 månader. Bandade skala 5 min tal -metod. 5-min tal ANOVA, Kruskal Validitet/reliabilitet Wallis, Chi-kvadrat. Bortfalsanalys utförd. Gable m fl n=12 P Prospektiv, intervention: Kunskaper om/attityder Utbildning förbättrade sjuksköterskornas Medel (1994) (öppen vård, Utbildning, sjuksköterskor till schizofreni, familje- kunskaper och de fick förändrade attityder (II) England sjuksköterskor) Mätning före, 3 och 9 månader. arbete, frågeformulär. till schizofreni. T-test, P-värde. Validitet/reliabilitet Kirckpatrick n=15 K Kvalitativ metod, intervjuer, Öppen intervju. Områden som stödjer hopp hos klienter: Medel m fl (1994) (sluten och öppen bandade och utskrivna. att bygga relationer, stödja att klienten (II) USA vård, vårdpersonal) Innehållsanalys. lyckas, anknyta till rollmodeller, hanterandet av symtom, utbildning av klient och samhälle. 60

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2012-01-05 Individuell skriftlig tentamen Vetenskaplig metod och förbättringskunskap II, 7,5 hp Omvårdnadsvetenskap B, OM1416, ht 2011 Max 70poäng Frågorna besvaras på avsedd plats. Ange din kod överst

Läs mer

* Anger märkesingredienser i den ursprungliga amerikanska ACT-modellen (Liberman et al. 1999).

* Anger märkesingredienser i den ursprungliga amerikanska ACT-modellen (Liberman et al. 1999). Tabell 2.1 Karakteristiska inslag i arbetssättet Case management enligt ACTmodellen, dvs. Assertive Community Treatment (aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering) samt exempel på

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Studiecirkel. Inriktningar i patientutbildning. Huvudsakliga resultat - som har hög vetenskaplig evidensstyrka. Empowerment ansats (demokrati)

Studiecirkel. Inriktningar i patientutbildning. Huvudsakliga resultat - som har hög vetenskaplig evidensstyrka. Empowerment ansats (demokrati) Studiecirkel Huvudsakliga resultat - som har hög vetenskaplig evidensstyrka Psykologisk Behandling Kognitiv terapi/beteende terapi (minskar symtom och förbättrar psykosocial situation) Familjeinterventioner

Läs mer

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Diagnostik av förstämningssyndrom Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) Implementering av psykiatriska riktlinjer och evidensbaserad

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Resultat och diskussion Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sammanvägt bevisvärde per studie BASAL KVALITET RELEVANS BEVISVÄRDE BRÅ Begränsat Begränsat Begränsat Dalarna Begränsat

Läs mer

Motverka studieavbrott. effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar.

Motverka studieavbrott. effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar. Motverka studieavbrott effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar. Forskning om studieavbrott 2014:3 Svensk titel: Motverka studieavbrott effekter på fullföljandet

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer Konferens Draken 20 mars 2009 Utbildningsdel 3 Narkotika- psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Kapitel 5 Föreläsare professor Mats Fridell R I S GIR Riktlinjer I Samverkan

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Resultatredovisning. Kapitel 3. Barn- och ungdomsdepressioner. Depression hos vuxna

Resultatredovisning. Kapitel 3. Barn- och ungdomsdepressioner. Depression hos vuxna Kapitel 3 Resultatredovisning Totalt granskades 28 studier. Av dessa är 20 genomförda med kvantitativ metod och 8 med kvalitativ metod (Tabell 2a och Tabell 2b). Av de granskade studierna kommer 25 från

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Ekonomiskt vetenskapligt underlag. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011

Ekonomiskt vetenskapligt underlag. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 Ekonomiskt vetenskapligt underlag Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 Innehåll Inledning... 5 Förekomst och samhällets kostnader...5

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

RIKSÄT Uppföljning version 1.0

RIKSÄT Uppföljning version 1.0 Ärendeansvarig Patientens personnr Namn Informationsdatum Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella): (ÅÅÅÅ-MM-DD) Ange datum då vården på enheten påbörjades.

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Integrerad psykiatri (IP)

Integrerad psykiatri (IP) Integrerad psykiatri (IP) IP: En kombination av metoder och organisation Metoder kommer från nätverks- och familjearbete, socialpsykiatri samt KBT Klienten och anhöriga skall ha största möjliga inflytande

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd - sammanställning från workshop Introduktion Socialstyrelsen utger nationella riktlinjer

Läs mer

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del 081201 Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del För mer information vänd er till: Agneta Carlsson, Hand- och Plastikkirurgiska klinikerna, NUS, 90185 Umeå.

Läs mer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar Socialtjänsten ska omedelbart ta kontakt med sjukvården vid misstanke på psykisk eller somatisk sjukdom Missbruk/beroende och psykisk störning

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Anknytning. Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken

Anknytning. Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken Anknytning Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken John Bowlby (1907-1990) Arbetade efter första världskriget på ett elevhem för missanpassade, observerade: - Trasslig familjebakgrund

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Tillämpad statistik Naprapathögskolan. Henrik Källberg www.henrikkallberg.com Henrik.Kallberg@ki.se Tel. 08-5248 74 82

Tillämpad statistik Naprapathögskolan. Henrik Källberg www.henrikkallberg.com Henrik.Kallberg@ki.se Tel. 08-5248 74 82 Tillämpad statistik Naprapathögskolan Henrik Källberg www.henrikkallberg.com Henrik.Kallberg@ki.se Tel. 08-5248 74 82 Mål! Introducera deskriptiv statistik Förklara grundläggande begrepp inom statistik

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1. Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm

Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1. Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1 Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Alkohol är en viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Jan.Marcusson@liu.se 30 25 20 15 10 5 0 Preklinisk Prodromal Mild Medelsvår Svår fas fas demens demens demens MMSE 30 29 30 26 25

Läs mer

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre en kartläggning av översikter 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet

Kraftfältet kring evidensbaserad praktik. Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Kraftfältet kring evidensbaserad praktik Ingemar Bohlin Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Denna presentation Evidensrörelsens ursprung: varifrån idén om evidensbaserad praktik stammar Fokus

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Samverkan genom avtal Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Värka samman - samverkan Avtal i stället för avsiktsförklaringar Går det? Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog 10.45-11.25 Autism/Aspergers syndrom Vilka diagnoser ingår i autismspektrumet? Vilka kriterier

Läs mer

Forskning hand i hand med praktiken:

Forskning hand i hand med praktiken: Forskning hand i hand med praktiken: Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst Docent Anna M. Dåderman, med.dr., fil.dr., Högskolan Väst

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Psykiska sjukdomar. Depression BEHOVSBESKRIVNINGAR

Psykiska sjukdomar. Depression BEHOVSBESKRIVNINGAR BEHOVSBESKRIVNINGAR Psykiska sjukdomar Depression. Allmänt Depression eller förstämningssyndrom indelas i unipolära och bipolära syndrom..det vanligaste unipolära syndromet är egentlig depression. Depression

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Dokumentationsmall för SoL-utredningar

Dokumentationsmall för SoL-utredningar Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt.

Läs mer

Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06

Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06 Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06 Socioekonomins betydelse för hälsa på lika villkor Krister Järbrink, hälsoekonomisk rådgivare Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Mål för

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta? DEN BIOPSYKOSOCIAL

Läs mer

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R Vad betyder ACT Assertive - Bestämd, ihärdig Community - Samhälle Treatment - Behandling

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet

Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet Konferensen Livets möjligheter för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga 10-11 mars 2014 Ritva Gough, forskare, Nka Länssamordnarna

Läs mer

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde 2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö Information Regional Avd för opiatberonde Inledning 3 Uppdrag 3 Inför inläggning 3 På avdelningen 4 Riktlinjer för behandling av heroinabstinens

Läs mer

Nationell konferens i Logopedi 18-19 november 2010

Nationell konferens i Logopedi 18-19 november 2010 Nationell konferens i Logopedi 18-19 november 2010 Kan personer över 65 års ålder med afasi i postakut fas Eva Sandin Landstinget i Uppsala län ville emotse behovet av insatser efter akuttiden efter stroke

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Stöd för initial vårdplanering

Stöd för initial vårdplanering Stöd för initial vårdplanering Stöd för vårdplanering Ambitionen med det här materialet är att vara ett stöd vid vårdplaneringen för personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik. Det bygger på

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det?

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Eva Kristoffersson Leg läk, spec allm med Företagsläkare Lunds Kommun Handledare: Britt Larsson Leg läk, spec yrkes- och miljömed Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården

Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården Från individ- till familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården ANDT-samordnare 2013 05 22 gunborg.brannstrom@skl.se Det här ska jag prata om: - Överenskommelsen mellan SKL och regeringen. - Risk-

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer