Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda."

Transkript

1 Omsorgs och utbildningsutskottet Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 22 april 2015, klockan 13:00 Plats: Dönabergarummet Ärenden Dnr Val av justerare samt tid och plats för justering Beslutsärenden 1. Ansökan från Komplett Hemtjänst som utförare inom valfrihetssystemet (LOV) KS 2015/ Uppföljningsrapport Hemtjänsten 2015 KS 2015/ Uppföljning av Ungdomsboendet, resursenheten 2015 KS 2015/ Uppföljning av Nakterhuset, Resursenheten, 2015 KS 2015/ Uppföljning Boendestöd, Resursenheten 2015 KS 2015/ Meddelanden redovisning i april 2015 KS 2015/00178 Informationsärenden Sofia Nilsson Ordförande Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

2 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 1 21/15 Ansökan från Komplett Hemtjänst

3 Ledningsstöd och service Olsson, Elisabet, Kvalitetsutvecklare Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00286 Sida 1 av 2 Ansökan från Komplett Hemtjänst som utförare inom valfrihetssystemet (LOV) Förslag till beslut Godkänna Komplett Hemtjänst Sverige AB som utförare av serviceinsatser och personlig omvårdnad, inklusive trygghetslarm och delegerad hemsjukvård i Östra Göinge kommun. Beslutsmotivering Sökanden Komplett Hemtjänst Sverige AB uppfyller kvalificeringskraven enligt LOV 7 kap 1 och 2 samt övriga ställda kvalificeringskrav enligt förfrågningsunderlaget. Sökande uppfyller ställda krav på tjänstens utförande och accepterar kontraktsvillkoren. Beslutsnivå Kommunsstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. Sammanfattning av ärendet Komplett Hemtjänst Sverige AB. Organisationsnummer, Box 60, Kristianstad, har via Zisis Zikontalas ansökt om att få utföra hemtjänstinsatser i Östra Göinge kommun. Ansökan avser serviceinsatser och personlig omvårdnad, inklusive trygghetslarm och delegerad hemsjukvård i hela Östra Göinge kommun. Företaget leds av VD/Bolagsjurist Zisis Zikontalas och själva verksamheten leds av legitimerade sjuksköterskan Lena Stankoska. Lena Stankoska är anställd i företaget sedan den 6 januari Leverantörsförsäkran, presentation av utföraren och utbildningsbevis är inlämnat. Leverantören är kontrollerad och godkänd av Skatteverket. Beslutsunderlag Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Ansökan från Komplett Hemtjänst Sverige AB Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

4 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 Jonas Rydberg Kommunchef Kerstin Wanstadius Enhetschef Beslutet skickas till: Zisis Zikontalas Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Gunilla Marcusson, MAS

5 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 2 22/15 Uppföljningsrapport hemtjänsten 2015

6 Ledningsstöd och service Olsson, Elisabet, Kvalitetsutvecklare Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00462 Sida 1 av 1 Uppföljningsrapport Hemtjänsten 2015 Förslag till beslut Godkänna rapporten. Ny uppföljning ska göras inom 1 år. Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott. Sammanfattning av ärendet Uppföljning av hemtjänstens upprättade handlingsplan har gjorts hösten 2013, våren/sommaren 2014 och mars De förbättringsområden som skulle följas upp var avvikelsehantering, dokumentation och verksamhetens lokala rutiner. Hemtjänstverksamheten omorganiserades i september En ny enhetschef tillträde den 1 september och en biträdande enhetschef tillträde den 1 december. Den nya ledningen har påbörjat ett förbättringsarbete och har en plan för hur de ska arbeta med avvikelse och genomförandeplaner. Revidering av de lokala rutinerna pågår. Den nya ledningen bör få tid att organisera verksamheten och åtgärda handlingsplaner. Därefter kan en ny uppföljning av verksamheten göras. Beslutsunderlag Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Uppföljning av hemtjänsten 2015, Jonas Rydberg Kommunchef Kerstin Wanstadius Enhetschef Beslutet skickas till: Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Malin Axelsson, enhetschef Åsa Martinsson, bitr enhetschef Gunilla Marcusson, MAS Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

7 Ledningsstöd & service Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Tel: Mob: Sida 1 av Rapport Dnr 2015/00462 Uppföljning av hemtjänsten 2015 Uppföljning av hemtjänstens upprättade handlingsplan har gjorts hösten 2013 och våren/sommaren Hemtjänstverksamheten omorganiserades i september 2014 och Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutade att ny uppföljning skulle göras inom 6 månader. De förbättringsområden som skulle följas upp är: systematisk avvikelsehantering, social dokumentation och verksamhetens lokala rutiner. Uppföljningssamtal med enhetschef och biträdande enhetschef har förts Något besök i verksamheten har inte gjorts. Avvikelsehanteringen Perioden jan-feb 2015 har 44 avvikelser rapporterats, varav 16 avvikelser har avslutats. De slutförda avvikelserna saknar uppgifter om vidtagna åtgärder. From april ska ett team bestående av hemtjänstpersonal och legitimerad personal träffas en gång per månad för genomgång av avvikelser. På APT ska en redogörelse avvikelserna lämnas. Social dokumentation Biträdande enhetschef ansvarar för mottagandet av nya ärenden. Under våren kommer hon att planera personalens arbete så att de brukare som får nytt beslut om insatser också får en genomförandeplan upprättad. Riktlinjer/Rutiner Arbete med att revidera hemtjänstens rutinpärm har påbörjats. Planen är att alla rutiner ska vara reviderade före sommaren. Bedömning Hemtjänstverksamheten har omorganiserats from den 1 september En ny enhetschef tillträde den 1 september och en biträdande enhetschef tillträde den 1 december. Den nya ledningen för hemtjänsten har påbörjat ett förbättringsarbete. De har en plan för hur de systematiskt ska arbeta med avvikelser, när och hur genomförandeplaner ska upprättas och arbetet med revidering av de lokala rutinerna pågår. Den nya ledningen bör få tid att organisera verksamheten och åtgärda handlingsplaner. Därefter kan en ny uppföljning av verksamheten göras. Förslag Godkänna rapporten. Ny uppföljning ska göras inom 1 år. Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

8 Sida 2 av 2 Elisabet Olsson Kvalitetsutvecklare Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

9 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 3 23/15 Uppföljning av Ungdomsboendet

10 Ledningsstöd och service Olsson, Elisabet, Kvalitetsutvecklare Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00483 Sida 1 av 1 Uppföljning av Ungdomsboendet, resursenheten 2015 Förslag till beslut Godkänna rapporten. Granskningen av Ungdomsboendet avslutas. Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Uppföljning av Ungdomsboendet i Glimåkra har gjorts under vintern 2014/2015. Ungdomsboendet är ett hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Granskningen har utgått från beslutade kvalitetskriterier, gällande riktlinjer och fastställda övergripande rutiner i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete samt gällande lagar och föreskrifter. Sedan september 2014 har biträdande enhetschef det operativa ansvaret för verksamheten. Mål för verksamheten har formulerats för år De lokala rutinerna uppdateras regelbundet. Ungdomsboendet är en väl fungerande verksamhet. Beslutsunderlag Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport Ungdomsboendet, Resursenheten 2015, Jonas Rydberg Kommunchef Kerstin Wanstadius Enhetschef Beslutet skickas till: Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Camilla Windeborn, enhetschef Pernilla Hallberg, biträdande enhetschef Gunilla Marcusson, MAS Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

11 Ledningsstöd & Service Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Tel: Mob: Sida 1 av Rapport Dnr KS2015/00483 Uppföljningsrapport Ungdomsboendet, Resursenheten 2015 Uppföljning av Ungdomsboendet i Glimåkra har gjorts under vintern 2014/2015. Samtal har förts med personal från de berörda verksamheterna. Ett frågeformulär skickades ut till enhetschef och biträdande enhetschef med begäran om att få svar före ett planerat besök i verksamheten. Granskningen har utgått från beslutade kvalitetskriterier, gällande riktlinjer och fastställda övergripande rutiner i ledningssystemet för systematiskt kvalitetarbete samt gällande lagar och föreskrifter. Verksamhetsgranskningen har berört följande områden: 1. Verksamhetskrav; information till de boende och samverkan/delaktighet, kost/måltider, aktiviteter, genomförandeplan och kontaktman 2. Ledning och styrning, verksamhetsrutiner, avvikelser och Lex Sarah, synpunkter och klagomål 3. Samverkan, extern och internt 4. Personal och kompetensförsörjning Verksamheten Ungdomsboendet Ungdomsboendet i Glimåkra är ett hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Boendet kan ta emot ca 10 barn/ungdomar och har även lägenheter för utslussning. På boendet arbetar 9 personer. Boendet har bemanning dygnet runt. Verksamhetskrav Omsorgs- och utbildningsutskottet fastställde kvalitetskriterier för Ungdomsboendet i Glimåkra. Enligt kvalitetskriterierna ska varje boende ha ett eget möblerat rum, två kontaktpersoner och en genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar från inflyttningen. Gemensamma måltider intas 2 gånger per dag. Aktiviteter på boendet är bland annat läxläsning, spel och TV-program. Helger och lovdagar ordnas gemensamma aktiviteter som biobesök, bowling, simning ridning och fotboll. Boendet samverkar med Glimåkra IF, Röda korset och Erikshjälpen. Husmöten hålls varje söndag, där de boende kan framföra synpunkter på verksamheten och önskemål om aktiviteter. Ledning och styrning, lokala rutiner Sedan september 2014 har biträdande enhetschef det operativa ansvaret för verksamheten. En samordnare finns på Ungdomsboendet. Mål för verksamheten har formulerats för år Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

12 Sida 2 av 2 Arbetsplatsträffar (APT) hålls var 4:e vecka. Verksamheten har lokala skriftliga rutiner som uppdateras regelbundet. Överfallslarm finns och det kontrolleras en gång per månad. Brandsäkerhetsombud finns. Rutin för rapportering och åtgärdande av avikelser finns. Synpunkter och klagomål på verksamheten lämnas direkt till personalen på speciell blankett. Beroende på typ av synpunkt/klagomål diskuteras det vidare på APT eller möte med ungdomarna. Åtgärder dokumenteras skriftligt och berörda informeras muntligt eller skriftligt. Samverkan Ungdomsboendet har samverkan med flera externa aktörer, bland annat BUP, länsstyrelsen och migrationsverket samt frivilligorganisationer. På individnivå samverkar ungdomsboendet med socialsekreterarna. Personalen och kompetensförsörjning Personalen har eftergymnasial utbildning, t.ex. behandlingspedagog, socialpedagog eller socionom. Var 4:e vecka får personalen handledning. En kompetensutvecklingsplan kommer att skrivas under Bedömning Ungdomsboendet har en väl fungerande verksamhet. Förslag Granskningen av Ungdomsboendet avslutas. Elisabet Olsson Kvalitetsutvecklare Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

13 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 4 24/15 Uppföljning av nakterhuset

14 Ledningsstöd och service Olsson, Elisabet, Kvalitetsutvecklare Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00484 Sida 1 av 1 Uppföljning av Nakterhuset, Resursenheten, 2015 Förslag till beslut Godkänna rapporten. Verksamheten upprättar en åtgärdsplan för de aktuella förbättringsområdena. Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Uppföljning av Nakterhuset har gjorts under vintern 2014/2015. Nakterhuset är ett särskilt boende för personer med en psykiatrisk diagnos och har sju boendeplatser. Granskningen har utgått från gällande riktlinjer och fastställda övergripande rutiner samt gällande lagar och föreskrifter. Nakterhuset är en väl fungerande verksamhet men har områden som behöver utvecklas, ett arbete som redan påbörjats. Verksamhetens förbättringsområden är lokala skriftliga rutiner, kompetensutvecklingsplan för personalen, informationen om Lex Sarah till personalen, avvikelsehantering och synpunktshantering. Beslutsunderlag Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport Nakterhuset Resursenheten 2015, Jonas Rydberg Kommunchef Kerstin Wanstadius Enhetschef Beslutet skickas till: Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Camilla Windeborn, enhetschef Pernilla Hallberg, biträdande enhetschef Gunilla Marcusson, MAS Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

15 Ledningsstöd & Service Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Tel: Mob: Sida 1 av Rapport Dnr KS2015/00484 Uppföljningsrapport Nakterhuset, Resursenheten 2015 Uppföljning av Nakterhuset har gjorts under vintern 2014/2015. Samtal har förts med personal från de berörda verksamheterna. Ett frågeformulär skickades ut till enhetschef och biträdande enhetschef med begäran om att få svar före ett planerat besök i verksamheten. Granskningen har utgått från antagna gällande riktlinjer och fastställda övergripande rutiner i ledningssystemet för systematiskt kvalitetarbete samt gällande lagar och föreskrifter. Verksamhetsgranskningen har berört följande områden: 1. Verksamhetskrav; information till de boende och samverkan/delaktighet, kost/måltider, aktiviteter, genomförandeplan och kontaktman 2. Hälso- och sjukvård 3. Ledning och styrning, verksamhetsrutiner, avvikelser och Lex Sarah, synpunkter och klagomål 4. Samverkan, extern och internt 5. Personal och kompetensförsörjning Verksamheten Nakterhuset Nakterhuset är ett särskilt boende för personer med en psykiatrisk diagnos. Nakterhuset har 7 boende. Personalen arbetar även med 3 personer i ordinärt boende som boendestödjare. Verksamhetskrav Informationsskrift om boendet finns. Husmöten med de boende hålls en gång per månad. Minnesanteckningar skrivs. Möjlighet finns att äta alla måltider gemensamt. Information om vilka aktiviteter som erbjuds finns på anslagstavla i gemensamhetslokalen. Aktiviteter som ordnas dagligen är spel och promenader. Utflykter anordnas regelbundet. Genomförandeplaner finns för alla boende. De kommer att läggas in i verksamhetssystemet Treserva under våren Alla boende har en kontaktman. Lokal rutin för kontaktmannens ansvar och uppgifter saknas. Hälso- och sjukvård Alla boende har en patientansvarig läkare. Vid behov tar personalen kontakt med kommunens sjuksköterska. Personalens önskemål är att sjuksköterskan ska närvara en kort stund vid arbetsplatsmöte (APT), som är var 3:e vecka. Skriftlig rutin för hantering av nycklar till de boendes medicinskåp saknas. Skyddskläder vid orent arbete används men gällande rutiner för vårdhygien saknas på plats och personalen saknar kännedom om dem. Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

16 Sida 2 av 2 Ledning och styrning Verksamhetens leds av enhetschef. Det operativa ansvaret ligger på biträdande enhetschef. Arbetsplatsträffar hålls var 3:e vecka och minnesanteckningar skrivs. Mål för verksamheten har formulerats för år Verksamhetsrutiner Det saknas skriftliga rutiner om nyckelhantering, handhavande av boendes privata medel och om boende saknas eller inte öppnar vid besök. Enligt biträdande enhetschef pågår arbete med upprättande av lokala rutiner. Personalen har överfallslarm som kontrolleras av en gång per månad. Verksamheten har inte rapporterat några avvikelser. Information om möjligheten att lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten kommer att läggas ut i gemensamhetslokalen. Personalen har inte fått information om Lex Sarah, som ska ges årligen. Samverkan Verksamheten har samverkan med lokala psykiatrigruppen och de kommuner som deltar i nätverket Sirius. På individnivå finns samverkan med socialsekreterare. Personal och kompetensförsörjning All personal har utbildning i Case Management. Via Case Management har personalen regelbunden handledning tillsammans med personal från Kristianstad, Osby och Bromölla. Personalen har inte fått någon utbildning under det senaste året. Någon kompetensutvecklingsplan för personalen har inte upprättats. Introduktionsmaterialet till nyanställda och vikarier måste omarbetas. Personalen har förnärvarande inga namnskyltar eller legitimation. Bedömning Verksamheten Nakterhuset är en väl fungerande verksamhet och har personal som arbetat länge i verksamheten. Verksamhetens förbättringsområden: Skriftliga lokala rutiner för bland annat nyckelhantering, kontaktmannens ansvar och uppgifter, och vårdhygien. Plan för kompetenshöjande insatser till personalen. Informationen om Lex Sarah till personalen. Avvikelsehantering och synpunktshantering. Förslag Verksamheten upprättar en åtgärdsplan för de aktuella förbättringsområdena. Elisabet Olsson Kvalitetsutvecklare Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

17 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 5 25/15 Uppföljning Boendestöd

18 Ledningsstöd och service Olsson, Elisabet, Kvalitetsutvecklare Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00486 Sida 1 av 1 Uppföljning Boendestöd, Resursenheten 2015 Förslag till beslut Godkänna rapporten. Verksamheten upprättar en åtgärdsplan för de aktuella förbättringsområdena Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott Sammanfattning av ärendet Uppföljning av Boendestödet har gjorts under vintern 2014/2015. Boendestöd är en insats som kan beviljas personer som har en psykiatrisk diagnos och är i behov av stöd i hemmet. Granskningen har utgått från gällande riktlinjer och övergripande rutiner samt gällande lagar och föreskrifter. Verksamheten Boendestöd är en väl fungerande verksamhet men har förbättringsområden som lokala rutiner, kompetensutvecklingsplan för personalen, informationen om Lex Sarah till personalen, avvikelsehantering och synpunktshantering. Beslutsunderlag Ledningsstöd och service tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport Boendestödet, Resursenheten 2015, Jonas Rydberg Kommunchef Kerstin Wanstadius Enhetschef Beslutet skickas till: Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Camilla Windeborn, enhetschef Pernilla Hallberg, biträdande enhetschef Gunilla Marcusson, MAS Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

19 Ledningsstöd & Service Elisabet Olsson, kvalitetsutvecklare Tel: Mob: Sida 1 av Rapport Dnr KS2015/00486 Uppföljningsrapport Boendestödet, Resursenheten 2015 Uppföljning av Boendestödet har gjorts under vintern 2014/2015. Samtal har förts med personal från de berörda verksamheterna. Ett frågeformulär skickades ut till enhetschef och biträdande enhetschef med begäran om att få svar före ett planerat besök i verksamheten. Granskningen har utgått från antagna gällande riktlinjer och fastställda övergripande rutiner i ledningssystemet för systematiskt kvalitetarbete samt gällande lagar och föreskrifter. Verksamhetsgranskningen har berört följande områden: 1. Verksamhetskrav; information till kunderna och samverkan/delaktighet, genomförandeplan och kontaktman 2. Hälso- och sjukvård 3. Ledning och styrning, verksamhetsrutiner, avvikelser och Lex Sarah, synpunkter och klagomål 4. Samverkan, extern och internt 5. Personal och kompetensförsörjning Verksamheten Boendestöd Boendestöd är en insats som kan beviljas personer som har en psykiatrisk diagnos och är i behov av stöd i hemmet. Inom boendestödet arbetar 3 personer på heltid och en person har deltid. Verksamheten har mellan pågående ärenden. Verksamhetskrav Informationsskrift om boendestödet lämnas ut till nya kunder tillsammans med information om träffpunkten Kompassen. Genomförandeplaner finns i alla ärenden och håller nu på att överföras till verksamhetssystemet Treserva. Uppföljning av genomförandeplanerna görs individuellt var 3:e eller var 6:e månad. Alla kunder har en kontaktman. Skriftlig rutin för kontaktmannens ansvar och uppgifter saknas. Hälso- och sjukvård Alla kunder har en patientansvarig läkare inom psykiatrin eller på vårdcentralen. Någon delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser är inte aktuellt, då dessa insatser hanteras som egenvård. Vid orent arbete används skyddskläder och personalen har alltid med sig handsprit. Tillgång till de skriftliga rutinerna för vårdhygien saknas. Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

20 Sida 2 av 2 Ledning och styrning Verksamhetens led av enhetschef. Det operativa ansvaret ligger på biträdande enhetschef. Arbetsplatsträffar hålls varannan vecka och minnesanteckningar skrivs. Mål för verksamheten har formulerats för år Verksamhetsrutiner Det saknas skriftliga rutiner om nyckelhantering och handhavande av en kunds privata medel. Enligt biträdande enhetschef pågår arbete med upprättande av lokala rutiner. Personalen har överfallslarm som kontrolleras av enhetschef en gång per månad. Verksamheten har rapporterat avvikelser manuellt som skickats till enhetschef för utredning och åtgärd. Från och med januari ska avvikelser rapporteras via verksamhetssystemet Treserva. Synpunkter på verksamheten förmedlas till enhetschef eller berörd socialsekreterare. Synpunktsrutinen används inte. Personalen har inte fått information om Lex Sarah, som ska ges årligen. Samverkan Verksamheten har samverkan med lokala psykiatrigruppen och personligt ombud (PO), som har möten två gånger per år. En socialsekreterare kommer till boendestödet en gång per månad. På individnivå finns samverkan med socialsekreterare. Personal och kompetensförsörjning All personal har utbildning i Case Management. Via Case Management har personalen regelbunden handledning tillsammans med personal från Kristianstad, Osby och Bromölla. Personalen har under senaste året fått utbildning i hjärt-och lugnräddning (HLR) och brandsäkerhet. Någon kompetensutvecklingsplan för personalen har inte upprättats. Personalen har kommunens legitimationskort. Bedömning Verksamheten Boendestöd är en väl fungerande verksamhet och har personal som arbetat länge i verksamheten. Verksamhetens förbättringsområden: Skriftliga lokala rutiner för bland annat kontaktmannens ansvar och uppgifter. Plan för kompetenshöjande insatser till personalen. Informationen om Lex Sarah till personalen. Avvikelsehantering och synpunktshantering. Förslag Verksamheten upprättar en åtgärdsplan för de aktuella förbättringsområdena. Elisabet Olsson Kvalitetsutvecklare Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Östra Göinge Storgatan 4, Broby Växel:

21 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 6 26/15 Meddelanden

22 Ledningsstöd och service Håkansson, Rosie, Tjänsteskrivelse Dnr KS 2015/00178 Sida 1 av 1 Meddelanden redovisning i april 2015 Förslag till beslut Redovisningen godkänns. Beslutsnivå Kommunstyrelsens omsorgs och utbildningsutskott. Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen 1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med förläggning av elkabel, sträckan Hovgården Västerlöv Spånga Kraftverk. Dnr 2015/ Bidrag till upprättande av vårdplan för Wanås byggnadsminne, Vanås 3:12. Dnr 2015/ Övrigt 3. Beslut i ärende om missförhållanden, Lex Sarah Dnr 2015/ Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel:

Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg

Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg Kvalitetsberättelse år 2013 För Stöd och omsorg Elisabet Olsson, 2014-02-21 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse år 2013 1 1 Sammanfattning 4 2 Övergripande mål 4 3 Organisatoriskt ansvar 5 4 Struktur

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-11-22 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/13 Ärendeförteckning 59-68 59 Kvalitetskrav och mål - vård och omsorgsboende för äldre 60 Projekt Unika Kompetenser

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Snopptorp hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Våren 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning inom hemtjänst Snopptorp 1 Inledning Syftet

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens

Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar. 4 Struktur för uppföljning.. 4 Åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.. 4 Hemtjänsten Särskilt boende Daglig verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Presskonferens Den 18 december, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv

Presskonferens Den 18 december, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv Kallelse Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2014-12-17 Plats och tid Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton, bv, 2014-12-17 kl. 10.00 ca 16.00. Gruppmöte Den 17 december, kl 08.15-10.00 (S),

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-11-07 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ärlans serviceboende Adress: Söderströms väg 247 Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Raymond Paulsson, 070-245

Läs mer