Kurs-PM ME2039 Knowledge Management Period 4, 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs-PM ME2039 Knowledge Management Period 4, 2011"

Transkript

1 Kurs-PM ME2039 Knowledge Management Period 4, 2011 Kurspoäng: 6 hp (6 ECTS) Nivå: D Betyg: Pass/Fail Kursspråk: Svenska Mål Knowledge Management handlar om hur kunskap skapas, sprids och används i en organisation. Kursens avsikt är att ge studenterna förståelse för varför knowledge management är viktigt, vilka möjligheter men även utmaningar som finns för att åstadkomma effektiv kunskapsöverföring och vilka verktyg som kan användas. Syftet är att studenten ska ges insikter, begrepp och verktyg för att kunna analysera och beskriva hur företag tillämpar, förnyar och avvecklar kunskap. Kursens upplägg Kursens kärna utgörs av föreläsningar och gästföreläsningar vilka kompletteras med seminariediskussioner. Dessutom ingår arbetet med en uppsats som innebär en fördjupning inom något område inom Knowledge Management. Språk Kursen hålls på svenska. Kurslitteraturen är på engelska. Formella krav Studenterna förväntas delta till 100 % i kursens olika moment. Detta bedöms vara en förutsättning för att uppsatsen ska nå en sådan kvalitet att den kan godkännas. Närvaron är obligatorisk vid 1) kursens två litteraturseminarier 2) två av kursens tre gästföreläsningar samt 3) muntlig redovisning av uppsats. Kursfordringar Godkänd uppsats: Betygsskala P-F Godkända seminarieuppgifter: Betygsskala P-F Kursansvariga Linda Gustavsson Tekn. Dr i Industriell Ekonomi och Organisation Staffan Laestadius (SL) - Professor i Industriell Dynamik Övriga deltagande föreläsare i kursen Pär Blomkvist PhD, Universitetslektor, Industriell Dynamik, Indek Fredrik Sjöblom Head of Knowledge Management & Information Security, Scania Theresia Olsson Neve Knowledge Manager, Skanska Peter Fredriksson Verksamhetsutveckling, Skanska Hedda Lidgard Konsult, Accenture Niclas Älgevik Konsult, Accenture Kurslitteratur Utvalda vetenskapliga artiklar. Till varje seminarietillfälle finns angivet vilka artiklar som skall läsas (se Litteraturseminarium). Till uppsatsen finns förslag på litteratur (se Uppsats). Hemsida:

2 Litteraturseminarium Till varje litteraturseminarium finns utvalda artiklar som ligger till grund för seminarieuppgift och seminariediskussioner. Litteraturseminarium I 1. Christensen, PH (2003) Introduction - Knowledge management: why and how? Kapitel ur boken Knowledge management perspectives and pitfalls, Copenhagen Business School Press (kopia delas ut vid första föreläsningstillfället) 2. Nonaka (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science vol 5(1), pp Kasper, H, Mühlbacker, J and Müller, B (2008). Strategic knowledge management: creating competitive advantages, Strategic Change 17, pp Alvesson & Kärreman (2001) Odd Couple: Making sense of the curious concept of knowledge management. Journal of Management Studies, Vol 38(7), pp Hansen, Nohria & Tierney (1999) What s Your Strategy for Managing Knowledge. Harvard Business Review, Vol 77(2), pp Glisby & Holden (2003) Contextual constraints in knowledge management theory: the cultural embeddedness of Nonaka's knowledge-creating company. Knowledge and Processs Management Vol. 10(1) pp Litteraturseminarium II 1. Dyer, J & Nobeoka, K (2000). Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case, Strategic Management Journal 21, pp Gupta & Govindarajan (2000) Knowledge Management s Social Dimension: Lessons from Nucor Steel. Sloan Management Review, Fall Wenger & Snyder (2000) Communities of Practice: the organizational frontier. Harvard Business Review, Jan-Feb Engwall, M (2003) No project is an island: linking projects to history and context. Research Policy vol 32(5) Mc Dermott (1999) Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management. California Management Review 41(4) 6. Voelpel, Dous & Davenport (2005) Five steps to creating a global knowledge-sharing system: Siemens' ShareNet. Academy of Mangement Executive Vol 19(2) pp 9-23

3 Anvisningar för seminarieuppgifter: Till varje seminarium lämnas en seminarieuppgift in enligt anvisningar, om vardera max 1500 ord. Uppgifterna måste lämnas in i tid för att godkännas. Obs! Två ex ska ta med till seminarietillfället varav ett är för inlämning vid seminariets början. Besvara frågorna med hjälp av angiven kurslitteratur, men även material från teoriföreläsningar och gästföreläsningar där du kan se relevanta kopplingar. Seminarieuppgift I a) Ge två olika definitioner av Knowledge Management och diskutera hur de skiljer sig åt. b) Beskriv utifrån kurslitteraturen och teoriföreläsning vad som menas med tyst (tacit) respektive explicit kunskap? c) Beskriv de fyra processer på vilket kunskap skapas enligt Nonaka s SECI-modell. d) Vilken kritik framför Glisby och Holden mot Nonaka s SECI-modell? e) Alvesson & Kärreman menar i sin artikel att det finns en motsättning mellan kunskap och management vad menar de med detta? Seminarieuppgift II a) Dyer & Nobeoka lyfter fram nätverk som en viktig analysenhet för att förklara konkurrensförmåga. De hävdar att networks can be more effective than a firm at the generation, transfer and recombination of knowledge (p 364). Vad menar de med detta - beskriv med hjälp av Toyota-caset i artikeln. b) Både Dyer & Nobeoka och Gupta & Govindarajan tar upp vikten av att skapa incitament och motivation för att få till stånd effektiv kunskapsöverföring beskriv varför de menar att detta är viktigt och exemplifiera med hjälp av casen i artiklarna. c) Vad är communities of practice? d) Vad menar McDermott med att Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Management? Koppla detta resonemang till Voelpel, Dous & Davenports artikel om Siemens ShareNet och de slutsatser som dras från det caset.

4 Uppsats Studenterna ska i grupper om 3-4 personer författa en uppsats. Uppsatsen ska också redovisas muntligt i en illustrerad föredragning. Uppsatsens syfte är att studenterna skall fördjupa sig inom något av de områden som belyses i kursen. Varje uppsats skall inkludera ett antal managementimplikationer eller rekommendationer utifrån de slutsatser som uppsatsen resulterar i. Uppsatsen kan vara case-baserad. I detta fall kan ett företag användas som analysobjekt och relateras till de teorier som diskuteras i kursen. Ni kan också ta ett mer principiellt case tex ett industriellt eller samhälleligt problem som ni analyserar med hjälp av kurslitteraturen. Här kan empiriskt material hämtas från tex massmedia såsom nyhetsrapporteringar etc. Uppsatsen kan vara teori-baserad. I detta fall identifieras ett problem eller en frågeställning utifrån kurslitteraturen, och detta problem analyseras mer djupgående i uppsatsen utifrån en fördjupad litteraturstudie. Notera att oavsett om uppsatsen är case- eller teori-baserad så ställs samma krav på teoretiskt djup och analysförmåga. Tidsplan På föreläsningen torsdagen den 31/3 ska ni lämna in en sida per grupp innehållande 1) gruppmedlemmar (3-4 personer/grupp) med kontaktinformation och 2) vilket område och case som ni ska fokusera er uppsats på. Inlämning av uppsatsen: 16/5. Ett utskrivet exemplar av uppsatsen lämnas i Linda Gustavssons fack på INDEKs studentexpedition (expeditionen stänger 15.30). Redovisning av uppsatser: 18/5, 19/5 och 20/5. Krav: Redovisning av projektuppgiften dels skriftligt i form av en rapport på max ord och dels som presentation. En opposition av en annan grupps arbete är också en obligatorisk del vid redovisningstillfället.

5 Förslag på teman för uppsatsen Nedan följer ett antal förslag på områden inom vilka uppsatsen kan skrivas, samt förslag på relaterad litteratur. Se detta som en ingång det är naturligtvis fritt att välja andra områden och annan litteratur som ni anser är mer relevant och spännande med avseende på er uppsats syfte. 1. Social perspectives on knowledge management - Socio-cultural barriers, crosscommunity knowledge transfer etc Tallman & Phene (2007) Leveraging Knowledge Across Geographic Boundaries. Organization Science Vol 18(2), pp Brown & Duguid (2001) Knowledge and Organization: A Social-Practice Perspective. Organization Science 12(2), pp Peltokorpi (2006) Knowledge sharing in a cross-cultural context: Nordic expatriates in Japan. Knowledge Management Research & Practice vol 4(2), pp Easterby-Smith; Lyles & Tsang (2008) Inter-organizational knowledge transfer: current themes and future prospects. The Journal of Management Studies vol 45(4), pp Szulanksi, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice within the Firm. Strategic Management Journal, 17(Special Issue: Knowledge and the Firm), pp Duguid (2005) The art of knowing: social and tacit dimensions of knowledge and the limits of the community of practice. The Information Society vol 21(2) pp Cox (2005) What are communities of practice? A comparative review of four seminal works. Journal of information science vol 31(6) pp Knowledge management in project environments Love, Fong & Irani (Eds) (2005) Management of Knowledge in Project Environments. Oxford: Butterworth-Heinemann Prencipe & Tell (2001) Inter-project learning: processes and outcomes of knowledge codification in project-based firms. Research Policy Vol 30(9), pp DeFillippi & Arthur (1998) Paradox in project-based enterprise: the case of filmmaking. California Management Review vol 40(2) pp Grabher (2002) Cool projects, boring institutions: temporary collaboration in social context. Regional Studies vol 36(3) pp

6 Windeler & Sydow (2001) Project networks and changing industry practicescollaborative content production in the German television industry. Organization studies vol 22(6) pp Josephson et al (2003) Lärande i byggprojekt det bortglömda framgångsreceptet? Sveriges Byggindustriers Byggkommission. 3. Knowledge management in knowledge intensive firms Alvesson (2001) Knowledge work: Ambiguity, image and identity. Human Relations vol 54(7) pp Alvesson (2000) Social identity and the problem of loyalty in knowledge-intensive companies. The Journal of Management Studies vol 37(8) pp Hislop (2008) Conceptualizing knowledge work utilizing skill and knowledge-based concepts: the case of some consultants and service engineers. Management Learning vol 39(5) pp Yli-Renko, Autio & Sapienza (2001) Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms. Strategic Management Journal vol 22(6) pp Robertson & Swan (2003) 'Control-What Control?' Culture and Ambiguity Within a Knowledge Intensive Firm. The Journal of Management Studies vol 40(4) pp Innovation Dynamics and Knowledge Processes - Knowledge Creation and Loss Nonaka & Takeuchi (1995) The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press Teece, Pisano, & Shuen (1997) Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal vol 18(7) pp Powell; Koput & Smith-Doerr (1996) Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly Vol. 41(1) pp Cohendet & Simon (2007) Playing across the playground: paradoxes of knowledge creation in the videogame firm. Journal of Organizational Behavior vol 28(5) pp Nonaka, von Krogh, & Voelpel (2006) Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances. Organization studies vol 27(8) pp Glisby & Holden (2003) Contextual constraints in knowledge management theory: the cultural embeddedness of Nonaka's knowledge-creating company. Knowledge and Processs Management Vol. 10(1) pp

7 5. IT as a knowledge management tool opportunities and limitations Walsham (2001) Knowledge management: the benefits and limitations of computer systems. European Management Journal vol 19 (6), pp Walsham (2002) What can knowledge management systems deliver? Management Communication Quarterly 16(2), pp Hislop (2002) Mission impossible? Communicating and sharing knowledge via information technology. Journal of Information Technology vol 17(3), pp Newell, et al (2006) Sharing knowledge across projects: limits to ICT-led project review practices. Management Learning vol 37 (2), pp Anne P. Massey, Mitzi M. Montoya-Weiss and Tony M. O'Driscoll (2002) Knowledge Management in Pursuit of Performance: Insights from Nortel Networks. MIS Quarterly Vol. 26(3), pp Roberts J. (2000) From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer. Technology Analysis and Strategic Management 12(4), pp Managing global/complex knowledge networks e.g. knowledge management in MNCs Jonsson & Kalling (2007) Challenges to knowledge sharing across national and intraorganizational boundaries: case studies of IKEA and SCA Packaging. Knowledge Management Research & Practice Vol 5(3), pp Singh, J. (2008). Distributed R&D, cross-regional knowledge integration and quality of innovative output. Research Policy, 37(1), pp Nohria, N. and Ghoshal, S. (1997). The differentiated network: organizing multinational corporations for value creation. (San Francisco: Jossey-Bass) Gupta, A. and Govindarajan, V. (2000a) Knowledge Flows Within Multinational Corporations. Strategic Management Journal, 21(4), pp Gertler, M. and Levitte, M. (2005) Local Nodes in Global Networks: the geography of knowledge flows in biotechnology innovation. Foss, N. and Pedersen, T. (2002) Transferring knowledge in MNCs the role of sources of subsidiary knowledge and organizational context. Journal of international management, 8(1), pp Carlile, P (2004) Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework for Managing Knowledge Across Boundaries. Organization Science 15(5), pp

8 Schema ME Innehåll Tor 24/ Introduktion Kurs-pm, krav, genomgång av uppsatsarbetet etc Tid för eget arbete samla litteratur, bilda grupper, fundera på område och frågeställning för uppsats Föreläsning (SL) The contemporary importance of knowledge and knowledge management Tis 29/ Föreläsning Knowledge Management - Centrala begrepp och teorier Tor 31/ Föreläsning Socio-cultural perspectives on knowledge management hinder och medel för en effektiv kunskapsöverföring Mån 4/ Handledning/Eget arbete Tis 12/ Litt.sem 1 - Grupp 1 Litt.sem 1 - Grupp 2 Inlämningsuppgift 1, artikeldiskussioner Tor 14/ Föreläsning Knowledge management in project environments Tor 28/ Fre 29/ Gästföreläsning 1 (Fredrik Sjöblom, Scania) 443 Litt.sem 2 - Grupp 2 Litt.sem 2 - Grupp 1 KM i praktiken IT as a knowledge management tool Inlämningsuppgift 2, artikeldiskussioner

9 Mån 2/ Retorikseminarium (PB) Att kommunicera ett budskap om konsten att tala inför publik Fre 6/ Mån 9/ Gästföreläsning 2 (Theresia Olsson Neve & Peter Fredriksson Skanska) Gästföreläsning 3 (Hedda Lidgard & Niclas Älgevik, Accenture) KM i praktiken Knowledge management in knowledge intensive firms Ons 18/ Presentation och kritik av uppsatser Tor 19/ Presentation och kritik av uppsatser Fre 20/ Presentation och kritik av uppsatser

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2014, publicerad 2014-11-03 Maria Huge-Brodin Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer

Läs mer

Knowledge Management och Projektledning

Knowledge Management och Projektledning Knowledge Management och Projektledning EMMA HULTIN ERIKSSON SOFIA NILSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Knowledge Management och Projektledning En fallstudie på ett tillverkande

Läs mer

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-03-15 1 (17) Dnr: 26/2001 Projektbeskrivning Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Christian Berggren, Linköpings Universitet Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse

Läs mer

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad 2008-01-24 Uppsök hemsidan för senaste version: http://www.iei.liu.se/pie/teio04 Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg

Läs mer

Sociala medier för Knowledge management Företags användning av webb 2.0 baserade kollaborationsverktyg för kunskapshantering.

Sociala medier för Knowledge management Företags användning av webb 2.0 baserade kollaborationsverktyg för kunskapshantering. Examensarbete på kandidatnivå i Informatik Sociala medier för Knowledge management Företags användning av webb 2.0 baserade kollaborationsverktyg för kunskapshantering. Författare: Martin Andersson 871027

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Mätvärden i relation till process och kund

Mätvärden i relation till process och kund INSTITUTIONEN HANDELS- OCH IT-HÖGSKOLAN - HÖGSKOLAN I BORÅS Mätvärden i relation till process och kund Nicklas Salomonson, Stefan Cronholm, Hannes Göbel och Ulf Seigerroth 2013-05-27 Rapport inom ramen

Läs mer

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet

KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet KompetensKanon Ett perspektiv på kompetens i Comanwoprojektet Johan Lundin Work in progress Comanwo email: johan.lundin@ituniv.se http://www.competencecenter.se/ 1 Kompetens i praktiken Denna korta text

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Entreprenörskap ETE324

Entreprenörskap ETE324 . Entreprenörskap ETE324 Välkommen till kursen entreprenörskap! I den här kursen kommer du att tillägna dig kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter

Läs mer

Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST

Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM Karin Högberg UNIVERSITY WEST Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation Introduktion

Läs mer

Den saknade la nken mellan projekt.

Den saknade la nken mellan projekt. Den saknade la nken mellan projekt. Kunskapso verfo ring mellan projekt i en projektbaserad organisation En studie av Försvarets materielverk. Tarza Salah Examensarbete INDEK 2012 KTH Industriell teknik

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Intranät och dokumenthantering vid ett mindre till medelstort företag En fallstudie

Intranät och dokumenthantering vid ett mindre till medelstort företag En fallstudie MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:11 ISSN 1404-0891 Intranät och dokumenthantering vid ett mindre till medelstort

Läs mer

Kicki Stridh, stridh@interkomp.se kursen Lärande utvärdering och följeforskning, Högskolan i Halmstad, ht 2009

Kicki Stridh, stridh@interkomp.se kursen Lärande utvärdering och följeforskning, Högskolan i Halmstad, ht 2009 Metodutveckling i lärande utvärdering. Om narrativer och nya medier Kicki Stridh... narrative knowledge constitutes the core of organizational knowledge,/---/ it is an important way of making sense of

Läs mer

Reflektera mera. erfarenheter från projektledning i. professionsutbildning

Reflektera mera. erfarenheter från projektledning i. professionsutbildning Reflektera mera erfarenheter från projektledning i professionsutbildning Ingrid Persson Blekinge Tekniska Högskola Abstract Artikeln behandlar erfarenheter från de tre första omgångarna av kursen Ledning

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati?

Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati? Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati? IMIT WP: 2000_112 Datum: 2000 Antal sidor: 21 Institute for Management of Innovation and Technology VIRTUELL KONTAKT OCH KUNSKAPSSPRIDNING -

Läs mer

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Att arbeta med hållbarhetsperspektiv i praktiken Examensarbete, 30 hp, Alnarp 2012/2013

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management vt 2013 TALENT MANAGEMENT

Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management vt 2013 TALENT MANAGEMENT Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management vt 2013 TALENT MANAGEMENT En studie av det praktiska arbetet med Talent Management i fem företag Kandidatuppsats Författare: Karin Andersson 850513

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

ELEKTRONISKA KUNDRELATIONER

ELEKTRONISKA KUNDRELATIONER Örebro universitet Handelshögskolan VT09 Självständigt arbete 30hp, Avancerad Nivå Handledare: Olle Westin Examinator: Claes Hultman ELEKTRONISKA KUNDRELATIONER En teoristudie Författare Gustav Medberg

Läs mer

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö 2 Kontaktuppgifter kursansvarig:

Läs mer

DENNA RAPPORT, som utgör en del av examensarbetet på Kulturverkstan, är en introduktion

DENNA RAPPORT, som utgör en del av examensarbetet på Kulturverkstan, är en introduktion Rapport Kulturverkstan Lärande i Arbete IV Jan Kärrö Usability What you see is what you need Användaren i webbdesign Innehåll Introduktion... 1 Kite webbresurs för länskonstnärer... 1 Begreppet usability...

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Pablo Tapia Studenter som resurs

Pablo Tapia Studenter som resurs Pablo Tapia Studenter som resurs - en modell för undervisning i informationssökning? Paper presenterat vid konferensen 12-13 oktober 2005 i Borås 2 1. Bakgrund Sedan ett par år har bibliotekarier varit

Läs mer